Devredilen Sulama Şebekelerinde Performans ı n Değerlendirilmesi: Konya Örne ğ i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Devredilen Sulama Şebekelerinde Performans ı n Değerlendirilmesi: Konya Örne ğ i"

Transkript

1 TARIM BILIMLERI DERGISI 1997, 3 (1) Devredilen Sulama Şebekelerinde Performans ı n Değerlendirilmesi: Konya Örne ğ i Belgin ÇAKMAK' Geli ş Tarihi : Özet : Sulama projeleri tüm çabalara ra ğ men hedeflere ula şmay ı engelleyen birtak ım problemlerle kar şı karşıyad ır. Bu durum sulama sistemlerinde performans ı n dü şmesine yol açmaktad ı r. Su kaynaklar ı n ı n k ısıtl ı ve sulama yat ı r ı mlar ı n ı n pahal ı olmas ı sulama pojelerinde performans ı n izleme ve de ğerlendirilmesini önemli k ı lmaktad ı r. Sulama şebekelerinde performans de ğerlendirme çal ışmalar ı ya bir sistemde hedeflerin gerçekle şme düzeyini belirlemek ya da farkl ı sistemlerin performans ı n ı karşı la şt ı rmak için yap ı lmaktad ı r. Bu çal ışmada DSI taraf ı ndan inşa edilen, işletilen ve devredilen IV.Bölge sulamalar ı ndan 501 hektardan daha büyük olan baz ı sulama şebekelerinde sulama sistem performans ı değerlendirilmi ştir. Incelenen şebekelerde su temini oran ı ağı rl ı kl ı ortalama olarak net sulama suyu ihtiyac ı na göre 2.07, toplam sulama suyu ihtiyac ına göre 1.23, a ğı rl ı kl ı ortalama karl ı l ı k oran ı 2.7 ve ortalama sulama oran ı %68' dir. Mali etkinlik oran ı %6-61, tahsilat oran ı da %15-96 olarak belirlenmi ştir. Anahtar kelimeler : Su temini oran ı, karl ı l ık oran ı, mali etkinlik oran ı, sulama oran ı, tahsilat oran ı Assessment of Irrigation System Performance in Transferred Schemes: A Case Study in Konya Abstract: Irrigation projects are faced with some problems preventing to get targets in spite of all efforts. They decrease irrigation system performance. Limited water supply and huge investment requirements for irrigation projects enable to emphasize monitoring and assessment of irrigation system performance. Performance assessment in irrigation schemes is carried out not only to determine achievement level of targets in a system but also to compare performance of different systems. In this study irrigation schemes of the forth regior ı, which are constructed operated and transferred by The State Hydraulic Works, are considered as research material. Irrigation system performance is assessed in some irrigation schemes which are larger than 501 hectares. Water supply ratios are 2.07 as to net irrigation water requirement and 1.23 as to gross water requirement as weighted average in investigated schemes. Average irrigation ratio, weighted average rate of return, financial efficiency ratio and water fee collection ratio are found out respectively as 68%, 2.7, 6-61% and 15-96% in the schemes. Key words Water supply ratio, rate of return, financial efficiency ratio, irrigation ratio, water fee collection ratio. Giri ş Yirmibirinci yüzy ı la girerken dünyada do ğ al dengelerin bozulmas ı n ı n bir sonucu olarak çevrenin a şı r ı kirlenmesi ve atmosferde CO2 oran ı n ı n artmas ı nedeniyle olu şan sera etkisi iklimde olumsuz geli ş meleri beraberinde getirmi ştir. Nüfusa paralel olarak artan g ı da ihtiyac ı da dü şünülürse çe ş itli sektörler aras ı nda kullan ı m aç ı s ı ndan en büyük paya sahip su kaynaklar ı n ı n etkin kullan ı m ı zorunlu olmaktad ı r. Su kaynaklar ı n ı n k ı s ıtl ı olmas ı ve sulama projelerinin büyük yat ı r ı mlar gerektirmesi sulama projelerinde performans ı n izleme ve de ğ erlendirilmesine büyük bir önem kazand ı rmaktad ı r (Small ve Svendsen 1990). Sulama şebekelerinde performans ı n arzu edilen düzeye ç ı kar ı lmas ı suyun hem etkin hem de ekonomik kullan ı lmas ı ile mümkündür (Wolters ve Bos 1989, Skogerboe ve ark. 1980). Böylece ayn ı şebeke yat ı r ı m giderleri ile daha geni ş alan sulanabilecektir. Bir yandan sulanan alanla birlikte sulama şebekesinden yararlanacak çiftçi say ı s ı artarken di ğer yandan çiftçilerin i ş letme giderleri dü şebilecektir (Kara ve ark. 1991). Sulu tar ı m ı geli ştirmek için yap ı lan tüm çabalara ra ğmen hedeflenen düzeylere ula şı lamamaktad ı r. Sulama geli ştirme çal ış malar ı, tesis ve i ş letme masraflar ı n ı n yüksek olmas ı, endüstriyel ve içme suyu kullan ı m ı nedeniyle tar ı mda su kullan ı m ı nı n k ı s ıtlanmas ı ile birlikte i şletme bak ı m ve yönetim ile ilgili organizasyon sorunlar ı ile kar şı kar şı yad ı r. Bu durum sulama sistemlerinde performans ın dü şmesine neden olmaktad ır. Sulama sistemlerinde hedeflere ula şabilmek için bir izleme ve de ğerlendirme sistemine ve uygun performans göstergelerine ihtiyaç vard ı r (Beyribey ve ark.1995). Performans göstergeleri, sulama sistemlerinde yöneticiler taraf ı ndan planlanan hedeflerle gerçekle şen ç ı kt ı lar ı değerlendirmek ya da ara şt ı rmac ı lar taraf ı ndan farkl ı sistemlerin performans ı n ı kar şı la şt ı rmak gibi çe ş itli amaçlar için kullan ı labilir (Rao 1993). Sulama sistem performans ı n ın belirlenmesine yönelik birbiri ile ili şkili olan göstergeler suyun kaynaktan bitki kök bölgesine kadar iletim da ğıt ı m ve uygulama i ş lemlerini içeren su kullan ı m etkinli ğ i; tar ı msal faaliyetleri kapsayan tar ımsal etkinlik ve sulu tar ı m ı n sürdürülebilirli ğ i faaliyetlerini içeren ekonomik, sosyal ve çevresel etkinlik göstergeleri olarak grupland ı r ı labilir. Bu çal ış mada DSI taraf ı ndan in şa, edilen, i şletilen ve devredilen IV.Bölge Sulamalar ı ndarr 501 hektardan daha büyük olan baz ı sulama şebekelerinde 1996 y ı l ı na ili ş kin sistem performans ı belirlenmi ş ve de ğ erlendirilmi ştir. 1 Ankara Üniv. Ziraat Fak. Tar ı msal Yap ı lar ve Sulama Bölümü-Ankara.

2 80 TARIM BILIMLERI DERGISI 1997, Cilt 3, Say ı 1 Materyal ve Yöntem Materyal Materyal olarak IV.Bölgede DS İ taraf ı ndan devredilen ha alan ı n %75'ni kapsayan 13 sulama ünitesi al ı nm ışt ı r (Çizelge 1). Bölgede devredilen 7 sulama ve bunlar içinde kalan 56 sulama ünitesinden 27'si Belediye'ye, 1'ü Köy Tüzel Ki şiliğine, 11' Sulama Birli ğ ine, ve 'ü Kooperatife devredilmi ştir. Sulama şebekelerine ili şkin 1996 y ı l ı nda aylar itibar ıyla şebekeye sapt ı r ı lan su, bitki da ğı l ı m ı, sulama alan ı, sulanan alan, sulama faydas ı, i şletme bak ı m masraflar ı DS İ Genel Müdürlü ğ ü İşletme ve Bak ı m Dairesi Ba şkanl ığı "Devredilen Tesislere ili şkin izleme ve Değerlendirme Raporlarr' kay ıtlar ı ndan; su tüketimi hesaplar ı nda yararlan ı lan meteorolojik veriler ise Meteoroloji Genel Müdürlü ğ ü kay ıtlar ı ndan al ı nm ışt ı r. Yöntem Su temini oran ı (STO), sulama oran ı (SO), karl ı l ı k oran ı (KO), mali etkinlik oran ı (MEO) ve tahsilat oran ı (TO) a şa ğı daki şekilde ve olu şturulan EXCEL hesap tablolar ı yard ı m ıyla hesaplanm ışt ı r (Beyribey ve ark. 1995, Beyribey 1997). Hesaplamalarda izlenen a şamalar Şekil 1'de verilmi ştir. STOK - Şebekeye sapt ır ılan su (m3/halyıl) Şebeke su ihtiyac ı (m 3/ha/p1) Şebekeye sapt ırılan su (m 3/ha/ay) STO e - Şebeke su ihtiyac ı (m 3/ha/ay) STO,= STOt= SO - KO = MEO TO = Şebekeye sapt ırılan su (m3/ha) Net sulama suyu ihtiyac ı (m 3/ha) Şebekeye sapt ırılan su (m 3/ha) Toplam sulama suyu ihtiyac ı (m3/ha) Sulanan alan (ha) Sulama alan ı (ha) Sulama faydas ı (TL/m 3) Yıllık gider (TL/m 3) İşletme bak ın masraft(tl) Tahmin edilen i şletme bak ım ihtiyac ı (TL) Tahsilat (TL) Tahakkuk (TL) Bulgular ve Tart ış ma Ara şt ı rmada materyal olarak al ı nan sulama şebekelerinde 1996 y ı l ı na ili şkin aylar itibar ıyla şebekeye sapt ı r ı lan su dikkate al ı narak Blaney-Criddle yöntemi ile hesaplanan net ve toplam sulama suyu ihtiyac ı na göre ayl ı k ve y ı ll ı k su temini oranlar ı hesaplanm ış, elde edilen sonuçlar Beyribey 1997'de verilen su temini oranlar ı ile karşı la şt ı r ı lm ışt ı r (Çizelge 2). Toplam su ihtiyac ı na göre su temini oran ı n ı n l'e e şit olmas ı ihtiyac ı kar şı layacak düzeyde su sapt ı r ı ld ığı n ı, küçük olmas ı ihtiyaçtan daha az su sapt ı r ı ld ığı n ı, büyük olmas ı ise ihtiyaçtan fazla su verildi ğ ini göstermektedir. Çizelge 2 incelendi ğinde ayl ı k su temini. oran ı değerlerinin sulama mevsiminin ba şlang ı c ı sayilan May ı s ay ı nda oldukça yüksek oldu ğ u, incelenen şebekelerde net su temini oran ı n ın aras ında değ i ştiğ i görülmektedir. Bu durumda May ı s ay ı nda ihtiyaçtan daha fazla suyun şebekeye al ı nd ığı söylenebilir. A ğı rl ı kl ı ortalama net su temini oran ı , toplam su temini oran ı ise ' d ı r. Incelenen sulama şebekelerinde y ı ll ı k net su temini oran ı , toplam su temini oran ı aras ı nda değ i şmektedir. De ğerlendirilen 10 sulaman ı n 7'sinde devirden önceki su temini oranlar ı Beyribey 1997'den al ı narak kar şı la şt ırma yap ı lm ışt ır. Bu 7 sulaman ı n 'ünde su temini oranlar ı devirden önceki su temini oranlar ı n ı n en yüksek de ğerinin alt ı ndad ır. Bu durumda devirden sonra su kullan ı m ı n ı n devir öncesine göre daha etkin oldu ğ u söylenebilir. Değerlendirilen 10 sulamada sulanan alana göre a ğı rl ı kl ı ortalama net su temini oran ı 2.07, toplam su temini oran ı ise 1.23'dür. Hedefienen su temini oran ı n ı n 1 oldu ğu dikkate al ı nd ığı nda, şebekeye %23 fazla su sapt ı r ı ld ığı görülmektedir. Sulama şebekelerinde gereken zamanda ve gerekli miktarda suyun etkin kullan ı m ı n ı sa ğ lamak için fiziksel boyut yan ı nda sosyal boyut da göz önünde bulundurulmal ı, su kullan ı m ı konusunda çiftçiyi bilinçlendirecek tar ı msal yayim çal ışmalar ı na a ğı rl ı k verilmelidir. incelenen sulama şebekelerinde 1996 y ı l ı sonuçlar ı na göre sulama oran ı %1-100 aras ı nda değ i şmektedir. En yüksek sulama oran ı Alakova Pompaj sulamas ı nda %100 olarak belirlenmi ştir. Değerlendirilen 13 şebekenin 8'inde sulama oran ı %70'in üzerindedir. Şebekelerin ortalama sulama oran ı %68 ve DS İ 'ce ışletilen sulama şebekelerinde ise 1996 y ı l ı sulama oran ı ortalamas ı %56'd ı r (Anonymous 1996) (Çizelge 3). Sulama ş ebekelerinde devirden sonra çiftçi kat ı l ı m ı n ı n sonucu olarak sulama oran ı nda bir art ış sa ğland ığı söylenebilir. Ekonomik etkinlik aç ısı ndan de ğerlendirmede karl ı l ı k oran ı, mali etkinlik oran ı, mali yeterlilik oran ı ve tahsilat oran ı gösterge olarak al ı nm ışt ı r. Karl ı l ı k oran ı değ erleri incelenen şebekelerde aras ı nda değ i ş mektedir (Çizelge ). Bu değerler 10 y ı ll ı k ortalama karl ı l ı k oran ı de ğerleri ile kar şı la şt ı r ı l ı rsa devirden sonra yaln ız Ulu ı rmak Sulamas ında karl ı l ı k oran ı nda belirgin bir art ış sa ğ land ığı ; di ğer sulama ş ebekelerinde ise aras ı nda de ğ i şen bir azalma meydana geldi ğ i görülmektedir. Değerlendirilen şebekelerde mali etkinlik oran ı Çizelge 5'de verilmi ştir. Mali etkinlik oran ı n ı n %100'e e şit olmas ı şebekede i ş letme-bak ı m ihtiyac ı n ı n tam olarak

3 ÇAKMAK, B. "Devredilen sulama şebekelerinde performans ı n değerlendirilmesi. Konya örne ğ i 81 Sulama Sistem Performans ı n ı n De ğerlendirilmesi Sulama Alan ı Veri Dosyas ı Meteoroloji Veri Dosyas ı ı Bitki Veri Dosyas ı Ekonon ıi Veri dosyas ı Sulama alan ı (ha) S ıcakl ık ("C) Geli şme dönemi (gün) Projesiz verim Sulanan alan (ha) Ya ğış (inm) Bitki katsay ısı (kc) Projeli verim Sapt ır ılan su (n ı /ha) Gündüz saatleri Ekim tarihi Birim fiyat Enlem derecesi lasat tarihi Sulama faydas ı Bitki da ğı l ımı (%) Faiz amortisman İşletme ve bak ım BLANEY-CR İ DDLE YÖNTEMI Bitki Su Tüketimi (n ım) Sulama Suyu Ihtiyac ı (ın'/i ıa) Su Kullan ım Göstergeleri HESAP TABLOSU (MS-EXCEL) Ekonomik, Sosyal ve Çevresel Etkinlik Göstergeleri Su TeminiOran ı [--- Ayl ık Su Temini Oran ı Ta ı m ısa Etkinlik Göste -geleni Karl ıhk Oran ı Mali Etkinlik Oran ı Net Su Temini Oran ı itophin Su "femini Oran ı Tahsil-d Oran ı Şekil 1. Sulama sistem performans ı n ı n de ğerlendirilmesinde izlenen a şamalar

4 82 TARIM BUK/ILERI DERGISI 1997, Cilt 3, Say ı 1 Çizelge 1. Sulama şebekelerinin özellikleri Sulaman ı n ad ı Onitenin ad ı Devralan kurum/örgüt Devir tarihi Sulama alan ı (ha) Akkaya Akkaya Belediye Alakova Pompaj Alakova Kooperatif Alt ı napa Altinapa Belediye Cihanbeyli Göleti Cihanbeyli Göleti Belediye Sumra Çumra 1.ve 2. Esas Simi-Alkaran Sulama Birli ğ i Çumra Ova Sulama Birli ğ i Gevrekli Gevrekli Sulama Birli ğ i Gödet Gödet Sulama Birli ğ i Alg ı n Ovas ı Ilg ı n Sulama Birli ğ i Ilgin-Atlant ı Atlant ı Sulama Birli ğ i Köşkp ı nar ı Kemerhisar Belediye Ulu ı rmak Sa ğ Sahil Sulama Birli ği Ulu ı rmak Sol Sahil Sulama Birli ğ i Çizelge 2. IV.Bolgede devredilen sulama şebekelerinde su temini oran ı Sulama ad ı Devirden sonra (1996) Devirden önce ( ) Su temini oran ı (STO,,) Su temini oran ı (STO,) Su temini oran ı net Su temini oran ı toplam Su temini oran ı * May ı s Haziran Temmuz A ğ ustos Eylül Ekim STO, STO t STO STO, Akkaya** Alakova P Alt ı napa Cihanheyli (-; ** Çumra Ova O Gevrekli Gödet Ilg ı n Ilg ı n-atlant ı Köşkp ı nal.** Ulu ı rmak Sa ğ S Ulu ı rmak Sol S ,7 A ğı rl ı kl ı ortalama * Beyribey 1997'den al ı nm ışt ı r. ** Ş ebekeye al ı nan su ölçülmemi ştir.

5 ÇAKMAK, B. "Devredilen sulama şebekelerinde performans ı n değerlendirilmesi : Konya örne ğ i" 83 Çizelge 3. Sulama şebekelerinde sulama oran ı Sulama ad ı Devralan Sulama alan ı Sulanan alan Sulama oran ı kurum/örgüt (ha) (ha) ok) Devirden Önce Devirden Sonra Akkaya Belediye Alakova P. Kooperatif Alt ı napa Belediye Cihanbeyli G. Belediye Çumra Sulama Birli ğ i Ova Sulama Birli ğ i Gevrekli Sulama Birli ğ i Gödet Sulama Birli ğ i Ilg ı n Sulama Birliği Ilg ı n-atlant ı Sulama Birli ğ i Köşkp ı nar Belediye Ulu ı rmak Sağ S. Sulama Birliği Ulu ı rmak Sol S. Sulama Birli ğ i Çizelge. Sulama şebekelerinde karl ı l ı k oran ı Sulaman ı n ad ı Akka a** Alakova P Alt ı na a Cihanbe Ii G umra Ova Gevrekli Gödet n ı n-atlant ı Kö k nar** Ulu ırmak Sa. S. Ulu ı rmak Sol S A ı rl ı kl ı ortalama Hektara verilen su m 3/ha Y ı ll ı k gider 103TUha Sulama faydas ı TL/m 3 D = B/Al_ Y ı ll ı k gider Karl ı l ı k oran ı TUm 3 E = C/A * Beyribey 1997'den al ı nm ışt ı r. ** Yeterli veri bulunmamaktad ı r. Çizelge 5. Sulama şebekelerinde mali etkinlik oran ı Sulama ad ı Sulama alan ı (ha) I şletme-bak m masraf ı (10 9TL) *Tahmin edilen ışletme-bakim masraf ı (10 3TL) Mali etkinlik oran ı (%) **Mali etkinlik oran ı ort. (%) ( ) (A) (B) (C)=(A/B) Akkaya Alakova P Alt ı napa Cihanbeyli G Çumra 3782 Ova Gevrekli Gödet Ilg ı n Ilgin-Atlant ı Köşkp ı nar Ulu ı rmak Sa ğ S Ulu ı rmak Sol S * Yat ı r ım bedelinin %1 5'i al ı nm ışt ı r. ** Beyribey 1997'den al ı nm ışt ı r. karşı land ığı n ı, %100'den küçük olmas ı ihtiyac ı n karşı lanamad ığı n ı, %100'den büyük olmas ı da şebekeye ihtiyaçtan daha fazla masraf yap ı ld ığı n ı göstermektedir. Materyal olarak al ı nan 13 sulama şebekesinin 12'sinde mali etkinlik oran ı değerlendirilmi ş ve büyük bir bölümünde mali etkinlik oran ı %50'nin alt ı nda bulunmu ştur. Bu durumda devirden sonra şebekelerde i ş letme-bak ı m faaliyetlerine ihtiyac ı n alt ı nda pay ayr ı ld ığı söylenebilir. Sulama şebekelerinde tahsil edilen su ücretinin toplanma yüzdesini ifade eden tahsilat oran ı incelenen şebekeler için Çizelge 6'da verilmi ştir. Devirden önce yasalarda bulunan baz ı k ı s ıtlamalar yan ı nda su ücretinin

6 8 TARIM BILIMLERI DERGISI 1997, Cilt 3, Say ı 1 Çizelge 6.Sulama şebekelerinde tahsilat oranlar ı Sulama ad ı Tahsilat şekli Tahsilat zaman ı Tahakkuk (10 9TL) Tahsilat (10 9TL) Tahsilat oran ı (%) Akkaya Peşin Sulamay ı takip eden ay Alakova P. Taksitle May ıs-şubat-mart Alt ınapa Peşin 2 ay 15 gün.0 3,5 88 Cihanbeyli G. Pe şin Ekim çurnra Peş in Ova Peş in 15 A ğustos 15 Ekim Gevrekli Peşin 1Kas ı m Şubat Gödet Peşin-Taksitle %50 bir ay içerisinde, %50 Ekim sonu Ilg ı n Taksitle 1 Ağustos Mart Ilgin-Atlant ı Peşin-Taksitle Ağustos, A ğustos-mart Köşkp ı nar Taksitle Aral ı k sonu Ulu ırmak Sağ Peşin S. Ulu ı rmak Sol S. Peşin 1 A ğustos-30 Eylül birim alan üzerinden al ı nmas ı tahsilat oran ı n ı n hedeflenen düzeylerde gerçekle ş mesini önlüyordu. Su ücretlerinin zaman ı nda toplanmas ı ve i ş letme-bak ı m faaliyetlerinin etkin bir ş ekilde yerine getirilebilmesi için kat ı l ı mc ı sulama yönetimi bir çözüm olarak gündeme getirilmi şti. Çünkü tahakkukun yakla şı k %10'u tahsil edilebiliyordu (Anonymous 1993). Bu çal ış mada incelenen şebekelerde görüldü ğ ü gibi devirden sonra tahsilat oran ı yükselmi ştir. De ğerlendirilen toplam 11 sulamada %15-96 aras ı nda de ğ i ş mektedir. Alakova Pompaj, Ilg ın Ovas ı, Ilg ı n-atlant ı ve Gevrekli Sulamalar ı nda ise tahsilat oran ı %50'nin alt ı ndad ı r. Şebekeler itibar ı yla tahsilat oran ı incelendi ğ inde, tahakkukun peşin olarak tahsil edildi ğ i şebekelerde tahsilat oran ı Gevrekli Sulamas ı d ışı nda %67-88 aras ı nda de ğ i ş mektedir. Ara şt ı rma sonuçlar ı dikkate al ı nd ığı nda devredilen şebekelerde devir öncesine göre baz ı olumlu geli ş meler olmas ı na ra ğ men devrin ilk y ı llar ı nda birtak ı m sorunlarla karşı la şı lmaktad ı r. Bunlardan en önemlisi su ücretlerinin hacim esas ı na göre belirlenememesi ve bunun sonucu olarak etkin su kullan ı m ı n ı n sa ğ lanamamasid ı r. Ayr ı ca baz ı şebekelerde ana sistemde dahi su ölçüm tesisi bulunmad ığı ndan ş ebekeye al ı nan su ölçülememekte ve su ı sraf ı meydana gelmektedir. İ yi performans yaln ız elde edilen üretimin yüksek olmas ı de ğil, ayn ı zamanda kaynaklar ı n da etkin kullan ı lmasi demektir (Murray-Rust ve Snellen 1993). Bu nedenle sulama şebekelerinde devirden sonra da performans ı n izleme ve de ğ erlendirilmesi büyük bir önem ta şı maktad ı r (Biswas 1990, Svendsen ve Vermillion 199). Sürdürülebilir bir performansa ula ş mak ancak etkin bir izleme ve de ğ erlendirme sistemi ile mümkündür ( Ş ekil 2). Gelecekteki performans de ğ erlendirme çal ış malar ı i ş letme-bak ı m faaliyetleri yan ı nda çevresel ve sosyal konular ı da kapsayacak şekilde düzenlenmelidir. Böylece sulu tar ı mda sürdürülebilirli ğ i sa ğ layacak performansa a ğı rl ı k veren bir yönetim sistemi olu şacakt ı r.

7 ÇAKMAK, B "Devredilen sulama şebekeierinde performans ı n değerlendirilmesi Konya örne ğ i" 85 Performans Göstergelerinin seçimi Veri Toplama Analiz ve Yorum Fl Son ınlar ın Stralanmas ı T ( Amaçlar ın Gözden Geçirilmesi v öncelikli Sorunlar ı n Belirlenmesi Analiz ve Yorum Son ınlar ı n Öncelik S ıras ı na Dizilmesi öncelikli Sorunlar İçin Alternatif Çözümlerin Belirlenmesi Analiz ve Yorum tl ygun Çözümlerin Seçimi Uygulama Plan ın ı n I laz ırlanmas ı ilgi Gruplar ını n Belirlenmesi izleme ve De ğerlendirme Şekil 2. Sulama performans ı n ın değerlendirilmesi

8 86 TARIM BILIMLERI DERGISI 1997, Cilt 3, Say ı 1 Kaynaklar Anonymous, Türkiye'de Sulu Tar ım Yat ı r ımlar ına Çiftçi Kat ı l ım ı ve Geri Ödeme (Çukurova Örne ğ i), 39s. Adana. Anonymous, Devredilen Sulama Şebekelerine Ait izleme ve Değerlendirme Raporlar'. DSI I şletme ve Bak ı m Dairesi Kay ıtlar ı. Beyribey, M.,Girgin, I., Aküzüm, T., Baiaban, A.ve Çakmak, B Sulama Sistemlerinde Performans De ğerlendirmede Bir Yakla şım. 5.Ulusal Kültürteknik Kongresi Bildirileri,s.69-79, Antalya. Beyribey, M Devlet Sulama Şebekelerinde Sistem Performans ının Değerlendirilmesi. A.Ü.Ziraat Fakültesi Yay ı nlar ı (Bask ıda), Ankara. Beyribey, M., Erdo ğan, F.C., Çakmak, B. ve Aküzüm, T Kat ı l ımc ı Sulama Yönetimi ve Sulama Birliklerinde Sistem Performans ı n ın Değerlendirilmesi. 6. Ulusal Kültürteknik Kongresi Bildirileri (Bask ı da), Bursa. Biswas, A.K Monitoring and Evaluation of Irrigation Projects. Journal of Irrigation and Drainage Engineering 116(2): Çakmak, B. ve Aküzüm, T Konya-Çumra Sulamas ı nda Su Da ğıt ım ve Kullan ım Etkinli ğ i. Tr.J. of Agriculture and Forestry 20(1996): , Ankara. Kara, M., Ş imşek, H. ve Çiftçi, N Orta Anadolu'da Sulama ve Verimlilik. Orta Anadolu'da Tar ı m ı n Verimlilik Sorunlar ı Sempozyumu, Milli Prodüktivite Yay ı nlar ı 0, s.5-63, Ankara. Murray-Rust, D.H. ve Snellen, W.B lrrigation System Performance Assessment and Diagnosis. International Irrigation Management Institute, 18p. Colombo, Sri Lanka. Rao, P.S Review of Selected Literature on Indicators of Irrigation Performance. International Irrigation Management Institute, 75p. Colombo, Sri Lanka. Skogerboe,G.V., Bardin, W.J. ve Walker, W.R Advances in Operation, Maintenance and Rehabilitation of Irrigation Delivery Systems. lrrigation Challenges of the 80's. ASAE St. Joseph, Michigan. Small, L.E. ve Svendsen, M A Framework for Assessing Irrigation Performance. Irrigation and Drainage Systems : Svendsen, M. ve Vermillion, D.199. Irrigation Management Transfer in the Columbia Basin, Lessons and International lmplications. International Irrigation Management Institute, 9p. Colombo, Sri Lanka. Wolters,W ve Bos, M.G Development in Irrigation Performance Assessment. lmproved Irrigation System Performance for Sustainable Agriculture, Proceedings of the Regional Workshop Organized by FAO in Bangkok, Thailand October 1990, p , Rome.

Devlet Sulama Şebeketerinde Ayl ık Su Temini Oran ı n ın Belirlenmesi

Devlet Sulama Şebeketerinde Ayl ık Su Temini Oran ı n ın Belirlenmesi TARIM BILIMLERI DERGISI 1997, 3 (2) 33-37 Devlet Sulama Şebeketerinde Ayl ık Su Temini Oran ı n ın Belirlenmesi Mevlüt BEYRiBEY 1 F. Kemal SÖNMEZ' Belgin ÇAKMAK 1 Mehmet OĞUZ 1 Geli ş Tarihi : 03.04.1997

Detaylı

Konya Sulama Birliklerinde Sulama Performans ı n ı n Değerlendirilmesi

Konya Sulama Birliklerinde Sulama Performans ı n ı n Değerlendirilmesi TARIM BILIMLERI DERGISI 2001, 7 (3), 111-117 Konya Sulama Birliklerinde Sulama Performans ı n ı n Değerlendirilmesi Belgin ÇAKMAK' Geli ş Tarihi : 23.05.2001 Özet : Son y ıllarda sulama sistemlerinde performans

Detaylı

Sulama Şebekelerinin izleme ve De ğerlendirilmesinde Ortalama ve Y ı ll ı k Veri Kullan ı m ı

Sulama Şebekelerinin izleme ve De ğerlendirilmesinde Ortalama ve Y ı ll ı k Veri Kullan ı m ı TARIM BILIMLERI DERGISI 1997, 3 (1) 69-73 Şebekelerinin izleme ve De ğerlendirilmesinde ve Y ı ll ı k Veri Kullan ı m ı Mevlüt BEYRIBEY 1 Kemal SÖNMEZ' Belgin ÇAKMAK 1 Mehmet OĞUZ 1 Geli ş Tarihi : 24.03.1997

Detaylı

Sulama Şebekelerinde Blaney Criddle ve Penman o Monteith Yöntemlerine Göre Sulama Suyu ihtiyac ı n ı n Karşı la şt ı r ı lmas ı

Sulama Şebekelerinde Blaney Criddle ve Penman o Monteith Yöntemlerine Göre Sulama Suyu ihtiyac ı n ı n Karşı la şt ı r ı lmas ı TARIM BILIMLERI DERGISI 1997, 3 (1) 74-78 Sulama Şebekelerinde Blaney Criddle ve Penman o Monteith Yöntemlerine Göre Sulama Suyu ihtiyac ı n ı n Karşı la şt ı r ı lmas ı Mevlüt BEYR İ BEY 1 Belgin ÇAKMAK'

Detaylı

HAYALi ihracatln BOYUTLARI

HAYALi ihracatln BOYUTLARI HAYALi ihracatln BOYUTLARI 103 Müslüme Bal U lkelerin ekonomi politikaları ile dış politikaları,. son yıllarda birbirinden ayrılmaz bir bütün haline gelmiştir. Tüm dünya ülkelerinin ekonomi politikalarında

Detaylı

Harran Ovas ı Sulama Birliklerinde Antepf ıst ığı n ı n Sulama Planlamas ı

Harran Ovas ı Sulama Birliklerinde Antepf ıst ığı n ı n Sulama Planlamas ı TARIM BILIMLERI DERGISI 1, 7 (4) 114-120 Harran Ovas ı Sulama Birliklerinde Antepf ıst ığı n ı n Sulama Planlamas ı Berna KENDIRLI' Geli ş Tarihi : 27.07.1 Özet: Son y ı llarda gelişmekte olan di ğer ülkelerde

Detaylı

ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI

ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI Ali ÖZKURT Orman Yüksek Mühendis Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü PK.18 33401 TARSUS 1.GİRİŞ Türkiye'de orman varlığının

Detaylı

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR Sektörlere Göre Dağılım 60 %52 50 %39 %46 Tarım 40 Sanayi 30 % 14 %19 %21 İnşaat 20 %8 10 % 1 Hizmetler 0 KADIN ERKEK 2

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 01/12/2014 Sayı: 2014/107 Ref : 6/107. Konu: MISIR MENŞELİ POLİSTİREN İTHALATINDA DAMPİNG SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 01/12/2014 Sayı: 2014/107 Ref : 6/107. Konu: MISIR MENŞELİ POLİSTİREN İTHALATINDA DAMPİNG SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 01/12/2014 Sayı: 2014/107 Ref : 6/107 Konu: MISIR MENŞELİ POLİSTİREN İTHALATINDA DAMPİNG SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR 30/11/2014 tarihli ve 29191 sayılı Resmi Gazete de İthalatta Haksız

Detaylı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hizmet Birimleri

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hizmet Birimleri Hizmet Birimleri Hayvancılık Genel Müdürlüğü Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Tarımsal AraĢtırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis*

BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis* BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis* Mustafa Özgür KESKİN Maden Mühendisliği Anabilim Dalı Ahmet M. KILIÇ Maden Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler. Sayıştay tarafından hazırlanan kamu idaresi raporları ile Bakanlığımıza

Detaylı

EĞİRDİR VE BEYŞEHİR GÖLLERİNİN UYDU VERİLERİ VE TOPOĞRAFİK HARİTA YARDIMIYLA KIYI ÇİZGİSİ DEĞİŞİMLERİ

EĞİRDİR VE BEYŞEHİR GÖLLERİNİN UYDU VERİLERİ VE TOPOĞRAFİK HARİTA YARDIMIYLA KIYI ÇİZGİSİ DEĞİŞİMLERİ Doğal Kay. ve Eko. Bült. (2015) 20: 37-45 EĞİRDİR VE BEYŞEHİR GÖLLERİNİN UYDU VERİLERİ VE TOPOĞRAFİK HARİTA YARDIMIYLA KIYI ÇİZGİSİ DEĞİŞİMLERİ oluşturmaktadır. Günümüzde artan su ihtiyacı ve mevcut su

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir.

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir. EK-1 Madde 17 fıkra 9: a) 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı Kanun kapsamında, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından 31/12/2010 tarihinden önce

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlü ü nün Faaliyetlerine ili kin Yasa, Mevzuat ve Yönetmelikler

Destek Hizmetleri Müdürlü ü nün Faaliyetlerine ili kin Yasa, Mevzuat ve Yönetmelikler 2. DESTEK H ZMETLER MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m : 4734 say l Kamu hale Kanunu ve 4735 say l Kamu haleleri sözle me kanunu ile ikincil ve üçüncül mevzuat hükümlerine göre Müdürlü ümüzün ihtiyaç duydu u Mal ve

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 26/12/2014 Sayı: 2014/127 Ref : 6/127

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 26/12/2014 Sayı: 2014/127 Ref : 6/127 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 26/12/2014 Sayı: 2014/127 Ref : 6/127 Konu: ÇİN HALK CUMHURİYETİ VE İSRAİL MENŞELİ TEMPERLENMİŞ VEYA LAMİNE EDİLMİŞ EMNİYET CAMLARI NIN İTHALATINDA DAMPİNG SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR

Detaylı

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL SULAMA TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL SULAMA TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL SULAMA TARİFE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Baraj, gölet, bent ve yeraltısuyu kullanılarak tarımsal sulama

Detaylı

Söke İlçesinde Pnömatik Ekim Makinaları Talep Projeksiyonunun Belirlenmesi*

Söke İlçesinde Pnömatik Ekim Makinaları Talep Projeksiyonunun Belirlenmesi* 91 Söke İlçesinde Pnömatik Ekim Makinaları Talep Projeksiyonunun Belirlenmesi* Hakan Destici (1) Cengiz Özarslan (2) (1) Söke Ziraat Odası, Söke / Aydın (2) ADÜ Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü,

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ University Grants Committee (UGC) Çeviren : Doç. Dr. M. ÂDEM UGC, üniversitenin parasal gereksinmeleri konusunda Hükümete danışman olarak Temmuz 1919'da

Detaylı

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları 10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları girdi süreç çıktı etki, sonuç Üretkenlik,verimlilik, etkinlik Kaynaklar Nihai Hedefler 4.10.2006 1 Yönetim anlaşması en azından aşağıdakileri içermelidir

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

2. Söz konusu koruma amaçlı imar planı üst ölçek plana aykırı hususlar içermektedir.

2. Söz konusu koruma amaçlı imar planı üst ölçek plana aykırı hususlar içermektedir. İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Beykoz I. Bölge, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı ve Beykoz I. Bölge 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı Bakanlık Makamının 30.12.2014

Detaylı

GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014

GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014 GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014 İlgili Birim Konu girdi. : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler/Muhasebe : Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması nı içeren torba Kanun

Detaylı

BÖLÜM 3 : SONUÇ VE DEĞERLENDİRME BÖLÜM

BÖLÜM 3 : SONUÇ VE DEĞERLENDİRME BÖLÜM İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 178 BÖLÜM 1 : Kararların Sınıflandırılması... 179 1.1. Alınan Kararlar... 179 1.2. Kararların İhale Türlerine Göre Sınıflandırılması....180 BÖLÜM 2 : Sonuç Kararlarının Sınıflandırılması...

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

Akıncı Sulama Birliğinde Sulama Performansının Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi *

Akıncı Sulama Birliğinde Sulama Performansının Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi * TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2007, 13 (3) 213-223 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Akıncı Sulama Birliğinde Sulama Performansının Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi * Gülper NALBANTOĞLU 1 Belgin ÇAKMAK 1

Detaylı

Alaşehir Yöresi Sulama Birliklerinin Arazi-Su Verimliliği ve Su Temini Açısından Değerlendirilmesi

Alaşehir Yöresi Sulama Birliklerinin Arazi-Su Verimliliği ve Su Temini Açısından Değerlendirilmesi Yıldıztekin ve Tuna Araştırma Makalesi (Research Article) Erhan AKKUZU 1 Gülay PAMUK MENGÜ 2 1 Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü. 351-İzmir, e-posta: erhan.akkuzu@ege.edu.tr

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Nil KORKMAZ Ünvan Ziraat Yüksek Mühendisi Telefon (232) 832 10 02 E-mail nil.korkmaz@gthb.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 1962-İzmir Doktora Üniversite Adı EĞİTİM BİLGİLERİ Ege

Detaylı

ANKARA ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİ UKOME KARARI

ANKARA ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİ UKOME KARARI 1-) EGO Genel Müdürlüğü İdare Encümeni 14/10/2014 ve 2014/117 sayılı kararında; Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının 25.09.2014 tarih ve 365-44819 sayılı yazılarında; İlgi: a) nin 06.03.2003 tarih

Detaylı

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ 1 GENEL MÜDÜR SUNUŞU; Gündelik hayatın vazgeçilmez unsuru haline gelen enerji, bireylerin yaşamında ve ülkelerin sosyo-ekonomik

Detaylı

AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar

AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar AMAÇ Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Avrupa Birliğine üye ve aday ülkeler arasında

Detaylı

TEŞVİK SİSTEMİNDE TARIM YATIRIMLARI VE KONYA

TEŞVİK SİSTEMİNDE TARIM YATIRIMLARI VE KONYA TEŞVİK SİSTEMİNDE TARIM YATIRIMLARI VE KONYA 2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 16/07/2009 tarih ve 27290 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Karar

Detaylı

PERFORMANS KRİTERLERİNE ÖRNEKLER:

PERFORMANS KRİTERLERİNE ÖRNEKLER: KONTROL ORTAMI Standart 3: Personelin Yeterliliği ve Performansı İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU EMİNE ERDEM MEVZUAT ANALİZ - ŞUBAT 2016 - İSTANBUL TİCARET ODASI 1 01.01.2016 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI

Detaylı

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015 Öğr.Gör.Mehmet KÖRPİ İŞLETMENİN TANIMI Sonsuz olarak ifade edilen insan ihtiyaçlarını karşılayacak malları ve hizmetleri üretmek üzere faaliyette bulunan iktisadi birimler işletme olarak adlandırılmaktadır.

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fevzi Serkan ÖZDEMİR Doğum Tarihi: 06 Ekim 1981 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Anadolu Üniversitesi 2003 Y. Lisans Muhasebe

Detaylı

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ Eylem TAŞRA TEŞKİLATI KK 1.1 İl müdürlüklerinin eğitim ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim Aile ve Sosyal Politikalar Gıda Tarım

Detaylı

6111 SAYILI YASAYA İLİŞKİN 2 SERİ NO LU TEBLİĞ YAYIMLANDI

6111 SAYILI YASAYA İLİŞKİN 2 SERİ NO LU TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 06.05.2011/ 70-1 6111 SAYILI YASAYA İLİŞKİN 2 SERİ NO LU TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 2011/1713 sayılı BKK ile 6111 sayılı Yasada yer alan bazı sürelerin uzatılması dolayısıyla yayımlanan 2

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI PERSONELİ VAKFI SOSYAL GÜVENLİK YARDIMLARI BÖLÜMÜ ÜYELERİ VE HAK SAHİPLERİNİN KAZANILMIŞ HAKLARI VE TASFİYE PAYLARI RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI PERSONELİ VAKFI SOSYAL GÜVENLİK YARDIMLARI BÖLÜMÜ ÜYELERİ VE HAK SAHİPLERİNİN KAZANILMIŞ HAKLARI VE TASFİYE PAYLARI RAPORU Hacettepe Üniversitesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Hacettepe University Department of Actuarial Sciences 06800 Beytepe-Ankara, Tel:(032)297 660, Faks:(032)297 7998, e-posta:aktuerya@hacettepe.edu.tr T.C.

Detaylı

TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/19)

TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/19) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/19) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler Mevcut önlem ve soruşturma MADDE 1 (1) Çin Halk Cumhuriyeti

Detaylı

Sulama Şebekelerinde Sistem Performans ı n ı n Değerlendirilmesi-

Sulama Şebekelerinde Sistem Performans ı n ı n Değerlendirilmesi- TARIM BILIMLERI DERGISI 1998, 4 (2), 39-48 Sulama Şebekelerinde Sistem Performans ı n ı n Değerlendirilmesi- Emel Seçkin KOCABA Ş ' İ rfan Geli ş Tarihi: 15.05.1998 Özet : Bu çal ışmada DSI taraf ı ndan

Detaylı

Tar ımsal Yap ı lar İçin Farkl ı Kafes Kiri ş Sistemlerinin Boyutsal ve Ekonomik Yönden Karşı la şt ı r ılmas ı

Tar ımsal Yap ı lar İçin Farkl ı Kafes Kiri ş Sistemlerinin Boyutsal ve Ekonomik Yönden Karşı la şt ı r ılmas ı TAR İM BILIMLERI DERGISI 1997, 3 (3) 34-42 Tar ımsal Yap ı lar İçin Farkl ı Kafes Kiri ş Sistemlerinin Boyutsal ve Ekonomik Yönden Karşı la şt ı r ılmas ı Metin OLGUN', Hasbi YAPRAK 2 Geli ş Tarihi : 03.11.1997

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I ISL107 GENEL MUHASEBE I Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 8. HAFTA Menkulkıymetleraşağıdaki amaçlardoğrultusunda edinilebilir. Güvenlik Amacı: işletmeler sahip oldukları nakit mevcutlarının

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

TÜRKĠYE DEKĠ YERALTISULARININ ARAġTIRILMASI, ĠġLETĠLMESĠ Ve YÖNETĠMĠ ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME

TÜRKĠYE DEKĠ YERALTISULARININ ARAġTIRILMASI, ĠġLETĠLMESĠ Ve YÖNETĠMĠ ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME TÜRKĠYE DEKĠ YERALTISULARININ ARAġTIRILMASI, ĠġLETĠLMESĠ Ve YÖNETĠMĠ ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME Hasan KIRMIZITAŞ Jeoloji Mühendisi DSİ 5. Bölge Müdürlüğü-ANKARA TMMOB, JMO - Bilimsel Teknik Kurulu Hidrojeoloji

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA Önsöz 4 Stratejik Planlama ve Bütçe Yol Haritası 5 Örnek İşletme Hakkında 6 Gider Yükleme Sistemi 8 Satış Bütçesi Oluşturma 9 Faaliyet Gider Bütçesi Oluşturma 12 Bütçe Sistem Otomasyonu

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

Bayramiç-Ezine Sulama Birliğinin Ekonomik Göstergeler Đle Sulama Sistem Performansının Değerlendirilmesi

Bayramiç-Ezine Sulama Birliğinin Ekonomik Göstergeler Đle Sulama Sistem Performansının Değerlendirilmesi Bayramiç-Ezine Sulama Birliğinin Ekonomik Göstergeler Đle Sulama Sistem Performansının Değerlendirilmesi Duygu AKTÜRK Murat TEKĐNER Ferhan SAVRAN F. Füsun TATLIDĐL ÖZET Bu çalışmada, Çanakkale iline bağlı

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI E-Posta: bilgi@yyuedutr Web: wwwyyuedutr BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI 64.HÜKÜMET PROGRAMI YILI EYLEM PLANINDA BAKANLIĞIMIZIN İLGİLİ 3 Ay İçerisinde Gerçekleştirilecek Reformlar TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Roman Başbakanlık Aile ve Sosyal 7 Başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

BİLGİ BELGE MERKEZİ VE YAYIN HİZMETLERİ

BİLGİ BELGE MERKEZİ VE YAYIN HİZMETLERİ BİLGİ BELGE MERKEZİ VE YAYIN HİZMETLERİ Elektrik Mühendisleri Odası(EMO) Bilgi ve Belge Merkezi, sahip olduğu elektrik mühendisliği ve Oda ilgili her türlü bilgi, belge ve kaynakla kapsamlı bir araştırma

Detaylı

GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU

GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU I-GİRİŞ Grup şirketleri arasında gerçekleşen fiyatlandırma sistemi ekonominin kuralları doğrultusunda gerçekleşmektedir. Özellikle gelişmekte

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

SULAMA SİSTEMLERİNDE SU KULLANIMININ KONTROLÜ VE SU KAYIPLARININ AZALTILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM

SULAMA SİSTEMLERİNDE SU KULLANIMININ KONTROLÜ VE SU KAYIPLARININ AZALTILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Orman ve Su İşleri Bakanlığından: SULAMA SİSTEMLERİNDE SU KULLANIMININ KONTROLÜ VE SU KAYIPLARININ AZALTILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Maksat, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Maksat MADDE

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.04.2004-30.06.2004 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA ÇİFTLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ne ait tarla arazisi,

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU Ocak 2016 1 SUNUġ Siirt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 14.10.2008 tarih ve 27024 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

TESCO K İ PA K İTLE PAZARLAMA T İ C. VE GIDA SAN. A.Ş. F İYAT TESP İT RAPORU. GarantiYat ınm

TESCO K İ PA K İTLE PAZARLAMA T İ C. VE GIDA SAN. A.Ş. F İYAT TESP İT RAPORU. GarantiYat ınm TESCO K İ PA K İTLE PAZARLAMA T İ C. VE GIDA SAN. A.Ş. F İYAT TESP İT RAPORU GarantiYat ınm 18 May ıs 2011 G İ R İŞ Tesco Kipa Kitle Pazarlama Ticaret ve G ıda Sanayi A. Ş. (" Şirket") 1992 y ı l ı nda

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ FARKLI ŞEKİL VE DOZLARDA UYGULANAN TKİ HÜMAS IN EKMEKLİK BUĞDAYIN BAYRAK YAPRAK BESİN ELEMENTİ KONSANTRASYONU, VERİM VE TANE PROTEİN KAPSAMINA ETKİLERİ Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ Bu

Detaylı

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr.

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr. Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2014-1-132 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 15-12/159-72 Karar Tarihi : 18.03.2015 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr.

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 23-26 MAYIS 2013 - İZMİR Grup Adı : Özel Hukuk 1. Grup Konu : İş ve sosyal güvenlik davaları Grup Başkanı : Mehmet YILDIZ (Yargıtay Tetkik

Detaylı

SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı?

SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı? SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı? 1. CEVAP: İktisadi kalkınma destek programında hiçbir destek

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 40 İST, 15.03.2011. 6111 sayılı Kanuna göre bazı vergi alacaklarının yeniden yapılandırılması

SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 40 İST, 15.03.2011. 6111 sayılı Kanuna göre bazı vergi alacaklarının yeniden yapılandırılması SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 40 İST, 15.03.2011 ÖZET: 6111 sayılı Kanuna göre bazı vergi alacaklarının yeniden yapılandırılması 6111 SAYILI KANUNDAKİ VERGİ ALACAKLARIYLA İLGİLİ YENİDEN YAPILANDIRMALAR 2011.30

Detaylı

TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler 12 Kasım 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27404 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: TARİFE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

Kırsal Kalkınmada Yönetişim. Şanlıurfa Örneği Ülker Şener-Evren Aydoğan

Kırsal Kalkınmada Yönetişim. Şanlıurfa Örneği Ülker Şener-Evren Aydoğan Kırsal Kalkınmada Yönetişim Şanlıurfa Örneği Ülker Şener-Evren Aydoğan Çalışmanın arka planı Amaç: Kırsal kalkınmada yönetişim mekanizmalarının nasıl işlediği ve hangi araçların kullanıldığı Urfa özgülünde

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

YAMAÇ 5,20 MW Hidroelektrik Santrali

YAMAÇ 5,20 MW Hidroelektrik Santrali YAMAÇ 5,20 MW Hidroelektrik Santrali Bu doküman, Yamaç Hidroelektrik Santralinin Gold Standard prosedürlerine uygun şekilde sertifikalandırılması sürecinin bir parçası olarak hazırlanmıştır ve projeye

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE 4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO: 9) MADDE

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun

Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun Tarihi:18.06.1992 Sayısı:3816 R.G. Tarihi:03.07.1992 R.G. Sayısı:21273 Kanun Numarası

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Hukuk ve Danışmanlık ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Türkiye de serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren,

Detaylı

SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN

SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN Århus Kommune Børn og Unge Århus Belediyesinde Yaşayan 3 Yaşındaki çocuklar için Dil Durum Değerlendirmesi/Dil Tarama Testi Önsöz Sevgili ebeveynler İyi

Detaylı

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Mali Tablolardan Bilanço yu tanımlayınız. SORU 2: Mali Tablolardan Gelir Tablosu

Detaylı