AK PARTi KURUM K ML KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AK PARTi KURUM K ML KILAVUZU"

Transkript

1

2 2006

3 çindekiler AMBLEM VE LOGO 1.0 Amblem Logotype Logo nun Dikey Kullan m Logo nun Yatay Kullan m Logo nun Dikey Renkli Kullan mlar Logo nun Yatay Renkli Kullan mlar Logo nun Dikey S/B Kullan mlar Logo nun Yatay S/B Kullan mlar Logo Yatay ve Dikey Minimum Kullan mlar Logo nun Oy Pusulas nda Kullan m Dinamik Kuflak Logo nun Di er Logolar ile Kullan m Logo nun Slogan ile Kullan m Logo nun Yanl fl Kullan mlar...32 RENKLER 2.0 Kurum Kimli i Renkleri Alt Birim Renkleri Kurumsal Renk Seperasyonu...36 YAZI FONTU 3.0 Kurum Kimli i Yaz Karakteri...38 AÇIKHAVA/OUTDOOR BASILI MALZEMELER/BASIN 5.0 Klasik Billboard CLP/Raket Yatay Afifl Dikey Afifl El lan Dikey Genel Baflkan Posteri Yatay Genel Baflkan Posteri Yar m Sayfa Bas n lan Tam Sayfa Bas n lan Genel Baflkan Foto raflar Seçim K lavuzu...74 KAMPANYA MALZEMELER 6.0 Gönder Bayra K rlang ç Bayraklar/Genel Baflkan K rlang ç Bayraklar/Mesaj K rlang ç Bayraklar/logo Masa Bayra Üçgen ve Dikdörtgen Bayrak Bez Afifl Personel/Ziyaretçi/Üye Kartlar Araç Kart Personel Araç Kart Geçici Görev Kart Bagaj Kart TABELA VE YÖNLEND RMELER 9.0 Tabela Yatay Tabela Dikey Tabela Yatay Ask l Tabela Dikey Ask l Çat Tabelas Totem Piktogramlar Yönlendirme Tabelalar PROMOSYONLAR 10.0 Ka t Poflet Bez Çanta Yakal /Yakas z Tiflort fiapka Kaflkol Anahtarl k ve Çakmak Kalem, Kalemlik ve Kupa Rozet Çelenk Kurum Kimli i Yard mc Yaz Karakteri...39 ARAÇ G YD RMELER BASILI MALZEMELER KURUM Ç BELGELER 4.0 Kartvizit Üye Girifl Beyannamesi Antetli Ka t ve Devam Ka d Gelir Makbuzu Pencereli Diplomat Zarf Karar Defteri Penceresiz Diplomat Zarf Üye Kay t Defteri Torba zarf Y ll k zin Talep Formu Faks Mesaj Formu Harcama Talep / Teslim Ödeme Formu Kapakl Dosya A Görüflme Notu Kapakl Dosya B Zimmet Teslim Formu Tüzük ve Program Klasörü K rtasiye Malzemesi Talep Formu Davetiye G da Deposu Teslim Formu Kitap Kapa A Kitap Kapa B Tafl t Görevlendirme Belgesi Kitap Kapa C Ödenmez Hesap Adisyonu Kutulu Kart Reçete K r ml Broflür Kapakl Bloknot A...56 PERSONEL VE Z YARETÇ KARTLARI 4.16 Bloknot B CD Üstü ve CD Kutusu Konuflma Kart Not Kart Sticker/Post-it Klasör S rtl Otobüs Giydirme Minibüs Giydirme...124

4 Genel Baflkan n Mesaj De erli dostlar, AK PARTi yi siyaset sahnesine ç karan güç, milletimizin ortak akl ve temiz vicdan d r. Bizim siyaset anlay fl m z n temelinde de her zaman milletimiz vard r. AK PARTi nin yürüdü ü yol, onurlu ve ayd nl k bir yoldur. Çünkü bu yolun her ad m, milletimizin umudu, talebi ve fikirleriyle kat edilmifltir. Milletimizle kurdu umuz ortak dili devam ettirmek, baflar lar m z n temel dayana d r. AK PARTi nin kurumsal kimli ini oluflturan de erler, ilkeler ve normlar, üzerinde durdu umuz tarihin ve co rafyan n hissiyat yla örülmüfltür. Dolay s yla bu kimli in korunmas, bizim için vazgeçilmezdir. Milletimize hizmet etme yolunda gösterece iniz gayret ve çal flmalarda, bu hususa özellikle dikkat edece inize inan yor, hepinize baflar lar diliyorum. Selam, sevgi ve sayg lar mla... R. Tayyip ERDO AN AK PARTi Genel Baflkan Baflbakan

5 AK PARTi nin Siyasal Kimli i Siyasal partiler, sahip olduklar kimlikle farkl lafl r ve seçmenleri etkilerler. Bu yüzden her siyasal parti, bir kimlik edinmek zorundad r. Bu kimli in oluflmas uzun bir dönemi ve yo un bir gayreti gerekli k lar. AK PARTi, kurum kimli i çal flmalar n, partinin ana görevleri aras nda saymaktad r. AK PARTi nin, Türk siyaset tarihinde ilk defa kurumsal kimlik çal flmas gerçeklefltiren parti olmas, bu iddian n en somut kan t d r. AK PARTi için kurum kimli i, sadece görsel imajdan ibaret de ildir. Partinin de erleri, hedefleri, davran fl biçimi ve seçmenleriyle kurdu u iletiflimin flekli, bu kimlik içerisinde de erlendirilir. AK PARTi Kurum Kimli i K lavuzu nda, partimizin kurumsal sembolleri ve bu sembollerin kullan m biçimleri yan nda, partinin siyasal kimli inin çerçevesi yer almaktad r. K lavuz daki her ö e, AK PARTi nin kurumsal kimli ini tamamlay c bir de erdir. Bu bütünlü ün her flart alt nda korunmas gerekmektedir. Teflkilatlar m z n bu konuya hassasiyetle yaklaflaca na inanc m z tamd r.

6 AK PARTi nin Siyasal Kimli i Partinin ad, ADALET VE KALKINMA PARTiSi dir. AK PARTi, temiz siyaset, temiz toplum, tam adalet, müreffeh ve huzurlu bir hayat vaadiyle milletimizin karfl s na ç km flt r. Partimiz hedeflerine ulaflmada Adalet ve Kalk nma baflat rol oynamaktad r. AK PARTi, toplumda bar fl n, huzurun ve refah n sa lanmas için öncelikle adaletin tesis edilmesi gerekti ine inanmaktad r. Yaflanan sorunlar n temelinde, adalet sistemindeki aksakl klar n oldu una inanan AK PARTi, sadece hukuk alan nda de il, sosyal, siyasi ve ekonomik alanda da tam ve zaman nda adaletin flart oldu unu savunur. nsanlar m z n mutlulu u için adalet kadar, kalk nman n da önemli oldu una inanan AK PARTi, sürdürülebilir bir kalk nmadan yanad r. Milletimizin refah ve huzuru için, artan ekonomik gelir ve fiziki flartlar n iyilefltirilmesinin yeterli olmad n düflünen AK PARTi, çevreye duyarl l k ve demokratik yönetim gibi unsurlar da içine alan bir kalk nmay hedefler. Partinin k salt lm fl ad, AK PARTi dir. Bu anlamda AK ad, ayd nl k ve yeni bir dönemi ça r flt r r, fleffaf ve temiz yönetim anlay fl n temsil eder. Ayr ca kamusal alanda yap lacak görevlendirmelerde ehliyet, liyakat ve güven esas n n önemine vurgu yapar.

7 AK PARTi nin Amblemi Partinin amblemi ampuldür. AK PARTi nin amblemi stilize edilmifl yanan bir ampuldür. Ampul; fl, ayd nl, fleffaf yönetimi ifade eder. Ampuldeki yanma, hareketi ve gayreti anlat r. AK PARTi nin amblemi; ampulün etraf nda yedi fl k hüzmesi vard r. Bu fl klar, Türkiye nin yedi bölgesini temsil eder. AK PARTi, adaleti, kalk nmay ve ayd nlanmay ülkemizin her bölgesinde tesis etmenin gayreti içindedir. Bunu baflarmak için tüm gayret ve imkânlar yla çal flacakt r. Partinin kurumsal renkleri sar ve siyaht r. Tamamlay c renk mavidir. Sar, fl n ve umudun rengidir. Canl l, tevazuyu, bilgiyi ve bilgeli i simgeler. lham vericidir. Ayn zamanda dikkat çekme özelli i vard r. Siyah ise gücü, otoriteyi ve ba l l temsil eder. Sar, siyah ile birlikte güçlü bir kontrast oluflturur. Fark edilmeyi kolaylaflt r r. Mavi, sakinli i ve güveni temsil eder. Yetene in, güzelli in ve sorumlulu un rengidir. Mavi bar fl ve sevgiyi sunar. Umut, inanç ve özgürlük duygular afl lar. AK PARTi nin amblemi ve renkleri, Türkiye nin her zaman diri olan umudunu, ayd nl klar, yar nlar n ve bunu gerçeklefltirecek enerji, güç ve yetene e vurgu yapar.

8 AK PARTi nin Siyasal Kimli i 1- PARTi AK PARTi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasas, baflta BM nsan Haklar Evrensel Bildirgesi ile Avrupa nsan Haklar ve Temel Özgürlüklerin Korunmas Sözleflmesi olmak üzere TBMM taraf ndan onaylanm fl uluslar aras belgeler, siyasi partiler kanunu, seçim kanunlar, di er ilgili kanun ve mevzuat çerçevesinde, tüzü ü ve program na göre teflkilatlanmak ve faaliyette bulunmak üzere kurulmufl siyasi bir teflekküldür. AK PARTi, ülkemizin tarihini ve kültürel unsurlar n bitmez tükenmez bir enerji ve ilham kayna olarak gören, de iflim ve dönüflümden rahats z olmayacak kadar kendine ve milletine güvenen, demokrat bir partidir. 2- SÖYLEM VE DiL AK PARTi, söylemlerinde toplumsal gelenekleri, kanaatleri ve evrensel de erleri veri olarak kabul eder. AK PARTi, söylemlerinde toplumsal hassasiyetleri dikkate al r. AK PARTi, söylemlerinde anlafl l r, sade, tutarl, gerçekçi, güncel ve dinamik bir dil ve üslup kullan r. AK PARTii, diyalo a, hoflgörüye aç k, uzlaflmac ve birlefltirici bir dil ve üslup kullanmay esas al r.

9 AK PARTi nin Siyasal Kimli i 3- TEfiKiLAT AK PARTi, genel baflkanl k dâhil, teflkilat kademelerindeki görevlerin makul bir süreyle s n rland r lmas ndan yanad r. AK PARTi, dürüstlü ü esas alan tüm toplumsal kesimlere aç k, farkl talep ve duyarl l klar siyasete tafl maya uygun bir örgütlenme modelini benimser. AK PARTi, parti içi demokrasiyi esas alan bir örgütlenmeden yanad r. AK PARTi, interaktif bir örgütlenme biçimini esas al r. AK PARTi, örgütlenme modelinde cinsiyet dâhil, hiçbir ayr mc l kabul etmez. AK PARTi, teflkilat organlar nda görev alacak kiflilerde güvenilirlik, ehliyet ve liyakati esas al r. AK PARTi, teflkilatlanmada bilgiye, tecrübeye, yeni teknolojik geliflmelere ve imkânlara aç k bir örgütlenme modelini benimser. AK PARTi, ülkenin tüm toplumsal kesimleriyle ve ayd nlar yla iletiflim kanallar n n sürekli aç k oldu u bir örgütlenme modelini benimser. AK PARTi, fleffaf bir yönetim biçiminden yanad r.

10 AK PARTi nin Siyasal Kimli i 4- L DER AK PARTi, demokrat ve interaktif bir liderlik anlay fl n esas al r. AK PARTi, kat l m ve kolektif düflünmeyi temel kabul eden ve bu tür düflüncenin sonucuna uygun liderlik anlay fl n benimser. AK PARTi, ilkeli olmay esas kabul eden, geliflime ve de iflime aç k bir liderlik anlay fl n savunur. AK PARTi, söylemlerinde aç kl öngören liderlik anlay fl n kabul eder. AK PARTi, güvenilir, inan l r, tutarl ve fleffaf olmay benimseyen bir liderlik anlay fl ndan yanad r. 5- TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER AK PARTi, insan özgür bir varl k olarak tan mlar. Bireysel ve toplumsal özgürleflmeyi esas kabul eder. AK PARTi, insan n do ufltan var olan; dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilemez ve ertelenemez haklar oldu unu savunur. AK PARTi, demokratik toplum düzeninin gereklerine ayk r olmamak kayd yla, hiçbir bahane ile temel hak özgürlüklerin özüne dokunacak düzenleme yap lamayaca n ve oylama konusu olamayaca n savunur. AK PARTi, her türlü iflkenceye ve insan onuruyla ba daflmayan cezalara karfl d r. AK PARTi, anayasa, uluslar aras bildirgeler ve sözleflmelerle kabul edilmifl insan haklar n n takipçisi ve savunucusu olmay taahhüt eder. AK PARTi, din ve vicdan, düflünce ve ifade, giriflim özgürlü ü ve örgütlenme hakk n vazgeçilmez ilkeler olarak her zeminde savunur; din olgusunu toplumu ayr flt ran bir unsur olarak de il, birlefltirici, bütünlefltirici bir güç olarak görür.

11 AK PARTi nin Siyasal Kimli i 6- HUKUK AK PARTi, hukukun üstünlü ünü savunur ve hukuku, toplum olarak bir arada yaflamam z n ortak güvencelerinden kabul eder. AK PARTi, yarg n n tarafs zl n ve tam ba ms zl n savunur. AK PARTi, tarafs z ve ba ms z yarg y, insan haklar n n güvencesi ve hukuk devletinin en önemli göstergesi kabul eder. AK PARTi, adaleti, sadece yarg sal faaliyetlerin isabetlili i ile ulafl labilecek bir erdem olarak de il, birey, toplum ve devlet hayat ile ilgili bütün faaliyetlerde gözetilmesi gereken ideal bir hedef olarak görür. 7- DEMOKRAS AK PARTi, fleffaf, kat l mc, ço ulcu ve temsili bir demokrasinin bütün kurum ve kurallar yla yerleflmesini savunur. AK PARTi, demokratik toplum olmay, bir arada yaflayabilmemizin teminat olarak görür. AK PARTi, demokrasiyi bir siyaset tarz, yönetim ve denetim biçimi olarak kabul eder.

12 AK PARTi nin Siyasal Kimli i 8- S YASET AK PARTi, tüzü ü, program, söylemleri ile ilkeli bir siyaseti hedefler. AK PARTi, ilkeli, dürüst ve ahlaki bir siyaset anlay fl ile faaliyet göstermeyi taahhüt eder. AK PARTi, evrensel standartlara, ulusal de erlere, geleneklere ve bilgiye dayal bir siyaset tarz n, benimser. AK PARTi, toplum mutabakat na dayal yeni bir anayasan n oluflturulmas n savunur. AK PARTi, siyasi partiler ve seçim kanunlar nda, demokratik kat l m ve temsili sa layacak köklü reformlar yap lmas ndan yanad r. AK PARTi, parlamentoyu millet iradesinin en üst temsili kurumu olarak görür ve gözetir. AK PARTi, önemli ve stratejik konularda halk n görüflüne baflvurmay esas kabul eder.

13 AK PARTi nin Siyasal Kimli i 9- DEVLET AK PARTi, hak, adalet ve özgürlükleri merkez alan bir hukuk devletini savunur. AK PARTi, devletin ba ms zl n, vatan n ve milletin bölünmez bütünlü ünü temel ilke olarak görür. AK PARTi, birey-devlet iliflkilerinde, güven esas na dayal olarak birey haklar n n korunmas n savunur. AK PARTi, yap sal olarak küçük, fonksiyonel olarak güçlü bir devlet modelinden yanad r. AK PARTi, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletinden yanad r. AK PARTi, merkeziyetçi devlet anlay fl ndan vazgeçilmesini öngörür. AK PARTi, bütün kurumlar yla devletin, demokratik bir biçimde yeniden yap lanmas n benimser. AK PARTi, kamusal alanda yap lacak görevlendirmelerde, adalet, ehliyet, liyakat ve güven esas na göre davranmay esas kabul eder. Yetki kullan mlar nda partizanl ve her türlü ayr mc l reddeder.

14 AK PARTi nin Siyasal Kimli i 10- LA KL K AK PARTi, laikli i demokrasinin en önemli bir flart olarak görür. Laikli in arkas ndaki temel düflünce, her türlü dini inanç ve felsefi kanaat karfl s nda devletin tarafs zl d r. Bu anlamda laiklik, ayn zamanda bir özgürlük ilkesidir. Bunun içindir ki, laiklik, bireyi de il, devleti k s tlayan ve s n rlayan bir ilkedir. AK PARTi nin anlay fl na göre, devletin, inançlar, felsefi düflünceler ve kanaatler karfl s ndaki tarafs zl n n bir sonucu olarak laiklik, ayn zamanda toplumsal bir bar fl ilkesidir. AK PARTi nin laiklik anlay fl na göre, din ve vicdan özgürlü ü esast r. 11- SOSYAL HAYAT AK PARTi, aile kurumunu esas alan, yerel yönetimleri yetkili k lan ve üçüncü sektörün azami katk s n ve kat l m n sa layan sosyal hizmet politikalar n benimser. AK PARTi, toplumun belli bir kesimini oluflturan yoksul, kimsesiz, dul ve yetim, fiziksel ve ruhsal engelli, bak ma muhtaç, yafll ve malul kimselerin ve ayr ca sokak çocuklar n n, insanca yaflayabilecekleri bir hayat standard na kavuflturulmalar n öngörür. AK PARTi, flehit annelerini ve gazilerimizi kutsal bir emanet olarak kabul eder. AK PARTi, toplumsal de erlere ve geleneklere sayg y, ulusal kültürün korunmas n, toplum içindeki farkl l klar n zenginlik olarak kabul edilmesini ve ço ulculu u, bütün vatandafllar için sosyal güvenli i, sosyal geliflmiflli in ve toplumsal refah n yayg nlaflt r lmas n, gençlerin ve kad nlar n toplumsal hayat içinde daha etkin bir biçimde yer almalar n, takip edilmesi gereken sosyal ilkeler olarak kabul eder.

15 AK PARTi nin Siyasal Kimli i 12- EKONOM AK PARTi, ekonomik geliflmenin kayna ve hedefi olarak insan esas al r. AK PARTi, tüm kurum ve kurallar ile iflleyen serbest piyasa ekonomisinden yanad r. AK PARTi, devletin ekonomideki ifllevini, düzenleyici ve denetleyici olarak tan mlar. AK PARTi, devletin üretip sundu u kamu hizmetlerinde kaliteyi ve vatandafllar n memnuniyetini esas al r. AK PARTi, kaynaklar n bilgiye, teknolojiye ve yeniliklere dayal bir üretim ekonomisi için seferber edilmesinden yanad r. AK PARTi, gelir da l m ndaki adaletsizli i ve iflsizli i ülkenin en önemli sosyo ekonomik problemi olarak görür. AK PARTi, küreselleflmenin gerektirdi i yap sal dönüflümlerin kaç n lmazl n ve en az maliyetle gerçeklefltirilmesini savunur. Bunun en sa l kl yolunun rekabet gücünün artt r lmas oldu una inan r. AK PARTi, saydaml k, verimlilik ve kaliteyi esas alan harcama reformunun öncelikli ve ivedi olarak gerçeklefltirilmesinden yanad r. AK PARTi, ülke yararlar n gözeten bir özellefltirmeden yanad r. AK PARTi, yolsuzluklarla mücadeleyi esas al r. AK PARTi, vergi mevzuat n n basitlefltirilmesini, vergi say s n n azalt lmas n, vergi oranlar n n genel olarak düflürülmesini ve tabana yay lmas n savunur. AK PARTi, giriflim ve rekabet gücünün desteklenerek finansal yap n n güçlendirilmesinden ve yeni finansman tekniklerinin gelifltirilmesinden yanad r.

16 AK PARTi nin Siyasal Kimli i 13- E T M AK PARTi, toplumun talep ve beklentilerini karfl layacak her türlü de iflim ve geliflime aç k bir e itim sistemini savunur. AK PARTi, e itimi, hayat boyu devam eden bir süreç olarak görür. AK PARTi, hiçbir ayr ma ve s n fland rmaya tabi tutulmaks z n herkesin, ilgi, istek, yetenek ve yeterlilikleri do rultusunda e itim haklar ndan yararlanabilece i flekilde f rsat eflitli inden yanad r. AK PARTi, din e itim ve ö retiminin, kiflilerin kendi isteklerine, küçüklerin de kanuni temsilcilerinin talebine uygun olarak verilmesinden yanad r. AK PARTi, e itim hizmetlerinin yerelleflmesinden ve özellefltirilmesinden yanad r. E itimde devletin rolü, kamusal ve özel e itim kurumlar için düzenleyici araflt rma ve geliflmeyi teflvik edici olmak ve genel e itim politikalar olarak benimsenir. AK PARTi, aile, okul ve sosyal çevre aras nda iflbirli i ve dayan flmay sa layacak bir e itim sisteminden yanad r. AK PARTi, kalk nman n ve geliflmenin temel flart n n yayg n ve kaliteli e itimden geçti ine inan r. AK PARTi, özgür ve sorgulay c bilimsel e itim anlay fl n n gelifltirilmesinden yanad r. AK PARTi, iste e ba l olarak, örgün e itimin her safhas nda din e itimi verilmesinden yanad r.

17 AK PARTi nin Siyasal Kimli i 14- SA LIK AK PARTi, tüm bireylerin, hayatlar n her dönemde sa l kl ve yükselen bir kalitede sürdürmeleri için sa l k hizmetlerinden adil bir flekilde yararlanabilmelerini, vazgeçilmez bir hak olarak görür. AK PARTi, tüm sa l k parametrelerinde dünya standartlar na ulaflmak için, gayri safi milli hâs ladan sa l a ayr lan pay n art r lmas ndan yanad r. AK PARTi, çevrenin sa l kl bir flekilde muhafaza edilmesini sa layarak, risk faktörlerinin azalt lmas ndan yanad r. AK PARTi, mevcut sa l k sisteminin, hem hizmet alanlar hem de hizmet verenleri memnun etmedi inin fark nda olarak, sistemin yeniden yap land r lmas na inanmaktad r. AK PARTi, temel sa l k hizmetleri ve koruyucu hekimlik d fl ndaki sa l k hizmetlerinin, olabildi ince özellefltirilmesinden yanad r. AK PARTi, sa l k sigortas n n birey iste i do rultusunda çeflitlendirilmesinden yanad r. AK PARTi, sa l k hizmetlerinin yerelleflmesi ve özellefltirilmesi ba lam nda, ilk etapta illerde kamunun ve özel sektörün birlikte ortak olabilecekleri, sa l k A.fi. lerin kurulmas n, bir yöntem olarak görür.

18 Bilgi AK PARTi, Kurum Kimli i K lavuzu nda bulunan standartlar n d fl nda yard m ve bilgi almak için, afla da bulunan Tan t m ve Medya Baflkanl n n iletiflim numaralar n arayabilirsiniz. AK PARTi Tan t m ve Medya Baflkanl Tel: Faks: /27 E-posta:

19 AMBLEM VE LOGO 1.0 Amblem 1.1 Logotype 1.2 Logo nun Dikey Kullan m 1.3 Logo nun Yatay Kullan m 1.4 Logo nun Dikey Renkli Kullan mlar 1.5 Logo nun Yatay Renkli Kullan mlar 1.6 Logo nun Dikey S/B Kullan mlar 1.7 Logo nun Yatay S/B Kullan mlar 1.8 Logo nun Yatay ve Dikey Minimum Kullan mlar 1.9 Logo nun Oy Pusulas nda Kullan m 1.10 Dinamik Kuflak 1.11 Logo nun Di er Logolar ile Kullan m 1.12 Logo nun Slogan ile Kullan m 1.13 Logo nun Yanl fl Kullan mlar

20 1.0 Amblem 22 a 12 a AK PARTi Amblemi kurum kimli ini oluflturan temel grafik ö elerin bafl nda gelmektedir. Ambleme dair temel oranlar yanda belirtilmifltir. Oranlar kesinlikle de ifltirilmemelidir. 1.2 a 23 a 4 a 4.9 a 3 a 19

21 1.1 Logotype AK PARTi logotype n oluflturan en önemli ögelerden biridir. Oranlar yanda belirtilmifltir. AK PARTi isminin yaz m için Univers font ailesinde Univers Black kullan lmal d r. 30 a 28 a Önemli Not: AK PARTi yaz s nda bulunan i harfi küçük harfle yaz lmal d r. Bu uygulama AK PARTi ibaresinin bulundu u her yerde geçerlidir. 4 a 8 a Do ru kullan m Yanl fl kullan m 20

22 1.2 Logo nun Dikey Kullan m 3 a 13 a 3 a AK PARTi logosu kurum kimli inin temelini oluflturmaktad r. Logo nun dikey kullan m na dair oranlar yanda belirtilmifltir. Amblem ve logotype n birlikte kullan lmas gerekmektedir. 20 a 1 a 2 a 2 a 15 a 2 a 21

23 1.3 Logo nun Yatay Kullan m Logo nun yatay kullan m na dair oranlar yandaki gibidir. Yay m amaçl çal flmalarda, grafik kullan m alan dikey logo için uygun de ilse, yatay kullan m önerilmektedir. 20a 1a 43a Di er uygulamalarda, dikey kullan m tercih edilmelidir. 11a 6a 4a 22

24 1.4 Logo nun Dikey Renkli Kullan mlar A AK PARTi logosu nun dikey renkli biçimi yanda verildi i gibidir. Logo zeminli kullan m örne i yanda verildi i gibidir. h 7cm A Logo nun önerilen zeminsiz kullan m biçimi. Zorunlu olmayan hallerde mutlaka beyaz zeminde kullan m tercih edilmeli. x 5.79 cm x 4.5 cm h 6.4 mm B Zorunlu hallerde kurumsal renk olan Sar zeminde difli kullan m biçimi. C Zorunlu hallerde kurumsal renk olan Mavi zeminde difli kullan m biçimi. B C 23

25 1.5 Logo nun Yatay Renkli Kullan mlar A h 6.1 cm x 2.8 mm x 12.4 cm h 3 cm h 1.8 cm h 1.2 cm AK PARTi logosu nun yatay renkli uygulamas, yanda gösterilen oran ve renklerdeki gibidir. A Logonun önerilen zeminsiz kullan m biçimi. Zorunlu olmayan hallerde mutlaka beyaz zeminde kullan m tercih edilmeli. x 5.8 cm B Zorunlu hallerde kurumsal renk olan Sar zeminde difli kullan m biçimi. B C Zorunlu hallerde kurumsal renk olan Mavi zeminde difli kullan m biçimi. C 24

26 1.6 Logo nun Dikey S/B Kullan mlar A h 7cm AK PARTi logosu nun dikey olarak Siyah/Beyaz kullan m biçimi ve oranlar yandaki gibidir. Logo nun S/B kullan mlar nda tram kullan lmamas na özen gösterilmelidir. h 6.4 mm x 5.79 cm x 4.5 cm 25

27 1.7 Logo nun Yatay S/B Kullan mlar AK PARTi logosu nun yatay olarak Siyah/Beyaz kullan m biçimi ve oranlar yandaki gibidir. h 6.1 cm x 2.8 mm x 12.4 cm h 3 cm Logo nun S/B kullan mlar nda tram kullan lmamas na özen gösterilmelidir. h 1.8 cm h 1.2 cm x 5.8 cm 26

28 1.8 Logo Yatay ve Dikey Minimum Kullan mlar Logo nun yatay ve dikey uygulamalar nda kullan labilecek minimum ebatlar yandaki gibidir. Belirtilen ölçüler d fl nda daha fazla küçültülemez 8.3mm 30.6 mm 10 mm 12.3mm 45.4 mm 15 mm 27

29 1.9 Logo nun Oy Pusulas nda Kullan m x x x AK PARTi logosu nun oy pusulas ndaki kullan m flekli yandaki gibidir. Logo nun alt ndaki Adalet ve Kalk nma Partisi yaz s n n fontu Univers tir. AK PARTi logosu elinizdeki Kurum Kimli i K lavuzu içinde bulunan CD içerisinde çeflitli formatlarda mevcuttur. CD mevcut de ilse, logo, Tan t m ve Medya Baflkanl ndan temin edilebilir. x 28

30 1.10 Dinamik Kuflak Dinamik kuflak kurum kimli inde önemli rol oynamaktad r mm Yap lan ifl hangi amaçla ya da hangi birim taraf ndan yap lm flsa, dinamik kuflak alt band içerisinde tan mlanacakt r. Logo nun dinamik kuflakla birlikte kullan lmas na dair oranlar yanda belirtilmifltir. 59 mm 3.3 mm 6.3 mm 4.4 cm 1 cm 4 mm 1 cm 4 cm 1.4 cm 29

31 1.11 Logo nun Di er Logolar ile Kullan m 56.9 mm 19.5 mm 0.7 mm 9.7 mm 1 cm 4.1 cm 1.2 cm 4.2 mm 1.2 cm 4.4 cm 59.2 mm 3.3 mm 6.2 mm HALKLA ilifikiler BAfiKANLI I 4.2mm 1 cm 6.2 cm 56.9 mm 3.2 mm 1 cm AK PARTi logosu partiye ait di er logolar ile kullan ld nda yandaki oranlarda kullan lmal d r. Birlikte kullan mlarda dinamik kuflak alt band oranlar yanda belirtilmifltir. Temel prensip AK PARTi logosu nun hiçbir zaman di er logolardan daha küçük olmamas d r. 2.2 mm 3.6 cm 4 cm 59.2 mm 3.4 cm 2.4 cm 3.3 mm 6.2 mm 1 cm 4.4 cm 1 cm SOSYAL ifiler BAfiKANLI I 4.2mm 1 cm 6.2 cm 3.2 mm 56.9 mm 1.4 cm 3.6 cm 2.6 cm 59.2 mm 3.4 cm 2.4 cm 3.3 mm 6.2 mm 1 cm 4.4 cm 1 cm SOSYAL ifiler BAfiKANLI I 4.2mm 1 cm 6.2 cm 3.2 mm 30

32 1.12 Logo nun Slogan ile Kullan m 56.9 mm 3.2 cm 1 cm 5.5 cm 4.4 cm 59.2 mm 3.3 mm 6.2 mm 1 cm AK PARTi nin slogan Herfley Türkiye için dir. Slogan n grafik olarak üç farkl uygulamas vard r. Slogan, dinamik kuflak band ve logoyla birlikte yandaki gibi kullan lmal d r. Slogan n fontu Univers Black tir. 4.2mm 1 cm 6.2 cm 56.9 mm 3.2 mm 59.2 mm 7.8 cm 1 cm 1 cm 4.4 cm 3.3 mm 6.2 mm 1 cm 4.2mm 1 cm 6.2 cm 56.9 mm 3.2 mm 59.2 mm 5.5 cm 1.2 cm 1 cm 4.4 cm 3.3 mm 6.2 mm 1 cm 4.2mm 1 cm 6.2 cm 3.2 mm 31

33 1.13 Logo nun Yanl fl Kullan mlar AK PARTi logosu önceki sayfalarda tan mlanan oran, renk, yatay ve dikey kullan m biçimleri d fl nda kesinlikle kullan lmamal d r. Belirtilen standartlar n d fl nda logo nun baflka bir kullan m flekli yoktur. AK PARTi logosu, Tan t m ve Medya Baflkanl n n izni olmadan belirtilen standartlar n d fl nda kullan lamaz. Yanda yanl fl kullan m biçimleri verilmifltir. Kurum Kimli i Kitab içerisinde, belirtilmeyen uygulamalar ve belirtilen standartlar n d fl nda yap lan uygulamalar do ru olarak kabul edilemez. 32

34 RENKLER 2.0 Kurum Kimli i Renkleri 2.1 Alt Birim Renkleri 2.2 Kurumsal Renk Seperasyonu

35 2.0 Kurum Kimli i Renkleri AK PARTi logosu nun temel renkleri yanda aç klanm flt r. Yay m amaçl haz rlanan tüm çal flmalarda belirtilen renkler kullan lmal d r. Cyan: 0 Magenta: 47 Yellow: 100 Black: 0 Cyan: 87 Magenta: 43 Yellow: 0 Black: 0 Cyan: 0 Magenta: 0 Yellow:0 Black: 100 Yay m farkl platformlarda yap lacaksa, teknik aç l mlar için Tan t m ve Medya Baflkanl yla temas kurulabilir. Pantone 144C Pantone 285C Black Pantone 144C Pantone 285C Black RGB WEB FF r 153g 0b FOLYO 020 Alt n Sar Ral 1033 HKS 5 RGB WEB 0066CC - 0r 102g 204b FOLYO 052 Aruz Mavi Ral 5015 HKS FOLYO 070 Siyah Ral 9005 HKS 88 34

36 2.1 Alt Birim Renkleri AK PARTi alt birimleri yard mc renklerle ayr flt r lm flt r. TEfiKiLAT ifileri BAfiKANLI I GENÇLiK KOLLARI BAfiKANLI I KADIN KOLLARI BAfiKANLI I Her birim dinamik kuflak içinde tan mlanmal ve yanda belirtilen Pantone renk kodlar ile uygulanmal d r. Pantone Black C Pantone White Pantone Black C Pantone White Pantone Black C Pantone White Pantone Black C Pantone White A Renklerle belirtilen kutucuklar, renklerin kullan m yüzdelerini belirtir. Pantone 144C CMYK C 0 M 47 Y 100 K 0 Pantone 285C CMYK C 87 M 43 Y 0 K 0 Pantone 144C CMYK C 0 M 47 Y 100 K 0 Pantone 485C CMYK C 0 M 91 Y 87 K 0 Pantone 144C CMYK C 0 M 47 Y 100 K 0 Pantone 3125C CMYK C 79 M 0 Y 23 K 0 Pantone 144C CMYK C 0 M 47 Y 100 K 0 Pantone 1915C CMYK C 0 M 72 Y 15 K 0 Pantone 144CVC Pantone 285CVC Pantone 144CVC Pantone 032CVC Pantone 144CVC Pantone 3125CVC Pantone 144CVC Pantone 1915CVC RGB R 223 G 108 B 0 RGB R 17 G 96 B 198 RGB R 223 G 108 B 0 RGB R 212 G 46 B 18 RGB R 223 G 108 B 0 RGB R 0 G 150 B 172 RGB R 223 G 108 B 0 RGB R 222 G 44 B 114 A 35

37 2.2 Kurumsal Renk Seperasyonu Pantone 144C 100 Tamamlay c Renk Pantone 285 C 100 Pantone Black 100 Renk seperasyonu kurum kimli i pantone renginin alt tonlar n n bas l ifllerde kullan m opsiyonlar n gösterir Renk seperasyonlar ana renk haricinde AK PARTi logosu nda kesinlikle kullan lmamal d r

38 YAZI KARAKTER 3.0 Kurum Kimli i Yaz Karakteri 3.1 Kurumsal Yard mc Yaz Karakteri

39 3.0 Kurum Kimli i Yaz Karakteri Univers Light ABCDEFGHI JKLMNOÖPRSfiTUÜVWXYZ abcdefgh ijklmnoöprsfltuüvwxyz !* ( ) / % : Univers Light Italic ABCDEFGHI JKLMNOÖPRSfiTUÜVWXYZ abcdefgh ijklmnoöprsfltuüvwxyz !* ( ) / % : Univers Regular ABCDEFGHI JKLMNOÖPRSfiTUÜVWXYZ abcdefgh ijklmnoöprsfltuüvwxyz !* ( ) / % : Univers Regular Italic ABCDEFGHI JKLMNOÖPRSfiTUÜVWXYZ abcdefgh ijklmnoöprsfltuüvwxyz !* ( ) / % : Univers Bold ABCDEFGHI JKLMNOÖPRSfiTUÜVWXYZ abcdefgh ijklmnoöprsfltuüvwxyz !* ( ) / % : Univers Bold Italic ABCDEFGHI JKLMNOÖPRSfiTUÜVWXYZ abcdefgh ijklmnoöprsfltuüvwxyz !* ( ) / % : Univers Black Italic ABCDEFGHI JKLMNOÖPRSfiTUÜVWXYZ abcdefgh ijklmnoöprsfltuüvwxyz !* ( ) / % : Univers Condens Bold ABCDEFGHI JKLMNOÖPRSfiTUÜVWXYZ abcdefgh ijklmnoöprsfltuüvwxyz !* ( ) / % : AK PARTi kurum kimli i yaz karakteri Univers ailesidir. Univers yaz karakteri ailesi yaz m ve yay n amaçl tüm çal flmalarda ve yaz flmalarda kullan lmal d r. Univers Condens Regular ABCDEFGHI JKLMNOÖPRSfiTUÜVWXYZ abcdefgh ijklmnoöprsfltuüvwxyz !* ( ) / % : 38

40 3.1 Kurumsal Yard mc Yaz Karakteri Univers yaz karakteri ailesi d fl nda, yard mc yaz karakteri ailesi Goudy dir. Goudy ABCDEFGHI JKLMNOÖPRSfiTUÜVWXYZ abcdefgh ijklmnoöprsfltuüvwxyz !* ( ) / % : GoudyLight ABCDEFGHI JKLMNOÖPRSfiTUÜVWXYZ abcdefgh ijklmnoöprsfltuüvwxyz !* ( ) / % : Yay m amaçl çal flmalar haricinde, özel çal flmalarda kullan labilir. VIP yaz flmalarda, kültürel ve sanatsal uygulamalarda kullan labilir. Goudy-Italic ABCDEFGHI JKLMNOÖPRSfiTUÜVWXYZ abcdefgh ijklmnoöprsfltuüvwxyz !* ( ) / % : GoudyLightItalic ABCDEFGHI JKLMNOÖPRSfiTUÜVWXYZ abcdefgh ijklmnoöprsfltuüvwxyz !* ( ) / % : GoudyMedium ABCDEFGHI JKLMNOÖPRSfiTUÜVWXYZ abcdefgh ijklmnoöprsfltuüvwxyz !* ( ) / % : GoudyMediumItalic ABCDEFGHI JKLMNOÖPRSfiTUÜVWXYZ abcdefgh ijklmnoöprsfltuüvwxyz !* ( ) / % : 39

41 BASILI MALZEMELER 4.0 Kartvizit 4.1 Antetli Ka t ve Devam Ka d 4.2 Pencereli Diplomat Zarf 4.3 Penceresiz Diplomat Zarf 4.4 Torba zarf 4.5 Faks Mesaj Formu 4.6 Kapakl Dosya A 4.7 Kapakl Dosya B 4.8 Tüzük ve Program Klasörü 4.9 Davetiye 4.10 Kitap Kapa A 4.11 Kitap Kapa B 4.12 Kitap Kapa C 4.13 Kutulu Kart 4.14 K r ml Broflür 4.15 Kapakl Bloknot A 4.16 Bloknot B 4.17 CD Üstü ve CD Kutusu 4.18 Konuflma Kart 4.19 Not Kart 4.20 Sticker / Post-it 4.21 Klasör S rtl

42 4.0 Kartvizit 5 cm 1.4 cm R. Tayyip ERDO AN Genel Baflkan Baflbakan Ceyhun At f Kansu Caddesi No Balgat/ANKARA Tel : Faks : E-Posta: 2.3 cm 2.8 cm Kartvizitler dört ana birimden oluflmaktad r. sim-ünvan Logo letiflim bilgileri Dinamik kuflak Dört ana bölümün birbirleri ile olan iliflkisi ve oranlar yandaki gibidir. Bu oranlar de ifltirilemez. Kartvizit ka d 300 gr Mat Kufle veya, 300 gr Japon Bristol 8 cm 5.4 mm Bask üç renkten oluflmaktad r. Pantone 144C Pantone 285C Siyah Akif GÜLLE Tan t m ve Medya Baflkan Amasya Milletvekili Ka t özelli i mat oldu undan, farkl renk tonlar oluflmamas için logonun Pantone renk kodlar na dikkat edilmelidir. Ceyhun At f Kansu Caddesi No Balgat/ANKARA Tel : Faks : E-Posta: lgili tasar m, uygulamaya haz r halde ek te bulunan CD içerisinde mevcuttur. TANITIM ve MEDYA BAfiKANLI I 41

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin 18 Mart 2008 Bas n Aç klamas Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin Mimarlar Odas Merkez Yönetim Kurulu, yeni seçilen flube yöneticilerinin de kat l m yla 14-15 Mart 2008 tarihlerinde

Detaylı

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER Sa l k E itimi ve Yönetimi Derne i Sa l k ve E itim Yay nlar 1 YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER HAZIRLAYANLAR Yard. Doç. Dr. Saime fiah NÖZ Uz. Dr. Turgut fiah NÖZ Dr. Dursun AYDIN Uz. Dr. H. Hüseyin

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2545 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1516 MEDYA HUKUKU

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2545 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1516 MEDYA HUKUKU T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2545 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1516 MEDYA HUKUKU Yazarlar Prof.Dr. Halil brahim GÜRCAN (Ünite 4) Yrd.Doç.Dr. Fatih BAYRAM (Ünite 8) Uzm.Dr. Sevil YILDIZ (Ünite

Detaylı

nsan Genetik Verileri Uluslararas Bildirgesi

nsan Genetik Verileri Uluslararas Bildirgesi nsan Genetik Verileri Uluslararas Bildirgesi Bu kitapç n çevirisi UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Bioyetik Íhtisas Komitesi taraf ndan yap lm flt r Birleflmifl Milletler Er itim Bilim ve Kültür Kurumu 1,

Detaylı

KURUMSAL R SK YÖNET M

KURUMSAL R SK YÖNET M TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE KURUMSAL R SK YÖNET M fiubat 2008 (Yay n No. TÜS AD-T/2008-02/452) TÜS AD, Meflrutiyet Caddesi, No.46 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 19 29 Telefax: (0212)

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye

Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye Praksis 9 Sayfa: xxx-xxx Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye Birgül Ayman Güler 1990'l y llar, toplumbilimi yaz n na yeni bir terimin girifline tan k oldu. Gerçekte toplumbilimi 1980'li y llardan bu yana,

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU ET K L DERL K PROGRAMI E T C KILAVUZU Etik Yol Etik Liderlik Programı Eğitici Kılavuzu Bu kılavuz, David Watt tarafından

Detaylı

Yoksullu un Yönetilmesi ve Sosyal Güvenlik Hakk

Yoksullu un Yönetilmesi ve Sosyal Güvenlik Hakk Praksis 9 Sayfa: 321-336 Yoksullu un Yönetilmesi ve Sosyal Güvenlik Hakk Murat Özveri Girifl Sosyal güvenlik sistemlerinin reform ad alt nda ad m ad m özellefltirilmesi, Türkiye nin gündeminden düflmeyen

Detaylı

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Ocak 2011 Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Rize kizdere Vadisi ndeki dereler üzerinde yap lmas planlanan 22 adet (HES) Hidroelektrik Santralinin yap m sürecinde,

Detaylı

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz!

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz! Ö retmenlik sayg nl k, onur ve bir idealdir! Türk E itim-sengenel Baflkan fiuayip Özcan, Milli E itim bakan Hüseyin Çelik e bir mektup göndererek, Ö retmenler Gününde say n bakan n yapm fl oldu u aç klamalar

Detaylı

Sempozyum Açıfl Konuflması

Sempozyum Açıfl Konuflması Sempozyum Aç fl Konuflmas - Yahya Ar kan Sempozyum Açıfl Konuflması Yahya ARIKAN SMMMO Baflkanı Yak n geçmiflte yaflanan Enron, WorldCom, Global Crossing, Adelphia Communications, Tyco ve Vivendi gibi

Detaylı

Ümidimiz. varsa. Şehrimiz. Güzel olur! YAKUP YEŞİLTAŞ

Ümidimiz. varsa. Şehrimiz. Güzel olur! YAKUP YEŞİLTAŞ YAKUP YEŞİLTAŞ Editör Ayflenur MENEKfiE Yayına Hazırlık Sultan DEDE Kapak Tasar m Halil UYAR Yapım Sanat stanbul 2 Bask / Cilt Mavi Ofset Ümidimiz 3 içindekiler Teflekkür Sunufl Önsöz Ümit fiehri Nasıl

Detaylı

YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU

YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Bankam z Yönetim Kurulu nun 29.07.2004 tarih, 61/32 No. lu toplant s nda; iki yönetim kurulu üyesi

Detaylı

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 Çal flma Grubu Koordinatörü: Dr Nur Otaran Ayfle Say n Feride Güven Prof Dr pek Gürkaynak Sat Atakul Her çocuk için Sa l k, E itim, Eflitlik,

Detaylı

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland ADALET MÜLKÜN TEMEL D R KASIM 2007/11 Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland Avukatlar n Beyannamelerini Elektronik Posta le Göndermeleri Kesinleflti UIA Genel Kurulu Paris te Topland Polonya Baro

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957. TOPLU fi HUKUKU

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957. TOPLU fi HUKUKU T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957 TOPLU fi HUKUKU Yazarlar Doç.Dr. Süleyman BAfiTERZ (Ünite 1, 5) Prof.Dr. Haluk Hadi SÜMER (Ünite 2, 4) Prof.Dr. Ercan AKY T

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

Sivil Toplum. Avrupa Komisyonu TŸrkiye DelegasyonuÕnun periyodik yayýný Sonbahar 2007 SayÝ 9

Sivil Toplum. Avrupa Komisyonu TŸrkiye DelegasyonuÕnun periyodik yayýný Sonbahar 2007 SayÝ 9 Avrupa Komisyonu TŸrkiye DelegasyonuÕnun periyodik yayýný Sonbahar 2007 SayÝ 9 Sivil Toplum Sivil Toplum: ABÕye katýlým gšrÿßmelerindeki eksik halka mý? Genißleme: birlikte gÿ lÿyÿz TŸrkiyeÕde Sivil Toplum

Detaylı

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER 10 TEKNOLOJ YEN L KÇ L K, AR-GE TEKNOLOJ YÖNET M, TEKNOLOJ GEL fit RME TEMEL KAVRAMLAR DESTEKLER: HANG KURUMLAR HANG DESTEKLER NASIL SA LIYOR? stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

ÖNSÖZ. Turgay DURAK CEO. Rev: 0.0

ÖNSÖZ. Turgay DURAK CEO. Rev: 0.0 Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima uymak ilkemizdir. Vehbi Koç ÖNSÖZ fiirketimiz, Cumhuriyet tarihi

Detaylı

E itim K lavuzu 1. Kültürleraras Ö renme

E itim K lavuzu 1. Kültürleraras Ö renme 1 Kültürleraras Ö renme E itim K lavuzlar dizisine hofl geldiniz Gençlere ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik kapasite geliştirmeyi hedefleyen eğitim programları ve kılavuz yayınlar konusunda ülkemizde

Detaylı

ULUSLARARASI EKONOM POL T K

ULUSLARARASI EKONOM POL T K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2941 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1897 ULUSLARARASI EKONOM POL T K Yazar Prof.Dr. Mehmet ALTAN (Ünite 1-8) Editör Yrd.Doç.Dr. Murat ÇET N ANADOLU ÜN VERS TES Bu kitab

Detaylı

T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL AVRUPA B RL UYUM YASA PAKETLER

T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL AVRUPA B RL UYUM YASA PAKETLER T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL AVRUPA B RL UYUM YASA PAKETLER Ankara - 2007 T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Mustafa Kemal Mahallesi 6. Cadde No:4 06800 Bilkent / ANKARA Tel:

Detaylı

Dr. Y lmaz Argüden. P nar Ilgaz ve Burak Erflahin

Dr. Y lmaz Argüden. P nar Ilgaz ve Burak Erflahin De iflim Yönetimi Dr. Y lmaz Argüden De iflim Yönetimi ve Uygulama Metodolojisi P nar Ilgaz ve Burak Erflahin De iflim Yönetimi ARGE Dan flmanl k ARGE Dan flmanl k Yay nlar No: 06 De iflim Yönetimi Yazan

Detaylı

YEN TOPLUMSAL HAREKETLER

YEN TOPLUMSAL HAREKETLER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2345 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1342 YEN TOPLUMSAL HAREKETLER Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Aylin AKPINAR (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Filiz GÖKTUNA YAYLACI (Ünite 2, 3, 4) Prof.Dr.

Detaylı

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba

Detaylı

Neden Yeni Bir Yüksek Ö retim Vizyonu

Neden Yeni Bir Yüksek Ö retim Vizyonu Neden Yeni Bir Yüksek Ö retim Vizyonu PROF. DR. ÜSTÜN ERGÜDER PROF. DR. MEHMET fiah N PROF. DR. TOSUN TERZ O LU PROF. DR. ÖKTEM VARDAR İÇİNDEKİLER SAYFALAR 4-9 G R fi Neden Yeni Bir Yüksekö retim Vizyonu?

Detaylı