Başarılı Bir Geçiş Đçin Hazır mısınız? Deloitte Türkiye

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Başarılı Bir Geçiş Đçin Hazır mısınız? Deloitte Türkiye"

Transkript

1 Yeni Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) Başarılı Bir Geçiş Đçin Hazır mısınız? Deloitte Türkiye 27 EKĐM 2011

2 Gündem Bir Bakışta Yeni Türk Ticaret Kanunu Neler Getiriyor? Uyum Süreci - Deloitte Bakış Açısı Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Teknoloji Soru & Cevap Deloitte Türkiye

3 Bir Bakışta Yeni Türk Ticaret Kanunu Neler Getiriyor?

4 TTK Ana Uyum Alanları Yeni TTK, şirketler için 6 ana konu başlığı altında uyum gereksinimi getirmektedir. Yasal Yapı ve Pay Sahipliği Hakları Şirketler Topluluğu Bağımsız Denetim ve Đşlem Denetimi Mali Durum, Finansal Raporlama & UFRS ile Özdeş TMS ŞĐRKETĐNĐZ Bilgi Toplumu Hizmetleri, Bilgi Güvenliği ve Web Sitesi Uygulamaları Kurumsal Yönetim Đlkeleri ve Đç Denetim Deloitte Türkiye

5 Bir Bakışta Yeni Türk Ticaret Kanunu Yönetim Kurulu Toplanması, karar alması kolaylaştı Özenli, sadık, profesyonel yönetici Yetkileri teşkilat yönergesiyle belirleniyor Sorumluluk rejimi akılcı biçimde düzenlendi Yetki / Görev Tanımları Teşkilat yönergesi Kim kime karşı sorumludur Görev ve yetki tanımlamaları Şirketler Topluluğu Hakim şirket raporu Bağlı şirket raporu Yasal Yapı ve Pay Sahipliği Hakları Şirketler Topluluğu Kamunun Aydınlanması Finansal Şeffaflık Yönetsel Şeffaflık Web Sitesi Zengin içerik Sürekli güncelleme Ciddi yaptırımlar Finansal Tablolar UFRS ye uygun Gerçeğe uygun Şeffaf ve izlenebilir Yıllık Faaliyet Raporu Kapsamlı Doyurucu UFRS ye uygun Risklerin Erken Teşhisi Komitesi Mevcut riskler Potansiyel riskler Risk raporlaması Bağımsız Denetçinin Şirketi Bilinçlendirmesi Bağımsız Denetim Finansal Bilgilerin Denetimi Bağımsız Denetçi Raporu Bağımsız Denetim (Sürekli) 1 Yıllığına seçilir Finansal tabloları ve yıllık faaliyet raporlarını denetler Ölçü: - Standartlara uygunluk - Gerçeğe uygunluk Tamamlayıcı Denetim Đşlem Denetimi Geçici ve işlem bazında Özel işlemlerin zarar vermeden yapılması ve bilgilerin korunması Genel Kurul Şeffaf yönetimden ve şeffaf finansal yapıdan gelen sağlıklı bilgilerle karar verecek Yöneticinin de pay sahibinin de bilgi alma hakları güçlendirildi Uzmanlardan (denetim) gelen veriler kararları biçimlendirecek Yükselen Pay Sahipliği Değeri Kurumsal Yönetim Đlkeleri ve Đç Denetim Bilgi Toplumu Hizmetleri, Bilgi Güvenliği ve Web Sitesi uygulamaları Mali Durum, Finansal Raporlama & UFRS ile Özdeş TMS Đşlem Denetçisi Raporu Bağımsız Denetim ve Đşlem Denetimi Deloitte Türkiye

6 TTK / Đkincil Mevzuat Hazırlanacak ikincil mevzuat, 3 tüzük, 9 yönetmelik ve 11 tebliğden oluşacaktır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ticaret Sicili Tüzüğünü, Kanunun yayımı tarihinden itibaren 6 ay, diğer ikincil mevzuatı ise bir yıl içerisinde hazırlayarak 1 Temmuz 2012 den önce yayınlayacaktır. Hazırlanacak ikincil mevzuat başlıklar itibariyle şöyledir. TÜZÜKLER YÖNETMELĐKLER TEBLĐĞLER Ticaret Sicili Müdürlüklerinin Kurulmasında Aranan Şartlar ve Odalar Arası Đşbirliği Yönetmeliği (Madde 24/3) Bağımsız Denetleme Yönetmeliği (Madde 400/1) Denetçinin Denetimi Yönetmeliği KOBĐ Tanımı Yönetmeliği (Madde 1522) Internet Sitesi Yönetmeliği (Madde 1524/4) Eski Türe Dönüş Tebliği Ticaret Sicili Tüzüğü (Madde 26) Denetleme Tüzüğü Elektronik Ortamda Genel Kurul Tüzüğü (Madde 1527/5) Elektronik Ortamda Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Yönetmeliği (Madde 1527/6) Genel Kurullarda Bulunacak Bakanlık Temsilcisi Yönetmeliği Tevdi Eden Temsilcisi Yönetmeliği Yıllık Faaliyet Raporu Zorunlu Asgari Đçeriğinin Belirlenmesine Dair Yönetmelik Defterlerin Onayına Đlişkin Tebliğ Đzin Alacak Anonim Şirketler Tebliği Birikimli Oy Tebliği Kâr Avansı Tebliği Uygulama Tebliği Şirketler Topluluğu Tebliği Kayıtlı Sermaye Tebliği Finansal Tabloların Đlanı Tebliği Anonim Şirketlerin Genel Kurullarının Çalışma Esas ve Usullerine Đlişkin Đç Yönergede Yer Alacak Asgari Unsurların Belirlenmesine Đlişkin Tebliğ Unvanda Đltibas Tebliği/Genelgesi Deloitte Türkiye

7 Cezai Yaptırımlar Defter tutma yükümlülüklerini ihlal edenler, TMS ye uymayanlar, Adli Para Cezası defterlerin açılış ve kapanışlarını onaylattırmayanlar, belirli konularda doğru beyanda bulunmayanlar ve doğru belge düzenlemeyenler, şirket kurucularının gerçeğe aykırı beyanname tanzimleri, şirketten yasağa rağmen ödünç alanlar, Ticaret Sicil müdürü tarafından tescile davet edildiği halde kendisine verilen süre içinde tescil isteminde bulunmayan ve kaçınma sebeplerini de bildirmeyen kişilere 7 idari para cezası öngörülmektedir. Adli Para Cezası ve Hapis Cezası Đnternet sitesi kurma veya güncelleme yükümlülüklerini yerine getirmeyenler (3 aya kadar) Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin gizli bilgilerini saklama yükümlülüğüne aykırı davrananlar (1 yıla kadar), Tescil ve kayıt için bilerek gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar (üç aydan iki yıla kadar) Şirketlerin kuruluş, sermaye artırımı, azaltılması veya menkul kıymet ihracı ile belge ve taahhütnamelerinin kanuna veya gerçeğe aykırı olması (1 yıldan 3 yıla kadar) Taahhüt olunmamış veya ödenmemiş sermayeyi taahhüt edilmiş veya ödenmiş gibi göstermek (üç aydan iki yıla kadar) Denetçiler tarafından istenmesine rağmen gerekli bilgi ve belgeleri vermeyenler veya eksik verenler ya da bu denetim elemanlarının görevlerini yapmalarını engelleyenler, fiilleri daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde (üç aydan iki yıla kadar ) 2011 Deloitte Türkiye

8 Son Tarihler Haritası 6 ana konu başlığı bazında uyumun sağlanması için son tarihler belirlenmiş ve ilan edilmiş durumdadır TTK Yasal Yapı ve Pay Sahipliği Hakları Ana Sözleşme Değişikliği Asgari sermayeye uyum Đmtiyazların uyumu Pay sahipleri borç tasfiyesi Şirketler Topluluğu TTK Hakim şirket denkleştirme Kurumsal Yönetim Đlkeleri ve Đç Denetim Bağımsız Denetim ve Đşlem Denetimi Mali Durum, Finansal Raporlama ve UFRS ile Özdeş TMS Bilgi Toplumu Hizmetleri, Bilgi Güvenliği 8 ve Web Đşlem Denetimi Bağımsız Denetim Deloitte Türkiye

9 Uyum Süreci: Deloitte Bakış Açısı

10 TTK Uyum Bakış Açımız: Uyum Alanları Uyum Alanları Bağımsız Denetim ve Đşlem Denetimi Yasal Yapı ve Pay Sahipliği Hakları Bilgi Toplumu Hizmetleri, Bilgi Şirketler Topluluğu Güvenliği ve Web Sitesi Uygulamaları Mali Durum, Kurumsal Yönetim Finansal Raporlama Đlkeleri ve & UFRS ile Đç Denetim Özdeş TMS Yaptırım Derecesi Ne ifade ediyor? Zorunlu Kanun tarafından zorunlu kılınmış maddeler Gerekli Kanun tarafından zorunlu kılınmamakla birlikte gerekçelerinde belirtilen maddeler ve zorunlu yapıları işler hale getirebilmek için altyapı vb. alanlarda alınması gerekli olan aksiyonlar Faydalı Kanun tarafından yükümlülük içermeyen ancak fırsatlar sunan ve/veya mevcut yeni yapılanmalarda kurumsallaşma vb. alanlarda sağlanabilecek ek katma değer yaratan faydalı alanlar

11 TTK Uyum Bakış Açımız Uyum Alanları Bağımsız Denetim ve Đşlem Denetimi Yasal Yapı ve Pay Sahipliği Hakları Şirketler Topluluğu Mali Durum, Finansal Raporlama & UFRS ile Özdeş TMS Bilgi Toplumu Hizmetleri, Bilgi Güvenliği ve Web Sitesi Uygulamaları Kurumsal Yönetim Đlkeleri ve Đç Denetim Strateji ve Altyapı Strateji Đş Modeli Kurumsal Yönetim Organizasyon Đnsan Kaynağı Süreçler Veri ve Bilgi Teknoloji ve Sistemler Yasal Yapı

12 TTK Uyum Bakış Açımız: Aşamalar Dönüşüm Aşamaları 1. Analiz 2. Yol Haritası 3. Uyum 4. Destek 5. Uyum Yönetimi Şirketimiz ne durumda? Eksiklerimiz neler? Gruptaki şirketler arasında farklılıklar neler? Stratejilerimiz ve uygulamalarımız ile yeni TTK ne oranda örtüşüyor? Ne tür risk/fırsatlar var? Alınması gereken aksiyonlar neler? Đç-dış kaynak kullanım dengesi nasıl olmalı? Hangi sıra ve öncelikle? Maliyetler? Süre? Uyum Yönetimi Uyum süreci nasıl planlanmalı? Çalışmalara hangi birimler dahil edilmeli? Risk yönetimi nasıl yürütülmeli? Risklerin ortaya konması ve ilgili aksiyonların alınması için işletilecek mekanizmalar? Süreç ile ilgili değişim ve iletişim yönetimi nasıl yapılmalı? Kullanılacak yöntem ve araçlar? Yeni tasarlanan yapılar nasıl olacak? Altyapıda neler değişecek? Uyum süreci nasıl yönetilecek? Eğitim, iletişim, bilgilendirme gereksinimleri Yeni düzenlemelere uyumda destek Ek eğitimler Teknik uzmanlık Uyum sonrası değişikliklerin bünyeye alınması Sürekli gözetim ve iyileştirme

13 Ayrılmaz ikili: TTK ve Teknoloji Teknoloji Desteği Gereksinim Alanı Yeni TTK Đlgili Madde No TMS Uyumlu Muhasebe Defteri 64 Bütçe ve Đş Planlama 375 Konsolidasyon Şirketler Grubu 398 Raporlama ve Đş Zekası - Raporlama 401 Yayınlama Yönetimi Web sayfası 1525 Süreç Kontrolü - GRC 378 Risk Yönetimi - GRC 378 Erişim Kontrolü 378 E-Arşivleme ve E-Devlet Uygulamaları - KEP 1525

14 Teşekkürler Đletişim Bilgisi: Ali Çiçekli Ortak Deloitte Yeni TTK Hizmetleri Lideri Gökay Özdemir Kıdemli Müdür Deloitte Finansal Dönüşüm Hizmetleri Lideri

15 Soru Cevap

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Kurumsallaşma, Denetim ve Risk Yönetimi. Ali Çiçekli, CPA, SMMM TTK İş Geliştirme Lideri 17 Ekim, Swissotel, İstanbul

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Kurumsallaşma, Denetim ve Risk Yönetimi. Ali Çiçekli, CPA, SMMM TTK İş Geliştirme Lideri 17 Ekim, Swissotel, İstanbul Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Kurumsallaşma, Denetim ve Risk Yönetimi Ali Çiçekli, CPA, SMMM TTK İş Geliştirme Lideri 17 Ekim, Swissotel, İstanbul 1 Gündem Bir Bakışta Yeni Türk Ticaret Kanunu Kurumsal

Detaylı

SUGTURK. Kerem Karabiber Yönetim Kurulu Başkanı

SUGTURK. Kerem Karabiber Yönetim Kurulu Başkanı SUGTURK Kerem Karabiber Yönetim Kurulu Başkanı SAP Kullanıcı Grubu nedir? SAP Kullanıcı Grupları o SAP AG nin ülkelerdeki organizasyonlarından bağımsız, o 29 farklı ülke veya bölgede faaliyet gösteren,

Detaylı

New Ideas Make a Difference

New Ideas Make a Difference Özet Mali Bülten Tarih: 07.11.2012 Sayı:S.2012/15 Değerli Müşterimiz; 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunun 6273 ve 6335 sayılı kanunlar ile getirilen değişiklikleri içerin özet mali bültenimiz yer alan açıklamalarımız

Detaylı

www.ttkrehberi.com Yeni TTK yürürlükte Son değişiklikler 4 Temmuz 2012

www.ttkrehberi.com Yeni TTK yürürlükte Son değişiklikler 4 Temmuz 2012 www.ttkrehberi.com Yeni TTK yürürlükte Son değişiklikler 4 Temmuz 2012 Ortak Hükümler ile Anonim ve Limited Şirketlere İlişkin Hükümlerde Değişiklikler Yeni Türk Ticaret Kanunu ( Yeni TTK ) 1 Temmuz 2012

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu Bilgilendirme Toplantısı. 6 Haziran 2011 Mersin

Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu Bilgilendirme Toplantısı. 6 Haziran 2011 Mersin Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu Bilgilendirme Toplantısı 6 Haziran 2011 Mersin Timuçin Cengiz Deloitte Türkiye Aile Şirketleri Hizmetleri Direktörü 1 Gündem 14:00 14:20 14:20 16:00 Açılış konuşmaları

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdür V. 8 Şubat 2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu - Şeffaflık, - Hesap Verebilirlik, - Kurumsallaşma, - Elektronik Ortamda Hukuki İşlem Tesis Edebilme

Detaylı

TTK. Dijital. Uyum. Şeffaflık. İç Denetim. Analizi. Kurumsal Risk. Hukuki. Raporlama. Değişimin Kalp Atışlarını Duyuyor musunuz?

TTK. Dijital. Uyum. Şeffaflık. İç Denetim. Analizi. Kurumsal Risk. Hukuki. Raporlama. Değişimin Kalp Atışlarını Duyuyor musunuz? Elektronik İmza TTK Hukuki önüşümü Proje Gereklilikler Fina orlama Yönetimi İç Kontrol Kur Hukuki Gereklilikler Uyg Bilanço uhasebe Mali Ge lir Türkiye Muhasebe Standartları Sözleşme Yeni Sermaye Finansal

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNUN GETİRDİKLERİ

YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNUN GETİRDİKLERİ NİSAN 2012 YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNUN GETİRDİKLERİ A-YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA NİÇİN İHTİYAÇ DUYULDU? 1956 yılından beri yürürlükte bulunan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu dünya ticaretinde yaşanan gelişmeler

Detaylı

Son Değişiklikler Sonrasında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu

Son Değişiklikler Sonrasında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Son Değişiklikler Sonrasında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Güreli Yayınları Eylül, 2012 1 2 ÖNSÖZ Ülkemizde ticari hayatın son 50 yılını önemli ölçüde etkilemiş olan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu,

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI NIN GÖREVLERİ. İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdürü

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI NIN GÖREVLERİ. İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdürü 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI NIN GÖREVLERİ İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdürü 06 EKİM 2012 1 Yeni Türk Ticaret Kanunu 14 Şubat 2011 Tarihinde Resmi Gazete de Yayımlanmıştır.

Detaylı

27.12.2012. 6335 Sayılı Kanun ve TTK daki Son Değişiklikler ELMADAĞ HUKUK OFİSİ - SİRKÜLER

27.12.2012. 6335 Sayılı Kanun ve TTK daki Son Değişiklikler ELMADAĞ HUKUK OFİSİ - SİRKÜLER 6335 Sayılı Kanun ve TTK daki Son Değişiklikler ELMADAĞ HUKUK OFİSİ - SİRKÜLER 27.12.2012 Sirküler, 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun Şirketler için getirmiş olduğu yenilikler, yeniliklerin yürürlüğe

Detaylı

Yeni TTK nın 369 uncu Maddesinde

Yeni TTK nın 369 uncu Maddesinde YENİ TTK NIN YÖNETİM KURULUNA GETİRDİĞİ CEZAİ VE HUKUKİ SORUMLULUKLAR İLE GETİRDİĞİ YENİ UYGULAMALAR AHMET YELİS YEMİLİ MALİ MÜŞAVİR 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu 01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe

Detaylı

6102 SAYILI. MERVE UYSAL Berlin Humboldt Üniversitesi, LL.M. ğımsız z Denetim YMM A.Ş. is an EXCLUSIVE CORRESPONDENT of PKF INTERNATIONAL.

6102 SAYILI. MERVE UYSAL Berlin Humboldt Üniversitesi, LL.M. ğımsız z Denetim YMM A.Ş. is an EXCLUSIVE CORRESPONDENT of PKF INTERNATIONAL. 6102 SAYILI TÜRK TĐCARET T KANUNU MERVE UYSAL Berlin Humboldt Üniversitesi, LL.M. SUN Bağı ğımsız z Denetim YMM A.Ş. is an EXCLUSIVE CORRESPONDENT of PKF INTERNATIONAL MERVE UYSAL Eğitim Berlin Humboldt

Detaylı

Doç. Dr. Korkut ÖZKORKUT (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü / Ticaret Hukuku Anabilim Dalı) Ankara-18.03.

Doç. Dr. Korkut ÖZKORKUT (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü / Ticaret Hukuku Anabilim Dalı) Ankara-18.03. Doç. Dr. Korkut ÖZKORKUT (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü / Ticaret Hukuku Anabilim Dalı) Ankara-18.03.2013 1 Kabul Tarihi: 06 Aralık 2012 Resmi Gazete: 30 Aralık 2012 Sayı:28513

Detaylı

Kanun No. 6335 Kabul Tarihi: 26/6/2012

Kanun No. 6335 Kabul Tarihi: 26/6/2012 TÜRK TİCARET KANUNU İLE TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6335 Kabul Tarihi: 26/6/2012 MADDE 1-13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı

Detaylı

Kanun No. 6335 Kabul Tarihi: 26/6/2012

Kanun No. 6335 Kabul Tarihi: 26/6/2012 6335 TÜRK TİCARET KANUNU İLE TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (30.06.2012 T. 28339 R.G.) Kanun No. 6335 Kabul Tarihi: 26/6/2012 MADDE

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU İLE TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

TÜRK TİCARET KANUNU İLE TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN KANUN NO: 6335 TÜRK TİCARET KANUNU İLE TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kabul Tarihi: 26 Haziran 2012 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı:

Detaylı

YENİ TTK ------------------------------------------------------------------------------ Eğitimciler:

YENİ TTK ------------------------------------------------------------------------------ Eğitimciler: YENİ TTK E Ğİ T İ M İ ------------------------------------------------------------------------------ 1 Eğitimciler: İlhan GÜNERİ Yeminli Mali Müşavir M.Necati BALCI Bağımsız Denetçi- SMMM YENİ TTK NELER

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapan 6335 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayımlandı.

Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapan 6335 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net 03 Temmuz 2012

Detaylı

Eylül 2012. Yeni Türk Ticaret Kanunu Bülteni Kanunun getirdikleri

Eylül 2012. Yeni Türk Ticaret Kanunu Bülteni Kanunun getirdikleri Eylül 2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu Bülteni Kanunun getirdikleri Önsöz Ali Çiçekli TTK İş Geliştirme Ortağı, SMMM, CPA Sizlerle Temmuz Ayı Bültenimizde 6335 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun Yürürlüğü ve

Detaylı

Eylül 2012. Yeni Türk Ticaret Kanunu Bülteni Kanunun getirdikleri

Eylül 2012. Yeni Türk Ticaret Kanunu Bülteni Kanunun getirdikleri Eylül 2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu Bülteni Kanunun getirdikleri Önsöz Ali Çiçekli TTK İş Geliştirme Ortağı, SMMM, CPA Sizlerle Temmuz Ayı Bültenimizde 6335 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun Yürürlüğü ve

Detaylı

6102 SAYILI TİCARET KANUNU ÖZELLİKLE ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE BAŞLICA YENİLİKLER

6102 SAYILI TİCARET KANUNU ÖZELLİKLE ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE BAŞLICA YENİLİKLER 6102 SAYILI TİCARET KANUNU ÖZELLİKLE ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE BAŞLICA YENİLİKLER Ömer KESIKLI Kurucu Ortak T: +902163482924 omer@omerkesikli.av.tr Bağdat Caddesi, No.149/5 Selamicesme, Kadıkoy/Istanbul

Detaylı

İ S T A N B U L T İ C A R E T O D A S I

İ S T A N B U L T İ C A R E T O D A S I 1 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ YÖNETİCİ ÖZETİ 19 OCAK 2012 1 Temmuz 2012 tarihinde büyük bir bölümü yürürlüğe girecek olan 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu na ilişkin olarak;

Detaylı

6102 SAYILI (YENİ) TÜRK TİCARET KANUNU

6102 SAYILI (YENİ) TÜRK TİCARET KANUNU 6102 SAYILI (YENİ) TÜRK TİCARET KANUNU Değerli müvekkillerimiz; 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecek 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 26.06.2012 tarihinde önemli değişikliklere uğramıştır. (değişiklikler

Detaylı

Denetim Vergi Müşavirliği Revizyon

Denetim Vergi Müşavirliği Revizyon Outsourcing ve diğer Muhasebe Hizmetleri Sermaye Piyasası Mevzuatı Danışmanlığı Transfer Fiyatlandırması Outsourcing ve diğer Muhasebe Hizmetleri Sermaye Piyasası Mevzuatı Danışmanlığı Denetim Vergi Müşavirliği

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu Bülteni Kanunun getirdikleri

Yeni Türk Ticaret Kanunu Bülteni Kanunun getirdikleri Yeni Türk Ticaret Kanunu Bülteni Kanunun getirdikleri Önsöz 2 Yeni Türk Ticaret Kanunu ( Yeni TTK ) uyarınca anonim şirketlerde pay sahiplerinin hakları ve yükümlülükleri 3 Şirketlerde risk yönetimi süreci

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu Bülteni E-fatura ya geçiş için danışmanınızı seçtiniz mi?

Türk Ticaret Kanunu Bülteni E-fatura ya geçiş için danışmanınızı seçtiniz mi? Türk Ticaret Kanunu Bülteni E-fatura ya geçiş için danışmanınızı seçtiniz mi? Temmuz 2013 İçindekiler Önsöz Ticarette yeni dönem: E-fatura E-fatura uygulaması kapsamında yer alıyor olabilirsiniz! Entegrasyon

Detaylı

TMS YE GEÇİŞTE YOL HARİTASI

TMS YE GEÇİŞTE YOL HARİTASI TMS YE GEÇİŞTE YOL HARİTASI Uluslararası Finansal Raporlama Standarları, finansal tabloların ulusal bazda hazırlanıp sunulmasına ilişkin bir politikadır. Bu standartlar, Uluslararası Muhasebe Standartları

Detaylı

Av. Dr. Umut Kolcuoğ lu

Av. Dr. Umut Kolcuoğ lu Av. Dr. Umut Kolcuoğ lu Genel Bakış I. YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GİRİŞ II. III. IV. KURULUŞ YÖNETİM KURULU DENETİM V. GENEL KURUL VI. VII. VIII. PAY VE SERMAYE PAY SAHİPLERİ YAPISAL DEĞİŞİKLİKLER 2 Yeni

Detaylı

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2012 / 82

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2012 / 82 MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2012 / 82 Đstanbul, 28 Ağustos 2012 KONU : Yeni Ticaret Kanunu Uygulaması Đle Đlgili Yönetmelik Düzenlemeleri Hk. Bilindiği üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 6103 sayılı

Detaylı