PSA PEUGEOT CITROËN İN SOSYAL SORUMLULUĞUNA DAİR DÜNYA ÇAPINDA GEÇERLİLİĞİ OLAN SÖZLEŞME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PSA PEUGEOT CITROËN İN SOSYAL SORUMLULUĞUNA DAİR DÜNYA ÇAPINDA GEÇERLİLİĞİ OLAN SÖZLEŞME"

Transkript

1 PSA PEUGEOT CITROËN İN SOSYAL SORUMLULUĞUNA DAİR DÜNYA ÇAPINDA GEÇERLİLİĞİ OLAN SÖZLEŞME «Sınır tanımayan bir sosyal taahhüt» ÖNSÖZ Dünya ölçeğindeki otomobil grubu PSA PEUGEOT CITROËN, temelini, yerleşmiş olduğu tüm ülkelerde ve farklı faaliyet kollarında sosyal açıdan sorumluluk arz eden eylem ve davranış ilkeleri üzerine kurmuştur. 9 Nisan 2003 tarihinde Global Compact a dahil olmasıyla PSA PEUGEOT CITROËN, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Temel İş İlkeleri ve Hakları Beyannamesi, Rio Çevre Beyannamesi, ve Birleşmiş Milletler in yolsuzluğa karşı Sözleşmesinden esinlenen on ilkesine uymayı ve bu ilkelerden ayrılmamayı taahhüt etmiştir. Bu taahhütler aynı zamanda sözü geçen grubun etik tüzüğüne yazılmış ve Mart 2003 tarihinde düzenlenerek tüm çalışanlara dağıtılmıştır. Bu tüzük, gerek yöneticilerin gerekse çalışanların her durumda başvurması ve uyması gereken temel nitelikteki ortak referansların gövdesini teşkil etmektedir. Dünya çapında geçerliliği olan bu sözleşme üzerinden PSA PEUGEOT CITROËN, Uluslararası Metalürji İşçileri Örgütleri Federasyonları (IMF) ve Avrupa Metalürjistler Federasyonu (EMF) gibi sendikal örgütlenmeler ile bağ kurarak temel insan haklarından yana taahhütlerini şekillendirmek arzusu taşımaktadır. [0] İşbu sözleşme, grubun sürdürülebilir büyümesi ve ekonomik performansı açısından büyük fayda sağlayan sosyal politikanın bir parçasını teşkil etmektedir. Hayata geçirilmesi, sosyal taraflarla sürdürülecek kalıcı bir sosyal diyaloga dayanmaktadır Bu politika, yıllardan beri tüm ülkelerde gerçekleştirilen ve özellikle temel insan hakları, fırsat eşitliği, çeşitlilik, kadın işgücünün geliştirilmesi, engelli insanların bütünleştirilmesi, vs. gibi alanları kapsayan ilerici uygulamalarla kendini göstermiştir. Her defasında bu ilerlemeye, hedefler, gerçekleştirilen eylemler ve ölçülebilir sonuçlarla birlikte yürütülen politikaların açık biçimde ifade edilmesi eşlik etmektedir. Öte yandan bu sözleşmenin imzacı tarafları halihazırda, otomobil, finansman ile nakliyat ve lojistik faaliyetlerinin, kendilerini kendi piyasalarında rekabet yürütmek zorunda bırakan ve rekabetin küresel ölçekte çok çetin bir şekilde yürüdüğü koşullarda geliştiğini kabul etmektedirler. Bu koşullar, sosyal diyalog çerçevesinde, insani ilerleme ile grubun sürdürülebilir ekonomik performansını birleştirmeye katkıda bulunma amacı taşıyan devamlı bir çözüm arayışını beraberinde getirmektedir.

2 2 Amaçları somutlaştırmayı mümkün hale getiren bu sözleşme, imzalayan her bir yönetici ve sendikal örgütler için bir referans çerçevesi teşkil edecektir. Ele aldığı başlıklar, temel insan haklarına uyumu en üst seviyeye ulaştırmayı hedefleyen bir ortak irade (bölüm 2), insan kaynakları yönetimi ve gelişimi (bölüm 3), tedarikçilerle paylaşılan sosyal zorunluluklar (bölüm 4), yerleşmiş olduğu bölgeler üzerinde şirketin faaliyetinin etkisinin göz önüne alınması (bölüm 5), bu ilkelerin tüm ülkelerde uygulanması (bölüm 6) ve Grubun Avrupa Komitesi nin bir Dünya Komitesi haline gelecek şekilde genişlemesidir (bölüm 7). Sosyal ilerlemenin taşıyıcısı olan bu sözleşme, aynı zamanda alıcı taraflarla (siyasi iktidarlar, sanayi ortakları, tedarikçiler, müşteriler, hissedarlar, sivil toplum örgütleri) yürütülen ilişkilerden de esinlenmek durumundadır. İmzacı taraflar bu taahhütlerin hayata geçirilmesinin, sosyal ilerlemenin sürekli olarak gerçekleştirilebilmesi için bu alanlardaki ulusal veya yerel düzeydeki aktörlerin de sürece dahil edilmesini gerektirdiğini düşünmektedirler. Bölüm 1 : Uygulama alanı Dünya çapında geçerliliği olan bu sözleşme doğrudan doğruya, konsolide otomobil alanında (araştırma-geliştirme, üretim, ticaret ve destek fonksiyonları) ve finansman, nakliyat ve lojistik alanlarında; şirketin çoğunluk teşkil eden bir mali katkı veya bu katkının %50 ile sınırlı olması halinde ilgili şubenin sosyal yönetimdeki sorumluluğu yoluyla hakim bir etkiye sahip olduğu, şu an için varolan veya gelecekte varolacak olan şubelerde uygulanmaktadır. PSA PEUGEOT CITROËN bu sözleşmeyi, aynı başlıklar üzerinde sosyal ortaklarıyla bir tartışma yürütebilmesi için, halihazırda Avrupa çapında diyalog süreci içerisinde olan Faurecia grubuna iletmeyi taahhüt eder. Nitekim bazı hükümler (bölüm 4) tedarikçiler, alt-yükleniciler, sanayi ortakları ve dağıtım teşkilatlarına dönüktür. Bölüm 2 : PSA PEUGEOT CITROËN in temel insan haklarından yana taahhütleri PSA PEUGEOT CITROËN, sendika federasyonları ve sendikal örgütler; Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından ifade edilen temel iş ilkeleri ve haklarını kabul ettiklerini belirtir ve bu ilke ve haklara uyacaklarını taahhüt ederler. Kendi payına PSA PEUGEOT CITROËN, Birleşmiş Milletler (BM) inisiyatifiyle hazırlanan Global Compact a uyma yönündeki bağlılığını hatırlatır.

3 3 Madde 2.1 Uluslararası planda tanınan İnsan Haklarına saygı PSA PEUGEOT CITROËN tüm faaliyet alanlarında, faaliyet yürüttüğü ülkede yürürlükte olan kanun ve yönetmeliklere uyar. Sosyal sorumluluğa dair olan ve dünya çapında geçerliliği olan bu sözleşmeyle PSA PEUGEOT CITROËN, yalnızca ulusal normlara uymakla kalmamakta, temel insan hakları alanında bir referans çerçevesi de vermektedir. PSA PEUGEOT CITROËN, insan haklarının fiili uygulamalarının henüz yetersiz olduğu bölgeler de dahil olmak üzere mevcut olduğu tüm ülkelerde İnsan Haklarına saygıyı taahhüt eder. Madde 2.2 İnsan hakları ihlallerinden uzak durma PSA PEUGEOT CITROËN, temel insan haklarının ihlal edildiği durumların veya eylemlerin takipçisidir. Grup, bu konunun toplumsal sorumluluğunun bir parçası olduğunu düşünmektedir. PSA PEUGEOT CITROËN, kişilerin haklarına ve itibarlarına saldırı niteliği taşıyan saygı ihlallerini, sözlü veya fiziksel kötü muameleleri ve tacizi cezalandırır. Bu davranışlar cezai yaptırım gerektirebilir ve tüm ülkelerde koruyucu önlemlere tabidir. Madde 2. 3 Örgütlenme özgürlüğü ve toplu müzakere hakkının tam olarak tanınması PSA PEUGEOT CITROËN sendikal faaliyetlere açıktır ve dünyanın her yerinde sendika gerçeğini, işçilerin sendikal örgütlenmeler kurma ve seçme hakkını tanır ve sendikal bağımsızlığa ve çoğulculuğa uymanın takipçisidir (ILO Sözleşmesi n 87). PSA PEUGEOT CITROËN, sendika üyelerini ve sorumlularını korumayı ve hiçbir antisendikal ayrımcılık yürütmemeyi taahhüt eder (ILO Sözleşmesi n 135). PSA PEUGEOT CITROËN, şirketin hayatını etkileyen büyük kararlar üzerinde işçi temsilcilerinin bilgi alma ve danışma hakkını tanır. PSA PEUGEOT CITROËN, sosyal diyalogun temel taşı olan toplu müzakereye uymayı taahhüt eder (ILO Sözleşmesi n 98). Madde 2.4 Her tür angarya ve zorunlu çalışma biçiminin ortadan kaldırılması PSA PEUGEOT CITROËN özgür iş seçimini taahhüt eder ve her defasında bir işin tehditle empoze edildiğini (yemeklerin kaldırılması, topraklara el koyma, ücretlerin belgelenmemesi, fiziksel saldırı, cinsel istismar, gönüllü olmayan cezai çalışma, vs.) göz önünde bulundurarak angaryayı reddeder (ILO Sözleşmeleri n 29 ve 105).

4 4 Madde 2.5 Çocuk çalıştırmanın tam olarak kaldırılması PSA PEUGEOT CITROËN çocuk çalıştırmayı reddeder ve yasaklar. Grubun işe başlama için asgari kabul ettiği yaş sabit olarak 18 dir, bu da uluslararası normların işe başlama için sabit olarak asgari kabul ettiği 15 yaşın üzerindedir (ILO Sözleşmesi n 138). Ekonominin ve eğitim sisteminin yeterince gelişmediği ülkeler veya bölgeler için ve bu yetersizlikleri gidermeye katkıda bulunmak amacıyla, ergenlerin sağlığını korumak ve güvenliklerini garanti altına almak kaydıyla asgari işe başlama yaşı 16 da sabitlenebilecektir. Bu durumda şirket ilgili çalışanlar için, daha iyi bir genel ve mesleki formasyon düzeyine ulaşmalarına yardımcı olmak amacıyla özel eğitim hükümlerini hayata geçirecektir. Ayrıca gençlere eğitimleri esnasında eşlik etmek ve iş dünyasına girişlerine yardımcı olmak için farklı türlerde sözleşmeler sunulabilecektir (örn. çıraklık sözleşmeleri, vs.). Madde 2.6 İş ve bir mesleğin uygulanmasıyla ilgili ayrımcılığın ortadan kaldırılması PSA PEUGEOT CITROËN işe alımda ve mesleki gelişimde kültür, cinsiyet, din, siyasi veya sendikal kanaat, ifade farklılıkları, fiziksel özellikler, meslekî kıdem, yaş, sağlık durumu ve cinsel tercihler üzerinden hiç bir ayrımcılık yapmamayı taahhüt eder (ILO Sözleşmesi n 111). PSA PEUGEOT CITROËN yasal kuralların ötesinde, en iyi pratikleri uygulamayı ve ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve eşcinsel düşmanlığına karşı, daha genel ifadesiyle ayrımcılığa tolerans göstermemeye karşı mücadele etmeyi ve özel hayata saygıyı korumayı taahhüt eder. Madde 2.7 Yolsuzlulukla mücadele ve çıkar çatışmalarının engellenmesi PSA PEUGEOT CITROËN tüm gücüyle yolsuzlukla mücadele etmeyi taahhüt eder. Grup, farklı iletişim ve/veya eğitim araçlarıyla çalışanları bu konuya karşı duyarlı hale getirecektir. Grubun çalışanları, grubun çıkarlarıyla kendilerinin veya yakınlarının çıkarları arasındaki her tür çatışma durumundan, grubun etik tüzüğüne uygun biçimde kaçınacaklardır. Aynı şekilde tüm personel üyeleri için bir tedarikçi veya müşterinin çıkarlarından yana davranmak da yasaktır, bu durumun tek istisnası portföy yönetiminin bir parçası olarak alım yapılmış olması ve ayrıcalıklı bilgilerin kullanımını yasaklayan kurallara uyulmasıdır.

5 5 Bölüm 3 : PSA PEUGEOT CITROËN in insan kaynakları yönetimi ve gelişimindeki taahhütleri Madde 3.1 İşin ve uzmanlıkların sorumlu yönetimi Çeşitlilik ve fırsat eşitliği üzerine kurulu işe alımlar PSA PEUGEOT CITROËN, işe alım sürecinin hiç bir aşamasının ayrımcı nitelikte olmayacağını taahhüt eder. Farklı profillerin bir arada bulunması, tamamlayıcılığın, sosyal adaletin ve ekonomik etkinliğin kaynağıdır. Bu çerçevede prosedürler ve araçlar her tür ayrımcılığı önleyecek ve fırsat eşitliğini öne çıkaracak şekilde hayata geçirilmektedir. Sürekli eğitim için geleceğin uzmanlıklarının geliştirilmesi PSA PEUGEOT CITROËN, sürekli eğitimin gerektirdiği uzmanlıkları hazırlamayı ve geliştirmeyi taahhüt eder. PSA PEUGEOT CITROËN tüm çalışanların eğitim programlarından, özellikle de yeni teknolojilere, ekipmanlara, sistemlere ve işlemlere daha iyi hakim olmaları amacıyla uzmanlık seviyelerini geliştirmeye dönük olanlardan yararlanabilmelerini taahhüt eder. İmzacılar mesleki eğitimin çalışanlar arasında, cinsiyetlerinden, kökenlerinden, temel eğitimlerinden, sağlık durumlarından, çalışma koşullarından veya saatlerinden bağımsız olarak eşitlik sağlayan araçlardan biri olduğunu düşünmektedirler. Mesleki gelişimlerin teşvik edilmesi PSA PEUGEOT CITROËN, çalışanların mesleki gelişimi ve döngüsü içersinde fırsat eşitliğini sağlamayı taahhüt eder. Personeli değerlendirme uygulamaları, Eylül 2004 tarihinde Fransa daki sosyal taraflarca imzalanan şirket içi çeşitlilik ve sosyal bağlılık sözleşmesi ruhuyla nesnel ve şeffaf kriterler doğrultusunda değerlendirilir. Ücret eşitliğine uymak amacıyla bir takım prosedürler ve göstergeler hayata geçirilmiştir. PSA PEUGEOT CITROËN her bir çalışanını kendi mesleki gelişimine yön vermesi konusunda teşvik eder. Çalışanlar için katılım yolları PSA PEUGEOT CITROËN, çalışanlarına düzenli olarak şirketin gidişatı ile iş ve çalışma koşullarını etkileyebilecek unsurlarla ilgili, doğrudan veya dolaylı olarak, özellikle işçileri ve sendikaları temsil eden yerel kurumlar üzerinden bilgilendirir. PSA PEUGEOT CITROËN, çalışanların inisiyatiflerinin katılımını ve değerlendirilmesini teşvik etmeyi taahhüt eder.

6 6 Faaliyet gelişiminde sosyal bir yaklaşım PSA PEUGEOT CITROËN faaliyet değişikliği durumunda uygun zaman içerisinde işçi temsilcilerini bilgilendirmeyi ve bu temsilcilerle koordinasyon kurmayı taahhüt eder. PSA PEUGEOT CITROËN her tür faaliyet ve iş değişikliği durumunda çalışanlarına eşlik eder. Madde 3.2 Cazip iş koşulları Ücretlendirmeler PSA PEUGEOT CITROËN her bir faaliyeti (otomobil, finansman, nakliyat ve lojistik) için piyasalardaki uygulamalara göre ücretlendirme yapar ve bu ücretlendirmelerin ulusal yasalar veya toplu sözleşmelerde belirlenen koşulların üzerinde veya en azından bu koşullara eşit düzeyde olacağını taahhüt eder. Aynı şekilde, tam zamanlı bir çalışma süresinin karşılığı olan ücretlendirmeler en azından asgari yasal seviyeye ve garanti edilmiş bulunan ve/veya sözleşmeyle belirlenen asgari seviyeye denk düşer ve bu şekilde çalışanlar için daha iyi yaşam koşulları sağlanmış olur. PSA PEUGEOT CITROËN başta kadın-erkek eşitliği olmak üzere eşit işe eşit ücret ilkesini tanır (ILO Sözleşmesi n 100). Grubun ücret politikası, nesnellik, hakkaniyet ve ücretlerin belirlenmesi kurallarında şeffaflık sağlama amacı güder. Tüm bunların yanı sıra, büyümenin ve değer yaratılmasının meyvelerini, kendi çabalarıyla bunlara katkıda bulunan çalışanlara geri dağıtmak için şirketin performansına bağlı bir kâr bölüşümü sistemi tüm personele sunulur. Sosyal koruma PSA PEUGEOT CITROËN tüm ülkelerde, ölüm, sakatlık ve maluliyete bağlı riskleri kapsayan ihtiyati tedbirler hayata geçirir. Aynı şekilde, PSA PEUGEOT CITROËN adım adım tüm ülkelerde zorunlu sistemlerin değişim oranındaki düşüşü karşılamak için ve tamamlayıcı sağlık sistemlerini zorunlu sağlık sigortasındaki gelişmeye paralel olarak düzenlemek için belirli katkılarla ilave emeklilik sistemlerini hayata geçirmektedir.

7 7 Madde 3.3 En iyi uluslararası standartlara denk gelen çalışma koşulları Müzakere yürütülen işçi örgütleri PSA PEUGEOT CITROËN, çalışma süresinin her zaman için ulusal yasalarla veya ilgili ülkedeki toplu sözleşmelerle belirlenen sürelere eşit veya bu sürelerin altında olacağını taahhüt eder. PSA PEUGEOT CITROËN, en azından ulusal yasalar veya toplu sözleşmeler tarafından belirlenen koşullara denk düşen dinlenme ve izin sürelerine uymayı taahhüt eder. Talepteki dalgalanmalar ve otomobil piyasasının çeşitliliği, her ülkedeki kullanımlara ve üzerinde müzakere yürütülen kurallara göre, sosyal diyalog ve koordinasyon çerçevesinde belirlenecek ve hayata geçirilecek şekilde çalışma sürelerinde ve organizasyonda düzenlemeleri gerektirir. Güvenlik, çalışma ve sağlık koşulları PSA PEUGEOT CITROËN için kabul edilebilir tek hedef kazasız çalışmadır. Grup, koruma temelli etkili iş sağlığı ve güvenliği politikalarının farklı alanlarda somut eylem planları biçiminde ve her biri kendi sorumluluk seviyesine göre sosyal tarafları da kapsayıcı nitelikte uygulanmasını taahhüt eder (ILO Sözleşmesi n 155). PSA PEUGEOT CITROËN yapılan işlerle ilgili adım adım daha fazla araştırma yapmayı ve her bir çalışan için ayrım yapmaksızın kendi yeteneklerine en uygun görevi aramayı taahhüt eder. PSA PEUGEOT CITROËN, öncelikli olarak mesleki faaliyetten kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek veya gelişebilecek rahatsızlıklara dönük olan bir aktif sağlık politikası yürütür. Dahası grup, tütün, alkol, uyuşturucu madde bağımlılığı, AIDS veya diğer hastalıklar gibi konularla ilgili olarak sağlık sektörünün temsilcileriyle birlikte çalışma yürütmeyi, çalışanları bu konularda bilgilendirmeyi ve koruyucu önlemler almayı amaçlar. Madde 3.4 Bu taahhütlerin yayılması ve şubelerde yürütülecek müzakere Hayata geçirilen ulusal müzakerelerin (örneğin ücretler, çalışma saatleri ve organizasyonu, vs.) ötesinde, her bir şube sendikal örgütlerle müzakere yürütmeyi, bu bölümde yer alan ilkelere ve taahhütlere, özellikle de eğitim, mesleki gelişim ve iş güvenliğiyle ilgili olanlara uygun adımları hayata geçirmeyi taahhüt eder.

8 8 Bölüm 4 : Tedarikçiler, alt-yükleniciler, sanayi ortakları ve dağıtım şebekeleriyle paylaşılan sosyal gereksinimler Tedarikçilerinin, alt-yüklenicilerinin, sanayi ortaklarının ve dağıtım şebekelerinin hukuki sorumluluğunu üstlenmeksizin PSA PEUGEOT CITROËN, bu sözleşmeyi bu şirketlere iletmeyi ve yukarıda bahsedilen uluslararası nitelikteki ILO sözleşmelerini uygulamalarını talep etmeyi taahhüt eder. PSA PEUGEOT CITROËN tedarikçilerinden, kendi tedarikçileri ve alt-yüklenicilerine dönük benzeri bir taahhüt talep eder. İhale duyuruları çerçevesinde PSA PEUGEOT CITROËN, ihaleyi alacak tedarikçilerin belirlenmesinde 2. bölümde bahsedilenler gibi insan haklarına saygının belirleyici bir kriter olacağını taahhüt eder. İnsan haklarına saygıyla ilgili tüm eksiklikler, PSA PEUGEOT CITROËN tarafından yapılacak bir uyarının ardından düzeltici eylem planlarını hayata geçirecektir. Bu haklara uyulmaması, nihai olarak ihalenin geri çekilmesine kadar varan yaptırımlara yol açacaktır. Aynı şekilde, yukarıda aktarılmış olan ILO standartlarını adım adım uygulayabilmeleri için küçük tedarikçi ve alt-yüklenici şirketlerine dönük özel bir süreç de hayata geçirilecektir. Bölüm 5 : Üretim bölgesi üzerinde şirketin faaliyetinin etkisinin göz önüne alınması PSA PEUGEOT CITROËN, yerel aktif nüfusun istihdamını ve eğitimini, böylelikle grubun yerleşiklik kazandığı her yerde ekonomik ve sosyal gelişmeye katkıda bulunmayı taahhüt eder. Aynı şekilde, mevcut olduğu her ülkede PSA PEUGEOT CITROËN, yeni istihdamlar yaratmak için yerel insan kaynaklarına ayrıcalık tanır ve mümkün olan her defasında yerel entegrasyonu geliştirir. Faaliyetin gelişmesi durumunda PSA PEUGEOT CITROËN, ulusal otoriteleri en üst düzeyde bilgilendirmeyi ve yerel çıkarları daha iyi göz önüne alabilmek için bu otoritelerle işbirliğine gitmeyi taahhüt eder. Bölüm 6 : Temel sosyal taahhütlerin hayata geçirilmesi PSA PEUGEOT CITROËN, IMF, EMF, başlıca ülkelerin bunlara bağlı olan ve olmayan sendikaları arasında imzalanmış olan ve dünya çapında geçerliliği olan sözleşme, sözleşmenin uygulama alanına (bölüm 1) giren şirketlerin temsil edildiği her ülkede uygulanmak zorunda olacaktır.

9 9 İmzacı taraflar sosyal diyalog üzerinden, mevcut çerçevedeki sözleşmenin uygulanması için hayata geçirilecek olan ve önceki dört bölümde yer alan eylemleri tanımlamayı taahhüt ederler. Otomobil, finansman, nakliyat ve lojistik sektörlerinin özgünlükleri ile farklı piyasalardaki rekabet edebilirlikleri göz önüne alınacaktır. Başlıca ülkelerde bu hayata geçirme çalışması, bir çalışma programının oluşturulmasının önünü açacaktır. PSA PEUGEOT CITROËN, grubun çalışanlarını bu sözleşmenin içeriğiyle ilgili geniş biçimde bilgilendirmeyi taahhüt eder. Dolayısıyla bu metin, iç iletişim araçları yoluyla grubun bütününe yayınlanacak ve tüm dillere çevrilecektir. Bu sözleşmeyi yorumlamakta güçlük çeken veya iyi biçimde uygulanacağından şüphe eden her bir çalışan hiyerarşi içinde bir üstüne, İlişkiler ve İnsan Kaynakları Yönetimi ne ve/veya bir sendika temsilcisine, bu bilgi taşıma işlemi kendisine herhangi bir zarar vermeyecek şekilde danışabilir. Bölüm 7 : Sözleşmenin takibi ve Dünya Komitesi nin oluşturulması Dünya çapında geçerliliği olan bu sözleşmenin takibi, iki seviyede yapılacaktır. Başlıca ülkelerin her birinde, insan kaynakları ve sendika yöneticilerinden oluşan yerel sosyal gözlemci kurulları oluşturulacaktır. Bu kurullar, işbu sözleşmenin imzacı taraflarıyla beraber ele alınacak ortak bir doküman üzerinden sözleşmenin uygulanmasına dönük yıllık takipler yapacaklardır. Grup düzeyinde her yıl, genişletilmiş Avrupa Komitesi içinde PSA PEUGEOT CITROËN nin sosyal sorumluluğu üzerine sözleşmenin uygulanma durumuyla ilgili bir bilanço sunulacaktır. Grubun faaliyetlerinin dünya çapındaki gelişmesi açısından işbu sözleşmenin imzacı tarafları nihai olarak bir Dünya Komitesi nin oluşturulmasını hedeflemektedirler. İlk olarak PSA PEUGEOT CITROËN grubunun şu an için var olan Avrupa Komitesi, bu komitenin yaptığı sözleşmede tanımlanan kriterlere uyan ülkelerin sendikal örgütlenmelerinden temsilcilerinin katılımıyla genişleyecektir. (örneğin Arjantin, Brezilya, vs). Bu temsilciler, bütün üyelerin hazır bulunduğu toplantılara gözlemci olarak davet edileceklerdir. İmzacı taraflar, bu amacı 3 yıl içerisinde gerçekleştirerek nihai olarak Dünya Komitesi ne dönüşme kararını alma olanağına sahip olabilme, Avrupa ile ilgili direktiflerin Avrupa daki tüm şubelere ve genişletilmiş Avrupa Komitesi ne uygulanması konusunda ortaklaşmaktadırlar. Komite nin, bütün üyelerinin bulunduğu tüm toplantılarının öncesinde, şu anki temsilciler ile IMF ve EMF temsilcilerinin katılacağı hazırlık toplantıları yapılacaktır.

10 10 Bölüm 8 : Nihai hükümler Tüm sendikal örgütler tarafından imzalanmış olması, işbu sözleşmeyi süresiz uygulanabilir kılmaktadır. Her üç yılda bir taraflar, taahhüt edilen eylemlerle ilgili global bir bilanço çıkarmak ve sözleşmeye ilave hükümler eklemek yoluyla, özellikle yasalardaki veya yönetmeliklerdeki değişiklikleri göz önüne alan gerekli düzenleme önlemlerini öngöreceklerdir. Farklı dil versiyonları arasında farklılık olması halinde Fransızca versiyon temel kabul edilecektir. Dünya ölçeğinde geçerli olan bu sözleşme hakkında her bir ülkenin hükümet kurumları ve diğer idari kurumlar resmi olarak bilgilendirilecektir.

YAPI KREDİ İNSAN HAKLARI BEYANI

YAPI KREDİ İNSAN HAKLARI BEYANI YAPI KREDİ İNSAN HAKLARI BEYANI YAPI KREDİ İNSAN HAKLARI BEYANI 1 KAPSAM VE TEMEL PRENSİPLER 1.1. GİRİŞ Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ( Yapı Kredi ), tüm operasyonlarını İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

Detaylı

AVRUPA YEREL YAŞAMDA KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ ŞARTI Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR)

AVRUPA YEREL YAŞAMDA KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ ŞARTI Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) AVRUPA YEREL YAŞAMDA KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ ŞARTI Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) 1 Bu belge Mayıs 2006'da Innsbruck'da düzenlenen CEMR genel kurulunda sunulmuştur. Kadın erkek eşitliği 5.

Detaylı

ÇALIŞMA HAKKI I. GİRİŞ VE TEMEL ÖNERMELER. 18 No lu Genel Yorum. (Sözleşmenin 6. Maddesi) Otuz beşinci oturum (2005)

ÇALIŞMA HAKKI I. GİRİŞ VE TEMEL ÖNERMELER. 18 No lu Genel Yorum. (Sözleşmenin 6. Maddesi) Otuz beşinci oturum (2005) 18 No lu Genel Yorum ÇALIŞMA HAKKI (Sözleşmenin 6. Maddesi) Otuz beşinci oturum (2005) I. GİRİŞ VE TEMEL ÖNERMELER 1. Çalışma hakkı pek çok uluslararası hukuki araçta tanınan temel bir haktır. Ekonomik,

Detaylı

Unilever. Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikası. Tedarikçilerimizle işbirliği içinde çalışma

Unilever. Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikası. Tedarikçilerimizle işbirliği içinde çalışma Unilever Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikası Tedarikçilerimizle işbirliği içinde çalışma Nisan 2014 1 İçindekiler Giriş 3 Temel İlkeler 4 Uygulama Esasları 5 I Unilever ile İş Yapmak için Zorunlu Şartlar

Detaylı

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi 1 Önsöz 1. OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi (Rehber), hükümetler tarafından çok uluslu şirketlere yapılan tavsiyelerdir. Rehber, çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin

Detaylı

Yönetim Kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme esaslarına ilişkin yeni Ücret Politikası kabul edildi.

Yönetim Kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme esaslarına ilişkin yeni Ücret Politikası kabul edildi. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1.Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Köklü değerlere ve güçlü kurumsal temellere sahip olan Boyner Grup un bir üyesi olan Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş., başarılı

Detaylı

Çevresel ve Sosyal Sürdürebilirlik Performans Standartları

Çevresel ve Sosyal Sürdürebilirlik Performans Standartları Çevresel ve Sosyal Sürdürebilirlik Performans Standartları Genel Bakış 1. IFC nin risk yönetimi yaklaşımının ayrılmaz bir parçası olan Sürdürülebilirlik Çerçevesi, IFC nin sürdürülebilir kalkınmaya yönelik

Detaylı

Çatışmalardan Etkilenmiş ve Yüksek Riskli Bölgelerin Madenlerine İlişkin Sorumlu Tedarik Zinciri için OECD Uyum Rehberi İKİNCİ BASKI

Çatışmalardan Etkilenmiş ve Yüksek Riskli Bölgelerin Madenlerine İlişkin Sorumlu Tedarik Zinciri için OECD Uyum Rehberi İKİNCİ BASKI Çatışmalardan Etkilenmiş ve Yüksek Riskli Bölgelerin Madenlerine İlişkin Sorumlu Tedarik Zinciri için OECD Uyum Rehberi İKİNCİ BASKI Çatışmalardan Etkilenmiş ve Yüksek Riskli Bölgelerin Madenlerine İlişkin

Detaylı

Voith Grubu Davranış Kuralları (Code of Conduct)

Voith Grubu Davranış Kuralları (Code of Conduct) Voith Grubu Davranış Kuralları (Code of Conduct) İçindekiler Voith Gmbh Genel Müdürlüğünden Önsöz 3 Voith Grubunun Kurumsal Değerleri ile Uyumlu Hareket etmek 1. Giriş ve İlkelerin Açıklanması 4 2. Müşteriler,

Detaylı

ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME

ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME Giriş ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME İşbu Sözleşme ye Taraf Olan Devletler, (a) Birleşmiş Milletler Şartı nda ilan edilmiş olan ve insanlık ailesinin tüm mensuplarının doğuştan sahip oldukları

Detaylı

ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME

ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME Giriş İşbu Sözleşme ye Taraf Olan Devletler, (a) Birleşmiş Milletler Şartı'nda ilan edilmiş olan ve insanlık ailesinin tüm mensuplarının doğuştan sahip oldukları

Detaylı

BM ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME

BM ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME BM ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME 13 Aralık 2006 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nda kabul edilen, 30 Mart 2007 tarihinde imzaya açılan ve Ülkemiz tarafından aynı tarihte 80 ülke ile

Detaylı

Performans Standardı 8:

Performans Standardı 8: Çevresel ve Sosyal Sürdürülebilirlik Performans Standartlarına Genel Bakış 1. IFC nin risk yönetimi yaklaşımının ayrılmaz bir parçası olan Sürdürülebilirlik Çerçevesi, IFC nin sürdürülebilir kalkınmaya

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NDA İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SORUMLULUĞU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NDA İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SORUMLULUĞU 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NDA İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SORUMLULUĞU Prof. Dr. Z. Gönül BALKIR * Giriş 20.06.2012 kabul tarihli 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

Securitas ın Değerleri ve Etik Kodu

Securitas ın Değerleri ve Etik Kodu Securitas ın Değerleri ve Etik Kodu Securitas AB Şirket Yönetimi Gözden Geçirildi: 6 Aralık 2011 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren geçerlidir İçindekiler Page 2 of 10 1 GENEL İLKELER... 3 2 DEĞERLERİMİZ...

Detaylı

İşveren Örgütleri için Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Rehberi

İşveren Örgütleri için Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Rehberi İşveren Örgütleri için Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Rehberi Nisan 2014 Bu Proje TİSK, BCM, HUP/CEA, MEF/UPCG ve CNIPMMR tarafından yürütülmektedir. 11 İletişim TİSK Genel Sekreterliği: 0312 439 77

Detaylı

BİZ DEĞİLSEK Koç Topluluğu Sürdürülebilirlik Raporu 2014

BİZ DEĞİLSEK Koç Topluluğu Sürdürülebilirlik Raporu 2014 BİZ DEĞİLSEK Koç Topluluğu Sürdürülebilirlik Raporu 2014 RAPOR İÇERİĞİ Koç Holding in yürüttüğü çalışmalar Topluluk şirketlerinden Arçelik, Aygaz, Ford Otosan, Koç Bilgi Grubu, Opet, Otokar, Otokoç Otomotiv,

Detaylı

İÇERİK. 4 Rollmech te İş Sağlığı & Güvenliği. 1 Yönetim Mesajı 2 Rollmech te Kurumsal Yönetim 3 Rollmech te İnsan

İÇERİK. 4 Rollmech te İş Sağlığı & Güvenliği. 1 Yönetim Mesajı 2 Rollmech te Kurumsal Yönetim 3 Rollmech te İnsan Global Compact İlerleme Raporu 2014 İÇERİK 1 Yönetim Mesajı 2 Rollmech te Kurumsal Yönetim 3 Rollmech te İnsan 4 Rollmech te İş Sağlığı & Güvenliği 5 Rollmech te Çevre 6 Rollmech te Etik 7 Rollmech te

Detaylı

Engellilerin İnsan Haklarına Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi

Engellilerin İnsan Haklarına Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi Engellilerin İnsan Haklarına Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi BAŞLANGIÇ Bu Sözleşme ye Taraf Devletler, (a) Birleşmiş Milletler Şartı nda ilan edilmiş olan ve insanlık ailesinin tüm mensuplarının doğuştan

Detaylı

Türkiye ile Katılım Ortaklığı Belgesinde Yer Alan İlkeler, Öncelikler ve Koşullara İlişkin KONSEY KARARI (2006/35/AT)

Türkiye ile Katılım Ortaklığı Belgesinde Yer Alan İlkeler, Öncelikler ve Koşullara İlişkin KONSEY KARARI (2006/35/AT) Türkiye ile Katılım Ortaklığı Belgesinde Yer Alan İlkeler, Öncelikler ve Koşullara İlişkin 23 Ocak 2006 tarihli KONSEY KARARI (2006/35/AT) AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2014

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2014 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2014 Değerli Paydaşlarımız, Sabancı Topluluğu olarak sürdürülebilirlik ve sürdürülebilirlik odaklı büyüme hedeflerimiz, her zaman iş yapış biçimimizin önemli bir belirleyicisi

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Koklu degerlere ve guclu kurumsal temellere sahip olan Boyner Topluluğu, basarılı is uygulamalarını devam ettirmek icin

Detaylı

KILAVUZU ETİK UYGULAMALARI

KILAVUZU ETİK UYGULAMALARI KILAVUZU ETİK UYGULAMALARI Talepkar bir etik standardı 4 Her düzeyde birleştirici uygulamalar 6 Bir etik sorunla ilgili nasıl iletişim yürütülür? 14 Gündelik hayatta temel etik referans anahtarı 18 Talepkar

Detaylı

SANDVIK TEDARİKÇİLERE YÖNELİK İŞ ETİĞİ KURALLARI

SANDVIK TEDARİKÇİLERE YÖNELİK İŞ ETİĞİ KURALLARI SANDVIK TEDARİKÇİLERE YÖNELİK İŞ ETİĞİ KURALLARI GİRİŞ GİRİŞ SANDVIK TEDARİKÇİLERE YÖNELİK İŞ ETİĞİ KURALLARI VERSİYON 2, ONAY TARİHİ: 2014 Sandvik, tüm faaliyetlerinde insan hakları, işçi hakları, çevre

Detaylı

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI 1 Ocak - 31 Aralık 2014 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871

Detaylı

İşyerinde İnsan Hakları Rehberi

İşyerinde İnsan Hakları Rehberi İşyerinde İnsan Hakları Rehberi İşyerinde İnsan Hakları Rehberi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZLER 1. İNSAN HAKLARI 8 > İnsan Hakları Kavramı ve Tarihçesi 8 > Uluslararası Mevzuat 8 > Türkiye de Mevzuat 12 > Türkiye

Detaylı

Turcas, 2013 yılı Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu ile Kurumsal Yönetim İlkeleri ne büyük ölçüde uyum sağlamıştır.

Turcas, 2013 yılı Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu ile Kurumsal Yönetim İlkeleri ne büyük ölçüde uyum sağlamıştır. 1 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Turcas, 2013 yılı Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu ile Kurumsal Yönetim İlkeleri ne büyük ölçüde uyum sağlamıştır. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı Turcas

Detaylı

6.Çocuk Haklarının Geliştirilmesi ve Korunması Amaçlı AB Rehber İlkeleri

6.Çocuk Haklarının Geliştirilmesi ve Korunması Amaçlı AB Rehber İlkeleri 6.Çocuk Haklarının Geliştirilmesi ve Korunması Amaçlı AB Rehber İlkeleri I. Giriş Çocuk Haklarına Dair Sözleşme tarihte en çok sayıda devlet tarafından onaylanmış insan hakları antlaşmasıdır. Sözleşme,

Detaylı

23 Ocak 2006 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Katılım Ortaklığı nın içerdiği ilke, öncelik ve koşullara ilişkin Konsey Kararı (2006/35/EC) AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ, Avrupa Topluluğu nu Kuran Antlaşmayı, Katılım

Detaylı

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi nin Çocuk Haklarına dair Sözleşme ye ilişkin Genel Yorumları 2008 2011

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi nin Çocuk Haklarına dair Sözleşme ye ilişkin Genel Yorumları 2008 2011 Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi nin Çocuk Haklarına dair Sözleşme ye ilişkin Genel Yorumları 2008 2011 Uluslararası Çocuk Merkezi Çocuk Hakları Serisi 10 ISBN: İçindekiler Genel Yorum No. 11

Detaylı