Microsoft fl Çözümleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Microsoft fl Çözümleri"

Transkript

1 Microsoft fl Çözümleri SharePoint Server 2010 Dynamics CRM Özel Yaz l m Gelifltirme Mobil Çözümler

2 Bilgi Birikim Sistemleri, Microsoft'un müflterileri için haz rlad platform uygulamalar n kullanarak, uçtan uca anahtar teslimi çözümler haz rl yor, entegre ifl süreçleri oluflturuyor ve bu sayede talep edilen her türlü kurumsal ifl uygulamas n müflterilerinin beklentilerine uygun flekilde gerçeklefltirmifl oluyor. Bu kitapç kta, Microsoft uygulama platformlar olan SharePoint Server 2010, Dynamics CRM 2011,.Net ile platform ba ms z mobil uygulama çözümlerimiz hakk nda k sa bilgiler bulacaks n z. SharePoint Server 2010: Microsoft'un intranet, extranet ve internet projelerine yönelik olan bu platform ürünüyle; Döküman Yönetimi, Intranet Uygulamalar, BI Uygulamalar ve Özel fl Ak fl Çözümleri gerçeklefltirilmektedir. SharePoint Server 2010 platformu, Server Database olarak SQL Server kullanmaktad r. Dynamics CRM 2011: Microsoft'un CRM platformu olarak piyasaya sürdü ü bu ürün üzerinde, klasik müflteri iliflkileri yönetimi d fl nda XRM deste i sayesinde çok de iflik ifl uygulamalar ya da entegre çözümler gelifltirmek mümkündür. Bu platformda BBS taraf ndan gerçeklefltirilmifl projelerde Vatandafl liflkileri Yönetimi, ç Sat nalma Talep Uygulamas, Help Desk Management ve Sosyal Medya Yönetim arac m z olan FollowX isimli ifl çözümleri gelifltirilmifltir. Dynamics CRM Server 2011, Server Database olarak SQL Server kullanmaktad r..net: Müflterilerimizin talep etti i her türlü özel ifl uygulamas taraf m zdan gerçeklefltirilmekte olup ifl süreçleri ile entegre çal flan ara yaz l mlar ve sektörel çözümler de yine bu platformda yap lmaktad r..net uygulamalar m z, Server Database olarak SQL Server kullanmaktad r. Mobil Çözümler: Mobil cihazlardaki geliflmelere ba l olarak kurdu umuz mobil çözümler ekibimizle birlikte baflta Windows platformlar olmak üzere gerek ios, gerekse Android tabanl ak ll telefon ya da tablet PC uygulamalar baflar yla üretilmekte ve müflterilerimizin ifl süreçlerine entegre edilmektedir. Bugüne kadar gerçeklefltirdi imiz birçok projemiz sonucunda uzman yaz l m gelifltiricilerimiz taraf ndan gelifltirilen çözümlerimiz, farkl sektörlerdeki sayg n müflterilerimizde baflar yla kullan lmaya devam etmektedir. Proje ekiplerimizde görev yapan ilgili yaz l m mühendislerimizin yetkinlikleri de Microsoft sertifikalar yla onaylanm flt r.

3 Microsoft SharePoint Server 2010 Microsoft SharePoint Server 2010, sunucu tabanlı çalıflan bir ifl yönetim platformudur. Microsoft SharePoint kuruluflların birlikte çalıflmasını sa layan, içeri i yöneten, ifl süreçlerini yürüten ve bilgiye eriflim imkânı sunan, tamamen web tabanl bir birlikte çalıflma platformudur. Genel ifl süreçlerine yönelik hazır çözümler sunmasının yanı sıra, SharePoint'i kurumunuzun ihtiyaçlarına göre özellefltirebilirsiniz. Microsoft SharePoint Server 2010 Özellikleri ve Faydaları SharePoint Microsoft Uygulama Platform'unun bir parçası olarak, mevcut sistemlerinize kolayca entegre olur. BT uzmanlarına ve yazılım gelifltiricilere sunucu yönetimi, uygulama gelifltirme ve birlikte çalıflabilirlik için gereken platform ve araçları sa lar. Microsoft SharePoint Server'ı kullanarak Microsoft BizTalk Server 2010 ile Microsoft SharePoint Server 2010 belge kitaplıkları arasında XML ve çift yönlü ileti mesaj yapabilirsiniz. Raporlama belgelerini Microsoft SQL Server Raporlama Hizmetleri'ni kullanarak SharePoint sitelerinde yayımlayabilir, rapor görünümlerine ve yönetim hizmetlerine eriflebilirsiniz. SharePoint 2010; intranet, extranet ve internet sitelerini yerinde veya bulut dahilinde tek bir platformda birlefltirerek maliyetlerin azaltılmasını sa lar.

4 Kurum içi iflbirli i yapmaya olanak sa lar, ifl ortaklarınızla projelerinizi yönetirsiniz. çerik yönetimi özellikleri sunarsınız. Kurulufl hedef ve iflleyifl kuralları do rultusunda ifl süreçlerini yürürlü e koyarsınız. Kurumsal çerik Yönetimi (ECM)'ni herkes için kolay hâle getirirsiniz. Do ru kararlar almak için herkesin ihtiyaç duyabilece i kurum bilgilerine kolay eriflim sa larsınız. Etkileflimli panolar ve karneler gibi güçlü özellikleri sayesinde, çalıflanlarınızın spesifik ihtiyaçlarını gidermek için veritabanlarında, raporlarda ve ifl uygulamalarında yer alan bilgileri kullanırsınız. SharePoint 2007'den SharePoint 2010'a yükseltmede akıcı ve sorunsuz olacak flekilde tasarlanmıfltır. Yeni ifllevleri, yönetim imkânlarını gelifltirir ve baflkalarının SharePoint'i nasıl kullanaca ını yönetmenize olanak tanır. fl Zekası'na Genel Bakıfl Microsoft fl Zekası (BI) "Herkes için BI" vizyonunu benimseyerek; tanıdık, iflbirlikçi ve yönetilen bir çözüm aracılı ıyla BI'ı kurumunuzdaki daha fazla çalıflan için eriflilebilir hale getirdi. Bu platform, bilgi platformu olarak Microsoft SQL Server 'ı, iflbirli i için Microsoft SharePoint teknolojisini ve ifl kullanıcılarının yakından tanıyıp her gün kullandı ı bir kullanıcı deneyimi sunmak için Microsoft Office'i bir araya getirir. Microsoft fl Zekası çözümü flunlar için tasarlanmıfltır: Microsoft fl Zekası (BI) çözümleri, popüler ifl üretkenli i paketimiz Microsoft Office'in güçlü yanlarıyla entegredir. Microsoft fl Zekası, zaten kullanmayı bildikleri araçlar sayesinde ifl kullanıcılarının ifllerini kolaylafltırmak için tasarlanmıfltır. Son kullanıcılar, kendi rapor ve analizlerini oluflturup ifl arkadafllarıyla kolayca paylaflabilirler. Microsoft SharePoint teknolojisi sayesinde, iflbirli i ve keflif, yeni sosyal a konseptleri ve geliflmifl arama yetenekleriyle bir adım ileriye taflınıyor. Böylece kullanıcıların, do ru bilgiyi ve insanları ihtiyaç duydukları anda bulmaları kolaylaflıyor. SharePoint; iflletmenizle ilgili en güncel bilgileri içeren "pano"lar sunar; ve raporlarla analizleri paylaflılması kolay, karar almak için ifl kullanıcılarının üzerinde çalıflabilece i interaktif iflletme görünümlerine dönüfltürür. Microsoft fl Zekası, tüm kuruluflun ihtiyaçlarını karflılayabilecek ölçeklendirmeyi sunar ve Bilgi fllem yöneticilerine, iflletmenin de iflen ihtiyaçlarına hızla tepki verebilmesi için gereken esnekli i sa lar. Kurulufllar, daha yönetilebilir ve daha maliyetsiz, tanıdık bir bilgi ifllem altyapısıyla son kullanıcılarına yepyeni deneyimler ve kolaylıklar sunabilirler. SQL Server, flirket çapında ve ayrı sistemler arasında kritik veri kümelerini yönetmenize yardımcı olacak özellikler içerir. Böylece bilginin bütünlü ünden emin olabilir ve masaüstüne, veri merkezine ve buluta geniflleyebilirsiniz.

5 Yetenekleri Keflfedin Microsoft fl Zekası zengin, interaktif, içeri e dayalı panolar ve karneler oluflturmanıza imkân sa lar. Bu flekilde kullanıcılar, çeflitli kaynaklardan ihtiyaçları olan bilgiye eriflebilir, çok sayıda sistemi ve içeri i tek bir tarayıcı tabanlı deneyimde birlefltirebilirler. flbirli i ve arama sizin istedi iniz flekilde ve birlikte çalıflır. Tüm çalıflanlarınızı esnek bir iflbirli i platformu ve genifl bir araç yelpazesiyle birbirine ba lar ve Wiki'lerden fl Akıfllarına ve Çalıflma Alanlarına uzanan bu araçlar çalıflanlarınızın istedikleri flekilde birlikte çalıflabilmelerine olanak sa lar. Raporlama ve Analiz, iflletmeniz hakkında derinlemesine bilgi sa lar. En iyi flekilde biçimlendirilmifl ve interaktif raporlar yaratır; ifl kullanıcıları için tüm iflletme boyutlarından gelen bilgileri birlefltirir, analiz eder ve daha iyi kavrarsınız. Tahmine Dayalı Analiz ve Veri Madencili i, bilgi çıkarımlarında bulunmak için derine dalmanıza olanak tanır. Microsoft veri madencili i çözümleri, çalıflanların basit veri analizinin ötesine geçerek bilgi dahilindeki gizli e ilimleri, sorunları veya iliflkileri tanımlamalarını kolaylafltırır. Desen, küme ve e ilimlerden derinlemesine bilgiler çıkarıldıktan sonra, çalıflanlarınız problemlerin temel sebeplerini ortaya çıkarabilir ve gelecekteki sonuçları önceden tahmin edebilirler. Veri Ambarı ve ETL; verilerinizi ölçeklenebilir, tümleflik bir sistemde barındırır. Microsoft veri ambarı çözümleri bilgilerinizi depolamaya, ba lamaya ve korumaya yardımcı olurken ayıklama, dönüfltürme ve yükleme (ETL) ifllemlerini de kolaylafltırmak için tasarlanmıfltır. Örnek Baflar Hikayelerimiz Egis laç'ta SharePoint platformunda kongre ve etkinlik yönetimi, masraf ve izin yönetimi, saha de erlendirme uygulamaları oluflturuldu. Bu uygulamaların kurum içi süreçleri hazırlandı ve finans uygulamaları ile entegrasyonu sa landı. Projenin II. aflamasında kurumsal fl Zekası ve self servis raporlama sistemi hazırlandı. Bu flekilde verilerin çok boyutlu ve anlık olarak analiz edilmesi imkanı sa landı. MedaPharma'da SharePoint 2010 uygulaması, firmaya özel tasarım üzerinde gerekli çalıflmalar yapılarak gerçeklefltirildi. MedaPharma'ya özel kurumsal bir intranet oluflturuldu ve intranet, kurum içi kullanıcı ihtiyaçlarını karflılayacak flekilde tasarlandı. Bunlardan bazıları; yönetim ve departman duyuruları, sektörel haberler, izin takip uygulaması, gezi masraf bildirimi, toplantı odası takip sistemi, anket ve aramıza yeni katılanlar bölümü. Kayseri Gaz kurum içi evrak kayıt ve da ıtılması ihtiyacını SharePoint platformunda Bilgi Birikim Sistemleri tarafından gelifltirilen çözüm ile karflıladı. Tamamen intranet tabanlı çözüm, gelen ve giden evrakların numaralandırılması, sınıflandırılması ve elektronik olarak kurum kullanıcılarına gönderilmesini sa lıyor. Uygulama evrakların arflivlenmesi, ıslak imza kontrol süreci, gelen evraklara cevap süresi kontrollerini gerçeklefltirebiliyor.

6 Microsoft Dynamics CRM Microsoft Dynamics CRM, Microsoft'un her büyüklükteki iflletmenin kullanabilmesi için gelifltirmifl oldu u, de iflken firma yapılarına göre uygulama kolaylı ı sunan, satıfl öncesi ve satıfl sonrası tüm faaliyetlerin kayıt altına alınmasını sa layan ve çok güçlü raporlama yetenekleri olan müflteri iliflkileri yönetimi çözümüdür. Satıfl üretkenli i ve ifl verimlili i için CRM'in faydaları Microsoft Dynamics CRM projeleri ile, bir iflletmenin yönetimine; esnek ve bütünsel bir yaklaflımla tüm bireyleri, süreçleri ve bilgileri en yüksek verimlili i sa layacak flekilde birbirine ba layabilme imkan sa lar. Daha yüksek satıfl verimlili i, daha iyi satıfl döngüleri, otomatiklefltirilebilen satıfl fırsatlarının yönetimi ve daha fazla satıfla yönelik bilgi için tümleflik Microsoft Office yeteneklerinden ve kolay ö renilebilen arabiriminin avantajlarından yararlanabilirsiniz. Müflteri hizmet üretkenli i ve verimlili i için CRM'in faydaları Microsoft Dynamics CRM Müflteri Hizmetleri Çözümleri ile, çalıflanlarınızın müflterilerle yanıtları ve bilgileri kolaylıkla paylaflmasını sa layan, entegre etkileflim ve bilgi yönetimiyle yüksek de erli müflteri hizmeti sa layabilirsiniz. Müflteri Hizmetleri Çözümleri sayesinde belli bafllı sayılabilecek çözümler; hizmetlerden ödün vermeden masrafların kontrol altına alınması, kiflisellefltirilmifl hizmet sunumu, operasyonel verimlili in artırılması, daha fazla personel verimlili i ile müflterilere daha verimli hizmet sunumu ve entegre etkileflim ve bilgi yönetimi ile de er sunumudur. Dinamik flletme Haline Gelin Bilgi Birikim Sistemleri olarak, müflterilerimizin satıfl, pazarlama ve servis süreçlerini etkinlefltirmek, ayrıca sürekli ve ölçülebilir iyilefltirmeler yapabilmeleri için hızlı ve esnek bir çözüm olan Microsoft Dynamics CRM'i öneriyoruz. Bu sayede, pazarlama etkinli inizi maksimuma çıkarabilir, satıfl için daha fazla zaman harcayabilir, müflterilerinizle ba lılı ınızı artıracak deneyimler sa layabilir ve tüm iliflkilerinizi Microsoft Dynamics CRM ile optimize ederek dinamik bir iflletme haline gelebilirsiniz. Microsoft Dynamics CRM'in avantajları Tanıdık: Do al ve Kiflisel CRM Yeni nesil Microsoft Outlook istemcisi ile tüm e-posta mesajlarınızı, toplantılarınızı, kiflileri ve müflteri bilgilerini tek bir yerden yönetebilirsiniz. Office uyumlu kullanıcı arabirimi ile verimlili i artırabilirsiniz. Potansiyel müflterilerle olan her türlü iliflkiyi maksimize edebilirsiniz. CRM deneyimini kullanıcıların ihtiyaçlarına göre özellefltirebilir ve CRM faaliyetlerini hızlı bir flekilde özellefltirip geniflletebilirsiniz.

7 Akıllı: Kolay Kavranabilir ve flletmeye Uygun Bilgiler Microsoft Dynamics CRM'de bulunan koflullu biçimlendirme kuralları ve güçlü raporlama özellikleri ile yeni fırsatları ve e ilimleri daha iyi belirleyebilirsiniz. Esnek ifl akıflları ile onayları kolaylafltırabilir, gerçek zamanlı panolar, ayrıntılı analizler ve güçlü bir sıralı veri görsellefltirme ile tüm süreçlerinizi görsellefltirebilirsiniz. Ayrıca bütüncül amaç yönetimi ile pazarlama potansiyel müflterileri, satıfl kotası ve ilk aramada sorunu çözme gibi temel iflletme amaçlarını daha iyi takip edebilirsiniz. Ba lantılı: flbirli i çinde ve Birleflik Bir Kurulufl Microsoft Dynamics CRM ile entegre belge oluflturma ve sürüm belirleme özelli i ile pazarlama belgelerinin, satıfl tekliflerinin ve müflteri sözleflmelerinin oluflturulması süreçlerini yönetebilirsiniz. Ba lantılar özelli i ve Sosyal Ba lar ile yeni ifl ba lantılarını belirleyebilirsiniz. Çevrimdıflı istemci veya her türlü web özellikli cihazdan CRM verilerine ve özelliklerine kolay eriflim sa layarak, personelinizin ofis dıflındaki verimlili ini maksimum seviyeye getirebilirsiniz. Örnek Baflar Hikayelerimiz Netcell'in, BBS ortaklı ıyla gerçekleflen CRM'e (Müflteri liflkileri Yönetimi) geçifl projesi baflarıyla sonuçlandı. Netcell, Turkcell ve HP ifl ortaklı ında yaptıkları proje kapsamında müflteri, satıfl, ödeme ve tedarik süreçlerini do ru yürütebilmek ve müflteriler ile daha sa lıklı bir iletiflim kurabilmek için CRM (Müflteri liflkileri Yönetimi) sistemine ihtiyaç duydu ve bu proje için BBS'ni seçti. BBS'nin kurmufl oldu u entegre sistemle operasyonel verimlilik arttı. Bilgi Birikim Sistemleri ortaklı ıyla gerçekleflen Pegasus'un Microsoft Dynamics CRM'e (Müflteri liflkileri Yönetimi) geçifl projesinde; müflterimizin hedefleri kurumsal satıfl, grup satıfl, charter süreçlerini desteklemek, acente ve kurumsal müflteri iliflki yönetimini gelifltirmekti. Bunları yaparken verilerin otomatik akıflını sa lamak gerekiyordu. Bu süreçlerin otomasyonu Microsoft Dynamics CRM ile gerçeklefltirildi. Di er yandan bilet satıfl rezervasyon uygulaması, acente portalı ve web sitesi ile elektronik entegrasyonları hazırlanıp, kullanıma alındı. Böylece dıfl veri kaynakları ile ifl süreçleri entegre çalıflan bir teknolojiyi hayata geçirmifl olduk. Bilgi Birikim Sistemleri Mey çki için Sosyal medya destekli CRM projesini hayata geçirdi. Projede Kayra markasının çeflitli kaynaklardan gelen müflteri ve aday bilgilerinin ortak bir CRM veri tabanında konsolide edilmesi, gruplanması ve yapılan mail gönderimlerinin istenilen hedeflere ulaflması sa landı. Bilgi Birikim Sistemleri'nin gelifltirdi i FollowX Sosyal Medya Yönetimi yazılımı ile birlikte Mey çki markalarının Facebook ve Twitter üzerindeki etkisi, etkileflimli iletiflimi ve yönetimi sa landı. Sosyal medya mecraları kullanılarak etkinlik yönetimi uygulanmaya alındı.

8 Özel Yazılım Gelifltirme Size özel tasarlanmıfl yazılım gelifltirme projeleri kuruluflunuzun kendine özgü iflleyifllerine ve ihtiyaçlarına cevap veriyor. Bilgi Birikim Sistemleri, müflterilerinin ifl yapıfl flekillerine en uygun ve yüksek geri dönüfl de erinin sa lanaca ı uygulamalar gelifltirme konusunda uzmanlaflmıfltır. fl Birikimi Bilgi Birikim Sistemleri olarak ekibimiz, ERP ve CRM uygulamalarında kazandıkları ifl bilgisi ve tecrübesi ile müflterilerimizin ihtiyaçlarını en etkin flekilde karflılayabilmektedir. Özellikle Finans, Stok Yönetimi, Tedarik Zinciri, Mobil Satıfl&Servis ve Müflteri liflkileri Yönetimi projelerinde görev alan yazılım ekibimiz, danıflmanlık tecrübesini özel projelerinize yansıtmaktadır. Metodoloji Microsoft Uygulama Gelifltirme metodolojilerini kullanan ekibimiz Yazılım Gelifltirme Hayat döngüsünü ve proje yönetimini Microsoft Team Foundation Server platformu ile desteklemektedir. Firmamız müflteri ihtiyaçlarını eksiksiz karflılama, yüksek performans standartları, ölçeklenebilme, kesintisiz çalıflma, kolay kullanımı ve yüksek kaliteli kod üretimi anlayıflı içerisinde çalıflmaktadır. Proje Yönetimi Proje yönetiminin baflarıyla yapılabilmesi için, müflteri ihtiyaçları ve yazılımla ilgili sistem gereksinimleri baz alınarak gelifltirme planı hazırlanmaktadır. Proje iflleri, yazılım gelifltirme ortamı, kaynaklar ve proje takvimi proje planında ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.

9 Analiz ve Tasarım Yazılım gelifltirme sürecinin ilk aflaması ihtiyaç analizidir. Bu aflamada, gelifltirilecek yazılımın ifllevsel ve operasyonel gereksinimleri belirlenir. Bu gereksinimler Yazılım Kapsam Analiz dokümanları ile belgelenir. Ayrıntılı tasarım aflamasında ise, yazılımın ayrıntılı analizi yapılarak, ekran tasarımları görsel olarak hazırlanır ve dokümana dahil edilir. Ayrıca veri tabanının yapısı, veritabanı yapısı deseni de tasarlanarak analiz dokümanına eklenir. Yazılım Kalitesi Yazılım gelifltirme testi aflamasında gerçekleflen her yazılım birimi, di er birimlerden ba ımsız olarak izole birim testinden geçirilir. Bu test sırasında, Test Kontrol Listesi hazırlanır ve uygulamanın bu listedeki kriterlere uygunlu una bakılır. Gelifltirilen yazılım ürünleri, müflteriyle birlikte de gözden geçirilir. Bu sayede müflteriden gelifltirme faaliyetleri devam ederken geri besleme alınır ve müflterinin de gelifltirme sürecine katılması sa lanır. Örnek Baflar Hikayelerimiz Bauhaus için thalat Süreç Yönetimi Yazılımı sayesinde proje hedefi olan ERP üzerinden yapılan satın alma sipariflleri ile tedarikçiler ve gümrük arasında bir köprü kurularak, kullanıcı müdahalesi mümkün oldu unca azaltılıp tüm ithalat sürecinin BBS tarafından gelifltirilmifl özel yazılım üzerinden gerçekleflmesi sa landı. Proje içerisinde bulunan FTP'den otomatik okuma ve yazma özellikleri ile ithalat dosyalarının transferi, beyanname giriflleri gibi gelifltirmeler ile kullanıcıların zaman tasarrufu sa landı. Yine sistem içerisinde gelifltirilen uyarı mekanizması sayesinde; siparifllerin, dosyaların, beyanname girifl tarihlerinin, gümrük vergilerinin gecikmemesi için kullanıcıların her gün uyarılması sa landı. Yaptı ımız Web tabanlı uygulamada, gdafl ın bütün yerleflkelerindeki dari fller birimine ba lı malzemelerin bakım-onarım taleplerinin toplanması, bu taleplere iliflkin ifl emirlerinin açılması ve takibi sa landı. fl emrinin tamamlanması sonrasında bu ifl emriyle ilgili olarak yapılan masrafların ve kullanılan malzemelerin parasal de erlerinin girilmesi ve bunun girilen bütçeden düflülmesi gerçeklefltirildi. Ayrıca gdafl bünyesindeki do algaz sayaçlarının yaflam döngüsü yönetimi uygulaması yapıldı. Sayacın satın alınmasından sahaya verilmesine, sahadan sökülüp hurdaya ayrılmasına kadar bütün sürecin takibi ve raporlanması BBS tarafından hazırlanan yazılımlar ile sa lanmaktadır. Petrol Ofisi Dolum tesisleri için yapılan, Dolum Otomasyon Sistemi ve ERP- DOS Arabirim Yazılım Projesi sayesinde, merkezdeki ERP programında açılan bir sipariflin otomatik olarak dolum hattına çıktısı alınarak aktarılması, aynı flekilde dolum tesisinde gerçeklefltirilen dolumun gerçek miktarları ile yine otomatik olarak ERP sistemine aktarılması sa landı. Proje hedefi olarak belirlenen sıfır veri kaybı ve hızlı iletiflim ile kullanıcı müdahalesi olmadan akıflların gerçekleflmesi bafları ile gerçekleflmifl oldu. Bunlara ek olarak kullanıcılar kendi dolum tesisleri ile ilgili gerek günlük gerek aylık raporlara anında ulaflma imkanına sahip oldular.

10 Mobil Çözümler Windows Tabanlı Mobil Cihazlar için Uygulama Gelifltirme Bilgi Birikim Sistemleri olarak, uygulamaların içeriklerinin ve özelliklerinin belirlenmesinden, görsel tasarımına, storyboard çalıflmasından yazılımına, kullanıcı deneyim analizlerinden, programın uygulama dükkanına yüklenmesine kadar geçen süreçteki, özetle bir uygulamayı hayata geçirmek için gerekli olan tüm çalıflmaları yapıyoruz. Bu iflletim sistemi üzerinde bulunan mobil cihazlarda, Pocket PC'lerde, otomobil bilgisayarlarında ve birçok taflınabilir medya cihazında uygulamalar gelifltirilebilinir. Microsoft'un Windows Mobile platformu üretkenli inizi gelifltirmek için çok sayıda fırsat sunarak, rekabetçilik özelli inizi zenginlefltirerek, güvenli inizi artırarak ve organizasyonunuz için en yüksek de erleri sa layarak, Windows Mobile kullanan akıllı telefonlar ve mobil el aygıtları için tasarlanmıfl Microsoft'un kompakt bir iflletim sistemidir. Müflterilerimiz için yaratıcı Windows Mobile özellefltirilmifl uygulamaları gelifltirmek için Bilgi Birikim Sistemleri kapsamlı Windows Mobile Uygulama Gelifltirme Hizmetleri vermektedir. ipad ve iphone Uygulama Gelifltirme Bilgi Birikim Sistemleri olarak, müflterilerimize yaratıcı ve özel ipad ve iphone uygulamaları konusunda komple çözümler sunuyoruz. Uygulamaların içeriklerinin ve özelliklerinin belirlenmesinden, görsel tasarımına, storyboard çalıflmasından yazılımına, kullanıcı deneyim analizlerinden, programın Appstore'a yüklenmesine kadar geçen süreçteki, özetle bir uygulamayı hayata geçirmek icin gerekli olan tüm çalıflmaları yapıyoruz.

11 iphone ve ipod'un dokunmatik uygulamalarının ço unun ipad'de iyi çalıfltı ına inanılır fakat bu aslında istenmeyen bir durumdur; çünkü Bilgi Birikim Sistemleri'nde ipad uygulama gelifltiricilerimiz, bu harika cihazın uygulama gelifltirmeleri için ayrıca kullanıcı deneyimi tasarlayarak üzerinde çalıflmaktadırlar. Farklı ekran boyutu, farklı özellikleri ve yetenekleri ile farklı bir uzmanlık gerektiren ipad'de, Bilgi Birikim Sistemleri uzmanlı ı ile fikirlerinizin uygulamaya dönüflmesini sa larız. Dilerseniz varolan iphone uygulamanızın ipad platformuna taflınması, dilerseniz sadece ipad'e özel uygulamanızın gelifltirilmesi konusunda uzman ekibimiz size yardımcı olabilir. Android Uygulama Gelifltirme Uygulamaların içeriklerinin ve özelliklerinin belirlenmesinden, görsel tasarımına, storyboard çalıflmasından yazılımına, kullanıcı deneyim analizlerinden, programın uygulama dükkanlarına yüklenmesine kadar geçen süreçteki, özetle bir uygulamayı hayata geçirmek için gerekli olan tüm çalıflmaları yapıyoruz. Google Android, Google ve Open Handset Alliance tarafından gelifltirilen bir iflletim sistemi, ara yazılım ve anahtar uygulamaları birlefltiren Açık Kaynaklı bir Platform'dur. Android flletim Sistemi'ne sahip cep telefonları ve tablet PC ler, uygulama gelifltirme anlamında çok sayıda avantaj sa lar. Birincisi, Google Açık Kaynaklı Platform oldu undan, Android uygulama gelifltiricilerinin iflletim sistemiyle istedikleri her fleyi yapmalarına izin verir. Di er akıllı telefon platformlarının aksine, Google Android platformu daha çok sayıda özellefltirilmifl uygulama gelifltirme özgürlü ü sa lar. Android uygulama gelifltiricilerine tanınan bu özgürlük çok ilginç ve yenilikçi uygulamaların kapılarını açar. Google, Android SDK ile gelifltiricilere, Adroid flletim Sistemi için uygulama gelifltirmek ve daha sonra bunları gerçek bir Android aygıtına yüklemeden önce bir Android simülatöründe test etme ortamı sa lar. Android cep telefonu sezgisel tasarımı ve oyun de ifltirme uygulamaları kapasitesiyle çok popülerdir ve çoklu a larda çalıflabildi i için Android uygulamalarına kullanıcılar tarafında büyük talep vardır. Örnek Baflar Hikayelerimiz Dört buçuk milyonun üzerinde abonesi bulunan, yüzün üzerinde lokasyonda hizmet veren ve Avrupa'nın en büyük do algaz da ıtıcıları arasında yer alan GDAfi, Dijital ilk gaz açma uygulamasını Bilgi Birikim Sistemleri ile birlikte baflarılı bir projeyle sonuçlandırdı. Proje, ilk gaz açma saha ekibi tarafından mobil tabletler ile birlikte kullanılacak. Çözüm web tabanlı çok katmanlı bir mimaride hazırlandı. Mobil tablet cihazlardan randevu bilgilerine ulaflan saha ekibi abone sözleflme ve tesisat bilgilerine online eriflebilmektedir. Tablet üzerinde teknik çizimleri inceleyerek saha uygunluk ve uygunsuzluk verileri anında girilebilmektedir, foto raflarını çekerek canlı olarak iletilebilmektedir.

12 Baz müflteri referanslar m z:

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Mart 2009 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON TURCom dan yeni ürün;

Detaylı

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2585 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1554 TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I Yazarlar Dr. Bu ra KARABEY (Ünite 1) Prof.Dr. Kürflat ÇA ILTAY (Ünite 2, 6) Yrd.Doç.Dr. Türkan KARAKUfi

Detaylı

NOVASYON YÖNET M 16. NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES

NOVASYON YÖNET M 16. NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES NOVASYON YÖNET M 16 NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu

Detaylı

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER 10 TEKNOLOJ YEN L KÇ L K, AR-GE TEKNOLOJ YÖNET M, TEKNOLOJ GEL fit RME TEMEL KAVRAMLAR DESTEKLER: HANG KURUMLAR HANG DESTEKLER NASIL SA LIYOR? stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3034 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1984 MAL YET YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3034 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1984 MAL YET YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3034 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1984 MAL YET YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ali KARTAL (Ünite 2, 3, 6, 7) Doç.Dr. H. Erdin GÜNDÜZ (Ünite 4, 5) Doç.Dr. Adnan SEV M (Ünite

Detaylı

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi Yeni Risk Anlay fl ve Kurumsal Risk Yönetiminin Faydalar Yönetim Kurullar ve CEO lar Ne Düflünüyor? Kurumsal Risk Yönetiminin çeri i ve Baflar için Kritik Etkenler Olaylar,

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

Kurumsal Enformasyon Sistemlerinde Satın Alma Döngüsü: Bir Kobi Örneği Purchasing Order to Pay Cycle in Enterprise Information Systems: A SME Case

Kurumsal Enformasyon Sistemlerinde Satın Alma Döngüsü: Bir Kobi Örneği Purchasing Order to Pay Cycle in Enterprise Information Systems: A SME Case Kurumsal Enformasyon Sistemlerinde Satın Alma Döngüsü: Bir Kobi Örneği Purchasing Order to Pay Cycle in Enterprise Information Systems: A SME Case Batuhan KOCAOĞLU Okan Üniversitesi Lojistik Bölümü, İstanbul,

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

Uygulama Önerisi 2100-6: E-Ticaret Faaliyetlerinin Kontrol ve Denetimi

Uygulama Önerisi 2100-6: E-Ticaret Faaliyetlerinin Kontrol ve Denetimi Uygulama Önerileri 185 Uygulama Önerisi 2100-6: E-Ticaret Faaliyetlerinin Kontrol ve Denetimi Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 2100 ün Yorumu lgili Standart 2100 flin Niteli

Detaylı

Doğru Yönetmeniz İçin, Faydalı Bilgiler

Doğru Yönetmeniz İçin, Faydalı Bilgiler ERP Yazılımı Seçim Sürecinizi Doğru Yönetmeniz İçin, Faydalı Bilgiler white papers İçindekiler Değerli Okuyucu, Bu doküman ERP, CRM, İnsan Kaynakları Yönetimi vb. kurumsal bilgi sistemi uygulamalarını

Detaylı

Internet Kullan c s n n A Eriflim Rehberi

Internet Kullan c s n n A Eriflim Rehberi Internet Kullan c s n n A Eriflim Rehberi TÜB TAK ULAKB M Ulusal Akademik A ve Bilgi Merkezi Adres: YÖK Binas B5 Blok Bilkent 06539 Ankara Internet adresi: www.ulakbim.gov.tr Tel: 0(312) 298 92 00 Fax:

Detaylı

Firmalar Aras flbirli i Rehberi. Avrupa Yolunda Rehberiniz

Firmalar Aras flbirli i Rehberi. Avrupa Yolunda Rehberiniz Firmalar Aras flbirli i Rehberi Avrupa Yolunda Rehberiniz Firmalar aras ticari iflbirli i nedir, neleri kapsar? ki firman n bir araya gelerek ortak bir faaliyette bulunmak üzere anlaflmas ve karfl l kl

Detaylı

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak,

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak, ISSN: 13057839 Temmuz - Eylül 2010 SAYI: 21 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi Sigorta flirketlerinin zorunlu sigortalarda tek ifllevi,

Detaylı

KURUMSAL R SK YÖNET M

KURUMSAL R SK YÖNET M TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE KURUMSAL R SK YÖNET M fiubat 2008 (Yay n No. TÜS AD-T/2008-02/452) TÜS AD, Meflrutiyet Caddesi, No.46 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 19 29 Telefax: (0212)

Detaylı

Bulut Bilişim. Dosyası. İşbirliğiyle. katkılarıyla

Bulut Bilişim. Dosyası. İşbirliğiyle. katkılarıyla Bulut Bilişim İşbirliğiyle Dosyası Bulut Bilişim, ortak kullanılan kaynaklar üzerinde, ihtiyaca göre ölçeklenebilen, anında kullanıma hazır, kaynak ataması ve yönetimi kolay yapılabilen BHT-Bilişim ve

Detaylı

Büyüyen İşletmenize Uygun. avaya.com 1

Büyüyen İşletmenize Uygun. avaya.com 1 Büyüyen İşletmenize Uygun İletişim Çözümleri avaya.com 1 İşinizin hızına yetişebiliyor musunuz? Bu, birçok KOBİ'nin ve şubenin karşılaştığı sorudur. Çalışanlar da müşteriler de dağıtık organizasyona sahiptir.

Detaylı

DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI

DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI Av. HAKAN HANLI I. Genel Bak fl : D fl Kaynak Kullan m 1. D fl Kaynak Kullan m nedir? D fl kaynak kullan m, iflletme sürecinde

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M Yazarlar Doç.Dr. C. Hakan KA NICIO LU (Ünite 1, 3, 8) Yrd.Doç.Dr. Sinan AYDIN (Ünite 2, 4) Yrd.Doç.Dr. Servet

Detaylı

Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS

Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS Temmuz-A ustos-eylül 2009 Say :11 Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS Türkiye Perakende Federasyonu Baflkan fieref Songör: Perakende, finans olmadan büyüyemez Turpak Genel Müdürü Tamer

Detaylı

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M 5 DENET M SÜREC Finansal tablolar n ba ms z denetimden geçirilmesinin amac ; bu tablolar n tüm önemli yönleriyle iflletmenin finansal durumunu, faaliyet sonuçlar n ve nakit ak mlar n finansal raporlama

Detaylı

PROJE YÖNET M KILAVUZU 9

PROJE YÖNET M KILAVUZU 9 PROJE YÖNET M KILAVUZU 9 TANIMLAR PROJEN N BAfiLAMASI / PLANLANMASI PROJEN N YÜRÜTÜLMES EK P ÇALIfiMASI PROJEN N TAMAMLANMASI VE DE ERLEND R LMES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu (

Detaylı

YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE

YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE 15 YEN ÜRÜN F Z B L TES YEN TES SLER VEYA GEN fileme YATIRIMLARI F Z B L TES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni Ürün ve

Detaylı

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi.

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. 2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. sa l kl bir gelecek Ç NDEK LER Eczac bafl Yap Gereçleri 1 Yönetim Kurulu 2 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 4 VitrA Seramik Grubu Murahhas

Detaylı

Dr. Y lmaz Argüden. P nar Ilgaz ve Burak Erflahin

Dr. Y lmaz Argüden. P nar Ilgaz ve Burak Erflahin De iflim Yönetimi Dr. Y lmaz Argüden De iflim Yönetimi ve Uygulama Metodolojisi P nar Ilgaz ve Burak Erflahin De iflim Yönetimi ARGE Dan flmanl k ARGE Dan flmanl k Yay nlar No: 06 De iflim Yönetimi Yazan

Detaylı

finans Sermaye piyasas arac kurumlar nda bilgi sistemleri ve bu sistemlerden kaynakl operasyonel riskler

finans Sermaye piyasas arac kurumlar nda bilgi sistemleri ve bu sistemlerden kaynakl operasyonel riskler Sermaye piyasas arac kurumlar nda bilgi sistemleri ve bu sistemlerden kaynakl operasyonel riskler Dr. ZZET GÖKHAN ÖZB LG N* fl Gelifltirme ve Analiz Grup Baflkan Sermaye Piyasas Kurulu zzet Gökhan Özbilgin

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ender SUVACI (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. fienay LEZK (Ünite 3) Oktay UYSAL (Ünite 4, 6) Prof.Dr.

Detaylı

2007 FAAL YET RAPORU KADIKÖY BELED YES 2007 FAAL YET RAPORU. KADIKÖY DE YAfiAMAK AYRICALIKTIR.

2007 FAAL YET RAPORU KADIKÖY BELED YES 2007 FAAL YET RAPORU. KADIKÖY DE YAfiAMAK AYRICALIKTIR. KADIKÖY BELED YES 2007 FAAL YET RAPORU 2007 FAAL YET RAPORU Ça r Merkezi Tel: 444 55 22 Santral Tel: 0216 542 50 00 web: www.kadikoy.bel.tr KADIKÖY DE YAfiAMAK AYRICALIKTIR. Efendiler!.. Dünyada her

Detaylı