Ankara Murted Sulamas ı nda Su Kullan ı m ve Dağıtı m Etkinli ğ inin Belirlenmesi *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ankara Murted Sulamas ı nda Su Kullan ı m ve Dağıtı m Etkinli ğ inin Belirlenmesi *"

Transkript

1 TARIM BILIMLERI DERGISI 1997, 3 (2) Ankara Murted Sulamas ı nda Su Kullan ı m ve Dağıtı m Etkinli ğ inin Belirlenmesi * Nurinisa AĞIAMI Ş 1 M.Ali TOKGOZ1 Geliş Tarihi : Özet: Bu çal ışmada, Devlet Su I şleri taraf ından 1971 y ı l ında işletmeye aç ılan Mürted sulama projesi ele al ınm ış ve ovan ın sulamas ı için yap ılan tesislerden optimum biçimde yararlanmaya ili şkin seçeneklerin ara şt ı r ılmas ı planlanm ışt ır. Bu amaca uygun olarak, doğrusal programlama yöntemlerinden yararlan ılarak optimum sulama alan ı ve bitki desenlerinin saptanmas ı, su kullan ım rand ımanlar ının artt ı r ılmas ı yönünden su iletim sistemlerinin geliştirilmesi ve tarla içi su da ğıtım sistemlerinin düzenlenmesine ilişkin analizler yap ı lm ışt ır. FAO taraf ından geliştirilen DASI bilgisayar program ı yard ımı ile proje ekonomik aç ıdan incelenmi ştlr. Ayr ıca, CROPWAT bilgisayar paket program ı ile sulama alan ında yetiştirilen çeşitli bitkilere ilişkin optimum sulama programlar ı oluşturulmu ştur. Anahtar kelimeler: Sulama projesi, sulama sistemi, su kullan ım etkinliği, optimum bitki deseni, sistem performans ı. Determination of Water -Use and Distribution Efficiency in Ankara Murted irrigation Project Abstract : The alm of this study was to evaluate and determine the most efficient use of water in the Mürted irrigation project which was established by the State Hydraulic Works in By using linear programming method, optimal inigation area and crop patterns were determined. Economical analysis of the project was carried out by using the computer program DASI, which was developed by FAO. Finally the optimum irrigation scheduling programs for various crops grown in the area were calculated by means of the program CROPWAT. Key words: Irrigation project, irrigation system, water - use eff ıciency, optimal crop pattern, system performance. Giriş Tar ımsal üretimin art ı r ı lmas ı, tar ım alanlar ı n ı n genişletilmesiyle veya birim alandan en fazla ürünün al ınmas ıyla sa ğlanabilir. Birçok ülkede oldu ğu gibi ülkemizde de üzerinde tar ım yap ı labilecek arazilerin artt ı r ılmas ı ihtimali hemen hemen kalmam ışt ır. Bu nedenle tar ımsal üretimin artt ı r ılmas ı ancak doğal kaynaklar ı m ızdan olan su ve topra ğı m ız ı etkin kullanarak, birim alandan daha fazla ürün almakla sa ğlanabilir. Bu ise ancak toprak ve su kaynaklar ı m ız ın optimum şekilde kullan ı lmas ı na yönelik çal ış malarla gerçekle ştirilebilir. Su ve toprak kaynaklar ı n ın geli ştirilmesi amac ıyla haz ı rlanan sulama projelerinin ba şar ı l ı bir biçimde i şletilmesi ve uzun ön ıürlü olmas ı, tar ım arazilerine yeterli suyun sa ğlanmas ı ve bu sa ğlanan suyun verimli bir şekilde kullan ı lmas ı na ba ğ l ı d ır. Yüksek verimli bir tar ım sisteminin gerçekle ştirilmesinde temel konulardan birisi etkin su da ğıtım ve kullan ı m ıd ır. Su da ğıt ı m ve kullan ı m hizmetleri; i şletme, bak ım ve sulama destek hizmetlerini içermektedir. Bir sulama alan ı nda bu hizmetlerin etkin bir şekilde yerine getirilmesi ancak kaynaklar ı n optimum bir şekilde kullan ı m ı ile mümkün olabilir (Balaban 1986, Benli 1974). Optimum çözüme ula şmada sulama projesini oluşturan unsurlar; sulama alan ı, su yap ılan, bitki su ihtiyaçlar ı ve toprak tipi bir bütün olarak ele al ı nmal ı d ı r. Böylece, uygun bir model kurularak amaç fonksiyonunu maksimum / minimum k ı lacak çözümlerle optimum değere ula şılabilir (Hall ve Dracup, 1970). Su ve toprak kaynaklar ı n ın geli ştirilmesi amac ıyla haz ırlanan sulama projelerinde optimum çözüme ula şma amac ıyla yap ılan birçok ara şt ı rman ı n baz ılar ı aşağıda özetlenmi ştir. Benli (1974), Aksaray - Ulu ı rmak sulama alan ında doğrusal programlama yöntemini kullanarak optimum su kullan ı m ı n ı sağlayacak bitki deseni ve optimum sulama alanlar ı n ı n bulunmas ı konusunda modeller olu şturmuştur. Ridder (1975), yeralt ı su kaynaklar ın ın optimum bir biçimde planlanmas ı amac ıyla doğrusal programlama yöntemini kullanarak matematiksel modeller geli ştirmi ştir. Ara şt ı rmada tar ı msal üretim alanlar ı ve optimum bitki desenine göre birim alan için gereksinim duyulan sulama suyu miktar ı ve sulama suyunun sa ğland ığı kuyu debileri parametre olarak ele al ı nm ışt ı r. Sönmez ve Benli (1976), do ğrusal programlama yöntemi ile Eski şehir - Alpu sulama projesinin değerlendirilmesi amac ıyla yapt ı klar ı ara şt ı rmada; sulama şebekesi için optimum sulama alanlar ı, bitki desenleri ve sulama suyunun marjinal de ğerlerini belirlemeyi amaçlam ışlard ır. Ara şt ırma sonucunda en yüksek gelir veren modelde bitki desenini, %29 hububat, %25 şekerpancar ı, %20 patates, %10 yonca, %10 bostan, %6 ayçiçe ği olarak belirlemi şlerdir. Bos (1980), bitkisel üretimde sulama suyunun etkin kullan ı m ı n ı artt ı rmak amac ıyla sulama sistemlerinin pro- Bu çal ışmay ı Milli Prodüktivite Merkezi desteklemi ştir. Doktora Tezi özeti Ankara Üniv. Ziraat Fak. Tar ımsal Yap ılar ve Sulama Bölümü,Ankara

2 84 TARIM BILIMLERI DERGISI 1997, Cilt 3, Say ı 2 jelenmesi ve i şletilmesinde; verim-bitki su tüketimi; verimkullan ı lan su ve verim-sulama masraf ı oranlar ı n ı n gözönüne al ı nmas ı gerekti ğ ini belirtmi ştir Tekinel ve Çevik (1980), uygulamaya yeni aç ı lacak devlet sulama şebekelerinde, mevcut su ile sulanabilir arazi potansiyelinin tamam ı n ı n sulanabilmesi için, bitki deseninin alternatif planlar biçiminde saptanmas ı ve bölge ko ş ullar ı na uygun optimum bitki desenlerinin elde edilmesi gerekti ğ ini belirtmi ş lerdir. Balaban vd.(1986), sulama organizasyonu ve yönetimi konusunda yap ı lan çal ış mada, sulama şebekelerinde çiftçi refah ı n ı n en üst düzeye ç ı kar ı lmas ı nda mevcut idari yap ı da koordinasyon, entegre ve matriks olmak üzere belli ba ş l ı üç organizasyon yap ı s ı n ı irdelemi ş ler ve GAP sulamalar ı için en uygun organizasyon yap ı s ı n ı n matriks biçimi organizasyon olaca ğı n ı belirlemi şlerdir. Girgin (1987), Kalecik sulama projesinde su kullan ı m etkinli ğinin ara şt ı r ı lmas ı amac ıyla yapt ığı çal ışmada, uygulanan su miktar ı na kar şı l ı k y ı llara göre elde edilen gelirler ve bunlar ı n de ğ i ş imini incelemi ştir. Ayr ı ca, projenin ekonomik analizini yaparak projedeki çeşitli unsurlar ı n de ğ i ş imlerini ara şt ı rm ışt ı r. Bernardo et all (1988), k ı s ıtl ı su temini ko ş ullar ı nda sulama suyunun, sulama mevsimi boyunca optimum dağıt ı m ı n ı n belirlenmesi amac ıyla iki a ş amal ı bir simulasyon ve matematiksel programlama modeli geli ştirmi ş lerdir. Çe şitli su k ı s ıt ı ko ş ullar ı nda modelin çözümlenmesi ile elde edilen sonuçlar, sulama suyunun %40 oran ı nda azalt ı ld ığı ko şulda, gelirde ancak %10 bir azalma oldu ğ unu göstermi ştir. Evsahibio ğ lu vd.(1988), Gök ı rmak-hasköy sulama projesinin ekonomik analizinde, FAO taraf ı ndan geli ş- tirilen DASI paket program ı n ı kullanm ışlar, 6 farkl ı bitki için fayda-masraf parametrelerini belirlemi ş lerdir. Sonuç olarak çok say ı da alternatifin k ı sa zamanda değ erlendirilmesinin mümkün oldu ğ unu ve en yüksek fayday ı sa ğ layacak desenin saptanmas ı na olanak veren simulasyon esas ı na dayal ı DASI paket program ı yard ı m ı yla optimuma yak ı n çözümlerin elde edilebilece ğ ini belirtmi ş lerdir. Beyribey (1989), Konya-Alakova yeralt ı suyu i ş letmesinde su da ğı t ı m ve kullan ı m etkinliklerinin saptanmas ı amac ı yla çal ışmalar yapm ışt ı r. Ara şt ı rmac ı daha sonra CROPWAT paket program ı n ı kullanarak söz konusu proje alan ı nda yeti ştirilecek bitkilerin sulama suyu ihtiyaçlar ı n ı belirlemi ş ve sulama zaman ı planlamas ı n ı yapm ışt ı r. Çakmak (1994), Konya-Çumra sulama projesinde su da ğıt ı m ve kullan ı m etkinli ğ inin belirlenmesinde izlenecek metodun geli ştirilmesi amac ı yla yapt ığı çal ış mada değ i şik alternatifler üzerinde çal ış m ışt ı r. Ayr ı ca, ara şt ı rma alan ı - n ı n ekonomik analizini y ı llar ı aras ı nda DASI program ı ile yaparak sonuçlar ı n ı DSI fayda / masraf oranlar ı ile kar şı la şt ı rm ışt ı r. Sonuçta iki fayda / masraf oran ı n ı n %7-41 aras ı nda de ğ i şim gösterdi ğ i belirlenmi ştir. Bu çal ış mada, sulaman ı n gerçekle şme oran ı n ı n oldukça dü ş ük oldu ğ u Devlet Su İş leri Ankara Mürted Sulamas ı ara şt ı rma alan ı olarak ele al ı nm ışt ı r. M ateryal ve Yöntem Ara şt ı rmada, sulama projesinden sa ğ lanan fayda büyük ölçüde sulama suyunun etkin kullan ı m ı na bağ l ı oldu ğ u için ilk a şamada projede su iletimi ve uygulama rand ı manlar ı saptanm ışt ı r. Daha sonra arazi, i şçilik ve sulama suyu k ı s ıtlar ı alt ı nda proje alan ı na ili şkin brüt kar ı maksimize eden optimum bitki deseni QSB paket program ı ile belirlenmi ştir. Söz konusu optimum bitki desenini ekonomik aç ıdan irdelenmesi DASI paket program ı ile yap ı lm ışt ı r. Çal ışman ı n son a şamas ı nda ise CROPWAT paket program ı yard ı m ıyla proje alan ı na ili ş kin bitkiler için sulama zaman ı planlanmas ı, şebeke su ihtiyac ı n ı belirlenmesi ve sulama yöntemi aç ı s ı ndan proje değ erlendirilmi ştir. Devlet Su İş leri taraf ı ndan 1971 y ı l ı nda i şletmeye aç ı lan Ankara Mürted sulamas ı çal ış ma alan ı olarak ele al ı nm ışt ı r. Ara şt ı rma alan ı nda y ı llar ı aras ı nda sulamaya aç ı lan alan, sulaman ı n gerçekleşti ği alan ve sulaman ı n gerçekleşme oran ı Çizelge 1'de, bitki desenleri ise Çizelge 2' de verilmi ştir. De ğerler Devlet Su I ş leri Genel Müdürlü ğ ünün y ı ll ı k olarak yay ı nlad ığı Sulama Sonuçlar ı De ğerlendirme Raporlar ı ndan al ı nm ışt ı r. Çizelge 1'in incelenmesinden de görülece ğ i gibi ara şt ı rma alan ı nda sulaman ı n gerçekleşme oranlar ı oldukça dü şüktür. Çizelge 2'de ise bitki desenindeki de ğ i şimin y ı llar itibar ı ile oldukça büyük farkl ı l ı k gösterdi ğ i izlenebilir. Her ne kadar bitki desenindeki ana bitki baklagiller olarak görülmekte ise de baz ı y ı llar şeker pancar ı ana bitki olarak ön s ı ray ı alm ışt ı r. Ara şt ı rma bu nedenle Mürted sulamas ı nda yürütülmü ş, ortaya ç ı kan sonuçlar ı n üzerinde durulmu ş ve ovan ı n sulanmas ı için yap ı lan tesislerden optimum biçimde yararlanmaya ili ş kin seçenekler ara şt ı r ı lm ışt ı r. Çizelge 1. Ara şt ı rma alan ı nda y ı llar ı aras ı nda sulaman ı n gerçekleşme oran ı Y ı llar Sulamaya Aç ı lan Alan (ha) Sulaman ın Gerçekle ştiği Alan (ha) Sulaman ın Gerçekle şme Oran ı (%)

3 AĞ LAMI Ş, N. ve M.A.TOKGÖZ "Ankara mürted sularnas ında su kullan ım ve da Ğ it ı m etkinliğinin belirlenmesi 85 Çizelge /lOrted sulama şebekesinde 1971-'1992 y ı llar ı aras ındaki bitki deseni Bitkiler Eltifiş Oran, % Eiaklagil '4, Bostan Ş.Pancan , Fidan , ,8 ı Meyve ,4 Cf.3 1.3' Sebze Patates 16 18, Soğ.Sarm Yonca Kavak Hububat 5, Toplam Ara şt ırma alan ındaki su iletimi ve da ğıt ım kanallar ındaki s ızma kay ı plar' h ız-kesit yöntemi ile elde edilmiştir. Ak ı m h ızlar ı n ı n ölçülmesinde Aott Arkansas tipi muline kullan ı lm ışt ır. S ızma kay ı plar ı n ı n hesaplanmas ında, kanal uzunlu ğu boyunca olu şabilecek buharla şma kay ı plar ı ihmal edilerek, a şa ğıdaki e şitlikten yararlan ılm ışt ı r. Eşitlikte: Qk = Q, - Q2 Qk =Gözönüne al ınan kanal uzunlu ğundaki s ızma kay ı plar' (L / s), Q ı =Kanal bölümü ba şlang ıcı nda ölçülen debi Us, Q2 =Kanal bölümü sonunda ölçülen debi Us'dir. Tarla su uygulama rand ımanlar ı a şa ğıdaki eş itliğe göre elde edilmi ştir (Güngör ve Y ı ld ı r ı m, 1987). Eşitlikte: Wa Ea = --- X Wf Ea =Tarla su uygulama rand ıman ı n ı, Ws =Etkili kök bölgesinde depolanan su rniktann ı, Wf=Tarlaya verilen su miktar ın ı göstermektedir. Araşt ırma alan ında optimum bitki deseninin belirlenmesi amac ıyla kurulan do ğrusal programlama modeli amaç fonksiyonu ve k ısıtlardan olu şmaktad ı r. Amaç fonksiyonu; ara şt ırma alan ında yeti ştirilecek ürünlerden elde edilen brüt kar ı maksimize edecek şekilde kurulmuştur (Sönmez ve Benli, 1976, Alt ı nbilek, 1977, Lucas et all 1981, Erku ş ve Demirci 1985, Balaban 1986). Amaç fonksiyonu: Zmax E ı=1 K ı s ıtlar:.z 1 x At. E Wi. X) 5 Qt (t=1,,12) 1.1. E ly x1 < IQ (t= 1, 12) i 1 Eşitliklerde: Cj. Xj Zmax Maksimum kar ı (TL), Cj =j.bitkinin brüt kar ı n ı, X1 =j.bitkinin ekili ş alan ı n ı (da), j =Bitki indisini (j= 1.2 n), n =Bitki say ısı n ı, At Toplam sulama alan ı n ı (da), wj =Bitkinin ayl ık su ihtiyac ı n ı (mm), Qt =t.ayda şebekeye verilecek toplam su miktar ını (m3), Itj =t.ayda j.bitki için gerekli ergin i ş gücü ihtiyac ı n ı (EIG/da), IGt = t. ayda ergin i ş gücü kapasitesini göstermektedir. Eşitliklerde bitki su tüketiminin belirlenmesi Penman-Monteith yöntemi yard ımıyla, sulama zaman ın ın planlanmas ı ise FAO taraf ından geli ştirilen CROPWAT paket program ı yard ı m ıyla yap ı lm ışt ır (Anonymous 1988, Smith 1991). Projenin ekonomik analizinde FAO taraf ından geli ştirilen DASI (Anonymous 1984) paket program ı kullan ı lm ışt ır. DASI proje ömrü süresince proje taraf ından üretilen veya tüketilen mallar ın ya da mal gruplar ının zaman serisini hesaplamaktad ır. Veriler bilgisayara kaydedildikten sonra, bilgisayar her plan için proje ömrü süresince üretilen ve tüketilen mallar ın miktar ın ı yine her plan için bu mallar ın değerlerini belirlemektedir.. Bu ç ı kt ılardan toplam girdi gereksinimleri ve toplam üretim hacmi değerleri gibi teknik parametrelerin yan ında proje ömrü süresince her y ıl için projenin toplam fayda ve masraf ı n ı saptamak mümkündür. Bulgular ve Tart ışma Sulama kanallar ında s ızma kay ıplar ını saptamak amac ıyla rastgele seçilen 10 kanal segmentinde s ızma kay ı plar ı Çizelge 3'de verilmi ştir. S ızma kay ıplar ı 3.13 L/s/ m. ile L/s/ m. gibi oldukça geni ş aral ı kta değ iştiği gözlenmiş, ortalama s ızma kayb ı ise 8.85 L/s/ m. olarak belirlenmi ştir. S ızma kayb ı n ı n oldukça fazla olmas ı n ın ba ş l ıca nedenleri; sulama şebekesinin eski olmas ı nedeniyle beton kaplamalar ın bozulmu ş olmas ı, bak ım hizmetlerinin gerekti ğ i şekilde yerine getirilememesi, sulama alan ında yeterli personelin bulunmamas ı ve sulama yapan çiftçilerin gerekli özeni göstermemesi olarak belirtilebilir. Su uygulama rand ıman ı n ı belirlemek amac ıyla rastgele seçilen 14 tarla parselinden elde edilen sonuçlar Çizelge 4"de verilmi ştir. Çizelgeden de izlenece ği gibi, su uygulama rand ıman ı salma sulama yönteminin uyguland ı parsellerde % aras ı nda (ortalama %

4 86 TAR1M BILIMLERI DERGISI 1997, Cilt 3, Say ı 2 Çizelge 3. A alan ı sulama kanallar ı nda s ı zma kay ı plar ı Kana Yeri Kaplama Kanal Ba şında L Mesafe Sonra Ölçüm Yap ılan S ızma Kay ıplar ı Cinsi Cılçülen Debi Ölçülen Debi İ ki Nokta Aras ı Giren Ak ımın Sol sahil ana kanal Sol sahil 1-1 Sol sahil 1-4 Sol sahil 1-5 Sa ğ sahil ana kanal Sağ sahil Y-1 Sağ sahil Y-3 Sağ sahil Y-4 Sağ sahil Y-6 Sa ğ sahil Y-7 Beton Beton (L/s) (L/s) Uzakl ı k (m) L/s/ m (%) Olarak Ortalama L/s Çizelge 4. Ara şt ı rma alan ı nda su uygulama rand ı manlar ı cı) Crı (0 A OO C7) Parsel No CNI LC> CO CO O Cs I t", '4" Bitki Çe şidi Sebze Sebze Pancar Pancar Meyve Yonca Sulama Yöntemi CO N CO N R1 <CI 0:1 CC CU -`EEE EEE EE E Effl > E CO M CU CU CU N CO CO N Ca CU VJ CU V) U) Cr> (/) Cr) C/) (ı) V) (n CO I U) Sulamadan Önce Topraktaki Su jrr ırn)._ Sulamadan Sonra Toprakta Tutulan Su mm Sulama ile Toprakta Tutulan Su (mm) Sulama ile Toprağa verilen Su (mm) Tarla Su Uygulama Rand ıman' ORTALAMA ), kar ı k sulama yönteminin uyguland ığı parsellerde ise % (ortalama %41) olarak belirlenmi ştir. Yüzey sulama yöntemleri için su uygulama rand ı manlar ı yap ı lan de ğ i ş ik çal ış malar da ş u şekilde belirlenmi ştir. Özalp (1967), Menemen ovas ı nda % 33-66, Balaban ve Ayy ı ld ız (1970), Orta Anadolu'da % 16-90, Erta ş (1980), Konya Ovas ı nda % ve Bayrak (1991), Samsun yöresinde % olarak elde etmi ş lerdir. Bu çal ışmada bulunan de ğ erler sözkonusu ara şt ı rma sonuçlar ı ile uyum sa ğ lamaktad ı r. Materyal ve Metot bölümünde belirtilen maksimum kar ı n elde edilebilece ği do ğ rusal programlarna modeli ile elde edilen optimum bitki deseni Çizelge 5'de verilmi ştir. Çizelge 5'den de izlenece ğ i gibi optimum bitki deseninde en yüksek ekili ş oran ı % 35 ile baklagiller olu şturmaktad ı r. Ara şt ı rma alan ı nda ikinci bitki olarak üretimi yap ı lan şekerpancar ı bitkisi do ğ rusal rogramlama modeline girmesine kar şı n optimum bitki deseninde yer almam ışt ı r. Proje alan ı nda, 1988 y ı l ı ndan 1992 y ı l ı na kadar mevcut bitki desenleri ve o y ı l ı n fiyatlar ı gözönüne al ı narak DASI paket program ı ile hesaplanan ve DS İ taraf ı ndan verilen fayda - masraf ortalamas ı Çizelge 6'da verilmi ştir. Çizelgeden de izlenece ğ i gibi DASI paket program ı ile bulunan fayda masraf oranlar ı 0.18 ile 1989 y ı l ı nda en dü ş ük 0.70 ile 1992'de en yüksek de ğerdedir.optimum bitki deseninin uygulanmas ı ko şulunda elde edilen 0.98 fayda - masraf oran ı değeri bu değ erlerden yüksektir. DS İ taraf ı ndan belirlenen fayda - masraf oranlar ı DASI paket program ı ile hesaplananlardan % (ortalama % 36) farkl ı l ık göstermektedir. Bu da hesaplanma yöntemlerindeki farkl ı l ığ a ba ğ lanabilir. Çizelge 5. Ara şt ı rma alan ı için optimum bitki deseni (1992 y ı l ı fiyatlar ı esas al ı nm ışt ı r) Bitki Çinsi Ekilebilecek Alan da Hububat Baklagil Bostan Meyve Sebze Patates Yonca Şekerpancar ı TOPLAM Toplam Brüt kar (TL) Dekar ba şı na x 10 9 brüt kar (TL) _ Çizelge 6. Araşt ı rma alan ı için DASI ve DSI'ye göre fayda/masraf oranlar ı Y ı llar Fayda Masraf Fark DAS! DS İ ok Ortalama Optimum Bitki Deseninde

5 AĞLAMIŞ, N. ve M.A.TOKGÖZ "Ankara mürted sulamas ı nda su kullan ım ve da ğıt ı m etkinliğinin belirlenmesi" 87 Ara şt ırma sonucunda yeti ştirilen bitkilerin Penman - Monteith yöntemine göre hesaplanan net sulama suyu gereksinimleri çizelge 7'de verilmi ştir. Çizelge 7'deki net sulama suyu gereksinimleri gözönüne al ınarak CROPWAT paket program ı yard ı m ıyla belirlenen sulama zaman ı planlama sonuçlar ı çizelge 8'de verilmi ştir. Paket programdaki hesaplamalar; optimum koşullarda tarla su uygulama rand ı man ı n ı n % 54, topra ğı n kullan ı labilir su tutma kapasitesinin 150 mm/m ve her sulamada topraktaki nemin tarla kapasitesine getirece ği gözönüne al ı narak yap ı lm ışt ı r. Çizelge 7..Araşt ırma alan ı nda yetiştirilen bitkiler için net sulama suyu gereksinimi (mm) Bitki Cins ı Net Sulama Su u Gei aksinimi (mm Hubu Baklagil Bostan Meyve Sebze Yonca Patates Çizelge 8. Araşt ırma alan ında yetiştirilen bitkilere ili şkin sulama zaman ı planlama sonuçlar ı Meteoroloji istasyonu: Etimesgut Kullan ılabilir su tutuma kapasitesi : 150 mm/h Tarla su uygulama rand ıman ı : % 60 Sulama seçeneği: Optimum sulama koşulu Bitki Sulama Sulama Tarihleri Cinsi Say ıs ı Hububat 4 8 May ı s, 29 May ıs, 16 Haziran, 1Temm ıız Baklagil 13 2 Haziran, 13 Haziran, 21 Haziran, 28 Haziran, 4 Temmuz, 11 Temmuz, 17 Temmuz, 23 Temmuz, 29 Temmuz, 4 Ağustos, 12 Ağustos, 20 Ağustos, 7 Eylül Bostan 8 10 Haziran, 25 Haziran, 5 Temmuz, 17 Temmuz, 29 Temmuz, 8 A ğustos 18 Ağustos, 3 Eylül Meyve Sebze Yonca Patates Haziran, 10 Temmuz, 24 Temmuz 14 Ağustos, 1 Elyül, 19 Eylül 1 Haziran, 16 Haziran, 4 Temmuz, 11 Ağustos, 18 Temmuz, 25 Temmuz 3 Ağustos, 10 Ağustos, 18 Ağustos 26 Ağustos, 5 Eylül, 12 Eylül 2 Haziran, 28 Haziran, 18 Temmuz 9 Ağustos, 4 Eylül 5 Haziran, 19 Haziran, 1 Temmuz, 9 Temmuz, 18 Temmuz, 26 Temmuz, 5 Ağustos, 13 Ağustos, 20 Ağustos 3 Eylül - Sonuç Ankara Mürted sulamas ı nda mevcut şartlarda tar ı m yap ılan bitki deseninin değ iştirilmesi gerekti ği, sistem işletmesinin yeterli olmad ığı belirlenmi ştir. Ayr ıca, ara şt ı r- ma alan ı içerisinde yer alan baz ı ilçelerin h ızl ı bir geli şme göstermesi ve buna ba ğ l ı olarak yerle ş im yerlerinin sulu tar ım yap ı lan proje alan ındaki arazilere do ğru yay ı l- mas ı n ın önlenmesi gerekti ği, bununla ilgili olarak imar çal ışmalar ı yap ı l ırken toprak etüd raporlar ı n ı n zorunlu olarak dikkate al ı nmas ı gerekti ği, su iletim ve uygulama rand ı manlar ı n ı n dü şük olduğu, ara şt ırma sonucunda elde edilen optimum bitki deseninin uygulanmas ı n ın proje için çok büyük fayda sa ğlayaca ğı saptanm ışt ır. Elde edilen bu optimum bitki desenine ili şkin bitki su tüketim de ğerleri ve sulama zaman ı planlamas ı elde edilerek kullan ıcılar ı n hizmetine sunulmu ştur. Kaynaklar Alt ınbilek, D.,1977.Su Kaynaklar ın ın Geliştirilmesinde Eksik Hidrolik ve Ekonomik Bilgilerle Sistem Analizi Uygulanıası.TÜBITAK Mühendislik Araştırma Grubu, MAG- 343, Ankara. Anonymous, 1984.DASI Kullan ıcı El Kitab ı-tar ım Orman ve Köyişleri Bakanl ığı, APK Kurulu Ba şkanlığı, Ankara. Anonymous, Guidlines For Using CROPWAT a Computer Programme For Design and Managemet of Irrigation Water Supply. National Water Management Projects, Workshop, Welamtari, Hindistan. Balaban, A., M. Ayy ıld ız, Orta Anadolu Sulamalannda Tarla Sulama Rand ıman ı Üzerinde Bir Araştırma. A.ÜZiraat Fakültesi Y ı ll ığı,y ı l: 20, Fasik01:1, Ankara Balaban, A.,N.Sönmez, O.Tekinel, E.Benli, C.Okrnan, Sulama Organizasyon ve Yönetimi. GAP Tar ımsal Kalk ınma Sempozyumu, Ankara. alaban, A., Su Kaynaklar ın ın Planlanmas ı. A.O.Ziraat Fakültesi Yay ı nlar ı, 972, Ankara. ayrak, F., Samsun Yöresinde Sulamaya Aç ılan Alanlarda Su İletim Kay ıplar' ve Su Uygulama Rand ımanlan.samsun Köy Hizmetleri Araşt ırma Enstitüsü Yay ınlar ı, 69/60, Samsun. enli, E., Aksaray - Ulu ırmak Ovas ında Sulama Suyundan Yararlanma Olanaklar ın ın Geliştirilmesi Üzerinde Bir Araşt ırma.a.o.ziraat Fakültesi Kültürteknik Bölümü, Doçentlik Tezi, Ankara. eyribey, M., Konya - Alakova Yeralt ısuyu I şletmesinde Su Dağıt ım ve Kullan ım Etkinliği. A.O.Ziraat Fakültesi KültUrteknik Bölümü, Doktora Tezi, Ankara. emardo, D.J., N.K.Whittlesey, K.E.Saxton, and D.L.Basset.,1988. Irrigation Optimization Under Limited Water Supply. Agricultural os, M.G., Irrigation Efficiencies at Crop Production Level. ICID Bullettin 29 (2): 18-25, Wageningen, Netherlands. akmak, B., Konya-Çumra Sulamas ında Su Dağıtım ve Kullan ım Etkinliği. A.O. Fen Bilimleri Enstitüsü Tar ımsal Yap ılar ve Sulama Anabilim Dal ı, Ankara. rkuş, A. ve R. Demirci, Tar ımsal Işletmecilik ve Planlama. A.Ü.Ziraat Fakültesi Yay ınlar ı, 944, Ankara. Ertaş, M.R., Konya Ovas ı Sulama Şebekesi Alan ındı Su İletim Kay ıplar; ve Su Uygulama Rand ımanlar ı. Köyişleri ve Kooperatifler Bakanl ığı, Toprak Su Genel Müdürlü ğü Konya Bölge Toprak Su Ara şt ırma Enstitüsü Müdürlü ğü Yay ınlan, 67, Konya. Evsahibioğlu, N.,S.Kodal, M.A.Tokgöz, M.Beyribey ve N.B.Girgin., Devrekani Sulama Projesinde Etkinliğin Izlenmesi. A.Ü.Ziraat Fakültesi Y ı ll ığı, Ankara. Girgin, N.B., Kalecik Sulama Projesinde Su Kullan ım Etkinliğinin Araşt ır ılmas ı. A.O.Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

6 88 TAR IM BILIMLERI DERGISI 1997, Cilt 3, Say ı 2 Güngör Y. ve O.Y ı ld ı r ı m, Tarla Sulama Sistemleri, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yay ı nlar ı : 1022, Ankara. W.A., J.A.Dracup, Water Resources System Engineering. McGraw Hill Book Company, New York. Lucas, D.P., J.R.Stedinger, and D.A.Haith, Water Resources System Planning and Analysis. Prentice - Hali Inc. New Jensey. Özalp, N., Menemen Ovas ında Yeti ştirilen Ba ş l ıca Mahsullerin Su İ stihlaki ve Su ihtiyac ı Tahminleri. Toprak Su Genel Müdürlüğ ü Yay ı nlar ı, 196, Ankara. Smith, M., Manual and Guide Lines For CROPWAT. FAO Irrig. Drain, Paper 46, Roma. Sönmez, N., E., Benli, Linear Programming As A Means in Project Evaluation and Application to The Alpu lrrigation Project. A.Ü.Ziraat Fakültesi Y ı ll ığı 25 (4), Fasikül 4'den ayr ı bas ı m, Ankara. Tekinel, O., B. Çevik, Türkiye'de Toprak ve Su Kaynaklar ı n ın Etkin Biçimde Yararlanmada Kar şı la şı lan Sorunlar. Su ve Enerji Kaynaklar ı n ı n Gelitirilmesi Konferans ı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl ığı Devlet Su I şleri Genel Müdürlü ğü, Cilt 1, Ankara Ridder, N.A, Groundwater Basin Modelling and Linear Programming For Irrigation. Annual Report.

Devlet Sulama Şebeketerinde Ayl ık Su Temini Oran ı n ın Belirlenmesi

Devlet Sulama Şebeketerinde Ayl ık Su Temini Oran ı n ın Belirlenmesi TARIM BILIMLERI DERGISI 1997, 3 (2) 33-37 Devlet Sulama Şebeketerinde Ayl ık Su Temini Oran ı n ın Belirlenmesi Mevlüt BEYRiBEY 1 F. Kemal SÖNMEZ' Belgin ÇAKMAK 1 Mehmet OĞUZ 1 Geli ş Tarihi : 03.04.1997

Detaylı

Bursa Ovası Yeraltısuyu Sulamasında Çiftçi Sulamalarının Değerlendirilmesi

Bursa Ovası Yeraltısuyu Sulamasında Çiftçi Sulamalarının Değerlendirilmesi Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16: 97-104 Bursa Ovası Yeraltısuyu Sulamasında Çiftçi Sulamalarının Değerlendirilmesi Çimen Zehra ŞAHİNLER * Kemal Sulhi GÜNDOĞDU** ÖZET Bu çalışmada, Bursa Ovası Yeraltısuyu

Detaylı

Yağmurlama Sulama Sistemlerinde Su Da ğıl ımı ile Tasar ı m Kriterleri Aras ı ndaki İ lişkiler*

Yağmurlama Sulama Sistemlerinde Su Da ğıl ımı ile Tasar ı m Kriterleri Aras ı ndaki İ lişkiler* TARIM BILIMLERI DERG İ S İ 2003, 9 (3) 296-304 Yağmurlama Sulama Sistemlerinde Su Da ğıl ımı ile Tasar ı m Kriterleri Aras ı ndaki İ lişkiler* İlknur KUTLAR' M. Ali TOKGÖZ2 Geli ş Tarihi: 12.07.2002 Özet:

Detaylı

Sulama Şebekelerinde Blaney Criddle ve Penman o Monteith Yöntemlerine Göre Sulama Suyu ihtiyac ı n ı n Karşı la şt ı r ı lmas ı

Sulama Şebekelerinde Blaney Criddle ve Penman o Monteith Yöntemlerine Göre Sulama Suyu ihtiyac ı n ı n Karşı la şt ı r ı lmas ı TARIM BILIMLERI DERGISI 1997, 3 (1) 74-78 Sulama Şebekelerinde Blaney Criddle ve Penman o Monteith Yöntemlerine Göre Sulama Suyu ihtiyac ı n ı n Karşı la şt ı r ı lmas ı Mevlüt BEYR İ BEY 1 Belgin ÇAKMAK'

Detaylı

Devredilen Sulama Şebekelerinde Performans ı n Değerlendirilmesi: Konya Örne ğ i

Devredilen Sulama Şebekelerinde Performans ı n Değerlendirilmesi: Konya Örne ğ i TARIM BILIMLERI DERGISI 1997, 3 (1) 79-86 Devredilen Sulama Şebekelerinde Performans ı n Değerlendirilmesi: Konya Örne ğ i Belgin ÇAKMAK' Geli ş Tarihi : 27.01 1997 Özet : Sulama projeleri tüm çabalara

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis*

BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis* BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis* Mustafa Özgür KESKİN Maden Mühendisliği Anabilim Dalı Ahmet M. KILIÇ Maden Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

Polatl ı Bölgesi Şeker Pancar' Sulamalar ında Su Kullan ım Etkinli ğ inin Değerlendirilmesi *

Polatl ı Bölgesi Şeker Pancar' Sulamalar ında Su Kullan ım Etkinli ğ inin Değerlendirilmesi * TARIM BILIMLERI DERG İ S İ 1998, 4(1) 1-7 Polatl ı Bölgesi Şeker Pancar' Sulamalar ında Su Kullan ım Etkinli ğ inin Değerlendirilmesi * Ayşegül BOYACIOGLU 1 Mevlüt BEYR İ BEY2 Geliş Tarihi: 08.10.1997

Detaylı

Tar ımsal Yap ı lar İçin Farkl ı Kafes Kiri ş Sistemlerinin Boyutsal ve Ekonomik Yönden Karşı la şt ı r ılmas ı

Tar ımsal Yap ı lar İçin Farkl ı Kafes Kiri ş Sistemlerinin Boyutsal ve Ekonomik Yönden Karşı la şt ı r ılmas ı TAR İM BILIMLERI DERGISI 1997, 3 (3) 34-42 Tar ımsal Yap ı lar İçin Farkl ı Kafes Kiri ş Sistemlerinin Boyutsal ve Ekonomik Yönden Karşı la şt ı r ılmas ı Metin OLGUN', Hasbi YAPRAK 2 Geli ş Tarihi : 03.11.1997

Detaylı

Şanlıurfa Kuru Tarım İşletmelerinde Farklı Makina Seti ve Arazi Büyüklüğüne Göre Optimum Ürün Deseninin Belirlenmesi

Şanlıurfa Kuru Tarım İşletmelerinde Farklı Makina Seti ve Arazi Büyüklüğüne Göre Optimum Ürün Deseninin Belirlenmesi Şanlıurfa Kuru Tarım lerinde Farklı Makina Seti ve Arazi Büyüklüğüne Göre Optimum Ürün Deseninin Belirlenmesi Cevdet SAĞLAM 1, Refik POLAT 2 1 Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım makineları Bölümü,

Detaylı

Harran Ovas ı Sulama Birliklerinde Antepf ıst ığı n ı n Sulama Planlamas ı

Harran Ovas ı Sulama Birliklerinde Antepf ıst ığı n ı n Sulama Planlamas ı TARIM BILIMLERI DERGISI 1, 7 (4) 114-120 Harran Ovas ı Sulama Birliklerinde Antepf ıst ığı n ı n Sulama Planlamas ı Berna KENDIRLI' Geli ş Tarihi : 27.07.1 Özet: Son y ı llarda gelişmekte olan di ğer ülkelerde

Detaylı

Geli ş Tarihi : 24.04.2003

Geli ş Tarihi : 24.04.2003 TARIM BILIMLERI DERG İ S İ 2004, 10 (1) 116-120 Örnek Bir Çeltik i ş letmesinde Kullan ı lmas ı Gereken Tar ı m Makinalar ı Büyüklükleri ve Say ı lar ı n ı n Doğ rusal Programlama Yöntemi ile Tespiti *

Detaylı

Konya Sulama Birliklerinde Sulama Performans ı n ı n Değerlendirilmesi

Konya Sulama Birliklerinde Sulama Performans ı n ı n Değerlendirilmesi TARIM BILIMLERI DERGISI 2001, 7 (3), 111-117 Konya Sulama Birliklerinde Sulama Performans ı n ı n Değerlendirilmesi Belgin ÇAKMAK' Geli ş Tarihi : 23.05.2001 Özet : Son y ıllarda sulama sistemlerinde performans

Detaylı

K ısı nt ı l ı Sulamada Farkl ı Sulama Programlar ı n ı n İşletme Baz ı nda Karşı la şt ı r ı lmas ı

K ısı nt ı l ı Sulamada Farkl ı Sulama Programlar ı n ı n İşletme Baz ı nda Karşı la şt ı r ı lmas ı TARIM BILIMLERI DERGISI 1997, 3 (1) 33-38 K ısı nt ı l ı Sulamada Farkl ı Sulama Programlar ı n ı n İşletme Baz ı nda Karşı la şt ı r ı lmas ı Y. Ersoy YILDIRIM 1 ş Tarihi : 11.03 1997 Geli Özet: Ara şt

Detaylı

Söke İlçesinde Pnömatik Ekim Makinaları Talep Projeksiyonunun Belirlenmesi*

Söke İlçesinde Pnömatik Ekim Makinaları Talep Projeksiyonunun Belirlenmesi* 91 Söke İlçesinde Pnömatik Ekim Makinaları Talep Projeksiyonunun Belirlenmesi* Hakan Destici (1) Cengiz Özarslan (2) (1) Söke Ziraat Odası, Söke / Aydın (2) ADÜ Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü,

Detaylı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hizmet Birimleri

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hizmet Birimleri Hizmet Birimleri Hayvancılık Genel Müdürlüğü Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Tarımsal AraĢtırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

Detaylı

ENERJİ ÜRETİMİ VE SULAMA KRİTERLERİNE GÖRE REZERVUAR KAPASİTE OPTİMİZASYONU

ENERJİ ÜRETİMİ VE SULAMA KRİTERLERİNE GÖRE REZERVUAR KAPASİTE OPTİMİZASYONU ENERJİ ÜRETİMİ VE SULAMA KRİTERLERİNE GÖRE REZERVUAR KAPASİTE OPTİMİZASYONU Burcu Ersoy 1, Ronald Haselsteiner 2 ÖZET Baraj tasarımlarında kriter olarak kullanılan yıllık ekonomik ömür içerisinde rezervuar

Detaylı

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ FARKLI ŞEKİL VE DOZLARDA UYGULANAN TKİ HÜMAS IN EKMEKLİK BUĞDAYIN BAYRAK YAPRAK BESİN ELEMENTİ KONSANTRASYONU, VERİM VE TANE PROTEİN KAPSAMINA ETKİLERİ Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ Bu

Detaylı

Erzurum Daphan Ovası Sulama Sahasında Optimum Bitki Deseninin Doğrusal Programlama Yöntemiyle Belirlenmesi

Erzurum Daphan Ovası Sulama Sahasında Optimum Bitki Deseninin Doğrusal Programlama Yöntemiyle Belirlenmesi Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg 37 (1), 73-80, 2006 ISSN 1300-9036 Erzurum Daphan Ovası Sulama Sahasında Optimum Bitki Deseninin Doğrusal Programlama Yöntemiyle Belirlenmesi Fatih M. KIZILOĞLU Yasemin KUŞLU

Detaylı

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar Bakanlar Kurulu Kararı -BKK Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı Resmi Gazete Sayısı: 26848 Karar Sayısı: 2008-13489 15 Nisan 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 26848 BAKANLAR

Detaylı

SULAMA SİSTEMLERİNDE SU KULLANIMININ KONTROLÜ VE SU KAYIPLARININ AZALTILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM

SULAMA SİSTEMLERİNDE SU KULLANIMININ KONTROLÜ VE SU KAYIPLARININ AZALTILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Orman ve Su İşleri Bakanlığından: SULAMA SİSTEMLERİNDE SU KULLANIMININ KONTROLÜ VE SU KAYIPLARININ AZALTILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Maksat, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Maksat MADDE

Detaylı

FOTOVOLTA K GÜÇ DESTEKL M KRO SULAMA S STEM

FOTOVOLTA K GÜÇ DESTEKL M KRO SULAMA S STEM FOTOVOLTA K GÜÇ DESTEKL M KRO SULAMA S STEM PROJES -2: S MÜLASYON ÇALI MASI Ümran ATAY 1, Yusuf I IKER 2 ve Bülent YE LATA 2 1GAP Toprak Su Kaynaklar ve Tar msal Ara t rma Enstitüsü Müdürlü ü, anl urfa

Detaylı

ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI

ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI Ali ÖZKURT Orman Yüksek Mühendis Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü PK.18 33401 TARSUS 1.GİRİŞ Türkiye'de orman varlığının

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

Kulakl ı Pulluk İrnalat ı nda İş Analizleri

Kulakl ı Pulluk İrnalat ı nda İş Analizleri TARIM BILIMLERI DERGISI 1997. 3 (3) 47-51 Kulakl ı Pulluk İrnalat ı nda İş Analizleri Ercan GÖRÜR 2 İ lknur DURSUN 2 Geli ş Tarihi : 27.11.1997 Özet : Bu ara ştı rmada, bir pulluk fabrikas ı nda kulakl

Detaylı

İnşaat Firmalarının Maliyet ve Süre Belirleme Yöntemleri Üzerine Bir Alan Çalışması

İnşaat Firmalarının Maliyet ve Süre Belirleme Yöntemleri Üzerine Bir Alan Çalışması İnşaat Firmalarının Maliyet ve Süre Belirleme Yöntemleri Üzerine Bir Alan Çalışması Latif Onur Uğur Süslü Sokak No: 4/2 Mebusevleri, Beşevler, 06580 Ankara E-Posta: latifugur@mynet.com, onurugurtr@yahoo.com

Detaylı

Determination of Optimal Crop Pattern for the Irrigation Project Area of Demirdöven

Determination of Optimal Crop Pattern for the Irrigation Project Area of Demirdöven GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2010, 27(1), 35-41 Demirdöven Sulama Sahası İçin Optimum Bitki Deseninin Belirlenmesi Aynur Fayrap 1 Fatih M. Kızıloğlu 2 1- DSİ VIII. Bölge Müdürlüğü, 25100 Erzurum 2- Atatürk

Detaylı

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Prof. Dr. Günay Özmen İTÜ İnşaat Fakültesi (Emekli), İstanbul gunayozmen@hotmail.com 1. Giriş Çağdaş deprem yönetmeliklerinde, en çok göz önüne

Detaylı

6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ

6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ 6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ 25. Dönem Çalışma Programı nda, Odamız merkez ve şubelerin büro işleyişinde etkinliğini arttırıcı teknik alt yapının güçlendirilerek oda çalışma hedeflerine ulaşılmasına hizmet

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

GAP F ırat Sulama Birliğinde Yeterli ve K ıs ıtl ı Sulama Suyu Koşullar ında Sulama Programlamas ı ve Optimum Bitki Deseni

GAP F ırat Sulama Birliğinde Yeterli ve K ıs ıtl ı Sulama Suyu Koşullar ında Sulama Programlamas ı ve Optimum Bitki Deseni TARIM BILIMLERI DERGISI 2001, 7 (3), 149-155 GAP F ırat Sulama Birliğinde Yeterli ve K ıs ıtl ı Sulama Suyu Koşullar ında Sulama Programlamas ı ve Optimum Bitki Deseni M. Fatih SELENAY 1 ş Tarihi : 29.06.2001

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

Salihli Yöresinde Sulama Açısından Kuraklık Analizi

Salihli Yöresinde Sulama Açısından Kuraklık Analizi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2002, 39(3): 113-120 ISSN 1018-8851 Salihli Yöresinde Sulama Açısından Kuraklık Analizi Y. Ersoy YILDIRIM 1 Summary Drought Analysis for Irrigation in Salihli Region The amount

Detaylı

Bursa İli Karacabey İlçesinde Organik ve Konvansiyonel Şeftali Üretiminin Maliyetler Açısından Karşılaştırılması*

Bursa İli Karacabey İlçesinde Organik ve Konvansiyonel Şeftali Üretiminin Maliyetler Açısından Karşılaştırılması* Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 37 (2), 207-216, 2006 ISSN : 1300-9036 Bursa İli Karacabey İlçesinde Organik ve Konvansiyonel Şeftali Üretiminin Maliyetler Açısından Karşılaştırılması* Avni BİRİNCİ Koray

Detaylı

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi Genel DEA Eğitimi 6 8 Temmuz 2009 EuropeAid/125317/D/SER/TR Oturum 10-B AB ye Uyum Sürecinde DEA nin Önemi AB ye Uyum Sürecinde DEA nın Avantajları Mevcut mevzuatın revize edilmesine yönelik opsiyonlar

Detaylı

TÜRKĠYE DEKĠ YERALTISULARININ ARAġTIRILMASI, ĠġLETĠLMESĠ Ve YÖNETĠMĠ ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME

TÜRKĠYE DEKĠ YERALTISULARININ ARAġTIRILMASI, ĠġLETĠLMESĠ Ve YÖNETĠMĠ ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME TÜRKĠYE DEKĠ YERALTISULARININ ARAġTIRILMASI, ĠġLETĠLMESĠ Ve YÖNETĠMĠ ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME Hasan KIRMIZITAŞ Jeoloji Mühendisi DSİ 5. Bölge Müdürlüğü-ANKARA TMMOB, JMO - Bilimsel Teknik Kurulu Hidrojeoloji

Detaylı

Su Yastıkları ve Karık Sulama Yöntemlerinin Tarımsal Mekanizasyon Açısından Karşılaştırılması

Su Yastıkları ve Karık Sulama Yöntemlerinin Tarımsal Mekanizasyon Açısından Karşılaştırılması 159 Su Yastıkları ve Karık Sulama Yöntemlerinin Tarımsal Mekanizasyon Açısından Karşılaştırılması Cevdet Sağlam (1) Sinan Gerçek (2) (1) Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, 63040

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM DALI 2015-YL-022

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM DALI 2015-YL-022 T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM DALI 2015-YL-022 ARAZİ TOPLULAŞTIRMASININ AÇIK KANAL VE YAĞMURLAMA SULAMA SİSTEMLERİNİN YATIRIM MALİYETİ ÜZERİNE

Detaylı

BÖLÜM 3 : SONUÇ VE DEĞERLENDİRME BÖLÜM

BÖLÜM 3 : SONUÇ VE DEĞERLENDİRME BÖLÜM İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 178 BÖLÜM 1 : Kararların Sınıflandırılması... 179 1.1. Alınan Kararlar... 179 1.2. Kararların İhale Türlerine Göre Sınıflandırılması....180 BÖLÜM 2 : Sonuç Kararlarının Sınıflandırılması...

Detaylı

Farkl ı Nab ız Kontrol Yöntemlerinin Elektronik Pulsatör Performans ı na Etkisi Üzerinde Karşı laştı rmal ı Araşt ı rma

Farkl ı Nab ız Kontrol Yöntemlerinin Elektronik Pulsatör Performans ı na Etkisi Üzerinde Karşı laştı rmal ı Araşt ı rma TARIM BILIMLERI DERGISI 1997 3 (1) 47-53 Farkl ı Nab ız Kontrol Yöntemlerinin Elektronik Pulsatör Performans ı na Etkisi Üzerinde Karşı laştı rmal ı Araşt ı rma Mustafa VATANDA Ş ' Recai GÜRHAN' Geli ş

Detaylı

Türkiye de Üretilen ve Yaygın Olarak Kullanılan Farklı Yapım Özelliklerine Sahip Damlatıcıların Teknik Özellikleri ve Yapım Farklılıkları

Türkiye de Üretilen ve Yaygın Olarak Kullanılan Farklı Yapım Özelliklerine Sahip Damlatıcıların Teknik Özellikleri ve Yapım Farklılıkları Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Cilt:37 Cilt:2-3 2000 Türkiye de Üretilen ve Yaygın Olarak Kullanılan Farklı Yapım Özelliklerine Sahip Damlatıcıların Teknik Özellikleri ve Yapım Farklılıkları

Detaylı

Binalarda Enerji Verimliliği ve AB Ülkelerinde Yapılan Yeni Çalışmalar

Binalarda Enerji Verimliliği ve AB Ülkelerinde Yapılan Yeni Çalışmalar Binalarda Enerji Verimliliği ve AB Ülkelerinde Yapılan Yeni Çalışmalar Mak.Y.Müh. Nuri ERTOKAT Türkiye Gazbeton Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Çalışmamızın isminden de anlaşılacağı gibi Avrupa

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal

Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal K TAP TANITIMI Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal Doç. Dr. Süleyman Akyürek, lkö retim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ö retmen Adaylar n n Yeterlikleri

Detaylı

Alaşehir Yöresi Sulama Birliklerinin Arazi-Su Verimliliği ve Su Temini Açısından Değerlendirilmesi

Alaşehir Yöresi Sulama Birliklerinin Arazi-Su Verimliliği ve Su Temini Açısından Değerlendirilmesi Yıldıztekin ve Tuna Araştırma Makalesi (Research Article) Erhan AKKUZU 1 Gülay PAMUK MENGÜ 2 1 Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü. 351-İzmir, e-posta: erhan.akkuzu@ege.edu.tr

Detaylı

Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü

Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü - doi: 10.17932/ IAU.IAUD.m.13091352.2015.7/26.15-21 Şerzan ASLAN 1

Detaylı

HAYALi ihracatln BOYUTLARI

HAYALi ihracatln BOYUTLARI HAYALi ihracatln BOYUTLARI 103 Müslüme Bal U lkelerin ekonomi politikaları ile dış politikaları,. son yıllarda birbirinden ayrılmaz bir bütün haline gelmiştir. Tüm dünya ülkelerinin ekonomi politikalarında

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 EDİTÖRLER Dr.Ünal HÜLÜR Turgut ALTUN Fatma İPEK Sibel ŞANLI İl Sağlık Müdürü Sağlık

Detaylı

6111 SAYILI YASAYA İLİŞKİN 2 SERİ NO LU TEBLİĞ YAYIMLANDI

6111 SAYILI YASAYA İLİŞKİN 2 SERİ NO LU TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 06.05.2011/ 70-1 6111 SAYILI YASAYA İLİŞKİN 2 SERİ NO LU TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 2011/1713 sayılı BKK ile 6111 sayılı Yasada yer alan bazı sürelerin uzatılması dolayısıyla yayımlanan 2

Detaylı

Sulama Şebekelerinin izleme ve De ğerlendirilmesinde Ortalama ve Y ı ll ı k Veri Kullan ı m ı

Sulama Şebekelerinin izleme ve De ğerlendirilmesinde Ortalama ve Y ı ll ı k Veri Kullan ı m ı TARIM BILIMLERI DERGISI 1997, 3 (1) 69-73 Şebekelerinin izleme ve De ğerlendirilmesinde ve Y ı ll ı k Veri Kullan ı m ı Mevlüt BEYRIBEY 1 Kemal SÖNMEZ' Belgin ÇAKMAK 1 Mehmet OĞUZ 1 Geli ş Tarihi : 24.03.1997

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Nil KORKMAZ Ünvan Ziraat Yüksek Mühendisi Telefon (232) 832 10 02 E-mail nil.korkmaz@gthb.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 1962-İzmir Doktora Üniversite Adı EĞİTİM BİLGİLERİ Ege

Detaylı

EĞİRDİR VE BEYŞEHİR GÖLLERİNİN UYDU VERİLERİ VE TOPOĞRAFİK HARİTA YARDIMIYLA KIYI ÇİZGİSİ DEĞİŞİMLERİ

EĞİRDİR VE BEYŞEHİR GÖLLERİNİN UYDU VERİLERİ VE TOPOĞRAFİK HARİTA YARDIMIYLA KIYI ÇİZGİSİ DEĞİŞİMLERİ Doğal Kay. ve Eko. Bült. (2015) 20: 37-45 EĞİRDİR VE BEYŞEHİR GÖLLERİNİN UYDU VERİLERİ VE TOPOĞRAFİK HARİTA YARDIMIYLA KIYI ÇİZGİSİ DEĞİŞİMLERİ oluşturmaktadır. Günümüzde artan su ihtiyacı ve mevcut su

Detaylı

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL SULAMA TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL SULAMA TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL SULAMA TARİFE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Baraj, gölet, bent ve yeraltısuyu kullanılarak tarımsal sulama

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM Yrd.Doç.Dr. Okan Fıstıkoğlu DEÜ, SUMER

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM Yrd.Doç.Dr. Okan Fıstıkoğlu DEÜ, SUMER 0/18 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM Yrd.Doç.Dr. Okan Fıstıkoğlu DEÜ, SUMER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İZMİR BULUŞMASI 26 OCAK 2007 1/18 İklim Değişikliği 970 Atmosferdeki CO 2 konsantrasyonu

Detaylı

Malatya İli Kayısı Alanlarında Bulunan Forficula auricularia (Linnaeus, 1758) nın Populasyon Değişimleri

Malatya İli Kayısı Alanlarında Bulunan Forficula auricularia (Linnaeus, 1758) nın Populasyon Değişimleri Geliş Tarihi (date of arrival): 27.01.2015 Kabul Tarihi (date of acceptance): 13.07.2015 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2015 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 2(2) Sayfa/Page: 39-44 Araştırma Makalesi Research Article

Detaylı

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ HASTA BESLEME KANUNU

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ HASTA BESLEME KANUNU 10201 TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ HASTA BESLEME KANUNU Kanun Numarası : 5715 Kabul Tarihi : 21/11/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/12/2007 Sayı : 26720 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 47 Sayfa:

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Menemen Ovası Sulama Şebekesinin Arazi Toplulaştırması Öncesi ve Sonrası Durumunun Değerlendirilmesi 1

Menemen Ovası Sulama Şebekesinin Arazi Toplulaştırması Öncesi ve Sonrası Durumunun Değerlendirilmesi 1 Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2005, 42(2):109-120 ISSN 1018-8851 Menemen Ovası Sulama Şebekesinin Arazi Toplulaştırması Öncesi ve Sonrası Durumunun Değerlendirilmesi 1 Ayben D. ÜNAL ÇALIŞKAN 2 Halil Baki

Detaylı

Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013

Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013 Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013 Ünitelerin fiziksel yerleşimi Arıtma ünitelerinin, Bağlantı kanallarının, Yol ve park alanlarının, Yönetim binasının, Bakım ve onarım kısımları vb dikkatle ele alınmalıdır.

Detaylı

www.ziraat.selcuk.edu.tr/dergi Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 21 (41): (2007) 36-41

www.ziraat.selcuk.edu.tr/dergi Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 21 (41): (2007) 36-41 www.ziraat.selcuk.edu.tr/dergi Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 21 (41): (7) 36-41 MUĞLA İLİ DALAMAN, ORTACA VE FETHİYE İLÇELERİNİN SERA VARLIĞI VE SERA BİTKİSEL ATIK POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ

Detaylı

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi Bir etkinliğin sonucunda elde edilen çıktıyı nicel ve/veya nitel olarak belirleyen bir kavramdır.

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com 1.1.Su Kaynakları ve Hidrolojik Rejim Üzerindeki 1.2. Toprak Kaynakları Üzerindeki 1.3. Atmosfer Üzerindeki 1.2.Toprak Kaynakları Üzerindeki Toprak Tuzluluğu ve Suya Doygunluk Toprak u Sedimentasyon 1.2.Toprak

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

Erzurum İlinde Tarım Makinelerine Sahip Olan ve Olmayan İşletmelerin Sermaye Yapılarının Karşılaştırılması

Erzurum İlinde Tarım Makinelerine Sahip Olan ve Olmayan İşletmelerin Sermaye Yapılarının Karşılaştırılması Sahip Olan ve Olmayan İşletmelerin Hediye KUMBASAROĞLU 1 Vedat DAĞDEMİR 2 1 DSİ VIII. Bölge Müdürlüğü, Erzurum 2 Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Erzurum e-posta: hediyek@dsi.gov.tr

Detaylı

Süt Sa ğı m Makinalar ına Uygun Bir Elektronik Nab ız Ayg ıt ı Geli ştirilmesi

Süt Sa ğı m Makinalar ına Uygun Bir Elektronik Nab ız Ayg ıt ı Geli ştirilmesi TARIM BILIMLERI DERGISI 2000, 6 (3), 102-108 Süt Sa ğı m Makinalar ına Uygun Bir Elektronik Nab ız Ayg ıt ı Geli ştirilmesi Recai GÜRHAN' Mustafa ÇETIN' F. Özgür KARAKOÇ' Geliş Tarihi:24.05.2000 Özet:

Detaylı

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları 10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları girdi süreç çıktı etki, sonuç Üretkenlik,verimlilik, etkinlik Kaynaklar Nihai Hedefler 4.10.2006 1 Yönetim anlaşması en azından aşağıdakileri içermelidir

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE 4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO: 9) MADDE

Detaylı

Ekmeklik Bu ğday (Triticum aestivum L.)' ı n Belirli Geli ş me Dönemlerindeki Su Stresinin Baz ı Kalite Özelliklerine Etkisi

Ekmeklik Bu ğday (Triticum aestivum L.)' ı n Belirli Geli ş me Dönemlerindeki Su Stresinin Baz ı Kalite Özelliklerine Etkisi TARIM BILIMLERI DERGISI 2001, 7 (3), 21-28 Ekmeklik Bu ğday (Triticum aestivum L.)' ı n Belirli Geli ş me Dönemlerindeki Su Stresinin Baz ı Kalite Özelliklerine Etkisi Mustafa GÜLER Geliş Tarihi: 02.01.2001

Detaylı

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Dursun Yıldız SPD Başkanı 2 Nisan 2016 Giriş Gelişmenin ve karşı duruşun, doğuya karşı batının, kuzey kıyısına karşı güney kıyısının, Afrika ya karşı

Detaylı

BÖLÜM I GİRİŞ Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesi,

BÖLÜM I GİRİŞ  Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesi, BÖLÜM I GİRİŞ Denizli ili, Burdur, Afyon, Manisa, Uşak ve Muğla illeri ile çevrelenmiştir. Denizli ili İç Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgeleri arasında geçit yeri olup kara yolları ve demir yolları için kavşak

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

Beydağ Barajı Göl Alanında Kalan Tarım Arazilerinin Kamulaştırılmasında Kullanılabilecek Kapitalizasyon Faiz Oranının Saptanması Üzerine Bir Araştırma

Beydağ Barajı Göl Alanında Kalan Tarım Arazilerinin Kamulaştırılmasında Kullanılabilecek Kapitalizasyon Faiz Oranının Saptanması Üzerine Bir Araştırma Ege Üniv.Ziraat Fak. Derg., 2001, 38 (2-3);95-102 ISSN 1018-8851 Beydağ Barajı Göl Alanında Kalan Tarım Arazilerinin Kamulaştırılmasında Kullanılabilecek Kapitalizasyon Faiz Oranının Saptanması Üzerine

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) 2012-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

JET MOTORLARININ YARI-DĐNAMĐK BENZETĐŞĐMĐ ve UÇUŞ ŞARTLARINA UYGULANMASI

JET MOTORLARININ YARI-DĐNAMĐK BENZETĐŞĐMĐ ve UÇUŞ ŞARTLARINA UYGULANMASI makale JET MOTORLARININ YARI-DĐNAMĐK BENZETĐŞĐMĐ ve UÇUŞ ŞARTLARINA UYGULANMASI Bekir NARĐN *, Yalçın A. GÖĞÜŞ ** * Y.Müh., TÜBĐTAK-SAGE ** Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Detaylı

Yalova İ linde Farkl ı Özelliklerdeki Seralar İçin Is ıtma Gereksinimlerinin Belirlenmesi

Yalova İ linde Farkl ı Özelliklerdeki Seralar İçin Is ıtma Gereksinimlerinin Belirlenmesi TARIM BILIMLERI DERG İS İ 1997, 3 (3) 1-7 Yalova İ linde Farkl ı Özelliklerdeki Seralar İçin Is ıtma Gereksinimlerinin Belirlenmesi Metin OLGUN' Berna KENDIRLI' M. Yavuz ÇELIK' Geli ş Tarihi : 30.8.1997

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI:

DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: SİRKÜLER TARİHİ : 01/10/2010 SİRKÜLER NO : 2010/81 DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: Bilindiği üzere, Anayasa Mahkemesi nin iptal kararı üzerine, 01 Ağustos 2010

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Gazi Üniversitesi öğretim elemanlarının yurt içi ve

Detaylı

Ankara Koşullar ında Yoncan ın Su Tüketimi

Ankara Koşullar ında Yoncan ın Su Tüketimi TRIM BiLIMLERI DERGISI 1999, 5 (1), 71-76 nkara Koşullar ında Yoncan ın Su Tüketimi M. Fatih SELENY1 bdullah KDYIFCI 1 Geliş Tarihi: 02.12.1998 özet: Köy Hizmetleri nkara ra şt ırma Enstitüsünde, 1995

Detaylı

Arazi Toplulaştırmasının Su İletim ve Dağıtım Performansına Etkisi*

Arazi Toplulaştırmasının Su İletim ve Dağıtım Performansına Etkisi* KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(), 2006 7 KSU. Journal of Science and Engineering 9(), 2006 Arazi Toplulaştırmasının Su İletim ve Dağıtım Performansına Etkisi* Yusuf UÇAR, Mehmet KARA 2 Süleyman Demirel

Detaylı

AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar

AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar AMAÇ Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Avrupa Birliğine üye ve aday ülkeler arasında

Detaylı

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Nisan 0 SALI Resmî Gazete Sayı : 97 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE () Bu Tebliğin

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

TÜRKİYE DE SU KAYNAKLARI POTANSİYELİ: KULLANIMI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

TÜRKİYE DE SU KAYNAKLARI POTANSİYELİ: KULLANIMI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TÜRKİYE DE SU KAYNAKLARI POTANSİYELİ: KULLANIMI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Rıza Kanber Prof. Dr. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi, Tar. Yap. ve Sul. Bölümü, Adana ÖZET Bu çalışmada, Türkiye de su kaynaklarının

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU Ocak 2016 1 SUNUġ Siirt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 14.10.2008 tarih ve 27024 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

LABORATUVAR TEKNİKERİ /TARIMSAL LABORATUVAR TEKNİKERİ

LABORATUVAR TEKNİKERİ /TARIMSAL LABORATUVAR TEKNİKERİ TANIM Tarımsal üretimde toprak, su, bitki, gıda, yem ve gübre analizlerini laboratuar şartlarında yapan, ilgili mühendislerce belirlenen bitki koruma tekniklerini yöntemine uygun olarak yapan kişidir.

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2008/8 İstanbul, 02 Ocak 2008 KONU : 2008 Yılında Uygulanacak

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA

TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA 7. YARIYIL KOD DERSLER İş Yükü AKTS K (saat) 0624707 Bitirme Ödevi I 60 2 1 0624709 Toprak Su Yapıları 120 4 3 0624710 Drenaj 120 4 2 0624711 Sulama Sistemleri 2 4 3 Seçmeli

Detaylı