AK PARTi KURUM K ML KILAVUZU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AK PARTi KURUM K ML KILAVUZU"

Transkript

1

2 2006

3 çindekiler AMBLEM VE LOGO 1.0 Amblem Logotype Logo nun Dikey Kullan m Logo nun Yatay Kullan m Logo nun Dikey Renkli Kullan mlar Logo nun Yatay Renkli Kullan mlar Logo nun Dikey S/B Kullan mlar Logo nun Yatay S/B Kullan mlar Logo Yatay ve Dikey Minimum Kullan mlar Logo nun Oy Pusulas nda Kullan m Dinamik Kuflak Logo nun Di er Logolar ile Kullan m Logo nun Slogan ile Kullan m Logo nun Yanl fl Kullan mlar...32 RENKLER 2.0 Kurum Kimli i Renkleri Alt Birim Renkleri Kurumsal Renk Seperasyonu...36 YAZI FONTU 3.0 Kurum Kimli i Yaz Karakteri...38 AÇIKHAVA/OUTDOOR BASILI MALZEMELER/BASIN 5.0 Klasik Billboard CLP/Raket Yatay Afifl Dikey Afifl El lan Dikey Genel Baflkan Posteri Yatay Genel Baflkan Posteri Yar m Sayfa Bas n lan Tam Sayfa Bas n lan Genel Baflkan Foto raflar Seçim K lavuzu...74 KAMPANYA MALZEMELER 6.0 Gönder Bayra K rlang ç Bayraklar/Genel Baflkan K rlang ç Bayraklar/Mesaj K rlang ç Bayraklar/logo Masa Bayra Üçgen ve Dikdörtgen Bayrak Bez Afifl Personel/Ziyaretçi/Üye Kartlar Araç Kart Personel Araç Kart Geçici Görev Kart Bagaj Kart TABELA VE YÖNLEND RMELER 9.0 Tabela Yatay Tabela Dikey Tabela Yatay Ask l Tabela Dikey Ask l Çat Tabelas Totem Piktogramlar Yönlendirme Tabelalar PROMOSYONLAR 10.0 Ka t Poflet Bez Çanta Yakal /Yakas z Tiflort fiapka Kaflkol Anahtarl k ve Çakmak Kalem, Kalemlik ve Kupa Rozet Çelenk Kurum Kimli i Yard mc Yaz Karakteri...39 ARAÇ G YD RMELER BASILI MALZEMELER KURUM Ç BELGELER 4.0 Kartvizit Üye Girifl Beyannamesi Antetli Ka t ve Devam Ka d Gelir Makbuzu Pencereli Diplomat Zarf Karar Defteri Penceresiz Diplomat Zarf Üye Kay t Defteri Torba zarf Y ll k zin Talep Formu Faks Mesaj Formu Harcama Talep / Teslim Ödeme Formu Kapakl Dosya A Görüflme Notu Kapakl Dosya B Zimmet Teslim Formu Tüzük ve Program Klasörü K rtasiye Malzemesi Talep Formu Davetiye G da Deposu Teslim Formu Kitap Kapa A Kitap Kapa B Tafl t Görevlendirme Belgesi Kitap Kapa C Ödenmez Hesap Adisyonu Kutulu Kart Reçete K r ml Broflür Kapakl Bloknot A...56 PERSONEL VE Z YARETÇ KARTLARI 4.16 Bloknot B CD Üstü ve CD Kutusu Konuflma Kart Not Kart Sticker/Post-it Klasör S rtl Otobüs Giydirme Minibüs Giydirme...124

4 Genel Baflkan n Mesaj De erli dostlar, AK PARTi yi siyaset sahnesine ç karan güç, milletimizin ortak akl ve temiz vicdan d r. Bizim siyaset anlay fl m z n temelinde de her zaman milletimiz vard r. AK PARTi nin yürüdü ü yol, onurlu ve ayd nl k bir yoldur. Çünkü bu yolun her ad m, milletimizin umudu, talebi ve fikirleriyle kat edilmifltir. Milletimizle kurdu umuz ortak dili devam ettirmek, baflar lar m z n temel dayana d r. AK PARTi nin kurumsal kimli ini oluflturan de erler, ilkeler ve normlar, üzerinde durdu umuz tarihin ve co rafyan n hissiyat yla örülmüfltür. Dolay s yla bu kimli in korunmas, bizim için vazgeçilmezdir. Milletimize hizmet etme yolunda gösterece iniz gayret ve çal flmalarda, bu hususa özellikle dikkat edece inize inan yor, hepinize baflar lar diliyorum. Selam, sevgi ve sayg lar mla... R. Tayyip ERDO AN AK PARTi Genel Baflkan Baflbakan

5 AK PARTi nin Siyasal Kimli i Siyasal partiler, sahip olduklar kimlikle farkl lafl r ve seçmenleri etkilerler. Bu yüzden her siyasal parti, bir kimlik edinmek zorundad r. Bu kimli in oluflmas uzun bir dönemi ve yo un bir gayreti gerekli k lar. AK PARTi, kurum kimli i çal flmalar n, partinin ana görevleri aras nda saymaktad r. AK PARTi nin, Türk siyaset tarihinde ilk defa kurumsal kimlik çal flmas gerçeklefltiren parti olmas, bu iddian n en somut kan t d r. AK PARTi için kurum kimli i, sadece görsel imajdan ibaret de ildir. Partinin de erleri, hedefleri, davran fl biçimi ve seçmenleriyle kurdu u iletiflimin flekli, bu kimlik içerisinde de erlendirilir. AK PARTi Kurum Kimli i K lavuzu nda, partimizin kurumsal sembolleri ve bu sembollerin kullan m biçimleri yan nda, partinin siyasal kimli inin çerçevesi yer almaktad r. K lavuz daki her ö e, AK PARTi nin kurumsal kimli ini tamamlay c bir de erdir. Bu bütünlü ün her flart alt nda korunmas gerekmektedir. Teflkilatlar m z n bu konuya hassasiyetle yaklaflaca na inanc m z tamd r.

6 AK PARTi nin Siyasal Kimli i Partinin ad, ADALET VE KALKINMA PARTiSi dir. AK PARTi, temiz siyaset, temiz toplum, tam adalet, müreffeh ve huzurlu bir hayat vaadiyle milletimizin karfl s na ç km flt r. Partimiz hedeflerine ulaflmada Adalet ve Kalk nma baflat rol oynamaktad r. AK PARTi, toplumda bar fl n, huzurun ve refah n sa lanmas için öncelikle adaletin tesis edilmesi gerekti ine inanmaktad r. Yaflanan sorunlar n temelinde, adalet sistemindeki aksakl klar n oldu una inanan AK PARTi, sadece hukuk alan nda de il, sosyal, siyasi ve ekonomik alanda da tam ve zaman nda adaletin flart oldu unu savunur. nsanlar m z n mutlulu u için adalet kadar, kalk nman n da önemli oldu una inanan AK PARTi, sürdürülebilir bir kalk nmadan yanad r. Milletimizin refah ve huzuru için, artan ekonomik gelir ve fiziki flartlar n iyilefltirilmesinin yeterli olmad n düflünen AK PARTi, çevreye duyarl l k ve demokratik yönetim gibi unsurlar da içine alan bir kalk nmay hedefler. Partinin k salt lm fl ad, AK PARTi dir. Bu anlamda AK ad, ayd nl k ve yeni bir dönemi ça r flt r r, fleffaf ve temiz yönetim anlay fl n temsil eder. Ayr ca kamusal alanda yap lacak görevlendirmelerde ehliyet, liyakat ve güven esas n n önemine vurgu yapar.

7 AK PARTi nin Amblemi Partinin amblemi ampuldür. AK PARTi nin amblemi stilize edilmifl yanan bir ampuldür. Ampul; fl, ayd nl, fleffaf yönetimi ifade eder. Ampuldeki yanma, hareketi ve gayreti anlat r. AK PARTi nin amblemi; ampulün etraf nda yedi fl k hüzmesi vard r. Bu fl klar, Türkiye nin yedi bölgesini temsil eder. AK PARTi, adaleti, kalk nmay ve ayd nlanmay ülkemizin her bölgesinde tesis etmenin gayreti içindedir. Bunu baflarmak için tüm gayret ve imkânlar yla çal flacakt r. Partinin kurumsal renkleri sar ve siyaht r. Tamamlay c renk mavidir. Sar, fl n ve umudun rengidir. Canl l, tevazuyu, bilgiyi ve bilgeli i simgeler. lham vericidir. Ayn zamanda dikkat çekme özelli i vard r. Siyah ise gücü, otoriteyi ve ba l l temsil eder. Sar, siyah ile birlikte güçlü bir kontrast oluflturur. Fark edilmeyi kolaylaflt r r. Mavi, sakinli i ve güveni temsil eder. Yetene in, güzelli in ve sorumlulu un rengidir. Mavi bar fl ve sevgiyi sunar. Umut, inanç ve özgürlük duygular afl lar. AK PARTi nin amblemi ve renkleri, Türkiye nin her zaman diri olan umudunu, ayd nl klar, yar nlar n ve bunu gerçeklefltirecek enerji, güç ve yetene e vurgu yapar.

8 AK PARTi nin Siyasal Kimli i 1- PARTi AK PARTi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasas, baflta BM nsan Haklar Evrensel Bildirgesi ile Avrupa nsan Haklar ve Temel Özgürlüklerin Korunmas Sözleflmesi olmak üzere TBMM taraf ndan onaylanm fl uluslar aras belgeler, siyasi partiler kanunu, seçim kanunlar, di er ilgili kanun ve mevzuat çerçevesinde, tüzü ü ve program na göre teflkilatlanmak ve faaliyette bulunmak üzere kurulmufl siyasi bir teflekküldür. AK PARTi, ülkemizin tarihini ve kültürel unsurlar n bitmez tükenmez bir enerji ve ilham kayna olarak gören, de iflim ve dönüflümden rahats z olmayacak kadar kendine ve milletine güvenen, demokrat bir partidir. 2- SÖYLEM VE DiL AK PARTi, söylemlerinde toplumsal gelenekleri, kanaatleri ve evrensel de erleri veri olarak kabul eder. AK PARTi, söylemlerinde toplumsal hassasiyetleri dikkate al r. AK PARTi, söylemlerinde anlafl l r, sade, tutarl, gerçekçi, güncel ve dinamik bir dil ve üslup kullan r. AK PARTii, diyalo a, hoflgörüye aç k, uzlaflmac ve birlefltirici bir dil ve üslup kullanmay esas al r.

9 AK PARTi nin Siyasal Kimli i 3- TEfiKiLAT AK PARTi, genel baflkanl k dâhil, teflkilat kademelerindeki görevlerin makul bir süreyle s n rland r lmas ndan yanad r. AK PARTi, dürüstlü ü esas alan tüm toplumsal kesimlere aç k, farkl talep ve duyarl l klar siyasete tafl maya uygun bir örgütlenme modelini benimser. AK PARTi, parti içi demokrasiyi esas alan bir örgütlenmeden yanad r. AK PARTi, interaktif bir örgütlenme biçimini esas al r. AK PARTi, örgütlenme modelinde cinsiyet dâhil, hiçbir ayr mc l kabul etmez. AK PARTi, teflkilat organlar nda görev alacak kiflilerde güvenilirlik, ehliyet ve liyakati esas al r. AK PARTi, teflkilatlanmada bilgiye, tecrübeye, yeni teknolojik geliflmelere ve imkânlara aç k bir örgütlenme modelini benimser. AK PARTi, ülkenin tüm toplumsal kesimleriyle ve ayd nlar yla iletiflim kanallar n n sürekli aç k oldu u bir örgütlenme modelini benimser. AK PARTi, fleffaf bir yönetim biçiminden yanad r.

10 AK PARTi nin Siyasal Kimli i 4- L DER AK PARTi, demokrat ve interaktif bir liderlik anlay fl n esas al r. AK PARTi, kat l m ve kolektif düflünmeyi temel kabul eden ve bu tür düflüncenin sonucuna uygun liderlik anlay fl n benimser. AK PARTi, ilkeli olmay esas kabul eden, geliflime ve de iflime aç k bir liderlik anlay fl n savunur. AK PARTi, söylemlerinde aç kl öngören liderlik anlay fl n kabul eder. AK PARTi, güvenilir, inan l r, tutarl ve fleffaf olmay benimseyen bir liderlik anlay fl ndan yanad r. 5- TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER AK PARTi, insan özgür bir varl k olarak tan mlar. Bireysel ve toplumsal özgürleflmeyi esas kabul eder. AK PARTi, insan n do ufltan var olan; dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilemez ve ertelenemez haklar oldu unu savunur. AK PARTi, demokratik toplum düzeninin gereklerine ayk r olmamak kayd yla, hiçbir bahane ile temel hak özgürlüklerin özüne dokunacak düzenleme yap lamayaca n ve oylama konusu olamayaca n savunur. AK PARTi, her türlü iflkenceye ve insan onuruyla ba daflmayan cezalara karfl d r. AK PARTi, anayasa, uluslar aras bildirgeler ve sözleflmelerle kabul edilmifl insan haklar n n takipçisi ve savunucusu olmay taahhüt eder. AK PARTi, din ve vicdan, düflünce ve ifade, giriflim özgürlü ü ve örgütlenme hakk n vazgeçilmez ilkeler olarak her zeminde savunur; din olgusunu toplumu ayr flt ran bir unsur olarak de il, birlefltirici, bütünlefltirici bir güç olarak görür.

11 AK PARTi nin Siyasal Kimli i 6- HUKUK AK PARTi, hukukun üstünlü ünü savunur ve hukuku, toplum olarak bir arada yaflamam z n ortak güvencelerinden kabul eder. AK PARTi, yarg n n tarafs zl n ve tam ba ms zl n savunur. AK PARTi, tarafs z ve ba ms z yarg y, insan haklar n n güvencesi ve hukuk devletinin en önemli göstergesi kabul eder. AK PARTi, adaleti, sadece yarg sal faaliyetlerin isabetlili i ile ulafl labilecek bir erdem olarak de il, birey, toplum ve devlet hayat ile ilgili bütün faaliyetlerde gözetilmesi gereken ideal bir hedef olarak görür. 7- DEMOKRAS AK PARTi, fleffaf, kat l mc, ço ulcu ve temsili bir demokrasinin bütün kurum ve kurallar yla yerleflmesini savunur. AK PARTi, demokratik toplum olmay, bir arada yaflayabilmemizin teminat olarak görür. AK PARTi, demokrasiyi bir siyaset tarz, yönetim ve denetim biçimi olarak kabul eder.

12 AK PARTi nin Siyasal Kimli i 8- S YASET AK PARTi, tüzü ü, program, söylemleri ile ilkeli bir siyaseti hedefler. AK PARTi, ilkeli, dürüst ve ahlaki bir siyaset anlay fl ile faaliyet göstermeyi taahhüt eder. AK PARTi, evrensel standartlara, ulusal de erlere, geleneklere ve bilgiye dayal bir siyaset tarz n, benimser. AK PARTi, toplum mutabakat na dayal yeni bir anayasan n oluflturulmas n savunur. AK PARTi, siyasi partiler ve seçim kanunlar nda, demokratik kat l m ve temsili sa layacak köklü reformlar yap lmas ndan yanad r. AK PARTi, parlamentoyu millet iradesinin en üst temsili kurumu olarak görür ve gözetir. AK PARTi, önemli ve stratejik konularda halk n görüflüne baflvurmay esas kabul eder.

13 AK PARTi nin Siyasal Kimli i 9- DEVLET AK PARTi, hak, adalet ve özgürlükleri merkez alan bir hukuk devletini savunur. AK PARTi, devletin ba ms zl n, vatan n ve milletin bölünmez bütünlü ünü temel ilke olarak görür. AK PARTi, birey-devlet iliflkilerinde, güven esas na dayal olarak birey haklar n n korunmas n savunur. AK PARTi, yap sal olarak küçük, fonksiyonel olarak güçlü bir devlet modelinden yanad r. AK PARTi, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletinden yanad r. AK PARTi, merkeziyetçi devlet anlay fl ndan vazgeçilmesini öngörür. AK PARTi, bütün kurumlar yla devletin, demokratik bir biçimde yeniden yap lanmas n benimser. AK PARTi, kamusal alanda yap lacak görevlendirmelerde, adalet, ehliyet, liyakat ve güven esas na göre davranmay esas kabul eder. Yetki kullan mlar nda partizanl ve her türlü ayr mc l reddeder.

14 AK PARTi nin Siyasal Kimli i 10- LA KL K AK PARTi, laikli i demokrasinin en önemli bir flart olarak görür. Laikli in arkas ndaki temel düflünce, her türlü dini inanç ve felsefi kanaat karfl s nda devletin tarafs zl d r. Bu anlamda laiklik, ayn zamanda bir özgürlük ilkesidir. Bunun içindir ki, laiklik, bireyi de il, devleti k s tlayan ve s n rlayan bir ilkedir. AK PARTi nin anlay fl na göre, devletin, inançlar, felsefi düflünceler ve kanaatler karfl s ndaki tarafs zl n n bir sonucu olarak laiklik, ayn zamanda toplumsal bir bar fl ilkesidir. AK PARTi nin laiklik anlay fl na göre, din ve vicdan özgürlü ü esast r. 11- SOSYAL HAYAT AK PARTi, aile kurumunu esas alan, yerel yönetimleri yetkili k lan ve üçüncü sektörün azami katk s n ve kat l m n sa layan sosyal hizmet politikalar n benimser. AK PARTi, toplumun belli bir kesimini oluflturan yoksul, kimsesiz, dul ve yetim, fiziksel ve ruhsal engelli, bak ma muhtaç, yafll ve malul kimselerin ve ayr ca sokak çocuklar n n, insanca yaflayabilecekleri bir hayat standard na kavuflturulmalar n öngörür. AK PARTi, flehit annelerini ve gazilerimizi kutsal bir emanet olarak kabul eder. AK PARTi, toplumsal de erlere ve geleneklere sayg y, ulusal kültürün korunmas n, toplum içindeki farkl l klar n zenginlik olarak kabul edilmesini ve ço ulculu u, bütün vatandafllar için sosyal güvenli i, sosyal geliflmiflli in ve toplumsal refah n yayg nlaflt r lmas n, gençlerin ve kad nlar n toplumsal hayat içinde daha etkin bir biçimde yer almalar n, takip edilmesi gereken sosyal ilkeler olarak kabul eder.

15 AK PARTi nin Siyasal Kimli i 12- EKONOM AK PARTi, ekonomik geliflmenin kayna ve hedefi olarak insan esas al r. AK PARTi, tüm kurum ve kurallar ile iflleyen serbest piyasa ekonomisinden yanad r. AK PARTi, devletin ekonomideki ifllevini, düzenleyici ve denetleyici olarak tan mlar. AK PARTi, devletin üretip sundu u kamu hizmetlerinde kaliteyi ve vatandafllar n memnuniyetini esas al r. AK PARTi, kaynaklar n bilgiye, teknolojiye ve yeniliklere dayal bir üretim ekonomisi için seferber edilmesinden yanad r. AK PARTi, gelir da l m ndaki adaletsizli i ve iflsizli i ülkenin en önemli sosyo ekonomik problemi olarak görür. AK PARTi, küreselleflmenin gerektirdi i yap sal dönüflümlerin kaç n lmazl n ve en az maliyetle gerçeklefltirilmesini savunur. Bunun en sa l kl yolunun rekabet gücünün artt r lmas oldu una inan r. AK PARTi, saydaml k, verimlilik ve kaliteyi esas alan harcama reformunun öncelikli ve ivedi olarak gerçeklefltirilmesinden yanad r. AK PARTi, ülke yararlar n gözeten bir özellefltirmeden yanad r. AK PARTi, yolsuzluklarla mücadeleyi esas al r. AK PARTi, vergi mevzuat n n basitlefltirilmesini, vergi say s n n azalt lmas n, vergi oranlar n n genel olarak düflürülmesini ve tabana yay lmas n savunur. AK PARTi, giriflim ve rekabet gücünün desteklenerek finansal yap n n güçlendirilmesinden ve yeni finansman tekniklerinin gelifltirilmesinden yanad r.

16 AK PARTi nin Siyasal Kimli i 13- E T M AK PARTi, toplumun talep ve beklentilerini karfl layacak her türlü de iflim ve geliflime aç k bir e itim sistemini savunur. AK PARTi, e itimi, hayat boyu devam eden bir süreç olarak görür. AK PARTi, hiçbir ayr ma ve s n fland rmaya tabi tutulmaks z n herkesin, ilgi, istek, yetenek ve yeterlilikleri do rultusunda e itim haklar ndan yararlanabilece i flekilde f rsat eflitli inden yanad r. AK PARTi, din e itim ve ö retiminin, kiflilerin kendi isteklerine, küçüklerin de kanuni temsilcilerinin talebine uygun olarak verilmesinden yanad r. AK PARTi, e itim hizmetlerinin yerelleflmesinden ve özellefltirilmesinden yanad r. E itimde devletin rolü, kamusal ve özel e itim kurumlar için düzenleyici araflt rma ve geliflmeyi teflvik edici olmak ve genel e itim politikalar olarak benimsenir. AK PARTi, aile, okul ve sosyal çevre aras nda iflbirli i ve dayan flmay sa layacak bir e itim sisteminden yanad r. AK PARTi, kalk nman n ve geliflmenin temel flart n n yayg n ve kaliteli e itimden geçti ine inan r. AK PARTi, özgür ve sorgulay c bilimsel e itim anlay fl n n gelifltirilmesinden yanad r. AK PARTi, iste e ba l olarak, örgün e itimin her safhas nda din e itimi verilmesinden yanad r.

17 AK PARTi nin Siyasal Kimli i 14- SA LIK AK PARTi, tüm bireylerin, hayatlar n her dönemde sa l kl ve yükselen bir kalitede sürdürmeleri için sa l k hizmetlerinden adil bir flekilde yararlanabilmelerini, vazgeçilmez bir hak olarak görür. AK PARTi, tüm sa l k parametrelerinde dünya standartlar na ulaflmak için, gayri safi milli hâs ladan sa l a ayr lan pay n art r lmas ndan yanad r. AK PARTi, çevrenin sa l kl bir flekilde muhafaza edilmesini sa layarak, risk faktörlerinin azalt lmas ndan yanad r. AK PARTi, mevcut sa l k sisteminin, hem hizmet alanlar hem de hizmet verenleri memnun etmedi inin fark nda olarak, sistemin yeniden yap land r lmas na inanmaktad r. AK PARTi, temel sa l k hizmetleri ve koruyucu hekimlik d fl ndaki sa l k hizmetlerinin, olabildi ince özellefltirilmesinden yanad r. AK PARTi, sa l k sigortas n n birey iste i do rultusunda çeflitlendirilmesinden yanad r. AK PARTi, sa l k hizmetlerinin yerelleflmesi ve özellefltirilmesi ba lam nda, ilk etapta illerde kamunun ve özel sektörün birlikte ortak olabilecekleri, sa l k A.fi. lerin kurulmas n, bir yöntem olarak görür.

18 Bilgi AK PARTi, Kurum Kimli i K lavuzu nda bulunan standartlar n d fl nda yard m ve bilgi almak için, afla da bulunan Tan t m ve Medya Baflkanl n n iletiflim numaralar n arayabilirsiniz. AK PARTi Tan t m ve Medya Baflkanl Tel: Faks: /27 E-posta:

19 AMBLEM VE LOGO 1.0 Amblem 1.1 Logotype 1.2 Logo nun Dikey Kullan m 1.3 Logo nun Yatay Kullan m 1.4 Logo nun Dikey Renkli Kullan mlar 1.5 Logo nun Yatay Renkli Kullan mlar 1.6 Logo nun Dikey S/B Kullan mlar 1.7 Logo nun Yatay S/B Kullan mlar 1.8 Logo nun Yatay ve Dikey Minimum Kullan mlar 1.9 Logo nun Oy Pusulas nda Kullan m 1.10 Dinamik Kuflak 1.11 Logo nun Di er Logolar ile Kullan m 1.12 Logo nun Slogan ile Kullan m 1.13 Logo nun Yanl fl Kullan mlar

20 1.0 Amblem 22 a 12 a AK PARTi Amblemi kurum kimli ini oluflturan temel grafik ö elerin bafl nda gelmektedir. Ambleme dair temel oranlar yanda belirtilmifltir. Oranlar kesinlikle de ifltirilmemelidir. 1.2 a 23 a 4 a 4.9 a 3 a 19

21 1.1 Logotype AK PARTi logotype n oluflturan en önemli ögelerden biridir. Oranlar yanda belirtilmifltir. AK PARTi isminin yaz m için Univers font ailesinde Univers Black kullan lmal d r. 30 a 28 a Önemli Not: AK PARTi yaz s nda bulunan i harfi küçük harfle yaz lmal d r. Bu uygulama AK PARTi ibaresinin bulundu u her yerde geçerlidir. 4 a 8 a Do ru kullan m Yanl fl kullan m 20

22 1.2 Logo nun Dikey Kullan m 3 a 13 a 3 a AK PARTi logosu kurum kimli inin temelini oluflturmaktad r. Logo nun dikey kullan m na dair oranlar yanda belirtilmifltir. Amblem ve logotype n birlikte kullan lmas gerekmektedir. 20 a 1 a 2 a 2 a 15 a 2 a 21

23 1.3 Logo nun Yatay Kullan m Logo nun yatay kullan m na dair oranlar yandaki gibidir. Yay m amaçl çal flmalarda, grafik kullan m alan dikey logo için uygun de ilse, yatay kullan m önerilmektedir. 20a 1a 43a Di er uygulamalarda, dikey kullan m tercih edilmelidir. 11a 6a 4a 22

24 1.4 Logo nun Dikey Renkli Kullan mlar A AK PARTi logosu nun dikey renkli biçimi yanda verildi i gibidir. Logo zeminli kullan m örne i yanda verildi i gibidir. h 7cm A Logo nun önerilen zeminsiz kullan m biçimi. Zorunlu olmayan hallerde mutlaka beyaz zeminde kullan m tercih edilmeli. x 5.79 cm x 4.5 cm h 6.4 mm B Zorunlu hallerde kurumsal renk olan Sar zeminde difli kullan m biçimi. C Zorunlu hallerde kurumsal renk olan Mavi zeminde difli kullan m biçimi. B C 23

25 1.5 Logo nun Yatay Renkli Kullan mlar A h 6.1 cm x 2.8 mm x 12.4 cm h 3 cm h 1.8 cm h 1.2 cm AK PARTi logosu nun yatay renkli uygulamas, yanda gösterilen oran ve renklerdeki gibidir. A Logonun önerilen zeminsiz kullan m biçimi. Zorunlu olmayan hallerde mutlaka beyaz zeminde kullan m tercih edilmeli. x 5.8 cm B Zorunlu hallerde kurumsal renk olan Sar zeminde difli kullan m biçimi. B C Zorunlu hallerde kurumsal renk olan Mavi zeminde difli kullan m biçimi. C 24

26 1.6 Logo nun Dikey S/B Kullan mlar A h 7cm AK PARTi logosu nun dikey olarak Siyah/Beyaz kullan m biçimi ve oranlar yandaki gibidir. Logo nun S/B kullan mlar nda tram kullan lmamas na özen gösterilmelidir. h 6.4 mm x 5.79 cm x 4.5 cm 25

27 1.7 Logo nun Yatay S/B Kullan mlar AK PARTi logosu nun yatay olarak Siyah/Beyaz kullan m biçimi ve oranlar yandaki gibidir. h 6.1 cm x 2.8 mm x 12.4 cm h 3 cm Logo nun S/B kullan mlar nda tram kullan lmamas na özen gösterilmelidir. h 1.8 cm h 1.2 cm x 5.8 cm 26

28 1.8 Logo Yatay ve Dikey Minimum Kullan mlar Logo nun yatay ve dikey uygulamalar nda kullan labilecek minimum ebatlar yandaki gibidir. Belirtilen ölçüler d fl nda daha fazla küçültülemez 8.3mm 30.6 mm 10 mm 12.3mm 45.4 mm 15 mm 27

29 1.9 Logo nun Oy Pusulas nda Kullan m x x x AK PARTi logosu nun oy pusulas ndaki kullan m flekli yandaki gibidir. Logo nun alt ndaki Adalet ve Kalk nma Partisi yaz s n n fontu Univers tir. AK PARTi logosu elinizdeki Kurum Kimli i K lavuzu içinde bulunan CD içerisinde çeflitli formatlarda mevcuttur. CD mevcut de ilse, logo, Tan t m ve Medya Baflkanl ndan temin edilebilir. x 28

30 1.10 Dinamik Kuflak Dinamik kuflak kurum kimli inde önemli rol oynamaktad r mm Yap lan ifl hangi amaçla ya da hangi birim taraf ndan yap lm flsa, dinamik kuflak alt band içerisinde tan mlanacakt r. Logo nun dinamik kuflakla birlikte kullan lmas na dair oranlar yanda belirtilmifltir. 59 mm 3.3 mm 6.3 mm 4.4 cm 1 cm 4 mm 1 cm 4 cm 1.4 cm 29

31 1.11 Logo nun Di er Logolar ile Kullan m 56.9 mm 19.5 mm 0.7 mm 9.7 mm 1 cm 4.1 cm 1.2 cm 4.2 mm 1.2 cm 4.4 cm 59.2 mm 3.3 mm 6.2 mm HALKLA ilifikiler BAfiKANLI I 4.2mm 1 cm 6.2 cm 56.9 mm 3.2 mm 1 cm AK PARTi logosu partiye ait di er logolar ile kullan ld nda yandaki oranlarda kullan lmal d r. Birlikte kullan mlarda dinamik kuflak alt band oranlar yanda belirtilmifltir. Temel prensip AK PARTi logosu nun hiçbir zaman di er logolardan daha küçük olmamas d r. 2.2 mm 3.6 cm 4 cm 59.2 mm 3.4 cm 2.4 cm 3.3 mm 6.2 mm 1 cm 4.4 cm 1 cm SOSYAL ifiler BAfiKANLI I 4.2mm 1 cm 6.2 cm 3.2 mm 56.9 mm 1.4 cm 3.6 cm 2.6 cm 59.2 mm 3.4 cm 2.4 cm 3.3 mm 6.2 mm 1 cm 4.4 cm 1 cm SOSYAL ifiler BAfiKANLI I 4.2mm 1 cm 6.2 cm 3.2 mm 30

32 1.12 Logo nun Slogan ile Kullan m 56.9 mm 3.2 cm 1 cm 5.5 cm 4.4 cm 59.2 mm 3.3 mm 6.2 mm 1 cm AK PARTi nin slogan Herfley Türkiye için dir. Slogan n grafik olarak üç farkl uygulamas vard r. Slogan, dinamik kuflak band ve logoyla birlikte yandaki gibi kullan lmal d r. Slogan n fontu Univers Black tir. 4.2mm 1 cm 6.2 cm 56.9 mm 3.2 mm 59.2 mm 7.8 cm 1 cm 1 cm 4.4 cm 3.3 mm 6.2 mm 1 cm 4.2mm 1 cm 6.2 cm 56.9 mm 3.2 mm 59.2 mm 5.5 cm 1.2 cm 1 cm 4.4 cm 3.3 mm 6.2 mm 1 cm 4.2mm 1 cm 6.2 cm 3.2 mm 31

33 1.13 Logo nun Yanl fl Kullan mlar AK PARTi logosu önceki sayfalarda tan mlanan oran, renk, yatay ve dikey kullan m biçimleri d fl nda kesinlikle kullan lmamal d r. Belirtilen standartlar n d fl nda logo nun baflka bir kullan m flekli yoktur. AK PARTi logosu, Tan t m ve Medya Baflkanl n n izni olmadan belirtilen standartlar n d fl nda kullan lamaz. Yanda yanl fl kullan m biçimleri verilmifltir. Kurum Kimli i Kitab içerisinde, belirtilmeyen uygulamalar ve belirtilen standartlar n d fl nda yap lan uygulamalar do ru olarak kabul edilemez. 32

34 RENKLER 2.0 Kurum Kimli i Renkleri 2.1 Alt Birim Renkleri 2.2 Kurumsal Renk Seperasyonu

35 2.0 Kurum Kimli i Renkleri AK PARTi logosu nun temel renkleri yanda aç klanm flt r. Yay m amaçl haz rlanan tüm çal flmalarda belirtilen renkler kullan lmal d r. Cyan: 0 Magenta: 47 Yellow: 100 Black: 0 Cyan: 87 Magenta: 43 Yellow: 0 Black: 0 Cyan: 0 Magenta: 0 Yellow:0 Black: 100 Yay m farkl platformlarda yap lacaksa, teknik aç l mlar için Tan t m ve Medya Baflkanl yla temas kurulabilir. Pantone 144C Pantone 285C Black Pantone 144C Pantone 285C Black RGB WEB FF r 153g 0b FOLYO 020 Alt n Sar Ral 1033 HKS 5 RGB WEB 0066CC - 0r 102g 204b FOLYO 052 Aruz Mavi Ral 5015 HKS FOLYO 070 Siyah Ral 9005 HKS 88 34

36 2.1 Alt Birim Renkleri AK PARTi alt birimleri yard mc renklerle ayr flt r lm flt r. TEfiKiLAT ifileri BAfiKANLI I GENÇLiK KOLLARI BAfiKANLI I KADIN KOLLARI BAfiKANLI I Her birim dinamik kuflak içinde tan mlanmal ve yanda belirtilen Pantone renk kodlar ile uygulanmal d r. Pantone Black C Pantone White Pantone Black C Pantone White Pantone Black C Pantone White Pantone Black C Pantone White A Renklerle belirtilen kutucuklar, renklerin kullan m yüzdelerini belirtir. Pantone 144C CMYK C 0 M 47 Y 100 K 0 Pantone 285C CMYK C 87 M 43 Y 0 K 0 Pantone 144C CMYK C 0 M 47 Y 100 K 0 Pantone 485C CMYK C 0 M 91 Y 87 K 0 Pantone 144C CMYK C 0 M 47 Y 100 K 0 Pantone 3125C CMYK C 79 M 0 Y 23 K 0 Pantone 144C CMYK C 0 M 47 Y 100 K 0 Pantone 1915C CMYK C 0 M 72 Y 15 K 0 Pantone 144CVC Pantone 285CVC Pantone 144CVC Pantone 032CVC Pantone 144CVC Pantone 3125CVC Pantone 144CVC Pantone 1915CVC RGB R 223 G 108 B 0 RGB R 17 G 96 B 198 RGB R 223 G 108 B 0 RGB R 212 G 46 B 18 RGB R 223 G 108 B 0 RGB R 0 G 150 B 172 RGB R 223 G 108 B 0 RGB R 222 G 44 B 114 A 35

37 2.2 Kurumsal Renk Seperasyonu Pantone 144C 100 Tamamlay c Renk Pantone 285 C 100 Pantone Black 100 Renk seperasyonu kurum kimli i pantone renginin alt tonlar n n bas l ifllerde kullan m opsiyonlar n gösterir Renk seperasyonlar ana renk haricinde AK PARTi logosu nda kesinlikle kullan lmamal d r

38 YAZI KARAKTER 3.0 Kurum Kimli i Yaz Karakteri 3.1 Kurumsal Yard mc Yaz Karakteri

39 3.0 Kurum Kimli i Yaz Karakteri Univers Light ABCDEFGHI JKLMNOÖPRSfiTUÜVWXYZ abcdefgh ijklmnoöprsfltuüvwxyz !* ( ) / % : Univers Light Italic ABCDEFGHI JKLMNOÖPRSfiTUÜVWXYZ abcdefgh ijklmnoöprsfltuüvwxyz !* ( ) / % : Univers Regular ABCDEFGHI JKLMNOÖPRSfiTUÜVWXYZ abcdefgh ijklmnoöprsfltuüvwxyz !* ( ) / % : Univers Regular Italic ABCDEFGHI JKLMNOÖPRSfiTUÜVWXYZ abcdefgh ijklmnoöprsfltuüvwxyz !* ( ) / % : Univers Bold ABCDEFGHI JKLMNOÖPRSfiTUÜVWXYZ abcdefgh ijklmnoöprsfltuüvwxyz !* ( ) / % : Univers Bold Italic ABCDEFGHI JKLMNOÖPRSfiTUÜVWXYZ abcdefgh ijklmnoöprsfltuüvwxyz !* ( ) / % : Univers Black Italic ABCDEFGHI JKLMNOÖPRSfiTUÜVWXYZ abcdefgh ijklmnoöprsfltuüvwxyz !* ( ) / % : Univers Condens Bold ABCDEFGHI JKLMNOÖPRSfiTUÜVWXYZ abcdefgh ijklmnoöprsfltuüvwxyz !* ( ) / % : AK PARTi kurum kimli i yaz karakteri Univers ailesidir. Univers yaz karakteri ailesi yaz m ve yay n amaçl tüm çal flmalarda ve yaz flmalarda kullan lmal d r. Univers Condens Regular ABCDEFGHI JKLMNOÖPRSfiTUÜVWXYZ abcdefgh ijklmnoöprsfltuüvwxyz !* ( ) / % : 38

40 3.1 Kurumsal Yard mc Yaz Karakteri Univers yaz karakteri ailesi d fl nda, yard mc yaz karakteri ailesi Goudy dir. Goudy ABCDEFGHI JKLMNOÖPRSfiTUÜVWXYZ abcdefgh ijklmnoöprsfltuüvwxyz !* ( ) / % : GoudyLight ABCDEFGHI JKLMNOÖPRSfiTUÜVWXYZ abcdefgh ijklmnoöprsfltuüvwxyz !* ( ) / % : Yay m amaçl çal flmalar haricinde, özel çal flmalarda kullan labilir. VIP yaz flmalarda, kültürel ve sanatsal uygulamalarda kullan labilir. Goudy-Italic ABCDEFGHI JKLMNOÖPRSfiTUÜVWXYZ abcdefgh ijklmnoöprsfltuüvwxyz !* ( ) / % : GoudyLightItalic ABCDEFGHI JKLMNOÖPRSfiTUÜVWXYZ abcdefgh ijklmnoöprsfltuüvwxyz !* ( ) / % : GoudyMedium ABCDEFGHI JKLMNOÖPRSfiTUÜVWXYZ abcdefgh ijklmnoöprsfltuüvwxyz !* ( ) / % : GoudyMediumItalic ABCDEFGHI JKLMNOÖPRSfiTUÜVWXYZ abcdefgh ijklmnoöprsfltuüvwxyz !* ( ) / % : 39

41 BASILI MALZEMELER 4.0 Kartvizit 4.1 Antetli Ka t ve Devam Ka d 4.2 Pencereli Diplomat Zarf 4.3 Penceresiz Diplomat Zarf 4.4 Torba zarf 4.5 Faks Mesaj Formu 4.6 Kapakl Dosya A 4.7 Kapakl Dosya B 4.8 Tüzük ve Program Klasörü 4.9 Davetiye 4.10 Kitap Kapa A 4.11 Kitap Kapa B 4.12 Kitap Kapa C 4.13 Kutulu Kart 4.14 K r ml Broflür 4.15 Kapakl Bloknot A 4.16 Bloknot B 4.17 CD Üstü ve CD Kutusu 4.18 Konuflma Kart 4.19 Not Kart 4.20 Sticker / Post-it 4.21 Klasör S rtl

42 4.0 Kartvizit 5 cm 1.4 cm R. Tayyip ERDO AN Genel Baflkan Baflbakan Ceyhun At f Kansu Caddesi No Balgat/ANKARA Tel : Faks : E-Posta: 2.3 cm 2.8 cm Kartvizitler dört ana birimden oluflmaktad r. sim-ünvan Logo letiflim bilgileri Dinamik kuflak Dört ana bölümün birbirleri ile olan iliflkisi ve oranlar yandaki gibidir. Bu oranlar de ifltirilemez. Kartvizit ka d 300 gr Mat Kufle veya, 300 gr Japon Bristol 8 cm 5.4 mm Bask üç renkten oluflmaktad r. Pantone 144C Pantone 285C Siyah Akif GÜLLE Tan t m ve Medya Baflkan Amasya Milletvekili Ka t özelli i mat oldu undan, farkl renk tonlar oluflmamas için logonun Pantone renk kodlar na dikkat edilmelidir. Ceyhun At f Kansu Caddesi No Balgat/ANKARA Tel : Faks : E-Posta: lgili tasar m, uygulamaya haz r halde ek te bulunan CD içerisinde mevcuttur. TANITIM ve MEDYA BAfiKANLI I 41

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ KURUM KİMLİĞİ KILAVUZU 2012

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ KURUM KİMLİĞİ KILAVUZU 2012 KURUM KİMLİĞİ KILAVUZU 2012 İçindekiler 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.0 2.1 2.2 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.8 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 AMBLEM VE LOGO Amblem... 3 Logotype... 4 Logo nun Dikey

Detaylı

TDBB KURUM KİMLİĞİ KILAVUZU

TDBB KURUM KİMLİĞİ KILAVUZU Bilgi TDBB Kurum Kimli i K lavuzu nda bulunan standartlar n d ş nda yard m ve bilgi almak için, aşa da bulunan Tan t m ve Medya Başkanl n n iletişim numaralar n arayabilirsiniz. TDBB Tan t m ve Medya Başkanl

Detaylı

İçindekiler. İkinci Bölüm - Renkler 2.1. Kurumsal Renk Değerleri... 2.2. Yardımcı Kurumsal Renk Değerleri...

İçindekiler. İkinci Bölüm - Renkler 2.1. Kurumsal Renk Değerleri... 2.2. Yardımcı Kurumsal Renk Değerleri... İçindekiler Birinci Bölüm - Logotype 1.1. Logotype ın Hikâyesi... 1.2. Logotype ın Renkli Kullanımı... 1.3. Logotype ın Siyah-Beyaz Kullanımı... 1.4. Logotype ın Renkli Zeminde Kullanımı... 1.5. Logotype

Detaylı

İçindekiler KURUMSAL KİMLİK KLAVUZU

İçindekiler KURUMSAL KİMLİK KLAVUZU İçindekiler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AMBLEM / LOGO ORANLARI BASILI MALZEMELER AÇIKHAVA UYGULAMALARI TABELA VE YÖNLENDiRMELER AMBALAJ UYGULAMALARI DiJiTAL UYGULAMALAR PERSONEL KARTLARI BAYRAKLAR PROMOSYONLAR KURUMSAL

Detaylı

eylül Avrupa Komisyonu Projeleri çin Görsel Kimlik K lavuzu

eylül Avrupa Komisyonu Projeleri çin Görsel Kimlik K lavuzu eylül Avrupa Komisyonu Projeleri çin Görsel Kimlik K lavuzu Avrupa Komisyonu Projeleri çin Görsel Kimlik K lavuzu 02 Amblem ve Logo Amblem Çizim 3 Logotype Yerleflim 4 Amblem/Logo Yerleflim 5 Amblem/Logo

Detaylı

K U R U M S A L. K i M L i K K I L A V U Z U

K U R U M S A L. K i M L i K K I L A V U Z U K U R U M S A L K İ M L İ K K I L A V U Z U K U R U M S A L K i M L i K K I L A V U Z U İçindekiler OSMANİYE BELEDİYESİ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 AMBLEM VE LOGOTYPE Tanım... 7 Amblem... 9 Amblem

Detaylı

High-Tech Port by MÜSİAD Kurumsal Kimlik Rehberi

High-Tech Port by MÜSİAD Kurumsal Kimlik Rehberi High-Tech Port by MÜSİAD Kurumsal Kimlik Rehberi High-Tech Port by MÜSİAD kurumsal kimliğini oluşturan değiştirilemez kuralların tanımlanması amacı ile hazırlanmıştır. Kurumsal kimlik rehberinden yola

Detaylı

1.1 Turkcell Logo Kullan m 1.1 A= T/2. Amblem çap 4A

1.1 Turkcell Logo Kullan m 1.1 A= T/2. Amblem çap 4A 1.1 Turkcell Logo Kullan m 1.1 Üç boyutlu amblemli logo TV, bas n ilanlar, föy, afifl, kampanya afifli, billboard, powerpoint sunum, tan t m eflyalar, dönkart, P.O.P., stand, pullup, fuar gibi d fl iletiflime

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU 2016 KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 1.1 Kurumsal Kimliğimiz Hakkında 1.2 Logomuz Hakkında 2. LOGO 2.1 Logo nun Dikey Renkli Kullanımı 2.2 Logo nun

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU. T. C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanmıştır.

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU. T. C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanmıştır. KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU 2015 T. C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER AMBLEM ve LOGO 1.0 Amblem / Type 1.1 Logotype 1.2 Logo nun Renkli Kullanımı 1.3 Logo nun SB Kullanımı

Detaylı

KURUM KİMLİĞİ KILAVUZU V.01

KURUM KİMLİĞİ KILAVUZU V.01 KURUM KİMLİĞİ KILAVUZU V.01 KURUM KİMLİĞİ KILAVUZU V.01 istanbullines denizcilik yatırım a.ş. kurum kimliği kılavuzu aynasanat reklam tasarım tarafından hazırlanmıştır. İçindekiler 1 Giriş---------------------------------------

Detaylı

Kurumsal Kimlik Kılavuzu 2013. www.isef.org.tr

Kurumsal Kimlik Kılavuzu 2013. www.isef.org.tr Kurumsal Kimlik Kılavuzu 2013 Kurum Kimliği Kılavuzu 2013 KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU 0 0 3 LOGO KULLANIMI 1.1 Oranlar 07 1.2 Renkler 08 1.3 Renkli/Siyah-Beyaz/Tek Renk 09 1.4 Minimum Kullanım 10 1.5 Hatalı

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Kurumsal Kimlik Kılavuzu Tanıtım ve Dış İlişkiler Birimi tarafından hazırlanmıştır.

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Kurumsal Kimlik Kılavuzu Tanıtım ve Dış İlişkiler Birimi tarafından hazırlanmıştır. KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU 2013 Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Kurumsal Kimlik Kılavuzu Tanıtım ve Dış İlişkiler Birimi tarafından hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER AMBLEM ve LOGO 1.0 Amblem / Logotype 1.1 Amblem

Detaylı

KURUMSAL KiMLiK SiSTEMi KURUMSAL KiMLiK SiSTEMi

KURUMSAL KiMLiK SiSTEMi KURUMSAL KiMLiK SiSTEMi KURUMSAL KiMLiK SiSTEMi KURUMSAL KiMLiK SiSTEMi www.kervangida.com LOGOTYPE GÜVENLiK ALANI MiNiMUM KULLANIM ÖLÇÜSÜ Logotype n etraf nda b rak lmas gereken güvenlik alan afla da belirtilmifltir. Referans

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU 2016

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU 2016 KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU 2016 İÇİNDEKİLER KURUMSALKİMLİK...3 AMBLEM & LOGO KURUMSAL RENK... 13 BASILIMALZEMELER... 14-23 BAYRAK & FLAMA... 5-12... 24-27 TABELA, TOTEM & ŞİRKET İÇİ YÖNLENDİRMELER... 28-29

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU 01 TEMEL UNSURLAR KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU LOGOTYPE 01.01 Kullanılan siyah renk ise gücü, özgüveni ve kararlılığı sembolize etmektedir. Pantone kodu Black 6 C dir. Logomuzda

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU içindekiler : Logo Kullanım Renkler Siyah Beyaz Kullanım Zemin Üzeri Kullanım Minimum Kullanım Fotoğraf ve Desen Üzerinde Kullanım Yanlış Kullanımlar Renk Seperasyonu Yazı Karakterleri

Detaylı

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi TAM METİN ŞABLONU

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi TAM METİN ŞABLONU TAM METİN ŞABLONU Lütfen bildirinizi MUTLAKA aşağıdaki yazım kurallarına göre hazırlayınız. Belirtilen yazım kurallarına uygun olmadan gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir. Özellikle, tablo ve şekillerin

Detaylı

Kurumsal Kimlik Kılavuzu 12 Mart 2014

Kurumsal Kimlik Kılavuzu 12 Mart 2014 Kurumsal Kimlik Kılavuzu Mart 0 .0 Sunuş Sunuş Kısaca Kılavuz ve Firstgate Firstgate The Event Company Firstgate, hazırladığı her projeyi özgün kılmayı ve çalıştığı kurumsal firmalara profesyonel anlamda

Detaylı

5.0. Bayraklar... 73 1.2 5.1. Kırlangıç Bayraklar... 75 1.3 5.2. Roll - Up... 77 1.4. Afiș... 79 1.5 5.3. Billboard... 81 1.6 5.4. CLP/Raket... 83 1.

5.0. Bayraklar... 73 1.2 5.1. Kırlangıç Bayraklar... 75 1.3 5.2. Roll - Up... 77 1.4. Afiș... 79 1.5 5.3. Billboard... 81 1.6 5.4. CLP/Raket... 83 1. MESKİ KURUMSAL KİMLİK KLAVUZU 2016 T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ İÇİNDEKİLER AMBLEM VE LOGOTYPE 1.0 Amblem Tanımı... 5 AÇIK HAVA 1.1 Amblem... 7 5.0 Bayraklar...

Detaylı

VII. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi TAM METİN ŞABLONU BAŞLIK. Birinci Yazarın Adı Soyadı 1, İkinci Yazarın Adı Soyadı 2

VII. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi TAM METİN ŞABLONU BAŞLIK. Birinci Yazarın Adı Soyadı 1, İkinci Yazarın Adı Soyadı 2 TAM METİN ŞABLONU BAŞLIK Birinci Yazarın Adı Soyadı 1, İkinci Yazarın Adı Soyadı 2 Özet Özet 200 kelimeyi aşmamalıdır. Özet italik olarak yazılmalıdır. Sed veniam augue nulla iriure lobortis nonummy esse

Detaylı

EĞİTİM DANIŞMANLIK KURUMSAL KİMLİK REHBERİ. www.zirve7.com

EĞİTİM DANIŞMANLIK KURUMSAL KİMLİK REHBERİ. www.zirve7.com REHBERİ İÇİNDEKİLER a. LOGOTYPE 01. ÖLÇÜ VE ORANLAR 02. RENKLİ KULLANIM 03. TEK RENKLİ KULLANIM 04. ZEMİNLİ VE NEGATİF KULLANIM 05. RENKLER 06. YANLIŞ KULLANIMLAR 07. YAZI KARAKTERİ b. TEMEL BASILI MALZEMELER

Detaylı

YAZIM KURALLARI. Sayfa Yapısı ve Yazı Biçimi. YAZI TĠPĠ VE BOYUTU Yazı Tipi: Times New Roman Yazı Boyutu: 12 punto

YAZIM KURALLARI. Sayfa Yapısı ve Yazı Biçimi. YAZI TĠPĠ VE BOYUTU Yazı Tipi: Times New Roman Yazı Boyutu: 12 punto YAZIM KURALLARI Lütfen çalışmanızı MUTLAKA aşağıdaki yazım kurallarına göre hazırlayınız. Belirtilen kurallara uygun olmayan çalışmalar kabul edilmeyecektir. Özellikle, tablo ve şekillerin kaymayacak şekilde

Detaylı

A Temel İlkeler. B Kurumsal Evrak

A Temel İlkeler. B Kurumsal Evrak A Temel İlkeler 1. Sembol 2. Yazı 3. Logotayp - Temel Kullanım 4. Logotayp - Dikey Kullanım 5. Logotayp - Kurumsal Renk Standartları 6. Logotayp - Güvenlik Alanı ve Minimum Kullanım Ölçüsü 7. Logotayp

Detaylı

İçindekiler. 2. Bölüm: Kurumsal Malzemeler Kartvizit Antetli Kağıt Saygılarımızla Kartı

İçindekiler. 2. Bölüm: Kurumsal Malzemeler Kartvizit Antetli Kağıt Saygılarımızla Kartı GİRİŞ Bu kılavuz, Köfteci Hüsmen Aga Markasının kurumsal kimliğindeki görsel öğelerin kapsamını ve uygulama kurallarını açıklamaktadır. Bugüne kadar süregelen köklü, güçlü ve güvenilir kurum kimliğimizin

Detaylı

SUNUŞ. Crocus olivieri İstanbulensis. Hüseyin KESKİN Belediye Başkanı. Değerli vatandaşlar,

SUNUŞ. Crocus olivieri İstanbulensis. Hüseyin KESKİN Belediye Başkanı. Değerli vatandaşlar, KURUMSAL KİMLİK KLAVUZU 2010 KURUMSAL KİMLİK KLAVUZU 2010 SUNUŞ Değerli vatandaşlar, Sultanbeyli, gelişime açık yüzü, genç nüfusu ve genç yönetim kadrolarından aldığı enerjiyle kalkınma yolunda hızla ilerliyor.

Detaylı

YÜKSEK SEÇİM KURULU KURUMSAL KİMLİĞİ

YÜKSEK SEÇİM KURULU KURUMSAL KİMLİĞİ YÜKSEK SEÇİM KURULU KURUMSAL KİMLİĞİ YÜKSEK SEÇİM KURULU Kurumsal Kimliği Seçimlerin yönetim ve denetimi, çeşitli aşamalardan geçerek bugünkü konumuna gelmiştir. İlk olarak 16 Şubat 1950 tarih ve 5545

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Kurumsal kimlik çalışmalarındaki zincirin ilk halkasını logo tasarımı oluşturur. Bu nedenle logo (amblem, logo veya logotype) tasarlanırken uygulama

Kurumsal kimlik çalışmalarındaki zincirin ilk halkasını logo tasarımı oluşturur. Bu nedenle logo (amblem, logo veya logotype) tasarlanırken uygulama Kurumsal kimlik çalışmalarındaki zincirin ilk halkasını logo tasarımı oluşturur. Bu nedenle logo (amblem, logo veya logotype) tasarlanırken uygulama alanları çok ayrıntılı düşünülmeli, teknik olanaklar

Detaylı

TANALITH E Mantar, böcek ve termit saldýrýlarýna karþý kullanýlan, Avrupa ve dünya standartlarýna uygun, etkinliði laboratuvar ve arazi deneyleri ile kanýtlanmýþ tek ve yeni nesil, bakýr ve organik biosidlerden(triazol)

Detaylı

bölüm 01 Temel Bilgiler

bölüm 01 Temel Bilgiler iga havalimani işletmeleri a.ş. Kurumsal Kimlik Kılavuzu bölüm 01 Temel Bilgiler Çalışma dökümanı ve bilgi için kurumsal iletişim bölümü ile iletişime geçiniz. marcom@igairport.com 2-3 iga havalimani

Detaylı

LDS LODOS TEKNİK Kurumsal Kimlik Rehberi kurumumuzun görsel birliğini sağlamada rehber olarak kullanılacaktır. Kılavuzda belirtilen kurallara

LDS LODOS TEKNİK Kurumsal Kimlik Rehberi kurumumuzun görsel birliğini sağlamada rehber olarak kullanılacaktır. Kılavuzda belirtilen kurallara KURUMSAL KİMLİK LDS LODOS TEKNİK Kurumsal Kimlik Rehberi kurumumuzun görsel birliğini sağlamada rehber olarak kullanılacaktır. Kılavuzda belirtilen kurallara uyulması; tüm basılı evraklar, kurumsal iletişim

Detaylı

LOGO FONT UYGULAMA MATBU EVRAK TABELA ARAÇ GİYDİRME KIYAFET

LOGO FONT UYGULAMA MATBU EVRAK TABELA ARAÇ GİYDİRME KIYAFET KURUMSAL KİMLİK 03 28 32 36 42 45 48 LOGO FONT UYGULAMA MATBU EVRAK TABELA ARAÇ GİYDİRME KIYAFET LOGO SİF logosu ölçülerle belirlenmiş olup üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır. ORANLAR GÜVENLİK

Detaylı

OTOMOTİV. www.klasotomotiv.com. Kurumsal Kimlik. Klas Automotive Corporate Identity

OTOMOTİV. www.klasotomotiv.com. Kurumsal Kimlik. Klas Automotive Corporate Identity Klas Automotive Corporate Identity Kurumsal Kimlik Vizyon / Misyon Vizyon Sektörde uluslararası platformda entegrasyonu sağlayarak, rmamızın adına yakışan profesyonellikle çalışmak ana hede mizdir. Deneyimli,

Detaylı

Baskı Tabanlı (Paper Based): Basılarak çoğaltılacak dokümanlar ve uygulamalardır.

Baskı Tabanlı (Paper Based): Basılarak çoğaltılacak dokümanlar ve uygulamalardır. 01.GİRİŞ Kurumsal kimlik, bir kuruluşun temel stratejileri doğrultusunda görsel bir bütünlük sağlayarak kendini ifade etme biçimidir. Eral Atık ın görsel ve algısal iletişimine dair ortak bir dil oluşturmak

Detaylı

KURUM KİMLİĞİ KILAVUZU

KURUM KİMLİĞİ KILAVUZU KURUM KİMLİĞİ KILAVUZU AMBLEM - LOGOTYPE YATAY KULLANIM Turyap amblemi kurum kimliğini oluşturan temel grafik öğelerin başında gelmektedir. Amblem ve logotype ın yatay temel oranları yanda belirtilmiştir.

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU 1 KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU AMBLEM & LOGOTYPE Amblem & Logo Kullanımları 2 Logonun Grid Çizimi Bu sayfada verilen UlaşımPark logosu grid çiziminin ölçüleri standarttır. Kullanılacak alanların boyutlarına

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. TEMEL UNSURLAR Ω Oranlar Ω Renkler Ω Siyah-Beyaz Kullanımı Ω Renkli Zemin Kullanımı Ω Hatalı Kullanım Ω Yazı Karakteri Ω Farklı Logo İle Kullanımlar 3.

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

TÜMSAD TÜMSAD TÜMSAD TÜM SAĞLIK KURULUŞLARI DERNEĞİ TÜM SAĞLIK KURULUŞLARI DERNEĞİ TÜM SAĞLIK KURULUŞLARI DERNEĞİ

TÜMSAD TÜMSAD TÜMSAD TÜM SAĞLIK KURULUŞLARI DERNEĞİ TÜM SAĞLIK KURULUŞLARI DERNEĞİ TÜM SAĞLIK KURULUŞLARI DERNEĞİ 1. LOGO VE LOGOTYPE BİRLİKTE KULLANIMI / RENKLİ 2. LOGO VE LOGOTYPE BİRLİKTE KULLANIMI / SİYAH 3. LOGO VE LOGOTYPE BİRLİKTE KULLANIMI / ZEMİN ÜZERİNDE RENKLİ BİRLİKTE BEKLENTİLERİNİZİN ÖTESİNE... 3. LOGO

Detaylı

ODTÜ 60. YIL LOGOSU KULLANIM KILAVUZU

ODTÜ 60. YIL LOGOSU KULLANIM KILAVUZU ODTÜ 60. YIL LOGOSU KULLANIM KILAVUZU ODTÜ 60. yıl logosu kullanım kılavuzu, ODTÜ kurumsal kimliği kapsamında, tüm görsel malzemelerde, ODTÜ 60. yıl logosunun kullanım düzeni ve kurallarını içerir. ODTÜ

Detaylı

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) AKP CHP MHP BBP HDP Parti içi disiplin

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Mavi C:70 M:35 Y:0 K:0 Yeşil C:70 M:0 Y:100 K:0 Turuncu C:0 M:52 Y:100 K:0 Siyah C:50 M:50 Y:50 K:100 Kırmızı C:0 M:100 Y:100 K:20

Mavi C:70 M:35 Y:0 K:0 Yeşil C:70 M:0 Y:100 K:0 Turuncu C:0 M:52 Y:100 K:0 Siyah C:50 M:50 Y:50 K:100 Kırmızı C:0 M:100 Y:100 K:20 ASKAJANS ın logosu yatay bir formattadır. Logodaki ASK yazının sol tarafında üç (3) renkten oluşan soldan sağa kırk beş (45) derecelik açılara sahip yatay figürler bulunmaktadır. Logonun boyutları basılı

Detaylı

Kurumsal Kimlik Rehberi

Kurumsal Kimlik Rehberi Kurumsal Kimlik Rehberi içindekiler Giriş 3 1. YTONG Logosu 4 2. Logonun Kullanımı 5 3. Logoda Güvenlik Alanı 6 4. Logonun Minimum Kullanımı 7 5. Logonun Hatalı Kullanımları 8 5.1. Logonun Hatalı Kullanımları

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Uzunca bir süreden beri Türkiye de sahih bir ilim ve dü şünce geleneğinin tesis edilemediğine, bu konuda bir buhran

Uzunca bir süreden beri Türkiye de sahih bir ilim ve dü şünce geleneğinin tesis edilemediğine, bu konuda bir buhran Uzunca bir süreden beri Türkiye de sahih bir ilim ve dü şünce geleneğinin tesis edilemediğine, bu konuda bir buhran yaşandığına şahit olmaktayız. Buna paralel olarak nitelikli ve özgün ilmi eserlerin istihsalinde

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KİTAPÇIĞI

KURUMSAL KİMLİK KİTAPÇIĞI KURUMSAL KİMLİK KİTAPÇIĞI TEMEL UNSURLAR, TEMEL İLKELER TEMEL UNSURLAR, TEMEL İLKELER Kurumsal kimlik, bir kuruluşun temel stratejileri doğrultusunda görsel bir bütünlük sağlayarak kendini ifade etme biçimidir.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİ ÇALIŞMALARI KURUMSAL GÖRÜNÜRLÜK KILAVUZU EK-7

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİ ÇALIŞMALARI KURUMSAL GÖRÜNÜRLÜK KILAVUZU EK-7 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİ ÇALIŞMALARI KURUMSAL GÖRÜNÜRLÜK KILAVUZU EK-7 SUNUŞ olarak hedeflerimiz, daha yüksek becerili iş gücü, toplumun tamamını kapsayan

Detaylı

G R fi Kurumlar n alg lanma yollar n n en kapsaml s görsel olan d r. Kurumlar n e er sa l kl bir görsel kimli i yoksa hedef kitle üzerinde etkili bir

G R fi Kurumlar n alg lanma yollar n n en kapsaml s görsel olan d r. Kurumlar n e er sa l kl bir görsel kimli i yoksa hedef kitle üzerinde etkili bir 2008 G R fi Kurumlar n alg lanma yollar n n en kapsaml s görsel olan d r. Kurumlar n e er sa l kl bir görsel kimli i yoksa hedef kitle üzerinde etkili bir imaj oluflturmas da zora girer. Kurumla ilgili

Detaylı

İTK KURUMSAL KİMLİK

İTK KURUMSAL KİMLİK İZMİR ÖZEL TÜRK KOLEJİ İTK KURUMSAL KİMLİK 2014-2015 www.ozelturkkoleji.com İZMİR ÖZEL TÜRK KOLEJİ 2 GİRİŞ KURUMSAL KİMLİK ÇALIŞMASI Bir kurumun kendisini ifade etme biçimlerinin tümüne kurumsal kimlik

Detaylı

Kurumsal Kimlik Rehberi

Kurumsal Kimlik Rehberi Kurumsal Kimlik Rehberi İÇİNDEKİLER Bölüm 1 Logo Logo Oran Güvenlik Alanı ve Minimum Kullanım Ölçüsü Yardımcı Tasarım Elemanı Temel Renkler Yardımcı Renkler Zemin Üzerinde Kullanımlar 1 Zemin Üzerinde

Detaylı

Infotest amblem ölçüleri

Infotest amblem ölçüleri Infotest amblem ölçüleri X X/2 X/2 X x X X/2 X/2 X/2 X/2 Renkli Amblem 1 Infotest logosu ve title ile kullan m Piasa Araflt rma ve Dan flmanl k Hizmetleri Soldan blok Piasa Araflt rma ve Dan flmanl k Hizmetleri

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

Kurumsal Kimlik Kılavuzu

Kurumsal Kimlik Kılavuzu Kurumsal Kimlik Kılavuzu Giriş 2012 yılında180 m2 alanda forklift parçaları, vagon ve treyler yedek parçaları imalatı yapmak üzere faaliyetlerine başlamıştır. Bugün işinde gösterdiği kalite anlayışı ve

Detaylı

Size de çok iyi gelecek. Kurumsal Kimlik Rehberi

Size de çok iyi gelecek. Kurumsal Kimlik Rehberi Size de çok iyi gelecek Kurumsal Kimlik Rehberi TEMEL İLKELER Bu kılavuz; kurumsal kimliğin temel öğelerini, logoyu, logonun biçimlerini içerir. Uygulayıcı kişiler ve kuruluşların Kadoil ile ilgili hazırladıkları

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU BAŞKAN DAN MCN Holding olarak, büyüme ve başarma arzusuyla çıktığımız yolda, yatırımlarımız ve çalışmalarımız, bu arzunun gerçeğe dönüşmesi için devam ediyor. Bugün 23 ülke, 1milyar

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

HERKES İÇİN ACİL SAĞLIK DERNEĞİ KURUM TANITIM REHBERİ

HERKES İÇİN ACİL SAĞLIK DERNEĞİ KURUM TANITIM REHBERİ SUNUŞ Herkes İçin Acil Sağlık Derneği nin değerli üyeleri, Dünyadaki değişim ve gelişimi yakından izlemek ve "iletişim" etkenini yüklendiğimiz görevin parçası kabul ederek kendimizi tam bir bütünlük ve

Detaylı

BTO logotaypının etrafında bırakılması önerilen minimum alan (güvenlik alanı) aşağıda y ile gösterilen majiskülharflerin yüksekliği kadar olmalıdır.

BTO logotaypının etrafında bırakılması önerilen minimum alan (güvenlik alanı) aşağıda y ile gösterilen majiskülharflerin yüksekliği kadar olmalıdır. Güvenlik Alanı BTO logotaypının etrafında bırakılması önerilen minimum alan (güvenlik alanı) aşağıda y ile gösterilen majiskülharflerin yüksekliği kadar olmalıdır. Dar alanlarda her iki yanda da güvenlik

Detaylı

KURUMSAL K ML K K TAPÇI I

KURUMSAL K ML K K TAPÇI I çindekiler... 1 Renk Değerleri... 2 Amblem ve Logonun Zeminli Kullanımı... 3 Ölçülendirme... 4 Doğru Kulanım... 5 Hatalı Kulanım Örnekleri... 6 Evraklarda kullan m... 7 Amblem ve Logonun Tire Kullanımı...

Detaylı

Kurumsal kimlik, bir kuruluşun temel stratejileri doğrultusunda görsel bir bütünlük sağlayarak kendini ifade etme biçimidir.

Kurumsal kimlik, bir kuruluşun temel stratejileri doğrultusunda görsel bir bütünlük sağlayarak kendini ifade etme biçimidir. Kurumsal kimlik, bir kuruluşun temel stratejileri doğrultusunda görsel bir bütünlük sağlayarak kendini ifade etme biçimidir. AKO nun görsel ve algısal iletişimine dair ortak bir dil oluşturmak üzere hazırlanan

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Kurumsal Kimlik Rehberi

Kurumsal Kimlik Rehberi INDUSTRY & BUSINESS ASSOCIATION Kurumsal Kimlik Rehberi Institutional Identification Guide İSTANBUL Balıkesir İçindekiler 1.1. Kurumsal Kimlik 1.2. Terminoloji 1.3a. Amblem (Çizim Kuralları) 1.3b.Amblem

Detaylı

Kurumsal Kimlik Rehberi

Kurumsal Kimlik Rehberi Kurumsal Kimlik Rehberi İÇİNDEKİLER 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39 Sunum Temel İlkeler / Logotayp / Anlam Temel İlkeler / Logotayp

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ KURUMSAL KİMLİK

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

DENİZLİ SANAYİ ODASI Kurumsal Kimlik Kılavuzu

DENİZLİ SANAYİ ODASI Kurumsal Kimlik Kılavuzu DENİZLİ SANAYİ ODASI Kurumsal Kimlik Kılavuzu Temel Grafik Standartları DENİZLİ / 2013 DENİZLİ SANAYİ ODASI KURUMSAL KiMLiK KILAVUZU Bu Kurumsal Kimlik Kılavuzu, Denizli Sanayi Odası nın tüm iletişim uygulamalarında

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU REV:01 / 2014 SUNUŞ Değerli vatandaşlarımız; Onikişubat gelişime açık yüzü, genç nüfusu ve genç yönetim kadrolarından aldığı enerjiyle kalkınma

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Partibeta Beta Parti Malzemeleri A.Ş. nin tescilli markasıdır. Kurumsal Kimlik. www.partibeta.com

Partibeta Beta Parti Malzemeleri A.Ş. nin tescilli markasıdır. Kurumsal Kimlik. www.partibeta.com Partibeta Beta Parti Malzemeleri A.Ş. nin tescilli markasıdır. Kurumsal Kimlik www.partibeta.com Titiz bir çalışma sonucunda oluşturulan elinizdeki kılavuz, tüm iletişim ortamlarında, Partibeta kurumsal

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KİTAPÇIĞI

KURUMSAL KİMLİK KİTAPÇIĞI KURUMSAL KİMLİK KİTAPÇIĞI TEMEL UNSURLAR, TEMEL İLKELER TEMEL UNSURLAR, TEMEL İLKELER Kurumsal kimlik, bir kuruluşun temel stratejileri doğrultusunda görsel bir bütünlük sağlayarak kendini ifade etme biçimidir.

Detaylı

B2C & B2B PLATFORMS. www.chehobo.com MARKA DOSYASI

B2C & B2B PLATFORMS. www.chehobo.com MARKA DOSYASI B2C & B2B PLATFORMS MARKA DOSYASI sürdürülebilirlik politikası chehobo.com chehobo.com chehobo.com u global seyahat sektörünün en akılda kalıcı, en etkileyici ve en basit çözümü olması için ürettik TAMER

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK REHBERİ

KURUMSAL KİMLİK REHBERİ KURUMSAL KİMLİK REHBERİ AMERiKAN ESTETiK YAZISI Amerikan Estetik yazısı Amerikan ve Estetik olarak iki farklı font kullanılarak tasarlanmıştır. Amerikan yazısı Cabin fontu, Estetik yazısı ise Roboto fontu

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ KONU: GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ TASARIM STÜDYOSU YER: ESKİ BAHÇE KAFE YERLEŞKESİ /KAMPÜS 1.

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KURUMSAL KİMLİK REHBERİ.

KURUMSAL KİMLİK KURUMSAL KİMLİK REHBERİ. REHERİ www.eae.com.tr GÖRSEL KİMLİK REHERİ Görsel Kimlik... u bölümde, görsel kimliği oluşturan öğeler, yani amblem, logo, yazı karakterleri, renk ilkeleri, basılı malzemeler, bina gibi çok değişik kullanım

Detaylı

Logo. Logotype 1962 ITALIA

Logo. Logotype 1962 ITALIA Logo Mitolojide Anka Kuºu, küllerinden doğmayı ve yeniden canlanmayı temsil eder. Logodaki Anka Kuºu da fiziksel ve ruhsal yenilenmeyle gelen yeni bir hayatın baºlangıcını ifade eder. Orta kısımda bulunan

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KİTAPÇIĞI

KURUMSAL KİMLİK KİTAPÇIĞI KURUMSAL KİMLİK KİTAPÇIĞI TEMEL UNSURLAR, TEMEL İLKELER TEMEL UNSURLAR, TEMEL İLKELER Kurumsal kimlik, bir kuruluşun temel stratejileri doğrultusunda görsel bir bütünlük sağlayarak kendini ifade etme biçimidir.

Detaylı

Bölüm 1 Section 1. Standart Sembolü Standart Symbol. Standart Yazısı Standart Name. Standart Logotaypı Standart Logotype

Bölüm 1 Section 1. Standart Sembolü Standart Symbol. Standart Yazısı Standart Name. Standart Logotaypı Standart Logotype İçindekiler Index 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 Bölüm 1 Section 1 Standart Sembolü Standart Symbol Standart Yazısı Standart Name Standart Logotaypı Standart Logotype Kurumsal Yazı Karakteri Corporate

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ BELEDĠYEMĠZĠN ĠÇ VE DIġ MEKÂN TANITIM MATERYALLERĠ YAPTIRILMASI HĠZMET ALIMI ĠġĠ TEKNĠK ġartname

BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ BELEDĠYEMĠZĠN ĠÇ VE DIġ MEKÂN TANITIM MATERYALLERĠ YAPTIRILMASI HĠZMET ALIMI ĠġĠ TEKNĠK ġartname ĠHALENĠN KONUSU : BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ BELEDĠYEMĠZĠN ĠÇ VE DIġ MEKÂN TANITIM MATERYALLERĠ YAPTIRILMASI HĠZMET ALIMI ĠġĠ TEKNĠK ġartname MADDE 1- Belediyemiz tarafından projelendirilen,

Detaylı

TORBA ZARF FATURA DOSYA E-MAIL İMZA ARAÇ GİYDİRME KIRLANGIÇ BAYRAK MASA BAYRAĞI TORBA

TORBA ZARF FATURA DOSYA E-MAIL İMZA ARAÇ GİYDİRME KIRLANGIÇ BAYRAK MASA BAYRAĞI TORBA İÇİNDEKİLER 1 LOGO 12 TORBA ZARF 2 AMBLEM 13 CD STICKER VE CD ZARF 3 KURUMSAL RENK KODLARI 14 BLOKNOT KAPAK VE SAYFA 4 LOGO KULLANIMI 15 FATURA 5 TEK RENK LOGO KULLANIMI 16 DOSYA 6 YANLIŞ LOGO KULLANIMLARI

Detaylı

Bureau Veritas Logo Kullanımı

Bureau Veritas Logo Kullanımı Tebrikler! Bureau Veritas tarafından belgelendirildiniz; bu belge sizler için değer yaratan bir varlıktır.belgeniz, sadece başarınızı ve işinizi tamamıyla profesyonelce ve tutarlı bir şekilde yapmaya bağlılığınızı

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

Kurumsal Kimlik Kılavuzu

Kurumsal Kimlik Kılavuzu Kurumsal Kimlik Kılavuzu Değerli Çalışma Arkadaşlarım; Bir kurum faaliyetlerini ne kadar iyi yürütürse yürütsün başarının süreklilik kazanması ancak kurumsal kültür ile mümkündür. Yenilikçi bir yaklaşımla,

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

M. Tevfik GÖKSU Esenler Belediye Başkanı

M. Tevfik GÖKSU Esenler Belediye Başkanı Değerli çalışma arkadaşlarım, Esenler Belediyesi, Esenler in, medeniyetlerin buluşma noktası ve kültür başkenti İstanbul ile bütünleşmiş, belediyecilik alanında tüm ihtiyaçları karşılanmış, insan-mekan

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KATALOĞU

KURUMSAL KİMLİK KATALOĞU KURUMSAL KİMLİK KATALOĞU 2016 1.AMBLEM, LOGO, LOGOTYPE 1.1 AMBLEM ÖLÇEKLİ ÇİZİM 1.2 AMBLEMİN TEK RENK ZEMİNSİZ KULLANIM ŞEKLİ 1.3 AMBLEMİN TEK RENK ZEMINLI KULLANIM ŞEKLİ 1.4 AMBLEM VE LOGONUN BIRLIKTE

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU Kurumsal Kimlik Kılavuzu Hakkında Kurumsal kimlik, işletme felsefesinin görsel iletişim sanatlarının gücünden yararlanarak tanımlanması ve bu görsel tanımlamanın bütünlük içerisinde

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

ÖNSÖZ. Bu çalışmada emeği geçen Vakıf Yönetim Kurulu Üyelerine, Graphx Ajans yetkililerine ve personelimize teşekkür ediyorum.

ÖNSÖZ. Bu çalışmada emeği geçen Vakıf Yönetim Kurulu Üyelerine, Graphx Ajans yetkililerine ve personelimize teşekkür ediyorum. ÖNSÖZ Odamız tarafından kente armağan edilen Antalya Kültür Sanat, ATSO Eğitim Araştırma ve Kültür Vakfı nın Antalya için yeni bir cazibe merkezi oluşturmak, hem Antalyalıları hem de gelen yerli ve yabancı

Detaylı

kurumsal kimlik dosyası yeni:layout 1 copy 1 4/12/16 12:19 AM Page 1

kurumsal kimlik dosyası yeni:layout 1 copy 1 4/12/16 12:19 AM Page 1 kurumsal kimlik dosyası yeni:layout 1 copy 1 4/12/16 12:19 AM Page 1 2016 kurumsal kimlik dosyası yeni:layout 1 copy 1 4/12/16 12:19 AM Page 2 Rahmet Eli Yetimler Derneği Kurumsal Kimlik Klavuzu RAHMETELİ

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı