d) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karģılığında yapılan bedenî ve/veya fikrî faaliyetleri,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "d) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karģılığında yapılan bedenî ve/veya fikrî faaliyetleri,"

Transkript

1 Tüketicinin Korunması Kanunu KANUN NO: 4077 TÜKETĠCĠNĠN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 23 ġubat 1995 Resmi Gazete ile NeĢir ve Ġlânı: 8 Mart Sayı: t. Düstur, c.34 - s. BĠRĠNCĠ KISIM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR AMAÇ MADDE 1 - Bu Kanunun amacı, (...) (*) kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri almak ve tüketicilerin kendilerini koruyucu giriģimlerini özendirmek ve bu konudaki politikaların oluģturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teģvik etmeye iliģkin hususları düzenlemektir. KAPSAM MADDE 2 - Bu Kanun, 1 inci maddede belirtilen amaçlarla mal ve hizmet piyasalarında tüketicinin taraflardan birini oluģturduğu her türlü (DeğiĢik ibare: / m.2 - Yürürlük m.38) "tüketici iģlemini" kapsar. TANIMLAR MADDE 3.- Bu Kanunun uygulanmasında; a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını, b) Bakan: Sanayi ve Ticaret Bakanını, c) Mal: Ticaret konusu taģınır eģyayı, d) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karģılığında yapılan bedenî ve/veya fikrî faaliyetleri, e) Standart: Türk Standardını, f) Tüketici: Bir mal veya hizmeti özel amaçlarla satın alarak nihaî olarak kullanan veya tüketen gerçek veya tüzelkiģiyi, g) Satıcı: Kamu kurum ve kuruluģları da dahil olmak üzere tüketiciye mal ve hizmet sunan gerçek veya tüzelkiģileri,

2 h) Ġmalatçı-Üretici: Kamu kurum ve kuruluģları da dahil olmak üzere tüketiciye sunulmuģ olan mal veya hizmetleri ya da bu mal veya hizmetlerin hammaddelerini yahut ara mallarını üretenleri, i) Tüketici Örgütleri: Tüketicinin korunması amacıyla kurulan dernek, vakıf ve tüketim kooperatiflerini, Ġfade eder. MADDE 3.- (DeğiĢik: / m.3 - Yürürlük m.38) Bu Kanunun uygulamasında; a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını, b) Bakan: Sanayi ve Ticaret Bakanını, c) Mal: AlıĢ-veriĢe konu olan taģınır eģyayı, konut ve tatil amaçlı taģınmaz malları ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları, d) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karģılığında yapılan mal sağlama dıģındaki her türlü faaliyeti, e) Tüketici: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kiģiyi, f) Satıcı: Kamu tüzel kiģileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan gerçek veya tüzel kiģileri, g) Sağlayıcı: Kamu tüzel kiģileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye hizmet sunan gerçek veya tüzel kiģileri, h) Tüketici iģlemi: Mal veya hizmet piyasalarında tüketici ile satıcı-sağlayıcı arasında yapılan her türlü hukuki iģlemi, ı) Ġmalatçı-Üretici: Kamu tüzel kiģileri de dahil olmak üzere tüketiciye sunulmuģ olan mal veya hizmetleri ya da bu mal veya hizmetlerin hammaddelerini yahut ara mallarını üretenler ile mal üzerine kendi ayırt edici iģaretini, ticari markasını veya unvanını koyarak satıģa sunanları, j) Ġthalatçı: Kamu tüzel kiģileri de dahil olmak üzere tüketiciye sunulmuģ olan mal veya hizmetleri ya da bu mal veya hizmetlerin hammaddelerini yahut ara mallarını yurt dıģından getirerek satıģa sunan gerçek veya tüzel kiģiyi, k) Kredi veren: Mevzuatları gereği tüketicilere nakit kredi vermeye yetkili olan banka, özel finans kuruluģu ve finansman Ģirketlerini, l) Reklam veren: Ürettiği ya da pazarladığı malın/hizmetin tanıtımını yaptırmak, satıģını artırmak veya imajını yaratıp güçlendirmek amacıyla hazırlattığı, içinde firmasının ya da mal/hizmet markasının yer aldığı reklamları yayınlatan, dağıtan ya da baģka yollarla sergileyen gerçek ya da tüzel kiģiyi, m) Reklamcı: Ticari reklam ve ilanları reklam verenin duyduğu ihtiyaç doğrultusunda hazırlayan ve reklam veren adına yayınlanmasına aracılık eden ticari iletiģim uzmanı gerçek ya da tüzel kiģiyi,

3 n) Mecra kuruluģu: Ticari reklam veya ilanı hedef kitleye ulaģtıran iletiģim kanallarının ya da her türlü aracın sahibi, iģleticisi veya kiralayıcısı olan gerçek veya tüzel kiģiyi, o) Teknik düzenleme: Bir ürünün ve hizmetin, ilgili idari hükümler de dahil olmak üzere, özellikleri, iģleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, iģaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirilmesi iģlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ilgili Bakanlık tarafından Resmi Gazetede yayımlanarak mecburi uygulamaya konulan standartlar dahil olmak üzere uyulması zorunlu olan her türlü düzenlemeyi, p) Tüketici örgütleri: Tüketicinin korunması amacıyla kurulan dernek, vakıf veya bunların üst kuruluģlarını, r) (Ek: / m.21) Konut finansmanı kuruluģu: 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 38/A maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen kuruluģları, Ġfade eder. ĠKĠNCĠ KISIM TÜKETĠCĠNĠN KORUNMASI VE AYDINLATILMASI AYIPLI MAL VE HĠZMETLER MADDE 4.- Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan veya satıcı tarafından vaadedilen veya standardında tespit edilen nitelik ve/veya niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddî, hukukî veya ekonomik eksiklikler içeren mal veya hizmetler, ayıplı mal veya ayıplı hizmet olarak kabul edilir. Satın alınan malın ayıplı olduğunun anlaģılması halinde; tüketici, malı teslim aldığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde bu malları satıcı firmaya geri vererek değiģtirilmesini veya ödediği bedelin iadesini veya ayıbın neden olduğu değer kaybının bedelden indirimini ya da ücretsiz olarak tamirini talep edebilir. Tüketici bu taleplerden herhangi birisini tercihte serbesttir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Ayıplı maldan ve/veya ayıplı malın neden olduğu her türlü zarardan dolayı tüketiciye karģı satıcı, bayi, acente, imalatçı-üretici ve ithalatçı, müģtereken ve müteselsilen sorumludurlar. Satılan malın ayıplı olduğunun bilinmemesi bu sorumluluğu ortadan kaldırmaz. Satılan malın ayıbı gizli nitelikte ise veya ayıp tüketiciden hile ile gizlenmiģse, satıcı 15 gün içerisinde kendisine baģvurulmadığını ileri sürerek sorumluluktan kurtulamaz. Satıcı daha uzun bir süre için garanti vermemiģ ise, ayıplı maldan ve ayıplı malın neden olduğu her türlü zararlardan dolayı açılacak davalar, ayıp daha sonra ortaya çıkmıģ olsa bile malın tüketiciye teslimi tarihinden itibaren 2 yıllık zamanaģımına tabidir. Ancak satıcı, satılan malın ayıbını tüketiciden hile ile gizlemiģ ise, 2 yıllık zamanaģımı süresinden yararlanamaz. Ayıplı hizmetler hakkında da yukarıdaki hükümler uygulanır. Ayıplı hizmetin yeniden görülmesi imkansızlaģmıģsa veya amaca aykırı sonuçlar doğuracak nitelikte ise, bedel iadesinde tüketicinin ayıplı hizmetten sağladığı fayda kadar indirim yapılır. Ayıplı olduğu bilinerek satın alınan mal ve hizmetler hakkında yukarıdaki hükümler uygulanmaz.

4 SatıĢa sunulacak kullanılmıģ, tamir edilmiģ veya ayıplı mal üzerine veya ambalajına, imalatçı veya satıcı tarafından alıcının kolaylıkla okuyabileceği Ģekilde "Özürlüdür" ibaresini içeren bir etiket konulması zorunludur. Bu durum, tüketiciye verilen fatura, fiģ veya satıģ belgesi üzerinde de gösterilir. Yalnızca ayıplı mal satan veya iģyerinin bir kat ya da reyon gibi bir bölümünü sürekli olarak ayıplı mal satıģına tahsis etmiģ olan satıcılara yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz. AYIPLI MAL MADDE 4.- (DeğiĢik madde ve baģlığı: / m.4 - Yürürlük m.38) Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da reklam ve ilanlarında yer alan veya satıcı tarafından bildirilen veya standardında veya teknik düzenlemesinde tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar, ayıplı mal olarak kabul edilir. Tüketici, malın teslimi tarihinden itibaren otuz gün içerisinde ayıbı satıcıya bildirmekle yükümlüdür. Tüketici bu durumda, bedel iadesini de içeren sözleģmeden dönme, malın ayıpsız misliyle değiģtirilmesi veya ayıp oranında bedel indirimi ya da ücretsiz onarım isteme haklarına sahiptir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte ayıplı malın neden olduğu ölüm ve/veya yaralanmaya yol açan ve/veya kullanımdaki diğer mallarda zarara neden olan hallerde imalatçı-üreticiden tazminat isteme hakkına da sahiptir. Ġmalatçı-üretici, satıcı, bayi, acente, ithalatçı ve 10 uncu maddenin beģinci fıkrasına göre kredi veren ayıplı maldan ve tüketicinin bu maddede yer alan seçimlik haklarından dolayı müteselsilen sorumludur. Ayıplı malın neden olduğu zarardan dolayı birden fazla kimse sorumlu olduğu takdirde bunlar müteselsilen sorumludurlar. Satılan malın ayıplı olduğunun bilinmemesi bu sorumluluğu ortadan kaldırmaz. (DeğiĢik 3. fıkra: / m.22) Ġmalatçı-üretici, satıcı, bayi, acente, ithalatçı ve 10 uncu maddenin beģinci fıkrasına veya 10/B maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre kredi veren, ayıplı maldan ve tüketicinin bu maddede yer alan seçimlik haklarından dolayı müteselsilen sorumludur. 10/B maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre kredi veren konut finansmanı kuruluģunun sorumluluğu teslim tarihinden itibaren 1 yıl süre ve kullandırdığı kredi miktarı ile sınırlıdır. Konut finansmanı kuruluģları tarafından 10/B maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre verilen kredilerin devrolması halinde dahi, kredi veren konut finansmanı kuruluģunun sorumluluğu devam eder. Krediyi devralan kuruluģ bu madde kapsamında sorumlu olmaz. Ayıplı malın neden olduğu zarardan dolayı birden fazla kimse sorumlu olduğu takdirde bunlar müteselsilen sorumludurlar. Satılan malın ayıplı olduğunun bilinmemesi bu sorumluluğu ortadan kaldırmaz. Bu madde ile ayıba karģı sorumlu tutulanlar, ayıba karģı daha uzun bir süre ile sorumluluk üstlenmemiģlerse, ayıplı maldan sorumluluk, ayıp daha sonra ortaya çıkmıģ olsa bile malın tüketiciye teslimi tarihinden itibaren iki yıllık zamanaģımına tabidir. Bu süre konut ve tatil amaçlı taģınmaz mallarda beģ yıldır. Ayıplı malın neden olduğu her türlü zararlardan dolayı yapılacak talepler ise üç yıllık zamanaģımına tabidir. Bu talepler zarara sebep olan malın piyasaya sürüldüğü günden baģlayarak on yıl sonra ortadan kalkar. Ancak, satılan malın ayıbı, tüketiciden satıcının ağır kusuru veya hile ile gizlenmiģse zamanaģımı süresinden yararlanılamaz. Ayıplı malın neden olduğu zararlardan sorumluluğa iliģkin hükümler dıģında, ayıplı olduğu bilinerek satın alınan mallar hakkında yukarıdaki hükümler uygulanmaz.

5 SatıĢa sunulacak ayıplı mal üzerine ya da ambalajına, imalatçı veya satıcı tarafından tüketicinin kolaylıkla okuyabileceği Ģekilde "özürlüdür" ibaresini içeren bir etiket konulması zorunludur. Yalnızca ayıplı mal satılan veya bir kat ya da reyon gibi bir bölümü sürekli olarak ayıplı mal satıģına, tüketicinin bilebileceği Ģekilde tahsis edilmiģ yerlerde bu etiketin konulma zorunluluğu yoktur. Malın ayıplı olduğu hususu, tüketiciye verilen fatura, fiģ veya satıģ belgesi üzerinde gösterilir. Güvenli olmayan mallar, piyasaya özürlüdür etiketiyle dahi arz edilemez. Bu ürünlere, 4703 sayılı Ürünlere ĠliĢkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri uygulanır. Bu hükümler, mal satıģına iliģkin her türlü tüketici iģleminde de uygulanır. AYIPLI HĠZMET MADDE 4/A.- (Ek: / m.5 - Yürürlük m.38) Sağlayıcı tarafından bildirilen reklam ve ilanlarında veya standardında veya teknik kuralında tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da yararlanma amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren hizmetler, ayıplı hizmet olarak kabul edilir. Tüketici, hizmetin ifa edildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde bu ayıbı sağlayıcıya bildirmekle yükümlüdür. Tüketici bu durumda, sözleģmeden dönme, hizmetin yeniden görülmesi veya ayıp oranında bedel indirimi haklarına sahiptir. Tüketicinin sözleģmeyi sona erdirmesi, durumun gereği olarak haklı görülemiyorsa, bedelden indirim ile yetinilir. Tüketici, bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 4 üncü maddede belirtilen Ģartlar çerçevesinde tazminat da isteyebilir. Sağlayıcı, tüketicinin seçtiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Sağlayıcı, bayi, acente ve 10 uncu maddenin beģinci fıkrasına göre kredi veren, ayıplı hizmetten ve ayıplı hizmetin neden olduğu her türlü zarardan ve tüketicinin bu maddede yer alan seçimlik haklarından dolayı müteselsilen sorumludur. Sunulan hizmetin ayıplı olduğunun bilinmemesi bu sorumluluğu ortadan kaldırmaz. Daha uzun bir süre için garanti verilmemiģ ise, ayıp daha sonra ortaya çıkmıģ olsa bile ayıplı hizmetten dolayı yapılacak talepler hizmetin ifasından itibaren iki yıllık zamanaģımına tabidir. Ayıplı hizmetin neden olduğu her türlü zararlardan dolayı yapılacak talepler ise üç yıllık zamanaģımına tabidir. Ancak, sunulan hizmetin ayıbı, tüketiciden sağlayıcının ağır kusuru veya hile ile gizlenmiģse zamanaģımı süresinden yararlanılamaz. Ayıplı hizmetin neden olduğu zararlardan sorumluluğa iliģkin hükümler dıģında, ayıplı olduğu bilinerek edinilen hizmetler hakkında yukarıdaki hükümler uygulanmaz. Bu hükümler, hizmet sağlamaya iliģkin her türlü tüketici iģleminde de uygulanır. SATIġTAN KAÇINMA MADDE 5 - Üzerinde "numunedir" veya "satılık değildir" ibaresi bulunmayan bir malın; ticari bir kuruluģun vitrininde, rafında veya açıkça görülebilir herhangi bir yerinde teģhir edilmesi, onun stokta bulunduğu anlamına gelir. Satıcı teģhir ettiği malların satıģından kaçınamaz. Satılmadığı halde satılmıģ gibi gösteremez. Hizmetlerin satıģından da haklı bir sebep olmaksızın kaçınılamaz.

6 Satıcı bir mal veya hizmetin satıģını, o mal veya hizmetin kendisi tarafından belirlenen miktar, sayı, ebat veya süresi kadar satın alınması ya da baģka bir malın veya hizmetin satın alınması koģuluna bağlı kılamaz. Malın ya da hizmetin belli miktar, sayı, ebat ya da süre koģuluyla satılması, teamül, ticarî örf veya adetten ise, üçüncü fıkra hükmü uygulanmaz. MADDE 5.- (DeğiĢik: / m.6 - Yürürlük m.38) Üzerinde "numunedir" veya "satılık değildir" ibaresi bulunmayan bir malın; ticari bir kuruluģun vitrininde, rafında veya açıkça görülebilir herhangi bir yerinde teģhir edilmesi halinde satıcı bu malların satıģından kaçınamaz. Hizmet sağlamada da haklı bir sebep olmaksızın kaçınılamaz. Aksine bir teamül, ticari örf veya adet yoksa, satıcı bir mal veya hizmetin satıģını o mal veya hizmetin kendisi tarafından belirlenen miktar, sayı veya ebat gibi koģullara ya da baģka bir mal veya hizmetin satın alınmasına bağlı kılamaz. Diğer mal satıģı ve hizmet sağlama sözleģmelerinde de bu hüküm uygulanır. TAKSĠTLĠ SATIġLAR MADDE 6 - Taksitli satıģlarda; tüketici, borçlandığı toplam miktarı önceden ödeme hakkına sahiptir. Tüketici aynı zamanda, bir taksit miktarından az olmamak Ģartıyla bir veya birden fazla taksit ödemesinde bulunabilir. Her iki durumda da satıcı, ödenen miktara göre gerekli faiz indirimini yapmakla yükümlüdür. Satıcı, taksitlerden birinin veya birkaçının ödenmemesi halinde kalan borcun tümünün ifasını talep etme hakkını saklı tutmuģsa, bu hak; ancak satıcının bütün edimlerini ifa etmiģ olması durumunda ve tüketicinin ifa edilmemiģ bir ediminin üzerinden en az dört hafta geçmiģ olması ve satıcının en az bir haftalık bir süre vererek muacceliyet uyarısında bulunması koģullarıyla kullanılabilir. Taraflarca belirlenen ve tüketiciye yazılı olarak bildirilen mal veya hizmetin toplam satıģ fiyatı hiçbir Ģekilde artırılamaz. Taksitli satıģlarda satıcı, aģağıdaki bilgileri yazılı olarak bildirmek ve taraflar arasında aktedilen sözleģmenin bir nüshasını tüketiciye vermek zorundadır. a) Mal ve hizmetlerin peģin satıģ fiyatı, b) Vadeye göre faiz ile birlikte ödenecek toplam satıģ fiyatı, c) Faiz miktarı, faizin hesaplandığı yıllık oran ve gecikme faizi oranı, d) Ön ödeme tutarı, e) Ödeme planı, SÖZLEġMEDEKĠ HAKSIZ ġartlar MADDE 6.- (DeğiĢik madde ve baģlığı: / m.7 - Yürürlük m.38) Satıcı veya sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleģmeye koyduğu, tarafların sözleģmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düģecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan

7 sözleģme koģulları haksız Ģarttır. Taraflardan birini tüketicinin oluģturduğu her türlü sözleģmede yer alan haksız Ģartlar tüketici için bağlayıcı değildir. Eğer bir sözleģme Ģartı önceden hazırlanmıģsa ve özellikle standart sözleģmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememiģse, o sözleģme Ģartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir. SözleĢmenin bütün olarak değerlendirilmesinden, standart sözleģme olduğu sonucuna varılırsa, bu sözleģmedeki bir Ģartın belirli unsurlarının veya münferit bir hükmünün müzakere edilmiģ olması, sözleģmenin kalan kısmına bu maddenin uygulanmasını engellemez. Bir satıcı veya sağlayıcı, bir standart Ģartın münferiden tartıģıldığını ileri sürüyorsa, bunu ispat yükü ona aittir. 6/A, 6/B, 6/C, 7, 9, 9/A, 10, 10/A ve 11/A maddelerinde yazılı olarak düzenlenmesi öngörülen tüketici sözleģmeleri en az oniki punto ve koyu siyah harflerle düzenlenir ve sözleģmede bulunması gereken Ģartlardan bir veya birkaçının bulunmaması durumunda eksiklik sözleģmenin geçerliliğini etkilemez. Bu eksiklik satıcı veya sağlayıcı tarafından derhal giderilir. Bakanlık standart sözleģmelerde yer alan haksız Ģartların tespit edilmesine ve bunların sözleģme metninden çıkartılmasının sağlanmasına iliģkin usul ve esasları belirler. TAKSĠTLE SATIġ MADDE 6/A.- (Ek: / m.8 - Yürürlük m.38) Taksitle satıģ, satım bedelinin en az iki taksitle ödendiği ve malın veya hizmetin sözleģmenin düzenlendiği anda teslim veya ifa edildiği satım türüdür. Taksitle satıģ sözleģmesinin yazılı Ģekilde yapılması zorunludur. SözleĢmede bulunması gereken asgari koģullar aģağıda gösterilmiģtir: a) Tüketicinin ve satıcı veya sağlayıcının isim, unvan, açık adresleri ve varsa eriģim bilgileri, b) Malın veya hizmetin Türk Lirası olarak vergiler dahil peģin satıģ fiyatı, c) Vadeye göre faiz ile birlikte ödenecek Türk Lirası olarak toplam satıģ fiyatı, d) Faiz miktarı, faizin hesaplandığı yıllık oran ve sözleģmede belirlenen faiz oranının yüzde otuz fazlasını geçmemek üzere gecikme faizi oranı, e) PeĢinat tutarı, f) Ödeme planı, g) Borçlunun temerrüde düģmesinin hukuki sonuçları. Satıcı veya sağlayıcı, bu bilgilerin sözleģmede yer almasını sağlamak ve taraflar arasında akdedilen sözleģmenin bir nüshasını tüketiciye vermekle yükümlüdür. SözleĢmeden ayrı olarak kıymetli evrak niteliğinde senet düzenlenecekse, bu senet, her bir taksit ödemesi için ayrı ayrı olacak Ģekilde ve sadece

8 nama yazılı olarak düzenlenir. Aksi takdirde, kambiyo senedi geçersizdir. Taksitle satıģlarda; tüketici, borçlandığı toplam miktarı önceden ödeme hakkına sahiptir. Tüketici aynı zamanda, bir taksit miktarından az olmamak Ģartıyla bir veya birden fazla taksit ödemesinde bulunabilir. Her iki durumda da satıcı, ödenen miktara göre gerekli faiz indirimini yapmakla yükümlüdür. Satıcı veya sağlayıcı, taksitlerden birinin veya birkaçının ödenmemesi halinde kalan borcun tümünün ifasını talep etme hakkını saklı tutmuģsa, bu hak; ancak satıcının veya sağlayıcının bütün edimlerini ifa etmiģ olması durumunda ve tüketicinin birbirini izleyen en az iki taksidi ödemede temerrüde düģmesi ve ödenmeyen taksit toplamının satıģ bedelinin en az onda biri olması halinde kullanılabilir. Ancak satıcının veya sağlayıcının bu hakkını kullanabilmesi için en az bir hafta süre vererek muacceliyet uyarısında bulunması gerekir. SözleĢme Ģartları tüketici aleyhine hiçbir Ģekilde değiģtirilemez. DEVRE TATĠL MADDE 6/B.- (Ek: / m.9 - Yürürlük m.38) Devre tatil sözleģmeleri, en az üç yıl süre için yapılan ve bu süre zarfında yıl içinde, belirli veya belirlenebilecek ve bir haftadan az olmayacak bir dönem için bir veya daha fazla sayıdaki taģınmazın kullanım hakkının devri ya da devri taahhüdünü içeren ve bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunlu, yazılı sözleģme ya da sözleģmeler grubudur. Devre tatil sözleģmelerine iliģkin usul ve esasları Bakanlık belirler. PAKET TUR MADDE 6/C.- (Ek: / m.10 - Yürürlük m.38) Paket tur sözleģmeleri; ulaģtırma, konaklama ve bunlara yardımcı sayılmayan diğer turistik hizmetlerin en az ikisinin birlikte, her Ģeyin dahil olduğu fiyatla satılan veya satıģ taahhüdü yapılan ve hizmeti yirmidört saatten uzun bir süreyi kapsayan veya gecelik konaklamayı içeren ve bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunlu, önceden düzenlenmiģ yazılı sözleģmelerdir. Paket tur sözleģmelerine iliģkin usul ve esasları Bakanlık belirler. KAMPANYALI SATIġLAR MADDE 7.- Gazete, radyo, televizyon ilanı vesair yollarla halka duyurularak düzenlenen kampanyalara iģtirakçi kabul etmek suretiyle ve malın veya hizmetin bilahare teslim edilmesi veya yerine getirilmesi vaadiyle yapılan satıģlarda, ilan ve taahhüt edilen mal ve hizmetlerin teslimatının zamanında yapılmaması, fiyat, nitelik ve miktarında anlaģmalara aykırı davranılması durumunda, satıcı, bayi, acente, temsilci, imalatçı-üretici ve ithalatçı müģtereken ve müteselsilen sorumludur. Kampanyalı satıģ olarak nitelendirilemeyen ancak, malın veya hizmetin bilahare teslim veya yerine getirilmesi koģuluyla yapılan her türlü satıģlar da birinci fıkra hükmüne tabidir. Kampanyalı satıģlarda satıcı, 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bilgilere ek olarak, "kampanya bitiģ tarihi" ve "malın ya da hizmetin teslim veya yerine getirilme tarih ve Ģekline" iliģkin bilgileri de yazılı olarak vermekle yükümlüdür. Taksitle yapılan kampanyalı satıģlarda, 6 ncı maddenin birinci ve ikinci fıkra hükümleri de uygulanır.

9 MADDE 7.- (DeğiĢik: / m.11 - Yürürlük m.38) Kampanyalı satıģ, gazete, radyo, televizyon ilanı ve benzeri yollarla tüketiciye duyurularak düzenlenen kampanyalara iģtirakçi kabul edilmesi ve malın veya hizmetin daha sonra teslim veya ifa edilmesi suretiyle yapılan satımdır. Kampanyalı satıģlar Bakanlığın izni ile yapılır. Bakanlık hangi tür satıģların izne tabi olacağını, ön ödeme, taksit miktarı, teslim süresi, üretici firma garantisi, yatırılacak teminat ile kampanyalı satıģlarda uyulması gereken usul ve esasları tespit eder. Ġlan ve taahhüt edilen mal veya hizmetin teslimatının veya ifasının hiç ya da gereği gibi yapılmaması durumunda, satıcı, sağlayıcı, bayi, acente, imalatçı-üretici, ithalatçı ve 10 uncu maddenin beģinci fıkrasına göre kredi veren müteselsilen sorumludur. (DeğiĢik 3. fıkra: / m.23) Ġlan ve taahhüt edilen mal veya hizmetin teslimatının veya ifasının hiç ya da gereği gibi yapılmaması durumunda, satıcı, sağlayıcı, bayi, acente, imalatçı-üretici, ithalatçı ve 10 uncu maddenin beģinci fıkrasına göre kredi veren müteselsilen sorumludur. Ġlan ve taahhüt edilen konutun teslimatının hiç, gereği gibi ya da zamanında yapılmaması durumunda, 10/B maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre kredi veren konut finansmanı kuruluģu, satıcı, sağlayıcı, bayi, acente, imalatçı-üretici, ithalatçı ile birlikte, kullandırdığı kredi miktarı kadar müteselsilen sorumludur. Konut finansmanı kuruluģları tarafından 10/B maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre verilen kredilerin devrolması halinde dahi, kredi veren konut finansmanı kuruluģunun sorumluluğu devam eder. Krediyi devralan kuruluģ bu madde kapsamında sorumlu olmaz. Tüketici kampanyadan ayrılmaya karar verdikten sonra kampanyayı düzenleyen, mal veya hizmetin tüketiciye teslim tarihini geçmemek Ģartıyla tüketicinin o ana kadar ödediği tüm bedeli ödemekle yükümlüdür. Kampanyayı düzenleyen, kampanyalı satıģlarda düzenlenecek yazılı sözleģmede, 6/A maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen bilgilere ek olarak "kampanya bitiģ tarihi" ve "mal veya hizmetin teslim veya yerine getirilme tarih ve Ģekli"ne iliģkin bilgileri de içeren sözleģmenin bir nüshasını tüketiciye vermek zorundadır. SözleĢmede aksi kararlaģtırılmadıkça, ön ödeme tutarı, mal veya hizmetin satıģ bedelinin yüzde kırkından fazla olamaz. Kampanyalı satıģlarda malın teslim ya da hizmetin ifa süresi on iki ayı aģamaz. Konut ve tatil amaçlı taģınmaz mallar için bu süre otuz aydır. Tüketicinin ödemeye iliģkin tüm edimlerini yerine getirmesi durumunda, malın teslimi ya da hizmetin ifası, ödemenin bitimini takiben en geç bir ay içinde yapılmak zorundadır. Kampanyalı taksitle satıģlarda 6/A maddesi hükümleri de uygulanır. KAPIDAN SATIġLAR MADDE 8- Kapıdan satıģlar; iģyeri, fuar, panayır gibi satıģ mekanları dıģında, önceden mutabakat olmaksızın yapılan değeri 53,079,000.- (elliüçmilyonyetmiģdokuzbin) (*) Türk Lirasını aģan, tecrübe ve muayene koģullu satıģlardır. (*) Madde 8 in 1. fıkrasındaki parasal sınır, tarih ve sayılı R.G. de yayımlanan, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının TRKGM /7 sayılı tebliği ile den geçerli olmak üzere 53,079,000.- (elliüçmilyonyetmiģdokuzbin) TL. olarak tespit edilmiģ ve metne iģlenmiģtir.

10 Bu tür satıģlarda; tüketici, yedi günlük tecrübe ve muayene süresi sonuna kadar malı kabul veya hiçbir gerekçe göstermeden, reddetmekte serbesttir. Satıcı almıģ olduğu bedeli, kıymetli evrakı ve tüketiciyi bu hukukî iģlemden dolayı borç altına sokan her türlü belgeyi, cayma bildiriminin kendisine iadeli taahhütlü mektup ya da noter aracılığı ile ulaģması veya bizzat teslim edilmesi tarihinden itibaren 10 gün içerisinde tüketiciye iade etmekle ve 20 gün içerisinde de malı geri almakla yükümlüdür. Tüketici, malı kendisine teslim anındaki durumu ile geri vermekle ve kullanım söz konusu ise, kullanma dolayısıyla malın ticarî değerindeki kaybı tazminle yükümlüdür. Malın tüketicinin zilyedinde bulunması, baģlı baģına bir değer azalmasını ifade etmez. Mal veya hizmetin iadesi imkânsızlaģmıģ veya iade amaca aykırı hale gelmiģse tüketici, bu mal veya hizmetten sağladığı fayda kadar bir bedeli satıcıya ödemekle yükümlüdür. Satıcının mal veya hizmeti iģyeri dıģında satıģa sunması, teamül, ticarî örf veya adetten ise, bu madde uygulanmaz. Taksitle yapılan kapıdan satıģlarda, ayrıca 6 ncı madde hükümleri de uygulanır. Birinci fıkrada belirtilen liralık değer, her yılın Ekim ayı sonunda Devlet Ġstatistik Enstitüsü nün Toptan EĢya Fiyatları Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artıģı oranında artar. Bu durum, Bakanlıkça her yıl Aralık ayı içinde Resmî Gazetede ilan edilir. MADDE 8.- (DeğiĢik: / m.12 - Yürürlük m.38) Kapıdan satıģ; iģyeri, fuar, panayır gibi satıģ mekanları dıģında yapılan satımlardır. Bakanlık, kapıdan satıģ yapacaklarda aranılacak nitelikleri, bu Kanuna tabi olan ve olmayan kapıdan satıģları ve kapıdan satıģlara iliģkin uygulama usul ve esaslarını belirler. Bu tür satıģlarda; tüketici, teslim aldığı tarihten itibaren yedi gün içinde malı kabul etmekte veya hiçbir gerekçe göstermeden ve hiçbir yükümlülük altına girmeden reddetmekte serbesttir. Hizmetlerin satımında ise bu süre, sözleģmenin imzalandığı tarihten itibaren baģlar. Bu süre dolmadan satıcı veya sağlayıcı, kapıdan satıģ iģlemine konu mal veya hizmet karģılığında tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemez. Satıcı, cayma bildirimi kendisine ulaģtığı andan itibaren yirmi gün içerisinde malı geri almakla yükümlüdür. Tüketici, malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değiģiklik ve bozulmalarından sorumlu değildir. Taksitle yapılan kapıdan satıģlarda 6/A maddesi, kampanyalı kapıdan satıģlarda 7 nci madde hükümleri ayrıca uygulanır. KAPIDAN SATIġLARDA SATICININ YÜKÜMLÜLÜĞÜ MADDE 9 - Kapıdan satıģlarda satıcı, hazırladığı sözleģme, fatura veya tesellüm makbuzu ile birlikte en az 12 punto siyah koyu harflerle yazılmıģ "Tüketicinin hiçbir hukukî ve cezaî sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin yedi gün içerisinde malı reddederek alım-satım iģleminden cayma hakkının var olduğunu ve cayma ihbarının satıcıya bildirimi tarihinden itibaren on gün içinde de tüketicinin vermiģ olduğu bedelin, kıymetli evrakın ve tüketiciyi bu hukukî iģlemden dolayı borç altına sokan her türlü belgenin satıcı tarafından iade edileceğini " bildiren bir belgeyi; sahip olduğu hakların kendisine

11 anlatıldığını, cayma hakkını açıklayan belgenin kendisine teslim edilip satıcının açık adresinin bildirilmiģ olduğunu beyan eden ve tüketici tarafından da imzalanmıģ olan bir tutanak karģılığında tüketiciye vermekle yükümlüdür. Satıcı tüketiciden almıģ olduğu imzalı belgeyi bir uyuģmazlık halinde mahkemeye ibraz etmekle yükümlüdür. Satıcının bu belgeyi ibraz edememesi ya da ibraz etmemesi halinde, satıcının bu belgede belirtilmiģ olan borçlarını yerine getirmemiģ olduğu kabul edilir. KAPIDAN SATIġLARDA SATICININ VE SAĞLAYICININ YÜKÜMLÜLÜĞÜ MADDE 9.- (DeğiĢik madde ve baģlığı: / m.13 - Yürürlük m.38) Kapıdan satıģ sözleģmelerinde, sözleģmede bulunması gereken diğer unsurlara ilave olarak mal veya hizmetin nitelik ve niceliğine iliģkin açıklayıcı bilgiler, cayma bildiriminin yapılacağı açık adres ve en az on altı punto ve koyu siyah harflerle yazılmıģ aģağıdaki ibare yer almak zorundadır: Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı veya sözleģmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleģmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı/sağlayıcıya ulaģması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt ederiz. Tüketici, sahip olduğu haklarının da yazılı bulunduğu sözleģmeyi imzalar ve kendi el yazısı ile tarihini yazar. Satıcı veya sağlayıcı, bu bilgilerin sözleģmede yer almasını sağlamak ve taraflar arasında akdedilen sözleģmenin bir nüshasını tüketiciye vermekle yükümlüdür. Bu madde hükümlerine göre düzenlenmiģ bir sözleģmenin ve malın tüketiciye teslim edildiğini ispat satıcıya veya sağlayıcıya aittir. Aksi takdirde, tüketici cayma hakkını kullanmak için yedi günlük süre ile bağlı değildir. MESAFELĠ SÖZLEġMELER MADDE 9/A.- (Ek: / m.14 - Yürürlük m.38) Mesafeli sözleģmeler; yazılı, görsel, telefon ve elektronik ortamda veya diğer iletiģim araçları kullanılarak ve tüketicilerle karģı karģıya gelinmeksizin yapılan ve malın veya hizmetin tüketiciye anında veya sonradan teslimi veya ifası kararlaģtırılan sözleģmelerdir. Mesafeli satıģ sözleģmesinin akdinden önce, ayrıntıları Bakanlıkça çıkarılacak tebliğle belirlenecek bilgilerin tüketiciye verilmesi zorunludur. Tüketici, bu bilgileri edindiğini yazılı olarak teyit etmedikçe sözleģme akdedilemez. Elektronik ortamda yapılan sözleģmelerde teyit iģlemi, yine elektronik ortamda yapılır. Satıcı ve sağlayıcı, tüketicinin sipariģi kendisine ulaģtığı andan itibaren otuz gün içerisinde edimini yerine getirir. Bu süre, tüketiciye daha önceden yazılı olarak bildirilmek koģuluyla en fazla on gün uzatılabilir. Satıcı veya sağlayıcı elektronik ortamda tüketiciye teslim edilen gayri maddi malların veya sunulan hizmetlerin teslimatının ayıpsız olarak yapıldığını ispatla yükümlüdür. Cayma hakkı süresince sözleģmeye konu olan mal veya hizmet karģılığında tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasının veya borç altına sokan herhangi bir belge vermesinin istenemeyeceğine iliģkin hükümler dıģında kapıdan satıģlara iliģkin hükümler mesafeli sözleģmelere de uygulanır.

12 Satıcı veya sağlayıcı cayma bildiriminin kendisine ulaģtığı tarihten itibaren on gün içinde almıģ olduğu bedeli, kıymetli evrakı ve tüketiciyi bu hukuki iģlemden dolayı borç altına sokan her türlü belgeyi iade etmek ve yirmi gün içerisinde de malı geri almakla yükümlüdür. TÜKETĠCĠ KREDĠSĠ MADDE 10 - Tüketicilerin banka veya benzeri finans kurumlarına bir mal veya hizmeti satın almak amacıyla tüketici kredisi almak için baģvurmaları durumunda banka veya finansman kuruluģları ile tüketicileri arasında yazılı bir sözleģmenin yapılması ve bu sözleģmenin bir nüshasının da tüketiciye verilmesi zorunludur. Taraflar arasında akdedilen sözleģmede öngörülen kredi Ģartları, sözleģme süresi içerisinde tüketici aleyhine değiģtirilemez. SözleĢmede; a) Faizin hesaplandığı yıllık oran, b) Ödeme tarihleri, anapara, faiz, fon ve diğer masrafların ayrı ayrı belirtildiği ödeme planı, c) Tüketici kredisi tutarı, d) Faiz ve diğer unsurlarla birlikte toplam borç tutarı, e) Ġstenecek teminatlar, f) Gecikme faizi oranı, g) Borçlunun temerrüde düģmesinin hukukî sonuçları, h) Kredinin vadesinden önce kapatılmasına iliģkin Ģartlar, Aranır. Tüketici, banka veya finans kurumlarına borçlandığı toplam miktarı önceden ödeyebileceği gibi aynı zamanda vadesi gelmemiģ bir ya da birden çok taksit ödemesinde de bulunabilir. Her iki durumda da banka veya finans kurumları, ödenen miktara göre gerekli faiz, komisyon indirimini yapmakla yükümlüdürler. Banka veya finans kurumlarının, tüketici kredisini, belirli bir mal veya hizmetin satın alınması ya da belirli bir satıcı ile yapılacak hukukî iģlem koģulu ile vermeleri durumunda bunlar, satılan malın ayıbından ötürü tüketiciye karģı satıcı ile müģtereken ve müteselsilen sorumlu olurlar. MADDE 10.- (DeğiĢik: / m.15 - Yürürlük m.38) Tüketici kredisi, tüketicilerin bir mal veya hizmet edinmek amacıyla kredi verenden nakit olarak aldıkları kredidir. Tüketici kredisi sözleģmesinin yazılı olarak yapılması ve bu sözleģmenin bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur. Taraflar arasında akdedilen sözleģmede öngörülen kredi Ģartları, sözleģme süresi içerisinde tüketici aleyhine değiģtirilemez. SözleĢmede; a) Tüketici kredisi tutarı, b) Faiz ve diğer unsurlarla birlikte toplam borç tutarı,

13 c) Faizin hesaplandığı yıllık oran, d) Ödeme tarihleri, anapara, faiz, fon ve diğer masrafların ayrı ayrı belirtildiği ödeme planı, e) Ġstenecek teminatlar, f) Akdi faiz oranının yüzde otuz fazlasını geçmemek üzere gecikme faizi oranı, g) Borçlunun temerrüde düģmesinin hukuki sonuçları, h) Kredinin vadesinden önce kapatılmasına iliģkin Ģartlar, ı) Kredinin yabancı para birimi cinsinden kullandırılması durumunda, geri ödemeye iliģkin taksitlerin ve toplam kredi tutarının hesaplanmasında, hangi tarihteki kurun dikkate alınacağına iliģkin Ģartlar, Yer alır. Kredi veren, taksitlerden birinin veya birkaçının ödenmemesi halinde kalan borcun tümünün ifasını talep etme hakkını saklı tutmuģsa, bu hak; ancak kredi verenin bütün edimlerini ifa etmiģ olması durumunda ve tüketicinin birbirini izleyen en az iki taksidi ödemede temerrüde düģmesi halinde kullanılabilir. Ancak kredi verenin bu hakkını kullanabilmesi için en az bir hafta süre vererek muacceliyet uyarısında bulunması gerekir. Tüketici kredisinin teminatı olarak Ģahsi teminat verildiği hallerde, kredi veren, asıl borçluya baģvurmadan, kefilden borcun ifasını isteyemez. Tüketici, kredi verene borçlandığı toplam miktarı önceden ödeyebileceği gibi aynı zamanda vadesi gelmemiģ bir ya da birden çok taksit ödemesinde de bulunabilir. Her iki durumda da kredi veren, ödenen miktara göre gerekli faiz ve komisyon indirimini yapmakla yükümlüdür. Bakanlık ödenen miktara göre gerekli faiz ve komisyon indiriminin ne oranda yapılacağının usul ve esaslarını belirler. Kredi verenin, tüketici kredisini, belirli marka bir mal veya hizmet satın alınması ya da belirli bir satıcı veya sağlayıcı ile yapılacak satıģ sözleģmesi Ģartı ile vermesi durumunda satılan malın veya hizmetin hiç ya da zamanında teslim veya ifa edilmemesi halinde kredi veren tüketiciye karģı satıcı veya sağlayıcı ile birlikte müteselsilen sorumlu olur. Kredi verenin ödemeleri bir kıymetli evraka bağlaması ya da krediyi kıymetli evrak kabul etmek suretiyle teminat altına alması yasaktır. Bu yasağa rağmen tüketiciden bir kıymetli evrak alınacak olursa, tüketici bu kıymetli evrakı kredi verenden geri istemek hakkına sahiptir. Ayrıca, kredi veren kıymetli evrakın ciro edilmesi sebebiyle tüketicinin uğradığı zararı tazmin etmekle yükümlüdür. KREDĠ KARTLARI MADDE 10/A.- (Ek: / m.16 - Yürürlük m.38) Kredi kartı ile mal veya hizmet alımı sonucu nakdi krediye dönüģen veya kredi kartı ile nakit çekim suretiyle kullanılan krediler de 10 uncu madde hükümlerine tabidir. Ancak, bu tür krediler hakkında 10 uncu maddenin ikinci fıkrasının (a), (b), (h) ve (ı) bentleri ile dördüncü fıkra hükmü uygulanmaz. Kredi veren tarafından tüketiciye gönderilen dönemsel hesap özetleri, 10 uncu maddenin ikinci fıkrasının (d) bendinde öngörülen ödeme planı hükmündedir. Dönemsel hesap özetinde yer alan asgari ödeme

14 tutarının vadesinde ödenmemesi halinde; tüketici, 10 uncu maddenin (f) bendinde yer alan gecikme faizi dıģında herhangi bir isim altında yükümlülük altına sokulamaz. Kredi veren faiz artırımını otuz gün önceden tüketiciye bildirmek zorundadır. Kredi veren tarafından artırılan faiz oranı geriye dönük olarak uygulanamaz. Tüketici bildirim tarihinden itibaren en geç altmıģ gün içinde tüm borcu ödeyip kredi kullanmaya son verdiği takdirde faiz artıģından etkilenmez. Mal veya hizmetin kredi kartı ile satın alındığı durumlarda, satıcı veya sağlayıcı, tüketiciden komisyon veya benzeri bir isim altında ilave ödemede bulunmasını isteyemez. Konut Finansmanı SözleĢmeleri MADDE 10/B.- (Ek: / m.24) Konut finansmanı kuruluģları tüketicilere sözleģme öncesinde kredi veya finansal kiralama iģlemleri ile ilgili genel bilgiler vermek ve tüketiciye teklif ettikleri kredi veya finansal kiralama sözleģmesinin koģullarını içeren SözleĢme Öncesi Bilgi Formu vermek zorundadır. Tüketici teklifi kabul edip etmemekte serbesttir. Konut finansmanı kuruluģları tarafından verilecek genel bilgilerin kapsamı ve SözleĢme Öncesi Bilgi Formunun standartları ilgili birliklerin görüģü alınmak suretiyle Bakanlık tarafından belirlenir. SözleĢme Öncesi Bilgi Formunun tüketiciye verilmesini takip eden bir iģ günü geçmeden imzalanan sözleģme geçersizdir. Konut finansmanı sözleģmelerinin yazılı olarak yapılması ve bu sözleģmenin bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur. Taraflar arasında akdedilen sözleģmede öngörülen Ģartlar, sözleģme süresi içerisinde tüketici aleyhine değiģtirilemez. Borçlunun temerrüde düģmesi halinde konut finansmanı kuruluģu borçluya temerrüt tarihinden itibaren beģ iģ günü içerisinde iadeli taahhütlü posta yoluyla bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Konut finansmanı kuruluģu, geri ödemelerin yapılmaması halinde kalan borcun tümünün ifasını talep etme hakkını saklı tutmuģsa, bu hak ancak tüketicinin birbirini izleyen en az iki ödemede temerrüde düģmesi halinde kullanılabilir. Konut finansmanı kuruluģunun bu hakkını kullanabilmesi için en az bir ay süre vererek muacceliyet uyarısında bulunması gerekir. Finansal kiralama iģlemlerinde, tüketicinin muacceliyet uyarısında verilen sürenin sona ermesini takiben, konut finansmanı kuruluģu kalan borcun tamamını ifa etme hakkını kullanmak üzere finansal kiralama sözleģmesini feshettiği takdirde, konutu derhal satıģa çıkarmakla yükümlüdür. Konut finansmanı kuruluģu satıģ öncesinde konut için 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (r) bendi uyarınca yetki verilmiģ kiģi veya kurumlara kıymet takdiri yaptırtır. Takdir edilen kıymet, satıģtan en az on iģ günü önce tüketiciye bildirilir. Konut finansmanı kuruluģu takdir edilen kıymeti dikkate alarak basiretli bir tacir gibi davranmak suretiyle konutun satıģını gerçekleģtirir. Tüketici, konut finansmanı kuruluģunun zararının konutun satıģından elde edilen bedeli aģan kısmından sorumludur. Konutun satıģından elde edilen bedelin kalan borcu aģması halinde aģan kısım tüketiciye ödenir. Konut finansmanına yönelik finansal kiralama iģlemlerinde 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu nun 7, 25 ve 31 inci maddeleri uygulanmaz. Konutun satıģının gerçekleģtirilmesi ve elde edilen bedelin kalan borcu aģan kısmının tüketiciye ödenmesini takiben tüketici veya zilyedliğin devredilmiģ olması halinde zilyedliği elinde bulunduran üçüncü Ģahıslar konutu tahliye etme yükümlülüğü altındadır. Konutun tahliye edilmemesi halinde konut

15 sahibi 2004 sayılı Ġcra ve Ġflas Kanunu nun 26 ncı ve 27 nci maddeleri uyarınca tüketici veya zilyedliğin devredilmiģ olması halinde zilyedliği elinde bulunduran üçüncü Ģahıslar aleyhine icra yoluna baģvurabilir. Kullanılan finansmanın teminatı olarak Ģahsi teminat verildiği hallerde, konut finansmanı kuruluģu asıl borçluya ve diğer teminatlara baģvurmadan, kefilden borcun ifasını isteyemez sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlı konut finansmanından kaynaklanan iģlemlerde kredi veren konut finansmanı kuruluģu, krediyi belirli bir konutun satın alınması ya da belirli bir satıcı ile yapılacak satıģ sözleģmesi Ģartı ile vermesi durumunda, konutun hiç ya da zamanında teslim edilmemesi halinde kredi veren satıcı ile birlikte, tüketiciye karģı, kullandırılan kredi miktarı kadar müteselsilen sorumlu olur. Konut finansmanı kuruluģları tarafından verilen kredilerin ipotek finansmanı kuruluģlarına, konut finansmanı fonlarına veya ipotek teminatlı menkul kıymet teminat havuzlarına devrolması halinde dahi, kredi veren konut finansmanı kuruluģunun sorumluluğu devam eder. Krediyi devralan kuruluģ bu madde kapsamında sorumlu olmaz. Konut finansmanı kuruluģunun ödemeleri bir kıymetli evraka bağlaması ya da kıymetli evrak kabul etmek suretiyle teminat altına alması yasaktır. Bu yasağa rağmen tüketiciden bir kıymetli evrak alınacak olursa, tüketici bu kıymetli evrakı konut finansmanı kuruluģundan geri isteme hakkına sahiptir. Ayrıca, konut finansmanı kuruluģu kıymetli evrakın baģkasına devri sebebiyle tüketicinin uğradığı zararı tazmin etmekle yükümlüdür. Kredilerde geri ödeme tutarlarının, finansal kiralama iģlemlerinde ise kira bedellerinin anaparayı aģan kısmı bu madde kapsamında faiz olarak kabul edilir. SözleĢmede belirtilmek suretiyle konut finansmanına yönelik kredilerde ve finansal kiralama iģlemlerinde faiz oranı sabit, değiģken veya aynı kredi için her iki yöntem esas alınmak suretiyle belirlenebilir. Oranın sabit olarak belirlenmesi halinde sözleģmede baģlangıçta belirlenen oran her iki tarafın ortak rızası dıģında değiģtirilemez. Oranın değiģken olarak belirlenmesi halinde ise, baģlangıçta sözleģmede belirlenen oran, dönemsel geri ödeme tutarı yine baģlangıçta sözleģmede belirlenecek olan azami dönemsel geri ödeme tutarını aģmamak koģuluyla ve yine sözleģmede belirlenecek yurt içinde veya yurt dıģında genel kabul görmüģ ve yaygın olarak kullanılan bir endeks baz alınarak değiģtirilebilir. Oranların değiģken olarak belirlenmesi halinde bu yöntemin muhtemel etkileri konusunda tüketicilerin bilgilendirilmesi Ģarttır. Bu amaçlarla kullanılabilecek referans faizler ve endeksler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, tüketicilerin bilgilendirilme yöntemlerine iliģkin usul ve esaslar ise Bakanlık tarafından belirlenir. Tüketici, konut finansmanı kuruluģuna borçlandığı toplam miktarı önceden ödeyebileceği gibi aynı zamanda bir ya da birden çok ödemeyi vadesinden önce yapabilir. Her iki durumda da konut finansmanı kuruluģu, vadesinden önce ödenen taksitler için gerekli faiz indirimini yapmakla yükümlüdür. Ödenen miktara göre gerekli faiz indiriminin ve kredinin tüketiciye yıllık maliyet oranının hesaplanmasında Bakanlık tarafından çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri uygulanır. Faiz oranının sabit olarak belirlenmesi halinde, sözleģmede yer verilmek suretiyle, bir ya da birden fazla ödemenin vadesinden önce yapılması durumunda konut finansmanı kuruluģu tarafından tüketiciden erken ödeme ücreti talep edilebilir. Erken ödeme ücreti gerekli faiz indirimi yapılarak hesaplanan ve tüketici tarafından konut finansmanı kuruluģuna erken ödenen tutarın yüzde ikisini geçemez. Oranların değiģken olarak belirlenmesi halinde tüketiciden erken ödeme ücreti talep edilemez. Konut finansmanı sözleģmelerinde asgari olarak aģağıdaki unsurlara yer verilmesi zorunludur:

16 a) Konut kredisi sözleģmeleri için kredi tutarı, finansal kiralama sözleģmeleri için toplam kira bedeli, b) Kredi sözleģmeleri için üzerine ipotek tesis edilen konuta, finansal kiralama sözleģmeleri için finansal kiralamaya konu olan konuta iliģkin bilgiler, c) Yıllık faiz oranı ve yıllık maliyet oranı (değiģken faizli sözleģmelerde yıllık faiz oranı ve yıllık maliyet oranı baģlangıç ve azami faiz oranı için ayrı ayrı hesaplanır), d) Toplam borç tutarının anapara, faiz ve diğer giderler itibarıyla dağılımı (değiģken faizli sözleģmelerde baģlangıç faiz oranı veya kira bedeli ve azami faiz oranı veya kira bedeli esas alınarak hesaplanacak toplam borç tutarları), e) DeğiĢken faizli sözleģmelerde baz alınan endeks ve faiz oranındaki veya kira bedellerindeki değiģmenin hesaplanma yöntemi, f) Ġlk yıl için dönemsel olarak, kalan yıllar için yıllık olarak hazırlanan, ödenen anapara, ödenen faiz, diğer giderler, kalan anapara, ilgili dönemler için geri ödeme veya kira bedellerinin yer aldığı ödeme planı (DeğiĢken faizli sözleģmelerde, baģlangıç ve azami faiz oranları kullanılarak iki ayrı ödeme planı oluģturulur.), g) Geri ödeme veya kira ödeme sayısı, ödeme tarihleri, belirlenen ödeme tarihinin resmi tatile gelmesi durumunda ödemelerin ne zaman yapılacağı, ilk ve son ödeme tarihleri, h) Ġstenecek teminatlar, i) Ödemelerde temerrüde düģülmesi halinde, kredi sözleģmeleri için akdi faiz oranının (değiģken faizli sözleģmelerde cari faiz oranının) yüzde otuz fazlasını geçmemek üzere gecikme faizi oranı, finansal kiralama sözleģmeleri için uygulanacak gecikme faiz oranı, j) Borçlunun temerrüde düģmesinin hukuki sonuçları, k) Kredi geri ödemelerinin veya kira ödemelerinin vadesinden önce yapılmasına iliģkin Ģartlar ve sabit faizli sözleģmelerde erken ödeme ücreti öngörülmekte ise hesaplanmasına iliģkin esaslar, l) Kredinin veya kira bedellerinin yabancı para birimi cinsinden belirlenmesi durumunda, kira ve geri ödeme tutarları ile toplam borç tutarının hesaplanmasında, hangi tarihteki kurun dikkate alınacağına iliģkin Ģartlar, m) SözleĢmeye konu olan konutta kıymet takdiri yapılmasını gerektirebilecek haller ve kıymet takdirinin kimler tarafından yapılabileceği, n) Varsa sözleģmeye konu olan konuta iliģkin sigorta bilgileri. Tüketiciye gönderilecek dönemsel ödeme dekontlarında ödemelerin onbeģinci fıkranın (d) bendinde yer aldığı Ģekliyle dağılımına ve kalan borç miktarına yer verilir. Bu maddenin uygulanmasında, konut yapı kooperatiflerinin gerçek kiģi ortakları tüketici kabul edilir. SÜRELĠ YAYINLAR

17 MADDE 11 - Süreli yayınlara abone olan tüketiciler, abonelik sözleģmesinde yer alan fiyat ve niteliğe iliģkin koģullara aykırı davranılması hallerinde, abone iģlemlerini yapan sorumlu kiģiye ya da yayın kurumuna isteklerini yazılı olarak bildirmek kaydıyla aboneliklerine tek taraflı son verebilirler. Yayıncı, abone ücretinin geri kalan kısmını hiçbir kesinti yapmaksızın 15 gün içinde iade etmekle yükümlüdür. Tüketicinin aboneliğine son verme isteği; yazılı bildirimin satıcıya ulaģtığı tarihten itibaren günlük yayınlarda 15 gün, haftalık yayınlarda 1 ay, aylık yayınlarda 3 ay sonra yürürlüğe girer. Daha uzun süreli yayınlarda ise, bildirimden sonraki ilk yayını müteakiben yürürlüğe konulur. (Ek fıkra: ) Süreli yayın kuruluģlarınca düzenlenen ve her ne amaç ve Ģekilde olursa olsun, bilet, kupon, iģtirak numarası, oyun çekiliģ ve benzeri yollarla süreli yayın dıģında ikinci bir ürün verilmesinin taahhüt edildiği kampanyalarda; kitap, dergi, ansiklopedi, afiģ, bayrak, poster, sözlü veya görüntülü manyetik bant veya optik disk gibi süreli yayıncılık amaçlarına aykırı olmayan kültürel ürünler dıģında hiçbir mal ya da hizmetin taahhüdü ve dağıtımı yapılamaz. Her halükarda bu mal veya hizmetin piyasa değeri, tüketicinin ilgili kampanya süresince süreli yayını satın almak için ödediği toplam bedelin % 50 sini aģamaz ve bu Ģekildeki kampanyaların süresi 60 günü geçemez. Kampanya konusu mal veya hizmet bedelinin bir bölümünün tüketici tarafından karģılanması, bu mal veya hizmetin ikinci ürün sayılmasına engel değildir. (Ek fıkra: ) Kampanya süresince, süreli yayının satıģ fiyatı ikinci ürün olarak verilmesi taahhüt edilen mal veya hizmetin yol açtığı maliyet artıģı nedeniyle artırılamaz. Kampanya konusu mal veya hizmet taahhüdü ve dağıtımı bölünerek yapılamayacağı gibi, bu mal veya hizmetin ayrılmaz ya da tamamlayıcı parçaları da ayrı bir kampanya konusu haline getirilemez. Bu Kanunun uygulanmasında, ikinci ürün olarak verilmesi taahhüt edilen her bir mal veya hizmete iliģkin iģlemler bağımsız bir kampanya olarak kabul edilir. MADDE 11.- (DeğiĢik: / m.17 - Yürürlük m.38) Süreli yayın kuruluģlarınca düzenlenen ve her ne amaç ve Ģekilde olursa olsun, bilet, kupon, iģtirak numarası, oyun, çekiliģ ve benzeri yollarla süreli yayın dıģında ikinci bir ürün ve/veya hizmetin verilmesinin taahhüt edildiği durumlarda; kitap, dergi, ansiklopedi, afiģ, bayrak, poster, sözlü veya görüntülü manyetik bant veya optik disk gibi süreli yayıncılık amaçlarına aykırı olmayan kültürel ürünler dıģında hiçbir mal ya da, hizmetin taahhüdü ve dağıtımı yapılamaz. Bu amaçla kampanya düzenlenmesi halinde; kampanya süresi altmıģ günü geçemez. Kampanya konusu mal veya hizmet bedelinin bir bölümünün tüketici tarafından karģılanması istenemez. Süreli yayın kuruluģu, kampanyaya ait reklam ve ilanlarında, kampanya konusu mal veya hizmetin Türkiye genelinde teslim ve ifa tarihlerine iliģkin programını ilan etmek ve kampanya konusu mal veya hizmetin teslim ve ifasını, kampanyanın bitiminden itibaren otuz gün içinde yerine getirmek zorundadır. Kampanya süresince, süreli yayının satıģ fiyatı, ikinci ürün olarak verilmesi taahhüt edilen mal veya hizmetin yol açtığı maliyet artıģı nedeniyle artırılamaz. Kampanya konusu mal veya hizmet taahhüdü ve dağıtımı bölünerek yapılamayacağı gibi, bu mal veya hizmetin ayrılmaz ya da tamamlayıcı parçaları da ayrı bir kampanya konusu haline getirilemez. Bu Kanunun uygulamasında, ikinci ürün olarak verilmesi taahhüt edilen her bir mal veya hizmete iliģkin iģlemler bağımsız bir kampanya olarak kabul edilir. Süreli yayın kuruluģları tarafından düzenlenmeyen, ancak süreli yayınla doğrudan veya dolaylı irtibatlandırılan kampanyalar da bu hükümlere tabidir.

18 ABONELĠK SÖZLEġMELERĠ MADDE 11/A.- (Ek: / m.18 - Yürürlük m.38) Her türlü abonelik sözleģmelerine taraf olan tüketiciler, isteklerini satıcıya yazılı olarak bildirmek kaydıyla aboneliklerine tek taraflı son verebilirler. Satıcı tüketicinin aboneliğe son verme isteğini, yazılı bildirimin kendisine ulaģtığı tarihten itibaren en geç yedi gün içinde yerine getirmekle yükümlüdür. Süreli yayın aboneliğine son verme isteği ise; yazılı bildirimin satıcıya ulaģtığı tarihten itibaren günlük yayınlarda onbeģ gün, haftalık yayınlarda bir ay, aylık yayınlarda üç ay sonra yürürlüğe girer. Daha uzun süreli yayınlarda ise, bildirimden sonraki ilk yayını müteakiben yürürlüğe konulur. Satıcı, abone ücretinin geri kalan kısmını hiçbir kesinti yapmaksızın onbeģ gün içinde iade etmekle yükümlüdür. ETĠKET MADDE 12 - Ticaret konusu olan ve perakende satıģa arz edilen malların veya ambalajlarının yahut kaplarının üzerine kolaylıkla görülebilir, okunabilir Ģekilde o malın menģei, cinsi ve fiyatı hakkında bilgileri içeren etiket konulması, etiket konulması mümkün olmayan hallerde aynı bilgileri kapsayan listelerin görülebilecek Ģekilde uygun yerlere asılması zorunludur. Hizmetlerin tarife ve fiyatlarını gösteren listeler de birinci fıkraya göre düzenlenerek asılır. Bakanlık, etiket ve tarife listelerinin Ģeklini, içeriğini, usul ve esaslarını bir yönetmelikle düzenler. Belediyeler, bu madde hükümlerinin uygulanması ve izlenmesine iliģkin iģleri yürütmekle görevlidirler. FĠYAT ETĠKETĠ MADDE 12.- (DeğiĢik madde ve baģlığı: / m.19 - Yürürlük m.38) Perakende satıģa arz edilen malların veya ambalajlarının yahut kaplarının üzerine kolaylıkla görülebilir, okunabilir Ģekilde o malla ilgili tüm vergiler dahil fiyat, üretim yeri ve ayırıcı özelliklerini içeren etiket konulması, etiket konulması mümkün olmayan hallerde aynı bilgileri kapsayan listelerin görülebilecek Ģekilde uygun yerlere asılması zorunludur. Hizmetlerin tarife ve fiyatlarını gösteren listeler de birinci fıkraya göre düzenlenerek asılır. Etiket, fiyat ve tarife listelerinde belirtilen fiyat ile kasa fiyatı arasında fark olması durumunda tüketici lehine olan fiyat üzerinden satıģ yapılır. Fiyatı; Bakanlar Kurulu, kamu kurum ve kuruluģları veya kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluģları tarafından belirlenen mal veya hizmetlerin, belirlenen bu fiyatın üzerinde bir fiyatla satıģa sunulması yasaktır. Bakanlık, etiket ve tarife listelerinin Ģeklini, içeriğini, usul ve esaslarını bir yönetmelikle düzenler. Bakanlık ve belediyeler, bu madde hükümlerinin uygulanması ve izlenmesine iliģkin iģleri yürütmekle ayrı ayrı görevlidirler. GARANTĠ BELGESĠ

19 MADDE 13 - Ġthalatçı veya imalatçı firmalar ithal ettikleri veya ürettikleri sanayi malları için garanti belgesi düzenlemek zorundadırlar. Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı, bayi, acente ya da temsilciliklere aittir. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren baģlar ve asgari bir yıldır. Garanti belgeleri, satın alınan mala iliģkin faturanın tarih ve sayısı ile bandrol ve seri numarasını içermek zorundadır. Satıcı; garanti belgesi kapsamındaki malların, garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve iģçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde malı iģçilik masrafı, değiģtirilen parça bedeli ya da baģka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamir ile yükümlüdür. Garanti süresi içerisinde sık sık arızalanması sonucu maldan yararlanamamanın süreklilik arz etmesi veya tamiri için gereken azami sürenin aģılması hallerinde, tüketici, malın ücretsiz olarak yenisi ile değiģtirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı bu talebi reddedemez. Tüketicinin bu talebine karģı satıcı, bayi, acente, imalatçı-üretici ve imalatçı müģtereken ve müteselsilen sorumludurlar. Tüketicinin malı kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanmasından kaynaklanan arızalar, iki ve üçüncü fıkra hükümleri kapsamı dıģındadır. Bakanlık, hangi sanayi mallarının garanti belgesi ile satılmak zorunda bulunduğunu ve bu malların arızalarının tamiri için gereken azami süreleri Türk Standartları Enstitüsü ile birlikte müģtereken tespit ve ilanla görevlidir. MADDE 13.- (DeğiĢik: / m.20 - Yürürlük m.38) Ġmalatçı veya ithalatçılar ithal ettikleri veya ürettikleri sanayi malları için Bakanlıkça onaylı garanti belgesi düzenlemek zorundadır. Mala iliģkin faturanın tarih ve sayısını içeren garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu satıcı, bayi veya acenteye aittir. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren baģlar ve asgari iki yıldır. Ancak, özelliği nedeniyle bazı malların garanti Ģartları, Bakanlıkça baģka bir ölçü birimi ile belirlenebilir. Satıcı; garanti belgesi kapsamındaki malların, garanti süresi içerisinde arızalanması halinde malı iģçilik masrafı, değiģtirilen parça bedeli ya da baģka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamir ile yükümlüdür. Tüketici onarım hakkını kullanmıģsa, garanti süresi içerisinde sık arızalanması nedeniyle maldan yararlanamamanın süreklilik arz etmesi veya tamiri için gereken azami sürenin aģılması veya tamirinin mümkün bulunmadığının anlaģılması hallerinde, 4 üncü maddede yer alan diğer seçimlik haklarını kullanabilir. Satıcı bu talebi reddedemez. Tüketicinin bu talebinin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, bayi, acente, imalatçı-üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Tüketicinin malı kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanmasından kaynaklanan arızalar, iki ve üçüncü fıkra hükümleri kapsamı dıģındadır. Bakanlık, hangi sanayi mallarının garanti belgesi ile satılmak zorunda bulunduğunu ve bu malların arızalarının tamiri için gereken azami süreleri Türk Standartları Enstitüsünün görüģünü alarak tespit ve ilanla görevlidir.

20 TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MADDE 14 - Sanayi mallarından ithal edilmiģ olanların, bakım, onarım ve kullanılmasına ait tanıtma ve kullanım kılavuzlarının aslına uygun Türkçe tercümeleriyle, yurtiçinde üretilenlerin bakım, onarım ve kullanılmasını gösterir Türkçe tanıtım ve kullanım kılavuzlarıyla birlikte satılması zorunludur. Bakanlık, sanayi mallarından hangilerinin tanıtma ve kullanım kılavuzu ile satılmak zorunda bulunduğunu Türk Standartları Enstitüsü ile birlikte tespit ve ilanla görevlidir. MADDE 14.- (DeğiĢik: / m.21 - Yürürlük m.38) Yurt içinde üretilen veya ithal edilen sanayi mallarının tanıtım, kullanım, bakım ve basit onarımına iliģkin Türkçe kılavuzla ve gerektiğinde uluslararası sembol ve iģaretleri kapsayan etiketle satılması zorunludur. Bakanlık, sanayi mallarından hangilerinin tanıtma ve kullanım kılavuzu ve etiket ile satılmak zorunda bulunduğunu ve bunlarda bulunması gereken asgari unsurları Türk Standartları Enstitüsünün görüģünü alarak tespit ve ilanla görevlidir. SERVĠS HĠZMETLERĠ MADDE 15 - Ġthalatçı veya imalatçılar sattıkları sanayi malları için o malın Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü süresince, bakım, onarım ve servis hizmetlerini yürütecek istasyonları kurmak ve yeterli teknisyen kadrosu ile yedek parça stoku bulundurmak zorundadırlar. Bakanlık, hangi mallar için servis istasyonları kurulmasının zorunlu olduğu ile servis istasyonlarının kuruluģ ve iģleyiģine dair usul ve esasları Türk Standartları Enstitüsü ile müģtereken tespit ve ilanla görevlidir. SATIġ SONRASI HĠZMETLER MADDE 15.- (DeğiĢik madde ve baģlığı: / m.22 - Yürürlük m.38) Ġmalatçı veya ithalatçılar, sattıkları, ürettikleri veya ithal ettikleri sanayi malları için o malın Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü süresince, yeterli teknik personel ve yedek parça stoku bulundurmak suretiyle bakım ve onarım hizmetlerini sunmak zorundadırlar. Ġmalatçı veya ithalatçıların bulundurmaları gereken yedek parça stok miktarı Bakanlıkça belirlenir. Ġthalatçının herhangi bir Ģekilde ticari faaliyetinin sona ermesi halinde, kullanım ömrü süresince bakım ve onarım hizmetlerini, o malın yeni ithalatçısı sunmak zorundadır. Bakanlık, hangi mallar için servis istasyonları kurulmasının zorunlu olduğu ile servis istasyonlarının kuruluģ ve iģleyiģine dair usul ve esasları Türk Standartları Enstitüsünün görüģünü alarak tespit ve ilanla görevlidir. Garanti belgesiyle satılmak zorunda olan bir sanayi malının garanti süresi sonrasında arızalanması durumunda, o malın Bakanlıkça belirlenen azami tamir süresi içerisinde onarımı zorunludur. TĠCARĠ REKLAMLAR VE ĠLANLAR MADDE 16 - Ticarî reklam ve ilanların yasalara ve genel ahlâka uygun, dürüst ve doğru olmaları esastır.

Mortgage: 15 Püf Nokta

Mortgage: 15 Püf Nokta Mortgage: 15 Püf Nokta Mortgage yasasının çıkmasına kısa bir zaman kala, aklınıza gelebilecek bazı sorulara cevap olacak bir yazıyı da TEMPO DERGİSİ nden aktarmak istedik. 1) Değerlendirmeyi lisanslı eksperler

Detaylı

KAPIDAN SATIŞLARA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

KAPIDAN SATIŞLARA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 13.06.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25137 KAPIDAN SATIŞLARA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1 -Bu Yönetmelik,

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete nin 31 Mayıs 2007 tarih ve 26538 sayılı nüshasında

Detaylı

d) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan bedenî ve/veya fikrî faaliyetleri,

d) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan bedenî ve/veya fikrî faaliyetleri, KANUN NO: 4077 TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 23 Şubat 1995 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 8 Mart 1995 - Sayı: 22221 5.t. Düstur, c.34 - s. BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR AMAÇ

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE UYGULAMA YÖNETMELİKLERİ

4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE UYGULAMA YÖNETMELİKLERİ 4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE UYGULAMA YÖNETMELİKLERİ AYIPLI MAL Madde 4 - (Değişik madde: 06/03/2003-4822 S.K./4. md.) Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya

Detaylı

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4077 Kabul Tarihi : 23/2/1995 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 8/3/1995 Sayı : 22221 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uygulanacaktır.

Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uygulanacaktır. 16.01.2015 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/16 KONU: Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik Taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını

Detaylı

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN KANUN NO : 4077 Kabul Tarihi : 23 Şubat 1995 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı : 8 Mart 1995 - Sayı: 22221 BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR AMAÇ MADDE 1 - Bu Kanunun

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

MADDE 3.- (Değişik: 4822-6.3.2003 / m.3 - Yürürlük m.38) Bu Kanunun uygulamasında;

MADDE 3.- (Değişik: 4822-6.3.2003 / m.3 - Yürürlük m.38) Bu Kanunun uygulamasında; KANUN NO: 4077 TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 23 Şubat 1995 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 8 Mart 1995 - Sayı: 22221 5.t. Düstur, c.34 - s. BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR AMAÇ

Detaylı

http://www.kocakbaklava.com.tr/c/mesafeli-sozlesmeler-uyg... 30.12.2015

http://www.kocakbaklava.com.tr/c/mesafeli-sozlesmeler-uyg... 30.12.2015 Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik Sayfa 1 / 3 Müşteri Hizmetleri 0342 321 05 19 Anasayfa % ' Ürünler 1 Ürün Sepette Kurumsal Hoşgeldin, Ali Kılıç Çıkış Yap Kargo Takibi Haberler

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1-Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formunda yer alan bilgiler, işbu formun tüketiciye verildiği tarihten

Detaylı

KAPIDAN SATIŞLAR TÜZÜĞÜ

KAPIDAN SATIŞLAR TÜZÜĞÜ KAPIDAN SATIŞLAR TÜZÜĞÜ (12.10.2011 R.G. 172 EK III A.E.552 Sayılı Tüzük) TÜKETİCİLERİ KORUMA YASASI (40/2003 ve 55/2010 Sayılı Yasalar) Madde 15 Altında Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu,

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİLERİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1- Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 23. maddesi uyarınca tüketiciye tüketici

Detaylı

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN 7487 TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4077 Kabul Tarihi : 23/2/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/3/1995 Sayı : 22221 Yayımlandığı Düstür : Tertip : 5 Cilt : 34 Sayfa : BİRİNCİ

Detaylı

e) Tüketici: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

e) Tüketici: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi, 1 -> 17 03.09.2012 12:06 TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 4077 Kanun Kabul Tarihi: 23/02/1995 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 08/03/1995 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 22221 BİRİNCİ

Detaylı

TÜKETİCİ HAKLARI KÖŞESİ

TÜKETİCİ HAKLARI KÖŞESİ TÜKETİCİ HAKLARI KÖŞESİ Sayın Misafirler ; Bu pdf formatlı içerik ; Satın alınmış bir hizmet için ( konumuz itibariyle paket tur hizmet alımı ) yaşanabilecek olan bazı sorunlarda Tüketici Hakları olarak

Detaylı

6502 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

6502 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN 6502 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN bul Tarihi: 07/11/2013 rürlüğe Giriş Tarihi : 28/06/2014 Sinan KALENDER 1 Tüketici Hakları Zabıta Tüketici Hakkı Kul Hakkıdır 2 MADDE 1:Amaç Tüketicinin

Detaylı

TÜKETĠCĠNĠN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

TÜKETĠCĠNĠN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 4077 TÜKETĠCĠNĠN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Kabul Tarihi: 23/02/1995 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 08/03/1995 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 22221 BĠRĠNCĠ KISIM: AMAÇ, KAPSAM,

Detaylı

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4077 Kabul Tarihi : 23/2/1995 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 8/3/1995 Sayı : 22221 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 34 BİRİNCİ KISIM Amaç,

Detaylı

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN BİRİNCİ KISIM

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN BİRİNCİ KISIM TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4077 Kabul Tarihi : 23/2/1995 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 8/3/1995 Sayı : 22221 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 34 Amaç, Kapsam, Tanımlar

Detaylı

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4077 Kabul Tarihi : 23/2/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/3/1995 Sayı : 22221 Yayımlandığı Düstür : Tertip : 5 Cilt : 34 Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç,

Detaylı

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4077 Kabul Tarihi : 23/2/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/3/1995 Sayı : 22221 Yayımlandığı Düstür : Tertip : 5 Cilt : 34 Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç,

Detaylı

Ayıplı aracın varlığı halinde tüketicinin 6502 sayılı yasaya göre seçimlik hakları

Ayıplı aracın varlığı halinde tüketicinin 6502 sayılı yasaya göre seçimlik hakları Otomobilin arızalanması halinde tüketici sıfatına sahip araç sahibinin 6502 sayılı kanundan tüketici olmayanların da 6098 sayılı kanundan doğan hakları vardır. Genellikle Satıcı bu gibi durumda tamir seçeneğini

Detaylı

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri:

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri: Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme Öncesi Bilgi

Detaylı

d) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan mal sağlama dışındaki her türlü faaliyeti,

d) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan mal sağlama dışındaki her türlü faaliyeti, TÜKETĠCĠNĠN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 4077 Kanun Kabul Tarihi: 23/02/1995 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 08/03/1995 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 22221 BĠRĠNCĠ KISIM: AMAÇ, KAPSAM,

Detaylı

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme

Detaylı

Sirküler Rapor /141-1 FİYAT ETİKETİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor /141-1 FİYAT ETİKETİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 30.06.2014/141-1 FİYAT ETİKETİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : Yönetmelikte perakende satışa arz edilen malların veya ambalajlarının yahut kaplarının üzerine kolaylıkla görülebilir ve okunabilir

Detaylı

TÜKETĠCĠNĠN KORUNMASI HAKKINDA KANUN. Kanun Numarası: Kanun Kabul Tarihi: 23/02/1995. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 08/03/1995

TÜKETĠCĠNĠN KORUNMASI HAKKINDA KANUN. Kanun Numarası: Kanun Kabul Tarihi: 23/02/1995. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 08/03/1995 TÜKETĠCĠNĠN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 4077 Kanun Kabul Tarihi: 23/02/1995 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 08/03/1995 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 22221 BĠRĠNCĠ KISIM: AMAÇ, KAPSAM,

Detaylı

TÜKETĐCĐNĐN KORUNMASI HAKKINDA KANUN. BĐRĐNCĐ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar

TÜKETĐCĐNĐN KORUNMASI HAKKINDA KANUN. BĐRĐNCĐ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar TÜKETĐCĐNĐN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4077 Kabul Tarihi : 23/2/1995 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 8/3/1995 Sayı : 22221 BĐRĐNCĐ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Kanunun

Detaylı

TÜKETĐCĐNĐN KORUNMASI HAKKINDA KANUN. BĐRĐNCĐ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar

TÜKETĐCĐNĐN KORUNMASI HAKKINDA KANUN. BĐRĐNCĐ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar TÜKETĐCĐNĐN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4077 Kabul Tarihi : 23/2/1995 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 8/3/1995 Sayı : 22221 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 34 BĐRĐNCĐ KISIM Amaç,

Detaylı

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen bireysel krediye ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 I.BÖLÜM

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 I.BÖLÜM İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 I.BÖLÜM 101 SORUDA TÜKETİCİ MEVZUATI 11 Soru 1: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna (TKHK) göre mal nedir? 13 Soru 2: Konut ve tatil amaçlı taşınmaz mal satımından kaynaklanan uyuşmazlıkların

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği ( Yönetmelik ) 22.05.2015 tarihli ve 29363 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Yönetmelik yayımı tarihinden

Detaylı

TÜKETİCİLERİN AYIPLI MAL İADESİNDE BELGE DÜZENİ VE KDV UYGULAMASI

TÜKETİCİLERİN AYIPLI MAL İADESİNDE BELGE DÜZENİ VE KDV UYGULAMASI TÜKETİCİLERİN AYIPLI MAL İADESİNDE BELGE DÜZENİ VE KDV UYGULAMASI Ayıplı mal, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 4. maddesinin birinci fıkrasında, Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma

Detaylı

23.Mayıs.2014

23.Mayıs.2014 Kanunum: Ön ödemeli Konut satışları için Bakanlıktan izin alma zorunluluğuna ilişkin uygulama kaldırılıyor. Daha önce verilmiş Kampanyalı satış izin belgeleri 28/5/2014 tarihi itibariyle geçersiz hale

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29369

Resmî Gazete Sayı : 29369 28 Mayıs 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29369 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 06.03.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27866 Amaç MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; mesafeli sözleşmelere

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SİSTEMİ (MORTGAGE) SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SİSTEMİ (MORTGAGE) SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SİSTEMİ (MORTGAGE) SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 33. maddesi

Detaylı

28 Mayıs 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29369 YÖNETMELİK

28 Mayıs 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29369 YÖNETMELİK 28 Mayıs 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29369 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

TÜKETİCİ BİLİNCİ REHBERİ

TÜKETİCİ BİLİNCİ REHBERİ TÜKETİCİ VE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI TÜKETİCİ BİLİNCİ REHBERİ HAKLARIMIZ NELERDİR? NEREYE NASIL BAŞVURULUR? DİLEKÇE ÖRNEKLERİ ALIŞVERİŞLERDE NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? Hazırlayan: Özcan PEKTAŞ TÜKÇEV Mütevelli

Detaylı

TÜKETĐCĐNĐN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

TÜKETĐCĐNĐN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TÜKETĐCĐNĐN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 4077 Kanun Kabul Tarihi: 23/02/1995 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 08/03/1995 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 22221 BĐRĐNCĐ KISIM: AMAÇ, KAPSAM,

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 10/B maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No :

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No : 1. KREDİ VERENİN BİLGİLERİ Unvan ve Adres : Burgan Bank A.Ş. ( Banka ) Esentepe Mah. Eski Büyükdere Cad. Tekfen Tower

Detaylı

SABĠT FAĠZLĠ KONUT DESTEK KREDĠSĠ (KONUT FĠNANSMANI) SÖZLEġME ÖNCESĠ BĠLGĠ FORMU

SABĠT FAĠZLĠ KONUT DESTEK KREDĠSĠ (KONUT FĠNANSMANI) SÖZLEġME ÖNCESĠ BĠLGĠ FORMU SABĠT FAĠZLĠ KONUT DESTEK KREDĠSĠ (KONUT FĠNANSMANI) SÖZLEġME ÖNCESĠ BĠLGĠ FORMU Bu SözleĢme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi ile Konut Finansmanı KuruluĢlarınca

Detaylı

PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan) Amaç

Detaylı

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (4822 sayılı, numaralı, nolu

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (4822 sayılı, numaralı, nolu Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (4822 sayılı, numaralı, nolu Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu, Yasası 4822 sayılı, numaralı,

Detaylı

İş bu sözleşme kapsamında ALICI caddeonline.com internet sitesinden sipariş veren

İş bu sözleşme kapsamında ALICI caddeonline.com internet sitesinden sipariş veren MADDE 1: TARAFLAR 1.1.SATICI: Ünvanı : caddeonline.com Mail: info@caddeonline.com 1.2 ALICI: İş bu sözleşme kapsamında ALICI caddeonline.com internet sitesinden sipariş veren kişidir. ALICI nın, üye olurken

Detaylı

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, 31.01.2015 tarihli ve 29253 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Detaylı

MORTGAGE KANUN TASLAĞI

MORTGAGE KANUN TASLAĞI MORTGAGE KANUN TASLAĞI Madde 1 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı Đcra ve Đflas Kanununun 45 inci maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere ikinci fıkra olarak aşağıdaki fıkra "28/7/1981 tarihli ve 2499

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Türü Kredinin Toplam Tutarı (Anapara Tutarı) (TL) Belirli Süreli Tüketici Kredisi Kredi Vadesi/Süresi (Ay) BSMV Oranı

Detaylı

ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Duyuru Tarihi: 05.06.2014 Duyuru No: 2014/ 11 ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ön ödemeli konut satışlarına

Detaylı

ETĐKET, TARĐFE VE FĐYAT LĐSTELERĐ YÖNETMELĐĞĐ (R.G:13.06.2003/25137)

ETĐKET, TARĐFE VE FĐYAT LĐSTELERĐ YÖNETMELĐĞĐ (R.G:13.06.2003/25137) ETĐKET, TARĐFE VE FĐYAT LĐSTELERĐ YÖNETMELĐĞĐ (R.G:13.06.2003/25137) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, perakende olarak satışa sunulan mallar ile hizmetlerin, etiket, tarife ve fiyat

Detaylı

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZŞARTLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZŞARTLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 17 Haziran 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29033 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZŞARTLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ:

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ: MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI SATICI: MISIR ÇARŞISI BAHARAT İTH. İHR. LTD. ŞTİ. Adresi: Selanik cad. 14/C Kızılay-ANKARA ALICI: Müşteri MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU: İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının

Detaylı

TEKSTĠL BANKASI A.ġ. KONUT FĠNANSMANI SÖZLEġME ÖNCESĠ BĠLGĠ FORMU - - - -

TEKSTĠL BANKASI A.ġ. KONUT FĠNANSMANI SÖZLEġME ÖNCESĠ BĠLGĠ FORMU - - - - KREDĠ VERECEK KURULUġ : TEKSTĠL BANKASI A.ġ. TEKSTĠL BANKASI A.ġ. KONUT FĠNANSMANI SÖZLEġME ÖNCESĠ BĠLGĠ FORMU KREDĠ TALEBĠNDE BULUNAN HESAP NO / KREDĠ TÜRÜ IBAN N TALEP OLUNAN KREDĠ TUTARI TALEP TARĠHĠ

Detaylı

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN BİRİNCİ KISIM: AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN BİRİNCİ KISIM: AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 4077 Kabul Tarihi: 23/02/1995 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 08/03/1995 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 22221 BİRİNCİ KISIM: AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR

Detaylı

Tüketici Hakları Sağlığınızı, güvenliğinizi ve ekonomik çıkarlarınızı gözeten haklarınız. Kanun Numarası: 4077

Tüketici Hakları Sağlığınızı, güvenliğinizi ve ekonomik çıkarlarınızı gözeten haklarınız. Kanun Numarası: 4077 Tüketici Hakları Sağlığınızı, güvenliğinizi ve ekonomik çıkarlarınızı gözeten haklarınız. Kanun Numarası: 4077 Kabul Tarihi: 23/02/1995 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 08/03/1995 Yayımlandığı Resmi Gazete

Detaylı

ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29188 ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ön ödemeli

Detaylı

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur.

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur. ANKARAS-Sirküler/2013-32 09.12.2013, ANKARA KONU: SGK NIN ĠġVEREN UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK HK. 28.11.2013 tarihli 28835 Sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar

BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar 4822 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Kanunun amacı, kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR AMAÇ MADDE 1 - Bu Kanunun amacı, kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu,

Detaylı

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1]

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1] KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] Bu formda bilgileri yer alan konut finansmanı (mortgage) kredisinin kullanılabilmesi için konut sigortası ve hayat sigortası yaptırılması

Detaylı

d) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan mal sağlama dışındaki her türlü faaliyeti,

d) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan mal sağlama dışındaki her türlü faaliyeti, 4822 SAYILI TÜKETİCİYİ KORUMA YASASI Kanun No:4822 Kabul Tarihi:06.03.2003 Amaç: Madde 1. Bu Kanunun amacı; kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu,

Detaylı

Doküman No 07.KRE.FR.1709 Sayfa No 1/5. Sabit Faizli Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu

Doküman No 07.KRE.FR.1709 Sayfa No 1/5. Sabit Faizli Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Doküman No 07.KRE.FR.1709 Sayfa No 1/5 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Ticaret Sicil No: 189356 Mersis No: 0876004342000105 TEB Kampüs C ve D Blok Saray Mah. Sokullu Cad. No:7A - 7B Ümraniye/ İSTANBUL www.teb.com.tr

Detaylı

DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Av.Şükran EROĞLU İstanbul Barosu Tüketici hakları ve Rekabet Hukuku Merkezi Üyesi Bilindiği gibi 15.03.1962 yılında ABD Başkanı Kennedy tarafından açıklanan Evrensel

Detaylı

sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir. FRM.BİBÜGM.017. 0

sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir. FRM.BİBÜGM.017. 0 BANKA: Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.. SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1 SABİT KÂR ORANLI KREDİ: Kredi kâr oranının ve geri ödeme tutarlarının kredinin vadesi boyunca değişmediği finansman türüdür. Bir ya

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

Kredi kartı tek çekim, veya taksitle, veya EFT veya havale

Kredi kartı tek çekim, veya taksitle, veya EFT veya havale MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1 - TARAFLAR 1.1 SATICI Ünvanı : Patlayan Çekirdek Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Adresi : Talatpaşa Mahallesi Çelebi Caddesi no:79/a Kağıthane İstanbul Telefon

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER 2012/18

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER 2012/18 31/01/2012 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER 2012/18 KONU: Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VI, No: 32) 8 Kasım 1998

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008

Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008 Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE YER ALAN BAZI HUSUSLARIN AÇIKLANMASINA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2008/23) Bu sektör duyurusu, 09.04.2008 tarih ve 26842

Detaylı

4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi:6.3.2003

4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi:6.3.2003 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi:6.3.2003 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Kanunun amacı, kamu yararına uygun olarak tüketicinin

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU ÖN BİLGİLENDİRME FORMU İşbu Satış Sözleşmesi Ön Bilgi Formu nun konusu, SATICI' nın, ALICI' ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili

Detaylı

4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç

4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç 4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç Madde l-)(değişik 06.03.2003 tarih ve 4822 Sayılı Kanun Madde 1) Bu Kanunun amacı, ekonominin gereklerine ve kamu

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

Tüketici Yasası Çıktı... 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN. Kabul Tarihi:6.3.2003

Tüketici Yasası Çıktı... 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN. Kabul Tarihi:6.3.2003 Tüketici Yasası Çıktı... 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi:6.3.2003 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Kanunun amacı, kamu yararına

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

f) Tüketici: Bir mal veya hizmeti özel amaçlarla satın alarak nihai olarak kullanan veya tüketen gerçek veya tüzel kişiyi,

f) Tüketici: Bir mal veya hizmeti özel amaçlarla satın alarak nihai olarak kullanan veya tüketen gerçek veya tüzel kişiyi, TÜKETĠCĠ HAKLARI Kanun No : 4077 Kabul Tarihi : 23.12.1995 BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç MADDE 1. Bu Kanunun amacı, ekonominin gereklerine ve kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve

Detaylı

değerlendirilmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ilgili Bakanlık tarafından Resmi Gazetede yayımlanarak mecburi uygulamaya konul

değerlendirilmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ilgili Bakanlık tarafından Resmi Gazetede yayımlanarak mecburi uygulamaya konul 4822 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Kanunun amacı, kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği

Detaylı

Kullanacağınız kredi sebebiyle, isteğe bağlı sigortaların (hayat sigortası, konut sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir.

Kullanacağınız kredi sebebiyle, isteğe bağlı sigortaların (hayat sigortası, konut sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul Ticaret Sicil No:198060/250489 Mersis No: 3714 4399 8856 5282 Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr BANKA:

Detaylı

4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN (06.03.2003 TARİH VE 4822 SAYILI KANUNLA YAPILAN DFĞİŞİKLERE GÖRE UYARLANMIŞ HALİ)

4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN (06.03.2003 TARİH VE 4822 SAYILI KANUNLA YAPILAN DFĞİŞİKLERE GÖRE UYARLANMIŞ HALİ) 4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN (06.03.2003 TARİH VE 4822 SAYILI KANUNLA YAPILAN DFĞİŞİKLERE GÖRE UYARLANMIŞ HALİ) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç Madde l-)(değişik 06.03.2003

Detaylı

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASARISI TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASARISI TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASARISI TASLAĞI BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını

Detaylı

4077-6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN K ARŞILAŞTIRMASI

4077-6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN K ARŞILAŞTIRMASI ANKAR A BAROSU 4077-6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN K ARŞILAŞTIRMASI Ankara Barosu Tüketici Hakları Kurulu 2014 ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI Adliye Sarayı Kat: 5 Sıhhiye/ANKARA Tel: (0.312)

Detaylı

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 1. Fazla veya Yersiz Hesaplanan

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAF TUTARI

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAF TUTARI ÜRÜNE AİT BİLGİLER: İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU Ürünün Adı /Tanımı Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı İHTİYAÇ KREDİSİ TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: FAİZ MASRAFIN

Detaylı

ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİ VERECEK KURULUŞ : ICBC TURKEY BANK A.Ş. KREDİ TALEBİNDE BULUNAN : Müşterinin Adı Soyadı, Adresi ve Telefonu KREDİ TÜRÜ TEMİNAT GÖSTERİLEN) : KONUT KREDİSİ

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu formda yer alan bilgiler ve kredi koşulları. [2] tarihi itibari ile düzenlenmiş olup, verilen bilgiler. [3] tarihine kadar geçerlidir.

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin

Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin Tarih 14/01/2009 Sayı KKDF-1/2009-1 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Kaynak Kullanımını Destekleme

Detaylı

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL)

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL) INFOTREND B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA VBG HOLDĠNG A.ġ. TARAFINDAN DEVRALINMASINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ FORMU 1. Çağrıya Konu ġirket e ĠliĢkin Bilgiler: a) Ticaret

Detaylı

4822 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİK 4077 SAYILI YASA DA TANIMLANAN KONUT NEDİR?

4822 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİK 4077 SAYILI YASA DA TANIMLANAN KONUT NEDİR? 4822 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİK 4077 SAYILI YASA DA TANIMLANAN KONUT NEDİR? Naci ÖZDAMAR * AYIPLI MAL Madde 4. Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da reklam ve ilanlarında yer alan

Detaylı

4077 TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

4077 TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN 4077 TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4077 Kabul Numarası : 23/2/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/3/1995 Sayı : 22221 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin Korunması Ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğüne

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin Korunması Ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğüne 05 Kasım 2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin Korunması Ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğüne Konu: Konut Finansman Sözleşmeleri Yönetmelik Taslağı Hakkında Görüş Taslak Maddesi Görüş ve Değerlendirme

Detaylı