Microsoft fl Çözümleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Microsoft fl Çözümleri"

Transkript

1 Microsoft fl Çözümleri SharePoint Server 2010 Dynamics CRM Özel Yaz l m Gelifltirme Mobil Çözümler

2 Bilgi Birikim Sistemleri, Microsoft'un müflterileri için haz rlad platform uygulamalar n kullanarak, uçtan uca anahtar teslimi çözümler haz rl yor, entegre ifl süreçleri oluflturuyor ve bu sayede talep edilen her türlü kurumsal ifl uygulamas n müflterilerinin beklentilerine uygun flekilde gerçeklefltirmifl oluyor. Bu kitapç kta, Microsoft uygulama platformlar olan SharePoint Server 2010, Dynamics CRM 2011,.Net ile platform ba ms z mobil uygulama çözümlerimiz hakk nda k sa bilgiler bulacaks n z. SharePoint Server 2010: Microsoft'un intranet, extranet ve internet projelerine yönelik olan bu platform ürünüyle; Döküman Yönetimi, Intranet Uygulamalar, BI Uygulamalar ve Özel fl Ak fl Çözümleri gerçeklefltirilmektedir. SharePoint Server 2010 platformu, Server Database olarak SQL Server kullanmaktad r. Dynamics CRM 2011: Microsoft'un CRM platformu olarak piyasaya sürdü ü bu ürün üzerinde, klasik müflteri iliflkileri yönetimi d fl nda XRM deste i sayesinde çok de iflik ifl uygulamalar ya da entegre çözümler gelifltirmek mümkündür. Bu platformda BBS taraf ndan gerçeklefltirilmifl projelerde Vatandafl liflkileri Yönetimi, ç Sat nalma Talep Uygulamas, Help Desk Management ve Sosyal Medya Yönetim arac m z olan FollowX isimli ifl çözümleri gelifltirilmifltir. Dynamics CRM Server 2011, Server Database olarak SQL Server kullanmaktad r..net: Müflterilerimizin talep etti i her türlü özel ifl uygulamas taraf m zdan gerçeklefltirilmekte olup ifl süreçleri ile entegre çal flan ara yaz l mlar ve sektörel çözümler de yine bu platformda yap lmaktad r..net uygulamalar m z, Server Database olarak SQL Server kullanmaktad r. Mobil Çözümler: Mobil cihazlardaki geliflmelere ba l olarak kurdu umuz mobil çözümler ekibimizle birlikte baflta Windows platformlar olmak üzere gerek ios, gerekse Android tabanl ak ll telefon ya da tablet PC uygulamalar baflar yla üretilmekte ve müflterilerimizin ifl süreçlerine entegre edilmektedir. Bugüne kadar gerçeklefltirdi imiz birçok projemiz sonucunda uzman yaz l m gelifltiricilerimiz taraf ndan gelifltirilen çözümlerimiz, farkl sektörlerdeki sayg n müflterilerimizde baflar yla kullan lmaya devam etmektedir. Proje ekiplerimizde görev yapan ilgili yaz l m mühendislerimizin yetkinlikleri de Microsoft sertifikalar yla onaylanm flt r.

3 Microsoft SharePoint Server 2010 Microsoft SharePoint Server 2010, sunucu tabanlı çalıflan bir ifl yönetim platformudur. Microsoft SharePoint kuruluflların birlikte çalıflmasını sa layan, içeri i yöneten, ifl süreçlerini yürüten ve bilgiye eriflim imkânı sunan, tamamen web tabanl bir birlikte çalıflma platformudur. Genel ifl süreçlerine yönelik hazır çözümler sunmasının yanı sıra, SharePoint'i kurumunuzun ihtiyaçlarına göre özellefltirebilirsiniz. Microsoft SharePoint Server 2010 Özellikleri ve Faydaları SharePoint Microsoft Uygulama Platform'unun bir parçası olarak, mevcut sistemlerinize kolayca entegre olur. BT uzmanlarına ve yazılım gelifltiricilere sunucu yönetimi, uygulama gelifltirme ve birlikte çalıflabilirlik için gereken platform ve araçları sa lar. Microsoft SharePoint Server'ı kullanarak Microsoft BizTalk Server 2010 ile Microsoft SharePoint Server 2010 belge kitaplıkları arasında XML ve çift yönlü ileti mesaj yapabilirsiniz. Raporlama belgelerini Microsoft SQL Server Raporlama Hizmetleri'ni kullanarak SharePoint sitelerinde yayımlayabilir, rapor görünümlerine ve yönetim hizmetlerine eriflebilirsiniz. SharePoint 2010; intranet, extranet ve internet sitelerini yerinde veya bulut dahilinde tek bir platformda birlefltirerek maliyetlerin azaltılmasını sa lar.

4 Kurum içi iflbirli i yapmaya olanak sa lar, ifl ortaklarınızla projelerinizi yönetirsiniz. çerik yönetimi özellikleri sunarsınız. Kurulufl hedef ve iflleyifl kuralları do rultusunda ifl süreçlerini yürürlü e koyarsınız. Kurumsal çerik Yönetimi (ECM)'ni herkes için kolay hâle getirirsiniz. Do ru kararlar almak için herkesin ihtiyaç duyabilece i kurum bilgilerine kolay eriflim sa larsınız. Etkileflimli panolar ve karneler gibi güçlü özellikleri sayesinde, çalıflanlarınızın spesifik ihtiyaçlarını gidermek için veritabanlarında, raporlarda ve ifl uygulamalarında yer alan bilgileri kullanırsınız. SharePoint 2007'den SharePoint 2010'a yükseltmede akıcı ve sorunsuz olacak flekilde tasarlanmıfltır. Yeni ifllevleri, yönetim imkânlarını gelifltirir ve baflkalarının SharePoint'i nasıl kullanaca ını yönetmenize olanak tanır. fl Zekası'na Genel Bakıfl Microsoft fl Zekası (BI) "Herkes için BI" vizyonunu benimseyerek; tanıdık, iflbirlikçi ve yönetilen bir çözüm aracılı ıyla BI'ı kurumunuzdaki daha fazla çalıflan için eriflilebilir hale getirdi. Bu platform, bilgi platformu olarak Microsoft SQL Server 'ı, iflbirli i için Microsoft SharePoint teknolojisini ve ifl kullanıcılarının yakından tanıyıp her gün kullandı ı bir kullanıcı deneyimi sunmak için Microsoft Office'i bir araya getirir. Microsoft fl Zekası çözümü flunlar için tasarlanmıfltır: Microsoft fl Zekası (BI) çözümleri, popüler ifl üretkenli i paketimiz Microsoft Office'in güçlü yanlarıyla entegredir. Microsoft fl Zekası, zaten kullanmayı bildikleri araçlar sayesinde ifl kullanıcılarının ifllerini kolaylafltırmak için tasarlanmıfltır. Son kullanıcılar, kendi rapor ve analizlerini oluflturup ifl arkadafllarıyla kolayca paylaflabilirler. Microsoft SharePoint teknolojisi sayesinde, iflbirli i ve keflif, yeni sosyal a konseptleri ve geliflmifl arama yetenekleriyle bir adım ileriye taflınıyor. Böylece kullanıcıların, do ru bilgiyi ve insanları ihtiyaç duydukları anda bulmaları kolaylaflıyor. SharePoint; iflletmenizle ilgili en güncel bilgileri içeren "pano"lar sunar; ve raporlarla analizleri paylaflılması kolay, karar almak için ifl kullanıcılarının üzerinde çalıflabilece i interaktif iflletme görünümlerine dönüfltürür. Microsoft fl Zekası, tüm kuruluflun ihtiyaçlarını karflılayabilecek ölçeklendirmeyi sunar ve Bilgi fllem yöneticilerine, iflletmenin de iflen ihtiyaçlarına hızla tepki verebilmesi için gereken esnekli i sa lar. Kurulufllar, daha yönetilebilir ve daha maliyetsiz, tanıdık bir bilgi ifllem altyapısıyla son kullanıcılarına yepyeni deneyimler ve kolaylıklar sunabilirler. SQL Server, flirket çapında ve ayrı sistemler arasında kritik veri kümelerini yönetmenize yardımcı olacak özellikler içerir. Böylece bilginin bütünlü ünden emin olabilir ve masaüstüne, veri merkezine ve buluta geniflleyebilirsiniz.

5 Yetenekleri Keflfedin Microsoft fl Zekası zengin, interaktif, içeri e dayalı panolar ve karneler oluflturmanıza imkân sa lar. Bu flekilde kullanıcılar, çeflitli kaynaklardan ihtiyaçları olan bilgiye eriflebilir, çok sayıda sistemi ve içeri i tek bir tarayıcı tabanlı deneyimde birlefltirebilirler. flbirli i ve arama sizin istedi iniz flekilde ve birlikte çalıflır. Tüm çalıflanlarınızı esnek bir iflbirli i platformu ve genifl bir araç yelpazesiyle birbirine ba lar ve Wiki'lerden fl Akıfllarına ve Çalıflma Alanlarına uzanan bu araçlar çalıflanlarınızın istedikleri flekilde birlikte çalıflabilmelerine olanak sa lar. Raporlama ve Analiz, iflletmeniz hakkında derinlemesine bilgi sa lar. En iyi flekilde biçimlendirilmifl ve interaktif raporlar yaratır; ifl kullanıcıları için tüm iflletme boyutlarından gelen bilgileri birlefltirir, analiz eder ve daha iyi kavrarsınız. Tahmine Dayalı Analiz ve Veri Madencili i, bilgi çıkarımlarında bulunmak için derine dalmanıza olanak tanır. Microsoft veri madencili i çözümleri, çalıflanların basit veri analizinin ötesine geçerek bilgi dahilindeki gizli e ilimleri, sorunları veya iliflkileri tanımlamalarını kolaylafltırır. Desen, küme ve e ilimlerden derinlemesine bilgiler çıkarıldıktan sonra, çalıflanlarınız problemlerin temel sebeplerini ortaya çıkarabilir ve gelecekteki sonuçları önceden tahmin edebilirler. Veri Ambarı ve ETL; verilerinizi ölçeklenebilir, tümleflik bir sistemde barındırır. Microsoft veri ambarı çözümleri bilgilerinizi depolamaya, ba lamaya ve korumaya yardımcı olurken ayıklama, dönüfltürme ve yükleme (ETL) ifllemlerini de kolaylafltırmak için tasarlanmıfltır. Örnek Baflar Hikayelerimiz Egis laç'ta SharePoint platformunda kongre ve etkinlik yönetimi, masraf ve izin yönetimi, saha de erlendirme uygulamaları oluflturuldu. Bu uygulamaların kurum içi süreçleri hazırlandı ve finans uygulamaları ile entegrasyonu sa landı. Projenin II. aflamasında kurumsal fl Zekası ve self servis raporlama sistemi hazırlandı. Bu flekilde verilerin çok boyutlu ve anlık olarak analiz edilmesi imkanı sa landı. MedaPharma'da SharePoint 2010 uygulaması, firmaya özel tasarım üzerinde gerekli çalıflmalar yapılarak gerçeklefltirildi. MedaPharma'ya özel kurumsal bir intranet oluflturuldu ve intranet, kurum içi kullanıcı ihtiyaçlarını karflılayacak flekilde tasarlandı. Bunlardan bazıları; yönetim ve departman duyuruları, sektörel haberler, izin takip uygulaması, gezi masraf bildirimi, toplantı odası takip sistemi, anket ve aramıza yeni katılanlar bölümü. Kayseri Gaz kurum içi evrak kayıt ve da ıtılması ihtiyacını SharePoint platformunda Bilgi Birikim Sistemleri tarafından gelifltirilen çözüm ile karflıladı. Tamamen intranet tabanlı çözüm, gelen ve giden evrakların numaralandırılması, sınıflandırılması ve elektronik olarak kurum kullanıcılarına gönderilmesini sa lıyor. Uygulama evrakların arflivlenmesi, ıslak imza kontrol süreci, gelen evraklara cevap süresi kontrollerini gerçeklefltirebiliyor.

6 Microsoft Dynamics CRM Microsoft Dynamics CRM, Microsoft'un her büyüklükteki iflletmenin kullanabilmesi için gelifltirmifl oldu u, de iflken firma yapılarına göre uygulama kolaylı ı sunan, satıfl öncesi ve satıfl sonrası tüm faaliyetlerin kayıt altına alınmasını sa layan ve çok güçlü raporlama yetenekleri olan müflteri iliflkileri yönetimi çözümüdür. Satıfl üretkenli i ve ifl verimlili i için CRM'in faydaları Microsoft Dynamics CRM projeleri ile, bir iflletmenin yönetimine; esnek ve bütünsel bir yaklaflımla tüm bireyleri, süreçleri ve bilgileri en yüksek verimlili i sa layacak flekilde birbirine ba layabilme imkan sa lar. Daha yüksek satıfl verimlili i, daha iyi satıfl döngüleri, otomatiklefltirilebilen satıfl fırsatlarının yönetimi ve daha fazla satıfla yönelik bilgi için tümleflik Microsoft Office yeteneklerinden ve kolay ö renilebilen arabiriminin avantajlarından yararlanabilirsiniz. Müflteri hizmet üretkenli i ve verimlili i için CRM'in faydaları Microsoft Dynamics CRM Müflteri Hizmetleri Çözümleri ile, çalıflanlarınızın müflterilerle yanıtları ve bilgileri kolaylıkla paylaflmasını sa layan, entegre etkileflim ve bilgi yönetimiyle yüksek de erli müflteri hizmeti sa layabilirsiniz. Müflteri Hizmetleri Çözümleri sayesinde belli bafllı sayılabilecek çözümler; hizmetlerden ödün vermeden masrafların kontrol altına alınması, kiflisellefltirilmifl hizmet sunumu, operasyonel verimlili in artırılması, daha fazla personel verimlili i ile müflterilere daha verimli hizmet sunumu ve entegre etkileflim ve bilgi yönetimi ile de er sunumudur. Dinamik flletme Haline Gelin Bilgi Birikim Sistemleri olarak, müflterilerimizin satıfl, pazarlama ve servis süreçlerini etkinlefltirmek, ayrıca sürekli ve ölçülebilir iyilefltirmeler yapabilmeleri için hızlı ve esnek bir çözüm olan Microsoft Dynamics CRM'i öneriyoruz. Bu sayede, pazarlama etkinli inizi maksimuma çıkarabilir, satıfl için daha fazla zaman harcayabilir, müflterilerinizle ba lılı ınızı artıracak deneyimler sa layabilir ve tüm iliflkilerinizi Microsoft Dynamics CRM ile optimize ederek dinamik bir iflletme haline gelebilirsiniz. Microsoft Dynamics CRM'in avantajları Tanıdık: Do al ve Kiflisel CRM Yeni nesil Microsoft Outlook istemcisi ile tüm e-posta mesajlarınızı, toplantılarınızı, kiflileri ve müflteri bilgilerini tek bir yerden yönetebilirsiniz. Office uyumlu kullanıcı arabirimi ile verimlili i artırabilirsiniz. Potansiyel müflterilerle olan her türlü iliflkiyi maksimize edebilirsiniz. CRM deneyimini kullanıcıların ihtiyaçlarına göre özellefltirebilir ve CRM faaliyetlerini hızlı bir flekilde özellefltirip geniflletebilirsiniz.

7 Akıllı: Kolay Kavranabilir ve flletmeye Uygun Bilgiler Microsoft Dynamics CRM'de bulunan koflullu biçimlendirme kuralları ve güçlü raporlama özellikleri ile yeni fırsatları ve e ilimleri daha iyi belirleyebilirsiniz. Esnek ifl akıflları ile onayları kolaylafltırabilir, gerçek zamanlı panolar, ayrıntılı analizler ve güçlü bir sıralı veri görsellefltirme ile tüm süreçlerinizi görsellefltirebilirsiniz. Ayrıca bütüncül amaç yönetimi ile pazarlama potansiyel müflterileri, satıfl kotası ve ilk aramada sorunu çözme gibi temel iflletme amaçlarını daha iyi takip edebilirsiniz. Ba lantılı: flbirli i çinde ve Birleflik Bir Kurulufl Microsoft Dynamics CRM ile entegre belge oluflturma ve sürüm belirleme özelli i ile pazarlama belgelerinin, satıfl tekliflerinin ve müflteri sözleflmelerinin oluflturulması süreçlerini yönetebilirsiniz. Ba lantılar özelli i ve Sosyal Ba lar ile yeni ifl ba lantılarını belirleyebilirsiniz. Çevrimdıflı istemci veya her türlü web özellikli cihazdan CRM verilerine ve özelliklerine kolay eriflim sa layarak, personelinizin ofis dıflındaki verimlili ini maksimum seviyeye getirebilirsiniz. Örnek Baflar Hikayelerimiz Netcell'in, BBS ortaklı ıyla gerçekleflen CRM'e (Müflteri liflkileri Yönetimi) geçifl projesi baflarıyla sonuçlandı. Netcell, Turkcell ve HP ifl ortaklı ında yaptıkları proje kapsamında müflteri, satıfl, ödeme ve tedarik süreçlerini do ru yürütebilmek ve müflteriler ile daha sa lıklı bir iletiflim kurabilmek için CRM (Müflteri liflkileri Yönetimi) sistemine ihtiyaç duydu ve bu proje için BBS'ni seçti. BBS'nin kurmufl oldu u entegre sistemle operasyonel verimlilik arttı. Bilgi Birikim Sistemleri ortaklı ıyla gerçekleflen Pegasus'un Microsoft Dynamics CRM'e (Müflteri liflkileri Yönetimi) geçifl projesinde; müflterimizin hedefleri kurumsal satıfl, grup satıfl, charter süreçlerini desteklemek, acente ve kurumsal müflteri iliflki yönetimini gelifltirmekti. Bunları yaparken verilerin otomatik akıflını sa lamak gerekiyordu. Bu süreçlerin otomasyonu Microsoft Dynamics CRM ile gerçeklefltirildi. Di er yandan bilet satıfl rezervasyon uygulaması, acente portalı ve web sitesi ile elektronik entegrasyonları hazırlanıp, kullanıma alındı. Böylece dıfl veri kaynakları ile ifl süreçleri entegre çalıflan bir teknolojiyi hayata geçirmifl olduk. Bilgi Birikim Sistemleri Mey çki için Sosyal medya destekli CRM projesini hayata geçirdi. Projede Kayra markasının çeflitli kaynaklardan gelen müflteri ve aday bilgilerinin ortak bir CRM veri tabanında konsolide edilmesi, gruplanması ve yapılan mail gönderimlerinin istenilen hedeflere ulaflması sa landı. Bilgi Birikim Sistemleri'nin gelifltirdi i FollowX Sosyal Medya Yönetimi yazılımı ile birlikte Mey çki markalarının Facebook ve Twitter üzerindeki etkisi, etkileflimli iletiflimi ve yönetimi sa landı. Sosyal medya mecraları kullanılarak etkinlik yönetimi uygulanmaya alındı.

8 Özel Yazılım Gelifltirme Size özel tasarlanmıfl yazılım gelifltirme projeleri kuruluflunuzun kendine özgü iflleyifllerine ve ihtiyaçlarına cevap veriyor. Bilgi Birikim Sistemleri, müflterilerinin ifl yapıfl flekillerine en uygun ve yüksek geri dönüfl de erinin sa lanaca ı uygulamalar gelifltirme konusunda uzmanlaflmıfltır. fl Birikimi Bilgi Birikim Sistemleri olarak ekibimiz, ERP ve CRM uygulamalarında kazandıkları ifl bilgisi ve tecrübesi ile müflterilerimizin ihtiyaçlarını en etkin flekilde karflılayabilmektedir. Özellikle Finans, Stok Yönetimi, Tedarik Zinciri, Mobil Satıfl&Servis ve Müflteri liflkileri Yönetimi projelerinde görev alan yazılım ekibimiz, danıflmanlık tecrübesini özel projelerinize yansıtmaktadır. Metodoloji Microsoft Uygulama Gelifltirme metodolojilerini kullanan ekibimiz Yazılım Gelifltirme Hayat döngüsünü ve proje yönetimini Microsoft Team Foundation Server platformu ile desteklemektedir. Firmamız müflteri ihtiyaçlarını eksiksiz karflılama, yüksek performans standartları, ölçeklenebilme, kesintisiz çalıflma, kolay kullanımı ve yüksek kaliteli kod üretimi anlayıflı içerisinde çalıflmaktadır. Proje Yönetimi Proje yönetiminin baflarıyla yapılabilmesi için, müflteri ihtiyaçları ve yazılımla ilgili sistem gereksinimleri baz alınarak gelifltirme planı hazırlanmaktadır. Proje iflleri, yazılım gelifltirme ortamı, kaynaklar ve proje takvimi proje planında ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.

9 Analiz ve Tasarım Yazılım gelifltirme sürecinin ilk aflaması ihtiyaç analizidir. Bu aflamada, gelifltirilecek yazılımın ifllevsel ve operasyonel gereksinimleri belirlenir. Bu gereksinimler Yazılım Kapsam Analiz dokümanları ile belgelenir. Ayrıntılı tasarım aflamasında ise, yazılımın ayrıntılı analizi yapılarak, ekran tasarımları görsel olarak hazırlanır ve dokümana dahil edilir. Ayrıca veri tabanının yapısı, veritabanı yapısı deseni de tasarlanarak analiz dokümanına eklenir. Yazılım Kalitesi Yazılım gelifltirme testi aflamasında gerçekleflen her yazılım birimi, di er birimlerden ba ımsız olarak izole birim testinden geçirilir. Bu test sırasında, Test Kontrol Listesi hazırlanır ve uygulamanın bu listedeki kriterlere uygunlu una bakılır. Gelifltirilen yazılım ürünleri, müflteriyle birlikte de gözden geçirilir. Bu sayede müflteriden gelifltirme faaliyetleri devam ederken geri besleme alınır ve müflterinin de gelifltirme sürecine katılması sa lanır. Örnek Baflar Hikayelerimiz Bauhaus için thalat Süreç Yönetimi Yazılımı sayesinde proje hedefi olan ERP üzerinden yapılan satın alma sipariflleri ile tedarikçiler ve gümrük arasında bir köprü kurularak, kullanıcı müdahalesi mümkün oldu unca azaltılıp tüm ithalat sürecinin BBS tarafından gelifltirilmifl özel yazılım üzerinden gerçekleflmesi sa landı. Proje içerisinde bulunan FTP'den otomatik okuma ve yazma özellikleri ile ithalat dosyalarının transferi, beyanname giriflleri gibi gelifltirmeler ile kullanıcıların zaman tasarrufu sa landı. Yine sistem içerisinde gelifltirilen uyarı mekanizması sayesinde; siparifllerin, dosyaların, beyanname girifl tarihlerinin, gümrük vergilerinin gecikmemesi için kullanıcıların her gün uyarılması sa landı. Yaptı ımız Web tabanlı uygulamada, gdafl ın bütün yerleflkelerindeki dari fller birimine ba lı malzemelerin bakım-onarım taleplerinin toplanması, bu taleplere iliflkin ifl emirlerinin açılması ve takibi sa landı. fl emrinin tamamlanması sonrasında bu ifl emriyle ilgili olarak yapılan masrafların ve kullanılan malzemelerin parasal de erlerinin girilmesi ve bunun girilen bütçeden düflülmesi gerçeklefltirildi. Ayrıca gdafl bünyesindeki do algaz sayaçlarının yaflam döngüsü yönetimi uygulaması yapıldı. Sayacın satın alınmasından sahaya verilmesine, sahadan sökülüp hurdaya ayrılmasına kadar bütün sürecin takibi ve raporlanması BBS tarafından hazırlanan yazılımlar ile sa lanmaktadır. Petrol Ofisi Dolum tesisleri için yapılan, Dolum Otomasyon Sistemi ve ERP- DOS Arabirim Yazılım Projesi sayesinde, merkezdeki ERP programında açılan bir sipariflin otomatik olarak dolum hattına çıktısı alınarak aktarılması, aynı flekilde dolum tesisinde gerçeklefltirilen dolumun gerçek miktarları ile yine otomatik olarak ERP sistemine aktarılması sa landı. Proje hedefi olarak belirlenen sıfır veri kaybı ve hızlı iletiflim ile kullanıcı müdahalesi olmadan akıflların gerçekleflmesi bafları ile gerçekleflmifl oldu. Bunlara ek olarak kullanıcılar kendi dolum tesisleri ile ilgili gerek günlük gerek aylık raporlara anında ulaflma imkanına sahip oldular.

10 Mobil Çözümler Windows Tabanlı Mobil Cihazlar için Uygulama Gelifltirme Bilgi Birikim Sistemleri olarak, uygulamaların içeriklerinin ve özelliklerinin belirlenmesinden, görsel tasarımına, storyboard çalıflmasından yazılımına, kullanıcı deneyim analizlerinden, programın uygulama dükkanına yüklenmesine kadar geçen süreçteki, özetle bir uygulamayı hayata geçirmek için gerekli olan tüm çalıflmaları yapıyoruz. Bu iflletim sistemi üzerinde bulunan mobil cihazlarda, Pocket PC'lerde, otomobil bilgisayarlarında ve birçok taflınabilir medya cihazında uygulamalar gelifltirilebilinir. Microsoft'un Windows Mobile platformu üretkenli inizi gelifltirmek için çok sayıda fırsat sunarak, rekabetçilik özelli inizi zenginlefltirerek, güvenli inizi artırarak ve organizasyonunuz için en yüksek de erleri sa layarak, Windows Mobile kullanan akıllı telefonlar ve mobil el aygıtları için tasarlanmıfl Microsoft'un kompakt bir iflletim sistemidir. Müflterilerimiz için yaratıcı Windows Mobile özellefltirilmifl uygulamaları gelifltirmek için Bilgi Birikim Sistemleri kapsamlı Windows Mobile Uygulama Gelifltirme Hizmetleri vermektedir. ipad ve iphone Uygulama Gelifltirme Bilgi Birikim Sistemleri olarak, müflterilerimize yaratıcı ve özel ipad ve iphone uygulamaları konusunda komple çözümler sunuyoruz. Uygulamaların içeriklerinin ve özelliklerinin belirlenmesinden, görsel tasarımına, storyboard çalıflmasından yazılımına, kullanıcı deneyim analizlerinden, programın Appstore'a yüklenmesine kadar geçen süreçteki, özetle bir uygulamayı hayata geçirmek icin gerekli olan tüm çalıflmaları yapıyoruz.

11 iphone ve ipod'un dokunmatik uygulamalarının ço unun ipad'de iyi çalıfltı ına inanılır fakat bu aslında istenmeyen bir durumdur; çünkü Bilgi Birikim Sistemleri'nde ipad uygulama gelifltiricilerimiz, bu harika cihazın uygulama gelifltirmeleri için ayrıca kullanıcı deneyimi tasarlayarak üzerinde çalıflmaktadırlar. Farklı ekran boyutu, farklı özellikleri ve yetenekleri ile farklı bir uzmanlık gerektiren ipad'de, Bilgi Birikim Sistemleri uzmanlı ı ile fikirlerinizin uygulamaya dönüflmesini sa larız. Dilerseniz varolan iphone uygulamanızın ipad platformuna taflınması, dilerseniz sadece ipad'e özel uygulamanızın gelifltirilmesi konusunda uzman ekibimiz size yardımcı olabilir. Android Uygulama Gelifltirme Uygulamaların içeriklerinin ve özelliklerinin belirlenmesinden, görsel tasarımına, storyboard çalıflmasından yazılımına, kullanıcı deneyim analizlerinden, programın uygulama dükkanlarına yüklenmesine kadar geçen süreçteki, özetle bir uygulamayı hayata geçirmek için gerekli olan tüm çalıflmaları yapıyoruz. Google Android, Google ve Open Handset Alliance tarafından gelifltirilen bir iflletim sistemi, ara yazılım ve anahtar uygulamaları birlefltiren Açık Kaynaklı bir Platform'dur. Android flletim Sistemi'ne sahip cep telefonları ve tablet PC ler, uygulama gelifltirme anlamında çok sayıda avantaj sa lar. Birincisi, Google Açık Kaynaklı Platform oldu undan, Android uygulama gelifltiricilerinin iflletim sistemiyle istedikleri her fleyi yapmalarına izin verir. Di er akıllı telefon platformlarının aksine, Google Android platformu daha çok sayıda özellefltirilmifl uygulama gelifltirme özgürlü ü sa lar. Android uygulama gelifltiricilerine tanınan bu özgürlük çok ilginç ve yenilikçi uygulamaların kapılarını açar. Google, Android SDK ile gelifltiricilere, Adroid flletim Sistemi için uygulama gelifltirmek ve daha sonra bunları gerçek bir Android aygıtına yüklemeden önce bir Android simülatöründe test etme ortamı sa lar. Android cep telefonu sezgisel tasarımı ve oyun de ifltirme uygulamaları kapasitesiyle çok popülerdir ve çoklu a larda çalıflabildi i için Android uygulamalarına kullanıcılar tarafında büyük talep vardır. Örnek Baflar Hikayelerimiz Dört buçuk milyonun üzerinde abonesi bulunan, yüzün üzerinde lokasyonda hizmet veren ve Avrupa'nın en büyük do algaz da ıtıcıları arasında yer alan GDAfi, Dijital ilk gaz açma uygulamasını Bilgi Birikim Sistemleri ile birlikte baflarılı bir projeyle sonuçlandırdı. Proje, ilk gaz açma saha ekibi tarafından mobil tabletler ile birlikte kullanılacak. Çözüm web tabanlı çok katmanlı bir mimaride hazırlandı. Mobil tablet cihazlardan randevu bilgilerine ulaflan saha ekibi abone sözleflme ve tesisat bilgilerine online eriflebilmektedir. Tablet üzerinde teknik çizimleri inceleyerek saha uygunluk ve uygunsuzluk verileri anında girilebilmektedir, foto raflarını çekerek canlı olarak iletilebilmektedir.

12 Baz müflteri referanslar m z:

Genel Bakış. Microsoft Dynamics CRM. Verimliliğinizi artırın.

Genel Bakış. Microsoft Dynamics CRM. Verimliliğinizi artırın. Genel Bakış Microsoft Dynamics CRM Verimliliğinizi artırın. Dinamik İşletme Haline Gelin Pazarlama: Pazarlama Etkinliğinizi Maksimuma Çıkarın Microsoft Dynamics CRM ile kuruluşunuzun pazarlama verimliliğini

Detaylı

innovation inspired by technology İnnova deneyimiyle SharePoint 2016 ya geçin

innovation inspired by technology İnnova deneyimiyle SharePoint 2016 ya geçin innovation inspired by technology İnnova deneyimiyle SharePoint 2016 ya geçin SharePoint 2016 neler getiriyor? Herhangi bir cihazdan basit bir şekilde veri paylaşımı yapabilir. Modern ekip siteleri, yayınlama

Detaylı

Kurumsal Yönetim Sistemleri Sistemleri

Kurumsal Yönetim Sistemleri Sistemleri Yazılım Danışmanlık Ltd. Şti. Kurumsal Yönetim Sistemleri Sistemleri Yönetim Kurumsal Yönetim Sistemleri Kurumsal Yönetim Sistemleri Kurumsal Akosis, sektörel olarak farklılık gösteren dinamikler ve iş

Detaylı

SATIŞ. Microsoft Dynamics CRM. Satış verimliliğini artırın.

SATIŞ. Microsoft Dynamics CRM. Satış verimliliğini artırın. SATIŞ Microsoft Dynamics CRM Satış verimliliğini artırın. Dinamik İşletme Haline Gelin Çalışanlarınız: Satışa Daha Fazla Zaman Ayırsın Satış ekibinize doğal ve kolay anlaşılabilir bir CRM çözümü verin;

Detaylı

2011 yılında yeni konsepti ve büyüyen ekibiyle şu anki yüzüne kavuşmuştur.

2011 yılında yeni konsepti ve büyüyen ekibiyle şu anki yüzüne kavuşmuştur. 2002 2005 2008 2011 2014 2016 Adjans Kimdir Dijital reklam ajansı olan Adjans, 2002 yılında dijital dünya sektörüne giriş yapmış ve sektörde hızla yükselerek adını duyurmuş prestijli bir kuruluştur. Markanızı

Detaylı

Vodafone Mobil Form. Teklif Dokümanı

Vodafone Mobil Form. Teklif Dokümanı Teklif Dokümanı Vodafone Mobil Form Vodafone Mobil Form, kurumunuzun kağıtlar üzerinde formlar şeklinde yürüttüğü iş süreçlerini dijital platforma taşıyan bir mobil uygulamadır. IT yatırımı yapmadan sahadan

Detaylı

Consulting & Internet Services. BiZ, TASARIM, WEB YAZILIM & YENiLiKÇi internet ÇÖZÜMLERi üretiyoruz. www.doublesolution.com - info@doublesolution.

Consulting & Internet Services. BiZ, TASARIM, WEB YAZILIM & YENiLiKÇi internet ÇÖZÜMLERi üretiyoruz. www.doublesolution.com - info@doublesolution. Consulting & Internet Services BiZ, TASARIM, WEB YAZILIM & YENiLiKÇi internet ÇÖZÜMLERi üretiyoruz - info@doublesolution.com WEB SiTESi TASARIMI Firmanıza özel LOGO ve KURUMSAL KiMLiK çalışmaları yapıyoruz

Detaylı

Vodafone dan Office 365. Satış temsilcisi ismi Tarih

Vodafone dan Office 365. Satış temsilcisi ismi Tarih Vodafone dan Office 365 Satış temsilcisi ismi Tarih Yeni Office 365 Paketleri Bir işletmenin tüm temel çalışma ihtiyaçlarını karşılayacak üretkenlik paketi Sadece Office uygulamalarını güncellemek isteyen

Detaylı

WINDESKPORTA. sıgnum. Müşteri Hizmetleri İletişim Merkezi. Uygulama Çözümü. windesk.com.tr

WINDESKPORTA. sıgnum. Müşteri Hizmetleri İletişim Merkezi. Uygulama Çözümü. windesk.com.tr windesk.com.tr WINDESKPORTA Müşteri Hizmetleri İletişim Merkezi Uygulama Çözümü Kurum içinde veya dışında faaliyet gösteren Çağrı Merkezi ve Müşteri Hizmetleri İletişim Merkezi uygulama alanında, tek bir

Detaylı

Bilgiyi Keşfedin! Özelleştirme, Eklenti ve Veri Entegrasyonu Kurumsal Seviyede Yönetim ve Performans

Bilgiyi Keşfedin! Özelleştirme, Eklenti ve Veri Entegrasyonu Kurumsal Seviyede Yönetim ve Performans Bilgiyi Keşfedin! LOGO MIND INSIGHT (powered by Qlik) İŞ ANALİTİĞİ ÜRÜNÜ, HERKESİN SEZGİLERİ İLE ARAŞTIRMA VE KEŞİF YAPMASINI SAĞLAYAN ÇOK ÇEŞİTLİ ESNEK VE İNTERAKTİF GÖRSELLER OLUŞTURABİLECEĞİ YENİ NESİL

Detaylı

EDM SAP Business One

EDM SAP Business One EDM SAP Business One SAP Business One Kobileri Dünya Standartlarına taşıyoruz.. SAP Business One Tek sistemle daha verimli ve etkin yönetim SAP Business One tüm KOBİ lerin taleplerini karşılamak üzere

Detaylı

İŞ YERİNDE GELİŞİM. Yeni, gelişmiş iletişim teknolojilerine adapte olma

İŞ YERİNDE GELİŞİM. Yeni, gelişmiş iletişim teknolojilerine adapte olma İŞ YERİNDE GELİŞİM Yeni, gelişmiş iletişim teknolojilerine adapte olma İş gücünüz, müşterileriniz, ortaklarınız ve tedarikçileriniz, farklı konumlara dağılmış durumda ve hareketli. Akıllı telefonlar ve

Detaylı

M-GEN (emgen okunur) yolunu açtık. Sonra kendimiz de yoğun istek üzerine Dijital Ajans olduk:)

M-GEN (emgen okunur) yolunu açtık. Sonra kendimiz de yoğun istek üzerine Dijital Ajans olduk:) MERHABA M-GEN (emgen okunur) Türkiye nin Fütürist İş Tasarımları sunan ilk şirketi olarak 2006 da Fütürist Ufuk Tarhan tarafından kuruldu. Adımız M-GEN. Millennium Generation dan (Milenyum Nesli) türetilmiş

Detaylı

Şimdi Çok Daha Yetenekli

Şimdi Çok Daha Yetenekli Şimdi Çok Daha Yetenekli Müşterinizi daha yakından tanıyın, müşteri odaklı süreçlerinizle Türkiye nin modern kurumları arasındaki yerinizi alın. Microsoft un Silver Partner seviyesindeki iş ortağı İnnova,

Detaylı

Vodafone Mobil Form Tanıtım Sunumu

Vodafone Mobil Form Tanıtım Sunumu Vodafone Mobil Form Tanıtım Sunumu Mobil Form ile Evrak İşine Son! Vodafone Mobil Form Kurumunuzun kağıtlar üzerinde formlar şeklinde yürüttüğü iş süreçlerini dijital platforma taşıyan bir mobil uygulamadır.

Detaylı

WINDESKCONCENTO. sıgnum. Kurumsal İş Süreçleri Uygulamaları. windesk.com.tr

WINDESKCONCENTO. sıgnum. Kurumsal İş Süreçleri Uygulamaları. windesk.com.tr windesk.com.tr WINDESKCONCENTO Kurumsal İş Süreçleri Uygulamaları Kurumsal İş & Operasyonel süreçlerin performans tabanlı otomasyonu ile hizmet verimliliği ve kalitesinde artış sağlanır. sıgnum WINDESK

Detaylı

EDM SAP Business One

EDM SAP Business One EDM SAP Business One SAP Business One KOBİleri Dünya Standartlarına taşıyoruz.. SAP Business One Tek sistemle daha verimli ve etkin yönetim SAP Business One tüm KOBİ lerin taleplerini karşılamak üzere

Detaylı

CEO - Yönetim Raporlama Sistemi

CEO - Yönetim Raporlama Sistemi CEO - Yönetim Raporlama Sistemi Tanıtım ve Çalışma Şekli: %100 Türk Mühendisleri tarafından geliştirilen CEO-Yönetim Raporlama Sistemi yazılımı, Nokta Bilgisayar A.Ş.'nin tescilli bir markasıdır. Günümüz

Detaylı

BAYİ YÖNETİM ÇÖZÜMÜ A K I L L I. K O L A Y. E NTEGRE

BAYİ YÖNETİM ÇÖZÜMÜ A K I L L I. K O L A Y. E NTEGRE ARETE BULUT TEKNOLOJİ ÇÖZÜMLERİ BAYİ YÖNETİM ÇÖZÜMÜ A K I L L I. K O L A Y. E NTEGRE BAYİ YÖNETİM ÇÖZÜMÜ A R E T E C O N S U L T I N G VERİMLİ. GÖRÜNÜR. GÜVENİLİR. ARETE Bayi Yönetim Çözümüyle, satış terminallerinden

Detaylı

VAKA ANALİZİ İNCELEMESİ. Hepsiburada, Kişiselleştirilmiş ve Hedefe Yönelik Pazarlamayı Optimize Etmek İçin Büyük Veriler Kullanıyor

VAKA ANALİZİ İNCELEMESİ. Hepsiburada, Kişiselleştirilmiş ve Hedefe Yönelik Pazarlamayı Optimize Etmek İçin Büyük Veriler Kullanıyor VAKA ANALİZİ İNCELEMESİ Hepsiburada, Kişiselleştirilmiş ve Hedefe Yönelik Pazarlamayı Optimize Etmek İçin Büyük Veriler Kullanıyor ŞİRKET hepsiburada WEB SİTESİ www.hepsiburada.com Müşteri 1998 yılında

Detaylı

HSE RADAR. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Uygulama, Denetim, Eğitim ve Takip HSE GLOBAL YAZILIM A.Ş. 11 Mart 2016

HSE RADAR. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Uygulama, Denetim, Eğitim ve Takip HSE GLOBAL YAZILIM A.Ş. 11 Mart 2016 HSE RADAR İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Uygulama, Denetim, Eğitim ve Takip HSE GLOBAL YAZILIM A.Ş. 11 Mart 2016 Copyright 2016 İçerik 1. HSE RADAR NEDİR? 2. HSE RADAR IN UYGULAMA ALANLARI 3. HSE RADAR

Detaylı

2000 li yıllardan itibaren teknolojinin hızlı gelişiminden belki de en büyük payı alan akıllı telefon ve tabletler gibi kablosuz iletişim olanağı

2000 li yıllardan itibaren teknolojinin hızlı gelişiminden belki de en büyük payı alan akıllı telefon ve tabletler gibi kablosuz iletişim olanağı 2000 li yıllardan itibaren teknolojinin hızlı gelişiminden belki de en büyük payı alan akıllı telefon ve tabletler gibi kablosuz iletişim olanağı sağlayan cihazların daha iyi, hızlı ve ucuz modellerle

Detaylı

Selahattin Esim CEO

Selahattin Esim CEO info@esimyazilim.com www.esimyazilim.com Selahattin Esim CEO A private cloud is a new model for IT delivery. It turns a datacenter s infrastructure resources into a single compute cloud and enables the

Detaylı

LOGO İş Zekası çözümü ile kurumsal raporlama ve analizler. Cem Yılmaz Genel Müdür LOGOBI Yazılım

LOGO İş Zekası çözümü ile kurumsal raporlama ve analizler. Cem Yılmaz Genel Müdür LOGOBI Yazılım LOGO İş Zekası çözümü ile kurumsal raporlama ve analizler Cem Yılmaz Genel Müdür LOGOBI Yazılım Hakkımızda LOGOBI Yazılım A.Ş. iş zekası alanında faaliyet gösteren, Türkiye de sahip olduğu yüzlerce müşterinin

Detaylı

S.O.S Günışığı Lojistik Saha Operasyon Sistemi

S.O.S Günışığı Lojistik Saha Operasyon Sistemi S.O.S Günışığı Lojistik Saha Operasyon Sistemi 2013 Sayın Yetkili; Sunduğumuz danışmanlık hizmeti ve geliştirmiş olduğumuz yazılım çözümleriyle müşterilerimizin Bilgi Teknolojileri alanında sektörel rekabet

Detaylı

AKADEMEDYA YAZILIM BİLGİSAYAR EĞİTİM VE DANIŞMANLIK TİC. SAN. LTD. ŞTİ Kocaeli Üniversitesi Yeniköy Teknopark Yerleşkesi Başiskele / Kocaeli Tel Faks

AKADEMEDYA YAZILIM BİLGİSAYAR EĞİTİM VE DANIŞMANLIK TİC. SAN. LTD. ŞTİ Kocaeli Üniversitesi Yeniköy Teknopark Yerleşkesi Başiskele / Kocaeli Tel Faks IRONIC İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Bilgi Sistemi IRONIC Nedir? IRONIC, iş sağlığı ve güvenliği alanında bilişim alt yapısı oluşturmak amacıyla 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, ISO14001,

Detaylı

İşletmenize sınırsız fırsatlar sunar

İşletmenize sınırsız fırsatlar sunar İşletmenize sınırsız fırsatlar sunar İşletmenize Modern iş çözümleri, kurum içerisindeki insanların verimliliğini arttıracak yeni perspektifler sağlayarak onların tüm potansiyellerini kullanmalarına imkan

Detaylı

iş zekası business intelligence- harita- performans göstergeleri - balanced scorecard 7 boyut da görsel tasarım LOGOBI İş Zekası Platformu

iş zekası business intelligence- harita- performans göstergeleri - balanced scorecard 7 boyut da görsel tasarım LOGOBI İş Zekası Platformu iş zekası business intelligence- harita- performans göstergeleri - balanced scorecard 7 boyut da görsel tasarım LOGOBI İş Zekası Platformu LOGOBI LOGOBI İş Zekası Platformu İnternet veya intranet ortamlarda

Detaylı

VARLIK YÖNETİMİ ÇÖZÜMÜ AKILLI. KOLAY. ENTEGRE

VARLIK YÖNETİMİ ÇÖZÜMÜ AKILLI. KOLAY. ENTEGRE ARETE BULUT TEKNOLOJİ ÇÖZÜMLERİ VARLIK YÖNETİMİ ÇÖZÜMÜ AKILLI. KOLAY. ENTEGRE VARLIK YÖNETİMİ ÇÖZÜMÜ A R E T E C O N S U L T I N G GÜÇLÜ. ENTEGRE. AKILLI. ARETE Varlık Yönetimi Çözümüyle, şirket içinde

Detaylı

Birey Okulları Office 365

Birey Okulları Office 365 Birey Okulları Office 365 Birey Okulları Microsoft ile Office 365 Exchange Plan 1 anlaşması sağlamıştır. Peki Office 365 nedir? Birey Office 365, Microsoft tarafından sağlanan e-posta (adsoyad@bireyokullari.com)

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Bütçelemenin En Kolay Hali!

Bütçelemenin En Kolay Hali! Bütçelemenin En Kolay Hali! LOGO MIND BUDGET, GELİŞMİŞ YAZILIM MİMARİSİ İLE BÜTÇE HAZIRLAYAN KULLANICILARA ESNEK VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA PLATFORMU SUNUYOR. GÜÇLÜ KONTROL MEKANİZMALARI VE HATAYA YER BIRAKMAYAN

Detaylı

Makul bütçelerle, maksimum verim sağlamak bizim işimiz değil, hobimiz.

Makul bütçelerle, maksimum verim sağlamak bizim işimiz değil, hobimiz. TANITIM DOSYASI Makul bütçelerle, maksimum verim sağlamak bizim işimiz değil, hobimiz. TANITIM DOSYASI BİZ KİMİZ? Başarı Bilişim, web sitesi tasarımı ve dijital pazarlama konularında 18 yılı aşan tecrübe

Detaylı

Vodafone Mobil Form Tanıtım Sunumu

Vodafone Mobil Form Tanıtım Sunumu Vodafone Mobil Form Tanıtım Sunumu Mobil Form ile Evrak İşine Son! Vodafone Mobil Form Kurumunuzun kağıtlar üzerinde formlar şeklinde yürüttüğü iş süreçlerini dijital platforma taşıyan bir mobil uygulamadır.

Detaylı

cofaso ile farkı yaşayın Şubat 2009 www.mertbilgi.com.tr

cofaso ile farkı yaşayın Şubat 2009 www.mertbilgi.com.tr cofaso ile farkı yaşayın Şubat 2009 www.mertbilgi.com.tr cofaso ile farkı yaşayın Otomasyon ve pano projelerinizi profesyonel bilgisayar destekli mühendislik yazılımı (CAE) cofaso ile yönetin Giriş cofaso

Detaylı

6_ _ _n.mp4

6_ _ _n.mp4 SAP Business One SAP Business One http://gateteknoloji.com/wp-content/uploads/2016/12/1567832 6_306102789784420_1572539796541145088_n.mp4 Muhasebe araçlarından daha fazlasına mı ihtiyacınız var? Küçük

Detaylı

TURKCELL SIR BAŞLIK ALANI. Çağatay AYNUR Turkcell Kurumsal Satış Direktörü

TURKCELL SIR BAŞLIK ALANI. Çağatay AYNUR Turkcell Kurumsal Satış Direktörü BAŞLIK ALANI Çağatay AYNUR Turkcell Kurumsal Satış Direktörü Her Yerden Ulaşılabilir Servislerle Yeni Bir Dünya TARIM Mobil Cihazlar Başrolde (Milyon Adet) 1.500 1.000 500 Akıllı Telefonlar Tabletler Bilgisayar

Detaylı

CRM-ERP yazýlýmýnda EN AKILLI ÇÖZÜM : INFRA CRM-ERP ÇÖZÜMLERÝ

CRM-ERP yazýlýmýnda EN AKILLI ÇÖZÜM : INFRA CRM-ERP ÇÖZÜMLERÝ CRMERP yazýlýmýnda EN AKILLI ÇÖZÜM : INFRA CRMERP ÇÖZÜMLERÝ CRM ve ERP uygulamalarýnda tüm firma biliþim ve kültür altyapýnýzý deðiþtirmeden, o yapýyý kullanan ASP.NET web tabanlý yazýlým geliþtirdik ve

Detaylı

Compiere Açık kodlu ERP + CRM yazılımı. Hüseyin Ergün Önsel Armağan Serkan Demir

Compiere Açık kodlu ERP + CRM yazılımı. Hüseyin Ergün Önsel Armağan Serkan Demir Compiere Açık kodlu ERP + CRM yazılımı Hüseyin Ergün Önsel Armağan Serkan Demir ERP Nedir? ERP = Kurumsal Kaynak Planlama Organizasyonların farklı fonksiyonlarının ve departmanlarının kullandığı enformasyonu

Detaylı

KURUMSAL İŞ ÇÖZÜMLERİNDE 19 YILLIK DENEYİM. Tek Elden Teknoloji

KURUMSAL İŞ ÇÖZÜMLERİNDE 19 YILLIK DENEYİM. Tek Elden Teknoloji KURUMSAL İŞ ÇÖZÜMLERİNDE 19 YILLIK DENEYİM Tek Elden Teknoloji SİSBİM HAKKINDA Farklı sektör ve ölçekten firmalara tüm teknolojik alt yapıları ile ilgili kurumsal yazılım ve donanım çözümleri sunan IT

Detaylı

Tek bir Satınalma Hesabı ile birden fazla iş ortağı ile çalışabilir miyim?

Tek bir Satınalma Hesabı ile birden fazla iş ortağı ile çalışabilir miyim? Microsoft Ürün ve Hizmet Sözleşmesi nedir? Microsoft Ürün ve Hizmet Sözleşmesi (MPSA), daha fazla esneklik ve kolaylaştırılmış self servis araçlar sağlayan basitleştirilmiş bir sözleşmedir. MPSA, Microsoft

Detaylı

Orta ölçekli şirketler için uçtan uca işbirliği sunuyoruz.

Orta ölçekli şirketler için uçtan uca işbirliği sunuyoruz. Orta ölçekli şirketler için uçtan uca işbirliği sunuyoruz. İletişiminiz ne kadar iyi? Bu, günümüzün mobil ve sanal iş alanı ortamında çalışanları iş ortakları ve müşterileri arasında kesintisiz iletişim

Detaylı

Sizlere sunduklarımız?

Sizlere sunduklarımız? Müşteriye özen göstererek, istemlerine göre kaliteli hizmet sunuyoruz. Müşterinin beklentilerini tamamlayarak, kararlaştırılan süreler çerçevesinde projelerimizi eksiksiz gerçekleştiriyoruz. Müşteri ile

Detaylı

Çalışanları ihtiyaç duyduğu bilgiye en hızlı ulaştıran araç. www.innova.com.tr

Çalışanları ihtiyaç duyduğu bilgiye en hızlı ulaştıran araç. www.innova.com.tr Çalışanları ihtiyaç duyduğu bilgiye en hızlı ulaştıran araç - Önceki müşteri tekliflerine nasıl ulaşabilirim? - Servisim kaçta nereden kalkıyor? - Bilgisayarım bozuldu kim onarabilir? - Bu dosyanın çıktısını

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

HAKKIMIZDA. Sizin Hayalleriniz. Bizim İşimiz. Neden Bizi Tercih Etmelisiniz? İşimizde Uzmanız. Kalite Politikamız. Yenilikçi ve Üretkeniz

HAKKIMIZDA. Sizin Hayalleriniz. Bizim İşimiz. Neden Bizi Tercih Etmelisiniz? İşimizde Uzmanız. Kalite Politikamız. Yenilikçi ve Üretkeniz Bizim İşimiz Sizin Hayalleriniz Neden Bizi Tercih Etmelisiniz? İşimizde Uzmanız Mesleki yeterliliğini sağlamış insan kaynağına, teknik bilgiye ve donanıma sahibiz. HAKKIMIZDA Uluslararası teknik standartlara

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Henüz bir Mobil Şubeniz Yokmu?

Henüz bir Mobil Şubeniz Yokmu? Henüz bir Mobil Şubeniz Yokmu? Mobil Şubenizi Açın İşlerinizi Kolaylaştırın! www.mobilsubem.com Mobil Şubeniz Her an Yanınızda! Bu E-Kataloğumuzda Mobil Şubem Hizmetlerinin genel bir tanıtımını bulabilirsiniz.

Detaylı

n11.com VAKA ANALİZİ İNCELEMESİ n11.com, euro.message Pazarlama Bulut Entegrasyonu ile Büyük Veriler Kullanıyor

n11.com VAKA ANALİZİ İNCELEMESİ n11.com, euro.message Pazarlama Bulut Entegrasyonu ile Büyük Veriler Kullanıyor n11.com VAKA ANALİZİ İNCELEMESİ n11.com, euro.message Pazarlama Bulut Entegrasyonu ile Büyük Veriler Kullanıyor ŞİRKET n11.com Müşteri n11.com, Mart 2013'te Türk Doğuş Grubu ile Güney Kore'li SK Grubu

Detaylı

İşinizi Yönetmenin En Kolay Yolu!

İşinizi Yönetmenin En Kolay Yolu! İşinizi Yönetmenin En Kolay Yolu! Netoloji Hakkında Operasyonel faaliyetlerini İstanbul Ataşehir, Ar-Ge faaliyetlerini Ankara Üniversitesi Teknopark ta yürüten Netoloji, tüm Türkiye de yetkin iş ortakları

Detaylı

Papercut ile TÜKETİMİ AZALTIN, BASKILARI TAKİP EDİN & TASARRUF EDİN.

Papercut ile TÜKETİMİ AZALTIN, BASKILARI TAKİP EDİN & TASARRUF EDİN. Papercut ile TÜKETİMİ AZALTIN, BASKILARI TAKİP EDİN & TASARRUF EDİN. PaperCut MF SysAdmin lerin En Sevdiği Yazılım MFP Gömülü Yazılım ve Donanım entegrasyonu Yazdırma, Fotokopi, Tarama ve Faks özelliklerine

Detaylı

Dijital Şirket Dönüşümü. Önder Güler

Dijital Şirket Dönüşümü. Önder Güler Dijital Şirket Dönüşümü Önder Güler Ajanda 1 Giriş 2 Yeni Dünya Trendleri 3 Bulut 4 Google Apps for Work 5 Strategy PwC ve Google + GTM İşbirliği in India Yeni nesil bulut çalışma ortamı - Herkes bir arada

Detaylı

Müşteri İlişkileri Süreçlerinize Değer Katan Çözüm!

Müşteri İlişkileri Süreçlerinize Değer Katan Çözüm! Müşteri İlişkileri Süreçlerinize Değer Katan Çözüm! Daha Güçlü, Daha Çevik, Daha Sağlıklı Süreçler ile Fark Yaratın Pazarlama, satış ve müşteri hizmet süreçlerini uçtan uca yönetmek, müşteri ilişkilerinde

Detaylı

Begüm KIZILTEPE 0510110079 Aykut ÇELİK 0510110080 Hatice ŞAHİN 0510110081 Kemal ÖZTÜRK 0510110083

Begüm KIZILTEPE 0510110079 Aykut ÇELİK 0510110080 Hatice ŞAHİN 0510110081 Kemal ÖZTÜRK 0510110083 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ SEYAHAT İŞLETMELERİNDE OTOMASYON SUNUMU Begüm KIZILTEPE 0510110079 Aykut ÇELİK 0510110080 Hatice ŞAHİN 0510110081 Kemal ÖZTÜRK 0510110083

Detaylı

Teklif Dokümanı 5 Ocak 2015

Teklif Dokümanı 5 Ocak 2015 Teklif Dokümanı 5 Ocak 2015 Vodafone Akıllı Bas Konuş Servisi Vodafone Akıllı Bas Konuş Servisi Esnaf ve Küçük İşletmeler ile Büyük Kurum aboneliklerinde tek tuşla, bir veya birden fazla kişiyle anlık

Detaylı

CloudPro Server Backup. Güçlü bir Veri Yedekleme Çözümü ile İş Sürekliliğinizde Devamlılığın Anahtarı

CloudPro Server Backup. Güçlü bir Veri Yedekleme Çözümü ile İş Sürekliliğinizde Devamlılığın Anahtarı CloudPro Server Backup Güçlü bir Çözümü ile İş Sürekliliğinizde Devamlılığın Anahtarı CloudPro Server Backup Uygun Maliyetli Buluta Çözümü Küçük ve orta ölçekli birçok firma, kurumsal seviyede veri yedekleme

Detaylı

Powered by www.etgigrup.com. www.vedubox.com

Powered by www.etgigrup.com. www.vedubox.com Powered by www.etgigrup.com www.vedubox.com Entegre E-Eğitim Sistemi Uzaktan Eğitim Sisteminiz 1DK da Hazır! Kolay Basit İnovatif Esnek Entegre Entegre Eğitim Platformu Uzaktan Eğitim, e-eğitim, Online

Detaylı

Praesideo Dijital Genel Seslendirme ve Acil Anons Sistemi Her koşulda mesajlarınızı iletin

Praesideo Dijital Genel Seslendirme ve Acil Anons Sistemi Her koşulda mesajlarınızı iletin Praesideo Dijital Genel Seslendirme ve Acil Anons Sistemi Her koşulda mesajlarınızı iletin 2 Praesideo Dijital Genel Seslendirme ve Acil Anons Sistemi İnsanları bilgilendirmenin ve korumanın en iyi yolu

Detaylı

Rotomasyon E - KATALOG 2016. www.rotomasyon.com

Rotomasyon E - KATALOG 2016. www.rotomasyon.com E - KATALOG 2016 www.rotomasyon.com ROTOMASYON RESTAURANT ve CAFE OTOMASYON SİSTEMLERİ HAKKIMIZDA Rotomasyon Restaurant ve Cafe Otomasyon Sistemleri ana faaliyet konusu olarak parakende sektörüne yönelik

Detaylı

Misyonumuz. Vizyonumuz

Misyonumuz. Vizyonumuz Misyonumuz Bütçeleri ne olursa olsun eğlence ve iş gezilerinde kullanıcıların dünya çapında kalabileceği en iyi yerleri kolaylıkla keşfetmesini, rezervasyon yapmasını ve buralarda gezilerinin tadını çıkarmasını

Detaylı

JetMail (Toplu Mail) Platformu Genel Teklifi

JetMail (Toplu Mail) Platformu Genel Teklifi JetMail (Toplu Mail) Platformu Genel Teklifi JetMail JetMail, düzenli yaptığınız E-Mail gönderimlerinizi hedef kitlenizin önemsiz kutusundan çıkartarak gerçek bir satış aktivitesine dönüştürür. E- Mail

Detaylı

Çimtaş Microsoft Lync ile esnek, bütünleşik, yer ve zaman bağımsız kuvvetli bir iletişim altyapısına kavuştu

Çimtaş Microsoft Lync ile esnek, bütünleşik, yer ve zaman bağımsız kuvvetli bir iletişim altyapısına kavuştu Microsoft Lync Projesi Durum: Çimtaş Microsoft Lync ile esnek, bütünleşik, yer ve zaman bağımsız kuvvetli bir iletişim altyapısına kavuştu 5 ayrı lokasyon arasında kuvvetli bir iletişim altyapısına ihtiyaç

Detaylı

Ekin RED EAGLE (OS) GÜVENLİ ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ YÖNETİM SİSTEMİ

Ekin RED EAGLE (OS) GÜVENLİ ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ YÖNETİM SİSTEMİ Ekin RED EAGLE (OS) GÜVENLİ ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ YÖNETİM SİSTEMİ Leader in Safe City Technologies Güvenli Şehir Teknolojileri Yönetim Sistemi olan Ekin Red Eagle (OS) şehirdeki tüm sistemler ile iletişim

Detaylı

Mobilişim Ltd. Hakkında...

Mobilişim Ltd. Hakkında... Mobilişim Ltd. Hakkında... Türkiye piyasasında genç, dinamik, ciddi ve lider bir Mobil iletişim firmasıyız. 2004 yılından bu yana sizlerle birlikte gelişiyor ve büyüyoruz. "Amacımız Türkiye'de Mobil iletişimi

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

İş Uygulamalarınızı 3. Boyuta Taşıyın!

İş Uygulamalarınızı 3. Boyuta Taşıyın! İş Uygulamalarınızı 3. Boyuta Taşıyın! Yeni nesil teknolojilerle geliştirilen GO 3 ile iş süreçlerinizi dilediğiniz gibi yönetirken verimliliğinizi de artırabilirsiniz. GO 3 rol bazlı kişiselleştirilebilir

Detaylı

PINGPONG. Kurumsal Sunum / Aplikasyon Tanıtım

PINGPONG. Kurumsal Sunum / Aplikasyon Tanıtım PINGPONG Kurumsal Sunum / Aplikasyon Tanıtım 1 Sunum İçeriği Biz Kimiz? Kuruluş amacımız ve gelişim sürecimiz. PINGPONG Sistem ve İşleyiş Çalışma modeli, aplikasyon işleyişi ve sistemimiz. PINGPONG Nedir?

Detaylı

Akıllı Bas Konuş. Vodafone Akıllı Bas Konuş. Zincir Mağazalar

Akıllı Bas Konuş. Vodafone Akıllı Bas Konuş. Zincir Mağazalar Akıllı Bas Konuş Vodafone Akıllı Bas Konuş Zincir Mağazalar Vodafone Akıllı Bas Konuş ile Zincire Bir Halka Daha.. Vodafone Akıllı Bas Konuş özellikleri ile hızlı iletişim kurun, anlık bilgi ve veri paylaşımlarınızla

Detaylı

MÜKEMMELLİK AYRINTILARDADIR

MÜKEMMELLİK AYRINTILARDADIR MÜKEMMELLİK AYRINTILARDADIR Vector, kesimde operasyonel mükemmelliğin özüne ulaşiyor. Lectra, otomatik kesim alanindaki 30 yillik DENEYİMİ ve süregelen YENİLİKÇİLİĞİ sayesinde, teknolojik uzmanliği ve

Detaylı

Kurumsal & Biz Kimiz?

Kurumsal & Biz Kimiz? Kurumsal & Biz Kimiz? Hakkımızda TEKNOLOJİNİN SUNDUĞU OLANAKLARI MÜŞTERİLERİNİN İŞ VERİMLERİNİ ARTIRMALARINA HİZMET EDECEK BİÇİMDE YORUMLAYAN OPAK AİLESİ HER SEKTÖR VE ÖLÇEKTEN ŞİRKETE ÇÖZÜM SUNUYOR. Şirketleri

Detaylı

EDM Bilişim 2010 yılında kurulmuş olup,

EDM Bilişim 2010 yılında kurulmuş olup, EDM KURUMSAL SUNUM Şirketimiz EDM Bilişim 2010 yılında kurulmuş olup, Güçlü sermaye yapısı, GİB E-Fatura, E-Defter ve E-Arşiv Lisansları BTK E-İmza ve KEP Kayıt Makamı Yetkisi İstanbul ve Ankara da iki

Detaylı

KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS

KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS 1 KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS Kurumsal unsurlar ve BT üzerindeki etkileri ÇEVİKLİK Hızlı hareket edin, çevik ve esnek olun İşletme sahiplerinin %66'sı kurumsal çevikliğin öncelik olduğunu

Detaylı

Doğru İnsan, Kurumsal Yönetim, Yüksek Verim

Doğru İnsan, Kurumsal Yönetim, Yüksek Verim Doğru İnsan, Kurumsal Yönetim, Yüksek Verim Organizasyon Yönetimi Özlük Yönetimi İşe Alım Yönetimi ve Portalı İşçi Sağlığı Yönetimi Performans/İzin Yönetimi Çalışan Portalı 30 yılı aşkın süredir iş uygulamaları

Detaylı

SmartMessage Kitlenizle Güçlü İlişkiler

SmartMessage Kitlenizle Güçlü İlişkiler SmartMessage Kitlenizle Güçlü İlişkiler 60+ deneyimli çalışan 2.000+ yerel & küresel müşteri 6 ofis SmartMessage Marketing Platform Müşterilerinize ulaştığınız dijital kanallardan maksimum fayda almanızı

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2017 BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 1 İçindekiler Office 365 Nedir?... 2 Office 365 Özellikleri ve Kullanımı... 3 Kurumsal Zimbra E-Posta Adresindeki E-Postaları Yönlendirme... 9 2 Office 365 Nedir? Office

Detaylı

KataloX (Mobil Katalog) Teklifi

KataloX (Mobil Katalog) Teklifi KataloX (Mobil Katalog) Teklifi KataloX Nedir? Ürün kataloglarınızı dijital dünyaya taşıyan ve hedef kitlenize mobil ortamda tanıtım içeriklerinizi sunabileceğiniz bir platformdur. KataloX size kod yazmadan

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Street Smart Marketing

Street Smart Marketing Tek bir hedef için tasarlanmış kamu hizmeti şirket programları. Başarı. Street Smart Marketing Müşterilerinizi cezbeden pazarlama kampanyaları 30 yıllık deneyim Tasarlarız. Yakalarız. İlerleriz. 1.4 milyon

Detaylı

worksforce Saha Satış Otomasyon Çözümü

worksforce Saha Satış Otomasyon Çözümü worksforce Saha Satış Otomasyon Çözümü 444 0 262 www.kocsistem.com.tr worksforce Saha Satış Otomasyon Çözümü worksforce Saha Satış Otomasyonu çözümü, saha satış ekiplerinin rota bazlı bir satış planı üzerinden,

Detaylı

Microsoft Office 365 le. Küçük işletmenizi mobil hale getirin MICROSOFT OFFICE 365 LE KÜÇÜK IŞLETMENIZI MOBIL HALE GETIRIN 1

Microsoft Office 365 le. Küçük işletmenizi mobil hale getirin MICROSOFT OFFICE 365 LE KÜÇÜK IŞLETMENIZI MOBIL HALE GETIRIN 1 Microsoft Office 365 le Küçük işletmenizi mobil hale getirin MICROSOFT OFFICE 365 LE KÜÇÜK IŞLETMENIZI MOBIL HALE GETIRIN 1 Şunu kabul edelim: Müşterilerinizin ve çalışanlarınız çoğu zaten mobil. Her gün

Detaylı

Turizm ve havacılık sektörüne ge rdiğimiz yenilikçi yazılım çözümleriyle müşterilerimizin markalarına değer katmak için yola çık k.

Turizm ve havacılık sektörüne ge rdiğimiz yenilikçi yazılım çözümleriyle müşterilerimizin markalarına değer katmak için yola çık k. BİZ KİMİZ? Turizm ve havacılık sektörüne ge rdiğimiz yenilikçi yazılım çözümleriyle müşterilerimizin markalarına değer katmak için yola çık k. Tur operatörü, seyahat acentesi ve konsolidatörlerle (uçuş

Detaylı

Lojistik ve Depolama Çözümleri

Lojistik ve Depolama Çözümleri Lojistik ve Depolama Çözümleri Hakkımızda MLA Logistics olarak sektörümüzde ki tecrübelerimizin bize kattığı duyarlılığı her alanda korumayı amaç edinmiş yapımız ve siz değerli müşterilerimizle uzun soluklu

Detaylı

windesk.com.tr BT Servis Masası Uygulaması İç ve dış paydaş / müşterilere sunulan Hizmetler için ITIL uyumlu iş sürekliliği artışı sağlanır.

windesk.com.tr BT Servis Masası Uygulaması İç ve dış paydaş / müşterilere sunulan Hizmetler için ITIL uyumlu iş sürekliliği artışı sağlanır. windesk.com.tr WINDESKINTEGRA BT Servis Masası Uygulaması İç ve dış paydaş / müşterilere sunulan Hizmetler için ITIL uyumlu iş sürekliliği artışı sağlanır. sıgnum WINDESK Süreç Tabanlı Uygulama Platformu

Detaylı

Turizm ve havacılık sektörüne ge rdiğimiz yenilikçi yazılım çözümleriyle müşterilerimizin markalarına değer katmak için yola çık k.

Turizm ve havacılık sektörüne ge rdiğimiz yenilikçi yazılım çözümleriyle müşterilerimizin markalarına değer katmak için yola çık k. BİZ KİMİZ? Turizm ve havacılık sektörüne ge rdiğimiz yenilikçi yazılım çözümleriyle müşterilerimizin markalarına değer katmak için yola çık k. Tur operatörü, seyahat acentesi ve konsolidatörlerle (uçuş

Detaylı

www.campaignwall.com

www.campaignwall.com #Hashtag li kampanyalar ve etkinlikler için her türlü iç/dış ekranda kullanılabilen; Tweet leri, Insagram / Facebook Post larını izleme, sayma, gereğinde filtreleme, yönetme ve infografikle raporlama sistemidir.

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

20 Yılı aşan bilgi birikimi. 18 Farklı sistem otomasyonu geliştirmesi. Yaygın destek ağı

20 Yılı aşan bilgi birikimi. 18 Farklı sistem otomasyonu geliştirmesi. Yaygın destek ağı 20 Yılı aşan bilgi birikimi 18 Farklı sistem otomasyonu geliştirmesi Değişen ihtiyaçlara uygun teknolojik çözümler 450 Tesis ve işletme Sınırsız müşteri memnuniyeti Yaygın destek ağı RMOS FRONT OFFICE

Detaylı

Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli. Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli

Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli. Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli HOŞGELDİNİZ Erdal Kılıç SOFT Gökhan Akça KoçSistem Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet

Detaylı

JetMail (Toplu Mail) Platformu Genel Teklifi

JetMail (Toplu Mail) Platformu Genel Teklifi JetMail (Toplu Mail) Platformu Genel Teklifi JetMail JetMail, düzenli yaptığınız E-Mail gönderimlerinizi hedef kitlenizin önemsiz kutusundan çıkartarak gerçek bir satış aktivitesine dönüştürür. E- Mail

Detaylı

Video Konferans ve Kurumsal İletişim Sistemi

Video Konferans ve Kurumsal İletişim Sistemi PlaceCam Video Konferans ve Kurumsal İletişim Sistemi 2014 Telif Hakkı: Bu doküman kısmın veya tamamen kopyalanamaz. İçindeki fikirler ve iş modeli paylaşılamaz. İletişim: Bilgin Yazar, bilginyazar@etgigrup.com,

Detaylı

Hızlı ve Güvenli Vale Hizmeti

Hızlı ve Güvenli Vale Hizmeti Hızlı ve Güvenli Vale Hizmeti Social Media Hızlı ve Güvenli Vale Hizmeti!!! ValeApp Vale işletmeleri ve mobil kullanıcılar için geliştirilmiş araç park etme, çağırma ve ödeme süreçlerini hızlı ve güvenli

Detaylı

İÇERİK OTO-MOBILE. Standart Süreç OTO-MOBILE. Avantajlar. Sistem Görünümü. Sistem Bilgisi. Yazılım / Donanım Gereksinimi

İÇERİK OTO-MOBILE. Standart Süreç OTO-MOBILE. Avantajlar. Sistem Görünümü. Sistem Bilgisi. Yazılım / Donanım Gereksinimi 03.05.2011 1 İÇERİK OTO-MOBILE Standart Süreç OTO-MOBILE Avantajlar Sistem Görünümü Sistem Bilgisi Yazılım / Donanım Gereksinimi 2 3 Tamir/Bakım Talebi Müşteri Araç Kontrolü Servis İş Emri Servis Parça

Detaylı

Dijitalleşme Yolunda ERP Dönüşümü

Dijitalleşme Yolunda ERP Dönüşümü www.pwc.com Recep Alagöz İsmail Doğan Dijital dönüşümü anlamak Klasik ERP Yaklaşımı APO SD FI PLM MM CO HR PP QM R/3 Client / Server ABAP/4 PM TR AM PS SRM CRM WM CS BI GRC 2 Yeni Dönem Yıkıcı Etkiler

Detaylı

Logsign Hotspot. Güvenli, izlenebilir, hızlı ve. bağlantısı için ihtiyacınız olan herşey Logsign Hotspot da!

Logsign Hotspot. Güvenli, izlenebilir, hızlı ve. bağlantısı için ihtiyacınız olan herşey Logsign Hotspot da! Logsign Hotspot Misafir Ağlar İçin Yeni Nesil Bütünleşik Erişim ve Analitik Çözümü Misafir ağların her geçen gün artan ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yeni nesil mimari ile tasarlanmış olan Logsign

Detaylı

Turizm İşletmeciği 1. sınıf. 0510130066 Uğur Can YILDIRIM 05101300 29 Kağan ILGIN

Turizm İşletmeciği 1. sınıf. 0510130066 Uğur Can YILDIRIM 05101300 29 Kağan ILGIN Turizm İşletmeciği 1. sınıf 0510130066 Uğur Can YILDIRIM 05101300 29 Kağan ILGIN Otomasyon Nedir? Otomasyon, bir işin insan ile makine arasında paylaşılmasıdır. Toplam işin paylaşım yüzdesi otomasyonun

Detaylı

Bütünleşik İletişim 9.0 İletişimde Yeni Çağ

Bütünleşik İletişim 9.0 İletişimde Yeni Çağ Bütünleşik İletişim 9.0 İletişimde Yeni Çağ Cisco Bütünleşik İletişim 9.0 (UC 9.0) İletişim ve işbirliğindeki en son teknoloji olan Cisco Bütünleşik İletişim Sistemi 9.0 (Cisco Unified Communications System

Detaylı

Windows 10 ve Yenilikçi Mobil Cihazlar

Windows 10 ve Yenilikçi Mobil Cihazlar Windows 10 ve Yenilikçi Mobil Cihazlar WINDOWS 10 ile Geleceğe Hazır Mısınız? Selcen Arslan Windows Cihazları Çözüm Uzmanı sturkben@microsoft.com Parolalar artık yeterince güvenli değil Kurumlardan neler

Detaylı

AKTİF İNSAN KAYNAKLARI İÇİN İNTERAKTİF ÇÖZÜM!

AKTİF İNSAN KAYNAKLARI İÇİN İNTERAKTİF ÇÖZÜM! AKTİF İNSAN KAYNAKLARI İÇİN İNTERAKTİF ÇÖZÜM! Tiger HR ile daha hızlı ve verimli İK süreçleri... Tiger HR ile tüm insan kaynakları süreçleriniz kontrol altında. Web tabanlı online mimarisi, modüler yapısı

Detaylı

Akıllı Bas Konuş. Vodafone Akıllı Bas Konuş. Lojistik ve Taşımacılık Sektörü

Akıllı Bas Konuş. Vodafone Akıllı Bas Konuş. Lojistik ve Taşımacılık Sektörü Akıllı Bas Konuş Vodafone Akıllı Bas Konuş Lojistik ve Taşımacılık Sektörü Vodafone Akıllı Bas Konuş ile Yolda Kalmayın.. Vodafone Akıllı Bas Konuş özellikleri ile hızlı iletişim, anlık bilgi ve veri paylaşımı

Detaylı

DOKÜMAN VE İŞ AKIŞI YÖNETİM SİSTEMİ. 2015, Bimser Çözüm Yazılım Tic. A.Ş.

DOKÜMAN VE İŞ AKIŞI YÖNETİM SİSTEMİ. 2015, Bimser Çözüm Yazılım Tic. A.Ş. DOKÜMAN VE İŞ AKIŞI YÖNETİM SİSTEMİ 2015, Bimser Çözüm Yazılım Tic. A.Ş. eba ile e-kurum Dönüşümü İş Akışı Yönetim Sistemi DOKÜMAN VE İŞ AKIŞI YÖNETİM SİSTEMİ Doküman Yönetim Sistemi Elektronik Belge Yönetim

Detaylı