TÜRKĠYE BAROLAR BĠRLĠĞĠ HĠZMET BĠNASI VE SOSYAL TESĠSLERĠ BAHÇESĠ MEVSĠMLĠK ÇĠÇEK VE ĠNORGANĠK GÜBRE ALIMI ĠġĠ SÖZLEġMESĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKĠYE BAROLAR BĠRLĠĞĠ HĠZMET BĠNASI VE SOSYAL TESĠSLERĠ BAHÇESĠ MEVSĠMLĠK ÇĠÇEK VE ĠNORGANĠK GÜBRE ALIMI ĠġĠ SÖZLEġMESĠ"

Transkript

1 TÜRKĠYE BAROLAR BĠRLĠĞĠ HĠZMET BĠNASI VE SOSYAL TESĠSLERĠ BAHÇESĠ MEVSĠMLĠK ÇĠÇEK VE ĠNORGANĠK GÜBRE ALIMI ĠġĠ SÖZLEġMESĠ Madde 01. Taraflar : Oğuzlar Mahallesi 1366.Sokak No:3 Balgat/ANKARA adresinde mukim, TÜRKĠYE BAROLAR BĠRLĠĞĠ BAġKANLIĞI, , adresinde mukim,. dir. Madde 02. Tanımlamalar : ĠĢ bu sözleģme metni içerisinde; Türkiye Barolar Birliğine ait ANKARA ili, Çankaya ilçesi, Oğuzlar Mahallesi, 1366.Sokak No:3 Balgat adresindeki bahçenin bakımında kullanılacak olan inorganik gübre ve mevsimlik çiçek alımının yapılması, kısaca (İŞ) TÜRKĠYE BAROLAR BĠRLĠĞĠ BAġKANLIĞI (İŞVEREN) kısaca ( YÜKLENİCİ ) ĠĢveren ve Yüklenici beraberce kısaca (TARAFLAR) Yüklenici bir sözleģme ile belli kalemlerin teminini verdiği aracılar kısaca (3.cü ŞAHISLAR) 1 takvim günü kısaca (1 GÜN) olarak anılacaktır. Madde 03. Sözleşmenin Konusu : YaklaĢık 8.000m2 büyüklüğünde olan Birliğimiz Hizmet Binası ve Sosyal Tesisleri bahçesi bakımında kullanılmak üzere inorganik gübre ve mevsimlik çiçek alımının yapılması iģidir. Bu sözleģme ile temin edilecek mallar, sözleģme ve eklerinde yer alan düzenlemelere uygun teslim edilecektir. Madde 04. Sözleşmenin Bedeli : SözleĢmenin bedeli ; Bu sözleģme birim fiyat sözleģme olup, idarece hazırlanmıģ cetvelde yer alan her bir kaleminin miktarı ile bu iģ kalemleri için Yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan. -TL bedel üzerinden akdedilmiģtir. 1

2 Alınan malların ve yapılan iģlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde Yüklenicinin teklif ettiği ve sözleģme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar esas alınır Malzeme ve iģçilik bedellerinde, enflasyondan, kur farkından veya herhangi bir finansal kriz sonucu oluģacak fiyat artıģları sözleģme birim fiyatlarını değiģtiremez. Hiçbir nam ve suret adı altında zam yapılmayacaktır. Sonuç olarak birim fiyatlar sözleģme konusu iģin ifasına kadar sabittir. Yüklenici uyarlama davası açma haklarından feragat etmiģtir Taahhüdün yerine getirilmesine iliģkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer giderler (KDV Hariç) sözleģme bedeline dâhildir Ġlgili mevzuat uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi, sözleģme bedeline dahil olmayıp Ġdare tarafından yükleniciye ödenecektir SözleĢme gereği iģler için avans ödenmeyecektir Tüm nakliyeler, malzeme zayiatları, Ģantiye içi ve dıģı yatay ve düģey taģımalar, indirme, boģaltma iģleri yüklenici firmaya aittir. Madde 05. İş ve işyerine Vakıf Olma : Yüklenici gerek ihaleye katılmadan önce ve gerekse sözleģmenin imzalanması sırasında iģyeri ile ilgili bina, bina çevresi, trafik, yerleģmeler vb. çevre unsurları, çalıģma koģulları, malzemeler ve diğer Ģartları incelemiģ, iģyerini görmüģ ve özelliklerini öğrenmiģ ve tam olarak iģyerine vakıf olmuģ olarak ve iģe istekli çıktığından bu sözleģme ve eklerinde tespit edilmemiģ Ģartları ileri sürerek ve/veya baģkaca bir nam altında teklif birim fiyatlarda veya toplam bedel üzerinde ilave fiyat farkı isteyemez. Madde 06. İşlerin Yapılmasında Uyulacak Esaslar : Bahçe içerisinde kullanılacak olan mevsimlik çiçekler teklif listesinde belirtilen renklerde, 10cm lik siyah torbada, çiçekleri açmıģ, tohumdan üretilmiģ olmalıdır Alımı yapılan mevsimlik çiçeklerin dikimi esnasında dikim çukurlarının gereken büyüklükte el çapası ile açılması, çiçek köklerinin bastırılmadan veya sıkıģtırmadan bu çukurlara sığması ve köklerin hava almayacak Ģekilde kapatılması gerekmektedir Dikim esnasında çiçek kökleri kapatıldıktan sonraki toprak yığını mevcut döģeme kotundan 2-5cm aģağıda olacak Ģekilde olmasına dikkat edilecektir Çiçeklerin poģetten çıkarılması esnasında kırılmamasına veya zarar görmemesine dikkat edilecektir. 2

3 Dikim sonrasında cansuyu verilecek ve malzeme de iģçilik de aynı firma tarafından sağlanması nedeniyle toplu kurumalardan yüklenici sorumlu olacaktır Çiçek dikimi iģi için 5 iģçi çalıģtırılacak ve 1 gün içerisinde dikim iģi tamamlanacaktır Çiçek dikimi için kullanılacak olan çapa, çöp poģeti vb malzemeler yüklenici tarafından sağlanacaktır Yüklenici iģin ifası esnasında çevre temizliğinden sorumludur ĠĢin yapımı esnasında Türkiye Barolar Birliği çalıģan personeline rahatsızlık verilmeyecek Ģekilde çalıģılmalıdır ÇalıĢacak olan personelin kimlik bilgileri ve iģçi sorumlusunun telefon bilgileri iģe baģlamadan önce güvenlik birimine bildirilmelidir ĠĢin tamamlanması sonrasında oluģacak bütün artıklar yüklenici tarafından alandan uzaklaģtırılacaktır Yüklenici, sözleģme konusu malların Ġdareye teslimine kadar korunmasından sorumludur. Yüklenici, malın Ġdareye tesliminden önce deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, üçüncü kiģiler tarafından verilecek zararlar dahil olmak üzere malın zayii, kısmen veya tamamen hasar görmesi gibi durumlarda malı yenisi ile değiģtirmek zorundadır Yüklenici dikime baģlamadan önce kullanılacak olan mevsimlik çiçeği idare sorumlusuna göstermek ve onaylatmak, onay aldıktan sonra alana nakline ve dikim iģçiliğine baģlamak zorundadır Ġdare sorumlusunun kabul etmediği çiçekler dikime baģlamadan yenileri ile değiģtirilecektir ĠĢ bu sözleģmenin konusu olan iģlerin yapılması esnasında çalıģanlar, üçüncü Ģahıslar, malzeme ve sözleģme konusu iģin yapılacağı yerin, Yüklenici nin iģin yapılmasından ötürü zarar görmesi halinde zararın sorumluluğu Yüklenici ye aittir. Yüklenici den kaynaklanan böyle bir durumda iģveren e herhangi bir sorumluluk doğması halinde bu zarar Yükleniciye yapılacak ödemeden kesilir. Ödeme yetersiz kalırsa bunun sorumluluğu Yüklenici ye ait olacaktır Yüklenici kendi iletiģim imkanlarını kendisi temin edecektir Yüklenici, ĠĢveren tarafından kalite olarak beğenilmeyen iģleri bilabedel düzeltmeyi veya yenisi ile değiģtirmeyi taahhüt eder ĠĢveren, Yüklenici nin malzeme veya montaj gerektiren iģlerde iģçilik yönünden sözleģme Ģartlarına uygunsuzluk tespit etmesi halinde Yüklenici yi yazılı olarak uyaracaktır. Yüklenici bu uyarıyı dikkate almayarak gerekli düzeltmeleri yapmadığı 3

4 takdirde, ĠĢveren, Yüklenici nam ve hesabına ekip göndermekte veya kusurların giderilerek iģin geri kalan kısmını baģkalarına vermekte serbest olacaktır Malların taģınması ile ilgili önemli hususlar aģağıdaki gibidir: 1. Yüklenici, iģ iģin gerekli tüm mal ve malzemenin montajından, ambalajlanmasından, yüklenmesinden, taģınmasından, teslim edilmesinden, boģaltılmasından, depolanmasından ve korunmasından sorumludur. Malzemelerin taģınması sırasında meydana gelebilecek her türlü hasardan yüklenici sorumludur. 2. Yüklenici malın taģınması sırasında kendi personelinden dolayı yolların, köprülerin zarar görmemesi için gerekli çabayı gösterecektir. Bu amaçla uygun taģıtların ve yolların kullanılması esastır. Yolların kullanımı ile ilgili olarak, yetkili makamlardan izin alınması gerekiyorsa, gerekli izinler taģıma iģleminin baģlamasından önce yüklenici tarafından temin edilir. EriĢim yollarının kullanılması nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluģlardan gelecek her türlü talep Yüklenici tarafından karģılanır Yüklenici, idare tarafından yazılı olarak izin verilmediği sürece, temin ettiği mal ile ilgili olarak Ġdarenin adını broģür veya herhangi bir tanıtım vasıtasında kullanamaz, ilan edemez. Madde 07. Yer Teslimi, işe Başlama ve Bitirme Zamanı : SözleĢmenin ve iģin bitiģ tarihi, ara tamamlama etapları sözleģmenin akdedilmesi gününden olmak kaydı ile 5 takvim günüdür Yüklenici iģbu sözleģmenin ilgili maddelerinde zikredilen mücbir sebepler dıģında herhangi bir nam altında mücbir sebep ileri sürerek, süre uzatımı talep edemez. Yüklenici iģ in ifası için gereken kampını kendisi kuracak ve gereken mobilizasyonunu yapacaktır. Bu ve benzeri nedenlerle mevcut sözleģme fiyatlarının dıģında herhangi bir nam altında bir ilave bedel talebinde bulunamaz. Madde 08. İş Programı : ĠĢin tamamlanma süresi / /2010 dir. Yüklenici bu tarihte iģi tamamlayıp ĠĢverene teslim etmekle yükümlüdür. ĠĢe baģlama tarihi iģbu sözleģmenin yürürlük tarihidir. Yüklenici bu tarihten itibaren mobilizasyon vb. tüm iģlere hemen baģlayacaktır Yüklenici aģağıda zikredilen iģ programını 2 gün içerisinde verecektir ĠMALAT VE MONTAJ Ġġ PROGRAMI: ĠĢlerin miktar, tarih, süre ve sırasını gösterecek Ģekilde tüm iģ kalemlerini içermek kaydı ile imalat baģlangıç ve bitiģ tarihlerini 4

5 de içerecek Ģekilde ve bu hususlarda iģveren talimatlarına uygun olarak hazırlayarak ĠĢverene verecek ve onaylatacaktır. Onaylanmaması durumunda 3 gün içerisinde gereken düzeltmeleri yaparak iģveren onayına sunacaktır. Madde 09. İşin Kontrolü : Yüklenici kontrol elemanlarının direktiflerine uygun hareket edecektir. Kontrollük iģin sözleģme, Ģartnameler ve projelere göre yapılması ile faaliyetin iģ programına göre yürütülmesini denetler Yapı bünyesine girecek tüm malzemeler (sarf malzemeleri hariç) kontrol onayına tabidir Yüklenici ile iģveren arasındaki her türlü iģlem ve muhaberat yazı ile olur. Yüklenici iģveren tarafından görevlendirilen kontrol personeline her türlü bilgi ve belgeleri tetkike hazır bulundurmakla yükümlüdür Muayene ve kabul sırasında olabilecek kaza ve hasarlardan yüklenici sorumludur. Madde 10. Kazalar : Yüklenici Yapı ĠĢlerinde ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği Tüzüğü hükümlerini yerine getirmekle yükümlü olup yapım esnasında çıkabilecek kazalardan ve bu kazaların sebep olacağı zararlardan doğrudan doğruya Yüklenici sorumlu olacaktır. 3. Ģahıslar tarafından ĠĢveren aleyhine sehven ya da yasal gerekçelerle davalar açılması durumunda da, bunların takibi ve sonuçlarına katlanılması, Yüklenici Ģirket ve yetkililerine aittir. Yüklenici ĠĢveren in genel emniyet ve iģ emniyeti ile her türlü ikaz ve talimatlarını yerine getirmekle yükümlüdür. ĠnĢaatın fenni mesuliyeti Yükleniciye nevi malzeme, tesisat, avandanlık, cihaz ve makinaları sevk ve idare edenler ile, iģyerinde çalıģan bütün personelinin can emniyetinin korunmasından mesuldur. Yüklenici iģ yerinde, Ģantiye alanlarında ve inģaat sırasında binalarda mer i iģ kanunu, yapı iģlerinde iģçi sağlığı ve iģ güvenliği tüzüğünde belirtilen her türlü güvenlik önlemlerini almalı, uyarı levhalarını görünebilir ve okunabilir Ģekilde asmalı, inģaat alanlarına ilgisi olmayan 3. kiģilerin giriģlerine mani olacak tedbirleri alıp, uyarı levhalarını asmalı iģ ve iģçi güvenliğine ait sair her türlü emniyet tedbirlerini almalıdır. Bunlara iliģkin her türlü hukuki ve cezai sorumluluk ile bunlara bağlı oluģacak kaza, yaralanmalar ile ölümlerden dolayı her türlü sorumluluk Yükleniciye aittir. Yüklenici her halükarda ĠĢveren e bu konuda açılan, kazanılan veya kaybedilen davalarda mahkeme masraflarını ve/veya diğer masrafların tümünü yüklenmeyi ve ödemeyi bu sözleģme de kabul ve taahhüt eder. 5

6 10.02.Bu sözleģme konusu iģlerden doğabilecek her türlü kazadan ve iģ kazasından ve bunlarda doğabilecek cezai ve hukuki sonuçlardan doğrudan doğruya ve yalnızca Yüklenici sorumludur. ĠĢ bu sorumluluk Yüklenici tarafından sözleģme konusu iģ / iģlerle ilgili görevlendirilen 3.cü ġahıs iģleri içinde aynen, ilgili Yüklenici ile birlikte müģtereken ve müteselsilen sorumludur Bu sözleģme konusu iģlerin en geniģ anlamda ifası ile ilgili olarak 3. kiģilerin görebileceği mal ve can zararlarının tüm cezai ve hukuki sorumluluğu Yükleniciye ait olup, bu hüküm iģçi ve personelin uğrayabileceği ya da verebilecekleri tüm zararları da kapsar. Yüklenici kazalara, iģ kazlarına, yangına ve diğer olabilecek tehlikelere karģı tüm korunma tedbirlerini alacaktır. ĠĢyerinde, iģyeri sahasında oluģacak her türlü kaza, yaralanma, iģ kazaları ve ölümle sonuçlanan kazalardan dolayı gerek kazaya uğrayan ve/veya gerekse kanuni mirasçıları yada T.C.K. hükümlerine göre davaların açılması sonucunda bundan doğmuģ, doğacak her türlü hukuki, cezai ve mali sorumluluğun Yüklenici ile 3.cü ġahıslara ait olması nedeni ile, iģveren tarafından ödenmek zorunda kalınacak her türlü tazminat vb giderlerle Yüklenici ve/veya 3.cü ġahıs iģverene hiç bir itirazı olmaksızın tüm yasal faizleri ile birlikte derhal nakden ve defaten ödemek zorundadır. Yüklenici iģbu hususları, gayri kabil-i rücu ve bila kaydı Ģart Kabul ve taahhüt ederek iģbu sözleģmeyi imzalamıģtır. Madde 11. Kulanılacak Malzeme : Fenni nitelik ve Ģartları haiz olmayan ve Türk Standartlarına uymayan malzemelerin kullanılmasından doğacak her türlü sorumluluk doğrudan doğruya Yükleniciye aittir. Onaylı malzeme numuneleri Geçici Kabul onayına kadar ĠĢveren ve/veya kontrol teģkilatınca muhafaza edilecektir ĠĢyerinden uzaklaģtırılması idare tarafından istenilen malzemeleri bütün giderleri kendisine ait olmak üzere Yüklenici (2) gün içinde Ģantiye dıģına çıkaracaktır. Madde 12. Vergi, Resim ve Giderler : Bu sözleģmenin düzenlenmesi, uygulaması ve iģlerin yürütülmesine ait sözleģme ve eklerinde ayrıca açıklanmamıģ giderler, bu sözleģmeden doğan damga vergisi, stopaj vb. tüm unsurlar Yükleniciye aittir. Ancak ilgili mevzuat uyarınca Yüklenici hakediģlerden doğacak ve hesaplanacak Katma Değer Vergisi ĠĢverence Yükleniciye ödenir. 6

7 Madde 13. Fiyat, Ücret ve Vergilerle Resimlerdeki Artışlar : Yüklenici, ihale tarihinden sonraki malzeme fiyatları, resim, Sosyal Sigortalar primleri, taģıma ve iģçi ücretleri, gelir vergisi ve kurumlar vergisinin artması ve burada zikredilmemiģ dahi olsa benzeri nedenlerle fazla bedel ve süre uzatımı istediğinde bulunamaz. Madde 14. Hakedişler : ĠĢin bedeli 1 defada malzemeler teslim alınınca ve mevsimlik çiçek dikilince ödenir. Madde 15. Sözleme İçin Devir, Temlik, Vekalet : ĠĢverenin yazılı müsaadesi olmadan taahhüt konusu iģ baģkalarına devir ve temlik edilemeyeceği gibi vekaletle de yapılamaz. Aksi halde ĠĢveren sözleģmeyi bozmakta serbesttir. ġantiye Ģefi hariç, Yüklenicinin vekaletini almıģ olan kimse teknik iģlerde muhatap olamaz. Madde 16. Sözleşmenin Feshi : Yüklenici iflasına karar verilmesi veya iflasın ertelenmesi halleri, konkordato istemesi, her ne sebeple ve kim tarafından olursa olsun bu sözleģmeden doğan hak ve alacakları üzerine haciz, ihtiyati haciz, tedbir gibi hukuksal takyitlerin konulması; sözleģme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçmesi veya bu sözleģme ve eklerinde tayin ve tespit edilen vecibeleri yine sözleģmede yazılı zorlayıcı sebepler olmaksızın kısmen veya tamamen yerine getirmemesi halinde, ĠĢverenin en az 7 gün süreli ve nedenleri açıkça belirten noter kanalı ile yapacağı ihtarına rağmen aynı durumu devam ettiği takdirde, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ĠĢveren sözleģmeyi tek taraflı ve haklı nedenle hiçbir Ģekilde ve surette hiçbir yükümle zorunlu olmaksızın fesih ettiğini Yükleniciye tebliğ edebilir. Bu takdirde Yüklenici müspet-menfi zarar tazminatı, ücret, masraf, fiyat farkı, iģçilik vs. her ne ad altında dahi olsa hiç bir talepte bulunamaz. Yüklenici iģbu bütün Ģartları kabul ederek akdi imzalamaktadır. ĠĢin ilgili resmi mercilerce uzun süreli ve/veya tamamen durdurulması hallerinde iģverenin iģbu sebebi tevsik ederek Yükleniciye yapacağı tebligatı takip eden 7 gün içerisinde iģveren sözleģmeyi tek taraflı olarak fesih eder. Bu durumda Yüklenici o tarihe kadar olan imalat ve ihzarat bedellerinin dıģında herhangi bir nam altında hak ve bedel talep edemez. Kar mahrumiyeti ve/veya zarar tazmini gibi taleplerde bulunamaz SözleĢmenin feshinden dolayı iģin ĠĢveren tarafından ikmali ve /veya ihmal ettirilmesi sonucu çıkabilecek zararlara karģılık olmak üzere yüklenicinin, sözleģmenin feshi tarihindeki tüm alacakları bloke edilir. ĠĢveren iģin ikmali için 7

8 zaruri gördüğü takdirde Yüklenicinin Ģantiyede mevcut alet, makine ve diğer tesislerine veya bunların bir kısmına, mukabilinde kira, amortisman tazminatı gibi herhangi bir bedel ödemek mecbutiyetinde kalmaksızın vaziyet edebilir. Yüklenici buna Ģimdiden muvafakatını beyan eder. SözleĢmenin fesih tarihinden baģlayarak 10 gün içinde o vakte kadar yapılmıģ iģlerin Yüklenici ile birlikte (yüklenici veya vekili bulunmazsa bu husus tutanakta belirtilir) alınacak ölçülere dayanarak bir ölçümleme tutanağı yapılır. Ölçümleme tutanağı ile belirlenen iģ ve imalatın kesin bedeli sözleģmedeki esaslar üzerinden değerlendirilir. Feshi yapılan iģin geri kalan kısmı ĠĢveren ce ölçümleme tutanağının düzenlenme tarihini müteakip en geç 30 gün içinde günün koģullarına göre ve ĠĢverence istenen yöntemlerle (götürü bedel, teklif alma, emanet usulü, birim fiyat usulü vs.) yapılmak üzere karara bağlanır. Madde 17. Genel Gecikme Cezası ve Gecikme Süresi : Kabul edilen zorlayıcı sebepler dıģında sözleģmeye esas iģin yapılan bu sözleģmedeki ( Madde 08.) de belirtilen tarihte bitirilmemesi halinde her gecikme günü için 100,00 TL (yüztl) gecikme cezası kesilmesi ĠĢveren in yetkisindedir. ġu kadar ki gecikme (15) günü geçerse ĠĢveren her gün için bu cezayı alarak (10) gün daha beklemek ve bu süre sonunda da iģ bitmediği takdirde sözleģmeyi bozma yetkisine sahiptir ĠĢbu sözleģmenin ilgili maddelerinde bahsi geçen gecikme cezalarının toplamı sözleģme bedelinin % 10 ( yüzde on) u geçemez. Madde 18. Süre Uzatımı ve Zorlayıcı Sebepler : Madde 8 deki iģ süresi ancak aģağıda yazılı zorlayıcı hallerde uzatılabilir. Yüklenici aģağıda yazılı olan nedenlerin dıģında bir mücbir sebep ileri süremez ĠĢverenin hakediģleri sözleģme koģullarına uygun olarak ödememesi, Olağanüstü tabiat hadiselerinden doğan hasar neticesinde iģte gerileme olması, Sosyal sebepler dolayısyla vaki haler; ( Ankara Ġli hudutları dahilinde olmak kaydı ile) Kanuni grev vuku bulması, Genel veya kısmi seferberlik ilan edilmesi, BulaĢıcı ve salgın hastalık çıkması ve bu yüzden iģçi çalıģtırılmaması dolayısıyla iģin önemli derecede aksaması SözleĢmede öngörülmeyen durumlar nedeniyle sözleģme bedelinin % 50 sinin üstünde bir iģ artıģının zorunlu olduğu hallerde 8

9 ĠĢveren in gerekli onayları öngörülen sürelerde vermemesi Zorlayıcı sebeplere dayanılarak verilecek süre uzatımları, bu sebeplerin iģ üzerindeki tesir derecesine, Yüklenicinin bunlara sebebiyet vermemiģ ve bunların önlenmesine veya ortadan kaldırılmasına gücü yetmemiģ bulunmasına ve bunların oluģ tarihlerinden baģlayıp (3) gün içinde yazı ile ĠĢveren tarafından onaylı belgeleri ile birlikte gönderilmesine ve Yüklenicnin talebine bağlıdır Zorlayıcı sebepler, kıģ mevsimi dolayısıyla çalıģılmayacak dönem kabul edilen süre içine tesadüf ederse bunlar süre ilavesi verilmesine neden sayılamaz. Madde 19. İhtilafların Halli : Esas olan Yüklenicinin iģi iģbu sözleģme hükümleri çerçevesinde, iyi niyet kuralları içinde ve mudebbir bir tacir olarak davranarak iģi sözleģme tarihinde tamamlamasıdır. Buna rağmen vukubulabilecek ihtilafların hallinde Ankara Mahkemeleri ve Ġcra Daireleri nin yetkisi taarflarca Kabul edilmiģtir. Madde 20. İhbar ve Yazışmalar : Taraflar tebligat adresi olarak iģbu SözleĢmenin baģlığındaki adresleri Kabul etmiģlerdir. KarĢı tarafa usulünce yapılacak bir tebligatla adres değiģikliği bildirilmedikçe, bu adreslere yapılan tebligat geçerli sayılır. Madde 21. Sözleşmenin ekleri: 1. Teklif Çizelgesi Madde 22. Yürürlük : Toplam 22 madde, 9 sayfadan oluģan iģbu sözleģme / / 2010 tarihinde taraflarca 1 orijinal nüsha olarak imzalanmıģ olup, imza tarihinden itibaren yürürlüğe girer. YÜKLENĠCĠ ĠġVEREN 9

TÜRKĠYE BAROLAR BĠRLĠĞĠ HĠZMET BĠNASI VE SOSYAL TESĠSLERĠ RÜZGÂR PERDESĠ ALIMI VE MONTAJININ YAPILMASI ĠġĠ SÖZLEġMESĠ

TÜRKĠYE BAROLAR BĠRLĠĞĠ HĠZMET BĠNASI VE SOSYAL TESĠSLERĠ RÜZGÂR PERDESĠ ALIMI VE MONTAJININ YAPILMASI ĠġĠ SÖZLEġMESĠ TÜRKĠYE BAROLAR BĠRLĠĞĠ HĠZMET BĠNASI VE SOSYAL TESĠSLERĠ RÜZGÂR PERDESĠ ALIMI VE MONTAJININ YAPILMASI ĠġĠ SÖZLEġMESĠ Madde 01. Taraflar : 01.01. Oğuzlar Mahallesi 1366.Sokak No:3 Balgat/ANKARA adresinde

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ Madde 01. Taraflar : 01.01. Oğuzlar Mahallesi Av. Özdemir ÖZOK Sokak No:8 Balgat/ANKARA

Detaylı

[Birim Fiyat Mal Alımı Tip SözleĢmesi]

[Birim Fiyat Mal Alımı Tip SözleĢmesi] T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR.FARUK ĠLKER BERGAMA DEVLET HASTANESĠ 2011 MALĠ YILI PAZARLIK USULÜ ĠLE 103 KALEM TIBBĠ CĠHAZ (SARF) ALIMI MAL ALIMLARINA AĠT TĠP SÖZLEġME [Birim Fiyat Mal Alımı Tip SözleĢmesi]

Detaylı

VAN GÜRPINAR ÖRMELĠ TEK GÖZLÜ KUTU MENFEZ YAPIM ĠġĠ ĠġĠNE AĠT ĠDARĠ ġartname. I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR

VAN GÜRPINAR ÖRMELĠ TEK GÖZLÜ KUTU MENFEZ YAPIM ĠġĠ ĠġĠNE AĠT ĠDARĠ ġartname. I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR VAN GÜRPINAR ÖRMELĠ TEK GÖZLÜ KUTU MENFEZ YAPIM ĠġĠ ĠġĠNE AĠT ĠDARĠ ġartname I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR Madde 1- ĠĢ Sahibi Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1.1- ĠĢ sahibi Ġdarenin; a)

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Madde Başlık Sayfa 1. TARAFLAR VE TANIMLAR 3

İÇİNDEKİLER. Madde Başlık Sayfa 1. TARAFLAR VE TANIMLAR 3 - 1 - R4 İÇİNDEKİLER Madde Başlık Sayfa 1. TARAFLAR VE TANIMLAR 3 2. İŞİN ADI VE YERİ 5 3. SÖZLEŞMENİN KONUSU 5 4. SÖZLEŞMENİN TUTARI 5 5. SÖZLEŞME EKLERİ 6 6. ÖDEME ŞARTLARI 6 7. TEMİNATLAR 7 8. İŞİN

Detaylı

Güvenlik Kamerası (malzeme, techizat, işçilik ve montaj dahil) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/197515 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye

Detaylı

Birim Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi

Birim Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA YAPTIĞI MAL ALIMLARINA İLİŞKİN TİP SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/167290 Birim

Detaylı

[Birim Fiyat / Götürü Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi]

[Birim Fiyat / Götürü Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi] HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRTEP DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ TÜRKİSTAN MERKEZ KÜTÜPHANESİ BARKOD VE GÜVENLİK SİSTEMİ SATIN ALMA İŞİ İHALESİ SÖZLEŞMESİ [Birim Fiyat / Götürü Bedel

Detaylı

20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI 20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/160715 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

18.600.000 ADET HOLOGRAM TİPİ BANDROL İHALESİ SÖZLEŞME TASLAĞI

18.600.000 ADET HOLOGRAM TİPİ BANDROL İHALESİ SÖZLEŞME TASLAĞI 18.600.000 ADET HOLOGRAM TİPİ BANDROL İHALESİ İhale Kayıt Numarası: 2010/123512 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları SÖZLEŞME TASLAĞI 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü.(bundan

Detaylı

MERKEZİ DEPO 8 KALEM TIBBİ MALZEME ALIMI MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

MERKEZİ DEPO 8 KALEM TIBBİ MALZEME ALIMI MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI MERKEZİ DEPO 8 KALEM TIBBİ MALZEME ALIMI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/46668 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Uygulama Araştırma Merkezi

Detaylı

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/71115 SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan sonra İdare

Detaylı

ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ. ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠNE AĠT. SÖZLEġME (TEKLĠF BĠRĠM FĠYATLI ĠġLER ĠÇĠN) -TASLAK-

ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ. ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠNE AĠT. SÖZLEġME (TEKLĠF BĠRĠM FĠYATLI ĠġLER ĠÇĠN) -TASLAK- ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠNE AĠT SÖZLEġME (TEKLĠF BĠRĠM FĠYATLI ĠġLER ĠÇĠN) -TASLAK- ĠLGĠLĠ ĠHALE TARĠHĠ: SÖZLEġME TARĠHĠ: Şubat-2011 ANKARA

Detaylı

15.000 Litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin, 264.000 Litre Motorin 36.000 litre Motorin (Diğer) olmak üzere toplam 315.000 Litre akaryakıt alımı.

15.000 Litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin, 264.000 Litre Motorin 36.000 litre Motorin (Diğer) olmak üzere toplam 315.000 Litre akaryakıt alımı. İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/162628 Taşıt Tanıma sistemli akaryakıt MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

Detaylı

Microsoft Kurumsal Lisans Alımı MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Microsoft Kurumsal Lisans Alımı MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/151686 Microsoft Kurumsal Lisans Alımı MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

Detaylı

8.2. 8.3. Madde 9- Sözleşmenin ekleri 9.1. 9.2 a) b) c) d) e) 9.3. Madde 10-Sözleşmenin süresi 10.1. 10.2.

8.2. 8.3. Madde 9- Sözleşmenin ekleri 9.1. 9.2 a) b) c) d) e) 9.3. Madde 10-Sözleşmenin süresi 10.1. 10.2. ANKARA TİCARET ODASI DIŞ TİCARET EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1-Sözleşmenin tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Ankara Ticaret Odası (bundan sonra İdare olarak anılacaktır)

Detaylı

BTDB7-15-IH-52572 sipariş işaretli Naklen Yayın Kamera Sistemleri,Lens,Taşıyıcı Sistemler ve Aksesuarları MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

BTDB7-15-IH-52572 sipariş işaretli Naklen Yayın Kamera Sistemleri,Lens,Taşıyıcı Sistemler ve Aksesuarları MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI BTDB7-15-IH-52572 sipariş işaretli Naklen Yayın Kamera Sistemleri,Lens,Taşıyıcı Sistemler ve Aksesuarları İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/77726 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin

Detaylı

AKİB İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU BAKIM ONARIM İŞLERİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ

AKİB İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU BAKIM ONARIM İŞLERİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ AKİB İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU BAKIM ONARIM İŞLERİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ Akdeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği (AKİB) tarafından Mareşal Çakmak Cad. Nadide Apt. No:38 Zemin Kat İskenderun/HATAY

Detaylı

Gıda Maddesi MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Gıda Maddesi MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/1977 Gıda Maddesi MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta İl Sağlık Müdürlüğü SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK (bundan

Detaylı

EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN)

EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) Sözleşmenin Tarafları 1 Madde 1- Bu Sözleşme, bir tarafta...(bundan sonra idare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta...(bundan

Detaylı

Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %01' Geçen Ancak %1' İ Geçmeyenler) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/10258 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Mühendislik Laboratuarı Epoksi Döşeme Kaplama Yapılması İşi SÖZLEŞME DOSYASI Sözleşme 1 ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

Detaylı

Kasko ve Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Hizmetinin Alınması işi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/524988 Madde

Kasko ve Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Hizmetinin Alınması işi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/524988 Madde Kasko ve Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Hizmetinin Alınması işi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/524988 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta Türkiye

Detaylı

DOĞUġ TELEKOM TELEFON HĠZMETLERĠ SÖZLEġMESĠ

DOĞUġ TELEKOM TELEFON HĠZMETLERĠ SÖZLEġMESĠ DOĞUġ TELEKOM TELEFON HĠZMETLERĠ SÖZLEġMESĠ Madde 1. Taraflar Bir tarafta Cumhuriyet Mah. Bayındır Sokak Eşref Özand İş Merkezi 23/B adresinde mukim DoğuĢ Bilgi Teknolojiileri Yazılım ve Telekominikasyon

Detaylı

227 adet aracın zorunlu mali sorumluluk ve kasko sigortasının yaptırılması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

227 adet aracın zorunlu mali sorumluluk ve kasko sigortasının yaptırılması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 227 adet aracın zorunlu mali sorumluluk ve kasko sigortasının yaptırılması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/159736 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir

Detaylı

TRT İstanbul Müdürlüğü ve Koordinatörlükler bünyesindeki personele, İdare yemekhanelerinde hazırlanmak suretiyle, öğle yemeği verilmesi HİZMETİ

TRT İstanbul Müdürlüğü ve Koordinatörlükler bünyesindeki personele, İdare yemekhanelerinde hazırlanmak suretiyle, öğle yemeği verilmesi HİZMETİ TRT İstanbul Müdürlüğü ve Koordinatörlükler bünyesindeki personele, İdare yemekhanelerinde hazırlanmak suretiyle, öğle yemeği verilmesi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

: TFF Riva ve Beylerbeyi Tesislerinde 2 adet sentetik çim saha yapım işi

: TFF Riva ve Beylerbeyi Tesislerinde 2 adet sentetik çim saha yapım işi 02/02/2015 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2015/2757 KONU : TFF Riva ve Beylerbeyi Tesislerinde 2 adet sentetik çim saha yapım işi SON BAŞVURU TARİHİ : 09/Şubat/2015 Pazartesi günü saat 1500 İşbu

Detaylı

Isıtma,soğutma,klima,havalandırma ve elektrik tesisatı bakım-onarım işi. HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/551673 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta

Detaylı

hizmet satın alınması işidir.

hizmet satın alınması işidir. Kurumumuz tarafından Ankara İli hudutları dahilindeki ambarlarda gerçekleştirilen her türlü ambalajlama taşıma vs için Hamaliye Hizmetinin 6 Kişi ile 12 ay süreli hizmet satın alınması işidir HİZMETİ ALIMINA

Detaylı