Bir Y ll k Kan Kültür Sonuçlar n n Mikrobiyolojik Değerlendirmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bir Y ll k Kan Kültür Sonuçlar n n Mikrobiyolojik Değerlendirmesi"

Transkript

1 Dahili Tıp Bilimleri Dergisi 2006; 13(2): Klinik Çal şma/clinical Report Bir Y ll k Kan Kültür Sonuçlar n n Mikrobiyolojik Değerlendirmesi A. Esra KARAKOÇ, Şeyda AYYORGUN, Mihriban YÜCEL, Esma GÜNDÜZ S.B. Ankara Eğitim ve Araşt rma Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, ANKARA ÖZET Amaç: S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı nın bir yıllık kan kültür sonuçlarının retrospektif olarak mikrobiyolojik yönden değerlendirilmesi amaçlandı. Yöntem: BACTEC 9240 otomatize kan kültür sisteminde takip edilen toplam 3623 hastaya ait aerop/anaerop kan kültürü sonucu değerlendirildi. Bir yıl içinde incelenen kan kültürlerindeki anlamlı üreme ve cilt florası ile kontaminasyon oranları, izole edilen etken patojenler belirlendi. Bir veya birden çok örnek alınması ile kan kültür sonuçları arasındaki ilişki incelendi. Bulgular: Toplam 3623 hastaya ait aerop/anaerop kan kültürü isteminin 2876 (%79.4) sında üreme olmazken, 747 (%20.6) sinde üreme oldu. Üremelerin 247 (%33.1) si cilt florası ile kontamine olarak değerlendirildi; 500 (%66.9) ü hastanın hekimi ile bağlantı kurularak; hikayesi, semptomları, fizik muayene ve ek laboratuvar bulgularına göre anlamlı üreme kabul edildi. Her bir kan kültürü istemi ile laboratuvara kabul edilen şişe sayısının değerlendirilmesi için çalışma kapsamına alınan ve üreme elde edilen 567 kan kültür isteminin 256 (%45.1) sında tek kan kültür şişesi, 153 (%27.0) ünde bir set (iki kan kültür şişesi, aerop ve anaerop), 76 (%13.4) sında üç kan kültür şişesi ve 82 (%14.5) sinde iki setin laboratuvara gönderildiği tespit edildi. Şişe sayısı yönünden değerlendirilen ve üreme elde edilmeyen 1783 kan kültür isteminde ise bu sayılar sırasıyla 1245 (%69.8), 340 (%19.1), 107 (%6.0) ve 91 (%5.1) şeklindeydi. Alınan kan kültür örneği sayısı ile üreme olup olmaması arasındaki ilişki anlamlı bulundu (p< 0.001). Toplam 337 gram-pozitif kok (210 koagülaz-negatif stafilokok, 93 Staphylococcus aureus, 19 enterokok ve 15 streptokok), 78 Enterobacteriaceae ailesi üyesi, 17 nonfermentatif basil, 53 Brucella spp., 18 Candida spp., üç Haemophilus influenzae ve bir Neisseriae spp. olmak üzere 507 patojen tanımlandı. Mutlak anaerop etken izole edilmedi. Yorum: Kalite iyileştirme çalışmaları için klinik mikrobiyoloji laboratuvarlarında kan kültür sonuçlarının retrospektif değerlendirilmesi gereklidir. Anahtar Kelimeler: Kan kültürü, bakteremi, koagülaz-negatif stafilokok, kontaminasyon SUMMARY Microbiological Evaluation of Blood Culture Results of One Year Objective: The aim of this study was to evaluate the results of aerobic/anaerobic blood cultures accepted in the clinical microbiology laboratory of the Ministry of Health, Ankara Training and Research Hospital for a period of on year retrospectively. Methods: We evaluated 3623 aerob/anaerob blood cultures results that had been followed by BACTEC 9240 automotized blood culture system. Percentages of positive blood cultures and blood cultures contaminated with skin flora, also the percentages of isolated spesific pathogens isolated were determined for a period of one year. Correlatin between the number of blood culture bottles (aerobic/anaerobic) sent to the laboratory and culture results was analyzed. Results: The total number of tests accepted for blood culture was 3623; 2876 (79.4%) of which were free of microbial growth whereas 747 (20.6%) yielded microbial growth. Two-hundred fourty seven (33.1%) of the positive 101

2 Karakoç AE, Ayyorgun Ş, Yücel M, Gündüz E cultures were found to be contaminated with skin flora whereas 500 (66.9%) yielded the specific pathogen in terms of the clinical and laboratory findings of the patient in addition to the culture. Considering the number of blood culture bottles sent to the laboratory, 567 blood culture tests with bacterial growth and 1783 blood culture tests without bacterial growth were evaluated. Of the 567 positive blood cultures, 256 (45.1%) were samples drawn into one culture bottle, 153 (27.0%) one set with two blood culture bottles (aerobic/anaerobic), 76 (13.4%) three blood culture bottles and 82 (14.5%) two sets. The same figures for the negative blood culture group were 1245 (69.8%), 340 (19.1%), 107 (6.0%) and 91 (5.1%), respectively. The number of blood culture bottles sent to the laboratory was found to be statistically significant in terms of identifying the specific pathogen (p< 0.001). A total of 337 gram-positive cocci (210 coagulase negative staphylococci, 93 Staphylococcus aureus, 19 enterococci and 15 streptococci), 78 Enterobacteriaceae, 17 nonfermentative bacilli, 53 Brucella spp., 18 Candida spp., three Haemophilus influenzae and one Neisseriae spp. were identified. No anaerobic pathogen was isolated. Conclusion: Evalution of blood culture results retrospectively is necessary for quality improvement studies at clinical microbiology laboratories. Key Words: Blood culture, bacteremia, coagulase-negative staphylococci, contamination GİRİŞ Son y llarda hastanede yatan hastalar n bakteremi ve fungemi insidans ndaki art ş, yeni mikrobiyal patojenlerin tan mlanmas ve kandan izole edilmesi beklenen patojen spektrumunun genişlemiş olmas gibi birçok nedenle bakteremi ve fungeminin laboratuvar tan s giderek daha fazla önem kazanm şt r. Ticari kan kültür sistemlerinin yayg n kullan ma girmesi ile birlikte dolaş ma giren bakteri ve mantarlar çok k sa sürede tespit etmek mümkün olmaktad r (1). Gerek ticari sistemlerin kullan m gerekse devam nda uygulanacak mikrobiyolojik işlemlerle ilgili maliyet-etkinlik ve klinik yararlan m çal şmalar n n yap lmas gereklidir. Klinik mikrobiyologlar n bugün kan kültür sistemlerini seçerken ve kullan rken daha dikkatli olmas ; devam ndaki mikrobiyolojik işlemleri ve kan kültür sonuçlar n n yorumlanmas n da içine alan kan kültür kullan m ve değerlendirme stratejileri belirlemesi gerekmektedir. Laboratuvar taraf ndan kandan mikroorganizmalar n başar l izolasyonu, baktereminin tipi, örnek alma yöntemi, al nan kan örneğinin hacmi, kan kültürlerinin say ve zamanlamas, sonuçlar n yorumlanmas ve laboratuvar n hizmet ettiği hasta popülasyonuna bağl d r (1,2). Laboratuvar otomatize kan kültür sisteminin kalite kontrolü ile ilgili gereklilikleri yerine getirmenin yan s ra kan kültür sonuçlar n n kalite güvencesini sağlamak için kan kültür istem ve sonuç süreçleri ile ilgili çeşitli fonksiyonlar takip ediyor olmal d r (3). Bunlar başl ca; kan alma yöntemi, al nan kan n miktar, kültür say s, kontaminasyon oran ve pozitif kan kültür oran d r (1). Bu çal şmada, 500 yatakl bir devlet hastanesine hizmet veren klinik mikrobiyoloji laboratuvar nda kan kültür sürecinin kalite iyileştirme çal şmalar na esas olmak üzere, son bir y l içindeki kan kültür sonuçlar n n retrospektif mikrobiyolojik değerlendirmesinin yap lmas amaçlanm şt r. HASTALAR ve YÖNTEM Bu çal şmada, hastanemiz Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvar na 1 May s May s 2002 tarihleri aras nda çeşitli kliniklerden gönderilmiş olan kan kültürlerinin retrospektif mikrobiyolojik değerlendirmesi yap ld. Kan kültürleri ilgili serviste görevli sağl k personeli taraf ndan al nd. Laboratuvara kabul edilen kan kültür istemlerinde, ayn dönemde al nan kan kültür şişe say s na göre, bir hastaya ait tek şişe (aerop), iki şişelik bir set (aerop ve anaerop), üç şişe (iki aerop ve bir anaerop) veya dört şişelik iki set (aerop ve anaerop iki set) şeklinde gruplama yap ld. BD Bactec Plus + Aerobic/F, BD Bactec Plus + Anaerobic/F ve BD Bactec PEDSPlus/F (Becton Dickinson and Company, Sparks, MD) şişeleri kullan ld. BACTEC 9240 (Becton Dickinson) otomatize kan kültür sistemi ile takip edilen kan kültür şişelerinden, otomatize sistem taraf ndan pozitif uyar verilenler, akridin oranj ile boyama yap l p floresan mikroskopta bakteri morfolojisi yönünden değerlendirildi. Hastan n klinik takibini yapan doktorla iletişim kurulup sepsis yönünden hastan n klinik özellikleri, fizik muayene ve laboratuvar bulgular irdelendi. Kanl agar, çikolata ve EMB agar besiyerlerine pasajlar yap lan tüm pozitif örneklerden izole edilen bakteriler biyokimyasal testler ve diğer testlerle tan mland. Kan kültüründen elde edilen sonucun anlaml üreme olarak değerlendirilmesinde hastan n klinik özellikleri, hikayesi ve semptomlar, fizik muayene bulgular, tam kan say m, periferik yayma, koagülasyon testleri, elektrolitler ve karaciğer fonksiyon testleri, CRP düzeyi gibi ek laboratuvar testlerinin yan s ra hastan n klinik özelliklerine göre balgam ve idrar mikroskopisi ve kültürü, yara ve steril vücut s - 102

3 Dahili Tıp Bilimleri Dergisi 2006; 13(2): Tablo 1. Bir y ll k kan kültür sonuçlar. Kan kültür sonuçları Üreme olan Üreme olmayan Sayı % Sayı % Üreme olan kan kültürlerinin değerlendirilmesi Cilt florası ile kontaminasyon Anlamlı üreme Tablo 2. Bir veya birden çok say da örnek al nmas ile kan kültür testinde üreme elde edilmesi aras ndaki ilişki*. Üreme pozitif Üreme negatif Sayı % Sayı % Bir kan kültür şişesi Bir set Üç kan kültür şişesi İki set x 2 = 135.3, p< * İstatistiksel analiz için satır yüzdesi alınmıştır. v lar na ait direkt mikroskobik inceleme bulgular ve kültür sonuçlar kullan ld (4). Yedi gün olan inkübasyon süresi tamamlan p negatif uyar veren kan kültür örnekleri akridin oranj ile boyan p floresan mikroskopta değerlendirildi. Mikroorganizma morfolojisine rastlanmad ise kültür sonucu negatif kabul edildi. Bruselloz ön tan s ile gönderilen kan kültür örneklerinde inkübasyon süresi 21 güne uzat ld (3). Retrospektif değerlendirmede elde edilen yüzdelerin karş laşt rmas nda ki-kare testi kullan ld. BULGULAR Bir y lda toplam hasta kabulü için istenen kan kültür testi say s 3623 (15.2/100 hasta kabulü) olarak bulundu. Üremelerin 247 (%33.1) si cilt floras ile kontamine olarak değerlendirilirken; 500 (%66.9) ü klinisyenin görüşü ve hastan n ek laboratuvar bulgular na göre anlaml bulundu (Tablo 1). Her bir kan kültür testi için laboratuvara kabul edilen şişe say s n n değerlendirilmesinde; üreme ile sonuçlanan 747 kan kültürünün 180 i, üreme olmad şeklinde sonuçlanan 2876 kan kültürünün 1093 ünde şişelerde paralel üreme elde edilmediğinden değerlendirme yap lmad. Üreme ile sonuçlanan 747 kan kültürünün 567 sinde, üreme olmad şeklinde sonuçlanan 2876 kan kültürünün 1783 ünde her bir kan kültür testi için laboratuvara gönderilen şişe say s n n analizi yap ld. Üreme elde edilen 567 kan kültür isteminin 256 (%45.1) s nda tek kan kültür şişesi, 153 (%27.0) ünde bir set, 76 (%13.4) s nda üç kan kültür şişesi ve 82 (%14.5) sinde iki setin laboratuvara gönderildiği tespit edildi. Şişe say s yönünden değerlendirilen ve üreme elde edilmeyen 1783 kan kültür isteminde ise bu say - lar s ras yla 1245 (%69.8), 340 (%19.1), 107 (%6.0) ve 91 (%5.1) şeklindeydi (Tablo 2). Üç kan kültür şişesi ve iki sete örnek al nmas aras nda fark bulunamazken; tek kan kültür şişesine örnek al nmas diğerlerinden, tek sete örnek al nmas ise üç kan kültür şişesi ve iki sete örnek al nmas ndan farkl bulundu. Ki-kare testinde al nan kan kültür örneği say s ile üreme olup olmamas aras ndaki ilişki anlaml bulundu (x 2 = 135.3, p< 0.001). Tablo 3. Bir veya birden çok say da örnek al nmas ile kan kültüründe KNS ve anlaml üreme elde edilmesi aras ndaki ilişki*. KNS Anlamlı üreme Sayı % Sayı % Bir kan kültür şişesi Birden çok kan kültür şişesi Ki-kare testi p< p< KNS: Koagülaz-negatif stafilokok. * İstatistiksel analiz için sütun yüzdesi alınmıştır. 103

4 Karakoç AE, Ayyorgun Ş, Yücel M, Gündüz E Bir y ll k kan kültür sonuçlar n n değerlendirmesinde toplam 337 gram-pozitif kok [210 koagülaz-negatif stafilokok (KNS), 93 Staphylococcus aureus, 19 enterokok ve 15 streptokok], 78 Enterobacteriaceae ailesi üyesi, 17 nonfermentatif basil, 53 Brucella spp., 18 Candida spp., üç Haemophilus influenzae ve bir Neisseriae spp. olmak üzere 507 patojen tan mland. Hastalar n dördünde Enterobacteriaceae ailesi ile enterokok, ikisinde Candida spp. ve enterokok, birinde ise Enterobacteriaceae ailesi ile nonfermentatif basil şeklinde multipl etken izole edildi. Benzer çal şmalarda da belirtildiği gibi anlaml üremelerde en s k KNS (210/507) izole edildiği; 210 KNS nin sadece 36 s n n ayn hastadan birden çok say da al nm ş kan kültür setlerinin tümünde ürediği tespit edildi. Anlaml üreme elde edilmiş olan 500 kan kültürünün 172 (%34.4) sinde üreyen etken birden çok say da kan kültür şişesinden oluşan bir sette üredi (Tablo 3). Ki-kare testinde kan kültüründe KNS izole edilmesi yönünden tek kan kültür örneği ile birden çok kan kültür örneği al nmas aras ndaki fark anlaml bulundu; benzer şekilde anlaml üreme yönünden tek kan kültür örneği ile birden çok kan kültür örneği al nmas aras ndaki fark anlaml bulundu (her ikisi için de p< 0.001). Gerek anlaml üreme tespit edilen örneklerde gerekse anlaml üremelerden KNS tespit edilenlerde tek kan kültür şişesine al nm ş kan kültürlerinde hastan n klinik bilgileri (hikayesi, semptomlar, fizik muayene bulgular ) ve ek laboratuvar bilgileri ile değerlendirme yap lmas mümkün oldu. TARTIŞMA Otomatize ve kompüterize kan kültür sistemlerinin kullan ma girmesi son y llarda klinik mikrobiyoloji alan ndaki en önemli gelişmelerden birini oluşturmuştur. Klasik kan kültür yöntemleri zaman al c ve iş yükünü artt r c d r. Günümüzde yayg n kullan lan otomatize sistemler ise laboratuvar n iş yükünü azaltmas, hatal -pozitif sonuç say s n düşürmesi ve mikroorganizma belirleme h z ve oran n artt rmas bak m ndan faydal olmuştur. Otomatize sistemler değişik sensörler arac l ğ yla CO 2 üretimini, baz sistemlerde buna ek olarak H 2 ve O 2 yoğunluklar ndaki değişiklikleri takip eder (2). Hastanede yatan hastalarda baz risk faktörleri varl - ğ nda, septiseminin mortalite oran %40 a kadar ç - kabildiğinden kan örneğindeki bakterilerin zaman nda tespit edilmesi yüksek tan sal ve prognostik önem taş r (5). Kan kültürlerinde kontaminasyon oranlar n düşürmek için önlemler al nmal d r. Her klinik mikrobiyoloji laboratuvar en az y lda bir kez kontamine kan kültür insidans n belirleyen bir gözetim yapmal ; bunun sonucunda kontamine kan kültür oran n n %3 ün alt nda olup olmad ğ n kontrol etmelidir. Bates ve arkadaşlar kontamine kan kültürlerinin hastanede yat ş süresini uzat p ek testler ve uzam ş antibiyotik tedavilerinden ötürü hasta maliyetini %20-39 artt rd ğ n göstermiş; olas kontaminasyonun değerlendirilmesi için iki kan kültür örneği alman n önemini vurgulam şt r (6). Her klinik mikrobiyoloji laboratuvar kan kültür sistemi seçim ve kan kültür sonuçlar n n yorumlanmas ile ilgili stratejilerini belirlerken öncelikle mevcut verilerini değerlendirmelidir. Örnek alma zaman, örnek alma tekniği ve bir şişeye al nan kan n miktar kan kültürü sonuçlar n doğrudan etkileyen ancak bir flebotomi ekibi kurulmad ğ sürece laboratuvar n kontrol etmesinin mümkün olmad ğ değişkenlerdir. Çal şmam zda bu değişkenleri değerlendirmek mümkün olmam şt r. Surdulescu ve arkadaşlar kan kültürlerinin kontaminasyon oran nda flebotomi ekibi kurularak elde edilen düşme ve maddi yararlan m araşt rd klar bir çal şmada, flebotomi ekibi olmadan %5.6 olan kontaminasyon oran n n flebotomi ekibinin kan kültürlerini almas durumunda %2.6 ya düştüğünü göstermiş ve hastanelerinde flebotomi ekibinin milyar dolarl k bir tasarruf sağlad - ğ n hesaplam şlard r (7). Kan kültürlerinin test performans n etkileyen diğer önemli bir faktör her bir septik dönemde toplanan kan kültür say s d r. Hastanemizde bir y lda al nan 2350 kan kültürü isteminin 1501 i tek şişede gönderilmiştir. Konu ile ilgili eğitim çal şmalar n n yap lmas ve kan kültürü alma yönteminin izlenmesine ihtiyaç vard r. Birçok araşt r c 24 saatte üç defan n üzerinde kan kültürü alman n pozitif sonuçlarda anlaml bir art şa yol açmad ğ n göstermiştir. Bu araşt rmalar anlaml üremesi olan kan kültürlerinin %80 inin ilk sette, %90 n n ikinci ve %99 unun üçüncü sette pozitif sonuç verdiğini göstermiştir (1). Her bir febril dönemde al nmas önerilen minimum kan kültür say s ise ikidir (8). Bunun tek istisnas Paisley ve Lauer taraf ndan bildirilmiş ve toplum kaynakl bakteremi şüphesi bulunan ancak başka sağl k sorunu olmayan çocuklarda yeterli hacimde kan al nan tek kan kültür şişesinin yeterli olduğu bildirilmiştir (9). Hastane kan kültür pratiğinin değerlendirildiği bir çal şmada Schifman ve arkadaşlar tek şişede kan kültürü gönderme al şkanl ğ n n %1 ile %99 aras nda değiştiğini, tek şişede kan kültürü gönderilen hastalar n %20-30 unda kan kültür endikasyonunun bulunmad ğ n, diğerlerinin hekimlerinin ise tek şişede 104

5 Dahili Tıp Bilimleri Dergisi 2006; 13(2): kan kültürü göndermenin yetersiz olduğunu bilmediğini tespit etmiştir. Tek şişede kan kültürü gönderme al şkanl ğ n n takip edilmesi gerektiği sonucuna ulaş lan araşt rmada düzeltici faaliyetlerde bulunulmas önerilmektedir (10). Benzer şekilde tüm kan kültürlerindeki kontaminasyon oran %3 ü geçtiğinde de düzeltici faaliyet ve önlemler önerilmektedir. Hastanemizdeki oran %6.8 (247/3623) dir. Kan kültürü al m işlemlerinin gözden geçirilip eğitim ve diğer düzeltici önlemlerin planlanmas na ihtiyaç vard r. Her klinik mikrobiyoloji laboratuvar nda kan kültürünün pozitiflik oran n n periyodik analizine (en az y lda bir kez) ihtiyaç vard r. Hastanemizdeki oran %13.8 (500/3623) dir. Düşük bir pozitiflik oran kan kültürünün fazla istendiğine işaret edebilir. Burada her bir mikroorganizma grubu için pozitif kültür say - s n n yan s ra bunun bakteremi dönemlerinin say s ile ilişkisi, servis ilişkisi, nozokomiyal, toplum kaynakl dağ l m, pozitifleşme süresi, hatal pozitiflik oran gibi ilave veriler de araşt r lmal d r. Hastanemizde bir y ll k sürede hasta yat ş say s na göre al nan kan kültür oran 15.2/100 dür. Ronnestad ve arkadaşlar yenidoğan yoğun bak m ünitesinde alt y ll k sürede yapt klar bir araşt rmada, 4416 yat şta 206 pozitif sonuç (4.7/100) elde etmiştir (11); hastanemizde bir y ll k sürede yat şta 500 pozitif sonuç (2.1/100) tespit edilmiştir. Durmaz ve arkadaşlar n n 5148 kan kültürünün retrospektif değerlendirmesini yapt klar araşt rmada %45.73 üreme elde edildiği, bunun %29.60 n n kontaminasyon, %24.67 sinin anlaml üreme olduğu bildirilmiştir (12). Araşt rmada en s k izole edilen bakterilerin Klebsiella, KNS, Escherichia coli ve Pseudomonas olduğu bildirilmiştir. Baylan ve arkadaşlar ise kan kültürlerinden izole edilen gram-negatif aerobik bakterileri değerlendirdikleri araşt rmalar nda 1268 kültürün 233 ünde (%18.4) gerçek pozitiflik saptad klar n, bunlar n %66.1 inin fermentatif, %15.9 unun nonfermentatif gram-negatif basillerden oluştuğunu bildirmişlerdir (13). Çal şmam zda bir y ll k sürede 3623 kan kültürünün retrospektif değerlendirmesi yap lm ş; %79.4 üreme olmad ğ, %20.6 üreme elde edildiği, bunun %6.8 inin kontaminasyon ve %13.8 inin anlaml üreme olduğu tespit edilmiştir. En s k %67.4 oran nda gram-pozitif koklar izole edilmiş; takiben %15.6 Enterobacteriaceae, %10.6 Brucella, %3.6 mayalar, %3.4 nonfermentatif gram-negatif bakteriler ve %0.8 Haemophilus-Neisseriae izole edilmiştir. Asrat ve arkadaşlar y llar aras nda Addis Ababa, Etiyopya da erişkin hastalardan izole ettikleri 238 bakterinin 103 ünün en yüksek s kl kla KNS ler (%43.3) olduğunu, takiben S. aureus (%14.3), Klebsiella spp. (%9,8), E. coli (%8.1), Pseudomonas spp. (%6.7), Acinetobacter spp. (%5.0) ve Salmonella spp. (%3.8) izole ettiklerini; gram-pozitif bakterilerin tüm kan izolatlar n n %62.6 s n oluşturduğunu bildirmişlerdir (14). Beltran ve arkadaşlar n n üç y ll k bir süredeki pozitif kan kültürlerinin klinik ve epidemiyolojik özelliklerini belirledikleri araşt rmalar nda en s k patojen olarak S. aureus (%23.5), takiben KNS (%14.5), E. coli (%14.0), Streptococcus pneumoniae (%8.7), Enterococcus (%5.5) ve Pseudomonas aeruginosa (%5.5) n n izole edildiği bildirilmiştir (15). KNS ler kan kültürlerinde en s k kontaminantlar olduğundan klinik anlam n değerlendirmenin güç olduğu bakterilerdir. Ayn dönemde al nm ş birden çok say da kan kültür şişesindeki pozitiflik değerlendirmede kullan labilir. Laboratuvar m zda bu kriter KNS izolatlar n n yaln z %17.2 sinde kullan labilmiştir. Bunun da sebebi hastanemizde tek şişede kan kültürü gönderme al şkanl ğ n n yayg n olmas d r. Mirrett ve arkadaşlar n n pozitif şişe say s ile KNS nin klinik anlam aras ndaki ilişkiyi belirlemek için yapt klar çal şmada iki, üç ve dört şişeden oluşan setlerdeki pozitif şişe say s n n sepsis şüphesi bulunan erişkin hastalarda klinik yönden anlaml KNS izolatlar n belirlemedeki önemi araşt r lm şt r (16). Klinik yönden anlaml izolatlar n tek seferde al nm ş tüm kan kültür şişelerinde pozitif sonuç vermesi, gerçek bakteremide ml deki mikroorganizma say s n n yüksek, kontaminasyonda ise ml deki mikroorganizma say s n n düşük olmas ndan yola ç k larak iddia edilmektedir. Ancak birçok araşt rma gerçek bakteremide kandaki mikroorganizma say s n n düşük olduğunu, hatta 1 colony forming unit (cfu) /ml nin alt nda olduğunu göstermiştir (17,18). Mirrett in araşt rmas nda klinik yönden anlaml KNS leri kontaminantlardan ay rmada iki, üç ve dört şişelik kan kültür setlerinde elde edilen pozitif şişe say s tek şişeye göre yeterince yüksek bir pozitif prediktif değer oluşturmam şt r. En s k kullan lan iki şişelik setlerle yap lan değerlendirmede, klinik yönden anlaml KNS ler iki şişede (%61) tek şişeden (%39) daha çok üremiş ancak tek şişede üreme elde edilmesinin pozitif prediktif değeri (%39) ile iki şişede üreme elde edilmesinin pozitif prediktif değeri (%61) aras nda anlaml bir fark tespit edilmemiştir. Araşt r c lar bir kan kültür setindeki pozitif şişe say - s n n KNS izolatlar n n klinik anlam n öngörmede yeterli olmad ğ n bildirmiştir (16). Kan kültürlerinden KNS izolasyonunun pozitif prediktif değerini araşt ran diğer bir çal şmada Herwaldt 105

6 Karakoç AE, Ayyorgun Ş, Yücel M, Gündüz E ve arkadaşlar, KNS izolasyonunda gerçek bakteremiyi psödobakteremiden ay rt etmek için dört kriter kullanm şt r. 38 C ve üzerinde ateş, uygun tedaviye cevap, klinisyenin dolaş m sistemi infeksiyonu düşünmesi veya nozokomiyal dolaş m sistemi infeksiyonu kriterlerinin karş lanmas ve infeksiyonu düşündüren en az bir klinik veya laboratuvar bulgusunun varl ğ n n değerlendirildiği araşt rmada, 227 KNS izole edilen dönemden sadece %26.4 ünde bu kriterler karş lanabilmiştir (19). Çal şmam zda klinik yönden anlaml KNS izole edilen toplam 210 hastan n %82.9 unda tek şişede, %17.1 inde birden çok şişelik bir setin tümünde KNS üremesi tespit edilmiştir; aradaki fark istatistiksel olarak anlaml d r ve tek şişelik kan kültürlerinde KNS nin klinik anlam n diğer kriterlerle belirlemek mümkün olmuştur. Souvenir ve arkadaşlar n n cilt flora bakterileri ve KNS lerin kan kültürlerindeki izolasyonunu değerlendirdikleri çal şmada, 3276 kan kültüründen 89 cilt flora bakterisi izole edilmiş; bunun 81 (%91) inin KNS olduğu tespit edilmiştir. %1.8 lik kontaminasyon oran n n kalite güvence standartlar yönünden uygun olduğu belirtilen çal şmada bunun hastanenin profesyonel flebotomi ekibi ile sağland ğ belirtilmektedir (20). Laboratuvar taraf ndan kandan mikroorganizmalar n başar l izolasyonu, baktereminin tipi, örnek alma yöntemi, al nan kan örneğinin hacmi, kan örneklerinin say s ve zamanlamas, sonuçlar n yorumlanmas ve laboratuvar n hizmet ettiği hasta popülasyonunun tipine bağl d r. Otomatize ve kompüterize devaml - okuma kan kültür sistemlerinin kullan ma girmesi, son y llarda klinik mikrobiyoloji alan ndaki en önemli gelişmelerden biri olmuştur. Böyle bir sistemi seçen ve kullanan bir laboratuvar seçme aşamas nda sistemin deneme doğrulamas n yapmal, ayn zamanda sistem kurulduktan sonra iç kalite kontrolüne yönelik çal şmalar sürdürmelidir. KAYNAKLAR 1. Dunne WM Jr, Nolte FS, Wilson ML. Cumitech 1B Blood Cultures III. Washington DC: ASM Press, Koneman EW, Allen SD, Janda WM, Schreckenberger PC, Winn, Jr WC (eds). Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology. 5 th ed. Philadelphia, New York: Lippincott, 1997: Isenberg HD (ed). Clinical Microbiology Procedures Handbook. Washington DC: ASM Press, 1992: Lymn WA. Infections of blood stream, heart and vessels: Sepsis In Armstrong, Cohen (eds). Infectious Diseases. 1 st ed. Philadelphia, New York: Lippincott, 1999: Weinstein MP, Reller LB, Murphy Jr, Lichtenstein KA. The clinical significance of positive blood cultures: A comprehensive analysis of 500 episodes of bacteremia and fungemia in adults. Rev Infect Dis 1983; 5: Bates DW, Goldman L, Lee TH. Contaminant blood cultures and resource utilization: The true consequences of false-positive results. JAMA 1991; 265: Surdulescu S, Utamsingh D, Shekar R. Phlebotomy teams reduce blood-culture contamination and save money. Clin Perform Qual Health Care 1998; 6: Washington JA. Collection, transport and processing of blood cultures. Clin Lab Med 1994; 14: Paisley JW, Lauer BA. Pediatric blood cultures. Clin Lab Med 1994; 14: Schifman RB, Strand CL, Braun E, et al. Solitary blood cultures as a quality assurance indicator. Qual Assur Util Rev 1991; 6: Ronnestad A, Abrahamsen TG, Gaustad P, Finne PH. Blood culture isolates during 6 years in a tertiary neonatal intensive care unit. Scand J Infect Dis 1998; 30: Durmaz G, Bolatl T, Ünver Y, Akgün Y kan kültürünün retrospektif değerlendirilmesi. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi 1993; 23: Baylan O, Saraçl MA, Sar c SÜ, Doğanc L. Kan kültürlerinden izole edilen gram-negatif aerob bakteriler ve in vitro antibiotik duyarl l klar n n değerlendirilmesi. Gülhane T p Dergisi 1999; 41: Asrat D, Amanuel YW. Prevalence and antibiotic susceptibility pattern of bacterial isolates from blood culture in Tikur Anbas Hospital, Addis Ababa, Ethiopia. Ethiop Med J 2001; 39: Beltran MA, Rodriguez E, Sorvik D, et al. Clinical and epidemiological study of adult patients with positive blood cultures. Medicine 2002; 62: Mirrett S, Weinstein MP, Reimer LG, et al. Relevance of the number of positive bottles in determining clinical significance of coagulase negative staphylococci in blood cultures. J Clinical Microbiol 2001; 39: Henry NK, McLimans CA, Wright AJ, et al. Microbiological and clinical evaluation of the isolator lysiscentrifugation blood culture tube. J Clin Microbiol 1983; 17: Dorn G, Land GA, Wilson GE. Improved blood culture technique based on centrifugation: Clinical evaluation. J Clin Microbiol 1979; 9: Herwaldt LA, Geiss M, Kao C, Pfaller MA. The positive predictive value of isolating coagulase negative staphylococci from blood cultures. Clin Infect Dis 1996; 22: Souvenir D, Anderson DE Jr, Palpant S, et al. Blood cultures positive for coagulase negative staphylococci: Antisepsis, pseudobacteremia and therapy of patients. J Clin Microbiol 1998; 36: YAZIŞMA ADRESİ Uzm. Dr. A. Esra KARAKOÇ S.B. Ankara Eğitim ve Araşt rma Hastanesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Cebeci-ANKARA 106

GİRİŞ. Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi. ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60

GİRİŞ. Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi. ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60 Dr. Tolga BAŞKESEN GİRİŞ Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60 Erken ve doğru tedavi ile mortaliteyi azaltmak mümkün GİRİŞ Kan

Detaylı

Kan Dolaşım Enfeksiyonlarında Karar Verme Süreçleri. Prof. Dr. Aynur EREN TOPKAYA Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD

Kan Dolaşım Enfeksiyonlarında Karar Verme Süreçleri. Prof. Dr. Aynur EREN TOPKAYA Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Kan Dolaşım Enfeksiyonlarında Karar Verme Süreçleri Prof. Dr. Aynur EREN TOPKAYA Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Sunum Planı Kan kültürlerinin önemi Kan kültürlerinin değerlendirilmesi

Detaylı

AURAM NE RHODAM NE FLORESAN BOYAMA

AURAM NE RHODAM NE FLORESAN BOYAMA AURAM NE RHODAM NE FLORESAN BOYAMA Dr. Vildan AVKAN O UZ DEÜ T p Fakültesi nfeksiyon Hastal klar ve Klinik Mikrobiyoloji AD. Direkt mikroskopi teknikleri konusunun giriflinde verilen genel bilgiler ve

Detaylı

15.45-16.30: Kan Dolaşımı Enfeksiyonlarına ait Olgu Sunumları (Doç. Dr. Esra Karakoç, SB Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Kliniği )

15.45-16.30: Kan Dolaşımı Enfeksiyonlarına ait Olgu Sunumları (Doç. Dr. Esra Karakoç, SB Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Kliniği ) 1. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Ankara YBÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Ankara Dışkapi Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araşırma Hastanesi 4. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Detaylı

İletişim adresleri : "Güven Külekçi" gkulekci@istanbul.edu.tr, "Turk Mikrobiyoloji Cemiyeti" tmc@tmc-online.org

İletişim adresleri : Güven Külekçi gkulekci@istanbul.edu.tr, Turk Mikrobiyoloji Cemiyeti tmc@tmc-online.org İletişim adresleri : "Güven Külekçi" gkulekci@istanbul.edu.tr, "Turk Mikrobiyoloji Cemiyeti" tmc@tmc-online.org Mart 2015 Anaerop Haber Mart 2015 sayısının konu başlığı : Anaerop kültür, Kültüre dayalı

Detaylı

Anaerop Kan Kültür Şişelerinin Rutin Kullanımının Değerlendirilmesi

Anaerop Kan Kültür Şişelerinin Rutin Kullanımının Değerlendirilmesi ARAŞTIRMA YAZISI Mikrobiyoloji Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt: 2 Sayı: 3 Temmuz 2011 Anaerop Kan Kültür Şişelerinin Rutin Kullanımının Değerlendirilmesi Işın Akyar, Görkem Yaman Acıbadem

Detaylı

Kan Kültürü Pozitifliği: Etken ya da Kontaminasyon mu?

Kan Kültürü Pozitifliği: Etken ya da Kontaminasyon mu? Kısa Bildiri/Short Communication Mikrobiyol Bul 2013; 47(1): 135-140 Kan Kültürü Pozitifliği: Etken ya da Kontaminasyon mu? Blood Culture Positivity: Is It Pathogen or Contaminant? Ahmet BALIKÇI, Zeliha

Detaylı

Kateter İnfeksiyonlarında Mikrobiyoloji Doç. Dr. Deniz Akduman Karaelmas Üniversitesi it i Tıp Fakültesi İnfeksiyon hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D Kateter infeksiyonlarında etkenler; kateter

Detaylı

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları 13 ƘŰƬƑƊ Özgün Araştırma / Original Article Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları Microorganisms

Detaylı

Mikrobiyolojide Kalite İndikatörü Örnekleri

Mikrobiyolojide Kalite İndikatörü Örnekleri Mikrobiyolojide Kalite İndikatörü Örnekleri Dr. Ü. Gül Erdem SB. DışkapıYıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümü KLİMUD-2013 [idrar kültürü] * [lökosit/alan] * [CRP] [hastanın

Detaylı

Haydarpafla Numune E itim ve Araflt rma Hastanesinde Kan Kültürlerinin BacT/ALERT Sistemi ile Retrospektif Olarak Araflt r lmas

Haydarpafla Numune E itim ve Araflt rma Hastanesinde Kan Kültürlerinin BacT/ALERT Sistemi ile Retrospektif Olarak Araflt r lmas Haydarpafla Numune E itim ve Araflt rma Hastanesinde Kan Kültürlerinin BacT/ALERT Sistemi ile Retrospektif Olarak Araflt r lmas R za ADALAT (*), Nilgün YILBAZ DÖfiO LU(*) Gülboy DÖNMEZDEM R(*) (*) Haydarpafla

Detaylı

Minimum Bakterisidal. Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu Mart 2010, Aydın

Minimum Bakterisidal. Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu Mart 2010, Aydın Minimum Bakterisidal Konsantrasyon (MBC) Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu Mart 2010, Aydın Antimikrobik Tedavinin Başarısı Esas olarak konak defans mekanizmasına bağlıdır Konak antibiyotikle etkisi azalmış mikroorganizmayı

Detaylı

Kan Kültürlerinden İzole Edilen Gram Negatif Çomaklar ve Antibiyotik Duyarlılıkları

Kan Kültürlerinden İzole Edilen Gram Negatif Çomaklar ve Antibiyotik Duyarlılıkları ISSN: Eur J Health Sci 2015;1(2):58-62 Kan Kültürlerinden İzole Edilen Gram Negatif Çomaklar ve Antibiyotik lıkları Antibiotic susceptibilities of Gram negative rods isolated from blood cultures Deniz

Detaylı

2000-2012 Yılları Arasında Ülkemizde Kan Kültürü ve Antibiyotik Duyarlılık Sonuçlarının Değerlendirmesi

2000-2012 Yılları Arasında Ülkemizde Kan Kültürü ve Antibiyotik Duyarlılık Sonuçlarının Değerlendirmesi 2000-2012 Yılları Arasında Ülkemizde Kan Kültürü ve Antibiyotik Duyarlılık Sonuçlarının Değerlendirmesi Serap SÜZÜK 1, Ekrem YAŞAR 2, Sebahat AKSARAY 3 1 Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi 2 Diyarbakır

Detaylı

Laboratuvar Uygulamaları - İdrar Kültürleri. M. Ufuk Över-Hasdemir Marmara Üni. Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Laboratuvar Uygulamaları - İdrar Kültürleri. M. Ufuk Över-Hasdemir Marmara Üni. Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Laboratuvar Uygulamaları - İdrar Kültürleri M. Ufuk Över-Hasdemir Marmara Üni. Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Üretra kalıcı mikroflorası KNS (S. saprophyticus hariç) Viridans ve non-hemolitik

Detaylı

KOLONİZASYON. DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D.

KOLONİZASYON. DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. KOLONİZASYON DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. KOLONİZASYON Mikroorganizmanın bir vücut bölgesinde, herhangi bir klinik oluşturmadan

Detaylı

Enfektif Endokardit, Myokardit ve Perikardit Laboratuvar Tanı. Dr. Ali O. KILIC 19 Nisan 2014

Enfektif Endokardit, Myokardit ve Perikardit Laboratuvar Tanı. Dr. Ali O. KILIC 19 Nisan 2014 Enfektif Endokardit, Myokardit ve Perikardit Laboratuvar Tanı Dr. Ali O. KILIC 19 Nisan 2014 Enfektif Endokardit, Myokardit ve Perikardit Laboratuvar Tanı Mikrobiyolojik Tanı Kültür Yöntemi o Örnekler

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Emel AZAK, Esra Ulukaya, Ayşe WILLKE Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

OLGULARLA KAN DOLAŞIMI ENFEKSİYONLARI

OLGULARLA KAN DOLAŞIMI ENFEKSİYONLARI OLGULARLA KAN DOLAŞIMI ENFEKSİYONLARI Dr. Ayşe Esra KARAKOÇ S.B.Ankara EAH KLİMUD-Sürekli Tıp Eğitimi/Sürekli Mesleki Gelişim Etkinlikleri ANKARA EĞİTİM TOPLANTILARI, Şubat 2013 1 FUNGEMİ VE BAKTEREMİNİN

Detaylı

GATA Haydarpafla E itim Hastanesi nde 1993-1998 Y llar Aras nda ncelenen Kan Kültürlerinin rdelenmesi

GATA Haydarpafla E itim Hastanesi nde 1993-1998 Y llar Aras nda ncelenen Kan Kültürlerinin rdelenmesi Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2000; 4: 51-57 Hastane İnfeksiyonları GATA Haydarpafla E itim Hastanesi nde 1993-1998 Y llar Aras nda ncelenen Kan Kültürlerinin rdelenmesi Dr. Alaaddin PAHSA*, Dr. Mustafa

Detaylı

İdrar Örneklerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları

İdrar Örneklerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları 95 Kocatepe Tıp Dergisi The Medical Journal of Kocatepe 12: 95-100 / Mayıs 2011 Afyon Kocatepe Üniversitesi İdrar Örneklerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları Bacteria Isolated

Detaylı

Yılları Arasında Kan Kültürlerinde Üreyen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları

Yılları Arasında Kan Kültürlerinde Üreyen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları Özgün Araştırma / Original Article 61 2010-2015 Yılları Arasında Kan Kültürlerinde Üreyen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları Microorganisms Isolated From Blood Cultures During 2010-2015 and

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR Kurallar Laboratuvar saatinde geç kalan öğrenciler, eğitim başladıktan sonra laboratuvara alınmayacaktır. Laboratuvarlar devamlılık arzettiği için

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

YARA YERİ ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ*

YARA YERİ ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ* ANKEM Derg ;(): YARA YERİ ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ* Süreyya GÜL YURTSEVER, Nükhet KURULTAY, Nihan ÇEKEN, Şenel YURTSEVER, İlhan AFŞAR,

Detaylı

Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kan Kültürlerinden Üreyen Mikroorganizmalar ve Antimikrobiyal Duyarlılıkları

Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kan Kültürlerinden Üreyen Mikroorganizmalar ve Antimikrobiyal Duyarlılıkları flora K L İ N İ K Ç A L I Ş M A/ R E S E A R C H A R T I C L E FLORA 2016;21(1):27-32 Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kan Kültürlerinden Üreyen Mikroorganizmalar ve Antimikrobiyal

Detaylı

KISITLI ANTİBİYOTİK BİLDİRİMİ

KISITLI ANTİBİYOTİK BİLDİRİMİ KISITLI ANTİBİYOTİK BİLDİRİMİ YAYIN TARİHİ 01/07/2011 REVİZYON TAR.-NO 00 BÖLÜM NO 04 STANDART NO 11 DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTÜ 00 Kısıtlı Bildirim : Duyarlılık test sonuçları klinikteki geniş spektrumlu antimikrobik

Detaylı

Klinik Mikrobiyoloji Testlerinde Doğrulama (verifikasyon) ve Geçerli Kılma (validasyon)

Klinik Mikrobiyoloji Testlerinde Doğrulama (verifikasyon) ve Geçerli Kılma (validasyon) Klinik Mikrobiyoloji Testlerinde Doğrulama (verifikasyon) ve Geçerli Kılma (validasyon) Kaynaklar Mikrobiyolojik prosedürleri doğrulama / geçerli kılmaya ilişkin aşağıdaki uluslararası kaynaklar önerilir

Detaylı

SÜRÜNTÜ ÖRNEKLERİNE YAKLAŞIM

SÜRÜNTÜ ÖRNEKLERİNE YAKLAŞIM Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği Sürekli Tıp Eğitimi/Sürekli Mesleki Gelişim Etkinlikleri İSTANBUL TOPLANTILARI-IV SÜRÜNTÜ ÖRNEKLERİNE YAKLAŞIM Prof.Dr. Güner Söyletir Doç.Dr. Arzu İlki 1 Yara enfeksiyonlarında

Detaylı

Yoğun Bakım Hastalarında Santral Venöz Kateterle İlişkili İnfeksiyonlar #,##

Yoğun Bakım Hastalarında Santral Venöz Kateterle İlişkili İnfeksiyonlar #,## Yoğun Bakım Hastalarında Santral Venöz Kateterle İlişkili İnfeksiyonlar #,## Sevim KESKİN*, Rabin SABA**, Dilara İNAN**, Murat YILMAZ***, Gözde ÖNGÜT****, Veli GÜNAY**, Latife MAMIKOĞLU** * Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

Yücel DUMAN, Barış OTLU, Yusuf YAKUPOĞULLARI,M. Sait TEKEREKOĞLU İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD

Yücel DUMAN, Barış OTLU, Yusuf YAKUPOĞULLARI,M. Sait TEKEREKOĞLU İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Steril Vücut Sıvılarında Bulunan Etkenlerin Matriks ile Desteklenmiş Lazer Desorpsiyon/İyonizasyon Uçuş Zamanı Kütle Spektrometresi (MALDI TOF MS) İle Hızlı Tanısı Yücel DUMAN, Barış OTLU, Yusuf YAKUPOĞULLARI,M.

Detaylı

Staphylococcus Pyogenes Aureus

Staphylococcus Pyogenes Aureus The American Journal of Medical Sciences: March 1918 - Volume 155 - Issue 3 pp 380-391 Three Cases of Infection of the Upper Respiratory Tract With Staphylococcus Pyogenes Aureus Presenting the Symptom

Detaylı

Gülfem Ece. Özgün Araştırma / Original Article. Abstract. DOI: 10.4274/Haseki.1044

Gülfem Ece. Özgün Araştırma / Original Article. Abstract. DOI: 10.4274/Haseki.1044 Özgün Araştırma / Original Article DOI: 10.4274/Haseki.1044 Kan Kültüründe Üreyen İzolatların Dağılım ve Antibiyotik Duyarlılık Profilinin İncelenmesi The Evaluation of the Distribution and Antimicrobial

Detaylı

Mikobakteriyoloji Laboratuvarı: Sorular - Sorunlar

Mikobakteriyoloji Laboratuvarı: Sorular - Sorunlar Mikobakteriyoloji Laboratuvarı: Sorular - Sorunlar «Örnek Yönetimi ve Biyogüvenlik ile ilgili Sorunlar» Prof. Dr. Ali Albay 3. Klinik Mikrobiyoloji Kongresi 18-22 Kasım 2015, Antalya Sunum İçeriği Tüberküloz

Detaylı

Sorunlu Mikroorganizmalar, Sorunlu Antibiyotikler ve E Test. Prof.Dr.Güner Söyletir Marmara Üniversitesi, İstanbul

Sorunlu Mikroorganizmalar, Sorunlu Antibiyotikler ve E Test. Prof.Dr.Güner Söyletir Marmara Üniversitesi, İstanbul Sorunlu Mikroorganizmalar, Sorunlu Antibiyotikler ve E Test Prof.Dr.Güner Söyletir Marmara Üniversitesi, İstanbul Sorunlu Mikroorganizmalar Nonfermentatif bakteriler Acinetobacter sp. Stenotrophomonas

Detaylı

KAN KÜLTÜRÜ ALMA YÖNERGESİ

KAN KÜLTÜRÜ ALMA YÖNERGESİ TÜRK YOĞUN BAKIM DERNEĞİ YOĞUN BAKIM KLAVUZLARI KAN KÜLTÜRÜ ALMA YÖNERGESİ Kan kültürlerinin optimal kullanım yeri sepsis tanısıdır. Kan dolaşımı enfeksiyon şüphesi olduğunda kan kültürü alınır. Febril

Detaylı

Kan Kültürlerinde Üreyen Koagülaz Negatif Stafilokoklarda Kontaminasyonun Değerlendirilmesi

Kan Kültürlerinde Üreyen Koagülaz Negatif Stafilokoklarda Kontaminasyonun Değerlendirilmesi Kan Kültürlerinde Üreyen Koagülaz Negatif Stafilokoklarda Kontaminasyonun Değerlendirilmesi Gülden Kocasakal 1, Elvin Dinç 1, M.Taner Yıldırmak 1, Çiğdem Arabacı 2, Kenan Ak 2 1 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma

Detaylı

Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu KLİMİK AYLIK TOPLANTISI 19 KASIM 2015, İSTANBUL

Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu KLİMİK AYLIK TOPLANTISI 19 KASIM 2015, İSTANBUL Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu KLİMİK AYLIK TOPLANTISI 19 KASIM 2015, İSTANBUL ABR antimikrobiyal ilaçların kullanımı ile artan doğal bir süreçtir Dirençli kökenler yayılarak varlıklarını sürdürür Günlük kullanımdaki

Detaylı

Steril vücut sıvılarının mikrobiyolojik olarak değerlendirilmesi. Dr. Dolunay Gülmez Kıvanç

Steril vücut sıvılarının mikrobiyolojik olarak değerlendirilmesi. Dr. Dolunay Gülmez Kıvanç Steril vücut sıvılarının mikrobiyolojik olarak değerlendirilmesi Dr. Dolunay Gülmez Kıvanç Steril vücut sıvıları Beyin omurilik sıvısı (BOS) Eklem sıvısı Plevral sıvı Peritoneal sıvı Perikardiyal sıvı

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ NDE KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKRO-ORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ NDE KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKRO-ORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection) 2007; 21 (3): 141-145 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ NDE KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKRO-ORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI

Detaylı

UMUMA AÇIK KULLANIM ALANLARI VE İNSANLARIN TEMAS ETTİĞİ YÜZEYLERDEN BULAŞMA ETKENİ BAKTERİLERİN ARAŞTIRILMASI

UMUMA AÇIK KULLANIM ALANLARI VE İNSANLARIN TEMAS ETTİĞİ YÜZEYLERDEN BULAŞMA ETKENİ BAKTERİLERİN ARAŞTIRILMASI UMUMA AÇIK KULLANIM ALANLARI VE İNSANLARIN TEMAS ETTİĞİ YÜZEYLERDEN BULAŞMA ETKENİ BAKTERİLERİN ARAŞTIRILMASI İsmail Hakkı ARIK Sinan ÇAKMAK Nahit HORASAN Biyolog Biyolog Mik.Şefi Biyolog ÖZET Bu çalışmada

Detaylı

Tüberküloz Sorun mudur? Tüberkülozun güncel tanısı ve sorunlar

Tüberküloz Sorun mudur? Tüberkülozun güncel tanısı ve sorunlar Tüberküloz Sorun mudur? Tüberkülozun güncel tanısı ve sorunlar Dr. Nurhan Albayrak Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Ulusal TB Referans Laboratuvarı Tüberküloz Sorun mu? Dünyanın en ölümcül bulaşıcı hastalığı

Detaylı

TULAREMİ KONTROL ve KORUNMA. Dr. Kemalettin ÖZDEN

TULAREMİ KONTROL ve KORUNMA. Dr. Kemalettin ÖZDEN TULAREMİ KONTROL ve KORUNMA Dr. Kemalettin ÖZDEN Bulaş yolları Deri ve mukozal yol: İnfekte kene veya sinek gibi vektörlerin ısırmasıyla veya infekte hayvan dokuları, hayvan çıkartılarıyla (idrar, dışkı

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Kan Kültüründen İzole Edilen Mikroorganizmalar

Yoğun Bakım Ünitesinde Kan Kültüründen İzole Edilen Mikroorganizmalar Yoğun Bakım Ünitesinde Kan Kültüründen İzole Edilen Mikroorganizmalar Gökhan AYGÜN*, Tuğhan UTKU**, Yalım DİKMEN**, Birgül METE***, Oktay DEMİRKIRAN**, Aysan MURTEZAOĞLU***, Seval ÜRKMEZ**, Mesut YILMAZ***,

Detaylı

Rize 82. Yıl Devlet Hastanesi nde bir yıllık sürede kan kültürlerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotiklere duyarlılıkları *

Rize 82. Yıl Devlet Hastanesi nde bir yıllık sürede kan kültürlerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotiklere duyarlılıkları * Araştırma Makalesi/Original Article Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi Rize 82. Yıl Devlet Hastanesi nde bir yıllık sürede kan kültürlerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotiklere duyarlılıkları

Detaylı

Çocuk Hematoloji-Onkoloji Hastalarına Ait Klinik Örneklerden İzole Edilen Bakterilerin ve Antibiyotik Duyarlılıklarının İncelenmesi

Çocuk Hematoloji-Onkoloji Hastalarına Ait Klinik Örneklerden İzole Edilen Bakterilerin ve Antibiyotik Duyarlılıklarının İncelenmesi JOPP Derg 3():68-73, Klinik Araştırma Çocuk Hematoloji-Onkoloji Hastalarına Ait Klinik Örneklerden İzole Edilen Bakterilerin ve Antibiyotik Duyarlılıklarının İncelenmesi Arzu AKÇAY *, Özden TÜREL **, Deniz

Detaylı

TÜRKİYE DE NE DURUMDAYIZ? Prof.Dr. Ahmet Başustaoğlu

TÜRKİYE DE NE DURUMDAYIZ? Prof.Dr. Ahmet Başustaoğlu TÜRKİYE DE NE DURUMDAYIZ? Prof.Dr. Ahmet Başustaoğlu Türkiye deki hastane sayısıve ankete katılan hastane sayısı ÖZELLİĞİ MEVCUT KATILAN ÜNİVERSİTE 80 19 EĞİTİM ARAŞTIRMA 60 13 KAMU HASTANESİ 791 15 ÖZEL

Detaylı

Ankara Üniversitesi T p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve nfeksiyon Hastal klar Anabilim Dal, Ankara

Ankara Üniversitesi T p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve nfeksiyon Hastal klar Anabilim Dal, Ankara Antibakteriyel Direnç ve Epidemiyoloji: Son Bir Y lda Ne Oldu? Alpay Azap Ankara Üniversitesi T p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve nfeksiyon Hastal klar Anabilim Dal, Ankara Febril nötropenik hastalarda

Detaylı

Yoğun bakımda infeksiyon epidemiyolojisi

Yoğun bakımda infeksiyon epidemiyolojisi 1 Yoğun bakımda infeksiyon epidemiyolojisi Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Sunum planı Yoğun bakım infeksiyonları Yoğun

Detaylı

Otomatik Para Makinelerinin Bakteriyel ve Fungal Kontaminasyonu

Otomatik Para Makinelerinin Bakteriyel ve Fungal Kontaminasyonu TEMEL BİLİMLER / BASIC SCIENCES Araştırma Makalesi / Research Article Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2009, 62(2) Otomatik Para Makinelerinin Bakteriyel ve Fungal Kontaminasyonu Bacterial and

Detaylı

Bağışıklama ve Mikrobiyolojik Sürveyans İnvaziv Bakteriyel Etkenler

Bağışıklama ve Mikrobiyolojik Sürveyans İnvaziv Bakteriyel Etkenler Bağışıklama ve Mikrobiyolojik Sürveyans İnvaziv Bakteriyel Etkenler Dr. Selin NAR ÖTGÜN Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı 3.Ulusal Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

BD MacConkey II Agar / Columbia CNA Agar with 5% Sheep Blood (Biplate)

BD MacConkey II Agar / Columbia CNA Agar with 5% Sheep Blood (Biplate) PA-254447.03-1 - KULLANIM TALİMATLARI KULLANIMA HAZIR KAPLI ARAÇLAR PA-254447.03 Rev.: July 2014 BD MacConkey II Agar / Columbia CNA Agar with 5% Sheep Blood (Biplate) KULLANIM AMACI BD MacConkey II Agar

Detaylı

TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM

TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM Doç. Dr. Alpaslan Alp Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dünya Sağlık Örgütü 2009 Yılı Raporu Aktif tüberkülozlu hasta

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalardan İzole edilen Etkenler ve Antibiyotik Direnç Paternleri

Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalardan İzole edilen Etkenler ve Antibiyotik Direnç Paternleri Research Article /Araştırma Makalesi Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalardan İzole edilen Etkenler ve Antibiyotik Direnç Paternleri The Causative Agents of Infections in Intensive Care Unit and Their

Detaylı

Damar İçi Kateter ile İlişkili Enfeksiyon Etkenleri ve Antibiyotik Duyarlılıkları

Damar İçi Kateter ile İlişkili Enfeksiyon Etkenleri ve Antibiyotik Duyarlılıkları Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2011; 45(1): 86-92 Damar İçi Kateter ile İlişkili Enfeksiyon Etkenleri ve Antibiyotik Duyarlılıkları Causative Agents of Intravenous Catheter-Related Infections

Detaylı

'nosocomial' Yunanca iki kelimeden oluşur

'nosocomial' Yunanca iki kelimeden oluşur 'nosocomial' Yunanca iki kelimeden oluşur 'nosus' hastalık 'komeion' icabına bakmak 'nosocomial' tıbbi tedavi altında iken hastanın edindiği herhangi bir hastalık Tanım Enfeksiyon Hastaneye yatırıldığında

Detaylı

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE YATAN HASTALARIN KAN KÜLTÜRLERİNDE ÜREYEN MİKROORGANİZMALAR, ANTİBİYOTİK DUYAKLILIKLARI VE NOZOKOMİYAL BAKTERİYEMİ ETKENLERİ

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE YATAN HASTALARIN KAN KÜLTÜRLERİNDE ÜREYEN MİKROORGANİZMALAR, ANTİBİYOTİK DUYAKLILIKLARI VE NOZOKOMİYAL BAKTERİYEMİ ETKENLERİ ANKEM Derg 21;24(1):12-19 YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE YATAN HASTALARIN KAN KÜLTÜRLERİNDE ÜREYEN MİKROORGANİZMALAR, ANTİBİYOTİK DUYAKLILIKLARI VE NOZOKOMİYAL BAKTERİYEMİ ETKENLERİ Nisel YILMAZ*, Şükran KÖSE*,

Detaylı

Enfeksiyon Bulguları İle Acil Servis e Başvuran Hastaların Kültür Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Enfeksiyon Bulguları İle Acil Servis e Başvuran Hastaların Kültür Sonuçlarının Değerlendirilmesi ARAŞTIRMA / RESEARCH REPORT İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2010;17(4):359-64 Enfeksiyon Bulguları İle Acil Servis e Başvuran Hastaların Kültür Sonuçlarının Değerlendirilmesi Neslihan Yücel*,

Detaylı

Işın Akyar 1,2, Meltem Kaya 2, Onur Karatuna 1,2, Yeşim Beşli 2. Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD, İstanbul 2

Işın Akyar 1,2, Meltem Kaya 2, Onur Karatuna 1,2, Yeşim Beşli 2. Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD, İstanbul 2 Anaerop Bakterilerin Üretilmelerinde Askorbik Asit Katkılı Besiyeri ve Mineral Yağ ile Kaplanmış Besiyeri Kullanılmasının Araştırılması ve Sonuçların Standart Anaerop Kültür Yöntemi ile Kıyaslanması Işın

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde Hastane İnfeksiyonları

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde Hastane İnfeksiyonları Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde Hastane İnfeksiyonları Dilara İNAN*, Rabin SABA*, Sevim KESKİN**, Dilara ÖĞÜNÇ***, Cemal ÇİFTÇİ*, Filiz GÜNSEREN*, Latife MAMIKOĞLU*, Meral GÜLTEKİN***

Detaylı

Direnç hızla artıyor!!!!

Direnç hızla artıyor!!!! Direnç hızla artıyor!!!! http://www.cdc.gov/drugresistance/about.html Yoğun Bakım Üniteleri (YBÜ) Fizyolojik bakımdan stabil olmayan hastaların yaşam fonksiyonlarının düzeltilmesi Altta yatan hastalığın

Detaylı

Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalardan İzole Edilen Hastane İnfeksiyonu Etkenleri

Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalardan İzole Edilen Hastane İnfeksiyonu Etkenleri TEMEL BİLİMLER / BASIC SCIENCES Araştırma Makalesi / Research Article Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2009, 62(1) Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalardan İzole Edilen Hastane İnfeksiyonu

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA GÖRÜLEN İNFEKSİYON ETKENLERİ

HEMODİYALİZ HASTALARINDA GÖRÜLEN İNFEKSİYON ETKENLERİ HEMODİYALİZ HASTALARINDA GÖRÜLEN İNFEKSİYON ETKENLERİ Dr. Talât Ecemiş Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. Venöz ulaşım yolu Arteriyovenöz şantlar Kateterler

Detaylı

BRUSELLOZDA KAN VE KEMİK İLİĞİ KÜLTÜRLERİNİN TANI DEĞERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

BRUSELLOZDA KAN VE KEMİK İLİĞİ KÜLTÜRLERİNİN TANI DEĞERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI MİKROBİYOL MİKROBİYOLOJİ BÜLT 2006; 40: BÜLTENİ 201-206 201 BRUSELLOZDA KAN VE KEMİK İLİĞİ KÜLTÜRLERİNİN TANI DEĞERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI COMPARISON OF THE DIAGNOSTIC VALUE OF BLOOD AND BONE MARROW CULTURES

Detaylı

Epidemiyolojik Çalışmalar

Epidemiyolojik Çalışmalar GRAM NEGATİF BAKTERİLERDE ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞI : EPİDEMİYOLOJİ Dr. Ş. Barçın ÖZTÜRK Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. Epidemiyolojik Çalışmalar

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitelerinde Yatan Hastalardan İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları

Yoğun Bakım Ünitelerinde Yatan Hastalardan İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 14(2) 69-73 (2007) Yoğun Bakım Ünitelerinde Yatan Hastalardan İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları Emel Sesli Çetin*, Selçuk Kaya*, İlker

Detaylı

Ventilatör İlişkili Pnömoni Tanısında Endotrakeal Aspirat Kantitatif Kültürü ile Mini-Bal Kantitatif Kültürü Arasındaki Uyum

Ventilatör İlişkili Pnömoni Tanısında Endotrakeal Aspirat Kantitatif Kültürü ile Mini-Bal Kantitatif Kültürü Arasındaki Uyum Ventilatör İlişkili Pnömoni Tanısında Endotrakeal Aspirat Kantitatif Kültürü ile Mini-Bal Kantitatif Kültürü Arasındaki Uyum Dr.Sibel Doğan Kaya Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Detaylı

EYLÜL 2011 S0485&S0486

EYLÜL 2011 S0485&S0486 İSTANBUL İL KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ GIDA MİKROBİYOLOJİSİNDE DIŞ KALİTE DEĞERLENDİRMESİ (EQA=EXTERNAL QUALITY ASSESMENT) SONUÇ RAPORU EYLÜL 2011 S0485&S0486 İstanbul İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

Detaylı

Yo un Bak m Ünitelerinden zole Edilen P. aeruginosa ve Acinetobacter Türlerinin Antibiyotik Duyarl l ndaki Dört Y ll k De iflim (1995 ve 1999) #

Yo un Bak m Ünitelerinden zole Edilen P. aeruginosa ve Acinetobacter Türlerinin Antibiyotik Duyarl l ndaki Dört Y ll k De iflim (1995 ve 1999) # Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2001; 5: 49-53 Hastane İnfeksiyonları Yo un Bak m Ünitelerinden zole Edilen P. aeruginosa ve Acinetobacter Türlerinin Antibiyotik Duyarl l ndaki Dört Y ll k De iflim (1995

Detaylı

Klinik Örneklerden İzole Edilen E.coli Suşlarının Kümülatif Antibiyotik Duyarlılıklarının Belirlenmesi

Klinik Örneklerden İzole Edilen E.coli Suşlarının Kümülatif Antibiyotik Duyarlılıklarının Belirlenmesi Klinik Örneklerden İzole Edilen E.coli Suşlarının Kümülatif Antibiyotik Duyarlılıklarının Belirlenmesi Mine Aydın Kurç,Özge Tombak,Dumrul Gülen,Hayati Güneş,Aynur Eren Topkaya Antibiyotik duyarlılık raporlarının

Detaylı

Çocuk Acil Servisinde Kan Kültürü Kullanımı

Çocuk Acil Servisinde Kan Kültürü Kullanımı Özgün Araştırma Original Article Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi Turkish Journal of Pediatric Disease Çocuk Acil Servisinde Kan Kültürü Kullanımı Utilization of Blood Cultures in the Pediatric Emergency

Detaylı

Normal Mikrobiyal Flora

Normal Mikrobiyal Flora Normal Mikrobiyal Flora Dr. Kaya Süer YDÜ Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Normal Mikrobiyal Flora Deri Konjonktiva Oral Cavite Üst solunum yolu Intestinal tract Genitouriner

Detaylı

ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TEST SİSTEMLERİNİN VERİFİKASYONU

ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TEST SİSTEMLERİNİN VERİFİKASYONU ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TEST SİSTEMLERİNİN VERİFİKASYONU Yrd.Doç.Dr. Murat TELLİ Adnan Menderes Üniversitesi tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D. Çalışma Planı Verifikasyon planı Kabul kriterleri Çalışmada

Detaylı

Doç. Dr. Bilgin ARDA Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Doç. Dr. Bilgin ARDA Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Doç. Dr. Bilgin ARDA Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD OLGU 1 53 yaşında kadın hasta Multiple Miyelom VAD 5 kür Kemoterapiye yanıt yok (%70 plazma hücreleri)

Detaylı

Dünyada ve Ülkemizde Meslek hastalıkları

Dünyada ve Ülkemizde Meslek hastalıkları Dünyada ve Ülkemizde Meslek hastalıkları Dr. Rana GÜVEN, MSc., PhD. Genel Md. Yrd. Dr. R. Güven 01.11.2012 1 İÇERİK Dünyada ve Türkiye de İş Sağlığı ve Güvenliğinin Mevcut Durumu Meslek hastalıklarının

Detaylı

Sistemik Mantar Enfeksiyonlarında Kan Kültürleri ve Erken Tanıda Yenilikler

Sistemik Mantar Enfeksiyonlarında Kan Kültürleri ve Erken Tanıda Yenilikler Sistemik Mantar Enfeksiyonlarında Kan Kültürleri ve Erken Tanıda Yenilikler Dr. Ayşe Kalkancı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 37.Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 16-20 Kasım

Detaylı

FEBRİL NÖTROPENİK HASTALARIN KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİMİKROBİYAL DUYARLILIK PROFİLİ

FEBRİL NÖTROPENİK HASTALARIN KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİMİKROBİYAL DUYARLILIK PROFİLİ FEBRİL NÖTROPENİK HASTALARIN KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİMİKROBİYAL DUYARLILIK PROFİLİ Dr. Süreyya Gül Yurtsever, 1 Nihan Çeken, 1 Dr. Bahriye Payzın, 2 Dr. Nükhet Kurultay,

Detaylı

ÇORUM HİTİT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ NDE HEMODİYALİZ KATETER ENFEKSİYONLARI

ÇORUM HİTİT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ NDE HEMODİYALİZ KATETER ENFEKSİYONLARI ÇORUM HİTİT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ NDE HEMODİYALİZ KATETER ENFEKSİYONLARI DERYA YAPAR, ÖZLEM AKDOĞAN, İBRAHİM DOĞAN, FATİH KARADAĞ, NURCAN BAYKAM AMAÇ Kateter ile ilişkili enfeksiyonlar,

Detaylı

Ayşe YÜCE Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD.

Ayşe YÜCE Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN DURUMU Ayşe YÜCE Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. DSÖ Küresel Tüberküloz Kontrolü 2010 Raporu Dünya için 3 büyük tehlikeden

Detaylı

Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri

Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri Prof. Dr. Haluk ERAKSOY İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Yeni Antimikrobik Sayısı Azalmaktadır

Detaylı

ANKEM Derg 2011;25(Ek 1) KAN KÜLTÜRÜNDEN ÜREYEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI: ÜÇ YILLIK SONUÇLAR. Ayşe WILLKE, Emel AZAK

ANKEM Derg 2011;25(Ek 1) KAN KÜLTÜRÜNDEN ÜREYEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI: ÜÇ YILLIK SONUÇLAR. Ayşe WILLKE, Emel AZAK ANKEM Derg ;5(Ek ) (S) KAN KÜLTÜRÜNDEN ÜREYEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI: ÜÇ YILLIK SONUÇLAR Ayşe WILLKE, Emel AZAK Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİNDE KAN KÜLTÜRLERİNİN PROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİNDE KAN KÜLTÜRLERİNİN PROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ MİKROBİYOL MİKROBİYOLOJİ BÜLT 2005; 39: BÜLTENİ 455-464 455 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİNDE KAN KÜLTÜRLERİNİN PROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ PROSPECTIVE EVALUATION OF BLOOD

Detaylı

Santral kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonları önlenebilir mi? Hemato-Onkoloji Hastalarımızdaki tecrübelerimiz Doç.Dr.

Santral kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonları önlenebilir mi? Hemato-Onkoloji Hastalarımızdaki tecrübelerimiz Doç.Dr. Santral kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonları önlenebilir mi? Hemato-Onkoloji Hastalarımızdaki tecrübelerimiz Doç.Dr.İlker DEVRİM UHESA verilerine göre: Türkiye de Yoğun Bakım Üniteleri Tiplerine

Detaylı

Oya Coşkun, İlke Çelikkale, Yasemin Çakır, Bilgecan Özdemir, Kübra Köken, İdil Bahar Abdüllazizoğlu

Oya Coşkun, İlke Çelikkale, Yasemin Çakır, Bilgecan Özdemir, Kübra Köken, İdil Bahar Abdüllazizoğlu 1 Ocak 30 Mart 2012 Tarihleri Arasında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde İzole Edilen Bakteriler Ve Antibiyotik Duyarlılıkları Oya Coşkun, İlke Çelikkale, Yasemin Çakır,

Detaylı

Acinetobacter Salgını Kontrolü. 07.03.2014 Uzm. Hem. H. Ebru DÖNMEZ

Acinetobacter Salgını Kontrolü. 07.03.2014 Uzm. Hem. H. Ebru DÖNMEZ Acinetobacter Salgını Kontrolü 07.03.2014 Uzm. Hem. H. Ebru DÖNMEZ Acinetobacter baumannii Hastalarda kolonize olarak ciddi enfeksiyonlara, septik şoka ve ölümlere yol açan nonfermentatif, gram-negatif

Detaylı

Yöntem ve Test Seçimine Yaklaşım. Dr. Alpay Özbek Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD. Dokuz Eylül Üni. Tıp Fak. İZMİR

Yöntem ve Test Seçimine Yaklaşım. Dr. Alpay Özbek Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD. Dokuz Eylül Üni. Tıp Fak. İZMİR Yöntem ve Test Seçimine Yaklaşım Dr. Alpay Özbek Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD. Dokuz Eylül Üni. Tıp Fak. İZMİR Literatür Tanı Rehberleri Kongre İyileştirme Ğereksinimi Uzman Klinisyen İsteği

Detaylı

Araştırma. Harun AĞCA 2011 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 25, SAYI 3, (EYLÜL) 2011,

Araştırma. Harun AĞCA 2011 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 25, SAYI 3, (EYLÜL) 2011, 169 Araştırma Escherichia Coli Ve Klebsiella Pneumoniae Suşlarının Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz Üretimleri Ve Antibiyotik Duyarlılık Oranları EXTENDED SPECTRUM BETA LACTAMASE PRODUCTION AND ANTIBIOTIC

Detaylı

FEN TEDAVİSİNDE GENEL ANTİBİYOTERAPİ EĞİLİMİ

FEN TEDAVİSİNDE GENEL ANTİBİYOTERAPİ EĞİLİMİ FEN TEDAVİSİNDE GENEL ANTİBİYOTERAPİ EĞİLİMİ Prof. Dr. Esin ŞENOL Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Fen Antibiyotik Kullanımında Yeni Karşılaşılan Problemler

Detaylı

Dr. Nur Yapar 12 Mart 2016 ANTALYA

Dr. Nur Yapar 12 Mart 2016 ANTALYA Dr. Nur Yapar 12 Mart 2016 ANTALYA Tanımlar Görülme sıklığı Risk faktörleri Patogenez Tanı Önlemler Kİ- Bakteriüri: Kateterizasyonu olan hastada anlamlı bakteriüri Kİ-ÜSİ: Kateterizasyon Üretral, suprapubik,

Detaylı

Asist. Dr. Ayşe N. Varışlı

Asist. Dr. Ayşe N. Varışlı Asist. Dr. Ayşe N. Varışlı 1 GİRİŞ: İshal tüm dünyada, özellikle de gelişmekte olan ülkelerde önemli bir sağlık problemi olarak karşımıza çıkmaktadır Akut ishal, özellikle çocuk ve yaşlı hastalarda önemli

Detaylı

1. AMAÇ : Hastanenin tüm bölümlerini kapsayan enfeksiyonların önlenmesini sağlamak ve enfeksiyon kontrol programını sağlamak.

1. AMAÇ : Hastanenin tüm bölümlerini kapsayan enfeksiyonların önlenmesini sağlamak ve enfeksiyon kontrol programını sağlamak. Ü VE 1. AMAÇ : Hastanenin tüm bölümlerini kapsayan enfeksiyonların önlenmesini sağlamak ve enfeksiyon kontrol programını sağlamak. 2. KAPSAM : Özel Yalova Hastanesi tüm bölümlerini ve tüm çalışanlarını

Detaylı

Antimikrobiyal Direnç Sorunu

Antimikrobiyal Direnç Sorunu Antimikrobiyal Direnç Sorunu Dr.Hüsniye ŞİMŞEK Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Birimi VI. Türkiye Zoonotik Hastalıklar Sempozyumu 4-5 kasım

Detaylı

İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ. Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org.

İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ. Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org. 719 İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ Alpaslan ERTÜRK Maden Yüksek Mühendisi izmir@maden.org.tr Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org.tr

Detaylı

Sonuçların Gönderildiği Son Tarihi : 10 Ekim 2014

Sonuçların Gönderildiği Son Tarihi : 10 Ekim 2014 İSTANBUL GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ GIDA MİKROBİYOLOJİSİNDE DIŞ KALİTE DEĞERLENDİRMESİ (EQA=EXTERNAL QUALITY ASSESMENT) SONUÇ RAPORU EYLÜL 2014 S0557&S0558 İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

Detaylı

Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Kln. Mik Ana Bilim Dalı, Adıyaman 2

Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Kln. Mik Ana Bilim Dalı, Adıyaman 2 Toplum Kaynaklı İntraabdominal Enfeksiyonlardan Perfore Apandisit Sonucu Gelişen Peritonitlerde Kültür Antibiyogram Önemi ve Ampirik Antibiyotik Tedavilerinin Değerlendirilmesi Hakan Sezgin Sayiner 1,

Detaylı

EYLÜL 2010 S0461&S0462

EYLÜL 2010 S0461&S0462 İSTANBUL İL KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ GIDA MİKROBİYOLOJİSİNDE DIŞ KALİTE DEĞERLENDİRMESİ (EQA=EXTERNAL QUALITY ASSESMENT) SONUÇ RAPORU EYLÜL 2010 S0461&S0462 İstanbul İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

Detaylı

KATETER İNFEKSİYONLARI TANI

KATETER İNFEKSİYONLARI TANI KATETER İNFEKSİYONLARI TANI YÖNTEMLERİ İ Dr Nefise ÖZTOPRAK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Kateter İnfeksiyonu Klinik ik bulgular l Mikrobiyolojik

Detaylı

Antimikrobiyal Duyarlılık Testleri (AMD) Hangi Durumlarda Yapılmalı? Genel kavramlar

Antimikrobiyal Duyarlılık Testleri (AMD) Hangi Durumlarda Yapılmalı? Genel kavramlar ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) Antimikrobiyal Duyarlılık Testleri Hangi Durumlarda Yapılmalı? Genel kavramlar Hazırlayan Birim Klinik Bakteriyoloji Tanı Standartları Çalışma Grubu- 11 Onaylayan

Detaylı

TOTEK Beşinci Dönem UZMANLIK EĞİTİMİ GELİŞİM SINAVI (UEGS) RAPORU Dr. Semih Aydoğdu Uzmanl k Eğitimi Gelişim S nav Koordinatörü

TOTEK Beşinci Dönem UZMANLIK EĞİTİMİ GELİŞİM SINAVI (UEGS) RAPORU Dr. Semih Aydoğdu Uzmanl k Eğitimi Gelişim S nav Koordinatörü 86 Ölçme Değerlendirme Komisyonu UZMANLIK EĞİTİMİ GELİŞİM SINAVI (UEGS) RAPORU Dr. Semih Aydoğdu Uzmanl k Eğitimi Gelişim S nav Koordinatörü 29 May s 2010 tarihinde Türkiye deki bütün uzmanl k dallar aras

Detaylı

Yasemin Derya GÜLSEREN*, Ayşe Esra KARAKOÇ*, Gamze TÜRKOĞLU*, Cemal BULUT**

Yasemin Derya GÜLSEREN*, Ayşe Esra KARAKOÇ*, Gamze TÜRKOĞLU*, Cemal BULUT** Türk Mikrobiyol Cem Derg 47(2):9-93, 2017 doi:10.5222/tmcd.2017.09 Araştırma Kan Kültüründe Koagülaz Negatif Stafilokok Üreyen ve CDC Kriterlerine Göre Etken/Kontaminant Ayrımı Yapılan Hastaların Demografik

Detaylı