ĠLKÖĞRETĠM FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ KAZANIMLARI VE SBS SORULARININ YENĠ BLOOM TAKSONOMĠSĠNE GÖRE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĠLKÖĞRETĠM FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ KAZANIMLARI VE SBS SORULARININ YENĠ BLOOM TAKSONOMĠSĠNE GÖRE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ"

Transkript

1 ĠLKÖĞRETĠM FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ KAZANIMLARI VE SBS SORULARININ YENĠ BLOOM TAKSONOMĠSĠNE GÖRE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Asım ARI 1 Zehra Sümeyye GÖKLER 2 1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretimi 2 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora Öğrencisi Bu araştırma, İlköğretim Fen ve Teknoloji dersi öğretim programı 8. sınıf kazanımları ve 2011 yılı Fen ve Teknoloji dersi SBS sorularının Yeni Bloom Taksonomisi (YBT)ne göre değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma kapsamına 8. Sınıf Fen ve Teknoloji dersi kazanımlarının ve 2011 yılı Fen ve Teknoloji dersi SBS sorularının tamamı alınmıştır. Araştırmanın verileri nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman incelemesi ile elde edilmiştir yılı Fen ve Teknoloji dersi öğretim programına Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın internet sitesinden; 2011 yılı SBS sorularına ise Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı nın sitesinden ulaşılmıştır. Araştırma verileri öncelikle A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing- A Revision of Bloom s Taxonomy of Educational Objectives kitabındaki ölçütlere göre taksonomi tablosuna yerleştirilmiş ve uzman görüşüne sunulmuştur. Uzman görüşü neticesinde oluşturulan ölçütler doğrultusunda sınıflama yeniden gözden geçirilmiş, elde edilen bulguların yüzde ve frekansları alınarak değerlendirilmesi yapılmıştır. Anahtar Kelimeler: Yeni Bloom Taksonomisi, İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı Özet 1. GİRİŞ Eğitimde daha verimli çalışmalar yapılabilmesinin bir yolu da eğitimciler arasında ortak bir dil oluşturmaktır (Anderson, 2005 ). Alan yazında bu amacı gerçekleştirmek üzere çeşitli taksonomiler vardır. Bu taksonomilerden biri de 1956 yılında Benjamin S. Bloom ve arkadaşları tarafından gerçekleştirilen ve Bloom Taksonomisi adıyla bilinen taksonominin 2001 yılında yenilenmiş hali olan Yeni Bloom Taksonomisidir (Bloom, 1956; Anderson ve diğerleri, 2001). Orjinalinden farklı olarak iki boyutlu olan ve hiyerarşik düzenin bulunmadığı Yeni Bloom Taksonomisi (Arı, 2011), hedefleri, hedeflere bağlı etkinlikleri ve değerlendirme durumlarını sınıflandırmakta hem bilişsel açıdan hem de bilgi türü bakımından eğitimcilere ve araştırmacılara farklı bakış açıları sunmaktadır. Hedeflerin, ders içi etkinliklerin ve değerlendirme durumlarının alt ve üst düzey bilişsel basamaklara göre ve üstbilişsel bilgi türüne göre sınıflandırılmasına olanak sağlayan taksonomi tablosu öğretmenlere kolaylık sağlamakta, ortak bir dil oluşturmaya zemin hazırlamaktadır (Anderson ve diğerleri, 2001). Üst düzey bilişsel süreçleri ön plana çıkaran Yeni Bloom Taksonomisinin eğitim programları ve ders programları tasarlerken işe koşulması, konuyla ilgili araştırmalar yapılması, sürecin izlenmesi önem kazanmaktadır (Gökler, 2012). Bu araştırmanın amacı, İlköğretim Fen ve Teknoloji dersi 8. Sınıf kazanımları ve 2011 yılı SBS sorularını Yeni Bloom Taksonomisine göre değerlendirmektir. Orijinal Bloom Taksonomisi 1956 yılında Bloom ve arkadaşları tarafından ortaya konulan ve Bloom Taksonomisi olarak bilinen taksonomiye göre davranışlar basit olandan en karmaşık olanına doğru sıralanmaktadır. Her kategori kendisinden bir önceki kategorinin ön koşulu olan altı kategoriden oluşur. Somuttan soyuta doğru gidilir. Kategoriler Bilme, Anlama, Uygulama, Analiz, Sentez ve Değerlendirmedir. Bilme, Anlama ve Uygulama alt kategoriler; Analiz, Sentez ve Değerlendirme üst kategoriler olarak kabul edilmiştir. Uygulama hariç diğer kategorilerin alt basamakları vardır. Taksonomi en basit kategori olan

2 Bilme ile başlar (Arı, 2011; Bloom, 1956). Tablo 1 de Orijinal Bloom Taksonomisi kategorileri ve alt kategorileri görülmektedir. 1.0 Bilme (Knowledge) 1.10 Özellikler si 1.11 Terminoloji si 1.12 Özel Olgular si 1.20 Özellikleri Ele Alma Araç ve Yollarının si 1.21 Eğilimler si 1.22 Yönelim ve Düzen si 1.23 Sınıflama ve Kategori si 1.24 Ölçüt si 1.25 Yöntem si 1.30 Bir Alanda Evrenselleştirme ve Soyutlama si 1.31 İlke ve Genellemeler si 1.32 Yapı ve Teoriler si 2.0 Kavrama(Comprehension) 2.1 Çevirme 2.2 Yorumlama 2.3 Öteleme 3.0 Uygulama (Application) 4.0 Analiz (Analysis) 4.1 Parçaların Analizi 4.2 İlişkilerin Analizi 4.3 Organizeli İlkelerinin Analizi 5.0 Sentez (Synthesis) 5.1 Orijinal İleti 5.2 Plan ve İşlemler Dizisi 5.3 Soyut Bağlar Dizisi 6.0 Değerlendirme (Evaluotion) 6.1 İçsel Değerlendirme 6.2 Dışsal Değerlendirme (Bloom, 1956). Yeni Bloom Taksonomisi OBT nin tek boyutluluğunun aksine, YBT iki boyuttan oluşmaktadır. türlerinin verildiği boyuta Boyutu denilmekte, bilişsel seviyelerin verildiği boyuta ise Bilişsel Süreç Boyutu denilmektedir (Gökler, 2012). YBT nin ilk boyutu olan Boyutu somuttan soyuta giden Olgusal, Kavramsal, İşlemsel ve Üstbilişsel bilgi türleri olmak üzere dört kategoriden oluşurken YBT nin dikey boyutu olan Bilişsel Süreç Boyutu Hatırlamak, Anlamak, Uygulamak, Çözümlemek, Değerlendirmek ve Yaratmak olmak üzere altı kategoriden oluşmaktadır. Her bir kategorinin alt kategorileri de bulunmaktadır (Arı, 2011; Forehand, 2005; Krathwohl, 2002; Anderson vd., 2001).

3 2. YÖNTEM Bu çalışmanın amacı Fen ve Teknoloji dersi öğretim programı 8. Sınıf düzeyi kazanımları ile 2011 yılı SBS sorularını YBT taksonomi tablosu kullanarak sınıflamak ve değerlendirmektir. Bu anlamda, doküman incelemesi yoluyla veriler elde edilmiştir. Araştırma kapsamına 8. Sınıf Fen ve Teknoloji dersi kazanımlarının ve 2011 yılı Fen ve Teknoloji dersi SBS sorularının tamamı alınmıştır. Bu anlamda, 196 kazanımın ve 20 SBS sorusunun Yeni Bloom Taksonomisine göre sınıflaması yapılmıştır yılı Fen ve Teknoloji dersi öğretim programına Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın internet sitesinden; 2011 yılı SBS sorularına ise Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı nın sitesinden ulaşılmıştır. Araştırma verileri öncelikle A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing- A Revision of Bloom s Taxonomy of Educational Objectives kitabındaki ölçütlere göre taksonomi tablosuna yerleştirilmiş ve uzman görüşüne sunulmuştur. İki Fen ve Teknoloji dersi öğretmeni ve bir doktor araştırma görevlisi uzman görüşü neticesinde oluşturulan ölçütler doğrultusunda sınıflama yeniden gözden geçirilmiş, elde edilen bulguların yüzde ve frekansları alınarak değerlendirilmesi yapılmıştır. 3. BULGULAR Fen ve Teknoloji dersi 8. Sınıf düzeyi kazanımlarının ve 2011 yılı SBS de çıkmış olan Fen ve Teknoloji dersi sınav sorularının YBT tablosu üzerinde sınıflaması yapılmış, elde edilen bulguların frekans ve yüzdeleri aşağıda sunulmuştur. 3.1 Kazanımların YBT Taksonomi Tablosu Üzerinde Sınıflaması Ġle Elde Edilen Bulgular 8. Sınıf düzeyinde Fen ve Teknoloji dersine ait toplamda 199 kazanım vardır. Bu kazanımlardan 1 tanesi duyuşsal basamağa ait olduğu gerekçesiyle değerlendirmeye alınmamıştır. Kazanımlar toplamda birden fazla hedefe yönelik olduğu için 249 a çıkmıştır. Tablo Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Kazanımlarının YBT Taksonomi Tablosu Üzerinde Dağılımı Bilişsel Süreç Boyutu Yaratmak Değerlendirmek Çözümlemek Uygulamak Anlamak Boyutu Olgusal Kavramsal İşlemsel Üstbilişsel Toplam n % n % n % n % n % , , , , , ,2 4 1, , Hatırlamak 8 3, ,2 Toplam 12 4, ,

4 Tablo 3.1 e göre, bilişsel basamaklardan her basamakta kazanımların dağıldığı, bilgi boyutunda ise sadece Üstbilişsel türünde hiçbir kazanımın olmadığı görülmektedir. Alt düzey bilişsel basamaklardan Olgusal yi Hatırlamak basamağında 8, Olgusal yi Anlamak basamağında 4, Kavramsal yi Anlamak basamağında 125, İşlemsel yi Uygulamak basamağında 33 kazanımın olduğu; üst düzey bilişsel basamaklardan ise Kavramsal yi Çözümlemek basamağında 71, Kavramsal yi Değerlendirmek basamağında 3, Kavramsal yi Yaratmak basamağında ise 5 kazanımın olduğu görülmektedir. Oransal olarak bakıldığında, kazanımların yarısının Kavramsal yi Anlamak basamağında, en az oranın ise %1,2 lik oranla Kavramsal yi Çözümlemek basamağında olduğu görülmektedir. boyutunda %82 oranında Kavramsal türünde, bilişsel basamaklarda ise %52 oranıyla Anlamak basamağında en fazla kazanımın olduğu görülmektedir. Alt düzey bilişsel basamakların oranı %68,4 iken üst düzey bilişsel basamakların oranı %31,6 görülmektedir. Diğer bir ifade ile, kazanımların yarısından daha fazlası alt düzey bilişsel basamaklarda görülmektedir. 3.2 SBS Sorularının YBT Taksonomi Tablosu Üzerinde Sınıflaması Ġle Elde Edilen Bulgular 8. sınıf SBS Fen ve Teknoloji dersi soruları toplamda 20 tanedir. Sorulardan bazılarının birden fazla basamağa sınıflanmasından dolayı bu sayı 47 ye yükselmiştir. Tablo Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 2011 Yılı SBS Sorularının YBT Taksonomi Tablosu Üzerinde Dağılımı Bilişsel Süreç Boyutu Yaratmak Değerlendirmek Çözümlemek Uygulamak Anlamak Boyutu Olgusal Kavramsal İşlemsel Üstbilişsel Toplam n % n % n % n % n % , , , , , , ,4 Hatırlamak 1 2, ,1 Toplam 2 4, , Tablo 3.2 de görülebileceği üzere, bilişsel basamaklardan her basamakta SBS sorularının dağıldığı, bilgi boyutunda ise sadece Üstbilişsel türünde hiçbir SBS sorusunun olmadığı görülmektedir. Alt düzey bilişsel basamaklardan Olgusal yi Hatırlamak basamağında 1, Olgusal yi Anlamak basamağında 1, Kavramsal yi Anlamak basamağında 18, İşlemsel yi Uygulamak basamağında 7 SBS sorusunun olduğu; üst düzey bilişsel basamaklardan ise Kavramsal yi Çözümlemek basamağında 16, Kavramsal yi Değerlendirmek basamağında 3, Kavramsal yi Yaratmak basamağında ise 1 SBS sorusunun olduğu görülmektedir. Oransal olarak bakıldığında, SBS sorularının en fazla %38,3 oranıyla Kavramsal yi Anlamak basamağında, en az oranın ise %2,1 lik oranla Olgusal yi Hatırlamak, Olgusal yi

5 Anlamak ve Kavramsal yi Yaratmak basamaklarında olduğu görülmektedir. boyutunda %80 oranında Kavramsal türünde, bilişsel basamaklarda ise %40 oranıyla Anlamak basamağında en fazla kazanımın olduğu görülmektedir. Alt düzey bilişsel basamakların oranı %57,5 iken üst düzey bilişsel basamakların oranı %42,4 görülmektedir. Diğer bir ifade ile, SBS sorularının yarısından daha fazlası alt düzey bilişsel basamaklarda görülmektedir. 3.3 SBS Sorularında Ölçülmüş Olan Kazanımların YBT Taksonomi Tablosu Üzerinde Sınıflaması Ġle Elde Edilen Bulgular 8. sınıf düzeyinde SBS Fen ve Teknoloji dersi soru sayısı 20 dir. Her soruda birden fazla kazanım ölçülmek istenmiştir. SBS sorularında ölçülen kazanım sayısı 97 dir. Kazanımlardan bazıları taksonomi tablosunda birden fazla hücreye yerleştirilmiş olduğundan dolayı bu sayı 126 ya çıkmıştır. Tablo 3.3 te SBS sorularında ölçülmüş olan kazanımların dağılımı sorular üzerinden gösterilmekte, Tablo de ise SBS sorularında ölçülmüş olan kazanımların YBT taksonomi tablosu üzerindeki dağılımı gösterilmektedir. Tablo 3.3 SBS Sorularında Ölçülmüş Olan Kazanımların Sorulara Göre Dağılımı Sorular Kazanımlar Ünite Kazanım Sayısı 1 3,1; 3,2 2. ünite 2 2 1,1; 1,2; 1,3;1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 2,3 2. ünite ; ünite ; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; ünite ;2.2;2.3; ünite ; 1.2; 2.1; 2.4; 2.5; 4. ünite ; 1.2; 2.1; 2.4; ünite ; 2.2; 2.6; 8. ünite ;1.3; 1.5; 3. ünite ; 3.4; 3.5; 4.5; 4.7; 3. ünite ; ünite ; 4.2; ünite ; 1.4; 1.6; ünite ; 4.2; 5.1; 6.1; ünite ; 2.2;2.3; 2.4; 2.5; ünite ; 1.2; 1.3; 1.4; 3.1; 3.2; ünite ; 4.5; 4.6; 4.7; 4.8; ünite ; 4.5; 4.6; 4.7; 4.8; ünite ; 4.10; ünite ; 1.2; 1.3; 1.4; 1.6; 1.7; 1.8; 1.9; 1.10; 6. ünite ; 1.12; 1.17 Toplam 97 Tablo SBS Sorularında Ölçülmüş Olan Kazanımların YBT Taksonomi Tablosu Üzerinde Dağılımı Bilişsel Süreç Boyutu Boyutu Olgusal Kavramsal İşlemsel Üstbilişsel Toplam n % n % n % n % n %

6 Yaratmak Değerlendirmek Çözümlemek Uygulamak Anlamak , , , , , , , ,4 2 1, ,5 Hatırlamak 2 1, ,5 Toplam , , Tablo e göre, bilişsel basamaklardan her basamakta SBS Sorularında ölçülmüş olan kazanımların dağıldığı, bilgi boyutunda ise sadece Üstbilişsel türünde hiçbir kazanımın olmadığı görülmektedir. Alt düzey bilişsel basamaklardan Olgusal yi Hatırlamak basamağında 2, Olgusal yi Anlamak basamağında 2, Kavramsal yi Anlamak basamağında 63, İşlemsel yi Uygulamak basamağında 17 kazanımın olduğu; üst düzey bilişsel basamaklardan ise Kavramsal yi Çözümlemek basamağında 37, Kavramsal yi Değerlendirmek basamağında 4, Kavramsal yi Yaratmak basamağında ise 1 kazanımın olduğu görülmektedir. Oransal olarak bakıldığında, SBS Sorularında Ölçülmüş Olan Kazanımların en fazla %50 oranıyla Kavramsal yi Anlamak basamağında, en az oranın ise %0,7 lik oranla Kavramsal yi Yaratmak basamağında olduğu görülmektedir. boyutunda %83 oranında Kavramsal türünde, bilişsel basamaklarda ise %51,5 oranıyla Anlamak basamağında en fazla kazanımın olduğu görülmektedir. Alt düzey bilişsel basamakların oranı %66,4 iken üst düzey bilişsel basamakların oranı %33,1 görülmektedir. Diğer bir ifade ile, SBS Sorularında Ölçülmüş Olan Kazanımların yarısından daha fazlası alt düzey bilişsel basamaklarda görülmektedir. 4. YORUM VE TARTIŞMA Elde edilen bulgular neticesinde, Fen ve Teknoloji dersi öğretim programı 8. Sınıf seviyesi kazanımların ve SBS sorularının bilişsel süreçler açısından her düzeyde yer aldığı görülmekle birlikte, kazanımlar ve soruların yarısından daha fazlası alt düzey bilişsel basamaklarda görülmektedir. Alt düzey bilişsel basamaklardan ise en fazla Anlamak basamağına yer verildiği görülmektedir. Araştırmayla paralel olarak, Bıkmaz (2002), ilköğretim fen bilgisi dersi öğretim programında 4. ve 5. Sınıf ünitelerinin hedef davranış düzeylerini OBTye göre belirlediği çalışmasında programın daha çok Kavrama düzeyindeki öğrenmeleri ön plana çıkardığını, okulların daha alt düzey öğrenmeleri gerçekleştirdiklerini belirtmiştir. Ayrıca, OBT ye göre, Fen bilgisi dersi sorularını inceleyen Koray ve Yaman (2002), Fen ve Teknoloji dersinde 6,7 ve 8. sınıf seviyesindeki soruları inceleyen Özcan ve Oluk (2007), çalışmalarında yazılı sınav sorularının genellikle alt düzey bilişsel basamakları ölçtüğünü belirtmişlerdir. 5. SONUÇ VE ÖNERİLER Bu araştırmadan elde edilen sonuçlar şu şekildedir: İlköğretim 8. Sınıf Fen ve Teknoloji dersi öğretim programı kazanımları YBT taksonomi tablosunda bütün basamaklara dağılmış ancak bilgi türleri açısından Üstbilişsel türünde herhangi bir kazanım yer almamıştır. Ayrıca kazanımlar bütün basamaklarda yer almasına rağmen alt düzey

7 bilişsel basamaklarda yer alan kazanımlar toplam kazanım sayısının yarısından daha fazladır. Bilişsel boyutta kazanımların yarısından fazlası Anlamak basamağında; boyutunda ise kazanımların büyük bir kısmı Kavramsal bilgi türünde görülmektedir. Kazanımlara benzer şekilde, Fen ve Teknoloji dersi 2011 yılı 8. Sınıf SBS soruları YBT taksonomi tablosunda bütün basamaklara dağılmış ancak Üstbilişsel türünde herhangi bir SBS sorusu yer almamıştır. Alt düzey bilişsel basamaklardaki SBS soru sayısı toplam soru sayısının yarısından daha fazladır. Bilişsel boyutta soruların büyük bir kısmı Anlamak basamağında; boyutunda ise Kavramsal bilgi türünde görülmektedir. SBS soruları ve kazanımlar birbiriyle örtüşmekle birlikte soruların ve kazanımların yarısından daha fazlasının Kavramsal bilgi boyutu ve Anlamak bilişsel basamağında toplanmış olması kazanım ve soru çeşitliliğinin yeterli olmadığını düşündürmektedir. Araştırma sonuçlarına göre, Fen ve Teknoloji dersi öğretim programı kazanımları yeniden gözden geçirilirken üst düzey bilişsel basamaklara ait kazanım sayısının artırılması, üstbilişsel bilgi türünde de kazanımların olması ve kazanımların ve SBS sorularının çeşitliliğinin artırılması gerektiği düşünülmektedir. KAYNAKLAR Anderson, L. W., Krathwohl, D. R., Airasian, P. W., Cruikshank, K. A., Mayer, R. E., Pintrich, P. R., Raths, J., Wittrock, M. C. (2001). A taxonomy for learning, teaching and assessing: a revision of Bloom s taxonomy of educational objectives, New York: Addison Wesley Longman, Inc. Anderson, L. W. (2005). Objectives, evaluation, and the improvement of education. Studies in Educational Evaluation, 32, Arı, A. (2011). Bloom un Gözden Geçirilmiş Bilişsel Alan Taksonomisinin Türkiye de ve Uluslar arası Alanda Kabul Görme Durumu. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 11, Bıkmaz, F. H. (2002). İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Fen si dersi yazılı sınav sorularının öğrenme düzeylerine ve türlerine göre analizi, Eğitim Araştırmaları Dergisi, 8, Bloom, B. S. (1956). Taxonomy of educational objectives, the classification of educational goals, handbook I: Cognitive Domain. New York: David McKay Company. Forehand, M. (2005). Bloom s taxonomy: original and revised. ın emerging persceptives on learning, teaching, and technology (e-book). Retrieved 29 March, 2010 from Gökler, Z. S. (2012). İlköğretim İngilizce dersi hedefleri kazanımları SBS soruları ve yazılı sınav sorularının Yeni Bloom Taksonomisine göre değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Eskişehir. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. (2006). Fen ve teknoloji dersi (6-8. Sınıflar)öğretim programı, Son Erişim Tarihi: 22/03/2012. MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı. (2007). Ortaöğretim kurumlarına geçiş sistemi, Son Erişim Tarihi: 22/03/2012. Özcan, S. ve Oluk, S. (2007). İlköğretim Fen si derslerinde kullanılan soruların Piaget ve Bloom taksonomisine göre analizi, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 8,

İlköğretim İngilizce Dersi Hedefleri Kazanımları SBS Soruları ve Yazılı Sınav Sorularının Yeni Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi 1

İlköğretim İngilizce Dersi Hedefleri Kazanımları SBS Soruları ve Yazılı Sınav Sorularının Yeni Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi 1 Aralık, 2012, Cilt 1, Sayı, 2, s. 114-133 Journal of Policy Analysis in Education December, 2012, Volume 1, Issue 2, pp. 115-133 İlköğretim İngilizce Dersi i ı SBS Soruları ve Yazılı Sınav Sorularının

Detaylı

İlköğretim İngilizce Dersi Hedefleri Kazanımları SBS Soruları ve Yazılı Sınav Sorularının Yeni Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi 1

İlköğretim İngilizce Dersi Hedefleri Kazanımları SBS Soruları ve Yazılı Sınav Sorularının Yeni Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi 1 Aralık, 2012, Cilt 1, Sayı, 2, s. 115-133 Journal of Policy Analysis in Education December, 2012, Volume 1, Issue 2, pp. 115-133 İlköğretim İngilizce Dersi i ı SBS Soruları ve Yazılı Sınav Sorularının

Detaylı

DALGALAR ÜNİTESİNDEKİ KAZANIMLARIN YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE İNCELENMESİ

DALGALAR ÜNİTESİNDEKİ KAZANIMLARIN YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE İNCELENMESİ DALGALAR ÜNİTESİNDEKİ KAZANIMLARIN YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE İNCELENMESİ Öğr. Gör. Canel Eke Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakütesi ceke@akdeniz.edu.tr Özet Bu çalışmanın amacı, eski ve yeni ortaöğretim

Detaylı

REVİZE BLOOM TAKSONOMİSİNİN GENEL YAPISI: GEREKÇELER VE DEĞİŞİKLİKLER *

REVİZE BLOOM TAKSONOMİSİNİN GENEL YAPISI: GEREKÇELER VE DEĞİŞİKLİKLER * The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/jasss2684 Number: 32, p. 57-62, Winter III 2015 REVİZE BLOOM TAKSONOMİSİNİN GENEL

Detaylı

2013 FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İNCELENMESİ 1

2013 FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İNCELENMESİ 1 Received/Geliş: 04.03.2017///Accepted/Kabul: 17.03..2017 2013 FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İNCELENMESİ 1 Ömer Volkan YAZ Kastamonu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Öğrencisi volkanyaz@hotmail.com

Detaylı

Bloom un Yenilenmiş Taksonomisi Üzerine Genel Bir Bakış

Bloom un Yenilenmiş Taksonomisi Üzerine Genel Bir Bakış !K! SAÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bloom un Yenilenmiş Taksonomisi Üzerine Genel Bir Bakış Ömer Faruk TUTKUN * Özet Bu çalışmada temel amaç, 1956 yılında bu yana dünya da olduğu gibi ülkemizde de yaygın

Detaylı

GİRİŞ BLOOM UN ORİJİNAL TAKSONOMİSİ

GİRİŞ BLOOM UN ORİJİNAL TAKSONOMİSİ BLOOM UN YENİLENMİŞ TAKSONOMİSİ ÜZERİNE GENEL BİR BAKIŞ Ömer F TUTKUN Seçil OKAY Özet Bu çalışmada temel amaç, 1956 yılında bu yana dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaygın olarak kabul gören, Bloom taksonomisinin,

Detaylı

Sekizinci Sınıf Fen ve Teknoloji Dersine İlişkin Ortak Sınav Sorularının Değerlendirilmesi *

Sekizinci Sınıf Fen ve Teknoloji Dersine İlişkin Ortak Sınav Sorularının Değerlendirilmesi * Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2015, 8/4 Sekizinci Sınıf Fen ve Teknoloji Dersine İlişkin Ortak Sınav Sorularının Değerlendirilmesi * Öz Asım ARI ** Tuğba İNCİ *** Araştırmada Sekizinci Sınıf

Detaylı

REVİZE EDİLMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİ VE CEBİR ÖĞRENME ALANI ÖRNEĞİNDE UYGULAMASI REVISED BLOOM TAXONOMY AND ITS APLLICATION IN ALGEBRA AREA

REVİZE EDİLMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİ VE CEBİR ÖĞRENME ALANI ÖRNEĞİNDE UYGULAMASI REVISED BLOOM TAXONOMY AND ITS APLLICATION IN ALGEBRA AREA 185 REVİZE EDİLMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİ VE CEBİR ÖĞRENME ALANI ÖRNEĞİNDE UYGULAMASI REVISED BLOOM TAXONOMY AND ITS APLLICATION IN ALGEBRA AREA Mehmet BEKDEMİR * Yavuz SELİM ** ÖZET Bu çalışmada, Revize Edilmiş

Detaylı

Seviye Belirleme Sınavı 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Testinde Çıkan Biyoloji Sorularının Revize Edilmiş Taksonomiye Göre İncelenmesi 1

Seviye Belirleme Sınavı 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Testinde Çıkan Biyoloji Sorularının Revize Edilmiş Taksonomiye Göre İncelenmesi 1 GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 31, Sayı 3 (2011) 727-742 Seviye Belirleme Sınavı 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Testinde Çıkan Biyoloji Sorularının Revize Edilmiş Taksonomiye Göre İncelenmesi 1 A Study

Detaylı

BLOOM UN YENİLENMİŞ TAKSONOMİSİNE GÖRE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ İNCELENMESİ

BLOOM UN YENİLENMİŞ TAKSONOMİSİNE GÖRE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ İNCELENMESİ BLOOM UN YENİLENMİŞ TAKSONOMİSİNE GÖRE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ İNCELENMESİ Doç. Dr. Soner Mehmet Özdemir Kırıkkale Üniversitesi ozdemir.soner@gmail.com Arş.Gör. Serhat Altıok Kırıkkale

Detaylı

EVALUATION OF EXAM QUESTIONS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY TEACHERS AND SCIENCE AND TECHNOLOGY LESSON TEOG QUESTIONS ACCORDING TO REVISED BLOOM TAXONOMY

EVALUATION OF EXAM QUESTIONS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY TEACHERS AND SCIENCE AND TECHNOLOGY LESSON TEOG QUESTIONS ACCORDING TO REVISED BLOOM TAXONOMY EVALUATION OF EXAM QUESTIONS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY TEACHERS AND SCIENCE AND TECHNOLOGY LESSON TEOG QUESTIONS ACCORDING TO REVISED BLOOM TAXONOMY FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAV SORULARI

Detaylı

Volume: 13 Issue: 1 Year: 2016

Volume: 13 Issue: 1 Year: 2016 Volume: 13 Issue: 1 Year: 2016 Analysis of 2013 civil servant selection examination biology test questions according to teacher content knowledge competencies and revised Bloom taxonomy 1 2013 Kamu personeli

Detaylı

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI YAZMA

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI YAZMA DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI YAZMA Ankara Üniversitesi Eğitim Programları Geliştirme Çalışması Bu doküman Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Eğitim Programları Geliştirme Birimi tarafından hazırlanmıştır. Şubat

Detaylı

Bloom un Eğitim Amaçları Taksonomisi (Geleneksel) Beceri Tanım Anahtar Kelimeler

Bloom un Eğitim Amaçları Taksonomisi (Geleneksel) Beceri Tanım Anahtar Kelimeler Düşünme Süreçlerinin Geleneksel Hiyerarşisi 1956 da Benjamin Bloom, Eğitim Amaçları Taksonomisi: Bilişsel Alan ı yazdı ve düşünmenin altı seviyelik tanımı, o zamandan beri sayısız bağlamada benimsenmiş

Detaylı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 10, Mart 2015, s. 350-359

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 10, Mart 2015, s. 350-359 Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 10, Mart 2015, s. 350-359 Ömer F. TUTKUN 1 Zeynep DEMİRTAŞ 2 Duygu G. ERDOĞAN 3 Serhat ARSLAN 4 BLOOM ORİJİNAL BİLİŞSEL ALAN SINIFLAMASI ile YENİLENMİŞ

Detaylı

Ders Öğrenme Çıktıları Yazma. Ankara Üniversitesi Eğitim Programları Geliştirme Çalışması

Ders Öğrenme Çıktıları Yazma. Ankara Üniversitesi Eğitim Programları Geliştirme Çalışması Ders Öğrenme Çıktıları Yazma Ankara Üniversitesi Eğitim Programları Geliştirme Çalışması Bu doküman Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Eğitim Programları Geliştirme Birimi tarafından hazırlanmıştır. Şubat

Detaylı

BLOOM UN BİLİŞSEL ALANDAKİ TAKSONOMİSİNİN TAM KÜP MODELİNE UYGULANABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

BLOOM UN BİLİŞSEL ALANDAKİ TAKSONOMİSİNİN TAM KÜP MODELİNE UYGULANABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Yıl: 2, Sayı: 4, Eylül 2015, s. 40-54 M. Faysal AKIN 1, Kübra MUNĞAN 2, A. Kadir MASKAN 3, Selahattin GÖNEN 4 BLOOM UN BİLİŞSEL ALANDAKİ TAKSONOMİSİNİN TAM KÜP MODELİNE UYGULANABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

Detaylı

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME Fatih KALECİ 1, Ersen YAZICI 2 1 Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi 2 Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Şubat 2017 Cilt: 6 Sayı: 1 Makale No: 02 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Şubat 2017 Cilt: 6 Sayı: 1 Makale No: 02 ISSN: 2009 MANTIK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ BLOOM UN YENİLENEN TAKSONOMOSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Ekrem Ziya Duman Gazi Üniversitesi ezduman@gazi.edu.tr Aylin Arslan Gazi Üniversitesi

Detaylı

International Journal of Languages Education and Teaching

International Journal of Languages Education and Teaching , p. 213-229 Received Reviewed Published Doi Number 07.04.2017 13.05.2017 30.06.2017 10.18298/ijlet.1738 RESEARCH ISSUES FOCUSED ON STUDIES CONCERNING BLOOM TAXONOMY AND THE REVISED BLOOM TAXONOMY IN TURKEY

Detaylı

Methodology: Results: Discussion and Conclusions: GİRİŞ

Methodology: Results: Discussion and Conclusions: GİRİŞ Elementary Education Online, 2017; 16(3): 949959 İlköğretim Online, 16(3), 949959, 2017. [Online]: http://ilkogretimonline.org.tr DOI: 10.17051/ilkonline.2017.330234 Sosyal Bilgiler Dersi Sınav Sorularının

Detaylı

2006-2012 Yılları Arasında Yapılan ÖSS, YGS ve LYS Matematik ve Geometri Sorularının Bloom Taksonomisinin Bilişsel Süreç Boyutuna Göre İncelenmesi 1

2006-2012 Yılları Arasında Yapılan ÖSS, YGS ve LYS Matematik ve Geometri Sorularının Bloom Taksonomisinin Bilişsel Süreç Boyutuna Göre İncelenmesi 1 Turkish Journal of Computer and Mathematics Education Vol.6 No.3 (2015), 532-552 2006-2012 Yılları Arasında Yapılan ÖSS, YGS ve LYS Matematik ve Geometri Sorularının Bloom Taksonomisinin Bilişsel Süreç

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI SEKİZİNCİ SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNE İLİŞKİN ORTAK SINAV SORULARININ

Detaylı

ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ WEBB İN BİLGİ DERİNLİĞİ SEVİYELERİNE GÖRE ANALİZİ

ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ WEBB İN BİLGİ DERİNLİĞİ SEVİYELERİNE GÖRE ANALİZİ ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ WEBB İN BİLGİ DERİNLİĞİ SEVİYELERİNE GÖRE ANALİZİ Öğr. Gör. Dr. Canel Eke Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi ceke@akdeniz.edu.tr Özet Bu çalışmanın

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Asım ARI İletişim Bilgileri Adres

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Asım ARI İletişim Bilgileri Adres EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Asım ARI İletişim Bilgileri Adres : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eskişehir Telefon Mail :0 222 239 37 50/1626 : ari@ogu.edu.tr 2. Doğum Tarihi :1973

Detaylı

2013 Yılı Fen Bilimleri Öğretim Programı Kazanımlarının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Analizi ve Değerlendirilmesi

2013 Yılı Fen Bilimleri Öğretim Programı Kazanımlarının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Analizi ve Değerlendirilmesi Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 6, Sayı 1, s. 1-1, Şubat 2017 BARTIN TÜRKİYE ISSN: 1308-7177 Doi: 10.14686/buefad.267190 Bartin University Journal of Faculty of Education Volume 6, Issue

Detaylı

ISSN: 1308-7177. doi number: 10.14686/BUEFAD.201416226

ISSN: 1308-7177. doi number: 10.14686/BUEFAD.201416226 Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 3, Sayı 1, s. 433-455, Yaz 2014 BARTIN TÜRKİYE ISSN: 1308-7177 Bartin University Journal of Faculty of Education Volume 3, Issue 1, p. 433-455, Summer

Detaylı

Bloom un Gözden Geçirilmiş Bilişsel Alan Taksonomisinin Türkiye de ve Uluslararası Alanda Kabul Görme Durumu

Bloom un Gözden Geçirilmiş Bilişsel Alan Taksonomisinin Türkiye de ve Uluslararası Alanda Kabul Görme Durumu Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(2) Bahar/Spring 749-772 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Bloom un Gözden Geçirilmiş

Detaylı

Ana Dili Eğitimi Dergisi Journal of Mother Tongue Education ADED JOMTE

Ana Dili Eğitimi Dergisi Journal of Mother Tongue Education ADED JOMTE Kavruk, H. ve Çeçen, M.A. (2013). Türkçe dersi yazılı sınav sorularının bilişsel alan basamakları açısından değerlendirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(4), 1-9. Ana Dili Eğitimi Dergisi Journal of Mother

Detaylı

A Comparative Analysis of Elementary Mathematics Teachers Examination Questions And SBS Mathematics Questions According To Bloom s Taxonomy

A Comparative Analysis of Elementary Mathematics Teachers Examination Questions And SBS Mathematics Questions According To Bloom s Taxonomy Erzincan University Journal of Education Faculty Skin-Number: 14-2 Years:2012 A Comparative Analysis of Elementary Mathematics Teachers Examination Questions And SBS Mathematics Questions According To

Detaylı

Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme (ISE 424) Ders Detayları

Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme (ISE 424) Ders Detayları Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme (ISE 424) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme ISE 424 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

İlkokul ve Ortaokul Ders Programlarında Afetten Korunma ve Güvenli Yaşam

İlkokul ve Ortaokul Ders Programlarında Afetten Korunma ve Güvenli Yaşam (ALEG) Cilt2 Sayı 2 (2016) İlkokul ve Ortaokul Ders Programlarında Afetten Korunma ve Güvenli Yaşam Adem Öcal 1, Uğur Çakır 2, Şeyma Özelmacı 3 4 Bu çalışma 11-14 Mayıs 2016 tarihlerinde Muğla da düzenlenen

Detaylı

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr)

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr) FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI 1800 lerden günümüze Bilgi Bilginin Elde Ediliş Yöntemleri Demonstrasyon Bireysel Yapılan Deneyler Öğretmen Merkezli Öğrenci Merkezli Doğrulama (ispat) Keşfetme

Detaylı

1998 2004 PROGRAMLARINA GÖRE HAZIRLANAN İLKÖĞRETİM 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDAKİ ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARININ ANALİZİ

1998 2004 PROGRAMLARINA GÖRE HAZIRLANAN İLKÖĞRETİM 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDAKİ ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARININ ANALİZİ 1998 ve 2004 PROGRAMLARINA GÖRE HAZIRLANAN İLKÖĞRETİM 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDAKİ ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARININ ANALİZİ Hüseyin ÇALIŞKAN* Mustafa YILDIZ** Özet: Bu çalışmada, 1998 (eski)

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 6, Eylül 2014, s. 309-315

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 6, Eylül 2014, s. 309-315 Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 6, Eylül 2014, s. 309-315 İbrahim KARAMAN 1 Rıza SALAR 2 Refik DİLBER 3 Ümit TURGUT 4 YGS VE LYS SINAVLARINDAKİ FİZİK SORULARININ ÖĞRETİM PROGRAMI AÇISINDAN

Detaylı

ÖĞRENME ÇIKTILARI. Prof. Dr. Petek Aşkar

ÖĞRENME ÇIKTILARI. Prof. Dr. Petek Aşkar ÖĞRENME ÇIKTILARI Prof. Dr. Petek Aşkar Bu seminerin sonunda katılımcılar: Öğrenme çıktısını tanımlayabilecek Öğrenme çıktılarının süreçteki yerini açıklayabilecek Öğrenme çıktılarının özelliklerini sıralayabilecek

Detaylı

Bilgisayar Oyunları ve Simulasyon (COMPE 376) Ders Detayları

Bilgisayar Oyunları ve Simulasyon (COMPE 376) Ders Detayları Bilgisayar Oyunları ve Simulasyon (COMPE 376) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bilgisayar Oyunları ve Simulasyon COMPE 376 Her İkisi 2 2 0

Detaylı

BLOOM UN TAKSONOMİSİNDEN, BİLİŞSEL SÜREÇ BOYUTLARININ SINIFLANDIRMASINA DOĞRU REVİZE EDİLEN TAKSONOMİ ÜZERİNE

BLOOM UN TAKSONOMİSİNDEN, BİLİŞSEL SÜREÇ BOYUTLARININ SINIFLANDIRMASINA DOĞRU REVİZE EDİLEN TAKSONOMİ ÜZERİNE Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt:03 No:39 Syf: 01-09 http://egitim.cu.edu.tr/efdergi BLOOM UN TAKSONOMİSİNDEN, BİLİŞSEL SÜREÇ BOYUTLARININ SINIFLANDIRMASINA DOĞRU REVİZE EDİLEN TAKSONOMİ

Detaylı

1998-2001 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVLARI NDA ÇIKAN BİYOLOJİ SORULARININ İÇERİK ANALİZİ

1998-2001 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVLARI NDA ÇIKAN BİYOLOJİ SORULARININ İÇERİK ANALİZİ XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya 1998-2001 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVLARI NDA ÇIKAN BİYOLOJİ SORULARININ

Detaylı

Yeniden Yapılandırılan Bloom Taksonomisine Göre Fen ve Teknoloji Dersi Yazılı Sorularının İncelenmesi

Yeniden Yapılandırılan Bloom Taksonomisine Göre Fen ve Teknoloji Dersi Yazılı Sorularının İncelenmesi TÜRK FEN EĞİTİMİ DERGİSİ Yıl 7, Sayı 1, Mart 2010 N Journal of TURKISH SCIENCE EDUCATION Volume 7, Issue 1, March 2010 http://www.tused.org Yeniden Yapılandırılan Bloom Taksonomisine Göre Fen ve Teknoloji

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİŞSEL ALANLA İLGİLİ SINAMA DURUMU SORULARI YAZMA YETERLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİŞSEL ALANLA İLGİLİ SINAMA DURUMU SORULARI YAZMA YETERLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Mayıs 2012 Cilt:20 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 519-530 ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİŞSEL ALANLA İLGİLİ SINAMA DURUMU SORULARI YAZMA YETERLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Etem YEŞİLYURT Mevlana Üniversitesi,

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ HAZIRLADIĞI SORULARIN İÇERİK VE BLOOM TAKSONOMİSİ NE UYGUNLUK YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ HAZIRLADIĞI SORULARIN İÇERİK VE BLOOM TAKSONOMİSİ NE UYGUNLUK YÖNÜNDEN İNCELENMESİ Ocak 2010 Cilt:18 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 323-330 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ HAZIRLADIĞI SORULARIN İÇERİK VE BLOOM TAKSONOMİSİ NE UYGUNLUK YÖNÜNDEN İNCELENMESİ Özet Sevil ÖZCAN, Kadir AKCAN

Detaylı

ÖĞRENME ÖĞRETİM DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ BİR SINIFLAMA S G B BLOOM UN EĞİTİMİN HEDEFLERİ İLE İLGİLİ INIFLAMASININ ÜNCELLEŞTİRİLMİŞ İÇİMİ

ÖĞRENME ÖĞRETİM DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ BİR SINIFLAMA S G B BLOOM UN EĞİTİMİN HEDEFLERİ İLE İLGİLİ INIFLAMASININ ÜNCELLEŞTİRİLMİŞ İÇİMİ KISALTILMIŞ BASIM ÖĞRENME ÖĞRETİM VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ BİR SINIFLAMA BLOOM UN EĞİTİMİN HEDEFLERİ İLE İLGİLİ S G B INIFLAMASININ ÜNCELLEŞTİRİLMİŞ İÇİMİ EDİTÖRLER Lorin W. Anderson ve David R. Krathwohl

Detaylı

EK - 4A. : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eskişehir

EK - 4A. : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eskişehir EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Asım ARI İletişim Bilgileri Adres : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eskişehir Telefon Mail :0 222 239 37 50/1626 : ari@ogu.edu.tr 2. Doğum Tarihi :1973

Detaylı

Fundamentals of Object-Oriented Programming (COMPE 723) Ders Detayları

Fundamentals of Object-Oriented Programming (COMPE 723) Ders Detayları Fundamentals of Object-Oriented Programming (COMPE 723) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Fundamentals of Object-Oriented Programming COMPE

Detaylı

ÖĞRETMENLERİN SINIFTA SORDUKLARI SORULAR İLE ÖĞRENCİLERİN BU SORULARA VERDİKLERİ CEVAPLARIN DÜZEYLERİ

ÖĞRETMENLERİN SINIFTA SORDUKLARI SORULAR İLE ÖĞRENCİLERİN BU SORULARA VERDİKLERİ CEVAPLARIN DÜZEYLERİ Mart 2006 Cilt:14 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 21-28 ÖĞRETMENLERİN SINIFTA SORDUKLARI SORULAR İLE ÖĞRENCİLERİN BU SORULARA VERDİKLERİ CEVAPLARIN DÜZEYLERİ Engin BAYSEN Mamak Ali Naili Erdem Anadolu Lisesi,

Detaylı

Veri Ambarları ve Veri Madenciliği (ISE 350) Ders Detayları

Veri Ambarları ve Veri Madenciliği (ISE 350) Ders Detayları Veri Ambarları ve Veri Madenciliği (ISE 350) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Veri Ambarları ve Veri Madenciliği ISE 350 Bahar 3 0 0 3 6 Ön

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi I YDI302 6.Yarıyıl 2+2 3 5. YDI205 İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I

DERS BİLGİLERİ. Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi I YDI302 6.Yarıyıl 2+2 3 5. YDI205 İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi I YDI302 6.Yarıyıl 2+2 3 5 Ön Koşul Dersleri YDI205 İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I Dersin Dili Dersin Seviyesi

Detaylı

Eğitim Programları ve

Eğitim Programları ve Eğitim Programları ve Hedefler Taksonomisi DOÇ. DR.MEHMET ERDOĞAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Kazanımlar Planlanan ve düzenlenmiş yaşantılar yolu ile kazandırılması kararlaştırılan bilgi, beceri, tutum, değer

Detaylı

A Revision of Bloom s Taxonomy: An Overview. Bloom Taksonomisinin Revizyonu: Genel Bir Bak

A Revision of Bloom s Taxonomy: An Overview. Bloom Taksonomisinin Revizyonu: Genel Bir Bak ÇEVR A Revision of Bloom s Taxonomy: An Overview David R. Krathwohl Theory Into Practce, Volume 41, Number 4, Autumn 2002 THE TAXONOMY OF EDUCATIONAL OBJECTIVES is a framework for classifying statements

Detaylı

Mühendislik Eğitimi ve 21. Yüzyıl

Mühendislik Eğitimi ve 21. Yüzyıl Mühendislik Eğitimi ve 21. Yüzyıl Prof. Dr. Süheyda Atalay Ege Üniversitesi 30. Mühendislik Dekanları Konseyi Toplantısı 21-22 Mayıs 2015, Karabük Üniversitesi Mühendislik Eğitimi : Değişimler 1950 Yılı

Detaylı

International Journal of Languages Education and Teaching

International Journal of Languages Education and Teaching ISSN: 2198 4999, Mannheim GERMANY p. 1527-1533 THE TEXT OF THE PROBLEM IN TURKISH TEXTBOOKS-STAGE CLASSIFICATION TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ METİN ALTI SORULARIN AŞAMALI SINIFLANDIRMAYA GÖRE İNCELENMESİ

Detaylı

Öğretim Tasarımı ve Eğitim Teknolojisi. Yrd.Doç.Dr. Gülçin TAN ŞİŞMAN

Öğretim Tasarımı ve Eğitim Teknolojisi. Yrd.Doç.Dr. Gülçin TAN ŞİŞMAN Öğretim Tasarımı ve Eğitim Teknolojisi Yrd.Doç.Dr. Gülçin TAN ŞİŞMAN Öğrenme - Eğitim Teknolojisi Yaşantı ürünü Kalıcı izli Davranış değişikliği Nasıl Öğretirim? Öğrenme ile ilgili sorunların analizi ve

Detaylı

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 2, Sonbahar Autumn 2008, 137-147

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 2, Sonbahar Autumn 2008, 137-147 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 2, Sonbahar Autumn 2008, 137-147 İLKÖĞRETİM 6., 7. ve 8. SINIF FEN BİLGİSİ DERS KİTAPLARININ BLOOM TAKSONOMİSİNE

Detaylı

BT Güvenliği (ISE 542) Ders Detayları

BT Güvenliği (ISE 542) Ders Detayları BT Güvenliği (ISE 542) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS BT Güvenliği ISE 542 Seçmeli 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF DIŞI ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİ KULLANMA DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF DIŞI ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİ KULLANMA DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF DIŞI ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİ KULLANMA DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet: Bu araştırmanın

Detaylı

Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı

Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı M A T E R Y A L S E Ç M E V E G E L I Ş T I R M E S Ü R E C I D R. M. B E T Ü L Y I L M A Z Etkili İletişim İçin Ortak yaşantı alanı oluşturma Mesajı anlaşılır şekilde

Detaylı

Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Modelleme (GTM 045) Ders Detayları

Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Modelleme (GTM 045) Ders Detayları Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Modelleme (GTM 045) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli 3

Detaylı

Bloom un Revize Edilen Taksonomisinin Eğitimde Ölçme ve Değerlendirmeye Etkileri 1

Bloom un Revize Edilen Taksonomisinin Eğitimde Ölçme ve Değerlendirmeye Etkileri 1 Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (http://sbe.gantep.edu.tr) 2012 11(2):327-348 ISSN: 1303-0094 Bloom un Revize Edilen Taksonomisinin Eğitimde Ölçme ve Değerlendirmeye Etkileri 1 The Effects

Detaylı

Yazılım Proje Yönetimi (SE 320) Ders Detayları

Yazılım Proje Yönetimi (SE 320) Ders Detayları Yazılım Proje Yönetimi (SE 320) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yazılım Proje Yönetimi SE 320 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları

Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri MMR 501 Her

Detaylı

MEB İLKOKUL 2, 3 VE 4. SINIF TÜRKÇE DERS VE ÇALIŞMA KİTAPLARINDA YER ALAN ETKİNLİKLERİN YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE İNCELENMESİ

MEB İLKOKUL 2, 3 VE 4. SINIF TÜRKÇE DERS VE ÇALIŞMA KİTAPLARINDA YER ALAN ETKİNLİKLERİN YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE İNCELENMESİ MEB İLKOKUL 2, 3 VE 4. SINIF TÜRKÇE DERS VE ÇALIŞMA KİTAPLARINDA YER ALAN ETKİNLİKLERİN YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ HAKAN ULUM MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ

Detaylı

TÜRK İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER GİRİŞ

TÜRK İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER GİRİŞ TÜRK İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER Seda Yeşilmen * GİRİŞ Bilgi toplumu deyimini sıkça kullandığımız günümüzde, ülkelerin rekabet gücü sahip oldukları bilgi ve teknoloji

Detaylı

KANADA, SİNGAPUR VE 2013 TÜRKİYE FİZİK ÖĞRETİM PROGRAMLARININ İÇERİK VE KAZANIMLAR AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

KANADA, SİNGAPUR VE 2013 TÜRKİYE FİZİK ÖĞRETİM PROGRAMLARININ İÇERİK VE KAZANIMLAR AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi/JRES, 3(2), 31-46, 2016 KANADA, SİNGAPUR VE 2013 TÜRKİYE FİZİK ÖĞRETİM PROGRAMLARININ İÇERİK VE KAZANIMLAR AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI COMPARISON OF PHYSICS CURRICULUMS

Detaylı

2 Ders Kodu: BIL Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Yüksek Lisans

2 Ders Kodu: BIL Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Yüksek Lisans UZAKTAN EĞİTİMDE KURAM ve UYGULAMA 1 Ders Adi: UZAKTAN EĞİTİMDE KURAM ve UYGULAMA 2 Ders Kodu: BIL5109 3 Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Yüksek Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 1 6 Dersin Verildiği Yarıyıl

Detaylı

Değerlendirme Sınavı 2-5. Sınıf CEVAP ANAHTARI

Değerlendirme Sınavı 2-5. Sınıf CEVAP ANAHTARI Değerlendirme Sınavı 2-5. Sınıf Türkçe C C B B A D B D A C A B A C D Matematik C D B D A D C A A D D C B A B Fen Bilimleri C D A B B C A D B C C D A D B Sosyal Bilgiler D C A C B A C D B B D D A B B İngilizce

Detaylı

Evaluation of Objectives in Primary Education Curricula Based on Marzano Taxonomy: A Case Study *

Evaluation of Objectives in Primary Education Curricula Based on Marzano Taxonomy: A Case Study * Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 10(2), 220-250, Nisan 2017 Journal of Theoretical Educational Science, 10(2), 220-250, April 2017 [Online]: http://www.keg.aku.edu.tr DOI number: http://dx.doi.org/10.5578/keg.33169

Detaylı

OKULLARDA TAM ÖĞRENME MODELİ Tülin ACAR > tulin@yesevi.edu.tr

OKULLARDA TAM ÖĞRENME MODELİ Tülin ACAR > tulin@yesevi.edu.tr OKULLARDA TAM ÖĞRENME MODELİ Tülin ACAR > tulin@yesevi.edu.tr Başlarken Geçmişten günümüze yapılan eğitim araştırmalarında çeşitli ülkelerin çok sayıda okul, öğretmen ve öğrenciler üzerinde bilgiler toplanmış

Detaylı

Sanallaştırma (COMPE 432) Ders Detayları

Sanallaştırma (COMPE 432) Ders Detayları Sanallaştırma (COMPE 432) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Sanallaştırma COMPE 432 Seçmeli 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Yönetim Muhasebesi (MGMT 401T) Ders Detayları

Yönetim Muhasebesi (MGMT 401T) Ders Detayları Yönetim Muhasebesi (MGMT 401T) Ders Detayları Ders Adı Yönetim Muhasebesi Ders Kodu MGMT 401T Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Bahar 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Yenilenmiş Taksonomiye Göre Düzenlenmiş Öğretim Tasarımı Dersinde Projeye Dayalı Öğretimin Öğrenme Ürünlerine Etkisi

Yenilenmiş Taksonomiye Göre Düzenlenmiş Öğretim Tasarımı Dersinde Projeye Dayalı Öğretimin Öğrenme Ürünlerine Etkisi Ege Eğitim Dergisi 2007 (8)1: 65-88 Yenilenmiş Taksonomiye Göre Düzenlenmiş Öğretim Tasarımı Dersinde Projeye Dayalı Öğretimin Öğrenme Ürünlerine Etkisi Makbule Başbay * Öz Bu çalışmada, yenilenmiş Bloom

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN* Güney HACIÖMEROĞLU** *Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü **

Detaylı

Fundamentals of Object-Oriented Programming (COMPE 723) Ders Detayları

Fundamentals of Object-Oriented Programming (COMPE 723) Ders Detayları Fundamentals of Object-Oriented Programming (COMPE 723) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Fundamentals of Object-Oriented Programming COMPE

Detaylı

Yazılım Gereksinimleri Mühendisliği (SE 221) Ders Detayları

Yazılım Gereksinimleri Mühendisliği (SE 221) Ders Detayları Yazılım Gereksinimleri Mühendisliği (SE 221) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Kodu Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Yazılım Gereksinimleri Mühendisliği SE 221 Güz 3 0 0 3 5.5 Ön

Detaylı

BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA KAZANIMLARIYLA İLGİLİ BİLİŞSEL BECERİLERE ULAŞMA DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA KAZANIMLARIYLA İLGİLİ BİLİŞSEL BECERİLERE ULAŞMA DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Mayıs 2009 Cilt:17 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 637-648 BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA KAZANIMLARIYLA İLGİLİ BİLİŞSEL BECERİLERE ULAŞMA DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Özet Ömer ÇİFTÇİ Van Yüzüncü

Detaylı

Mekanik Makina Elemanları (MECE 304) Ders Detayları

Mekanik Makina Elemanları (MECE 304) Ders Detayları Mekanik Makina Elemanları (MECE 304) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mekanik Makina Elemanları MECE 304 Bahar 2 0 2 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Methodology: Results: Discussion and Conclusions: GİRİŞ

Methodology: Results: Discussion and Conclusions: GİRİŞ Elementary Education Online, 2016; 15(4): 1149-1163, İlköğretim Online, 15(4), 1149-1163, 2016. [Online]:http://ilkogretim-online.org.tr doi: http://dx.doi.org/10.17051/io.2016.54792 Ortaokul Matematik

Detaylı

Özel Dil Kullanımları I (ETI203) Ders Detayları

Özel Dil Kullanımları I (ETI203) Ders Detayları Özel Dil Kullanımları I (ETI203) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Özel Dil Kullanımları I ETI203 Güz 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

R. Orçun Madran & Yasemin Gülbahar BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

R. Orçun Madran & Yasemin Gülbahar BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Web Temelli Öğretim Yönetim Sistemleri ve İçerik Yönetim Sistemlerinin Bilginin Yönetilmesi ve Sunumu Açısından Değerlendirilmesi R. Orçun Madran & Yasemin Gülbahar BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 28.12.2007 Madran

Detaylı

Analysis and Evaluation of Learning Outcomes in High. School Chemistry Curriculum According to Revised. Bloom Taxonomy

Analysis and Evaluation of Learning Outcomes in High. School Chemistry Curriculum According to Revised. Bloom Taxonomy Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) Cilt 10, Sayı 1, Haziran 2016, sayfa 260-279. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics

Detaylı

SEVİYE BELİRLEME SINAVI (SBS) İNGİLİZCE SORULARININ BİLİŞSEL ALAN TAKSONOMİSİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

SEVİYE BELİRLEME SINAVI (SBS) İNGİLİZCE SORULARININ BİLİŞSEL ALAN TAKSONOMİSİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ SEVİYE BELİRLEME SINAVI (SBS) İNGİLİZCE SORULARININ BİLİŞSEL ALAN TAKSONOMİSİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Gökhan BAŞ * Ömer BEYHAN ** Öz Bu araştırmanın amacı, Seviye Belirleme Sınavlarında sorulan İngilizce

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri II ENG 102 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul

Detaylı

Fotoğraf (GTM 023) Ders Detayları

Fotoğraf (GTM 023) Ders Detayları Fotoğraf (GTM 023) Ders Detayları Ders AdıDers Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Fotoğraf GTM 023 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

Binalarda Enerji Sistemleri (ENE 430) Ders Detayları

Binalarda Enerji Sistemleri (ENE 430) Ders Detayları Binalarda Enerji Sistemleri (ENE 430) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Binalarda Enerji Sistemleri ENE 430 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları (COMPE 436) Ders Detayları

Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları (COMPE 436) Ders Detayları Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları (COMPE 436) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları COMPE 436 Her İkisi 3

Detaylı

İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Yapılandırmacılık İlkelerine Göre Değerlendirilmesi *

İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Yapılandırmacılık İlkelerine Göre Değerlendirilmesi * İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Yapılandırmacılık İlkelerine Göre Değerlendirilmesi * Assessing the Attainments of Elementary School Science and Technology Program According

Detaylı

Dijital Görüntü İşleme (COMPE 464) Ders Detayları

Dijital Görüntü İşleme (COMPE 464) Ders Detayları Dijital Görüntü İşleme (COMPE 464) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Dijital Görüntü İşleme COMPE 464 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Proje Tasarımı (ME 404) Ders Detayları

Proje Tasarımı (ME 404) Ders Detayları Proje Tasarımı (ME 404) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Proje Tasarımı ME 404 Bahar 3 2 0 4 8 Ön Koşul Ders(ler)i ME 403 Dersin Dili Dersin

Detaylı

Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme (ISE 424) Ders Detayları

Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme (ISE 424) Ders Detayları Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme (ISE 424) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme ISE 424 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

HEDEF BELİRLEME: BİLİŞSEL, DUYUŞSAL VE DEVİNİŞSEL ALANLAR

HEDEF BELİRLEME: BİLİŞSEL, DUYUŞSAL VE DEVİNİŞSEL ALANLAR Bölüm 5 Yard.Doç.Dr. Zeynel KABLAN* 1 HEDEF BELİRLEME: BİLİŞSEL, DUYUŞSAL VE DEVİNİŞSEL ALANLAR Hedefler Eğitim-öğretim faaliyetlerinin düzenlenmesinde hedeflerin önemine değer verir. Hedefleri uzak, genel

Detaylı

Modelleme Analiz ve Benzetim (ENE 303) Ders Detayları

Modelleme Analiz ve Benzetim (ENE 303) Ders Detayları Modelleme Analiz ve Benzetim (ENE 303) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Modelleme Analiz ve Benzetim ENE 303 Güz 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Lisans Seminer (MATE 419) Ders Detayları

Lisans Seminer (MATE 419) Ders Detayları Lisans Seminer (MATE 419) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Lisans Seminer MATE 419 Güz 1 0 0 1 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Elektrik -Elektronik Mühendisliğine Giriş (EE 104) Ders Detayları

Elektrik -Elektronik Mühendisliğine Giriş (EE 104) Ders Detayları Elektrik -Elektronik Mühendisliğine Giriş (EE 104) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Kodu Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Elektrik -Elektronik Mühendisliğine Giriş EE 104 Bahar

Detaylı

Sosyal ve Kültürel Etkinliklere Katılım (ORY 400) Ders Detayları

Sosyal ve Kültürel Etkinliklere Katılım (ORY 400) Ders Detayları Sosyal ve Kültürel Etkinliklere Katılım (ORY 400) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sosyal ve Kültürel Etkinliklere Katılım ORY 400 Bahar 0

Detaylı

Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Ders Sürecinde ve Yazılı Sınavlarda Sordukları Soruların Bilişsel Seviyelerinin Karşılaştırılması

Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Ders Sürecinde ve Yazılı Sınavlarda Sordukları Soruların Bilişsel Seviyelerinin Karşılaştırılması Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane. uludag. edu. tr/univder/uufader. htm Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Ders Sürecinde ve Yazılı Sınavlarda Sordukları Soruların Bilişsel Seviyelerinin Karşılaştırılması

Detaylı

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını uygulanmıştır. Ayrıca her iki gruptan 6 şar öğrenci ile görüşme yapılmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel yöntemlerle değerlendirilerek deneme ve kontrol grupları arasında anlamlı farklar olup olmadığı

Detaylı

e-devlet (ISE 422) Ders Detayları

e-devlet (ISE 422) Ders Detayları e-devlet (ISE 422) Ders Detayları Ders AdıDers Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS e-devlet ISE 422 Her İkisi 3 0 0 5 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı