DEVLET DEMÝRYOLLARI SAÐLIK BÝLÝMLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ FAKÜLTESÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEVLET DEMÝRYOLLARI SAÐLIK BÝLÝMLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ FAKÜLTESÝ"

Transkript

1 Bu egzersiz bel kaslarýný ve tüm bacak kaslarýný germeye yarar Bir bacaðýnýzý düz olarak öne uzatýn, bu pozisyonda iken öne doðru esneyerek 10 saniye durun. Bu hareketi 10 kez tekrar edin. Ayný hareketi diðer bacaðýnýzla da yapýn. Kalça ve bel kaslarýný birlikte çalýþtýrýr. Uzun seyahatler ve oturmalar sonrasý yürümeye hazýrlýk olarak yapabileceðiniz bir egzersizdir. Germe egzersizleri rahatlamanýzý saðlar. Bir ayaðýnýzý diðer dizinizin üzerine yerleþtirin. Yerleþtirdiðiniz dizin üzerinden hafif aðrý hissedene kadar, kollarý dirsekten bükmeden direnç uygulayýn, diðer eliniz ile ayak bileðinizi yukarý doðru çekin ve 10 saniye tutun. Bu hareketi her iki bacak için 3 er kez yapýn. Daha fazla bilgi için, T.C. Saðlýk Bakanlýðý Temel Saðlýk Hizmetleri Genel Müdürlüðü internet sayfasýný ziyaret edebilirsiniz. Tasarým ve Uygulama: Saðlýk Bakanlýðý AÇSAP Genel Müdürlüðü Uluslararasý Eðitim Merkezi. Grafik: Gülten Atlý YAÞAMIN HER ALANINDA T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI TEMEL SAÐLIK HiZMETLERi GENEL MÜDÜRLÜÐÜ Yolculukta Egzersiz Oturduðunuz Yerde Birkaç Kolay Egzersiz T.C. DEVLET DEMÝRYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜÐÜ HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ SAÐLIK BÝLÝMLERÝ FAKÜLTESÝ

2 Yolculuk Sýrasýnda Uygulanabilecek Egzersizler Saðlýklý ve zinde yolculuklar dilerim. Özellikle uzun süren tren, otobüs, uçak ve gemi yolculuklarýnda bireyler hareketsiz kalmaktadýr. Uzun süreli hareketsiz ve sabit pozisyonda kalmak, kan dolaþýmýný olumsuz yönde etkileyeceðinden bel ve boyun kaslarýnda tutulma, uyuþma, karýncalanma hatta toplar damarlarda kan pýhtýsýna neden olabilmektedir. Bu olumsuz etkileri ortadan kaldýran egzersiz, herhangi bir yan etki oluþturmadan kan dolaþýmýný artýran, aðrý ve fonksiyon bozukluklarýný engelleyen en önemli anahtardýr. Bakanlýðýmýzca yürütülen koruyucu saðlýk hizmetlerinin amacý, bireylerin saðlýðýnýn korunmasý ve geliþtirilmesidir. Bu broþür, yolcularýn saðlýðýnýn korunmasý hedef alýnarak, uzun süren yolculuklar boyunca hareketsizliðin ve buna baðlý oluþabilecek birçok kas iskelet sistem rahatsýzlýðýnýn önlenmesinde, çeþitli egzersiz programlarýnýn uygulanmasýnýn faydalý olacaðý düþünülerek hazýrlanmýþtýr. Toplumun fiziksel aktivite konusunda bilinçlendirilmesi için, Yaþamýn Her Alanýnda Fiziksel Aktivite çalýþmalarý kapsamýnda, Bakanlýðýmýz ile iþbirliði içerisinde, Hacettepe Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Fakültesi-Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Öðretim Üyesi Prof. Dr. Gül BALTACI ile Uz. Fzt. Derya ÖZER ve Uz. Fzt. Hayri Baran YOSMAOÐLU tarafýndan hazýrlanan bu broþürün yararlý olmasýný dilerim Bacak arka kaslarýný kuvvetlendiren bir egzersizdir. Topuklarýnýzda yükselin, 10 saniye durun, Parmak uçlarýnýzda yükselin,10 saniye durun, Bu hareketi 10 kez yapýn. Bacak arka kaslarýný germeye yarayan bir egzersizdir. Dr. Seraceddin ÇOM Genel Müdür Bir eliniz belinizde iken ayný bacaðýnýzý düz olarak öne uzatýn, tüm aðýrlýðýnýzý topuðunuza verin ve 10 saniye tutun. Bu hareketi 5 kez tekrarlayýn. Ayný hareketi diðer bacaðýnýz için de yapýn.

3 Solunum Egzersizi 8. Omuz arka kapsülü germe egzersizi, omuz aðrýsýný azaltmak için kullanýlan iyi bir germe egzersizidir. 1. Bu egzersiz göðüs kafesinizi nasýl kullanmanýz gerektiðini öðretir ve solunum kaslarýnýn çalýþmasýný saðlar. Kolunuz 90 derece önde iken bir elinizle diðer dirsekten kavrayýp diðer omzunuza doðru çekin. 10 saniye gerin ve Ayný hareketi diðer kolunuz için de uygulayýn. Her iki kol için 5 kez yapýn. Dik durun. Bir elinizi göðsünüze diðer elinizi karnýnýza yerleþtirin. Burnunuzdan derin nefes alýn, nefesinizi aðzýnýzdan yavaþ yavaþ verin. Bu hareketi 5 kez tekrarlayýn. 9. Omuzu kaldýrma egzersizi, özellikle kürek kemiði ve omuz kuþaðý kaslarýný rahatlatýr. 2. Gevþeme Egzersizi Bu egzersiz vücudunuzun gevþemesini saðlar ve rahatlýk hissi verir. Dik oturun. Her iki elinizin parmak uçlarýný birleþtirin. En rahat oturma pozisyonunda parmak uçlarýnýza odaklanýn. Her iki omuz kuþaðýný birlikte yukarý doðru çekin, 10 saniye tutun ve yavaþça indirin. Bu hareketi 10 kez tekrar edin. 10 saniye bu pozisyonda durun ve Bu hareketi 5 kez tekrarlayýn.

4 3. Boyun Egzersizleri Bu egzersizler üst boyun kaslarýnýn kuvvetlenmesini ve boyun bölgesi omurlarýnýn düzgünlüðünü saðlar. Dik oturun ve karþýya bakýn. Boynunuzu dik tutun. 5. Omuz kuþaðý kaslarýnýn hareketliliði için önemlidir. Her iki omuzunuzu ayný anda geriye doðru dairesel hareketlerle çevirin. Bu hareketi 10 kez tekrar edin. 4. Çenenizi aþaðýya ve yukarýya doðru kaydýrmadan geriye doðru yavaþça çekin. Bu pozisyonda 10 saniye kalýn. Bu hareketi 10 kez tekrarlayýn. Boyun Egzersizleri Sað elinizi kalçanýzýn altýna yerleþtirin, sol el ile baþýnýzýn üzerinden arkadan tutun. Baþýnýzý öne ve sol yana eðerken, çenenizi saða doðru çevirin. Boyun arka-yan grup kaslarýndaki gerilmeyi hissedip bu noktada 15 saniye kalýn. Bu iþlemi 10 kez tekrar edin. Ayný iþlemi diðer taraf için de yapýn Kolun yukarý kaldýrýlmasýnda kullanýlan kaslarý kuvvetlendirir. Omuz aðrýsýnýn hissedildiði kas grubu ile ilgili bir egzersizdir. Vücudunuz dik pozisyonda kollar gövdeye 90 derece olacak þekilde bitiþik olarak durun. Kollarýnýzla gövdenize baský uygulayacak þekilde sýkýn. 10 saniye tutun ve Bu hareketi 5 kez tekrar edin. Bu egzersiz ön omuz grubu kaslarýný kuvvetlendirir. Kollar gövdeye 90 derece bitiþik pozisyonda iken sadece dirsekten kollarý yana açýn, 10 saniye tutun. Ve bu hareketi 5 kez tekrar edin.

PARKİNSON HASTASI KİŞİLER İÇİN EGZERSİZ KILAVUZU

PARKİNSON HASTASI KİŞİLER İÇİN EGZERSİZ KILAVUZU PARKİNSON HASTASI KİŞİLER İÇİN EGZERSİZ KILAVUZU Parkinson Hastalığına sahip olmak aktif yaşantıyı bırakıp gün boyu oturmak anlamına gelmez. Hatta bu durumun tersi daha doğrudur. Aktif bir yaşam biçimine

Detaylı

Diþ hekimleri için risk taþýyan hastalýklar ve diþ hekimlerinin mesleki rahatsýzlýklarý

Diþ hekimleri için risk taþýyan hastalýklar ve diþ hekimlerinin mesleki rahatsýzlýklarý Gülhane Týp Dergisi 2007; 49: 204-212 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2007 DERLEME Diþ hekimleri için risk taþýyan hastalýklar ve diþ hekimlerinin mesleki rahatsýzlýklarý Buðra Þenel (*) Özet Diþ hekimliði

Detaylı

Kayropraktikte Temel Eðitim Ve Güvenliði üzerine WHO Rehber Kitapçýðý

Kayropraktikte Temel Eðitim Ve Güvenliði üzerine WHO Rehber Kitapçýðý Kayropraktikte Temel Eðitim Ve Güvenliði üzerine WHO Rehber Kitapçýðý WORLD HEALTH ORGANÝZATION Cenevre 2005 WORLD FEDERATION OF CHIROPRACTIC Dünya Saðlýk Örgütü Yayýn Bilgi Bankasý Katalogundan Dünya

Detaylı

Sunuþ. Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi

Sunuþ. Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi Sunuþ Bu kitap Uluslararasý Çalýþma Örgütü nün Barefoot Research adlý yayýnýnýn Türkçe çevirisidir. Çýplak ayak kavramý Türkçe de sýk kullanýlmadýðý için okuyucuya yabancý gelebilir. Çýplak Ayaklý Araþtýrma

Detaylı

Önemli Bir Saðlýk Sorunu: Þiþmanlýk

Önemli Bir Saðlýk Sorunu: Þiþmanlýk Önemli Bir Saðlýk Sorunu: Þiþmanlýk Dr. Dilek Aslan*, Dr. Sema Attila* Þiþmanlýk, vücuttaki yað miktarýnýn artmasý ile tanýmlanan, gerek oluþum nedenleri, gerekse oluþturduðu komplikasyonlar ve zemin hazýrladýðý

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SAÐLIK SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Ayþe AKIN Prof. Dr. Korkut ERSOY Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/533 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon:

Detaylı

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU BF 135 A BF 150 A KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...5 Teknik özellikler...7 Kullaným - Kontroller...15 Bakým...75 Depolama...102 Arýza Bulma...105

Detaylı

FARKI YARATAN ÝNSANDIR...

FARKI YARATAN ÝNSANDIR... FARKI YARATAN ÝNSANDIR... Ýnsan Kaynaklarý Tüm firma ve kurumlara rekabet avantajý sunan faktörlerden biri, belki de en önemlisi insan kaynaðýdýr. Kurumun misyon ve hedefini benimsemiþ, iyi eðitim almýþ,

Detaylı

İLK YARDIM MODÜLLERİ

İLK YARDIM MODÜLLERİ E I L D R T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Eğitimciler İçin Eğitim Rehberi İLK YARDIM MODÜLLERİ TÝ Ý Ð Ý M GENE L M Ü Ü K L Ð Ü SA Ð Ü ANKARA, 2008 İlk Yardım Modülleri T.C. Sağlık

Detaylı

Gömülmüþ Cesetlerin Ýncelenmesi

Gömülmüþ Cesetlerin Ýncelenmesi Gömülmüþ Cesetlerin Ýncelenmesi Dr. Fatih Yaðmur*, Dr. Mustafa Körükçü**, Dr. Ý. Hamit Hancý*** Ýnsanoðlu varolduðu tarihten bugüne kadar ölmüþ insanlarýn farklý yöntemlerle, dengesini bozmayacak biçimde

Detaylı

T.C. TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI EĞİTİM KİTABI

T.C. TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI EĞİTİM KİTABI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLKYARDIM VE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI EĞİTİM KİTABI H. Fazıl İNAN* Zülfinaz KURT** İlknur KUBİLAY***

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ALANLAR ORTAK TEMEL YAŞAM DESTEĞİ 720S00047

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ALANLAR ORTAK TEMEL YAŞAM DESTEĞİ 720S00047 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ALANLAR ORTAK TEMEL YAŞAM DESTEĞİ 720S00047 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: ÝÞGÜCÜ PÝYASASINA BAKIÞ Prof. Dr. Aysýt TANSEL Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/536 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07

Detaylı

Başkent Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi

Başkent Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi Başkent Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi SIINAV KAYGIISII ve BAŞE ETME YOLLARII SSI INAV KAYYGI ISSI I Kaygı, stres verici durumlarla karşılaştığımızda hepimizin belli ölçülerde yaşadığı

Detaylı

Bu broşür ameliyatınız konusunda yapılacak hazırlıklar hakkında önemli bilgiler içermektedir. Arka kısımda sizinle yaptığımız anlaşmalar bulunmakta!

Bu broşür ameliyatınız konusunda yapılacak hazırlıklar hakkında önemli bilgiler içermektedir. Arka kısımda sizinle yaptığımız anlaşmalar bulunmakta! Anestezi (duyu kaybı) ve ameliyatınız sırasında ve sonrasında ağrıyla mücadele Anestezi Dikkat: Bu broşür ameliyatınız konusunda yapılacak hazırlıklar hakkında önemli bilgiler içermektedir. Arka kısımda

Detaylı

AÇIKLAMALI-ÖRNEKLEMELÝ BÜYÜK ÖLÇEKLÝ HARÝTA

AÇIKLAMALI-ÖRNEKLEMELÝ BÜYÜK ÖLÇEKLÝ HARÝTA AÇIKLAMALI-ÖRNEKLEMELÝ BÜYÜK ÖLÇEKLÝ HARÝTA ve HARÝTA BÝLGÝLERÝ ÜRETÝM YÖNETMELÝÐÝ Mekansal Bilgi Sistemlerinin Coðrafi Bilgi Sistemlerinin Kent Bilgi Sistemlerinin Arazi Bilgi Sistemlerinin Temel Altyapýsý

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ALANLAR ORTAK. HASTA VEYA YARALILARIN TAġINMASI 720S00046

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ALANLAR ORTAK. HASTA VEYA YARALILARIN TAġINMASI 720S00046 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ALANLAR ORTAK HASTA VEYA YARALILARIN TAġINMASI 720S00046 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

Bin Yýl Hedefleri. Selda Hýzel Bülbül 1

Bin Yýl Hedefleri. Selda Hýzel Bülbül 1 Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2005; 48: 1-7 Orijinal Makale Bin Yýl Hedefleri Selda Hýzel Bülbül 1 Kýrýkkale Üniversitesi Týp Fakültesi Pediatri Doçenti SUMMARY: Hýzel Bülbül S. (Department of

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ÝNTERNET SÝTELERÝNÝN ERÝÞÝMÝNÝN ENGELLENMESÝ KONUSUNDA FARKLI HUKUK DÝSÝPLÝNLERÝ AÇISINDAN DEÐERLENDÝRMELER

TÜRKÝYE'DE ÝNTERNET SÝTELERÝNÝN ERÝÞÝMÝNÝN ENGELLENMESÝ KONUSUNDA FARKLI HUKUK DÝSÝPLÝNLERÝ AÇISINDAN DEÐERLENDÝRMELER TÜRKÝYE'DE ÝNTERNET SÝTELERÝNÝN ERÝÞÝMÝNÝN ENGELLENMESÝ KONUSUNDA FARKLI HUKUK DÝSÝPLÝNLERÝ AÇISINDAN DEÐERLENDÝRMELER Dr. Murat Volkan Dülger Av. Yasin Beceni Mart 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011,03; 512

Detaylı

Mesleki Eðitimde 8 Renk. Yönetici El Kitabý

Mesleki Eðitimde 8 Renk. Yönetici El Kitabý 1 Mesleki Eðitimde 8 Renk Yönetici El Kitabý Sakarya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi adýna Sahibi Ahmet Özer Okul Müdürü Mesleki Eðitmde 8 Renk projesi kapsamýnda basýlmýþtýr. Ücretsizdir, para ile satýlamaz.

Detaylı

Yenilenmiþ II. baský. Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI

Yenilenmiþ II. baský. Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI Yenilenmiþ II. baský Genel $aðlýk G$$ $igortasý G$$ Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI hastamüþteri kamu güvencesisözleþme hastanesaðlýk iþletmesi saðlýk ocaðýaile hekimliði

Detaylı

SINAV KAYGISI VE BAŞ ETME YOLLARI

SINAV KAYGISI VE BAŞ ETME YOLLARI Sınav kaygısı nedir? SINAV KAYGISI VE BAŞ ETME YOLLARI Beklenen sınavlardan kaynaklanan stresin oluşturduğu karmaşık fizyolojik ve psikolojik duruma denir. Kaygı bir kişide ne yüksek olmalı ne de az olmalıdır.

Detaylı

İnsülinler ve insülin uygulama tekniği

İnsülinler ve insülin uygulama tekniği TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU TEMD DİABETES 06 MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU HASTA EĞİTİM KİTAPÇIKLARI SERİSİ İnsülinler ve insülin uygulama

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI*

TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI* Giriþ TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI* Türkiye'de iþgücü piyasasýna iliþkin resmi veriler, Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK)'nun Uluslararasý Çalýþma Örgütü

Detaylı

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY makale - 1 Yrd. Doç. Dr. M. Emin RUHÝ Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Öðretim Üyesi Giriþ 1968 yýlýnda Kilis'te doðan Emin Ruhi ilk, orta ve lise eðitimini Kilis'te tamamladýktan

Detaylı

Nokia Xpress-on TM Eðlence kapsülü kullaným kýlavuzu (Nokia 3220 cep telefonu için) 9233897 2. Baský

Nokia Xpress-on TM Eðlence kapsülü kullaným kýlavuzu (Nokia 3220 cep telefonu için) 9233897 2. Baský Nokia Xpress-on TM Eðlence kapsülü kullaným kýlavuzu (Nokia 3220 cep telefonu için) 9233897 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere CC-140D

Detaylı

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý "Milletin hizmetkârý olmaya devam edeceðiz" Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü dün yapýlan Mahalli Ýdareler seçimlerinin sonuçlarýnýn belli olmasýnýn ardýndan Taþ Binada vatandaþlara hitap etti. "Bugün sevgi

Detaylı

T.C. BAÞBAKANLIK Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETLE MÜCADELE EL KÝTABI

T.C. BAÞBAKANLIK Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETLE MÜCADELE EL KÝTABI T.C. BAÞBAKANLIK Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETLE MÜCADELE EL KÝTABI T.C. BAÞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ Kadýnlar Ýçin Aile Ýçi Þiddetle Mücadele El Kitabý, Kadýnýn Statüsü

Detaylı

KADININ EL KÝTABI YASALARDAKÝ HAKLARIMIZ. YAYINA HAZIRLAYANLAR Esra Koç - Av. Ayþegül Kaya

KADININ EL KÝTABI YASALARDAKÝ HAKLARIMIZ. YAYINA HAZIRLAYANLAR Esra Koç - Av. Ayþegül Kaya KADININ EL KÝTABI YASALARDAKÝ HAKLARIMIZ YAYINA HAZIRLAYANLAR Esra Koç - Av. Ayþegül Kaya Kadýnýn El Kitabý - Yasalardaki Haklarýmýz, Avrupa Birliði Demokrasi ve Ýnsan Haklarý Giriþimi Küçük Ölçekli Proje

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Muhammed Furkan KAHRAMAN

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Muhammed Furkan KAHRAMAN T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ «DOĞRU» «YANLIŞ» Muhammed Furkan KAHRAMAN İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Endüstri Yüksek Mühendisi Mayıs, 2014 Tanım Ergonomi

Detaylı