PSA PEUGEOT CITROËN İN SOSYAL SORUMLULUĞUNA DAİR DÜNYA ÇAPINDA GEÇERLİLİĞİ OLAN SÖZLEŞME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PSA PEUGEOT CITROËN İN SOSYAL SORUMLULUĞUNA DAİR DÜNYA ÇAPINDA GEÇERLİLİĞİ OLAN SÖZLEŞME"

Transkript

1 PSA PEUGEOT CITROËN İN SOSYAL SORUMLULUĞUNA DAİR DÜNYA ÇAPINDA GEÇERLİLİĞİ OLAN SÖZLEŞME «Sınır tanımayan bir sosyal taahhüt» ÖNSÖZ Dünya ölçeğindeki otomobil grubu PSA PEUGEOT CITROËN, temelini, yerleşmiş olduğu tüm ülkelerde ve farklı faaliyet kollarında sosyal açıdan sorumluluk arz eden eylem ve davranış ilkeleri üzerine kurmuştur. 9 Nisan 2003 tarihinde Global Compact a dahil olmasıyla PSA PEUGEOT CITROËN, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Temel İş İlkeleri ve Hakları Beyannamesi, Rio Çevre Beyannamesi, ve Birleşmiş Milletler in yolsuzluğa karşı Sözleşmesinden esinlenen on ilkesine uymayı ve bu ilkelerden ayrılmamayı taahhüt etmiştir. Bu taahhütler aynı zamanda sözü geçen grubun etik tüzüğüne yazılmış ve Mart 2003 tarihinde düzenlenerek tüm çalışanlara dağıtılmıştır. Bu tüzük, gerek yöneticilerin gerekse çalışanların her durumda başvurması ve uyması gereken temel nitelikteki ortak referansların gövdesini teşkil etmektedir. Dünya çapında geçerliliği olan bu sözleşme üzerinden PSA PEUGEOT CITROËN, Uluslararası Metalürji İşçileri Örgütleri Federasyonları (IMF) ve Avrupa Metalürjistler Federasyonu (EMF) gibi sendikal örgütlenmeler ile bağ kurarak temel insan haklarından yana taahhütlerini şekillendirmek arzusu taşımaktadır. [0] İşbu sözleşme, grubun sürdürülebilir büyümesi ve ekonomik performansı açısından büyük fayda sağlayan sosyal politikanın bir parçasını teşkil etmektedir. Hayata geçirilmesi, sosyal taraflarla sürdürülecek kalıcı bir sosyal diyaloga dayanmaktadır Bu politika, yıllardan beri tüm ülkelerde gerçekleştirilen ve özellikle temel insan hakları, fırsat eşitliği, çeşitlilik, kadın işgücünün geliştirilmesi, engelli insanların bütünleştirilmesi, vs. gibi alanları kapsayan ilerici uygulamalarla kendini göstermiştir. Her defasında bu ilerlemeye, hedefler, gerçekleştirilen eylemler ve ölçülebilir sonuçlarla birlikte yürütülen politikaların açık biçimde ifade edilmesi eşlik etmektedir. Öte yandan bu sözleşmenin imzacı tarafları halihazırda, otomobil, finansman ile nakliyat ve lojistik faaliyetlerinin, kendilerini kendi piyasalarında rekabet yürütmek zorunda bırakan ve rekabetin küresel ölçekte çok çetin bir şekilde yürüdüğü koşullarda geliştiğini kabul etmektedirler. Bu koşullar, sosyal diyalog çerçevesinde, insani ilerleme ile grubun sürdürülebilir ekonomik performansını birleştirmeye katkıda bulunma amacı taşıyan devamlı bir çözüm arayışını beraberinde getirmektedir.

2 2 Amaçları somutlaştırmayı mümkün hale getiren bu sözleşme, imzalayan her bir yönetici ve sendikal örgütler için bir referans çerçevesi teşkil edecektir. Ele aldığı başlıklar, temel insan haklarına uyumu en üst seviyeye ulaştırmayı hedefleyen bir ortak irade (bölüm 2), insan kaynakları yönetimi ve gelişimi (bölüm 3), tedarikçilerle paylaşılan sosyal zorunluluklar (bölüm 4), yerleşmiş olduğu bölgeler üzerinde şirketin faaliyetinin etkisinin göz önüne alınması (bölüm 5), bu ilkelerin tüm ülkelerde uygulanması (bölüm 6) ve Grubun Avrupa Komitesi nin bir Dünya Komitesi haline gelecek şekilde genişlemesidir (bölüm 7). Sosyal ilerlemenin taşıyıcısı olan bu sözleşme, aynı zamanda alıcı taraflarla (siyasi iktidarlar, sanayi ortakları, tedarikçiler, müşteriler, hissedarlar, sivil toplum örgütleri) yürütülen ilişkilerden de esinlenmek durumundadır. İmzacı taraflar bu taahhütlerin hayata geçirilmesinin, sosyal ilerlemenin sürekli olarak gerçekleştirilebilmesi için bu alanlardaki ulusal veya yerel düzeydeki aktörlerin de sürece dahil edilmesini gerektirdiğini düşünmektedirler. Bölüm 1 : Uygulama alanı Dünya çapında geçerliliği olan bu sözleşme doğrudan doğruya, konsolide otomobil alanında (araştırma-geliştirme, üretim, ticaret ve destek fonksiyonları) ve finansman, nakliyat ve lojistik alanlarında; şirketin çoğunluk teşkil eden bir mali katkı veya bu katkının %50 ile sınırlı olması halinde ilgili şubenin sosyal yönetimdeki sorumluluğu yoluyla hakim bir etkiye sahip olduğu, şu an için varolan veya gelecekte varolacak olan şubelerde uygulanmaktadır. PSA PEUGEOT CITROËN bu sözleşmeyi, aynı başlıklar üzerinde sosyal ortaklarıyla bir tartışma yürütebilmesi için, halihazırda Avrupa çapında diyalog süreci içerisinde olan Faurecia grubuna iletmeyi taahhüt eder. Nitekim bazı hükümler (bölüm 4) tedarikçiler, alt-yükleniciler, sanayi ortakları ve dağıtım teşkilatlarına dönüktür. Bölüm 2 : PSA PEUGEOT CITROËN in temel insan haklarından yana taahhütleri PSA PEUGEOT CITROËN, sendika federasyonları ve sendikal örgütler; Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından ifade edilen temel iş ilkeleri ve haklarını kabul ettiklerini belirtir ve bu ilke ve haklara uyacaklarını taahhüt ederler. Kendi payına PSA PEUGEOT CITROËN, Birleşmiş Milletler (BM) inisiyatifiyle hazırlanan Global Compact a uyma yönündeki bağlılığını hatırlatır.

3 3 Madde 2.1 Uluslararası planda tanınan İnsan Haklarına saygı PSA PEUGEOT CITROËN tüm faaliyet alanlarında, faaliyet yürüttüğü ülkede yürürlükte olan kanun ve yönetmeliklere uyar. Sosyal sorumluluğa dair olan ve dünya çapında geçerliliği olan bu sözleşmeyle PSA PEUGEOT CITROËN, yalnızca ulusal normlara uymakla kalmamakta, temel insan hakları alanında bir referans çerçevesi de vermektedir. PSA PEUGEOT CITROËN, insan haklarının fiili uygulamalarının henüz yetersiz olduğu bölgeler de dahil olmak üzere mevcut olduğu tüm ülkelerde İnsan Haklarına saygıyı taahhüt eder. Madde 2.2 İnsan hakları ihlallerinden uzak durma PSA PEUGEOT CITROËN, temel insan haklarının ihlal edildiği durumların veya eylemlerin takipçisidir. Grup, bu konunun toplumsal sorumluluğunun bir parçası olduğunu düşünmektedir. PSA PEUGEOT CITROËN, kişilerin haklarına ve itibarlarına saldırı niteliği taşıyan saygı ihlallerini, sözlü veya fiziksel kötü muameleleri ve tacizi cezalandırır. Bu davranışlar cezai yaptırım gerektirebilir ve tüm ülkelerde koruyucu önlemlere tabidir. Madde 2. 3 Örgütlenme özgürlüğü ve toplu müzakere hakkının tam olarak tanınması PSA PEUGEOT CITROËN sendikal faaliyetlere açıktır ve dünyanın her yerinde sendika gerçeğini, işçilerin sendikal örgütlenmeler kurma ve seçme hakkını tanır ve sendikal bağımsızlığa ve çoğulculuğa uymanın takipçisidir (ILO Sözleşmesi n 87). PSA PEUGEOT CITROËN, sendika üyelerini ve sorumlularını korumayı ve hiçbir antisendikal ayrımcılık yürütmemeyi taahhüt eder (ILO Sözleşmesi n 135). PSA PEUGEOT CITROËN, şirketin hayatını etkileyen büyük kararlar üzerinde işçi temsilcilerinin bilgi alma ve danışma hakkını tanır. PSA PEUGEOT CITROËN, sosyal diyalogun temel taşı olan toplu müzakereye uymayı taahhüt eder (ILO Sözleşmesi n 98). Madde 2.4 Her tür angarya ve zorunlu çalışma biçiminin ortadan kaldırılması PSA PEUGEOT CITROËN özgür iş seçimini taahhüt eder ve her defasında bir işin tehditle empoze edildiğini (yemeklerin kaldırılması, topraklara el koyma, ücretlerin belgelenmemesi, fiziksel saldırı, cinsel istismar, gönüllü olmayan cezai çalışma, vs.) göz önünde bulundurarak angaryayı reddeder (ILO Sözleşmeleri n 29 ve 105).

4 4 Madde 2.5 Çocuk çalıştırmanın tam olarak kaldırılması PSA PEUGEOT CITROËN çocuk çalıştırmayı reddeder ve yasaklar. Grubun işe başlama için asgari kabul ettiği yaş sabit olarak 18 dir, bu da uluslararası normların işe başlama için sabit olarak asgari kabul ettiği 15 yaşın üzerindedir (ILO Sözleşmesi n 138). Ekonominin ve eğitim sisteminin yeterince gelişmediği ülkeler veya bölgeler için ve bu yetersizlikleri gidermeye katkıda bulunmak amacıyla, ergenlerin sağlığını korumak ve güvenliklerini garanti altına almak kaydıyla asgari işe başlama yaşı 16 da sabitlenebilecektir. Bu durumda şirket ilgili çalışanlar için, daha iyi bir genel ve mesleki formasyon düzeyine ulaşmalarına yardımcı olmak amacıyla özel eğitim hükümlerini hayata geçirecektir. Ayrıca gençlere eğitimleri esnasında eşlik etmek ve iş dünyasına girişlerine yardımcı olmak için farklı türlerde sözleşmeler sunulabilecektir (örn. çıraklık sözleşmeleri, vs.). Madde 2.6 İş ve bir mesleğin uygulanmasıyla ilgili ayrımcılığın ortadan kaldırılması PSA PEUGEOT CITROËN işe alımda ve mesleki gelişimde kültür, cinsiyet, din, siyasi veya sendikal kanaat, ifade farklılıkları, fiziksel özellikler, meslekî kıdem, yaş, sağlık durumu ve cinsel tercihler üzerinden hiç bir ayrımcılık yapmamayı taahhüt eder (ILO Sözleşmesi n 111). PSA PEUGEOT CITROËN yasal kuralların ötesinde, en iyi pratikleri uygulamayı ve ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve eşcinsel düşmanlığına karşı, daha genel ifadesiyle ayrımcılığa tolerans göstermemeye karşı mücadele etmeyi ve özel hayata saygıyı korumayı taahhüt eder. Madde 2.7 Yolsuzlulukla mücadele ve çıkar çatışmalarının engellenmesi PSA PEUGEOT CITROËN tüm gücüyle yolsuzlukla mücadele etmeyi taahhüt eder. Grup, farklı iletişim ve/veya eğitim araçlarıyla çalışanları bu konuya karşı duyarlı hale getirecektir. Grubun çalışanları, grubun çıkarlarıyla kendilerinin veya yakınlarının çıkarları arasındaki her tür çatışma durumundan, grubun etik tüzüğüne uygun biçimde kaçınacaklardır. Aynı şekilde tüm personel üyeleri için bir tedarikçi veya müşterinin çıkarlarından yana davranmak da yasaktır, bu durumun tek istisnası portföy yönetiminin bir parçası olarak alım yapılmış olması ve ayrıcalıklı bilgilerin kullanımını yasaklayan kurallara uyulmasıdır.

5 5 Bölüm 3 : PSA PEUGEOT CITROËN in insan kaynakları yönetimi ve gelişimindeki taahhütleri Madde 3.1 İşin ve uzmanlıkların sorumlu yönetimi Çeşitlilik ve fırsat eşitliği üzerine kurulu işe alımlar PSA PEUGEOT CITROËN, işe alım sürecinin hiç bir aşamasının ayrımcı nitelikte olmayacağını taahhüt eder. Farklı profillerin bir arada bulunması, tamamlayıcılığın, sosyal adaletin ve ekonomik etkinliğin kaynağıdır. Bu çerçevede prosedürler ve araçlar her tür ayrımcılığı önleyecek ve fırsat eşitliğini öne çıkaracak şekilde hayata geçirilmektedir. Sürekli eğitim için geleceğin uzmanlıklarının geliştirilmesi PSA PEUGEOT CITROËN, sürekli eğitimin gerektirdiği uzmanlıkları hazırlamayı ve geliştirmeyi taahhüt eder. PSA PEUGEOT CITROËN tüm çalışanların eğitim programlarından, özellikle de yeni teknolojilere, ekipmanlara, sistemlere ve işlemlere daha iyi hakim olmaları amacıyla uzmanlık seviyelerini geliştirmeye dönük olanlardan yararlanabilmelerini taahhüt eder. İmzacılar mesleki eğitimin çalışanlar arasında, cinsiyetlerinden, kökenlerinden, temel eğitimlerinden, sağlık durumlarından, çalışma koşullarından veya saatlerinden bağımsız olarak eşitlik sağlayan araçlardan biri olduğunu düşünmektedirler. Mesleki gelişimlerin teşvik edilmesi PSA PEUGEOT CITROËN, çalışanların mesleki gelişimi ve döngüsü içersinde fırsat eşitliğini sağlamayı taahhüt eder. Personeli değerlendirme uygulamaları, Eylül 2004 tarihinde Fransa daki sosyal taraflarca imzalanan şirket içi çeşitlilik ve sosyal bağlılık sözleşmesi ruhuyla nesnel ve şeffaf kriterler doğrultusunda değerlendirilir. Ücret eşitliğine uymak amacıyla bir takım prosedürler ve göstergeler hayata geçirilmiştir. PSA PEUGEOT CITROËN her bir çalışanını kendi mesleki gelişimine yön vermesi konusunda teşvik eder. Çalışanlar için katılım yolları PSA PEUGEOT CITROËN, çalışanlarına düzenli olarak şirketin gidişatı ile iş ve çalışma koşullarını etkileyebilecek unsurlarla ilgili, doğrudan veya dolaylı olarak, özellikle işçileri ve sendikaları temsil eden yerel kurumlar üzerinden bilgilendirir. PSA PEUGEOT CITROËN, çalışanların inisiyatiflerinin katılımını ve değerlendirilmesini teşvik etmeyi taahhüt eder.

6 6 Faaliyet gelişiminde sosyal bir yaklaşım PSA PEUGEOT CITROËN faaliyet değişikliği durumunda uygun zaman içerisinde işçi temsilcilerini bilgilendirmeyi ve bu temsilcilerle koordinasyon kurmayı taahhüt eder. PSA PEUGEOT CITROËN her tür faaliyet ve iş değişikliği durumunda çalışanlarına eşlik eder. Madde 3.2 Cazip iş koşulları Ücretlendirmeler PSA PEUGEOT CITROËN her bir faaliyeti (otomobil, finansman, nakliyat ve lojistik) için piyasalardaki uygulamalara göre ücretlendirme yapar ve bu ücretlendirmelerin ulusal yasalar veya toplu sözleşmelerde belirlenen koşulların üzerinde veya en azından bu koşullara eşit düzeyde olacağını taahhüt eder. Aynı şekilde, tam zamanlı bir çalışma süresinin karşılığı olan ücretlendirmeler en azından asgari yasal seviyeye ve garanti edilmiş bulunan ve/veya sözleşmeyle belirlenen asgari seviyeye denk düşer ve bu şekilde çalışanlar için daha iyi yaşam koşulları sağlanmış olur. PSA PEUGEOT CITROËN başta kadın-erkek eşitliği olmak üzere eşit işe eşit ücret ilkesini tanır (ILO Sözleşmesi n 100). Grubun ücret politikası, nesnellik, hakkaniyet ve ücretlerin belirlenmesi kurallarında şeffaflık sağlama amacı güder. Tüm bunların yanı sıra, büyümenin ve değer yaratılmasının meyvelerini, kendi çabalarıyla bunlara katkıda bulunan çalışanlara geri dağıtmak için şirketin performansına bağlı bir kâr bölüşümü sistemi tüm personele sunulur. Sosyal koruma PSA PEUGEOT CITROËN tüm ülkelerde, ölüm, sakatlık ve maluliyete bağlı riskleri kapsayan ihtiyati tedbirler hayata geçirir. Aynı şekilde, PSA PEUGEOT CITROËN adım adım tüm ülkelerde zorunlu sistemlerin değişim oranındaki düşüşü karşılamak için ve tamamlayıcı sağlık sistemlerini zorunlu sağlık sigortasındaki gelişmeye paralel olarak düzenlemek için belirli katkılarla ilave emeklilik sistemlerini hayata geçirmektedir.

7 7 Madde 3.3 En iyi uluslararası standartlara denk gelen çalışma koşulları Müzakere yürütülen işçi örgütleri PSA PEUGEOT CITROËN, çalışma süresinin her zaman için ulusal yasalarla veya ilgili ülkedeki toplu sözleşmelerle belirlenen sürelere eşit veya bu sürelerin altında olacağını taahhüt eder. PSA PEUGEOT CITROËN, en azından ulusal yasalar veya toplu sözleşmeler tarafından belirlenen koşullara denk düşen dinlenme ve izin sürelerine uymayı taahhüt eder. Talepteki dalgalanmalar ve otomobil piyasasının çeşitliliği, her ülkedeki kullanımlara ve üzerinde müzakere yürütülen kurallara göre, sosyal diyalog ve koordinasyon çerçevesinde belirlenecek ve hayata geçirilecek şekilde çalışma sürelerinde ve organizasyonda düzenlemeleri gerektirir. Güvenlik, çalışma ve sağlık koşulları PSA PEUGEOT CITROËN için kabul edilebilir tek hedef kazasız çalışmadır. Grup, koruma temelli etkili iş sağlığı ve güvenliği politikalarının farklı alanlarda somut eylem planları biçiminde ve her biri kendi sorumluluk seviyesine göre sosyal tarafları da kapsayıcı nitelikte uygulanmasını taahhüt eder (ILO Sözleşmesi n 155). PSA PEUGEOT CITROËN yapılan işlerle ilgili adım adım daha fazla araştırma yapmayı ve her bir çalışan için ayrım yapmaksızın kendi yeteneklerine en uygun görevi aramayı taahhüt eder. PSA PEUGEOT CITROËN, öncelikli olarak mesleki faaliyetten kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek veya gelişebilecek rahatsızlıklara dönük olan bir aktif sağlık politikası yürütür. Dahası grup, tütün, alkol, uyuşturucu madde bağımlılığı, AIDS veya diğer hastalıklar gibi konularla ilgili olarak sağlık sektörünün temsilcileriyle birlikte çalışma yürütmeyi, çalışanları bu konularda bilgilendirmeyi ve koruyucu önlemler almayı amaçlar. Madde 3.4 Bu taahhütlerin yayılması ve şubelerde yürütülecek müzakere Hayata geçirilen ulusal müzakerelerin (örneğin ücretler, çalışma saatleri ve organizasyonu, vs.) ötesinde, her bir şube sendikal örgütlerle müzakere yürütmeyi, bu bölümde yer alan ilkelere ve taahhütlere, özellikle de eğitim, mesleki gelişim ve iş güvenliğiyle ilgili olanlara uygun adımları hayata geçirmeyi taahhüt eder.

8 8 Bölüm 4 : Tedarikçiler, alt-yükleniciler, sanayi ortakları ve dağıtım şebekeleriyle paylaşılan sosyal gereksinimler Tedarikçilerinin, alt-yüklenicilerinin, sanayi ortaklarının ve dağıtım şebekelerinin hukuki sorumluluğunu üstlenmeksizin PSA PEUGEOT CITROËN, bu sözleşmeyi bu şirketlere iletmeyi ve yukarıda bahsedilen uluslararası nitelikteki ILO sözleşmelerini uygulamalarını talep etmeyi taahhüt eder. PSA PEUGEOT CITROËN tedarikçilerinden, kendi tedarikçileri ve alt-yüklenicilerine dönük benzeri bir taahhüt talep eder. İhale duyuruları çerçevesinde PSA PEUGEOT CITROËN, ihaleyi alacak tedarikçilerin belirlenmesinde 2. bölümde bahsedilenler gibi insan haklarına saygının belirleyici bir kriter olacağını taahhüt eder. İnsan haklarına saygıyla ilgili tüm eksiklikler, PSA PEUGEOT CITROËN tarafından yapılacak bir uyarının ardından düzeltici eylem planlarını hayata geçirecektir. Bu haklara uyulmaması, nihai olarak ihalenin geri çekilmesine kadar varan yaptırımlara yol açacaktır. Aynı şekilde, yukarıda aktarılmış olan ILO standartlarını adım adım uygulayabilmeleri için küçük tedarikçi ve alt-yüklenici şirketlerine dönük özel bir süreç de hayata geçirilecektir. Bölüm 5 : Üretim bölgesi üzerinde şirketin faaliyetinin etkisinin göz önüne alınması PSA PEUGEOT CITROËN, yerel aktif nüfusun istihdamını ve eğitimini, böylelikle grubun yerleşiklik kazandığı her yerde ekonomik ve sosyal gelişmeye katkıda bulunmayı taahhüt eder. Aynı şekilde, mevcut olduğu her ülkede PSA PEUGEOT CITROËN, yeni istihdamlar yaratmak için yerel insan kaynaklarına ayrıcalık tanır ve mümkün olan her defasında yerel entegrasyonu geliştirir. Faaliyetin gelişmesi durumunda PSA PEUGEOT CITROËN, ulusal otoriteleri en üst düzeyde bilgilendirmeyi ve yerel çıkarları daha iyi göz önüne alabilmek için bu otoritelerle işbirliğine gitmeyi taahhüt eder. Bölüm 6 : Temel sosyal taahhütlerin hayata geçirilmesi PSA PEUGEOT CITROËN, IMF, EMF, başlıca ülkelerin bunlara bağlı olan ve olmayan sendikaları arasında imzalanmış olan ve dünya çapında geçerliliği olan sözleşme, sözleşmenin uygulama alanına (bölüm 1) giren şirketlerin temsil edildiği her ülkede uygulanmak zorunda olacaktır.

9 9 İmzacı taraflar sosyal diyalog üzerinden, mevcut çerçevedeki sözleşmenin uygulanması için hayata geçirilecek olan ve önceki dört bölümde yer alan eylemleri tanımlamayı taahhüt ederler. Otomobil, finansman, nakliyat ve lojistik sektörlerinin özgünlükleri ile farklı piyasalardaki rekabet edebilirlikleri göz önüne alınacaktır. Başlıca ülkelerde bu hayata geçirme çalışması, bir çalışma programının oluşturulmasının önünü açacaktır. PSA PEUGEOT CITROËN, grubun çalışanlarını bu sözleşmenin içeriğiyle ilgili geniş biçimde bilgilendirmeyi taahhüt eder. Dolayısıyla bu metin, iç iletişim araçları yoluyla grubun bütününe yayınlanacak ve tüm dillere çevrilecektir. Bu sözleşmeyi yorumlamakta güçlük çeken veya iyi biçimde uygulanacağından şüphe eden her bir çalışan hiyerarşi içinde bir üstüne, İlişkiler ve İnsan Kaynakları Yönetimi ne ve/veya bir sendika temsilcisine, bu bilgi taşıma işlemi kendisine herhangi bir zarar vermeyecek şekilde danışabilir. Bölüm 7 : Sözleşmenin takibi ve Dünya Komitesi nin oluşturulması Dünya çapında geçerliliği olan bu sözleşmenin takibi, iki seviyede yapılacaktır. Başlıca ülkelerin her birinde, insan kaynakları ve sendika yöneticilerinden oluşan yerel sosyal gözlemci kurulları oluşturulacaktır. Bu kurullar, işbu sözleşmenin imzacı taraflarıyla beraber ele alınacak ortak bir doküman üzerinden sözleşmenin uygulanmasına dönük yıllık takipler yapacaklardır. Grup düzeyinde her yıl, genişletilmiş Avrupa Komitesi içinde PSA PEUGEOT CITROËN nin sosyal sorumluluğu üzerine sözleşmenin uygulanma durumuyla ilgili bir bilanço sunulacaktır. Grubun faaliyetlerinin dünya çapındaki gelişmesi açısından işbu sözleşmenin imzacı tarafları nihai olarak bir Dünya Komitesi nin oluşturulmasını hedeflemektedirler. İlk olarak PSA PEUGEOT CITROËN grubunun şu an için var olan Avrupa Komitesi, bu komitenin yaptığı sözleşmede tanımlanan kriterlere uyan ülkelerin sendikal örgütlenmelerinden temsilcilerinin katılımıyla genişleyecektir. (örneğin Arjantin, Brezilya, vs). Bu temsilciler, bütün üyelerin hazır bulunduğu toplantılara gözlemci olarak davet edileceklerdir. İmzacı taraflar, bu amacı 3 yıl içerisinde gerçekleştirerek nihai olarak Dünya Komitesi ne dönüşme kararını alma olanağına sahip olabilme, Avrupa ile ilgili direktiflerin Avrupa daki tüm şubelere ve genişletilmiş Avrupa Komitesi ne uygulanması konusunda ortaklaşmaktadırlar. Komite nin, bütün üyelerinin bulunduğu tüm toplantılarının öncesinde, şu anki temsilciler ile IMF ve EMF temsilcilerinin katılacağı hazırlık toplantıları yapılacaktır.

10 10 Bölüm 8 : Nihai hükümler Tüm sendikal örgütler tarafından imzalanmış olması, işbu sözleşmeyi süresiz uygulanabilir kılmaktadır. Her üç yılda bir taraflar, taahhüt edilen eylemlerle ilgili global bir bilanço çıkarmak ve sözleşmeye ilave hükümler eklemek yoluyla, özellikle yasalardaki veya yönetmeliklerdeki değişiklikleri göz önüne alan gerekli düzenleme önlemlerini öngöreceklerdir. Farklı dil versiyonları arasında farklılık olması halinde Fransızca versiyon temel kabul edilecektir. Dünya ölçeğinde geçerli olan bu sözleşme hakkında her bir ülkenin hükümet kurumları ve diğer idari kurumlar resmi olarak bilgilendirilecektir.

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir.

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir. Randstad Group İlkesi Başlık Business Principles (Randstad iş ilkeleri) Yürürlük Tarihi 27-11 -2009 Birim Grup Hukuk Belge No BP_version1_27112009 Randstad, çalışma dünyasını şekillendirmek isteyen bir

Detaylı

İş Yeri Hakları Politikası

İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası Çalışanlarımızla olan ilişkilerimize değer veririz. İşimizin başarısı, küresel işletmemizdeki her bir çalışana bağlıdır. İş yerinde insan haklarının

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited İnsan Hakları Politikası (22 Şubat 2013 tarih ve 2/2013 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısında onaylandığı şekilde) Revizyon 1 (20 Şubat 2015 tarih ve 2/2015 No'lu

Detaylı

SCA Davranış Kuralları

SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA paydaşları ile değer yaratmaya, çalışanları, müşterileri, tüketicileri, hissedarları ve diğer iş ortaklarıyla saygı, sorumluluk ve mükemmelliğe dayanan

Detaylı

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact)

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ETİK KURALLAR VE KURUMSAL SORUMLULUK Doğuş Otomotiv Etik Kuralları, imzalamış olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact), kurumsal sosyal sorumluluk politikaları ve şirket

Detaylı

Daimler grubunda sosyal sorumluluk ile ilkeler. Daimler sosyal sorumluluğunun bilincinde olup Küresel Anlaşma (Global Compact) için baz

Daimler grubunda sosyal sorumluluk ile ilkeler. Daimler sosyal sorumluluğunun bilincinde olup Küresel Anlaşma (Global Compact) için baz 2 Daimler grubunda sosyal sorumluluk ile ilkeler Giriş Daimler sosyal sorumluluğunun bilincinde olup Küresel Anlaşma (Global Compact) için baz oluşturan 10 ilkeye bağlıdır. Bu ortak hedeflerin gerçekleştirilmesi

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

Sosyal Standartlar 1. Sosyal Standartlar

Sosyal Standartlar 1. Sosyal Standartlar Sosyal Standartlar 1 Sosyal Standartlar 2 Sosyal Standartlar İçindekiler Önsöz 3 1. Uygulama Prosedürü 4 2. Mesai Saatleri, Ücretler ve İzin Hakkı 5 3. Ayrımcılık 5 4. Çocuk İşçiliği ve Zorla Çalıştırma

Detaylı

PSA PEUGEOT CITROEN İN SOSYAL SORUMLULUĞU HAKKINDAKİ KÜRESEL ÇERÇEVE ANTLAŞMASI

PSA PEUGEOT CITROEN İN SOSYAL SORUMLULUĞU HAKKINDAKİ KÜRESEL ÇERÇEVE ANTLAŞMASI PSA PEUGEOT CITROEN İN SOSYAL SORUMLULUĞU HAKKINDAKİ KÜRESEL ÇERÇEVE ANTLAŞMASI Hudut Tanımayan bir Sosyal ve Sürekli Taahhüt GİRİŞ Dünya ölçeğindeki Otomobil Grubu PSA PEUGEOT CITROEN, gelişmesini, yerleşmiş

Detaylı

Code of Conduct ımız.

Code of Conduct ımız. Code of Conduct ımız. Değerleri birlikte yaşamak. Beraber değerler yaratmak. Deutsche Telekom!" === İçindekiler Önsöz 4 Ön açıklamalar 6 Şirket prensibi 6 Yürütme 7 Uygulama ve geçerlilik 7 Hukuk ve ahlak

Detaylı

ICEM ile Eni arasındaki Küresel Sözleşmenin Metni

ICEM ile Eni arasındaki Küresel Sözleşmenin Metni ICEM ile Eni arasındaki Küresel Sözleşmenin Metni ULUSLARÖTESİ ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ VE ŞİRKET SOSYAL SORUMLULUĞU ÜZERİNE SÖZLEŞME 29 Kasım 2002 günü Roma da Eni SpA ile FILCEA-Cgil, FEMCA-Cisl, UILCEM-Uil

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

ERICSSON Davranış Kuralları

ERICSSON Davranış Kuralları ERICSSON Davranış Kuralları Amaç Bu Davranış Kurallarının amacı insan haklarını korumak ve adil istihdam koşullarını, güvenli çalışma koşullarını, çevresel konuların sorumlu yönetimini ve yüksek etik standartları

Detaylı

T.C. BA BAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Ba kanl. Avrupa Birli i Toplumsal Cinsiyet E itli i Stratejisi

T.C. BA BAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Ba kanl. Avrupa Birli i Toplumsal Cinsiyet E itli i Stratejisi T.C. BA BAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Ba kanl Avrupa Birli i Toplumsal Cinsiyet E itli i Stratejisi Özet Bilgi Notu Haz rlayan AB leri Uzman Yrd. Gök en

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ( Şirket veya Doğan Burda ) Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

TEDARİKÇİ DAVRANIŞ KURALLARI. Haziran 2013'te revize edilmiştir.

TEDARİKÇİ DAVRANIŞ KURALLARI. Haziran 2013'te revize edilmiştir. Elektronik sürüm, şu adreste bulunmaktadır: www.danaher.com/suppliers Supplier Code of Conduct (Tedarikçi Davranış Kuralları) bağlantısına tıklayın. TEDARİKÇİ DAVRANIŞ KURALLARI Haziran 2013'te revize

Detaylı

DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI Sayfa : 1/5 1. AMAÇ Bu politikanın amacı, Doğan Grubu olarak sosyal sorumluluk ilkelerimizi belirtmek ve sosyal sorumluluk kapsamındaki çalışmaların Grubumuz için

Detaylı

İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI

İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI LORD Corporation ( LORD ) kendini dürüstlük ve yüksek etik standartları ile iş yapmaya adamıştır. Ayrıca, işimiz için geçerli tüm kanun ve yönetmeliklere uyma konusunda kararlıyız.

Detaylı

Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı

Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Misyon: Evrensel Etik İlkelerin Türkiye de toplumun her kesiminde benimsenmesi ve uygulanmasına önderlik etmek

Detaylı

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. nın ( Şirket ) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk

Detaylı

DOĞAN GRUBU İNSAN HAKLARI POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU İNSAN HAKLARI POLİTİKASI DOĞAN GRUBU İNSAN HAKLARI POLİTİKASI Sayfa : 1/5 1. AMAÇ Bu Politika nın amacı Doğan Grubu olarak faaliyetlerimizde temel insan haklarına gösterdiğimiz saygıyı ve çalışanlarımıza verdiğimiz değeri açıklamaktır.

Detaylı

Nisan 2011. Tedarikçi Davranı Kuralları

Nisan 2011. Tedarikçi Davranı Kuralları Nisan 2011 Tedarikçi Davranı Kuralları Group_SupplierCodeofConduct_April2011_TUR.doc 1 GİRİŞ Sodexo için işlerin yürütülmesinde yüksek etik kuralları çok önemlidir. Bu sebepten dolayı ilişkide olduğumuz

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ BİRİNCİ BÖLÜM EŞİTLİK KAVRAMI

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ BİRİNCİ BÖLÜM EŞİTLİK KAVRAMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ II İÇİNDEKİLER 13 KİSALTMALAR 25 GİRİŞ 27 BİRİNCİ BÖLÜM EŞİTLİK KAVRAMI 1. Genel Olarak 29 I. Felsefi Açıdan Eşitlik Kavramı 29 II. Eşitlik İlkesi ve Değer Yargıları 30 III. Eşitlik

Detaylı

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası Büyümenin ve istihdamın artırılması için 2005 yılında kabul edilen Yenilenmiş Lizbon Stratejisi kapsamında, Avrupa Sosyal modelini yeniden şekillendiren Sosyal Gündem

Detaylı

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB Eşleştirme Projesi, Ankara Kursun 6. Haftası Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü Sosyal refah ve sağlık bakım alanında idari

Detaylı

Başvuru Koşulları: (link oluşturulacaktır)

Başvuru Koşulları: (link oluşturulacaktır) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğünce Eylül 2010-Mart 2012 döneminde yürütülmüş olan Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Eşleştirme Projesi kapsamında,

Detaylı

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI 1 Nasıl bir anayasa yapım süreci? Maddeleri değil ilkeleri temel alan Ayırıcı değil birleştirici Uzlaşmaya zorlamayan Uzlaşmazlık alanlarını ihmal etmeyen Mutabakatı değil ortak

Detaylı

Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Çalışma Grubu Global Compact

Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Çalışma Grubu Global Compact Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Çalışma Grubu Global Compact Türkiye @globalcompacttr 10 ilke UN Global Compact 9,269 Şirket 164 Ülke 43,142 Rapor Sayılarla Global Compact Türkiye Raporlama Yapan İmzacı

Detaylı

gelişmesini sağlaması için gerekli birçok maddeye yer verilmiştir. Sözleşmede yer alan

gelişmesini sağlaması için gerekli birçok maddeye yer verilmiştir. Sözleşmede yer alan ÇOCUK HAKLARININ SINIFLANDIRILMASI Çocuk Hakları Sözleşmesi nde, çocukların sağlıklı yaşaması ve çok yönlü olarak gelişmesini sağlaması için gerekli birçok maddeye yer verilmiştir. Sözleşmede yer alan

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Bilgi Güvenliği Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası Sürüm No: 4.0 Yayın Tarihi:11.05.2014 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ( Şirket veya Doğan Holding ) (Komite), Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASINDA GÜVENCE VE ESNEKLİĞİN SAĞLANMASI İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ SÜRE SGK. Sosyal Taraflar

İŞGÜCÜ PİYASASINDA GÜVENCE VE ESNEKLİĞİN SAĞLANMASI İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ SÜRE SGK. Sosyal Taraflar 1. Yasal düzenlemesi bulunan ancak yeterli uygulama alanı olmayan esnek çalışma biçimlerinin uygulanabilirliği artırılacaktır. 1.1 Belirli süreli iş sözleşmeleri için belirlenen süre içerisinde tekrarlanma

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Kurumsal Yönetim Politikası (29 Eylül 2009 tarih ve 1/2009 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısı tarafından onaylandığı şekilde) Başkandan mesaj Indorama Ventures Public

Detaylı

AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca şirketimiz bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 2014 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU Mart 2014 1 RAPOR NO : 1 RAPOR TARİHİ : Mart 2014 İNCELEMEYİ YAPAN : Kurumsal Yönetim Komitesi İNCELEMENİN KONUSU : Kurumsal

Detaylı

Compass Group Ahlak Kuralları

Compass Group Ahlak Kuralları Compass Group Yayın 1.2 Compass Group & BM Küresel Sözleşme Alanımızda dünya lideri olarak, temin ettiğimiz hizmetlerin kalitesi için ve işimizi profesyonel ve etik şekilde yapmamız amacıyla çok yüksek

Detaylı

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ İÇ TÜZÜKLERİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ TÜZÜĞÜ

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ İÇ TÜZÜKLERİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ TÜZÜĞÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ İÇ TÜZÜKLERİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ TÜZÜĞÜ KOD NO REVİZE NO 2014/1 YÜRÜRLÜK TARİHİ 03.08.2012 REVİZYON TARİHİ 30.06.2014

Detaylı

TEDARİKÇİ TÜZÜĞÜ 1. GEÇİNMEYE YETECEK ÜCRETLER ÖDENİR. 1.1 Standart bir çalışma haftası için ödenen ücretler ve yardımlar

TEDARİKÇİ TÜZÜĞÜ 1. GEÇİNMEYE YETECEK ÜCRETLER ÖDENİR. 1.1 Standart bir çalışma haftası için ödenen ücretler ve yardımlar Bu Tüzük mümkün olan yerlerde üzerine çıkılması gereken minimum standartları sunmaktadır. Uygularken, tedarikçiler ulusal kanunlar ve yürürlükteki diğer kanunlara uyumlu olmalıdır; kanunların hükümleri

Detaylı

DOĞAN GRUBU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI DOĞAN GRUBU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI Sayfa : 1/6 1. AMAÇ Grubumuz çalışanlarının sağlığını ve güvenliğini ön planda tutmaktadır. Bu anlamda, İş Sağlığı ve Güvenliği politikamız insana ve çalışanlarımıza

Detaylı

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi REPUBLIC OF SLOVENIJA MINISTRSTRY OF ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING Milena Marega Bölgesel Çevre Merkezi, Slovenya Ülke Ofisi Sunum

Detaylı

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME Dr. Günay SAKA HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI 1 Dersin amacı Bu bir saatlik dersin sonunda Dönem III öğrencileri, Çocuk Hakları Sözleşmesi ile ilgili bilgi sahibi olacaklardır.

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde 22/01/2010 tarih ve 56-121 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

Proje Kaynak Yönetimi

Proje Kaynak Yönetimi Proje Kaynak Yönetimi 2.7.Kaynak 2.7.1. Proje Takımı Kurma Projeler, projenin gerçekleştirilmesi sebebiyle bir araya getirilen takımlar tarafından gerçekleştirilir. Takım çalışması, takım yönetmeyi ve

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

Her türlü alıkonulma yerinin düzenli ziyaretler yolu ile denetlenerek kişilerin işkence ve kötü muameleye karşı etkin biçimde korunması amacını

Her türlü alıkonulma yerinin düzenli ziyaretler yolu ile denetlenerek kişilerin işkence ve kötü muameleye karşı etkin biçimde korunması amacını Her türlü alıkonulma yerinin düzenli ziyaretler yolu ile denetlenerek kişilerin işkence ve kötü muameleye karşı etkin biçimde korunması amacını taşıyan İşkenceye Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine

Detaylı

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KONU : KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ İÇ TÜZÜKLERİ

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KONU : KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ İÇ TÜZÜKLERİ 1/5 1. KURULUŞ KARARI Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK) yürürlükte bulunan Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca oluşturulan bu Komite, Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nun tarihli ve 838 sayılı kararı

Detaylı

Davranıs ve Çalısma İlkeleri

Davranıs ve Çalısma İlkeleri Davranıs ve Çalısma İlkeleri Saint-Gobain Grubu, hem yönetim hem de calışanlar tarafından uygulanan ve yıllar boyunca Grubun faaliyetlerine yön veren bir takım ilkeler geliştirmiştir. Günümüzde grup, bu

Detaylı

Şişecam Topluluğu Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası

Şişecam Topluluğu Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası 1. Amaç Şişecam Topluluğu Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası Bu politika metni ile Şişecam Topluluğu nun rüşvet ve yolsuzluk konusundaki taahhütlerinin ve bu konudaki yaklaşımının açık ve net

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ ETİK KURALLARI

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ ETİK KURALLARI VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ ETİK KURALLARI Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ ( Vestel Elektronik veya Şirket ) faaliyetlerini Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış ve internet sitesi vasıtasıyla

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (Şirket) Kurumsal Yönetim Komitesi (Komite), Şirketin kurumsal

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

SİGORTA ŞİRKETİ VE REASÜRANS ŞİRKETİ İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNDE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE İLİŞKİN GENELGE (2011/8)

SİGORTA ŞİRKETİ VE REASÜRANS ŞİRKETİ İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNDE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE İLİŞKİN GENELGE (2011/8) Hazine Müsteşarlığı ndan: 27/04/2011 SİGORTA ŞİRKETİ VE REASÜRANS ŞİRKETİ İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNDE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE İLİŞKİN GENELGE (2011/8) Bir şirketin yönetim kurulu, yöneticileri, ortakları

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Evra ÇETİN. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi nin 8-11. maddeleri Bağlamında. Çalışanların Hakları

Yrd. Doç. Dr. Evra ÇETİN. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi nin 8-11. maddeleri Bağlamında. Çalışanların Hakları Yrd. Doç. Dr. Evra ÇETİN İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi nin 8-11. maddeleri Bağlamında Çalışanların Hakları İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII GİRİŞ...1 I. Konunun Önemi...1 II. Çalışan Kavramının

Detaylı

ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK

ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK Etik Kavramı ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK Etik kelimesi köken olarak Eski Yunan'a kadar gider. Etik evrensel olarak kabul gören kurallardır. Etik; doğruyla yanlışı, haklı ile haksızı, iyiyle kötüyü, adil

Detaylı

Prysmian Group - İnsan Hakları Politikası. İçindekiler

Prysmian Group - İnsan Hakları Politikası. İçindekiler Prysmian Group - İnsan Hakları Politikası İçindekiler Şirkete Bağlılık... 2 İnsan Hakları Politikasının kapsamı ve amacı... 3 İlkeler... 3 Ayrımcılık karşıtlığı... 3 Çocuk işçiliği... 3 Zorla/cebri işçilik...

Detaylı

Yüksel'in Sürdürülebilirlik Raporu III. Yüksel'in Sürdürülebilirlik Raporu

Yüksel'in Sürdürülebilirlik Raporu III. Yüksel'in Sürdürülebilirlik Raporu Yüksel'in Sürdürülebilirlik Raporu III Yüksel'in Sürdürülebilirlik Raporu Yükselebilirlik - Yüksel'in Sürdürülebilirlik Raporu 3 Rapor Profili (G4-28,29,30) G4-9 1 03 Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı 04

Detaylı

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Kabul Tarihi: 26.03.2014 Yürürlük Tarihi: 26.03.2014 Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi YÖNETMELİĞİ Hazırlayan: Kurumsal Yönetim

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı YÖNETİM SİSTEMLERİ Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı Genel Bilgilendirme Çevre Yönetim Sistemi (ISO 14001) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS 18001) Sosyal Sorumluluk Standardı

Detaylı

C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ. Prof. Dr. Feride ACAR

C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ. Prof. Dr. Feride ACAR C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ CEDAW Nedir? CEDAW sekiz temel Birleşmiş Milletler insan hakları sözleşmesinden biridir. BM İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMELERİ Medeni ve Siyasi

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Bu düzenlemenin amacı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenlemeler

Detaylı

Coca-Cola İçecek A.Ş. Yönetim Kurulu. Kurumsal Yönetim Komitesi ÇALIŞMA ESASLARI

Coca-Cola İçecek A.Ş. Yönetim Kurulu. Kurumsal Yönetim Komitesi ÇALIŞMA ESASLARI COCA-COLA İÇECEK A.Ş. Versiyon Sayısı: 3 Kabul Tarihi: 2 Nisan 2009 Geçerlik Tarihi: 2 Nisan 2009 Coca-Cola İçecek A.Ş. Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim Komitesi ÇALIŞMA ESASLARI İşbu Yönetmelik Yönetim

Detaylı

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ÇEVRE POLİTİKASI

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ÇEVRE POLİTİKASI GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ Revizyon Yayın Tarihi V.1 Haziran 2016 1. AMAÇ ve KAPSAM GİRİŞ ve AMAÇ İşbu Çevre Politikası nın ( Politika ) amacı Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ( GYH ) ve

Detaylı

DAVRANIŞ YÖNETMELİĞİMİZ LEASEPLAN ÇALIŞANI OLARAK SORUMLULUKLARIMIZ

DAVRANIŞ YÖNETMELİĞİMİZ LEASEPLAN ÇALIŞANI OLARAK SORUMLULUKLARIMIZ DAVRANIŞ YÖNETMELİĞİMİZ İş yönetimi Değerlerimiz Yönetmelik Genel İlkeleri DAVRANIŞ YÖNETMELİĞİMİZ LEASEPLAN ÇALIŞANI OLARAK SORUMLULUKLARIMIZ Müşterilerimiz, Tedarikçilerimiz ve İş Ortaklarımız Dünyadaki

Detaylı

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ETİK KURALLARI

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ETİK KURALLARI ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ETİK KURALLARI Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ( Zorlu Enerji veya Şirket ) faaliyetlerini Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış ve internet sitesi vasıtasıyla kamuya

Detaylı

İş Etiği Kodu. İş Etiği Kodunun Temel İlkeleri 1. Doğru ve Dürüst Davranmak:

İş Etiği Kodu. İş Etiği Kodunun Temel İlkeleri 1. Doğru ve Dürüst Davranmak: İş Etiği Kodu Doğruluk ve dürüstlük, Coca-Cola İçecek A.Ş.'nin ( CCI veya Şirket ) sürdürülebilir ticari başarısının ve güçlü itibarının temelini oluşturmaktadır. Her ikisi de temel önem taşıyan doğruluk

Detaylı

Yerli ve / veya yabancı şirket evlilikleri ve beraberinde farklı kültürlere uyum süreci,

Yerli ve / veya yabancı şirket evlilikleri ve beraberinde farklı kültürlere uyum süreci, Hafta 1: İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI 1 1 İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Önemi ve Amacı İnsan kaynakları yönetimi, en üst düzey yöneticiden en alta, tedarik ve satın almadan satış sonrası

Detaylı

HSBC Mal ve Hizmet Tedarikçileri Etik ve Çevresel Davranış Kuralları. Sürüm 8.0

HSBC Mal ve Hizmet Tedarikçileri Etik ve Çevresel Davranış Kuralları. Sürüm 8.0 HSBC Mal ve Hizmet Tedarikçileri Etik ve Çevresel Davranış Kuralları Sürüm 8.0 Ekim 2016 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: GİRİŞ... 3 1.1 KAPSAM... 3 1.2 POLİTİKA... 3 BÖLÜM 2: GEREKLİLİKLER... 4 2.1 EKONOMİK... 4

Detaylı

159 NOLU SÖZLEŞME SAKATLARIN MESLEKİ REHABİLİTASYON VE İSTİHDAMI HAKKINDA SÖZLEŞME. ILO Kabul Tarihi: 1Haziran 1983. Kanun Tarih ve Sayısı (*) :

159 NOLU SÖZLEŞME SAKATLARIN MESLEKİ REHABİLİTASYON VE İSTİHDAMI HAKKINDA SÖZLEŞME. ILO Kabul Tarihi: 1Haziran 1983. Kanun Tarih ve Sayısı (*) : 159 NOLU SÖZLEŞME SAKATLARIN MESLEKİ REHABİLİTASYON VE İSTİHDAMI HAKKINDA SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 1Haziran 1983 Kanun Tarih ve Sayısı (*) : Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları Ekonomi Bakanligi Ev Sahipliginde Özet 5 Ekim 2015 Hilton Istanbul Bosphorus Hotel İstanbul,

Detaylı

TÜRKİYE DE TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ VE SAĞLIK SİSTEMİNE ETKİSİ ÇALIŞTAYI 16 MAYIS 2017 BERA OTEL, ANKARA PROGRAM

TÜRKİYE DE TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ VE SAĞLIK SİSTEMİNE ETKİSİ ÇALIŞTAYI 16 MAYIS 2017 BERA OTEL, ANKARA PROGRAM TÜRKİYE DE TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ VE SAĞLIK SİSTEMİNE ETKİSİ ÇALIŞTAYI 16 MAYIS 2017 BERA OTEL, ANKARA PROGRAM 08.00 9.00 : KAHVALTI MODERATÖR : MEHMET ATASEVER RAPORTÖRLER: ZAFER KARACA, FATMA

Detaylı

Türkiye nin Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Karnesi

Türkiye nin Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Karnesi Türkiye nin Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Karnesi Özet Türkiye nin ILO Karnesi Zayıf! 31 Mayıs 2016, İstanbul Türkiye ILO lerini En Çok İhlal Eden Ülkelerden Uluslararası Çalışma Örgütü nün (ILO) 105.

Detaylı

2008 TÜRKİYE İLERLEME RAPORU NUN İSTİHDAM VE SOSYAL POLİTİKA BAŞLIKLI 19

2008 TÜRKİYE İLERLEME RAPORU NUN İSTİHDAM VE SOSYAL POLİTİKA BAŞLIKLI 19 5 Kasım 2008 2008 TÜRKİYE İLERLEME RAPORU NUN İSTİHDAM VE SOSYAL POLİTİKA BAŞLIKLI 19. FASLI İLE EKONOMİK VE SOSYAL HAKLAR BÖLÜMÜNÜN İLGİLİ KISIMLARININ MESS UZMANLARINCA YAPILAN GAYRIRESMİ TERCÜMESİDİR

Detaylı

CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE

CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE MUAMELE EŞİTLİĞİ CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE Ayşegül Yeşildağlar Ankara, 08.10.2010 HUKUKİ KAYNAKLAR Md. 2 EC : temel prensip -kadın erkek eşitliğini sağlamak, Topluluğun özel bir yükümlülüğüdür,

Detaylı

KULE HİZMET VE İŞLETMECİLİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI

KULE HİZMET VE İŞLETMECİLİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI KULE HİZMET VE İŞLETMECİLİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI 1. DAYANAK Kurumsal Yönetim Komitesi nin görev ve çalışma esasları, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Şirket esas

Detaylı

Sigortacılık Etik İlkeleri

Sigortacılık Etik İlkeleri Sigortacılık Etik İlkeleri ETİK İLKELERİN AMACI Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Sigortacılık Etik İlkelerinin amacı; sigorta ve reasürans şirketlerinin, müşterileri, çalışanları, aracıları,

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. ÇIKAR ÇATIŞMALARI POLİTİKASI

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. ÇIKAR ÇATIŞMALARI POLİTİKASI ÇIKAR ÇATIŞMALARI POLİTİKASI 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu politikanın amacı, İntegral Menkul Değerler A.Ş. (Şirket) yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetleri sunarken müşterilerinin çıkarını ve piyasanın

Detaylı

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI ve RİSK YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI ve RİSK YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI Ek-1 RİSKİN ERKEN SAPTANMASI ve RİSK YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

CODE OF CONDUCT. Tedarikçiler ve İş Ortakları İçin

CODE OF CONDUCT. Tedarikçiler ve İş Ortakları İçin CODE OF CONDUCT Tedarikçiler ve İş Ortakları İçin Versiyon: 2.0 Geçerlilik başlangıç tarihi: 01 Ocak 2015 İletişim: MAN SE, Compliance Awareness & Prevention, Oskar-Schlemmer-Straße 19-21, 80807 München

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Sayfa No Sayfa 1 / 5 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Sayfa No Madde 1- Amaç 2 Madde 2- Kapsam 2 Madde 3- Sorumluluk 2 Madde 4- Hukuki Dayanak 2 İKİNCİ BÖLÜM KURULUŞ VE GÖREVLER Madde 5- İş Sağlığı

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited. Tedarikçi Davranış Kuralları

Indorama Ventures Public Company Limited. Tedarikçi Davranış Kuralları Indorama Ventures Public Company Limited Tedarikçi Davranış Kuralları Tedarikçi Davranış Kuralları Indorama Girişim Halka Açık Limited Şirketi ve bağlı şirketleri / ortakları (topluca Şirket olarak anılacaktır),

Detaylı

1.2.9 Hesap verebilirlik Performans ölçümü, raporlama, izleme & değerlendirme

1.2.9 Hesap verebilirlik Performans ölçümü, raporlama, izleme & değerlendirme 1.2.9 Hesap verebilirlik Performans ölçümü, raporlama, izleme & değerlendirme 3. Hafta: Kurumların raporları & izlemesi Mr Petri Huovinen, Finlandiya Hazine 13. Gün 14 Ekim 2011 Hesap verebilirlik ve piyasa

Detaylı

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı Gülşah Özcanalp Göktekin Uzman Sosyolog / İş ve Meslek Danışmanı Liderlik Enstitüsü Eğitim ve İstihdam Hizmetleri Çalışma Evrensel Bir Haktır İnsan

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ÇERÇEVE SUNU Gülçiçek ÖZKORKMAZ Başkanlık Baş Danışmanı Mukim Özel Temsilciler Direktörü ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ve TÜRKİYE ÜZERİNE

Detaylı

AB GENÇLİK POLİTİKALARINDA SAĞLIK

AB GENÇLİK POLİTİKALARINDA SAĞLIK AB GENÇLİK POLİTİKALARINDA SAĞLIK Yrd. Doç. Dr. Sedef EYLEMER İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi

Detaylı

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu. Basın Duyurusu. UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Büyük Buluşması

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu. Basın Duyurusu. UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Büyük Buluşması UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Basın Duyurusu UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Büyük Buluşması 16-17 Kasım 2012 Concorde De Luxe Resort Hotel Antalya UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Büyük Buluşması, Genel

Detaylı

GENERALİ SİGORTA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2011

GENERALİ SİGORTA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2011 GENERALİ SİGORTA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2011 Hazine Müsteşarlığı'nın yayınladığı 27.04.2011 tarih ve 2011/8 sayılı "Sigorta Şirketi ve Reasürans Şirketi ile Emeklilik Şirketlerinde

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Batman Üniversitesi iç kontrol

Detaylı

DOĞAN GRUBU RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI DOĞAN GRUBU RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politika, Doğan Grubu nun rüşvet ve yolsuzluk konusundaki yaklaşımının açık bir şekilde belirtilmesini amaçlamaktır. Doğan Grubu

Detaylı

AB de İşyeri Sağlığı ve Güvenliği

AB de İşyeri Sağlığı ve Güvenliği AB de İşyeri Sağlığı ve Güvenliği İşyeri Sağlığı, Güvenliği ve Hijyeni AB de İşyeri Sağlığı ve Güvenliğinin önemi Misyon ve teşkilat AB Mevzuatı ve AB Stratejisi Ortaklar Başlıca güçlükler ve inisiyatifler

Detaylı

ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI 1 İçerik 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. PRENSİPLER... 3 4. ÜCRETLENDİRME POLİTİKASININ BELİRLENMESİ... 4 5. ÜCRETLENDİRME POLİTİKASININ UYGULANMASI... 5 6. ÜCRETLENDİRME UYGULAMALARININ

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Yolsuzlukla Mücadele Politikası (12 Ocak 2014 tarih ve 1/2014 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısında onaylandığı şekilde) Revizyon 1 (20 Şubat 2015 tarih ve 2/2015

Detaylı

ERBİL BEYTAR İŞÇİNİN KİŞİLİĞİNİN VE KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI

ERBİL BEYTAR İŞÇİNİN KİŞİLİĞİNİN VE KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI ERBİL BEYTAR İŞÇİNİN KİŞİLİĞİNİN VE KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 KİŞİLİK HAKKI VE KİŞİLİĞİN KORUNMASI 1. KİŞİLİK KAVRAMI VE İÇERİĞİ...5

Detaylı

Proje Çevresi ve Bileşenleri

Proje Çevresi ve Bileşenleri Proje Çevresi ve Bileşenleri 1.3. Proje Çevresi Proje çevresi, proje performans ve başarısını önemli ölçüde etkiler. Proje takımı; sosyoekonomik, coğrafı, siyasi, yasal, teknolojik ve ekolojik gibi kuruluş

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI I. AMAÇ ve KAPSAM Madde 1- Bu düzenlemenin amacı Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) yönetim kurulu tarafından oluşturulacak Kurumsal

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı