Dakikada 2 konut sat ld

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dakikada 2 konut sat ld"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Dakikada 2 konut sat ld Türkiye'de geçen y l, günde yaklafl k 3 bin 170, saatte 132 konut el de ifltirdi. Söz konusu dönemde dakikada 2 konut sat ld. HABER 6 DA 27 fiubat 2014 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr HABER 18 DE HABER 18 DE Hububat ambar nda kurakl k endiflesi Çocuk bak m kursuna yo un ilgi CHP Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan aday Mansur Yavafl tan seçim vaadi: Su ve ulafl m ucuzlayacak Ankara Büyükflehir Belediye baflkan aday Mansur Yavafl, her projeyi vatandafla ve iflin ehli kiflilere dan flarak hayata geçireceklerini belirtti. Belediye hizmetlerinin ucuzlayaca n vurgulayan Yavafl, Belediye Meclisi nin yetkisi ile suyu ve ulafl m ucuzlataca z. Maddi durumu iyi olmayan ailelere de yard m edece iz. Çocuklara burs, servis imkan sa layaca z. 30 Mart Melih Gökçek i iflten ç kartma günüdür. Bugün, birlik ve beraberlik zaman d r. ifadelerini kulland. Gençlerimizi teknoloji ile buluflturaca z CHP Ankara Büyükflehir Belediye baflkan aday Mansur Yavafl, Bilkent dea Kulübü nün düzenledi i konferansa kat ld. Yavafl, gençlerin teknoloji ile buluflaca bir Ankara için çal flacaklar n ifade ederek, Teknokentleri, üniversiteleri, e itimli insan kayna ile öne ç kan Ankara, giriflimcili in ve teknolojinin baflkenti olacak. Gençlerimizi ifl dünyas ile bu merkezlerde bir araya getirip onlar ifl sahibi yapaca z. E itimler, seminerler, konferanslar düzenleyerek gençlerimizin hep yan nda olaca z." dedi. HABER 17 DE BAfiKAN YAfiAR DAN fieh T A LELER VE GAZ LERE MADALYA Haberi 16 da VERG HAFTASI ETK NL KLER BAfiLADI Haberi 16 da BAfiKAN AKGÜL EMLAKÇILARLARLA B RARAYA GELD Haberi 15 de

2 ÇANAKKALE - BURAK AKAY - B ROL GÜNGÖRDÜ - Ezine ilçesine ba l Geyikli beldesi sakinlerinin yaflam, y llar nda seri halinde 3 kez çekilen Eyyvah Eyvah filmleriyle de iflti. Bu Fasulya 7,5 Lira, Karaçal, Dol Karabak r gibi türküleri yeniden meflhur eden filmler, beldenin tan t m na da katk sa lad. Beldede bir park ve baz dükkanlara, film ile baflrol oyuncular ndan Ata Demirer in isimleri verildi. Çanakkale ye 72, Ezine ye 10 kilometre uzakl ndaki Geyikli de sosyal yaflam, Hakan Algül ün yönetti i, baflrollerini Ata Demirer, Demet Akba ve Özge Borak n paylaflt Eyyvah Eyvah film serisiyle de iflmeye bafllad. Filmler, 3 bin 200 nüfuslu beldenin tan t m nda da büyük etki oluflturdu. Belediye taraf ndan yapt r lan bir park n ad, Ata Demirer - Eyyvah Eyvah Park, bir berber dükkan n n ismi ise Eyyvah Eyvah Berberi olarak de ifltirildi. Geyikli Belediye Baflkan sinema rehberi 2 SineMagazin Ankara Büyülü Fener K z lay Geçmifl 4 y ll k ayr l ktan sonra, kar s Marie'nin ça rmas üzerine Ahmad Tahran'dan Paris'e geri döner, gelifl amac boflanma davas yla ilgili belgeleri tamamlamakt r. K sa süreli ine yapt bu ziyaret... Ankara Büyülü Fener K z lay Eyyvah Eyvah 3 Hüseyim Badem, babas n bulduktan sonra hayat n n aflk olan Müjgan ile evlenmifl, kendiside Zab ta olmufltur. Yol arkadafl Firuzan ise flöhretine flöhret katm flt r. flte tam bu s rada Müjgan' n hamile... Ankara Cinemaximum (ANKAmall) Köfte Ya muru 2 Cloudy With A Chance Of Meatballs 2 Flint Lockwood, suyu yiyece e dönüfltüren bir makine icat etmiflti. Flint in amac insanlar mutlu etmekti ancak ifller kontrolden ç k nca filmin sonunda Flint makinesini imha etmek zorunda kalm flt.... Metin Salman, AA muhabirine yapt aç klamada, beldenin cennetten bir köfle oldu unu ve bunun Geyikli ye gelenler taraf ndan da alg lanmaya baflland n söyledi. Ziyaretçileri taraf ndan çok be enilen beldenin tan t m na en büyük Ankara Taurus Cinemarine-Balgat fieytan n Günü-Devil's Due Balaylar s ras nda gizemli, garip bir gece geçiren genç çift, kendilerini bu kadar erken olmas n hiç beklemedikleri bir gebelikle karfl karfl ya bulur. Gerçek bir aile olmaya do ru att klar ad ml... Ankara Taurus Cinemarine-Balgat 12 Y ll k Esaret- 12 Years A Slave Solomon Northup n 1853 y l nda yazd ve kendi hikayesini anlatt roman ndan uyarlanan filmde Northup, ABD nin kuzeyinde yaflayan özgür bir insanken, kaç r larak köle yap lm fl ve 12 y l köle ola... Ankara Cinemaximum (ANKAmall) Jack Ryan: Gölge Ajan, bizleri çok satan roman yazar Tom Clancy nin popüler karakteri Jack Ryan n Wall Street te finansal analiz olarak çal fl rken CIA öncesi günlerine götürüyor. Ryan (Chris Pine... katk n n, son y llarda çekilen Eyyvah Eyvah filmleriyle sa land n dile getiren Salman, flöyle devam etti: Bu filmle beldemizin tan t m n çok daha fazla yapma f rsat bulduk. Film ekibine çok büyük destekler de verdik. Geyikli zaten tan n yordu ama bu filmlerle Ankara Büyülü Fener Bahçelievler Frankenstein: Ölümsüzlerin Savafl G.I. Joe: Rise of the Cobra'n n senaristi Stuart Beattie taraf ndan yaz lan ve yönetilen bu Lionsgate yap m filmde, Aaron Eckhart parçalar birlefltirilmifl özel bir detektif olan Adam Frankenstein'... Ankara Büyülü Fener K z lay K r k Çember The Broken Circle Breakdown Elise ve Didier farkl l klar na ra men ilk görüflte birbirlerine afl k olurlar. Birbirlerini hayranl kla dinlemektedirler. Didier romantik bir ateist, Elise ile gerçek bir dindard r. Ankara Büyülü Fener K z lay fiöhret Tepesi Christian Los Angeles'ta yaflayan genç bir fon yöneticisidir ve babas na karfl çal fl yormufl gibi görünmek için bir korku filminin yap mc l n /finansörlü ünü üstlenir. çok daha fazla tan t m sa land. Buras bir turizm cenneti. Geyikli, turizm gelece ine fl k tutuyor. Filmlerin burada çekilmesinden son derece mutlu olduk. Bu film sadece Geyikli yi de il, yeflil alan n, do as n, denizini, her fleyini tan tt insanlara. Esnaf m z bunu 27 fiubat 2014 EYVAH EYVAH çekimleri Geyikli yi tan tt çok benimsedi. flletmelerinin ismini de ifltirenler oldu. Biz de belediye olarak merkezdeki park m za Ata Demirer - Eyyvah Eyvah Park ismini verdik. Bu katk dan çok memnunuz. Umar m filmlerin devam gelir. Bölgede emlak dan flmanl yapan Erdal Vanl, beldeye son dönemde afl r bir ilgi oldu unu ve insanlar n tüm tatil zamanlar n Geyikli de geçirmeye çal flt n ifade etti. Film ekibine minnettar olduklar n vurgulayan Vanl, Ata Demirer bu bölgeye çok büyük katk sa lad. Bence buraya heykelinin dikilmesi laz m. Esnaf m z n dükkanlar n n isimlerini de ifltirmesini çok s cak buluyorum. Demek ki herkes bu ifli benimsemifl. Ne mutlu bu çabay gösterenlere, Geyikli ye gelenlere diye konufltu. Kahvalt ve döner salonu sahibi esnaf smail Çavdaro lu ise filmin beldeye büyük katk lar sa lad n, buna destek olabilmek için kendi ad n tafl yan iflletmesinin ismini de ifltirdi ini bildirdi. (AA)

3 27 fiubat 2014 ZM R - zmir Emniyetinde görevli 18 il emniyet müdür yard mc s n n sorumluluk alanlar yeniden düzenlenirken, 32 flube müdürü, ilçe emniyet müdürü ve yard mc s n n görev yerleri de ifltirildi. Edinilen bilgiye göre, zmir Emniyet Müdürlü ünde görevli il emniyet müdür yard mc lar n n sorumluluk alanlar ile baz flube müdürlüklerinde sabahtan geçerli olmak üzere yeni düzenlemeye gidildi. Düzenlemede, l Emniyet Müdürü nün yard mc l n yapan 18 müdürün görev alanlar yeniden düzenlenirken, 32 flube müdürü, ilçe emniyet müdürü ve yard mc s n n da görev yerlerinde de ifliklik yap ld. l Emniyet Müdür yard mc lar ndan Asayifl fiube, Çocuk fiube, Olay Yeri nceleme ve Kimlik Tespit fiube, Bas n ve Halkla liflkiler fiube Müdürlüklerinden fierfaettin Aslan sormlu olurken, Terörle Mücadele fiube, Çevik Kuvvet fiube, Spor Güvenli i fiube, Bomba mha ve nceleme fiube Müdürlüklerinin sorumlulu u Do u Atefl e, Kaçakç l k Suçlar yla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele, Mali ve Siber Suçlarla Yaflam H CR 27 Rebi-ül Ahir 1435 RUM 14 fiubat 1429 Mücadele fiube Müdürlükleri nin sorumlulu u ise smail Ak ntürk e verildi. Di er l Emniyet Müdür Yard mc lar n n sorumluluk alanlar flöyle belirlendi: Hadi Öztekin, Genel Disiplin Denetleme fiube, Toplum Destekli Polislik fiube, Çi li ve Foça lçe Emniyet Müdürlükleri; Yalç n Orhan, Radyo, Tv ve Foto Film fiube, kmal fiube, Güzelbahçe ve Torbal lçe Emniyet Müdürlükleri; Ertu rul Özten, Pasaport fiube, Yabanc lar fiube, Bornova ve Kemalpafla lçe Emniyet Müdürlükleri; Ayhan Uyran Evrak Arfliv fiube, Deniz Liman fiube, l Emniyet Müdürlü ü Polikinli i, Tire ve Karaburun lçe Emniyet Müdürlükleri; Sezai Er, Güvenlik fiube, Koordinasyon ve Hareket fiube, Konak ve Selçuk lçe Emniyet Müdürlükleri; Murat Yi ito lu, Bütçe fiube, Muhabere Elektronik fiube, nflaat Emlak fiube, Ödemifl ve Dikili lçe Emniyet Müdürlükleri; Hakan Karahan, Tan k Koruma fiube, msak : Günefl : Ö le : kindi : Akflam : Yats : zmir Emniyetinde deprem sürüyor ANKARA - Anadolu Ajans (AA) T.A.fi, ajans karalamaya dönük haberler servis ederek, haks z rekabet oluflturduklar gerekçesiyle Yurt, Evrensel, Sol, Ayd nl k, Zaman, Cumhuriyet, Bugün ve Sözcü gazetelerinin her biri hakk nda maddi ve manevi tazminat davas açt. Ajans avukatlar nca Ankara Nöbetçi Ticaret Mahkemesi Hakimli ine aç lan davalar n dilekçelerinde, söz konusu gazetelerin, ajans n marka de erini ve itibar n düflürücü, ajans ve yöneticilerinin ticari itibar n ve iktisadi faaliyetlerini zedeleyici, haks z rekabete neden olacak as ls z isnatlarda bulunarak, hemen hemen her gün ajans karalamaya yönelik haberler servis ettikleri Hassas Bölgeleri Koruma fiube, Karaba lar ve Çeflme lçe Emniyet Müdürlükleri; Ayhan Sayg l Personel fiube, Hukuk flleri ve Soruflturma fiube, Alia a ve Bergama lçe Emniyet Müdürlükleri; Bahad r Engin Bak m Onar m fiube, Ulaflt rma fiube, Bayrakl ve K n k lçe Emniyet Müdürlükleri; Gürsel Y ld z, Koruma fiube, Karfl yaka, Beyda ve Menemen lçe Emniyet Müdürlükleri; Erol Gül, Özel Güvenlik fiube, Sosyal Hizmetler fiube, Bay nd r ve Urla lçe Emniyet Müdürlükleri; Gürkan Yi it, Trafik Tescil fiube, E itim fiube, Buca ve Seferihisar lçe Emniyet Müdürlükleri; Murat Öge, Adnan Menderes Havaliman fiube, Gaziemir ve Menderes lçe Emniyet Müdürlükleri; Burhan Oflas, Bilgi fllem fiube, Silah ve Patlay c Maddeler fiube, Narl dere ve Kiraz lçe Emniyet Müdürlükleri; Süleyman Kutay, Trafik Denetleme fiube, Bölge Trafik Denetleme fiube ve Balçova lçe Emniyet Müdürlükleri. (AA) AA dan baz gazetelere dava belirtildi. Daval lar n fiillerinin Türk Ticaret Kanunu aç s ndan haks z rekabet oluflturdu u ifade edilen dilekçede, kanunda, Rakipler aras nda veya tedarik edenlerle müflteriler aras ndaki iliflkileri etkileyen aldat c veya dürüstlük kural na di er flekillerdeki ayk r davran fllar ile ticari uygulamalar haks z ve hukuka ayk r d r denildi ine dikkat çekildi. Daval lar n ticari teamüllere, ticari ahlaka ayk r tutum ve davran fllar n n, haks z oldu u durumdan menfaat elde etme çabalar n n ve ajansa yönelik haks z ithamlar n n ceza sorumlulu u do urdu u belirtilen dilekçede, fiilin suç oluflturdu u hat rlat ld. Dilekçelerde, daval gazetelerin kulland içeriklerin, ajans n ve yöneticilerinin ticari itibar n ve iktisadi faaliyetlerini tehlikeye soktu u kaydedilerek, Müvekkil Anadolu Ajans T.A.fi. hukuka ayk r, mesnetsiz iddia ve ithamlar sebebi ile y prat lmaya çal fl lmakta ve kamuoyunda olumsuz bir alg infla edilmektedir. Ajans n markas n hedef alan ve srarla yapmay sürdürdü ü karalamaya yönelik mesnetsiz haberlerinin, Türk Ticaret Kanunu nun haks z rekabet kurallar na ayk r l k teflkil etti i ortadad r denildi. Davayla, daval gazetelerin her birinden, ajans n u rad maddi zararlar n tazmini için flimdilik 5 er bin liran n yan s ra biner lira manevi tazminat talep edildi. Kan daval iki köyün sakinleri bar flt r ld A RI - A r 'da 5 ay önce yaflanan ve bir kiflinin hayat n kaybetti i kavga nedeniyle bafllayan kan davas, bar fl yeme iyle sona erdi. Tutak ilçesine ba l Sorgüçlü köyü ile Hamur ilçesine ba l Karl ca köyü sakinleri aras nda 5 ay önce ç kan kavgada bir kifli hayat n kaybetti. Kavgan n ard ndan bafllayan kan davas, kentin kanaat önderleri ile A r Kültür Yard mlaflma ve Dayan flma Derne i'nin (AKYAD) giriflimleriyle sonland r ld. Alparslan mahallesindeki taziyeevinde düzenlenen yemekte kanaat önderlerinden Mustafa Bilici'nin okudu u duan n ard ndan Kur'an- Kerim'in alt ndan geçen iki köyün sakinleri, birbirleriyle tokalaflarak kucaklaflt. AKYAD baflkan Mehmet zci, burada yapt konuflmada, söz konusu bireysel bar fl n toplumsal bar fl içinde hay rlara vesile olmas n diledi. nsanlar n birbirlerine olan öfkelerine ra men, affetmenin güzelli ini yaflaman n önemine vurgu yapan zci, "Aras nda kan dökülmesine ra men insanlar yine de affetmesini biliyorlar. Ülkemizde yaflanan çözüm süreciyle bu kan davas n bar flla sonuçland rd klar için her iki köyün sakinlerini de kutlar m. Bu toplumun kardeflli e bütünleflmeye ihtiyac var" dedi. Konuflmalar n ard ndan törene kat lanlar için bar fl yeme i verildi. (AA) AA, dün de ajans n marka de erini düflürücü, ajans ve yöneticilerinin ticari itibar n ve iktisadi faaliyetlerini zedeleyici, haks z rekabete neden olacak as ls z isnatlar ileri sürdükleri gerekçesiyle zaman.com.tr yetkilisi Ekrem Dumanl, samanyoluhaber.com yetkilisi Fuat Karazeybek, ayd nl kgazete.com internet sitesi yetkilisi Ergün Gedek, Evrensel Gazetesi yetkilisi Fatih Polat, cumhuriyet.com.tr internet sitesi yetkilisi Orhan Erinç, bugun.com.tr yetkilisi Gürdal Gürler, postmedya.com yetkilisi Levent Arap ile cihan.com.tr ve bihaber.com internet siteleri hakk nda suç duyurusunda bulunmufltu. (AA)

4 4 200 y ll k tarihi Dalyan Cami restore ediliyor MU LA - Ortaca ya ba l Dalyan beldesinde bulunan tarihi Dalyan Merkez Camisi nin restorasyonu için çal flma yap l yor. Kitabesi yerinde olmayan, halk aras nda Kanuni Sultan Süleyman n Rodos seferi s ras nda yapt rd söylenen caminin yap m, 18. yüzy l olarak tahmin ediliyor. Dalyan Cami sinin rölöve, restitüsyon, restorasyon ve çevre düzenlemesi çal flmalar, Ayd n Vak flar Bölge Müdürlü ü taraf ndan yürütülüyor. Dalyan Merkez Camisi imam Mehmet Tafl, AA muhabirine yapt aç klamada, restorasyon çal flmalar n n ard ndan caminin orijinal görünümüne kavuflaca n söyledi. Camide göreve 9 ay önce bafllad n belirten Tafl, Halk, caminin Kanuni zaman nda yap ld n söylüyor. Tarihi bir cami oldu undan dolay Vak flar Genel Müdürlü ü taraf ndan restore ediliyor. Restorasyona aral k ay nda baflland. 400 gün sürece ini belirtiliyor. Restorasyon çal flmas n n ard ndan cami orijinal görünümüne kavuflacak dedi. Tafl, camideki restorasyon çal flmalar nedeniyle belediyenin belirledi i mescitte namaz k ld klar n, çal flmalar bittikten sonra tekrar camiye tafl nacaklar n ifade etti. Dalyan Merkez Camisi Yapt rma ve Yaflatma Derne i kinci Baflkan Hüseyin Durar ise çal flmalar kapsam nda caminin minaresinin k salt laca n, ön taraftaki beton örme yap n n kald r l p tafl yap olarak eski görünümüne kavuflaca n söyledi. (AA) Turizm 27 fiubat 2014 Güzelyurt ta tarih ve do ayla iç içe kapl ca keyfi AKSARAY- ÖZKAN BEYER / TURAN KAZAK - Aksaray a ba l Güzelyurt ilçesinde yer alan Ziga kapl cas, ziyaretçilere tarih ve do ayla iç içe tatil imkan sa l yor. Ihlara Vadisi nin de bulundu u ilçenin Ziga mevkisindeki kapl ca, yerin yaklafl k 234 metre alt ndan ç kan 43 derecelik termal suyla yo un ilgi görüyor. çerdi i zengin mineral ile Sa l k Bakanl n n belirledi i kriterlerin 7,5 kat mineral zenginli ine sahip termal su, bu mineral zenginli i ile sar rengini al yor. Do u Roma mparatorlu u döneminden beri flifa da tan termal su, sar rengiyle temas etti i yerlere adeta bir mermer görünümü kazand rarak, görsel flölen sunuyor. - Ihlara Vadisi, termal suya ilgiyi art r yor Ziga kapl cas ndaki tesisin iflletmecisi Hüseyin Höyük, AA muhabirine yapt aç klamada, üniversite e itiminin ard ndan bölgede yapt inceleme sonras nda termal tesis kurmaya karar verdi ini söyledi. K sa sürede kurduklar tesisin 108 odadan olufltu unu dile getiren Höyük, Buras 11 bin metrekare kapal alan üzerine infla edilmifl bir tesis. Buras n di er kapl calardan ay ran en önemli özellik, Ihlara Vadisi nin yan nda yer almas d r. Ihlara Vadisi, Arizona daki Büyük Kanyondan sonra dünyan n ikinci büyük vadisi. Ayr ca buras Kapadokya n n da ana girifllerinden birisidir. Bu nedenle Kapadokya ya gelen birçok ziyaretçi önce buraya u ruyor diye konufltu. Höyük, Ziga daki suyun Türkiye nin en kaliteli termal sular aras nda oldu unu ifade ederek, Türkiye, Avrupa n n jeotermal yönüyle en zengin ülkelerinden biri. Bu alanda dünyada 5 veya 6 nc s raday z. Bunu Avrupal lar baflta olmak üzere birçok ülke en iyi flekilde de erlendirirken, maalesef ülkemiz yeterince de erlendiremiyor dedi. - Birçok hastal a iyi geliyor Analiz raporlar nda termal suyun litresinde 7 bin 609 miligram mineral bulundu unu belirten Höyük, Bu mineral zenginli iyle kad n hastal klar, cilt, romatizma hastal klar, eklem romatizmas gibi rahats zl klara iyi geliyor. Buraya bastonla gelen insanlar m z n, yürüyerek gitti ine çok flahit olduk ifadelerini kulland. Ziga daki termal kaynaklar n çok eski tarihlerden beri kullan ld n vurgulayan Höyük, flunlar kaydetti: Do u Roma mparatorlu u dönemine ait, Hasan Da eteklerinde Nora antik kenti bulunuyor. Do u Roma n n askeri garnizonu olan bu antik kent, t pk Zeugma ve Hasankeyf gibi önemli bir merkez olarak biliniyor. Ayr ca, çeflitli dönemlere ait kiliseler bulunuyor. Nora da garnizondaki askerler, o dönemde komutanlar taraf ndan buraya s cak suya getiriliyordu. Çeflitli kaynaklarda, askerlerin sefere ç kmadan önce buradaki kapl cay ziyaret ettikleri belirtiliyor. Ziga kapl cas, yüzlerce y ld r ziyaretçilerine flifa da tmaya devam ediyor. (AA)

5 27 fiubat 2014 BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1.Paras çok, varl kl kimse. 2. Bal k avlamakta veya yük tafl makta kullan lan büyük kay k. Güzel sanat. 3. Burun iltihab. Latife. 4. Duman karas. Taneleri iri, çekirdekli, flekeri bol bir üzüm. 5. Giyinifl ve davran fllar nda ak ls zca davranan. Uygun bulan, kabul eden. 6. Al n p sat labilen her türlü eflya. fiehir ve kasabalar n d fl nda kalan, ço u bofl ve genifl yer. 7. Herhangi bir kas kümesinin irade d fl hareketi. Tatl bir besin. Fas n plaka iflareti. 8. Dinsel tören. Uluslararas yollarda mal tafl yan büyük kamyon. 9. Senatörlerin topland yer. Avrupa Uzay Ajans n n k saltmas. 10. Lahza. Çok sarhofl. 11. Elma, armut gibi meyvelerin kurutulmuflu. Kesintilerden sonra geri kalan miktar. 12. Bir mevsim. Üzerinde deney yap lan canl veya fley. 13. Günefl do madan önceki alaca karanl k. Hastanelerde her hastan n gündelik yemek ve ilac n n yaz ld kâ t. 14. Binek hayvan. Dansl ve özel giysili gece e lencesi. Evrensel al c kan grubu. 15. Manda past rmas. Dar ve kal nca tahta. 16. Sersem, budala, ebleh. Yap lmas al flkanl k haline gelmifl ifl. 17. Bal k yumurtas ile yap lan bir tür meze. ki tarla aras ndaki s n r. 18. Bilgiçlik taslayan kimse. Yabanc. 19.Ayd n ilinin bir ilçesi. Do um iflini yapt ran kad n. 20. Yurdumuzun güneyinde Akdeniz e dökülen bir çay. Lokmanruhu. Yukar dan afla ya: 1.Avrupa da bir baflkent. Plan. Gürültü pat rt. 2. Galatasaray kulübünün kurucusu ve bir numaral üyesi. Hastal k ve inme gibi bir sebeple yataktan kalkamayan kimse. 3. Naz m Hikmet in soyad. Fakat. Damarlarda dolaflan hayati s v. stavrit bal n n küçü ü. 4. Deniz kuvvetlerinde bir aflama. slam n befl flart ndan biri. Formaldehit ile bir fenolün yo unlaflmas sonucu elde edilen yapay reçine. 5. Üzerine bas nca çöken çamurlaflm fl toprak. fienlik kemeri. Gelinlerin bafllar na tak lan süs. Anlam, meal. 6. Bir fley üzerinde yap lan çentik, yontuk. Bir elektrotta eksi uç. fiube, kol. Radyumun simgesi. 7. Muvaffakiyetli. Kastamonu ilinin bir ilçesi. 8. Kiraya verilerek gelir getiren mülk. Maydanozgillerden, hekimlikte gaz söktürücü olarak yararlan lan bir bitki. Tembellik.9.Ege de bir Yunan adas. Bir tür sa lam, yumuflak dana veya öküz derisi. Berilyumun simgesi. 10. Seciye, karakter. Uzaklaflmak. Palto gibi giyilebilen bir tür üstlük. Vücudun salg lad tuzlu ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 Ekonomi 27 fiubat 2014 Dakikada 2 konut sat ld Türkiye de geçen y l, günde yaklafl k 3 bin 170, saatte 132 konut el de ifltirdi. Söz konusu dönemde dakikada 2 konut sat ld. ANKARA - AA muhabirinin Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) verilerinden derledi i bilgilere göre, Tapu Kadastro Genel Müdürlü- ü iflbirli iyle haz rlanan konut sat fl istatistikleri, aras nda il merkezleri ve merkez ilçelerdeki konut sat fllar n kapsayacak flekilde yay mlan rken, 2013 y l itibar yla tüm Türkiye yi kapsayacak flekilde il düzeyinde üretilmeye baflland. Bu revizyon sonras nda 2012 de 701 bin 621 olarak hesaplanan konut sat fllar, geçen y l yüzde 65 artarak 1 milyon 157 bin 190 a ulaflt. Bir y l n 365 gün 6 saat oldu u dikkate al narak yap lan hesaplamaya göre, 2013 te günde yaklafl k 3 bin 170, saatte 132 konut el de ifltirdi. Böylece söz konusu dönemde dakikada sat lan konut say s 2 oldu. Türkiye nin en kalabal k kenti stanbul, geçen y l 234 bin 789 konut sat fl ile bafl çekerken, stanbul u, 137 bin 773 konut sat fl ile Ankara, 72 bin 421 konut sat - fl ile zmir takip etti. Bir önceki y l stanbul da sat lan konut say s 167 bin 110, Ankara da 106 bin 19, zmir de ise 46 bin 429 olmufltu. Konut sat fllar nda hemen hemen tüm illerde görülen art fl Hakkari ye de yans d. Hakkari de 2012 y l nda 33 konut sat l rken, geçen y l bu rakam 138 e yükseldi. Türkiye genelinde bu y l n ocak ay nda gerçekleflen konut sat fl say s, geçen y l n ayn ay na göre 195 adet art flla 87 bin 639 oldu. Söz konusu dönemde konut sat fllar, stanbul, Ankara ve zmir in de aralar nda bulundu u 31 ilde düfltü. Konut sat fllar nda 48 ilde art fl gerçekleflirken, Hakkari ve I d r da el de ifltiren konut say s sabit kald. Geçen ay Ankara daki konut sat fllar bir önceki y l n ocak ay na göre yüzde 10,5 azalarak 10 bin 141 e, zmir de yüzde 5,4 azalarak 5 bin 300 e, stanbul da da yüzde 4,2 azalarak 17 bin 489 a geriledi. Hakkari de geçen y l n ocak ay nda oldu u gibi bu y l ocakta da sat lan konut sat fl 3 ü geçmedi. Yabanc lara yap lan konut sat fllar ise geçen ay, 2013 ün Ocak ay na göre yüzde 36 art flla bin 207 ye ulaflt. Ayn dönemde Sakarya da yabanc lara yap lan konut sat fl 2 den 119 a yükselirken, Ankara da 9 dan 21 e, Bursa da 23 ten 62 ye, stanbul da 138 den 243 e ç kt. Yabanc lar n en fazla konut ald iller s ras yla Antalya (464), stanbul (243), Sakarya (119), Mu la (75), Ayd n (70), Mersin (70), Bursa (62), Yalova (21), Ankara (21) ve zmir (15) oldu.(aa) ngiliz Bakan: Britanya ve Türkler sivil nükleer enerjide ortak çal flabilir ANKARA - ngiltere nin Avrupa Bakan David Lidington, Britanya ve Türk firmalar aras nda sivil nükleer enerji sektöründe gerçeklefltirilebilecek çok büyük çal flmalar oldu- unu düflünüyorum. dedi. Birleflik Krall k Avrupa Bakan Lidignton Ankara da düzenlenen Business is Great ( Nükleer Enerji) Konferans nda konufltu. Bakan Lidington, Birleflik Krall k n sivil nükleer enerji altyap s n gelifltirmek isteyen Türk Hükümetiyle ve yerli flirketlerle çal flmaya haz r oldu unu vurgulayarak, flunlar söyledi: Bugünkü etkinli in oda, sizin de bildi iniz gibi, sivil nükleer enerji alan. Türk enerji uzmanlar yla yapt m z görüflmelerden anlad m kadar yla Türkiye yo un miktarda enerji ithalat na ba ml dolay s yla Türk hükümetinin Türkiye nin enerji temin kaynaklar n çeflitlendirebilmek amac yla yeni teknoloji alanlar na ve kaynaklara yapt yat r mlar büyük bir takdirle karfl l yorum. OECD ülkeleri aras nda en h zl yükselifli gösteren talepler ile Türkiye nin enerji gereksinimleri, küresel ortalamadan üç kat daha fazla art - yor. Asl nda, buradaki talep o kadar yüksek ki Türkiye nin 2020 itibar yla 120 milyar dolarl k özelsektör enerji yat r m na ihtiyaç duyaca tahmin edilmekte. Birleflik Krall k, bu seviyede bir yat r m gerçeklefltirebilmek için ihtiyaç duyulan teknik uzmanl Türkiye ile paylaflabilecek ideal bir konumdad r. ngiliz Bakan, Britanya ile Türk firmalar aras nda sivil nükleer enerji sektöründe gerçeklefltirilebilecek çok büyük çal flmalar oldu unu aktar rken de Tüm bunlar, baflbakanlar m z n 2010 y l nda imzalad - Stratejik Ortakl k Anlaflmas çerçevesinde gerçeklefltiriliyor. (CHA) Rize, Türkiye nin 10 puan üzerinde vergi tahsil etti R ZE - Rize l Defterdar Nurettin Dirican, Rize nin 2013 y - l vergi tahsilât oran n n yüzde 86,7 oldu unu, bu rakam n Türkiye'nin 76,8 olan vergi tahsilât n n 10 puan üzerinde oldu unu söyledi. Dirican, 25. Vergi Haftas etkinlikleri kapsam nda beraberindeki defterdarl k çal flanlar ile birlikte 53 Gazeteciler Derne- i ni ziyaret etti. Dirican, burada dernek baflkan Mustafa Bayrak ve yönetim kurulu üyelerine ildeki vergi tahsilât oranlar ile ilgili ilgiler verdi. Dirican, limizde 2013 y l nda 648 milyon 464 bin lira vergi tahakkukuna karfl l k 562 milyon 137 bin liral k bir tahsilât yap lm flt r y l vergi gelirleri tahsilât oran m z yüzde 86,7 dir. Bu oran Türkiye ortalamas olan yüzde 76,8 in 10 puan üzerindedir. Vergi, devletimizin ekonomik ve sosyal refah düzeninin belirlenmesinde en temel unsurlardan biridir. Tüm mükelleflerimizin, maliye ve muhasebe camiam z n Vergi Haftas n içtenlikle kutluyoruz. dedi. Dernek Baflkan Bayrak ise vergi vermenin bir vatandafll k borcu oldu unu, bu borcu hassasiyetle yerine getirme gayretinde olduklar n söyledi.(cha)

7 27 fiubat 2014 ANKARA - Enstitünün Ankara Yenimahalle ilçesindeki merkezindeki imza törenine Kalite Derne i Ankara fiube Yönetim Kurulu (KALDER) Baflkan Fahri Altan, Tar msal Araflt rmalar ve Politikalar Müdürü Doç. Dr. Masum Burak, Ankara Kalk nma Ajans zleme ve Birim De erlendirme Baflkan Ömer Faruk Kaya Arslan kat ld. KALDER Baflkan Fahri Altan yapt konuflmada, günümüzde ülkeler refah seviyeleri ve yaflam kaliteleri ve bu yaflam kalitelerinin de o ülkenin rekabet güçlerine ba l oldu unu söyledi. Altan, Rekabeti ortaya ç kartabilecek kurulufllar ortaya ç karmak için KALDER olarak uygulama çal fl yoruz. dedi. Avrupa Yönetim Kalite Vakf ortaya konan 9 temel kriter içeren EFQM Mükemmellik Modeli ne dikkat çeken Altan, bu modelin; sistemsel, bütünsel bak fl aç s sa lad n söyledi. Küresel s nman n kurakl n de- iflen iklim yap lar n n hakim oldu- u dünyada toprak, su ve gübre konular nda uluslararas standart araflt rmalar yapan politikalarla üretilmeye ve uygulanmaya katk sa layan enstitülerinde öneminin Ekonomi tart fl lamayaca na da de inen Altan, EFQM modelinin kullanarak bu baflar y sa l yoruz. EFQM modeli yayg nlaflt kça sürekli ö renen ve geliflen kurumlara dönüflecek ve Türkiye daha sa lam temellere oturacakt r. ifadelerini kulland. Tar msal Araflt rmalar ve Politikalar Müdürü Doç. Dr. Masum Burak ise konuflmas nda, Uluslararas rekabet gücünüz varsa ayakta durma flans n z vard r. dedi. Kurumsal mükemmelleflmede ulusal kalite hareketi bafllad G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl na ba l Toprak Gübre ve Su Kaynaklar Merkez Araflt rma Enstitüsü nün(tgskma- E) gelifltirdi i Kurumsal Mükemmelleflme Yolunda Ulusal Kalite Hareketi Projesi nin tan t m ve imza töreni yap ld. 7 Bunun her aflamada ayn flekilde oldu unu hat rlatan Burak, flöyle devam etti: Ar-Ge çal flmalar da böyledir. Yani siz Ar-Ge de uluslararas rekabet edemiyorsan z, ARGE çal flmalar n kapat rs n z. E er ayakta kalmak istiyorsak mutlaka uluslararas gücümüzün art r lmas laz m. Ciddi bir Ar-Ge nin olmas için üç tane olmazsa olmaz flart var. Onun üzerine bu e itimleri ilave edece iz. fiartlar: Uluslararas seviyede kalifiyeli personel, gerekli bütçe, gerekli fiziki alt yap. Bundan sonra kalite ve standart gereklidir. Art k dünyada her fleyin bir belgesidir. Ankara Kalk nma Ajans zleme ve Birim De erlendirme Baflkan Ömer Faruk Kaya Arslan da bu sürecin say s z faydas olaca na de- indi. Arslan, Kurumsal kapasitenin sa lanmas, gelifltirilmesi uluslararas anlamda rekabet gücünü art rmas bu tarz çal flmalarla mümkün oluyor. Bu süreçlerin insan taraf çok mühim. Bunlar n benimsenmesi çok önemli. Bunun ayakta kalmas n n ilk kural. Bu kalite sistemlerini uygulayacak kiflilerde de benimsenmesi gerekmektedir. fleklinde konufltu.(cha) Zay f ruble Rusya bütçesine 28 milyar dolar art gelir sa layacak MOSKOVA - Moskova Ekonomik Yüksek Okulu nun haz rlad bir rapora göre zay f ruble, Rusya bütçesine 2014 de art 28 milyar dolar gelir sa layacak. Rusya Merkez Bankas verilerine göre y l bafl ndan bu yana dolar ve Euro ruble karfl s nda yüzde 7,5 civar nda de er kazand. Rublede yaflanan devalüasyonun Federal Bütçe yi olumlu etkiledi i, geçen y la göre Ocak ay n bütçe büyük oranda art ile kapatt. Rublenin zay f olmas içerde harcamalar n azalmas na imkan veriyor. Özellikle konut giderleri, emekli maafllar ve di er kamu giderleri azal yor. Buna karfl l k dolar olarak ihraç edilen petrol ve do algaz gelirleri ise art yor. Petrol fiyatlar n n da yüksek seviyede devam etmesi ile birlikte Rusya bütçesinde önemli bir art n n oluflmas beklenirken, ekonomik durgunluk nedeni ile beklenenin alt nda kal yor. Rusya Maliye Bakan Anton Siluanov, geçen y l 9,2 milyar dolar bütçenin aç k vermesine ra men, bu y l art verebilece ini söyledi. Bir çok kimse ithal ürünlerde fiyatlar n artmas nedeni ile gelirlerinin yetmeyebilece i endiflesi tafl yor. Geçen y l yerel yönetimler ise 18 milyar dolar bütçe aç vermiflti. Rubledeki zay flaman n yerel bütçelere katk sa lamayaca belirtiliyor.(cha)

8 8 Ekonomi 27 fiubat 2014 Ça r merkezi sektörü 2014 ten umutlu Ça r merkezi sektörü 2014 e umutla bak yor. Sektörde bu sene birleflme ve sat n almalar n say s n n artaca ifade ediliyor. Procat, Speechouse ve Call Center Hotel (CCH) CEO su Tarkan Ersubafl STANBUL - Mercedes-Benz Türk, Sprinter ve Vito markal hafif ticari araçlar n tan tmak için Türkiye turu tertip ediyor. 3 Mart 17 Haziran tarihli tur kapsam nda 80 ilde müflteriler kap kap ziyaret edilecek. Mercedes-Benz Türk ün gidece i iller; Tekirda, Edirne, K rklareli, Kocaeli, Sakarya, Afyon, Eskiflehir, Bilecik, Kütahya, Uflak, Konya, Karaman, Aksaray, Ni de, K rflehir, Adana, Osmaniye, Kayseri, Nevflehir, Mersin, Tarsus, Antalya, Burdur, Isparta, Mu la, Denizli, zmir, Manisa, Ayd n, Bal kesir, Çanakkale, Bursa, Yalova, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bart n, Kastamonu, Karabük, Samsun, Sinop, Amasya, Çorum, Ordu, Sinop, Sivas, Tokat, Yozgat, Trabzon, Rize, Giresun, Gümüflhane, Artvin, Bayburt, Erzurum, Kars, Ardahan, I d r, Erzincan, Mufl, A r, Diyarbak r, Bingöl, Mardin, Batman, Siirt, Hakkari, Bitlis, fi rnak, Van, Malatya, Elaz, Ad yaman, Tunceli, Gaziantep, fianl urfa, Kilifl, Kahramanmarafl ve Hatay olarak s ralan yor. Turda Sprinter marka minibüs, okul servisi ve panelvan modellerinin yan s ra art k otomobil ruhsat yla sat - fla sunulan Vito 8+1 detayl olarak tan t lacak. Yeni Sprinter da 9. Nesil Yük Dengeleme Program Adaptive ESP, ASR, ABS, EBV, Prefill ve ya murda fren sisteminin yan s ra opsiyonel olarak sunulan Kör Nokta Asistan, Uzun Far Asistan, fierit Takip Asistan, Çarp flma Önleme Yard mc s ve Geri Görüfl Kameras gibi güvenlik donan mlar bulunuyor. BlueEFFICI- ENCY sistemi ile karbon emisyonlar ve yak t tüketimi iniyor ve yüzde 6 ya varan yak t tasarrufu mümkün k l n - yor. Yeni nesil telematic sistemleri ile yolun üç boyutlu görüntüsü sunuluyor. STANBUL - Procat, Speechouse ve Call Center Hotel (CCH) CEO su Tarkan Ersubafl, fiu an sektörün istihdam adedi 74 bin, büyüklü ü 1,43 milyar dolar. Yat - r mlarda da telekom, finans, sigortac l k ve kamu sektörü art arda geliyor. dedi. Ça r merkezi sektöründe odaklanman n öneminin giderek artt - n anlatan Ersubafl, flunlar kaydetti: Tüm teknolojilerde oldu u gibi ça r merkezi teknolojilerinde de geliflim hiç durmuyor. Hatta kimi teknolojik geliflimlerin kullan m, sistemlerinize uyumu zaruri hale geliyor. Bu zaruret teknolojileri takip edebilecek, önceden sizi uyar p yönlendirebilecek, yeni teknolojilere ihtiyac n z oldu unda yan - n zda haz r bulunacakbir ekibin varl n gerektiriyor ve bu da uzmanlaflman n ne kadar önemli oldu unu gösteriyor. Ersubafl, bu sene sektörde birleflme ve sat n almalar n olabilece- ine iflaret etti. Tarkan Ersubafl, 2013 te verilen yeni teflvikleri de olumlu karfl - lad. Ersubafl, teflvikin kapsam n n belli bölgelerle k s tl olmas n n Anadolu ya yönelimi art raca ndan söz etti. 6. Bölgenin befleri kaynak limitinin iyi yönetilmesi gereken bir parametre oldu unu dile getirdi te büyümenin yüzde 10 civar nda olaca n ifade etti. CCH yat r mlar na de inen Ersubafl, 2014 te kurumlara kendi yerlerinde bu hizmeti vermeyi planlad klar n bildirdi. laveten Yine bu sene stanbul Avrupa yakas nda yeni bir lokasyon daha açarak kapasitemizi artt raca z. aç klamas n yapt. (CHA) Mercedes marka hafif ticariler Türkiye turuna ç k yor Vito da da BlueEFFIECIENCY sistemi standart olarak yer al yor. Ayr ca tüm düz vites modellerde bulunan Eco Start/Stop sistemi maliyetleri önemli oranda k s yor. Dört silindirli motorlara yönelik ECO Gear düz alt vitesli flanz man ise optimum performans ile emisyonu ve tüketimi minimize ediyor. (CHA)

9 27 fiubat 2014 Ekonomi ' steyen herkes 1 KW'dan 1 MW'a kadar elektrik üretebilir' Elektrik elektronik mühendisi Elham Maghsoodi, isteyen herkesin, Enerji Piyasas Düzenleme Kurumu(EPDK) iznine gerek olmadan, 1 KW dan 1 MW ye kadar elektrik üretilebilece ini söyledi. BURSA - Biytafl, Mühendis Bilgi Paylafl m Toplant lar ad yla seminerler dizisi bafllatt. fiirketin Nilüfer deki Elektro Mekanik Plaza da bulunan merkezinde gerçekleflen ilk seminerde Bursa daki kamu kurumlar, belediyeler ve özel sektör kurulufllar nda görev yapan mühendislere, Güneflten elektrik üretimi ve yenilebilir enerji kaynaklar konular nda uzmanlar taraf ndan bu alandaki son geliflmeler hakk nda önemli bilgiler verildi. Teknolojinin bafl döndürücü bir MAN SA - Indesit Company Türkiye Ülke Müdürü Turgay Da, son 20 ayda 325 yeni Hotpoint ma azas açt klar n bildirdi y l nda her 28 saatte bir yeni ma- aza açarak kendi rekorlar n k rd klar n, 2016 sonuna kadar bu say y 800 e ç karmay hedeflediklerini kaydetti. Geçen y l Türkiye sat fllar nda 150 milyon euro ciroya ulaflt klar n ve flu anki pazar paylar n n yüzde 9 civar nda bulundu unu belirten Da, Bu baflar ya ulaflmada en önemli rolü, geleneksel kanallar m z olan bayilerimiz oynuyor. dedi. Indesit Company nin Manisa daki yeni Hotpoint konsept ma- azas aç ld. Aç l fl Manisa Valisi Abdurrahman Savafl, Ülke Müdürü Da, Türkiye Sat fl Direktörü Bökehan fiahbaz ve Geleneksel Kanal Türkiye Sat fl Müdürü Ertan Bo a birlikte yapt. Burada konuflan Turgay Da, Manisa n n kendileri için ayr bir önemi oldu unu h zla geliflti i bir süreç yafland n söyleyen Biytafl fiirketler Grubu Baflkan Suat Gülçimen, h zla kalk nan Türkiye de mühendislere büyük sorumluklar düfltü ünü söyledi. Biytafl olarak yeni bilgilere çok önem verdiklerini ve bu bilgileri paylaflmay ilke edindiklerini vurgulayan Gülçimen, "Do algaz kayna olmayan bir ülke olarak elektrik üretiminde en fazla pay do algazdad r. Do al gaz n enerji üretimdeki a rl n azaltmak için kaynak çeflitlili ine gidilmesinin yan s ra yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklar na önem verilmesi önemlidir. Buna dikkat çekmek için, bugün güneflten elektrik elde eden sistemler hakk nda konunun uzmanlar bizlere bilgi verecekler." diye konufltu. Seminerin konuflmac s Gümrah Can Demirbolat, günümüzde güneflten elektrik elde eden sistemlerin h zla yayg nlaflt n, ilk yat r m maliyetlerinin düfltü ünü, verimliklerinin artt n ve ömürlerinin uzad n söyledi. Canbolat, "Günefl gibi kesintisiz güç kayna ndan, belirterek, Indesit Company Manisa So utucu Fabrikas, ihracattan elde etti i gelirle Ege hracatç Birlikleri taraf ndan Elektrik-Elektronik kategorisinde dört y l üst elektrik üreten sistemler sayesinde dünyam z n kaynaklar korunuyor ve enerji maliyetleri düflüyor." dedi. Elektrik elektronik mühendisi Elham Maghsoodi de isteyen herkesin, Enerji Piyasas Düzenleme Kurumu(EPDK) iznine gerek olmadan, 1 KW dan 1 MW ye kadar elektrik üretilebilece ini söyledi. üste birincilik ödülünü ald. Yar n ise yine Manisa da faaliyet gösterecek olan ve yeni ihracat rekorlar k rmaya aday yeni çamafl r makinesi fabrikam z n yat r m törenini 9 Yenilenebilir enerji yat r mlar na devlet taraf ndan bir k sm n n hibe olarak, geri kalan bölümünde uzun vadeli düflük faizli kredilerle teflvik edildi ini de belirten Maghsoodi, "Dilerseniz fazla enerjinizi de da - t m flirketine satabilirsiniz. Yapaca m z yat r m 5 y lda geri ald - n z gibi, kesintisiz kaliteli elektri e kavufluflunuz." diye konufltu.(cha) Indesit Company son 20 ayda 325 yeni Hotpoint ma azas açt hep birlikte kutluyor olaca z. Birlikte nice baflar lar diliyor, yeni Hotpoint ma azam z n ifl orta - m z Ahmet Pekcan a ve elbette Manisa halk na hay rl u urlu olmas n temenni ediyorum. dedi. Türkiye Sat fl Direktörü fiahbaz ise, Hotpoint, 103 y ll k geçmifliyle çok köklü, güçlü ve art arda tam 11 y l ngiltere nin en güvenilir beyaz eflya markas ödüllerini alan bir marka. Türkiye genelinde bütün kanallar baz nda yaklafl k 3 bin noktada sat fl yap yoruz. Hedefimiz, büyümemizi sa l kl ve kârl bir flekilde sürekli artt rmak. Indesit Company olarak sat fllar n yüzde 90 n karfl layan geleneksel kanallar n daha da büyümesi için gerekli olan maddi, manevi her türlü deste i vermeye haz r z. Manisa n n yeni Hotpoint konsept ma- azas n n hay rl u urlu olmas n diliyorum. fleklinde konufltu.(cha)

10 10 Ekonomi 27 fiubat 2014 Türk su ürünleri Ortado u pazar na Dubai'den girecek Türk su ürünleri, Ortado u pazar na Dubai den girecek. ZM R - Son y llarda Türkiye nin ihracatta y ld z sektörleri aras nda yerini alan su ürünlerinin tan t m elçisi Su Ürünleri Tan t m Grubu (STG), bu y l 20.'si düzenlenen ve dünyan n en büyük g da fuar olma özelli i tafl yan, Dubai de fiubat 2014 aras nda yap lacak Gulfood Fuar na dördüncü kez kat ld. STG Baflkan Melih flliel, 90 ülkeden 4 binin üzerinde kat l mc n n yer ald fuar Ortado u, Afrika ve Asya baflta olmak üzere yaklafl k 80 bin kiflinin ziyaret etti ini, STG olarak Türkiye'yi baflar yla temsil ettiklerini söyledi. Gulfood Fuar na Türkiye den 110 g da firmas n n kat ld n belirten flliel, Dünyan n dört bir yan ndan gelen ziyaretçiler, Türk su ürünlerini tan ma imkan buldu. Türk su ürünlerinin pazar aray fl için uygun ortam ve yabanc nüfusun yo unlukta oldu u Birleflmifl Arap Emirlikleri (BAE) nde levrek, çipura, alabal k ve orkinos, market raflar nda ve restoranlarda kolayl kla bulunabiliyor. Fuar genellikle ithalatç lar, zincir ma aza ve restoran temsilcileri, bunun yan nda iflleme ve paketleme teknolojileri alan nda çal flan, g da zincirinde yer alan firma temsilcilerinin ziyaret etti i görüldü. dedi. Gulfood Fuar na STG nin yan s ra Kanatl Tan t m Grubu nun da kat ld n belirten Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller hracatç Birlikleri Sektör Kurulu Baflkan Sinan K z ltan ise sektörün iki tan t m grubuyla hem Türk mal imaj n güçlendirdi ini hem de sinerji oluflturdu unu vurgulad. BAE ye su ürünleri ihracat n n sürekli art fl gösterdi ine dikkat çeken K z ltan, flöyle devam etti: Su ürünleri ihracat m zda BAE pay, yüzde 0,66'dan yüzde 0,88 e yükseldi y l nda buraya su ürünleri ihracat m z 3 milyon 51 bin dolarken 2013 y l nda yüzde 63 lük art flla 4 milyon 980 bin dolara yükseldi. BAE ye ihracat m zdaki bu art fl tetikleyen faktörlerin bafl nda, STG nin bu y l dördüncü kez Gulfood Fuar na kat l m gelmektedir. (CHA) Lidington'dan sivil nükleer enerji altyap s için Türkiye'ye teklif ANKARA - Birleflik Krall k Avrupa Bakan David Lidington, sivil nükleer enerji altyap s n gelifltirmek isteyen Türk hükümeti ve yerli flirketleriyle çal flmaya haz r oldu unu vurgulad. David Lidington, fiubat ta Ankara da düzenlenen Nükleer Enerji Konferans aç l - fl nda konufltu. Etkinli in oda n n sivil nükleer enerji alan oldu una iflaret eden David Lidington, flöyle devam etti: Türk enerji uzmanlar yla yapt m z görüflmelerden anlad - m kadar yla Türkiye yo un miktarda enerji ithalat na ba ml dolay s yla Türk hükümetinin Türkiye nin enerji temin kaynaklar n çeflitlendirebilmek amac yla yeni teknoloji alanlar na ve kaynaklara yapt yat r mlar büyük bir takdirle karfl l yorum. OECD ülkeleri aras nda en h zl yükselifli gösteren talepler ile Türkiye nin enerji gereksinimleri, küresel ortalamadan üç kat daha fazla art yor. Asl nda, buradaki talep o kadar yüksek ki Türkiye nin 2020 itibar yla 120 milyar dolarl k özel-sektör enerji yat r m na ihtiyaç duyaca tahmin edilmekte. Birleflik Krall k, bu seviyede bir yat r m gerçeklefltirebilmek için ihtiyaç duyulan teknik uzmanl Türkiye ile paylaflabilecek ideal bir konumdad r. Lidington, dolay s yla, Britanya ve Türk firmalar aras nda sivil nükleer enerji sektöründe gerçeklefltirilebilecek çok büyük çal flmalar oldu unu düflündü ünü belirterek, Tüm bunlar, baflbakanlar m z n 2010 y l nda imzalad Stratejik Ortakl k Anlaflmas çerçevesinde gerçeklefltiriliyor. Söz konusu anlaflma ile hükümetlerimiz aras ndaki iflbirli i için bugün gerçeklefltirmekte oldu umuz ticari ortakl k görüflmeleri gibi çal flmalar destekleyebilecek uzun vadeli bir taahhüt ve gündemin ana hatlar belirlenmiflti. Bugün burada temsil edilen Britanya ve Türk firmalar, birlikte çal flarak gelecek kuflaklar için enerji güvenli i ve ekonomik refah inflas na yard mc olabilecektir. dedi.(cha)

11 27 fiubat 2014 Gündem GAP bölgesindeki tar m çal flanlar sa l k taramas ndan geçirildi GAP daresi, Harran Üniversitesi iflbirli i ile GAP bölgesinde tar mda çal flanlar n sa l k taramas ndan geçirildi. fianliurfa - Binlerce tar m iflçisi üzerinde yaklafl k 4 ay süren araflt rma sonucunda birçok tar m iflçisinin baflta sa l k olmak üzere birçok alanda sunulan haklardan yararlanmad görülüyor. Hatta kad nlar n yüzde 78 inin 112 ve 155 yard m hatlar n bile bilmedikleri belirtiliyor. Tar m iflçilerinin yar s n n çocuk yaflta oldu- una dikkat çekilirken, tar m iflçisi kad nlar n yüzde 64 ü erkeklerin ise yüzde 28 inin 19 yafl ndan önce evlendi i tespit edildi. GAP idaresi, Harran Üniversitesi ile ortaklafla tar m iflçilerinin sorunlar n ele ald. Bugün Nevali Otel'de araflt rman n sonucu aç kland. Prof. Dr. Zeynep fiimflek in yaklafl k 10 bin tar m iflçisi üzerinde 4 ay boyunca yürüttü ü GAP Bölgesinde Tar mda Çal - flanlar n Sa l Araflt rma Projesi sonuçlar aç kland, sorunlar n çözümü için öneriler sunuldu. Milli E itim, GAP daresi, Harran Üniversitesi ve Sa l k Müdürlü- ü nden birçok yetkili ve akademisyenin kat ld çal fltay GAP daresi Baflkan Sadrettin Karahocagil in aç - l fl konuflmas ile bafllad. Karahocagil, GAP projesi ile ilgili bilgi verdikten sonra tar m iflçileri ile ilgili yürütülen araflt rmaya de indi. daremiz, kalk nman n özel hedef gruplar olan kad nlar, göçerler, kent yoksullar, topraks zlar, tar mda çal flanlar gibi toplumun farkl kesimlerinin durumunun iyilefltirilmesine yönelik bütüncül bir yaklafl mla projeler yürütmektedir. diyen Karahocagil, Ülkemizde çal flan nüfusun yüzde 25 i tar m ifl kolunda istihdam edilmektedir. Dünyada tar m, erken ölüm ve hastal klar n s k görülmesi nedeniyle en tehlikeli ifl kollar ndan biri olarak tan mlanmaktad r. Ancak ülkemiz genelinde ve Bölgemiz özelinde tar mda çal flanlar n bedensel, ruhsal ve sosyal sa l k düzeyinin belirlenmesi konusunda herhangi bir araflt rma bulunmamaktad r. (CHA) KARE BULMACANIN ÇÖZÜMÜ P A R A B A B A S I 2 A L A M A N A A R 3 R N T A K A 4 S R A Z A K I 5 S A L A K R A Z I 6 M A L K I R R 7 T K B A L M A 8 A Y N T I R M 9 S E N A T O E S A 10 A N M A T Z K 11 R K A K N E T 12 Y A Z D E N E K 13 T A N T A B E L A 14 A T B A L O A B 15 K A K A Ç L A T A 16 A L I K R U T N 17 T A R A M A A N 18 U K A L A E L T 19 K Ç N E E B E 20 A L A T A E T E R

12 12 Ekonomi ZM R - Japonya ya ihracat n artt rmak isteyen Ege Haz r Giyim ve Konfeksiyon hracatç lar Birli i (EHK B), zmir e gelen Japonya Tekstil Federasyonu nu Ege hracatç Birlikleri (E B) nde a rlad. Türkiye ile Japonya aras ndaki ticareti gelifltirmek ve iflbirli i imkanlar n araflt rmak amac yla federasyon ve EHK B taraf ndan düzenlenen tekstil ve konfeksiyon sektörleriyle ilgili araflt rmalarda bulunmak üzere zmir e gelen Japon heyet, E B de sektör temsilcileriyle görüfltü. Önümüzdeki dönem imzalanmas beklenen serbest ticaret anlaflmas n n her iki ülke için de önemli avantajlar sa layabilece ini ifade eden Japon Tekstil Federasyonu Baflkan Akikazu Shimomura, Anlaflman n imzalanmas halinde hem Japonya n n hem de Türkiye nin avantaj na bir duruma dönüflebilmesi için ne yapabilece imizi konuflmak gerekti ine inan yorum. Bu anlaflma, hem Türkiye deki hem de Japonya daki tekstil firmalar için faydal olacakt r. Bu sebeple sektör olarak, Türkiye ile yürütülen iflbirli i çal flmalar na büyük önem veriyoruz. dedi. Tekstil ve haz r giyim sektörü olarak Japon ithalatç lar n taleplerini karfl layabilecek kapasitede olduklar n belirten EHK B Yönetim Kurulu Baflkan Emre K z lgünefller ise, Yap lmas beklenen ticaret anlaflmas yla tekstil ve haz r giyim sektörlerinde Japonya ile Türkiye aras ndaki ticaret hacmimizi artt rmay hedefliyoruz. Japonya pazar n n taleplerini sektör olarak karfl layabilecek güçteyiz. fleklinde konufltu. Türkiye nin y ll k 26 milyar dolarl k ihracat yapt n, dünyan n en büyük tekstil ve konfeksiyon ihracatç s ülkelerden birisi oldu unu hat rlatan K z lgünefller, flunlar kaydetti: Ne yaz k ki Japonya ya olan ihracat m z ise sadece 26 milyon dolar seviyelerinde. E B'den 2013 y l nda tüm dünyaya yaklafl k 1,6 milyar dolar tekstil ve konfeksiyon ürünleri ihracat yap l rken Japonya ya maalesef 4,1 milyon dolar seviyelerinde konfeksiyon ihracat yap ld. Hem Türkiye genelinde hem 27 fiubat 2014 Serbest ticaret anlaflmas Japonya'ya haz r giyim ihracat n artt racak Türk tekstil ve konfeksiyon sektörü, ihracatta yeni pazarlar kazanmak için çal flmalar n sürdürüyor. ANKARA -Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB), kur ve g da fiyatlar na ba l olarak enflasyon göstergelerinin bir süre daha yüzde 5 hedefinin üzerinde seyredece inin öngörüldü ünü belirtti. TCMB, enflasyon rakamlar ve tahminleri ile ilgili yaz l bir aç klama yapt. Buna göre Ocak ay nda tüketici fiyatlar n n yüzde 1,98 oran nda artarken, y ll k enflasyon yüzde 7,75 oldu. Bu geliflmede g da fiyatlar, vergi ayarlamalar ve döviz kuru hareketleri etkili oldu. Çekirdek enflasyon göstergeleri temel mal kaynakl olarak yükseldi. Hizmet enflasyonu ise göreli olarak l ml seyrini korudu. G da grubunda y ll k enflasyon Ege den yap lan ihracatta Japonya n n pay yüzde 1 i bulmuyor. Türkiye ve Japonya aras nda yap - lacak serbest ticaret anlaflmas yla bu tablonun de iflece ine inan yoruz. Türk üreticilerin Japonya pazar ndaki yerinin önemli oldu unu vurgulayan Shimomura da yüzde 96 s ithal ürünlerden oluflan Japon haz r giyim pazar nda, Türk ihracatç lar n kendilerine rahatl kla yer bulabilece ine inand klar n belirtti. Japon tekstil hammaddeleri sektörünün de çok geliflmifl oldu- unu, yap lacak anlaflmayla bunlar n Türkiye de haz r giyim ürünlerine çevrilerek Japon pazarlar nda sunulabilece ini belirten K z lgünefller ise, Önümüzdeki dönemlerde iflbirliklerimiz daha da geliflerek Türkiye, Japon markalar için Avrupa ya aç lan bir kap haline gelebilecektir. Bu sayede Japon firmalar n Türkiye de üretimle bafllayan süreçlerini, entegre yap lar haline getirmesini sa layabiliriz. diye konufltu. Üretim ve nakliye süreci d fl nda teslimi geciktiren en büyük engelin, karfl taraftaki karar alma mekanizmas n n çok yavafl ifllemesi oldu unu da ifade eden K z lgünefller, Japon ithalatç lar n kendilerini bu yönde revize etmesini beklediklerini sözlerine ekledi. (CHA) Kur ve g da yüzünden enflasyon yüzde 5'in üzerinde seyredecek yüzde 10,89 a yükseldi. fllenmemifl g da grubunda Ocak ay nda taze meyve-sebzenin yan s ra di- er ürün fiyatlar nda da yüksek oranl bir art fl kaydedildi. Böylelikle, geçen y ldaki yüksek baza karfl n ifllenmemifl g da y ll k enflasyonu art fl kaydetti. fllenmifl g - da grubu fiyatlar ise genele yay - lan art fllarla yüzde 1,42 oran nda yükseldi ve grup y ll k enflasyonu yüzde 8 e ç kt. Ocak ay nda uluslararas petrol fiyatlar ndaki düflüfle karfl n Türk Liras 'nda gözlenen de er kayb paralelinde artan yurt içi akaryak t fiyatlar na ba l olarak enerji fiyatlar yükseldi. Alkollü içecekler ve tütün ürünleri grubunda ise ÖTV ayarlamas na istinaden tütün ürünleri fiyatlar nda yüzde 7,4 oran nda art fl kaydedildi. Hizmet fiyatlar Ocak ay nda yüzde 0,93 oran nda art ve grup y ll k enflasyonu yüzde 8 seviyesindeki seyrini korudu. Bu dönemde mevsimsellikten ar nd r lm fl veriler hizmet grubu enflasyonunun an e iliminde s n rl bir art fla iflaret etti. Merkez Bankas 'n n yaz l aç klamas nda flu ifadelere yer verildi: Temel mal grubu y ll k enflasyonu ise yaklafl k 1 puanl k art flla yüzde 7,12 ye yükseldi. Bu geliflmede, Türk Liras 'ndaki de er kayb n n yans malar ve otomobil fiyatlar ndaki ÖTV art fl ile yükselen dayan kl tüketim mallar fiyatlar belirleyici olmufltur. Di er taraftan, giyim grubunda y ll k enflasyon azal fl e ilimini sürdürmüfltür. Türk Liras 'nda Aral k ay n n ikinci yar s ndan itibaren gözlenen de er kayb n n Ocak ay ndan itibaren fiyatlara yans maya bafllamas yla birlikte temel mal grubu fiyatlar ivmelenmifltir. Özetle, Kurul son dönemde enflasyon görünümü ve beklentilerde gerçekleflen bozulmay dikkatle takip etmektedir. Yak n dönemde yap lan vergi ayarlamalar na, döviz kuru hareketlerinin etkilerine ve g da fiyatlar ndaki olumsuz seyre ba l olarak enflasyon göstergelerinin bir süre daha yüzde 5 hedefinin üzerinde seyredece i tahmin edilmektedir. (CHA)

13 27 fiubat 2014 Rum Baflpiskopos: Türkler akl n bafl na als n yoksa müzakereler çöker LEFKOfiA - Rum Ortodoks Kilisesi Baflpiskoposu II. Hrisostomos Hepimiz Türk baflbakan n, cumhurbaflkan n n ve d fliflleri bakan n n utanmadan iki devletten söz etti ine flahit oluyoruz. Türkler ak llar n bafllar na almazlarsa müzakereler çöker." tehditinde bulundu. II. Hrisostomos K br s konusunda misyonlar n n fark nda olduklar n her zaman oldu u gibi bu ülkenin iyili i için görevlerini yapt klar n savundu. K br sl Türklere Rumlarla bir arada yaflayabildiklerinin görülmesi için müzakerelere daha önceden bafllanmas gerekti ini ifade eden Rum Baflpiskopos, müzakerelerin çok yak nda batakl a saplanaca n iddia etti. Rum lider buna gerekçe olarak da "Türkler ve Ankara net bir federasyondan söz etmedi, etmiyor, etmeyecek." dedi. Baflpiskopos Hrisostomos, " ki devlet federasyon de ildir. Ak llar n bafllar na almalar n diliyorum. Ak llar n bafllar na almazlarsa, çözüme gidece imizi zannetmesinler, müzakereler çöker. Kilise nin tutumu budur." diye konufltu.(cha) D fl Haberler WASHINGTON - Hizmet Hareketi ne yak nl ile bilinen derneklerin yard m olmasa böyle bir organizasyon yapamayacaklar n belirten Kuzey Virginia Bölge Belediyeler Komisyonu Baflkan G. Mark Gibb, "Bu, hayat m n en güzel profesyonel çal flmas oldu." dedi. Yetkililer, battaniye seferberli inin eyalette bu zamana kadar yap lm fl en genifl kat l ml yard m organizasyonu oldu unu aç klad. Yard m kampanyas fikri geçti imiz y l ekim ay nda Orta Atlantik Türkî Amerikan Dernekleri Federasyonu (MAFTAA) ve Amerikan Türk Dostluk Derne i nin (ATFA) Türkiye ye düzenledi i ortak kültür gezisinde ortaya ç kt. Gezi s ras nda Adana daki mülteci kamp n ziyaret eden Virginia eyaletinin baz bölge belediye baflkanlar ve eyalet ulaflt rma bakanlar ndan oluflan grup, kamplarda gördükleri manzaradan etkilenerek mültecilere yard m etmek istedi. ATFA arac l - yla Kimse Yok Mu yetkilileri ile tan flan belediye baflkanlar, battaniye yard m tavsiyesi almalar n n ard ndan harekete geçti. Kuzey Virginia da bafllat - lan kampanya ile 3 hafta gibi k sa bir sürede 18 bin battaniye toplan p mültecilere ulaflt r ld. Yard m kampanyas hakk nda Cihan Haber Ajans na konuflan Kuzey Virginia Bölgesel Belediyeler Komisyonu Baflkan G. Mark Gibb, 18 bin gibi yüksek bir rakama ulaflmalar na flafl rd klar n ifade etti. nsanlar n yard m etme çabas n n kendisini derinden etkilendi- ini belirten Gibb i en çok k z n n verdi i battaniye duyguland n aktard. Gibb, an s n flöyle anlatt : "Beni en çok etkileyen k z m n bana getirdi i bir miktar battaniyeydi. Bu battaniyelerin en üstünde flu an yetiflkin bir kad n olan k z ma koleje giderken ald m battaniye duruyordu. Andrea ya sana ald m battaniyeyi de mi gönderiyorsun diye sordu umda ald m cevab hiç unutmuyorum. 'Seni seviyorum ve bu battaniyeyi de seviyorum. Ama Türkiye deki mültecilerin buna daha çok ihtiyac var.' flte kampanyan n ruhunda bu düflüncenin yatt n düflünüyorum." Türkiye gezisinde ziyaret etti i Türk ailelerinin misafirperverliklerine hayran kald n dile getiren Gibb, "Böyle bir kafl - lamay dünyan n herhangi bir yerinde görece imi sanm yorum. Gerçekten inan lmazd." diye memnuniyetini dile getirdi. Hizmet Hareketi'ni yard m kampanyalar vesilesiyle daha iyi tan ma f rsat yakalad n aktaran Gibb, " nan lmaz olduklar n düflünüyorum. Onlardan çok fley ö rendik. Farkl projelerde de birlikte çal flaca z ve bunu istiyoruz." diye konufltu. Kampanya arac l yla harika insanlarla tan flt klar n aç klayan di er belediye baflkanlar da kendileri ile birlikte çal flmaya devam edeceklerini söyledi. Purcellville Bölgesi Belediye Baflkan Bob Lazaro, Hizmet Hareketi nin ABD de harika ifl ç kartt na iflaret etti. Sandy Kas rgas ve Texas taki dev yang nda bunu gösterdi ini belirtti. Virginia'da Suriyeli mülteciler için yard m seferberli i ABD nin Virginia eyaletinde bölge belediyeleri ve Türk sivil toplum kurulufllar n n ortak çal flmas ile Türkiye deki Suriyeli mültecilere 18 bin adet battaniye topland. ATFA n n kültür gezisinde Adana ya çok dokunakl bir ziyaret gerçeklefltirdiklerini belirten Lazaro, Ocak ay ndaki ikinci ziyaretlerinde daha önce gördükleri mültecilerin bir ço u ile tekrar görüflme f rsat yakalad klar n anlatt. Lazaro, genifl kat l ml bir yard m kampanyas nda yer almaktan dolay memnuniyetini dile getirdi. Loudoun Bölgesi Belediye Baflkan Scott York, "5 bin battaniye toplarsak flansl y z diye düflünüyorduk." dedi. Virginia da ilk defa böyle bir kampanya yap ld n belirten York, 18 bin say s na ulaflman n kendileri için büyük bir sürpriz oldu unu aç klad. MAFTAA Baflkan Mahmut Yeter, kampanyan n beklenenden büyük ilgi görmesinde ATFA ve MAFTA- A'n n bölge insan n n güvenini kazanmas n n pay oldu unu bildirdi. Kampanyan n Türk toplumunun tan nmas na da yarar sa lad na dikkat çeken Yeter, "Belediye Baflkanlar ofislerinde toplan lan battaniyelerin hepsinin foto raf n çekerek facebook ve twitterda yay nlad lar. Bunlar n hepsinde biz bunlar Türk toplumu ile beraber yap yoruz. Hep beraber organize olduk diyerek Amerika toplumuna bunu bildirmifl oldular." dedi.(cha)

14 14 Rusya, Ukrayna Büyükelçisini geri ça rd MOSKOVA - Rusya, Ukrayna da tansiyonun yükseldi ini gerekçe göstererek Ukrayna büyükelçisi Mihail Zurabov u Moskova ya ça rd. Rusya D fliflleri Bakanl ndan yap lan aç klamada, Ukrayna da durumun kötüleflmesi nedeniyle, kapsaml bir flekilde analiz için böyle bir karar al nd ifade edildi. A ustos 2009 dan bu yana Ukrayna Büyükelçili i görevini sürdüren Zurabov, Ukrayna Cumhurbaflkan Viktor Yanukoviç ve muhalefet aras ndaki görüflmelerde yer alm flt. Yanukoviç in görevden uzaklaflt r lmas n k nayan Moskova, Cuma günü imzalanan anlaflmaya uyulmamas n da sert bir flekilde elefltiriyor. Yanukoviç meclis taraf ndan azledilirken, geçici olarak Cumhurbaflkanl görevine getirilen Aleksandr Turçenov da Avrupa Birli i ile entegrasyonu hedeflediklerini aç klad. Avrupa Birli i, Ukrayna ya mali destek sa lamak için de 20 milyar Euro luk paket haz rl yor. Ukrayna da yeni hükümetin kurulmas n n ard ndan paketin gündeme gelece i belirtiliyor. (CHA) K EV - Ukrayna çiflleri Bakan Arsen Avakov, Facebook taki sayfas ndan yapt - aç klamada eski Ukrayna Cumhurbaflkan Viktor Yanukoviç in toplu sivil katliam suçuyla arand n duyurdu. Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU), dün Rusya n n donanmas n n bulundu u Sivastopol flehrinde sabah kadar Yanukoviç i arad bildirildi. 21 fiubat'ta Yanukoviç, Kiev den helikopter ile Harkiv de çal flma ziyaretinde bulunmak üzere ayr lm flt. D fl Haberler 27 fiubat 2014 ABD den, Rusya ya: Ukrayna ya müdahale ölümcül hata olur Ukrayna da eski cumhurbaflkan Viktor Yanukoviç in Kiev den ayr lmas n n ard ndan tansiyon düflmüfl de il. Soçi K fl Olimpiyatlar kapan fl törenleri nedeni ile sessizli ini koruyan Rusya Devlet Baflkan Vladimir Putin in yo un bir temas sürdürmesi bekleniyor. MOSKOVA - Olaylardan önce ABD Baflkan Barack Obama ile telefonda görüflen Putin, Almanya fiansölyesi Angela Merkel le de bugün bir telefon görüflmesi yapt. Putin ve Merkel in Ukrayna n n toprak bütünlü ünün korunmas konusunda anlaflt klar belirtiliyor. Ukrayna n n K r m özerk bölgesinde Sivastopol da bulunan Rus deniz üssü ve Ukrayna da yaflayan Rus etnik toplulu un ç karlar n korumak isteyen Moskova n n beklenmeyen ad mlar atabilece inden endifle ediliyor. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Dan flman Susan Rice, NBC ye verdi i röportajda, Ukrayna n n bölünmesinin Rusya n n, Avrupa n n, ABD nin ya da Ukrayna halk n n yarar na olmayaca n, Moskova n n müdahalesinin ölümcül hata olaca- n söyledi. Financial Times a geçen hafta aç klamada bulunan üst düzey bir Rus yetkili, Moskova n n Ukrayna n n K r m bölgesindeki ç karlar n korumak için askeri müdahalede bulunabilece ini iddia etti de Güney Osetya krizinde Gürcistan la savafla giren Rusya n n pozisyonunu hat rlatan yetkili, E er Ukrayna bölünürse, savafl tetikler. lk önce K r m kaybederler. Gürcistan da oldu- u gibi, oraya gider ve oray koruruz dedi. Rice, röportaj nda Ukrayna n n Rusya ile kültürel ve tarihi ba lar oldu- unu, modern Ukrayna n n ise Avrupa ile daha yak n entegrasyon istedi ini ifade etti. Kendisine darbe yap ld n savunan Yanukoviç, güçlü oldu u Do u bölgesine çekilerek, Kiev deki yönetimi tan mayaca n aç klam flt. ABD D fliflleri Bakan John Kerry, Rusya D fliflleri Bakan Sergey Lavrov ile yapt telefon görüflmesinde Washington n Ukrayna parlamentosunun Oleksandr Turçinov un Cumhurbaflkanl a seçilmesi ile ilgili karar na destek verdiklerini ifade etti. Kerry, tüm ülkelerden de Ukrayna n n egemenli i, toprak bütünlü ü ve demokratik seçim özgürlü üne sayg duyulmas n istedi. Rusya D fliflleri Bakan Lavrov ise Cuma günü Yanukoviç ve muhalefet aras nda imzalanan anlaflmaya uyulmamas n elefltirdi. (CHA) Ukrayna çiflleri Bakan : Her yerde Yanukoviç'i ar yoruz 22 fiubat t, Harkiv deki devlet konuk evinde geçiren ve etkinliklere kat lmayan Yanukoviç, burada bir televizyona aç klamada bulunmufl daha sonra helikopter ile memleketi Donetsk'e geçmiflti. Donetsk te Yanukoviç'in özel korumalar yla birlikte helikopterden, Falcon tipi özel bir uça a geçerek yurtd fl na kaçmak istedi i, fakat s n r muhaf zlar n n ç k fl na izin vermedi i iddia edildi. Yanukoviç in daha sonra Donetsk teki devlet konuk evinden gece saatlerinde ayr l p polis refakati olmadan araçlarla K r m a geçti i kaydedildi. 23 fiubat pazar günü K r m a gelen Yanukoviç, devlet konuk evi tesislerine u ramad Belbek ile Balakva yak n ndaki özel konutunda kald ifade edildi. K r m bölge yetkilileri, Yanukoviç in korumalar ndaki devlete ait silahlara el koydu u ve beraberindekilerle her türlü iletiflim kanallar n kapatarak bilinmeyen bir yöne gitti ini söylüyor. Yanukoviç in Sivastopol da olabilece i tahmin ediliyor.(cha)

15 27 fiubat 2014 Ankara Emlakç lar: Kentsel dönüflüm emlak fiyatlar na olumlu yans d Ankara Mamak Emlakç lar Derne- i Baflkan Ali Alak r k ve yönetim kurulu üyeleri Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül ü makam nda ziyaret etti. lçede uygulanan kentsel dönüflüm projelerinin emlak fiyatlar na olumlu etki yapt n belirten Alak - r k, belediyenin emlak sahiplerinin yüzünü güldürdü ünü kaydetti. Alak r k, yat r mlar n hayata geçmesiyle ayl k ortalama 10 konut satt klar n belirtti. lçenin çarp k yap laflman n en bilinen örne i iken bugün en pahal ilçelerden birine dönüfltü ünü belirten Belediye Baflkan Mesut Akgül de Uygulamaya koydu umuz projelerimizle konutlar h zl bir flekilde yükseliyor. lçemize olan ilgi artarken ilçe, gayrimenkul fiyatlar aç s ndan çevre ilçelerin en pahal - s haline geldi. lçe hem konut bölgesi olarak hem de ticaret bölgesi olarak cazip bir ilçe haline geldi. Yat r mc lar ilçemize davet ediyoruz. diye konufltu. lçenin daha da büyümesi için hizmet ve yat r mlara devam edeceklerinin alt n çizen Akgül, her mahalleye özel yat r m planland - n ve yap lan yat r mlar n da bölgeyi bir çekim merkezi haline getirdi- ini söyledi. Mamak n 3-4 y l sonra vatandafl n hayal edemeyece i noktaya ulaflaca n kaydeden Akgül, Kentsel dönüflüm Mamak ta konutlar n güvenli ini art r yor, ilçenin görünümünü de ifltiriyor ve dönüflümle birlikte bölgemizin de- erinin de ne kadar artt n da görüyoruz. Gayrimenkul sektörü ekonominin lokomotif sektörlerinden, kentsel dönüflüm de bu sektöre canl l k ve hareket kat yor. dedi. Ö renciler, satranç turnuvas nda yar flacak Ankara n n Polatl lçe Milli E itim Müdürlü ü taraf ndan bu y l 4 üncüsü düzenlenen, kaymakaml k kupas satranç turnuvas bafllad. Minikler, Gençler ve Y ld zlar kategorisinde 270 ö rencinin yar flaca turnuvan n start n lçe Kaymakam Gürsoy Osman Bilgin verdi. Kaymakam Gürsoy Osman Bilgin, turnuvan n geleneksel hale geldi ini belirtti. Bilgin, satranc n ö rencileri kötü al flkanl lardan uzaklaflt rd n vurgulad. Satranc n hayat felsefesi oldu unu dile getiren Kaymakam Gürsoy Osman Bilgin, Satranç yaln zca bofl zamanlar de erlendirmek için u raflt m z bir spor de ildir. Ataca m z hamlelerin birden faza sonras - n düflünerek yapaca m z bir çal flma. Mücadele etmenin bir örne i. Sürekli do ru ve çabuk düflünmeyi sa layan bir spor. Dikkati tek bir nokta üzerinde yo unlaflt rman n bir arac..kiflili i karakteri do ru olarak oturtan bir spor.baflar s zl k karfl s nda pes etmemeyi ö reten bir u rafl. Satranç tak m halinde hareket etmemizi ön gören bir u rafl. dedi. ki gün sürecek olan turnuvan n sonunda dereceye giren ö rencilere kupa ve madalya takdim edilecek.

16 16 Ankara 27 fiubat 2014 Vergi haftas etkinlikleri Ankara Vergi Dairesi Baflkan Mahmut Sütçü ve yard mc lar, 25. Vergi Haftas etkinlikleri kapsam nda Ankara Valisi Alâaddin Yüksel'i makam nda ziyaret etti. Mahmut Sütçü, Vergi hizmetlerine olan duyarl l ve hafta nedeniyle kabullerinden dolay Vali Yüksel e flükran duygular n ifade ederek bir buket çiçek sundu. Vergi Haftas dolay s yla yap lacak olan faaliyetler hakk nda Vali Yüksel'e bilgi veren Sütçü, etkinlikler kapsam nda mükelleflerden ö rencilere kadar toplumun birçok kesimiyle buluflacaklar n ve verginin önemini anlatacaklar n bildirdi. Vali Yüksel, vergi bilincinin gelifltirilmesi ve Mükelleflerle Vergi daresi aras nda münasebetleri daha üst seviyeye ç karmay amaçlayan Vergi Haftas vesilesiyle gerçekleflen ziyaretten duydu u memnuniyeti dile getirerek haftan n yararl ve baflar l geçmesini diledi. Yüksel, her toplumun çözmek zorunda oldu u sorunlar oldu unu söyleyerek Sürdürülebilir bir yaflam veya sürdürülebilir kalk nma olgusu her toplumu ilgilendirmektedir. Bu fiehit aileleri ve gazilere madalya Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar n kat l m yla Yenimahalle Kaymakaml taraf ndan 3 flehit yak n ve 4 gaziye devlet övünç madalyas, berat ve rozet takdim edildi. Duygusal anlar n yafland törene Kaymakam Mustafa Dündar, Kara Havac l k Komutan Tümgeneral Hamza Koçyi it, 4. Kolordu Komutanl Gazi Yak nlar fiube Müdürü Yalç n Ar ca, lçe Emniyet Müdürü Tolga Ali Usta, lçe Jandarma Komutan Vekili Üste men Ramazan Uyan k, Mal Müdürü Numan Demirpençe, flehit yak nlar ve gaziler kat ld. Belediye Baflkan Fethi Yaflar n duyguland törende, uzun süre sessizlik hakim oldu. 'Sözün bitti i yer' diye konuflmas na bafllayan Yaflar, "Bu ac y yaflayan bilir. Ben de sizlerle ac n z paylafl yorum. Hepinize Allah tan sab r ve bafl sa l diliyorum. Bugünleri flehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Ülke savunmas nda canlar n ortaya koyarak hayat n kaybeden flehitlerimizin ailelerine ve bedenlerini feda eden gazilerimize destek olmak görevimizdir. Her zaman yan n zday z. Gönül isterdi ki tüm dünyada bar fl hakim olsun." dedi. ba lamda ekonomi ve kalk nma kavramlar önemlidir ve elbette tart fl lmal d r. dedi. Ekonomi-Kalk nma tart fl ld nda mutlaka bir kavram n daha tart fl lmas gerekti ini söyleyen Vali Yüksel, o kavram n da vergi oldu unu söyledi. Türkiye bugün e itimden sa l - a, tar mdan turizme, enerjiden teknolojiye her alanda kalk nma yar fl içerisindedir. diyen Vali Yüksel Türkiye'nin h zla kalk nmas, daha ça dafl hizmetlerden ve medeni nimetlerden yararlan labilmesi için verginin çok önemli oldu unu, tüm yat r mlar n vatandafllardan al nan vergilerle yap ld n, vergilerin eflitlik, aç kl k ve uygunluk esaslar n tafl mas n ve kullan m nda da tasarrufa mutlak riayet edilmesi gerekti ini kaydetti. Yüksel, Vatandafllar m z taraf ndan verilen vergiler, kendilerine kaliteli ve sürdürülebilir bir yaflam olarak mutlaka geri dönecektir. dedi.

17 Gençlerimizi teknoloji ile buluflturaca z CHP Ankara Büyükflehir Belediye baflkan aday Mansur Yavafl, Bilkent dea Kulübü nün düzenledi i konferansa kat ld. Yavafl, gençlerin teknoloji ile buluflaca bir Ankara için çal flacaklar n ifade ederek, Teknokentleri, üniversiteleri, e itimli insan kayna ile öne ç kan Ankara, giriflimcili in ve teknolojinin baflkenti olacak. Gençlerimizi ifl dünyas ile bu merkezlerde bir araya getirip onlar ifl sahibi yapaca z. E itimler, seminerler, konferanslar düzenleyerek gençlerimizin hep yan nda olaca z." dedi. Bilkent Üniversitesi nde gerçekleflen konferansta, Türkiye deki denetleme mekanizmas n n iyi olmad n kaydeden Yavafl, Belediye baflkan yetkisini sivil toplum kurulufllar yla, üniversitelerle, meslek odalar yla paylaflarak kullanmal d r. Tek bafl n za karar verirseniz bugün Ankaram z'da oldu u gibi, Türkiye nin en borçlu belediyesi Ankara Büyükflehir Belediyesi olur. Yap lan yat r mlar n bir ço u da at l olur fleklinde konufltu. Ankara n n farkl bir yönetime ihtiyaç duydu unu belirten Yavafl, Say n Gökçek 20 y ld r hizmet etti. Güzel fleyler de yapt. Ama art k yoruldu. Bu 20 y ll k sürece bakt m z zaman Baflkent kimli i ortadan kaybolmufl, 24 saat yaflanmayan, insanlar n mutlu olmad bir Ankara var önümüzde. Kimsenin fikri al nmad zaman yaflayanlarda kendini kente ait hissetmiyor. fiehirlerde ortak bir yaflam vard r. Ortak yaflam da ortak ak lla kurulur ifadelerini kulland. Ankara daki trafik sorununa de inen Yavafl, Alt-üst geçitler, yeni aç lan yollar trafi i daha fazla yo unlaflt rmaktad r. Yeni aç lan yollar n hepsi baflka yeni yollar n aç lmas n gerektirecek. Ankara n n her yeri caddelerden ibaret olacak. Biz Bilkent, Hacettepe ve ODTÜ yü monorayla mevcut metroya ba layaca z. Yani gençler entegre bir flekilde monoraydan inip metroya binecekler dedi. 27 fiubat 2014 Güncel Ankara CHP Büyükflehir Belediye Baflkan aday Mansur Yavafl n seçim vaadi SU VE ULAfiIM UCUZLAYACAK Ankara Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, Ankara Büyükflehir Belediye baflkan aday Mansur Yavafl Naz m Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi nde a rlad. Ankara Gönüllüleri taraf ndan organize edilen ve CHP Ankara l Baflkanl n n deste iyle düzenlenen toplant da Yaflar ve Yavafl, 40 a yak n sivil toplum kuruluflu (STK) temsilcisi ile bir araya geldi. Toplant ya CHP Genel Baflkan Yard mc s Yakup Akkaya, Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, CHP Yenimahalle lçe Baflkan Ali Buçan, CHP il yönetim kurulu ve gençlik kollar üyeleri, 40 a yak n STK temsilcisi ve partililer kat ld. 'Gökçek gidecek Mansur gelecek' sloganlar aras nda STK temsilcilerine seslenen Yavafl, demokrasilerde STK lar n öneminde de indi. Yavafl, STK lar n ve demokratik kitle örgütlerinin desteklerine her zaman ihtiyaç duyuyoruz. Sizlerin görüflü bizler için çok önemli. Vaatlerimizi gerçeklefltirmek için inflallah seçimlerden sonra da bir araya gelece iz. Say n Fethi Yaflar n da hep bahsetti i gibi biz asl nda kamu görevlisiyiz. Vatandafl n gülümsemesi bizim için yeterli. Empati yapmay bilmeliyiz. Ortak ak lla Ankara y daha yaflanabilir bir yer haline getirece iz. dedi. Vatandafllara vergilerinin karfl l n iyi hizmet ederek verece ini ifade eden Yavafl, her projeyi vatandafla ve iflin ehli kiflilere dan flarak hayata geçireceklerini belirtti. Belediye hizmetlerinin ucuzlayaca n vurgulayan Yavafl, Belediye Meclisi nin yetkisi ile suyu ve ulafl m ucuzlataca z. Maddi durumu iyi olmayan ailelere de yard m edece iz. Çocuklara burs, servis imkan sa layaca z. 30 Mart Melih Gökçek i iflten ç kartma günüdür. Bugün, birlik ve beraberlik zaman d r. ifadelerini kulland. STK üyeleriyle ve partililerle bir 17 araya gelmekten onur duydu unu kaydeden Yaflar ise nsanlar m z n ne zorluklarla yaflad klar n çok iyi biliyorum. Seçimlerde devletin kaynaklar n do ru kullanacak dürüst insanlara ihtiyaç var. Verdi im sözleri hep tuttum. O yüzden Yenimahalle nin hangi soka na gitsem vatandafl n sevgisiyle karfl lafl yorum. fleklinde konufltu. CHP Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu nun Ankara Büyükflehir Belediyesi için Yavafl aday göstererek çok do ru bir karar verdi ine dikkat çeken Yaflar, Mansur Yavafl, Beypazar ilçesini, Ankara n n turizm merkezi yapt. Ankara da da do ru hizmet diyorsan z Yavafl destekleyin. Radikal bir siyasetçi de ilim. Her görüfle sayg duyuyorum. Kimseyi ötekilefltirmiyorum. Kol kola girme zaman geldi de geçiyor. diye konufltu. Konuflmalar n n ard ndan Yavafl ve Yaflar, düzenlenen kokteylde STK üyeleriyle bir araya gelerek fikir al flveriflinde bulundu. Ankara Büyükflehir Beled si nin yapt rd, ODTÜ Yo rak bilinen 1071 Malazgirt

18 18 Ankara 27 fiubat 2014 Hububat ambar nda kurakl k endiflesi Türkiye nin önemli hububat üretim merkezlerinden Konya da, sonbahar ve k fl aylar nda beklenen ya fl n gelmemesi nedeniyle kurakl k endiflesi yaflan yor. KONYA - Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) verilerine göre Türkiye de 2013 Ekim, Kas m, Aral k aylar ndaki dönemde ya fl ortalamas 159,1 milimetre oldu. Bu rakam, bir önceki y la göre ekim, kas m ve aral k aylar nda ülke genelinde ya fllar n, yüzde 41,2 oran nda azald n gösteriyor. Bu azal fl ç Anadolu Bölgesi nde ise yüzde 49.4 ile en yüksek oranda gerçekleflti. Konya Ziraat Odalar l Koordinasyon Kurulu Baflkan Faruk Çöklü, AA muhabirine yapt aç klamada, tar m arazilerinin yo- un oldu u bölgelerde yeterli ya - fl n düflmedi ini, bu sebeple bu day ve arpadaki çimlenmenin gecikti ini, baz bölgelerde de tohumlar n çürümeye bafllad n söyledi. Beklenen ya fllar n olmamas - n n rekolteye olumsuz yans yaca - n belirten Çöklü, k fl aylar n n kurak geçmesine ba l olarak arazide tehlike çanlar çald n, bunun da ekonomisi tar ma ba l olan Türkiye deki çiftçiler için büyük tehdit oluflturdu u ifade etti. Ya fl eksikli i ve kar ya fl olmamas n n, bitkilerin geliflimlerinde geri kalmas na neden oldu unu ANKARA - Türkiye de geçen y l, günde yaklafl k 3 bin 170, saatte 132 konut el de ifltirdi. Söz konusu dönemde dakikada 2 konut sat ld. AA muhabirinin Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) verilerinden derledi i bilgilere göre, Tapu Kadastro Genel Müdürlü ü iflbirli iyle haz rlanan konut sat fl istatistikleri, aras nda il merkezleri ve merkez ilçelerdeki konut sat fllar n kapsayacak flekilde yay mlan rken, 2013 y l itibar yla tüm Türkiye yi kapsayacak flekilde il düzeyinde üretilmeye baflland. Bu revizyon sonras nda 2012 de 701 bin 621 olarak hesaplanan konut sat fllar, geçen y l yüzde 65 artarak 1 milyon 157 bin 190 a ulaflt. Bir y l n 365 gün 6 saat oldu u dikkate al narak yap lan hesaplamaya göre, 2013 te günde yaklafl k 3 bin 170, saatte 132 konut el de ifltirdi. Böylece söz konusu dönemde dakikada sat lan konut say s 2 oldu. Türkiye nin en kalabal k kenti stanbul, geçen y l 234 bin 789 konut sat fl ile bafl çekerken, stanbul u, 137 bin 773 konut sat fl ile Ankara, 72 bin 421 konut sat - fl ile zmir takip etti. Bir önceki y l stanbul da sat lan konut say s 167 bin 110, Ankara da 106 bin 19, zmir de ise 46 bin 429 olmufltu. Konut sat fllar nda hemen hemen tüm illerde görülen art fl Hakkari ye de yans d. Hakkari de 2012 y l nda 33 konut sat l rken, geçen y l bu rakam 138 e yükseldi. Türkiye genelinde bu y l n ocak ay nda gerçekleflen konut sat fl say s, geçen y l n ayn ay na göre anlatan Çöklü, Baz bölgelerde eksi 20 lere varan don olaylar n n fazla yaflanmas yeni filizlenen bitkilerin üflümesine sebep olurken, afl r donlar n birçok mahsulün ise çimlenmedi i, büyümeyi durdurdu- u için tohumlar n çürümesine engel oldu u görüldü. Yeni yeni çimlenen tohumlar için flu günlerde gelecek ya fl, zay f ç k fllara yeniden hayat verecek. Nisan ve may s aylar nda ya acak ya mur, çiftçilere umut verecek gibi gözüküyor diye konufltu. Çöklü, mart ay n n ya fll geçmesini beklediklerini ifade etti. Endifleye gerek yok diyen Çöklü, flunlar kaydetti: Sonbahar ve k fl aylar na bakt m zda ya fllar m z geçen y la oranla daha az geçti. Geçen ay n son günlerinde etkili olan ya fl bir Dakikada 2 konut sat ld 195 adet art flla 87 bin 639 oldu. Söz konusu dönemde konut sat fllar, stanbul, Ankara ve zmir in de aralar nda bulundu u 31 ilde düfltü. Konut sat fllar nda 48 ilde art fl gerçekleflirken, Hakkari ve I d r da el de ifltiren konut say s sabit kald. Geçen ay Ankara daki konut sat fllar bir önceki y l n ocak ay na göre yüzde 10,5 azalarak 10 bin 141 e, zmir de yüzde 5,4 azalarak 5 bin 300 e, stanbul da da yüzde 4,2 azalarak 17 bin 489 a geriledi. Hakkari de geçen y l n ocak ay nda oldu u gibi bu y l ocakta da sat lan konut sat fl 3 ü geçmedi. Yabanc lara yap lan konut sat fllar ise geçen ay, 2013 ün Ocak ay na göre yüzde 36 art flla bin 207 ye ulaflt. Ayn dönemde Sakarya da yabanc lara yap lan konut nebze de olsa çiftçiyi sevindirdi. Ancak düflen ya mur miktar geçen seneye oranla düflük. Ümit ediyoruz ki bu ay n sonuna do ru veya mart ay nda iyi bir ya fl al - n rsa toprakta hububat n geliflimi kendisini gösterecektir. Çukurova ve güneydeki illerde s cakl k ve kurakl k art fl devam ediyor. ç Anadolu Bölgesi için flu an böyle bir tehlike bulunmuyor. Umutluyuz. Süreç içinde beklenen ya fllar n düflmesi durumunda, topra n yeterli nem ve s nmayla birlikte topraktaki mevcut tohumlar h zl flekilde kardeflleme yaparak büyür. Bu da zarar en aza indirir. fiu an bölgemizde meteorolojik kurakl k var, tar msal kurakl k oldu unu söylemek için erken. Konya Ovas n n en verimli arazilerinin yo unlaflt, hububat üretilen büyük tarlalar n yer ald Sarayönü ilçesinde de meteorolojik kurakl k etkisini hissettiriyor. Sarayönü Ziraat Odas Baflkan Ömer Fatih Karça, K fl döneminde yeterli ya fl düflmedi i için bölgemizde de çimlenme gerçekleflmedi. Çiftçiler umutlar n, cemrelerle düflecek bereketli ya fllara ba lam fl durumda dedi.(aa) sat fl 2 den 119 a yükselirken, Ankara da 9 dan 21 e, Bursa da 23 ten 62 ye, stanbul da 138 den 243 e ç kt. Yabanc lar n en fazla konut ald iller s ras yla Antalya (464), stanbul (243), Sakarya (119), Mu la (75), Ayd n (70), Mersin (70), Bursa (62), Yalova (21), Ankara (21) ve zmir (15) oldu.(aa)

19 27 fiubat 2014 E itim Kaymakam Özbek'ten ö retmenlere "sert" uyar B TL S - Adilcevaz Kaymakam Özer Özbek, "Hiçbir geçerli sebebi olmadan s rf kendi ç kar ve menfaatleri u runa, gittikleri ziyaretleri uzatmak ad na, doktorlar m z da kendilerine yalanc flahit tutarak rapor alan arkadafllar m n gözünün yafl na bakmam" dedi. Adilcevaz ilçesinde okul ziyaretlerini sürdüren ve idarecilerden okullar n durumuyla ilgili bilgi alan Kaymakam Özbek, ilçedeki Kamile Karahan lkö retim Okulundaki ö retmenlerle bir araya geldi. Görev yapt tüm ilçelerde birinci önceli i e itime verdi ini, okullara ve ö retmenlere büyük destek verdi ini belirten Özbek, gelecek nesillerin sa l kl ve baflar l bir flekilde yetifltirilmesinde ö retmenlerin çok önemli rol üstlendi ini söyledi. E itim camias ndan geldi ini, bu nedenle ö retmenlerin psikolojisini çok iyi bildi ini anlatan Özbek, flöyle konufltu: "E itimcilerimizin her türlü s k nt ve problemlerinde yanlar nda oldum. Bundan sonra da bu böyle olacak. Benim ö retmen arkadafllar ma tek uyar m rapor konusudur. Hiçbir geçerli sebebi olmadan s rf kendi ç kar ve menfaatleri u runa, gittikleri ziyaretleri uzatmak ad na, doktorlar m z da kendilerine yalanc flahit tutarak rapor alan arkadafllar m n gözünün yafl na bakmam. Tabii ki geçerli bir sebebi olan, milli e itim müdürlü ü ve kaymakaml bilgilendirerek çok önemli bir konuda rapor alabilir, buna diyece imiz yok. Her konuda yan n zday m, rapor konusunda anlay fl gösterece inizden flüphem yok." ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Rusya'da nükleer e itimi alan ö rencilere 100 ö renci daha eklemek için süreci bafllatt klar n bildirdi. Y ld z, AA muhabirine yapt aç klamada, Türkiye'nin 2011 y l ndan bu yana Rusya'ya ö renci gönderdi ini ve flu anda 190 ö rencinin nükleer mühendislik e itimi ald n söyledi. TÜ, ODTÜ, Y ld z Teknik, Hacettepe, Gazi ve Ankara gibi birçok üniversiteden ö rencilerin Rusya'da e itimlerine devam etti ini anlatan Y ld z, bu ö rencilere 100 ö renci daha eklemek için süreci bafllatt klar n belirtti. S nav baflvurular n n Akkuyu NGS Elektrik Üretim flirketinin internet sitesi üzerinden yap labilece ini ifade eden Y ld z, s nav için Türkiye'deki üniversitelerin, Fen-Edebiyat ve Mühendislik Fakülteleri'nin fizik veya matematik derslerinin okutuldu u bölümlerin 1, 2, 3. ve 4. s n f ndaki ö rencilerin baflvurabilece ini bildirdi. Yaz l ve sözlü s navlardan sonra bu e itimi almaya hak kazanan ö rencilerin 1 y l haz rl k ve 4 y l lisans e itimi, 2 y ll k da yüksek lisans e itimi alabileceklerini anlatan Y ld z, yüksek lisans e itimi almayacak olanlar n 6 ay - 2 y l aras nda Rusya'daki nükleer santrallerde uygulama staj göreceklerini kaydetti. Y ld z, e itimlerini baflar yla tamamlayanlar n Akkuyu'daki nükleer santralde görev alabileceklerini söyledi. Ö rencilerin ayl k 500 dolarl k burs, konaklama, e itim materyallerinin masraflar ve sigortalar n proje flirketi taraf ndan karfl lanaca n ifade eden Y ld z, bu ö rencilerle Rusya'ya giden toplam ö renci say s n n 290'a ç kaca n ve önümüzdeki y llarda bunun 600'e tamamlanaca n kaydetti. Y ld z, "Türkiye'de nükleer güç santralleriyle ilgili kültürün ve insan m z n bu iflle alakal yap s n n oluflmas na, mühendislerinin tamamlanmas na katk koymufl olaca z. Nükleer güç santrallerinin yerli 100 ö renciye Rusya'da nükleer e itimi f rsat katk s n n art r lmas nda ayn yaklafl m hedefliyoruz" diye konufltu. Rosatom flirketiyle yapt klar görüflmeler do rultusunda Türkiye'de en az 2 üniversitede nükleer e itimi verilmesini amaçlad klar n dile getiren Y ld z, böylece ö rencilerin 6-7 y l Rusya'da ö renim görmesinin yan s ra 3 y l Türkiye'de, 4 y l Rusya'da gibi farkl seçenekleri de hayata geçireceklerini ifade etti. Rusya'da ö renim gören ö rencilerin 3 bin bin kifli aras ndan seçildi ini vurgulayan Y ld z, flunlar kaydetti: "Rusya'ya giden ö rencilerimizin önemli bir bölümünü baflar l olarak görüyorum ve son derece iyi bir performanslar var. Haz rl k s n f okuyorlar. Rusça ö reniyorlar, ngilizceleri zaten olacak. fiu ana kadar çok ciddi bir s k nt oluflmad. 1-2 disiplin suçlar yla alakal s k nt lar var. Gitti i yere intibak edemeyen ö rencilerimiz olabiliyor. Bunlar da son derece normal karfl l yoruz."

20 20 Kültür Sanat Üç boyutlu tasarlanan "Türk Dünyas Atlas " tan t ld ESK fieh R - Eskiflehir Valisi Güngör Azim Tuna, Türk dünyas n bir araya getirmeyi amaçlad klar n, her f rsatta genifl co rafyada yaflayan insanlarla buluflmaya çal flt klar n söyledi. Tuna, Eskiflehir 2013 Türk Dünyas Kültür Baflkenti Ajans n n "Kal c Eserler" projeleri kapsam nda üç boyutlu olarak tasarlanan "Türk Dünyas Atlas "n n, Tiryakizade Süleyman A a Camisi'nde düzenlenen tan t m toplant s nda yapt konuflmada, kentte geçen y l birçok etkinlik gerçeklefltirildi ini ve faaliyetlerin devam etti ini bildirdi. Türk Dünyas Kültür Baflkentli i unvan n n Tataristan' n baflkenti Kazan'a devretme zaman n n yaklaflt n an msatan Tuna, söz konusu atlas n gelecek nesillere aktar labilecek güzel bir eser oldu unu kaydetti. "Türk dünyas nda gördü ümüz bize ait birçok güzellik var" diyen Vali Tuna, flöyle konufltu: "Eskiflehir, madem ki kültür baflkenti ve Türk dünyas n n buluflma noktas, bu s fat n n bir flekilde sürmesi laz m. Bundan sonraki kültür baflkentlerine de destek olabilmeliyiz diye düflünüyorum çünkü bizde büyük bir tecrübe, birikim olufltu. Türk dünyas n bir araya getirmeyi amaçl yoruz. Her f rsatta kardefllerimizle, genifl co rafyada yaflayan insanlarla buluflmaya çal fl yoruz. Onlar bir araya getirecek, buluflturacak her türlü projeye destek olmam z ve elimizden geldi i kadar yla yönlendirmemiz laz m. Bu kapsamda çal flmam z devam edecek." Adil Dönmez'in haz rlad ve genel sanat yönetmenli ini yapt, Tayfun Atmaca ile içeri ini yazd, 3D kitap uygulamas olan "Türk Dünyas Atlas "n n, co rafyaya farkl ve özgün bir yay n kazand rmak üzere haz rland aç kland. Etkinlikte, kendi konseptinde ilk ve tek eser özelli i tafl d belirtilen kitab n sergisi aç ld. (AA) ANTDOB, "Tangopera" müzikalini sahnelendi ANTALYA - Antalya Devlet Opera ve Balesi (ANTDOB), "Tangopera" müzikalini sahneledi. ANTDOB, dünya prömiyerini kas m ay nda yapt "Tangopera" müzikalini Haflim flcan Kültür Merkezi'nde Antalyal sanatseverlerle yeniden buluflturdu. Librettosunu Murat Göksu'nun yapt ve U ur Seyrek taraf ndan sahneye konulan müzikalin orkestra flefli ini stanbul Devlet Opera ve Balesi rkestra flefi Serdar Yalç n ve ANTDOB orkestra flefi Hakan Kalkan üstlendi. Dekor tasar m Ça da Çitkaya, kostüm tasar m Sevtaç Demirer imzas n tafl yan eserin fl k tasar m n ise Mustafa Eski yapt. Bir kad n ve erke in öyküsünü anlatan Tangopera'da, Sema Çavuflo lu ve Heyecan Ceylan Yakan "kad n", Atay Ergezen "garson", Tükel Acar ve Taner Ölçen "patron", Onur Alpaslan ve Ümit Burak Tekinay "sarhofl", Esra Arslantürk ve Medine Tuganova "kad n müflteri" ve Serap Demirhan, Özsu Yüksel, Sinem Baddal, Bilge Y lmaz, Emel Özifl, Selda Serdar "alt vokalist" rolleriyle sahne ald. (AA) 27 fiubat 2014 "Recep vedik 4"ten ilk 3 gün rekoru ZM R - fiahan Gökbakar' n baflrolünde oynad "Recep vedik 4", 1 milyon 641 bin 474 seyirciyle gösterime girdi i ilk 3 günde en çok izlenen film ünvan n ald. AA muhabirinin Box Offce Türkiye verilerinden derledi i bilgiye göre, yönetmenli ini Togan Gökbakar' n yapt "Recep vedik 4", gösterime girdi i cuma gününden itibaren 865 sinema salonunda, 1 milyon 641 bin 474 kifli taraf ndan seyredildi. fiahan Gökbakar' n ayn zamanda senaryosunu yazd, rfan Kang, Bar fl Gül ve Cem Korkmaz' n oyuncu kadrosunda yer ald filmin has lat, ilk 3 günde 17 milyon 530 bin 953 liraya ulaflt. Önceki "3 gün seyirci" rekoruysa serinin ikinci filmine aitti. 2009'da vizyona giren "Recep vedik 2"yi, ilk 3 günde 1 milyon 209 bin 453 kifli izlemiflti. 1989'dan günümüze en çok izlenen film ünvan n, bu hafta sonu 6 milyon 600 bin 893 toplam seyirciye ulaflan Selçuk Aydemir'in yönetti i "Dü ün Dernek" filmine kapt ran "Fetih 1453" filmi ise 1 milyon 161 bin 250 seyirciyle ilk 3 günde en çok izlenen film s ralamas nda üçüncü s rada yer al yor. "Recep vedik" serisinin di er filmleri de ilk 3 günde en çok izlenen film s ralamas nda ilk 10'da kendine yer buldu. "Recep vedik" serisinin ilk 3 filmi ise toplamda 11 milyon 960 bin 750 kifli taraf ndan izlenmiflti. (AA)

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR ANKESOB da seçim heyecan Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i (ANKESOB), 4 May s ta 42. Ola- an Genel Kurulu nu gerçeklefltirecek. Ankara da faaliyet gösteren 114 meslek odas ocak-mart döneminde

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Polis ve Jandarma, seçim güvenli i için alarmda... Yerel seçimlerin güven ve huzur ortam

Detaylı

KRONOLOJ / CHRONOLOGY

KRONOLOJ / CHRONOLOGY KRONOLOJ / CHRONOLOGY TEMMUZ-ARALIK 2009 ARASI TÜRK YE VE DÜNYA KRONOLOJ S 1 Temmuz 2009 Almanya da 23 May s 2010 tarihinde yap lan cumhurbaflkanl seçimini kazanan Cumhurbaflkan Horst Köhler ikinci dönem

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk:

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk: EYLÜL 2007 Ça layan a Destek ziyareti Baflkent Organize Sanayi Bölgesi Baflkan fiadi Türk ve Yönetim Kurulu üyeleri Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan'a ziyarette bulunarak hem kutlad lar, hem de desteklerini

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 1 Say : 1 Çevre Bilinci Art yor Türkiye nin Marka De eri Dimes Etkili Diyet ve Kahvalt Sedef Kabafl Türkiye nin ilk ve tek Ayva Nektar içindekiler

Detaylı

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM ESK fieh R DEM R A LARLA ÖRÜYORUZ Büyükflehir Belediyesi'nin mevcut tramvay hatt n, 3 yeni bölgeye uzatma çal flmalar devam ediyor. 20 mahalleyi daha tramvay konforundan do rudan faydaland racak olan Emek-71

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland ADALET MÜLKÜN TEMEL D R KASIM 2007/11 Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland Avukatlar n Beyannamelerini Elektronik Posta le Göndermeleri Kesinleflti UIA Genel Kurulu Paris te Topland Polonya Baro

Detaylı

Halka arz n; müflterilerimizin, çal flanlar m z n. ve kamuoyunun sahiplendi i bir banka olarak yola devam etmenin...

Halka arz n; müflterilerimizin, çal flanlar m z n. ve kamuoyunun sahiplendi i bir banka olarak yola devam etmenin... ALBARAKA TÜRK / SAYI 21 KIfi 2008 ALBARAKA TÜRK BÜLTEN D R Bankac l kta Yar na Dair BORSA DA ALBARAKA TÜRK BEREKET Albaraka Türk ün halka aç lma hikayesi ÖMÜR SERMAYES N N PLANLANMASI Kiflisel zaman planlamas

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

köflelik Bizim y llar Ben SBF de yat l okuyamad m. Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, Harbiye-

köflelik Bizim y llar Ben SBF de yat l okuyamad m. Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, Harbiye- 37-51 son 8/18/07 11:58 AM Page 37 köflelik Güngör Uras Bizim y llar Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, Harbiye-Mülkiye basket maçlar ile s k s k düzenlenen münazaralard. Münazaralarda

Detaylı

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek Ayfle Kulin den RTÜK üyelerine flikâyet var sayfa 14 te BU GECEN N KORSAN I YOK! RATEM N korsana karfl düzenledi i Akl ma Bir Fikir Geldi iletiflim fikirleri yar flmas nda muhteflem final. Kültür ve Turizm

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak,

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak, ISSN: 13057839 Temmuz - Eylül 2010 SAYI: 21 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi Sigorta flirketlerinin zorunlu sigortalarda tek ifllevi,

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI Eylül 2008 Say : 4 1967 Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 Yönetilmek yerine yön

Detaylı

UYAN TÜRK YEM. DENKTAfi KES N KONUfiTU: Bu plan asla kabul edilemez

UYAN TÜRK YEM. DENKTAfi KES N KONUfiTU: Bu plan asla kabul edilemez Kamu Çal flanlar n n Sesi AYLIK YAYIN ORGANI ÜCRES ZD R Y l:1 Say : 5 N SAN 2004 Büyük bir sevdan n, büyük bir mücadelenin ad... UYAN ÜRK YEM ürkiye Kamu-Sen Genel Baflkan Bircan Aky ld z dan tarihi ça

Detaylı

Müjde! Yasa ç kt. TJK da yeni yönetim. Gece yar fllar. Yaflar Çall. fiubat 2007

Müjde! Yasa ç kt. TJK da yeni yönetim. Gece yar fllar. Yaflar Çall. fiubat 2007 Müjde! Yasa ç kt fiubat 2007 2 de TJK da yeni yönetim Haberi 3 üncü sayfada Gece yar fllar Haberi sayfa 10 da Yaflar Çall Röportaj sayfa 30 da Müjde! Beklenen yasa ç kt Uzun zamand r camiam z taraf ndan

Detaylı

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA Ülkemiz için önemli bir sorun olan Do u ve Güneydo u Anadolu'daki durumun normalleflmesi ve kalk nmaya katk da bulunacak

Detaylı

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE Bir kez daha tekrarlamakta yarar var. Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i (TMMOB) 7303 say l Yasa, 66 ve 85 say l Kanun Hükmünde Kararnamelerle de iflik 6235 say l Yasayla 1954 y l

Detaylı

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi.

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. 2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. sa l kl bir gelecek Ç NDEK LER Eczac bafl Yap Gereçleri 1 Yönetim Kurulu 2 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 4 VitrA Seramik Grubu Murahhas

Detaylı

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Ocak 2011 Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Rize kizdere Vadisi ndeki dereler üzerinde yap lmas planlanan 22 adet (HES) Hidroelektrik Santralinin yap m sürecinde,

Detaylı