SAĞLIK SEKTÖRÜNDE PERSONEL YÖNETİMİNDEN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GEÇİŞ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAĞLIK SEKTÖRÜNDE PERSONEL YÖNETİMİNDEN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GEÇİŞ"

Transkript

1 SAĞLIK SEKTÖRÜNDE PERSONEL YÖNETİMİNDEN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GEÇİŞ Prof.Dr. Esra NEMLİ ÇALIŞKAN İstanbul Üniversitesi

2 Sunum İçeriği Giriş Personel Yönetiminden İnsan Kaynakları Yönetimine Geçiş Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Sağlık Sektörünün Önemi ve Türkiye deki İnsan Kaynakları Açısından Durum İnsan Kaynakları Planlaması İnsan Kaynakları Eğitimi Performansa Dayalı Ek Ödeme Sistemi Sonuç

3 Giriş Bir kurumun başarısında finansal, fiziksel ve insan kaynaklarının her birinin önemli yeri olmakla birlikte, bunlar arasında kuruma rekabet avantajı sağlama olasılığı en yüksek olan kaynak, insan kaynaklarıdır. Çünkü örneğin, üretim veya hizmet sunumunda kullanılan teknoloji, finansman ve pazarlama teknikleri aynı alanda çalışan diğer kurumlar tarafından taklit edilebilir. Ancak insan kaynakları yönetimi uygulamaları taklit edilmeye çalışılsa bile aynı başarılı sonuçların alınma olasılığı çok düşüktür. Bu nedenle kâr amacı olsun ya da olmasın tüm kurumlar ve yöneticiler için etkili insan kaynakları yönetimi en önemli hedeflerden biri haline gelmiştir

4 İnsanın yönetimi zordur. Çünkü her insan kendine özgüdür. Fiziksel, zihinsel ve duygusal boyutlarıyla anlaşılması ve yönetilmesi en zor olan kaynak insandır. Ancak bu kaynağın etkin biçimde yönetilmesi durumunda kurumların ulaşabileceği başarı düzeyi beklentilerin çok üzerinde olabilmektedir. İnsanın bağlılığını, odaklanmasını ve adanmasını sağlayan bir kurum, onun yaratıcı, üretken, sorun çözücü yeteneklerinden çok daha fazla yararlanacak ve çok önemli bir rekabet üstünlüğü elde edecektir

5 Personel Yönetiminden İnsan Kaynakları Yönetimine Geçiş Personel yönetimi ile ilgili ilk uygulamaların Sanayi Devrimi sonrası 1900 lü yılların başlarında Amerika Birleşik Devletlerinde başladığı görülmektedir li yıllardan sonra ise personel yönetimi işlevinin yapısal bir değişim göstererek yerini insan kaynakları yönetimine bırakmaya başladığı görülmektedir. Personel yönetiminden insan kaynakları anlayışına ulaşmada Sanayi Devrimi nin, endüstriyel psikolojideki ve davranış bilimlerindeki gelişmelerin etkisi oldukça büyüktür. Personel yönetimi, özlük hakları ağırlıklı olarak çalışanların seçimi, kendilerine uygun işlere yerleştirilmeleri, terfi etmeleri, vb. konulara ilişkin yöntem, politika ve uygulamaları içermektedir

6 Buna karşılık insan kaynakları yönetimi, özlük hakları, insan kaynakları ile ilgili plânlar, politikalar ve uygulamalar, işçi-işveren ilişkileri, eğitim ve geliştirme, vb. yöntem, teknik ve stratejileri öngörmektedir. Yani insan kaynakları yönetimi; personelin bulunması, yerleştirilmesi, eğitim ve geliştirilmesi ile performans değerlemesi, vb. konuları kapsamaktadır

7 Personel Yönetimi ve İnsan Kaynakları Yönetimi Arasındaki Farklar Personel Yönetimi İş odaklı Maliyet unsuru Kısa vadeli idari bakış açısı Personel politikalarının uygulanması Pasif-Reaktif yaklaşım Kapalı sistem Operasyonel faaliyet İnsan Kaynakları Yönetimi İnsan odaklı Önemli bir yatırım unsuru Uzun vadeli stratejik bakış açısı Şirket performansının arttırılması Proaktif yaklaşım Açık sistem Danışmanlık düzeyinde hizmet Orta düzeyde yetki Yüksek düzeyde yetki 7

8 Personel yönetimi ile İKY arasındaki temel fark felsefi düzeyde, işleve bakış açısındadır. Personel yönetimi iş odaklı, İKY ise, insan odaklı bir bakış açısına sahiptir. Bu, personel yönetiminin insanı büyük ölçüde gözardı ettiği ve sadece işlerin en iyi şekilde yapılması üzerine odaklandığı; İKY nin ise, doğru işlerin en iyi şekilde yapılmasını sağlamak için insanı ilgilendiren her türlü durumla ilgilendiği anlamına gelir

9 Personel yönetimi anlayışı insanı temel bir maliyet unsuru olarak görüp, tüm uygulamalarını buna göre yapar. İKY ise, insana maliyet unsuru olarak değil, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi gereken bir kaynak olarak bakar

10 Personel yönetimi kısa vadeli ve günlük işlerle uğraşırken, İK uzun vadeli ve stratejik bir bakış açısına sahiptir. Bu nedenle personel yönetimi daha alt örgütsel düzeyde faaliyet gösterirken insan kaynakları faaliyeti üst düzeyde, yer alır. Personel yönetiminin etkililiği önceden belirlenmiş personel politikalarının başarıyla uygulanmasıyla ölçülür. Buna karşılık İKY nin başarısı kurum performansına yaptığı katkı ile ölçülür

11 İKY, insan kaynaklarına ilişkin politikaların geliştirilmesi ve insan kaynağına ait problemlerin çözümünde pasif ve reaktif bir yaklaşım yerine, önceden hazırlanmış proaktif bir yaklaşım benimser. İKY işlevlerini yerine getirirken, dış çevreyi de gözönünde bulundururur. Açık sistem görüşünü esas alır, sorunları çözerken sadece işletmeye bağımlı kalmaz. Personel yönetimi ise problemleri kurum bünyesi içinde dar bir kapsamda ölçmeye çalışır

12 Görüldüğü üzere personel yönetimi ile insan kaynakları yönetimi yaklaşımı arasında önemli farklar mevcuttur. Artık personel yönetimi sadece personel departmanı ile sınırlı kalmamakta tüm organizasyon kademeleri ile koordinasyon içinde olan bir yapıya bürünmektedir. Bu noktada, kurumda bireye verilen değer, kurumun misyonu, vizyonu, kültürü gibi pek çok yeni yaklaşım personel yönetiminden insan kaynakları yönetime geçişi ifade eden yenilikler olarak ortaya çıkmaktadır. Bu alanda daha da ileri giden kurumlar stratejik insan kaynakları yönetimi yaklaşımını benimsemektedirler

13 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Değişen iç ve dış çevre koşulları, ortaya çıkan karmaşık sorunlar ve yeni yönetim anlayışları kurumların en önemli rekabet avantajı kaynağı olan insan a stratejik önem vermeyi kaçınılmaz kılmaktadır. Günümüzde her türlü üretim faktörünün ve özellikle kullanılan teknolojilerin hemen hemen benzer nitelikte olması nedeniyle, kurumlar arasında farklılığı oluşturan ve rekabet avantajı yaratan temel unsur; insan kaynaklarının sahip olduğu yetenek ve kapasitelerdir. Bu nedenle, insan kaynakları yönetimi işlevi günlük faaliyetlerin yerine getirilmesinin ötesinde stratejik bir unsur olarak da ön plana çıkmaktadır

14 Stratejik İKY, yeniliği ve esnekliği teşvik edecek bir kurum kültürü geliştirmek ve kurum performansını iyileştirmek için kurumun stratejik amaçları ve insan kaynakları yönetimi arasında ilişki kurmaktır. Bu noktada, stratejik İKY nin, İKY fonksiyonu ve faaliyetleri ile kurum stratejileri arasında bütünleşme sağlamaya çalışan bir yaklaşım olduğu ifade edilebilir

15 Stratejik insan kaynakları yönetiminin arkasındaki temel düşünce şudur: İnsan kaynakları yönetimi politika ve aktivitelerini formüle etmedeki amaç işletmenin amaçlarına ulaşmak için ihtiyaç duyduğu yetenek ve davranışları barındıran çalışanlara sahip olmaktır. Her kurumun, genel stratejik hedefleri bakımından insan kaynakları politikaları ve faaliyetlerine ihtiyacı vardır. Stratejik insan kaynakları yönetimi, kurumun stratejik hedeflerini başarması için gereken çalışan yetkinliklerini ve davranışlarını üretmek için insan kaynakları politikaları oluşturmakta ve uygulamaktadır

16 Ülkemizde sağlık sektöründeki İnsan Kaynakları uygulamalarında da burada bahsedilen tarihsel sürece benzer bir dönüşüm yaşanmaktadır. Sağlık kurumlarında Personel Yönetimi anlayışının büyük ölçüde terkedildiği, İnsan Kaynakları Yönetimi anlayışının özel sektör sağlık işletmelerinden başlayarak, kamu sektöründe de kabul görmeye başladığı, gerek Sağlık Bakanlığı, gerekse Bakanlık nezdindeki kurum, birlik ve hastanelerde yaygınlaştığı görülmektedir

17 Sağlık Sektörünün Önemi ve Türkiye deki İnsan Kaynakları Açısından Durum Sağlık sistemleri her ülke ekonomisinin ve toplumsal yapısının bir parçasıdır. Toplumsal hayatı etkileyen bütün gelişmeler sağlık alanını da etkilemektedir. Nüfusun yaşlanması, yeni türeyen hastalıklar bir taraftan, tıbbın ve teknolojinin değişimi diğer taraftan, sağlık sektörünü etkileyen değişimlerin başında gelmektedir. Sağlık çalışanlarının bilgi, yetenek ve becerileri bu değişen koşullarda baş etmede kritik hale gelmektedir

18 İnsan kaynakları etkili bir sağlık hizmeti için kritik bir kaynaktır. Çünkü emek yoğun bir sektör olan sağlıkta, hizmetlerin etkili, verimli, erişilebilir ve zamanında sunulabilmesi nitelik ve nicelik olarak yeterli sağlık insan gücünün yüksek motivasyon ve memnuniyet ortamında çalışması ile mümkündür. İnsan kaynaklarını kritik yapan diğer bir faktör de, bunlarla ilgili maliyetlerin sağlık kuruluşlarının bütçesinin önemli bir bölümünü oluşturmasıdır

19 Sağlık hizmetleri sektörü oldukça emek-yoğun bir sektördür. Sağlıkta insangücüne bu derece bağımlı olmanın sebeplerinden biri, bu hizmetlerin önceden üretilip depolanıp daha sonra tüketilememesinden ileri gelmektedir. Sağlık alanında hizmetin üretimi ile tüketimi aynı anda gerçekleşmektedir. Dolayısıyla sağlık hizmetinin tüketicileri ile sağlayanları arasındaki etkileşim, bu hizmetin sunumunun önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Sağlık sektöründe işgücünün yoğun kullanımı, sağlık yöneticilerinin dikkatlerini sağlık personelinin performanslarına yoğunlaştırmasını gerektirmektedir

20 Bu bağlamda sağlık sektöründe çalışanların hizmet kalitesi, insan yetenekleri ve değişen koşullara uyum sağlayabilme esnekliği açısından yeterli olmaları gerekmektedir. Böylece topluma sunulan sağlık hizmetlerinin daha iyi planlanması ve organize edilmesi, var olan eksiklerin giderilmesi ve aksaklıkların hızlı bir şekilde çözülmesi sağlanacaktır

21 Türkiye de 2003 yılından itibaren Sağlıkta Dönüşüm Programı (SDP) ile sağlık sistemini düzenleyen önemli reformlar gerçekleşmektedir. SDP ile farklı sigorta sistemlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) altında toplanmaları ve Genel Sağlık Sigortası Sisteminin oluşturulması gibi ana yapısal değişimlerin yanında kamu hastanelerinin verimliliğinin artırılması için çok önemli reformlar gerçekleştirilmiştir: SSK hastaneleri Sağlık Bakanlığına devredildi. Sağlık Bakanlığı (SB) hastanelerinde performansa dayalı ek ödeme sistemi uygulanmaya kondu. SB hastanelerine, hastane gelirlerinin yönetimi için daha fazla özerklik ve esneklik sağlandı

22 Sağlık bilgi sistemleri geliştirildi. Kamu hastanelerinin gelişmiş medikal teknolojiden faydalanmaları yeni yatırımlar ve bu hizmetlerin özel sektörden dış alım yolu (outsourcing) ile teminiyle sağlandı. Sözleşmeli personel istihdamına imkan verildi

23 Sağlıkta Dönüşüm Programı sağlık personeli ile ilgili de önemli reformlar içermektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından 2011 yılında yayınlanan Sağlıkta İnsan Kaynakları 2023 Vizyonu adlı rapor, sağlıkta insan kaynaklarının (SAİK) Sağlıkta Dönüşüm Programının önemli alt başlıklarından biri olduğunu vurgulamakta, mevcut durum tespiti yanında insan kaynakları ile ilgili farklı alanlarda geleceğe yönelik strateji, politika ve hedeflere yer vermektedir

24 İnsan Kaynakları Planlaması İnsan kaynakları planlaması temel anlamda, mevcut durumdaki insan kaynakları kapasitesini değerlendirme ve gelecekte beklenen işgücü arz-talebini önceden tahmin etme sürecidir. İK planlaması ile kurumların stratejik hedeflerine ulaşmayı sağlayacak insan kaynakları planları hazırlanmaktadır

25 Etkili bir insan kaynakları planlamasının en temel amacı doğru zamanda, doğru yerde, doğru sayıda ve yetenekte insanları sağlamak olarak belirtilebilir

26 Sağlık açısından bakıldığında, SAİK 2023 Raporunda belirtildiği gibi, bir ülkede mevcut sağlık hizmetlerini; doğru sayıda insanla, doğru yerde, doğru zamanda, doğru becerilerle, doğru motivasyon ve tutumlarla, doğru maliyetlerle, doğru verimlilikte, doğru işleri yaparak sunma ve sağlık hizmetlerini sunarken o ülkenin sosyal ortamına ve ekonomik şartlarına uygunluğu sağlama ihtiyacı vardır. İnsan kaynakları planlamasının amacı, bu ideale ulaşma yönünde katkı sağlamaktır

27 Değişen koşullarla beraber kamu ve özel sektör kurumlarında istihdam edilen personelin yeni uzmanlıklar ve becerilere sahip olması gerekecektir. Bunun yanı sıra, etkili ve verimli bir sağlık hizmeti sunulabilmesi için yeterli nicelik ve nitelikte sağlık personelinin doğru zamanda ve doğru yerde istihdam edilmesi gerekir

28 Sağlık Bakanlığı nın, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun ve çeşitli illerdeki Kamu Hastaneleri Birliklerinin insan kaynakları planlaması konusunda yoğun çalışmaları sözkonusudur: Hekim, hemşire vb. farklı personel için iş yükü analizi çalışmaları yapılmaktadır. İleriye yönelik personel ihtiyacı konusunda projeksiyonlar yapılmaktadır. Kamu hastanelerinin birlik şeklinde örgütlenmesi bu hastaneler arasında özellikle ileri düzeyde uzmanlık gerektiren dallarda personel paylaşımına imkan vermiştir. Birlik örgütlenmesi kariyer planlaması ve yetenek yönetimi açısından katkı sağlamaktadır

29 Kamu sektöründe işe alım ve terfi sürecinin liyakat, şeffaflık, nesnellik temelinde gerçekleştirilmesi ve çalışanların niteliklerine uygun kariyer planlaması yapılması gerekirken, zaman zaman eş, dost, akrabalık veya siyasi ilişkilerin devreye girdiği ve bu süreci olumsuz etkilediği görülmektedir. Sağlık yönetimi alanı ile işletme yönetimi alanının içiçe geçmiş olması, nitelikli yönetici temininde sıkıntı yaratmaktadır

30 İnsan Kaynakları Eğitimi Eğitim ve geliştirme faaliyetleri hem personelin, hem de kurumun kendisinin daha etkin ve verimli hale getirilmesi ve başarısının arttırılması ile ilgili bütün faaliyetleri kapsar. İnsan kaynaklarını eğitim ve geliştirme faaliyetleri olmadan, çalışanların iş için gerekli yeteneklerini, bilgilerini, becerilerini ve deneyimlerini güncellemek ve onların performanslarını iş performansını etkileyecek şekilde artırmak mümkün değildir

31 Kurum açısından eğitim faaliyetinin önemi, sahip olunan insan kaynağında fark yaratarak, onların moral ve motivasyonlarının artmasını sağlamak, verimliliği artırarak, rekabet ortamında işletmeye güç kazandırmak olarak kendini göstermektedir

32 Sağlık Sektörü için Öneriler: Eğitime ayrılan bütçenin arttırılması, Hizmetiçi eğitimlerde konu çeşitliliğinin arttırılması, Motivasyon, liderlik gibi yönetici geliştirmeye yönelik eğitimlere ağırlık verilmesi, Bütün eğitimlerin alanında profesyonel kişiler tarafından verilmesi, Sağlık teknolojilerindeki gelişmelere uygun eğitimler düzenlenmesi, Gerekli durumlarda eğitimlerde uluslararası işbirliklerine gidilmesi,

33 Eğitimde kullanılan materyal ve yöntemlerin konu ile uyumunun sağlanması, Tıp Fakültelerinin sayıca artması, uzun vadede hekim sayısının artmasını sağlamakla birlikte, eğitimin kalitesi yönündeki endişeler devam etmektedir. Hastanelerde çalışan idari görevlerde çalışan personelin sağlık işletmeciliği, hastane yönetimi gibi konularda yüksek lisans programlarına devamının desteklenmesi

34 Kamu sektöründe ve özel sektörde çalışan bütün sağlık personelinin, belirli aralıklarla bilgi-beceri yenileme eğitimleri alması önerilebilir. Eğitimlerle hem personelin şimdiki işini daha iyi yapıyor olması, hem de gelecekte alacağı göreve hazırlanması amaçlanmalıdır. Dolayısıyla eğitim programlarının kariyer planları ile ilişkisi kurulmalıdır

35 Hizmetiçi eğitimlerin değerlendirilmesinde sadece katılımcıların memnuniyet ölçümü değil, eğitimde aktarılan bilgilerin görev başında kullanılıp kullanılamadığını ölçecek bir değerlendirme yapılması gereklidir. Elektronik öğrenme yönteminin hizmetiçi eğitimlerde daha yaygın kullanılması gereklidir

36 Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü; Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES) ile sağlıkta insan kaynakları eğitim kapasitesinin artırılmasını, sağlık personelinin bilgi ve becerilerini geliştirerek, görevlerini daha iyi yerine getirebilmelerini ve mesleki gelişimlerinin devamını sağlamayı amaçlamaktadır

37 USES Eğitimleri Microsoft Office Eğitimleri Temel Yönetici Becerileri Eğitimi İleri Yönetim Becerileri Eğitimi Sağlık Yönetimi ve İşletmeciliği Sertifika Programları Hemşirelik Hizmetleri Yönetim Eğitimi

38 Performansa Dayalı Ek Ödeme Sistemi Performans değerlendirme, kişinin yeteneklerini, potansiyel gücünü, iş alışkanlıklarını, çabalarını, davranışlarını ve benzeri niteliklerini belirlemeye yönelik sistematik bir ölçmedir. Performans değerlemesine dayanarak ücret artışı, ek ödemeler, terfi, transfer, işten çıkarma gibi idari kararlar verilebilmekte ve performansı geliştirmek için alınacak önlemler belirlenmektedir

39 Nitelikli personeli kuruma çekebilmek, tutabilmek ve motive edebilmek için çalışanlara verilen ücretlerin cazip olması gerekir. Diğer taraftan sağlık hizmetlerinin sunulması sürecine dâhil olan insan kaynakları, gelecek açısından bir yatırım teşkil eden sabit varlıklar olarak görülmek yerine, çoğunlukla bir maliyet unsuru olarak ele alınmaktadır. Dolayısıyla ücret ve ödemeler hem sağlık personeli, hem de kurumlar açısından hassas bir konudur

40 Ülkemizde Sağlık Bakanlığı hastanelerinde 2004 yılında Performansa Dayalı Ödeme Sistemine geçilerek, sağlık hizmeti arzında verimlilik artışının sağlanması amaçlanmıştır. Performansa Dayalı Ek Ödeme Sistemi, sağlık personelinin üretkenliğini artırmada ve önceden yeteri kadar sağlanamayan sağlık hizmetlerinin miktarını artırmada başarılı olmuştur. Bununla birlikte, performansa dayalı ek ödeme sistemlerinin başarısı konusunda uluslararası literatürde ve ülkemizde çelişkili araştırma sonuçları mevcuttur

41 Hastanelerde uygulanan performansa dayalı ek ödeme sisteminin zayıf noktası ödemelerinin verilen hizmetin sonucuna göre değil, çıktı sayısına göre yapılmasıdır. Bugün Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere gibi gelişmiş ülkelerin de karşı karşıya kaldığı bu sorun, ülkemiz için de geçerlidir. Sağlık hizmetleri arzı artmaktadır fakat kalite konusundaki iyileşme çok yavaştır

42 Ülkemizde kamu hastanelerinin SDP öncesi ve sonrası (özellikle performansa dayalı ek ödeme sonrası) verimlilik düzeyini karşılaştırmak üzere 2001 ve 2006 yılı verilerini baz alarak yapılmış bir araştırmada, ortalama ayaktan hasta ziyaretleri, yatan hasta vakaları ve toplam ameliyat sayılarının belirtilen dönem içinde sırasıyla %78, %30 ve %122 arttığı belirlenmiştir. Araştırmacılar, bir taraftan sağlık çıktılarında sadece beş sene içinde gerçekleşmiş bu artışın gereksiz taleplerle sağlık personeli tarafından yaratılıp yaratılmadığı sorusunu ifade etmekte, bir taraftan da, SDP reformları ile vatandaşın sağlık hizmetine erişimini artırmak adına çok önemli adımlar gerçekleştirildiğini, dolayısıyla, sağlık çıktılarındaki artış, önceden erişimi kısıtlı halkın yoğun talebinden kaynaklanabileceğini de belirtmektedirler

43 Sağlık sektörünün yaşadığı yapısal dönüşüm, başarılı insan kaynakları yönetiminin bu sektördeki kurumların performansındaki rolünü daha da önemli hale getirmektedir. Ülkemiz bu alanda önemli ilerlemeler kaydetmekle beraber, pekçok konuda daha fazla iyileştirmeye ihtiyaç vardır

44 Sağlık sektörü doğrudan insanla ilgili bir sektör olduğu için, mevcut sorunlara hızlı ve anında çözümler getirme imkânı bulunmamaktadır. İnsan kaynaklarının arzı ve kullanımı ile ilgili mevcut ve gelecekte ortaya çıkabilecek sorunların üstesinden gelebilmek için, bunların sistematik ve tutarlı bir geliştirme programı çerçevesinde kararlılıkla ele alınmaları gerekecektir

45 İlginize teşekkür ederim

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE PERSONEL SEÇİMİ VE PSİKOTEKNİK TESTLERİN ÖNEMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Emel ERDOĞDU

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİM MODELİ OLARAK DENGELİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE HİZMET SEKTÖRÜNDE ALAN ÇALIŞMASI ÖRNEKLERİ YÜKSEK

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ DERS NOTLARI Doç.Dr.GürhanUYSAL Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun 1 Giriş Bu araştırmada insan kaynakları uygulamaları olarak işgören bulma ve seçme süreci,

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2014-2018

STRATEJİK PLAN 2014-2018 STRATEJİK PLAN 2014-2018 ŞUBAT 2014 2 / Stratejik Plan 2014-2018 Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. Bakanın Mesajı Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU Sağlık

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ORGANİZASYON VE YÖNETİMİNDE YAŞANAN SORUNLAR ve MEVCUT DURUM ANALİZİ. Coşkun Can Aktan

SAĞLIK BAKANLIĞI ORGANİZASYON VE YÖNETİMİNDE YAŞANAN SORUNLAR ve MEVCUT DURUM ANALİZİ. Coşkun Can Aktan SAĞLIK BAKANLIĞI ORGANİZASYON VE YÖNETİMİNDE YAŞANAN SORUNLAR ve MEVCUT DURUM ANALİZİ Coşkun Can Aktan I. GİRİŞ Türkiye Cumhuriyeti Anayasası na göre, ülke sınırları içinde yaşayan herkesin, sağlıklı bir

Detaylı

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi 1 Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi Ortak Değerlendirme Çerçevesi 2006 İçindekiler Giriş Girdi Kriterleri Kriter 1: Liderlik Kriter 2: Strateji ve

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ?

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ? TC ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE KARİYER DANIŞMANLIĞI ANA BİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ? Yüksek Lisans Dönem Projesi

Detaylı

Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011

Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 THE WORLD BANK Mayıs 2012 . Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 THE WORLD BANK Mayıs 2012

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

Cemal ELİTAŞ * Veysel AĞCA **

Cemal ELİTAŞ * Veysel AĞCA ** FİRMALARDA ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEĞERLEME YAKLAŞIMLARI: KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE Multi-Dimensional Performance Measurement Approaches in Firms: A Conceptual Framework Cemal ELİTAŞ * Veysel AĞCA ** ÖZET

Detaylı

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ İÇİNDEKİLER

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ İÇİNDEKİLER GÜNCEL İŞLETMECİLİK KONULARI - 95 İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Ali ALAGÖZ * İÇİNDEKİLER

Detaylı

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ HAVAALANI TERMİNAL BİNALARINDA YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ M. Cemil ACAR Havaalanları Daire Başkanı (Yüksek Mimar) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Yayınları Havaalanları Daire Başkanlığı Sivil Havacılık Genel

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE ÇALIŞANLARIN KENDİLERİNE DOĞRU YOLCULUK YÖNTEMİ: YETENEK YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE ÇALIŞANLARIN KENDİLERİNE DOĞRU YOLCULUK YÖNTEMİ: YETENEK YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE ÇALIŞANLARIN KENDİLERİNE DOĞRU YOLCULUK YÖNTEMİ: YETENEK YÖNETİMİ Doç. Dr. Selen DOĞAN Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon A.B.D.

Detaylı

KİBAR HOLDİNG in tüm riskleri ondan soruluyor

KİBAR HOLDİNG in tüm riskleri ondan soruluyor Sayı 5 - Mayıs 2013 ALİ KAMİL UZUN İÇ DENETİMİN DUAYENİ URAL AKÜZÜM ETIK OLMAK KARLI MIDIR? TAMER SAKA KİBAR HOLDİNG in tüm riskleri ondan soruluyor 19 MAYIS 1919 E D İ T Ö R İmtiyaz Sahibi İsa Ersoy isaerso@gmail.com

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM

YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM HAZIRLAYANLAR Prof.Dr.Kamil Ufuk BİLGİN Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Öğretim Üyesi ve (TODAİE) Yerel Yönetimler Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü Dr.Aslı

Detaylı

İŞLETMELERDE EĞİTİM VE GELİŞTİRME

İŞLETMELERDE EĞİTİM VE GELİŞTİRME T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2501 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1472 İŞLETMELERDE EĞİTİM VE GELİŞTİRME Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Esra TURHAN (Ünite 1) Prof.Dr. Ali ŞİMŞEK (Ünite 2, 4, 5, 8) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017. MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017. MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017 MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ Ülkemizin sürdürülebilir ekonomik ve sosyal gelişmesini

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI ÖRGÜTSEL KÜÇÜLMENİN İŞGÖRENLERE ETKİSİ: BİR KAMU HİZMET SEKTÖRÜ UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Mehtap ÖZTÜRK

Detaylı

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI K O S G E B KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGEMCİ Haziran

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

TÜRKİYEDE İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (AMASYA İLİ ÇEVRESİNDE BİR UYGULAMA)

TÜRKİYEDE İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (AMASYA İLİ ÇEVRESİNDE BİR UYGULAMA) TÜRKİYEDE İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (AMASYA İLİ ÇEVRESİNDE BİR UYGULAMA) Kadir ARDIÇ Gaziosmanpaşa Üniversitesi Musa DÖVEN Gaziosmanpaşa Üniversitesi ABSTRACT Human resources management

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM Kasım 2013 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 21 Sağlık-Sen Adına

Detaylı

Sürdürülebilir Kamu İlaç Finansman Modeli için yol haritası ve süreç yönetimi

Sürdürülebilir Kamu İlaç Finansman Modeli için yol haritası ve süreç yönetimi Sürdürülebilir Kamu İlaç Finansman Modeli için yol haritası ve süreç yönetimi Haziran 2012 2 İçindekiler Giriş...1 Mevcut Durum Analizi...2 Sürdürülebilirlik...14 Yapısal Reform Alanları...18 Sürdürülebilir

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAYISAL YÖNTEMLER BİLİM DALI DOKTORA TEZİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ ERGÜN EROĞLU

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi Her beceri

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4 Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4 T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İnönü Bulvarı No: 42 PK: 06520 Emek / Ankara

Detaylı

Ticari Bankalarda Pazarlama Stratejilerinin Uygulanması ve Türkiye deki Ticari Bankalar Üzerine Bir Alan Çalışması

Ticari Bankalarda Pazarlama Stratejilerinin Uygulanması ve Türkiye deki Ticari Bankalar Üzerine Bir Alan Çalışması 1 Ticari Bankalarda Pazarlama Stratejilerinin Uygulanması ve Türkiye deki Ticari Bankalar Üzerine Bir Alan Çalışması Metehan TOLON * Giriş Para piyasası kurumu olan bankalar kullandıkları pazarlama stratejileri

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE NE ÇALIŞIYOR, NEDEN ÇALIŞIYOR?

MESLEK EĞİTİMİNDE NE ÇALIŞIYOR, NEDEN ÇALIŞIYOR? MESLEK EĞİTİMİNDE KALİTE İÇİN İŞBİRLİĞİ MESLEK EĞİTİMİNDE NE ÇALIŞIYOR, NEDEN ÇALIŞIYOR? OKUL-İŞLETME İŞBİRLİKLERİNE DAİR POLİTİKA ÖNERİLERİ YAYINA HAZIRLAYAN IŞIL ORAL Yapım Myra Koordinasyon Rauf Kösemen,

Detaylı