GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Elektrik ve do algaza ZAM YOK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, dolar kurunun elektrik ve do al gaz fiyatlar na etkisine iliflkin, "Dövizle alakal hareketlenmeleri kendi içimizde absorbe etmeye, tolere etmeye çal fl yoruz" dedi. 2 TEMMUZ 2013 SALI F YATI: 25 Kr Çankaya da arazi temizli i HABER 18 DE Kaza geçiren sahibinin bafl ndan ayr lmad HABER 18 DE HABER 16 DA Y ld z, Son bir ayl k süre içerisinde dolar paritesi 1,84'ten 1,94 civar na s çrad. Son 3-4 ay de erlendirdi- imizde yüzde 5'ler civar nda maliyetlerimizle alakal bir yükselme oldu. Ama flu ana kadar yapm fl oldu umuz çal flmalarla vatandafl m za, müflterimize yans tmamak ve onlar n bu s k nt ya girmemesi için çal flmalar yap - yoruz. Onun için su kaynaklar m z, yerli kaynaklar m z harekete geçirmemiz gerekiyor." diye konufltu. HABER 16 DA KEÇ ÖREN METROSU NDA SONA DO RU HABER 15 DE S NCAN DA KIBRIS GAZ LER UNUTULMADI HABER 17 DE YEMEN DE MESLEK E T ME TÜRK DAMGASI HABER 19 DA

2 2 YARIN SineMagazin ZM R - E lence dünyas n n En güçlüler listesinin ilk 10 s ras nda kad nlar n hakimiyeti bulunuyor. Forbes Dergisi nin kazançlar, popülerlikleri, yaz l, görsel ve sosyal medyadaki etkileri gibi kriterleri göz önünde bulundurarak haz rlad 100 isimlik listenin ilk 10 unda 7 kad n sanatç yer al yor. Tüm kriterlerin ortalamas göz önüne al nd nda listenin ilk s ras nda verdi i konserlerle Türkiye de de ad ndan s kça söz ettiren flark c Jennifer Lopez var. Albüm sat fllar ndan dünya turnesine, moda ve kozmetik alan ndaki yat r mlar ndan ABD de jüri üyesi olarak kat ld program n reytinglerini art rmas na kadar att her ad m medya taraf ndan yak ndan izlenen Latin flark c, y ll k 52 milyon dolarl k geliriyle ilk s rada yer almasa da çok kazananlar listesinde ön s ralarda bulunuyor. En güçlüler listesinin ikinci s ras nda ise televizyon ekran n n en tan nan yüzlerinden biri olan Oprah Winfrey dikkati çekiyor. Winfrey, sadece ülkesinde de il, dünya genelinde 20 y ld r izlenen TV program n geçti imiz y l görkemli bir flov ile sonland rsa da e lence dünyas nda 165 milyon dolarla hala en çok kazanan isim. Televizyonda yap mc olarak çal flmay sürdüren Winfrey, 3 milyar dolara yaklaflan toplam servetiyle, dolar milyarderleri listesinde de kendine yer buluyor. Listenin üçüncü s ras ndaki Justin Bieber ise puanlar n daha çok hakk nda yap lan haberlerden ve sosyal medyadaki aktifli inden kazan yor. Twitterda 21 milyon takipçisi bulunan flark s Baby, Youtube de 750 milyon kez izlenen 19 yafl ndaki Kanadal flark c Bieber, Facebook da da 43 milyon kifli taraf ndan be enilerek rekora imza atmay baflard. Listenin dördüncü ve beflinci s ralar nda iki kad n flark c Rihanna ve Lady Gaga bulunuyor. Sosyal medyadaki en baflar l isimler olan Rihanna ve Lady Gaga, k r lmas güç rekorlara imza at yor. Facebook ta 53 milyon hayran yla Rihanna öne ç karken, ilginç kostümleri ve flovlar yla tan n n Lady Gaga da 37 milyon takipçisiyle twitterdaki ilk isim olmay baflar yor. Özel hayat ndaki sorunlar ve hakk nda ç kan olumsuz haberler nedeniyle son birkaç y ld r eski popülerli ini yakalamakta zorlansa da Britney Spears, hala en güçlü ve etkili isimler aras ndaki yerini koruyor. Yeni albümü ve turnesiyle eski günlerine dönmeyi uman flark c y listede, TV flovuyla e lence dünyas n n gündeminde kalan Kim Kardashian izliyor. Listenin sekizinci s ras ndaki flark c 2 Temmuz 2013 E lence dünyas n n En güçlüler listesinde kad n hakimiyeti var Jennifer Lopez Oprah Winfrey Kathy Perry ise sempatik tav rlar n n yan s ra mesle indeki baflar lar yla s k s k haberlere konu oluyor. 28 yafl ndaki flark c, geçti imiz y l ayn albümden befl flark s n n liste bafl olmas yla Michael Jackson un bu alandaki rekorunu egale etmeye baflarm flt. Listenin ilk onunda son iki s ray Hollywood un iki ünlü, zengin ve baflar l erke i paylafl yor. Yap mc l n ve baflrolünü üstlendi i Görevimiz Tehlike serisinden özel hayat na, çocuklar ndan yaflam biçimine kadar att her ad m haber olan Tom Cruise, sineman n en ilgi çeken isimlerinden biri olmay baflar yor. Hollywood un dahi çocu u Steven Spielberg ise 10. s radan listeye giren isim oldu. Oprah Winfrey gibi ABD nin dolar milyarderleri listesinde de kendine yer bulan 66 yafl ndaki yönetmen, 12 dalda Oscar aday olan son filmi Lincoln ün baflar s yla, uzun y llar daha listede yer almay sürdürece ini sevenlerine duyurdu. Spielberg in kiflisel servetinin 3.2 milyar dolar oldu u belirtiliyor. Listede aktrist Angeline Jolie 13, flark c Elton John 17, Brad Pitt 28, Leonardo Di Caprio 46, Julia Robert ise 80. s rada yer al yor. (AA) sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Muhbir, Trans, Man Of Steel, ntikam Kurflunu, Arkadafl m Max, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Do al Kahramanlar, H zl ve Öfkeli 6 Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Man Of Steel, Muhbir, Arkadafl m Max, Karanl ktan Gelen, Hangover 3: Gelekten Bir Gece, Do al Kahramanlar, H zl ve Öfkeli 6 Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) Trans, Havada Aflk Var, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Arkadafl m Max, Sihirbazlar Çetesi, H zl ve Öfkeli 6, Büyük Umutlar Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Trans, Man Of Steel, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Arkadafl m Max, Karanl ktan Gelen, Do al Kahramanlar, Hangover 3: Felekten Bir Gece, Sihirbazlar Çetesi, H zl ve Öfkeli 6 Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Man Of Steel, Muhbir, Arkadafl m Max, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Hangover 3: Felekten Bir Gece, Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Man Of Steel, Muhbir, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Arkadafl m Max, Hangover 3: Felekten Bir Gece, Sihirbazlar Çetesi, H zl ve Öfkeli 6 Ankara Moviecity (Keçiören) (312) Man Of Steel, Arkadafl m Max, Do al Kahramanlar, H zl ve Öfkeli 6, Ankara Forum Cinema Pink (Etlik) (312) Havada Aflk Var, Beflinci Emir: Ölüm, Man Of Steel, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Arkadafl m Max, Do al Kahramanlar, Hangover 3: Felekten Bir Gece, H zl ve Öfkeli 6 Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) Man Of Steel, H zl ve Öfkeli 6, Vazgeçmem Senden, Ko ufl Akademisi, Iron Man 3 Ankara Cinemaximum (Armada) Man Of Steel, Star Trek: Bilinmeze Do ru, ntikam Kurflunu, Arkadafl m Max, Do al Kahramanlar, Hangover 3: Felekten Bir Gece, Sihirbazlar Çetesi, H zl ve Öfkeli 6

3 2 Temmuz 2013 Tetik çekme halay çek KAHRAMANMARAfi - ZZET MAZI - Türko lu ilçesinde polis ve belediye ekipleri, aç k hava mahalle dü ünlerinde silah ve izinsiz havai fiflek kullan m sonras yaflanan olaylar önlemek amac yla, Tetik Çekme Halay Çek adl proje haz rlad. Yaz döneminde özellikle k rsal bölgelerdeki geleneksel mahalle dü ünlerinde art fl gözleniyor. Çiftlerin dünya evine girdi i özel günler her bölgede farkl l k gösterse de çeflitli e lencelerle kutlan yor. Ancak bilinçsizce kullan lan silahlar kimi zaman istenmeyen olaylar da beraberinde getiriyor. Türko lu Emniyet Müdürlü ü ve Türko lu Belediyesi de dü ünlerdeki üzücü olaylar n önüne geçebilmek amac yla Tetik Çekme Halay Çek projesini hayata geçirdi. Polis, dü ün izni için gelen aile H CR RUM msak : kindi : Yaflam 23 fiaban 19 Haziran Günefl : Akflam : Ö le : Yats : YARIN büyüklerine davetiyelerin içerisine konulmak üzere uyar broflürü ve projenin ismi yaz l ç kartmalar veriyor. Zab ta ekipleri de pankart asarak vatandafl n dikkatini çekiyor. Dü ün törenlerine kat lan ekipler gelindamatla halay çekerek vatandafllar, silah kullanmamalar konusunda uyar yor. Türko lu Kaymakam Tuncay Akkoyun AA muhabirine yapt aç klamada, bölgedeki dü ün merasimlerinin yaz n artt n belirtti. Dü ünlerde, e lencenin yan nda herkesi üzen çeflitli hadiselerin meydana geldi ini an msatan Akkoyun, bunlar n da ateflli silahlar, patlay c ve yan c maddelerden kaynakland n söyledi. Haz rlanan projeyle zaman zaman yaralanma ve ölümle sonuçlanan talihsiz olaylar n önüne geçmeyi amaçlad klar n dile getiren Akkoyun, flunlar kaydetti: Dü ün davetiyelerinin içerisine konulmak üzere 3 bin broflür bast rd k. Çeflitli noktalara ve dü ün alanlar na uyar afiflleri as l yor. Gelin arabalar da projenin ismi yaz l ç kartmalarla süsleniyor. Tüm bunlar n yan nda polis ve zab ta ekiplerimiz dü ünleri tek tek dolaflarak projeyi anlat yor. Bu arada, dü ün izni için gelen bir aileye projeden bahseden komiser Türker Kuruman, gelin ve damada sürpriz yapt. Kuruman, dü ün hediyesi olarak otomobilini gelin arabas yap lmak üzere süsletti. Polisin hay rl olsun ziyaretinde bulundu u gelin Fatma Topcuo lu ise uygulamay desteklediklerini belirterek, dü ünlerde silah kullan lmamas n istedi. (AA) Gaziantep te 23 ton kaçak fleker ele geçirildi GAZ ANTEP - Gaziantep Gümrük Muhafaza Kaçakç l k ve stihbarat Müdürlü ü ekipleri, yurda yasal olmayan yollarla sokulan 23 ton 50 kilogram kaçak toz fleker ele geçirdi. 2 ayr adreste yap lan operasyonda 7 kifli gözalt na al nd. Gümrük Muhafaza ekipleri, yurda yasal olmayan yollardan sokulan kristal toz fleker sat c lar na yönelik gerçeklefltirdi i operasyonda, depo, minibüs ve TIR arac nda yap lan aramalarda, çuvallar içerisinde 23 ton 50 kilogram kaçak fleker ele geçirdi. Bulunan flekerde yap lan analizlerde, flekerin Türkiye de üretiminin gerçeklefltirilmedi i ve fleker kam fl ndan üretildi i tespit edildi. fieker kam fl ndan mamul ele geçirilen fleker ve tafl mada kullan lan araçlar n de erinin 300 bin TL oldu u ifade edildi. Olayla ilgili A.G., Ö.A., M.Ö., M.T., E.A., D.G. ve C.G. adl 7 kifli hakk nda 5607 say l Kaçakç l kla Mücadele Kanununa muhalefetten Gaziantep Cumhuriyet Baflsavc l 'na suç duyurusunda bulunuldu. (CHA) Arabuluculuk e itimleri bafllayacak ANKARA - Arabuluculuk Kanunu'nun yürürlü e girmesiyle birlikte e itim çal flmalar na da h z verildi. Bu kapsamda hukuk fakültesi bulunan üniversitelerin hukuk fakülteleri, Türkiye Barolar Birli i ve Türkiye Adalet Akademisi'ne arabuluculuk e itimi vermek üzere izin verilecek. 7 Haziran 2012 tarihli ve 6325 say l Hukuk Uyuflmazl klar nda Arabuluculuk Kanunu, 22 Haziran 2012 tarihli ve say l Resmî Gazete'de, Hukuk Uyuflmazl klar nda Arabuluculuk Kanunu Yönetmeli i de 26 Ocak 2013 tarihli ve say l Resmi Gazete de yay mland say l Hukuk Uyuflmazl klar nda Arabuluculuk Kanunu nun 23 üncü maddesi uyar nca, bünyesinde hukuk fakültesi bulunan üniversitelerin hukuk fakülteleri, Türkiye Barolar Birli i ve Türkiye Adalet Akademisi'ne arabuluculuk e itimi vermek üzere izin verilecek. Bu kurulufllar n birden fazlas n n kendi aralar nda ifl birli i yapmalar halinde tek bir kurulufl e itim izni için baflvuracak. Baflvuru flartlar ise flöyle: 6325 say l Hukuk Uyuflmazl klar nda Arabuluculuk Kanunu'nun 23'üncü ve Hukuk Uyuflmazl klar nda Arabuluculuk Yönetmeli inin 28'inci maddesinde belirtilen flartlar tafl yan kurulufllar baflvuruda bulunabilecek. Baflvurular n Adalet Bakanl Hukuk flleri Genel Müdürlü ü Arabuluculuk Daire Baflkanl 'na istenen belgeler ile birlikte yaz l olarak bizzat veya posta yoluyla yap lmas gerekiyor. Baflvuru için istenen belgeler ise flu flekilde: Baflvuru dilekçesi Verilecek arabuluculuk e itiminin içeri i ve sürelerini kapsar flekilde e itim program E iticilerin say s, unvanlar ve uzmanl klar ile yeterlikleri hakk nda aç klay c, gerekçeli ve yeterli bilgiler veren belge E itim program n n finansman kaynaklar hakk nda aç klay c, gerekçeli ve yeterli bilgiler veren belge E itim verilecek mekanlar hakk nda aç klay c, gerekçeli ve yeterli bilgiler veren belge (CHA)

4 4 YARIN Turizm Celalabad B fikek - Orta Asya'daki Fergana vadisinde K rg zistan' n güneyinde üçüncü en büyük flehri Celalabad, do al güzellikleri, verimli topraklar, kapl calar ve renkli üç kubbesiyle gösteriflli kap dan flehre giriliyor. Özbekistan s n r n n hemen yan bafl nda yer alan Celalabad' n ad, Büyük pek Yolu'nun geçti i arazilerde s n rlar n kapal olmas ndan dolay gar n hizmete kapand ve insanlar n raylar n üstünde ticaretini yürüttü ü anlat l yor. Özbek mimarisiyle yap lan camileri ve binalar flehre ayr renk kat yor. ki Türk kafesinin hizmet verdi i kentte, özellikle hizmet ve otelcilik sektöründe daha yap lmas gereken çok fley oldu unu gösteren bir dizi s k nt görünüyor. kervansaraylar n yap m yla ünlenen Celal ad Din flahs n n ad ndan geldi i belirtilen kaynaklara göre Celalabad flehrinin oluflmas 19. yüzy l n n ilk y llar na dayan yor. Hokand Hanl 'n n bölgede kale ve kervansaraylar oluflturmas yla bölgede nüfusun artmas na neden oldu u dönemde bölge halk, tar m ve hayvanc l k iflleriyle u raflt ve hastalara halen flifa vermeye devam eden kapl calara gelenlere de hizmet verdi i ifade ediliyor. Ruslar n, 18. yüzy l n ikinci yar s nda bölgeye girmesiyle Hokandlar n kurdu u kale ve yap lar n yerine garnizon ve askeri hastaneler kurmas, bölgede yeni dönemi bafllatm flt. Fergana vadisinde flehirleflmeye büyük önem vermeye bafllayan Ruslar, 1916'da Celalabad ile Özbek flehri Andican kentleri birbirine ba layan ilk demiryolu ve gar infla etmifl, flehir tümüyle imar edilmifl, kapl calar yeniden düzenlenmifl ve endüsti at l mlar bafllat lm flt. Yaklafl k 140 y ll k geçmifle sahip Celalabad kentinin, 1991'de Ofl eyaletinden ayr larak ayr bir idari eyalet haline gelmesinin ad ndan nüfusu sürekli artt göze çarp yor. Celalabad, Kara-Kul, Kök-Jangak, Mayluu-Suu, Tafl-Kömür, Koçkor-Ata ve Kerben kasabalar yla yan s ra Aks, Ala-Buka, Bazar-Korgon, Nooken, Suzak, To uz- Toro, Togtogul ve Çatkal ilçeleriyle ülkede en büyük üçüncü eyaleti oluflturan Celalabad' n nüfusu bugün bir milyona ulafl rken, nüfusunun yar ya -"Kurmanbek Kap s "- Rus mimarisinin izlerini bar nd ran Celalabad kent merkezinde, düzenli, genifl ve yeflil caddeleriyle çok say da e lence ve kültür park, tam bir huzur kenti and r yor. Celalabad kent merkezine, üç gözlü renkli üç kubbesiyle gösteriflli kap dan flehre giriliyor. Bu dev ve gösteriflli yap, Mo ollar döneminde Cumgar devletinin ac mas z bask lar na direnen ve destanlarda kendi halk n istiladan kurtard belirtilen K rg z kahraman "Kurmanbek" ad n tafl yor. 2001'de yap lan kap n n önünde Kurmanbek kahraman n sa elinde m zrak, sol eli aç k at üstündeki heykeli yer al yor. Celalabad ve kentin simgesi kap n n önünde ve yan nda, evlilik günlerinde çiftlerin lüks limuzinleriyle hat ra foto raf çektirdi i bir alana dönüflmüfl durumda. -"Ekonominin can damar "- fiehir yer ölçümü olarak büyük olmasa da ülke ekonomisinin can damar d r. Celalabad, topraklar nda yetifltirilen meyve ve sebzelerin bollu uyla temiz sular yla enerjisiyle ve turizm çeflidiyle ülke ekonomisine büyük katk da bulunuyor. fiehirde, Biflkek'teki birçok üniversitenin fakülte binalar yan s ra Celalabad Devlet Üniversitesi (JAGU) ile Türk Dünyas Araflt rmalar Vakf Kurucusu merhum Prof. Dr. Turan Yazgan' n önderli inde Celalabad ktisat ve Giriflimcilik Üniversitesi çat s alt nda meyve çeflitleri, nar, limon, M s r, fiam f st ve ceviz yetifltiriliyor. Celalabad' n en meflhur ve çok leziz cevizidir. Bazar- Korgon ilçesine yak n bölgede bulunan da köyü Arslanbob, ülkede en büyük ve eski ceviz ormanlar yla dikkati çekiyor. Ceviz a ac n birinin y lda kilogram ceviz verdi i belirtiliyor. Celalabad kentinden 70 kilometre mesafede ve metre rak ma sahip Arslanbob, eflsiz manzaras yla da yürüyüflleri için ideal bir yer. Eyalette, çok say da alt n, Gümüfl, kömür maden ocaklar ve hidroelektrik santrali bulunuyor. Nar n nehri üzerinde kurulu devasa Togtogul Baraj 'nda üretilen elektrik, hem K rg zistan' n hem de komflu ülkelerin baz bölgelerini karfl l yor. Baraj n turkuaz renkli göleti tepelerle çevrili, etraf ndaki do a güzelli i ise göz kamaflt r yor. K rg zistan' n yar s ndan fazla elektri in üretildi i ve Orta Asya'da en büyük baraj olarak dikkati çeken Togtogul, 19 milyar metreküp kapasiteli. Tanr Da lar' n üstündeki Togtogul baraj ndan akan suyun yüzde 90' n n komflu Özbekistan ile Kazakistan' n kulland biliniyor. K rg zistan, mevcut elektrik hidroelektrik santrallerden üretilen enerjinin kendisine yetiremeyince, barajdan bofla akan su nehirlerin üstünde hidroelektrik santraller kurarak elektrik ihtiyac n yak n n Özbek kökenleri oluflturuyor. kurdu u Türk Dünyas K rg z-türk karfl lamak istiyor. Baz komflu ülkeler, Nüfusun yüzde 77'si köylerde 23'ü ise flehirlerde yafl yor. K rg zistan' n ba ms zl na kavuflmas n n ard ndan flehirleflmenin durma noktas na geldi i her ad mda anlafl l rken, eyalette ve kent içinde genellikle tek katl evlerin infla edilmesine devam ediliyor. Sovyet Birli i döneminde Özbekistan ile Sosyal Bilimler Enstitüsü faaliyet gösteriyor. Sosyal ve günlük yaflant da geleneksel hayat tercih eden Celalabad insan n n ekonomik durumu genel olarak iyi. Ülke ekonomisine yeterli katk da bulunan Celalabad' n verimli ve sulak arazilerinde tah l, pamuk, tütün, sebze, Togtogul Baraj 'n n alt nda herhangi baraj n veya hidroelektrik santrallerin kurulmas na s cak bakm yor. Eyalette ayr ca hidrometeorolojik istasyonunun da bulundu u, Sar Çelek adl da gölünün yerli ve yabanc lar n kuzeydeki Iss k Göl'den sonra en çok u rak yeridir. 2 Temmuz 2013 Fergana vadisindeki K rg z flehri: -"Eyüb peygamberin çeflmesi"- Sovyetler Birli i iktidar n n Celalabad kent merkezine 5 kilometre mesafede do al kapl ca sular n bulundu u yerde infla etti i sanatoryum tesislerinde yeralt kaynaklar ndan ç kan sular flifleleniyor ve yurt d fl na sat l yor. Yerli turistlerin ilgi gösterdi i sanatoryumda mide ve deri hastal klar tedavi ediliyor. Bir rivayete göre, Hazreti Eyüp peygamberin bu topraklara ayak bast, bu flifa getiren termal ve maden suyu kulland belirtiliyor. Hazreti peygamberin kulland suyun yerinde yap lm fl Eyüp çeflmesi, ziyaretçi ak n na u ruyor. Ziyaretçiler su içiyor, duada bulunuyor. Da n üstünde yap lan sa l k merkezine gelenler, Fergana vadisindeki Celalalabad flehrini tepeden seyretme flans n da buluyor. -"Tek sorunumuz iflsizlik"- Celalabad kent merkezinde uzun zamand r taksi flöförlü ü yapan Naman M rzarahimov, eyalette en büyük sorunun iflsizlik oldu unu belirterek, K rg z, Özbek, Tacik ve Tatar gençlerin Rusya'ya giderek çal flt n ve gönderdi i birikimleri sayesinde ailesinin geçinmesine katk sa lad n anlatt. Gençler, Rusya'dan getirdikleri paralarla, evlendiklerini, ev infla ettiklerini ve flirket kurabildiklerini kaydetti. Son y llarda yaflanan pahal l ktan yak nan M rzarahimov, taksi mesle inden kazand sadece aile sofras na yetti ini söyledi. M rzarahimov, ifli olmayan orta yaflta insanlar n tar m ve hayvanc l k iflleriyle u raflt n, baflka alanlarda ifl bulman n mümkün olmad n dile getirdi. M rzarahimov, iflsizlik sorunun çözülmesi durumunda flehrin verdi i imkanlarla buras n n "bir cennet oldu unun" alt n çizdi. (AA)

5 2 Temmuz 2013 YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1. Gönül borcu. Ödeflme, raz olma. 2. Operada solistin orkestra eflli inde tek bafl na söyledi i flark. Türlü renklerde kareli kumafl. 3. Tekerlek biçiminde, bir tür peynir. 4. K ta. Evrensel al c kan grubu. 5. Anadolu nun kimi yörelerinde erkekler aras nda yap lan sohbet toplant lar na verilen ad. 6. Dolaflma, devir. Afrika da bir rmak. 7. Büyük ve derin karavana. Erkek sesinde bir perde. 8. A açl kl yol. laç vererek hastal iyi etmeye çal flmak, tedavi etmek. 9. Gürültü pat rt. 10. Küçük ve de ersiz bitki. Tansiyon. 11. Ateflli ve tehlikeli bir ba rsak hastal, karahumma. Güzel sanat. Bir nota. 12. Sarhofl ya da külhanbeyi ba rmas. Gerçeklefltirilmesi zamana ba l istek. 13. Dar ve kal nca tahta. Yüksek, yüce. 14. Kal n ve kaba kumafl. Isparta ilinin bir ilçesi. 15. Kurttan küçük, sürüler halinde yaflayan yabani bir hayvan. K sa kepenek. 16. Soyluluk. Bir cetvel türü. 17. Radyumun simgesi. Tutturgaç. Boru sesi. 18. Çare. Tibet öküzü. 19. Bolivya n n baflkenti. Ba budamaya ya da a aç kesmeye yarayan bir tür e ri b çak. 20. Eski bir devlet. Ton ve makam temeline ba l kalmadan oluflturulan beste. Yukar dan afla ya: 1. Güneydo u Asya da yaflayan uzun kuyruklu bir maymun. Bir elektrotta eksi uç. Sapl tencere. 2. Asya da bir ülke. Bir tür sa lam, yumuflak dana veya öküz derisi. Derece, aflama, kerte, evre. 3. Türk müzi inde bir makam. Eskiden okullarda uygulanan bir ceza türü. Konya ilinde bir baraj. 4. Mehterhanede yer alan, iki de nekle vurularak çal nan bir çeflit davul. Yunan klasik devrinde, sitenin yönetim, politika ve ticaret ifllerini konuflmak için halk n topland alan. Yurdumuzun güneyinde Akdeniz e dökülen bir çay. 5. sviçre de bir akarsu. Etleri küçük küçük do rayarak yap lan bir tür yemek. Tembellik. Güney Afrika n n plaka iflareti. 6. Haz. Musa ya indirilen, Musevilerin din kitab. Metal paran n resimli yüzü. Binek hayvan. At yavrusu. 7. Eski Türklerde hakan. K z o lan k z. Bir renk. Derebeyi kona-. 8. Tavu un istenilen yere yumurtlamas için konulan yumurtaya benzer nesne. Sermaye, kapital. Tap nak. Damarlarda dolaflan hayati s v. 9. Duman karas. Bir peygamber. Sonsuza de in, sürgit. Arjantin in plaka iflareti. 10. fl görmeyi, çal flmay sevmeyen kimse. Erzincan ilinin bir ilçesi. Kendisine inan lan kimse.. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 YARIN Ekonomi TEK RDA - Tekirda da G da Tar m ve Hayvanc l k Bakanl TA- GEM Tekirda Ba c l k Araflt rma stasyonu Müdürlü ü ile Trakya Kalk nma Ajans iflbirli ince, Cumhuriyetin 100. y l nda ba c l k sektöründe ulafl lmas istenilen hedeflerin belirlenmesi amac yla Vizyon 2023 Ba c l k Çal fltay düzenlendi. Kaplan, Tekirda Ramada Otel de düzenlenen çal fltayda yapt konuflmada, Tekirda da G da Tar m ve Hayvanc l k Bakanl n n 2023 y l vizyonunda g da maddeleri d fl ticaretinde net ihracatç konumunu gelifltiren bir Türkiye öngördüklerini söyledi. Türkiye nin halihaz rda net ihracatç bir ülke oldu unu, ancak bunu daha güçlü bir hale getirmek istediklerini belirten Kaplan, 2012 y l itibariyle tar msal gayri safi yurt içi has lam z 62,5 milyar dolar. Bu rakamla biz birkaç y l öncesine kadar tar msal büyüklük bak m ndan dünyada 8. s - radayken flu anda 7. s raya yükselmifl durumday z dedi. Kaplan, tar msal büyüklük bak - m ndan Türkiye nin Avrupa da 1. s - rada yer ald n ifade ederek, flöyle konufltu: Avrupa da 1. s raya yükselmifl durumday z. Rusya gibi dev bir ülkeyi, Fransa gibi tar m bak m ndan önemli bir ülkeyi, talya y, spanya y geçerek birinci s raya ç km fl durumday z. Dünyada da önümüzde olan ülkeler ABD, Çin, Hindistan gibi k ta büyüklü ünde olan ülkeler. Burada da biz 2023 vizyonumuzda ekonomik büyüklük olarak, Türkiye olarak ilk 10 büyük ekonomi aras na girmeyi hedefliyoruz. fiu anda dünyan n 16. büyük ekonomisiyiz ama tar msal olarak çok daha iyi durumday z y l nda tar msal olarak dünyada ilk 5 içerisine girmeyi hedefliyoruz. Türkiye nin tar msal ürün ihracat konusunda önemli bir noktaya geldi- ini belirten Kaplan, Türkiye olarak 188 ülkeye bin 663 çeflit tar m ürünü ihraç ediyoruz. fiu anda Türkiye gayri safi milli has las n n da yüzde 8 ini tar msal gayr saf milli has la oluflturuyor y l nda da tar msal gayri safi milli has lam z 150 milyar dolara ç karmay hedefliyoruz. Tar msal ihracat m z da 40 milyar dolar seviyelerine ç kartmay planl yoruz fleklinde konufltu. TAGEM e ba l olarak Türkiye nin farkl bölgelerinde toplam 47 araflt rma kuruluflu bulundu unu bildiren Kaplan, flunlar kaydetti: 2 Temmuz 2013 Türkiye 188 ülkeye, bin 663 çeflit tar m ürünü ihraç ediyor G da Tar m ve Hayvanc l k Bakanl Tar msal Araflt rmalar ve Politikalar Genel Müdürlü ü (TAGEM) Bahçe Bitkileri Daire Baflkan Necdet Kaplan, Türkiye nin dünyada 188 ülkeye, bin 663 çeflit tar m ürünü ihraç etti ini belirtti. STANBUL - Avrupa Merkez Bankas (ECB) Baflkan Mario Draghi, ekonomik zorluklarla karfl karfl ya olan Avrupa ekonomisini desteklemek için harekete geçmeye haz r olduklar n belirterek, üye ülkelere büyümeyi art r c ekonomik reformlar gerçeklefltirme ça r s nda bulundu. Draghi, Fransa parlamentosunda yapt konuflmada, hükümetlerin ülkelerinin potansiyel büyümelerini art rmak ve ekonomilerini daha rekabetçi hale getirmek için ellerinden geleni yapmalar gerekti i ifadesini kulland. Draghi ayr ca Avrupa Birli i üyesi ülke hükümetlerine, genç iflsizlik oran - n n artt istihdam piyasas nda gerekli reformlar gerçeklefltirmeleri için ça r - da bulundu. Daha önceki konuflmalar nda da s kça belirtti i üzere Draghi, bu y l ilk çeyre inde yüzde 0,2 oran nda daralan Avro Bölgesi ne destek olmak için ECB nin gerekti inde harekete geçmek için haz r oldu unu ifade etti. ECB politika faizini may s ay nda Türkiye de 47 araflt rma kuruluflumuz var bunlardan iki tanesi Tekirda Ba c l k Araflt rma stasyonu ve Manisa Ba c l k Arast rma stasyonu. Bunlar sadece ba c l k alan ndaki konu kurulufllar. Bu da Bakanl k ve Genel Müdürlük olarak bizim ba c l a ne kadar önem verdi imizi gösteriyor. Ancak bu iki kuruluflumuzun d - fl nda da ba c l k üzerine çal flan arast rma kurulufllar m z var. Bunlar, Türkiye nin her yerine da lm fl 9 araflt rma kuruluflumuz. Bu kurulufllar m z 1990 y l ndan bu güne kadar yaklafl k 70 çeflit tescil ettirdiler ve bildi im kadar yla hali haz rda tescile teklif ettikleri yeni çeflitler de mevcut. Konuflman n ard ndan, çal fltayda ba c l k üzerine sunumlar ve toplant - lar gerçeklefltirildi. Çal fltaya, Tekirda Valisi Ali Yerlikaya, Nam k Kemal Üniversitesi Rektör Yard mc s Prof. Dr. hsan Soysal, Tekirda Ba c l k Araflt rma stasyonu Müdürü Mehmet Sa lam, Trakya Kalk nma Ajans Genel Sekreteri Mehmet Gökay Üstün ile ba c l k sektörü ile ilgili araflt rmac lar, çiftçi örgütleri ve özel sektör temsilcileri kat ld. Çal fltay yar n da çeflitli programlarla devam edecek. (AA) ECB krizdeki Avrupa ya yard m için haz r yüzde 0,5 ile rekor düflük seviyeye indirerek, bankalara s n rs z ucuz kredi ve borçlu ülkeler taraf ndan ihraç edilen tahvil sat n almak için bir plan sunmufltu. Analistler ECB nin bu y l yeniden faiz indirimi yapabilece i görüflünde birlefliyor. Draghi, düflük faiz oran n n ihtiyaç duyuldu u sürece sürdürülebilece ini belirterek, herhangi bir flekilde acil önlemlerden yak n zamanda ç k fl n görünmedi ini söyledi. Tek bafl na Merkez Bankas n n Avrupa n n yavafl büyüme ve yüksek kamu borcu problemlerini çözme noktas nda yeterli olmayaca konusunda uyar da bulunan Draghi, ECB, piyasalar istikrara kavuflturmak ve ekonomiyi desteklemek için elinden geleni yapt dedi, Mario Draghi, art k hükümetlerin ve parlamentolar n, büyüme potansiyelini yükseltmek, rekabeti güçlendirmek ve daha güçlü, daha istikrarl Avrupa para birli i oluflturmak için ellerinden geleni yapmas gerekti ini ifade etti. (AA)

7 2 Temmuz 2013 Ekonomi YARIN Ekmek daha da kepekli oluyor Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Yönetim Kurulu Baflkan Erhan Özmen, Un Tebli i ile G da Katk lar Tebli i nin yürürlü e girmesiyle yeni üretilecek ekmekte, lif, protein ve faydal ya lar n oran n n artaca n, niflasta oran n n ise azalaca n bildirdi. ANKARA - Özmen, yapt yaz l aç klamada, ekmek üretiminde kullan - lan unun do al vitamin ve mineral gibi çok önemli besin de erleriyle desteklendi ini veya bu day n do al yap - s nda bulunan lif, vitamin ve mineral aç s ndan çok zengin olan kepek ve rufleymle zenginlefltirildi ini belirterek, insanlar n sa l kl yaflamlar için gerekli olan bir çok besinin de erini ekmek tüketirken ald n ifade etti. Özmen, TUSAF olarak farkl ortamlarda gerek fark ndal k çerçevesinde gerekse sosyal sorumluluk projeleri kapsam nda ekme in beslenmedeki öneminin, una de er katma, sa l kl ekmek konular nda uluslararas kurulufllar n yan s ra G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl, Toprak Mahsulleri Ofisi, Sa l k Bakanl ve çeflitli üniversitelerden akademisyenler, diyetisyenler ve di er sivil toplum kurulufllar - n n kat ld organizasyonlarda, unun ve dolay s yla ekme in önemini ve zenginlefltirilmesini gündeme getirdiklerini ve bu toplumsal sorumlulu a sahip ç kt klar n an msatt. Daha sa l kl ekmek tüketimine yönelik çal flmalar desteklediklerini vurgulayan Özmen, içindeki bileflenleri sayesinde çok yüksek bir besin de erine sahip olan unun ve ekme in insan sa l na olan faydalar ve Ekmek sraf n n Önlenmesi Kampanyas çal flmalar n, G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlü ü, Türkiye F r nc lar Federasyonu (TFF), TUSAF ve Beslenme E itimi ve Araflt rma Vakf (BESVAK) olarak sürdürdüklerini kaydetti. 2 Temmuz 2013 tarihinde yürürlü- e girecek olan Un Tebli i ile ekme- in zenginlefltirilmesinin önünün aç laca na dikkati çeken Özmen, flu de- erlendirmelerde bulundu: Bir insan en önemli yaflamsal besin kaynaklar n ekmek tüketirken sa layacak. Yeni üretilecek ekme imizde, lif, protein ve faydal ya lar n oran yükselecek ve niflasta oran ise azalm fl olacak. Bu kapsamda, yeni ekmekten günde 200 gram tüketildi inde, ortalama bir insan için gerekli olan enerjinin yüzde 35 i, proteinin yüzde 25 i, B1 vitamininin yüzde 66 s, lif ihtiyac n n yüzde 55 i karfl lan rken, magnezyum, potasyum, sodyum, A vitamini, E vitamini, B1 vitamini, B2 vitamini, B6 vitamini, Niasin, Bak r, Çinko, Demir ve Fosfat gibi bir insan n en önemli yaflamsal besin kaynaklar, ekmek tüketilirken al - nacak. Bu kapsamda, TUB TAK ve Hacettepe Üniversitesine yapt r lan teknik analizlerin söz konusu de erleri destekledi ini kaydeden Özmen, un sanayicileri olarak daha sa l kl bir toplum için her türlü tedbiri ald klar n ifade etti. Geleneksel yöntemlerle üretilen bu daylar, modern teknolojiyle iflleyip en temel besin kayna olan una ve ekme e dönüfltürülece ini bildiren Özmen, Bu çerçevede, Bakan m z Mehdi Eker in 23 Martta, Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu ve Beslenme E itimi ve Araflt rma Vakf taraf ndan düzenlenen Diyette Sa l kl Ekmek Yemek Gerek panelinde ifade etti i üzere, G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl taraf ndan üzerinde çal fl lan ve 1 Temmuzda yay nlanmas beklenen G da Katk lar Tebli i ne göre de ekmek üretiminde kullan lan katk maddeleri de yasaklanacak. Böylece besin de eri yüksek, do al, lezzetli ve geleneksel ekme imize geri dönmüfl olaca z dedi. Özmen, önümüzdeki ay içinde Ankara da G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehdi Eker in kat l m yla, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlü ü, TFF, BESVAK ve TUSAF olarak TUB TAK ve Hacettepe Üniversitesi analiz sonuçlar n n da de erlendirmesinin yap laca n ve yeni un ile yeni ekme in tan t m n n yap laca toplant düzenlemeyi planlad klar n kaydetti. Türk G da Kodeksi Bu day Unu Tebli i ile Ekmek ve Ekmek Çeflitleri Tebli inde De ifliklik Yap lmas na Dair Tebli le 1 Temmuzdan itibaren normal ekmekteki kepek oran n n, en az yüzde 7,02, en çok yüzde 8,71 olmas gerekecek. Tam bu day ekme indeki kepek oran ise yüzde 15,79 olacak. Bu day Unu Tebli ine göre, ekmek yap m nda kullan lan bu day unlar ekmeklik bu day unu ad yla tek s n fta toplanacak. Düzenlemenin yürürlü e girmesinden sonra Türkiye de ekmek sadece Bu day Unu Tebli- i nde tan mlanan bu kül içeriklerine sahip ekmeklik bu day unu ve/veya tam bu day unundan yap labilecek. Ekmek çeflitleri, di er ekmek çeflitleri ve ekfli hamur ekmekleri, ambalajl üretilmeleri durumunda 250 gramdan sonra muhtelif a rl klarda olabilecek. (AA) 7 FAT H Projesi nde Tablet Bilgisayar Set Al m ihale süreci bafllad ANKARA - Milli E itim Bakanl n n FAT H Projesi kapsam ndaki Tablet Bilgisayar Seti Al m ihale süreci bafllad. Yenilik ve E itim Teknolojileri Genel Müdürlü ü (YE TEK) taraf ndan bafllat lan üç aflamal ihale süreci sonunda, proje kapsam nda ihtiyaç duyulan 10 milyon 600 bin tablet bilgisayar al nacak. YE TEK teki ihale için ulusal ve uluslararas 11 firma teklif verdi. halenin ilk aflamas nda, firmalar n belgeleri ve yeterlilikleri incelenecek. kinci aflamada, teknik görüflmeler gerçeklefltirilecek. Son aflamada firmalar n eksikliklerini tamamlamalar ard ndan mali teklifi de içerir nihai teklifler sunulacak. hale için teklif veren firmalar ise flunlar: Samsung Elektronik Co LTD, Samsung Elektronik Pazarlama Ticaret Afi, Mobiltel-Elektromet fl Ortakl, Vestel Elektronik, Casper-Exper-Probil fl Ortakl, Apple Teknoloji ve Sat fl LTD fit, Telpa Telekominikasyon Afi - Atmaca Elektronik fl Ortakl, Microsoft Corparation, Arçelik, Toshiba Europe, Hewlett Packard Teknoloji Çözümleri LTD. hale Komisyonu Baflkan Ahmet Kaplan, Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakanl taraf ndan proje kapsam nda etkileflimli tahta ihalesi yap lmas n n planland n da kaydetti. Tablet bilgisayar seti bileflenlerinin, önemli bir k sm n n yerli üretilmesi ve Ar-Ge yat r m yap lmas n sa laman n projenin en önemli amaçlar ndan birisi oldu unu vurgulayan Kaplan, halenin sonuçlar itibar yla hem e itim sistemimize hem de teknoloji ve bilgi transferine katk da bulunaca na inan yoruz dedi. (AA)

8 8 YARIN Ekonomi ANKARA - Planda yer alan afet yönetimi durum analizine göre, afetlerin, ekonomik, sosyal ve fiziki altyap maliyetlerini yükselterek tüm sektörleri etkilemesi nedeniyle kalk nma politikalar ndaki önemi art yor. Afet sonras müdahaleye yönelik politikalar yerine, afet öncesi risk azaltmaya yönelik politikalar da önemini koruyor. Afet öncesi risk azaltman n önemli bir unsuru olarak dayan ks z ve mevzuata ayk r yap lar n dönüfltürülmesi, güvenli ve kaliteli yerleflimlerin kurulmas için 2012 de Afet Riski Alt ndaki Alanlar n Dönüfltürülmesi Kanunu ç kar ld. Binalarda depremin do rudan neden oldu u maddi zararlarla deprem nedeniyle ortaya ç kan yang n, infilak, dev dalga ve yer kaymas sonucu oluflan maddi zararlar teminat alt na alan zorunlu deprem sigortas na iliflkin usul ve esaslar belirlemek amac yla geçen y l Afet Sigortalar Kanunu ç kar ld. Yeni kanunla tapu ve konut kredisi ifllemlerine ek olarak elektrik ve su abonelik ifllemlerinde de zorunlu deprem sigortas kontrolüne baflland. Ancak söz konusu yasan n deprem d fl ndaki di er afet türlerine de yayg nlaflt r lmas ihtiyac devam ediyor. Makroekonomik, sektörel ve mekansal planlama süreçlerinde afet risk ve zararlar n n dikkate al nmas, afetlere karfl toplumsal direncin ve bilinç düzeyinin art r lmas, afetlere dayan kl ve güvenli yerleflimler oluflturulmas amaçlan yor. Bütünleflik afet tehlike haritas tamamlanan il say s 2013 te 6 iken, 2018 e kadar 81 e ç kar lmas öngörülüyor. Zorunlu deprem sigortas na dahil konut ve iflyeri say s da 5,4 milyondan 9,5 milyona ç kar lacak. Afet yönetimine iliflkin 2018 hedeflerinden baz lar flöyle: - Afet risklerinin belirlenmesi, de- erlendirilmesi ve denetimiyle afet esnas nda ve sonras nda yap lan müdahale çal flmalar n n etkinli inin art - r lmas için kurumsal yetki ve sorumluluklar yeniden düzenlenecek. 2 Temmuz 2013 DASK l bina say s artacak Onuncu Kalk nma Plan na göre, zorunlu deprem sigortas na dahil olan konut ve iflyeri say s 5,4 milyondan 2018 e kadar 9,5 milyona ç kar lacak. STANBUL - stanbul Haz r Giyim ve Konfeksiyon hracatç lar Birli i ( HK B) Baflkan Hikmet Tanr - verdi, Hem Türkiye nin itici gücü olan Türk moda endüstrisinde hem de di er sektörlerde yüksek katma de er elde edebilmenin yolu tasar ma ve tasar mc ya odaklanmaktan geçiyor dedi. HK B ten yap lan aç klamada, Türkiye ekonomisinin itici gücü olan haz r giyimin tasar m olanaklar n gelifltirmek ve genç yetenekleri sektöre kazand rmak amac yla HK B taraf ndan Ekonomi Bakanl n n deste iyle düzenlenen HK B 21. Koza Genç Moda Tasar mc lar Yar flmas nda dereceye girenlere ödülleri verildi. Yar flmada Serdar Bozok birinci, Ayça Pelvanlar ikinci, Salih Balta da üçüncü oldu. -Yüksek afet riskli alanlar öncelikli olmak üzere afet risklerinin belirlenmesine yönelik mikro bölgeleme çal flmalar tamamlanacak ve imar planlamas süreçlerinde afet riskleri dikkate al nacak. -Bölgelerin sosyo-ekonomik ve fiziksel özellikleriyle farkl afet türlerine göre de iflen risk ve zarar azaltma çal flmalar h zland r lacak. Riskli yerlerde afet sonras iyilefltirme planlar haz rlanacak. -Afet risklerinin azalt lmas na yönelik uygulama mekanizmalar güçlendirilecek. Afetlere haz rl k ve afet sonras müdahalede özel önem arz eden hastane, okul, yurt gibi ortak kullan m mekanlar yla enerji, ulaflt rma, su ve haberleflme gibi kritik altyap lar n güçlendirilmesine öncelik verilecek. -Afetlere karfl daha etkin mücadele etmek üzere kamu kurum ve kurulufllar aras nda h zl, güvenli ve etkin bir veri paylafl m n sa layacak afet bilgi yönetim sistemi kurulacak. -Bina ve altyap tesislerinin afetlere daha dayan kl infla edilmesi sa lanacak ve inflaatlar n denetimi ba ms z, ehil ve yetkili kifli ve kurumlar arac l yla güçlendirilecek. (AA) Koza Genç Moda Tasar mc lar Yar flmas ödülleri verildi Tanr verdi ödül töreninde yapt konuflmada, ekonomik hedeflere tasar m aya n güçlendirmeden ulaflman n çok zor oldu unu ve 21 y ld r düzenledikleri yar flmalarla Türkiye nin gelece ine hizmet ettiklerini vurgulayarak, dünyada yüksek katma de erli üretimin özgün tasar mdan geçti ini belirtti. Türkiye nin 500 milyar dolarl k ihracat hedefini yakalayabilmesi için bugün bulunulan noktan n 3 kat ifl ç kar lmas gerekti ini vurgulayan Tanr verdi, Hem Türkiye nin itici gücü olan Türk moda endüstrisinde hem de di er sektörlerde yüksek katma de er elde edebilmenin yolu tasar ma ve tasar mc ya odaklanmaktan geçiyor. HK B olarak 21 y ld r bunu hayata geçiriyor, ülkemizin gelece i için tafl üstüne tafl koyuyoruz. Koza dan ç kan genç tasar mc lar m zla 2023 y l ihracat hedefimiz olan 60 milyar dolar yakalamak için kanat ç rpaca z diye konufltu. Hikmet Tanr verdi, ilk yar flman n birincisi olan Bahar Korçan n ard ndan Hakan Y ld r m, Arzu Kaprol, Elif C zo lu, Ümit Ünal, Zeynep Tosun, Özgür Masur, Hatice Gökçe ve Zeynep Erdo an gibi tasar mc lar sektöre kazand ran Koza Genç Moda Tasar mc lar yar flmas n n, bu y l da hem Türkiye ye hem de kazananlara parlak bir gelece in kap lar n açaca- n kaydetti. Yar flmada birinci olan Serdar Bozok a ödülünü Hikmet Tanr verdi ile Moda Tasar mc lar Derne i (MTD) Baflkan Mehtap Elaidi birlikte verirken, yar flman n ikincisi Ayça Pelvanlar n ödülünü T M Baflkan Vekili Ahmet Akbal k, üçüncü olan Salih Balta n n ödülünü ise HK B eski Baflkan Süleyman Orakç o lu takdim etti. Yar flmada dereceye girenlere, para ödülünün yan s ra Ekonomi Bakanl n n destek ve onaylar yla belirlenecek kontenjan dahilinde yurt d fl nda 1 y ll k moda e itimi hakk ve 1 y ll k ngilizce dil e itimi, MA da ( stanbul Moda Akademisi) düzenlenen workshop lardan içeri i uygun olan 3 tanesine ücretsiz kat l m hakk verildi. Yar flman n ilk üç derecesini elde edenlere ayr ca MA ve Bo aziçi Üniversitesi Yaflam Boyu E itim Merkezi (BÜYEM) iflbirli i çerçevesinde yürütülen 6 ayl k Moda Yönetimi program na ücretsiz kat l m, tan nm fl bir tasar mc /markada bir y l ücretsiz asistanl k imkan sa lanacak. (AA)

9 2 Temmuz 2013 Ekonomi YARIN Koyunun derisi k ymetlendi, eti de er kaybetti Hayvansal ürünler aras nda geçen y l fiyat en çok artan ürün, yüzde 15,5 ile koyun derisi olurken, koyun eti yüzde 3,5 de er kaybetti. Hayvansal ürünlerde en yüksek düflüfl oran ise yüzde 13,9 ile ipek kozas nda görüldü. ANKARA - Bir Türk firmas taraf ndan afet durumlar nda hizmet vermek üzere üretilen iki mobil hastane, Azerbaycan Cumhurbaflkan lham Aliyev in de kat ld törenle teslim edildi. Azerbaycan Savunma Bakanl - na teslim edilen hastaneler, yo un bak m, travma ve cerrahi üniteleriyle afet durumlar nda hizmet verebiliyor. Mobil hastane üreticisi firman n yetkilisi lker Hüner, AA muhabirine yapt aç klamada, daha önce Darfur, Fildifli Sahili ve Mali de 4 mobil hastane kurarak teslim ettiklerini söyledi. Mobil sa l k sistemlerinde Avrupa ve ABD firmalar ile yar flt klar - n anlatan Hüner, Azerbaycan Savunma Bakanl taraf ndan aç lan ve uluslararas firmalar n kat ld ihaleyi kazand k ve 2 mobil hastaneyi sözleflme süresi olan 10 aydan daha k sa sürede teslim ettik dedi. lker Hüner, Azerbaycan iklimine ve sert do a koflullar na uygun, 8 i ANKARA - AA muhabirinin Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) verilerinden yapt derlemeye göre, geçen y l 2011 e göre süt fiyatlar artarken, et fiyatlar geriledi. Geçen y l hayvansal ürünler aras nda süt fiyatlar nda en çok art fl n görüldü ü ürün yüzde 14 ile manda sütü oldu. Manda sütünün kilogram 1,8 liradan 2 liraya yükseldi. Koyun sütünün kilogram fiyat 1,4 liradan 1,5 liraya, keçi sütünün kilogram fiyat 1,5 liradan 1,6 liraya, inek sütünün kilogram fiyat da 0,8 liradan 0,9 liraya ç kt. K rm z et ürünleri aras nda fiyat nda en yüksek düflüfl görülen ürün yüzde 5,6 ile s r eti oldu. Bu etin kilogram fiyat 18,5 liradan 17,5 liraya geriledi. Manda etinin fiyat, 16,8 liradan 16 liraya, keçi eti fiyat da 18,9 liradan 18,8 liraya düfltü. Türkiye de geçen y l beyaz et fiyatlar nda ise art fl görüldü. Tavuk eti fiyat, yüzde 0,1, hindi eti fiyat da yüzde 4,9 yükseldi. Hayvansal ürünler aras nda en yüksek fiyat art fl oran, yüzde 15,5 yo un bak m olmak üzere 44 er yatakl hastanelerde, özel HEPA filtrasyon sistemli 2 ameliyathane, radyoloji, ultrason, acil cerrahi üniteleri, laboratuvar, eczane, su ar tma, morg, özel üretilmifl klima ve jeneratör sistemleri bulundu unu kaydetti. Firman n Genel Müdürü Ali Kemalo lu ise Ankara n n Akyurt ilçesindeki fabrikada üretilen hastanelerin, dünyan n farkl bölgelerindeki ihtiyaçlara göre Ar-Ge bölümleri taraf ndan gelifltirildi ini ifade etti. Birleflmifl Milletler, insani yard m kurulufllar ile ülkelerin sa l k ve savunma bakanl klar n n mobil hastane taleplerini karfl lad klar n anlatan Kemalo lu, Her hastanemiz bir öncekine göre daha farkl ve üstün özelliklere sahip oluyor. Dünyada bu konuda hizmet veren önemli firmalardan biriyiz ve art k flartnamelerde bizim özelliklerimiz yer almaya bafllad fleklinde konufltu. Kemalo lu, Türkiye nin son 10 y lda eriflti i ekonomik büyümenin, ile koyun derisinde görüldü. Koyun derisi fiyat 6,3 liradan 7,3 liraya yükseldi. Koyun eti fiyat ise yüzde 3,5 düflüflle 20,4 liradan 19,6 liraya geriledi. Türk firmalar na güveni kemiklefltirdi ini belirterek, rekabet için inovasyonun önemine dikkati çekti. Kemalo lu, flunlar kaydetti: Üretti imiz mobil hastaneler, hiçbir vinç ve fork lift gerektirmeden kuruluyor ve geniflleme özelliklerine sahip konteyner ve otomatik bas nç kontrollü fliflme çad rlardan 9 Keçi derisinin fiyat, 5,2 liradan 5,8 liraya, s r derisi fiyat da 32,9 liradan 34,1 e yükselirken, manda derisi fiyat ise 30,5 liradan 29,7 liraya geriledi. Tiftik fiyatlar nda yüzde 7,9 art fl görülürken, k l fiyatlar yüzde 6,3, yapa fiyat ise 1,6 oran nda azald. Hayvansal ürünler aras nda fiyat düflüflündeki en büyük oran yüzde 13,9 ile ipek kozas nda görüldü y l nda 22 lira olan ipek kozas n n kilogram fiyat 2012 de 19 liraya geriledi. Geçen y l yumurtan n kilogram (16 adet yumurta) fiyat, 2011 e göre yüzde 6,2 artarak 4,3 liradan 4,5 liraya yükseldi. Bal fiyat da söz konusu dönemler karfl laflt r ld nda yüzde 8,2 art flla kilogram 17,8 liradan 19,2 liraya ç kt. Balmumu fiyatlar da yüzde 6,3 art fl gösterdi. (AA) Azerbaycan a Türk mobil hastanesi olufluyor kiflilik ekiple yaklafl k 3 saat gibi sürede tam teflekküllü hizmet vermeye bafllayabiliyor. Daha teknolojik, fonksiyonel ve ekonomik hastaneleri en k sa sürede tasarlayarak üretme kapasitemizle önümüzdeki dönemde uzak co rafyalara ulaflmay bekliyoruz. (AA)

10 10 YARIN Ekonomi STANBUL - Birleflmifl Milletler Ticaret ve Kalk nma Örgütü (UNC- TAD) taraf ndan haz rlanan ve tüm dünyada eflzamanl olarak duyurulan 2013 Dünya Yat r m Raporu nu Türkiye de YASED aç klad. Rapora göre, uluslararas do rudan yat r mlar 2012 y l nda dünyada yüzde 18 düflüfl kaydederek 1,35 trilyon dolara indi. Bu rakam ayn dönemde Türkiye de yüzde 23 gerileyerek 12,4 milyar dolar olarak gerçekleflti. Türkiye de uluslararas do rudan yat r mlardaki düflüfl 2012 de dünya ortalamas n n üzerinde olsa da, Türkiye uluslararas do rudan yat - r m liginde 2 basamak yükselerek 26. s radan 24. s raya yükseldi. Geçen y l dünyada en çok uluslararas do rudan yat r m çeken ülke 167,6 milyar dolar ile ABD oldu. Bu ülkeyi 121,1 milyar dolar ile Çin, 74,6 milyar dolar ile de Hong Kong takip etti. Türkiye söz konusu s ralamada geliflmekte olan ülkeler aras nda bir s ra gerileyerek 14. s rada yer ald. Çin, Hong Kong, Brezilya, Singapur, Virgin Adalar, Rusya, fiili, Hindistan, Endonezya, Kolombiya, Kazakistan, Meksika ve Arjantin en çok uluslararas do rudan yat r m çeken geliflmekte olan ülkeler oldu UNCTAD Dünya Yat r m Raporu na göre, Avrupa da yaflanan kriz sebebiyle do rudan yat - r mlar n son y llarda Avrupa Birli i (AB) ülkelerinden Güney ve Do u Asya ya do ru kayd. Türkiye 2012 y l nda yüzde 23 lük düflüfle karfl n Bat Asya bölgesinde son 6 y ld r en çok uluslararas do rudan yat r m çeken Suudi Arabistan geride b rakarak birinci oldu. Geçen y l Türkiye nin dünya genelindeki uluslararas do rudan yat - r mlardan ald pay ise yüzde 0,9 olurken (2011 y l nda yüzde 1), 169 geliflmekte olan ülke toplam nda ise pay yüzde 1,6 olarak gerçekleflti. Do rudan yat r mlar n 2015 te 1,8 trilyon dolar olmas bekleniyor Uluslararas do rudan yat r mlardaki düflüflte AB deki borç krizi ve durgunlu un etkili oldu u belirtilen rapora göre orta vadede beklentiler iyimser. Uluslararas do rudan yat r mlar n 2013 y l nda 1,45 trilyon dolar, 2014 y l nda 1,6 trilyon dolar, 2015 y l nda ise 1,8 trilyon dolar olmas bekleniyor. Rapora göre, do rudan yat r m girifllerinde geliflmekte olan ülkelerin pay ilk defa 2010 y l nda yüzde 50 nin üzerine ç km fl, 2011 y l nda da bu durum yüzde 50,9 ile korunmufltu y l nda ise geliflmekte olan ülkeler yüzde 58,5 pay ile fark daha da açt. Rapora göre, bu durum özellikle kriz sonras AB ve ABD de yaflanan olumsuz ekonomik geliflmelerle, sermayenin geliflmekte olan ülkelere do ru kayd n n ve bu ülke ekonomilerinin global konjonktürde giderek önem kazand na iflaret ediyor. Geçen y l en fazla uluslararas do rudan yat r m yapan ülkeler liginde ABD yine birinci oldu. ABD yi Japonya ve ngiltere izlerken, geliflmifl ülkeler kaynakl yat - r mlar dünyada toplam uluslararas do rudan yat r mlar n yüzde 65 ini 2 Temmuz 2013 Türkiye, geçen y l 12.4 milyar dolarl k do rudan yat r m çekti Türkiye, 2012 y l nda dünyada en fazla uluslararas do rudan yat r m çeken ülkeler aras nda 2 basamak yükselerek 24 üncü olurken, geliflmekte olan ülkeler aras nda 14 üncü, Bat Asya bölgesinde ise 1 inci s rada yer ald. ANKARA - Almanya da düzenlenecek 63. Lindau Nobel Ödüllü Bilim nsanlar Toplant s na, Türkiye deki üniversitelerin kimya ve kimya mühendisli i alan ndan 6 genç araflt rmac kat lacak. TÜB TAK tan yap lan yaz l aç klamaya göre, 1951 y l nda bafllat lan Lindau Nobel Ödüllü Bilim nsanlar Toplant lar, güncel bilimsel konular ve gelece e yönelik araflt rma alanlar n konu alarak Nobel ödüllü bilim insanlar ile genç araflt rmac lar ders, panel ve seminerler gibi çeflitli platformlarda buluflturuyor. Etkinli e Türkiye den de genç araflt rmac lar n kat lmas amac yla 2009 y l nda TÜB TAK ile Lindau Konseyi ve Vakf aras nda anlaflma imzaland. Anlaflma kapsam nda TÜB TAK n bafllatt 2231-Lindau Bilimsel Etkinliklere Kat lma Deste i Program ile toplant lara son 3 y ld r Türkiye den lisans veya lisansüstü e itimlerine devam eden ö renciler ile doktora dereceli genç araflt rmac lar kat l yor. 63. kez düzenlenecek Nobel Ödüllü Bilim nsanlar Toplant s, 29 Haziran-5 Temmuz aras nda Lindau da gerçeklefltirilecek. Etkinli e Türkiye yi temsilen TÜB - TAK n destekledi i kimya ve kimya mühendisli i alan ndan 6 araflt rmac kat lacak. Toplant ya kat - lacak genç araflt rmac lar flöyle: Dilek Var fll (Gazi Üniversitesi), Doruk Ergöçmen (ODTÜ), oluflturdu. Türkiye ise 2011 y l nda 2,5 milyar dolarl k d fl yat r m ile 43. s rada iken, 2012 y l nda 4,1 milyar dolarl k d fl yat r m ile 7 basamak birden yükselerek 36. s raya yükseldi ve yat r mc ülke olarak da dikkat çekti. Geçen y l itibari ile dünyada toplam uluslararas do rudan yat r m sto u 22,8 trilyon dolar olarak gerçekleflirken, ABD, ngiltere ve Hong Kong en fazla uluslararas do rudan yat r m sto una sahip ülke olarak s raland. Geliflmekte olan ülkeler aras nda ise Hong Kong, Çin, Brezilya, Singapur, Rusya ve Meksika en fazla sto a sahip ülkeler olurken, Türkiye ayn dönemde 181 milyar dolar de- erinde stok ile 31. s radan 28. s - raya yükseldi ve uluslararas do rudan yat r m sto u GSY H n n yüzde 23 üne ulaflt. Türkiye, 2000 y l nda yat r m sto u s ralamas nda 45. s rada yer al yordu. Rapora göre, dünyada uluslararas birleflme ve sat n alma ifllemlerinin toplam de eri ise 2012 y l nda bir önceki y la göre yüzde 45 düflerek 308 milyar dolara düfltü. (AA) Genç araflt rmac lar, Nobel ödüllü bilim insanlar yla buluflacak Mehmet Zahmak ran (Yüzüncü Y l Üniversitesi), Muhammet Kahveci (Y ld z Teknik Üniversitesi), Önder Metin (Atatürk Üniversitesi) ve Yi- it Altay (Bilkent Üniversitesi). Lindau Nobel Ödüllü Bilim nsanlar Toplant lar n n 2014 etkinli ine kat lmak isteyenler, a ustos ve eylül aylar nda TÜB TAK a baflvuruda bulunabilecek. Baflvurular, fizyoloji (t p) alan nda al nacak. (AA)

11 Ekonomi 2 Temmuz KOCAEL - Kazakistan n Ankara Büyükelçisi Canseyit Tüymebayev, Türkiye ile ülkeleri aras ndaki ticari ve ekonomik iliflkileri gelifltirmek ve art rmak istediklerini söyledi. Gebze ilçesinde Kocaeli Valisi Ercan Topaca ve Gebze Belediye Baflkan Adnan Köflker i ziyaret eden Tüymebayev, Gebze Organize Sanayi Bölgesi nde (OSB) Kazakistan - Türkiye Ekonomik liflkileri Konferans na kat ld. Tüymebayev, AA muhabirine yapt - aç klamada, Türkiye ile Kazakistan aras ndaki d fl ticaret hacminin 4 milyar dolar düzeyinde oldu unu ancak dost ve kardefl ülke aras ndaki ticaret hacminin yeterli gelmedi ini söyledi. Gümrük Birli i içerisinde yaflayan Rusya ve Kazakistan n 170 milyonluk büyük bir pazar var diyen Tüymebayev, Kazakistan da üretim yapanlara büyük kolayl klar sa lan yor. Burada üretim yapan firmalar n, di er ülkelere s n rs z, vergisiz, gümrüksüz geçme imkan var. Bu f rsatlar kulland klar zaman, Türk ifl adamlar n n Kazakistan da üretim yapmalar çok iyi olacak. Türkiye ile aram zdaki ticari ve ekonomik iliflkileri daha da gelifltirmek ve art rmak istiyoruz ifadelerini kulland. Kocaeli ve Gebze nin 14 bin fabrika ve 14 OSB ile çok önemli bir sanayi kenti oldu unu vurgulayan Tüymebayev, Türk ifl adamlar n n Kazakistan da faaliyet göstermelerini amaçlad klar n belirtti. Tüymebayev, iki kardefl ülke aras ndaki iliflkilerin çok iyi oldu unu anlatarak, d fl ticaret hacmini yeterli görmediklerini kaydetti. Türkiye ile 4 milyar dolarl k d fl ticaret hacminin milyar dolara kadar ulaflmas n hedefliyoruz diyen Tüymebayev, Kazakistan da üretim yapanlar için ihale s ras nda onlara öncelik veriliyor. kincisi Gümrük Birli i flartlar ndan dolay, Kazakistan da üretilmifl mallar, art k gümrüksüz, vergisiz ve rahatl kla sat labilir fleklinde konufltu. Türk ifl adamlar n n Kazakistan daki yat r m n n çok fazla olmad na iflaret eden Tüymebayev, genellikle inflaat alan nda müteahhit olarak ifl yapt klar - n dile getirdi. Türk sanayicilerini ülkelerine yat r m yapmaya davet eden Tüymebayev, Türk ifl adamlar n n Kazakistan da, inflaat, tar m, hayvanc l k ve özellikle sanayi olmak üzere, her alanda yat r m yapmalar n istiyoruz. Kazakistanl ifl adamlar da Türkiye de yer alt madenleri YARIN Kazakistan, Türkiye ile ticareti art rmak istiyor KARE BULMACANIN ÇÖZÜMÜ ve turizm alan nda yat r m yap yor diye konufltu. Türkiye ile iliflkilerimizin iyi olmas nda, tarihi ve kültürel geçmiflimiz ve birlikteli imiz yat yor çünkü sadece tarihi ba de il, biz bir kökteniz. Bir daldan da l yoruz. Bundan dolay Türk tarihinde, O uz ve K pçak o lullar olarak ayn folklorumuzu, geleneklerimizi, örf ve adetlerimizi yafl yoruz. Aram zda fazla bir fark yok. Dil konusunda altyap m z, kökümüz, hepsi ayn. Kardefl ülke olarak Türkiye ile ayn zamanda kültürel ve sanat alan nda pek çok ba lant lar m z var. Böyle bir f rsat varken, böyle bir iliflkimiz varken, bizim bunu iyi kullanmam z gerekir. (AA) M N N E T F T 2 A R A E K O S E 3 K A K A V A L M 4 A N A K A R A A B 5 K B A R A N A E 6 T U R T N L 7 K E R E S B A S 8 A L E O T A M A K 9 T A K A T U K A E 10 O T G E R L M 11 T F O A R L A 12 N A R A E M E L 13 K L A T A A L 14 A B A A T A B E Y 15 Ç A K A L K E B E 16 A S A L E T T E 17 R A A T A T 18 U M A R Y A K N 19 L A P A Z T A R A 20 A K A A T O N A L

12 12 YARIN Ekonomi ANKARA - AA muhabirinin Türkiye deki g da güvenli i uygulamalar hakk nda sorular n yan tlayan Burak, g da güvenli inin bir ülkenin, kendi toplumuna ihtiyaç duydu u bütün g dalar, en az ndan olmas gereken protein ve karbonhidrat kaynaklar n temin etmesi anlam na geldi ini belirtti. Bu yönden Türkiye nin hiç bir s k nt s n n olmad n vurgulayan Burak, Türkiye gayet güvenli bir ülke. 76 milyon nüfusu, 30 milyon turisti besliyoruz. Üzerine 15 milyar dolarl k da g da maddesi ihraç ediyoruz. Bu anlamda Türkiye nin g da güvenli i aç s ndan bir sorunu yok diye konufltu. Burak, dünyadaki kurakl k, seller, iklim de iflikli i gibi konular n g da güvenli ini tehdit eden sorunlar oldu una dikkati çekerek, bu tehditlere karfl tedbirli olmak gerekti ini ifade etti. Türkiye nin bu konuda gen bankalar n ve Kurakl k Test Merkezi kurarak gerekli Ar-Ge merkezlerini hayata geçirerek, gelecekteki olas her türlü riske karfl tedbirini ald n n alt n çizen Burak, Türkiye bu konuda dünyan n en güvenli ülkelerinden bir tanesi dedi. Gelecek için zor flartlara dayan kl ürün, teknoloji, sistem gelifltirmenin, arazi toplulaflt rma projesinin, miras yoluyla arazilerin bölünmesini engellemeye iliflkin yasa tasar s n n çok önemli projeler oldu unu ifade eden Burak, Bunlar da hayata geçti inde tar mla ilgili Türkiye de hiç bir s k nt olmayacak ifadesini kulland. Burak, geneti i de ifltirilmifl organizmalar (GDO) ile ilgili haberlerin son dönemlerde gündemi meflgul etti inin de sorulmas üzerine, Türkiye de GDO ile ilgili de bir s k nt n n olmad n sadece yanl fl bilgilendirme ve yanl fl anlafl lmalar sonucu tart flmalar n ortaya ç kt n belirtti. nsanl k tarihi kadar eski olan beslenme içgüdüsü günümüzde G da güvenli i kavram yla özdeflleflti. Teknolojinin ve bilimin geliflmesiyle kimilerine göre dünyada açl n çaresi olarak görülen GDO, kimilerine göre de insanl n sonunun bafllang c olarak de erlendiriliyor. AA muhabirinin yapt derlemeye göre, Türkiye de de 2010 y l nda bilimsel ve teknolojik geliflmeler çerçevesinde, modern biyoteknoloji kullan larak elde edilen genetik yap s de ifltirilmifl organizmalar ve ürünlerinden kaynaklanabilecek riskleri engellemek, insan, hayvan ve bitki sa l ile çevrenin ve biyolojik çeflitlili in korunmas, sürdürülebilirli inin sa lanmas amac yla Biyogüvenlik Kanunu kabul edilerek Resmi Gazete de yay mland. G da güvenli i son dönemlerde bir çok platformun öncelikli konusu haline geldi. Devletin milli güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanmas ile ilgili tavsiye kararlar alan Milli Güvenlik Kurulu nun (MGK) Haziran ay toplant s - n n gündeminde de g da güvenli i konusu yer ald. Toplant sonras nda yay mlanan bildiride, Türkiye de hassasiyetle takip edilen g da güvenli i konusunda al nan ve al nmas planlanan tedbirlerin de toplant da görüflüldü ü ifade edildi. G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehdi Eker de MGK toplant s n n ard ndan g da güvenli ine iliflkin yöneltilen bir soru üzerine tar m ve g day hükümet olarak, stratejik bir sektör olarak ele ald klar n belirtti. Dünyada 21. yüzy lda 3 yeni mücadele alan oldu una iflaret eder Eker, bunlar n g da, su ve enerji oldu unu, bu alanlar n stratejik bir çal flma gerektirdi ini ifade etti. Eker, Türkiye nin g da üretiminin, tar msal üretim aç s ndan tamamen güvende oldu unu, hiçbir flekilde bu alanla ilgili güvenlik endiflesi bulunmad - n belirtti. Ayn flekilde g da güvenli i y llar n kapsayan 10. Kalk nma Plan nda da önemli bir yer 2 Temmuz 2013 Türkiye nin g da güvenli i sorunu yok G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl Tar msal Araflt rmalar ve Politikalar Genel Müdürü Masum Burak, 76 milyon nüfusu, 30 milyon turisti besliyoruz. Üzerine 15 milyar dolarl k da g da maddesi ihraç ediyoruz. Bu anlamda Türkiye nin g da güvenli i aç s ndan bir sorunu yok dedi. ANKARA BÜYÜKfiEH R BELED YE BAfiKANLI I MAR VE fieh RC L K DA RES BAfiKANLI INDAN Ankara Büyükflehir Belediye Meclisi nin gün ve 639 say l karar ile onaylanan, Akkuzulu Mahallesi Yerleflme ve Geliflme Alan na iliflkin 1/5000 ölçekli Naz m mar Plan De iflikli i Baflkanl m z ilan panosunda 1 ay (30 gün) süre ile ask ya ç kar lm flt r. lanen ilgililere duyurulur. (Bas n-9790) 520 (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar buldu. Planda, 2013 y l Küresel G da Güvenli i Endeksinde, Türkiye nin 105 ülke aras nda 36 nc s rada yer ald na dikkat çekildi. Bu endekste g da güvenli inin boyutlar na göre Türkiye nin eriflilebilirlikte (ekonomik ulafl labilirlik) 44 üncü, bulunabilirlikte (fiziksel ulafl labilirlik) 26 nc ve kalite ve g da güvenilirli i boyutunda ise 35 inci s rada bulundu u bildirildi. Planda, g da güvenli inin sürdürülebilirli i ve tar m alanlar n n daha iyi de erlendirilebilmesi amac yla hayata geçirilen toplulaflt rma çal flmalar - n n, 2013 y l sonunda 4,2 milyon hektara ulaflmas öngörülüyor. Plan ile toplumun yeterli ve dengeli beslenmesini esas alan, ileri teknolojiye dayal, altyap sorunlar n çözmüfl, örgütlülü ü ve verimlili i yüksek, etkin ve talebe dayal üretim yap s yla uluslararas rekabet gücünü art rm fl, do al kaynaklar sürdürülebilir kullanan bir tar m sektörünün oluflturulmas amaçlan yor. Sektörün y ll k ortalama büyüme h z n n yüzde 3,1 olmas, toplam istihdam içerisindeki pay n n yüzde 21,9 a gerilemesi ve GSYH içerisindeki pay n n ise yüzde 6,8 olmas bekleniyor. Bunun için de tar mda sosyal yap gözetilerek üretim türüne göre yeter gelirli iflletme büyüklü ü temelinde tar msal iflletmelerin etkinlikleri art r lacak. Çok say da ve da n k yap daki parsellerden oluflan tar m iflletmelerinde bütünlü ün sa lanmas, arazi parçalanmas n n önüne geçilmesi ve iyi iflleyen bir tar m arazisi piyasas n n tesis edilmesine yönelik hukuki ve kurumsal düzenlemeler yap lacak. Sulama ve ulaflt rmaya iliflkin olanlar baflta olmak üzere arazi toplulaflt rma faaliyetlerinde ilgili kamu kurumlar aras nda koordinasyon sa lanacak, tarla içi gelifltirme hizmetleri etkinlefltirilerek sulama oran art r lacak. Tar msal destekler, tar m havzalar ve parselleri baz nda, sosyal amaçl ve üretim odakl olarak düzenlenecek, desteklerde çevre ile bitki, hayvan ve insan sa l dikkate al - nacak, tar msal desteklerin etkinli i izlenerek de erlendirilecek. (AA)

13 2 Temmuz 2013 D fl Haberler YARIN 13 Almanya'da vatandafll k ikileminde kalan gençlere hukuki destek verilecek BERL N - Anne-babalar n n tabiiyeti ile Alman vatandafll aras nda tercih yapmak zorunda kalan gençlere hukuki yard m geliyor. Kültürleraras Konsey, opsiyon modelinden olumsuz etkilenen gençlere hukuki destek sa lamak amac yla yard m fonu oluflturdu. Özellikle Türk gençlerini ilgilendiren uygulama çerçevesinde bu y l Almanya da do an 3 bin 400 genç, çifte vatandafll k hakk ndan feragat etmek zorunda kald y l nda yürürlü e giren Vatandafll k Yasas nda yer alan Opsiyon Modeli kapsam nda, anne-babas n n tabiiyetiyle Alman vatandafll aras nda 23 yafl na kadar tercih yapmak zorunda olan gençlere hukuki yard m geliyor. Kültürleraras Konsey (Interkultureller Rat), Bertelsmann Vakf, Protestan Kilisesi, Hessen ve Nassau Kilisesi Sosyal fller adl kurulufl, IG Metall ve Open Society Justice gibi kurulufllar, göçmen ailelerden gelen ve opsiyon modeline dahil olan gençlere yard m amaçl bir hukuki yard m fonu oluflturdu. Buna göre dava vekili avukatlar müvekkilleri için opsiyon sürecinde duruflma öncesi temsilcilik veya adli ifllemlerde bulunabilecek. Kurulufllar, y llard r opsiyon modelinin kald r lmas ve ma durlar n kendi ülkesinin vatandafll n n yan s ra Alman vatandafll n da elde etmesi için mücadele veriyor. Opsiyon yükümlülü ünün Alman vatandafllar n n haks z bir flekilde eflit olmayan bir muameleye maruz kald - na inanc tam olan örgütler, çok komplike olan bu sürecin ma durlar ve ilgili devlet dairelerini afl lmaz sorunlarla karfl karfl ya getirdi i düflüncesini tafl yor. Hayata geçirilen hukuki yard m fonuyla, uygulamadan ma dur olanlar n desteklemesi amaçlan yor. Kültürleraras Konsey in edindi i ilk tecrübelere göre, etkilenenlerin üçte biri opsiyon modelinden do- an Alman vatandafll n kaybetmekle karfl karfl ya. (CHA) New York'ta Türk simidine ilgi art yor ürk kültürünün vazgeçilmez lezzeti simite olan ilgi ABD de günden güne art yor. K sa bir süre önce New York ve New Jersey eyaletlerinde Simit&Smith ad yla aç lan simitçi dükkanlar Amerikal lar n gözdesi haline geldi. NEW YORK - Bagel in (bir çeflit açma) baflkenti olarak nitelenen New York ta simide olan ilgiden memnun olan Simit&Smith Genel Müdürü Kunter Barlak, New York ta iki yeni ma aza daha açmaya haz rland klar n söyledi. Türkiye deki simit tad n ABD ye tafl d klar n belirten Barlak, üretimde kaliteyi daima yükseltme gayreti içinde olduklar n ifade etti. "Türkiye den getirilen simit ustalar n n haz rlad mamüller sabah n erken saatlerinde sat fl merkezlerine gönderiliyor. Bu sayede sabah ifl yerine gitmek üzere yola ç kan insanlar taze simit bulman n keyfini yafl - yor." diyen Barlak, öncelikle insanlar ürün hakk nda bilgilendirmeye çal flt klar n belirtti. Barlak, müflterilerden genel manada pozitif tepki ald klar n anlatt. Yapt klar simide hiçbir katk maddesi kar flt rmad klar n vurgulayan Barlak, S rf orjinal simit tad n yakalayabilmek için Türkiye den f - r n getirdik. New York ta da her ya kullanmaya izin vermiyorlar. Po aça ve tatl n n da tad n yakalamak için çok u raflt k. fiu anda gerçek tad bulduk. Simitlerde ise zaten hiçbir flekilde ya kullanm yoruz. dedi. ABD nin do u yakas nda ad n duyuran Simit&Smith, farkl eyaletlere de ürün göndermeye bafllad. Florida daki Türk ve Amerikan marketlerine haftal k olarak simit gönderdiklerini kaydeden Barlak, farkl eyaletlerden arayan çok say da müflterinin ihtiyaçlar n internet üzerinden yapacaklar sat flla Japonya, ASEAN ülkelerine vizeyi kald rd karfl layacaklar n ifade etti. Amerikan marketlerine de yavafl yavafl girdiklerini aktaran Barlak, müflterilerine simidin yan nda Türk çay ya da ayran tavsiye ediyor. Türk simidini New York ta buldu una çok sevinen Türkiye hayran Amerikal Artis Romaine (47), memnuniyetini Bir gün New York ta simit sat laca n hayal bile edemezdim. Art k sabah kahvalt lar nda simidi tercih ediyorum. Hem çok besleyici, hem de kendimi Türkiye de hissediyorum. sözleriyle dile getirdi. Sabah erken saatte taze simit bulman n önemli bir hizmet oldu unu söyleyen Onur Uranl ise çocuklar na bagel yerine simit yedirmeyi tercih ediyor. Uranl, Amerikal arkadafllar n n da simite büyük ilgi göstermesinin kendisini mutlu etti ini söyledi. (CHA) TOKYO - Japonya hükümeti, Güneydo u Asya Uluslar Birli i (ASE- AN) üyesi ülkelerinden Tayland, Malezya, Filipinler, Vietnam ve Endonezya vatandafllar na vize zorunlulu unu kald rd. Japonya D fliflleri Bakanl bugün yapt yaz l aç klamada, 1 Temmuz'dan geçerli olmak itibariyle Tayland, Malezya, Filipinler, Vietnam ve Endonezya vatandafllar n n Japonya'ya yapaca 15 günden az ziyaretleri için önceden vize almalar na gerek olmad n bildirdi. Bakanl k, bu ad m n ASE- AN ile Japonya aras ndaki 40 y ll k birlikteli i kutlamak için at ld n vurgulad. D fliflleri, 15 günden fazla kalacak ve çipli pasaportu olmayan kiflilerin önceden vize almalar gerekti ine dikkat çekti. Tokyo'nun bu ad m Güneydo u Asya ülkelerinden Japonya'ya gelen turist say s n art rmak için at ld yorumlar yap ld. Japonya, Pekin ile ada krizi yaflamas n n ard ndan Çin'den ada ülkesine gelen turist say s azalm flt. Tokyo hem Çin'in zaman zaman yapt boykotlar açmay hem de hareketli bir pazar olan Güneydo u Asya'ya kap lar n açmay hedefliyor. Tokyo yönetimi ayr ca bölge ülkeleriyle siyasi iliflkilerini de gelifltirmek istiyor. (CHA)

14 14 YARIN D fl Haberler 2 Temmuz 2013 Bulgaristan'da göstericiler meclisi bloke etti Bulgaristan'n n baflkenti Sofya'da devam eden hükümete karfl gösteriler meclis önüne tafl nd. "Sabah kahvesini parlamento önünde içelim" slogan ad alt nda düzenlenen eylemde parlamentonun giriflleri protestocular taraf ndan bloke edildi. Meclis oturumu, yeterli say da vekilin Genel Kurul'a gelememesinden dolay iptal edildi. SOFYA - Kalabal k grup 'Mafya', ' stifa', 'Yeni seçim kanunu' gibi sloganlar atarken, baz lar da parlamento binas na domates f rlatt. Göstercilerin yan na ç kan Bulgar Sosyalist Partisi Milletvekili Maya Manolova, kalabal k taraf ndan yuhaland. Afl r milliyetçi Ataka partisi Baflkan Volen Siderov'un Etik Komisyon'un bafl na geçmesiyle dalga geçen göstericiler, meclis önünde bir masa kurarak as l etik komisyonun burada oldu unu ima etti. Göstericiler, Siderov için ak l hastalar n n kulland ilaçlardan da getirdi. Bask alt ndaki Baflbakan Plamen Oreflarski ise Seçim Kanunu de iflmeden istifas n vermeyece ini belirtti. Bu arada Tar m ve MOSKOVA - Türkiye nin Moskova Büyükelçisi Ayd n Adnan Sezgin, stanbul da yaflanan gösterilerin Rus turistlerin güvenli ve huzur içinde tatil yapmas n hiçbir flekilde etkilemedi- ini belirtti. Rus bas n na konuflan büyükelçi, Rusya vatandafllar n n ülkemize yönelik böyle ilgi duymas bizleri memnun ediyor. Eminim ki, Rus dostlar - m z sadece Türkiye de- il, okyanusun di er taraf nda yaflanan geliflmeleri de takip ediyor. Sizlere teminat verebilirim ki, stanbul un turizm merkezinde art k olaylar yok. Rus turistlerin sevdi i tatil bölgelerine gelince ise, zaten bu olaylar o bölgeleri hiçbir flekilde etkilemedi. dedi. Bas n n olaylar farkl flekilde yorumlad na iflaret eden Sezgin, Ne yaz k ki birçok bas n organ, stanbul da yaflananlar farkl flekilde ele G da Bakanl önünde bugün çiftçilerin traktörlerle gösteri yapmas bekleniyor. Akflam saatlerinde ise ilk kez hükümeti destekleyen eylemler düzenlenecek. Olaylarla ilgili Bulgar makamlar genifl güvenlik önlemleri ald ve asayiflin temin edilmesi ad - na göstericilerden anlay fl beklediklerini aktard. (CHA) Türk elçiden Rus turistlere güvence: Kalbiniz rahat flekilde tatil yapabilirsiniz ald. Bu protesto eylemleri hiçbir flekilde devrim de il. Rus turistler Türkiye ye gelip içleri rahat flekilde tatil yaps n." fleklinde konufltu. Sezgin, Türkiye'yi ziyaret eden Rus turist say s n n geçen y lla k yasla yüzde 18 artt n da belirtti. (CHA) nternetten bedava Almanca ö renme imkan BERL N - Almanya ve Avusturya da çal flmak isteyenlerin dil ö renebilmeleri için deutsch.info adl portal haz rland. Avrupa Birli i (AB) Komisyonu taraf ndan desteklenen Almanca ö renme sitesi,berlin-brandenburg Bilimler Akademisi nde tan t ld. Projenin yöneticisi Jevgenij Gaus, 8 de iflik ülkedeki ortaklar yla gelifltirdikleri online Almanca ö renme sitesi ile Almanya ve Avusturya da çal flmak ve yaflamak isteyenler için pratik örneklerle detayl bilgiler verilece ini aktard. Sitede uygulamal dersler, ev kiralamadan resmi evrak doldurmaya kadar güncel hayattan örnekler yer alaca na dikkat çeken Gaus, sitenin beta versiyonu dün itibariyle kullan ma aç ld n, tüm fonksiyonlar n çal flt bir sitenin Ekim ay nda tamamlanaca n duyurdu. Deutsch.info projesinin ortaklar ndan Almanya Uyum Vakf n n Baflkan Ferry Pausch ise AB geniflletilirse düflük kalifiye iflgücü yaflanaca yönündeki korkular yersiz ç kt n söyledi. AB üyelerindeki kalifiye elemanlar için Almanya cazip bir ülke oldu unu vurgulayan Pausch, ancak bunlar n ço unlu unun daha sonra geri döndü üne veya ngilizce konuflulan ülkelere gittiklerini söyledi. Bunun as l sebeplerinden birinin Almanca gramerinin kavranamamas ndan kaynakland n tahmin eden Pausch, bu aç dan bedava online Almanca ö renme imkan n n önemli ad m oldu unu savundu.(cha)

15 2 Temmuz 2013 Ankara YARIN Baflkan Yaflar 4 y l n de erlendirdi Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar dört y ll k çal flmalar n de erlendirdi i toplant da, yapt klar hizmetler ile örnek bir yerel yönetim anlay fl sergilediklerini belirtti. HABER MERKEZ Yaflar, Bu baflar da sadece benim de il 40 derece s cakl kta asfalt atan, parklarda çal flan iflçimin al n teri var. Baflar hepimizin. Günü kurtaran de il gelecek nesillere kalacak önemli projelere imza att k. Yenimahalle de kimseyi d fllamadan herkesi kucaklayarak ihtiyaca göre hizmet ürettik dedi. De erlendirme toplant s na Baflkan Vekili Müslüm Ertekin, Baflkan yard mc lar Baflar Bal, Erhan Aras, Gürol Karahisarl o lu, Belediye Meclis üyeleri, CHP Yenimahalle lçe yönetimi ve muhtarlar Yenimahalle Belediyesi personeli kat ld. Büyük bir coflkuyla karfl lanan Yaflar, göreve geldikleri günden itibaren yap lan dev yat r mlar ile Yenimahalle nin çehresini de ifltirdiklerini söyledi. Yaflar, Yenimahalle de y llard r çözülmeyen sorunlara el att k. Yapt m z her çal flmada kamunun kaynaklar n kulland - m z bilinciyle hareket ettik. Hemflerilerime ne söz verdiysem fazlas yla yerine getirdim. Ekibimle beraber Yenimahalle de tarih yazd k. Bu Keçiören Metrosu nda SONA DO RU Çal flmalar n büyük bir h zla sürdürüldü ü Keçiören Metrosu nda art k tünelin ucu göründü. Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakan Binali Y ld r m Keçiören Metrosu nun 2014 te hizmete aç laca n belirtirken, Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak ise nsanlar bu ifl bitecek diye inan yorlar ve güveniyorlar. Keçiörenlilerin flükranlar n Bakan ma iletmek istiyorum dedi. HABER MERKEZ Bakan Binali Y ld r m ve Belediye Baflkan Mustafa Ak, Erzincan' n Kemah ilçesi Koçkar Köyü Sosyal Yard mlaflma, Dayan flma Kültür ve E itim Derne i'nin düzenledi i toplant ya kat ld. Toplant öncesi bas n mensuplar n n sorular n yan tlayan Bakan Y ld r m, Keçiören metrosu ile ilgili bir soru üzerine Keçiören -Tando an metrosunu inflallah seneye bu vakte tamamlay p hizmete açm fl olaca z yan t - n verdi. Gezi Park olaylar s ras nda sosyal medya üzerinden birçok sahte hesap aç lmas hakk nda Facebook ve Twitter yöneticileri ile temasa geçilip geçilmedi ine iliflkin bir soru karfl s nda Bakan Y ld r m flunlar söyledi: Maalesef Twitter bu konuda iflbirli ine yanaflmad. E er bu ülkede faaliyet gösteriyorsan z, yasalar na göre suç teflkil eden konularda yarg ile kolluk kuvvetleriyle iflbirli i yapman z gerekir. Bütün ülkelerde bu böyle ifller. Yap lmas gereken sosyal medyan n sesini k smak, k s tlamak de il." Binali Y ld - r m, konunun bir di er önemli aya- n n kritik altyap lara yap lan sald r lar oldu una dikkat çekerek Kritik altyap lar n korunmas, ülke güvenli i kadar önemli. Bu konuda nedenle sadece Ankara n n de il Türkiye nin örnek belediyesi olarak takip ediliyoruz dedi. Yenimahalle Belediyesini 4 y l içinde kendi kendine yetebilen ve da tedbirlerimizi art r yoruz dedi. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'ni (USOM) kurduklar n ve Balküpü program n devreye soktuklar n aç klayan Y ld r m, bu sayede siber sald r lara müdahale edeceklerini ifade etti. Bütün sosyal paylafl m sitelerini Türkiye'de ofis açmaya davet ettiklerini hat rlatan Y ld r m, Gelin Türk hukukuna dahil olun. Bundan kimseye zarar gelmez diye konufltu. Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak ise, Keçiören deki metro çal flmalar n n ne kadar h zl gitti ine vatandafllar n da flahit oldu unu 15 dev projeleri imza atan bir belediye haline getirdiklerini kaydeden Yaflar, Kamunun mal n kamuya kulland k. Saç bitmemifl çocuklar n hakk n koruduk. Eme e sayg gösterdik. Herkesin hakk n vermeye çal flt k bundan sonra da eme in en yüce de er oldu unu bilerek çal flmaya devam edece iz. Yorulduk demeden, b kmadan usanmadan çal flmaya, yerel yönetime getirdi imiz ç tay yükseltmeye devam edece iz diye konufltu. Birlik ve beraberlik içinde çal flmaya devam edeceklerini kaydeden Yaflar, Partimin bundan sonra bana verece i tüm görevleri de yerine getirmeye haz r m. ç kavgalara, didiflmelere yer vermeden birlik ve beraberlik içinde çal flmaya devam edece iz. Bugüne kadar gerçeklefltirdi imiz her iflten bafl m z dik, aln m z aç k ç kt k. Bundan sonra da bu flekilde devam edece iz dedi. kaydederek Art k tünelin ucunu gördük. nsanlar bu ifl bitecek diye inan yorlar ve güveniyorlar. Bu yo- un çal flman n sonucunda metronun aç larak gerçekleflece ini biliyoruz. Onun için Bakan ma çok teflekkür ediyorum dedi. Geçti imiz günlerde K zlarp nar Caddesi nin yar s n n trafi e aç ld n hat rlatan Baflkan Ak, caddenin di er yar s - n n ise bir ay da tamamlanaca n belirterek Böylece Keçiören in üst ulafl m sorununu rahatlatm fl olaca- z. Bir y l sonra da Keçiören Metrosu nu hizmete açaca z. Bu anlamda da ben Keçiörenlilerin flükranlar n Bakan ma iletmek istiyo-

16 2 Temmuz YARIN Ankara ALO 170 e mobbing flikayeti ya d Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl letiflim Merkezi Alo 170 e iki y lda 6 bine yak n mobbing baflvurusu yap ld. En fazla müracaat yüzde 67 ile özel sektörde çal flanlar yaparken, baflvurular n yüzde 86 s n amirlerden rahats zl k oluflturdu. ANKARA - Bakanl k taraf ndan haz rlanan Mobbing Bilgilendirme Rehberi nde, çal flanlara, flyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi Genelgesi kapsam nda Alo-170 üzerinden psikologlar vas tas yla yard m ve destek sa land belirtildi. Bu kapsamda y llar nda merkeze 6 bine yak n ifl yerinden psikolojik taciz baflvurusu yap ld bildirilirken, en fazla müracaat ise yüzde 67 ile özel sektörden geldi. Özel sektörden baflvuranlar n yüzde 58 ini erkekler oluflturdu. Kamu sektöründeki baflvuru oran yüzde 33 olurken, kad n ve erkeklerin baflvuru oran eflit seviyede kald. Baflvuranlara iliflkin bilgilerin de yer ald rehberde, özel sektörde çal flan ancak alan belirtmeyen bin 270, sanayi alan nda çal flan 700, ma aza, restoran, market gibi kurulufllarda çal flan 411 kifli merkezden destek ald. Özel sa l k kurulufllar ndan 219, turizm flletmelerinden 189, banka çal - flan 118 kifli de baflvuruda bulundu. Kamuda ise kurulufl belirtmeyen 679, hastanelerde çal flan 325, Milli E itim Bakanl nda 268, üniversitelerde 141, Türk Silahl Kuvvetlerinden 84, Emniyet Genel Müdürlü ünden de 52 kifli destek istedi. Hem özel hem de kamu sektöründe en fazla baflvuru 29 ila 33 yafl aral ndakilerden geldi. Bu gruptakiler baflvurular n yüzde ini, 40 yafl sonras ndakiler de yüzde 2-10 unu oluflturdu. ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, dolar kurunun elektrik ve do al gaz fiyatlar na etkisine iliflkin, Dövizle alakal hareketlenmeleri kendi içimizde absorbe etmeye, tolere etmeye çal fl yoruz dedi. Y ld z, Hindistan Yeni ve Yenilenebilir Enerji Bakan Farooq Abdullah ile Bakanl ktaki görüflmesi öncesinde bas n mensuplar n n sorular n yan tlad. Dolar kurunun yükselmesinin elektrik ve do algaza zam olarak yans y p yans mayaca n n sorulmas üzerine Y ld z, flunlar kaydetti: Biz, dolar ile al p TL ile satan bir yap day z. Avrupa Birli i üyesi ülkeler gibi normalde döviz ile al p satan bir ülke de il. Dolay s yla her dövizin yükselmifl olmas enerji sektörü aç - s ndan bir handikapt r, istemedi imiz bir konudur. Son bir ayl k süre içerisinde dolar paritesi 1,84 ten 1,94 civar na s çrad. Son 3-4 ay de erlendirdi imizde yüzde 5 ler civar nda maliyetlerimizle alakal bir yükselme oldu. Ama flu ana kadar yapm fl oldu umuz çal flmalarla vatandafl m za, müflterimize yans tmamak ve onlar n bu s k nt ya girmemesi için çal flmalar yap yoruz. Onun için su kaynaklar m z, yerli kaynaklar m z harekete geçirmemiz gerekiyor. HES lerle ve nükleer güç santralleri ile ilgili yapt klar her çal flman n, bu tür etkilerden kurtulmaya yönelik oldu unu vatandafllar n da bilmesi gerekti ini vurgulayan Taner Y ld z, sanayiciye, tüccara ve konut sahiplerine en uygun fiyatlarla hizmet götürmeye çal flt klar - n ifade etti. Türkiye de flu anda piyasa fiyatlar ndan yüzde 20 daha ucuz Kamuda çal flan ve Alo 170 e baflvuranlar n yüzde 40 lisans, yüzde 25 i yüksek lisans, yüzde 22 si ise lise mezunu. Özel sektörde baflvuranlar n da yüzde 37 si lise, yüzde 29 u ise ilkö retim mezunu. Baflvurular, flikayet konusuna göre s raland nda, istifaya zorlama yüzde 20 ile ilk s rada yer ald. Kötü muamele ve hakarete iliflkin flikayetlerin oran ise yüzde 14 düzeyinde gerçekleflirken, görev yeri de iflikli i ve ayr mc l k flikayetleri yüzde 11 civar nda oldu. ftira, cinsel taciz ve fiziksel fliddetin oranlar ysa yüzde 1 ila 3 aras nda de ifliyor. ALO 174 e mobbing baflvurusu yapanlar n yüzde 86,72 sinin flikayeti amiriyle ilgili. Hem amiri hem de ifl arkadafllar ndan flikayetçi olanlar n oran yüzde 6,7, sadece ifl arkadafl ndan flikayetçi olanlar n oran ise yüzde 6 olurken, çok düflük bir kesim de ast n flikayet etti. (AA) Elektrik ve do algaza zam yok elektrik kullanan sanayici bulundu unu dile getiren Y ld z, Döviz ile alakal hareketlenmeleri kendi içimizde absorbe etmeye, tolere etmeye çal fl - yoruz dedi. (AA)

17 YARIN 17 Ankara Büyükflehir, CHP li Gök ü yalanlad 2 Temmuz 2013 Ankara Büyükflehir Belediyesi, CHP Milletvekili Levent Gök ün, Baflkent teki otobüs duraklar n n kaçak oldu u ve reklam panolar nda da kaçak elektrik kullan ld na iliflkin iddialar n n tamamen gerçek d fl oldu unu bildirdi. HABER MERKEZ Ankara Büyükflehir Belediyesi nden, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök ün, Belediyenin ihale ile verdi i otobüs duraklar ve reklam panolar n n imar kanununa ayk r olarak ruhsats z oldu una ve bu reklam panolar nda kaçak elektrik kullan ld n iliflkin soru önergesiyle ilgili aç klama yap larak, Say n Levent Gök, her zaman oldu u gibi yine aya yere basmayan iddialarla kamuoyunu yan ltmaya çal flmaktad r denildi. Büyükflehir Belediyesi nden yap - lan aç klama flöyle: Say n Levent Gök ün, daha önce de defalarca gündemi meflgul ederek, gerçek d fl soru önergeleri verdi i bilinmektedir. Say n Gök, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n cevaplamas iste iyle verdi i soru önergesinde, Ankara daki otobüs duraklar n n kaçak yap oldu unu belirterek, yine Ankara halk n, kamuoyunu yan ltmak istemektedir. Dünyan n en çevreci toplu tafl m filosuna sahip olan Baflkentlilerimizin, ayn huzur ve sa l kl bir biçimde otobüslerini bekleyebilmelerini temin etmek amac yla yap lan otobüs duraklar, tüm belediyelerde oldu u gibi, yap niteli i tafl maz. Di er yandan otobüs duraklar gibi, raket, silindir, kule, bilboard, megalight, board gibi aç k hava reklam ürünleri de sökülüp tak labilen kent mobilyas niteli indedir. Bu nedenle ne otobüs duraklar ne de reklamlar panolar mar Kanunu nun 2. Maddesi kapsam na girmez ve yap ruhsat gerektirmez. Di er yandan Say n Levent Gök, yine hiçbir araflt rma yapmadan; otobüs duraklar, raket, silindir, kule, bilboard, megalight, board gibi reklam araçlar nda kaçak elektrik kullan ld iddias nda bulunmufltur. Oysa ki, bu araçlarda kullan lan elektri in bedeli, EPDK n n, Resmi Gazete de yay nlanan Ayd nlatma Yönetmeli i nin, Ayd nlatma Giderleri Hesab bafll kl 7. Maddesi ne göre hesaplanarak, Ankara da elektrik da- t m yapan flirket Enerjisa taraf ndan ilgili firmaya faturaland r lmakta ve ilgili firma taraf ndan da 3 er ayl k periyotlar halinde bu tüketimin bedeli ödenmektedir. Tüm Ankaral hemflerilerimizin bilgisine sunar z. K br s Gazileri unutulmad HABER MERKEZ K br s Bar fl Harekat na kat lmak için 1974 y l nda Adaya ç karma yapan askerlerimiz, aradan geçen 39 y l sonra K br s a bu kez gazi olarak ç karma yapt y l nda K br s Bar fl Harekat na kat lan Sincanl gazileri ve ailelerini K br s a götüren Sincan Belediyesi, gazilere olan sayg s n bir kez daha gözler önüne serdi. K br s ta; Lefkofle, Girne ve Gazi Magosa kentlerini dolaflan gaziler, Karao lan, Bo azköy flehitli i ile Varl k, Barbarl k, Mevlevi ile Bar fl ve Özgürlük müzelerini gezdi. Bar fl götürdükleri topraklar tekrar görme ve gezme imkan bulan gaziler hem duyguland hem de mutlu oldu. 2 gün boyunca K br s gezen gaziler Anavatana gururlu ve huzurlu olarak döndü. fiehitlikleri ve müzeleri de gezerek o anlara geri dönüklerini ifade eden S tk Y ld r m, 1974'te adaya gitti- imde bir kaos hakimdi ve ben oraya huzur götürmek için gitmifltim. Aradan geçen 39 y l sonra bu kez gezmek için gittim. Rabbim bana bu günleri de nasip etti. Adaya gitti imizde bambaflka bir yerle karfl laflt m. Bunda benimde bir pay m oldu unu düflündükçe gururlan yorum. Bu güzel duygular yaflamam za imkan sa layan Sincan Belediyemize ve Belediye Baflkan m z Mustafa Tuna ya çok teflekkür ediyorum. dedi. 39 y l önceki K br s la flu anki K br s aras nda büyük fark oldu unu belirten Ramazan Uluda ; Gerçekten K br s ta oldu uma inanmakta güçlük çekiyorum. Yavru vatan m z adeta bafltan yap larak huzur ve mutluluk kayna haline gelmifl. Buraya ad m att m adan beri o günler ile bu günler aras nda ba kuruyorum. Bar fl getirdi imiz topraklarda yürümek gurur verici. Bu imkan sa lad için Sincan Belediyemize çok teflekkür ederim. dedi. K br s Bar fl Harekât nda üstün çaba ve gayret göstererek Yavru vatana sahip ç kan gazileri K br s a götürmekten dolay büyük mutluluk duyduklar n ifade eden Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna; Bu vatan u runa mücadele etmifl ve üstün gayretleri sonucu Gazilikle onurland r lm fl askerlerimizin bar fl getirdikleri o topraklar görmelerini istedik. Pek ço u savafl sonras nda K br s a gitmemiflti. Bizde Belediye olarak elimizdeki imkânlar do rultusunda onlar unutmad m z bu yolla ifade etmek istedik. Gazilerimizde geziden memnun ayr lmalar bizleri çok memnun etti. dedi.

18 18 YARIN Ankara 2 Temmuz 2013 Pafla kaza geçiren sahibinin bafl ndan ayr lmad Baflkentte, taksinin çarpmas sonucu yaralanan kad n n köpe i ac çeken sahibinin yan na kimseyi yaklaflt rmad. Yan ndan ayr lmayan Pafla adl köpe ini sakinlefltiren yaral kad n, ambulansla hastaneye kald r ld. ANKARA- Al nan bilgiye göre, Yurdagül Yazar, Pafla adl köpe ini merkez Alt nda ilçesi rfan Bafltu Caddesi nde gezintiye ç kard. Bir anda yola f rlayan köpe inin peflinden koflan Yurdagül Yazar a, Yasin Coflkun un kulland 06 T 4799 plakal taksi çarpt. Kazay fark eden polis ekibi, hemen ambulans ça rd. Pafla isimli köpek, bir süre sahibinin yan na kimsenin yaklaflmas na izin vermedi. Yerde ac içinde k vranan Yurdagül Yazar taraf ndan sakinlefltirilen köpek, boynuna geçirilen kemer yard m yla polis arac na bindirildi. Yazar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ard ndan D flkap E itim ve Araflt rma Hastanesi ne kald r ld. Yazar n hayati tehlikesinin bulunmad bildirildi. (AA) Çankaya belediyesi nden arazi temizli i Çankaya Belediyesi ekipleri, hafriyat at klar ve kuru ot bürüyerek tehlike arzeden bofl alanlar temizleyip mahallenin gençlerine kazand rmaya devam ediyor Semtlerdeki bofl arsalar kuru ot, çöp ve inflaat at klar ndan ar nd ran Çankaya Belediyesi, bu alanlar oyun ve spor alanlar na dönüfltürerek semt sakinlerinin kullan m - na sunmaya devam ediyor. lkbahar ve Keklikp nar mahallelerinde göze hofl görünmeyen bofl arazilerde alan temizli i yapan Çankaya Belediyesi Fen flleri Müdürlü ü Yol fiube ekipleri, temizlenen arsalar n zemin tesviyesini yaparak gençlere spor aktiviteleri gerçeklefltirmek için de yer haz rl yor. Park, oyun ve spor alanlar yönünden k s tl olan bölgelerde bulunan bofl arazileri geçici olarak tesviye ederek düzenleyen Çankaya Belediyesi, futbol sahas, yürüyüfl yollar ve çocuk oyun alanlar infla edip semt sakinleri ve çocuklar n n kullan m na sunuyor. K na gecesi konseptiyle sergi Y l boyunca Mamakl kad nlara yönelik hobi ve meslek edindirme kurslar gerçeklefltiren aile merkezleri el eme i göz nurundan oluflan y l sonu sergilerini görücüye ç kar yor. Klasik sergi konseptinin d fl na ç karak y l boyunca üretilen el eme i göz nuru ürünlerini k na gecesi konseptiyle sunuma ç karan Nene Hatun Aile Merkezi nin düzenledi i organizasyona yaklafl k 300 kursiyer ve Mamakl kad n kat ld. K na gecesi konseptiyle haz rlanan sergide; tak tasar m, alüminyum rolyef, kurdele nak fl ifli, sim s rma ve tel k rma ürünler sergilendi. Mamak Belediyesi Kent Tiyatrosu oyuncular taraf ndan haz rlanan k na gecesi oyunuyla birlikte gelin k z n k nas yak ld, sand klar aç ld. Sand klardan ç - kan ürünler minderler üzerinde sergiye gelenlere sunuldu. Aile merkezlerinin y l boyunca yo un bir flekilde çal flt n dile getiren Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül; Aile merkezlerimizde onlarca ayr kursta yüzlerce Mamakl kad na hizmet veriyoruz. Tamamlanan e itim ö retim y l n n ard ndan aile merkezleri y l içerisinde ürettiklerini sergilemeye bafllad. Aile merkezlerinde verilen kurslar yaz döneminde de devam edecek dedi.

19 2 Temmuz 2013 Sütçü mam Üniversitesi 21. dönem mezunlar n u urlad E itim KAHRAMANMARAfi - Kahramanmarafl Sütçü mam Üniversitesi (KSÜ) 21. dönem mezunlar n düzenlenen diploma töreniyle u urlad. KSÜ nün akademik y l nda fakülte ve yüksek okul programlar nda e itim gören ö renciler, Hanefi Mahçiçek Stadyumu'nda düzenlenen törenle diplomalar n ald. Program n aç l fl nda konuflan KSÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Fatih Karaaslan, 1992 y l nda kurulan üniversitenin, Türkiye nin seçkin üniversiteleri aras na girmeyi baflard n belirtti. Mezun ö rencilerin dünyan n her ülkesinde çal flabilecek bilgi ve birikime sahip oldu unu ifade eden Karaaslan, Uluslar aras anlaflma yolunda h zla ilerleyen üniversitemiz iki y ld r farkl ülkelerden gelen yabanc ö rencilere de ev sahipli i yapmaktad r. Gelece imizin teminat olan ö rencilerimizi bu gün üniversitemizde u urluyoruz diye konufltu. Prof. Dr. Mehmet Fatih Karaaslan, kardefller aras na sokulmaya çal fl lan nifak tohumlar na karfl, ö rencilere uyan k olmalar tavsiyesinde bulundu. Karaaslan, Daima büyük düflünün. nanc n z hiçbir zaman kaybetmeyin. Sizler tafl d n z potansiyel güçle ülkemiz ve tüm dünya için umut fl s n z. Aran za nifak tohumlar ekmeye çal flanlara karfl dikkat edin. Bir süreç sonlan rken, baflka fas llar açmaya çal flan fler güçlerin oyunlar na gelmeyin. dedi. Vali fiükrü Kocatepe ise, ö rencilerin mezuniyet sevincine ortak olduklar n söyledi. Ö rencilere ifl hayat nda baflar lar dileyen Kocatepe Mezun olan ö rencilerimize hayatta baflar lar diliyorum. Bu akademik y l n huzurla ve baflar yla tamamlanmas n sa layan yönetici ve hocalar m z kutluyorum. Bu ülke, yar n sizler sayesinde daha yüksek noktalara ulaflacak. Birlik ve beraberlik içinde sanayileflmede ve kalk nmada birbirimize sar larak mücadelemizi sürdürece iz. Siz de erli gençlerimiz sayesinde ülkemizi dünyan n en medeni ülkelerinden biri yapaca z. aç klamas nda bulundu. (CHA) YARIN Yemen'de mesleki e itime TÜRK YE DAMGASI SANA - Yemen'de kurulan Yemen Türkiye Mesleki E itim Enstitüsü, mesleki e itimde Yemen'in gözdesi durumunda. Enstitü yerleflkesi Yemen hükümeti taraf ndan yap lan okul, Türk flbirli i ve Koordinasyon Ajans (T KA) taraf ndan donat ld. Yemen Teknik E itim Bakanl ile Türk Milli E itim Bakanl taraf ndan ortaklafla idare edilen okulda, hal c l ktan serami e, ebru ve hat sanatlar ndan, gümüfl ifllemecili ine kadar birçok güzel sanat dal nda e itim veren okul, Yemenli ö renciler taraf ndan büyük ilgi görüyor. Aç l fl 2011 y l nda Cumhurbaflkan Abdullah Gül'ün Yemen ziyareti s ras nda Yemen'in o zamanki Cumhurbaflkan Ali Abdullah Salih ile birlikte yap lan okul, ülke genelinde yaflanan siyasi kriz nedeni ile uzun bir süre e itime bafllayamad. T KA'n n Yemen Koordinatörlü ü ve Türkiye'nin Sana Büyükelçili inin yo un çal flmalar yla ve Yemen makamlar n n iflbirli i ile 2012 y l nda faaliyete bafllayan okul bugün birçok alanda da üretimini h zland rd. AA muhabirine aç klama yapan okul Müdürü Zekeriya Atilla, okuldaki üretime yönelik e itimlerin Yemenli ö rencileri mutlu etti ini belirtti. Okul bünyesinde faaliyet gösteren atölyelerde kurs alan ö renciler özellikle gümüfl ifllemecili ine büyük ilgi gösteriyor. Kendi iflyerlerini kapatarak burada kurs almaya geldiklerini belirten baz kursiyerler, gümüfl ve kuyumculuk atölyelerindeki teknik yeterlili i Yemen'de bulamad klar n söylüyor. Kursa bafllad ktan sonra daha estetik ve kaliteli ürünler ç karmaya bafllad klar n belirten ö renciler Türk yetkililere teflekkür ediyor. Okul müdürü Zekeriya Atilla ise okulun uzun bir süre at l kald n ancak T KA'n n okula gösterdi i ilgi ile h zla atölyeleri ifller hale getirdiklerini ifade ediyor. Müdür Zekeriya Atilla, yak n bir zamanda faaliyete geçecek olan seramik bölümü hakk nda flunlar söyledi: 4 ana bölümümüz var. Kuyumculuk, grafik, seramik ve güzel sanatlar. Hal c l k ve kuyumculuk alanlar m zda Türkiye'den hocalar m z e itim veriyor. Seramik bölümümüzün hocalar T KA taraf ndan görevlendirildi ve atölyeyi h zla ifller hale getirmeye çal fl yorlar. Seramik bölümü Yemen'de bir ilk olacak.'' Türkiye'de Uflak Üniversitesi ile iflbirli i içinde çal flacak olan Seramik bölümü için Yemenli ö retmen adaylar n n da Türkiye'de 2 ayl k e itimden geçtiklerini belirten Atilla, 200'e ulaflan ö renci say s n n gelecek y llarda artaca n ve okulun bir süre sonra üniversite kimli i kazanabilece ini dile getirdi. 19 Asitane Kültür Sanat E itim ve Dayan flma Derne i faaliyetlerine de de inen Atilla, okulda aç lan baz özel kurslar n da büyük ilgi gördü ünü belirtti. Asitane Derne i yetkililerinin Yemen'e turistik bir gezi düzenledi i s rada okulu ziyaret ettiklerini belirten Atilla, derne in bu ziyaretin ard ndan okula destek vermeye bafllad n hat rlatt. Okula 6 ö retmen sa layan Asitane Derne i dikifl, hat, tezhib, ebru, aflç l k ve foto rafç l k kurslar yla okula destek veriyor. Bu kurslar aras nda dikifl ve aflç l k bölümlerinin büyük ilgi gördü ü gözlenirken, özellikle ev han m konumundaki kursiyerlerin Türk mutfa n ö renme ve uygulamaya çal flt klar göze çarp yor. Okulun aç lmas ve faaliyete geçmesi s ras nda katk sa layan Türkiye'nin Sana Büyükelçisi Fazl Çorman'a da teflekkür eden Atilla, ayr ca Yemen Teknik E itim Bakanl 'n n da büyük katk lar n n oldu unu sözlerine ekledi. (AA)

20 20 YARIN Sahaflar Anadolu insan yla bulufltu Gaziantep'te düzenlenen Anadolu Sahaf Festivali, 200 y ll k kitaplardan nostaljik film afifllerine, ender bulunan dergilerden eski plaklara kadar her türlü materyale ulaflma imkan sunuyor Hüseyin Rahmi Gürp nar ile Ahmet Rasim'in 1908'de ç kard 36 say l k "Boflbo az ile Güllabi" adl mizah dergisi 2 bin 500, 1935'te Gaziantep'te bas lan salname ise bin liraya al c s n bekliyor GAZ ANTEP - Gaziantep Büyükflehir Belediyesi ve Sahaflar Birli i Derne i iflbirli inde düzenlenen "Anadolu'da Sahaf Festivali"nde, 200 y ll k kitaplar, nostaljik film afiflleri ve eski plaklar sat fla sunuldu. Tarihi Bey Mahallesi'nde, stanbul, Ankara ile Gaziantepli sahaflarlar n stant açt klar festival kapsam nda, nostaljik sinema afifllerinden plaklara, eski kitaplardan nadir bulunan dergilere kadar çeflitli materyaller sergileniyor. Son döneme ait kitaplar n da yer ald festival çerçevesinde, eski evraklara, takvimlere, gazetelere, belgelere, posterlere, para ve pul koleksiyonlar na ulaflmak mümkün. Baz stantlarda ise kime ait oldu u belli olmayan siyah beyaz foto raflar tanesi 2,5 liradan sat l yor. Gaziantep'te 1935 y l nda bas lan "Gaziantep Halk Broflürü" adl salname (y ll k), 78 y l sonra yeniden geldi i kentte bin liradan sat fla sunulurken, Hüseyin Rahmi Gürp nar ile Ahmet Rasim'in 1908'de ç kard 36 say l k "Boflbogaz ile Güllabi" adl haftal k mizah dergisi ise 2 bin 500 liraya al c s n bekliyor. Osmanl ca 1927 bas m orijinal Nutuk'un yer ald festivalde, R za Tevfik'in 4 bin adet bas p hepsini imzalad ve bir daha bas lmas na izin vermedi i "Serab Ömrüm", Neyzen Kültür Sanat Tevfik'in Azab Mukaddes'i ile talya'da 1794'de bas lan iki ciltlik Hristiyanl k genel tarihini anlatan kitaplar da bulunuyor. Osmanl ca ve Türkçe eski gazete ve dergilerin yer stantlardaki, plaklar da dikkat çekiyor. - "Temennimiz bu kitab n bas ld kente kalmas d r" stanbul'dan gelerek stant açan Halil Bingöl, AA muhabirine yapt aç klamada, festivalin Güneydo u Anadolu'da yap lan ilk sahaf festivali oldu unu söyledi. Kendilerine destek vererek bu alanda merakl sanatseverlere ulaflmalar na vesile olan Gaziantep Büyükflehir Belediye Baflkan As m Güzelbey'e teflekkür eden Bingöl, bu tür organizasyonlar n artmas gerekti ini ifade etti. Festival kapsam nda aç lan stantlarda her türlü okuyucu kitlesinin yan s ra koleksiyonerlere de hitap ettiklerini belirten Bingöl, kendisinin de Gaziantepli sanatseverlere birbirinden ilginç eserler getirdi ini anlatt. Kentte 1935 y l nda Halkevi F rkas matbaas nda bas lan salnamenin aradan geçen 78 y l n ard ndan yeniden Gaziantep'e getirerek, sanatseverlerin be enisine sunduklar n vurgulayan Bingöl, "Temennimiz bu kitab n bas ld kente kalmas d r" dedi. Elinde en eski talya'da 1794 y l nda bas lan iki ciltlik kitap oldu una iflaret eden Bingöl, flöyle devam etti: "Bunun yan s ra Hüseyin Rahmi Gürp nar ile Ahmet Rasim'in 1908'de ç kard Boflbo az ile Güllabi adl mizah dergisi de 36 say tamam nadide eserler aras nda yer al yor. Çünkü bu eserin tamam sadece bir bizde bir de Milli Kütüphane'de bulunuyor. Tek fasikülleri ise birçok yerde bulmak mümkün. Ayr ca Osmanl ca orijinal Nutuk, 1894'te stanbul'da branice bas lm fl Tevrat, Zebur ve ncil'in bir arada oldu u de erli kitaplarda yer al yor. Afifl ve posterlerin yan s ra önemli olaylar n yer ald gazeteler de mevcut." 2 Temmuz Tanesi 2,5 liradan siyah beyaz foto raf Tezgahlarda yer alan ve tanesi 2,5 liradan sat fla sunulan siyah beyaz foto raflar hakk nda da bilgi veren Bingöl, flöyle devam etti: "Özellikle ka t toplay c lar n n çöpten bularak getirdi i ve sahipleri belli olmayan foto raflar, çekildi i döneme fl k tutuyor. Mesela 1950'lerle ilgili film çekecek bir yönetmen o döneme ait foto raflardan yaflam tarz ndan giyim tarz na birçok fleyi tespit edebiliyor. Bazen de çok ilginç foto raflar ç kabiliyor." Sahafl "eski kitaba olan aflk" olarak niteleyen Bingöl, "Sahafl k için 15 y l, ç rakl k, 10 y l da kalfal k dönemi gerekiyor. Ancak 25 y ldan sonra ustan 'tamam sen bu ifli yapabilirsin' dedi inde dükkan açabiliyorsun ama günümüzde maalesef bu alg de iflti. Belli bir kütüphanesi olan 'ben sahaf m' diyerek dükkan aç yor ama bu pek uzun ömürlü olmuyor" diye konufltu. Her eski kitab n de erli olmad na dikkati çeken Bingöl, kitap koleksiyonerleri ve kitap merakl lar n kendilerini yurdun her köflesinde takip etti ini sözlerine ekledi. Festival 30 Haziran'a kadar aç k kalacak. (AA)

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Sinan MESUTER Eylül 2012 SUNUM PLANI I. PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİYLE SAĞLANAN DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar Bakanlar Kurulu Kararı -BKK Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı Resmi Gazete Sayısı: 26848 Karar Sayısı: 2008-13489 15 Nisan 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 26848 BAKANLAR

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

Türkiye, 2012 yılında dünyada uluslararası doğrudan yatırım liginde iki basamak yükseldi

Türkiye, 2012 yılında dünyada uluslararası doğrudan yatırım liginde iki basamak yükseldi Basın Bülteni 26 Haziran 2013 YASED, UNCTAD 2013 Dünya Yatırım Raporu nu açıkladı Türkiye, 2012 yılında dünyada uluslararası doğrudan yatırım liginde iki basamak yükseldi 2012 yılında dünyada yüzde 18

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İş Sağlığı

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry MART 2016 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI II-İLİMİZİN İHRACAT RAKAMI 2016 MART AYI / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi Bir etkinliğin sonucunda elde edilen çıktıyı nicel ve/veya nitel olarak belirleyen bir kavramdır.

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi EYLÜL 2014 Çevresi hakkında duyarlı, Ortak değerlere katkı sağlayan, Kirliliğin kaderimiz olmadığının farkında olan bedenen sağlıklı bireylerden oluşan bir toplum

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu uygulama

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI 64.HÜKÜMET PROGRAMI YILI EYLEM PLANINDA BAKANLIĞIMIZIN İLGİLİ 3 Ay İçerisinde Gerçekleştirilecek Reformlar TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Roman Başbakanlık Aile ve Sosyal 7 Başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı!

COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı! COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı! TÜSİAD ve Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği Refah Fonu İşbirliği, REC Türkiye ve Amerikan Büyükelçiliği desteği ile yapılan,

Detaylı