Yağmurlama Sulama Sistemlerinde Su Da ğıl ımı ile Tasar ı m Kriterleri Aras ı ndaki İ lişkiler*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yağmurlama Sulama Sistemlerinde Su Da ğıl ımı ile Tasar ı m Kriterleri Aras ı ndaki İ lişkiler*"

Transkript

1 TARIM BILIMLERI DERG İ S İ 2003, 9 (3) Yağmurlama Sulama Sistemlerinde Su Da ğıl ımı ile Tasar ı m Kriterleri Aras ı ndaki İ lişkiler* İlknur KUTLAR' M. Ali TOKGÖZ2 Geli ş Tarihi: Özet: Bu çal ışmada, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ara ştı rma ve Uygulama Çiftli ğinde, 1000 x 1000 m boyutlar ı ndaki (1000 da) bir model alanda alternatif ya ğmurlama sulama sistemlerinin tertibi yap ı lm ış, değ iş ik bitkiler için sistem unsurlar ı boyutland ı r ı lm ış, maliyet analizleri yap ı lm ış, eş su dağı l ım düzeyleri elde edilmi ş ve yağ murlama sistemlerinde birim alana dü şen y ı ll ık toplam masraflar ile verim de ğerleri kar şı laşt ı r ı larak mevcut durumda kullan ı lan projeleme kriterlerinin geçerlili ği araşt ı r ı lm ışt ı r. Sonuçta, en ekonomik çözümün, ba şl ık tertip aral ı klar ı na ve lateral boyunca debi da ğı l ı m ı na ait eş su da ğı l ı m düzeylerine ba ğ l ı olmad ığı, projelemenin alternatif sistem tertiplerinde ve farkl ı bitkilerde ekonomik analizlere göre yap ı lmas ı gerekti ği bulunmu ştur. Bunun yan ı nda, yağmurlama sulama sistemlerinde, ba ş l ı k tertip aral ı klar ı, lateral boru uzunlu ğu artt ıkça ve lateral boru çap ı azald ıkça, sistem maliyetinin dü ştüğü, ayr ı ca e ş su da ğı l ı m düzeyi dü ştükçe verimde de azalma oldu ğu belirlenmi ştir Anahtar Kelimeler: ya ğ murlama sulama, e ş su da ğı l ım düzeyi, su-verim ili şkileri, sistem maliyeti Relationships Between Water Distribution Uniformity and Design Criteria in Sprinkler Irrigation Abstract: In this study, the alternative sprinkler irrigation systems for different crops were planned and designed for 1000 da (1000mx1000m) of a model area considered in the research and Application Farm of Faculty of Agriculture, University of Ankara. In these systems, cost analysis, water distribution uniformities, annual total costs, and crop yields were determined. Validity of the existing design criteria of sprinkler irrigation systems was found that the most economical solution was not depend on the water distribution uniformity, system design should be done by considering alternative system layouts and crop characteristics. In addition system cost decreased when sprinkler spacings and lateral length were lower. Crop yields decreased due to poor water distribution uniformity. Key Words: sprinkler irrigation, water distribution uniformity, yield response to water, system cost Giri ş Bitkinin ihtiyaç duydu ğu su miktar ı n ın ya ğışlarla kar şılanamayan k ısm ı n ın topra ğa kontrollü olarak verilmesi biçiminde tan ı mlanan sulama, en önemli tar ı msal girdilerden biridir ve bitkisel üretimde kararl ı l ığı sağ layan, di ğer tar ımsal girdilerin etkinli ğini art ı ran bir unsurdur (Korukçu ve Y ı ld ı r ı m 1981). Tar ım alanlar ı sulamaya aç ı l ırken, mevcut iklim, toprak, topografya, bitki ve su kayna ğı özellikleri ile ekonomik ve sosyal ko şullar dikkate al ı narak koşullara en uygun sulama yöntemi seçilir, sulama yönteminin gerektirdi ği sulama sistemi planlan ı r, sistem unsurlar ı boyutland ı r ı l ı r, sistemin kurulma ve i şletme ilkeleri belirlenir ve sistem öngörüldü ğü biçimde kurularak i şletilir. Bunun yan ında sistemde izleme ve de ğerlendirme yap ılarak, varsa sorunlar ortaya konur ve bu sorunlar ı n giderilmesi çal ışmalar ı yap ı l ı r. Yağmurlama sulama yönteminde, arazi üzerine belirli aral ı klarla yerle ştirilen ya ğmurlama ba ş l ı klar ı ndan bas ı nç alt ında püskürtülerek do ğal ya ğışa benzer biçimde verilen sulama suyu, bitki yada toprak yüzeyine dü şer ve infiltrasyonla toprak içerisine girerek bitki kök bölgesinde depolan ır. Sulama suyunun toprak yüzeyinde e ş da ğı l ı ml ı olmas ı, toprak içerisinde de e ş da ğı l ı ml ı olmas ı n ı sağ lar (Balaban ve Korukçu 1969, Aküzüm 1976, Y ı ld ı r ı m 1996). Bu çal ışmada amaç, topraktaki nem eksikli ğ ine duyarl ı l ı klar ı farkl ı olan bitkilerin ya ğmurlama yöntemiyle sulanmas ı ko şulunda, de ğ işik eş su da ğı l ı m düzeyi elde edilen ba ş l ık tertip aral ı klar ı, lateral boru çap ı ve lateral uzunluklar ı için, bitkilerin su-verim ili şkilerinden yararlanarak, birim alan verimlerindeki azalma miktarlar ı n ın ve ya ğmurlama sulama sistem maliyetlerinin elde edilmesidir. Bu de ğerlerin kar şı la şt ı r ı lmasi sonucunda, yayg ı n olarak kullan ılan ölçütlerden olan, ya ğmurlama ba ş l ı klar ı için Cuk /.084 ve lateral boru hatlar' için Cuk /097 tasar ı m ölçütlerinin geçerlili ği saptanmaya çal ışı lm ışt ı r. Ya ğmurlama sistemlerinde kullan ılan herhangi bir ya ğmurlama ba ş l ığı, genellikle, daire biçiminde bir alan ı ı slatmaktad ır. Bu ıslatma alan ında genellikle ba ş l ı k yak ı n ına fazla miktarda su dü şmekte ve ıslak çepere doğ ru gidildikçe su miktar ı nda da azalma olmakta, sonuçta toprak içerisinde e ş olmayan bir su da ğı l ı m ı meydana Yüksek Lisans Tezi'nden haz ı rlanm ışt ı r I Selçuk Üniv. Ziraat Fak. Tar ı msal Yap ı lar ve Sulama Bölümü-Konya 2 Ankara Üniv. Ziraat Fak. Tar ı msal Yap ı lar ve Sulama Bölümü-Ankara

2 KUTLAR, İ. ve M. A. TOKGÖZ, "Ya ğmurlama sulama sistemlerinde su da ğı l ı m ı ile tasar ım kriterleri aras ı ndaki ili şkiler" 297 gelmektedir (Aküzüm 1976, Korukçu ve Y ı ld ır ım 1981, Y ı ld ı r ım 1996). Tekil ya ğmurlama ba ş l ığı na ili şkin ıslatma alan ında topra ğa giren suyun olu şturdu ğu dağı l ı m, yağmurlama ba ş lığın ın su dağıl ım eğrisi olarak tan ımlanmaktad ır. Bu eğrinin biçimi üzerinde ilk olarak Christiansen (1937) çal ışmış ve e ğri biçimini alt ı farkl ı s ı n ıfta de ğerlendirmi ştir. Su da ğı l ı m eğrilerinde, ba ş l ı k yak ı n ında topra ğa daha fazla su girdi ği ve ıslak çepere doğru gittikçe azald ığı saptanmışt ır. Christiansen (1941), Cuk /084 oldu ğunda ıslatma desenindeki su da ğı l ı m ı n ı n kabul edilebilir düzeyde olaca ğı n ı belirtmi ş ve ya ğmurlama ba ş l ı klar ı n ın, bu koşulu sağlayacak aral ı klarla yerleştirilmesini önermi ştir.ya ğmurlama sulama sistemlerinde lateral boru hatt ı boyunca kabul edilebilir düzeyde ba ş l ık debisi da ğı l ı m ı için, Cu?.%97 olacak biçimde lateral boru büyüklü ğünün seçilmesi gerekti ğ ini öneren Perold (1977), Christiansen e ş da ğı l ı m katsay ıs ı n ın (Cu) do ğrudan bulunabilece ği grafıkler geliştirmi ştir. Benzer çal ışma, Y ı ld ı r ım (1980) taraf ından da yap ı lm ış ve farkl ı boru cinsi ve çaplar ı için Cu e ş da ğı l ım katsay ı s ın ın doğrudan bulunabilece ği grafikler olu şturulmu ştur. Ba ş l ı k aral ı klar ı n ın seçiminde Cu %84, lateral boru büyüklü ğünün seçiminde Cu %97 kurallar ı sonucunda elde edilecek e ş-su da ğı l ım düzeyinin her zaman ekonomik olmad ığı n ı belirten Benami (1967), e ş da ğı l ı m katsay ı lar ı n ı n kullan ı lmas ı nda bitki cinsi, toprak özellikleri ve sa ğlanacak gelirin gözönünde tutulmas ı gerekti ğ ini vurgulam ışt ır. Bu dü şünce ile bir ara şt ı rma yapan Y ı ld ı r ı m (1988), şeker pancar ı n ın ya ğmurlama yöntemiyle sulanmas ı koşulunda, su-verim ili şkilerini de kullanarak farkl ı Christiansen e ş da ğı l ı m katsay ı lar ı, di ğer bir anlat ı mla, bir lateralin sulayaca ğı alanda farkl ı su da ğı l ı m düzeyleri için sistem maliyetleri ve elde edilecek gelir değerlerini bulmu ş, y ı ll ık fayda-masraf oranlar ı n ı kar şı laşt ı rm ış ve sonuçta, ya ğmurlama sulama sistemlerinin tasar ı m ı nda, sözü edilen Cu %84 ve Cu %97 ko şullar ı n ı n yeterli olmad ığı n ı, daha dü şük düzeydeki su da ğı l ı m ı nda daha yüksek fayda-masraf oran ı n ın elde edilebilece ğini bulmu ştur.kültür bitkilerinde su-verim ili şkilerinin ifadesinde, uygulamada yayg ın olarak Doorenbos and Kassam' ı n (1979) geli ştirdi ğ i; Ya \ 1 = ky Ym, 1 ET a ET, FAO modeli kullan ı lmaktad ı r. Bu e şitlikte; Ya : Gerçek verim, kg/da, Ym : Maksimum verim, kg/da, Ky : Su-verim ili şkisi faktörü, ETa : Gerçek bitki su tüketimi, mm/mevsim, ETm Maksimum bitki su tüketimi, mm/mevsim, (1 - Y a / Ym) : Oransal verim azalmas ı ve (1 - ET. / ET m) Oransal bitki su tüketimi değerlerini göstermektedir. Ya ğ murlama sulama sistemlerinde, sulanan alan ı n değ i şik noktalar ı nda farkl ı sulama suyu miktarlar ı n ı n uygulanmas ı söz konusu olduğ u için, bu modelden yararlanarak de ğ i şik su da ğı l ı m düzeylerinde oransal verim azalmas ı ve dolay ı s ıyla gerçek verim değerlerini elde etmek mümkündür (Y ı ld ı r ı m 1988). Materyal ve Yöntem Ara şt ırmada, arazi çal ışmalar ı, Ankara Üniversitesi Ziraat -Fakültesi Ara ştır-ma ve Uygulama Çiftliğinde, 1998 y ı l ı yaz aylar ında yürütülmüştür. Araşt ırma ve Uygulama Çiftliği, 39 36' kuzey enlemi ile 32 40' bat ı boylam üzerindedir. Ortalama yüksekli ği 1050 m dir. Yar ı kurak iklim özelliklerine sahiptir. Çiftli ğe en yak ın olan Haymana meteoroloji istasyonundan alman baz ı iklim elemanlar ın ın uzun y ıllar ortalamas ına göre, de ğerleri; y ı ll ı k ya ğış mm, y ı ll ık ortalama s ıcakl ık 9.5 C, y ıll ık ortalama ba ğ a) nem %65.2, y ı ll ık ortalama rüzgar h ız ı n ın 2 m yükseklikteki e şdeğeri 2.1 m/s ve y ı ll ık ortalama güneşlenme süresi 7.1 h olarak bulunmu ştur. Bu çal ışmada, model olarak ele al ı nan alan ın toprak bünye s ı n ıf ı kil (C) dir. Toprakta taban suyu, drenaj, tuzluluk ve sodyumluluk gibi sorunlar bulunmamaktad ır. Model alanda kullan ı labilir su tutma kapasitesi mm/90 cm, su alma h ız ı ortalama 7.8 mm/h biçimindedir. Ara şt ırmada, teknik özellikleri Çizelge 1 de verilen tek memeli, orta bas ı nçl ı, tarla tipi ba ş l ı klar kullan ı lm ışt ı r. Göz önüne al ınan model alan 1000x1000 m boyutlar ı ndad ır. Bu alan için yap ı lan yakla şımlar a şağıda verilmi ştir.ya ğmurlama sistemi yar ı sabittir. Ana boru hatt ı gömülüdür ve 10 atm. i şletme bas ı nçl ı sert PVC borulardan olu şmaktad ır. Lateral boru hatt ında 6 atm. i şletme bas ı nç! ı alüminyum borular kullan ı lmaktad ır. Su kayna ğı derin kuyudur ve dinamik yüksekli ği 50 m dir. Kuyu, alanda tar ı m ı yap ılan bitkilerin su ihtiyac ı n ı tam olarak kar şılayacak kapasitededir. Alanda elektrik enerjisi mevcuttur ve sulama suyu model alana dalg ıç tipi pompa ile al ı nm ışt ı r. Alanda şeker pancar!, patates ve soya tar ı m ı yap ı lmaktad ır ve her y ıl alan ı n tamam ı nda yaln ızca bu bitkilerden biri yeti ştirilmektedir.tar ı m ı yap ı ld ığı öngörülen şekerpancar ı, topraktaki nem eksikli ğine dayan ı kl ı, soya orta derecede dayan ı kl ı ve patates ise duyarl ı bir bitkidir (Doorenbos ve Kassam 1979). Bitki su ihtiyac ı n ın tam kar şı land ığı koşulda, birim alan verimlerinin, şeker pancar ı nda 6000 kg/da soyada 350 kg/da ve patatesde 3500 kg/da oldu ğu yakla şı m ı yap ı lm ışt ır (Doorenbos and Kassam 1979). D İ E'den elde edilen bilgilere göre, bu ürünlerin 1999 y ı l ı ortalama sat ış fiyatlar ı s ı ras ıyla , ve TL/kg dir. Ara şt ırma alan ına ili şkin iklim elemanlar ı ndan yararlanarak, k ıyas bitki su tüketimleri Penman-Monteith yöntemi ile, Smith'te (1992) ilkeleri verilen CROPWAT bilgisayar paket program ı kullan ılarak hesaplanm ışt ı r. Tüm değerler bu programa girilerek ayl ık preriyotlar için, Çizelge 1. Denemede kullan ı lan yağmurlama ba ş l ığı n ı n teknik özellikleri Meme çap ı (mm) Yağ murlama h ız ı, ly (mm/h) I şletme bas ı nc ı, ho (atm) Baş l ı k debisi, q (m 3/h) Tertip aral ı klar ı, S ı x S2 (m) x x x x x x x x x18 34

3 298 TARIM BILIMLERI DERGISI 2003, Cilt 9, Say ı 3 ortalama günlük bitki su tüketimleri ile y ı ll ı k toplam sulama suyu ihtiyaçlar ı elde edilmi ştir. Bu hesaplamalarda, sulama rand ı man ı E = %70 al ı nm ış ve kullan ı labilir su tutma kapasitesinin % 50 si tüketildi ğinde (Ry = 0.50) sulamaya ba şlanaca ğı öngörülmü ştür (Korukçu ve Y ı ld ı r ı m 1981, Güngör ve Y ı ld ı r ım 1989).Çizelge 1'de verilen i şletme bas ı nc ı ve tertip aral ı klar ı nda ıslatma desenleri, ayr ınt ı lar ı Korukçu ve Y ı ld ı r ı m'da (1981) verilen birlikte çal ışan lateraller deneme yöntemine göre belirlenmi ştir. Bu amaçla, deneme alan ı nda 4 adet ya ğmurlama ba ş l ığı, her defas ında farkl ı tertip aral ı klar ında olacak biçimde yerleştirilmi ştir. Ba ş l ı klar aras ına 2 m ara ile su toplama kaplar ı, ayn ı kotta olacak biçimde kurulmu ştur. Ya ğmurlama ba ş l ı klar ı na, farkl ı işletme bas ı nçlar ında, 2 saat süre ile su verilmi ş ve kaplarda toplanan su hacimleri ölçülmü ştür (Aküzüm 1976, Y ı ld ı r ı m 1996).Farkl ı tertip aral ı klar ında elde edilen ıslatma desenlerine ili şkin e ş su da ğı l ım düzeyi, Christiansen e ş da ğı l ım katsay ı s ı ndan yararlan ılarak saptanm ışt ı r. C ub = 100 (1 h n m d ) (1) Eşitlikte; Cub=ya ğmurlama ba ş l ı klar ı n ın oluşturdu ğ u ı slatma desenlerine ili şkin Christiansen e ş da ğı l ı m katsay ı s ı (%), d=su toplama kaplar ında ölçülen su hacimlerinin ortalamadan olan mutlak sapmalar ı (cm 3), h, = ölçülen su hacimlerinin ortalamas ı (cm 3) ve n=su toplama kab ı say ıs ı d ı r. Lateral boru hatt ı boyunca, ya ğ murlama ba ş l ı klar ı n ı n bas ı nçlar ı, Y ı ld ı r ı m' ı n (1980) geli ştirdi ğ i; h i = h i + E j Ah n + Ahg (2) (1 Li) 0 ' 573 Li E i = e e şitliklerinden yararlanarak hesaplanm ışt ı r. Arazi çal ışmalar ı sonucunda, farkl ı i şletme bas ı nçlar ı ndaki ba ş l ı k debileri ölçülmü ş ve ara şt ırmada kullan ı lan yağmurlama ba ş l ı klar ı için debi-bas ı nç ili şkisi; q = 0.201h.5 (4) biçiminde saptanm ış ve (2) nolu e şitlikle elde edilen ba ş l ı k bas ı nçlar ı yerine konarak, lateral boyunca ba ş l ı k debileri elde edilmi ştir. Bu e ş itliklerde; h, = i. ba ş l ığı n bas ı nc ı (m), h i = lateral sonundaki ba ş l ı k bas ınc ı (m), E, = i. ba ş l ı k ile lateral sonundaki ba ş l ı k aras ında olu şan yük kay ı plar ı n ı n lateral toplam yük kay ı plar ı na oran ı, Ah, = uç ba ş l ı klar aras ındaki yük kay ı plar ı (m), Ah g = ard ışık ba ş l ı klar aras ında e ğimden kaynaklanan yükseklik fark ı (m), = i. ba ş l ık ile sondaki ba ş l ı k aras ındaki uzunlu ğun toplam lateral uzunlu ğuna oran ı ve q = ba ş l ı k debisi (m''/h)l ı r. Aq, cu 1 = 100 (I- --) (5) q Ara şt ı rmada, lateral boru uzunlu ğunun 125m, 250m ve 500m, lateral boru d ış çap ı n ın ise 50mm, 75mm ve 100mm olduğu koşullar gözönüne al ı nm ış ve bu ko şullar (3) için lateral boyunca ba ş l ı k debileri aras ı ndaki farkl ı l ı k düzeyi; Christiansen e şda ğı l ım katsay ı s ı ile ifade edilmi ştir. Bu e şitlikte, Cu, = lateral boyunca ba ş l ı k debilerinin farkl ı l ı k düzeyine ili şkin Christiansen e şda ğı l ı m katsay ıs ı (%), A q =ba ş l ık debilerinin ortalamadan olan mutlak sapmalar ı n ın ortalamas ı (m 3/h) ve q =ortalama başl ık debisi (m 3/h)t ı r. Bir lateral boru hatt ı n ı n sulad ığı alanda, lateral boyunca ortalama ba ş l ı k debisinin olu ştu ğ u noktadaki ıslatma deseninde dü şen su miktar ı n ı n ortalamas ı, uygulanmas ı gereken toplam sulama suyu miktar ı (dt, mm) olarak al ı nm ış ve di ğer ba ş l ıklara ait ı slatma desenlerinde farkl ı noktalara dü şen su miktarlar ı, ortalama ba ş l ı k debisinin oluştuğu ıslatma desenindeki su miktarlar ı (qi/ q) ile düzeltilerek hesaplanm ışt ır. Bu parametrede, qi = lateral boyunca i. ba ş l ığı n debisi, (m 3/h) ve q = lateral boyunca ba ş l ık debilerinin ortalamas ı (m3/h)'t ı r. Ara şt ırmada, sistem unsurlar ın ın boyutland ı r ı lmas ı, ayr ı nt ı lar ı Korukçu ve Y ı ld ı r ı m (1981) ile Y ı ld ı r ı m'da (1996) verilen ilkelere göre yap ı lm ışt ı r. Bu amaçla, önce sistem tertipleri yap ı lm ış ve uygulanacak net ve toplam sulama suyu miktar ı, sulama aral ığı ve sulaman ın tamamlanaca ğı gün say ı s ı gibi ön projeleme faktörleri hesaplanm ışt ı r. Maliyet analizleri için, öncelikle tüm sulama sistemlerinin metraj cetvelleri ve proje ke şif özetleri haz ı rlanm ışt ı r. Proje ke şif özetlerinde, Köy Hizmetleri 1999 y ı l ı birim fiyat cetvellerinden yararlan ı lm ışt ır (Anonim 1999 a,b). Bu cetvellerde yer almayan i şler için fiyatlar piyasa ara şt ı rmalar ı sonucunda bulunmu ştur. Proje ke şif bedelinden yola ç ıkarak, tesis masraf ı, yat ı r ı m masraf ı, y ı ll ık sabit masraflar, y ı ll ık enerji masraf ı, y ı ll ık bak ı m onar ım masraf ı, y ı ll ık sulama i şçili ği masraf ı ve y ı ll ı k toplam masraf de ğerleri Balaban (1986) da verilen ilkelere göre hesaplanm ışt ı r. Y ı ll ı k toplam masraflar ise, y ı ll ı k sabit masraflar ile y ı ll ı k işletme masraflar ı n ın toplanmas ı sonucu elde edilmi ştir (Balaban ve ark. 1970, Balaban 1986, Y ı ld ı r ı m 1996). Bulgular ve Tart ışma Ara şt ı rmada göz önüne al ınan bitkilerin büyüme mevsimi boyunca, ayl ık periyotlar için Penman-Monteith yöntemi ile hesaplanan k ıyas bitki su tüketimleri, her bitki için Doorenbos ve Pruitt (1977)'ten yararlanarak hesaplanan bitki katsay ılar ı, günlük ortalama bitki su tüketimleri ve ya ğmurlama yöntemiyle sulanmas ı koşulunda mevsimlik toplam sulama suyu ihtiyaçlar ı Çizelge 2' de verilmi ştir. Çizelgeden izlenece ği gibi, en yüksek günlük bitki su tüketimi, Temmuz ay ı nda, şeker pancar ı için 6.10 mm/gün, soya fasulyesi için 5.82 mm/gün ve patates için 6.01 mm/gün olarak belirlenmi ştir. En dü şük y ı ll ı k toplam sulama suyu ihtiyac ı mm ile soyada elde edilmi ş, bu değer patateste %7.7, şeker pancar ında ise %22.3 daha yüksek olmuştur. Ara şt ırmada kullan ılan ya ğmurlama ba ş l ığı n ı n farkl ı i şletme bas ı nc ı ve tertip aral ıklar ında elde edilen ı slatma desenlerine ili şkin Christiansen Cub eş da ğı l ı m katsay ı lar ı

4 KUTLAR, I. ve M. A. TOKGÖZ, "Ya ğmurlama sulama sistemlerinde su da ğı l ı m ı ile tasar ı m kriterleri aras ı ndaki ili şkiler" 299 Çizelge 2. Günlük ortalama bitki su tüketimi de ğerleri K ı yas bitki Bitki katsay ı s ı, kc Bitki su tüketimi, ET (mm/gün) Toplam sulama suyu ihtiyac ı, d AYLAR su (mm/mevsim) tüketimi,et Şeker Soya Patates Şeker Soya Patates Şeker Soya Patates (mm/gün) pancar ı fasulyesi pancar ı fasulyesi pancar ı fasulyesi Nisan May ı s Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Toplam Çizelge 3. Islatma desenlerinde elde edilen Christiansen e ş da ğı l ı m katsay ı lar ı İş letme bas ı nc ı, K, (m) Tertip aral ı klan, S, x S2 (m) Cub (%) 12 x x x x x x x x x Çizelge 3'te verilmi ştir. Ya ğmurlama sulama sistemlerinin tasar ı m ında göz önüne al ı nan Cub %84 ko şuluna göre seçim yap ı l ırsa, ara şt ırmada kullan ılan ya ğmurlama ba ş l ığı n ın yaln ızca 20 m ve 30 m i şletme bas ı nçlar ı nda 18x12 m tertip aral ı klar ı nda kullan ı lmas ı gerekti ğ i söylenebilir. Lateral boyunca ba ş l ı k debileri da ğı l ı m ı na ilişkin CuL Christiansen e ş da ğı l ı m katsay ı lar ı Çizelge 4'de verilmi ştir. Ya ğmurlama sulama sistemlerinin tasar ı m ı nda göz önüne al ınan CuL %97 ko şulunu, lateral boru uzunlu ğu 125 m oldu ğunda, dikkate al ınan tüm boru çaplar ı, lateral uzunlu ğu 250 m oldu ğunda, genel olarak 75 mm ve 100 mm boru çaplar ı, lateral uzunlu ğu 500 m oldu ğunda ise, genel olarak 100 mm boru çap ı n ın sa ğ lad ığı söylenebilir. Lateral boyunca sulanan alanda farkl ı noktalara dü şen su miktar ı n ın da ğı l ı m ı, göz önüne al ınan tüm i şletme bas ı nc ı, ba ş l ık tertip aral ığı, lateral uzunlu ğu ve lateral boru çap ı bileşimleri için elde edilmi ştir. Lateral boyunca sulanan alana ili şkin Christiansen Cu e ş dağı l ı m katsay ı lar ı tüm bile şimler için Çizelge 5'te verilmi ştir. Lateral uzunlu ğu 500 m ve boru d ış çap ı 50 mm oldu ğ u ko şullarda e ş da ğı l ım katsay ı s ı çok dü şük de ğerlerde elde edildi ğ i için Çizelge 5'e dahil edilmemi ştir. Araşt ırmada göz önüne al ınan tüm ya ğ murlama sulama sistemlerine ili şkin de ğ işik maliyet unsurlar ı n ı n ortalamalar ı Çizelge 6' da verilmi ştir. Çizelgeden izlenece ği gibi, belirli i şletme bas ı nc ı, ba ş l ı k tertip aral ı klar ı ve lateral boru uzunlu ğunda lateral boru d ış çap ı artt ı kça proje ke şif bedeli, yat ı r ı m masraflar ı ve y ı ll ık sabit masraflarda da art ış olmaktad ı r. Bunun yan ında di ğer unsurlar ın sabit kald ığı, ancak lateral boru uzunlu ğunun artt ığı yada ba ş l ık tertip aral ı klar ı n ı n artt ığı koşullarda, sözü edilen maliyet unsurlar ı nda azalma olduğu görülmü ştür. Şekerpancar ı, soya ve patateste sulanan alan için elde edilen Christiansen Cu e ş da ğı l ı m katsay ı lar ı na karşı l ık gelen oransal verim azalmas ı değerleri hesaplanm ışt ı r. E ş su da ğı l ım katsay ı s ı ile oransal verim azalmas ı aras ı ndaki ilişkiler s ı ras ıyla Şekil 1, 2 ve 3' te görülmektedir. Şekillerden izlenece ği gibi, her üç bitkiden de e ş da ğı l ım katsay ısı artt ıkça oransal verim azalmas ında dü şme olmakta, bir ba şka anlat ı mla, birim alan verim de ğerinde yükselme olmaktad ı r. Çizelge 3 ve 4 teki de ğerlendirmeye al ı nan ba ş l ı k tertip aral ı klar ı, lateral boru uzunluklar ı ve lateral boru d ış çaplar ı nda elde edilmi ş bulunan Cu e ş da ğı l ı m katsay ı lar ı, birim alan verimleri ve y ı ll ı k toplam masraflar, her bitki için ayr ı ayr ı Çizelge 7, 8 ve 9'da verilmi ştir. Bu de ğerlerden yararlanarak, mevcut durumda ya ğmurlama sulama sistemleri projelenirken %84 ve Cu ı %97 ko şulunu sağlayan sistemlere oranla daha ekonomik olan (ya da olmayan) sistemler sözü edilen ç ızelgelerin son kolonunda belirtilmi ştir. Sözü edilen çizelgelerden elde edildi ği gibi, Cu b %84 ve Cu _%97 ko şulu gözönüne al ı narak ya ğ- murlama sulama sistemleri projelenirse, h o=20m, S1xS2=18x12m, L ı =500m ve D=100mm alternatifi ile h o=30m, S ıxs2=18x12m, Li=250m ve D=75mm alternatifi üzerinde durmak gerekir.

5 300 TARIM BILIMLERI DERGISI 2003, Cilt 9, Say ı 3 Çizelge 4. Lateral boyunca ba şl ı k debileri de ğ işimine ilişkin Çizelge 5. Lateral boyunca sulanan alana ili şkin Christiansen Christiansen e ş da ğı l ı m katsay ı lar ı Cu eş da ğı l ı m katsay ı lar ı işletme bas ı nc ı, h o (m) Başl ık aral ığı, S2 (m) Lateral boru uzunluğu, L ı(m) Lateral boru d ış çap ı, Cu, (%) Çizelge 6. Y ı ll ı k ortalama masraf unsurlar ı n ı n ortalama de ğeri Masraf unsurlar ı Proje ke şif bedeli Ortalama değeri, 10 6 TL/ha % Yat ı r ı m masraflar ı Y ı ll ı k masraf unsurlar ı Sabit masraflar Enerji masraflar ı Bak ı m-onar ı m masraflar ı Sulama i şçili ği masraflar ı i şletme masraflar ı Toplam masraflar İşletme bas ınc ı, h o (m) Tertip aral ıklar ı, S,x62 (m) Lateral boru uzunlu ğ u, L, (m) Lateral boru d ış çap ı, C (%) 20 12x x x x x x x x x

6 KUTLAR, İ. ve M. A. TOKGÖZ, "Ya ğmurlama sulama sistemlerinde su da ğı l ı m ı ile tasar ım kriterleri aras ı ndaki ilişkiler" 301 0,2 0,18 0,16 T 0,14 (E5 Tş5 0,12 N E 0,1 O 0,08 0,06 0,04 0, = -0,0004x 2 + 0,0512x - 1,6555 R2 = O E şda ğı l ım katsay ısı, Cu (%) Şekil 1. Şeker pancar ı nda eşda ğı l ı m katsay ıs ı oransal verim ili şkisi = -0,0004x2 + 0,0632x - 2,047 R2 = 0, E şdağı l ım katsay ısı, Cu (%) Şekil 2. Soyada e şda ğı l ım katsay ıs ı oransal verim ili şkisi Oransa l verim aza lmas ı ( %) = -0,0006x 2 + 0,0805x - 2,6011 R2 = 0, E şdağı l ım katsay ısı, Cu (%) Şekil 3. Patateste e şda ğı l ım katsay ı s ı oransal verim ili şkisi

7 Çizelge 7. Soyada alternatif sistem tertipleri ve uygun çözümler İş letme bas ı nc ı ho (m) Tertip aral ı klar ı, S1xS2 (m) Lateral uzunlu ğ u, LL (m) Boru d ış çap ı, E ş da ğı l ı m katsay ı s ı, % Verim, Ya (kg/ha) Cub Cu, Cu Y ı ll ı k toplam masraf (10 6 TL/ha) Y ı ll ı k toplam masraflarda Gelirde (10 6 TL/ha) (106 TL/ha) (106 TL/ha) (106TUha) 20 18x12' Ekonomik de ğ il Ekonomik de ğ il Ekonomik de ğ il 18x Ekonomik de ğ il Ekonomik de ğ il * Ekonomik de ğ il 25 18x Ekonomik de ğ il * Ekonomik de ğ il 30 18x12 ' Ekonomik de ğ il K ı yas Ekonomik de ğ il Ekonomik de ğ il 18x Ekonomik de ğ il Ekonomik de ğ il * Ekonomik de ğ il *Cub % 84 ya da Cu. > % 97 ko ş ulunu sa ğ layan sistemler Sonuç Çizelge 8. Patateste alternatif sistem tertipleri ve uygun çözümler İş letme bas ı nc ı ho (m) Tertip aral ı klar ı, S 1 xs2 (m) Lateral uzunlu ğ u, LL (m) Boru d ış çap ı, E ş da ğı l ı m katsay ı s ı, % Verim Ya (kg/ha) Cub Cu l Cu Y ı ll ı k toplam masraf (10 6 TL/ha) Y ı ll ık toplam masraflarda Gelirde (106 TL/ha) (10 6 TUha) (10 6TUha) (10 6TUha) 20 18x Ekonomik de ğ il Ekonomik de ğ il K ı yas 18x Ekonomik de ğ il Ekonomik de ğ il * Ekonomik değ il 25 18x Ekonomik Ekonomik de ğ il 30 18x Ekonomik de ğ il * Ekonomik de ğ il Ekonomik de ğ il Ekonomik de ğ il 18x Ekonomik değ il Ekonomik de ğ il Ekonomik de ğ il * Cub % 84 ya da Cu, % 97 ko ş ulunu sa ğ layan sistemler Sonuç TARIM BI LIMLERI DERG İ S İ 2003, Cilt 9, S ay ı 3

8 KUTLAR, İ. ve M. A. TOKGÖZ, "Ya ğ murlama sulama sistemlerinde su da ğı l ı m ı ile tasar ı m kriterleri aras ı ndaki ili şkiler" 303 lirde 5nuos ( 106TL/ha) ı, Ekonom ik K ıy as Ekonomik değ il Ekonom ik de ğ il Ekono mik de ğ il Ekonomik değ il Ekonom ik değ il Ekonomik de ğ il Ekonomik de ğ il Ekono mik değ il Ekonom ik de ğ il Ekonom ik değ il Ekonom ik değ il Ekonom ik de ğil Sonuç Elde edilen sonuçlara göre, ya ğmurlama sulama sistemlerinde mevcut durumda gözönüne al ınan Cub %84 ve Cu ı % 97 tasar ı m kriterlerinin bitki özellikleri ve ekonomik ko şullar dikkate al ı nd ığında geçerli olmad ığı söylenebilir. masraflarda E ş da ğı l ı m katsay ı s ı, Aza lma ( 10 6TL/ha) ( 1 06TL/ha) ( 106TL/ha) Y ı ll ık top la m masraf ( 10 6TL/ha) n3 >-- --,6, EL W.,.2) > "---- na U10 an D co co (.5 O (0 N cd co 9 t7t7 Z 66 Z L bgz co co 03 M M CYİ (D O N N <D CO cd cd co co L bzl 8' ZEL 6' 8 Ls bbe 9 E E 0 9Z 1 176Z so OL l6 LL Z6 ZL 9Z L 80 9L 80 8L 9Ll E8 Z179 b 9' 6 0E OSEZ bb' bl 9E 17L 9 ' Lb b L Lb bl t7' 6 L O l9 8' LL 8' LL t7 6 t7z Z' Z O' ZLE E t7/2 O' L6Z 0' 170E N cr. N 1"... N,i cd,i co co co co N-- O M U3 O so M M O ai ci O 0) N- CO CO (0 (D (0 M M 00 03,i,ı:,ı:,i co co lll 8' l ll ' 1 9 E' Z 9' L OC L' LtZ 9176Z E' 08 9 l' 08 9E' 08 9Z 66 96' 96 99' 0 6 6E 08 6E' 08 6E O H Di ğer bir anlat ı mla, ya ğmurlama sulama sistemlerinin projelenmesinde, e ş su da ğı l ım düzeyi yüksek olacak biçimde ba ş l ı k seçimi ve lateral boru çap ı n ı n saptamas ı n ı n her zaman uygun olmayabilece ğ i, bitki cinsine ba ğ l ı olarak dü şük düzeyde e ş su da ğı l ı m ı n ın elde edilmesinin daha ekonomik ç ı kaca ğı yorumu yap ılabilir. Topraktaki nem eksikli ğine duyarl ı olan bitkilerde daha yüksek düzeyde e ş su da ğı l ı m ı n ı n elde edilmesi gerekti ği say ı da bu çal ışmadan elde edilen sonuçlara göre do ğrulanamam ışt ı r. Çünkü, şeker pancar', soya ve patates için verilen en ekonomik çözümlerde, sulanan alan için elde edilen Cu e ş da ğı l ım katsay ı lar ı, s ı ras ıyla, %86.75, %84.22 ve %74.35 biçimindedir.. Görüldüğü gibi, topraktaki nem eksikli ğine son derece dayan ı kl ı olan şeker pancar ı nda daha yüksek e ş da ğı l ım katsay ı s ı, son derece duyarl ı olan patateste ise çok daha dü şük eş dağı l ı m katsay ıs ı söz konusu olmu ştur. Bu ara şt ırmadan elde edilen bulgulara göre, ya ğmurlama sulama sistemlerinin projelenmesinde, alternatif ba ş l ık tertip aral ı klar ı, lateral boru uzunluklar ı, lateral çaplar ı ve sulanacak bitkiler göz önüne al ı narak sistem tertiplerinin yap ı lmas ı ve her alternatif için y ı ll ı k toplam masraf ve y ı ll ık gelir değerlerinin elde edilmesi, sonuçta en ekonomik çözümün bulunmas ı önerilebilir. Kaynaklar Boru d ış çap ı 00. 9L 00L 9 L 09,O OL 9L 00l 9L 9L ;L 09 Aküzüm,T Türkiye'de imal Edilen Ya ğmurlama Ba ş l ı klar ı nda Su Da ğı l ı m özellikleri Üzerinde Bir Ara şt ı rma. Ankara Üniv. Ziraat Fak. Kültürteknik Böl., Doktora Tezi, Ankara.... Lateral uzun lu ğ u, LL (m) Tertip ara l ı klar ı, S ıxs2 (m) nne Z 8LX91 81x Z 0 9Z Z1x9l Z L 91x8 Anonim, 1999a Y ı l ı in şaat İş leri Birim Fiyat Cetveli, KHGM Yay ı nlar ı, Ankara. Anonim, 1999b Y ı l ı Boru Armatür Ve Pompalar Birim Fiyat ra -En Cetveli, KHGM Yay ı nlar ı, Ankara. ım O Balaban, A Su Kaynaklar ı n ı n Planlanmas ı Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yay ı nlar ı : 972, 263 s., Ankara. Balaban,A. ve A. Korukçu, Ya ğmurlama sulama sistemlerinde su da ğı l ı m ı n ı n ölçülme metodlar ı üzerinde bir A/ inceleme. Ankara Only. Ziraat Fak. Y ı ll ığı, 69 (4) , U Ankara. I ş letme bas ı nc ı ho (m) 0 N 9Z 0 M Balaban, A., O. Tekinel ve A. Korukçu, Ya ğ murlama sulama metodunun teknik ve ekonomik elveri ş lili ğ i üzerine bir araştı rma. Ankara Üniv. Ziraat Fak. Y ı ll ığı, 20 (1) A/ 131, Ankara. U

9 304 TARIM BILIMLERI DERGISI 2003, Cilt 9, Say ı 3 Benami, A Water requirements and distribution uniformity. World irrigation devoted to engineering and maintenance, October-December, s Christiansen J 1937_ Irrigation by sprinkling. Agr ıc ıllturi Engineering Journal, 18, Christiansen, J. E The uniformity of application of water by sprinkler system. Agricultural Engineering Journal, 22, Doorenbos, J., W. O. Pruitt, Crop water repuirements FAO Irr. Drain, Paper 24, Rome Doorenbos, J., A. H. Kassam, Yield Response to Water FAO Irr. Drain, Paper 33, Rome. Güngör, Y. ve O. Y ı ld ır ım, Tarla Sulama Sistemleri. Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yay ı nlar ı : 1155, 371 s., Ankara. Korukçu, A. ve O. Y ı ld ı r ı m, Ya ğmurlama Sistemlerinin Projelenmesi. TOPRAKSU Genel Müdürlü ğü, 220 s., Ankara. Perold, R. P Desing of irrigation pipe laterals wit multiple outlets. Jour.lrr. Drain Div., 103 (IR2) Y ı ld ı r ı m, O Ankara ko şullar ında şeker pancar ı n ı n su-verim ilişkileri ve su tüketimi, I. Su-verim Ili şkileri. Ankara Üniv. Ziraat Fak. Y ı ll ığı, Ankara. Smith, M Cropwat a Computer Program For irrigation Planning-and Management, FAO Irrig. Drain, Paper 46, p , Rome. Y ı ld ı r ım, O Türkiye'de Yap ı lan Baz ı Borular ın Yağmurlama Sulama Sistemlerinde Lateral -Kullan ım Ozellilderi Üzerinde Bir Ara şt ı rma. Ankara Üniv_ Ziraat Fak. Kültürteknik Bölümü Doktora Tezi, Ankara. Y ı ld ı r ım, O Sulama Sistemleri Il. Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yay ı nlar ı : 1449, Ankara. İ leti şim adresi: M. Ali TOKGÖZ Ankara Üniv. Ziraat Fakültesi Tar ımsal Yap ı lar ve Sulama Bölümü-Ankara Tel: O /1238 Fax:

Damla Sulamada Lateral ve Manifold Boru Çaplarm ı n Belirlenmesinde Grafiksel Yöntem

Damla Sulamada Lateral ve Manifold Boru Çaplarm ı n Belirlenmesinde Grafiksel Yöntem TARIM BILIMLERI DERGISI 1999, 5 (1), 24-32 Damla Sulamada Lateral ve Manifold Boru Çaplarm ı n Belirlenmesinde Grafiksel Yöntem Osman YILDIRIM Halit APAYDIN Geli ş Tarihi : 16.09.1998 Özet : Bu çal ışmada,

Detaylı

Devlet Sulama Şebeketerinde Ayl ık Su Temini Oran ı n ın Belirlenmesi

Devlet Sulama Şebeketerinde Ayl ık Su Temini Oran ı n ın Belirlenmesi TARIM BILIMLERI DERGISI 1997, 3 (2) 33-37 Devlet Sulama Şebeketerinde Ayl ık Su Temini Oran ı n ın Belirlenmesi Mevlüt BEYRiBEY 1 F. Kemal SÖNMEZ' Belgin ÇAKMAK 1 Mehmet OĞUZ 1 Geli ş Tarihi : 03.04.1997

Detaylı

K ısı nt ı l ı Sulamada Farkl ı Sulama Programlar ı n ı n İşletme Baz ı nda Karşı la şt ı r ı lmas ı

K ısı nt ı l ı Sulamada Farkl ı Sulama Programlar ı n ı n İşletme Baz ı nda Karşı la şt ı r ı lmas ı TARIM BILIMLERI DERGISI 1997, 3 (1) 33-38 K ısı nt ı l ı Sulamada Farkl ı Sulama Programlar ı n ı n İşletme Baz ı nda Karşı la şt ı r ı lmas ı Y. Ersoy YILDIRIM 1 ş Tarihi : 11.03 1997 Geli Özet: Ara şt

Detaylı

Tar ımsal Yap ı lar İçin Farkl ı Kafes Kiri ş Sistemlerinin Boyutsal ve Ekonomik Yönden Karşı la şt ı r ılmas ı

Tar ımsal Yap ı lar İçin Farkl ı Kafes Kiri ş Sistemlerinin Boyutsal ve Ekonomik Yönden Karşı la şt ı r ılmas ı TAR İM BILIMLERI DERGISI 1997, 3 (3) 34-42 Tar ımsal Yap ı lar İçin Farkl ı Kafes Kiri ş Sistemlerinin Boyutsal ve Ekonomik Yönden Karşı la şt ı r ılmas ı Metin OLGUN', Hasbi YAPRAK 2 Geli ş Tarihi : 03.11.1997

Detaylı

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ FARKLI ŞEKİL VE DOZLARDA UYGULANAN TKİ HÜMAS IN EKMEKLİK BUĞDAYIN BAYRAK YAPRAK BESİN ELEMENTİ KONSANTRASYONU, VERİM VE TANE PROTEİN KAPSAMINA ETKİLERİ Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ Bu

Detaylı

Harran Ovas ı Sulama Birliklerinde Antepf ıst ığı n ı n Sulama Planlamas ı

Harran Ovas ı Sulama Birliklerinde Antepf ıst ığı n ı n Sulama Planlamas ı TARIM BILIMLERI DERGISI 1, 7 (4) 114-120 Harran Ovas ı Sulama Birliklerinde Antepf ıst ığı n ı n Sulama Planlamas ı Berna KENDIRLI' Geli ş Tarihi : 27.07.1 Özet: Son y ı llarda gelişmekte olan di ğer ülkelerde

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

4. Numaralandırdığımız her boru parçasının üzerine taşıdıkları ısı yükleri yazılır.

4. Numaralandırdığımız her boru parçasının üzerine taşıdıkları ısı yükleri yazılır. 4. KOLON ŞEMASI VE BORU ÇAPI HESABI Tesisatı oluşturan kazan, kollektörler, borular,,vanalar, ısıtıcılar,genleşme deposu ile diğer donanım ve armatürlerin tümünün düşey görünüşünü iki boyutlu olarak gösteren

Detaylı

Türkiye de Üretilen ve Yaygın Olarak Kullanılan Farklı Yapım Özelliklerine Sahip Damlatıcıların Teknik Özellikleri ve Yapım Farklılıkları

Türkiye de Üretilen ve Yaygın Olarak Kullanılan Farklı Yapım Özelliklerine Sahip Damlatıcıların Teknik Özellikleri ve Yapım Farklılıkları Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Cilt:37 Cilt:2-3 2000 Türkiye de Üretilen ve Yaygın Olarak Kullanılan Farklı Yapım Özelliklerine Sahip Damlatıcıların Teknik Özellikleri ve Yapım Farklılıkları

Detaylı

FOTOVOLTA K GÜÇ DESTEKL M KRO SULAMA S STEM

FOTOVOLTA K GÜÇ DESTEKL M KRO SULAMA S STEM FOTOVOLTA K GÜÇ DESTEKL M KRO SULAMA S STEM PROJES -2: S MÜLASYON ÇALI MASI Ümran ATAY 1, Yusuf I IKER 2 ve Bülent YE LATA 2 1GAP Toprak Su Kaynaklar ve Tar msal Ara t rma Enstitüsü Müdürlü ü, anl urfa

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM DALI 2015-YL-022

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM DALI 2015-YL-022 T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM DALI 2015-YL-022 ARAZİ TOPLULAŞTIRMASININ AÇIK KANAL VE YAĞMURLAMA SULAMA SİSTEMLERİNİN YATIRIM MALİYETİ ÜZERİNE

Detaylı

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Prof. Dr. Günay Özmen İTÜ İnşaat Fakültesi (Emekli), İstanbul gunayozmen@hotmail.com 1. Giriş Çağdaş deprem yönetmeliklerinde, en çok göz önüne

Detaylı

BĐSĐKLET FREN SĐSTEMĐNDE KABLO BAĞLANTI AÇISININ MEKANĐK VERĐME ETKĐSĐNĐN ĐNCELENMESĐ

BĐSĐKLET FREN SĐSTEMĐNDE KABLO BAĞLANTI AÇISININ MEKANĐK VERĐME ETKĐSĐNĐN ĐNCELENMESĐ tasarım BĐSĐKLET FREN SĐSTEMĐNDE KABLO BAĞLANTI AÇISININ MEKANĐK VERĐME ETKĐSĐNĐN ĐNCELENMESĐ Nihat GEMALMAYAN Y. Doç. Dr., Gazi Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü Hüseyin ĐNCEÇAM Gazi Üniversitesi,

Detaylı

Ankara Koşullar ında Yoncan ın Su Tüketimi

Ankara Koşullar ında Yoncan ın Su Tüketimi TRIM BiLIMLERI DERGISI 1999, 5 (1), 71-76 nkara Koşullar ında Yoncan ın Su Tüketimi M. Fatih SELENY1 bdullah KDYIFCI 1 Geliş Tarihi: 02.12.1998 özet: Köy Hizmetleri nkara ra şt ırma Enstitüsünde, 1995

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Ali R za VEREL EMO Denizli ube Enerji Komisyonu Üyesi ELTA Elektrik Üretim Ltd. ti. / Denizli Ege Bölgesi Enerji Forumu 1. Giri ekil 1. Jeotermal saha Bilindi

Detaylı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hizmet Birimleri

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hizmet Birimleri Hizmet Birimleri Hayvancılık Genel Müdürlüğü Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Tarımsal AraĢtırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

Detaylı

Ankara Murted Sulamas ı nda Su Kullan ı m ve Dağıtı m Etkinli ğ inin Belirlenmesi *

Ankara Murted Sulamas ı nda Su Kullan ı m ve Dağıtı m Etkinli ğ inin Belirlenmesi * TARIM BILIMLERI DERGISI 1997, 3 (2) 83-88 Ankara Murted Sulamas ı nda Su Kullan ı m ve Dağıtı m Etkinli ğ inin Belirlenmesi * Nurinisa AĞIAMI Ş 1 M.Ali TOKGOZ1 Geliş Tarihi : 28.07.1997 Özet: Bu çal ışmada,

Detaylı

SORU 6: Su yapılarının tasarımında katı madde hareketinin (aşınma, oyulma, yığılma vb. olayları) incelenmesi neden önemlidir, açıklayınız (4 puan).

SORU 6: Su yapılarının tasarımında katı madde hareketinin (aşınma, oyulma, yığılma vb. olayları) incelenmesi neden önemlidir, açıklayınız (4 puan). KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 014-015 GÜZ YARIYILI SU KAYNAKLARI MÜHENDİSLİĞİ I ARASINAV SORULARI Tarih: 16 Kasım 014 SORULAR VE CEVAPLAR Adı Soyadı: No: İmza:

Detaylı

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG ÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI Doç.. Dr. Ercan ÖZGAN Düzce Üniversitesi YAPILARDA OLU AN R SKLER N NEDENLER GENEL OLARAK 1. Tasar m ve Analiz Hatalar 2. Malzeme Hatalar 3. çilik Hatalar

Detaylı

Meyve Bahçelerinde Mikro Sulama Sistem Maliyetlerinin Karsilashrilmasil

Meyve Bahçelerinde Mikro Sulama Sistem Maliyetlerinin Karsilashrilmasil T'ARIM BILIMLERI DERGISI 1999, 5 (1), 59-65 Meyve Bahçelerinde Mikro Sulama Sistem Maliyetlerinin Karsilashrilmasil Lulu KAYA 2 sman YILDIRIM 2 Geli ş Tarihi : 13.11.1998 Özet : Bu çal ışmada, Ankara Üniversitesi

Detaylı

Sulama Şebekelerinde Blaney Criddle ve Penman o Monteith Yöntemlerine Göre Sulama Suyu ihtiyac ı n ı n Karşı la şt ı r ı lmas ı

Sulama Şebekelerinde Blaney Criddle ve Penman o Monteith Yöntemlerine Göre Sulama Suyu ihtiyac ı n ı n Karşı la şt ı r ı lmas ı TARIM BILIMLERI DERGISI 1997, 3 (1) 74-78 Sulama Şebekelerinde Blaney Criddle ve Penman o Monteith Yöntemlerine Göre Sulama Suyu ihtiyac ı n ı n Karşı la şt ı r ı lmas ı Mevlüt BEYR İ BEY 1 Belgin ÇAKMAK'

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Damla Sulama Yöntemi ile Sulanan Fasulyenin (Phaseolus vulgaris L.) Su Kullanım Özellikleri

Damla Sulama Yöntemi ile Sulanan Fasulyenin (Phaseolus vulgaris L.) Su Kullanım Özellikleri TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 25, 11 (2) 212-216 Damla Sulama Yöntemi ile Sulanan Fasulyenin (Phaseolus vulgaris L.) Su Kullanım Özellikleri Sezen ŞEHİRALİ 1 Tolga ERDEM 2 Yeşim ERDEM 2 Dinçer KENAR 1 Geliş

Detaylı

TÜRKĠYE DEKĠ YERALTISULARININ ARAġTIRILMASI, ĠġLETĠLMESĠ Ve YÖNETĠMĠ ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME

TÜRKĠYE DEKĠ YERALTISULARININ ARAġTIRILMASI, ĠġLETĠLMESĠ Ve YÖNETĠMĠ ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME TÜRKĠYE DEKĠ YERALTISULARININ ARAġTIRILMASI, ĠġLETĠLMESĠ Ve YÖNETĠMĠ ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME Hasan KIRMIZITAŞ Jeoloji Mühendisi DSİ 5. Bölge Müdürlüğü-ANKARA TMMOB, JMO - Bilimsel Teknik Kurulu Hidrojeoloji

Detaylı

ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI

ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI Ali ÖZKURT Orman Yüksek Mühendis Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü PK.18 33401 TARSUS 1.GİRİŞ Türkiye'de orman varlığının

Detaylı

Farkl ı Nab ız Kontrol Yöntemlerinin Elektronik Pulsatör Performans ı na Etkisi Üzerinde Karşı laştı rmal ı Araşt ı rma

Farkl ı Nab ız Kontrol Yöntemlerinin Elektronik Pulsatör Performans ı na Etkisi Üzerinde Karşı laştı rmal ı Araşt ı rma TARIM BILIMLERI DERGISI 1997 3 (1) 47-53 Farkl ı Nab ız Kontrol Yöntemlerinin Elektronik Pulsatör Performans ı na Etkisi Üzerinde Karşı laştı rmal ı Araşt ı rma Mustafa VATANDA Ş ' Recai GÜRHAN' Geli ş

Detaylı

Susam Bitkisinde Farkl ı Sulama ve S ı ra Aral ı klar ı nda Yağ murlama Sulaman ın Su-Verim ili şkisine Etkisi

Susam Bitkisinde Farkl ı Sulama ve S ı ra Aral ı klar ı nda Yağ murlama Sulaman ın Su-Verim ili şkisine Etkisi TARIM BILIMLERI DERGISI 23, 9 (2) 136-142 Susam Bitkisinde Farkl ı ve S ı ra Aral ı klar ı nda Yağ murlama n ın Su-Verim ili şkisine Etkisi Mehmet Ş IMŞEK Erkan BOYDAK2 Halil KIRNAK 1 Sinan GERÇEK' Ya

Detaylı

EĞİRDİR VE BEYŞEHİR GÖLLERİNİN UYDU VERİLERİ VE TOPOĞRAFİK HARİTA YARDIMIYLA KIYI ÇİZGİSİ DEĞİŞİMLERİ

EĞİRDİR VE BEYŞEHİR GÖLLERİNİN UYDU VERİLERİ VE TOPOĞRAFİK HARİTA YARDIMIYLA KIYI ÇİZGİSİ DEĞİŞİMLERİ Doğal Kay. ve Eko. Bült. (2015) 20: 37-45 EĞİRDİR VE BEYŞEHİR GÖLLERİNİN UYDU VERİLERİ VE TOPOĞRAFİK HARİTA YARDIMIYLA KIYI ÇİZGİSİ DEĞİŞİMLERİ oluşturmaktadır. Günümüzde artan su ihtiyacı ve mevcut su

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Veli ALAÇ SIRTA DİKİM YAPILMIŞ NARENCİYE BAHÇESİNDE KURULU BULUNAN DAMLA SULAMA SİSTEMİNİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ TARIMSAL YAPILAR

Detaylı

Ekmeklik Bu ğday (Triticum aestivum L.)' ı n Belirli Geli ş me Dönemlerindeki Su Stresinin Baz ı Kalite Özelliklerine Etkisi

Ekmeklik Bu ğday (Triticum aestivum L.)' ı n Belirli Geli ş me Dönemlerindeki Su Stresinin Baz ı Kalite Özelliklerine Etkisi TARIM BILIMLERI DERGISI 2001, 7 (3), 21-28 Ekmeklik Bu ğday (Triticum aestivum L.)' ı n Belirli Geli ş me Dönemlerindeki Su Stresinin Baz ı Kalite Özelliklerine Etkisi Mustafa GÜLER Geliş Tarihi: 02.01.2001

Detaylı

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle yatırım performansı konusunda kamuya açıklanan bilgilere ilişkin rapor Building a better workinq world

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis*

BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis* BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis* Mustafa Özgür KESKİN Maden Mühendisliği Anabilim Dalı Ahmet M. KILIÇ Maden Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ 1 GENEL MÜDÜR SUNUŞU; Gündelik hayatın vazgeçilmez unsuru haline gelen enerji, bireylerin yaşamında ve ülkelerin sosyo-ekonomik

Detaylı

TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA

TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA 7. YARIYIL KOD DERSLER İş Yükü AKTS K (saat) 0624707 Bitirme Ödevi I 60 2 1 0624709 Toprak Su Yapıları 120 4 3 0624710 Drenaj 120 4 2 0624711 Sulama Sistemleri 2 4 3 Seçmeli

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yayınlanma tarihi: 05.12.2008 Yürürlüğe girme tarihi: 05.12.2009 Vorlage 1 09/2006 Viessmann Werke Kapsam Mevcut ve yeni yapılacak konut, ticari ve hizmet amaçlı kullanılan

Detaylı

BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN STA4-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-SELAHATTĠN SEÇKĠN ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖRNEĞĠ

BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN STA4-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-SELAHATTĠN SEÇKĠN ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖRNEĞĠ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKİM 2010-DÜZCE BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN STA4-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-SELAHATTĠN SEÇKĠN ĠLKÖĞRETĠM

Detaylı

Polatl ı Bölgesi Şeker Pancar' Sulamalar ında Su Kullan ım Etkinli ğ inin Değerlendirilmesi *

Polatl ı Bölgesi Şeker Pancar' Sulamalar ında Su Kullan ım Etkinli ğ inin Değerlendirilmesi * TARIM BILIMLERI DERG İ S İ 1998, 4(1) 1-7 Polatl ı Bölgesi Şeker Pancar' Sulamalar ında Su Kullan ım Etkinli ğ inin Değerlendirilmesi * Ayşegül BOYACIOGLU 1 Mevlüt BEYR İ BEY2 Geliş Tarihi: 08.10.1997

Detaylı

Damla sulama yöntemi

Damla sulama yöntemi Damla sulama yöntemi Damla sulama yönteminin üstünlükleri! Birim alan sulama suyu ihtiyacı az! Bitki su tüketimi düşük! Verim ve kalite yüksek! Etkin gübreleme! Tuzlu toprak ve tuzlu su koşullarında bitki

Detaylı

Söke İlçesinde Pnömatik Ekim Makinaları Talep Projeksiyonunun Belirlenmesi*

Söke İlçesinde Pnömatik Ekim Makinaları Talep Projeksiyonunun Belirlenmesi* 91 Söke İlçesinde Pnömatik Ekim Makinaları Talep Projeksiyonunun Belirlenmesi* Hakan Destici (1) Cengiz Özarslan (2) (1) Söke Ziraat Odası, Söke / Aydın (2) ADÜ Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü,

Detaylı

Süt Sa ğı m Makinalar ına Uygun Bir Elektronik Nab ız Ayg ıt ı Geli ştirilmesi

Süt Sa ğı m Makinalar ına Uygun Bir Elektronik Nab ız Ayg ıt ı Geli ştirilmesi TARIM BILIMLERI DERGISI 2000, 6 (3), 102-108 Süt Sa ğı m Makinalar ına Uygun Bir Elektronik Nab ız Ayg ıt ı Geli ştirilmesi Recai GÜRHAN' Mustafa ÇETIN' F. Özgür KARAKOÇ' Geliş Tarihi:24.05.2000 Özet:

Detaylı

Toplu Basınçlı Sulama Sistemlerinin Ekonomik Yönden Karşılaştırılması ; Yaylak Projesi 1400 Nolu Yedeği Örneği*

Toplu Basınçlı Sulama Sistemlerinin Ekonomik Yönden Karşılaştırılması ; Yaylak Projesi 1400 Nolu Yedeği Örneği* TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2006, 12 (1) 74-84 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Toplu Basınçlı Sulama Sistemlerinin Ekonomik Yönden Karşılaştırılması ; Yaylak Projesi 1400 Nolu Yedeği Örneği* Aydan SOYDAM

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler,

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Bu araştırmada Fen Bilgisi sorularını anlama düzeyinizi belirlemek amaçlanmıştır. Bunun için hazırlanmış bu testte SBS de sorulmuş bazı sorular

Detaylı

Yapı Kabuğunda Isı Kayıplarının Azaltılması ve Bir İyileştirme Projesi Örneği

Yapı Kabuğunda Isı Kayıplarının Azaltılması ve Bir İyileştirme Projesi Örneği Sayfa 1 / 8 Tesisat Mühendisliği Dergisi Sayı: 9 4, s. 49-56, 2006 Yapı Kabuğunda Isı Kayıplarının Azaltılması ve Bir İyileştirme Projesi Örneği Hakan ÜNALAN* Emrah GÖKALTUN** Ramazan UĞURLUBİLEK*** Özet

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan yöntemdir.

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan yöntemdir. İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ Yapı Maliyetinin Belirlenmesi Ön Keşif (Burada amaç projeden dolayı firmamızın kazık yememesi ve verilen teklifin ne derece geçerli olduunun belirlenmesi).

Detaylı

PROJE ADI DOĞAL ÇEVRECĠ SEBZE-MEYVE KURUTMA SĠSTEMĠ. PROJE EKĠBĠ Süleyman SÖNMEZ Ercan AKÇAY Serkan DOĞAN. PROJE DANIġMANLARI

PROJE ADI DOĞAL ÇEVRECĠ SEBZE-MEYVE KURUTMA SĠSTEMĠ. PROJE EKĠBĠ Süleyman SÖNMEZ Ercan AKÇAY Serkan DOĞAN. PROJE DANIġMANLARI TÜBĠTAK-BĠDEB LĠSE ÖĞRETMENLERĠ (FĠZĠK, KĠMYA, BĠYOLOJĠ VE MATEMATĠK) PROJE DANIġMANLIĞI EĞĠTĠMĠ ÇALIġTAYLARI LĠSE-1 (ÇALIġTAY 2011) FĠZĠK GRUP SES-2011 PROJE ADI DOĞAL ÇEVRECĠ SEBZE-MEYVE KURUTMA SĠSTEMĠ

Detaylı

KARIK SULAMA SABİT DEBİLİ AÇIK KARIK

KARIK SULAMA SABİT DEBİLİ AÇIK KARIK KARIK SULAMA SABİT DEBİLİ AÇIK KARIK VERİLENLER Su kaynağı debisi (Q) : 80 L/s Bitki cinsi: Mısır Bitki sıra aralığı: 70 cm Uygulanacak net sulama suyu miktarı (d n ): 84,2 mm Bitki su tüketimi: 6 mm/gün

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar Bakanlar Kurulu Kararı -BKK Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı Resmi Gazete Sayısı: 26848 Karar Sayısı: 2008-13489 15 Nisan 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 26848 BAKANLAR

Detaylı

Kulakl ı Pulluk İrnalat ı nda İş Analizleri

Kulakl ı Pulluk İrnalat ı nda İş Analizleri TARIM BILIMLERI DERGISI 1997. 3 (3) 47-51 Kulakl ı Pulluk İrnalat ı nda İş Analizleri Ercan GÖRÜR 2 İ lknur DURSUN 2 Geli ş Tarihi : 27.11.1997 Özet : Bu ara ştı rmada, bir pulluk fabrikas ı nda kulakl

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*)13.04.2011 Tarih ve S-2011-10 sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir.

TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*)13.04.2011 Tarih ve S-2011-10 sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir. TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*)13.04.2011 Tarih ve S-2011-10 sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin

Detaylı

Av. Oğuzhan SONGÖR Emekli Hakim Rekabet Kurulu Eski İkinci Başkanı Başkent-Ufuk-Atılım Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi

Av. Oğuzhan SONGÖR Emekli Hakim Rekabet Kurulu Eski İkinci Başkanı Başkent-Ufuk-Atılım Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi 1 Av. Tuncay Songör 2 Av. Oğuzhan SONGÖR Emekli Hakim Rekabet Kurulu Eski İkinci Başkanı Başkent-Ufuk-Atılım Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi I. YASAL DÜZENLEME ELEKTRİK PİYASASINDA KAYIP-KAÇAK

Detaylı

Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır?

Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır? Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır? Sifonik Drenaj temelde Bernoulli'nin bulmuş olduğu akışkanın enerji denkliği prensibinden yararlanarak suyun herhangi bir eğime gerek kalmadan istenilen yerden tahliye

Detaylı

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Dursun Yıldız SPD Başkanı 2 Nisan 2016 Giriş Gelişmenin ve karşı duruşun, doğuya karşı batının, kuzey kıyısına karşı güney kıyısının, Afrika ya karşı

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı

Baz ı Çemen (Trigonella foenum-graecum L.) Hatlar ı nda Farkl ı Ekim Normlar ı n ı n Verim ve Verim Özellikleri Üzerine Etkilerinin Ara ştı r ılmas ı

Baz ı Çemen (Trigonella foenum-graecum L.) Hatlar ı nda Farkl ı Ekim Normlar ı n ı n Verim ve Verim Özellikleri Üzerine Etkilerinin Ara ştı r ılmas ı TARIM BILIMLERI DERGISI 2003, 9 (4) 395-401 Baz ı Çemen (Trigonella foenum-graecum L.) ı nda Farkl ı Ekim Normlar ı n ı n Verim ve Verim Özellikleri Üzerine Etkilerinin Ara ştı r ılmas ı Süleyman KIZIL

Detaylı

ŞEKER PANCARI (Beta vulgaris L. spp.vulgaris var.altissima Doell) TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ

ŞEKER PANCARI (Beta vulgaris L. spp.vulgaris var.altissima Doell) TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ ŞEKER PNCRI (eta vulgaris L. spp.vulgaris var.altissima oell) TRIMSL EĞERLERİ ÖLÇME ENEMELERİ GİRİŞ Tarımsal eğerleri Ölçme enemeleri(tö) Teknik Talimatı, 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu kapsamında 13 Ocak

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye Cumhuriyet

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi Bahçe Arazisi İçin Uygun Sulama Yöntemlerinin Belirlenmesi ve Sistemin Projelenmesi

Uludağ Üniversitesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi Bahçe Arazisi İçin Uygun Sulama Yöntemlerinin Belirlenmesi ve Sistemin Projelenmesi Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2001) 15:39-46 Uludağ Üniversitesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi Bahçe Arazisi İçin Uygun Sulama Yöntemlerinin Belirlenmesi ve Sistemin Projelenmesi Tekin ÖZTEKİN

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

SU YAPILARI. Su Alma Yapıları. 5.Hafta. Doç.Dr.N.Nur ÖZYURT nozyurt@hacettepe.edu.tr

SU YAPILARI. Su Alma Yapıları. 5.Hafta. Doç.Dr.N.Nur ÖZYURT nozyurt@hacettepe.edu.tr SU YAPILARI 5.Hafta Su Alma Yapıları Doç.Dr.N.Nur ÖZYURT nozyurt@hacettepe.edu.tr Su alma yapısı nedir? Akarsu ya da baraj gölünden suyu alıp iletim sistemlerine veren yapılara su alma yapısı denir. Su

Detaylı

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Nisan 0 SALI Resmî Gazete Sayı : 97 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE () Bu Tebliğin

Detaylı

Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliğinde Toprak Kökenli Hastalıklar ve Mücadele Metotları

Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliğinde Toprak Kökenli Hastalıklar ve Mücadele Metotları Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliğinde Toprak Kökenli Hastalıklar ve Mücadele Metotları Doç. Dr.Seral YÜCEL Adana BMAİ 1 Sebze yetiştiriciliğinde; Yetiştiricilik (çeşit seçimi, fide yetiştirme, aşılı fide,

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü

Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü - doi: 10.17932/ IAU.IAUD.m.13091352.2015.7/26.15-21 Şerzan ASLAN 1

Detaylı

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Bu bölümde; Fizik ve Fizi in Yöntemleri, Fiziksel Nicelikler, Standartlar ve Birimler, Uluslararas Birim Sistemi (SI), Uzunluk, Kütle ve

Detaylı

Sulanan Alanlarda Sulama Yöntemi ve Su Kalitesine Ba ğ l ı Olarak Tuz Dengesindeki De ğ i ş meler

Sulanan Alanlarda Sulama Yöntemi ve Su Kalitesine Ba ğ l ı Olarak Tuz Dengesindeki De ğ i ş meler TARIM BILIMLERI DERGISI 1997, 3 (1) 6-13 Sulanan Alanlarda Sulama Yöntemi ve Su Kalitesine Ba ğ l ı Olarak Tuz Dengesindeki De ğ i ş meler Engin YURTSEVEN' Ahmet ÖZTÜRK' Geli ş Tarihi : 11.12.1996 Özet

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI PERSONELİ VAKFI SOSYAL GÜVENLİK YARDIMLARI BÖLÜMÜ ÜYELERİ VE HAK SAHİPLERİNİN KAZANILMIŞ HAKLARI VE TASFİYE PAYLARI RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI PERSONELİ VAKFI SOSYAL GÜVENLİK YARDIMLARI BÖLÜMÜ ÜYELERİ VE HAK SAHİPLERİNİN KAZANILMIŞ HAKLARI VE TASFİYE PAYLARI RAPORU Hacettepe Üniversitesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Hacettepe University Department of Actuarial Sciences 06800 Beytepe-Ankara, Tel:(032)297 660, Faks:(032)297 7998, e-posta:aktuerya@hacettepe.edu.tr T.C.

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

ENERJİ ÜRETİMİ VE SULAMA KRİTERLERİNE GÖRE REZERVUAR KAPASİTE OPTİMİZASYONU

ENERJİ ÜRETİMİ VE SULAMA KRİTERLERİNE GÖRE REZERVUAR KAPASİTE OPTİMİZASYONU ENERJİ ÜRETİMİ VE SULAMA KRİTERLERİNE GÖRE REZERVUAR KAPASİTE OPTİMİZASYONU Burcu Ersoy 1, Ronald Haselsteiner 2 ÖZET Baraj tasarımlarında kriter olarak kullanılan yıllık ekonomik ömür içerisinde rezervuar

Detaylı

Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013

Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013 Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013 Ünitelerin fiziksel yerleşimi Arıtma ünitelerinin, Bağlantı kanallarının, Yol ve park alanlarının, Yönetim binasının, Bakım ve onarım kısımları vb dikkatle ele alınmalıdır.

Detaylı

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com 1.1.Su Kaynakları ve Hidrolojik Rejim Üzerindeki 1.2. Toprak Kaynakları Üzerindeki 1.3. Atmosfer Üzerindeki 1.2.Toprak Kaynakları Üzerindeki Toprak Tuzluluğu ve Suya Doygunluk Toprak u Sedimentasyon 1.2.Toprak

Detaylı

HAYALi ihracatln BOYUTLARI

HAYALi ihracatln BOYUTLARI HAYALi ihracatln BOYUTLARI 103 Müslüme Bal U lkelerin ekonomi politikaları ile dış politikaları,. son yıllarda birbirinden ayrılmaz bir bütün haline gelmiştir. Tüm dünya ülkelerinin ekonomi politikalarında

Detaylı

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI 9.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 1.YAĞMUR SUYU TESİSATI Yağmur suyu tesisatı, konut çatısı üzerine düşen yağmur sularını çatı olukları vasıtası

Detaylı

JET MOTORLARININ YARI-DĐNAMĐK BENZETĐŞĐMĐ ve UÇUŞ ŞARTLARINA UYGULANMASI

JET MOTORLARININ YARI-DĐNAMĐK BENZETĐŞĐMĐ ve UÇUŞ ŞARTLARINA UYGULANMASI makale JET MOTORLARININ YARI-DĐNAMĐK BENZETĐŞĐMĐ ve UÇUŞ ŞARTLARINA UYGULANMASI Bekir NARĐN *, Yalçın A. GÖĞÜŞ ** * Y.Müh., TÜBĐTAK-SAGE ** Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Detaylı

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları Newtherm Fan Coil Kontrol Ekipmanları Bağlantı vanaları, uzaktan kontrol cihazları, dijital veya mekanik duvar tipi termostatları ve yalıtımlı montaj setleriyle birlikte sistem bazında teslim edilmektedir.

Detaylı

İnşaat Firmalarının Maliyet ve Süre Belirleme Yöntemleri Üzerine Bir Alan Çalışması

İnşaat Firmalarının Maliyet ve Süre Belirleme Yöntemleri Üzerine Bir Alan Çalışması İnşaat Firmalarının Maliyet ve Süre Belirleme Yöntemleri Üzerine Bir Alan Çalışması Latif Onur Uğur Süslü Sokak No: 4/2 Mebusevleri, Beşevler, 06580 Ankara E-Posta: latifugur@mynet.com, onurugurtr@yahoo.com

Detaylı

Sulama Şebekelerinin izleme ve De ğerlendirilmesinde Ortalama ve Y ı ll ı k Veri Kullan ı m ı

Sulama Şebekelerinin izleme ve De ğerlendirilmesinde Ortalama ve Y ı ll ı k Veri Kullan ı m ı TARIM BILIMLERI DERGISI 1997, 3 (1) 69-73 Şebekelerinin izleme ve De ğerlendirilmesinde ve Y ı ll ı k Veri Kullan ı m ı Mevlüt BEYRIBEY 1 Kemal SÖNMEZ' Belgin ÇAKMAK 1 Mehmet OĞUZ 1 Geli ş Tarihi : 24.03.1997

Detaylı

AYDIN KOŞULLARINDA İKİNCİ ÜRÜN MISIRIN SU TÜKETİMİ. Necdet DAĞDELEN, Talih GÜRBÜZ 1

AYDIN KOŞULLARINDA İKİNCİ ÜRÜN MISIRIN SU TÜKETİMİ. Necdet DAĞDELEN, Talih GÜRBÜZ 1 ADÜ Ziraat Dergisi 2008; 5(2);67-74 AYDIN KOŞULLARINDA İKİNCİ ÜRÜN MISIRIN SU TÜKETİMİ Necdet DAĞDELEN, Talih GÜRBÜZ 1 ÖZET Aydın koşullarında 2003 ve 2004 yılları arasında yürütülen bu çalışmada, yüzey

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

TÜRKĠYE ODALAR VE BORSALAR BĠRLĠĞĠ

TÜRKĠYE ODALAR VE BORSALAR BĠRLĠĞĠ 2015 Ağustos ayında kurulan Ģirket sayısında bir önceki aya göre %5,84 artıģ oldu. Kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre %5,84 artış olurken, kooperatif sayısında %14,55 ve gerçek kişi ticari işletme

Detaylı

Yakıt Özelliklerinin Doğrulanması. Teknik Rapor. No.: 942/7193278-00

Yakıt Özelliklerinin Doğrulanması. Teknik Rapor. No.: 942/7193278-00 Müşteri : Kozyatağı Mahallesi Sarı Kanarya Sok. No: 14 K2 Plaza Kat: 11 Kadıköy 34742 İstanbul Türkiye Konu : Seçilen Yakıt Özelliklerin Belirlenmesi için Dizel Yakıtlara İlişkin Testlerin, Doğrulanması

Detaylı

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak RESMÎ GAZETE 5 Nisan 2016 Sayı : 29675 ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 10.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28349

Resmi Gazete Tarihi: 10.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28349 Resmi Gazete Tarihi: 10.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28349 RÜZGÂR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARI İÇİN YAPILACAK RÜZGÂR VE GÜNEŞ ÖLÇÜMLERİ UYGULAMALARINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/01)

Detaylı

WCDMA HABERLEŞMESİNDE PASİF DAĞITILMIŞ ANTEN SİSTEMLERİ KULLANILARAK BİNA İÇİ HÜCRE PLANLAMA. Ferhat Yumuşak 1, Aktül Kavas 1, Betül Altınok 2

WCDMA HABERLEŞMESİNDE PASİF DAĞITILMIŞ ANTEN SİSTEMLERİ KULLANILARAK BİNA İÇİ HÜCRE PLANLAMA. Ferhat Yumuşak 1, Aktül Kavas 1, Betül Altınok 2 Fırat Üniversitesi-Elazığ WCDMA HABERLEŞMESİNDE PASİF DAĞITILMIŞ ANTEN SİSTEMLERİ KULLANILARAK BİNA İÇİ HÜCRE PLANLAMA Ferhat Yumuşak 1, Aktül Kavas 1, Betül Altınok 2 1 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7 İÇİNDEKİLER 1 Projenin Amacı... 1 2 Giriş... 1 3 Yöntem... 1 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6 5 Kaynakça... 7 FARKLI ORTAMLARDA HANGİ RENK IŞIĞIN DAHA FAZLA SOĞURULDUĞUNUN ARAŞTIRILMASI Projenin Amacı : Atmosfer

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA. Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA. Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir. Gereğini arzederim. M. Akif HAMZAÇEBİ İstanbul Milletvekili 1 GENEL GEREKÇE

Detaylı

VOB-DOLAR/ONS ALTIN. VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB-DOLAR/ONS ALTIN. VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES VOB-DOLAR/ONS ALTIN VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES V A D E L fi L E M V E O P S Y O

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Basamak kontrolü: On beş basamaklı IMEI numarasının son basamağının doğruluğunun kontrolünü,

YÖNETMELİK. a) Basamak kontrolü: On beş basamaklı IMEI numarasının son basamağının doğruluğunun kontrolünü, 27 Haziran 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27271 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ CİHAZLARA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

Almanya dan Bir Örnek WESER-EMS UNION

Almanya dan Bir Örnek WESER-EMS UNION Almanya dan Bir Örnek WESER-EMS UNION Prof.Dr. Selahattin Kumlu Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Antalya Faaliyet Onayı Alma Koşulları Hayvansal üretimin geliştirilmesine katkıda bulunacak

Detaylı