A Revision of Bloom s Taxonomy: An Overview. Bloom Taksonomisinin Revizyonu: Genel Bir Bak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A Revision of Bloom s Taxonomy: An Overview. Bloom Taksonomisinin Revizyonu: Genel Bir Bak"

Transkript

1 ÇEVR A Revision of Bloom s Taxonomy: An Overview David R. Krathwohl Theory Into Practce, Volume 41, Number 4, Autumn 2002 THE TAXONOMY OF EDUCATIONAL OBJECTIVES is a framework for classifying statements of what we expect or intend students to learn as a result of instruction. The framework was conceived as a means of facilitating the exchange of test items among faculty at various universities in order to create banks of items, each measuring the same educational objective. Bloom Taksonomisinin Revizyonu: Genel Bir Bak Çevirenler ArC. Gör. Davut KÖFCE 1 ArC. Gör. Mehmet AYDIN 2 ArC. Gör. Cemalettin YILDIZ 3 1, 3 KTÜ, Fatih E"itim Fakültesi, lkö"retim Bölümü, Matematik ABD, TRABZON 2 KTÜ, Fatih E"itim Fakültesi, OFMA E"itimi Bölümü, TRABZON EFTM HEDEFLER TAKSONOMS (THE TAXONOMY OF EDUCATIONAL OBJECTIVES) e"itim sonucunda ö"rencilerden ö"renmeleri beklenen veya umulan Ceyleri sjnjflandjrmak için kullanjlan bir taksonomidir (sjnjflandjrma sistemi). Bu taksonomi, aynj e"itim hedeflerinin her birini ölçen soru bankalarjnj olucturmak için, çecitli üniversitelerin fakülteleri arasjnda test sorularjnjn de"icimini kolaylactjrmanjn bir yolu olarak gelictirilmictir. Daha sonra, Chicago Üniversitesi SJnavlar Dairesi müdürü olan Benjamin S. Bloom bu taksonominin yjlljk kapsamlj sjnavlarj hazjrlamada ic yükünü azaltaca"jnj ileri sürmüctür. Bloom kendisinin bu giricimine yardjmcj olmasj için, birlecik devletlerin her yerinde defalarca aynj problemle karcjlacan birçok ölçme de"erlendirme uzmanjnjn katjldj"j bir grup olucturdu. Bu grup yapjlan çaljcmalarla ilgili ilerlemeyi gözden geçirmek, düzeltme yapmak ve bir sonraki adjmlarj planlamak için 1949 yjljnjn bacjnda iki kez toplandj. OnlarJn sonuç tasla"j 1956 yjljnda Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals. Handbook I: Cognitive Domain baclj"j adj altjnda yayjnlandj (Bloom, Engelhart, Furst, Hill, & Krathwohl, 1956) 1. Bundan böyle, bu Orijinal Taksonomi olarak anjlacaktjr. Bu taksonominin revizyonu 45 yjl sonra aynj tarzda gelictirilmictir (Anderson, Krathwohl, et al., 2001). Bundan böyle bu Revize Edilmi/ Taksonomi olarak anjlacaktjr 2. Bloom orijinal taksonomiye bir ölçme aracjndan daha fazlasj olarak bakjyordu. Bloom orijinal taksonominin aca"jdaki boyutlarda hizmet edebilece"ine inanjyordu: nsanlar, konular ve sjnjf seviyeleri arasjndaki ileticimi kolaylactjrmak için ö"renme hedefleriyle ilgili ortak bir dil; Belli bir ders veya müfredat programjnjn genic kapsamlj e"itimsel hedeflerinin (örne"in, bu hedefler ulusal, eyalet ve bölgesel standartlarjn içinde bulunur) özel amacjnj belirlemek için bir temel; Bir ünite, ders veya müfredat programjndaki e"itimsel hedefler, aktiviteler ve de"erlendirmelerinin uyumunu belirlemenin bir yolu ve Belirli e"itimsel ders veya müfredat programjnjn sjnjrlanmjc boyutlarjnjn çecitlendirilebilmesine karcjn bir dizi e"itim imkânlarjyla ilgili genic bir bakjc açjsj (panorama) olarak; Orijinal Taksonomi Orijinal taksonomi bilicsel alandaki altj ana kategorinin her biri için dikkatlice gelictirilmic tanjmlamalar sunmaktaydj. Bu kategoriler bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez ve de0erlendirme 3 idi. Uygulamann djcjnda bu kategorilerin her biri alt kategorilere ayrjldj. Orijinal taksonominin tamamj Tablo 1 de görülmektedir. Tablo 1 Orijinal Taksonominin YapJsJ 1

2 Belirli bir alana özgü bilgiler 1.11 Terimler (kavramlar) bilgisi 1.12 Olgular bilgisi 1.20 Belirgin bir alanla ilgili bilgilerle u0ra/ma araçlar ve yollar bilgisi 1.21 Al/lar bilgisi 1.22 Yönelimler ve a/amal diziler bilgisi 1.23 Snflamalar ve kategoriler bilgisi 1.24 Ölçütler bilgisi 1.25 Yöntem bilgisi 1.30 Bir Alandaki Evrenseller ve Soyutlamalar si 1.31 >lke ve genellemeler bilgisi 1.32 Kuram ve yaplar bilgisi 2.0 Kavrama 2.1 Çevirme 2.2 Yorumlama 2.3 Yordama 3.0 Uygulama 4.0 Analiz 4.1 Ö0elerin Analizi 4.2 >li/kilerin Analizi 4.3 Örgütleme >lkelerinin Analizi 5.0 Sentez 5.1 Özgün Bir ileti/im Muhtevas Olu/turma 5.2 Bir Plan veya i/lemler Takm Önerisi Olu/turma 5.3 Soyut ili/kiler Takm Geli/tirme 6.0 De0erlendirme 6.1 >ç kantlar bakmndan yarglama 6.2 D/ kantlar bakmndan yarglama Bu kategoriler basitten karmacj"a ve somuttan soyuta sjralanmjctjr. DahasJ, Orijinal Taksonominin birikimli bir hiyerarci sundu"u varsayjlmjctjr; yani her bir daha basit kategori bir sonraki daha karmacjk kategorinin önkoculunu olucturmaktadjr. TanJtJldJ"J dönemde, taksonomi terimi bir e"itim terimi olarak bilinmiyordu. Potansiyel kullanjcjlar bu terimle kastedilen Ceyi anlayamadjlar, bu yüzden baclangjçta orijinal taksonomiye çok az dikkat verilmictir. Fakat okuyucular bu taksonominin potansiyelini gördü"ü için 22 dile çevrilerek önemli ölçüde tanjnmaya ve adjndan söz edilmeye bacladj. Orijinal Taksonominin en sjk kullanjmlarjndan biri kategorilerin kapsamj içinde hedeflerin ve sorularjn kapsamjnj göstermek için müfredat hedeflerinin ve sjnav sorularjnjn sjnjflandjrjlmasj olmuctur. Neredeyse her zaman, bu analizler bilgi kategorisine giren hedeflerle ilgili bilginin hatjrlanmasjnj veya tanjnmasjnj gerektiren hedeflere yapjlan önemli vurgularj göstermictir. Fakat bilgiyi kullanmayj ve anlamayj gerektiren hedefler genelde e"itimin en önemli amaçlarj olarak dücünülen, kavrama kategorisi ve sentez kategorisi arasjndaki kategoriler içinde sjnjflandjrjlacak hedeflerdir. Budan dolayj, böyle analizler daha karmacjk kategorilerde sjnjflandjrjlacak hedeflere yönelik sjnavlara ve müfredata geçic için sürekli olarak bir gerekçe sa"ladj. Bir Boyuttan ki Boyuta Ö"retimin sonucu olarak ulacjlmasj istenilen ö"renme ürünlerini tanjmlayan hedefler genellikle, (a) bazj konu içeri"i ve (b) o içerikle veya içerikte yapjlacak Ceyin tanjmjna göre olucturulur. Böylece, hedef ifadeleri tipik olarak konu içeri"i için isim veya isim öbeklerinden ve bilicsel süreçler için eylem veya eylem öbe"inden olucur. Örne"in aca"jdaki hedefi dücünün: Ö"renci ekonomide arz talep kanununu hatjrlayabilecek. Bu hedef ö"rencilerin ö"renmesi beklenilen Ceyi tanjmladj"j için Ö"renci e bilecek (veya ö"renci ecek veya bazj benzer ifadeler) bütün hedeflere özgü ifadelerdir. Hedef ifadeleri tek parçada ifade edilebilecek (örne"in, arz taleple ilgili ekonomik kanunlarj hatjrlamak ) Ö"renci e bilecek Ceklindeki söz öbe"ini ço"u kez ihmal eder. Bu formda, isim öbe"inin arz talep kanunu ve eylemin hatjrlamak oldu"u açjktjr. Orijinal taksonomide, kategorisi hem isim hem eylem hallerini bünyesinde topladj. sim hali nin kapsamlj alt kategorilerinde açjklandj. Eylem hali ö"renciden bilgiyi hatjrlayabilmesini veya tanjyabilmesini beklendi"inden ye verilen tanjmjn kapsamjna aljndj. Bu do"asjnda çift yönlü olan ve böylece di"er Taksonomik kategorilerden farklj olan kategorisinin de"erinde sisteme tek boyutluluk getirdi. Bu bozukluk isim ve eylem hali ayrjlarak Revize Edilmi/ Taksonomi içinde giderildi. smin temel olucturdu"u Boyutu ve eylemin temel olucturdu"u Bili/sel Süreç Boyutu iki ayrj boyutu olucturdu. Boyutu Orijinal Taksonomi de oldu"u gibi, Revize Edilmi/ Taksonomi nin bilgi kategorileri konunun sjnjrlarjnj acmaktadjr. Ancak yeni boyutu üç temel kategorinin yerine dört kategoriyi ihtiva etmektedir. OnlarJn üçü Orijinal Taksonomi deki basama"jnjn alt kategorilerinin kastetti"i anlamj içerir. Tablo 2 Revize EdilmiC Taksonominin Boyutunun YapJsJ 2

3 A. Olgulara Dayanan - Bir disiplin veya onun içindeki problemleri çözerek Ö"rencilerin bilmek durumunda olduklarj temel unsurlarla ilgili bilgi. Aa. Terminoloji bilgisi Ab. Belirli ayrntlar ve unsurlar bilgisi B. Kavramsal - Birlikte iclevini yerine getirebilen bir yapj içerisindeki temel unsurlar arasjndaki karcjljklj ilickilerle ilgili bilgi. Ba. Snflamalar ve kategoriler bilgisi Bb. lkeler ve genellemeler bilgisi Bc. Kuramlar, modeller ve yaplar bilgisi C. lemsel Bir Ceyin nasjl yapjlaca"jyla ilgili bilgi; aractjrma metotlarj ve becerileri, algoritmalarj, teknikleri ve metotlarj kullanma kriteri. Ca. Belirli bir konuyla ilgili beceriler ve algoritmalar bilgisi Cb. Belirli bir konuyla ilgili teknikler ve metotlar bilgisi Cc. Uygun i lemlerin ne zaman kullanlaca7nn belirlenmesinde kullanlan kriter bilgisi D. BiliC Ötesi - bilinçli olmanjn yanj sjra genelde bilicsel bilgiyi ve birisinin kendi bilicsel bilgisi ile ilgili bilgi D1) Stratejik D2) Uygun ba7lamsal ve ko ulsal bilgiyi içeren bili sel görevlerle ilgili bilgi D3) Kendini tanma ile ilgili bilgi Fakat bu kategoriler Orijinal Taksonomide tasarlandj"jndan farklj olarak buyana gelictirilmic bilicsel psikolojinin farkjnj ayjrt etmek ve terminolojiyi kullanmak için yeniden düzenlendi. Yeni olan dördüncü kategori Bili Ötesi (Metacognitive Knowledge) dir. Bu kategori orijinal taslak gelictirildi"inde büyük ölçüde farkjna varjlmayan bir fark sa"lamaktadjr. Bili Ötesi bilinçli olmanjn ve birisinin kendi bilici ile ilgili bilgisinin yanj sjra genelde bilicle ilgili bilgiyi içerir. AraCtJrmacJlar ö"rencilerin kendi bilic ötesi aktivitelerinin farkjnda olmalarjnjn ve daha sonra bu bilgiyi kendi ö"renme yöntemlerine uygun bir biçimde adapte etmede kullanmalarjnjn önemini göstermeye devam ettikleri için bu bilgi artan bir öneme sahiptir. Bu dört kategori alt kategorileriyle birlikte Tablo 2 de görülmektedir. Bili sel Süreç Boyutu Kategorilerin sayjsj orijinalindeki gibi korundu fakat önemli de"iciklikler yapjldj. Üç kategori yeniden adlandjrjldj, ikisinin sjrasj de"ictirildi ve isimleri de"icmeden bjrakjlan kategoriler hedeflerde kullanjldjklarj Cekline uymasj için eylem formuna dönüctürüldü. Orijinal bilgi (Knowledge) kategorisinin eylem hali altj temel kategorinin birincisi olarak korundu, fakat hatrlamak (remember) olarak yeniden adlandjrjldj. Kavrama (Comprehension) yeniden adlandjrjldj, çünkü kategori etiketlerini seçmenin bir ölçütü ö"retmenlerin çaljcmalarjyla ilgili konucmada kullandjklarj terimlerin kullanjmjdjr. Anlamak (Understand) hedeflerde ya"jn olarak kullanjlan bir terim oldu"u için, onun kapsama ile ilgili eksikli"i orijinal taksonomiyle ilgili sjkça yapjlan bir electiri idi. Gerçekte, orijinal taksonomiyi hazjrlayan grup onu kullanmayj dücündü, fakat detayljca bakjldj"jnda bu gerçeklecmedi"i görüldü. Ö"retmenler gerçekten ö"rencilerin anlamalarjnj istediklerini söylediklerinde, onlarjn kavramadan senteze her Ceyi kastetmektedirler. Fakat revizeyi yapan yazarlar popüler kullanjmda kavramanjn ec anlamljsjnjn anlamak (understand) oldu"unu gördüler. Bu yüzden, orijinal taksanominin ikinci kategorisi olan kavrama (comprehension) anlamak (understand) olarak yeniden adlandjrjldj. 4 Uygulama, Analiz ve De0erlendirme kategorileri korundu, fakat onlarjn eylem forumlarj Uygulamak (Apply), Analiz etmek (Analyze) ve De$erlendirmek (Evaluate) olarak de"ictirildi. Sentez kategorisi De0erlendirme kategorisiyle yer de"ictirdi ve Yaratmak (Create) olarak yeniden adlandjrjldj. Bütün orijinal alt kategoriler isim fiil olarak de"ictirildi ve bili/sel süreçler olarak adlandjrjldj. Bu de"icikliklerle, bilicsel süreç boyutunun bilicsel süreç kategorileri ve alt kategoriler Tablo 3 te görülmektedir. Tablo 3 Revize EdilmiC Taksonominin BiliCsel Süreç Boyutunun YapJsJ 1.0 Hatrlamak - Uzun süreli bellekten ilgili bilgi hatjrlama. 1.1 Tanma 1.2 Anmsama 2.0 Anlamak - Sözlü, yazjlj ve grafik ileticimi içeren ö"retici mesajlardan anlam çjkarma 2.1 Yorumlama 2.2 Örnek Gösterme 2.3 Snflama 2.4 Özetleme 2.5 Sonuç Çkarma 2.6 Karlatrma 2.7 Açklama 3.0 Uygulamak Bir yöntemi verilen bir durumda kullanma veya uygulama 3.1 Yapma 3.2 Tamamlama 4.0 Analiz etmek Materyali bilecenlerine ayjrma ve parçalarjn bir biriyle ve materyalin genel yapjsj veya amacjyla nasjl bir ilickisi oldu"unu belirleme 4.1 Ayrt etme 4.2 Organize Etme 4.3 :likilendirme / dayandrma 5.0 De0erlendirmek - Kriter ve standartlara dayalj olarak karara varma / hüküm verme 5.1 Kontrol Etme 5.2 Kritik Etme 6.0 Sentez Yapmak(Yaratmak) Orijinal bir ürün olucturmak veya tutarlj bir bütün olucturmak için parçalarj bir araya getirme 6.1 Oluturma 6.2 Planlama 6.3 Üretme Orijinal Taksonomide altj temel kategoriye alt kategorilerden daha fazla dikkat verilirken, 3

4 revizyonunda, altj bilicsel süreç kategorisi içinde 19 spesifik bilicsel sürece önemli vurgu yapjlmaktadjr. Gerçekte, revize edilen altj temel kategorinin do"asj spesifik bilicsel süreçlere verilen tanjmlamalardan açjkça ortaya çjkmaktadjr. Hep birlikte bu süreçler her bir kategorinin geniclik ve derinli"ini karakterize etmektedir. Orijinal taksonomide oldu"u gibi, revize edilmic halinin bilicsel süreç boyutunun altj temel kategorisinin basitten karmacj"a bir hiyerarci olucturmaktadjr. Hatrlamak (remember) kategorisi anlamak (understand) kategorisinden, Anlamak kategorisi Uygulamak (apply) kategorisinden, uygulamak kategorisi Analiz etmek (Analyze) kategorisinden, Analiz etmek kategorisi De0erlendirmek (evaluate) kategorinden, de0erlendirmek kategorisi de Sentez Yapmak (create) kategorisinden daha az karmacjktjr. Ancak, taksonominin revize edilmic hali ö"retmen kullanjmjna daha fazla a"jrljk verdi"i için, kategorilerin bir di"erini kapsamasj katj bir hiyerarcinin gereksinimi rahatlamasjna olanak vermictir. Bu en açjk bir Cekilde Anlamak (Understand) kategorisi ile örneklendirilir. Çünkü orijinal sistemde bu kategorinin kapsamj önemli ölçüde Kavramak (Comprehend) üzerine genicletildi"i için, Anlamak (Understand) ile ilickili bazj bilicsel süreçler (örne"in, Açklama) Uygulamak (Apply) ile ilickili (örne"in, Yapmak) bilicsel süreçlerin en azjndan birinden bilicsel olarak daha karmacjktjr. Ancak, e"er birisi karmacjklj"j belirlenmic bir ölçek üzerinde altj temel kategorinin her birini merkez noktaya (center point) yerlectirse, onlar muhtemelen basitten karmacj"a bir ölçek olucturur. Bu anlamda, bilicsel süreç boyutu bir hiyerarcidir ve muhtemelen deneysel kanjtlar açjsjndan orijinal taksonomide oldu"u gibi bu desteklenecektir (BakJnJz, Anderson, Krathwohl ve di"., 2001, bölüm 16). Taksonomi Tablosu Revize edilmic Taksonomi de, her hedefin iki boyutta gösterilebilece"i gerçe"i Taksonomi Tablosu olarak adlandjrdj"jmjz iki boyutlu bir tablo olucturma imkânj direkt olarak ortaya çjkardj. boyutu tablonun dikey eksenini oluctururken, Bili/sel süreç boyutunu yatay eksen olucturacaktjr. ve bilicsel süreç kategorilerinin kesicme noktalarj hücreleri olucturacaktjr. Sonuç olarak, her hedef, taksonomi tablosunda bir veya daha fazla hücrede sjnjflandjrjlabilir. Eylemleri (verbs) kategorize etmek için uygun sütun(larjn) ve isimleri (nouns) veya isin öbeklerini kategorize etmek için uygun satjr(larjn) arakesit noktalarjna karcjljk gelen hücreler kullanjljr. Hedeflerin hücrelere nasjl yerlectirilece"ini görmek için, aca"jda 12. sjnjflar için State of Minnesota s Language Arts standartlarjndan aljnan örne"i inceleyin: Ö"renci, gramer, dil teknikleri ve çecitli akademik amaçlar, fikirler, konular veya temalar arasjndaki ilickileri analiz eden orijinal kompozisyonlar yazma durumlarj için ngilizce yazjlmjc di"er standart konularjnj yazmada kullanma yetene"ini gösterecektir (State of Minnesota, 1998). StandardJ (örne"in, hedefi) sadelectirerek, bazj kjsjmlarj göz ardj ederek, özellikle kjsjtlamalarj örne"in, grameri, dil tekniklerini ve çecitli akademik amaçlar ve durumlar için ngilizce yazjlmjc di"er standart kuralarjnj kullanma, baclayaljm. Bu kjsjtlamalarjn atjlmasj, fikirlerin, konularjn veya temalarjn ilickilerini veya bilecenlerini analiz eden orijinal kompozisyon yazmamjzj sa"lar. boyutu kjsmjna hedefi yerlectirmek isim öbe"inin fikirler, konular veya temalarla ilgili motif ve ilickileri dikkate aljnmasjnj gerektirir. Motifler veya ilickiler B. Kavramsal ile ilickilidir. Bu yüzden, B. Kavramsal nin bir örne"i olarak isim ö"esini sjnjflandjraca"jz. Bili/sel Süreç Boyutu kjsmjna hedefin yerlectirilmesine ilickin, yazmak ve analiz etmek gibi iki eylemin oldu"unu fark ettik. Kompozisyon yazmak Üretme (Producing) yi gerektirir ve asljnda, yaratmak (6. Create) kategorisinin bir örne"i olarak sjnjflandjrjlacaktjr. Elbette, analiz etmek Analiz etmek (6. Analyze) olacaktjr. Her iki bilicsel süreç kategorisi (ö"rencilerden Yaratma dan önce analiz etme yi beklemesi) gerekti"i muhtemel oldu"u için biz bu hedefi taksonomi tablosunun iki hücresine yerlectirece"iz: B4, kavramsal bilgiyi analiz etmek ve B6, kavramsal bilgiye dayalj olarak yaratmak (Xekil 1 bakjn). BiliCsel Süreç Boyutu Boyutu A. Olgulara Dayanan B. Kavramsal C. lemsel D. Bili Ötesi 1. Hatrlamak 2. Anlamak 3. Uygulamak 4. Analiz etmek X 5. De7erlendirmek 6. Yaratmak X ;ekil sjnjf için The State of Minnesota s Language Arts standardjnjn Taksonomi Tablosuna yerlectirilmesi 4

5 Taksonomi Tablosunu kullanarak, bir ünite veya dersin hedeflerinin analizi di"er Ceyler arasjnda bilginin daha karmacjk türlerini ve bilicsel süreçleri ne dereceye kadar içirildi"inin göstergesini sunar. Anlama dan (Understand) Yaratma ya (Create) hedefler genellikle e"itimin en önemli ürünü olarak dücünüldü"ü için, onlarjn varlj"j veya eksikli"i taksonomi tablosundan kolayca anlacjljr. Bir ö"retmen olan Gwendolyn Airasian sömürge tarihiyle ilgili önemli bir ödev hazjrlama konusunda tanjmladj"j ders içeri"ini dücünün, Airasian dört özel hedef listeledi. Airasian ö"rencilerinin CunlarJ yapmasjnj istemektedir: 1. Parlamenter faaliyetlerinin belli kjsjmlarjnj hatjrlamalarjnj; 2. FarklJ sömürge gruplarj için parlamenter faaliyetlerin sonuçlarjnj açjklamalarjnj; 3. Bir sömürge karakter veya grup seçmelerini ve bu faaliyetler üzerinde onun pozisyonunu ifade eden ikna edici bir bacyazj yazmalarjnj (bacyazj derste özel olarak ö"renilmemic en azjndan bir destekleyici sebep içermelidir) ve 4. Kendi ve akranlarjn makalelerini düzenlemelerini. Birinci hedefi sjnjflandjrmada, Hatrlamak ( 1. Remember ) açjk bir biçimde bilicsel süreçtir ve Parlamenter faaliyetlerinin belli kjsjmlarj A. Olgulara dayanan bilginin alt kategorilerinden Ab. Belirli ayrntlar ve unsurlar bilgisidir. Bu yüzden, bu hedef tabloda hücre A1 e yerlectirilir 5. kinci hedefte eylem açklamak ( Anlamak ( 2. Understand ) kategorisi altjndaki 2.7 Açklama alt kategorisi ) yedinci bilicsel süreçtir. Ö"renciden parlamenter faaliyetlerin sonuçlarjnj açjklamalarj istendi"i için, birisi faaliyetin daha sonraki etkileriyle ilgili genellectirilmic ifadelere icaret eden sonuçlar çjkarabilir ve bu B. Kavramsal bilginin alt kategorisi Bc. Kuramlar, modeller ve yaplar bilgisine en yakjndjr. Bu hedef taksonomi tablosunda B2 hücresine yerlectirilmictir. Üçüncü hedefte anahtar eylem yazmak tjr. YukarJda tartjcjlan Minnesota StandardJnJn sjnjflandjrmasj gibi, Yazma Yaratma (6. Create) kategorisi içindeki Üretme (6.3 Üretme) sürecidir. Faaliyet üzerinde onun etkisini belirlemek A. Olgulara Dayanan ve B. Kavramsal nin bazj kombinasyonlarjnj gerektirecektir, bu yüzden bu hedef A6 ve B6 olmak üzere iki hücrede sjnjflandjrjlacaktjr. Son olarak, dördüncü hedef kendi kendine düzenlemek ve akranlar ile düzenlemek gibi eylemleri içermektedir. Düzenleme bir de"erlendirme türüdür, bu yüzden katjlacak süreç De$erlendirmek (5. Evaluate) tir. De"erlendirme süreci B. Kavramsal olarak sjnjflandjrjlan kriteri içerecektir, bu yüzden dördüncü hedef B5 hücresine yerlectirecektir. Bu ünitenin hedefleri için tamamlanan taksonomi tablosu Xekil 2 de görülmektedir. Tablodan, birisi daha karmacjk kategorileri görsel olarak çabucak belirleyebilir. Airasian Jn ünitesi bu açjdan oldukça iyidir. Sadece bir hedef Hatrlamak (Remember) kategorisiyle ilgilidir; di"er hedefler genellikle e"itimin en önemli ve uzun süreli meyvesi olarak tanjmlanan bilicsel süreçleri içerir. Boyutu A. Olgulara Dayanan B. Kavramsal C. lemsel D. Bili Ötesi 1. Hatrlamak 2. Anlamak BiliCsel Süreç Boyutu 3. Uygulamak 4. Analiz Etmek 5. De7erlendirmek 6. Sentez Yapmak Hedef 1 Hedef 3 Hedef 2 Hedef 4 Hedef 3 ;ekil 2. Ms. Airasian njn ünitesinin dört hedefinin Taksonomi Tablosunda gösterimi Kapsanan Ceyin gösterilmesine ek olarak, Taksonomi Tablosu hatta olmasj gereken Ceyi göstermektedir. Bu yüzden Xekil 2 de en alttaki boc olan iki satjrda Clemsel ve BiliC ötesi bilgi hedeflerinin olup olmamasj gerekti"iyle ilgili sorular ortaya çjkmaktadjr. Örne"in, ö"retmen açjk bir Cekilde ö"rencilere ö"retebilece"i Ceyleri kurgulamada takip etti"i yöntemler var mjdjr? Alternatif olarak, birinin kendi yazjsjnda yaygjn olarak yaptj"j hata türleri ve bu hatalarj düzeltmede tercih etti"i yöntemlerle ilgili bilgisi kendi kendine yapaca"j düzeltmenin vurgulanmasj gerekli önemli bir bilic ötesi ürünü olmalj mjdjr? Taksonomi tablosuyla sunulan bu genic bakjc açjsj (olasjljklar) birisinin boc alanlarj görmesine ve kaçan ö"retim fjrsatlarj üzerine bu fikirleri yansjtmalarjna olanak sa"lar. Hatta Taksonomi Tablosu hedeflerin ö"renciler tarafjndan hangi düzeyde ö"renildi"ini belirlemek için de"erlendirme amacjyla kullanjlmasjnjn yanjnda, hedeflere ulacmak için kullanjlan e"itim ve ö"retim aktivitelerini sjnjflandjrmada kullanjlabilir. Bu amaçlar için Taksonomi Tablosunun kullanjmj Revize Edilmi/ 5

6 Taksonomide altj bacljkta tanjmlanjr ve gösterilir (Anderson, Krathwohl, di"., 2001, Bölüm. 8-13). Bu sayjnjn son iki makalesinde, Airasian detaylj bir biçimde de"erlendirmeyi tartjcmakta ve Anderson sjralamayj tanjmlamakta ve göstermektedir. Sonuç E"itim Hedefleri Taksonomisi e"itim amaçlarjnj, hedeflerini ve standartlarjnj sjnjflandjrmak için kullanjlan bir CemadJr. Bu Taksonomi kategorilerinden biri içinde sjnjflandjrjlan hedeflerin genel olarak anlamjnjn anlacjlmasjnj sa"layan organizasyonel bir yapj sa"lar, böylece ileticim artar. Orijinal Taksonomi neredeyse hepsi alt kategorilerden olucan altj temel kategoriden olucmaktaydj. Onlar birikimli bir hiyerarcik sistemde sjralandj; bu hiyerarcide bir sonraki daha karmacjk becerileri gerçeklectirmek daha önceki becerileri gerçeklectirmeyi gerektirir. Orijinal taksonomi her bir kategori için sa"lanan bir çok test soru (ço"unlukla çoktan seçmeli olan) örneklerinin ö"renilmesini de"erlendirmeyi vurgulamaktaydj. Orijinal Taksonominin revize edilmic hali ve BiliCsel Süreçlerden olucan iki boyutlu bir sistemdir. Boyutu orijinal taksonominin (Knowledge) kategorisinin alt kategorilerine benzemektedir. Bili sel Süreç Boyutu orijinal taksonominin altj temel kategorisine benzemektedir. Fakat bu kategorilerde bazj de"iciklikler yapjlmjc ve kategoriler yeniden adlandjrjlmjctjr. Orijinal taksonomideki (Knowledge) kategorisi Hatrlamak (Remember), Kavrama (Comprehension) kategorisi Anlamak (Understand), Sentez (Synthesis) kategorisi Yaratmak (Create) olarak yeniden adlandjrjldj ve Yaratmak kategorisi en üst düzey kategori olarak aljndj ve geri kalan di"er kategorileri (Uygulama, Analiz ve De"erlendirme) eylem formlarj olan Uygulamak (Apply), Analiz etmek (Analyze), ve De0erlendirmek (Evaluate) olarak de"ictirildi. Bu kategoriler orijinal taksonomideki kadar katj olmasa da hiyerarcik bir yapjda sjralandj. Kombinasyon halinde, ve BiliCsel Süreç boyutlarj Taksonomi Tablosu adjnda çok kullanjclj bir tablo olucturur. Hedefleri, aktiviteleri ve de"erlendirmeler sjnjflandjrmak için bu tablonun kullanjlmasj belli bir ders veya ünitenin açjk ve kjsaca görsel sunumunu sa"lar. TamamlandJ"Jnda, Taksonomi tablosundaki girdiler ilickili vurgular, müfredatj düzeltme ve gözden kaçan e"itimsel fjrsatlarjn gözden geçirilmesinde kullanjlabilir. Bu incelemeye dayalj olarak, ö"retmenler müfredatjn planjnjn ve e"itimin nerede ve nasjl gelictirilece"ine karar verebilirler. Notes 1. The Taxonomy of Educational Objectives: Handbook II, The Affective Domain was published later Krathwohl, Bloom, & Masia, 1964). A taxonomy for the psychomotor domain was never published by the originating group, but some were published by Simpson (1966), Dave (1970), and Harrow (1972). 2. The revised Taxonomy is published both in a hardcover complete edition and a paperback abridgment, which omits Chapters 15, The Taxonomy in Relation to Alternative Frameworks; 16, Empirical Studies of the Structure of the Taxonomy; 17, Unsolved Problems; and Appendix C, Data Used in the Meta-Analysis in Chapter Terms appearing in the original Taxonomy appear in italics with initial caps; terms in the revised Taxonomy add boldface to these specifications. 4. Problem solving and critical thinking were two other terms commonly used by teachers that were also considered for inclusion in the revision. But unlike understand, there seemed to be no popular usage that could be matched to a single category. Therefore, to be categorized in the Taxonomy, one must determine the intended specific meaning of problem solving and critical thinking from the context in which they are being used. 5. One can use the subcategories to designate the rows and columns; however, for the sake of simplicity, the examples make use of only the major categories. Kaynaklar Anderson, L.W. (Ed.), Krathwohl, D.R. (Ed.), Airasian, P.W., Cruikshank, K.A., Mayer, R.E., Pintrich, P.R., Raths, J., & Wittrock, M.C. (2001). A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom s Taxonomy of Educational Objectives (Complete edition). New York: Longman. Bloom, B.S. (Ed.), Engelhart, M.D., Furst, E.J., Hill, W.H., & Krathwohl, D.R. (1956). Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals. Handbook 1: Cognitive domain. New York: David McKay. Dave, R.H. (1970). Psychomotor levels. In R.J. Armstrong (Ed.), Developing and writing educational objectives (pp ). Tucson AZ: Educational Innovators Press. Harrow, A.J. (1972). A taxonomy of the psychomotor domain: A guide for developing behavioral objectives.new York: David McKay. Krathwohl, D.R., Bloom, B.S., & Masia, B.B. (1964). Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals. Handbook II: The affective domain. New York: David McKay. Simpson, B.J. (1966). The classification of educational objectives: Psychomotor domain. Illinois Journal of ome Economics, 10(4), State of Minnesota. (1998). State educational standards coupled to lesson plans and resources: Language Arts, High standards (1998): Grade 12: Writing- Unit: Description, Academic. Retrieved April 20, 2001, from =mn. 6

7 zin Dilekçesi 7

ĠLKÖĞRETĠM FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ KAZANIMLARI VE SBS SORULARININ YENĠ BLOOM TAKSONOMĠSĠNE GÖRE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

ĠLKÖĞRETĠM FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ KAZANIMLARI VE SBS SORULARININ YENĠ BLOOM TAKSONOMĠSĠNE GÖRE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ ĠLKÖĞRETĠM FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ KAZANIMLARI VE SBS SORULARININ YENĠ BLOOM TAKSONOMĠSĠNE GÖRE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Asım ARI 1 Zehra Sümeyye GÖKLER 2 1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim

Detaylı

REVİZE EDİLMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİ VE CEBİR ÖĞRENME ALANI ÖRNEĞİNDE UYGULAMASI REVISED BLOOM TAXONOMY AND ITS APLLICATION IN ALGEBRA AREA

REVİZE EDİLMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİ VE CEBİR ÖĞRENME ALANI ÖRNEĞİNDE UYGULAMASI REVISED BLOOM TAXONOMY AND ITS APLLICATION IN ALGEBRA AREA 185 REVİZE EDİLMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİ VE CEBİR ÖĞRENME ALANI ÖRNEĞİNDE UYGULAMASI REVISED BLOOM TAXONOMY AND ITS APLLICATION IN ALGEBRA AREA Mehmet BEKDEMİR * Yavuz SELİM ** ÖZET Bu çalışmada, Revize Edilmiş

Detaylı

Bloom un Yenilenmiş Taksonomisi Üzerine Genel Bir Bakış

Bloom un Yenilenmiş Taksonomisi Üzerine Genel Bir Bakış !K! SAÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bloom un Yenilenmiş Taksonomisi Üzerine Genel Bir Bakış Ömer Faruk TUTKUN * Özet Bu çalışmada temel amaç, 1956 yılında bu yana dünya da olduğu gibi ülkemizde de yaygın

Detaylı

GİRİŞ BLOOM UN ORİJİNAL TAKSONOMİSİ

GİRİŞ BLOOM UN ORİJİNAL TAKSONOMİSİ BLOOM UN YENİLENMİŞ TAKSONOMİSİ ÜZERİNE GENEL BİR BAKIŞ Ömer F TUTKUN Seçil OKAY Özet Bu çalışmada temel amaç, 1956 yılında bu yana dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaygın olarak kabul gören, Bloom taksonomisinin,

Detaylı

Seviye Belirleme Sınavı 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Testinde Çıkan Biyoloji Sorularının Revize Edilmiş Taksonomiye Göre İncelenmesi 1

Seviye Belirleme Sınavı 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Testinde Çıkan Biyoloji Sorularının Revize Edilmiş Taksonomiye Göre İncelenmesi 1 GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 31, Sayı 3 (2011) 727-742 Seviye Belirleme Sınavı 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Testinde Çıkan Biyoloji Sorularının Revize Edilmiş Taksonomiye Göre İncelenmesi 1 A Study

Detaylı

Ders Öğrenme Çıktıları Yazma. Ankara Üniversitesi Eğitim Programları Geliştirme Çalışması

Ders Öğrenme Çıktıları Yazma. Ankara Üniversitesi Eğitim Programları Geliştirme Çalışması Ders Öğrenme Çıktıları Yazma Ankara Üniversitesi Eğitim Programları Geliştirme Çalışması Bu doküman Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Eğitim Programları Geliştirme Birimi tarafından hazırlanmıştır. Şubat

Detaylı

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI YAZMA

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI YAZMA DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI YAZMA Ankara Üniversitesi Eğitim Programları Geliştirme Çalışması Bu doküman Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Eğitim Programları Geliştirme Birimi tarafından hazırlanmıştır. Şubat

Detaylı

DALGALAR ÜNİTESİNDEKİ KAZANIMLARIN YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE İNCELENMESİ

DALGALAR ÜNİTESİNDEKİ KAZANIMLARIN YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE İNCELENMESİ DALGALAR ÜNİTESİNDEKİ KAZANIMLARIN YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE İNCELENMESİ Öğr. Gör. Canel Eke Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakütesi ceke@akdeniz.edu.tr Özet Bu çalışmanın amacı, eski ve yeni ortaöğretim

Detaylı

A Comparative Analysis of Elementary Mathematics Teachers Examination Questions And SBS Mathematics Questions According To Bloom s Taxonomy

A Comparative Analysis of Elementary Mathematics Teachers Examination Questions And SBS Mathematics Questions According To Bloom s Taxonomy Erzincan University Journal of Education Faculty Skin-Number: 14-2 Years:2012 A Comparative Analysis of Elementary Mathematics Teachers Examination Questions And SBS Mathematics Questions According To

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

REVİZE BLOOM TAKSONOMİSİNİN GENEL YAPISI: GEREKÇELER VE DEĞİŞİKLİKLER *

REVİZE BLOOM TAKSONOMİSİNİN GENEL YAPISI: GEREKÇELER VE DEĞİŞİKLİKLER * The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/jasss2684 Number: 32, p. 57-62, Winter III 2015 REVİZE BLOOM TAKSONOMİSİNİN GENEL

Detaylı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 10, Mart 2015, s. 350-359

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 10, Mart 2015, s. 350-359 Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 10, Mart 2015, s. 350-359 Ömer F. TUTKUN 1 Zeynep DEMİRTAŞ 2 Duygu G. ERDOĞAN 3 Serhat ARSLAN 4 BLOOM ORİJİNAL BİLİŞSEL ALAN SINIFLAMASI ile YENİLENMİŞ

Detaylı

İlköğretim İngilizce Dersi Hedefleri Kazanımları SBS Soruları ve Yazılı Sınav Sorularının Yeni Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi 1

İlköğretim İngilizce Dersi Hedefleri Kazanımları SBS Soruları ve Yazılı Sınav Sorularının Yeni Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi 1 Aralık, 2012, Cilt 1, Sayı, 2, s. 114-133 Journal of Policy Analysis in Education December, 2012, Volume 1, Issue 2, pp. 115-133 İlköğretim İngilizce Dersi i ı SBS Soruları ve Yazılı Sınav Sorularının

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti KPSS Ö?retmen Adaylar? Görüntülü E?itim Seti 58 DVD + Rehberlik Kitab? GÜNCEL Kpss E?itim Bilimleri Dvd Seti Tüm Dersler Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti 58 Dvd Derecelendirme:Henüz

Detaylı

ACT (American College Testing ) Sınavı Hakkında

ACT (American College Testing ) Sınavı Hakkında ACT (American College Testing ) Sınavı Hakkında ACT sınavı öğrencilerin akademik hazırlığını ölçen - müfredat ve standartlara dayalı eğitim ve kariyer planlama aracıdır. İlk ACT sınavı 1959 yılında yapılmıştır.

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

Bloom un Eğitim Amaçları Taksonomisi (Geleneksel) Beceri Tanım Anahtar Kelimeler

Bloom un Eğitim Amaçları Taksonomisi (Geleneksel) Beceri Tanım Anahtar Kelimeler Düşünme Süreçlerinin Geleneksel Hiyerarşisi 1956 da Benjamin Bloom, Eğitim Amaçları Taksonomisi: Bilişsel Alan ı yazdı ve düşünmenin altı seviyelik tanımı, o zamandan beri sayısız bağlamada benimsenmiş

Detaylı

Engelliler İçin Tasarım (GTM 020) Ders Detayları

Engelliler İçin Tasarım (GTM 020) Ders Detayları Engelliler İçin Tasarım (GTM 020) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Engelliler İçin Tasarım GTM 020 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Matematik Öğretmenlerinin Yazılı Sınav Soruları İle ÖSS Sınavlarında Sorulan Matematik Sorularının Bloom Taksonomisine Göre Karşılaştırılması

Matematik Öğretmenlerinin Yazılı Sınav Soruları İle ÖSS Sınavlarında Sorulan Matematik Sorularının Bloom Taksonomisine Göre Karşılaştırılması Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 26, 2009, ss. 70-80 Matematik Öğretmenlerinin Yazılı Sınav Soruları İle ÖSS Sınavlarında Sorulan Matematik Sorularının Bloom Taksonomisine Göre Karşılaştırılması

Detaylı

ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ WEBB İN BİLGİ DERİNLİĞİ SEVİYELERİNE GÖRE ANALİZİ

ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ WEBB İN BİLGİ DERİNLİĞİ SEVİYELERİNE GÖRE ANALİZİ ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ WEBB İN BİLGİ DERİNLİĞİ SEVİYELERİNE GÖRE ANALİZİ Öğr. Gör. Dr. Canel Eke Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi ceke@akdeniz.edu.tr Özet Bu çalışmanın

Detaylı

Hacer ÖZYURT¹, Özcan ÖZYURT 2, Hasan KARAL 3

Hacer ÖZYURT¹, Özcan ÖZYURT 2, Hasan KARAL 3 999 PERMÜTASYON- - E- Hacer ÖZYURT¹, Özcan ÖZYURT 2, Hasan KARAL 3 1 hacerozyurt@ktu.edu.tr 2 oozyurt@ktu.edu.tr 3 Yrd.Doç.Dr. hasankaral@ktu.edu.tr Özet: - - de - Anahtar kelimeler: e- Abstract: Conducted

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na 15/05/2016 İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na İnşaat Mühendisliği Bölümü İngilizce ve Türkçe Lisans Programlarının Program Çıktıları hakkında 04-14 Mayıs 2016 tarihleri arasında sadece mezun durumunda

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ

DERS TANITIM BİLGİLERİ DERS TANITIM BİLGİLERİ DERSİN ADI (tr : DERSİN ADI (en: Akademik Birim : Bölüm : Dersin Kodu : Zorunlu/Seçmeli : Sınıf : Yarıyıl ( 1 / 2 : ÇOMÜ Kredisi : AKTS Kredisi : Dersin Dili : H.Ders Saati : Teorik

Detaylı

Eleştirel Okuma (İngilizce) (KAM 332) Ders Detayları

Eleştirel Okuma (İngilizce) (KAM 332) Ders Detayları Eleştirel Okuma (İngilizce) (KAM 332) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Eleştirel Okuma (İngilizce) KAM 332 Güz 4 0 0 4 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011 ÖZET Bayram ARICI * Anahtar Kelimeler: Yazma ABSTRACT Second level primary school students' language skills in the development of writing skills needed in the first place. Primary education, sixth, seventh

Detaylı

Medya Metin Yazarlığı (PR 427) Ders Detayları

Medya Metin Yazarlığı (PR 427) Ders Detayları Medya Metin Yazarlığı (PR 427) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Medya Metin Yazarlığı PR 427 Güz 0 3 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Diplomatik Yazışma I (IR401) Ders Detayları

Diplomatik Yazışma I (IR401) Ders Detayları Diplomatik Yazışma I (IR401) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Diplomatik Yazışma I IR401 Seçmeli 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili

Detaylı

Endüstriyel Ekonomi (IE 415) Ders Detayları

Endüstriyel Ekonomi (IE 415) Ders Detayları Endüstriyel Ekonomi (IE 415) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Endüstriyel Ekonomi IE 415 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Developing scientific process skills at Science and Technology course in fifth grade students 1

Developing scientific process skills at Science and Technology course in fifth grade students 1 Elementary Education Online, 8(3), 843-865, 2009. lkö!retim Online, 8(3), 843-865, 2009. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Developing scientific process skills at Science and Technology course

Detaylı

Bilgisayar Programlama II (COMPE 114) Ders Detayları

Bilgisayar Programlama II (COMPE 114) Ders Detayları Bilgisayar Programlama II (COMPE 114) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bilgisayar Programlama II COMPE 114 Bahar 3 2 0 4 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme (ISE 424) Ders Detayları

Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme (ISE 424) Ders Detayları Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme (ISE 424) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme ISE 424 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ NİN DİĞER ORMAN FAKÜLTELERİ İLE BAZI KRİTERLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI

BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ NİN DİĞER ORMAN FAKÜLTELERİ İLE BAZI KRİTERLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ NİN DİĞER ORMAN FAKÜLTELERİ İLE BAZI KRİTERLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI Alper AYTEKİN ZKÜ Bartın Orman Fakültesi 74100 BARTIN ÖZET Bu çalışmada Bartın Orman Fakültesi nin diğer orman

Detaylı

Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları

Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce II ENG102 Bahar 2 2 0 4 3,5 Ön Koşul Ders(ler)i ENG101 Dersin

Detaylı

2013 FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İNCELENMESİ 1

2013 FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İNCELENMESİ 1 Received/Geliş: 04.03.2017///Accepted/Kabul: 17.03..2017 2013 FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İNCELENMESİ 1 Ömer Volkan YAZ Kastamonu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Öğrencisi volkanyaz@hotmail.com

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Akademik Yazıma Giriş PSIR 182 2 3 + 0 3 3

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Akademik Yazıma Giriş PSIR 182 2 3 + 0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Akademik Yazıma Giriş PSIR 182 2 3 + 0 3 3 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» DVE/İHE için Bilgi Bankası FLOW CHART Overall framework: Bologna Functional

Detaylı

Dijital Sinyal İşleme (COMPE 463) Ders Detayları

Dijital Sinyal İşleme (COMPE 463) Ders Detayları Dijital Sinyal İşleme (COMPE 463) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Dijital Sinyal İşleme COMPE 463 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

2006-2012 Yılları Arasında Yapılan ÖSS, YGS ve LYS Matematik ve Geometri Sorularının Bloom Taksonomisinin Bilişsel Süreç Boyutuna Göre İncelenmesi 1

2006-2012 Yılları Arasında Yapılan ÖSS, YGS ve LYS Matematik ve Geometri Sorularının Bloom Taksonomisinin Bilişsel Süreç Boyutuna Göre İncelenmesi 1 Turkish Journal of Computer and Mathematics Education Vol.6 No.3 (2015), 532-552 2006-2012 Yılları Arasında Yapılan ÖSS, YGS ve LYS Matematik ve Geometri Sorularının Bloom Taksonomisinin Bilişsel Süreç

Detaylı

Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları

Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce II ENG102 Bahar 2 2 0 4 3,5 Ön Koşul Ders(ler)i ENG101 Dersin

Detaylı

Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme (ISE 424) Ders Detayları

Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme (ISE 424) Ders Detayları Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme (ISE 424) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme ISE 424 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Dilbilim ve Çeviri (ETI105) Ders Detayları

Dilbilim ve Çeviri (ETI105) Ders Detayları Dilbilim ve Çeviri (ETI105) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Dilbilim ve Çeviri ETI105 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Mühendislik Araştırmaları Dersi Duyurusu

Mühendislik Araştırmaları Dersi Duyurusu Mühendislik Araştırmaları Dersi Duyurusu 2014-2015 Bahar Yarıyılı Mühendislik Araştırmaları derslerinin sınav yerleri ve jürileri aşağıdaki gibi belirlenmiştir. Bu dersle ilgili olarak; 1) Yarıyıl sonu

Detaylı

Örüntü Tanıma (EE 448) Ders Detayları

Örüntü Tanıma (EE 448) Ders Detayları Örüntü Tanıma (EE 448) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Örüntü Tanıma EE 448 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4

YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 200001212010 YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı After attending the Foreign Language I, students will

Detaylı

Bilgisayara ve Bilgi Sistemlerine Giriş (CMPE105) Ders Detayları

Bilgisayara ve Bilgi Sistemlerine Giriş (CMPE105) Ders Detayları Bilgisayara ve Bilgi Sistemlerine Giriş (CMPE105) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bilgisayara ve Bilgi Sistemlerine Giriş CMPE105 Güz 1 2

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Proje Oryantasyon (SE 493) Ders Detayları

Proje Oryantasyon (SE 493) Ders Detayları Proje Oryantasyon (SE 493) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Kodu Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Proje Oryantasyon SE 493 Bahar 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i COMPE341 Dersin Dili

Detaylı

Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları

Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri MMR 501 Her

Detaylı

Yükselen Teknolojiler (SE 426) Ders Detayları

Yükselen Teknolojiler (SE 426) Ders Detayları Yükselen Teknolojiler (SE 426) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yükselen Teknolojiler SE 426 Seçmeli 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Genel Fizik I (PHYS 101) Ders Detayları

Genel Fizik I (PHYS 101) Ders Detayları Genel Fizik I (PHYS 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Genel Fizik I PHYS 101 Güz 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004352007 PROJE YÖNETİMİ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Bu ders, öğrencilere, teknik ve idari kapsamdaki sorunlara yönelik işlevsel çözüm önerileri geliştirmeyi,

Detaylı

Marka Yönetimi (ISL428) Ders Detayları

Marka Yönetimi (ISL428) Ders Detayları Marka Yönetimi (ISL428) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Marka Yönetimi ISL428 Seçmeli 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

C ile Programlama (COMPE 112) Ders Detayları

C ile Programlama (COMPE 112) Ders Detayları C ile Programlama (COMPE 112) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati C ile Programlama COMPE 112 Her İkisi 3 2 0 4 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

2000-2001 Öğretmen, Karaca Dil Okulu

2000-2001 Öğretmen, Karaca Dil Okulu ADI-SOYADI İlksen Büyükdurmuş Selçuk BİRİMİ Modern Diller Birimi ÜNVANI Okutman E-POSTA ilksen.buyukdurmusselcuk@hacettepe.edu.tr TEL 0 312 297 80 91 EĞİTİM Lisans Yüksek Lisans İngilizce Öğretmenliği,

Detaylı

Araştırmanın psikomotor alana katkılar getirecegi umulmaktadır.

Araştırmanın psikomotor alana katkılar getirecegi umulmaktadır. H O Eğitim Fakültesi Dergisi 1992 Sayı: 7 Sayfa: 183-191 AGAÇİŞLERİ ATELYESİNE GELEN LİSE VE MESLEK LİSESİ ÇıKıŞLı ÖGRENCİLERİN PSİKOMOTOR GİRİŞ DAVRANıŞLARı VE PSİKOMOTOR ERİŞİ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ F

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Ders No : 0070160047 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme (ISE 424) Ders Detayları

Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme (ISE 424) Ders Detayları Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme (ISE 424) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme ISE 424 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

ASSESSING LISTENING ACTIVITIES IN SECONDARY SCHOOL TURKISH LANGUAGE TEXTBOOKS IN TERMS OF HIGHER ORDER THINKING SKILLS

ASSESSING LISTENING ACTIVITIES IN SECONDARY SCHOOL TURKISH LANGUAGE TEXTBOOKS IN TERMS OF HIGHER ORDER THINKING SKILLS Eğitimde Kuram ve Uygulama Articles /Makaleler Journal of Theory and Practice in Education 2016, 12(1), 122-157 ISSN: 1304-9496 ASSESSING LISTENING ACTIVITIES IN SECONDARY SCHOOL TURKISH LANGUAGE TEXTBOOKS

Detaylı

Yeni Taksonominin 11 inci Sınıf Dil ve Anlatım Dersi Öğrenme Ürünlerine Katkısı

Yeni Taksonominin 11 inci Sınıf Dil ve Anlatım Dersi Öğrenme Ürünlerine Katkısı Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 28(2), 1-13 [2013] Yeni Taksonominin 11 inci Sınıf Dil ve Anlatım Dersi Öğrenme Ürünlerine Katkısı The Effects of New Taxonomy

Detaylı

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME Fatih KALECİ 1, Ersen YAZICI 2 1 Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi 2 Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Dil Becerilerinin Öğretimi II YDI306 6.Yarıyıl 2+2 3 5. İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I. İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar II

DERS BİLGİLERİ. Dil Becerilerinin Öğretimi II YDI306 6.Yarıyıl 2+2 3 5. İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I. İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar II DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Dil Becerilerinin Öğretimi II YDI306 6.Yarıyıl 2+2 3 5 Ön Koşul Dersleri İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar II

Detaylı

Genel Fizik I (PHYS 101) Ders Detayları

Genel Fizik I (PHYS 101) Ders Detayları Genel Fizik I (PHYS 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Genel Fizik I PHYS 101 Güz 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 Banka Yönetimi BSD13204 Bahar 3 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi

Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi Öğretim hedefleri belirlendikten sonra öğrencileri bu hedeflere ulaştıracak içeriğin saptanması gerekmektedir. Eğitim programlarının geliştirilmesinde ikinci aşama

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 Elektronik Ticaret DTP13253 Güz 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Temel Bilgisayar Bilimleri

Detaylı

Topluluk Önünde Konuşma (İngilizce) (KAM 432) Ders Detayları

Topluluk Önünde Konuşma (İngilizce) (KAM 432) Ders Detayları Topluluk Önünde Konuşma (İngilizce) (KAM 432) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Topluluk Önünde Konuşma (İngilizce) KAM 432 Güz 4 0 0 4 5 Ön

Detaylı

BLOOM UN TAKSONOMİSİNDEN, BİLİŞSEL SÜREÇ BOYUTLARININ SINIFLANDIRMASINA DOĞRU REVİZE EDİLEN TAKSONOMİ ÜZERİNE

BLOOM UN TAKSONOMİSİNDEN, BİLİŞSEL SÜREÇ BOYUTLARININ SINIFLANDIRMASINA DOĞRU REVİZE EDİLEN TAKSONOMİ ÜZERİNE Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt:03 No:39 Syf: 01-09 http://egitim.cu.edu.tr/efdergi BLOOM UN TAKSONOMİSİNDEN, BİLİŞSEL SÜREÇ BOYUTLARININ SINIFLANDIRMASINA DOĞRU REVİZE EDİLEN TAKSONOMİ

Detaylı

Diplomatik Yazışma II (IR404) Ders Detayları

Diplomatik Yazışma II (IR404) Ders Detayları Diplomatik Yazışma II (IR404) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Diplomatik Yazışma II IR404 Seçmeli 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 Mali Tablolar Analizi MYO13256 IV 4+0 4 4 Ön Koşul Dersleri Genel Muhasebe I ve II

Detaylı

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce I ENG101 Güz 4 0 0 4 3.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

İktisatta Pratik Eğitim II (ECON 430T) Ders Detayları

İktisatta Pratik Eğitim II (ECON 430T) Ders Detayları İktisatta Pratik Eğitim II (ECON 430T) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İktisatta Pratik Eğitim II ECON 430T Her İkisi 1 2 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Bilişim Teknolojilerinde Yenilik ve Girişimcilik (ISE 432) Ders Detayları

Bilişim Teknolojilerinde Yenilik ve Girişimcilik (ISE 432) Ders Detayları Bilişim Teknolojilerinde Yenilik ve Girişimcilik (ISE 432) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Kodu Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bilişim Teknolojilerinde Yenilik ve Girişimcilik

Detaylı

ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

ÖZGEÇM! Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Adı Soyadı: BURÇ!N (KISA) I"IK Do#um Tarihi: 12/06/1979 Unvanı: Yard. Doç. Dr. Ö#renim Durumu: Doktora ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik

Detaylı

Bilgisayarlı Çizim (COMPE 473) Ders Detayları

Bilgisayarlı Çizim (COMPE 473) Ders Detayları Bilgisayarlı Çizim (COMPE 473) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Bilgisayarlı Çizim COMPE 473 Her İkisi 2 0 2 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS (PROGRAM KODU: 82104)

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS (PROGRAM KODU: 82104) EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS (PROGRAM KODU: 82104) DERS İÇERİKLERİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ 1.YARIYIL DERSLERİ EPO 705 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 Program geliştirme ile

Detaylı

Performans değerlendirmenin belli aşamaları vardır. Bu aşamalar:

Performans değerlendirmenin belli aşamaları vardır. Bu aşamalar: Performans değerlendirmenin belli aşamaları vardır. Bu aşamalar: 1)Amacın belirlenmesi: Performans değerlendirmede sürecin mi, sonucun mu? yoksa her ikisinin birlikte mi değerlendirileceğine karar verilmelidir.

Detaylı

Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları

Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce II ENG102 Bahar 2 2 0 4 3,5 Ön Koşul Ders(ler)i ENG101 Dersin

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013 Mali Tablolar Analizi MYO13256 Bahar 4+0 4 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı 2013-2014 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS UNV13107 Güz 1+1 1,5 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

Film Çalışmalarında Konular: Mizah (ELIT 433) Ders Detayları

Film Çalışmalarında Konular: Mizah (ELIT 433) Ders Detayları Film Çalışmalarında Konular: Mizah (ELIT 433) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Kodu Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Film Çalışmalarında Konular: Mizah ELIT 433 Güz 3 0 0 3 5 Ön

Detaylı

Yazılım Kalite Yönetimi (SE 554) Ders Detayları

Yazılım Kalite Yönetimi (SE 554) Ders Detayları Yazılım Kalite Yönetimi (SE 554) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yazılım Kalite Yönetimi SE 554 Bahar 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

! " # $ % & '( ) *' ' +, -. / $ 2 (.- 3( 3 4. (

!  # $ % & '( ) *' ' +, -. / $ 2 (.- 3( 3 4. ( !"#$ %& '()*' ' +,-. / 0 100$ 2 (.-3( 34.( ,-. '45 45 6#5 6+ 6"#0" '7086 $ $ 89 44" :#! ;{0, 1, 2, 3,..., 9}, L * olarak tanımlı olsun ve sadece 2 ye veya 3 e bölünebilen ve önünde 0 olmayan pozitif sayılara

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Course Name SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Hemşirelikte temel kavram ve ilkeler Basic concepts and principles in nursing Kodu (Code) Yarıyılı (Semester)

Detaylı

Mikro Ekonomi (ECON 105) Ders Detayları

Mikro Ekonomi (ECON 105) Ders Detayları Mikro Ekonomi (ECON 105) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mikro Ekonomi ECON 105 Güz 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

AKTS Başvurumuz. Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi

AKTS Başvurumuz. Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi AKTS Başvurumuz Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirme Sistemi Her bir bölüm için verilen skorlar Kabul edilebilir: 3 Çok iyi : 4 Örnek çalışma : 5 Part 1.

Detaylı

Bloom un Gözden Geçirilmiş Bilişsel Alan Taksonomisinin Türkiye de ve Uluslararası Alanda Kabul Görme Durumu

Bloom un Gözden Geçirilmiş Bilişsel Alan Taksonomisinin Türkiye de ve Uluslararası Alanda Kabul Görme Durumu Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(2) Bahar/Spring 749-772 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Bloom un Gözden Geçirilmiş

Detaylı

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce I ENG101 Güz 4 0 0 4 3.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Bilgisayar Programlama (COMPE 102) Ders Detayları

Bilgisayar Programlama (COMPE 102) Ders Detayları Bilgisayar Programlama (COMPE 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bilgisayar Programlama COMPE 102 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. İleri Okuma Ve Yazma I YDI Yarıyıl Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.

DERS BİLGİLERİ. İleri Okuma Ve Yazma I YDI Yarıyıl Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İleri Okuma Ve Yazma I YDI 107 1.Yarıyıl 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi

Detaylı

Akademik İngilizce III (ENG201) Ders Detayları

Akademik İngilizce III (ENG201) Ders Detayları Akademik İngilizce III (ENG201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce III ENG201 Güz 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i ENG101 & ENG102

Detaylı

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde;

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde; Diploma Programı Çerçevesi Diploma programı her kültürün kendisine adapte edebileceği esnek bir program sunarak kendi değerlerini yitirmeyen uluslararası farkındalığa ulaşmış bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Detaylı

Rekabet Hukuku (LAW 336) Ders Detayları

Rekabet Hukuku (LAW 336) Ders Detayları Rekabet Hukuku (LAW 336) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Rekabet Hukuku LAW 336 Bahar 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

ÖĞRETMENLERİN SINIFTA SORDUKLARI SORULAR İLE ÖĞRENCİLERİN BU SORULARA VERDİKLERİ CEVAPLARIN DÜZEYLERİ

ÖĞRETMENLERİN SINIFTA SORDUKLARI SORULAR İLE ÖĞRENCİLERİN BU SORULARA VERDİKLERİ CEVAPLARIN DÜZEYLERİ Mart 2006 Cilt:14 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 21-28 ÖĞRETMENLERİN SINIFTA SORDUKLARI SORULAR İLE ÖĞRENCİLERİN BU SORULARA VERDİKLERİ CEVAPLARIN DÜZEYLERİ Engin BAYSEN Mamak Ali Naili Erdem Anadolu Lisesi,

Detaylı

Sistem Modelleme ve Simülasyon (SE 360) Ders Detayları

Sistem Modelleme ve Simülasyon (SE 360) Ders Detayları Sistem Modelleme ve Simülasyon (SE 360) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sistem Modelleme ve Simülasyon SE 360 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul

Detaylı

Kişilik Değerlendirmesi (PSY 417) Ders Detayları

Kişilik Değerlendirmesi (PSY 417) Ders Detayları Kişilik Değerlendirmesi (PSY 417) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Kodu Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Kişilik Değerlendirmesi PSY 417 Seçmeli 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i PSY

Detaylı

İktisatta Pratik Eğitim I (ECON 429) Ders Detayları

İktisatta Pratik Eğitim I (ECON 429) Ders Detayları İktisatta Pratik Eğitim I (ECON 429) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İktisatta Pratik Eğitim I ECON 429 Her İkisi 1 2 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı