İki yıllık dönemde kan kültürlerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkların değerlendirilmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İki yıllık dönemde kan kültürlerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkların değerlendirilmesi"

Transkript

1 ARAŞTIRMA Gülhane Tıp Derg 2013; 55: Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2013 doi: /gulhane İki yıllık dönemde kan kültürlerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkların değerlendirilmesi Soner Yılmaz (*), Ramazan Gümral (*), Mustafa Güney (*), Orhan Bedir (*), Aylin Üsküdar Güçlü Serhat Duyan (*), Ahmet Celal Başustaoğlu (*) ÖZET Kan akımı enfeksiyonları (KAE) sağlık hizmetleri ile ilişkili mortalite ve morbiditenin başlıca nedenlerindendir. Kan kültürlerinden izole edilen mikroorganizmaların sıklığının ve antibiyotik duyarlılıklarının incelenmesi klinisyenlere hastaların ampirik tedavisine ilişkin bilgiler sağlayabilmektedir. Çalışmanın amacı Ocak 2009-Aralık 2010 tarihleri arasında Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde kan kültürlerinden izole edilen mikroorganizmaların sıklığının ve antimikrobiyal ajanlara duyarlılığının araştırılmasıdır. Kan kültürleri BACTEC/9050 (Becton Dickinson, Maryland, USA) otomatize sisteminde inkübe edildi. Besiyerlerinde üreme gözlenen mikroorganizmaların tanımlanmasında konvansiyonel yöntemler ve PhoenixTM 100 otomatize sistemi (BD Phoenix System, Beckton Dickinson, ABD) kullanıldı. Antibiyotik duyarlılık testleri Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) kriterleri doğrultusunda Kirby-Bauer disk difüzyon yöntemi ve PhoenixTM 100 otomatize sistemi (BD Phoenix System, Beckton Dickinson, ABD) ile yapılmıştır. Çalışma sürecinde 6823 kan kültürü örneğinin 957(%14) si pozitif sonuçlandı. Altıyüz (%8.7) kan kültürü örneğine ait üreme sonucu kontaminasyon olarak değerlendirildi. İzole edilen 957 mikroorganizmanın 584 (%61) ü Gram-negatif bakteri, 298 (%31.1) i Gram-pozitif bakteri ve 75 (%7.8) i maya olarak tanımlandı. E.coli en sık tespit edilen bakteri olup (%15.9), bunu sırası ile Klebsiella türleri (%15.4) ve Koagulaz negatif stafilokoklar (KNS) (%13.2) izledi. S. aureus ların %28.4 ü ve KNS lerin %89.7 si metisilin dirençliydi. Enterococcus türleri içinde sadece bir izolat (%1.73) glikopeptide dirençliydi. E. coli suşlarının %36.8 inde, Klebsiella spp. suşlarının %51.3 ünde GSBL (Genişlemiş spektrumlu beta laktamaz) tespit edildi. Anahtar kelimeler: Kan kültürü, antibiyotik duyarlılığı, kan akımı enfeksiyonu. ABSTRACT Evaluation of microorganisms isolated from blood cultures and their susceptibility to antibiotics in two year period Bloodstream infections (BSIs) are a major cause of healthcare-associated morbidity and mortality. Analyses of the frequency of microorganisms isolated from blood cultures and antibiotic susceptibility can provide clinicians with relevant information for the empirical treatment of patients. The purpose of the study was to investigate to frequency of microorganisms isolated from blood cultures and their sensitivity to antimicrobial agents between January 2009 and December 2010 at the Training Hospital of Gulhane Military Medical Faculty. Blood cultures were processed by automatized BACTEC/9050 (Becton Dickinson, Maryland, USA). The observed growth of microorganisms in culture media was identified by conventional methods and PhoenixTM 100 automatized systems (BD Phoenix System, Beckton Dickinson, USA). Antimicrobial susceptibility tests were performed by Kirby-Bauer disc diffusion method and automatized systems (BD Phoenix System, Beckton Dickinson, USA) in accordance with the recommendations of Clinical and Laboratory Standarts Institute (CLSI). In the study period among the 6823 blood culture samples, 957 (14%) yielded positive results. Results of 600 (8.7%) blood culture samples evaluated as contamination. Of the 957 isolated microorganisms, 61.0% were Gram negative, 31.1% were Gram positive and 7.8% were yeast. E.coli was the most frequently isolated species (15.9%), followed by Klebsiella spp (15.4%) and Coagulase Negative Staphylococcus (CNS) (13.2%). Twenty eight percent% of S. aureus and 89% of CNS isolates were resistant to methicillin. Only one isolate (1.73%) was resistant to glycopeptides among Enterococcus spp. ESBL (Extended-spectrum beta lactamase) was detected in 36.8% of E.coli and 51.3% of Klebsiella spp. isolates. Key words: Blood culture, antibiotics susceptibility, blood stream infectious. * Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara Ayrı basım isteği: Soner Yılmaz, GATA Kan Eğitim Merkezi ve Kan Bankası Müdürlüğü, Etlik, 06018, Ankara E-posta: Makalenin geliş tarihi: Kabul tarihi: Çevrim içi basım tarihi: Giriş Kan akımı enfeksiyonları (KAE) yüksek mortalite ve morbidite oranlarına sahip, hastane kaynaklı enfeksiyonlar içerisinde en sık görülen klinik tablodur (1). Kanın mikrobiyal invazyonunun şok, çoklu organ yetmezliği, dissemine intravasküler koagülasyon (DIC) ve ölümü de içeren ciddi, çabuk gelişen sonuçları olabilmektedir (2). Amerika Birleşik Devletleri (ABD) verilerine göre hastaneye yatış nedenleri içerisinde KAE %0.13 ile %1.45 sıklıkta tespit edilmekte ve bu enfeksiyon sonucunda her yıl yaklaşık kişi ölmektedir (3). KAE tanısının erken konması, enfeksiyona neden olan organizmanın tespit edilmesi ve bu organizmanın antimikrobiyal ajanlara duyarlılığının saptanması hastanın prognozu için oldukça önemlidir (4). Ayrıca erken ve uygun antimikrobiyal tedaviye başlanmasının bakteriyemili hastaların mortalite ve morbidite oranlarını düşürdüğü gösterilmiştir (5). Bununla beraber artmış antimikrobiyal ilaç direnç oranları dünya genelinde önemli bir sorun olarak dikkat çekmektedir (1). KAE ye neden olan mikroorganizmalar geniş bir dağılım göstermektedir. En sık olarak gram pozitif koklar (özellikle stafilokoklar, streptokoklar ve enterokoklar) ile gram negatif basiller (özellikle P. aeruginosa, E. coli ve Klebsiella türleri) izole edilmektedir. Bakterilerin yanında Candida türleri başta olmak üzere mayalarda KAE de etken olarak tespit edilmektedir (6). Kan kültürlerinden izole edilen etkenlerin dağılımı ve antimikrobiyal ilaç duyarlılıkları yıllara göre değişkenlik gösterdiğinden, çalışmamızda özellikle ampirik tedavi için fikir vermesi açısından iki yıllık dönemde KAE etkenlerinin dağılımının ve etken patojenlerin antimikrobiyal ilaç duyarlılığının ortaya konması amaçlandı. 247

2 Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada GATF (Gülhane Askeri Tıp Fakültesi) Eğitim Hastanesi nin Tıbbi Mikrobiyoloji laboratuvarına Ocak 2009-Aralık 2010 tarihleri arasında gönderilen kan kültürü örnekleri değerlendirildi. Laboratuvara gönderilen kan kültürü örnekleri BACTEC/9050 (Becton Dickinson, Maryland, ABD) otomatize sisteminde inkübe edildi. Üreme sinyali veren örnekler Gram boyama işlemine tabi tutuldu ve %5 koyun kanlı agar, çukulatamsı agar, eozin metilen blue (EMB) agar besiyerlerine ekilerek saat süresince inkübe edildi. Besiyerlerinde üreme gözlenen mikroorganizmaların tanımlanmasında konvansiyonel yöntemler ve Phoenix TM 100 otomatize sistemi (BD Phoenix System, Beckton Dickinson, ABD) kullanıldı. İzole edilen mikroorganizmaların antibiyotik duyarlılıkları Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) kriterleri doğrultusunda Kirby-Bauer disk difüzyon yöntemi ve Phoenix TM 100 otomatize sistemi (BD Phoenix System, Beckton Dickinson, ABD) ile belirlenmiştir (7). Aynı anda alınan kan kültürlerinden yalnızca birinde cilt florasına ait olan Bacillus türleri, Corynebacterium türleri, mikrokoklar, Propionibacterium acnes ve koagülaz-negatif stafilokoklar (KNS) üretilmişse bu kontaminasyon olarak değerlendirilmiştir (2). Hastadan tek kan kültürü alınarak laboratuvara gönderilmiş ve bu kan kültürü şişesinde KNS üremiş olup bu durum hastanın klinik tablosu ile uyumlu değilse bu sonuç da kontaminasyon olarak kabul edilmiştir (8). Bulgular: Çalışmamızda laboratuvara gönderilen toplam 6823 adet kan kültürü örneği değerlendirilmeye alındı. Laboratuvara gelen kan kültürlerinin 5266 (%77.3) sında üreme olmazken 957 (%14) sinde kan kültüründe etken olarak değerlendirilen üreme saptandı. Altıyüz (%8.7) kan kültürü örneği ise kontaminasyon olarak değerlendirildi. Üreme olan örneklerin 584 (%61) ünde Gram-negatif bakteriler, 298 (%31.1) inde Gram-pozitif bakteriler ve 75 (%7.8) inde maya tespit edildi. Gram-negatif mikroorganizmalar içerisinde en sık E. coli (%15.9) izole edilirken onu 148 izolatla Klebsiella türleri (%15.4) takip etti. Gram-pozitifler içerinde KNS ler ilk sırada (%13.2), S. aureus (%8.4) ikinci sırada yer aldı. Çalışmamızda izole edilen mikroorganizmalar ve kliniklere göre dağılımı Tablo 1 de gösterildiği gibidir. Aralık 2013 Gülhane Tıp Derg Metisilin dirençli S. aureus (MRSA) ve KNS lerin oranları sırasıyla %28.4, %89.7 olarak bulundu (Tablo 2). MRSA ların %47.8 i yoğun bakım ünitelerinde, %39.1 i de cerrahi servislerde yatan hastalardan izole edildi. Metisilin dirençli KNS lerin %39.3 ü dahili servislerde, % 35.4 ü yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalardan izole edildi. Enterococcus türleri içinde sadece bir izolatta (%1.73) glikopeptid direnci tespit edilirken yüksek düzey gentamisin ve yüksek düzey streptomisin direnci %70.3 olarak saptandı. Yüksek düzey aminoglikozid direnci saptanan izolatların %50 si (36/72) yoğun bakım ünitelerinde yatan hastaların, %33.3 ü (24/72) dahili servislerde yatan hastaların, % 16.6 sı (12/72) ise cerrahi servislerde yatan hastaların klinik örneklerinden izole edilmiştir. E. coli suşlarının %36.8 inde, Klebsiella spp. nin ise %51.3 ünde GSBL pozitif olarak tespit edildi. E.coli için en etkin antibiyotikler karbapenemler (%100), Klebsiella türleri. için amikasin (%95.3) ve karbapenemler (%95.3), Pseudomonas aeruginosa için amikasin (%89.7) ve piperasilin-tazobaktam (%86.4), Acinetobacter türleri için gentamisin (%50) ve amikasin (%24.4) olarak tespit edildi. Acinetobacter izolatları içerisinde kolistin dirençli suşa rastlanmamıştır. Tartışma: Bakteriyemi ve sepsis, yüksek mortalite ve morbiditeyle seyreden, erken tanı konulup tedavi edildiğinde mortalite oranlarının azaltılabildiği klinik tablolardır (4,9). Bakteriyemiye neden olan mikroorganizma profillerini ortaya koyan ve bu etkenlerin antibiyotik duyarlılık sonuçlarını araştıran çalışmalar bu klinik tablonun tedavisinde oldukça önemli rol oynamaktadır (10). Çalışmamızda incelenen 6823 adet kan kültürü örneğinin 957 sinde (%14) bakteriyemiyi gösteren üreme tespit edildi. Sucu ve ark. nın çalışmasında (11) bu oran %8, Yüce ve ark. nın çalışmasın %8.6 (9), Demirbakan ve ark. nın çalışmasında %8.1 (12), Bozkurt ve ark. nın çalışmasında %12.3 (8) olarak tespit edilmiştir. Yurt dışında Mehdinejad ve ark. nın yaptığı çalışmada bu oran %5.6 (13), Luzzaro ve ark. nın çalışmasında %12 (14) olarak bulunmuştur. Çıkan sonuçlardaki farklılığa büyük ölçüde çalışma yapılan toplulukların farklı olması, hastaların klinik durumlarının ve yaş gruplarının değişkenlik göstermesi gibi nedenlerin sebep olduğu düşünülmektedir. Yılmaz ve ark.

3 Tablo I. Kan kültüründen izole edilen mikroorganizmalar ve kliniklere göre dağılımı. Mikroorganizma Dahili servisler Cerrahi servisler Çocuk Hastalıkları YBÜ* Toplam Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Escherichia coli Klebsiella spp Koagülaz-negatif stafilokok Acinetobacter spp Staphylococcus aureus Pseudomonas aeruginosa Maya Enterococcus spp Enterobacter spp Serratia spp Pseudomonas spp Streptococcus viridans grup Proteus spp Stenotrophomonas maltophilia Streptococcus pneumoniae Citrobacter spp Haemophilus influenzae Neisseria menengitidis Brucella spp *YBÜ: Yoğun bakım ünitesi Kan kültürü örneklerinde kontaminasyon tespit edilme sıklığına baktığımızda bu oran Eren ve ark. nın çalışmasında %2 (15), Köseoğlu ve ark. nın çalışmasında %4.7 (16), Sevim ve ark. nın çalışmasında (17) ise %10.5 olarak bulunmuştur. Çalışmamızda ise bu oran %8.7 olarak tespit edildi. İdealde kontamine kan kültür oranının %2-3 ü geçmemesi gerektiği düşünüldüğünde (11) hastanemizde kontaminasyon oranı yüksektir. Buna neden olarak ise ilk planda düşünülmesi gereken nedenler arasında kan alma tekniği, kanı alan personelin eğitim seviyesi, kültürün alındığı yer ya da bölge gibi konularla ilgili problemler başta gelmektedir. Bakteriyemi ile ilgili daha önceki çalışmalar incelendiğinde 1960 ve 1970 li yıllarda bakteriyemi enfeksiyonlarında ilk sırayı Gram-negatif bakteriler alırken, 1980 li yılların başından itibaren Grampozitif etkenlere bağlı bakteriyemi sıklığında da artış tespit edildi (18). Kan kültürlerinden izole edilen Gram-pozitif ve Gram-negatif bakteri oranlarını sırası ile Kaya ve ark. %62.2 ve %37.8 (19), Sevim ve ark. %54 ve %41 (17), Yüce ve ark. %28.1 ve %59.3 (9), Durmaz ve ark. (20) %31 ve %69 olarak bildirmişlerdir. Yurt dışında Khalel ve ark. bu oranları Cilt 55 Sayı 4 Tablo II. Kan kültüründen izole edilen Gram pozitif bakterilerin antimikrobiyal direnç oranları (%). Antibiyotikler S. aureus (n=81) * KNS: Koagulaz negatif stafilokoklar **TMP-SXT:Trimetoprim-sulfametoksazol KNS* (n=127) Enterococcus spp. (n=72) Penisilin Oksasilin Eritromisin Klindamisin Siprofloksasin Levofloksasin TMP-SXT** Rifampisin Tetrasiklin Linezolid Vankomisin Teikoplanin Ampisilin Gentamisin Streptomisin Kan kültürlerindeki mikroorganizmaların antibiyotik duyarlılığı

4 sırası ile %59.8 ve %40.1 (6), Garg ve ark. %67.5 ve %33.5 (1) olarak tespit etmişlerdir. Çalışmamızda ise bakteriyemiye neden olan etkenler arasında %62.4 ile Gram-negatif bakteriler ilk sırayı alırken, Grampozitif bakteriler %31.1 ile ikinci sıklıkta izole edilen mikroorganizmalar oldu. Yapılan çalışmalar arasında tespit edilen bu farklı oranların hastanenin tip ve büyüklüğüne, bakteriyemiler içinde kateter ilişkili olanların oranına, bakteriyemiler içinde hastane enfeksiyonu olanların oranına, hastanede uygulanan antibiyotik tedavi protokollerine bağlı olarak değiştiği düşünülmektedir (7). Bakteriyemi etkenlerini tespit etmek amacıyla yapılan çalışmalarda mantarların %3-20 arasında değişen oranlarda etken olarak izole edildiği bildirilmektedir (9,11,21). Çalışmamızda bu oran %6.5 olarak tespit edildi. Mantarların bu derece yüksek oranda tespit edilmesinde uzun süreli hastanede yatış, yoğun antibiyotik kullanımı, kateter kullanımı gibi nedenlerin rol oynadığı düşünülmektedir (22). Kan kültürü örneklerinden izole edilen Grampozitif bakterilerin çoğunu S. aureus ve KNS ler oluşturmaktadır. S. aureus ve KNS ler sırasıyla Yüce ve ark. nın çalışmasında %13.9 ve %9.2 (9), Sevim ve ark. nın çalışmasında %24 ve %21 (17) Demirbakan ve ark. nın çalışmasında %14.7 ve %25.9 (12), Bozkurt ve ark. nın çalışmasında %21 ve %29 oranında (8) tespit edilmiştir. Çalışmamızda ise KNS ler Grampozitif bakteriler arasında en sık (%13.2) tespit edilen bakteriler olurken, tüm etkenler arasında E. coli ve Klebsiella türlerinden sonra üçüncü sıklıkta izole edildi. S. aureus ise %8.4 lik oranda tespit edildi. KNS lerin özellikle intravasküler kateter kullanımı, geniş spektrumlu antimikrobiyal kullanımı gibi nedenlerden dolayı kan akımı enfeksiyonlarında daha sık tespit edildiğini görmekteyiz. Bununla beraber KNS lerin deri florasında bulunan bakteriler olduğu ve kolayca kolonize olabildikleri unutulmamalıdır. Metisilin dirençli stafilokok suşlarının neden olduğu enfeksiyonların morbidite ve mortalitesinin yüksek olması ile beraber yüksek ek maliyet başta MRSA olmak üzere, çoklu antimikrobiyal dirençli stafilokokların prevelansının hemen her ülkede izlenmesine ve bu konuyla ilişkin çok merkezli çalışma programlarının düzenlenmesine neden olmuştur (23). KNS ve S. aureus ların metisilin direnç oranları sırası ile Öksüz ve ark. nın yaptığı çalışmada (24) %58 ve %78, Köksal ve ark. nın çalışmasında %56 ve %51 (21), Demirbakan ve ark. nın çalışmasında Aralık 2013 Gülhane Tıp Derg (12) %63 ve %42 olarak bildirilmiştir. Reymolds ve ark. bu oranları sırasıyla %42 ve %76 (25) Kim ve ark. (18) %69.8 ve %84.7 olarak tespit etmişlerdir. Hastanemizde 2008 Kasım-2009 Ağustos sürecini kapsayan çalışmada (26) bu oranlar %50 ve %83.3 olarak, çalışmamızda ise %28.4 ve %89.7 olarak tespit edildi. KNS lerin metisiline direnç oranlarında hastanemiz genelinde değerlendirme yapıldığında çok büyük bir değişiklik gözlenmemekle beraber, S. aureus lardaki azalmış metisilin direnç oranı dikkat çekmektedir. E. coli izolatlarının antibiyotik direnç profili incelendiğinde Öksüz ve ark. nın çalışmasında (24) en duyarlı antibiyotikler %4.9 lık oranla imipenem ve amikasin iken trimetoprim/sulfametaksazol ve amoksasilin-klavulanik asit en dirençli antibiyotikler (%34.2 ve %26.9) olarak saptanmıştır. Yüce ve ark. nın çalışmasında (9) amaksosilin-klavulanik asit en dirençli antibiyotik olurken meropenem ve amikasin %100 e yakın oranda duyarlı bulunmuştur. Kim ve ark. nın 1456 izolatı kapsayan çalışmasında (18) imipenem direnci %0.2 olarak bulunurken, ampisilin %63.4 lik oranla en dirençli antibiyotik olarak saptanmıştır. Barati ve ark. nın çalışmasında (27) imipenem ve amikasin %2.5 lik oranla en duyarlı, ampisilin ise %87.5 lik oranla en dirençli antibiyotik olarak bildirilmiştir. Çalışmamızda E. coli suşlarında karbapenem direnci saptanmazken amikasine düşük oranda (%4.5) direnç saptandı. Bunun yanında aminopenisilinlere, trimetoprim/ sulfametaksazole ve de siprofloksasine karşı yüksek oranda direnç tespit edildi. Buna neden olarak ise diğer antibiyotiklere kıyasla yüksek oranda direnç saptanan antibiyotiklerin oral formlarının mevcut olması ve de özellikle toplum kaynaklı enfeksiyonlarda kullanılmasının olabileceği düşünülmektedir (11). Klebsiella suşlarının antibiyotik direnç profilleri incelendiğinde imipenem ve amikasinin en duyarlı antibiyotikler olarak bildirilmektedir (18,27). Çalışmamızda da bu iki antibiyotik Klebsiella izolatları için en duyarlı antibiyotikler (%4.7) olarak tespit edildi. E. coli ve Klebsiella türlerindeki ESBL oranları ülkeden ülkeye, hastaneden hastaneye hatta klinikler arasında bile değişkenlik gösterebilmektedir. ESBL üreten suşlar çoklu direnç gösteren suşlar olup tedavi sürecinde güçlükler yaratmaktadır. E. coli ve Klebsiella suşlarında ESBL oranları sırasıyla Ho ve ark. nın çalışmasında (28) %11 ve %13, Mumcuoğlu ve ark. nın Yılmaz ve ark.

5 Tablo III. Kan kültüründen izole edilen Gram negatif bakterilerin antimikrobiyal direnç oranları (%). Mikroorgamizma AK AMC AMP AZT CZ CTX FOX CAZ CİP GEN IMP MER TZP E. coli (n=153) Klebsiella spp. (n=148) Acinetobacter spp. (n=121) P. aeruginosa (n=77) Enterobacter spp. (n=37) Serratia spp. (n=12) Pseudomonas spp.(n=11) Proteus spp. (n=10) S. maltophilia (n=9) Citrobacter spp. (n=3) AK: Amikasin, AMC: Amoksisilin-klavulanik asit, AMP: Ampisilin, AZT: Aztreonam, CZ: Seftazidim, CTX: Sefotaksim, FOX:Sefoksitin, CAZ: Seftazidim, CİP:Siprofloksasin, GEN: Gentamisin, İMP:İmipenem, MER:Meropenem, TZP: Piperasilin-tazobaktam, SXT: Trimetoprim-sulfametoksazol TMP- SXT çalışmasında (29) %20 ve %44, Sucu ve ark. nın çalışmasında (11) %39 ve %64 olarak bildirilmiştir. Çalışmamızda ise E. coli suşlarının %36.8 inde, K. pneumoniae suşlarının %51.5 inde ESBL tespit edildi. Gram negatif bakterilerin antibiyotik duyarlılık profilleri Tablo 3 te özetlendiği gibidir. Çalışmanın sonucunda görülmüştür ki kan kültüründen izole edilen bakteriler ve bu bakterilere karşı kullanılan antibiyotik direnç oranları hem coğrafik özelliklere hem de zamana göre değişkenlik gösterebilmektedir. Bu nedenle doğru antibiyotik kullanımı için belirli zaman aralıklarında kan kültüründen izole edilen mikroorganizmaların dağılımını ve duyarlılık paternini gösteren çalışmaların yapılması gerekmektedir. Buradan elde edilecek sonuçların ampirik tedavi protokollerinin güncellenmesi ve doğru antibiyotik kullanımı konusunda klinisyenlere yol göstereceği düşünülmektedir. Cilt 55 Sayı 4 Kaynaklar 1. Garg A, S Anupurba, Garg J, RK Goyal, MR Sen. Bacteriological profile and antimicrobial resistance of blood culture isolates from a university hospital. JIACM 2007; 8(2): Forbes BA, Sahm DF, Weissfeld AS. Bloodstream infectious. Bailey and Scott s Diagnostic Microbiology. 12th ed. St. Louis: Mosby Elsevier, 2012: Pittet D, Wenzel RP. Nosocomial bloodstream infections secular trends in rates, mortality and contribution to total hospital deaths. Arch Intern Med 1995;155(11): Mehli M, Gayyurhan ED, Zer Y, Akgün S, Özgür Akın FE, Balcı İ. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi nde kan kültürlerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları. İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection) 2007;21(3): Mehta M, Dutta P, Gupta V. Antimicrobial susceptibility pattern of blood isolates from a teaching hospital in north India. Jpn J Infect Dis. 2005; 58(3): Khaleel ME, Lone DS, Munir M, Khan JK, Zahra K, Hanif A. A study of microbial isolates from blood at a University Teaching Hospital. Annals of King Edward Medical University 2010;16(3): Clinical and Laboratory Standards Institute: Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing, M02-A10, CLSI, Wayne, PA Yılmaz N, Köse Ş, Ağuş N, Ece G, Akkoçlu G, Kıraklı C. Yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların kan kültürlerinde üreyen mikroorganizmalar, antibiyotik duyaklılıkları ve nozokomiyal bakteriyemi etkenleri. ANKEM Derg 2010;24(1): Yüce P, Demirdağ K, Kalkan A, Özden M, Denk A, Kılıç SS. Kan kültürlerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları. ANKEM Derg 2005;19(1): Anbumani N, Kalyani J, Mallika M. Distribution and antimicrobial susceptibility of bacteria isolated from blood cultures of hospitalized patients in a tertiary care hospital. Indian J. Practising Doctor 2008; 5: Sucu N, Çaylan R, Aydın K, Yılmaz G, Aktoz Boz G, Köksal İ. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde kan kültürlerinin prospektif olarak değerlendirilmesi. Mikrobiyol Bült 2005; 39: Demirbakan H, Dağlar D, Yıldırım Ç, ve ark. Kan kültürlerinden izole edilen bakteriler ve antibiyotiklere duyarlılıkları. Türk Mikrobiyol Cem Derg 2005; 35(3): Mehdinejad M, Khosravi AD, Morvaridi A. Study of prevalence and antimicrobial susceptibility pattern Kan kültürlerindeki mikroorganizmaların antibiyotik duyarlılığı

6 of bacteria isolated from blood cultures. Journal of Biological Sciences 2009;9: Luzzaro F, Vigano EF, Fossati D, et al. Prevalence and drug susceptibility of pathogens causing bloodstream infections in northern Italy: a two-year study in 16 hospitals. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2002;21: Eren N, Tunçbilek S, Öztürk S. Pozitif kan kültürlerinin hasta kliniği ile birlikte değerlendirilmesinin önemi. XXVII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 7-10 Mayıs 1996, Antalya. Program ve Özet Kitabı Köseoğlu Ö, Öztoklu İ, Tezcan S, Hasçelik G, Güralp A. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Erişkin Hastanesi kan kültürlerinin mikrobiyolojik ve klinik değerlendirilmesi. İnfek Derg 2000; 14: Sevim S, Öztürk Ş, Coşkuner A, Özgenç O, Avcı M. BACTEC kan kültür sistemi ile izole edilen mikroorganizmaların değerlendirilmesi. İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection) 2007; 21 (3): Kim HJ, Lee NY, Kim S, et al. Characteristics of microorganisms isolated from blood cultures at Nine University Hospitals in Korea during Korean J Clin Microbiol. 2011;14(2): Kaya S, Arıdoğan B, Çetin H, Demirci M. Çocuk hastalardan alınan kan kültürlerinde üreyen mikroorganizmalar ve antibiyotik dirençleri. Fırat Tıp Dergisi 2007; 12 (1): Durmaz G, Bolatlı T, Yıldız Ü, Akgün Y kan kültürünün retrospektif değerlendirilmesi. Türk Mikrobiyol Cem Derg 1993;23: Köksal F, Samastı M. Kan örneklerinden izole edilen mikroorganizmalar. Klimik Derg 2002;32(3-4): Yapar N, Şener A, Kuruüzüm Z, Yücesoy M, Yüce A. Bir üniversite hastanesinde bir yıllık dönemde izlenen invazif fungal infeksiyonların değerlendirilmesi. Klimik Derg 2005; 18: Derbentli Ş. Stafilokoklarda antibiyotik direnci: Türkiye Haritası. ANKEM Derg 2005;19(Ek 2): Öksüz Ş, Yavuz T, Şahin İ ve ark. Kan kültürlerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotiklere duyarlılıkları. Türk Mikrobiyol Cem Derg 2008;38(3-4): Reynolds R, Potz N, Colman M, Williams A, Livermore D, Mac Gowan A. BSAC extended working party on bacteraemia resistance surveillance. Antimicrobial susceptibility of the pathogens of bacteraemia in the UK and Ireland : The Bsac bacteraemia resistance surveillance programme. J Antimicrob Chemother 2004; 53: Mert G, Kılıç A, Bedir O, Başustaoğlu AC. Clinical significance and staphylococcal cassette chromosome mec (SCCmec) characterization of coagulase-negative staphylococci isolated from blood cultures. Turk J Med Sci 2011;41(5): Barati M, Taher MT, Abasi R, Zadeh MM, Barati M, Shamshiri AR. Bacteriological profile and antimicrobial resistance of blood culture isolates. Iranian Journal of Clinical Infectious Diseases 2009;4(2): Ho Pl, Tsang DN, Que TL, Ho M, Yuen KY. Comparison of screening methods for detection of extended spectrum beta-lactamases and their prevalence among E.coli and Klebsiella species in Hong Kong. APMIS 2000;108: Mumcuoğlu İ, Gündüz T, Baydur H. Escherichia, Klebsiella, ve Proteus suşlarında genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz varlığı ve çeşitli antibiyotiklere direnç durumu. ANKEM Derg 2004;18(1):9-11. Aralık 2013 Gülhane Tıp Derg Yılmaz ve ark.

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları 13 ƘŰƬƑƊ Özgün Araştırma / Original Article Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları Microorganisms

Detaylı

Yılları Arasında Kan Kültürlerinde Üreyen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları

Yılları Arasında Kan Kültürlerinde Üreyen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları Özgün Araştırma / Original Article 61 2010-2015 Yılları Arasında Kan Kültürlerinde Üreyen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları Microorganisms Isolated From Blood Cultures During 2010-2015 and

Detaylı

Kan Kültürlerinden İzole Edilen Gram Negatif Çomaklar ve Antibiyotik Duyarlılıkları

Kan Kültürlerinden İzole Edilen Gram Negatif Çomaklar ve Antibiyotik Duyarlılıkları ISSN: Eur J Health Sci 2015;1(2):58-62 Kan Kültürlerinden İzole Edilen Gram Negatif Çomaklar ve Antibiyotik lıkları Antibiotic susceptibilities of Gram negative rods isolated from blood cultures Deniz

Detaylı

Direnç hızla artıyor!!!!

Direnç hızla artıyor!!!! Direnç hızla artıyor!!!! http://www.cdc.gov/drugresistance/about.html Yoğun Bakım Üniteleri (YBÜ) Fizyolojik bakımdan stabil olmayan hastaların yaşam fonksiyonlarının düzeltilmesi Altta yatan hastalığın

Detaylı

İdrar Örneklerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları

İdrar Örneklerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları 95 Kocatepe Tıp Dergisi The Medical Journal of Kocatepe 12: 95-100 / Mayıs 2011 Afyon Kocatepe Üniversitesi İdrar Örneklerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları Bacteria Isolated

Detaylı

Klinik Örneklerden İzole Edilen E.coli Suşlarının Kümülatif Antibiyotik Duyarlılıklarının Belirlenmesi

Klinik Örneklerden İzole Edilen E.coli Suşlarının Kümülatif Antibiyotik Duyarlılıklarının Belirlenmesi Klinik Örneklerden İzole Edilen E.coli Suşlarının Kümülatif Antibiyotik Duyarlılıklarının Belirlenmesi Mine Aydın Kurç,Özge Tombak,Dumrul Gülen,Hayati Güneş,Aynur Eren Topkaya Antibiyotik duyarlılık raporlarının

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalardan İzole edilen Etkenler ve Antibiyotik Direnç Paternleri

Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalardan İzole edilen Etkenler ve Antibiyotik Direnç Paternleri Research Article /Araştırma Makalesi Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalardan İzole edilen Etkenler ve Antibiyotik Direnç Paternleri The Causative Agents of Infections in Intensive Care Unit and Their

Detaylı

GİRİŞ. Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi. ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60

GİRİŞ. Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi. ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60 Dr. Tolga BAŞKESEN GİRİŞ Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60 Erken ve doğru tedavi ile mortaliteyi azaltmak mümkün GİRİŞ Kan

Detaylı

Oya Coşkun, İlke Çelikkale, Yasemin Çakır, Bilgecan Özdemir, Kübra Köken, İdil Bahar Abdüllazizoğlu

Oya Coşkun, İlke Çelikkale, Yasemin Çakır, Bilgecan Özdemir, Kübra Köken, İdil Bahar Abdüllazizoğlu 1 Ocak 30 Mart 2012 Tarihleri Arasında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde İzole Edilen Bakteriler Ve Antibiyotik Duyarlılıkları Oya Coşkun, İlke Çelikkale, Yasemin Çakır,

Detaylı

Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kan Kültürlerinden Üreyen Mikroorganizmalar ve Antimikrobiyal Duyarlılıkları

Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kan Kültürlerinden Üreyen Mikroorganizmalar ve Antimikrobiyal Duyarlılıkları flora K L İ N İ K Ç A L I Ş M A/ R E S E A R C H A R T I C L E FLORA 2016;21(1):27-32 Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kan Kültürlerinden Üreyen Mikroorganizmalar ve Antimikrobiyal

Detaylı

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, KONYA 2

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, KONYA 2 Araştırma ANKEM Derg 2017;31(1):1-6 doi: 10.5222/ankem.2017.001 2009-2013 YILLARI ARASINDA KONYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NDE KAN KÜLTÜRÜNDEN İZOLE EDİLEN STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARININ ANTİMİKROBİYAL

Detaylı

YARA YERİ ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ*

YARA YERİ ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ* ANKEM Derg ;(): YARA YERİ ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ* Süreyya GÜL YURTSEVER, Nükhet KURULTAY, Nihan ÇEKEN, Şenel YURTSEVER, İlhan AFŞAR,

Detaylı

Nurhan ALBAYRAK*, Şafak KAYA**

Nurhan ALBAYRAK*, Şafak KAYA** Türk Mikrobiyol Cem Derg (2009) 39 (1-2): 16-21 1993 Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti / Turkish Microbiological Society ISSN: 0258-2171 Nurhan ALBAYRAK, Şafak KAYA ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN ESCHERICHIA

Detaylı

Araştırma. Harun AĞCA 2011 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 25, SAYI 3, (EYLÜL) 2011,

Araştırma. Harun AĞCA 2011 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 25, SAYI 3, (EYLÜL) 2011, 169 Araştırma Escherichia Coli Ve Klebsiella Pneumoniae Suşlarının Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz Üretimleri Ve Antibiyotik Duyarlılık Oranları EXTENDED SPECTRUM BETA LACTAMASE PRODUCTION AND ANTIBIOTIC

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Emel AZAK, Esra Ulukaya, Ayşe WILLKE Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

Kateter İnfeksiyonlarında Mikrobiyoloji Doç. Dr. Deniz Akduman Karaelmas Üniversitesi it i Tıp Fakültesi İnfeksiyon hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D Kateter infeksiyonlarında etkenler; kateter

Detaylı

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE YATAN HASTALARIN KAN KÜLTÜRLERİNDE ÜREYEN MİKROORGANİZMALAR, ANTİBİYOTİK DUYAKLILIKLARI VE NOZOKOMİYAL BAKTERİYEMİ ETKENLERİ

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE YATAN HASTALARIN KAN KÜLTÜRLERİNDE ÜREYEN MİKROORGANİZMALAR, ANTİBİYOTİK DUYAKLILIKLARI VE NOZOKOMİYAL BAKTERİYEMİ ETKENLERİ ANKEM Derg 21;24(1):12-19 YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE YATAN HASTALARIN KAN KÜLTÜRLERİNDE ÜREYEN MİKROORGANİZMALAR, ANTİBİYOTİK DUYAKLILIKLARI VE NOZOKOMİYAL BAKTERİYEMİ ETKENLERİ Nisel YILMAZ*, Şükran KÖSE*,

Detaylı

Kandan izole edilen Escherichia coli suşlarında antimikrobiyal duyarlılık : EARSS

Kandan izole edilen Escherichia coli suşlarında antimikrobiyal duyarlılık : EARSS Kandan izole edilen Escherichia coli suşlarında antimikrobiyal duyarlılık : EARSS 2003-2009 D. Gülmez 1, D. Gür 2, G. Hasçelik 1, EARSS-Türkiye Çalışma Grubu 1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi

Detaylı

Kan Dolaşım Enfeksiyonlarında Karar Verme Süreçleri. Prof. Dr. Aynur EREN TOPKAYA Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD

Kan Dolaşım Enfeksiyonlarında Karar Verme Süreçleri. Prof. Dr. Aynur EREN TOPKAYA Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Kan Dolaşım Enfeksiyonlarında Karar Verme Süreçleri Prof. Dr. Aynur EREN TOPKAYA Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Sunum Planı Kan kültürlerinin önemi Kan kültürlerinin değerlendirilmesi

Detaylı

Sepsisde Klinik, Tanı ve Tedavi

Sepsisde Klinik, Tanı ve Tedavi Sepsis: Sepsisde Klinik, Tanı ve Tedavi Mehmet DOĞANAY* * Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, KAYSERİ Klinik belirti ve bulgular Sepsis klinik

Detaylı

KAN KÜLTÜRLER NDE ZOLE ED LEN M KROORGAN ZMALAR VE ANT B YOT K DUYARLILIKLARI * ÖZET

KAN KÜLTÜRLER NDE ZOLE ED LEN M KROORGAN ZMALAR VE ANT B YOT K DUYARLILIKLARI * ÖZET ANKEM Derg 2005;19(1):17-21. KAN KÜLTÜRLER NDE ZOLE ED LEN M KROORGAN ZMALAR VE ANT B YOT K DUYARLILIKLARI * Pınar YÜCE, Kutbettin DEM RDA, Ahmet KALKAN, Mehmet ÖZDEN, Affan DENK, S. Sırrı KILIÇ Fırat

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ NDE KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKRO-ORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ NDE KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKRO-ORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection) 2007; 21 (3): 141-145 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ NDE KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKRO-ORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI

Detaylı

Enterobacteriaceae Ġzolatlarında Karbapenemazların Saptanmasında Modifiye Hodge Testi ve Carba NP Testlerinin Karşılaştırılması

Enterobacteriaceae Ġzolatlarında Karbapenemazların Saptanmasında Modifiye Hodge Testi ve Carba NP Testlerinin Karşılaştırılması Enterobacteriaceae Ġzolatlarında Karbapenemazların Saptanmasında Modifiye Hodge Testi ve Carba NP Testlerinin Karşılaştırılması Gülçin BAYRAMOĞLU 1, Gülşen ULUÇAM 1, Çiğdem GENÇOĞLU ÖZGÜR 2, Ali Osman

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ NDE 2011 YILINDA SAĞLIK HİZMETİ İLE İLİŞKİLİ İNFEKSİYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ*

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ NDE 2011 YILINDA SAĞLIK HİZMETİ İLE İLİŞKİLİ İNFEKSİYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ* Araştırma ANKEM Derg ;6():4 doi:./ankem.. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ NDE YILINDA SAĞLIK HİZMETİ İLE İLİŞKİLİ İNFEKSİYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ* Vicdan KÖKSALDI MOTOR,

Detaylı

KISITLI ANTİBİYOTİK BİLDİRİMİ

KISITLI ANTİBİYOTİK BİLDİRİMİ KISITLI ANTİBİYOTİK BİLDİRİMİ YAYIN TARİHİ 01/07/2011 REVİZYON TAR.-NO 00 BÖLÜM NO 04 STANDART NO 11 DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTÜ 00 Kısıtlı Bildirim : Duyarlılık test sonuçları klinikteki geniş spektrumlu antimikrobik

Detaylı

İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI: AMPİRİK TEDAVİDE KULLANILAN İLAÇLARA DUYARLILIK KONUSUNDA NEREDEYİZ? DR.PINAR ÇIRAGİL 2 NİSAN 2016,İSTANBUL

İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI: AMPİRİK TEDAVİDE KULLANILAN İLAÇLARA DUYARLILIK KONUSUNDA NEREDEYİZ? DR.PINAR ÇIRAGİL 2 NİSAN 2016,İSTANBUL İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI: AMPİRİK TEDAVİDE KULLANILAN İLAÇLARA DUYARLILIK KONUSUNDA NEREDEYİZ? DR.PINAR ÇIRAGİL 2 NİSAN 2016,İSTANBUL İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI Toplumda her yaş grubunda Hastane ortamı

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitelerinde Yatan Hastalardan İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları

Yoğun Bakım Ünitelerinde Yatan Hastalardan İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 14(2) 69-73 (2007) Yoğun Bakım Ünitelerinde Yatan Hastalardan İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları Emel Sesli Çetin*, Selçuk Kaya*, İlker

Detaylı

Gülfem Ece. Özgün Araştırma / Original Article. Abstract. DOI: 10.4274/Haseki.1044

Gülfem Ece. Özgün Araştırma / Original Article. Abstract. DOI: 10.4274/Haseki.1044 Özgün Araştırma / Original Article DOI: 10.4274/Haseki.1044 Kan Kültüründe Üreyen İzolatların Dağılım ve Antibiyotik Duyarlılık Profilinin İncelenmesi The Evaluation of the Distribution and Antimicrobial

Detaylı

* 1. Uluslararası Orta Asya İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi (ICCAID, 30 Ekim - 2 Kasım 2006, Bişkek, Kırgızistan) nde poster olarak sunulmuştur.

* 1. Uluslararası Orta Asya İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi (ICCAID, 30 Ekim - 2 Kasım 2006, Bişkek, Kırgızistan) nde poster olarak sunulmuştur. MİKROBİYOL MİKROBİYOLOJİ BÜL 2008; BÜLTENİ 42: 1-7 1 HASTANE KÖKENLİ BAKTERİYEMİ ETKENİ OLAN KLEBSIELLA PNEUMONIAE SUŞLARININ DİRENÇ PATERNLERİ VE GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA LAKTAMAZ ÜRETİMİ: 2001-2005

Detaylı

Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu KLİMİK AYLIK TOPLANTISI 19 KASIM 2015, İSTANBUL

Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu KLİMİK AYLIK TOPLANTISI 19 KASIM 2015, İSTANBUL Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu KLİMİK AYLIK TOPLANTISI 19 KASIM 2015, İSTANBUL ABR antimikrobiyal ilaçların kullanımı ile artan doğal bir süreçtir Dirençli kökenler yayılarak varlıklarını sürdürür Günlük kullanımdaki

Detaylı

Pınar ZARAKOLU*, Gülşen HASÇELİK**, Serhat ÜNAL*

Pınar ZARAKOLU*, Gülşen HASÇELİK**, Serhat ÜNAL* MİKROBİYOL MİKROBİYOLOJİ BÜLT 2006; 40: BÜLTENİ 147-154 147 HASTANE ENFEKSİYONU ETKENİ GRAM NEGATİF BAKTERİLERİN ÇEŞİTLİ ANTİMİKROBİYAL AJANLARA KARŞI DUYARLILIK DURUMU: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ERİŞKİN

Detaylı

Gram-Negatif Bakterilerde Direncin Laboratuvar Tanısı ve Yorumlanması

Gram-Negatif Bakterilerde Direncin Laboratuvar Tanısı ve Yorumlanması Gram-Negatif Bakterilerde Direncin Laboratuvar Tanısı ve Yorumlanması Dr. Özlem Kurt-Azap Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Sunum planı Antimikrobiyal

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitelerinde Yatan Hastaların Endotrakeal Aspirat Örneklerinden İzole Edilen Bakterilerin Tanımlanması ve Antibiyotik Duyarlılıkları

Yoğun Bakım Ünitelerinde Yatan Hastaların Endotrakeal Aspirat Örneklerinden İzole Edilen Bakterilerin Tanımlanması ve Antibiyotik Duyarlılıkları Yoğun Bakım Ünitelerinde Yatan Hastaların Endotrakeal Aspirat Örneklerinden İzole Edilen Bakterilerin Tanımlanması ve Antibiyotik Duyarlılıkları Özlem Aydemir 1, Tayfur Demiray 1, Mehmet Köroğlu 2, Yusuf

Detaylı

İDRAR ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN BAKTERİYEL PATOJENLERİN DAĞILIMI VE GSBL POZİTİF VE NEGATİF ESCHERICHIA COLI

İDRAR ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN BAKTERİYEL PATOJENLERİN DAĞILIMI VE GSBL POZİTİF VE NEGATİF ESCHERICHIA COLI ANKEM Derg 2011;25(4):232- doi:10.5222/ankem.2011.232 Araştırma İDRAR ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN BAKTERİYEL PATOJENLERİN DAĞILIMI VE GSBL POZİTİF VE NEGATİF ESCHERICHIA COLI SUŞLARININ FOSFOMİSİN VE DİĞER

Detaylı

İdrar kültürlerinden soyutlanan Enterobacteriaceae türlerinin GSBL üretimi ile ertapenem ve diğer antibiyotiklere direncinin belirlenmesi

İdrar kültürlerinden soyutlanan Enterobacteriaceae türlerinin GSBL üretimi ile ertapenem ve diğer antibiyotiklere direncinin belirlenmesi Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (3): 474-478 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.03.0457 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE İdrar kültürlerinden soyutlanan Enterobacteriaceae türlerinin

Detaylı

Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Gram Negatif Kan İzolatları: Karbapenemlere Duyarlılık ve Fenotipik/Genotipik Direnç Mekanizmaları

Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Gram Negatif Kan İzolatları: Karbapenemlere Duyarlılık ve Fenotipik/Genotipik Direnç Mekanizmaları Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Gram Negatif Kan İzolatları: Karbapenemlere Duyarlılık ve Fenotipik/Genotipik Direnç Mekanizmaları 1. ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ 12-16 KASIM 2011, ANTALYA

Detaylı

CERRAHİ ALAN İNFEKSİYONLARINDA MİKROORGANİZMA PROFİLİ VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIK DURUMU* ÖZET SUMMARY

CERRAHİ ALAN İNFEKSİYONLARINDA MİKROORGANİZMA PROFİLİ VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIK DURUMU* ÖZET SUMMARY ANKEM Derg 2006;20(2):89-93. CERRAHİ ALAN İNFEKSİYONLARINDA MİKROORGANİZMA PROFİLİ VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIK DURUMU* Emel SESLİ ÇETİN, Selçuk KAYA, Tekin TAŞ, Buket CİCİOĞLU ARIDOĞAN, Mustafa DEMİRCİ Süleyman

Detaylı

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE YATAN HASTALARIN ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI*

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE YATAN HASTALARIN ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI* Araştırma ANKEM Derg ;():9 doi:.5/ankem.. YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE YATAN HASTALARIN ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI* Ayşe ERTÜRK, Ayşegül ÇOPUR ÇİÇEK,

Detaylı

Sorunlu Mikroorganizmalar, Sorunlu Antibiyotikler ve E Test. Prof.Dr.Güner Söyletir Marmara Üniversitesi, İstanbul

Sorunlu Mikroorganizmalar, Sorunlu Antibiyotikler ve E Test. Prof.Dr.Güner Söyletir Marmara Üniversitesi, İstanbul Sorunlu Mikroorganizmalar, Sorunlu Antibiyotikler ve E Test Prof.Dr.Güner Söyletir Marmara Üniversitesi, İstanbul Sorunlu Mikroorganizmalar Nonfermentatif bakteriler Acinetobacter sp. Stenotrophomonas

Detaylı

Abant Medical Journal

Abant Medical Journal doi: 10.5505/abantmedj.2014.74946 Abant Medical Journal Orijinal Makale / Original Article Volume Cilt 3 Issue Sayı 3 Year Yıl 2014 On Yıllık Dönemde S.aureus Suşlarının Antibiyotik Direnç Durumundaki

Detaylı

BİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE YATAN HASTALARDAN İZOLE EDİLEN NONFERMENTATİF GRAM NEGATİF BASİLLERİN DAĞILIMI VE DİRENÇ PROFİLLERİ*

BİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE YATAN HASTALARDAN İZOLE EDİLEN NONFERMENTATİF GRAM NEGATİF BASİLLERİN DAĞILIMI VE DİRENÇ PROFİLLERİ* ANKEM Derg 215;29(2):66-72 doi:1.5222/ankem.215.66 Araştırma BİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE YATAN HASTALARDAN İZOLE EDİLEN NONFERMENTATİF GRAM NEGATİF BASİLLERİN DAĞILIMI VE DİRENÇ PROFİLLERİ Gülşen

Detaylı

Escherichia Coli Suşlarında Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz Sıklığı ve Antibiyotik Direnç Oranları

Escherichia Coli Suşlarında Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz Sıklığı ve Antibiyotik Direnç Oranları Araştırma / Research Article TAF Prev Med Bull 2013;12(3):291-296 Escherichia Coli Suşlarında Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz Sıklığı ve Antibiyotik Direnç Oranları [The Frequency of Extended-spectrum

Detaylı

Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotik Duyarlılıkları

Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotik Duyarlılıkları Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotik Duyarlılıkları Serap GENÇER*, Nur BENZONANA*, Serdar ÖZER*, İsmihan KUZU*, Yaman ÖZYURT** * Dr. Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

Damar İçi Kateter ile İlişkili Enfeksiyon Etkenleri ve Antibiyotik Duyarlılıkları

Damar İçi Kateter ile İlişkili Enfeksiyon Etkenleri ve Antibiyotik Duyarlılıkları Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2011; 45(1): 86-92 Damar İçi Kateter ile İlişkili Enfeksiyon Etkenleri ve Antibiyotik Duyarlılıkları Causative Agents of Intravenous Catheter-Related Infections

Detaylı

Meryem IRAZ ÖZET SUMMARY

Meryem IRAZ ÖZET SUMMARY ANKEM Derg 9;(4):-5 MALATYA DEVLET HASTANESİ NDE KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN ESCHERICHIA COLI VE KLEBSIELLA SPP. SUŞLARINDA GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ POZİTİFLİĞİ İLE ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞI

Detaylı

Hazırlayanlar: Doç. Dr. Yasemin ZER Mikrobiyoloji AD Öğrt. Üyesi

Hazırlayanlar: Doç. Dr. Yasemin ZER Mikrobiyoloji AD Öğrt. Üyesi ANTIBIYOTIK DUYARLILIK Yürürlük i: 10.02.2014 TEST SONUÇLARININ Revizyon i: - KISITLI BILDIRIMINE YÖNELIK KURALLAR Sayfa: 1/5 Revizyon Açıklaması Madde No Yeni yayınlandı KAPSAM: Teşhis ve Tedavi Birimleri

Detaylı

Ne değişti? Dr. Özlem Kurt-Azap

Ne değişti? Dr. Özlem Kurt-Azap CLSI dan EUCAST e: Ne değişti? Dr. Özlem Kurt-Azap CLSI EUCAST- Avrupa Antibiyotik Duyarlılık Komitesi TMC Türkçe EUCAST Dökümanları CLSI vs EUCAST Farklar EUCAST Ulusal Sınırdeğer komitelerinin temsilcileri

Detaylı

DÜZCE TIP DERGİSİ DUZCE MEDICAL JOURNAL

DÜZCE TIP DERGİSİ DUZCE MEDICAL JOURNAL DÜZCE TIP DERGİSİ DUZCE MEDICAL JOURNAL ORİJİNAL MAKALE / ORIGINAL ARTICLE 1 Esen ÖZMEN 2 Mehmet Faruk GEYİK 3 Mehmet ULUĞ 4 Mustafa Kemal ÇELEN 4 Salih HOŞOĞLU 4 Celal AYAZ Yatan Hastalardan İzole Edilen

Detaylı

GRAM POZİTİF BAKTERİ ANTİBİYOGRAMLARI

GRAM POZİTİF BAKTERİ ANTİBİYOGRAMLARI GRAM POZİTİF BAKTERİ ANTİBİYOGRAMLARI Dr. Özlem KURT AZAP 26 Kasım 2008 Genel Kurallar Tek koloniden yapılan pasaj seçici olmayan besiyerinde (kanlı agar...) bir gece inkübe edilir Benzer morfolojideki

Detaylı

Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İZMİR 2

Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İZMİR 2 Araştırma ANKEM Derg 2012;26(4):181-186 doi:10.5222/ankem.2012.181 KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN ESCHERICHIA COLI VE KLEBSIELLA PNEUMONIAE İZOLATLARINDA GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ SIKLIĞI VE

Detaylı

Makrolid dirençli Staphylococcus aureus ile kolonize kistik fibrozis hastalarında MLS B direnç genlerinde yıllar içerisinde değişim var mı?

Makrolid dirençli Staphylococcus aureus ile kolonize kistik fibrozis hastalarında MLS B direnç genlerinde yıllar içerisinde değişim var mı? Makrolid dirençli Staphylococcus aureus ile kolonize kistik fibrozis hastalarında MLS B direnç genlerinde yıllar içerisinde değişim var mı? Muharrem ÇİÇEK, Banu SANCAK, Burçin ŞENER Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Rize 82. Yıl Devlet Hastanesi nde bir yıllık sürede kan kültürlerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotiklere duyarlılıkları *

Rize 82. Yıl Devlet Hastanesi nde bir yıllık sürede kan kültürlerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotiklere duyarlılıkları * Araştırma Makalesi/Original Article Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi Rize 82. Yıl Devlet Hastanesi nde bir yıllık sürede kan kültürlerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotiklere duyarlılıkları

Detaylı

ORDU İLİNDE ÇOCUKLARIN İDRAR ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN BAKTERİLER VE ANTİBİYOTİK DİRENÇ ORANLARI

ORDU İLİNDE ÇOCUKLARIN İDRAR ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN BAKTERİLER VE ANTİBİYOTİK DİRENÇ ORANLARI ORDU İLİNDE ÇOCUKLARIN İDRAR ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN BAKTERİLER VE ANTİBİYOTİK DİRENÇ ORANLARI Antibiotic Resistance Rates and Bacteria Isolated From Urine Samples Of Pediatric Patients In Ordu Mustafa

Detaylı

Gereç ve yöntem. Şişli Hamidiye Etfal EAH- 700-yataklı. Yenidoğan yoğun bakım ünitesi -29 yataklı Bir izolasyon odası Üç farklı bölüm

Gereç ve yöntem. Şişli Hamidiye Etfal EAH- 700-yataklı. Yenidoğan yoğun bakım ünitesi -29 yataklı Bir izolasyon odası Üç farklı bölüm Amaç Şişli Hamidiye Etfal EAH yenidoğan yoğun bakım ünitesinde üç haftalık süreçte üç hastanın idrar örneğinden karbapenem dirençli Klebsiella oxytoca üremesi üzerine yapılan salgın incelemesi Gereç ve

Detaylı

Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar

Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar Prof.Dr.Halit Özsüt İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Detaylı

KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARINDA ANTİBİYOTİK DİRENCİ

KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARINDA ANTİBİYOTİK DİRENCİ ANKEM Derg 2011;25(1):22- kalabilirler. Toprak, gıda, su, eşya, hava gibi çevreden izole edilen Acinetobacter kökenlerinin sağlıklı insanların ağız florasında, üst solunum yollarında, genitoüriner sistem

Detaylı

YARA KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI*

YARA KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI* Araştırma ANKEM Derg ;(): doi:./ankem.. YARA KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI* Nadire Seval GÜNDEM, Aytekin ÇIKMAN Erzincan Devlet Hastanesi, Mikrobiyoloji ve

Detaylı

Türkiye de Durum: Klimik Verileri

Türkiye de Durum: Klimik Verileri Türkiye de Antimikrobiyal Direnç ve Antibiyotik Yönetimi Türkiye de Durum: Klimik Verileri Dr. Nuriye Taşdelen Fışgın İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi-İstanbul

Detaylı

Enfeksiyon odaklarından izole edilen Gram negatif ve Gram pozitif bakterilerde antimikrobiyal duyarlılık sonuçları

Enfeksiyon odaklarından izole edilen Gram negatif ve Gram pozitif bakterilerde antimikrobiyal duyarlılık sonuçları Enfeksiyon odaklarından izole edilen Gram negatif ve Gram pozitif bakterilerde antimikrobiyal duyarlılık sonuçları Doç. Dr. Gönül Şengöz 13 Haziran 2015 KAYIP DİLLERİN FISILDADIKLARI SERGİSİ-İSTANBUL Antimikrobiyal

Detaylı

Kan Kültürü Pozitifliği: Etken ya da Kontaminasyon mu?

Kan Kültürü Pozitifliği: Etken ya da Kontaminasyon mu? Kısa Bildiri/Short Communication Mikrobiyol Bul 2013; 47(1): 135-140 Kan Kültürü Pozitifliği: Etken ya da Kontaminasyon mu? Blood Culture Positivity: Is It Pathogen or Contaminant? Ahmet BALIKÇI, Zeliha

Detaylı

ANTİBAKTERİYEL DİRENÇ SÜRVEYANSI CEASAR VE UAMDS PROJELERİ

ANTİBAKTERİYEL DİRENÇ SÜRVEYANSI CEASAR VE UAMDS PROJELERİ ANTİBAKTERİYEL DİRENÇ SÜRVEYANSI CEASAR VE UAMDS PROJELERİ Dr.Hüsniye Şimşek Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı Kasım- 2013 Ülkemizde AMD sürveyansı konusunda

Detaylı

HASTANE İNFEKSİYONU ETKENİ PSEUDOMONAS SUŞLARININ ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARI*

HASTANE İNFEKSİYONU ETKENİ PSEUDOMONAS SUŞLARININ ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARI* ANKEM Derg 009;3(3):1-16 HASTANE İNFEKSİYONU ETKENİ PSEUDOMONAS SUŞLARININ ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARI* Mehmet ÖZDEMİR*, İbrahim ERAYMAN**, Hatice TÜRK DAĞI*, Mahmut BAYKAN*, Bülent BAYSAL* *Selçuk

Detaylı

MICROORGANISMS ISOLATED FROM URINE SPECIMENS IN THE BACTERIOLOGY LABORATORY, ULUDAĞ UNIVERSITY HOSPITAL, BETWEEN 1999 AND 2002

MICROORGANISMS ISOLATED FROM URINE SPECIMENS IN THE BACTERIOLOGY LABORATORY, ULUDAĞ UNIVERSITY HOSPITAL, BETWEEN 1999 AND 2002 İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection) 2005; 19 (1): 91-96 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BAKTERİYOLOJİ LABORATUVARI NDA 1999-2002 YILLARI ARASINDA İDRAR ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKRO-ORGANİZMALAR

Detaylı

2000-2012 Yılları Arasında Ülkemizde Kan Kültürü ve Antibiyotik Duyarlılık Sonuçlarının Değerlendirmesi

2000-2012 Yılları Arasında Ülkemizde Kan Kültürü ve Antibiyotik Duyarlılık Sonuçlarının Değerlendirmesi 2000-2012 Yılları Arasında Ülkemizde Kan Kültürü ve Antibiyotik Duyarlılık Sonuçlarının Değerlendirmesi Serap SÜZÜK 1, Ekrem YAŞAR 2, Sebahat AKSARAY 3 1 Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi 2 Diyarbakır

Detaylı

Karbapenem dirençli Klebsiella pneumoniae suşlarında OXA-48 direnç geninin araştırılması

Karbapenem dirençli Klebsiella pneumoniae suşlarında OXA-48 direnç geninin araştırılması Karbapenem dirençli Klebsiella pneumoniae suşlarında OXA-48 direnç geninin araştırılması İsmail Davarcı¹, Seniha Şenbayrak², Mert Ahmet Kuşkucu³, Naz Oğuzoğlu Çobanoğlu², Nilgün Döşoğlu², Rıza Adaleti²,

Detaylı

Doç. Dr. Bilgin ARDA Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Doç. Dr. Bilgin ARDA Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Doç. Dr. Bilgin ARDA Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD OLGU 1 53 yaşında kadın hasta Multiple Miyelom VAD 5 kür Kemoterapiye yanıt yok (%70 plazma hücreleri)

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 10.05.2013 Madde 5.10 eklendi. 01 28.06.2013 Madde 5.10 da onay yetkisi Dahiliye, Pediatrik ve 02 Göğüs Hastalıkları Uzman Hekimi için de tanımlandı.

Detaylı

flora Escherichia coli İzolatlarına Üriner Sistem İnfeksiyonlarından İzole Edilen Fosfomisinin İn Vitro Etkinliği

flora Escherichia coli İzolatlarına Üriner Sistem İnfeksiyonlarından İzole Edilen Fosfomisinin İn Vitro Etkinliği flora K L İ N İ K Ç A L I Ş M A/ R E S E A R C H A R T I C L E Üriner Sistem İnfeksiyonlarından İzole Edilen Escherichia coli İzolatlarına Fosfomisinin İn Vitro Etkinliği In Vitro Activity of Fosfomycin

Detaylı

Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Sistemi (UAMDSS)

Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Sistemi (UAMDSS) Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Sistemi (UAMDSS) Uzm.Dr.Hüsniye Şimşek, Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları DB Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Birimi 37. TMC Kongresi 16-20 Kasım 2016,

Detaylı

Kan Kültürlerinde Üreyen Koagülaz Negatif Stafilokoklarda Kontaminasyonun Değerlendirilmesi

Kan Kültürlerinde Üreyen Koagülaz Negatif Stafilokoklarda Kontaminasyonun Değerlendirilmesi Kan Kültürlerinde Üreyen Koagülaz Negatif Stafilokoklarda Kontaminasyonun Değerlendirilmesi Gülden Kocasakal 1, Elvin Dinç 1, M.Taner Yıldırmak 1, Çiğdem Arabacı 2, Kenan Ak 2 1 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma

Detaylı

ÖZGÜN ARAŞTIRMA / RESEARCH STUDY. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilimdalı, Tokat 2

ÖZGÜN ARAŞTIRMA / RESEARCH STUDY. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilimdalı, Tokat 2 Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 16: 25-30/Ocak 2015 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / RESEARCH STUDY Bir Devlet Hastanesinde Poliklinik Hastalarına Ait İdrar Örneklerinden İzole EdilenGenişlemiş Spektrumlu

Detaylı

KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARINDA METİSİLİNE DİRENCİN YILLARA GÖRE DEĞİŞİMİ

KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARINDA METİSİLİNE DİRENCİN YILLARA GÖRE DEĞİŞİMİ ANKEM Derg 2013;27(1):38-42 doi:10.5222/ankem.2013.038 Araştırma KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARINDA METİSİLİNE DİRENCİN YILLARA GÖRE DEĞİŞİMİ Yeliz ÇETİNKOL¹, Fazilet Özenç

Detaylı

TÜRKİYE DE SAĞLIK HİZMETİ İLİŞKİLİ ENFEKSİYONLAR SÜRVEYANS VERİLERİ 2016

TÜRKİYE DE SAĞLIK HİZMETİ İLİŞKİLİ ENFEKSİYONLAR SÜRVEYANS VERİLERİ 2016 TÜRKİYE DE SAĞLIK HİZMETİ İLİŞKİLİ ENFEKSİYONLAR SÜRVEYANS VERİLERİ 2016 Can Hüseyin Hekimoğlu Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı Sağlık Hizmeti ile İlişkili Enfeksiyonların Kontrolü

Detaylı

Hemokültürlerden Elde Edilen Staphylococcus aureus Suşlarında Antibiyotik Duyarlılığı #

Hemokültürlerden Elde Edilen Staphylococcus aureus Suşlarında Antibiyotik Duyarlılığı # Hemokültürlerden Elde Edilen Staphylococcus aureus Suşlarında Antibiyotik Duyarlılığı # Ahmet Selim YURDAKUL, Haluk C. ÇALIŞIR, Melike ATASEVER, Lale ORDULU, Mihriban ÖĞRETENSOY Atatürk Göğüs Hastalıkları

Detaylı

KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN NONFERMENTATİF GRAM NEGATİF BAKTERİLERİN ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARI*

KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN NONFERMENTATİF GRAM NEGATİF BAKTERİLERİN ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARI* Araştırma ANKEM Derg 2014;28(3):79-85 doi:10.5222/ankem.2014.079 KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN NONFERMENTATİF GRAM NEGATİF BAKTERİLERİN ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARI* Esra GÜLTEKİN, M. Hamidullah

Detaylı

Antimikrobiyal Direnç Sorunu

Antimikrobiyal Direnç Sorunu Antimikrobiyal Direnç Sorunu Dr.Hüsniye ŞİMŞEK Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Birimi VI. Türkiye Zoonotik Hastalıklar Sempozyumu 4-5 kasım

Detaylı

KOLONİZASYON. DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D.

KOLONİZASYON. DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. KOLONİZASYON DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. KOLONİZASYON Mikroorganizmanın bir vücut bölgesinde, herhangi bir klinik oluşturmadan

Detaylı

Menenjit Ön Tanılı Hastaların BOS Örneklerinin Bir Yıllık Bakteriyolojik İnceleme Sonuçlarının

Menenjit Ön Tanılı Hastaların BOS Örneklerinin Bir Yıllık Bakteriyolojik İnceleme Sonuçlarının Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Menenjit Ön Tanılı Hastaların BOS Örneklerinin Bir Yıllık Bakteriyolojik İnceleme Sonuçlarının Değerlendirilmesi Evaluation of the Results of CCF Samples Investigated

Detaylı

Bir Eğitim Araştırma Hastanesinde Beş Yıl İçinde Kan Kültürlerinden İzole Edilen Klebsiella Suşlarının Antimikrobiyal Duyarlılıkları

Bir Eğitim Araştırma Hastanesinde Beş Yıl İçinde Kan Kültürlerinden İzole Edilen Klebsiella Suşlarının Antimikrobiyal Duyarlılıkları doi:10.5222/tmcd.2015.175 Araştırma Bir Eğitim Araştırma Hastanesinde Beş Yıl İçinde Kan Kültürlerinden İzole Edilen Klebsiella Suşlarının Antimikrobiyal Duyarlılıkları Asuman GÜZELANT, Meral KAYA, Hülya

Detaylı

Pnömonide Etkene Yönelik Antimikrobiyal Tedavi

Pnömonide Etkene Yönelik Antimikrobiyal Tedavi Pnömonide Etkene Yönelik Antimikrobiyal Tedavi Prof. Dr. Necla TÜLEK Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Streptococcus pneumoniae H. influenzae M.catarrhalis

Detaylı

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ MİKROORGANİZMA PROFİLİNDEKİ DEĞİŞİMDE GRAM POZİTİF BAKTERİLER. Doç.Dr. Bülent BEŞİRBELLİOĞU GATA Enfeksiyon Hst. ve Kl. Mik.

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ MİKROORGANİZMA PROFİLİNDEKİ DEĞİŞİMDE GRAM POZİTİF BAKTERİLER. Doç.Dr. Bülent BEŞİRBELLİOĞU GATA Enfeksiyon Hst. ve Kl. Mik. YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ MİKROORGANİZMA PROFİLİNDEKİ DEĞİŞİMDE GRAM POZİTİF BAKTERİLER Doç.Dr. Bülent BEŞİRBELLİOĞU GATA Enfeksiyon Hst. ve Kl. Mik. AD 1 1980 lerin başına kadar Gram (-) basiller ön planda

Detaylı

Direnç Yorumlamada Uzmanlaşma - OLGULAR - Prof. Dr. Ufuk HASDEMİR Yrd. Doç. Dr. Onur KARATUNA

Direnç Yorumlamada Uzmanlaşma - OLGULAR - Prof. Dr. Ufuk HASDEMİR Yrd. Doç. Dr. Onur KARATUNA Direnç Yorumlamada Uzmanlaşma - OLGULAR - Prof. Dr. Ufuk HASDEMİR Yrd. Doç. Dr. Onur KARATUNA Olgu 1 Olgu 1. İki hafta önce iştahsızlık, ishal ve yüksek ateş şikayetleri olan 28 yaşındaki hastanın dışkı

Detaylı

Ece Terek G 1 Tunçel Başoğlu M 2 1 İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Medicalpark Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir,

Ece Terek G 1 Tunçel Başoğlu M 2 1 İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Medicalpark Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Araştırma Makalesi / Research Paper Ege Tıp Dergisi / Ege Journal of Medicine 2013;52(3):136-140 Bir üniversite hastanesine gönderilen idrar kültürlerinde üreyen izolatların dağılımı ve antimikrobiyal

Detaylı

Eklem Protez Enfeksiyonlarında Antimikrobiyal Tedavi

Eklem Protez Enfeksiyonlarında Antimikrobiyal Tedavi Eklem Protez Enfeksiyonlarında Antimikrobiyal Tedavi Dr. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 26.12.15 KLİMİK - İZMİR 1 Eklem protezleri

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde Hastane İnfeksiyonları

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde Hastane İnfeksiyonları Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde Hastane İnfeksiyonları Dilara İNAN*, Rabin SABA*, Sevim KESKİN**, Dilara ÖĞÜNÇ***, Cemal ÇİFTÇİ*, Filiz GÜNSEREN*, Latife MAMIKOĞLU*, Meral GÜLTEKİN***

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİNDE KAN KÜLTÜRLERİNİN PROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİNDE KAN KÜLTÜRLERİNİN PROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ MİKROBİYOL MİKROBİYOLOJİ BÜLT 2005; 39: BÜLTENİ 455-464 455 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİNDE KAN KÜLTÜRLERİNİN PROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ PROSPECTIVE EVALUATION OF BLOOD

Detaylı

Antimikrobiyal Yönetimi Anket Sonuçları

Antimikrobiyal Yönetimi Anket Sonuçları Antibiyotik Yönetimi Antimikrobiyal Yönetimi Anket Sonuçları Dr. Nuriye Taşdelen Fışgın İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji YATAN HASTALARDA ANTİBİYOTİK KULLANIMINI DEĞERLENDİRME FORMU Hastanelerin

Detaylı

SAĞLIK HİZMETİ İLE İLİŞKİLİ KLEBSİELLA ENFEKSİYONLARI

SAĞLIK HİZMETİ İLE İLİŞKİLİ KLEBSİELLA ENFEKSİYONLARI SAĞLIK HİZMETİ İLE İLİŞKİLİ KLEBSİELLA ENFEKSİYONLARI KLEBSİELLA ENFEKSİYONLARI VE KLİNİK ÖNEMİ Dr. Aysun Yalçı Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana

Detaylı

Bir Üniversite Hastanesi ndeki Pseudomonas Aeruginosa Suşlarının Antibiyotik Duyarlılıkları

Bir Üniversite Hastanesi ndeki Pseudomonas Aeruginosa Suşlarının Antibiyotik Duyarlılıkları T A D Bir Üniversite Hastanesi ndeki Pseudomonas Aeruginosa Suşlarının Antibiyotik Duyarlılıkları Antibiotic Susceptibility of Pseudomonas Aeruginosa Strains in a University Hospital Velat Şen 1, Fesih

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitelerinde Yatan Hastaların Kan Kültürlerinden İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antimikrobiyal Duyarlılıkları

Yoğun Bakım Ünitelerinde Yatan Hastaların Kan Kültürlerinden İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antimikrobiyal Duyarlılıkları Özgün Araştırma / Original Article DOI: 10.4274/haseki.2872 Med Bull Haseki 2016;54:97-102 Yoğun Bakım Ünitelerinde Yatan Hastaların Kan Kültürlerinden İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antimikrobiyal

Detaylı

Fahriye EKŞİ İclal BALCI Efgan D. GAYYURHAN Goncanur ÇEKEM

Fahriye EKŞİ İclal BALCI Efgan D. GAYYURHAN Goncanur ÇEKEM İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection) 2007; 21 (1): 27-31 KLİNİK ÖRNEKLERDEN SOYUTLANAN STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARININ METİSİLİN DİRENCİNİN BELİRLENMESİ VE ANTİMİKROBİYAL İLAÇLARA DUYARLILIKLARININ

Detaylı

flora KLİNİK ÇALIŞMA/ RESEARCH ARTICLE FLORA 2013;18(4):

flora KLİNİK ÇALIŞMA/ RESEARCH ARTICLE FLORA 2013;18(4): flora KLİNİK ÇALIŞMA/ RESEARCH ARTICLE Nozokomiyal Kan Dolaşımı İnfeksiyonu Etkeni Olan Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae Suşlarında Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Sıklığı ve Antibiyotiklere

Detaylı

BATMAN BÖLGE DEVLET HASTANESİNDE HASTANE İNFEKSİYONLARI, ETKEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DİRENÇLERİ

BATMAN BÖLGE DEVLET HASTANESİNDE HASTANE İNFEKSİYONLARI, ETKEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DİRENÇLERİ Araştırma ANKEM Derg 2011;25(4):237243 doi:.5222/ankem.2011.237 BATMAN BÖLGE DEVLET HASTANESİNDE HASTANE İNFEKSİYONLARI, ETKEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DİRENÇLERİ Hatice TÜRK DAĞI 1, Duygu MERT

Detaylı

ARAŞTIRMA. F.Ü.Sağ.Bil.Tıp Derg. 2014; 28 (1): Betül DEMİR 1 Affan DENK 2 Gülden ESER KARLIDAĞ 3 Haydar UÇAK 4

ARAŞTIRMA. F.Ü.Sağ.Bil.Tıp Derg. 2014; 28 (1): Betül DEMİR 1 Affan DENK 2 Gülden ESER KARLIDAĞ 3 Haydar UÇAK 4 ARAŞTIRMA F.Ü.Sağ.Bil.Tıp Derg. 014; 8 (1): 05-10 http://www.fusabil.org Betül DEMİR 1 Affan DENK Gülden ESER KARLIDAĞ 3 Haydar UÇAK 4 1 Fırat Üniversitesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE Fırat

Detaylı

İdrar Örneklerinden İzole Edilen Escherichia coli Suşlarında Genişlemiş Spektrumlu BetaLaktamaz Üretimi ve Antibiyotiklere Direnç Oranları

İdrar Örneklerinden İzole Edilen Escherichia coli Suşlarında Genişlemiş Spektrumlu BetaLaktamaz Üretimi ve Antibiyotiklere Direnç Oranları ODÜ Tıp Dergisi/ODU Journal of Medicine (2014):e36-e40 ODÜ Tıp Dergisi / ODU Journal of Medicine http://otd.odu.edu.tr Araştırma yazısı Research Article Odu Tıp Derg (2014) 2: 36-40 Odu J Med (2014) 2:

Detaylı

Piyelonefrit Tedavi süreleri? Dr Gökhan AYGÜN CTF Tıbbi Mikrobiyoloji AD

Piyelonefrit Tedavi süreleri? Dr Gökhan AYGÜN CTF Tıbbi Mikrobiyoloji AD Piyelonefrit Tedavi süreleri? Dr Gökhan AYGÜN CTF Tıbbi Mikrobiyoloji AD Neden? Daha az yan etki Ekonomik veriler DİRENÇ! Kollateral hasar! Kinolon Karbapenem Uzun süreli antibiyotik baskısı Üriner Sistem

Detaylı

Epidemiyolojik Çalışmalar

Epidemiyolojik Çalışmalar GRAM NEGATİF BAKTERİLERDE ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞI : EPİDEMİYOLOJİ Dr. Ş. Barçın ÖZTÜRK Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. Epidemiyolojik Çalışmalar

Detaylı

Kan akımı enfeksiyonlarından izole edilen Staphylococcus aureus suşlarında antimikrobiyal direnç paterni

Kan akımı enfeksiyonlarından izole edilen Staphylococcus aureus suşlarında antimikrobiyal direnç paterni ARAŞTIRMA Genel Tıp Dergisi Kan akımı enfeksiyonlarından izole edilen Staphylococcus aureus suşlarında antimikrobiyal direnç paterni Cem Çelik 1, Mustafa Zahir Bakıcı 1, Mustafa Gökhan Gözel 2, Aynur Engin

Detaylı

HASTANE İNFEKSİYONU ETKENİ ACINETOBACTER SUŞLARININ ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI*

HASTANE İNFEKSİYONU ETKENİ ACINETOBACTER SUŞLARININ ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI* ANKEM Derg 2009;23(3):127-132 HASTANE İNFEKSİYONU ETKENİ ACINETOBACTER SUŞLARININ ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI* Mehmet ÖZDEMİR*, İbrahim ERAYMAN**, N.Seval GÜNDEM*, Mahmut BAYKAN*,

Detaylı

FEBRİL NÖTROPENİK HASTALARIN KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİMİKROBİYAL DUYARLILIK PROFİLİ

FEBRİL NÖTROPENİK HASTALARIN KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİMİKROBİYAL DUYARLILIK PROFİLİ FEBRİL NÖTROPENİK HASTALARIN KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİMİKROBİYAL DUYARLILIK PROFİLİ Dr. Süreyya Gül Yurtsever, 1 Nihan Çeken, 1 Dr. Bahriye Payzın, 2 Dr. Nükhet Kurultay,

Detaylı