Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu"

Transkript

1 Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu

2 BURSA KESTEL BELEDİYESİ Kestel İlçesi Bursa merkezinde Osmangazi,Yıldırım,Nilüfer,Gemlik Gürsu,Mudanya ile birlikte 7 merkez ilçe olarak Bursa Büyükşehir Belediyesini oluşturmaktadır. 798 hektarlık bir alan üzerinde kurulan Kestel ilçesi Osmangazi belediyesinden sonra Bursa nın merkez yüz ölçümü olarak 2. büyük ilçesidir.2007 yılı Adrese Dayılı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre ilçe merkezi nüfusu köyleri ile birlikte dır.22 köy ve 4 ana mahalleden oluşmaktadır. Yapılan çalışmalarda milattan önce 300 yılında kurulduğuna dair bilgelere ulaşılan Kestel ismini Doğu Roma İmparatorluğu döneminde inşa edilerek günümüze kadar ulaşan Kalesinden almaktadır.tarihi ve Turistik önemli eserlere sahip olan Kestel bir sanayi ve tarım kenti olma hüviyetini günümüzde korumaktadır.200 e yakın sanayi kuruluşuna ev sahipliği yapan Kestel aynı zamanda fidancılığın ve süs bitkilerinin başkentidir yılı bütçemiz ,00 TL olup, belediyemizin harcamaları ,26 TL yüzde bazında % gerçekleşirken, tahsilatımız ,94 TL, yüzde bazında %79.53 olarak gerçekleşmiştir yılı bütçe hazırlıklarının yapıldığı dönemde, gelirlerinin iyileştirilmesi amacıyla Belediye Gelirleri Yasa tasarısı gündemde idi. Ancak söz konusu yasanın yürürlüğe girmemesi sebebi ile gelir ve gider rakamlarının bütçeye göre gerçekleşme oranlarında sapmalara neden olmuştur.ayrıca elektrik ve Havagazı tüketim vergisi belediye gelirlerinden çıkartılarak maliye bakanlığının gelirlerine alınmıştır.2008 yılında Yeni belediye hizmet binamız inşa edilerek ilçe halkımızın hizmetine sunuldu. Mandıras çim yüzeyli futbol sahası tamamlanarak hizmete girdi, Gençlik ve spor genel müdürlüğünden kiralanan ilçe stadyumumuz spor kompleksi olarak yenilenerek hizmet alındı.katlı otoparkımızın ihalesi yapılarak temelleri atıldı. Toki de 716 Konut inşa edilerek hak sahiplerine teslim edildi. Hükümet Konağımız inşa edilerek hizmet alındı.2008 yılında ilçemize kreşten sonra birde anaokulu kazandırarak hizmet açtık.belediyemizin destekleri ile kurulan küçük sanayi sitesi tamamlanarak dükkanlar hak sahiplerine teslim edildi. Gelir ve gider dengesi sağlanan belediyemizin hiçbir özel ve resmi kişi ve kuruluşa borcu bulunmamaktadır. Sosyal Belediyecilik anlayışı ile hayata geçirdiğimiz hizmet odaklı projelerimizin yanı sıra insan odaklı projelerimizde çalışmalarımızda büyük bir yer teşkil etmektedir.özelikle Kültür ve Sanat Merkezimizin hizmete girmesi ile düzenlenen sosyal ve kültürel aktiviteler ilçemiz sosyal hayatında köklü değişiklikler sağlamıştır.kültürel faaliyetlerimiz arasında ilçemizde yer alan tüm kültürel derneklerin katılımları ile düzenlenen Kültür ve Sanat Festivalimiz, toplu sünnet ve nikah şölenimiz, Model uçak Şenliği, Motocros şenliği,2kitap fuarı Kan Bağışı kampanyaları,kestel spor a sağlanan katkılarla 1000 e yakın gencimizin lisanslı olarak spor yapabilmelerine imkan sağlanması, Gençlik Şöleni, Engelli vatandaşlarımıza yönelik eğitim ve tekerlekli sandalye yardımları, Ücretsiz sağlık taramaları gibi bir çok etkinliğimiz yer almaktadır Yılı faaliyet raporumuzu takdirlerinize sunuyor, yapacağınız katkılar için şükranlarımı ifade ediyor ve saygılarımı sunuyorum. Yener ACAR Kestel Belediye Başkanı

3 İ Ç İ N D E K İ L E R 1-00 Giriş 2-01 Sunuş 3-02 İçindekiler 4-03 Vizyonumuz 5-03 Misyonumuz Kanuni Yetki Görev Ve Sorumluklar 7-05 Bilgi Ve Teknolojik Kaynaklar 8-06 İnsan Kaynakları 9-06 Sunulan Hizmetler Amaç Ve Hedefler Temel Politika Ve Öncelikler Üstünlüklerimiz Zayıflıklarımız Değerlendirmeler Örgüt Şeması Özel Kalem Birimleri Faaliyet Raporu Özel Kalem Müdürlüğü İç Kontrol Güvence Beyanı Yazı İşleri Müdürlüğü Faaliyet Raporu Yazı İşleri Müdürlüğü İç Kontrol Güvence Beyanı Mali Hizmet Müdürlüğü Faaliyet Raporu Mali Hizmetler Müdürlüğü İç Kontrol Güvence Beyanı Fen İşleri Müdürlüğü Faaliyet Raporu Fen İşleri Müdürlüğü İç Kontrol Güvence Beyanı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Faaliyet Raporu İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İç Kontrol Güvence Beyanı Zabıta Müdürlüğü Faaliyet Raporu Zabıta Müdürlüğü İç Kontrol Güvence Beyanı Park ve Bahçeler Müdürlüğü Faaliyet Raporu Park ve Bahçeler Müdürlüğü İç Kontrol Güvence Beyanı Temizlik İşleri Müdürlüğü Faaliyet Raporu Temizlik İşleri Müdürlüğü İç Kontrol Güvence Beyanı Ekler Üst Yönetici İç Kontrol Güvence Beyanı Mali Hizmetler Birim Yöneticisi Beyanı Yılı Gider Bütçesi Birinci Düzeyi Gerçekleşen Ekonomik Kodları Yılı Gelir Bütçesi Birinci Düzeyi Gerçekleşen Ekonomik Kodları Yılı Gelir ve Gider Durum Tablosu

4 VİZYONUMUZ: Kestel belediyesince, Sunulan hizmetlerin İlçe halkının refah ve mutluluğuna daha fazla hizmet edecek şekilde projelenmesine ve geliştirilmesine katkıda bulunarak. muasır medeniyetlere ulaşma hedefine odaklanmış güçlü, kararlı ve istikrarlı bir yönetim anlayışını hayata geçirerek yerel yönetimler açısından örnek bir belediye oluşturmaktır. MİSYONUMUZ Kestel Belediyesi olarak misyonumuz; kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve özel sektörle işbirliği içinde, kaynaklarımızı ekonomik kalkınmaya destek sağlayacak biçimde verimli kullanarak, Kestel halkının, mahalli ve müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, sosyal refah seviyesini yükseltmek ve kentte sürdürülebilir bir yaşam kalitesi sağlamaktır. KANUNU YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR Belediye mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon,ulaşım gibi kentsel alt yapı;coğrafi ve kent bilgi sistemleri;çevre ve çevre sağlığı,temizlik ve katı atık;zabıta,itfaiye,acil yardım,kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik defin ve mezarlıklar;ağaçlandırma,park ve yeşil alanlar;konut;kültür ve sanat,turizm ve tanıtım,gençlik ve spor;sosyal hizmet ve yardım,nikah,meslek ve beceri kazandırma;ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir;devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç,gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir;sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir,kültür ve tabiat varlıkları,ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir;bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir,korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir.gerektiğinde,öğrencilere,amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılamaları düzenler,yurt içi ve yut dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclis kararıyla ödül verebilir.gıda bankacılığı yapabilir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin mali durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri vatandaşa en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerde sunulur. Hizmet sunumunda özürlü,yaşlı.düşkün ve dar gelirlerin durumuna uygun yöntemler uygulanır Belediyenin görev;sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. BELEDİYE NİN YETKİLERİ a)belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. b)kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkartmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c)gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d)özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi,resim,harç,katkı ve katılma paylarının tarh,tahakkuk ve tahsilini yapmak;vergi,resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz,su,atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.

5 e)müktesep haklar saklı kalmak üzere;içme,kullanma ve endüstri suyu sağlamak;atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırmasını sağlamak;bunlar için gerekli tesisleri kurmak,kurdurmak, işletmek ve işlettirmek ;kaynak sularını işletme veya işlettirmek. f)toplu taşıma yapmak;bu amaçla otobüs,deniz ve su ulaşım araçları,tünel raylı sistem dahil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak,kurdurmak işletmek ve işlettirmek. g)katı atıkların toplanması, taşınması,ayrıştırılması,geri kazanımı,ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h)mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirmesi amacıyla,belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak,kamulaştırmak,satmak,kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek,bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tahsis etmek. i)borç almak,bağış kabul etmek. j)toptancı ve perakendeci halleri,otobüs terminali,fuar alanı,mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek,işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. k)vergi,resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. I)Gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m)beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. n)reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o)gayri sıhhi işyerleri, eğlence yerlerini,halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer iş yerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak;hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını;sıvılaştırmış petrol gazı (LPG)depolama sahalarını;inşaat malzemeleri,odun,kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek;bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. p)kara,deniz,su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, yol,cadde,sokak,meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek,işlettirmek veya kiraya vermek;kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. İl sınırları içinde Büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri il nüfusu i geçen belediyeler,meclis kararıyla;turizm,sağlık,sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı

6 çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir;sağlık,eğitim, sosyal hizmet ve turizm geliştirerek projelere iç işleri bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye,belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırma yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler devlet malına karşı suç işlemiş sayılır.2886 sayılı devlet ihale kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi,resim ve harç gelirleri haczedilmez. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR 5393 Sayılı belediyeler kanunu ve kanuna dayalı hazırlanan e belediye bilgisayar sistemlerine dayılı olarak hizmet üretimi yapılmaktadır. İNSAN KAYNAKLARI Belediyemiz bünyesinde 88 işçi ve 29 memur görev almaktadır. SUNULAN HİZMETLER İlçe halkımızın refah seviyesinin yükseltilmesi amacı ile imar, kentsel alt yapı,coğrafi ve kent bilgi sistemleri,çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık, zabıta, defin ve mezarlıklar,ağaçlandırma,park ve yeşil alanlar;konut;kültür ve sanat,turizm ve tanıtım,gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yardım,nikah,meslek ve beceri kazandırma,ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetleri sunmaktır. AMAÇLAR ve HEDEFLER İDARENİN AMAÇ ve HEDEFLERİ İlçede yaşayan insanların hayat standartlarını yükseltmek, gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir Kestel bırakabilmektir.bu doğrultuda çevre kirliliğinin önüne geçilmiş kaçak yapılaşması bulunmayan planlı gelişen bir Kestel oluşturarak geleceğin cazibe merkezi olan İlçeyi imar etmektir. TEMEL POLİTİKALAR ve ÖNCELİKLER 5393 sayılı belediye hizmet kanunu doğrultusunda İnsan orjinli bir hizmet politikası sürdüren belediyemiz ürettiği ve planladığı tüm proje ve hizmetlerde önceliği ilçe halkının hayat standartlarının yükseltilmesine vermektedir.bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren kurumumuz ilçe halkı ile iç içe halkın yönetime katılarak alına kararlarda söz sahibi olmasını benimsemiş ve hayata geçirmiştir. ÜSTÜNLÜKLER : Kurumumuzun üstünlükleri Uygulanan akılcı ekonomi politikaları ile hiçbir resmi ve özel kurum ve kuruluşa, şahsa borcu bulunmamaktadır. E belediyecilik sistemine geçilerek sunulan hizmetlerin kalitesi artırılması sağlanmıştır.

7 ZAYIFLIKLAR : Makine parkımız yenilenerek hizmet yelpazemiz genişletilmiştir. Kaçak yapılaşmaya yönelik çalışmalara ağırlık verilerek ilçe kaçak yapılaşmanın öne geçilmiş olup kaçak yapı bulunmamaktadır. Personel çalışması yapılarak 210 kişilik personel sayısı 117 a düşürülmüştür. Kurumumuzun zayıflıkları Belediyemizin Büyükşehir belediyesi kapsamına alınması ile gelirlerinin büyük bir kısmının Büyükşehir belediyesine aktarılması ekonomik yönden olumsuz etkilenmemize sebep olmuştur. Belediye gelirlerine konu olacak artışları içeren yeni Belediye Gelirleri Kanununun yürürlüğe girmemesi sebebi ile uğranılan maddi kayıplar. DEĞERLENDİRME Kurumumuz üstünlüklerinin kazandırdığı tüm yeteneklerle zayıf noktasını kapatarak ilçe halkına en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarına devam etmektedir YILI ÖZEL KALEM BİRİMLERİNE AİT FAALİYET RAPORU HİZMET MASASI VE HALKLA İLİŞKİLER İşyeri açılış ve kapanış işlemleri yapmak, sicil açmak ve sicilleri güncellemek, Vatandaşlardan gelen her türlü dilekçede beyan ve borç sorgulaması yapmak, Resmi kurumlardan gelen yazılar ve dilekçelerin sayısı verildikten sonra ilgili Müdürlüklere zimmet karşılığı teslim etmek, Gelen vatandaşları karşılamak, isteklerine göre müdürlüklere yönlendirmek, Telefonla gelen istek ve şikayetleri konularına göre birimlere yönlendirmek, Öğrenci burs başvurularını kabul edip gerekli komisyona ulaştırmak, 2008 Kasım ayından itibaren ortak sicil işlem ve yetkileri Hizmet Masasından alınmış ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilmiştir yılında; Gelen Evrak Sayısı : 2809 Dilekçe Sayısı : yılında; İş başvurusu yapan kişi sayısı : 620 İşe yerleştirilen kişi sayısı : 163

8 Özel Kalem : - Başkanlık Makamının görev ve sorumluluklarında Belediye Başkanına yardımcı olmak ve mevcut yükünü hafifletmek, Başkanlık Makamının emir ve direktiflerini Müdürlüklere ulaştırmak, takip etmek ve sonuçlandırılmasını sağlamak. - Belediyede hizmet veren tüm müdürlüklerin Başkanlık Makamı ile arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlamak. - Başkanlığa ulaşan vatandaş taleplerini ve şikayetlerini değerlendirip, Belediyemizi ilgilendiren konuların çözümlenmesini sağlarken, diğer kurum ve kuruluşları ilgilendiren talep ve şikayetlerin çözümlenmesi için vatandaşa yardımcı olmak. - Vatandaşlardan, kurum ve kuruluşlardan gelen ve Başkan ile görüşmek isteyenleri titizlikle takip edip, Başkanımızın programının müsaade ettiği çerçevede ve en kısa sürede randevu taleplerine cevap vermek. - Çeşitli açılış ve törenlere Belediye Başkanının iştirak etmesini sağlamak, herhangi bir sebepten dolayı Belediye Başkanının katılamadığı organizasyonlara Başkanlık Makamı adına çelenk yada çiçek göndermek. - Belediye Başkanı adına taziye ve kutlama mesajları göndermek. - Belediye Başkanının en iyi şekilde hizmet verebilmesi için sağlıklı bir ortamda çalışmasını sağlamak. KÜLTÜR,SANAT ve FESTİVAL HİZMETLERİ BİRİMİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KUTLAMASI AŞURE GÜNÜ ETKİNLİĞİ KESTEL2.KİTAP GÜNLERİ ETKKİNLİĞİ VANİ MEHMET EFENDİ PİLAV VE ANMA GÜNÜ ETKİNLİĞİ TOPLU SÜNNET ŞÖLENİ KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ ULUSLAR ARASI FOLKLOR GÖSTERİLERİ RAMAZAN EĞLENCELERİ 19 MAYIS GENÇLİK ŞÖLENİ KESTEL SİNEMA GÜNLERİ MOTOCROS ŞENLİĞİ ENGELLİLER GÜNÜ ETKİNLİĞİ BAHAR TEMZLİĞİ KAMPANYASI ANNELER GÜNÜ ETKİNLİĞİ KUTLU DOĞUM HAFTASI ETKİNLİĞİ ÜCRETSİZ SAĞLIK TARAMALARI KAN BAĞIŞI KAMPANYASI KÜLTÜREL VE MESLEKİ KESMEK KURSLARI RAMAZAN AYI GIDA YARDIMLARI KESTEL SPOR BÜNYESİNDE YAZ SPOR OKULLARI AÇILMASI EĞİTİM BURSLARI BELEDİYEMİZİN MASA VE DUVAR TAKVİMİNİN HAZIRLANMASI

9 AK SAYFA DERGİ VE GAZETELERİNİN BASIMI VE DAĞITIMI KÜLTÜREL GEZİLER PERSONEL YEMEKLERİ 29 EKİM KUTLAMALARI Belediyemizce 2008 yılı içerisinde düzenlenen sosyal ve kültürel faaliyetlerdir. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde ve benden önceki harcama yetkilisinden almış olduğum bilgilere göre; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Açıklanan faaliyetler için İdare Bütçesinden Müdürlüğümüze ve bağlı birimlerine tahsisi edilmiş olan kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimlerimize süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmelere dayanmaktadır. Burada raporlanmayan idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim Kestel Belediyesi Cengiz BAYRAK Başkan Yardımcısı Harcama Yetkilisi 2008 YILI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE AİT FAALİYET RAPORU I- Genel Bilgiler : Belediyemizin Yazı İşleri Müdürlüğünde 2008 Yılında ; 1 Yazı İşleri Müdürü Vekili 1 Şef 1 Memur olmak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 3 personel, yine müdürlüğümüze bağlı birimlerde, büro elemanı olarak işçi statüsünde görev yapan 3 personel bulunmaktadır. Yazı İşleri Müdürlüğünde görev yapan personel önceki yıllarda göreve başlamış olup, 2008 yılında birimimize yeni eleman alınmamıştır. Yazı İşlerine bağlı olarak 2008 yılında; - Yazı İşleri - Personel Şefliği - Evlendirme Memurluğu - Santral - Kütüphane bölümleri yer almaktadır. YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI BİRİMLERİN GÖREV ALANLARI :

10 Sayılı Belediyeler Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu ve en son çıkan Evlendirme Yönetmeliği, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu, 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu, 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu ve 19/12/2003 tarihinde onaylanan Kestel Belediyesi Kütüphane Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak iş ve işlemleri yapmak. Yazı İşleri : - Belediye Meclis toplantılarının 5393 Sayılı Belediye Kanununda ve 09/10/2005 tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinde öngörülen şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli işlemleri yürütür. Belediye Meclis gündemini hazırlayarak meclis üyelerine taahhütlü posta ve zimmetle göndermek, meclis müzakere zabtını, kararlarını ve meclis karar özetlerini yasaya uygun şekilde düzenlemek, imzalatmak, meclis defterine ve meclis esas defterine işlemek, onay işlemleri için Bursa Büyükşehir Belediyesine göndermek, onaydan gelen kararları ve komisyona havale olup da onaya gitmeyen kararları uygulamaya geçirilmek üzere ilgili birimlere dağıtımını yapmak. Yine Bursa Büyükşehir Belediyesinden onaydan gelen kararları ve onaya gitmeyen kararları yürürlüğe girmesi için mahallin en büyük mülki amiri olan Kaymakamlık Makamına göndermek ve meclis üyelerine de birer adet onaylı fotokopilerini imza mukabilinde teslim etmek. - Belediye Encümen toplantılarının Yasaya uygun olarak gerçekleştirilmesi yönünde gerekli çalışmaları yürütür. Belediye Encümen gündemini hazırlamak, kararlarını yazmak, deftere işlemek ve uygulamaya geçirilmek üzere ilgili birimlere dağıtımını yapmak. - Kurum dışı ve kurum içinden birimimize gelen resmi yazı ve dilekçeleri cevaplamak, ilgili birimlerin resmi yazı ve dilekçelerinin zimmetle, adi ve taahhütlü posta ile gideceği yere ulaşmasını sağlamak. - Aylık olarak Valilik Makamına aylık durum çizelgesi, Türkiye İş Kurumu Şube Müdürlüğüne işyerimiz ile ilgili personel çizelgesi ve Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına aylık ruhsatlar ile ilgili yazıları yazıp, posta işlemlerini yapmak. - Belediyemizden Asker Aile Yardımı talebinde bulunanların başvurularını almak, askerlik şubesi ve ilgili belediye başkanlıkları ile gerekli yazışmaları yapmak, başvuru formunu hazırlayarak ilgili resmi kurumlara onaylatmak, evrakları tamamlanan talep dosyasını Zabıta Müdürlüğüne ileterek mahallinde tetkik edilmesini, tahkikatı tamamlanan dosyaların Encümene sunulmasını, alınan karar doğrultusunda ödeme yapmak üzere Mali Hizmetler Müdürlüğü Muhasebe Şefliğine gönderilmesi işlemini yürütmek. - Kardeş şehir ilişkileri ile ilgili yazışmaları ve alınan Meclis veya Encümen Kararları ile ilgili işlemleri yapmak. Personel Şefliği : - Belediye Başkanımız, Belediye Başkan Yardımcımız, 29 adet Memur, 88 adet işçi, 1 adet sözleşmeli (mühendis) olmak üzere toplam 118 adet çalışanımızın özlük dosyaları Personel Şefliğinde takip edilmektedir. - Günlük olarak resmi kurumlardan gelen yazıların cevaplandırılması, muhtelif iç yazışmalar (görevlendirme ve görev değişiklikleri), terfiler, hasta sevk kağıtları takibi, yıllık izin belgelerinin düzenlenmesi, onaylanması ve dosyalanması yapılmaktadır. - Rapor alan SSK ya bağlı çalışanlarımızın iş görememezlik girişlerini yapmak ve ödeme zamanını takip etmek. - Aylık olarak Belediye Başkanı, Başkan Yardımcısı, memur ve işçi personelin maaş dosyalarının ve eklerinin hazırlanması ve takibi (emekli kesenekleri, SSK kesintileri, kefalet, ilaç, ikramiye, sendika, yemek ve icra kesintileri) yapılmaktadır.

11 - Her ay maaş döneminden sonra işçi SSK kesintileri ve memur Emekli Sandığı kesintilerinin elektronik ortamda ilgili kurumlara aktarılması ve tahakkukun yapılması. - Üç aylık olarak Kaymakamlık Makamına sunulmak üzere kadro durumları, kamu istihdamı çizelgeleri ve üç ayın personeli seçimleri yapılmaktadır. - Yıllık olarak, 4688 Sayılı Yasa gereği kamu görevlileri listesi yazışmaları, kadro ihdası, derece ünvan değişikliği, işçi vizeleri, devlet memurlarına ait zam ve tazminat cetvellerinin hazırlanması, yemek ihalesi dosyasının hazırlanması ve sonuçlandırılması yapılmaktadır. - İşçi ve memur emeklilik dosyaları hazırlanır, işçi tazminatları hesaplanarak ödeme için Mali Hizmetler Müdürlüğü Muhasebe Şefliğine teslim edilir. - İki yıllık olarak toplu iş sözleşmesi görüşmeleri ve toplantı tutanaklarının hazırlanması Personel Şefliğinin görev alanları içerisindedir. Evlendirme Memurluğu : - Evlendirme memurluğuna evlenmek üzere müracaat eden çiftlerin başvurularını kabul etmek, gerekli evrakların eksiksiz ve hatasız Evlenme Yönetmeliğine uygun şekilde hazırlanmasını sağlamak, evlenme beyannamesini doldurmak, evlenme kütüğüne işlemek, nikah akdini gerçekleştirmek, aile cüzdanı düzenleyip vermek ve nüfus kayıtlarına evliliğin işlenmesi için mernis bildirim işlemleri yapılmaktadır. - Nikahlarını Kestel dışında yapacak olan çiftlere tek veya çift taraflı evlenme beyan izni düzenlemek, tek veya çift taraflı evlenme beyan izni ile nikahları Kestel de kıyılan çiftlerin evlenme izin belgelerini aldıkları Belediye Evlendirme Memurluğuna yazılı şekilde bildirmek. Santral : - Belediye Personelinin telefon irtibatını sağlıklı bir şekilde yapabilmesi için gerekli resmi kurum ve kuruluşların fihristlerini sağlıklı ve düzenli listelemek. - Belediyemize telefonla ulaşan vatandaşlarımızı ilgili birimlere yönlendirmek. - Dış ekipte çalışan ve sürekli irtibat kurulması gereken personellerimiz arasındaki telsiz bağlantısını sağlamak. - Resmi Kurumlardan ve vatandaşlardan gelen, ilçe halkımıza duyurulması istenen anons metinlerini Belediyemiz hoparlör sisteminden anons etmek. Kütüphane : - Kütüphanemize bağışlanan veya satın alınan kitapların demirbaş defterine kayıtlarını yapmak, sınıflandırmak, damgalamak, bilgisayar kaydını yapmak ve her kitabın bibliyografik künyesine göre kataloglanmasını sağlamak. - Sınıflandırılan kitapları düzenlemek. - Okuyucuların isteği üzerine kayıt formu düzenlemek ve alınan kitapları kayıt formuna kaydederek imza karşılığı okuyucuya teslim etmek. - Ödünç alınan ve süresi dahilinde geri iade edilmeyen kitapların telefon vasıtasıyla iadesini sağlamak. - Okuyuculara araştırmalarında yardımcı olmak ve yıpranan kitapların onarımını yaparak görünümünü iyileştirmek. - Kütüphanenin günlük genel temizliğini yapmak. - Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın teknolojiden ve bilgi çağından faydalanmaları için bilgisayar internet bölümü oluşturulmuş olup, bu bölümün denetim, temizlik ve güvenliğini sağlamak. II- Amaç ve Hedefler : - Yasal mevzuat ve kanunlar çerçevesinde Encümen ve Meclis çalışmalarını programlı ve disiplinli olarak yürütmek, Resmi yazışmaları ve dilekçeleri yasal süresi içinde cevaplandırmak ve halkımıza en iyi şekilde hizmet vermektir.

12 - Personelimizin insan gücü planlaması, hizmet kalitesini arttırmak ve ideal kadroyu oluşturmak amaç ve hedeflerimizdir. III- Faaliyetlere İlişkin Bilgiler : yılında Yazı İşleri Müdürlüğü ve bağlı birimlerine bütçe ile verilen ödenekler; 01. Personel Giderleri : ,00.-TL. 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri : ,00.-TL. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri : ,00.-TL. 06. Sermaye Giderleri 2.000,00.-TL olarak TOPLAM : ,00.-TL.' dir. - Yazı İşleri Müdürlüğü ve bağlı birimlerinin 2008 yılı harcamaları; 01. Personel Giderleri : ,89.-TL. 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri : ,99.-TL. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri : ,48.-TL olarak TOPLAM : ,36.-TL.' dir. Yazı İşleri : 2008 yılında; - Gelen Evrak Sayısı : Giden Evrak Sayısı : Gizli Evrak Sayısı : 2 adet evraka kayıt numarası verilmiştir yılında; - Meclis Kararı Sayısı : Encümen Kararı Sayısı : 353 adet karar alınmıştır. Personel Şefliği: 2008 yılında; - Memur Sevk Sayısı : İşçi sevk sayısı : 189 adet hasta sevk kağıdı yazılmıştır yılında; - 1 adet işçi personel emekliye ayrılmıştır. Evlendirme Memurluğu : 2008 yılında; - Evlenme akdi sayısı : Tek taraflı evlenme beyan sayısı : 26 - Çift taraflı evlenme beyan sayısı : 4 adettir. Kütüphane : 2008 yılında; - Bağışlanan : Satın alınan : - - Üye olan kişi sayısı : 274

13 - Yıllar bazında toplam üye sayısı : Demirbaşta kayıtlı toplam kitap sayısı : Ziyaretçi sayısı : dir. IV- Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi : - Yazı İşleri Müdürlüğü ve Personel Şefliğinde İnternet bağlantısı sağlanarak Resmi Gazete olmak üzere Kanunlar, Yönetmelikler, Genelgeler takip edilerek işlemlerin doğru olması ve zamanında yapılmasına özen gösterilmektedir. - Müdürlüğümüz olarak asgari personel ile yoğun çalışma ve gayret göstererek başarıya ulaşmaya çalışıp, ayrıca belediyemizin çıkarlarını ve yatırımlarını ön planda tutarak, ilçemiz vatandaşlarına ve personelimize en iyi hizmeti vermektedir. V- Öneri ve Tedbirler : - Uygulamalarda yaşanan sıkıntıların çözümü ve mevzuatta meydana gelen değişikliklerden dolayı ortaya çıkan yorum farklılığının giderilmesi için eğitim alınmasının yararlı olunacağı düşünülmüştür yılı içinde emekli olacak personelimiz olduğundan birimimizde acilen 2 adet eleman görevlendirilmesi gerekmektedir. Ali SAİTOĞLU Yazı İşleri Müdürü V. Yazı İşleri Müdürlüğü Harcama Yetkilisi İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Açıklanan faaliyetler için İdare Bütçesinden Müdürlüğümüze ve bağlı birimlerine tahsis edilmiş olan kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idare ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimlerimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmelere dayanmaktadır. Burada raporlanmayan idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 20/02/2009 Kestel Belediyesi Ali SAİTOĞLU Yazı İşleri Müdürü V. Yazı İşleri Müdürlüğü Harcama Yetkilisi

14 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNE AİT 2008 YILI FAALİYET RAPORU I- Genel Bilgiler : Mali Hizmetler Müdürlüğü Bünyesinde: - Mali Hizmetler Servisi - Gelir Servisi - Emlak ve Ç.T.V. Servisi - Satın Alma Servisi - Vezne bölümleri yer almaktadır Yılında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi ve 4/c bendi gereği Sigortalı sayılan toplam 11 personel görev yapmıştır. Kadroları itibarıyla personelin dağılımı: - 1 Mali Hizmetler Müdürü - 1 Şef - 1 Programcı - 2 Tahsildar - 1 Ayniyat Saymanı - 5 Memur şeklindedir Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a bendi gereği kadrolu işçi statüsünde 7 personelimiz mevcuttur. Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı birimlerde toplam 18 personel bulunmakta olup, tamamı önceki yıllarda işe girmiştir yılında alınan personel yoktur. Yeni Hizmet Binasına taşınılması sebebiyle ; tüm birimlerde kullanılan büro mal ve malzemeleri yenilenmiştir. Eski Hizmet Binasında sıkışık ve dağınık olan yerleşim nedeniyle yaşanılan aksaklıklar, yeni hizmet binamıza taşınmakla son bulmuştur. Çalışma koşullarının iyileşmesiyle, halka verilen hizmetler olumlu yönde etkilenmiştir. Birimlerdeki bilgisayar sistemi, teknolojik gelişmelere uygun yapıdadır. Özellikle son birkaç yıldır Mali konulardaki hızlı değişimin getirdiği yenilikler, yönetmelik ve eklerine uygun programların oluşturulmasıyla sağlıklı bir yapıya dönüştürülmüştür. Belediyemizin Hesap Planında yer alan Dönen Varlıklar, Duran Varlıklar, Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar, Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar, Öz Kaynaklar, Faaliyet Hesapları, Bütçe Hesapları, Nazım Hesaplar Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün Say 2000 Sistemine 3 er aylık dönemler itibarıyla veri girişleri yapılmaktadır. Bursa Defterdarlığında Ekim 2008 ayında Maliye Bakanlığı Muhasebat Kontrolörlerince evraklar üzerinde yapılan denetimde tüm hesapların doğru olarak çalıştığı görülmüş ve herhangi bir aksaklığın olmadığı ifade edilmiştir.

15 MALİ HİZMETLER BİRİMLERİNİN GÖREV ALANLARI : Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 2886 ve 4734 Sayılı İhale Kanunları, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun, Tahsilat Yönetmeliği, her yıl çıkan Merkezi Yönetim Bütçe Kanunları ile diğer ilgili mevzuatın uygulanması. - Belediye Bütçesinin hazırlanması, Uygulanması Ödenek ve Mali Kontrolün yapılması. - Belediye Gelir ve Giderleri ile ilgili Muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, gerekli kayıtların tutulması, dönem sonu işlemlerin yapılması, hesapların uygunluğunun sağlanması, dönem başı işlemlerin yapılması. - Belediye Bütçesine konulan Gelirlerin takip ve tahsil edilmesi. - Belediye Gider Bütçesindeki Ödeneklerle ilgili harcamaların kanunlara uygun olarak yapılmasının sağlanması. - Bütçe Kesin Hesabının çıkartılması. - Yönetim Dönemi Hesabının Sayıştaya verilmesi. - Belediye adına Bankalar nezdinde açılan hesapların izlenmesi ve uygunluğunun sağlanması. - Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerle verilen diğer görevlerin yapılmasıdır. II- Amaç ve Hedefler : Gerek Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve gerekse Belediyemiz Bütçesi ile hedeflenen gelirlerin tahsilatı ile harcamaların 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununda yer aldığı gibi ; - Personele olan ödemeler - Kamu İdarelerine ödenmesi gereken vergi, resim, harç, prim, fon, paylar. - Tarifeye bağlı ödemeler. - İlama bağlı borçlar. - Ödenmemesi durumunda gecikme zammı ve faiz doğuracak ödemeler. - Ödenmesi talep edilen emanetteki tutarları izleyen sıralamaya dikkat ederek faaliyetlerimizi sürdürmek yılında personele olan ödemeler zamanında yapılmıştır. Aynı zamanda Kamu İdarelerine ödenmesi gereken vergi, resim, harç, prim, fon, paylar yasal süresi içerisinde ödenmiş olup, hiçbir Kamu Kuruluşuna borcumuz yoktur. Mal ve Hizmet satın aldığımız firmalara da ödemeleri zamanında yapılmıştır. Yine; Üst Yönetici, Mali Hizmetler Müdürü, Avukat ve birim çalışanlarının çabaları ile Belediye alacakları sıkı bir şekilde takip edilerek, gelir tahakkuk müzekkereleri, ödeme emri belgeleri, hapsen tazyik işlemleri uygulanarak, alacakların gelire dönüşmesi sağlanmıştır. Özellikle emlak ve Ç.T.V. gibi vergilerin son ödeme tarihleri yaklaştığında; vezne ve ilgili birimlerin öğle tatili ile hafta sonlarında çalışmaları sağlanarak, ilçe halkımızın kuyruk oluşmadan vergilerini ödemeleri sağlanmıştır. olan Belediyemiz internet sitesinde E-Tahsilat programı oluşturulmuş olup, mükelleflerin Belediye ye gelmeden kredi kartı ile borçlarını ödemeleri sağlanmıştır. Hedef ; Son dönemlerde yapılan yerel yönetim reformlarını eğitimler ile bütünleştirilerek kurumsal kapasiteyi arttırmak. Belediye çalışanlarının mevzuata uyumunu ve bölgemiz belediyeleri içerisinde en ileri noktaya ulaştırmak.

16 III- Faaliyetlere İlişkin Bilgiler : 2008 Yılı Bütçesinde Mali Hizmetler Müdürlüğü, Kurumsal kod ile işlem görmüştür yılından devredilen TL tutarındaki Asker Aile Yardımı ödeneği ile 2008 yılı Bütçesiyle verilen TL tutarındaki ödenek olmak üzere, Mali Hizmetler Müdürlüğünün kullanılabilir ödeneği TL olmuştur. Ekonomik kodun 1.Düzeyinde incelediğimizde; 01. Personel Giderleri : TL 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri : TL 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri : TL 05. Cari Transferler : TL 07. Sermaye Transferleri : TL 09. Yedek Ödenek : TL TOPLAM...: TL Bütçelerde öngörülen hizmet ve amaçları gerçekleştirmek, ödenek yetersizliğini gidermek veya Bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen veya öngörülmeyen ve Bütçede tertibi bulunmayan ancak yerine getirilmesi zorunlu hizmetlere ilişkin tüm harcama birimlerinin giderleri karşılamak üzere, gerektiğinde diğer tertip ve kurumsal kodlara aktarma yapmak amacıyla yedek ödenek tertibine ödenek konmaktadır Yılında ödenek ihtiyacı doğan birimlere yedek ödenekten TL aktarma yapılmıştır. Bu durumda Mali Hizmetlere ait ödenek TL olmuştur. Mali Hizmetler Müdürlüğünün son üç yıllık Harcamaları ; 2006 YILI 2007 YILI 2008 YILI 01. Personel Giderleri : ,27 TL ,54 TL ,37 TL 02.Sos. Güv.Kur.Dev.Pr.Gid.: ,16 TL ,74 TL ,66 TL 03.Mal ve Hizmet Alım Gid. : ,23 TL ,33 TL ,82 TL 05. Cari Transferler : ,76 TL ,38 TL ,35 TL 07. Sermaye Transferleri : ,00 TL 0,00 TL 0,00 TL TOPLAM... : ,42 TL ,99 TL ,20 TL Mali Hizmetler Müdürlüğünün 3 yıllık harcamalarını kapsayan tabloya baktığımızda; a) Personel Giderleri ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gideri Kalemlerinde Bütçe Kanunu ve Toplu İş Sözleşmelerinden kaynaklanan normal bir artışın olduğu, b) Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde 2006 yılına göre %29, 2007 yılına göre %19 luk azalma olduğu, c) Cari Transferlerde Belediyemizin Kamulaştırma hariç tüm transfer harcamaları İller Bankası Payı, Asker Aile ödemesi,yönetim Giderleri İştirak Payı, Ek Karşılıklar, Emekli İkramiyeleri, Sosyal Yardım Zammı, Üyesi olduğumuz Birliklere yatırılan paylar, Memur Yiyecek Yardımı Büyükşehir e yatan Çevre Temizlik Vergisi ve Mahalli İdareler Payı yer almaktadır. Her ne kadar 2006 ve

17 2007 yılına göre 2008 yılında anormal bir artış görülse de ; muhasebe kayıtlarında İller Bankasından gelen pay miktarının gelir ve gidere işlenmesi nedeniyle oluştuğu ve açılımının; Büyükşehir Mahalli İdareler Payı : ,00.TL Diğer Cari Transferler : ,35.TL şeklinde olduğu ve 2008 yılı sonrasında Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine uygun olarak muhasebe kayıtlarımızda Büyükşehir Mahalli İdareler Payının Cari Transferler içerisinde yer alacaktır. d) Sermaye Transferleri harcamalarında ; 2006 yılındaki TL tutarındaki harcamaya karşın, 2007 ve 2008 yıllarında herhangi bir ödeme yapılmamıştır. Belediyemizin 2008 yılı Bütçesi TL olarak Meclisimizce kabul edilmiştir. Yıl sonu itibariyle; Gelir : ,94. TL bütçeye göre oranı % 79,54 Gider : ,26. TL bütçeye göre oranı % 93,13 şeklinde gerçekleşmiştir. Belediye Gelirleri Yasa Tasarısı birkaç yıldır gündemde olup, yasallaşmadığı için gelir tahminlerimizi yanıltmaktadır. Kısa zamanlarda yapılan yasal değişiklikler tüm Belediyelerin gelirlerinde sapmalara neden olmaktadır. Örnek olarak; 2008 yılında yasal süresi içerisinde görüşülerek kabul edilen 2009 yılı bütçemizde Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinden TL gelir hedefledik. Maliye Bakanlığının 36 Seri No lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğince Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergileri, Belediye Gelirlerinden çıkartılarak Vergi Dairelerine yatırılması sağlanmıştır. İller Bankasınca gönderilen paylar tüm Belediyelerin en önemli gelirlerinden biridir. Paylar arttırılmadığı gibi, Büyükşehir Belediyelerine bağlı ilçe Belediyelerinden kesilen Büyükşehir Belediye Payları da Bütçemizi olumsuz etkilemektedir. IV- Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi : 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu tarihinden itibaren yürürlükte olup, 79 yıl uygulanan 1050 Sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun kaldırılmasına neden olmuştur. Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu; Kamu Mali Yönetiminde disiplin, şeffaflık, saydamlık, hesap verilebilirlik, kontrol ve bütünlüğün sağlanması ile mali bakımdan kaynak israfının önlenmesini amaçlamaktadır. Muhasebı-i Umumiye Kanununda ; Belediyelerde mali işlemlerin başlangıcından, sonuçlanması ve hesap verilebilmesi sadece Hesap İşleri Müdürlüğüne aitti. Bu kanundan dolayı Hesap İşleri Müdürü ve Tahakkuk Memuruna doğuştan suçlu gözüyle bakıldığı bizzat Sayıştay ve İçişleri Bakanlığı Kontrolörlerince ifade edilmekteydi Sayılı Kanun ise; herhangi bir işin yapılmasına başlangıçtan bitişine kadar geçen süreçte bilgisi olanların sorumluluğa katıldığı bir sistem içermekte. Mali Hizmetler olarak yasalarda olan değişiklikler hem Mali Hizmetler Müdürlüğü hem e Şeflik olarak titizlikle takip edilmektedir. Yeni uygulamalar Belediyemiz hesap ve işlemlerine uygun olarak güncel hale getirilmektedir. Belediyemiz yetkililerinin, Mali Hizmetlerde görev yapan personele sağladığı doğru zaman ve konularda eğitimler sayesinde sıkıntısız bir geçiş sağlanmıştır.

18 Mali Hizmetler Müdürlüğünde; kabiliyet ve kapasitenin iyi durumda olmasının bir diğer nedeni de ; görev yapan personelin tamamının uzun yıllar aynı görevlerde bulunmasıdır. V- Öneri ve Tedbirler : Yeni düzenlemelerde; Belediyemizin Mali konularındaki denetimi: - Belediyemiz Meclis Üyelerinden oluşan Denetim Komisyonu, - Sayıştay Başkanlığınca yapılmaktadır. Tüm bu denetimlerde ; mevzuat ile verilen görevlerin gerçekleştirilmesinde yasalara uygun hareket edildiği görülmektedir. Mali konulardaki mevzuatlarda meydana gelen değişiklikler; Kanun, yönetmelik, tebliğiler takip edilerek Belediyemizin işlemlerinde uygulanması sağlanmalıdır. Ayrıca tüm personel kendi branşında verilen eğitim seminerlerine gönüllü olarak katılmalı, seminerde gereken ilgiyi göstermeli, en iyi şekilde bilgilenmeli; kendi iş alanlarında ihtisas ve branş sahibi olmaları için gereken çaba ve özen gösterilmelidir. Bilgilerinize arz ederim. Aydın ARABACI Şef Mali Hizmetler Harcama Yetkilisi İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde ; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için İdare Bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güveneceği sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmelere dayanmaktadır. Burada raporlanmayan İdarenin Menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim Kestel Belediyesi Aydın ARABACI Şef Mali Hizmetler Harcama Yetkilisi

19 2008 YILI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE AİT FAALİYET RAPORU I-GENEL BİLGİLER: Belediyemizin Fen İşleri Müdürlüğünde 2008 Yılında; 1 Fen İşleri Müdürü V.(İnşaat Teknisyeni) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 1 İnşaat Mühendisi (657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi 4/B) 1 İnşaat Teknisyeni (Geçici İşçi) 1 Büro Elemanı Kadrolu İşçi 24 Kadrolu İşçi personel dış ekipte görev yapmaktadır. Fen İşleri Müdürlüğümüzde görev yapan personelin tamamı önceki yıllarda göreve başlamış olup, 2008 yılında müdürlüğümüze görevden ayrılan 1 inşaat mühendisi yerine 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi 4/B sözleşmeli 1 adet inşaat mühendisi göreve başlamış, Belediye bünyesinde mevcut olan kadrolu işçi büro elemanı Fen İşleri Müdürlüğünde görevlendirilmiştir. Fen İşlerine bağlı olarak 2008 yılında; * Fen İşleri * Bakım Garajı * Numarataj * Kaçak İnşaat bölümleri yer almıştır. FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV ALANLARI FEN İŞLERİ Fen İşlerinde 1 Fen İşleri Müdürü V., 1 İnşaat Mühendisi, 1 İnşaat Teknisyeni, 1 Kadrolu İşçi Büro Elemanı, 24 Kadrolu işçi dış ekipte görev yapmaktadır. 1-Belediye sınırları içindeki ara ve ana yolların imar planları doğrultusunda kırmızı kodların verilmesi. Bu kodlar doğrultusunda yolların açılması ve yol yapım hizmetlerinin yapılması. 2-Açılan yolların stabilize serip, sıkıştırarak stabilize yolların bakım ve onarımını yapmak. 3-Bordür ve tretuvarların yapılması. 4-Yol kaplama çalışması için gerekli asfaltı temin ederek, yolların bakım ve onarımın yapılması. 5-Yapılan hizmetlere ait harcamalar ile ilgili olarak, harcamalara katılma paylarının tespit ve tahakkuklarının tespit ve tahsilatlarının yapılması için Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne gönderilmesi. 6-Belediye' ye ait her türlü yapı ve tesisin projelendirilmesi, detay projelerinin ve keşiflerin hazırlanması. Gerektiğinde konkura çıkarılması ve proje ihale edilmesi. 7-Yıllık yatırım planına göre kendisine yöneltilen işlerin ihalesinin yapılması, bu işlere ait işlemlerin yer tesliminden kesin kabul aşamasına kadar usulünce yapılıp, yapılmadığının takip ve kontrol edilmesi. 8-Yapımı tamamlanan ve geçici kabulü yapılan ve tasfiye edilen işler ile her türlü bakım- onarım ve yapım işleri için düzenlenen keşif özeti, metraj, ataşman, yeşil defter gibi kesin hesap evraklarının ve dosyalarının incelenmesi, onaylanması ve arşivlenmesi. 9-Eski ve tarihi yapılar ile ilgili rapor fen raporlarının tanzim edilmesi ve ilgili Kamu kuruluşlarına iletilmesi. 10-Müdürlüğümüze vatandaşlardan gelen her türlü taleplerin bizzat yerinde değerlendirilip, çözüm yolları üretilmesi ve gerekli Kurumlarla iletişimin sağlanması. 11-İlçemiz sınırları içindeki meydan, alan, ara ve ana yollardaki her türlü kurum ve şahıs kazılarının

20 yapılabilmesi için, gerekli izinlerin verilmesi, takibi ve bakımlarının yapılması. 12-Afet durumlarında (sel, deprem, lodos vs.) ilimiz dahilindeki Kamu kuruluşları ile ortak teknik çalışmalarının yürütülmesi 13-Seçim Kanunlarına göre İlçe Seçim Kurumuna ait seçmen sandıklarının muhafaza edilmesi, belirlenen adreslere dağıtılması ve toplanması 14-Yol bakım işlerinde kullanılacak malzemenin, hangi kaynaktan ve ocaktan sağlanacağını saptamak, ocaklardan faydalanma durumunun sürekli denetimini sağlanması. 15-İlçemiz dahilinde alt yapı kazılarından ve her türlü inşaat faaliyetlerinden oluşan molozların döküm yerinin belirlenmesi, yönlendirilmesi. 16-Belediyemize bağlı tüm birimlerde devam eden ve yapımı tamamlanan inşaatlarımızın, her türlü elektrik işlerinin projelendirilmesi ve abonelik işlemlerinin yürütülmesi. 17-Belediyemize bağlı tüm birimlerde devam eden ve yapımı tamamlanan inşaatlarımızın her türlü doğalgaz işlerinin projelendirilmesi, bakım, onarım ve abonelik işlemlerinin yürütülmesi.18- Belediyemize bağlı tüm birimlerde devam eden ve yapımı tamamlanan inşaatlarımızın her türlü su abonelik işlemlerinin yürütülmesi. 19-Resmi Kurumlardan binalarına kredi almak isteyen vatandaşların, binaları hakkında bilgiler içeren " Ekspertiz Raporu" tespit ve tanzim edilmesi 20-Belediyemize ait garajda araçların bakım ve onarımının yapılması 21-Adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde güncelleme ve adres tespiti yapılması, İlçemiz sınırları dahilinde ilçe merkezi ve köylerde cadde ve sokaklara isim ve kapı numaralarının verilmesi, Sayılı İmar Kanununa göre ruhsata aykırı ve ruhsat almadan yapılan yapıların takibi ve kontrolü. II-AMAÇ VE HEDEFLER Yaşanabilir, uyumlu, planlı bir KESTEL hedefliyoruz. Var olan koşulların gözden geçirilip olumsuzlukların giderildiği, güzelliklerin çoğaltıldığı, tüm KESTEL Halkı nın işbirliği yaptığı bir KESTEL istiyoruz. Bizim için ideal ilçe; ilçe haklarının korunduğu; en iyi yaşam koşullarının sağlandığı; çalışan, ticaret yapan, eğlence ile kültür ve bilgiyi orada arayan, eğitim gören insanların yaşadığı; ilçe dokularına, yapılara, kütüphanelere, kültür-sanat merkezlerine, kendisine ve komşusuna, geçmişine ve geleceğine sahip çıkan insanlardan oluşan bir ilçedir. Dinlenme, spor ve diğer toplumsal etkinliklerin, kültür-sanat çalışmalarının, eğitimin ve bilimin merkezi olan; bir ilçe hedefliyoruz. Açık alanların, kaldırımların, meydan ve parkların, trafikten arındırılmış alanların, ilçenin çekiciliğine ve ekonomisine katkıda bulunacak şekilde düzenlemesi yapılacaktır. Günlük yaşamın stresinden arınmak için oyalanacak, gezilecek, oynanacak ve bir araya gelinecek alanların çoğaltılması ve bu alanların kentsel donatılarla desteklenmesi sağlanacaktır. Yeni alanlar oluşturulurken mimari karakter ve kalite ile birlikte ilçe sakinlerinin gereksinim ve davranış kuralları da göz önünde bulundurulacaktır. III FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER A-Mali Bilgiler 2008 Yılında Fen İşleri Müdürlüğüne Bütçe ile verilen ödenekler; 01. Personel Giderleri ,00 TL 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gideri ,00 TL 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 TL 06. Sermaye Giderleri ,00 TL

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Başbakanı M. Cahit KIRAÇ İzmir Valisi Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kaan PEKER Bayraklı Kaymakamı Hasan KARABAĞ Makina Mühendisi

Detaylı

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C AYDIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi 2013 KASIM 4. BASKI 2014 Performans Programı Sayfa 1 AYDIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU T.C. AYDIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi 2013 MART AYDIN BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2012 Sayfa 1 AYDIN BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU DüZCE BELEDiYESi Konuralp 1 2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C DÜZCE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Fevzi Çakmak Mahallesi Eski Bolu Caddesi / DÜZCE Tel: 0380 524 58 21. Fax: 0380 524 5825 Web:

Detaylı

Turgut Oğuz Aliağa Belediye Başkanı

Turgut Oğuz Aliağa Belediye Başkanı 2011 yılını Belediyemiz ve Kentimiz için büyük bir heyecan ve çalışma temposu ile tamamladık. 2009 dan beri, Bugünün sorunlarını çözüp, yarınları tasarlayarak hizmet üretiyoruz. Ancak, daha çok işimiz

Detaylı

T.C. ÇATALAĞZI BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇATALAĞZI BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı olması idealinin belkemiğidir. İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER I.A. MİSYON VE VİZYON... 5 I.B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

FAALİYET ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI RAPORU MALİ YILI

FAALİYET ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI RAPORU MALİ YILI 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Hiç durmamak üzere yola çıkanlar asla yorulmazlar. 3 BAŞKANIN SUNUŞU Merhaba, Ataşehir Belediyesi 5.yılını tamamlarken, Ataşehir Belediyesi nin kendisine ait akıllı çağdaş

Detaylı

Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir.

Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir. Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir. M. Kemal ATATÜRK Siyaset ve hizmetin temel noktaları yerelden başlar. Abdullah

Detaylı

T.C YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU 2 Yenimahalle Belediye Başkanlığı YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2009 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Ankara Nisan 2010 3 YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Detaylı

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2014 ...bu ulusa ve ülkeye hizmet bitmeyecektir. EKREM İMAMOĞLU Beylikdüzü Belediye Başkanı Beylikdüzü Belediyesi Faaliyet Raporu 2014 İçindekiler I- Genel Bilgiler

Detaylı

2015-2016 İç Kontrol Uyum Eylem Planı İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI. Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1

2015-2016 İç Kontrol Uyum Eylem Planı İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI. Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1 YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015-2016 İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1 İÇİNDEKİLER I. KURUMSAL BİLGİLER... 9 I.A.TARİHSEL GELİŞİMİ... 9 I.B.Yetki, Görev Ve Sorumluluklar...

Detaylı

I- Genel Bilgiler 6 III- A- Faaliyetlere Misyon Ve İlişkin Vizyon Bilgi Ve Değerlendirmeler A- B- Mali Yetki, Bilgiler Görev Ve Sorumluluklar 7

I- Genel Bilgiler 6 III- A- Faaliyetlere Misyon Ve İlişkin Vizyon Bilgi Ve Değerlendirmeler A- B- Mali Yetki, Bilgiler Görev Ve Sorumluluklar 7 İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu I- Genel Bilgiler A- Misyon Ve Vizyon B- Yetki, Görev Ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi Ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan

Detaylı

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 9469 BELEDİYE KANUNU Kanun Numarası : 5393 Kabul Tarihi : 3/7/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 13/7/2005 Sayı : 25874 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa: BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

ESENLER BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

ESENLER BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU ESENLER BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2013 T.C. ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Fevzi Çakmak Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No :71 PK:34220 Esenler - İSTANBUL Telefon: 0 212 440 11 11 ESTİM : 444 00 73 Web:

Detaylı

T.C. Muş İl Özel İdaresi

T.C. Muş İl Özel İdaresi T.C. Muş İl Özel İdaresi SUNUŞ Vatandaşlarımızın mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuş, karar organı İl Genel Meclis Üyeleri vatandaşlar tarafından seçilen, idari ve mali

Detaylı

T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Saygıdeğer Meclis Üyeleri ve Kıymetli Hemşerilerim, Avrupa Birliği'ne adaylık sürecinde bulunan Türkiye'nin yerel yönetimlerde daha planlı ve performansa dayalı hizmet

Detaylı

D Ü Z C E B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I 213 Y I L I F A A L İ Y E T R A P O R U BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ S. Buğra TOKER Bayram BAYRAKTAR Özcan DEMİRBAŞ Ergin ÇELİKAĞ M.Sadi İŞBİLEN Orhan UÇAR

Detaylı

2015-2019 TEKKEKÖY BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI

2015-2019 TEKKEKÖY BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2015-2019 TEKKEKÖY BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI www.tekkekoy.bel.tr 1 Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır. 2 www.tekkekoy.bel.tr Mustafa Kemal ATATÜRK www.tekkekoy.bel.tr 3 İSTİKLAL MARŞI Korkma,

Detaylı

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Esaslar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Görev ve yetkileri

Detaylı

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU (1) Kanun Numarası: 5216 Kabul Tarihi: 10.7.2004 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 23.7.2004 Sayı: 25531 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Kanunun amacı, büyükşehir

Detaylı

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU Nisan ANKARA Mali Hizmetler Müdürlüğü İÇİNDEKİLER SUNUŞ III I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki Görev ve Sorumluluk 1 C- İdareye İlişkin

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

HÜYÜK BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

HÜYÜK BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK HÜYÜK BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Ö N S Ö Z Belediyelerimizin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları

Detaylı

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi gereğince,

Detaylı

Sevgili Konaklılar, Sema PEKDAŞ Konak Belediye Başkanı - 1 -

Sevgili Konaklılar, Sema PEKDAŞ Konak Belediye Başkanı - 1 - Sevgili Konaklılar, 147 yıllık belediyecilik tarihine sahip, İzmir in kalbi konumundaki ilçemizi büyük ve mutlu bir aile yapma hedefiyle yola çıktık. Hemşehrilerimizin mutluluğunu sağlamak, onlara daha

Detaylı

1. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları

1. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları 1. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları Belediye tüzel kişiliğinin kendinden beklenen hizmetleri yerine getirebilmesi için belli görev ve yetkilerle donatılmış olması önemlidir. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 1 2 Keçiören Belediyesi Müdürlük Yönetmelikleri Ö N S Ö Z Belediyelerimizin kuruluşunu,

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı