A Revision of Bloom s Taxonomy: An Overview. Bloom Taksonomisinin Revizyonu: Genel Bir Bak

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A Revision of Bloom s Taxonomy: An Overview. Bloom Taksonomisinin Revizyonu: Genel Bir Bak"

Transkript

1 ÇEVR A Revision of Bloom s Taxonomy: An Overview David R. Krathwohl Theory Into Practce, Volume 41, Number 4, Autumn 2002 THE TAXONOMY OF EDUCATIONAL OBJECTIVES is a framework for classifying statements of what we expect or intend students to learn as a result of instruction. The framework was conceived as a means of facilitating the exchange of test items among faculty at various universities in order to create banks of items, each measuring the same educational objective. Bloom Taksonomisinin Revizyonu: Genel Bir Bak Çevirenler ArC. Gör. Davut KÖFCE 1 ArC. Gör. Mehmet AYDIN 2 ArC. Gör. Cemalettin YILDIZ 3 1, 3 KTÜ, Fatih E"itim Fakültesi, lkö"retim Bölümü, Matematik ABD, TRABZON 2 KTÜ, Fatih E"itim Fakültesi, OFMA E"itimi Bölümü, TRABZON EFTM HEDEFLER TAKSONOMS (THE TAXONOMY OF EDUCATIONAL OBJECTIVES) e"itim sonucunda ö"rencilerden ö"renmeleri beklenen veya umulan Ceyleri sjnjflandjrmak için kullanjlan bir taksonomidir (sjnjflandjrma sistemi). Bu taksonomi, aynj e"itim hedeflerinin her birini ölçen soru bankalarjnj olucturmak için, çecitli üniversitelerin fakülteleri arasjnda test sorularjnjn de"icimini kolaylactjrmanjn bir yolu olarak gelictirilmictir. Daha sonra, Chicago Üniversitesi SJnavlar Dairesi müdürü olan Benjamin S. Bloom bu taksonominin yjlljk kapsamlj sjnavlarj hazjrlamada ic yükünü azaltaca"jnj ileri sürmüctür. Bloom kendisinin bu giricimine yardjmcj olmasj için, birlecik devletlerin her yerinde defalarca aynj problemle karcjlacan birçok ölçme de"erlendirme uzmanjnjn katjldj"j bir grup olucturdu. Bu grup yapjlan çaljcmalarla ilgili ilerlemeyi gözden geçirmek, düzeltme yapmak ve bir sonraki adjmlarj planlamak için 1949 yjljnjn bacjnda iki kez toplandj. OnlarJn sonuç tasla"j 1956 yjljnda Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals. Handbook I: Cognitive Domain baclj"j adj altjnda yayjnlandj (Bloom, Engelhart, Furst, Hill, & Krathwohl, 1956) 1. Bundan böyle, bu Orijinal Taksonomi olarak anjlacaktjr. Bu taksonominin revizyonu 45 yjl sonra aynj tarzda gelictirilmictir (Anderson, Krathwohl, et al., 2001). Bundan böyle bu Revize Edilmi/ Taksonomi olarak anjlacaktjr 2. Bloom orijinal taksonomiye bir ölçme aracjndan daha fazlasj olarak bakjyordu. Bloom orijinal taksonominin aca"jdaki boyutlarda hizmet edebilece"ine inanjyordu: nsanlar, konular ve sjnjf seviyeleri arasjndaki ileticimi kolaylactjrmak için ö"renme hedefleriyle ilgili ortak bir dil; Belli bir ders veya müfredat programjnjn genic kapsamlj e"itimsel hedeflerinin (örne"in, bu hedefler ulusal, eyalet ve bölgesel standartlarjn içinde bulunur) özel amacjnj belirlemek için bir temel; Bir ünite, ders veya müfredat programjndaki e"itimsel hedefler, aktiviteler ve de"erlendirmelerinin uyumunu belirlemenin bir yolu ve Belirli e"itimsel ders veya müfredat programjnjn sjnjrlanmjc boyutlarjnjn çecitlendirilebilmesine karcjn bir dizi e"itim imkânlarjyla ilgili genic bir bakjc açjsj (panorama) olarak; Orijinal Taksonomi Orijinal taksonomi bilicsel alandaki altj ana kategorinin her biri için dikkatlice gelictirilmic tanjmlamalar sunmaktaydj. Bu kategoriler bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez ve de0erlendirme 3 idi. Uygulamann djcjnda bu kategorilerin her biri alt kategorilere ayrjldj. Orijinal taksonominin tamamj Tablo 1 de görülmektedir. Tablo 1 Orijinal Taksonominin YapJsJ 1

2 Belirli bir alana özgü bilgiler 1.11 Terimler (kavramlar) bilgisi 1.12 Olgular bilgisi 1.20 Belirgin bir alanla ilgili bilgilerle u0ra/ma araçlar ve yollar bilgisi 1.21 Al/lar bilgisi 1.22 Yönelimler ve a/amal diziler bilgisi 1.23 Snflamalar ve kategoriler bilgisi 1.24 Ölçütler bilgisi 1.25 Yöntem bilgisi 1.30 Bir Alandaki Evrenseller ve Soyutlamalar si 1.31 >lke ve genellemeler bilgisi 1.32 Kuram ve yaplar bilgisi 2.0 Kavrama 2.1 Çevirme 2.2 Yorumlama 2.3 Yordama 3.0 Uygulama 4.0 Analiz 4.1 Ö0elerin Analizi 4.2 >li/kilerin Analizi 4.3 Örgütleme >lkelerinin Analizi 5.0 Sentez 5.1 Özgün Bir ileti/im Muhtevas Olu/turma 5.2 Bir Plan veya i/lemler Takm Önerisi Olu/turma 5.3 Soyut ili/kiler Takm Geli/tirme 6.0 De0erlendirme 6.1 >ç kantlar bakmndan yarglama 6.2 D/ kantlar bakmndan yarglama Bu kategoriler basitten karmacj"a ve somuttan soyuta sjralanmjctjr. DahasJ, Orijinal Taksonominin birikimli bir hiyerarci sundu"u varsayjlmjctjr; yani her bir daha basit kategori bir sonraki daha karmacjk kategorinin önkoculunu olucturmaktadjr. TanJtJldJ"J dönemde, taksonomi terimi bir e"itim terimi olarak bilinmiyordu. Potansiyel kullanjcjlar bu terimle kastedilen Ceyi anlayamadjlar, bu yüzden baclangjçta orijinal taksonomiye çok az dikkat verilmictir. Fakat okuyucular bu taksonominin potansiyelini gördü"ü için 22 dile çevrilerek önemli ölçüde tanjnmaya ve adjndan söz edilmeye bacladj. Orijinal Taksonominin en sjk kullanjmlarjndan biri kategorilerin kapsamj içinde hedeflerin ve sorularjn kapsamjnj göstermek için müfredat hedeflerinin ve sjnav sorularjnjn sjnjflandjrjlmasj olmuctur. Neredeyse her zaman, bu analizler bilgi kategorisine giren hedeflerle ilgili bilginin hatjrlanmasjnj veya tanjnmasjnj gerektiren hedeflere yapjlan önemli vurgularj göstermictir. Fakat bilgiyi kullanmayj ve anlamayj gerektiren hedefler genelde e"itimin en önemli amaçlarj olarak dücünülen, kavrama kategorisi ve sentez kategorisi arasjndaki kategoriler içinde sjnjflandjrjlacak hedeflerdir. Budan dolayj, böyle analizler daha karmacjk kategorilerde sjnjflandjrjlacak hedeflere yönelik sjnavlara ve müfredata geçic için sürekli olarak bir gerekçe sa"ladj. Bir Boyuttan ki Boyuta Ö"retimin sonucu olarak ulacjlmasj istenilen ö"renme ürünlerini tanjmlayan hedefler genellikle, (a) bazj konu içeri"i ve (b) o içerikle veya içerikte yapjlacak Ceyin tanjmjna göre olucturulur. Böylece, hedef ifadeleri tipik olarak konu içeri"i için isim veya isim öbeklerinden ve bilicsel süreçler için eylem veya eylem öbe"inden olucur. Örne"in aca"jdaki hedefi dücünün: Ö"renci ekonomide arz talep kanununu hatjrlayabilecek. Bu hedef ö"rencilerin ö"renmesi beklenilen Ceyi tanjmladj"j için Ö"renci e bilecek (veya ö"renci ecek veya bazj benzer ifadeler) bütün hedeflere özgü ifadelerdir. Hedef ifadeleri tek parçada ifade edilebilecek (örne"in, arz taleple ilgili ekonomik kanunlarj hatjrlamak ) Ö"renci e bilecek Ceklindeki söz öbe"ini ço"u kez ihmal eder. Bu formda, isim öbe"inin arz talep kanunu ve eylemin hatjrlamak oldu"u açjktjr. Orijinal taksonomide, kategorisi hem isim hem eylem hallerini bünyesinde topladj. sim hali nin kapsamlj alt kategorilerinde açjklandj. Eylem hali ö"renciden bilgiyi hatjrlayabilmesini veya tanjyabilmesini beklendi"inden ye verilen tanjmjn kapsamjna aljndj. Bu do"asjnda çift yönlü olan ve böylece di"er Taksonomik kategorilerden farklj olan kategorisinin de"erinde sisteme tek boyutluluk getirdi. Bu bozukluk isim ve eylem hali ayrjlarak Revize Edilmi/ Taksonomi içinde giderildi. smin temel olucturdu"u Boyutu ve eylemin temel olucturdu"u Bili/sel Süreç Boyutu iki ayrj boyutu olucturdu. Boyutu Orijinal Taksonomi de oldu"u gibi, Revize Edilmi/ Taksonomi nin bilgi kategorileri konunun sjnjrlarjnj acmaktadjr. Ancak yeni boyutu üç temel kategorinin yerine dört kategoriyi ihtiva etmektedir. OnlarJn üçü Orijinal Taksonomi deki basama"jnjn alt kategorilerinin kastetti"i anlamj içerir. Tablo 2 Revize EdilmiC Taksonominin Boyutunun YapJsJ 2

3 A. Olgulara Dayanan - Bir disiplin veya onun içindeki problemleri çözerek Ö"rencilerin bilmek durumunda olduklarj temel unsurlarla ilgili bilgi. Aa. Terminoloji bilgisi Ab. Belirli ayrntlar ve unsurlar bilgisi B. Kavramsal - Birlikte iclevini yerine getirebilen bir yapj içerisindeki temel unsurlar arasjndaki karcjljklj ilickilerle ilgili bilgi. Ba. Snflamalar ve kategoriler bilgisi Bb. lkeler ve genellemeler bilgisi Bc. Kuramlar, modeller ve yaplar bilgisi C. lemsel Bir Ceyin nasjl yapjlaca"jyla ilgili bilgi; aractjrma metotlarj ve becerileri, algoritmalarj, teknikleri ve metotlarj kullanma kriteri. Ca. Belirli bir konuyla ilgili beceriler ve algoritmalar bilgisi Cb. Belirli bir konuyla ilgili teknikler ve metotlar bilgisi Cc. Uygun i lemlerin ne zaman kullanlaca7nn belirlenmesinde kullanlan kriter bilgisi D. BiliC Ötesi - bilinçli olmanjn yanj sjra genelde bilicsel bilgiyi ve birisinin kendi bilicsel bilgisi ile ilgili bilgi D1) Stratejik D2) Uygun ba7lamsal ve ko ulsal bilgiyi içeren bili sel görevlerle ilgili bilgi D3) Kendini tanma ile ilgili bilgi Fakat bu kategoriler Orijinal Taksonomide tasarlandj"jndan farklj olarak buyana gelictirilmic bilicsel psikolojinin farkjnj ayjrt etmek ve terminolojiyi kullanmak için yeniden düzenlendi. Yeni olan dördüncü kategori Bili Ötesi (Metacognitive Knowledge) dir. Bu kategori orijinal taslak gelictirildi"inde büyük ölçüde farkjna varjlmayan bir fark sa"lamaktadjr. Bili Ötesi bilinçli olmanjn ve birisinin kendi bilici ile ilgili bilgisinin yanj sjra genelde bilicle ilgili bilgiyi içerir. AraCtJrmacJlar ö"rencilerin kendi bilic ötesi aktivitelerinin farkjnda olmalarjnjn ve daha sonra bu bilgiyi kendi ö"renme yöntemlerine uygun bir biçimde adapte etmede kullanmalarjnjn önemini göstermeye devam ettikleri için bu bilgi artan bir öneme sahiptir. Bu dört kategori alt kategorileriyle birlikte Tablo 2 de görülmektedir. Bili sel Süreç Boyutu Kategorilerin sayjsj orijinalindeki gibi korundu fakat önemli de"iciklikler yapjldj. Üç kategori yeniden adlandjrjldj, ikisinin sjrasj de"ictirildi ve isimleri de"icmeden bjrakjlan kategoriler hedeflerde kullanjldjklarj Cekline uymasj için eylem formuna dönüctürüldü. Orijinal bilgi (Knowledge) kategorisinin eylem hali altj temel kategorinin birincisi olarak korundu, fakat hatrlamak (remember) olarak yeniden adlandjrjldj. Kavrama (Comprehension) yeniden adlandjrjldj, çünkü kategori etiketlerini seçmenin bir ölçütü ö"retmenlerin çaljcmalarjyla ilgili konucmada kullandjklarj terimlerin kullanjmjdjr. Anlamak (Understand) hedeflerde ya"jn olarak kullanjlan bir terim oldu"u için, onun kapsama ile ilgili eksikli"i orijinal taksonomiyle ilgili sjkça yapjlan bir electiri idi. Gerçekte, orijinal taksonomiyi hazjrlayan grup onu kullanmayj dücündü, fakat detayljca bakjldj"jnda bu gerçeklecmedi"i görüldü. Ö"retmenler gerçekten ö"rencilerin anlamalarjnj istediklerini söylediklerinde, onlarjn kavramadan senteze her Ceyi kastetmektedirler. Fakat revizeyi yapan yazarlar popüler kullanjmda kavramanjn ec anlamljsjnjn anlamak (understand) oldu"unu gördüler. Bu yüzden, orijinal taksanominin ikinci kategorisi olan kavrama (comprehension) anlamak (understand) olarak yeniden adlandjrjldj. 4 Uygulama, Analiz ve De0erlendirme kategorileri korundu, fakat onlarjn eylem forumlarj Uygulamak (Apply), Analiz etmek (Analyze) ve De$erlendirmek (Evaluate) olarak de"ictirildi. Sentez kategorisi De0erlendirme kategorisiyle yer de"ictirdi ve Yaratmak (Create) olarak yeniden adlandjrjldj. Bütün orijinal alt kategoriler isim fiil olarak de"ictirildi ve bili/sel süreçler olarak adlandjrjldj. Bu de"icikliklerle, bilicsel süreç boyutunun bilicsel süreç kategorileri ve alt kategoriler Tablo 3 te görülmektedir. Tablo 3 Revize EdilmiC Taksonominin BiliCsel Süreç Boyutunun YapJsJ 1.0 Hatrlamak - Uzun süreli bellekten ilgili bilgi hatjrlama. 1.1 Tanma 1.2 Anmsama 2.0 Anlamak - Sözlü, yazjlj ve grafik ileticimi içeren ö"retici mesajlardan anlam çjkarma 2.1 Yorumlama 2.2 Örnek Gösterme 2.3 Snflama 2.4 Özetleme 2.5 Sonuç Çkarma 2.6 Karlatrma 2.7 Açklama 3.0 Uygulamak Bir yöntemi verilen bir durumda kullanma veya uygulama 3.1 Yapma 3.2 Tamamlama 4.0 Analiz etmek Materyali bilecenlerine ayjrma ve parçalarjn bir biriyle ve materyalin genel yapjsj veya amacjyla nasjl bir ilickisi oldu"unu belirleme 4.1 Ayrt etme 4.2 Organize Etme 4.3 :likilendirme / dayandrma 5.0 De0erlendirmek - Kriter ve standartlara dayalj olarak karara varma / hüküm verme 5.1 Kontrol Etme 5.2 Kritik Etme 6.0 Sentez Yapmak(Yaratmak) Orijinal bir ürün olucturmak veya tutarlj bir bütün olucturmak için parçalarj bir araya getirme 6.1 Oluturma 6.2 Planlama 6.3 Üretme Orijinal Taksonomide altj temel kategoriye alt kategorilerden daha fazla dikkat verilirken, 3

4 revizyonunda, altj bilicsel süreç kategorisi içinde 19 spesifik bilicsel sürece önemli vurgu yapjlmaktadjr. Gerçekte, revize edilen altj temel kategorinin do"asj spesifik bilicsel süreçlere verilen tanjmlamalardan açjkça ortaya çjkmaktadjr. Hep birlikte bu süreçler her bir kategorinin geniclik ve derinli"ini karakterize etmektedir. Orijinal taksonomide oldu"u gibi, revize edilmic halinin bilicsel süreç boyutunun altj temel kategorisinin basitten karmacj"a bir hiyerarci olucturmaktadjr. Hatrlamak (remember) kategorisi anlamak (understand) kategorisinden, Anlamak kategorisi Uygulamak (apply) kategorisinden, uygulamak kategorisi Analiz etmek (Analyze) kategorisinden, Analiz etmek kategorisi De0erlendirmek (evaluate) kategorinden, de0erlendirmek kategorisi de Sentez Yapmak (create) kategorisinden daha az karmacjktjr. Ancak, taksonominin revize edilmic hali ö"retmen kullanjmjna daha fazla a"jrljk verdi"i için, kategorilerin bir di"erini kapsamasj katj bir hiyerarcinin gereksinimi rahatlamasjna olanak vermictir. Bu en açjk bir Cekilde Anlamak (Understand) kategorisi ile örneklendirilir. Çünkü orijinal sistemde bu kategorinin kapsamj önemli ölçüde Kavramak (Comprehend) üzerine genicletildi"i için, Anlamak (Understand) ile ilickili bazj bilicsel süreçler (örne"in, Açklama) Uygulamak (Apply) ile ilickili (örne"in, Yapmak) bilicsel süreçlerin en azjndan birinden bilicsel olarak daha karmacjktjr. Ancak, e"er birisi karmacjklj"j belirlenmic bir ölçek üzerinde altj temel kategorinin her birini merkez noktaya (center point) yerlectirse, onlar muhtemelen basitten karmacj"a bir ölçek olucturur. Bu anlamda, bilicsel süreç boyutu bir hiyerarcidir ve muhtemelen deneysel kanjtlar açjsjndan orijinal taksonomide oldu"u gibi bu desteklenecektir (BakJnJz, Anderson, Krathwohl ve di"., 2001, bölüm 16). Taksonomi Tablosu Revize edilmic Taksonomi de, her hedefin iki boyutta gösterilebilece"i gerçe"i Taksonomi Tablosu olarak adlandjrdj"jmjz iki boyutlu bir tablo olucturma imkânj direkt olarak ortaya çjkardj. boyutu tablonun dikey eksenini oluctururken, Bili/sel süreç boyutunu yatay eksen olucturacaktjr. ve bilicsel süreç kategorilerinin kesicme noktalarj hücreleri olucturacaktjr. Sonuç olarak, her hedef, taksonomi tablosunda bir veya daha fazla hücrede sjnjflandjrjlabilir. Eylemleri (verbs) kategorize etmek için uygun sütun(larjn) ve isimleri (nouns) veya isin öbeklerini kategorize etmek için uygun satjr(larjn) arakesit noktalarjna karcjljk gelen hücreler kullanjljr. Hedeflerin hücrelere nasjl yerlectirilece"ini görmek için, aca"jda 12. sjnjflar için State of Minnesota s Language Arts standartlarjndan aljnan örne"i inceleyin: Ö"renci, gramer, dil teknikleri ve çecitli akademik amaçlar, fikirler, konular veya temalar arasjndaki ilickileri analiz eden orijinal kompozisyonlar yazma durumlarj için ngilizce yazjlmjc di"er standart konularjnj yazmada kullanma yetene"ini gösterecektir (State of Minnesota, 1998). StandardJ (örne"in, hedefi) sadelectirerek, bazj kjsjmlarj göz ardj ederek, özellikle kjsjtlamalarj örne"in, grameri, dil tekniklerini ve çecitli akademik amaçlar ve durumlar için ngilizce yazjlmjc di"er standart kuralarjnj kullanma, baclayaljm. Bu kjsjtlamalarjn atjlmasj, fikirlerin, konularjn veya temalarjn ilickilerini veya bilecenlerini analiz eden orijinal kompozisyon yazmamjzj sa"lar. boyutu kjsmjna hedefi yerlectirmek isim öbe"inin fikirler, konular veya temalarla ilgili motif ve ilickileri dikkate aljnmasjnj gerektirir. Motifler veya ilickiler B. Kavramsal ile ilickilidir. Bu yüzden, B. Kavramsal nin bir örne"i olarak isim ö"esini sjnjflandjraca"jz. Bili/sel Süreç Boyutu kjsmjna hedefin yerlectirilmesine ilickin, yazmak ve analiz etmek gibi iki eylemin oldu"unu fark ettik. Kompozisyon yazmak Üretme (Producing) yi gerektirir ve asljnda, yaratmak (6. Create) kategorisinin bir örne"i olarak sjnjflandjrjlacaktjr. Elbette, analiz etmek Analiz etmek (6. Analyze) olacaktjr. Her iki bilicsel süreç kategorisi (ö"rencilerden Yaratma dan önce analiz etme yi beklemesi) gerekti"i muhtemel oldu"u için biz bu hedefi taksonomi tablosunun iki hücresine yerlectirece"iz: B4, kavramsal bilgiyi analiz etmek ve B6, kavramsal bilgiye dayalj olarak yaratmak (Xekil 1 bakjn). BiliCsel Süreç Boyutu Boyutu A. Olgulara Dayanan B. Kavramsal C. lemsel D. Bili Ötesi 1. Hatrlamak 2. Anlamak 3. Uygulamak 4. Analiz etmek X 5. De7erlendirmek 6. Yaratmak X ;ekil sjnjf için The State of Minnesota s Language Arts standardjnjn Taksonomi Tablosuna yerlectirilmesi 4

5 Taksonomi Tablosunu kullanarak, bir ünite veya dersin hedeflerinin analizi di"er Ceyler arasjnda bilginin daha karmacjk türlerini ve bilicsel süreçleri ne dereceye kadar içirildi"inin göstergesini sunar. Anlama dan (Understand) Yaratma ya (Create) hedefler genellikle e"itimin en önemli ürünü olarak dücünüldü"ü için, onlarjn varlj"j veya eksikli"i taksonomi tablosundan kolayca anlacjljr. Bir ö"retmen olan Gwendolyn Airasian sömürge tarihiyle ilgili önemli bir ödev hazjrlama konusunda tanjmladj"j ders içeri"ini dücünün, Airasian dört özel hedef listeledi. Airasian ö"rencilerinin CunlarJ yapmasjnj istemektedir: 1. Parlamenter faaliyetlerinin belli kjsjmlarjnj hatjrlamalarjnj; 2. FarklJ sömürge gruplarj için parlamenter faaliyetlerin sonuçlarjnj açjklamalarjnj; 3. Bir sömürge karakter veya grup seçmelerini ve bu faaliyetler üzerinde onun pozisyonunu ifade eden ikna edici bir bacyazj yazmalarjnj (bacyazj derste özel olarak ö"renilmemic en azjndan bir destekleyici sebep içermelidir) ve 4. Kendi ve akranlarjn makalelerini düzenlemelerini. Birinci hedefi sjnjflandjrmada, Hatrlamak ( 1. Remember ) açjk bir biçimde bilicsel süreçtir ve Parlamenter faaliyetlerinin belli kjsjmlarj A. Olgulara dayanan bilginin alt kategorilerinden Ab. Belirli ayrntlar ve unsurlar bilgisidir. Bu yüzden, bu hedef tabloda hücre A1 e yerlectirilir 5. kinci hedefte eylem açklamak ( Anlamak ( 2. Understand ) kategorisi altjndaki 2.7 Açklama alt kategorisi ) yedinci bilicsel süreçtir. Ö"renciden parlamenter faaliyetlerin sonuçlarjnj açjklamalarj istendi"i için, birisi faaliyetin daha sonraki etkileriyle ilgili genellectirilmic ifadelere icaret eden sonuçlar çjkarabilir ve bu B. Kavramsal bilginin alt kategorisi Bc. Kuramlar, modeller ve yaplar bilgisine en yakjndjr. Bu hedef taksonomi tablosunda B2 hücresine yerlectirilmictir. Üçüncü hedefte anahtar eylem yazmak tjr. YukarJda tartjcjlan Minnesota StandardJnJn sjnjflandjrmasj gibi, Yazma Yaratma (6. Create) kategorisi içindeki Üretme (6.3 Üretme) sürecidir. Faaliyet üzerinde onun etkisini belirlemek A. Olgulara Dayanan ve B. Kavramsal nin bazj kombinasyonlarjnj gerektirecektir, bu yüzden bu hedef A6 ve B6 olmak üzere iki hücrede sjnjflandjrjlacaktjr. Son olarak, dördüncü hedef kendi kendine düzenlemek ve akranlar ile düzenlemek gibi eylemleri içermektedir. Düzenleme bir de"erlendirme türüdür, bu yüzden katjlacak süreç De$erlendirmek (5. Evaluate) tir. De"erlendirme süreci B. Kavramsal olarak sjnjflandjrjlan kriteri içerecektir, bu yüzden dördüncü hedef B5 hücresine yerlectirecektir. Bu ünitenin hedefleri için tamamlanan taksonomi tablosu Xekil 2 de görülmektedir. Tablodan, birisi daha karmacjk kategorileri görsel olarak çabucak belirleyebilir. Airasian Jn ünitesi bu açjdan oldukça iyidir. Sadece bir hedef Hatrlamak (Remember) kategorisiyle ilgilidir; di"er hedefler genellikle e"itimin en önemli ve uzun süreli meyvesi olarak tanjmlanan bilicsel süreçleri içerir. Boyutu A. Olgulara Dayanan B. Kavramsal C. lemsel D. Bili Ötesi 1. Hatrlamak 2. Anlamak BiliCsel Süreç Boyutu 3. Uygulamak 4. Analiz Etmek 5. De7erlendirmek 6. Sentez Yapmak Hedef 1 Hedef 3 Hedef 2 Hedef 4 Hedef 3 ;ekil 2. Ms. Airasian njn ünitesinin dört hedefinin Taksonomi Tablosunda gösterimi Kapsanan Ceyin gösterilmesine ek olarak, Taksonomi Tablosu hatta olmasj gereken Ceyi göstermektedir. Bu yüzden Xekil 2 de en alttaki boc olan iki satjrda Clemsel ve BiliC ötesi bilgi hedeflerinin olup olmamasj gerekti"iyle ilgili sorular ortaya çjkmaktadjr. Örne"in, ö"retmen açjk bir Cekilde ö"rencilere ö"retebilece"i Ceyleri kurgulamada takip etti"i yöntemler var mjdjr? Alternatif olarak, birinin kendi yazjsjnda yaygjn olarak yaptj"j hata türleri ve bu hatalarj düzeltmede tercih etti"i yöntemlerle ilgili bilgisi kendi kendine yapaca"j düzeltmenin vurgulanmasj gerekli önemli bir bilic ötesi ürünü olmalj mjdjr? Taksonomi tablosuyla sunulan bu genic bakjc açjsj (olasjljklar) birisinin boc alanlarj görmesine ve kaçan ö"retim fjrsatlarj üzerine bu fikirleri yansjtmalarjna olanak sa"lar. Hatta Taksonomi Tablosu hedeflerin ö"renciler tarafjndan hangi düzeyde ö"renildi"ini belirlemek için de"erlendirme amacjyla kullanjlmasjnjn yanjnda, hedeflere ulacmak için kullanjlan e"itim ve ö"retim aktivitelerini sjnjflandjrmada kullanjlabilir. Bu amaçlar için Taksonomi Tablosunun kullanjmj Revize Edilmi/ 5

6 Taksonomide altj bacljkta tanjmlanjr ve gösterilir (Anderson, Krathwohl, di"., 2001, Bölüm. 8-13). Bu sayjnjn son iki makalesinde, Airasian detaylj bir biçimde de"erlendirmeyi tartjcmakta ve Anderson sjralamayj tanjmlamakta ve göstermektedir. Sonuç E"itim Hedefleri Taksonomisi e"itim amaçlarjnj, hedeflerini ve standartlarjnj sjnjflandjrmak için kullanjlan bir CemadJr. Bu Taksonomi kategorilerinden biri içinde sjnjflandjrjlan hedeflerin genel olarak anlamjnjn anlacjlmasjnj sa"layan organizasyonel bir yapj sa"lar, böylece ileticim artar. Orijinal Taksonomi neredeyse hepsi alt kategorilerden olucan altj temel kategoriden olucmaktaydj. Onlar birikimli bir hiyerarcik sistemde sjralandj; bu hiyerarcide bir sonraki daha karmacjk becerileri gerçeklectirmek daha önceki becerileri gerçeklectirmeyi gerektirir. Orijinal taksonomi her bir kategori için sa"lanan bir çok test soru (ço"unlukla çoktan seçmeli olan) örneklerinin ö"renilmesini de"erlendirmeyi vurgulamaktaydj. Orijinal Taksonominin revize edilmic hali ve BiliCsel Süreçlerden olucan iki boyutlu bir sistemdir. Boyutu orijinal taksonominin (Knowledge) kategorisinin alt kategorilerine benzemektedir. Bili sel Süreç Boyutu orijinal taksonominin altj temel kategorisine benzemektedir. Fakat bu kategorilerde bazj de"iciklikler yapjlmjc ve kategoriler yeniden adlandjrjlmjctjr. Orijinal taksonomideki (Knowledge) kategorisi Hatrlamak (Remember), Kavrama (Comprehension) kategorisi Anlamak (Understand), Sentez (Synthesis) kategorisi Yaratmak (Create) olarak yeniden adlandjrjldj ve Yaratmak kategorisi en üst düzey kategori olarak aljndj ve geri kalan di"er kategorileri (Uygulama, Analiz ve De"erlendirme) eylem formlarj olan Uygulamak (Apply), Analiz etmek (Analyze), ve De0erlendirmek (Evaluate) olarak de"ictirildi. Bu kategoriler orijinal taksonomideki kadar katj olmasa da hiyerarcik bir yapjda sjralandj. Kombinasyon halinde, ve BiliCsel Süreç boyutlarj Taksonomi Tablosu adjnda çok kullanjclj bir tablo olucturur. Hedefleri, aktiviteleri ve de"erlendirmeler sjnjflandjrmak için bu tablonun kullanjlmasj belli bir ders veya ünitenin açjk ve kjsaca görsel sunumunu sa"lar. TamamlandJ"Jnda, Taksonomi tablosundaki girdiler ilickili vurgular, müfredatj düzeltme ve gözden kaçan e"itimsel fjrsatlarjn gözden geçirilmesinde kullanjlabilir. Bu incelemeye dayalj olarak, ö"retmenler müfredatjn planjnjn ve e"itimin nerede ve nasjl gelictirilece"ine karar verebilirler. Notes 1. The Taxonomy of Educational Objectives: Handbook II, The Affective Domain was published later Krathwohl, Bloom, & Masia, 1964). A taxonomy for the psychomotor domain was never published by the originating group, but some were published by Simpson (1966), Dave (1970), and Harrow (1972). 2. The revised Taxonomy is published both in a hardcover complete edition and a paperback abridgment, which omits Chapters 15, The Taxonomy in Relation to Alternative Frameworks; 16, Empirical Studies of the Structure of the Taxonomy; 17, Unsolved Problems; and Appendix C, Data Used in the Meta-Analysis in Chapter Terms appearing in the original Taxonomy appear in italics with initial caps; terms in the revised Taxonomy add boldface to these specifications. 4. Problem solving and critical thinking were two other terms commonly used by teachers that were also considered for inclusion in the revision. But unlike understand, there seemed to be no popular usage that could be matched to a single category. Therefore, to be categorized in the Taxonomy, one must determine the intended specific meaning of problem solving and critical thinking from the context in which they are being used. 5. One can use the subcategories to designate the rows and columns; however, for the sake of simplicity, the examples make use of only the major categories. Kaynaklar Anderson, L.W. (Ed.), Krathwohl, D.R. (Ed.), Airasian, P.W., Cruikshank, K.A., Mayer, R.E., Pintrich, P.R., Raths, J., & Wittrock, M.C. (2001). A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom s Taxonomy of Educational Objectives (Complete edition). New York: Longman. Bloom, B.S. (Ed.), Engelhart, M.D., Furst, E.J., Hill, W.H., & Krathwohl, D.R. (1956). Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals. Handbook 1: Cognitive domain. New York: David McKay. Dave, R.H. (1970). Psychomotor levels. In R.J. Armstrong (Ed.), Developing and writing educational objectives (pp ). Tucson AZ: Educational Innovators Press. Harrow, A.J. (1972). A taxonomy of the psychomotor domain: A guide for developing behavioral objectives.new York: David McKay. Krathwohl, D.R., Bloom, B.S., & Masia, B.B. (1964). Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals. Handbook II: The affective domain. New York: David McKay. Simpson, B.J. (1966). The classification of educational objectives: Psychomotor domain. Illinois Journal of ome Economics, 10(4), State of Minnesota. (1998). State educational standards coupled to lesson plans and resources: Language Arts, High standards (1998): Grade 12: Writing- Unit: Description, Academic. Retrieved April 20, 2001, from =mn. 6

7 zin Dilekçesi 7

ĠLKÖĞRETĠM FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ KAZANIMLARI VE SBS SORULARININ YENĠ BLOOM TAKSONOMĠSĠNE GÖRE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

ĠLKÖĞRETĠM FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ KAZANIMLARI VE SBS SORULARININ YENĠ BLOOM TAKSONOMĠSĠNE GÖRE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ ĠLKÖĞRETĠM FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ KAZANIMLARI VE SBS SORULARININ YENĠ BLOOM TAKSONOMĠSĠNE GÖRE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Asım ARI 1 Zehra Sümeyye GÖKLER 2 1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim

Detaylı

GİRİŞ BLOOM UN ORİJİNAL TAKSONOMİSİ

GİRİŞ BLOOM UN ORİJİNAL TAKSONOMİSİ BLOOM UN YENİLENMİŞ TAKSONOMİSİ ÜZERİNE GENEL BİR BAKIŞ Ömer F TUTKUN Seçil OKAY Özet Bu çalışmada temel amaç, 1956 yılında bu yana dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaygın olarak kabul gören, Bloom taksonomisinin,

Detaylı

Bloom un Yenilenmiş Taksonomisi Üzerine Genel Bir Bakış

Bloom un Yenilenmiş Taksonomisi Üzerine Genel Bir Bakış !K! SAÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bloom un Yenilenmiş Taksonomisi Üzerine Genel Bir Bakış Ömer Faruk TUTKUN * Özet Bu çalışmada temel amaç, 1956 yılında bu yana dünya da olduğu gibi ülkemizde de yaygın

Detaylı

Seviye Belirleme Sınavı 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Testinde Çıkan Biyoloji Sorularının Revize Edilmiş Taksonomiye Göre İncelenmesi 1

Seviye Belirleme Sınavı 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Testinde Çıkan Biyoloji Sorularının Revize Edilmiş Taksonomiye Göre İncelenmesi 1 GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 31, Sayı 3 (2011) 727-742 Seviye Belirleme Sınavı 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Testinde Çıkan Biyoloji Sorularının Revize Edilmiş Taksonomiye Göre İncelenmesi 1 A Study

Detaylı

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI YAZMA

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI YAZMA DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI YAZMA Ankara Üniversitesi Eğitim Programları Geliştirme Çalışması Bu doküman Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Eğitim Programları Geliştirme Birimi tarafından hazırlanmıştır. Şubat

Detaylı

DALGALAR ÜNİTESİNDEKİ KAZANIMLARIN YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE İNCELENMESİ

DALGALAR ÜNİTESİNDEKİ KAZANIMLARIN YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE İNCELENMESİ DALGALAR ÜNİTESİNDEKİ KAZANIMLARIN YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE İNCELENMESİ Öğr. Gör. Canel Eke Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakütesi ceke@akdeniz.edu.tr Özet Bu çalışmanın amacı, eski ve yeni ortaöğretim

Detaylı

İlköğretim İngilizce Dersi Hedefleri Kazanımları SBS Soruları ve Yazılı Sınav Sorularının Yeni Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi 1

İlköğretim İngilizce Dersi Hedefleri Kazanımları SBS Soruları ve Yazılı Sınav Sorularının Yeni Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi 1 Aralık, 2012, Cilt 1, Sayı, 2, s. 114-133 Journal of Policy Analysis in Education December, 2012, Volume 1, Issue 2, pp. 115-133 İlköğretim İngilizce Dersi i ı SBS Soruları ve Yazılı Sınav Sorularının

Detaylı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 10, Mart 2015, s. 350-359

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 10, Mart 2015, s. 350-359 Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 10, Mart 2015, s. 350-359 Ömer F. TUTKUN 1 Zeynep DEMİRTAŞ 2 Duygu G. ERDOĞAN 3 Serhat ARSLAN 4 BLOOM ORİJİNAL BİLİŞSEL ALAN SINIFLAMASI ile YENİLENMİŞ

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti KPSS Ö?retmen Adaylar? Görüntülü E?itim Seti 58 DVD + Rehberlik Kitab? GÜNCEL Kpss E?itim Bilimleri Dvd Seti Tüm Dersler Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti 58 Dvd Derecelendirme:Henüz

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

Bloom un Eğitim Amaçları Taksonomisi (Geleneksel) Beceri Tanım Anahtar Kelimeler

Bloom un Eğitim Amaçları Taksonomisi (Geleneksel) Beceri Tanım Anahtar Kelimeler Düşünme Süreçlerinin Geleneksel Hiyerarşisi 1956 da Benjamin Bloom, Eğitim Amaçları Taksonomisi: Bilişsel Alan ı yazdı ve düşünmenin altı seviyelik tanımı, o zamandan beri sayısız bağlamada benimsenmiş

Detaylı

Matematik Öğretmenlerinin Yazılı Sınav Soruları İle ÖSS Sınavlarında Sorulan Matematik Sorularının Bloom Taksonomisine Göre Karşılaştırılması

Matematik Öğretmenlerinin Yazılı Sınav Soruları İle ÖSS Sınavlarında Sorulan Matematik Sorularının Bloom Taksonomisine Göre Karşılaştırılması Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 26, 2009, ss. 70-80 Matematik Öğretmenlerinin Yazılı Sınav Soruları İle ÖSS Sınavlarında Sorulan Matematik Sorularının Bloom Taksonomisine Göre Karşılaştırılması

Detaylı

Developing scientific process skills at Science and Technology course in fifth grade students 1

Developing scientific process skills at Science and Technology course in fifth grade students 1 Elementary Education Online, 8(3), 843-865, 2009. lkö!retim Online, 8(3), 843-865, 2009. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Developing scientific process skills at Science and Technology course

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Hacer ÖZYURT¹, Özcan ÖZYURT 2, Hasan KARAL 3

Hacer ÖZYURT¹, Özcan ÖZYURT 2, Hasan KARAL 3 999 PERMÜTASYON- - E- Hacer ÖZYURT¹, Özcan ÖZYURT 2, Hasan KARAL 3 1 hacerozyurt@ktu.edu.tr 2 oozyurt@ktu.edu.tr 3 Yrd.Doç.Dr. hasankaral@ktu.edu.tr Özet: - - de - Anahtar kelimeler: e- Abstract: Conducted

Detaylı

ASSESSING LISTENING ACTIVITIES IN SECONDARY SCHOOL TURKISH LANGUAGE TEXTBOOKS IN TERMS OF HIGHER ORDER THINKING SKILLS

ASSESSING LISTENING ACTIVITIES IN SECONDARY SCHOOL TURKISH LANGUAGE TEXTBOOKS IN TERMS OF HIGHER ORDER THINKING SKILLS Eğitimde Kuram ve Uygulama Articles /Makaleler Journal of Theory and Practice in Education 2016, 12(1), 122-157 ISSN: 1304-9496 ASSESSING LISTENING ACTIVITIES IN SECONDARY SCHOOL TURKISH LANGUAGE TEXTBOOKS

Detaylı

2006-2012 Yılları Arasında Yapılan ÖSS, YGS ve LYS Matematik ve Geometri Sorularının Bloom Taksonomisinin Bilişsel Süreç Boyutuna Göre İncelenmesi 1

2006-2012 Yılları Arasında Yapılan ÖSS, YGS ve LYS Matematik ve Geometri Sorularının Bloom Taksonomisinin Bilişsel Süreç Boyutuna Göre İncelenmesi 1 Turkish Journal of Computer and Mathematics Education Vol.6 No.3 (2015), 532-552 2006-2012 Yılları Arasında Yapılan ÖSS, YGS ve LYS Matematik ve Geometri Sorularının Bloom Taksonomisinin Bilişsel Süreç

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Akademik Yazıma Giriş PSIR 182 2 3 + 0 3 3

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Akademik Yazıma Giriş PSIR 182 2 3 + 0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Akademik Yazıma Giriş PSIR 182 2 3 + 0 3 3 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» DVE/İHE için Bilgi Bankası FLOW CHART Overall framework: Bologna Functional

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ NİN DİĞER ORMAN FAKÜLTELERİ İLE BAZI KRİTERLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI

BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ NİN DİĞER ORMAN FAKÜLTELERİ İLE BAZI KRİTERLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ NİN DİĞER ORMAN FAKÜLTELERİ İLE BAZI KRİTERLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI Alper AYTEKİN ZKÜ Bartın Orman Fakültesi 74100 BARTIN ÖZET Bu çalışmada Bartın Orman Fakültesi nin diğer orman

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 Mali Tablolar Analizi MYO13256 IV 4+0 4 4 Ön Koşul Dersleri Genel Muhasebe I ve II

Detaylı

Araştırmanın psikomotor alana katkılar getirecegi umulmaktadır.

Araştırmanın psikomotor alana katkılar getirecegi umulmaktadır. H O Eğitim Fakültesi Dergisi 1992 Sayı: 7 Sayfa: 183-191 AGAÇİŞLERİ ATELYESİNE GELEN LİSE VE MESLEK LİSESİ ÇıKıŞLı ÖGRENCİLERİN PSİKOMOTOR GİRİŞ DAVRANıŞLARı VE PSİKOMOTOR ERİŞİ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ F

Detaylı

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME Fatih KALECİ 1, Ersen YAZICI 2 1 Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi 2 Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme (ISE 424) Ders Detayları

Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme (ISE 424) Ders Detayları Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme (ISE 424) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme ISE 424 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 Banka Yönetimi BSD13204 Bahar 3 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004352007 PROJE YÖNETİMİ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Bu ders, öğrencilere, teknik ve idari kapsamdaki sorunlara yönelik işlevsel çözüm önerileri geliştirmeyi,

Detaylı

BLOOM UN TAKSONOMİSİNDEN, BİLİŞSEL SÜREÇ BOYUTLARININ SINIFLANDIRMASINA DOĞRU REVİZE EDİLEN TAKSONOMİ ÜZERİNE

BLOOM UN TAKSONOMİSİNDEN, BİLİŞSEL SÜREÇ BOYUTLARININ SINIFLANDIRMASINA DOĞRU REVİZE EDİLEN TAKSONOMİ ÜZERİNE Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt:03 No:39 Syf: 01-09 http://egitim.cu.edu.tr/efdergi BLOOM UN TAKSONOMİSİNDEN, BİLİŞSEL SÜREÇ BOYUTLARININ SINIFLANDIRMASINA DOĞRU REVİZE EDİLEN TAKSONOMİ

Detaylı

Yeni Taksonominin 11 inci Sınıf Dil ve Anlatım Dersi Öğrenme Ürünlerine Katkısı

Yeni Taksonominin 11 inci Sınıf Dil ve Anlatım Dersi Öğrenme Ürünlerine Katkısı Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 28(2), 1-13 [2013] Yeni Taksonominin 11 inci Sınıf Dil ve Anlatım Dersi Öğrenme Ürünlerine Katkısı The Effects of New Taxonomy

Detaylı

2000-2001 Öğretmen, Karaca Dil Okulu

2000-2001 Öğretmen, Karaca Dil Okulu ADI-SOYADI İlksen Büyükdurmuş Selçuk BİRİMİ Modern Diller Birimi ÜNVANI Okutman E-POSTA ilksen.buyukdurmusselcuk@hacettepe.edu.tr TEL 0 312 297 80 91 EĞİTİM Lisans Yüksek Lisans İngilizce Öğretmenliği,

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013 Mali Tablolar Analizi MYO13256 Bahar 4+0 4 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin

Detaylı

BLOOM UN YENİLENMİŞ TAKSONOMİSİNE GÖRE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ İNCELENMESİ

BLOOM UN YENİLENMİŞ TAKSONOMİSİNE GÖRE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ İNCELENMESİ BLOOM UN YENİLENMİŞ TAKSONOMİSİNE GÖRE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ İNCELENMESİ Doç. Dr. Soner Mehmet Özdemir Kırıkkale Üniversitesi ozdemir.soner@gmail.com Arş.Gör. Serhat Altıok Kırıkkale

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Dil Becerilerinin Öğretimi II YDI306 6.Yarıyıl 2+2 3 5. İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I. İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar II

DERS BİLGİLERİ. Dil Becerilerinin Öğretimi II YDI306 6.Yarıyıl 2+2 3 5. İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I. İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar II DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Dil Becerilerinin Öğretimi II YDI306 6.Yarıyıl 2+2 3 5 Ön Koşul Dersleri İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar II

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 Elektronik Ticaret DTP13253 Güz 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Temel Bilgisayar Bilimleri

Detaylı

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde;

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde; Diploma Programı Çerçevesi Diploma programı her kültürün kendisine adapte edebileceği esnek bir program sunarak kendi değerlerini yitirmeyen uluslararası farkındalığa ulaşmış bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Detaylı

DERS HEDEFLERİ YAZMA KILAVUZU

DERS HEDEFLERİ YAZMA KILAVUZU 1 DERS HEDEFLERİ YAZMA KILAVUZU Yeterliliğe dayalı hedef yazarken; Hedef yazılırken hedefin kapsaması gereken 3 temel ölçüt vardır. Koşulların belirtilmesi, kabul edilebilir performansın ifade edilmesi,

Detaylı

ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

ÖZGEÇM! Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Adı Soyadı: BURÇ!N (KISA) I"IK Do#um Tarihi: 12/06/1979 Unvanı: Yard. Doç. Dr. Ö#renim Durumu: Doktora ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı 2013-2014 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS UNV13107 Güz 1+1 1,5 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

AKTS Başvurumuz. Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi

AKTS Başvurumuz. Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi AKTS Başvurumuz Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirme Sistemi Her bir bölüm için verilen skorlar Kabul edilebilir: 3 Çok iyi : 4 Örnek çalışma : 5 Part 1.

Detaylı

Bu yayında verilen bilgiler a_a_ıdaki ki_ilere yardımcı olacaktır:

Bu yayında verilen bilgiler a_a_ıdaki ki_ilere yardımcı olacaktır: Return to Study A Guide to VCE and VCAL / Turkish OKULA GER_ DÖNÜ_ VCE ve VCAL REHBER_ Bu yayında verilen bilgiler a_a_ıdaki ki_ilere yardımcı olacaktır: 18 ya_ından büyükler ve Orta dereceli okulların

Detaylı

EVALUATION OF EXAM QUESTIONS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY TEACHERS AND SCIENCE AND TECHNOLOGY LESSON TEOG QUESTIONS ACCORDING TO REVISED BLOOM TAXONOMY

EVALUATION OF EXAM QUESTIONS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY TEACHERS AND SCIENCE AND TECHNOLOGY LESSON TEOG QUESTIONS ACCORDING TO REVISED BLOOM TAXONOMY EVALUATION OF EXAM QUESTIONS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY TEACHERS AND SCIENCE AND TECHNOLOGY LESSON TEOG QUESTIONS ACCORDING TO REVISED BLOOM TAXONOMY FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAV SORULARI

Detaylı

SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI DOKTORA PROGRAMI

SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI DOKTORA PROGRAMI SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI DOKTORA PROGRAMI YÖK ten 1 Mart 2 de Doktora programımıza olur alınması ile Fakültemizin dikey kuruluşu tamamlanmış olmaktadır. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Detaylı

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ YENİ DERS ÖNERİ FORMU MYO PROGRAM ADI ANABİLİM DALI/PROGRAM Dersin Adı: DÖNEMİ DİL DERSİN AMACI 3 Dersin Kodu: GÜZ TÜRKÇE Zorunlu Seçmeli Kredisi 1 : ECTS 2 : Teori/ Uygulama: İNGİLİZCE BAHAR DERSİN KATKISI

Detaylı

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 2, Sonbahar Autumn 2008, 137-147

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 2, Sonbahar Autumn 2008, 137-147 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 2, Sonbahar Autumn 2008, 137-147 İLKÖĞRETİM 6., 7. ve 8. SINIF FEN BİLGİSİ DERS KİTAPLARININ BLOOM TAKSONOMİSİNE

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı : Melihan ÜNLÜ Doğum Tarihi (gg/aa/yy): Adres : Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Telefon : 03822882263 E-posta : melihanunlu@yahoo.com

Detaylı

ESERLER. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities & Diğerleri)

ESERLER. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities & Diğerleri) ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities & Diğerleri) A1. Yeşilyurt, E. & Çelik, V. (Hakem Değerlendirme Sürecinde). Güncellenen öğretim programları

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Dil Edinimi YDI208 IV.Yarıyıl 3 + 0 3 4. Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.

DERS BİLGİLERİ. Dil Edinimi YDI208 IV.Yarıyıl 3 + 0 3 4. Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Dil Edinimi YDI208 IV.Yarıyıl 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

The Opinions of Secondary School Teachers on Teacher Performance Appraisal Model and Implementations

The Opinions of Secondary School Teachers on Teacher Performance Appraisal Model and Implementations Elementary Education Online, (1), 6 4, 2010. lkö retim Online, (1), 6-4, 2010. [Online]: http://ilkogretimline.org.tr The Opinions of Secondary School Teachers on Teacher Performance Appraisal and Implementations

Detaylı

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012 1 3 1 4 1 9 1 1 1 2 1 9 1 4 1 1 1 2 1 9 1 7 1 4 1 9 1 4 1 7 1 1 1 8 1 9 1 0 1 4 1 9 1 7 1 1 1 7 1 9 1 8 1 7 1 8 1 2 1 9 1 9 1 8 1 2 1 9 1 0 1 2 1 4 1 1 1 6 1 1 1 9 1 9 1 8 1 8 1 8 1 1 1 9 1 8 1 7 1 9 1

Detaylı

OKULLARDA TAM ÖĞRENME MODELİ Tülin ACAR > tulin@yesevi.edu.tr

OKULLARDA TAM ÖĞRENME MODELİ Tülin ACAR > tulin@yesevi.edu.tr OKULLARDA TAM ÖĞRENME MODELİ Tülin ACAR > tulin@yesevi.edu.tr Başlarken Geçmişten günümüze yapılan eğitim araştırmalarında çeşitli ülkelerin çok sayıda okul, öğretmen ve öğrenciler üzerinde bilgiler toplanmış

Detaylı

5. Sınıf (Hazırlık) 5. Sınıf 6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf Story Time My Word Bank

5. Sınıf (Hazırlık) 5. Sınıf 6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf Story Time My Word Bank ORTAOKUL YAYINLARI 5. Sınıf (Hazırlık) 5. Sınıf 6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf Story Time My Word Bank 2 4 6 8 10 12 13 5. SINIF HAZIRLIK PRENSİP KRİTER Step serisinde yer alan materyaller ve aktiviteler,

Detaylı

Tam Öğrenme Kuramı -2-

Tam Öğrenme Kuramı -2- Tam Öğrenme Modeli Tam Öğrenme Kuramı Okulda öğrenme (Tam öğrenme) kuramı, başarıyı normal dağılım eğrisinden üçgen dağılıma götüren ya da okuldaki % 20 oranındaki beklendik başarıyı % 75 ile % 90'a hatta

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİŞSEL ALANLA İLGİLİ SINAMA DURUMU SORULARI YAZMA YETERLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİŞSEL ALANLA İLGİLİ SINAMA DURUMU SORULARI YAZMA YETERLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Mayıs 2012 Cilt:20 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 519-530 ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİŞSEL ALANLA İLGİLİ SINAMA DURUMU SORULARI YAZMA YETERLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Etem YEŞİLYURT Mevlana Üniversitesi,

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

DOKTORA E TMNDE DANIMAN

DOKTORA E TMNDE DANIMAN DOKTORA E TMNDE DANIMAN Prof. Dr. Nee Atabey DEÜ Tp Fakültesi Tbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dal Ö"retim Üyesi DEÜ Tp Fakültesi Dekan Yard., &zmir PhD e"itimi hedefleri Danmann nitelikleri Danmann bilimsel

Detaylı

Bloom un Gözden Geçirilmiş Bilişsel Alan Taksonomisinin Türkiye de ve Uluslararası Alanda Kabul Görme Durumu

Bloom un Gözden Geçirilmiş Bilişsel Alan Taksonomisinin Türkiye de ve Uluslararası Alanda Kabul Görme Durumu Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(2) Bahar/Spring 749-772 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Bloom un Gözden Geçirilmiş

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

BLOOM UN BİLİŞSEL ALANDAKİ TAKSONOMİSİNİN TAM KÜP MODELİNE UYGULANABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

BLOOM UN BİLİŞSEL ALANDAKİ TAKSONOMİSİNİN TAM KÜP MODELİNE UYGULANABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Yıl: 2, Sayı: 4, Eylül 2015, s. 40-54 M. Faysal AKIN 1, Kübra MUNĞAN 2, A. Kadir MASKAN 3, Selahattin GÖNEN 4 BLOOM UN BİLİŞSEL ALANDAKİ TAKSONOMİSİNİN TAM KÜP MODELİNE UYGULANABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS)

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TEDÜ-İYS ileri düzey bir İngilizce sınavı olup, üniversitemizde lisans eğitimi almak için başvuran öğrencilerin ilgili fakültelerdeki bölümlerinde

Detaylı

Öğrencilere, endüstriyel fanları ve kullanım alanlarını tanıtmak, endüstriyel fan teknolojisini öğretmektir.

Öğrencilere, endüstriyel fanları ve kullanım alanlarını tanıtmak, endüstriyel fan teknolojisini öğretmektir. Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004962014 ENDÜSTRİYEL FANLAR Seçmeli 4 8 3 Dersin Amacı Öğrencilere, endüstriyel fanları ve kullanım alanlarını tanıtmak, endüstriyel

Detaylı

İlköğretim İngilizce Dersi Hedefleri Kazanımları SBS Soruları ve Yazılı Sınav Sorularının Yeni Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi 1

İlköğretim İngilizce Dersi Hedefleri Kazanımları SBS Soruları ve Yazılı Sınav Sorularının Yeni Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi 1 Aralık, 2012, Cilt 1, Sayı, 2, s. 115-133 Journal of Policy Analysis in Education December, 2012, Volume 1, Issue 2, pp. 115-133 İlköğretim İngilizce Dersi i ı SBS Soruları ve Yazılı Sınav Sorularının

Detaylı

Yakın Tarihsel Teknolojik Gelişim Kronolojisi

Yakın Tarihsel Teknolojik Gelişim Kronolojisi Yakın Tarihsel Teknolojik Gelişim Kronolojisi 1900 lerden sonra öğretim teknolojileri alanının tarihsel kronolojisini ise Reiser in çalısmasını takip ederek, akım, öğretim tasarımı, katkıda bulunanlar

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU w w w. y d y o. u l u d a g. e d u. t r Y A B A N C I D İ L K U R S L A R I AVRUPA DİL KRİTERLERİNE UYGUN AKADEMİK DİL EĞİTİMİ Kurumumuzda Avrupa Dil Kriterleri nin CEF (Common

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU Tarihçe Yabancı Diller Bölümü, 1976 yılında kurulan Kocaeli Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi bünyesinde İngilizce, Almanca ve Fransızca olmak üzere

Detaylı

LEARNING GOALS Human Rights Lessons

LEARNING GOALS Human Rights Lessons This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Benim için İnsan Hakları Human Rights for Me LEARNING GOALS Human Rights Lessons Anton Senf May 2014 This project is co-financed

Detaylı

Note: If you want to validate a page containing frames, be sure the DTD is set to "Frameset DTD". Read more about XHTML Validation.

Note: If you want to validate a page containing frames, be sure the DTD is set to Frameset DTD. Read more about XHTML Validation. FRAME Tagı Aynı pencere içinde birden fazla sayfa görünmesini istediğimiz zaman çerçeve (frame) kullanırız. Çerçeve tekniği, bir web sayfasını istenilen miktarda parçaya bölüp, bu sayfa üzerinde birkaç

Detaylı

SBR331 Egzersiz Biyomekaniği

SBR331 Egzersiz Biyomekaniği SBR331 Egzersiz Biyomekaniği Açısal Kinematik 1 Angular Kinematics 1 Serdar Arıtan serdar.aritan@hacettepe.edu.tr Mekanik bilimi hareketli bütün cisimlerin hareketlerinin gözlemlenebildiği en asil ve kullanışlı

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetiminde Endüstri Mühendisliği Uygulamaları (IE 430) Ders Detayları

İnsan Kaynakları Yönetiminde Endüstri Mühendisliği Uygulamaları (IE 430) Ders Detayları İnsan Kaynakları Yönetiminde Endüstri Mühendisliği Uygulamaları (IE 430) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Kodu Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati İnsan Kaynakları Yönetiminde Endüstri

Detaylı

Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları

Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Olasılık ve İstatistik IE 220 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

NetQues Proje Raporu Avrupa da Dil ve Konuşma Terapisi Eğitimi Çeşitliliklerin Bütünleşmesi

NetQues Proje Raporu Avrupa da Dil ve Konuşma Terapisi Eğitimi Çeşitliliklerin Bütünleşmesi NetQues Proje Raporu Avrupa da Dil ve Konuşma Terapisi Eğitimi Çeşitliliklerin Bütünleşmesi Avrupa da Dil ve Konuşma Terapisi / Logopedi Alanındaki Standartların ve Eğitim Programlarının Niteliklerinin

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri II ENG 102 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul

Detaylı

1998-2001 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVLARI NDA ÇIKAN BİYOLOJİ SORULARININ İÇERİK ANALİZİ

1998-2001 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVLARI NDA ÇIKAN BİYOLOJİ SORULARININ İÇERİK ANALİZİ XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya 1998-2001 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVLARI NDA ÇIKAN BİYOLOJİ SORULARININ

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yasin ASLAN Doğum Tarihi: 12 Mayıs 1975 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ġngilizce Öğretmenliği ABD Selçuk Üniversitesi 1996-97

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri II ENG 102 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul

Detaylı

THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES

THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES Türkiye de işletmelerde beceri eğitimi uygulaması 3308 sayılı Mesleki ve Teknik Eğitim Kanunu ile yapılmaktadır. The skills training program offered in turkey are

Detaylı

Öğrenme Sonuçlarının Yazılması ve Kullanılması

Öğrenme Sonuçlarının Yazılması ve Kullanılması Öğrenme Sonuçlarının Yazılması ve Kullanılması Declan Kennedy, Áine Hyland, Norma Ryan Bolonya sürecinin en önemli özelliklerinden bir tanesi de niteliklerin ve nitelik yapılarının geleneksel tanımlarını

Detaylı

Bilgisayar ve Bilgi Sistemleri (COMPE 107) Ders Detayları

Bilgisayar ve Bilgi Sistemleri (COMPE 107) Ders Detayları Bilgisayar ve Bilgi Sistemleri (COMPE 107) Ders Detayları Ders Adı Bilgisayar ve Bilgi Sistemleri Ders Kodu COMPE 107 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bahar 3 0 0 3 3 Ön Koşul

Detaylı

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HEADLINE: How many minutes a day do you or someone else walk your dog? 0 minutes 13% 1-19 minutes 24% 20-39 minutes

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

AKT 305 Aktüeryal Yazılımlar Ödev 1 Yanıtları Soru 1. Create a vector x with the elements...

AKT 305 Aktüeryal Yazılımlar Ödev 1 Yanıtları Soru 1. Create a vector x with the elements... AKT 305 Aktüeryal Yazılımlar Ödev 1 Yanıtları Soru 1. Create a vector x with the elements... a. 2, 4, 6, 8,...,10 >> [2:2:10] 2 4 6 8 10 b. 10, 8, 6, 4, 2, 0, -2, -4 >> [10:-2:-4] 10 8 6 4 2 0-2 -4 c.

Detaylı

Dual Situated Learning Model and Science Teaching

Dual Situated Learning Model and Science Teaching Elementary Education Online, 6(3), 390-396, 2007. lköretim Online, 6(3), 390-396, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Dual Situated Learning Model and Science Teaching Ercan AKPINAR * Ömer

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç Madde 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İSTATİSTİKSEL KESTİRİM ESYE647 3+0 3 7

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İSTATİSTİKSEL KESTİRİM ESYE647 3+0 3 7 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İSTATİSTİKSEL KESTİRİM ESYE647 3+0 3 7 Ön Koşul Dersleri ISE252 seviyesinde istatistik bilgisi. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Doktora

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Yabancı Dil Öğr. Mat. İn. Ve Geliş. (AİS) BİS405 7.Yarıyıl 3+0 3 4.

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Yabancı Dil Öğr. Mat. İn. Ve Geliş. (AİS) BİS405 7.Yarıyıl 3+0 3 4. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Yabancı Dil Öğr. Mat. İn. Ve Geliş. (AİS) BİS405 7.Yarıyıl 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli

Detaylı

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Ders Adı Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları Ders Kodu MGMT 418 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bahar 3 0

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : SEDA SARAÇ. 4. Öğrenim Durumu :!! İletişim Bilgileri. : Küçüksu Mah. 2001 Sitesi L4. Çengelköy/İstanbul

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : SEDA SARAÇ. 4. Öğrenim Durumu :!! İletişim Bilgileri. : Küçüksu Mah. 2001 Sitesi L4. Çengelköy/İstanbul ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : SEDA SARAÇ İletişim Bilgileri Adres Tel : 0 532 484 96 26 Eposta : sbiryan@yahoo.com 2. Doğum Tarihi : 09/02/1975 3. Unvanı : Dr. 4. Öğrenim Durumu : : Küçüksu Mah. 2001 Sitesi

Detaylı

Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Görselleştirme (GTM 046) Ders Detayları

Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Görselleştirme (GTM 046) Ders Detayları Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Görselleştirme (GTM 046) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Kodu Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

Volume: 13 Issue: 1 Year: 2016

Volume: 13 Issue: 1 Year: 2016 Volume: 13 Issue: 1 Year: 2016 Analysis of 2013 civil servant selection examination biology test questions according to teacher content knowledge competencies and revised Bloom taxonomy 1 2013 Kamu personeli

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri I ENG 101 Güz 4 0 0 4 4.5 Ön Koşul

Detaylı

DERS PROFİLİ. İş Etiği MAN 401 7 Güz 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. İş Etiği MAN 401 7 Güz 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS İş Etiği MAN 401 7 Güz 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili İngilizce Ders Tipi Dersin Okutmanı Dr. Dilek Aydemir Dersin Asistanı

Detaylı

Course Information. Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS

Course Information. Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS Course Information Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS Reading And Speaking In English BIL221 3 4+0 4 4 Prerequisite Courses None Language Level Type English First Cycle Required / Face

Detaylı

Bilgisayar Programlama (COMPE 102) Ders Detayları

Bilgisayar Programlama (COMPE 102) Ders Detayları Bilgisayar Programlama (COMPE 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bilgisayar Programlama COMPE 102 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

Okul-Aile Birliği (School Council) özet bilgi: eğitim programı

Okul-Aile Birliği (School Council) özet bilgi: eğitim programı Okul-Aile Birliği (School Council) özet bilgi: eğitim programı Okul-Aile Birliği nedir? Bir okulun izleyeceği ana yolu belirleme yetkisi verilmiş hukuki bir yapıdır Bir okulun ana idare organıdır Okulun

Detaylı