Yerli helikopterin tasarımı tamam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yerli helikopterin tasarımı tamam"

Transkript

1 GAZETEMİZİ dan takip edebilirsiniz TOKİ, 30 yılda 665 bin KONUTA İMZA ATTI HABERİ 17 DE 5 NİSAN 2014 CUMARTESİ FİYATI: 25 Kr Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), kurulduğu 1984'ten bu yana 665 bin konuta imza attı. Kurum, bu konutların 622 binini 11 yılda, 58. Hükümet döneminde başlatılan "Planlı Kentleşme ve Konut Üretim Seferberliği" kapsamında inşa etti. HABER 18 DE Yerli helikopterin tasarımı tamam Savunma Sanayii Müsteşarlığının talebi doğrultusunda Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından yapımına başlanan yerli helikopter projesi "Özgün Helikopter"in ön tasarımının tamamlandığı, helikopterin şeklinin belirlendiği öğrenildi. TUSAŞ Genel Müdürü Muharrem Dörtkaşlı, Özgün HABERİ 18 DE Helikopter'in müşterisinin Savunma Sanayii Müsteşarlığı olduğunu ancak ortaya çıkacak ürünün hem sivil hem de askeri sertifikasyona sahip olacağını söyledi. HABERİ 17 DE Helikopterle ilgili çalışmaların ODTÜ Teknokent'te yerleşik TUSAŞ ekibi tarafından yapıldığını belirten Dörtkaşlı, "Bu helikopter için başlatılan özgün, türbin motor geliştirme projemiz de var. Onu da yine bizim Eskişehir'deki iştirakimiz TUSAŞ tarafından yapılacak. Türkiye'de ilk defa bu ölçekte, bu boyutta bir türbin motor geliştirme projesi olacak" dedi. Dörtkaşlı: Altı yıl sonra bu ürünümüzü havada göreceğiz çok iyi bir tarih. İnşallah cumhuriyetimizin 100. yılında hizmet verecek noktaya gelir. şeklinde konuştu. Haberi15 de Haberi15 de Haberi 19 da

2 2 YARIN SineMagazin Mustafa Ceceli pilates yaparak 5 kilo verdi sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Sürgün nek, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Dü ün Dernek Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Non-Stop, Hazine Avc lar, Sadece Sen, Zaman Makinesi 1973, Kemerlerinizi Ba lay n, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Dü ün Dernek Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) Non-Stop, Sadece Sen, Bay Peabody ve Merakl Sherman: 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi STANBUL - Romantik flark lar n prensi Mustafa Ceceli, yeni albümünden önce fazla kilolar ndan kurtulmak için adeta kampa girdi. Fit bir görüntüye sahip olmak isteyen Ceceli, kad n popçular gibi pilates yaparak 5 kilo verdi. Besteci ve yorumcu kimli iyle milyonlar n gönlünde taht kuran Mustafa Ceceli, flu s ralar may s ay nda ç karaca üçüncü albümü için gece gündüz çal fl yor. Bir yandan stüdyoda okumalar n tamamlamaya çal flan Ceceli, di er yandan da hayranlar n n karfl s na fit bir görüntüyle ç kmak için çaba sarf ediyor. Albüm öncesi düzenli bir diyet ve spor program yla form tutmaya çal flt n belirten Mustafa Ceceli, pilates yaparak 5 kilo verdi ini söyledi. Ünlü flark c, lk baflta kad n sporu diyerek önyarg l davrand m. Fakat çok faydas n gördüm dedi. S k bir diyet program uygulad n da söyleyen Ceceli, Tatl y azatl m. Beslenme al flkanl klar m da de ifltirdim. Kokoreci çok seviyordum ama 1, 5 ayda bir kere yiyebildim. En çok bu beni etkiledi dedi. Sezen Aksu nun kanatlar alt nda olan Ceceli, yeni albümü için Aksu nun o lu Mithat Can dan da bir beste ald n söyledi. Ünlü flark c, Albümde her zaman oldu u gibi Sezen Aksu flark lar da var diye konufltu. Ankara Büyülü Fener (K z lay) (312) Non-Stop, Hazine Avc lar, Mavi Ring, So uk, Köksüz, Zaman Makinesi 1973, Kemerlerinizi Ba lay n, Sadece Sen, Rüzgar Yükseliyor, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Ömer, Mavi Dalga, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Meydan, Kapital, fiark Söyleyen Kad nlar, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, Zaman Makinesii 1973, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4, Eyvah Eyvah 3, Dü ün Dernek Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Sürgün nek, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Dü ün Dernek Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, So uk, Zaman Makinesi 1973, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, Recep vedik 4, Dü ün Dernek Ankara Moviecity (Keçiören) (312) : Bir mparatorlu un Yükselifli, Sürgün nek, Recep vedik 4, Eyvah Eyvah 3, Dü ün Dernek. Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) Ammar: Cin Tarikat, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Bizum Hoca, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4 5 Nisan 2014 Niran Ünsal a dad dayanm yor STANBUL - ki y l önce üçüncü k z n, üç ay önce de o lunu dünyaya getiren flark c Niran Ünsal bir buçuk y lda 11 dad de ifltirdi ini söyledi. Güçlü sesi ve besteleri ile müzik dünyas n n baflar l ismi Niran Ünsal n, dad dan yana yüzü gülmüyor. 1,5 y lda 11 dad de ifltirdi ini söyleyen Ünsal, Bebek bak c s bulan ajanslara hemen güvenmeyin. Araflt r n, soruflturun ve öyle dad arama ifline bafllay n diyerek anneleri uyard. Evine her noktay gören kamera sistemi kurdurdu unu belirten Ünsal, Evde olmad m zaman dad y ve çocuklar m internet üzerinden izliyorum dedi. Dört çocu u olan Ünsal n son evlili inden 1,5 yafl nda Liva ad nda bir k z ve üç ayl k Bera ismini verdi i bir o lu var.

3 5 Nisan 2014 Yaflam H CR 5 Cemaziye l Ahir 1435 RUM 23 Mart liral k kay p kaçak bedelini almak istedi, 61 lira borçlu ç kt BURSA - Elektrik faturalar ndan tahsil edilen kay p kaçak kullan m bedellerini geri almak isteyen tüketiciler, hakem heyeti ve mahkemelerde hak aramaya devam ediyor. Bursal bir ö retmen, 8 ayda kendisinden tahsil edilen 40,44 liral k kay p kaçak ve sayaç okuma bedelini geri almak için bafllatt mücadelede mahkeme engeline tak ld. 40 liray tahsil etmek isteyen ö retmen mahkeme karar yla 61,94 lira ödeyecek. Bursa'n n Y ld r m ilçesinde ikamet eden ö retmen smail Çetin (34), 2011 y l nda faturada kabar kl a sebep olan kay p kaçak ve sayaç okuma bedelini takibe ald. 8 ayl k faturas n biriktiren Çetin, 40,44 liray bulan kay p kaçak bedelini almak için Y ld r m Kaymakaml Tüketici Sorunlar Hakem Heyeti ne müracaat etti. Uluda Elektrik Da t m Afi nin haks z tahsilat yoluna gitti ini belirten Çetin, heyete verdi i dilekçesinde flu ifadelere yer verdi: "Faturalarda bir hizmet bedeli karfl l olmad aç kça belli olan, kötü niyetli di er kullan c lar n kaçak kullan m ve tedarikçi elektrik da t m firmas n n a r ihmal ve kusurlar ile alt yap s n n eksikliklerinden kaynaklanan kay p ve kaçak tüketimlerinin bedeli karfl l olarak bunun biz dürüst aboneye yans t lmas kabul edilemez. Üstelik kay p ve kaçak oranlar bölgeler aras nda oransal olarak da farkl l k oluflturmaktad r." Hakem heyetinin para iade edilmeli karar na ra men UEDAfi, ödemeye yanaflmay nca smail Çetin icraya baflvurdu. UEDAfi, bu kez icra iflleminin durdurulmas ve hakem heyeti karar n n iptal edilmesi istemiyle Bursa 1. Tüketici Mahkemesi ne dava açt. Mahkeme, yasalar gere i EPDK n n tahsil etti i ücretlerin iptalinin ancak Dan fltay taraf ndan yap labilece ine dikkat çekti. UEDAfi n EPDK karar ve yönetmeliklerine uygun hareket etti ine hükmeden mahkeme, hakem heyeti karar n n iptal edilmesine karar verdi. Mahkeme, Çetin in üç tebligat gideri olan 21,50 lira ile UEDAfi avukat n n ücreti olan 40,44 liran n ödemesine hükmetti. TRAFOYA G REN KED N N FATURASI DA BANA ÇIKAR Çetin, kendisinden haks z flekilde tahsil edilen 40,44 liray almak isterken 61,94 TL ödemek zorunda kald n söyledi. Çetin flunlar kaydetti: "Hakem heyeti lehime karar verdi. Cüzi de olsa sonuçta benden haks z olarak al nan paray ödemek istemedim. Heyet karar na ra men 15 gün içerisinde UEDAfi bize dönüfl yapmad. craya baflvurduk, sonras nda iptal davas aç ld. Geçti imiz günlerde elime ulaflan mahkeme karar nda karfl taraf n hakl oldu u belirtilmifl. Avukatl k masraf ve dava giderleri için 61 liral k bir borç ç kard lar. Ödedi im 40 liray almak için müracaat ettim sonras nda ekstradan 61 lira fatura ç kard lar. Türkiye de ilginç fleyler de oluyor. Bundan sonra flundan korkuyorum; Enerji Bakan Taner Y ld z, trafoya kedi girdi ini söylemiflti. Korkum o kedinin çarp ld elektri in paras n da bize keserler diye korkuyorum. En büyük korkum o. Faturalar mda hiç gecikme olmam flt. Kay p kaçak bedeli alt nda baflkalar n n kaçak olarak kulland elektri i bizden tahsil ediyorlar. Bunda nas l bir adalet var, bunu anlam fl de ilim. Tekrardan bizi haks z görmeleri çok büyük kanuni ay pt r. ç baflvuru yollar n tükettim. Gerekirse Avrupa nsan Haklar Mahkemesi ne (A HM) de gitmeyi düflünüyorum." (CHA) msak : Günefl : Ö le : kindi : Akflam : Yats : Avrupa tarihini biraz okuyanlar; Galyal lar n (Keltler in), Roma y 7 ay kuflat p Romal lar güç durumda düflürdüklerini bilirler. Romal 80 senatör, Keltlerin Baflbu u Brennus ile uzun pazarl klar yaparlar ve sonuçta belirlenen a rl kta alt n verirlerse kuflatman n kald r laca konusunda anlafl rlar. Gerçekten de Keltler alt nlar ald ktan sonra Roma y kuflatmaktan vazgeçerek, kendi topraklar na dönerler. Romal senatörlerle Brennus un huzurunda alt nlar bir terazide tart l rken, Keltler tart da kendi lehlerine hile yaparlar. Romal 80 senatör bu duruma itiraz ederler. Keltlerin Baflbu u Brennus belinde tafl d a r k l c n terazinin a rl k olan kefesine koyarak flöyle hayk r r: Vea Victis! Yani Zavall Yenikler! Bu tarihi olay flunun için anlatt m: Yenik taraf her zaman zavall d r. Galip gelen taraf her zaman hakl d r ve güçlüdür. Türkiye de ordu yenilmifltir. Hem de esir al nm flt r. Galip gelen güç kazanm flt r ve terazinin bir kefesine istedi i a rl ve k l c n koymufltur. tirazlar hakl dahi olsa; gücün ve k l c n karfl s nda bu itirazlar ve hukuk hafif kalm flt r, hatta haks z duruma düflülmüfltür. Ergenekon, Balyoz vb. tertiplerle ordunun bir bölümü art k esir al nm flt r. Hakl ve suçsuz olmalar önemli de ildir art k, terazinin öbür kefesinde bulunuyorlar ve yenik durumdad rlar. Onlar art k Zavall Yenikler dir. Önemli olan galip gelmektir. Maalesef önce Türk halk yenilmifltir, daha sonra Türk ordusu. Yenilginin sebebi nedir? Sebep daima yenilende aran r. Bu bir askeri ve sportif kurald r. Nerede hata yapt m ki yenildim. diyebilmek art k zavall yeni in düflünmesi gereken bir olgudur. Zaman nda bütün güç elinde iken, bu gücü toplumun ve halk n yarar na kullanmazsan; küçük flahsi hesaplar içinde olursan, sonunda Cumhuriyeti kuflatmak için y llarca haz rl k içinde olanlar n k l çlar, a rl n bulundu u terazinin kefesinin üstüne konulur. Ve Zavall Yenikler durumuna geliverirsin. nsanlar n baflörtüleri ile YARIN KÜLTÜREL BOYUT Hayrettin VG N 3 ZAVALLI YEN KLER u rafl l rsa, namaz k l yor mu, k lm yor mu? diye araflt rmalar içinde bulunulursa, bunun gibi gereksiz ifllerle vakit geçirilirse, Cumhuriyet e yönelik tehditler göz ard edilirse; Türklü ü ayn Roma gibi kuflat verirler. Türklü ü kuflatanlardan terazide adalet beklemek beyhudedir. Gördük, temyizdeki itirazlar n nas l geri döndü ünü. Çünkü art k Zavall Yenikler durumundad rlar. 12 Eylül 1980 Darbesini hat rl yorum. Binlerce insan iflkencelerden geçti, binlerce ayd n üniversitelerden at ld, binlerce insan yurtd fl na kovuldu ve vatandafll ktan ç kar ld. Yüzlerce insan dara açlar nda can verdi. Onbinlerce insan hapishanelerde çürüdü. Ne için oldu bu? Emperyalistlerin hofluna gitmek için yap ld. Emperyalistler seni dize getirmek için yapt n hatalardan yararlanarak PKK denilen bir canavar yaratt, Kürt sorunu diye olmayan sözde bir sorun türetti. Ak llanmad n ey kavm-i Türk, bu tuzaklara düfltün. Kendi vatandafl na d flk yedirdin. Kendi topraklar n bombalad n, köyleri boflaltt n. Dilerini yasaklad n, hapishane say lar n art rd n. Kimilerine komünist dedin att n içeri, kimilerine bölücü dedin içeri att n. Bu da yetmiyormufl gibi dinci ve yobaz av na ç kt n. Baflörtüsü dedin, yasaklamaya kalkt n. Namaz k lan inançl insan dahi ordudan att n, devlet dairelerinde ifl vermedin, üst kademelere getirmedin. ktidarlarda iken siz Zavall Yenikler ; sanayileflmeden modernleflmeyi dayatt r n. Ekonomiyi düzeltmeden demokratikleflmeye geçiflin sonunun bu olaca n hesap dahi etmedin. Asker elitistler, bürokrat seçkinler yaratt n. Roma kuflat lm flsa iflte bu sebeplerle kuflat ld. Anlad n m Zavall Yenikler? Art k hiçbir bedel, galibin k l c n n a rl na eflit olamaz, çünkü yenildin. Ama üzülmeyin ey Zavall Yenikler! A r k l c n terazinin bir kefesine koyanlar; aynen senin yapt n hatalar yap yorlar. Bu hatalar n, son y llarda zulümle, haks zl kla, adaletsizlikle devam ettiriyorlar. fiimdi onlar n Zavall Yenikler olmas na s ra geldi, kendi sonlar n getiriyorlar.

4 4 YARIN Türkiye, Macaristan da bulunan Türkçe el yazma eserlerine sahip ç k yor ANKARA - Türk flbirli i ve Koordinasyon Ajans Baflkanl (T KA), Macar Bilimler Akademisi ile yap lan iflbirli i çerçevesinde, Türkçe el yazmas eserlerin dijital ortama aktar larak korunabilmesi için Macar Bilimler Akademisi Kütüphanesi ne teknik ekipman deste inde bulundu. T KA dan yap lan yaz l aç klamada, T KA n n faaliyet gösterdi i ülkelerde el yazmas eserlerin korunmas na yönelik çal flmalar na devam etti i belirtildi. Bu kapsamda, Macar Bilimler Akademisi Kütüphanesi bünyesinde bulunan Türkçe el yazmas eserlerin dijital ortama aktar larak araflt rmac lar n kullan m na sunulmas na yönelik yap lan iflbirli i çerçevesinde T KA n n, Macar Bilimler Akademisi Kütüphanesi ne teknik ekipman deste inde bulundu u ifade edildi y l nda kurulan Macar Bilimler Akademisi, bilimsel ve akademik çal flmalar n desteklenmesi amac yla 1826 y l nda kütüphane çal flmalar na bafllad. Köklü bir geçmifle sahip olan Macar Bilimler Akademisi Kütüphanesi, Do u Dilleri Koleksiyonu kapsam nda çok say da Türkçe el yazmas eseri bünyesinde bar nd r yor. Türkiye Bilimler Akademisi iflbirli inde yay nlanan Macar Bilimler Akademisi ndeki Türkçe El Yazmalar Katalo u nda 811 adet eserin tasnifi yap ld. Kütüphanede, 14. ve 15. yüzy llara ait çok de erli eserler bulunuyor. Tezkiretü l Evliya, Yusuf-u Züleyha ve Ferace Bade fl-fiidde gibi eserlerde oldu u gibi Türkiye deki kütüphanelerde bulunan nüshalar n daha eski örnekleri de kütüphanede yer al yor. Kütüphanede, brahim Müteferrika Basmalar gibi antik de erde kitaplar ve Ali fiir Nevai nin Risale-i Muhakemeti l-lügateyn i gibi önemli ve de erli eserler saklan yor. Dört ayr koleksiyondan oluflan Türkçe el yazmas eserler, Macaristan daki kültür miras n n önde gelen örneklerini oluflturuyor. (AA) 5 Nisan 2014 Kültür Sanat Serap Pollard, Türk motiflerini dünyaya sevdirdi STANBUL - Türk tasar mc Serap Pollard, Türk tarihinin zengin içeri e sahip oldu unu belirterek çal flmalar nda geleneksel de erleri kullanmaya özen gösterdi ini söyledi. Türk modac, yeni koleksiyonu için 3 ay Türkiye'de araflt rma yapt n, desenlerin tasar mlar n n Türkiye'de haz rland n ve haz rlanan kumafllar n Londra'da giysi haline geldi ini kaydetti. 5 Nisan da düzenlenecek Top Model UK yar flmas n n tasar mc s olan Serap Pollard, en son Londra Moda Haftas nda Sonbahar/K fl 2015 sezonu koleksiyonunu tan tt. Defileye ngiltere ve Türkiye medyas büyük ilgi gösterdi. Turizm ve Kültür Bakanl n n sponsor oldu u defilede, ana tema Kültürler aras letiflim ve Etkileniflim olarak belirlendi. Konuyla ilgili aç klama yapan Serap Pollard, "Çok kültürlü bir dünyada yafl yoruz. Ulafl m n ve iletiflimin kolaylaflmas, artan uluslararas iliflkiler, ülkeler aras yak nlaflmalar ve insan gücü hareketleri giderek daha yo un bir biçimde farkl kültürlerin insanlar n bir araya getirmektedir." diye konufltu. Koleksiyonu, kültürler aras iletiflimin kaç n lmaz oldu u düflünerek haz rlad n aktaran Pollard, "Son zamanlarda Türkiye de ekolojik moda tasar mc lar ço almaya bafllad. Birçok Türk modac ya örnek olmak, benim için mutluluk verici. Moda üzerine Türkiye deki üniversitelerde düzenledi imiz seminerlerle, daha çok modac ya örnek olmaya ve ilham vermeye devam edece im." fleklinde konufltu. Türkiye de modac lar n, dünyaya k yasla olmas gerekti i yerde olmad klar elefltirisinde bulunan Pollard, meslektafllar n n daha iyi yerlere gelebilmeleri için baz projeler haz rlad n da aç klad. Serap Pollard Kimdir? 2000 de Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi nden mezun olduktan sonra ngiltere ye tafl nan Pollard, 13 y ld r Londra da yafl yor de, henüz bir marka olmadan önce, Londra da birçok büyük moda firmas nda uzun y llar çal flarak kendi çizgisini gelifltirme yönünde ad mlar att Londra Olimpiyatlar için dünyan n farkl ülkelerinden modac larla çal flt. Her sene may s ay nda yap lan Top Model UK ( ngiltere nin en iyi model yar flmas nda) Türk Modac Serap Pollard imzas n tafl yan tasar mlar kullan ld Top Model Worldwide yar flmas nda 46 ayr ülkenin modelini giydirerek, yerli ve yabanc medya organlar nda ad ndan söz ettirdi lkbahar/yaz koleksiyonunun temas n oluflturan znik çinisinin desenleri, ngiltere'de oldu u kadar kostüm çekimlerinin yap ld Amerika'da da büyük ilgi gördü. Ekolojik ürünler kullanmas yla Avrupa da oldukça dikkat çeken Pollard, ülke ekonomisine katk sa lamay hedefliyor. (CHA)

5 5 Nisan 2014 Kültür Sanat KAYSER - Kayseri Büyükflehir Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri, Nisan ay nda da tüm h z yla devam edecek. Ay boyunca her hafta 2 ayr tiyatro ve bir konser izleyicilerle buluflacak. Ayr ca Kutlu Do um Haftas 'nda da özel bir program gerçeklefltirecek. Büyükflehir Belediyesi Nisan ay süresince 4 ayr konser düzenleyecek. Konserler 9 Nisan Çarflamba günü bafllayacak ve ilk konserde fiehir Tiyatrosu'nda 'fian Resitali' sunulacak. Konseri verecek olan Sena Özdemir'e piyanoda Nergiz Eminova efllik edecek. Ay n ikinci konserine ise Cengiz Özkan kat lacak. Sanatç Özkan, 12 Nisan günü Büyükflehir Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'nde sahne alacak. 22 Nisan Sal günü ise türkülerin öykülerle sunulaca Türk Halk Müzi i Konseri yer al yor. Nisan ay nda ayr ca 26 Nisan günü Türk Sanat Müzi i sanatç s Elif Güreflçi de bir konser verecek. Ayr ca Büyükflehir Belediyesi Konservatuvar oyuncular taraf ndan sahnelenen 'Yeflil Papa an Limited', YARIN Kayseri de her hafta konser ve tiyatro etkinli i var 'Maviydi Bisikletim' ve 'Ali Baba ve K rk Haramiler' adl oyunlar yine izleyici ile buluflacak. Ay n etkinlikleri aras nda 'Aflk varm fl, Aflk Yokmufl' adl fliirsel dinleti de bulunuyor. Büyükflehir Belediyesi taraf ndan Nisan ay nda Kutlu Do um Haftas 'na özel bir program gerçeklefltirilecek. Hafta dolay s yla Büyükflehir Belediyesi'nin davetlisi olarak 19 Nisan Kayseri'ye gelecek olan Abdülkadir fiehito lu söyleyece i ilahilerle gönüllere hitap edecek. (CHA) 5 T.C. ANKARA 5. CRA DA RES 2013/10976 ESAS TAfiINIRIN AÇIK ARTIRMA LANI Afla da cins, miktar ve de erleri yaz l mallar sat fla ç kar lm fl olup: Birinci art rman n afla da belirtilen gün, saat ve yerde yap laca ve o gün k ymetlerinin %50'sine istekli bulunmad taktirde, yine afla da belirtilen gün, saat ve ayn yerde 2. art rman n yap larak sat laca- ; flu kadar ki, art rma bedelinin mal n tahmin edilen de erinin %50'sini bulmas n n ve sat fl isteyenin alaca na rüçhan olan alacaklar n toplam ndan fazla olmas n n ve bundan baflka paraya çevirme ve paylar n paylaflt rma giderlerini geçmesinin flart oldu u; birinci art rmadan on gün önce bafllamak üzere art rma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilece i, birinci art rmada istekli bulunmad takdirde elektronik ortamda birinci art rmadan sonraki beflinci günden bafllamak üzere ikinci art rma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilece i, mahcuzun sat fl bedeli üzerinden afla da belirtilen oranda KDV.'nin al c ya ait olaca ve sat fl flartnamesinin icra dosyas ndan görülebilece i; gideri verildi i takdirde flartnamenin bir örne inin isteyene gönderilebilece i; fazla bilgi almak isteyenlerin yukar da yaz l dosya numarasiyla dairemize baflvurmalar ilan olunur. 21/03/ hale Tarihi : 08/05/2014 günü, saat 11:06-11:08 aras. 2. hale Tarihi : 23/05/2014 günü, saat 11:06-11:08 aras. hale Yeri : Ankara Adliyesi (1) Nolu Mezat Salonu Takdir Edilen No De eri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) ,00 1 %1 06 AR 1398 Plakal, 2011 Model, FIAT Marka, LINEA 1.3 MULTIJET 90 ACT VE PL Tipli, Siyah renkli, arac n orjinal teybi var herhargi bir yerinde vuruk veya çizik yok. (Bas n-4502) (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar ANKARA BÜYÜKfiEH R BELED YES MAR VE fieh RC L K DA RES BAfiKANLI INDAN M..A. Kentsel Dönüflüm Projesi Alan 1. Etap 1. Kapsam nda kalan ve Alt nda lçesi Zübeyde Han m Mahallesi ada 1 nolu parseli kapsayan 81200/11 nolu parselasyon plan Ankara Büyükflehir Belediye Encümeninin tarih ve 937 say l karar ile onaylanan 81200/11 nolu parselasyon plan 3194 say l kanunun 19. maddesi uyar nca tarihi mesai bafllang c nda 1 ayl k ask ilan na ç kar lm flt r. lgililere ilanen duyurulur. ADA/PARSEL Alt nda lçesi ada 1 nolu parsel (Bas n-4518) (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar Ö renciler projeleriyle farkl kültür müziklerini uygulamal olarak araflt racak BURSA - Bursa Uluda Üniversitesi (UÜ), yabanc uyruklu ö rencilerin müzik kültürlerini araflt rarak tan tmak amac yla e lenceli bir bilimsel araflt rma projesine imza at yor. Uluda Üniversitesi nde e itim gören yabanc uyruklu ö rencilerin müzik kültürlerinin araflt r lmas, incelenmesi ve tan t lmas n amaçlayan proje uyar nca, 5 Nisan 2014 akflam saat de Mete Cengiz Kültür Merkezi nde 13 ülkenin müzik kültürleri uygulamal olarak sergilenecek. Projenin yürütücülü ünü UÜ Türk Devletleri ve Akraba Topluluklar Uygulama ve Araflt rma Merkezi (TÜDAM) Müdürü Prof. Dr. M. As m Yediy ld z ile E itim Fakültesi Müzik E itimi Bölümü Ö retim Üyesi Doç. fiirin Akbulut Demirci yap yor. Proje sayesinde Görükle Yerleflkesi, yabanc uyruklu ö rencilerin geleneksel müzikleriyle coflacak. Etkinlikte Endonezya dan bafllayarak, Mo olistan, Afganistan, Pakistan, Azerbaycan, Yemen, Ukrayna, Yunanistan, Makedonya, Kosova ve Bosna Hersek e kadar Asya dan Avrupa ya toplam 13 ülkenin tan t m yap lacak, ö renciler yöresel k yafetleri ile ç karak geleneksel kültürlerinden flark örnekleri sunacak. fiiir ve dans gösterilerinin de yer alaca gecede, de iflim programlar yla Avrupa dan gelen ö rencilerden oluflan Erasmus Korosu da Türkçe flark lar söyleyecek. (CHA)

6 6 YARIN Genel 'Bozk r n Tezenesi' ad na hat ra orman KIRfiEH R - K rflehirli büyük saz ve söz üstad 'Bozk r n Tezenesi' olarak an lan merhum Neflet Ertafl ad na hat ra orman oluflturuldu. Vali Özdemir Çakacak, flehirleflmeye ra men orman alanlar n n her y l biraz daha geniflledi ini ifade ederek, "Ülkemizde, son on y lda 4 milyon 200 bin hektar alanda ormanl k a açland rma çal flmalar yap lm fl, 3 milyona yak n miktarda fidan dikilmifltir. limizde ise hektar alanda 18 milyon 205 bin fidan dikilmifltir." dedi. K rflehir il merkezi yak nlar nda bulunan nanç köyü k rsal nda oluflturulan hat ra orman DEM RBAfi MALZEME SATIN ALINACAKTIR ZEKA TAH R BURAK KADIN SA LI I E T M VE ARAfiTIRMA HASTANES için düzenlenen törende konuflan Vali Özdemir Çakacak, Özellikle son yüzy lda dünya nüfusunun artmas, teknolojinin geliflmesi, sanayinin ilerlemesi ile birlikte orman alanlar n n ve çevrenin aleyhine geliflmeler oldu unu görmekteyiz. Yeflil alanlar n daralmas, çevre kirlili inin artmas na neden olmaktad r. Ormanlar n tüm dünyada azalmas yla birlikte küresel s nma olufluyor, onun da etkisiyle seller, tabii ve teknolojik afetler meydana geliyor." diye konufltu. K rflehir'de ormanl k alanlar n yüzde 4 civar nda oldu unu da kaydeden Vali Çakacak, Resmi lanlar "2008 y l nda Say n Baflbakan m z n ülkemiz genelinde bafllatt a açland rma seferberli i vard. Bu a açland rma seferberli inde ülke genelinde, 2 milyon 430 bin hektar alanda a açland rma çal flmas yap l rken 2 buçuk milyara yak n a aç dikildi. Bunun ilimize yans mas na bakt m zda, 2008 den beri ilimizde 11 milyon fidan dikildi. Orman teflkilat m z büyük bir çal flma içerisinde ve a açland rma çal flmalar m z h z kesmeden devam edecektir. Köy muhtarlar m z n da bu konuda hassasiyet göstermelerini, köylere ait ormanlar n olmas n istiyorum. (CHA) 32 KALEM DEM RBAfi MALZEME ALIMI fi HALES al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : HACETTEPE MAH. TALATPAfiA BULVARI HAMAMÖ- NÜ ALTINDA /ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi (varsa) : https://ekap.kik. gov.tr/ekap/ 2- hale konusu mal n a) Niteli i, türü ve miktar : 32 kalem demirbafl malzeme - mal al m Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Teslim yeri : ZEKA TAH R BURAK KADIN SA LI I E T M VE ARAfiTIRMA HASTANES DEPOSU c) Teslim tarihi : Sözleflmenin imzalanmas ndan itibaren 20 (Yirmi) takvim günü içerisinde hastanemize tek partide teslim edilecektir. 3- halenin a) Yap laca yer : ZEKA TAH R BURAK KADIN SA LI I E T M VE ARAfiTIRMA HASTANES SATINALMA ÜN TES b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu- u y lda al nm fl, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas na kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu al m n tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: Yetkili sat c l veya imalatç l gösteren belgeler: a) malatç ise imalatç oldu unu gösteren belge veya belgeler, b) Yetkili sat c veya yetkili temsilci ise yetkili sat c ya da yetkili temsilci oldu- unu gösteren belge veya belgeler, c) Türkiye de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukar daki belgelerden biriyle birlikte sundu u serbest bölge faaliyet belgesi. steklilerin yukar da say lan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunmas yeterli kabul edilir. steklinin imalatç oldu u afla daki belgeler ile tevsik edilir. stekli ad na düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, steklinin üyesi oldu u meslek odas taraf ndan istekli ad na düzenlenen Kapasite Raporu, isteklinin kay tl oldu u meslek odas taraf ndan istekli ad na düzenlenen malat Yeterlik Belgesi, isteklinin kay tl oldu u meslek odas taraf ndan istekli ad na düzenlenmifl ve teklif etti i mala iliflkin Yerli Mal Belgesi, isteklinin al m konusu mal üretti ine iliflkin olarak ilgili mevzuat uyar nca yetkili kurum veya kurulufllarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatç oldu unu gösteren belgeler Tedarik edilecek mallar n numuneleri, kataloglar, foto raflar ile teknik flartnameye cevaplar ve aç klamalar içeren doküman: stekliler teklifi verdikleri kalemler ilgili olarak katalog veya numune veya teknik özelliklerini tan t c materyalleri teklifleri dahilinde vereceklerdir. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Liras ) karfl l ZEKA TAH R BURAK KADIN SA LI I E T M VE ARAfiTIRMA HASTANES SATINALMA ÜN TES adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ZEKA TAH R BURAK KADIN SA - LI I E T M VE ARAfiTIRMA HASTANES SATINALMA ÜN TES adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle her bir mal kalemi miktar ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, k sm teklif verilebilir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (Bas n ) (www.bik.gov.tr)

7 5 Nisan 2014 YARIN 7 BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU Soldan sa a: Marmara denizinde bir ada. Tayin. 2. Kötü bir iflte yard mc lar. Güzel sanat. 3. Samanla kar fl k tah l. Baston. 4. Bir renk. Soylular, aristokrasi. 5. Rutubet. Kâtibiadil. 6. Bafll ca, esas. Doku teli. 7. A z s k, s r saklayan. Kiloamperin simgesi. 8. Buyruk, komut. F KRET.. ( Aktör, yönetmen ). 9. Savafl ve tafl ma gereçleriyle donat lm fl k ta veya birlik. 10. Duman kars. Geminin bafl ve k ç taraf nda, as l güverteden yüksek olan k sa güverte. 11. Kesintilerden sonra geri kalan miktar, safi. Bir alet veya tafl t n hareket etmesini sa layan mekanizma. 12. Sadist. Al n p sat labilen her türlü eflya. 13. Bir nota. fiark, türkü. Lityumun simgesi. 14. Çekirdekli bir portakal türü. Süt ve yo urt çalkamaya yarayan küçük yay k. 15. Riyaziye. 16. Erkek kardefl. 17. Günefl do madan önceki alaca karanl k. Sodyumun simgesi. Tropikal bölgelerde yetiflen bir a aç türü. 18. Genifllik. Japon lirik dram. Bir elektrotta art uç. 19. Politika. Arjantin in plaka iflareti. 20. gerekenden eksik. Evin en genifl bölümü. Yukar dan afla ya: Ürdün ün baflkenti. Bir konu üzerinde bilgi vermek amac yla yap lan toplant. Bir s nav türü. 2. Küçük el ifllerinde kullan lan araç. Örnek al nacak söz. Vahfli. 3. Uzun omuz atk s. Uzay gemisi. Bir tür sa lam, yumuflak dana veya öküz derisi. fiaflma anlatan ünlem. 4. Yüksek ses. Düflkünlük, heves. Galibiyet, utku. Cilve, iflve. 5. nam, vedia. Mektup. Yurdumuzun güneyinde bir da s ras. 6. stanbul Bo az n n iki yakas ndan bulunan hisarlardan biri. Etraf suyla çevrili kara parças. Notada durak iflareti. 7. Bir cetvel türü. Kasaplarda sat lan kesilmifl hayvan. K rlang ç türünden, Akdeniz ve Marmara da yaflayan, k rm z renkli ve eti lezzetli bir bal k. Baflar s z olmufl kimse. Soyundan gelinen kimse. 8. Arap erkeklerinin kefiyelerinin üzerine ba lad klar kal n çember ba. Eski dilde soylu, asil. Zorba hükümdar. 9. Ba rsaklar tutan kar n iç zar. Üvey ana. Birlikte flark söyleyen topluluk. 10. Tütün sergisi. Ölümlü, gelip geçici. Da keçisi. Pulluk, büyük saban. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

8 8 YARIN Filistin- srail bar fl görüflmeleri ilerlemiyor KUDÜS - srail ve Filistin aras nda geçen y l bafllat lan bar fl görüflmeleri t kand. Filistin yönetimi, srail'in uzlaflmaz tavr nedeniyle Birleflmifl Milletler'de (BM) 15 uluslarararas kuruma kat l m için ilgili anlaflmalar imzalad. Amerika Birleflik Devletleri (ABD) D fliflleri Bakan John Kerry ise Ramallah'a yapaca ziyareti iptal etti ini aç klad. Filistin yönetiminin önceki gün konuyu uluslararas boyuta tafl ma karar almas n n ard ndan Paris'teki temaslar n keserek srail'e gelen ABD D fliflleri Bakan John Kerry, krizi aflmak için srail Baflbakan Binyamin Netanyahu ile ard ard - na iki görüflmede bulunarak, 29 Nisan'a kadar Filistinli tutuklular serbest b rakmas için ikna etmeye çal flt. Birkaç y ld r sekteye u rayan bar fl görüflmelerini geçen y l yeniden bafllatan Kerry, Filistin yönetiminin uluslararas kurulufllara kat lma karar n n ard ndan, NATO toplant s için bulundu u Brüksel'de yapt aç klamada, Ramallah ziyaretini iptal etti ini duyurdu. John Kerry, Netanyahu ile görüflmesi sonras Abbas'la bir araya gelmeden NATO konferans na kat lmak üzere Brüksel'e hareket etmifl, ayr l fl s ras nda bölgeye tekrar geri dönerek, Abbas'la Ramallah'ta biraraya gelece ini aç klam flt. Bar fl sürecinin ç kmaza girdi i flu aflamada, ABD yönetiminin 29 Nisan'da ortaya koyaca ana yol haritas n belirleyecek taslak anlaflmaya taraflar n imza atmas zorlaflm fl görünüyor. Ancak ABD'li diplomatlar, halen srail üzerinde bask kurarak 29 Nisan'a kadar srail'in elindeki Filistinli mahkumlar serbest b rakt r p, Bat fieria'daki srail'in yeni Yahudi yerleflimi inflas n n devam n durduracak bir formül için uzlaflma aray fl n sürdürüyor. Kudüs'te bulunan ABD diplomatlar, 29 Nisan'dan önce krizin afl laca ndan umutlu olduklar n belirtiyor. (A.A) D fl Haberler AT NA Kad nlar, "Süpürgemizin gücüyle kazanaca z" diyor. Her gün mesai saatinin bafllamas yla Atina kent merkezindeki Maliye Bakanl 'n n önünde toplanarak iflten ç kar lmalar - n protesto eden ço u 50 yafl n üzerindeki kad n iflçiler, akflam saatlerine kadar burada kalarak yeniden ifle al nmay umut ediyor. Bakanl k önünde eylem yapan kad n iflçilerden Dimitra Manoli (47) AA muhabirine yapt aç klamada, yaklafl k 6,5 ayd r her gün buraya gelip eyleme kat ld n belirterek, bütün iflçilerin yegane talebinin yeniden ifle al nmak oldu unu söyledi. Maliye Bakanl 'nda çal flan 595 kad n iflçinin, hükümetin ani bir karar yla nas l bir günde iflsiz kald n anlatan Manoli, "19 Eylül sabah hepimiz iflsiz olarak uyand k. Ancak y lmadan, korkmadan her gün buraya geliyor ve eylemlerimizi sürdürüyoruz. Yeniden ifle al nmak istiyoruz. Kimse boyun e mesin. Söz konusu olan haysiyetimizdir" dedi. yon Denizi'ndeki Korfu Adas 'nda vergi dairesinde çal flan ve eylem için Atina'ya geldi ini belirten Evangeliya Aleksaki (53), haftan n befl günü di er kad nlarla bakanl k önünde eylem yapt n ve sadece hafta sonlar nda evine gitti ini anlatt. Kaybetti i iflini yeniden kazanmak için mücadele etmekten onur duydu unu ve evine döndü ünde gönül rahatl yla çocuklar n n yüzüne bakabildi- ini ifade eden Aleksaki, "Onlar da benimle gurur duyduklar n söylüyorlar. Ben süpürgem ve namusumla iki çocu umu üniversitede okuttum ama bugün maalesef hepimiz iflsiziz" diye konufltu. Gün boyu slogan atmaktan sesi k s lan Aleksaki, flöyle devam etti: "Orada, yukar da bulunan beyler belki Harvard ve daha baflka üniversitelerde e itim alm fl olabilirler ama dayan flma, insanl k ve ahlak nedir ö renememifller. Bizler, temizlikçi kad nlar bunlar n ne oldu- unu çok iyi biliyoruz. Bizim hayat m z bütünüyle mücadele. Her gün elimize bir süpürge alarak avro kazanmak için mücadele ediyoruz." Maria Kuzupi (49) ise temizlik iflçilerinin hiçbir de erlendirmeye tabi tutulmadan haks z flekilde iflten ç kar ld klar n savunarak, Maliye Bakanl - 'nda as l iflten at lmas gereken "h rs zlar" bulundu unu ileri sürdü. Kuzupi, "E er bir de erlendirme yap lm fl olsayd, önce bakanl kta ve vergi dairelerinde bulunan h rs zlar n at lmas gerekirdi. Bak n, ben 500 avro maafl al yordum, flu an bu maafltan mahrum kald m. Bizim yapt m z ifli bir temizlik flirketine verdiler. Kazanc n bir k sm flirket sahibine gidiyor" dedi. Maliye Bakanl 'nda 17 y l çal flt ktan sonra bir günde iflten ç kar ld - n söyleyen Fotini Nikitara (52) da yapt iflle gurur duydu unu belirterek, "Bir kova ve 500 avroluk maaflla çocuk yetifltirdik ve ailelerimize bakt k. O insanlar bu kovalara bir tekme atarak bizi devireceklerini sand lar. 5 Nisan 2014 Yunanistan da eylemin ad ; Süpürge Yunanistan'da mali kriz nedeniyle tasarruf amac yla al nan önlemler çerçevesinde iflten ç kar lan Maliye Bakanl nda görevli 595 temizlik iflçisi kad n n, 6,5 ay önce bakanl k binas önünde bafllatt klar protesto eylemi kesintisiz devam ediyor. Ama biz kad nlar tekrar ifle al nmak için mücadelemizi sonuna kadar sürdürmekte kararl y z. Süpürgemizin gücüyle kazanaca z" diye konufltu. Maliye Bakanl ve bakanl a ba l vergi daireleriyle gümrük gibi kurulufllarda çal flan 595 temizlik iflçisi kad n, troykan n talepleri do rultusunda 19 Eylül 2013'te iflten ç kar lm flt. Ekonomik krizdeki Yunanistan'da tasarruf önlemleri kapsam nda hükümet, AB, Avrupa Merkez Bankas ve IMF'nin talebine uyarak 2013 sonuna kadar 25 bin memurun ifline son verdi sonuna kadar ise 15 bin memurun iflten ç kar lmas kararlaflt r ld. Son y llarda borç krizinde olan Yunanistan, 2010'dan bu yana sa lanan uluslararas kredilerle ayakta durmaya çal fl yor, iflsizlik rakamlar ise rekor seviyelerde seyrediyor. (A.A)

9 5 Nisan 2014 D fl Haberler YARIN 9 Lübnan "aile içi fliddet yasas "n onaylad BEYRUT - Lübnan parlamentosu, onay bekleyen "aile içi fliddete karfl kad n n korunmas " yasa tasar s n, "aile içi fliddete karfl ailenin korunmas " fleklinde onaylad. Parlamento taraf ndan yap lan yaz l aç klamada, gündemdeki 70 yasa tasar s n görüflmek üzere toplanan meclisin, üç gün sürecek olan oturumlar n birinci gününde, "aile içi fliddete karfl kad n n korunmas " yasa tasar s n, baz de iflikliklerle "aile içi fliddete karfl ailenin korunmas " fleklinde kabul etti i belirtildi. Öte yandan, tasar n n görüflüldü- ü s rada kad n derneklerine mensup bir grup gösterici, parlamento binas yak nlar nda bulunan Birleflmifl Milletler (BM) binas önündeki Halil Cibran Park 'nda topland. Milletvekillerini yasay onaylamaya ça ran göstericiler, "koca daya " yüzünden a r flekilde yaralanan kad nlar n foto raflar n tafl d ve "Bizim için oy verin, biz de sizin için verelim" fleklinde slogan att. Yasan n kabul edildi inin aç klanmas n n ard ndan kad nlar, yasadaki de iflikliklere tepki gösterdi. AA'ya konuflan "Yeter" adl kad n kuruluflunun sözcüsü Maya Ammar, parlamentonun onaylad - yasan n "zay f" ve istenilen seviyede olmad n söyledi. Ammar, "Yasa tasar s n n tart - fl lmaya baflland ilk günden beri, sadece kad n n korunmas n esas ald k, ailenin korunmas n de il. Çünkü kad nlar, aile içinde fliddete karfl daha korumas zlar. Bu yasa, kad n tam koruma alt na almad için Lübnanl kad nlar için baflar say lmaz" diye konufltu. Kad nlar aile içi fliddete karfl korumay öngören kanun teklifi 2010'da meclise sunulmufl, May s 2011'de ise meclis alt komisyonu tasar hakk nda çal flmaya bafllam flt. Son halini A ustos 2012'de alan yasa tasar s, bugün parlamentonun onay ndan "aile içi fliddete karfl ailenin korunmas yasas " fleklinde geçti. Ayr ca tasar da yer alan "kocan n kar s n n r zas olmadan cinsel iliflkiye girmesinin suç say lmas ", baz politikic lar n itirazlar nedeniyle yasa kapsam ndan ç kar ld. (A.A) Yeni Fransa baflbakan Avrupa bas n n n gündeminde Fransa'n n yeni baflbakan Manuel Valls, geçmiflteki sözleri ve baz konulardaki tutumu nedeniyle Avrupa bas n n n hedefi oldu. PAR S - Baflbakanl k binas Matignon'da yap - lacak törenle görevi, selefi Jean-Marc Ayrault'tan devralacak çiçe i burnunda baflbakan Valls, Katalan genleri ve göçmen karfl t tutumu nedeniyle Avrupa bas n taraf ndan elefltiriliyor. Fransa bas n, Valls'in özellikle yabanc ve göçmenler için iyi bir tercih olmad n vurgulan rken, Yeflillerin de durumdan büyük rahats zl k duydu- una dikkat çekti. Manuel Valls'in Romanlar için kulland "ülkelerinde kal p oraya entegre olsunlar" ifadesi yeniden gündeme gelirken, Cumhurbaflkan François Hollande' n "mücadele kabinesini" yanl fl temeller üzerinde kurdu u görüflü dile getirildi. Alman bas n, baflbakanl k koltu undaki bu de iflimin "Fransa siyasetine uzun ve tehlikeli etkileri" olabilece i yorumunu yaparken, Hollande' n halk memnun etmek için baflka yollar aramas gerekti ine dikkat çekildi. Kabine de iflikli inin, temelde hiçbir karfl l olmad, söz konusu de iflimin sadece "psikolojik bir harekat" oldu u de- erlendirmesi yap ld. Valls'in baflbakan olmas n n "Hollande' n gelece- i için büyük tehlike" oldu unu ifade eden ngiltere bas n ise cumhurbaflkanl seçimlerinde bu iki ismin karfl karfl ya yar flabilece i görüflünü dile getirdi. spanyol bas n da Valls'in spanyol as ll oldu una dikkati çekerek, Hollande' n, seçim galibiyeti sonras nda Katalan bir baflbakana hükümet kurma görevi vermesini "garip" bir karar olarak de erlendirdi. El Mundo gazetesi, Fransa'da hükümetteki de iflimi "mücadele kabinesinde bir spanyol" ifadeleriyle de- erlendirdi. Valls'in Katalanca bildi- ine, Barcelona taraftar oldu una vurgu yapan La Vanguardia ise yeni baflbakan n, içiflleri bakanl - ndan baflbakanl k koltu- una yükseldi ini sayfalar na tafl d. talyan Il Sole 24 Ore gazetesi ise Valls'in, hükümetin yeniden güvenini kazanmaya çal flt sa seçmenin gözünde sadece "kukla" oldu u yorumunu yapt. La Stampa gazetesi de baflbakan ve cumhurbaflkan n n kendi makamlar için yeterli olmad n iddia etti. Bulgaristan bas n ise Avrupa Birli i (AB) üyesi olmas na ra men Fransa'daki seçim sonras gündeme gelen hükümet de iflikli iyle ilgili geliflmelere fazla ilgi göstermedi. Haber bültenlerinde komflu Türkiye'deki yerel seçim sonuçlar ve AK Parti'nin baflar s na genifl yer veren Bulgaristan Ulusal Radyosu (BNR), "Fransa Baflbakan Jean- Marc Ayrault ve hükümeti istifa etti" haberiyle, yeni hükümetin bafl na Manuel Valls'in geldi ini bildirmekle yetindi. BNT, nüfusu 9 bin kifliyi aflan en az 11 Frans z kentinin afl r milliyetçi ve rkç Ulusal Cephe'nin eline geçti ine vurgu yapt. Hükümet yanl s Standart gazetesi de "Fransa'daki seçimler hükümeti devirdi" bafll kl haberinde, milliyetçilerin zafer elde etti ini ancak Paris Belediyesi'nin bafl na hem sosyalist hem de spanyol kökenli Anne Hidalgo'nun seçildi ini belirtti. Trud adl ülkenin en büyük ulusal gazetesi de "Holland aç klad : Manuel Valls yeni baflbakan n z olacak" bafll kl haberinde, Fransa'daki sosyalistlerin büyük ma lubiyetinden bahsetti. Fransa'da ikinci turu dün tamamlanan belediye seçimlerinde, iktidardaki Sosyalist Parti (PS) yüzde 42, muhalefetteki Halk Hareketi Birli i (UMP) yüzde 49 oy alm flt. Seçimlerden yenilgiyle ç kan hükümetin, kabine de iflikli ine gitmesi gündeme gelmifl, Fransa Cumhurbaflkan François Hollande', çiflleri Bakan Manuel Valls'i yeni hükümeti kurmakla görevlendirmiflti. (A.A)

10 10 YARIN Ekonomi 5 Nisan 2014 Alt n yat r mc lar Mart ay nda cepten yedi Bursa daki çeflitli kurum ve kurulufllarda görev yapan mühendislere, yenilenebilir s kaynaklar aras nda kullan m h zla yayg nlaflan Toprak-Su Kaynakl Is Pompalar Sistemi hakk nda bilgi verildi. STANBUL - Çin den gelen fiziki talebin ard ndan K r m eksenli yaflanan jeopolitik gerginli in etkisiyle 17 Mart ta dolar seviyesine yükselen alt n n ons fiyat, son iki haftada y lbafl ndan bu yana gerçekleflen kazançlar n n yar s n geri vererek yat r mc s na yüzde 7,5 kaybettirdi, 2013 y l kapan fl na göre ise halen yüzde 7 oran nda prim yapt. Analistler, alt n n ons fiyat n n hem ABD Merkez Bankas (Fed) Baflkan Janet Yellen in konuflmas sonras yat r mc lar n alt n fonlar ndan ç karak hisse senedi alma e ilimi göstermesi hem de azalan jeopolitik risklerle beraber dolar deste inin afla yönlü k rd n belirtiyor. Teknik olarak analistler, alt n n ons fiyat nda dolar seviyesinin alt nda kal nd sürece s ras yla ve dolar desteklerinin gündeme gelebilece ini kaydediyor. ALB Menkul De erler Araflt rma Müdürü Yeliz Karabulut, konuya iliflkin de erlendirmesinde, ABD ve Rusya aras nda yap lan görüflmelerin, jeopolitik risklerin diplomatik yolla çözülece i alg s n art rd için piyasalarda güvenli varl k fiyatlamas - n n etkili olmad n ifade etti. Alt na olan fiziki talebin geriledi ini aktaran Karabulut, flunlar aktard : Bu sabah Çin imalat PMI verileri izlendi. Özellikle HSBC imalat PMI verisinin 48,1 den 48,0 e gerileyerek Çin ekonomisindeki yavafllamaya iflaret etmesi önemliydi. ABD den ise ISM imalat endeksi verisini izleyece- iz. Alt n flu anda dolar seviyesi alt ndaki negatif seyrine devam ediyor. Alt n n, ISM verisinin de beklenti olan 54,0 ün üzerinde gelmesi durumunda düflüfle devam edebilece- i ve ile dolar desteklerini hedeflemesini bekleyebiliriz. fiu anda dolar direnci üzerinde tutunma görmeden alt nda hareketlerin afla devam edebilece ini düflünüyoruz. Gram alt n n ise alt n n ons fiyat ndaki afla hareketten ve Türk liras n n (TL) de erlenmesinden etkilenerek 87,90 TL deste ine kadar geri çekildi ini hat rlatan Karabulut, alt n n gram fiyat nda flu anda bir miktar tepki al m görülse de teknik görünümün afla olmaya devam etti ini vurgulad. Karabulut, gram alt nda destek olarak 87,90 ve 86,75 TL nin göründü ünü, direnç noktas n n ise 89,35 TL oldu unu belirtti. Noor Capital Market Uluslararas Piyasalar Uzman Ahmet Uluhan ise son dönemde gerek jeopolitik risklerin ve gerekse küresel ekonomiye dair yavafllama endiflelerinin artmas - n n, alt nda güvenilir liman olma özelli inin ön plana ç kmas yla sert ralli yaflanmas na neden oldu unu hat rlatt. Uluhan, ralli sonras beklentileri do rultusunda dolar hedefine ulaflan alt n n geçen hafta yaflanan geliflmelere paralel tekrar yön de ifltirdi ini an msatt. Ukrayna konusunda krizin so umaya yönelmesi, Çin de teflviklerin art r laca beklentisi ve özellikle olumlu gelen ABD verilerinin, alt n n dönüflünü h zland rd n kaydeden Uluhan, ETF varl klar nda son 5 haftan n en sert gerilemelerinin yafland n aktard. Teknik aç dan bak ld nda kademeli olarak düflüflünü sürdüren alt - n n ons fiyat n n kritik dolar band nda tutunmaya çal flt n ifade eden Uluhan, flu öngörülerde bulundu: Her ne kadar alt n yak n desteklerinden k sa tepkiler vererek görünümünü dengelenmeye çal flsa da yönünü tekrar yukar ya çevirecek herhangi bir hikaye göremiyoruz. Genel görünümde oluflan sat fl bask - s n n, gelen ABD verileri ile desteklenece ini ve afla yönlü trendin nisan ay boyunca kademeli olarak devam edece ini düflünüyorum. Alt n n ons fiyat dolar deste inin k r lmas durumunda ve kademelerine do ru düflüflünü derinlefltirecektir. Özellikle dolar seviyelerinden tepkiye yönelik f rsat kollayan yat r mc lar n k r lmalara karfl tedbirli davranmalar n tavsiye ediyoruz. Yukar yönlü toparlamalar ise k s tl kalacak ve piyasada s k flmalara neden olacakt r. Önümüzdeki süreçte alt n n tekrar yukar yönlü trend çizmesi için piyasa, makro ekonomik bozulmalara ve olas jeopolitik krizlere olan duyarl l n sürdürecektir. (AA) Türk flirketi, Rusya da tu la fabrikas aç yor MOSKOVA - Cemil Özgür Group flirketler grubu, Rusya n n merkez bölgelerinden Penza da 10 milyon dolarl k yat r mla tu la fabrikas aç yor. Konuyla ilgili Penza bölge Baflbakan Birinci Yard mc s Vladimir Volkov, fabrika inflaat çal flmalar n n bu y l içinde bafllat laca n kaydetti. Volkov, Fabrika, Penza n n Bessonovski bölgesinde Kijevatovo köyünde infla edilecek. Otvel sanayi bölgesinde infla edilecek fabrika 2015 y l n n ilkbahar nda üretime bafllayacak. Y lda 60 milyon adet tu la üretimi öngörülüyor. Fabrika teknik malzemelerinin gümrük kay t sicil ifllemleri tamamlanmak üzere. bilgi verdi. nflaat çal flmalar n n Cemil Özgür Group a ait Invest Penza kurumu yap laca kaydedildi. Fabrikada ilk aflamada 100 kiflinin çal flaca ifade edildi. Fabrika inflaat yla ilgili Ekim ay nda Penza bölge Yat r m Kalk nmas ve fl Dünyas Bakanl - nda Cemil Özgür Group ve Penza nflaatç lar Birli i aras nda iflbirli i memorandumu imzalanm flt.

11 Ekonomi 5 Nisan MERS N - Mersin in Silifke ilçesinde erkenci sera kay s s hasad na baflland. Kilogram 75 liradan al c bulan kay s, fiyat na ra men tüccardan yo un ilgi görüyor. Üretici Hamza Gökler, 4 dönümlük arazisine spanya'dan getirtti i 'magador' cinsi kay s fidan dikti ini, bu türün Akdeniz Bölgesi'nde 'erkenci' diye bilinen di er kay s çeflitlerine göre 15 gün daha erken olgunlaflt n belirtti. Hamza Gökler, Kay s - da bu y l n ilk meyvesini ald k. Fiyat da bekledi imizin üzerinde. Kilosu 75 TL'ye al c buldu. 150 kilo kay s y YARIN Türkiye nin ilk kay s hasad Silifke'de yap ld KARE BULMACANIN ÇÖZÜMÜ yurt içi pazar na gönderdik. Arkas ndan talep geldi ve yar n yine toplayaca z. Kay s - m z n cinsinden dolay fleker oran yüksek, bu nedenle yüksek fiyata al c buluyor. Sofralarda daha çok tercih edilen bir ürün oldu u için tüccarlardan talepler gelmeye bafllad. Bak m biraz zor ama keyifli bir ifl. Umut ediyoruz fiyatlar böyle gider ve eme imizin karfl l n al r z. dedi. Ürünü toplayan kad nlar ise k fl boyunca gözü gibi bakt klar kay s lar n fiyat n n flu anda iyi oldu unu belirterek, hasattan umutlu olduklar n söyledi. (CHA) A V A A T A M A 2 M A V E N E A R 3 M A L A M A A S A 4 A L Z A D E G A N 5 N E M N O T E R 6 T E M E L L F 7 S K E T U M K A 8 E M R H A K A N 9 M E K A N Z E 10 S K A S A R A 11 N E T M A K N E 12 E L E Z E R M A L 13 R L A I R L 14 Y A F A A T I K 15 M A T E M A T K 16 B R A D E R K 17 T A N N A A K O 18 E N N O A N O T 19 S Y A S E T R A 20 T A Z S A L O N

12 12 YARIN Ekonomi BURSA - Bursa da düzenlenecek Türkiye Ev Tekstili Tasar m Yar flmas ödül töreni ve gala yeme ine kat lacak olan Ekonomi Bakan Nihat Zeybekçi, Bursa Valisi Münir Karalo lu nu ziyaret etti. Ziyarete Türkiye hracatç lar Meclisi (T M) Baflkan Mehmet Büyükekfli ve BTSO Baflkan brahim Burkay kat ld. Heykel Valilik binas nda gerçekleflen ziyarette gündeme iliflkin sorular cevaplayan Bakan Zeybekçi, bu gün aç klanan enflasyon rakamlar n n tüm detaylar na bakamad n belirterek flunlar söyledi: Ald m ilk rakamlara göre oldukça son dönemlerdeki san r m 7-8 ayl k en yüksek rakama ulaflt. Bunun bir ay daha böyle art fl seviyede devam edece ini san yorum. Yani may sta da böyle bir fley bekliyoruz, ama ondan sonra Türkiye nin enflasyonla ilgili tüm yükleri çekti inin art k biz o inançtay z. Hem kur art fl ndan dolay, hem TL nin de er kaybetmesinden kaynaklanan ya da baz siyasi ve ekonomik istikrars zl klar n provokasyonlar n da getirisi olarak Türkiye de fiyatlarda bir nebzede fiyatlarda bir nebze nispi olarak ta böyle bu enflasyona kats yapan bir sonuç ortaya ç kt n görüyoruz. 30 Mart seçimlerinde Türkiye de halk n siyasi ve ekonomik istikrar konusunda büyük bir ittifakla flu andaki mevcut durumu güçlendirerek devam etmesi yönünde iradesini beyan etti ini anlatan Bakan Zeybekçi, flöyle devam etti: Bu iradenin 30 Mart sonuçlar n n da ben kesinlikle ekonomik sonuçlar n n olaca na inan yorum. Önümüzdeki bu haftadan itibaren bu güne kadar ertelenen ekonomik taleplerin, ertelenen pozitif yöndeki hareketlerin gerek yat r m, gerekse tüketimle ilgili geliflmelerin ertelenen k sm n da kompanse edecek flekilde önümüzdeki süreçte tekrar aray kapataca na inan yorum. Türkiye nin beklentilerin üzerinde d fl ticaret aç n daraltaca n ifade eden Zeybekçi, Dolay s yla bunun otomatik sonucu olarak da cari aç kta beklentilerin üzerinde bir olumlu yönde bir sonuç olarak daralma sa layarak Türkiye art ihracata dayal, yani ihracat n art rarak sa layaca üretim istihdam ve tüketim art fllar ile de bizim milli büyüme dedi imiz büyümesini de beklentilerin üzerinde gerçeklefltirecek inflallah 2014 sonunda. Türkiye çok pozitif bir yoldad r. nflallah bu dönemde de Türkiye bu güne kadarki edilgen ekonomi olmaktan, etken ekonomi olmaya da çok yo un bir dönüflüm yaflayacakt r. Bu önümüzdeki k sa vadelik dönemde. Türkiye de gündeminde art k enflasyonunun bir risk olmaktan ç kt, cari aç - n ekonomisini negatif yönden ç kt bir düzeyde do ru sa l kl bir flekilde yürümeye devam edece iz. dedi. Ekonomi Bakan Nihat Zeybekçi, piyasalarla ilgili bir soruya flu karfl l verdi: Arkadafllar bunlar sonuçlar n sonuçlar tabi. Bunlar seçimlerden önce çarflambadan önce bafllayan pozitif yönde bir süreçtir. Yani piyasalar pazar günkü seçimden. 30 Mart seçimlerini, geçen çarflambadan itibaren sat n almaya bafllam fllard zaten. Gerek faizlerdeki düflüfl, gerekse TL nin de erlenmesi, gerekse borsadaki yükselme tamamen siyasi riskin, bunun sonucu olarak ta ekonomik istikrars zl k riskinin ortadan kalkmas n n yans mas - d r. Türkiye nin gezi olaylar ndan itibaren suni bir ortama sürüklenmeye çal fl ld n belirten Ekonomi Bakan Nihat Zeybekçi, flunlar kaydetti: Türkiye hiç hak etmedi i suni bir ortama götürülmeye çal fl ld ama millet buna gerekli cevab verdi. Bundan sonra dileriz ve umar z ki siyaset kendi ar zalar n gidermek kay t ve flart ile tabi ki. Çünkü biz maalesef bizim flu andaki siyaset yap m z, güçlü bir muhalefet üretemeyen bu siyaset yap m z, iktidar ümidi olan bir muhalefet üretemeyen bu siyaset yap m zda hakikaten böyle kal c ad mlar atmay da diliyoruz. Ama milletin verdi i cevap yeterlidir. Bu ekonomik geliflmeler içinde gerekçedir. nflallah flu anda bir y ld r kaybetti imiz, o geçen sene may s ay ndan itibaren kaybetti imiz o Türkiye de faizlerin yüzde 4,6 ya indi i Avrupa n n birçok ülkesinden çok daha olumlu göstergelerinin oldu u Türkiye nin o b rakt yerden tekrar yükselmeye do ru yolunun devam edece inin göstergeleridir bunlar inflallah. Ekonomi Bakan Nihat Zeybekçi, daha sonra yürüyerek geçti i Ulu Camii'nde k ld ikindi namaz n n ard ndan hayat n kaybeden Hürriyet Meslek Lisesi Müdürü Gürol Eriflmifl in cenaze namaz na kat ld.(cha) 5 Nisan 2014 Ekonomi Bakan Zeybekçi: Enflasyondaki art fl bir ay daha sürebilir Ekonomi Bakan Nihat Zeybekçi, enflasyondaki art fl de erlendirdi. Zeybekçi, Ald m ilk rakamlara göre san r m 7-8 ayl k en yüksek rakama ulaflt. Bunun bir ay daha böyle art fl seviyesinde devam edece ini san yorum. dedi. NT Kitap, e-ticarette sat fllar n yüzde 50 art rd STANBUL - Türkiye'nin uluslararas kitap, k rtasiye ve teknoloji perakendecisi NT Kitap, internet üzerinden sat fllar n yüzde 50 art rd. Konuyla ilgili yaz l aç klama yapan NT Genel Müdürü Murat Kara, NT Ma azalar n n 2004 ten bu yana faaliyette oldu unu, e-ticaret sitesi NT.com.tr'nin ürün çeflitlili ini art rmas yla ciroyu da art rd n kaydetti. Sitenin sat fl rakamlar n n son 2 y lda yüzde 50 inin üzerinde art fl gösterdi- ini aktaran Kara, en çok al flveriflin stanbul, Ankara ve zmir, Adana, Diyarbak r ve Bursa'dan yap ld söyledi. Kara, yapt aç klamada, "H zla artan müflteri say s yla internet flubemiz NT Ma azalar içinde ilk 15 aras - na girdi. Yak n zamanda e-ticaretin büyüme h z ndan dolay en büyük ma- azam z n e-ticaret sitemiz olaca n düflünüyoruz. NT internet sitesi üzerinde al flverifl genel olarak saatleri aras yo unlafl yor. Gün olarak pazartesi ve sal günleri daha yo un e- sat fl yap l yor. Okul aç l fl sezonunda da yine önemli bir hareketlilik yaflan - yor." ifadelerine yer verdi.(cha)

13 5 Nisan 2014 Ekonomi YARIN Semt pazarlar n ranl lardan sonra Hintli ve Pakistanl turistler canland rd Avrupa'da yaflayan Pakistan ve Hindistanl lar, tatil yapmada Antalya'y tercih ediyor. Baflta ngiltere, Almanya ve skandinav ülkelerinde yaflayan Pakistan ve Hindistanl lar, bahar döneminde tatillerini spanya, Yunanistan ve talya yerine Türkiye'de yap yor. 13 KARAMAN - Karaman Ziraat Odas Baflkan Recep Mu lu, don nedeniyle elma bahçelerinin ciddi oranda zarar gördü ünü söyledi. "Baz elma çeflitlerinde neredeyse hiç elma yok" diyen Karaman Ziraat Odas Baflkan Recep Mu lu, "Karaman'da iki gündür hava s - cakl n n gece s f r n alt na düflmesiyle birlikte çiçek açm fl meyveleri don vurdu. Bu y l k fl mevsimi ANTALYA- Türkiye'ye gelen Hintli turist say s 8 y lda 14 bin 700'den 72 bine ulaflt. Hintli ve Pakistanl turistler, tatil yapmada Türkiye'de birinci s rada Antalya, ikinci s rada stanbul, üçüncü s rada Mu la ve dördüncü s rada zmir tercih ediyor. Zengin Hintli ve Pakistanl turistler, befl y ld zl otellerde tatil yaparken, orta gelir gruplar apart (müstakil) otelleri tercih ediyor. Hintli ve Pakistanl lar, tatil yapmada skandinav ülke turistleri gibi ailecek tatil yapmay seviyor. Pakistan ve Hintlilerin Türkiye'de ortalama tatil süreleri 8, tatil yapt klar sürece ortalama harcamalar ise 750 ABD Dolar oldu u belirtiliyor. Geçen y l 850 bin Hintli ve Pakistanl 'n n dünyan n 12 ülkesinde tatil yapt ifade edildi. Dünyada, Pakistan ve Hintli turizmde öncü Le Passage to India Turizm Seyahat Acentesi Genel Müdürü Deepak Bhatnagar, yapt aç klamada, geçen y l Türkiye'ye 72 bin Hintli turist getirdiklerini, bu sene bu rakam 100 bine ç karmay hedeflediklerini söyledi. Hintli turistlerin, Türkiye'de en fazla merak etti i yerlerin bafl nda Antalya, stanbul, ard ndan zmir Selçuk ilçesinde bulunan Efes Antik Kent ile Antalya'da bulunan tarihi ören yerleri oldu unu belirten Bhatnagar, Antalya bölgesine Avrupa ülkelerinden en fazla Pakistan ve Hindistanl turistin bahar ve sonbaharda tatile geldi ini kaydetti. Hintli ve Pakistanl lar n s cak ve nemli havada tatil yapmay sevmedi ini belirten Bhatnagar, "Antalya'ya getirdi imiz Pakistan ve Hintli turistleri kültür, tarih ve arkeoloji turizmine yönelik yap yoruz. Pakistan ve Hintli turistler UNESCO kapsam ndaki tarihi ören yerlerin ziyaretine özel önem veriyor. Çünkü Hindistan ve Pakistan'da 28 UNESCO korumas nda antik flehir var. Antalya bölgesinde Side Antik Kent, Myra, Termessos ve Xanthos ziyaretlerine ilgi fazla. En fazla ilgi de UNESCO korumas alt nda oldu u için Xanthos." dedi. Antalya'ya tatile gelen Hintli ve Pakistanl turistlerin büyük al flverifl merkezileri yan s ra semt pazarlar nda da al flverifl yapmay sevdi ini belirten Bhatnar, bu ba lamda Manavgat'ta kurulan uluslararas 2 pazara yo un ilgi gösterdiklerini kaydetti. Hintli ve Pakistanl lar n Manavgat semt pazarlar nda genelde giysi ve el örmesi örtüler ald klar n belirten Bhatnar, bölgeye genelde aktif sezonda genç Hintlilerin geldi- ini kaydetti. Manavgat Sabit ve Seyyar Pazarc lar Odas Baflkan Sami Dursun Do an da bölgede pazarlarda turist hareketlili inin 15 Nisan'da itibaren bafllayaca n söyledi. Pazarlarda Avrupal turistlerin yan s - ra son 15 gündür ran, Hintli ve Pakistanl turistlerin oluflturmaya bafllad n belirten Do an, bölge pazarlar nda ve konaklama turist canl l n Alman, Avrupa, Rusya ve skandinav ülke vatandafllar n n oldu unu kaydetti.(cha) Karaman'da elma bahçelerini don vurdu çok s cak ve kurak geçti. Karaman genelinde hava s cakl 31 Mart'ta eksi 8 ve 01 Nisan'da eksi 5 dereceye kadar düflmüfl, elma bahçelerinde tomurcuklar da kiraz bahçelerinde tomurcuk ve çiçeklerde, kays ve badem bahçelerinde meyvelerde don zarar meydana gelmifltir. l G da, Tar m ve Hayvanc - l k Müdürlü ü ekiplerince meyve bahçelerinde, meydana gelen zararla ilgili tespit çal flmalar yap l - yor." dedi. Mu lu, ve saatleri aras nda gerçekleflen s cakl k de- erlerinin Karaman'da bulunan ekonomik de ere sahip elma bahçelerinde sebep oldu u zarar ziyan tespit etmek üzere tahmin erken uyar istasyonlar n n hitap etti i alanda incelemeler yap ld n aktard. (CHA) Yap marketi Baumax, Türkiye den çekiliyor V YANA - Avusturya merkezli yap marketi zinciri Baumax, Türkiye pazar ndan çekilme karar ald. flas tehlikesiyle bo uflan firma, Bulgaristan, Romanya, H rvatistan ve Slovenya'daki flubelerinin de durumunu de erlendiriyor. Yap marketi zinciri Baumax' n çekilmeye karar verdi i ilk ülke Türkiye oldu. Firma, 2014 ün ortas na kadar Türkiye deki tüm marketlerini kapatm fl olacak. Türkiye pazar na 2010 y l nda giren ve 7 flubesi bulunan firman n, Avrupa çap nda 160 marketi bulunuyor. Baumax n sahibi Karlheinz Essl, geçti imiz günlerde kiflisel sanat koleksiyonunu Avusturya Kültür Bakanl 'na satma iste- iyle gündeme gelmiflti. Avusturya daki 4 bin çal flan n n iflini kaybetmemesi için çabalayan Essl, teklifine olumsuz yan t ald. Avusturya daki 66 flubesinin durumunu garantilemek isteyen Essl, 7 bin parçadan oluflan 86 milyon Euro de erindeki koleksiyonuna baflka al c lar ar - yor.(cha)

14 14 YARIN Ekonomi Bakan Yaz c Rize Tan t m Günleri nde gündemi anlatt Atatürk Kültür Merkezi (AKM) nde Rize Tan t m Günleri ne kat lan Hayati Yaz - c, program sonunda bas n mensuplar n n sorular n cevaplad. ANKARA - "Seçim sonras yolsuzlukla mücadele paketi gelece i konufluluyordu. Bu konuyla ilgili bir de erlendirme yapar m s n z?" sorusu üzerine Hayati Yaz c, "Yak n bir zamanda yaflanan olaylar üzerine bafllamad bu çal flmalar. Yaklafl k 1,5 y ld r bu çal flmalar var. Bizim bakanl m zda o toplant lara ifltirak ediyor. Yak n bir zamanda derlenir toparlan r hangi kanunlarla hangi çerçevede bir kanun yap lacaksa o yap l r. Son zamanlar gündeme gelen konularla s n rl de il, bizim gündemimizde olan bir fley. Biliyorsunuz biz 3Y ile mücadele edece iz diye geldik. yolsuzluklar, yoksulluklar ve yasaklar. Bu konuda da Türkiye ye kazand rd klar m z belli hassasiyetlerimiz belli. San r m o çal flmada Bakanlar Kurulu na gelir, oradan da Meclis e sunulur. Detaya girecek durum yok. Elbette bilgim var, ama detay veremem. Siyasi partilerin harcamalar na, seçim harcamalar na iliflkin maddeler var. Biliyorsunuz bunu daha önce 22. dönemde bu konuyla ilgili bir çal flma bafllatm flt k ama bunlar tamamlayan bir kanun tasar s olacak." karfl l n verdi. Ergenekon davas gerekçeli karar n n n sorulmas üzerine de Bakan Yaz c, gerekçeli karar n çok uzad - n merakla beklediklerini söyledi. Yaz c, "Demek ki yaz m derlenmesi toplanmas baya vakit alm fl, tabi karar görece iz merak ediyoruz. Onun ötesinde gerekçeli karara iliflik bir de erlendirme yapacak bilgiye flahit de iliz. Ben iddianameleri k smen takip ediyorum, ama esas olan gerekçeli karard r. Hüküm daha önce aç kland ama o hükümler neye oturtulmufl, gerektirici sebepler onlar görece iz bizim de merak etti imiz bir konu. Hukukçu kimli imle de merak ediyorum." diye konufltu. "Gerekçeli karar içinde lker Baflbu ile ilgili terörist de ildir ama terör suçlusudur ifadesi var. Sar k z, Ay fl ile ilgili hükümete bir darbe giriflimi var ifadeleri kullan lm flt r. Bunlar nas l de erlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Yaz c, flöyle konufltu: "Ben bu konularda birkaç defa ifade ettim. Hiçbir hakim ya da savc kanunun öngörmedi i bir sözü bir flüpheli için kullanamaz, bir flüpheli için suçlama kanunun tan mlad çerçeveyi dikkate ald nda terör suçu diyorsa savc terör suçu diyecek, örgütlü suç diyorsa örgütlü suç diyecek baflka bir fley söyleme seçene i yok, kanunun tan m na uygun söyleniyor. Demek ki kan tlar itibariyle nitelemeyi öyle yap yor. fiimdi Genel Kurmay Baflkan 'na nas l terör suçlusu denir. Kanun öyle tan mlad ysa de erlendirmeye göre ülkenin savc s hakimi onun d fl na ç kamaz. Bir örnek vereyim birinin mal varl r zas d fl nda bir miktar n al p götürmenin ismi ceza kanunda h rs zl k suçudur. Böyle bir fiili iflleyen kifliye savc ya da hakim, ya h rs z demeyelim bu çok kötü baflka bir fley diyelim diyebilir mi? H rs zsa h rs z diyecektir. Onu uygun görmüyorsa kanun yap - c o nitelemeyi de ifltirir. O zaman baflka flekilde de erlendirme yap l r." Söz konusu darbe eylem planlar yla ilgili kendisine de bir ihbar mektubu geldi ini aktaran Yaz c, konuflmas na flöyle devam etti: "Bu konuyla ilgili 2004 bafl nda birkaç kez söyledim bana da bir mektup geldi. 2,5 sayfal k size karfl bir eylem çal flmalar yap yor bu çal flmalar Sar k z, Ay fl ve Yakomoz isminde ben de bunlar n içinde bulundum ama sizin çal flmalar n z gördükçe, size karfl yap lan bu eylemlerin haks z oldu unu gördüm diyen bir mektup. Uçuk bir fley yani bize karfl neden böyle bir fley olsun? Geceyi gündüze katm fl sorunlar çözmeye gayret etmifl bir hükümetiz kim niye bize böyle bir fley yaps n dedik. Nitekim Alper Görmüfl bunlar yay nlad. Yay nlay nca o kavramlar orda gördüm, Ay fl, Yakamoz, Sar k z o zaman an msad m. Ben bunlar duymufltum diye, açt k bakt k benzer fleyler orda yaz yor. Daha sonra Ergenekon kapsam nda bunlar de erlendirildi. Çok zor bir dava gerekçeli karar 16 bin sayfa oldu u söyleniyor. Bizde merak ediyoruz uygun bir zamanda hepsini okuyamay z ama biz hukukçuyuz nerelere bak p okuyaca m z biliriz." Anayasa Mahkemesi nin Twitter karar n n sorulmas üzerine Yaz c, "Bir mahkeme karar n n uygulanma süreci de olabilir. Mahkeme karar ç kt hemen otomatikman devreye girecek diye bir fley yok. Hukuk devletinde mahkeme kararlar çok önemlidir. Kesinleflmifl mahkeme kararlar tüm kamu kurum ve kurulufllar o karara uymak zorundad r. Anayasa mahkemesi de bu konuda ki hak ihlallerin incelemesini yapar, gere ini yapar." yorumunu yapt. "Cumhurbaflkan Gül bir aç klama yapt. Cumhurbaflkanl seçimleriyle ilgili 'Baflbakan ile oturur konufluruz birbirimize sürpriz yapmay z' dedi. Siz bu aç klamay nas l de erlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine de Hayati Yaz c, "Cumhurbaflkanl seçimleriyle ilgili bizim partimizin kurumsal yap s ve e ilimi var. Elbette ki Cumhurbaflkan m zla oturulur konuflulur Türkiye düflünülür. Bizim Türkiye ye kazand rd m z siyasete ne kazand - r r o konuflulur. O yüzden cumhurbaflkan m z da o yönde bir de erlendirme yapm fl." karfl l n verdi.gümrük ve Ticaret Bakan Hayati Yaz c, yolsuzlukla mücadele paketinde siyasi partilerin harcamalar, seçim harcamalar gibi konular n oldu unu aç klad.(cha) Rusya bu kez 4 bin adet fidan Türkiye ye geri gönderdi MOSKOVA - Türkiye den Rusya Federasyonu na ihraç edilen 4 bin 100 adet fidan eksik evraklar gerekçesiyle geri gönderildi. Cihan Haber Ajans 'na Rusya Federal Bitki Koruma ve Karantina Servisi (Rosselhoznadzor) Bas n Sözcüsü Aleksey Alekseyenko, Türkiye den getirilen 4 bin 100 fidan n belgeleri incelendi. ncelemede ürünlerin belge paketinde Rusya da kullan lmas n öngören ilgili evraklar n bulunmad ortaya ç kt. Bu nedenle 4 bin 100 adet fidan n Türkiye ye geri gönderilmesine karar verdik. dedi.(cha)

15 5 Nisan 2014 Ankara YARIN 15 Baflkent li çobanlar bilinçlendiriliyor Polatl 'da düzenlenen 'Sürü Yönetimi Eleman Benim' e itim projesi yo un ilgi görüyor. G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehmet Mehdi Eker in kat l m yla bafllayan e itimler Palatl 'n n ard ndan 6 ilçede daha düzenlenerek 235 kifliye sertifika verildi. HABER MERKEZ -Ankara'da sanat eserlerinin sergilendi i en önemli yerlerin bafl nda gelen Hamamönü Sanat Galerisi, her hafta farkl sanatç lar a rl yor. Hamamönü'ndeki Sanat Galerisi, baflar l bir sanatç n n çocukluk hayalini gerçeklefltirdi. Çocuklu undan beri resme büyük ilgi duyan Mürüvet Zorba, ilk kiflisel resim sergisini Hamamönü nde açt. Sanatç Mürüvet Zorba n n 4 de iflik teknik kullanarak çal flt yaklafl k 50 eserden oluflan sergisi sanatseverlerden büyük ilgi gördü. Sanatç n n bahar dallar n resmetti i eserleri, Hamamönü Sanat Galerisi ne bahar getirdi. Hamamönü gibi tarihi ve güzel bir mekanda olmaktan mutluyum. Sergide kuru boya, ya l boya, pastel ve gravür tekni inin en güzel örneklerini sergileyen Zorba, küçük yafllardan beri resme büyük ilgi duydu unu ve bir sergi açman n en büyük hayali oldu unu söyledi. Çal flmalar hakk nda bilgi Sürü yöneticili ini bir meslek haline getirmek, sürü yöneticilerini sosyal güvenceye kavuflturarak yapt klar ifli daha verimli bir flekilde yürütmelerini sa lamak amac yla yürütülen proje kapsam nda kursiyerlere; merada hayvan bak - m, sürü yöneticili inde güvenlik, küçükbafl hayvanlarda kay t, küçükbafl hayvanlar n beslenmesi ve beslenme hastal klar, slah, bar - nak ortam ve zapturapt konular yla ilgili e itim veriliyor. Verimli bir hayvanc l k için bak m ve beslemenin yan nda iyi bir sürü yöneticisine de ihtiyaç bulundu unu ifade eden G da, Tar m ve Hayvanc l k l Müdürü Muhsin Temel, hayvanc l kla u raflan kesimlerden bu konuda gelen isteklerin de dikkate al nmas yla projenin hayata geçirildi ini ve ilk uygulaman n Ankara da bafllad n söyledi. Temel, "Ankara da 2013 y l Aral k ay nda bafllayan bu e itimler bir program dahilinde artan bir ivmeyle devam ediyor. E itimler l veren sanatç Uzun y llar hobi olarak resimle u raflt m. Daha sonra ise e itim almaya karar verdim. E itim ald ktan sonra birçok karma sergide eserlerimi sergileme imkan m oldu. Bu benim ilk kiflisel sergim Hamamönü gibi tarihi ve güzel bir mekanda, Alt nda Belediyesi gibi sanata ve sanatç ya büyük destek veren bir belediyenin sanat galerisinde eserlerimi sergileyebildi im için çok mutluyum. dedi. Alt nda Belediyesi herkese kucak aç yor. Alt nda Belediyesi ne hizmetlerinden ve kendisine sa lad imkânlardan dolay teflekkür eden Müdürlü ümüz personeli taraf ndan veriliyor. Kurslara kat l m konusunda gelen yo un talep dolay - s yla kurslarda görev alan e itici say s n da art rd k." dedi. Temel, kurslara kat larak sertifika sahibi olan sürü yöneticilerinin sürü sahipleri taraf ndan aranan elemanlar haline geldi ini belirterek, "Bu kurslar sayesinde hem sürü sahipleri e itimli çoban bulabiliyor hem de çobanlar sosyal statüsü ve sosyal güvencesi olan çal flanlar haline geliyor. Bu e itimi alan baz kursiyerlerin bakanl m za ba l tar msal iflletmelerde sürü yönetimi için istihdam edilmesi projenin çok do ru bir proje oldu unu ve baflar l sonuçlar do urdu unu ortaya koyuyor:" fleklinde konufltu. Haymana ilçesinde gelecek hafta iki kurs daha düzenleyeceklerini söyleyen Temel, gelen talepler do rultusunda e itimlere devam edilece ini söyledi.(cha) Hamamönü Sanat Galerisi ne bahar geldi Zorba Baflkan Veysel Tiryaki sayesinde sanatç lar n yüzü gülüyor. dedi. Zorba, Alt nda Belediyesi nin hiçbir ayr m gözetmeksizin herkese kucak açt n ve Baflkan Veysel Tiryaki yle birlikte Ankara da sanat n daha çok önemsendi ini de sözlerine ekledi.

16 16 YARIN Ankara HABER MERKEZ - Nezaket Han mevi üyeleri düzenledikleri bir programla Belediye Baflkan Selçuk Çetin, üçüncü dönem baflkanl n kutlad. Kutlamaya Çetin in yan s ra, Yazar Abdullah Y ld z, baflkan yard mc lar, meclis üyeleri, nezaket okulu ö rencileri ve çok say da han m kat ld. Sürpriz pastay kesen Baflkan Çetin, bu baflar n n bir ekip ifli oldu unu ve metropol ilçeler aras nda en yüksek oyu almaktan dolay mutlu oldu unu belirtti. Han mlara teflekkür eden Çetin, "Biz göreve ilk talip oldu umuzda hizmetkâr olmaya geldi imizi söyledik. Hemflerilerime teflekkür ediyorum. Bizleri mahcup etmediler. Bizler de hemflerilerimizin emanetine asla ihanet etmedik. Çünkü bizler efendi olmaya de il hizmetkâr olmaya geldik. Allah hepinizde raz olsun." dedi. 5 Nisan 2014 Nezaket Han mevi üyelerinden, Baflkan Çetin e pastal kutlama Pursaklar Belediyesi Nezaket Han mevi üyeleri Pursaklar da yüzde 64 oy oran ile üçüncü kez belediye baflkan seçilen Selçuk Çetin'i pasta keserek tebrik etti. Polatl da Baflkan Y ld zkaya görevi devrald 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'nde Polatl Belediye Baflkan seçilen Mürsel Y ld zkaya, mevcut Baflkan Yakup Çelik'ten görevi devrald. Devir teslim tutanaklar n imzalad ktan sonra mevcut Baflkan Yakup Çelik, Belediye mührünü yeni Baflkan Mürsel Y ld zkaya'ya teslime etti. Yakup Çelik, halk n takdiri, teveccühü milli iradenin kendileri aç s ndan son derece önemli oldu unu söyledi. Milli radenin kendileri lehine tecelli etti ini dile getiren Polatl Belediye Baflkan Mürsel Y ld zkaya, iki dönemdir flehri yöneten meslektafl ve arkadafl Yakup Çelik'e teflekkür etti. Y ld zkaya, Yakup Çelik'in bafllatt bütün projelerin tamamlanmas için gayret göstereceklerini kaydetti. 31 Belediye Meclis Üyesi ile birlikte Polatl 'ya güzel hizmetler yapacaklar n anlatan Mürsel Y ld zkaya, bu flehri beraber yöneteceklerini vurgulad. Y ld zkaya, meslektafl ndan ald bayra daha yukar tafl mak için gayret göstereceklerini ifade etti. (CHA)

17 5 Nisan 2014 Güncel YARIN TOK, 30 y lda 665 bin konuta imza att Baflbakanl k Toplu Konut daresi Baflkanl (TOK ), kuruldu u 1984 ten bu yana 665 bin konuta imza att. ANKARA - Kurum, bu konutlar n 622 binini 11 y lda, 58. Hükümet döneminde bafllat lan Planl Kentleflme ve Konut Üretim Seferberli i kapsam nda infla etti. TOK Baflkan Ahmet Haluk Karabel, AA muhabirine yapt aç klamada, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n aç klad 2023 e kadar bir milyon konut hedefine emin ad mlarla ilerlediklerini söyledi. darenin özel sektörün yat r m yapmad bölgelerde, Türkiye co rafyas na eflit hizmet anlay fl yla yat r mlar n sürdürdü ünü belirten Karabel, bunun yan s ra kalite, sa laml k ve ucuzluk gibi konulara dikkat çekilerek, konut piyasas n n disipline edildi ini ve spekülatif oluflumlara mani olundu unu anlatt. TOK nin kuruldu undan itibaren 19 y ll k sürede 43 bin konut infla etti ini kaydeden Karabel, 58. hükümet döneminde bafllat lan Planl Kentleflme ve Konut Üretim Seferberli i kapsam nda 11 y lda 622 bin konut rakam na ulaflt klar n bildirdi. Yöresel mimarinin gelifltirilmesi, ESK fieh R- Savunma Sanayii Müsteflarl n n talebi do rultusunda Türk Havac l k ve Uzay Sanayii Afi (TUSAfi) taraf ndan yap m na bafllanan yerli helikopter projesi Özgün Helikopter in ön tasar m n n tamamland, helikopterin fleklinin belirlendi i ö renildi. TUSAfi Genel Müdürü Muharrem Dörtkafll, AA muhabirine yapt aç klamada, Özgün Helikopter in müflterisinin Savunma Sanayii Müsteflarl oldu unu ancak ortaya ç kacak ürünün hem sivil hem de askeri sertifikasyona sahip olaca n söyledi. Özgün Helikopter in 5 ton s - n f nda genel maksat helikopteri geleneksel Türk mimarisi ve kültürünün korunmas için darenin infla etti i binalar n cephelerinde yeni tasar mlar yap ld na iflaret eden Karabel, TOK bünyesinde Eylül 2012 de kurulan tasar m biriminin, Osmanl -Anadolu Selçuklu mimarisinden esinlenerek, yöresel mimaride konutlar tasarlad n dile getirdi. darenin kamu kurumlar n n bina Yerli helikopterin tasar m tamam oldu unu ifade eden Dörtkafll, flöyle konufltu: Çal flmalar m z takvimine uygun olarak devam ediyor. Avrupa Havac l k Otoritesinin sertifikasyonu alt nda tamamlanacak. Sonunda ortaya ç kacak ürün hem sivil sertifikasyona hem de askeri sertifikasyona sahip olacak. 5 ton s n f ndaki bu 17 ihtiyaçlar n karfl larken at l kamu arazilerini de de erlendirerek ekonomiye katk sa lad n dile getiren Karabel, bu aç dan hem kamunun ihtiyaçlar n n k sa sürede karfl land - n hem de istihdam ve sektörel canlanmaya destek verildi ini belirtti. TOK den 90 ülkenin know how deste i ve sosyal konut talebinde bulundu unu vurgulayan Karabel, birçok ülkenin dareyi model ald n ifade etti. Karabel, ülkelerinde TOK benzeri bir kurum kurulabilmesi amac yla darenin konut üretim ve finansman modelini incelediklerini söyledi. darenin kuruluflunun 30. y l n kutlad n hat rlatan Karabel, flöyle konufltu: Bu çal flmalar yaparken baflta vatandafllar m z n, kamu kurumlar - n n memnuniyetini ön planda tutmaya çal flt k. Kendimizi sürekli gelifltirerek h zl organize olmay, planl ve sonuca gitmeyi kendimize fliar edinerek bugünlere geldik. Yapt m z hizmetlerin vatandafllar m z n beklenti ve talepleri do rultusunda olmas en önemli hedefimizdir. Bundan böyle de hizmetlerimizde, daha uygun ve çözümlü projelerin aray fl nda olmaya, daha iyisini yapmaya ve bu konuda çaba göstermeye devam edece iz. TOK, çal flanlar, paydafllar ve müflterileriyle geliflecek, büyüyecek ve ülkemize daha çok hizmetler verecektir. (AA) ürün, flu an uçan UH-1H ya da ambulans görevinin yapan helikopterlerin vazifesini görecektir. Projeyi arada önemli kilometre tafllar olmakla birlikte 6. y lda sivil sertifikasyonunu, 7.5 y l sonra da askeri sertifikasyonunu tamamlamay düflünüyoruz. Helikopterle ilgili çal flmalar n ODTÜ Teknokent te yerleflik TUSAfi ekibi taraf ndan yap ld - n belirten Dörtkafll, Bu helikopter için bafllat lan özgün, türbin motor gelifltirme projemiz de var. Onu da yine bizim Eskiflehir deki ifltirakimiz TUSAfi taraf ndan yap lacak. Türkiye de ilk defa bu ölçekte, bu boyutta bir türbin motor gelifltirme projesi olacak dedi. (AA)

18 18 YARIN Ankara Baflkan Yaflar dan vatandafllara teflekkür 5 Nisan Mart yerel seçimlerinden büyük bir zaferle ç kan Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, Rag p Tüzün Caddesi ne giderek vatandafllara tek tek teflekkürlerini sundu. HABER MERKEZ - Yenimahalle halk, do ru ve dürüst hizmet anlay fl ile çal flmalar n titizlikle gerçeklefltiren, herkesin takdirini kazanan ve tekrar baflkanl - a lay k görülen Fethi Yaflar a baflar lar dileyerek, desteklerinin bitmeyece ini belirtti. Yaflar kaybetmekten korktuk Oylar n yüzde 50.9 unu alarak rakiplerine büyük fark atan Yaflar, seçim sonras Rag p Tüzün Caddesi ni gezerek kendisine destek veren Yenimahallelilere flükranlar n sundu. Yenimahallelilerin ve kendisinin bafl n hiçbir zaman öne e dirmedi ini dile getiren Yaflar, Beni destekleyen, desteklemeyen herkese teflekkür ediyorum. Ben hiçbir zaman din, dil, rk ayr m yapmad m. Tüm vatandafllar ma eflit flartlarda hizmet sundum. Bundan sonrada her fleyin en iyisini ve en güzelini Yenimahalle halk na sunmaya devam edece iz dedi. Servislere s k denetim Yaflar tekrar aralar nda görmekten büyük mutluluk duydu unu söyleyen Yenimahalleliler, Baflkan m aram za tekrar hofl geldiniz, Sizi b rakmayaca z dedik, b rakmad k, Sizin her zaman yan n zday z, Yaflar kaybetmekten çok korktuk diyerek sevinçlerini paylaflt. HABER MERKEZ - Vali Yard mc s baflkanl nda, l Jandarma Komutanl, l Emniyet Müdürlü ü, l Milli E itim Müdürlü ü ve Karayollar Bölge Müdürlü ü yetkililerinden oluflturulan Okul Servis Araçlar Denetleme Kurulu E itim-ö retim y l - n n ikinci döneminde de çal flmalar na devam ediyor. Ankara Valili- ince yap lan aç klamada, Gelece imizin teminat olan çocuklar m z n okullar ndan evlerine ve evlerinden de okullar na güvenli bir ortamda tafl nmas için servis araçlar n n teknik ve fenni denetimleri sürdürülmektedir denildi. Valilik aç klamas nda Mart ay nda yap lan umumi denetimlerde trafik kurallar - na uymayan servis araçlar ndan 460 adedine trafik kurallar na uymamalar nedeniyle cezai ifllem ve toplam TL para cezas kesildi i belirtildi. Valilikçe yap lan aç klamada devamla; Ankara linde Mart ay nda ayr ca toplam 710 adet okul servis arac n n da genel fenni-trafik kontrolleri yap lm flt r. Kontroller sonucunda eksikli i tespit edilen okul servis araçlar na ilgili kanun gere ince cezai ifllem uygulanm flt r. denildi. Valilikçe yap - lan aç klaman n sonunda Ö rencilerimizin can ve mal güvenliklerinin her fleyden daha önemli oldu u esas içerisinde, okul servis araçlar - n n gelifl-gidifl saatlerine ve belirlenen güzergâhlar na uyulmas ile sürücüler ve araç personelinin genel tutum ve davran fllar n n, e itim ve ö retimin devam süresince dikkatle ve aral ks z izlenmeye devam edilece i, mevzuata uygun bulunmayan araçlar n trafikten derhal men edilece- i bildirilmifltir. Siyasette yendi, voleybolda yenildi HABER MERKEZ - Mamak Belediye Baflkanl na yeniden seçilen Mesut Akgül, ilçe seçim kurulundan mazbatas n alarak göreve bafllad. Hakim Yusuf Öztürk ten mazbatas n alan Akgül, meclis üyeleri ve belediye çal flanlar yla birlikte Mamak a hizmete devam ediyoruz dedi. Mazbatay ald ktan sonra Cebeci K z Teknik ve Meslek Lisesi Voleybol Tak m n n okulun bahçesinde voleybol oynad n gören Akgül, ö rencilerle birlikte voleybol maç yapt. Ak Parti Mamak lçe Baflkan ve meclis üyeleriyle bir tak m oluflturan Akgül, seçimlerde gösterdi i baflar y voleybol maç nda gösteremedi ve ö rencilere ma lup oldu.

19 5 Nisan 2014 Ankara YARIN Akgül Herkesin baflkan y m Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül, yüzde 47,77 lik oy oran yla zafere imza atarak yeniden baflkan seçildi. Meclis üyeleri, baflkan yard mc lar, birim müdürleri, belediye çal flanlar ve vatandafllar taraf ndan efli Zeliha Akgül ile hizmet binas nda coflkuyla karfl lanan Akgül, bugüne kadar gayretli çal flmalar ndan dolay tüm personeline teflekkür etti ve gelecek befl y lda Mamak çok güzel günlerin bekledi ini kaydetti. Her seçimin bir kazanan n n oldu unu belirten Akgül, önemli olan kazanan n görevini hakk yla yerine getirmesidir dedi. Gün birlik günü, gün beraberlik günü diyen Akgül, millete hak etti i hizmeti vermeyi sürdüreceklerini vurgulayarak "Biz hiçbir zaman, hiçbir flekilde ötekilefltirmedik." diye konufltu. Amaçlar n n yaln zca Mamak a hizmet etmek oldu unu kaydeden Akgül, "En iyi hakem halkt r. Halk m z n bize ikinci kez ilçemize hizmet etmemiz noktas nda teveccüh göstermesi bizleri onurland rd. Bu ülke, vatan, millet bizim dedik. Farkl l klar mutlaka olacak dedik. Herkesi kucaklayarak yaln zca hizmet noktas nda çal flaca z." dedi. Herkesin baflkan y m Befl y l boyunca ilçede gerçeklefltirdikleri çal flmalar n halk n takdirinde karfl l n buldu unu belirten Akgül, "Bugünden itibaren 570 binin yani Mamak m z n tamam n n belediye baflkan y m. Mamak gelece in befl y l nda güçlenen ve geliflen bir ilçe olacak. lçemizi de ifltirecek ve gelifltirecek hizmetlere gönül gönüle kardeflçe devam edece iz. Belediyeye eme i geçen siz k ymetli mesai arkadafllar ma en kalbi teflekkürlerimi sunuyor, ilçenin kaderini de ifltirecek çal flmalara hep birlikte imza ataca m z ümit ediyorum." dedi. Karfl lama töreninin ard ndan makam na geçen Akgül, tebrikleri kabul etti. (CHA) Baflkan Tuna teflekkür turuna ç kt 19 HABER MERKEZ - Sincanl lar n teveccühü ile tekrar Sincan Belediye Baflkan seçilen Doç. Dr. Mustafa Tuna, vatandafla teflekkür etmek için ilçeyi gezdi. Seçim otobüsünden vatandafllar selamlayan Baflkan Tuna ya halk yo- un ilgi gösterdi. fiehrin önemli noktalar nda inip vatandaflla bir araya gelip vatandafllar n sevincini paylaflan Baflkan Tuna Gösterdikleri ilgi ve alaka için çok teflekkür ederim. dedi. Doç. Dr. Mustafa Tuna, rakiplerine büyük fark atarak yeniden Sincan Belediye Baflkan seçildi. Seçimlerin ard ndan halk selamlayan Baflkan Tuna, ilçeyi bafltan bafla gezerek vatandaflla bir araya geldi. Sincanl lara verdikleri destek ve gösterdikleri güven için teflekkür eden Baflkan Tuna; Sincan da hizmet ve istikrar devam ediyor. Vatandafl m zla el ele çok güzel ifller yapaca z. dedi.

20 20 YARIN Ankara HABER MERKEZ - Gerçeklefltirdi i projelerle Kazan' geliflmifllik s ralamas nda birincili e tafl yan, Türkiye genelinde de 30. s raya kadar yükselten Belediye Baflkan Lokman Ertürk, 3. kez belediye baflkan seçilerek ilçesinde tekrarlanmas çok zor bir baflar elde etti. Kazan'da bir çok ilki gerçeklefltirdiklerini vurgulayan Kazan Belediye Baflkan Lokman Ertürk, "Göreve geldi imiz 2004 y l ndan bu yana temel amac m z Kazan' çok daha güzel ve yaflanabilir bir ilçe haline getirmektir. Bu amaç do rultusunda ilk seçildi imiz y llarda alt yap çal flmalar na girifltik. Bunun sonucunda Kazan ilk kez do algaz ile tan flt. 350 bin nüfusa göre planlad m z alt yap çal flmalar m z tamamlad k. Ovaçay köprüsünü yapt k, Sal pazar m z çad rlardan kurtard k, çok modern bir pazar yeri haline getirdik. Türkiye'nin ilk ve halen tek olan Lojistik Üssü yo un çal flmalar m z sonucu Kazan'a kuruldu. 5 Nisan 2014 Lokman Ertürk üçüncü kez galibiyetini perçinledi Kazan Belediye Baflkan Lokman Ertürk ilçesinde üstüste 3. kez seçilen ilk belediye baflkan olarak tarihi bir baflar ya daha imza att. mar ve fiehircilik Müdürlü ü nde ifli olan vatandafllar n evraklar n n ne durumda oldu unu belediyemize gelmeden evlerinde ya da iflyerlerinde internet üzerinden takip edebilecekleri 'Baflvuru Takip Sistemi'ni Türkiye de ilk kez biz uygulad k. Türkiye'nin ilk ve tek müstakil Bocce Salonu'nu infla ettik. At k su ar tma tesisimiz ile kanalizasyon ve ya mur suyu toplama hatlar m zdan gelen suyu ar - t p tar msal alanlar n sulanmas nda kullan yoruz. Alt yap sistemimiz internetten takip edilebiliyor." dedi. Kanal stanbul'dan sonra Türkiye'nin ikinci büyük projesi olan Savunma Sanayi Üssü'nün Kazan'a kurulaca n söyleyen Ertürk; " Bu dev proje için 3 milyon metrekare yer ayr ld bile. Tahminen 6 milyar dolarl k yat r m içeren ve 20 bin kifliye istihdam olana sa layacak olan bu dev projenin içeri inde ilk yerli uydumuzun üretimi de bulunuyor. " fleklinde konufltu. Kazan'da daha önce hiç bir belediye baflkan iki kez üst üste seçilememiflti. Lokman Ertürk bir önceki seçimlerde Kazan'da üst üste ikinci kez seçilen belediye baflkan olmufltu. 30 Mart 2014 yerel seçimleri sonucunda da Lokman Ertürk üçüncü kez seçilerek yeni bir rekora da imza atm fl oldu. Baflkent in medikal sektörü dünyaya aç l yor HABER MERKEZ -Ankara Ticaret Odas Yönetim Kurulu Baflkan Salih Bezci, oda olarak Ekonomi Bakanl n n rekabet gücü ve ihracat seviyesini art rmak amac yla ç - kartt URGE tebli ine dayanarak Medikal Sektörün hracat Kapasitesinin Art r lmas Projesine bafllad klar n belirterek, Misyonumuz Ankara n n ihracat n art rmak. Medikal sektörüyle bafllad m z seferberli e di er sektörlerle devam edece iz dedi. Ankara Ticaret Odas (ATO) taraf ndan yürütülen Ankara Medikal Sektörünün hracat Kapasitesinin Art r lmas na yönelik Uluslararas Rekabetçili in Gelifltirilmesinin Desteklenmesi Program nda (URGE) ihtiyaç analizinin tamamlanmas ve proje faaliyetlerinin start almas nedeniyle bir toplant düzenlendi. Toplant n n aç l fl nda konuflan ATO Baflkan Bezci, oda üyeleri aras nda 2 bin ihracatç firma bulundu unu ve bu firmalara yönelik yürütülecek projelerle Ankara n n ihracat n n art r lmas n n hedeflendi ini söyledi. URGE projelerinin kümelenme yaklafl m n esas alarak, rekabetçili i ve ihracat art rmaya yönelik bir çal flma oldu unu anlatan Bezci, yo- un rekabetçili in yafland bu günlerde h zl geliflim ve de iflime ayak uydurmak ve rekabette öne ç kmak için kümelenme yaklafl m n n benimsenmesi gerekti ine dikkat çekti. Bezci, Kümelenme, kaybedenin hiç olmad ve kümede yer alanlar n tümünün kazand bir birliktelik dedi. Medikal Sektörde üretim yapan 19 firman n yer ald URGE projesinde ihtiyaç analizi raporunun tamamland n belirten Bezci, bundan sonra firmalar n yurtd fl na aç lmas na yönelik çal flmalar n bafllayaca n söyledi. Toplant da konuflan Ekonomi Bakanl hracat Genel Müdürlü ü KOB ve Kümelenme Destekleri Daire Baflkan M. Emrah Sazak, URGE projesinin kamu ve özel sektör iflbirli iyle Türkiye nin ihracat n art rmak amac yla ortaya kondu unu kaydetti. Türk firmalar n n daha rekabetçi olmak için neler yap labilece ini ö renmesi gerekti ini kaydeden Sazak, Medikal Sektör projesi için haz rlanan htiyaç Analizi Raporunun firmalar n ihracata yönelik çal flmas için büyük önem tafl yan bir yol haritas oldu unu ifade etti. Medikal Sektörün dünya ticaret hacminden ald pay n sürekli artt - n belirten Sazak, Türkiye nin de bu alanda ciddi ihracat var. Medikal sektör katma de eri yüksek sektör. Türkiye nin 500 milyar dolarl k ihracat hedefi katma de eri yüksek sektörlerle mümkündür dedi. Sazak, bakanl k olarak e itim ve dan flmanl k faaliyetlerine yüzde 75 oran nda destek verdiklerini de hat rlatarak, bakanl k olarak her türlü öneriye de aç k olduklar n dile getirdi.

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2 İlan Bilgileri İlan Süresi : 14 Yasal Kapsam : 13 b/2 ESKİ ERMENEK EVLERİNİN AHŞAP CEPHE KAPLAMALARI,SOKAK KAPLAMALARI VE PEYZAJ ÇALIŞMASI ERMENEK BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Eski Ermenek evlerinin

Detaylı

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İhale Şehri: Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Spiral Dikişli Çelik Boru Döşenmesi İşi Yaptırılacaktır İhale

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 22 Ocak Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Merkez bankalarının ayrışması devam edecek Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi bu sabah saatlerinde Davos ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomi

Detaylı

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ Geçtiğimiz hafta ABD de tüketici güven endeksi beklentilerin üzerinde geriledi. ISM imalat endeksinde ise yükseliş trendinin korunduğu görülüyor. Hafta boyunca, doların güçlü seyrinin

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015)

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) 2 Mart 2015 Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) Hafta başında Yunanistan meselesinde çözüme yaklaşıldığı yönünde haberlerin ardından altın fiyatlarında aşağı yönlü baskı hakim

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU 213 SAYILI VERG USUL KANUNU 93 VERGİ USUL KANUNU KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 1 lan n fiekli Madde 104: lan afla da yaz l flekilde yap l r: lan n fiekli (5035 Say l Kanun ile de iflen madde.

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR

İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri

Detaylı

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde GİYİM EŞYASI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) Malzeme Daire Başkanlığı BAYAN PERS. AİT GÖMLEK,FULAR, BAY PERS AİT KRAVAT, KABAN, KORUYUCU TEÇHİZ. AİT BAY İŞ ELBİSESİ

Detaylı

Kasım. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU

Kasım. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU 02 Kasım Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU Williams henüz karar faiz artırımı kararı yok dedi San Francisco FED Başkanı John Williams FED in son toplantısının ardından Aralık ayından bahsetmesinin

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

Gündem 05.10.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10%

Gündem 05.10.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Açılış 1,1191 1,5129 119,923 3,0266 1113,65 47,94 Yüksek 1,1318 1,5237 120,406 3,0371 1141,40 48,47 Düşük 1,1151 1,5128 118,690 2,9874 1104,80 46,91 Kapanış

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 21/05/2015-45876 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BENF3BDKH* Sayı : 41361510-755.02.03/ Konu : İhale İlan İşleri AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK

Detaylı

Gündem 29.09.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10%

Gündem 29.09.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Açılış 1,1191 1,5187 120,495 3,0477 1145,82 Yüksek 1,1248 1,5242 120,601 3,0614 1148,34 Düşük 1,1148 1,5157 119,698 3,0291 1128,19 Kapanış 1,1244 1,5174 119,920

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

KÜRESEL PİYASALARDA ÖNE ÇIKANLAR

KÜRESEL PİYASALARDA ÖNE ÇIKANLAR SABAH BÜLTENİ Piyasalarda Son Sözü Yellen Söyleyecek 27 Mayıs 2016 Saat 08:30 arastirma@destekmenkul.com.tr KÜRESEL PİYASALARDA ÖNE ÇIKANLAR Petrol fiyatlarının yükselmesinden endekslerin destek bulduğunu

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762)

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762) 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Şirinyalı Mahallesinde bulunan gayrimenkul (Günübirlik Tesis Alanı ) 2886 sayılı Devlet İhale

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

21.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70

21.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70 Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Ülke Faiz Ülke Faiz Açılış 1,0827 1,4898 122,555 2,9105 1051,20 36,79 Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70 Düşük

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

Mart. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Mart. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 21 Mart Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Villeroy negatif faizin etkili olduğu görüşünde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi Francois Villeroy de Galhau bugünkü açıklamasında, merkez

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Haziran. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU

Haziran. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU 16 Haziran N Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU FOMC para politikasını korudu, Brexit referandumu kararda etkili oldu Dün gerçekleştirilen FOMC toplantısında politika yapıcılar para politikasını koruma

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI 25-13ARA-46172 DIŞ LASTİK alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine

Detaylı

BAŞÇİFTLİK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARDI

BAŞÇİFTLİK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARDI BAŞÇİFTLİK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARDI Sıra No HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Hizmet Cetveli Dilekçe 1 İŞ GÜNÜ 2 Diploma Kaydının Çıkarılması Dilekçe,

Detaylı

16.03.2016. Euro Bölgesi 0,00% Japonya -0,10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,1125 1,4304 114,145 2,9110 1238,15 39,72

16.03.2016. Euro Bölgesi 0,00% Japonya -0,10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,1125 1,4304 114,145 2,9110 1238,15 39,72 Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Ülke Faiz Ülke Faiz Açılış 1,1101 1,4299 113,794 2,8687 1234,07 39,72 Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Yüksek 1,1125 1,4304 114,145 2,9110 1238,15 39,72 Düşük

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN H ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI TR52 (KONYA ve KARAMAN) DÜZEY 2 BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİ İLANI Mevlana Kalkınma Ajansı

T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI TR52 (KONYA ve KARAMAN) DÜZEY 2 BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİ İLANI Mevlana Kalkınma Ajansı T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI TR52 (KONYA ve KARAMAN) DÜZEY 2 BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİ İLANI Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından 2009 yılı bütçesi kapsamında yürütülen mali destek

Detaylı

Reuters haberine göre G7 ülkelerinden bakan ve merkez bankası yetkililerinin bugün içinde telefonla acil görüşmelerde bulunacakları açıklandı.

Reuters haberine göre G7 ülkelerinden bakan ve merkez bankası yetkililerinin bugün içinde telefonla acil görüşmelerde bulunacakları açıklandı. Günlük Yorum Piyasalar yaşadıkları sert düşüşler ardından tepki denemelerinde bulunarak yataya yakın kapandı. İMKB ise son birkaç günkü daha olumlu performansını devam ettirebildi. Nitekim bu sabah Asya

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00 ÇOCUK OYUN GRUBU, SALINCAK, TAHTEREVALLİ, DIŞ MEKÂN SPOR ALETLERİ TEMİNİ, NAKLİ, MONTAJI VE ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR KARAMAN BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Çocuk Oyun Grubu, Salıncak, Tahterevalli,

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 22 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Ekim de tüketici güveni arttı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Güven Endeksi Ekim ayında bir önceki aya

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı