KAL TE Y LE T RME SÜREC NDE PARETO ANAL Z VE ARMATÜR SEKTÖRÜNDE B R UYGULAMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAL TE Y LE T RME SÜREC NDE PARETO ANAL Z VE ARMATÜR SEKTÖRÜNDE B R UYGULAMA"

Transkript

1 KAL TE Y LE T RME SÜREC NDE PARETO ANAL Z VE ARMATÜR SEKTÖRÜNDE B R UYGULAMA Mustafa GER L Asil ALKAYA Celal Bayar Üniversitesi Celal Bayar Üniversitesi ÖZET Pareto Analizi, 80/20 kural olarak bilinen Pareto prensibine dayal Karar vermede kullan lan bir tekniktir. stenen veya istenmeyen bir sonuç üzerinde en büyük etkiye sahip s n rl say daki girdileri istatistiksel olarak ay ran bir karar verme tekni idir. Pareto analizi proje getirisinin %80ninin i in %20sinin yap lmas yla veya bunun tersi olarak problemlerin %80ninin sebep olan faktörlerin %20ni izledi i (%20 den kaynakland ) iddias na dayal d r. Pareto analizi problemlerin nedenlerini görmenin yarat c bir yoludur, çünkü dü ünmeye te vik ederek düzenli fikir olu umuna yard mc olur. Bu çal ma armatür sektöründeki bir firman n skarta oranlar n n azalt lmas n ele almaktad r. Farkl türdeki hatalar, faydal kullan m oran n n art r lmas ve skarta oran n n azalt lmas amac yla Pareto analizi kullanarak irdelenmi tir. Anahtar Kelimeler: Pareto Analizi, Kalite yile tirme USING PARETO ANALYSIS IN QUALITY IMPROVEMENT PROCESSES AND AN APPLICATION IN ARMATURE SECTOR ABSTRACT Pareto analysis is a technique which is used for decision making based on the Pareto Principle, known as the 80/20 rule. It is a decision-making technique that statistically separates a limited number of input factors as having the greatest impact on an outcome, either desirable or undesirable. Pareto analysis is based on the idea that 80% of a project's benefits can be achieved by doing 20% of the work or conversely 80% of problems are traced to 20% of the causes. Pareto analysis is a creative way of looking for causes of problems because it helps stimulate thinking and organize thoughts. This study deals with decreasing of the scrap rates of a firm in armature sector. In order to increase the rate of utilization and decrease the scrap rates different types of faults have been examined by using the Pareto analysis. Keywords: Pareto Analysis, Quality Improvement 303

2 M. Ger il, A. Alkaya 1. G R Kalite kavram n n do u yeri ABD olmas na ra men, ilk uygulayan ülke Japonlar olmu tur. 1970li y llara kadar ucuz ve dü ük kaliteli mal üreten ve satan Japonlar, kalite dü üncesinin de i imiyle daha kaliteli mal üretmeye ba lam lard r. Dünyadaki rekabet ko ullar içerisinde Japonlar n ortaya koydu u bu h zl de i im rüzgarlar W. Edwards Deming, Masaki Imai ve Kaouru Ishikava gibi ustalar n eser ve uygulamalar sayesinde ba lam t r (Yücel, 2007). Ishikawa, kalite kontrol alan ndaki çal malar ile Japonyada kalite bilincinin yayg nla mas nda önemli rol oynad. Özellikle kalite çemberleri ad verilen kalite geli tirme ve problem çözme gruplar n n bilimsel anlamda olu turulmas nda çok önemli katk lar oldu. Ishikawaya göre bir organizasyonda kalite sorunlar kalite geli tirme araçlar ile çözülebilir. Bunun için organizasyonda neden-sonuç diyagram, da lma diyagram, pareto diyagram, kalite çemberleri, histogram gibi istatistiksel araçlar n kullan m n n önemli oldu unu savundu. Bu araçlardan neden-sonuç diyagram Ishikawa taraf ndan geli tirilmi tir. Bu nedenle, toplam kalite yönetimi literatüründe sebep-sonuç diyagram Ishikawa Diyagram olarak da adland r l r (Aktan, 2000). Kalite kontrol sisteminin temel amac, üretimde kalitesizli i önlemektir. Çünkü i letme geri alamayaca bir gidere yol açmas sebebiyle kalitesiz ürünler üretmek istemez. Bu konuda hiçbir tedbir almaz ve bozuk ürünleri piyasaya sürerse prestij kayb ve sat lar n azalmas sebebiyle ciddi bir kay pla kar la r. Kalite kontrolün amac, tüketici isteklerinin ve i letmenin genel hedefini birlikte kar layabilecek, olas en ekonomik seviyede ürünün üretilmesini sa layacak plan ve programlar n geli tirilerek uygulanmas n ve etkin bir biçimde yürütülmesini sa lamakt r. Genel amac n elde edilmesine yönelik olarak baz yan amaçlar da vard r. Bunlar: in daha ba lang çta do ru yap lmas n n sa lanmas ile eldeki makine ve i gücünden en yüksek verimin temini, Hatal ürünleri düzeltmek için kullan lan sürenin yol açt üretim kay plar n n ve hurda, fire, at k oran n n azalt lmas, Al c ya istedi i toleranslar içinde kalan ürünlerin verilmesi ile firmaya itibar temin edilmesi ç piyasalarda yerli mamule güvenin tesisi, d pazarlarda rekabet gücünün kazan lmas, Ürün kalitesini geli tirmek letme ve kalite masraflar n azaltmak, letme mensuplar n n moralini yükseltmek çi i veren ili kilerinin düzenlenmesi Tüketicinin paras n n kar l n ald n görerek memnun olmas, mü teri ikayetlerinin azalmas ve tüketicinin korunmas d r. Bu maddeler daha da ço alt labilir (Bircan ve Özcan, 2003). Kalite sisteminin ba ar l olabilmesi, öncelikle bu kavramlar n orta ve üst yönetim kademeleri taraf ndan kabul edilmesini ve desteklenmesini gerektirir. Sistemin ba ar l olabilmesi için üretimde sorun ç kmadan önce, sorun ç kmayacak ekilde tasarlanmas gerekir. Uygulamaya geçmeden önce her türlü bilgi somut hale getirilerek çat malar ve yanl anlamalar önlenmelidir. Toplam Kalite sistemin firmaya ba ar l bir ekilde uygulanmas ve uyumu zaman ve emek gerektiren çal malard r (Talib vd., 2010) Çal anlar n kalite faaliyetlerine kat l m art r larak sorumluluk hissetmesi sa lanmal d r. Kalite için de i mez bir reçete ç karmak mümkün de ildir. Her i letme kendi artlar na uyan sistemi ancak kendisi yaratabilir. Ancak u unutulmamal d r; sistem bir dizi faaliyetin çok iyi düzenlenmi bile kesidir (Kaya, 2001). Crosby, kaliteyi geli tirmek isteyen firmalar n özellikle çal anlar na ilk seferinde do ru yapmay ö retmek zorunda olduklar n söyler. kinci önemli nokta ise çal anlara mü teri isteklerini ö retmektir. Yine çok önemli bir ba ka etken ise çal an herkesin i inden zevk almas d r. Bu faktörler çevreye duyarl ba ar l bir organizasyon yönetimi için gereklidir. 304

3 XI. Üretim Ara t rmalar Sempozyumu, Haziran 2011 Juran, üç ana kural belirlemi tir: Kalitede y ll k geli me, Daha iyi yönetim öncülü ünde kalite geli tirmek için yeni politikalar, planlar Etkili yönetim için a rl kl e itim (Juran, 1989). 2. STAT ST KSEL KAL TE KONTROL VE KAL TE Y LE T RME Deming, istatistiksel kalite kontrolü, bir ürünün en ekonomik ekilde, en yüksek düzeyde yararl, ayn zamanda bir pazara sahip olacak biçimde üretimini sa lamak üzere, istatistik prensip ve yöntemlerinin, üretimin bütün a amalar nda uygulanmas ndan ibarettir eklinde tan mlam t r (Baskan, 1997). statistiksel kalite kontrol, kalite kontrol ve istatistik metotlar n n birle tirilmesiyle meydana gelmi tir. Kalite kontrol ürünleri muayene ederek veya prosesten veriler alarak bu ürün veya prosesin kontrol alt nda olup olmad n belirler. Kalite kontrolde istatistik tekniklerinin uygulanmas yla hem kalite kontrol i lemleri bilimsel temellere dayand r lm, hem de verilerin analizi ve yorumlanmas na dayand r larak ürün ve hizmetin kendisi de il, onu gerçekle tiren süreçler kontrol alt na al nm ve bu sayede sürekli iyile tirilmesi sa lanm olur. statistiksel proses kontrolü ise istatistik analizler ile bir süreci izleme, kontrol etme ve geli tirme yöntemidir. statistiksel Kalite Kontrol ve onun bile eni olan statistiksel Proses Kontrol W.A. Shewart, W.A. Deming, J.M. Juran ve di erleri taraf ndan geli tirilmi tir (Ross, 1999). statistiksel proses kontrol, bir ürünün en ekonomik ve yararl biçimde üretilmesini sa lamak, önceden belirlenmi kalite spesifikasyonlar na uygunlu unu ve standartlara ba ml l hedef almak, kusurlu ürün üretimini minimuma indirmek amac yla istatistik tekniklerin üretimin bütün safhalar nda kullan lmas n kapsar (Ak n, 1996). statistiksel Proses Kontrolün kullan m amaçlar n n baz lar a a daki s ralanabilir: Sürecin öncesi ve sonras hakk nda bir kan ya sahip olmak amac yla, Sorunun ne zaman ve nerede ortaya ç kabilece ini anlamak amac yla, Sürecin i leyi inin anla lmas ve böylece süreç ve üründeki olumsuz geli meleri tespit edebilmek amac yla, Bu tekniklerin kullan m sonucunda: Kalite geli imini artt rmak için kullan lan yöntemler arac l yla, uygun olmayan ürünün azalt lmas ya da yok edilmesi sa lan r. Bu sayede, üretim maliyetini azaltmak, hurda ve art k mallar n yeniden de erlendirilmesini sa lamak, sürecin incelenmesi ve kontrolü, mü teri memnuniyetini artt rmak mümkün olabilmektedir. Verim artt r lm olur. Endüstrilerde, ürünlerdeki küçük farkl l klar kazanc önemli ölçüde etkilemektedir. Bu nedenle pozitif etkiye sahip de i im nedenlerini kara çevirmek, negatif etkiye sahip de i im nedenlerini de bulmak ve elemek önemlidir (Çolak, 2007). lk kez Ishikawa taraf ndan tan mlanan 7 Kalite Kontrol arac unlard r: Çetele Tablosu Ak diyagram Histogramlar Pareto analizi Sebep - sonuç diyagramlar (Bal k K lç Diyagramlar ) Serpilme Diyagram Kontrol emalar (Ross, Omachonu, 2004) Üretim süreçlerindeki de i kenli in azalt lmas ile hata oranlar n n ve skartan n azalmas, yeniden i leme masraflar n n dü ürülmesi, verimin artt r lmas, garanti masraflar n n azalt lmas hedefleriyle uygulanabilecek bir di er istatistiksel kontrol tekni i de Deney Tasar m d r (Kasapo lu, 2010). Bu çal mada histogramlar ve Pareto analizi üzerinde durulacakt r. 305

4 M. Ger il, A. Alkaya 3. PARETO ANAL Z talyan ekonomist V.Pareto 1897 y l nda yapt bir çal mada gelir da l m n n dengeli olmad n gösteren bir formül haz rlam t r. Benzer teori 1907 y l nda Amerikal ekonomist M.C.Lorenz taraf ndan da aç klanm t r. Her iki ekonomist çal malar n n sonunda gelir ya da refah n önemli bir bölümünün çok az say da bir grup taraf ndan sahip oldu unu belirtmi tir (bir ba ka deyi le ulusal gelirin % 80'ini, nüfusun % 20'si payla m t r). Ünlü kalite uzman Dr. J.Juran, Lorenz'in yakla m n kalite sorunlar n birkaç çok önemli ve birçok önemsiz olarak s n flamak amac yla formül olarak kullanm ve bu yönteme "Pareto Analizi" ad n vermi tir. Juran "kusurlu ürünlerin ço u ve onlar n maliyetlerinin nedenleri göreli olarak çok azd r" eklinde bir görü ortaya atm t r. Pareto prensibi kural olarak formüle edilir (Pegels, 1995). Ancak, bu her zaman oran n koruyaca anlam na gelmez ise de genelde nedenlerin say s ile iddeti aras nda bu gibi dengesizlikler söz konusudur. letmelerin ya amakta oldu u pek çok sorun aras nda derhal ele al nmas gereken ya amsal öneme sahip birkaç sorunu belirler, daha az önemli sorunlar bunlardan ay r r (Top, S., 2009). Jurana göre son üründeki kalite sorunlar n n %80ni üretim süreçlerindeki sorunlar n %20sinden kaynaklanmaktad r. Pareto prensibi göstermi tir ki ya anan problemlerin büyük ço unlu u az say daki önemli faktörden kaynaklanmaktad r. E er bu ana sebeplerin yol açt sorunlar düzeltilebilirse ba ar ans artacakt r. Pareto analizi, yöntemi uygulayacak tak mlar n sorunlara yol açan ana sebepler üzerinde h zl bir biçimde odaklan p problemi tespit edebilmeleri için kullan l r (Logan, 2002). 80 / 20 kural n n uygulamalar na baz örnekler: Mü teri ikayetlerinin % 80 i ürün veya hizmetin % 20sinden do maktad r. Herhangi bir programdaki gecikmelerin % 80 i çe itli gecikme sebeplerinin sadece % 20 sinden kaynaklan r. Sat gücünün % 20si irket gelirinin % 80 ini etkiler. Pareto analizi belirli bir durum için neyin en önemli oldu una karar vermede faydalan labilir. Soruna yol açan en önemli faktörleri olu ma s kl na, yap s na veya kayna na göre s ralamak amac yla çubuk diyagram kullan l r (Liang K., Zhang Q., 2010). As l sonucun ne oldu unun kararla t r lmas, Beyin f rt nas oturumunda toplanan verilerin analizi, Problemin ana sebebinin saptanmas, Veri toplama i leminin incelenmesi, a amalar nda da Pareto analizi yönteminden yararlan labilir. Pareto analizinin yararlar öyle s ralanabilir: 1. Problem üstünde en önemli etkiye sahip olan faktörü belirlemek: Problemleri listelemek ya da sebepleri tablola t rmak ve her biri için olu an hata say s n saptamak 2. Önem s ras na göre tablo olu turmak 3. Listedeki toplam hata say s n belirlemek 4. Her bir problemin gösterdi i % oranlar n hesaplamak 5. Herhangi bir tak m çal mas nda ortak bir karar almak ya da bir yolda birle mek. Pareto analizinde bir tablodaki birçok rakam n kar la t r l p bir tabloda gösterilmesi mümkündür. Buna Pareto diyagram ad da verilir. Pareto diyagram, bir problemin önemli sebeplerini daha az öneme sahip olan sebeplerden ay rt etmekte kullan lan bir çubuk diyagram d r. Bu diyagram giderek azalan bir düzende bilgi verir (Oakland, J.S., 2003). Pareto Analizi a a daki gibi de i ik alanlarda kullan labilir: Kalite: Kusurlar, hatalar, ikâyetler, geri dönen ürünler, onar mlar. Hatalar n olu umunun ard ndan onu gidermek için çaba sarf etmek yerine, hatalara sebep olabilecek faktörlerin ortadan kald r lmas na yönelik önlemler ile problem çözme (Schippers, 1998). Maliyet: Kay p miktar, harcamalar 306

5 XI. Üretim Ara t rmalar Sempozyumu, Haziran 2011 Sevkiyat: Stok noksanlar, ödemelerdeki gecikmeler, sevkiyattaki gecikmeler Pareto diyagram n n olu turulmas nda izlenen yöntemi üç ba l k alt nda inceleyebiliriz: Verilerin toplanmas : Burada rakamsal veriler ve bilgiler tablolar arac l yla elde edilir. Verilerin s n fland r lmas : elde edilen veriler en büyük de erden en küçük de ere do ru s n fland r l r. Grafi in çizilmesi: Elde edilen rakamlar bir diyagram üzerinde yerle tirilir. Yatay eksende hata kaynaklar, dikey eksende hata say lar ya da hata yüzdeleri gösterilerek Pareto grafi i elde edilir ( im ek, 2001). 4. UYGULAMA Pareto analizinin uygulamas Armatür Sektöründe yer alan bir firmada yap lm t r. Vana, valf ve armatür üreten firmada kullan lan hammadde pirinç olarak bilinen metal ala md r. Bu çal mada valf üretimi üzerinde yo unla lm t r. Tedarikçiden pirinç ala m hammaddenin ambara giri inden, nihai ürünün mü teriye sevk a amas na kadar olan i ak emas a a daki gibidir. ekil 1. Fabrika Genel Ak emas. Söz konusu üretimle ilgili belli ba l hata gruplar a a da belirtilmi tir. Doldurmazl k: Döküm i leminde s cakl k, bas nç v.b. de i imlerden kaynaklanan hata türüdür. S cak Dövme (Pres) prosesinde kal p figürünün tamam n n malzeme taraf ndan olu turulamamas halidir. ekillenmenin eksik kald k s m ve doldurulmazl n miktar na ba l olarak tala l imalatta yok edilmesi mümkün olmayan kusurlu imal edilmi parçalar hurdaya ayr l r. Doldurmazl k hatas u nedenlerle olu ur: 307

6 M. Ger il, A. Alkaya 1- Kal p figürünü olu turacak yeterli hammaddenin çubuk kesmede kesilmemesi(takoz gramaj n n eksikli i) 2- Takoz için kal p figürüne uygun çapta malzemenin seçilmemesi 3- Kal p figürüne takozun uygun pozisyonda yerle tirilmemesi 4- Ya laman n yetersizli i 5- Dövme s cakl n n yetersizli i. Malzemeyi akabilece i, ekillenebilece i s cakl kta dövmek gerekir. Yeterli s cakl k sa lanmazsa malzeme iyi ak yapamayaca ndan yeterli doldurma sa lanamaz. Katmer: Malzemenin ya lamas n n fazla olu undan kaynaklanan hata türüdür. S cak Dövme (Pres) prosesinde olu an bu hata 3 nedenle ortaya ç kar: 1- Malzeme dövme s ras nda ekillenirken bir engelle kar la mas sonucu o bölgede y lma olu turur. 2- Dövme öncesi kal b n a r ya lanmas kal p içinde ya birikintisi olu turur, bu ya birikintisi de katmere neden olur. 3- Kal p içerisindeki havan n ç kamay p s k mas sonucu da katmer olu ur. Transfer lem: Tala l imalatta yüzey düzgünlük sorunu, mastara uymama, konsantrik kaçmalar vb. kusurlard r. Revizyonla giderilmeye çal l r. Transfer Ayar: Tala l imalatta tak m ayarlar ile ilgili kaçmalard r. Kal p-maça: Dövme i lemi esnas nda kal ptaki ve maçalardaki hatalardan ortaya ç kan kusurlar kapsamaktad r. Dövme esnas nda kal b n ölçülerinin tolerans d büyümesi, kal pta çatlaman n olmas, kal ptaki yaz lar n kopmas silinmesi, maçalarla ilgili yatma, kaç kl k, dönüklük, ileride ve ya geride ayarlanm olmas gibi kusurlar say labilir. Çatlak: Maçan n konumu vb. kriterlerin yol açt kusurdur. Vuruk, Ezik, Çapakl Yüzey Temizleme: Bütün proseslerde çe itli nedenlere olu abilen görsel kusurlard r. Ek i lemle düzeltilemeyecek kadar belirgin olanlar hurdaya ayr l r. Vuruklar ve ezikler parçalar n kazayla yere dü mesinden, tala l imalatta çenelerin a r s kmas ndan, montajda lokmalar n s kmas ndan ya da s kma ekipmanlar ndaki kusurlardan, dövmede itici ve ma a izinden kaynaklanabilir. Çapakl olarak ifade edilen hata ise dövme s ras nda uygun olmayan çapak kesme kal b nedeniyle olu abilece i gibi, tala l imalatta körelmi tak mlardan da olu abilir. Pres Ayar: tici kaynakl d r. Otomat lem: çi dolu Çubuklar n hatalar d r. Sala Üretim Iskartas ve Sala Ayar Hatas : Spesifik bir ürüne ait norm hatad r. Montaj Hatas : A rl kl olarak insan kaynakl d r. Otomat Ayar Hatas : Çubuklu Üretimde ortaya ç kar. Bor Ya Lekesi: Bor ya n n yüzeyde kurumas yla olu ur. Çal madaki hedef atölyelerin çal ma zamanlar (faydal kullan m oranlar ) ve duraklamalar n tespitidir. Bu amaçla yukar daki hatalar cinslerine ve atölyelerine göre s n fland r lm ve temelde pres, otomat ve transfer ana gruplar olmak üzere üç s n f olu turulmu tur. ncelenen son iki y la ait veriler gruplanm, i emri baz nda atölyelerin çal ma, ayar ve duraklamalar analiz edilmi 2009 y l için ekil 2de, ve 2010 y l için ekil 3de Faydal kullan m oranlar ve duraklamalar olarak daire grafi inde gösterilmi tir. Daha sonra duraklamalar n kayna ara t r lm, toplanan veriler de erlendirilerek duraklama sebepleri: i.tak m Ar zas ii.tezgah Ar zas iii.malzeme Yoklu u iv. Elaman Yoklu u v. Elektrik Ar zas vi. Yoklu u 308

7 XI. Üretim Ara t rmalar Sempozyumu, Haziran 2011 eklinde tan mlanm t r Kalite yile tirme Faaliyetleri 2009 ve 2010 y llar için pres ve otomat atölyelerinde en çok tak m ar zas kaynakl duru lar ya an rken, Transfer atölyesinde eleman yoklu u problemin en s k görüldü ü anla lm t r. Toplamda ise faydal kullanma oranlar büyükten küçü e do ru s ras yla Transfer, Otomat ve Pres atölyesi olarak gerçekle mi tir. Atölye bazl toplam duraklamalar 2009 y l için ekil 4te ve 2010 y l için ekil 5 de sunulmu tur. Toplanan verilere dayanarak 2009 y l Pareto diyagram ekil 6da görülmektedir. ekil Y l Faydal Kullan m Oranlar Ve Duraklamalar ekil Y l Faydal Kullan m Oranlar Ve Duraklamalar T o p l a m D u r a k l a m a ( ) PRES ATÖLYES OTOMAT ATÖLYES TRANSFER ATÖLYES ekil Y l Atölye Bazl Toplam Duraklama 309

8 M. Ger il, A. Alkaya Toplam duraklama (2010) PRES ATÖLYES OTOMAT ATÖLYES TRANSFER ATÖLYES ekil Y l Atölye Bazl Toplam Duraklama Pareto Analizi (2009) 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 ekil 6. Hata Gruplar na Göre 2009 Y l Pareto Analizi Pareto Analizi (2010) 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 ekil 7. Hata gruplar na göre 2010 y l pareto analizi 5. SONUÇ VE ÖNERILER 2009 ve 2010 y llar için pareto analizlerini irdeledi imizde 80/20 kural gere ince, ekil 6daki pareto analizinde 2009 y l için hata gruplar aras nda doldurmazl k, transfer i lem, katmer, çatlak ve transfer ayar önem arz etmektedir. ekil 7de görülen 2010 y l pareto analizinde doldurmazl k, transfer i lem, katmer ve transfer ayar hata gruplar önemlidir. Firman n üretim proseslerinin yap s gere i en s k kar la lan hatalar Pres atölyesinden (s cak dövme) kaynaklan p en çok görülen hata türü de kontrol alt nda tutulmas insana yada d kaynaklara ba l olan karakteristik say s n n fazlal nedeniyle Doldurmazl kt r. Bu hatan n önlenmesinde hammadde tedarikçisinden gelen çubuk çaplar n n de i kenli inin minimize edilmesi önemlidir. Hammadde tedarikçisinin firma için alternatifsiz olu u prosesin kontrollü çal mas için tedbirler planlanmas n do urmaktad r. Bunun için çubuk kesme tezgahlar nda sürülen hammaddenin çap n otomatik ölçerek takoz kesim boylar n uygun gramaj sa layacak ekilde belirleyip kesecek bir otomasyon sistemi 310

9 XI. Üretim Ara t rmalar Sempozyumu, Haziran 2011 önerimiz olmu tur. Ancak sorunun mevcut tezgahlarda revizyonla çözülememesi, yeni yat r m gereklili i yüzünden bu önerimizin uygulamas ve sonuçlar de erlendirilememi tir. Firma ba ka öncelikli yat r m planlar nedeniyle önerimizi ilerleyen y llarda de erlendirmeye alaca n vurgulam t r. Bunun d nda dövme s cakl n n stabilizasyonuyla ilgili firmada ocaklarda revizyon çal malar, seri üretimde rolü fazla olan bir tezgahta destekleyici sistem yat r m yap larak ya lama bas nc yla oynanm, ya lama miktar n n optimize edilmesiyle, hem doldurmazl k hem katmer kusurlar n n azalt lmas sa lanm t r. Çatlak hatalar n n önlenmesinde bir önceki y la göre ba ar elde edilmi tir. Bu faaliyetler kapsam nda tala l imalat prosedürleri incelenemi, sorunun vana gövdesinde teknik resme uygun olmas na ra men vana bo az na yap lan a r dalmadan ileri gelen bölümü için gereken düzenleme yap lm t r. Yine maçalar n da çap azalt larak, sonuçta skarta oranlar dü ürülmü tür. ekil 2deki grafi e bak ld nda, 2009 y l nda, fabrikan n faydal kullan m oran n n %64 oldu u görülmektedir. Makine ayarlar ndan meydana gelen duraklamalar n oran %8 iken, geri kalan duraklamalar n oran %28dir. Ayarlama d ndaki duraklamalar n al nan tedbirlerden sonra 2010 y l Pareto grafi i çizildi inde düzeltici faaliyetlerin etkisiyle çatlak sorununun %80lik gruptan ayr ld izlenmi ve bununda olumlu etkisinin skarta oranlar n dü ürmü oldu u belirlenmi tir ve 2010 y llar na ait skarta oranlar incelendi inde; pres atölyesinde %30,91, otomat atölyesinde %77,99 ve transfer atölyesinde %16,15 iyile me oldu u görülmektedir. ekil 3te de görüldü ü gibi 2010 y l nda fabrikan n faydal kullan m oran % 67ye yükselmi tir. Makine ayarlar ndan meydana gelen duraklamalar n oran %9 ve geri kalan duraklamalar n oran %24 olmu tur. Firmadan irket politikas gere i mali veriler al namam ve analize eklenememi tir. Bunlar n yan nda süreçlerdeki de i kenli i azaltmak, yeniden i leme faaliyetlerini ve skartay daha da dü ürmek, verimlili i artt rmak amac yla Deney Tasar m çal mas na da gidilebilir. KAYNAKÇA Ak n, B., letmelerde statistik Proses Kontrol, PK Teknikleri, Bilim Teknik Yay nevi, stanbul, 1996 Aktan, C.C., Yönetimde Rönesans ve Kalite Devrimi, Ankara: TOSYÖV Yay nlar, Baskan,., 1997, statistiksel Kalite Kontrolü, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Yay nlar, No: 159, zmir Bircan, H. ve Özcan, S., 2003, Excel Uygulamal Kalite Kontrol, Yarg Yay nevi, Sivas Çolak, T., statistiksel Süreç Kontrolü ve Uygulamalar, Ç.Ü. F.B.E., Y.L. Tezi, Adana, 2007 Juran, J, Juran on Leadership for Quality: An Executive handbook, Free Press, Newyork., 1989 Kasapo lu, Ö.A., Process Modelling for Quality Improvement in Annealing Process, Istanbul University Journal of the School of Business Administration, Vol. 39, No. 2, 2010 Kaya, S., Konfeksiyonda Kalite Kontrol, E.U. Tekstil ve Konfeksiyon Ara t rma Uygulama Merkezi Yay n, zmir, 2001 Liang K., Zhang Q., Study on the Organizational Structured Problem Solving on Total Quality Management, International Journal of business and Management, Vol 5., No. 10, 2010 Logan, N., Pareto analysis: When Quality Control Decisions, Operations Management, Vol. 345, 2002 Oakland, J.S., Total Quality Management, Third Edition, Butterworth Heinemann, Great Britain, 2003 Pegels, C.C., Quality nad Productivity Improvement and Control Techniques, Boy & Fraser Pub. Co., USA, 1995 Ross J.E., Total Quality Management, Text, Cases and Readings, Third Edition, St. Lucie Press, USA, 1999 Ross, J.E., Omachonu, V.K., Prenciples of Total Quality, third Edition, CRC Press, USA, 2004 Schippers, W.A.J, Applicability of Statistical Process Control Techniques, International J. of Production Economics, Vol , 1998 im ek, M., Toplam Kalite Yönetimi, Alfa Yay nlar, stanbul,

10 M. Ger il, A. Alkaya Talib, F., Rahman Z., Qureshi, M.N., A Study of Total Quality Management and Supply Chain Management Practises, International Journal of Productivity and Performance Management, Vol. 60, No.3, 2011 Top, S., Toplam Kalite Yönetimi Ba lam nda Sürekli yile tirme Anlay, Beta Yay nevi, stanbul, 2009 Yücel, M., Toplam Kalite Kontrolu aç s ndan statistiksel Süreç Kontrol Tekniklerinin Önemi, 8. Türkiye Ekonometri ve statistik Kongresi, nönü Üniversitesi, Malatya,

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS Endüstriyel Kalite Kontrol 540052000001324 3 0 0 3 5

Öğretim planındaki AKTS Endüstriyel Kalite Kontrol 540052000001324 3 0 0 3 5 Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS Endüstriyel Kalite Kontrol 540052000001324 3 0 0 3 5 Ön Koşullar : Yok: Bu dersin ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır. Önerilen

Detaylı

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME Amaç: Kat l mc lara bütünsel kalite ve bunun kurumlarda yarat laca geli im ihtiyac hakk nda geni bilgi vermek, yap labilecek uygulamalar hakk nda yöntemler sunmak. çerik:

Detaylı

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER Dünyada üretilen krom cevherinin % 90 ının metalurji sanayinde ferrokrom üretiminde, üretilen ferrokromun da yaklaşık % 90 ının paslanmaz çelik sektöründe

Detaylı

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU Erdinç S AYIN 1968 yılında Đstanbul'da doğdu. 1989 yılında Đstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA Önsöz 4 Stratejik Planlama ve Bütçe Yol Haritası 5 Örnek İşletme Hakkında 6 Gider Yükleme Sistemi 8 Satış Bütçesi Oluşturma 9 Faaliyet Gider Bütçesi Oluşturma 12 Bütçe Sistem Otomasyonu

Detaylı

2 Gemi Kiralama ve Demuraj-Dispeç Hesapları

2 Gemi Kiralama ve Demuraj-Dispeç Hesapları GĠRĠġ Dünya ticareti insanlığın gereksinimleri, yaşam kalitesi ve refahı için vazgeçilmez bir unsurdur, dünya ticaretinin vazgeçilmezi ise ulaşım sistemleridir. Ulaşım sistemleri içinde, çok uzun, kıtalar

Detaylı

HAYALi ihracatln BOYUTLARI

HAYALi ihracatln BOYUTLARI HAYALi ihracatln BOYUTLARI 103 Müslüme Bal U lkelerin ekonomi politikaları ile dış politikaları,. son yıllarda birbirinden ayrılmaz bir bütün haline gelmiştir. Tüm dünya ülkelerinin ekonomi politikalarında

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

İ.Esenyurt Üniv.2016 Yüksek Lisans / Bahar Dönemi Yönetimde Yeni Gelişmeler Sunum 02. Hazırlayan; Erkut AKSOY

İ.Esenyurt Üniv.2016 Yüksek Lisans / Bahar Dönemi Yönetimde Yeni Gelişmeler Sunum 02. Hazırlayan; Erkut AKSOY 1 Yönetimde Yeni Gelişmeler Yalın Organizasyonlar Sunumu; Erkut AKSOY Kaynak; Öğrenci No.:1432110032 2016 Bahar Dönemi Yüksek Lisans III.Dönem YALIN ORGANİZASYONLAR ZASYONLAR; Daha önceki konularda değindiğimiz

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr.

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr. Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2014-1-132 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 15-12/159-72 Karar Tarihi : 18.03.2015 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr.

Detaylı

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN Emre KARTALOĞLU Gelirler Kontrolörü TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN GİRİŞ Bilindiği gibi, 4842 sayılı Kanunla 1 vergi kanunlarında köklü değişiklik ve

Detaylı

PROJE. Proje faaliyetlerinin teknik olarak uygulanması, Sanayi Genel Müdürlüğü Sanayi Politikaları Daire Başkanlığınca yürütülmüştür.

PROJE. Proje faaliyetlerinin teknik olarak uygulanması, Sanayi Genel Müdürlüğü Sanayi Politikaları Daire Başkanlığınca yürütülmüştür. PROJE Avrupa Birliği IPA 1. Bileşeni kapsamında T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nın Sanayi Stratejisine İlişkin İdari Kapasitesinin Güçlendirme Projesi (IPA Component I, TR 2009/0320.01) 22 Ocak

Detaylı

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde sanat dallarının değişim ile karşı

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 9 ÖNSÖZ 11 GİRİŞ 13

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 9 ÖNSÖZ 11 GİRİŞ 13 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 9 ÖNSÖZ 11 GİRİŞ 13 I. KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE TARİHSEL SÜREÇ 15 1. Toplam Kalite Yönetimi'nin Tarihçesi 15 2. TKY Nedir? 17 3. Toplam Kalite Yönetimi ile İlgili Yanlış Düşünceler 19 4.

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm Üretim Yönetiminde Temel Kavramlar

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm Üretim Yönetiminde Temel Kavramlar İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Üretim Yönetiminde Temel Kavramlar 1.1. Giriş... 2 1.2. Üretim Faktörleri ve Üretim... 3 1.3. Üretim ve İşlemler Yönetimi... 6 1.4. Üretim ve İşlemler Yönetiminin Kapsamı... 7

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ Doç. Dr. Ülkü TATAR BAYKAL İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı ve Yönetici Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu

Detaylı

İnşaat Firmalarının Maliyet ve Süre Belirleme Yöntemleri Üzerine Bir Alan Çalışması

İnşaat Firmalarının Maliyet ve Süre Belirleme Yöntemleri Üzerine Bir Alan Çalışması İnşaat Firmalarının Maliyet ve Süre Belirleme Yöntemleri Üzerine Bir Alan Çalışması Latif Onur Uğur Süslü Sokak No: 4/2 Mebusevleri, Beşevler, 06580 Ankara E-Posta: latifugur@mynet.com, onurugurtr@yahoo.com

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği A.Faruk GÖKSU-ÇEKÜL Vakfı www.cekulvakfi.org.tr www.kentselyenileme.org ÇEKÜL Vakfı, kurulduğu günden bugüne kadar, Kendini Koruyan Kentler adı altında,

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KURALLARI

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KURALLARI T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KURALLARI Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin 9 ayrı konuda toplam 50 işgünü staj yapma zorunlulukları

Detaylı

İMALATA GİRİŞ VE GENEL BAKIŞ

İMALATA GİRİŞ VE GENEL BAKIŞ İMALATA GİRİŞ VE GENEL BAKIŞ 1. İmalat Nedir? 2. İmalatta Malzemeler 3. İmal Usulleri 4. Üretim Sistemleri 5. Ders Notlarının Yapısı İmalat Teknolojik Açıdan Önemlidir Teknoloji Topluma ve üyelerine ihtiyaç

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

Kalite nedir? Kalite, bir ürün ya da hizmetin belirlenen ya da olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamıdır.

Kalite nedir? Kalite, bir ürün ya da hizmetin belirlenen ya da olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamıdır. Kalite nedir? Kalite, bir ürün ya da hizmetin belirlenen ya da olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamıdır. Kalite: Müşteri tatminidir: Ürün veya hizmetin iyi olup olmadığı

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1. BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1. BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1 BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ DENEY SORUMLUSU Arş.Gör. Şaban ULUS Haziran 2012 KAYSERİ

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi Afet Yö netimi İnsan toplulukları için risk oluşturan afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili bir kurtarma, ilk yardım, geçici barındırma

Detaylı

ULUSLARARASI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU

ULUSLARARASI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU ULUSLARARASI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU İhsan ÇULHACI Giriş Siyasi tarih disiplininde Almanya nın siyasal birliğinin sağlanması ve kuruluş yılı 1871 olarak kabul edilmekle birlikte, Almanya Sayıştayı,

Detaylı

MİKRO, KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ METAL İŞLERİ TESİSLERİNDE ENDÜSTRİYEL ATIKLARIN ARAŞTIRILMASI

MİKRO, KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ METAL İŞLERİ TESİSLERİNDE ENDÜSTRİYEL ATIKLARIN ARAŞTIRILMASI MİKRO, KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ METAL İŞLERİ TESİSLERİNDE ENDÜSTRİYEL ATIKLARIN ARAŞTIRILMASI ÖZET Ertan ARSLANKAYA * Yaşar AVŞAR * İsmail TOSUN * M.Talha GÖNÜLLÜ * Bu çalışmada, mikro, küçük ve orta ölçekli

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

İçindekiler. 2. Zaman Verilerinin Belirlenmesi 47

İçindekiler. 2. Zaman Verilerinin Belirlenmesi 47 İçindekiler 1. Süreç Verileri Yönetimine Giriş 1 1 Giriş 3 2 Temel Bilgiler 5 2.1 Refa ya göre süreç yönelimli zaman verileri yönetimi anlayışı 5 2.2 Standart süreçte veriler 8 2.2.1 Yönetim verileri 9

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇEVRE KORUMA VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Çevre neden bu kadar önemli? Sera etkisi artıyor Doğal kaynaklar bitiyor Maliyetler yükseliyor Gelir eşitsizliği uçurumu büyüyor 2002 yılında Johannesburg da

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ GÜZELLİK HİZMETLERİ ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ GÜZELLİK HİZMETLERİ ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ GÜZELLİK HİZMETLERİ ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

PETKİM DE KURUMSAL PROJE YÖNETİM SÜREÇLERİNE GEÇİŞ

PETKİM DE KURUMSAL PROJE YÖNETİM SÜREÇLERİNE GEÇİŞ PETKİM DE KURUMSAL PROJE YÖNETİM SÜREÇLERİNE GEÇİŞ Yazarlar: Nurgül Biçer Petkim Holding A.Ş. e-mail:nbicer@petkim.com.tr H. Murat Günaydın İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü e-mail:muratgunaydin@iyte.edu.tr

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -19 HALKLA İLİŞKİLER VE

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014 Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası Bosch Rexroth ana bayisi Rota Teknik A.Ş. ile Japon TAISEI ve ANEL firmasının ortak olarak geliştirdiği Marmaray Tünel Havalandırma Elektropnömatik Kontrol Sistemi

Detaylı

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi Bir etkinliğin sonucunda elde edilen çıktıyı nicel ve/veya nitel olarak belirleyen bir kavramdır.

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İş Sağlığı ve Güvenliği Fayda-Maliyet Analizi Proje Raporu

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İş Sağlığı ve Güvenliği Fayda-Maliyet Analizi Proje Raporu ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Fayda-Maliyet Analizi Proje Raporu ANKARA, 2010 ÖZET İş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemenin

Detaylı

POMPA ve KOMPRESÖRLER

POMPA ve KOMPRESÖRLER POMPA ve KOMPRESÖRLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi POMPA ve KOMPRESÖRLER SITCNo :742,743 ArmonizeNo :8413,8414 TÜRKİYE DE ÜRETİM

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 447 ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Hüseyin ÇAYCI Özlem YILMAZ ÖZET Yasal metroloji kapsamında bulunan ölçü aletlerinin, metrolojik ölçümleri dikkate alınmadan

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 14 SUNUŞ 16 BİR SEÇİM YAPMA BİLİMİ OLARAK EKONOMİ VE VERİMLİLİK İLKESİ 19 BÖLÜM 1 VERİMLİLİK-KAVRAMSAL ÇERÇEVE

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 14 SUNUŞ 16 BİR SEÇİM YAPMA BİLİMİ OLARAK EKONOMİ VE VERİMLİLİK İLKESİ 19 BÖLÜM 1 VERİMLİLİK-KAVRAMSAL ÇERÇEVE İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 14 SUNUŞ 16 BİR SEÇİM YAPMA BİLİMİ OLARAK EKONOMİ VE VERİMLİLİK İLKESİ 19 BÖLÜM 1 VERİMLİLİK-KAVRAMSAL ÇERÇEVE Soru 1 Verimlilik nedir? 25 Soru 2: Verimlilikle ilişkili kavramlar nelerdir?

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir.

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir. YGS / LYS SÖZLÜĞÜ OBP (ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI): Öğrencinin diploma notunun diğer öğrencilerin diploma notlarına oranıdır. En az 100 en çok 500 puan arasında değişen bu değer, öğrencinin başarısı okulun

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

TURBOCHARGER REZONATÖRÜ TASARIMINDA SES İLETİM KAYBININ NÜMERİK VE DENEYSEL İNCELENMESİ

TURBOCHARGER REZONATÖRÜ TASARIMINDA SES İLETİM KAYBININ NÜMERİK VE DENEYSEL İNCELENMESİ 7. OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ, 26 27 MAYIS BURSA TURBOCHARGER REZONATÖRÜ TASARIMINDA SES İLETİM KAYBININ NÜMERİK VE DENEYSEL İNCELENMESİ Özgür Palaz, Eksen Mühendislik opalaz@ex-en.com.tr Burak Erdal,

Detaylı

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Döküm, sıvı haldeki akıcı olan malzemelerin, üretilmek istenen parçanın biçiminde bir boşluğa sahip olan kalıplara dökülerek katılaştırıldığı bir üretim yöntemidir.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

BÖLÜM 3 FREKANS DAĞILIMLARI VE FREKANS TABLOLARININ HAZIRLANMASI

BÖLÜM 3 FREKANS DAĞILIMLARI VE FREKANS TABLOLARININ HAZIRLANMASI 1 BÖLÜM 3 FREKANS DAĞILIMLARI VE FREKANS TABLOLARININ HAZIRLANMASI Ölçme sonuçları üzerinde yani amaçlanan özelliğe yönelik gözlemlerden elde edilen veriler üzerinde yapılacak istatistiksel işlemler genel

Detaylı

Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sayfa No: 1

Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 1.7.2010 30.9.2010 2. Şirketin Faaliyet Konusu Her türlü maden, maden cevheri ve bunların türevlerini aramak ve çıkarmak, işlemek, gerek kendi ürettiği ve gerekse temin ettiği

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Ağaç işleme makinaları. Quality Guide. Takımın değeri

Ağaç işleme makinaları. Quality Guide. Takımın değeri Ağaç işleme makinaları Quality Guide Takımın değeri 2 QuALiTy GuiDe Takımın değeri Kullanılan takım ve aletlerin birbirine çok benzediği günler artık geride kalmıştır. Günümüzde farklı uygulamalar için

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 23-26 MAYIS 2013 - İZMİR Grup Adı : Özel Hukuk 1. Grup Konu : İş ve sosyal güvenlik davaları Grup Başkanı : Mehmet YILDIZ (Yargıtay Tetkik

Detaylı

ULAKBİM Danışma Hizmetlerinde Yeni Uygulamalar: Makale İstek Sistemi ve WOS Atıf İndeksleri Yayın Sayıları Tarama Robotu

ULAKBİM Danışma Hizmetlerinde Yeni Uygulamalar: Makale İstek Sistemi ve WOS Atıf İndeksleri Yayın Sayıları Tarama Robotu ULAKBİM Danışma Hizmetlerinde Yeni Uygulamalar: Makale İstek Sistemi ve WOS Atıf İndeksleri Yayın Sayıları Tarama Robotu Serpil YETGİN * Öz Günümüzde daha fazla bilginin elektronik olarak elde edilmesi,

Detaylı

ÇÖKELME SERTLEŞTİRMESİ (YAŞLANDIRMA) DENEYİ

ÇÖKELME SERTLEŞTİRMESİ (YAŞLANDIRMA) DENEYİ ÇÖKELME SERTLEŞTİRMESİ (YAŞLANDIRMA) DENEYİ 1. DENEYİN AMACI Çökelme sertleştirmesi işleminin, malzemenin mekanik özellikleri (sertlik, mukavemet vb) üzerindeki etkisinin incelenmesi ve çökelme sertleşmesinin

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları. Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları. Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin; Öğretmenlik mesleği ile tanışmalarını, Öğretmenliğin özellikleri

Detaylı

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi Genel DEA Eğitimi 6 8 Temmuz 2009 EuropeAid/125317/D/SER/TR Oturum 10-B AB ye Uyum Sürecinde DEA nin Önemi AB ye Uyum Sürecinde DEA nın Avantajları Mevcut mevzuatın revize edilmesine yönelik opsiyonlar

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM KOMİSYONLARI KOMİSYONLARIN ÇALIŞMA İLKELERİ 1- Bölüm komisyonları bir komisyon başkanı ve yeterli sayıda öğretim elemanından oluşur. Komisyon üyeleri komisyon

Detaylı

Özet Metin Ekonomik Büyümenin Anlaşılması: Makro Düzeyde, Sektör Düzeyinde ve Firma Düzeyinde Bir Bakış Açısı

Özet Metin Ekonomik Büyümenin Anlaşılması: Makro Düzeyde, Sektör Düzeyinde ve Firma Düzeyinde Bir Bakış Açısı Özet Metin Ekonomik Büyümenin Anlaşılması: Makro Düzeyde, Sektör Düzeyinde ve Firma Düzeyinde Bir Bakış Açısı Overview Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industrylevel, and Firm-level Perspective

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Kalite Güvence ve Standartları

Kalite Güvence ve Standartları Dersin İşlenişi Kalite Güvence ve Standartları KONULAR (%) Standardizasyon Kalite ve Kalite Kavramları Kalite Güvence, TKY Mesleki Standartlar 30 10 45 15 GİRİŞ 1. Standardizasyonun gelişim sürecini 2.

Detaylı

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE NOPPEN CORRIDOR OF INSIGHTS 1 DEMİRYOLUNDA YENİ YAPILANMA VE

Detaylı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Sayın Başkanlar, Sayın KĐK üyeleri, Sayın Katılımcılar, Sayın Basın Mensupları, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Detaylı

Pazar Çevresi ve Pazar Fırsatlarının İzlenmesi

Pazar Çevresi ve Pazar Fırsatlarının İzlenmesi 1 Pazar Çevresi ve Pazar Fırsatlarının İzlenmesi PAZAR Alıcılarla satıcıların serbest bir biçimde karşılaştıkları, kâr amaçlı ya da kâr amaçsız her türlü mal ve hizmetin alıcı ve satıcılar arasında değiştirildiği

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/6 1. Amaç Gerçekleştirilen kontrol ve sertifikasyon hizmetlerinde müşterilerden gelebilecek şikâyet ve itirazların çözüm yöntemini belirlemektir. 2. Sorumlular Bu prosedürün uygulanmasından,

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ Dr. Ayhan HELVACI Giriş Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda yapılan eğitim birçok disiplinlerden

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU AMBAR HİZMETLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (Yönetim Kurulunun 20/05/2009 tarih ve 2009/191 sayılı Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar Amaç MADDE 1

Detaylı

Enterprise Resource Planning (ERP) hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz? ERP nin kurumlar için gerekliliği ve önemi nedir?

Enterprise Resource Planning (ERP) hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz? ERP nin kurumlar için gerekliliği ve önemi nedir? Referans Özel Atila Zeybek Model Business Solutions Genel Müdürü Enterprise Resource Planning (ERP) hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz? ERP nin kurumlar için gerekliliği ve önemi nedir? Kurumların

Detaylı

KAYNAKÇI METAL TEKNOLOJİLERİ ALANI TANITIMI. Metal Teknolojisi Bölümü A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ

KAYNAKÇI METAL TEKNOLOJİLERİ ALANI TANITIMI. Metal Teknolojisi Bölümü A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ METAL TEKNOLOJİLERİ ALANI TANITIMI Metal Teknolojisi Bölümü A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Metal teknolojisi alanı, küresel düzeyde hızla değişen pazar ve rekabet koşulları nedeniyle sürekli ve dinamik

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme

4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme 4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme Bilgi sistemleri ile ilgili olarak kurum içinde kullan lan her türlü bilgisayar donan m ve çevre birimlerinin bak m, onar m

Detaylı

İÇ KONTROL. ç Kontrol Dairesi. I lda Arslan. 2 ubat 2009 / ISPART A

İÇ KONTROL. ç Kontrol Dairesi. I lda Arslan. 2 ubat 2009 / ISPART A İÇ KONTROL ç Kontrol Dairesi I lda Arslan 2 ubat 2009 / ISPART A İç Kontrol Tanım ç Kontrol, kurumlar n, yöneticileri ve çal anlar taraf ndan uygulanan; kurumlar n hedeflerinin el de edilmesinde gereken

Detaylı