Sulama Şebekelerinde Blaney Criddle ve Penman o Monteith Yöntemlerine Göre Sulama Suyu ihtiyac ı n ı n Karşı la şt ı r ı lmas ı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sulama Şebekelerinde Blaney Criddle ve Penman o Monteith Yöntemlerine Göre Sulama Suyu ihtiyac ı n ı n Karşı la şt ı r ı lmas ı"

Transkript

1 TARIM BILIMLERI DERGISI 1997, 3 (1) Sulama Şebekelerinde Blaney Criddle ve Penman o Monteith Yöntemlerine Göre Sulama Suyu ihtiyac ı n ı n Karşı la şt ı r ı lmas ı Mevlüt BEYR İ BEY 1 Belgin ÇAKMAK' F. Kemal SÖNMEZ' Mehmet OĞUZ 1 Geli ş Tarihi : Özet :Türkiye kurak ve yar ı kurak bir iklim ku şa ğı içerisindedir. Bu durum sulaman ı n önemini bir kat daha artt ı rmakt r. Su kaynaklar ı n ın etkin kullan ı labilmesi ve sulama projelerinin ko şullara uygun bir şekilde haz ırlanabilmesi için bölge ko ş ullar ı nda yetiştirilen bitkilerin yeti şme devresi boyunca kulland ı klar ı ayl ık ya da daha k ısa dönemlere ili şkin su miktar ı n ı n önceden bilinmesi gerekmektedir. Sulama suyu ihtiyac ı n ı n hesaplanmas ı nda esas bitki su tüketiminin belirlenmesidir. Bitki su tüketiminin belirlenmesinde en sa ğ l ı kl ı yol doğ rudan ölçme yöntemleri olmas ı na kar şı n bu yöntemler pahal ı ve zaman al ıc ıd ır. Bu nedenle ara şt ı rmac ı lar bitki su tüketiminin tahmininde kullan ı labilecek e şitlikler geli ştirmi şlerdir. Bu çal ışman ın amac ı Ülkemizde devlet sulama şebekelerinde Blaney-Criddle (USDA-SCS) ve Penman-Monteith yöntemlerine göre y ı llar ı na ili şkin toplam sulama suyu ihtiyac ı n ı hesaplamak ve sonuçlar ı birbiri ile kar şı laşt ı rmakt ı r. Bu amaçla 120 sulama şebekesinde sulama suyu ihtiyaçlar ı iki yönteme göre hesaplanm ış, sonuçlara ba ğı ms ız iki grup için t-testi uygulanm ış ve incelenen şebekelerin 0/043'ünde farkl ı l ı k önemli bulunmu ştur. Anahtar kelimeler : Sulama suyu ihtiyac ı, Blaney-Criddle metodu, Penman-Monteith metodu Comparison of Irrigation Requirements Based on Blaney - Criddle and Penman - Monteith Method in Irrigation Schemes Abstract : Turkey is in a arid and semi-arid climate beli. This situation increases the concern of irrigation. As water resources can be used efficiently and irrigation projects can be prepared suitably for conditions, required to determine crop water requirements monthly or shorter periods. The main principle in calculation of irrigation water requirements is to determine evapotranspirations. The most appropriate way is directly measurement methods in determination of evapotranspiration. However they're expensive and needs long time. For this reason researchers developed equations in order to predict evapotranspiration. In the study, the aim is to calculate gross irrigation water requirements based on Blaney-Criddle and Penman-Monteith Method belonging the years of and ta compare the results with each other in state irrigation schemes,. By this aim, irrigation water requirements were calculated considering two methods in 120 irrigation schemes taken as material. The results were assessed with t-test statistically, the difference between two methods were found as significant in 43% of the investigated irrigation schemes. Key words : Irrigation water requirements, Blaney-Criddle method, Penman-Monteith method. Giri ş Türkiye'nin 77.9 milyon ha yüzölçümünün 27.7 milyon ha' r tar ı m arazisidir. Bunun da 25.3 milyon ha' ı sulanabilir arazidir. Ekonomik olarak sulanabilece ğ i hesaplanan 8.5 milyon ha arazinin bugün 4.47 milyon ha' ı sulanmakt r (Anonim 1996a). Bu toprak potansiyeline kar şı l ı k 95 milyar m 3 yer üstü, 12 milyar m 3 yeralt ı y ı ll ı k su potansiyeli bulunmakt r. Ancak, bunun y ı lda toplam 28.2 milyar m 3 'ü kullan ı lmakt r (Anonim 1996b). Bu rakamlar mevcut su ve toprak kaynaklar ı potansiyelinin büyük bir bölümünün kullan ı lmğı n ı göstermektedir. Bu duruma etki eden bir dizi faktör aras ı nda sulama uygulamalar ına ili şkin sorunlar ilk s ı ralarda yer almakt r. Bu sorunlar ı n giderilmesi kaynaklar ı n geli ştirilmesi çal ış malar ı n ı da h ızland ı racakt ı r. Sulama; bitki geli şmesi için gerekli olan ancak doğal ya ğ i şlarla kar şı lanamayan suyun bitki kök bölgesine kontrollü bir şekilde verilmesi olarak tan ı mlan ır. Bitkinin geli şmesi için do ğal yollarla kar şı lanamayan suyun topra ğ a verilmesinde esas; bitki su tüketiminin bilinmesidir. Bitki su tüketimi ise toprak yüzeyinden olan buharla ş ma ile bitki yapraklar ı ndan olan terleme yoluyla atmosfere verilen toplam su miktar ı biçiminde tan ı mlanmakt r. Uygulamada, toprak yüzeyinden olan buharla ş ma ve bitki yapraklar ı ndan olan terleme miktar ı n ı n ayr ı ayr ı ölçülüp de ğ erlendirilmesi mümkündür. Ancak sulama uygulamalar ı nda önemli olan toprak nemindeki azalma miktar ı n ı n değ erlendirilebilmesidir. Bu nedenle sulama i ş lemlerin-de toprak yüzeyinden olan buharla şma ve bitki yapraklar ı ndan olan terleme birlikte ölçülmekte, ya da tahmin edilmektedir (Güngör ve Y ı ld ı r ı m 1989). Tahmin yöntemleriyle tarla denemelerine ili şkin bulgular aras ı nda iki kat ı na varan farkl ı l ı klar oldu ğu, bu yöntemlerin geli ştirildikleri bölgenin iklim ko ş ullar ı na benzer ko ş ullarda güvenilir sonuçlar verdikleri, di ğer iklim bölgelerine uyguland ı klar ı nda ise yetersiz kald ı klar ı görülmü ştür (Kodal ve Benli 1984). Bitki su tüketiminin saptanmas ı nda en sa ğ l ı kl ı yol do ğrudan ölçme yöntemlerinden birisinin kullan ı lmas ı d ı r. Ancak bu i ş lem hem zaman al ı c ı, hem de pahal ı d ı r. Bunun yerine ara şt ı rmac ı lar bitki su Ankara Üniv. Ziraat Fak. Tar ı msal Yap ı lar ve Sulama Bölümü - Ankara

2 BEYRIBEY, M. ve ark., "Sulama şebekelerinde blaney-criddle ve penman-monteith yöntemlerine göre sulama suyu ihtiyac ı n ı n kar şı laşt ı r ı lmas ı " 75 tüketiminin tahmininde kullan ı labilecek e ş itlikler geli ştirmi şlerdir (Jensen 1983). Ülkemizde Devlet Su I ş leri Genel Müdürlü ğ ü (DS İ ) planlama, projeleme, i şletme ve de ğ erlendirme çal ışmalar ı nda gerekli olan bitki su tüketimi ve sulama suyu ihtiyac ı hesaplar ı n ı Blaney-Criddle (USDA-SCS) yöntemine göre belirlemektedir. Yöntem az say ı da veri gerektirdi ğ i için tercih edilmektedir (Kodal ve ark. 1988). Blaney-Criddle yöntemi uzun dönemde daha sa ğ l ı kl ı sonuçlar vermektedir. Ancak, bu yöntem baz ı bölgelerde gerçek değerden oldukça fazla sapmalara neden olabilmektedir (Kodal ve ark. 1988). K ı sa dönemde en sa ğ l ı kl ı sonuç veren yöntem ise Penman-Monteith yöntemidir (Erözel ve ark. 1992). Çok say ıda veriyi gerektirdi ğ i için henüz geni ş bir kullan ı m alan ı na sahip değildir (Smith 1992, Beyribey 1992). Penman yönteminde ayl ı k ve ongünlük dönemler için hesaplanan bitki su tüketimleri aras ı nda baz ı bitkilerde önemli farkl ı l ıklar ortaya ç ı kmaktr. Bu nedenle, bitki katsay ı lar ı n ı n yöre şartlar ı na göre kalibre edilmesi gerekmektedir (Tokgöz 1989; Akgün ve Kodal 1993). Bu çal ış man ı n amac ı Ülkemizde sulama şebekelerinde Blaney-Criddle (USDA-SCS) ve Penman- Monteith yöntemlerine göre sulama suyu ihtiyac ı n ı hesaplamak ve birbiri ile kar ş ila şt ı rmakt ı r. Bu amaçla toplam 21 sulama bölgesinde 120 sulama şebekesinde net ve toplam sulama suyu ihtiyaçlar ı iki yönteme göre hesaplam ış ve kar şı la şt ı r ı lm ışt ı r. Materyal ve Metot Materyal Sulama şebekeleri Bu çal ışmada DSl taraf ı ndan in ş a edilen ve i ş letilen toplam sulama alan ı n ı n %85'ne kar şı l ı k gelen 21 adet sulama bölgesi materyal olarak al ı nm ışt ı r. Ele al ı nan sulama şebekelerine ili şkin özellikler Çizelge 1' de verilmi ştir. Veri toplama Sulama ş ebekelerine ili şkin y ı llar ı na ait şebekeye sapt ı r ı lan su, bitki da ğı l ı m ı, sulanan alan, planlamada önerilen rand ı man değ erleri, bitki da ğı l ı m ı ve ekim alanlar ı DS İ' ce i şletilen sulama tesisleri değ erlendirme raporlar ı ndan al ı nm ışt ı r (Anonim ). Incelenen sulama bölgelerinde y ı llar ı na ili ş kin bitki deseni Çizelge 2' de verilmi ştir. Bitki su tüketimi hesaplamalar ı nda yararlan ı lan ve her proje alan ı için planlamada önerilen meteoroloji istasyonlar ı na ait her y ı l için ortalama s ı cakl ı k, nispi nem, rüzgar h ız ı, güne ş lenme, yükseklik, enlem - boylam ve ya ğış değerleri Meteoroloji Genel Müdürlü ğ ü kay ıtlar ı ndan al ı nm ışt ı r. Ayr ı ca her sulama şebekesi için bitki yeti ş me dönemi uzunlu ğu, ekim ve hasat tarihleri DS İ bitki su tüketimi rehberinden, bitki katsay ı lar ı ise Güngör ve Y ı ld ı r ı m 1989, Doorenbos ve Pruitt 1977, Doorenbos ve Kassam 1979' den al ı nm ışt ı r. Metot Sulama şebekelerinde sulama suyu ihtiyac ı DS İ Genel Müdürlü ğü taraf ı ndan kullan ı lan Blaney-Criddle (USDA-SCS) ve FAO tarafı ndan önerilen Penman- Monteith yöntemi olmak üzere iki farkl ı yönteme göre hesaplanm ışt ı r (Smith 1992). Bu yöntemlere göre sulama suyu ihtiyac ı n ı n hesaplanmas ı nda izlenen a şamalar Şekil 1' de verilmi ştir. Ara şt ı rmada dikkate al ı nan toplam 120 sulama şebekesi için Blaney-Criddle ve Penman-Monteith yöntemine göre hesaplanan bitki su tüketimi de ğerleri kullan ı larak EXCEL hesap tablosu yard ı m ıyla sulama suyu ihtiyaçlar ı hesaplanm ış ve sonuçlar ba ğı ms ız iki grup için t testi ile kar şı la şt ı r ı lm ışt ı r. Bulgular ve Tart ış ma DS İ ' ce i ş letilen sulama şebekelerine ili şkin y ı llar ı için Blaney-Criddle ve Penman-Monteith yöntemlerine göre hesaplanan toplam sulama suyu ihtiyaçlar ı Çizelge 3'de verilmi ştir. Çizelge 3 incelendi ğ inde Blaney - Criddle ve Penman - Monteith yöntemlerine göre hesaplanan sulama suyu ihtiyaçlar ı aras ı ndaki fark hem bölgeler hem de bölgeye ait sulamalar aras ı nda önemli farkl ı l ı k göstermektedir. Tüm şebekeler dikkate al ı nd ığı nda hesaplanan sulama suyu ihtiyaçlar ı aras ı ndaki fark ortalama % 11' dir. Bu de ğer Jensen ve ark. 1990' da verilen değerlere uyum göstermektedir. De ğerlendirilen 120 sulama şebekesinin 28' inde fark p<0.001 düzeyinde önemli bulunmu ş; 23 şebekede p<0.005 düzeyinde önemli olmas ı na karşı n 69 şebekede ise fark istatistiksel yönden önemli bulunmam ışt ı r. Çizelge 1. Sulama şebekelerine ili şkin özellikler Bölge Sulama alan ı (ha) Sulanan alan (ha) Bursa Izmir Eski şehir Konya Ankara Adana Samsun Erzurum Elaz ığ Diyarbak ı r Edirne Kayseri Antalya Ş.Urfa Van Isparta Sivas K.Maraş Ayd ı n Kastamonu Bal ı kesir Toplam

3 76 TARIM BILIMLERI DERGISI 1997, Cilt 3, Say ı 1 Çizelge 2. Sulama şebekelerine ili şkin sulanan alanda bitki da ğı l ı m ı (Anonim ) Ekili oran ı (%) Bitki Hububat Bakliye Bostan Ş. Pancar ı Pamuk Tütün Yerf ı st ığı Ayçiçeğ i Susam M ı s ı r Çeltik Fidan Bağ Meyve Narenciye Sebze Patates Soğan-sar ı msak Yem bitkileri Kavak Il. Ürün Bakliye Il. Ürün m ı s ı r Il. Ürün sebze Diğerleri Toplam Sulama şebekelerinin planlama, projeleme, i ş letme, izleme ve de ğerlendirme çal ış malar ı nda ana parametreler bitki su tüketimi ve sulama suyu ihtiyac ı d ı r. Bu nedenle, doğ rudan ölçmek pahal ı bir i ş lem oldu ğ undan ampirik yöntemlerle do ğ rudan ölçmeye yak ın de ğer veren yöntemlerin seçilmesi gerekir. Bu çal ış ma sonuçlar ı na göre Penman-Monteith yöntemi ile Blaney Criddle yöntemi aras ı ndaki fark ı n önemli oldu ğu söylenebilir. Bundan dolay ı, bitki su tüketimi ve sulama suyu ihtiyac ı hesaplar ı nda yeterli iklim faktörün ün bulundu ğu ko ş ullarda Penman-Monteith yönteminin uygulanmas ı ile daha sa ğ l ı kl ı sonuçlar bulunabilir. Bu yöntemin uygulanmas ı nda önemli k ı s ıtlardan birisi uygun bitki katsay ı lar ı n ı n ülke koş ulları na göre belirlenmesidir. Bu nedenle, Penman- Monteith yönteminde kullan ı labilecek bitki katsay ı lar ı n ı n belirlenmesine yönelik çal ış malara gereksinim vard ı r.

4 BEYRIBEY, M. ve ark., "Sulama şebekelerinde blaney-criddle ve penman-monteith yöntemlerine göre sulama suyu ihtiyac ı n ı n kar şı la şt ı nlmas ı " 77 Çizelge 3. Bölgeler itibariyle Blaney-Criddle ve Penman-Monteith yöntemine göre hesaplanan ortalama sulama suyu ihtiyaçlar ı Bölge Bursa (I) Izmir (Il) Eski şehir (III) Konya (IV) Ankara (V) Adana (VI) Samsun (VII) Erzurum (VIII) Sulama Sulama suyu ihtiyac ı (rrı"rha) Blaney Criddle Penman Monteith Fark (%) Bursa * Bursa P Demirta ş * Orhangazi Keramet * M. Kemalp * Ulubat Karacabey Boyal ıca Izmit Iznik Menemen Manisa O** Turgutlu Adala Ala şehir Sar ı göl * Eskişehir Sifteler Inönü Yaral ı Sar ı cakaya ** Kütahya Söğüt Pamukova * Tav anl ı Çumra Sille Alakova * Atlant ı * Ivriz Ayranc ı Gevrekli Ulu ı rmak ** Gebere Mürted Köprilköy Kalecik Gökçeören * Bolu Düzce Alaca Seyhan * Ceyhan ** Kesiksuyu Kozan Misis Mersin * Anamur K ı r ı khan * Tokat Erbaa Niksar * Amasya Erzincan * Eleşkirt I ğ d ı r O Ba ğı ms ız iki grup için t testi (% Bölge Elaz ığ (IX) D.Bak ı r (X) Edirne (XI) Kayseri (XII) Antalya (XIII) Ş. Urfa _LXV). Van (XVII) Isparta (XVIII) Sivas (XIX) K. Maraş (XX) Ayd ı n (XXI) Kastam. (XXIII) Bal ı kesir (XXV) Sulama SUlama suyu ihtiyac ı- (m 3/ha) Fark Blaney Criddle Penman Monteith (%) Ba ğıms ız iki grup için t testi (% p), Uluova KUZOVE, Karakoçan Malatya O** Akçada ğ * Doğanşehir ** Yaz ı han * Devegeçidi O** Batman O** Halilan ** Nusaybin * Kirişhane Süleoğ lu Küplü Alt ı nyaz ı Keşan Kayal ı köy Sar ı msakl ı Çoğ un O** Kültepe Ağca şar Kayal ı ** Varsak Aksu * Köprüçay ** Manavgat Alaya Bucak O Akçakale * Ceylanp ı Van O** Muradiye Ahlat * Bulan ı k * Ar ı nc ı k Atabey Senirkent Gelendost ** Yalvaç Karata ş Selevir Ç ı ld ı r ı m Y ı ld ız ı r Gemerek Vap ı alt ı n Keysun * And ı r ı n * Hanca. z Söke O Akçay ** Nazilli O** Kelekçi Fethiye * Keste * Karaçomak Germeçte Bal ı kesir ** Bigadiç O** S ı nd ı rg ı O** _Çanakkale Ezine

5 78 TARIM BILIMLERI DERGISI 1997, Cilt 3, Say ı 1 Kaynaklar Sulama Suyu ihtiyac ı n ı n Hesaplanmas ı J. Meteoroloji Veri Dosyas ı S ıcakl ı k ( C) Enlem, boylam derecesi Rüzgar h ız ı (m/s) Güneşlenme (h) Nispi nem (%) Gündüz saatleri Yükseklik (m) Etp (mm) Yağış (mm) Bitki Veri Dosyas ı Gelişme Dönemi (gün) Bitki Katsay ısı (kc) Ekim Tarihi Hasat Tarihi Bitki Dağı l ı m ı (%) Akgün, M. Ve S. Kodal, Ankara Ko şullar ında K ısa Periyotlu Bitki Su Tüketimi Tahmin Yöntemlerinin Kar şıla şt ınl-mas ı. A.Ü. Ziraat Fakültesi Y ı ll ığı Cilt 43, Fasikül No: 1-2, Ankara. Anonim, DS İ'ce İşletilen Sulama Tesisleri Değerlendirme Raporu. DS İ Genel Müdürlüğ ü I şletme ve Bak ı m Dairesi Ba ş kanl ığı Yay ı nlar ı, Ankara. Anonim, 1996a. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Harital ı istatistik Bülteni. DSI Genel Müdürlü ğü APK Dairesi Ba şkanl ığı Yay ı nlar ı, Ankara. Anonim, 1996b. DS İ 'ce İşletilen Sulama Tesisleri De ğerlendirme Raporu. DSI Genel Müdürlü ğü I şletme ve Bak ım Dairesi Ba şkanl ığı Yay ı nlar ı, Ankara. Beyribey, M GAP Sulama Projelerinde Sulama Suyu ihtiyac ı ve Sistem Kapasitesi Üzerinde Bir Ara şt ı rma, A.Ü.Ziraat Fakültesi Yay ı n No : 1245, Ankara. Doorenbos, J. Ve Kassam, A.H Yield Response to Water. FAO Irrigation and Drain, Paper 33, Rome. Doorenbos, J. Ve Pruitt, W.D Crop Water Requirements. FAO Irrigation and Drain. Paper 24, Rome. MS EXCEL Erözel, A. Z., S. Kodal, M. F. Selenay, Bitki Su Tüketim Yöntemlerinin Kanal Tesis Maliyetine Etkisi. A. Ü. Ziraat Fakültesi Yay ı nlar ı 1275, Bilimsel Ara şt ı rma ve Incelemeler 708, Ankara. Kıştan artan rutubet (KAR) MS EXCEL Referans bitki su tüketimi (mm) Bitki su tüketimi (mm) Güngör, Y., O. Y ı ld ı r ı m Tarla Sulama Sistemleri. Ank. Üniv. Ziraat Fakültesi. 1115, Ankara. Jansen, M.E., Design and Operation of Farm Irrigation Systems ASAE, st. Joseph, Michigan Jensen. M.E., R. D. Burman, R. G. Ailen, Evapotranspiration and Irrigation Water Requirements, ASCE, NewYork. Kodal, S. ve E. Benli, İç Anadolu' da Bitki Su Tüketiminin Saptanmas ı İçin Uygun Yöntemin Belirlenmesi Üzerinde Bir Ara şt ı rma, AÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü Yay ı n No : KT.4, Ankara. Kodal, S.. Y. E. Y ı ld ı r ı m, M. Akgün, Çeltik Bitkisi Su Tüketimi ve Sulama Suyu ihtiyac ı n ın Hesaplanmas ı, A. Ü. Ziraat Fakültesi Y ı ll ığı Cilt 39, No: 1-2, Ankara. Sulama Suyu ihtiyac ı (m 3/ha, B-C) Sulama Suyu ihtiyac ı (m 3/ha, P-M) Şekil 1. Sulama suyu ihtiyac ı n ı n hesaplanmas ı nda izlenen a şamalar Smith, M CROPWAT A Computer Program for Irrigation Planning and Management. FAO Irrigation and Drain. Paper 46, Rome. Tokgöz, M. A., Ankara Ko şullar ında Ayl ık ve K ısa Dönemli Bitki Su Tüketimi Tahmin De ğerlerinin Kar şılaşt ır ılmas ı. A.O. Ziraat Fakültesi Yay ı nlar ı 1129, Bilimsel Ara şt ırma ve Incelemeler 617, Ankara

Sulama Şebekelerinin izleme ve De ğerlendirilmesinde Ortalama ve Y ı ll ı k Veri Kullan ı m ı

Sulama Şebekelerinin izleme ve De ğerlendirilmesinde Ortalama ve Y ı ll ı k Veri Kullan ı m ı TARIM BILIMLERI DERGISI 1997, 3 (1) 69-73 Şebekelerinin izleme ve De ğerlendirilmesinde ve Y ı ll ı k Veri Kullan ı m ı Mevlüt BEYRIBEY 1 Kemal SÖNMEZ' Belgin ÇAKMAK 1 Mehmet OĞUZ 1 Geli ş Tarihi : 24.03.1997

Detaylı

Devlet Sulama Şebeketerinde Ayl ık Su Temini Oran ı n ın Belirlenmesi

Devlet Sulama Şebeketerinde Ayl ık Su Temini Oran ı n ın Belirlenmesi TARIM BILIMLERI DERGISI 1997, 3 (2) 33-37 Devlet Sulama Şebeketerinde Ayl ık Su Temini Oran ı n ın Belirlenmesi Mevlüt BEYRiBEY 1 F. Kemal SÖNMEZ' Belgin ÇAKMAK 1 Mehmet OĞUZ 1 Geli ş Tarihi : 03.04.1997

Detaylı

SİVAS İLİ TARIM VE HAYVANCILIK RAPORU HAZIRLAYAN DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ TOBB SİVAS İLİ AKADEMİK DANIŞMANI

SİVAS İLİ TARIM VE HAYVANCILIK RAPORU HAZIRLAYAN DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ TOBB SİVAS İLİ AKADEMİK DANIŞMANI SİVAS İLİ TARIM VE HAYVANCILIK RAPORU HAZIRLAYAN DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ TOBB SİVAS İLİ AKADEMİK DANIŞMANI TARIM İlçe Adı Toplam Alan(dekar) TARIM ALANLARININ DAĞILIMI 2014 Tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin

Detaylı

UYGULAMALAR BUHARLAŞMA ve TERLEME

UYGULAMALAR BUHARLAŞMA ve TERLEME UYGULAMALAR BUHARLAŞMA ve TERLEME SU DENGESİ YÖNTEMİYLE BUHARLAŞMA HESABI Ortalama yüzey alanı 00 km olan bir göl üzerindeki yıllık yağış miktarının 70 cm, göle giren akarsuların yıllık ortalama debisinin

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Mart Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından 04.04.2011 tarihinde açıklanan, 2011 yılı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Şubat Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Şubat ayı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2014 tarihinde 2014 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

Konya Sulama Birliklerinde Sulama Performans ı n ı n Değerlendirilmesi

Konya Sulama Birliklerinde Sulama Performans ı n ı n Değerlendirilmesi TARIM BILIMLERI DERGISI 2001, 7 (3), 111-117 Konya Sulama Birliklerinde Sulama Performans ı n ı n Değerlendirilmesi Belgin ÇAKMAK' Geli ş Tarihi : 23.05.2001 Özet : Son y ıllarda sulama sistemlerinde performans

Detaylı

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Yurt Partisi Genel Başkanlığınca Kurulumuza verilen aday listeleri 11/4/2011 tarihi itibariyle incelemeye alınmış olup, yapılan inceleme sonucu ilgili siyasi partinin

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis*

BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis* BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis* Mustafa Özgür KESKİN Maden Mühendisliği Anabilim Dalı Ahmet M. KILIÇ Maden Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

YER. DIġ TOPLAM DIġ TOPLAM 2011B040010 Sondaj Öncesi Aramalar Muhtelif 64.957 120.000 64.957 120.000

YER. DIġ TOPLAM DIġ TOPLAM 2011B040010 Sondaj Öncesi Aramalar Muhtelif 64.957 120.000 64.957 120.000 PROJE SAHİBİ KURULUŞ : TPAO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJENĠN ADI 2011B040010 Sondaj Öncesi Aramalar Muhtelif 64.957 120.000 64.957 120.000 Trakya Arama Projesi Güneydoğu Anadolu Arama Projesi Diğer Bölgeler Arama

Detaylı

BİTKİ SU TÜKETİMİ 1. Bitkinin Su İhtiyacı

BİTKİ SU TÜKETİMİ 1. Bitkinin Su İhtiyacı BİTKİ SU TÜKETİMİ 1. Bitkinin Su İhtiyacı Bitki, yapraklarından sürekli su kaybeder; bünyesindeki su oranını belirli seviyede tutabilmesi için kaybettiği kadar suyu kökleri vasıtasıyıla topraktan almak

Detaylı

Devredilen Sulama Şebekelerinde Performans ı n Değerlendirilmesi: Konya Örne ğ i

Devredilen Sulama Şebekelerinde Performans ı n Değerlendirilmesi: Konya Örne ğ i TARIM BILIMLERI DERGISI 1997, 3 (1) 79-86 Devredilen Sulama Şebekelerinde Performans ı n Değerlendirilmesi: Konya Örne ğ i Belgin ÇAKMAK' Geli ş Tarihi : 27.01 1997 Özet : Sulama projeleri tüm çabalara

Detaylı

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (35): (2005) 1-7

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (35): (2005) 1-7 S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (35): (2005) 1-7 ISPARTA KOŞULLARINDA FASULYENİN (Phaseolus vulgaris L.) SU TÜKETİMİ 1 Yusuf UÇAR 2 Abdullah KADAYIFÇI 2 H. İbrahim YILMAZ 2 Nevruz YARDIMCI 2 Süleyman

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

Ankara Murted Sulamas ı nda Su Kullan ı m ve Dağıtı m Etkinli ğ inin Belirlenmesi *

Ankara Murted Sulamas ı nda Su Kullan ı m ve Dağıtı m Etkinli ğ inin Belirlenmesi * TARIM BILIMLERI DERGISI 1997, 3 (2) 83-88 Ankara Murted Sulamas ı nda Su Kullan ı m ve Dağıtı m Etkinli ğ inin Belirlenmesi * Nurinisa AĞIAMI Ş 1 M.Ali TOKGOZ1 Geliş Tarihi : 28.07.1997 Özet: Bu çal ışmada,

Detaylı

3.1-Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlas ı ile uygulan. ı r. 3- Tarifedeki ücretlere ilaveler:

3.1-Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlas ı ile uygulan. ı r. 3- Tarifedeki ücretlere ilaveler: Pazar, 24 Mays 2009 17:49 - NOTLAR: 1- Gelir, kurumlar, muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerini, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 227 nci maddesi ve bu maddeye bağl olarak yaplan düzenlemelere göre

Detaylı

Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü

Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü - doi: 10.17932/ IAU.IAUD.m.13091352.2015.7/26.15-21 Şerzan ASLAN 1

Detaylı

Konut Fiyat Endeksi ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Konut Fiyat Endeksi ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Konut Fiyat Endeksi ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Reel Sektör Verileri Müdürlüğü İçindekiler I- Amaç... 3 II- Kapsam... 3 III- Veri Kaynağı... 3 IV- Veri Derleme Yöntemi... 3

Detaylı

HİDROLOJİ. Buharlaşma. Yr. Doç. Dr. Mehmet B. Ercan. İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

HİDROLOJİ. Buharlaşma. Yr. Doç. Dr. Mehmet B. Ercan. İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü HİDROLOJİ Buharlaşma Yr. Doç. Dr. Mehmet B. Ercan İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü BUHARLAŞMA Suyun sıvı halden gaz haline (su buharı) geçmesine buharlaşma (evaporasyon) denilmektedir. Atmosferden

Detaylı

Söke İlçesinde Pnömatik Ekim Makinaları Talep Projeksiyonunun Belirlenmesi*

Söke İlçesinde Pnömatik Ekim Makinaları Talep Projeksiyonunun Belirlenmesi* 91 Söke İlçesinde Pnömatik Ekim Makinaları Talep Projeksiyonunun Belirlenmesi* Hakan Destici (1) Cengiz Özarslan (2) (1) Söke Ziraat Odası, Söke / Aydın (2) ADÜ Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü,

Detaylı

2012 YILI HAZİRAN-AĞUSTOS DÖNEM ATAMALARI İÇİN KURULUŞ VE UNVAN BAZINDA İLAN EDİLEN BOŞ MÜHENDİS KADROLARI

2012 YILI HAZİRAN-AĞUSTOS DÖNEM ATAMALARI İÇİN KURULUŞ VE UNVAN BAZINDA İLAN EDİLEN BOŞ MÜHENDİS KADROLARI 1 ADANA Adana Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Adana Gıda Kontrol Laboratuvar 1 Su Ürün.Müh. Su Ürünleri Müh. 2 AFYON KARAHİSAR Afyonkarahisar Gıda Kontrol Laboratuvar 3 AMASYA Amasya Gıda Kontrol

Detaylı

ek: eğitim izleme göstergeleri

ek: eğitim izleme göstergeleri ek: eğitim izleme göstergeleri, eğitim izleme raporu 2011, sfa 157-202 ek: eğitim izleme göstergeleri Eğitim İzleme Raporu nun eki olarak üçüncü kez kamuoyuna sunduğumuz Eğitim İzleme Göstergeleri nin

Detaylı

REASSESSMENT OF EXISTING IRRIGATION PROJECTS WITH FAO CRITERIA: TAVAS PLAIN EXAMPLE A. C. KOÇ * & Ü. GÜNER **

REASSESSMENT OF EXISTING IRRIGATION PROJECTS WITH FAO CRITERIA: TAVAS PLAIN EXAMPLE A. C. KOÇ * & Ü. GÜNER ** REASSESSMENT OF EXISTING IRRIGATION PROJECTS WITH FAO CRITERIA: TAVAS PLAIN EXAMPLE A. C. KOÇ * & Ü. GÜNER ** * Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Denizli a_c_koc@pamukkale.edu.tr

Detaylı

YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR

YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR 2002-2016 YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR 1 ADANA SANAYİ ODASI 2 ADANA TİCARET BORSASI 3 ADANA TİCARET ODASI 4 ADIYAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI 5 AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI 6 AFYONKARAHİSAR

Detaylı

Bursa Ovası Yeraltısuyu Sulamasında Çiftçi Sulamalarının Değerlendirilmesi

Bursa Ovası Yeraltısuyu Sulamasında Çiftçi Sulamalarının Değerlendirilmesi Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16: 97-104 Bursa Ovası Yeraltısuyu Sulamasında Çiftçi Sulamalarının Değerlendirilmesi Çimen Zehra ŞAHİNLER * Kemal Sulhi GÜNDOĞDU** ÖZET Bu çalışmada, Bursa Ovası Yeraltısuyu

Detaylı

Yağmurlama Sulama Sistemlerinde Su Da ğıl ımı ile Tasar ı m Kriterleri Aras ı ndaki İ lişkiler*

Yağmurlama Sulama Sistemlerinde Su Da ğıl ımı ile Tasar ı m Kriterleri Aras ı ndaki İ lişkiler* TARIM BILIMLERI DERG İ S İ 2003, 9 (3) 296-304 Yağmurlama Sulama Sistemlerinde Su Da ğıl ımı ile Tasar ı m Kriterleri Aras ı ndaki İ lişkiler* İlknur KUTLAR' M. Ali TOKGÖZ2 Geli ş Tarihi: 12.07.2002 Özet:

Detaylı

Harran Ovas ı Sulama Birliklerinde Antepf ıst ığı n ı n Sulama Planlamas ı

Harran Ovas ı Sulama Birliklerinde Antepf ıst ığı n ı n Sulama Planlamas ı TARIM BILIMLERI DERGISI 1, 7 (4) 114-120 Harran Ovas ı Sulama Birliklerinde Antepf ıst ığı n ı n Sulama Planlamas ı Berna KENDIRLI' Geli ş Tarihi : 27.07.1 Özet: Son y ı llarda gelişmekte olan di ğer ülkelerde

Detaylı

AYDIN KOŞULLARINDA İKİNCİ ÜRÜN MISIRIN SU TÜKETİMİ. Necdet DAĞDELEN, Talih GÜRBÜZ 1

AYDIN KOŞULLARINDA İKİNCİ ÜRÜN MISIRIN SU TÜKETİMİ. Necdet DAĞDELEN, Talih GÜRBÜZ 1 ADÜ Ziraat Dergisi 2008; 5(2);67-74 AYDIN KOŞULLARINDA İKİNCİ ÜRÜN MISIRIN SU TÜKETİMİ Necdet DAĞDELEN, Talih GÜRBÜZ 1 ÖZET Aydın koşullarında 2003 ve 2004 yılları arasında yürütülen bu çalışmada, yüzey

Detaylı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hizmet Birimleri

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hizmet Birimleri Hizmet Birimleri Hayvancılık Genel Müdürlüğü Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Tarımsal AraĢtırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/38 TARİH: 13.07.2010

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/38 TARİH: 13.07.2010 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/38 TARİH: 13.07.2010 KONU Amortisman Oranlarına Değişiklik Ve İlaveler Yapan 399 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı. Maliye Bakanlığınca 8/7/2010 tarihinde 27635

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi. Ankara Üniversitesi

Adnan Menderes Üniversitesi. Ankara Üniversitesi KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Berrin ŞAHİN Ünvanı Mühendis Telefon 2565811123 E-mail berrin.sahin@gthb.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 19.05.1962-Ankara EĞİTİM BİLGİLERİ Doktora Üniversite Adı - Akademik Birim/Mezuniyet

Detaylı

Sulama Şebekelerinde Sistem Performans ı n ı n Değerlendirilmesi-

Sulama Şebekelerinde Sistem Performans ı n ı n Değerlendirilmesi- TARIM BILIMLERI DERGISI 1998, 4 (2), 39-48 Sulama Şebekelerinde Sistem Performans ı n ı n Değerlendirilmesi- Emel Seçkin KOCABA Ş ' İ rfan Geli ş Tarihi: 15.05.1998 Özet : Bu çal ışmada DSI taraf ı ndan

Detaylı

YAMAÇ 5,20 MW Hidroelektrik Santrali

YAMAÇ 5,20 MW Hidroelektrik Santrali YAMAÇ 5,20 MW Hidroelektrik Santrali Bu doküman, Yamaç Hidroelektrik Santralinin Gold Standard prosedürlerine uygun şekilde sertifikalandırılması sürecinin bir parçası olarak hazırlanmıştır ve projeye

Detaylı

ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI

ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI Ali ÖZKURT Orman Yüksek Mühendis Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü PK.18 33401 TARSUS 1.GİRİŞ Türkiye'de orman varlığının

Detaylı

İzmir de Yetiştirilen Bazı Bitkiler İçin Bitki Su Tüketimi Değerleri ve Sulama Programları

İzmir de Yetiştirilen Bazı Bitkiler İçin Bitki Su Tüketimi Değerleri ve Sulama Programları Ceylan ve Ark. Araştırma Makalesi (Research Article) Hatice GÜRGÜLÜ Mehmet Ali UL Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, 35100, İzmir / Türkiye sorumlu yazar: hatice.gurgulu@ege.edu.tr

Detaylı

Ankara Koşullar ında Yoncan ın Su Tüketimi

Ankara Koşullar ında Yoncan ın Su Tüketimi TRIM BiLIMLERI DERGISI 1999, 5 (1), 71-76 nkara Koşullar ında Yoncan ın Su Tüketimi M. Fatih SELENY1 bdullah KDYIFCI 1 Geliş Tarihi: 02.12.1998 özet: Köy Hizmetleri nkara ra şt ırma Enstitüsünde, 1995

Detaylı

TÜRKĠYE DEKĠ YERALTISULARININ ARAġTIRILMASI, ĠġLETĠLMESĠ Ve YÖNETĠMĠ ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME

TÜRKĠYE DEKĠ YERALTISULARININ ARAġTIRILMASI, ĠġLETĠLMESĠ Ve YÖNETĠMĠ ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME TÜRKĠYE DEKĠ YERALTISULARININ ARAġTIRILMASI, ĠġLETĠLMESĠ Ve YÖNETĠMĠ ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME Hasan KIRMIZITAŞ Jeoloji Mühendisi DSİ 5. Bölge Müdürlüğü-ANKARA TMMOB, JMO - Bilimsel Teknik Kurulu Hidrojeoloji

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Bursa İli Karacabey İlçesinde Organik ve Konvansiyonel Şeftali Üretiminin Maliyetler Açısından Karşılaştırılması*

Bursa İli Karacabey İlçesinde Organik ve Konvansiyonel Şeftali Üretiminin Maliyetler Açısından Karşılaştırılması* Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 37 (2), 207-216, 2006 ISSN : 1300-9036 Bursa İli Karacabey İlçesinde Organik ve Konvansiyonel Şeftali Üretiminin Maliyetler Açısından Karşılaştırılması* Avni BİRİNCİ Koray

Detaylı

Resim 1: Kongre katılımı (erken kayıt + 4 günlük kongre oteli konaklaması) için gereken miktarın yıllar içerisindeki seyri.

Resim 1: Kongre katılımı (erken kayıt + 4 günlük kongre oteli konaklaması) için gereken miktarın yıllar içerisindeki seyri. Patoloji Dernekleri Federasyonu Başkanlığına, Son yıllarda patoloji kongrelerinin katılım ücretlerinin çok yüksek olduğu yakınmaları arttı. Bu nedenle kongrelerimizi daha ucuza yapmaya çalıştık. Hemen

Detaylı

Salihli Yöresinde Sulama Açısından Kuraklık Analizi

Salihli Yöresinde Sulama Açısından Kuraklık Analizi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2002, 39(3): 113-120 ISSN 1018-8851 Salihli Yöresinde Sulama Açısından Kuraklık Analizi Y. Ersoy YILDIRIM 1 Summary Drought Analysis for Irrigation in Salihli Region The amount

Detaylı

AYDIN OVASI KOŞULLARINDA YÜZEY SULAMA YÖNTEMİ İLE SULANAN PAMUĞUN SU TÜKETİMİ. Necdet DAĞDELEN, Ersel YILMAZ, Ö. Faruk DURDU

AYDIN OVASI KOŞULLARINDA YÜZEY SULAMA YÖNTEMİ İLE SULANAN PAMUĞUN SU TÜKETİMİ. Necdet DAĞDELEN, Ersel YILMAZ, Ö. Faruk DURDU ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 2005; 2(2) : 21-26 AYDIN OVASI KOŞULLARINDA YÜZEY SULAMA YÖNTEMİ İLE SULANAN PAMUĞUN SU TÜKETİMİ 1 1 1 Necdet DAĞDELEN, Ersel YILMAZ, Ö. Faruk DURDU ÖZET Aydın ovası koşullarında

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013 Yason Burnu TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute SEÇİLMİŞ

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Şubat/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Şubat/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 136 Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Hizmetleri BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 2007 yılı içinde uygulanacak olan

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

JET MOTORLARININ YARI-DĐNAMĐK BENZETĐŞĐMĐ ve UÇUŞ ŞARTLARINA UYGULANMASI

JET MOTORLARININ YARI-DĐNAMĐK BENZETĐŞĐMĐ ve UÇUŞ ŞARTLARINA UYGULANMASI makale JET MOTORLARININ YARI-DĐNAMĐK BENZETĐŞĐMĐ ve UÇUŞ ŞARTLARINA UYGULANMASI Bekir NARĐN *, Yalçın A. GÖĞÜŞ ** * Y.Müh., TÜBĐTAK-SAGE ** Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ AMAÇ 2001 yılında 4691 sayılı yasayla kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde; teknolojik bilginin üretilmesi, üretilen bilginin ticarileştirilmesi, üründe ve üretim yöntemlerinde

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

Bülten No 2: Ekim 2011-Mayıs 2012

Bülten No 2: Ekim 2011-Mayıs 2012 AGROMETEOROLOJİK ÜRÜN VERİM TAHMİNİ BÜLTENİ Bülten No 2: Ekim 2011-Mayıs 2012 Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Bölümü Meteoroloji Genel Müdürlüğü

Detaylı

AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar

AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar AMAÇ Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Avrupa Birliğine üye ve aday ülkeler arasında

Detaylı

Kırsal Kalkınmada Yönetişim. Şanlıurfa Örneği Ülker Şener-Evren Aydoğan

Kırsal Kalkınmada Yönetişim. Şanlıurfa Örneği Ülker Şener-Evren Aydoğan Kırsal Kalkınmada Yönetişim Şanlıurfa Örneği Ülker Şener-Evren Aydoğan Çalışmanın arka planı Amaç: Kırsal kalkınmada yönetişim mekanizmalarının nasıl işlediği ve hangi araçların kullanıldığı Urfa özgülünde

Detaylı

TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR

TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR Tüvturk Araç Muayene işleminin araç sahiplerine en az zaman kaybettirerek gerçkeleştirilmesi amaçlanarak kurulan araç muayene randevu sistemi yoğunluğu

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA

TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA 4. YARIYIL KOD DERSLER İş Yükü AKTS K (saat) 0624401 Bahçe Bitkileri 150 5 3 0624402 Tarla Bitkileri 150 5 3 0624403 Bitki Koruma 150 5 3 0624404 Toprak Fiziği 120 4 3 0624405

Detaylı

Bülten No : 2015 / 2 (1 Ekim Haziran 2015)

Bülten No : 2015 / 2 (1 Ekim Haziran 2015) Agrometeorolojik Verim Tahmin Bülteni Bülten No : 2015 / 2 (1 Ekim 2014-30 Haziran 2015) Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü / Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama

Detaylı

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü İskân Dairesi Başkanlığı Www.iskan.gov.tr Baskı Yılı: 2014 Sunuş Son yıllarda ülke ekonomisi için önemi büyük baraj, havaalanı, termik santrali, karayolu, demiryolu gibi projeler

Detaylı

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Prof. Dr. Günay Özmen İTÜ İnşaat Fakültesi (Emekli), İstanbul gunayozmen@hotmail.com 1. Giriş Çağdaş deprem yönetmeliklerinde, en çok göz önüne

Detaylı

YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6

YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6 2015 OKUL ADI SORU SAYISI TEMEL SOSYAL YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6 1 40 26,62 10,91 27,58 22,46 325,218 310,003 355,402 349,084 357,564 344,551 2 40 17,46 10,35 25,77 16,44 275,100 268,374 307,336

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler,

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Bu araştırmada Fen Bilgisi sorularını anlama düzeyinizi belirlemek amaçlanmıştır. Bunun için hazırlanmış bu testte SBS de sorulmuş bazı sorular

Detaylı

29 Araştırma Makalesi. Kışlık Buğdayda Farklı Toprak İşleme Tekniklerinin Toprak Nem İçeriği ve Verim Parametreleri Üzerine Etkisi*

29 Araştırma Makalesi. Kışlık Buğdayda Farklı Toprak İşleme Tekniklerinin Toprak Nem İçeriği ve Verim Parametreleri Üzerine Etkisi* 29 Araştırma Makalesi Kışlık Buğdayda Farklı Toprak İşleme Tekniklerinin Toprak Nem İçeriği ve Verim Parametreleri Üzerine Etkisi* Feride ÇAPAR, Kenan UÇAN** KSÜ, Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KPSS Sınavına hazırlık dosyalarımız son 3 yılda yapılan sınavlarda çıkmış sorular baz alınarak hazırlanmıştır. İtinalı çalışmalarımıza rağmen

Detaylı

NEW ANTİQUE SANAT GALERİSİ AÇILDI

NEW ANTİQUE SANAT GALERİSİ AÇILDI NEW ANTİQUE SANAT GALERİSİ AÇILDI Y. Mimar Dekoratör Fikret Tekiner in özgün tasarımlarının teşhir edildiği ve satışa sunulduğu New Antik Sanat Galerisi Meral Beylem yönetiminde Bodrumda açıldı. Galeride

Detaylı

4. Numaralandırdığımız her boru parçasının üzerine taşıdıkları ısı yükleri yazılır.

4. Numaralandırdığımız her boru parçasının üzerine taşıdıkları ısı yükleri yazılır. 4. KOLON ŞEMASI VE BORU ÇAPI HESABI Tesisatı oluşturan kazan, kollektörler, borular,,vanalar, ısıtıcılar,genleşme deposu ile diğer donanım ve armatürlerin tümünün düşey görünüşünü iki boyutlu olarak gösteren

Detaylı

TÜRKİYEDE SANAYİ ERCE MOLA 11-F 768

TÜRKİYEDE SANAYİ ERCE MOLA 11-F 768 TÜRKİYEDE SANAYİ ERCE MOLA 11-F 768 Sanayi Ham maddelerin ya da yarı işlenmiş maddelerin işlenmesiyle yeni ürünler elde edilerek kullanıma hazır hale getirilmesine sanayi (endüstri) denir. Gelişmiş ülkeler

Detaylı

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE RAKAMLARLA ALANYA YÜZÖLÇÜMÜ 2.751 KM² ORMAN ALANI 178.971 HEKTAR TARIM ARAZİSİ 26.129 HEKTAR AKDENİZ E KIYISI 70 KİLOMETRE BELEDİYE 17 KÖY

Detaylı

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr.

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr. Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2014-1-132 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 15-12/159-72 Karar Tarihi : 18.03.2015 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr.

Detaylı

Sizleri, M. Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Sizleri, M. Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sizleri, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız ev sahipliğinde 13-15 Haziran 2013 tarihleri arasında Adana da gerçekleştirilecek olan Ulusal Kamu Yatırımlarında Arazi Toplulaştırma Faaliyetlerinin

Detaylı

K ısı nt ı l ı Sulamada Farkl ı Sulama Programlar ı n ı n İşletme Baz ı nda Karşı la şt ı r ı lmas ı

K ısı nt ı l ı Sulamada Farkl ı Sulama Programlar ı n ı n İşletme Baz ı nda Karşı la şt ı r ı lmas ı TARIM BILIMLERI DERGISI 1997, 3 (1) 33-38 K ısı nt ı l ı Sulamada Farkl ı Sulama Programlar ı n ı n İşletme Baz ı nda Karşı la şt ı r ı lmas ı Y. Ersoy YILDIRIM 1 ş Tarihi : 11.03 1997 Geli Özet: Ara şt

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

KREDİ VE YURTLAR KURUMU YATIRIMDA OLAN YURTLARIN DURUMU GENEL İCMALİ SÖZLEŞME AŞAMASINDA OLAN İHALE AŞAMASINDA OLAN

KREDİ VE YURTLAR KURUMU YATIRIMDA OLAN YURTLARIN DURUMU GENEL İCMALİ SÖZLEŞME AŞAMASINDA OLAN İHALE AŞAMASINDA OLAN KREDİ VE YURTLAR KURUMU YATIRIMDA OLAN YURTLARIN DURUMU GENEL İCMALİ ADET KAPASİTE İNŞAATI TAMAMLANAN İNŞAATI DEVAM EDEN SÖZLEŞME AŞAMASINDA OLAN İHALE AŞAMASINDA OLAN PROJE AŞAMASINDA OLAN ARSA HUKUKİ

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 173 174 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri EK-1 BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) EMO Yönetim Kurulunun 06.11.2015 tarih ve 44/51 sayılı

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 10.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28349

Resmi Gazete Tarihi: 10.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28349 Resmi Gazete Tarihi: 10.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28349 RÜZGÂR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARI İÇİN YAPILACAK RÜZGÂR VE GÜNEŞ ÖLÇÜMLERİ UYGULAMALARINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/01)

Detaylı

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com 1.1.Su Kaynakları ve Hidrolojik Rejim Üzerindeki 1.2. Toprak Kaynakları Üzerindeki 1.3. Atmosfer Üzerindeki 1.2.Toprak Kaynakları Üzerindeki Toprak Tuzluluğu ve Suya Doygunluk Toprak u Sedimentasyon 1.2.Toprak

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Risk Merkezi Aylık Bülteni

Risk Merkezi Aylık Bülteni Risk Merkezi Aylık Bülteni Ocak 2016 Sayı: 5 Mart 2016 İçindekiler Sayfa No Açıklamalar 2 I. Krediler/Tasfiye Olunacak Alacaklar Bankalar, Finansman Şirketleri, Faktoring Şirketleri ve Finansal Kiralama

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZE BAĞLI TAŞRA TEŞKİLATI BİRİMLERİNİN İDARİ BAĞLILIKLARININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZE BAĞLI TAŞRA TEŞKİLATI BİRİMLERİNİN İDARİ BAĞLILIKLARININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZE BAĞLI TAŞRA TEŞKİLATI BİRİMLERİNİN İDARİ BAĞLILIKLARININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Detaylı

TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA

TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA 7. YARIYIL KOD DERSLER İş Yükü AKTS K (saat) 0624707 Bitirme Ödevi I 60 2 1 0624709 Toprak Su Yapıları 120 4 3 0624710 Drenaj 120 4 2 0624711 Sulama Sistemleri 2 4 3 Seçmeli

Detaylı

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ FARKLI ŞEKİL VE DOZLARDA UYGULANAN TKİ HÜMAS IN EKMEKLİK BUĞDAYIN BAYRAK YAPRAK BESİN ELEMENTİ KONSANTRASYONU, VERİM VE TANE PROTEİN KAPSAMINA ETKİLERİ Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ Bu

Detaylı

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu Nisan / 2016

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu Nisan / 2016 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu I İÇİNDEKİLER 1. LPG ÜRETİMİ...1 2. YURT DIŞI LPG TİCARETİ...1-2 2.1. İthalat...1 2.2. İhracat...2 3. YURT İÇİ LPG TİCARETİ...3-16 3.1. Ürün

Detaylı

LABORATUVAR TEKNİKERİ /TARIMSAL LABORATUVAR TEKNİKERİ

LABORATUVAR TEKNİKERİ /TARIMSAL LABORATUVAR TEKNİKERİ TANIM Tarımsal üretimde toprak, su, bitki, gıda, yem ve gübre analizlerini laboratuar şartlarında yapan, ilgili mühendislerce belirlenen bitki koruma tekniklerini yöntemine uygun olarak yapan kişidir.

Detaylı

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (37): (2005)

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (37): (2005) S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (37): (2005) 135145 KONYA KENT MERKEZİNDE FARKLI SULAMA UYGULAMALARINDA ÇİM SU TÜKETİMİ VE BİTKİ KATSAYILARININ BELİRLENMESİ 1 Mehmet ŞAHİN 2 Mehmet KARA 2 2 Selçuk Üniversitesi,

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA ÇİFTLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ne ait tarla arazisi,

Detaylı

Tarým Arazilerinin Amaç Dýþý Kullanýmý; Erzurum Örneði

Tarým Arazilerinin Amaç Dýþý Kullanýmý; Erzurum Örneði Tarým Arazilerinin Amaç Dýþý Kullanýmý; Erzurum Örneði Ekoloji 13, 52, 1-6 2004 Ali Kýlýç ÖZBEK Devlet Su Ýþleri 8. Bölge Müdürlüðü 25100, ERZURUM Taþkýn ÖZTAÞ Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM DALI 2015-YL-022

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM DALI 2015-YL-022 T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM DALI 2015-YL-022 ARAZİ TOPLULAŞTIRMASININ AÇIK KANAL VE YAĞMURLAMA SULAMA SİSTEMLERİNİN YATIRIM MALİYETİ ÜZERİNE

Detaylı

Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması

Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması TÜRKİYE DE YIĞMA BİNALAR İÇİN DEPREMSEL RİSK HARİTASI ELDE EDİLMESİ Yard. Doç. Dr. Ahmet TÜRER & Abdullah DİLSİZ (M.S.) 17.02.2005 AMAÇ & KAPSAM Bu çalışmada,

Detaylı

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2011-4-88 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 11-43/913-283 Karar Tarihi : 14.07.2011 A.

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2011-4-88 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 11-43/913-283 Karar Tarihi : 14.07.2011 A. 10 20 30 40 Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2011-4-88 (Önaraştırma) Karar Sayısı : Karar Tarihi : 14.07.2011 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr. Nurettin

Detaylı

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Bu bölümde; Fizik ve Fizi in Yöntemleri, Fiziksel Nicelikler, Standartlar ve Birimler, Uluslararas Birim Sistemi (SI), Uzunluk, Kütle ve

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

EĞİRDİR VE BEYŞEHİR GÖLLERİNİN UYDU VERİLERİ VE TOPOĞRAFİK HARİTA YARDIMIYLA KIYI ÇİZGİSİ DEĞİŞİMLERİ

EĞİRDİR VE BEYŞEHİR GÖLLERİNİN UYDU VERİLERİ VE TOPOĞRAFİK HARİTA YARDIMIYLA KIYI ÇİZGİSİ DEĞİŞİMLERİ Doğal Kay. ve Eko. Bült. (2015) 20: 37-45 EĞİRDİR VE BEYŞEHİR GÖLLERİNİN UYDU VERİLERİ VE TOPOĞRAFİK HARİTA YARDIMIYLA KIYI ÇİZGİSİ DEĞİŞİMLERİ oluşturmaktadır. Günümüzde artan su ihtiyacı ve mevcut su

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı