PROSTAGLANDİN PROSTAGLANDIN. Vedide SINAY (*) beş karbonlu (siklopentan) halka zincirle rinden yapılmış doymamış bir yağ a.sididir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PROSTAGLANDİN PROSTAGLANDIN. Vedide SINAY (*) beş karbonlu (siklopentan) halka zincirle rinden yapılmış doymamış bir yağ a.sididir."

Transkript

1 PROSTAGLANDİN PROSTAGLANDIN Vedide SINAY (*) 1930 senes,inde Kurzrok ve Lieb insan spermasının vücuddan ayrılmış uterus parçaları üzerine etkili olduğunu 1gördüler: uterus parçası bazan gevşiyor, bazanda şiddetle ka.. sılıyordu. İlk zamanlar bu müşahede pek göze çarpmadı de İsveçli fizyolojist Von Euler spermadan elde edilen ekstraktın uterusde ve ba,rsak pa,rçalarında kasılmala.r yaptığını, damarlan genişlettiğini bildirdi. Sperm.ada bulunan bu tes,irli maddenin prostattan çıktığı düşünülerek prostaglandin ismi verildi. Halbuki seininif er tubalardan geliyor ve ibelki diğer organ dokularından da çıkabiliyordu da Vıon Euler'in arkadaş1 ve halen Stokholm Karolinska Enstitüsü müdürü Sune Berıgstvöm tarafından kimyevi bünye si tayin edildi. Kimyaca birbirine yakın bir çok prosta,glandin bulunduğu anlaşıldı. Bütün prostaglandinler prostanoik asid deıiveleridir. Prostanoik asid beş karbonlu (siklopentan) halka zincirle rinden yapılmış doymamış bir yağ a.sididir. 5 karbonlu halka~ nın şekline göre dört (B, A, E, Fa) gruba ayrılır. Her bir grup yan zin~ cirin doyma derecesine göre, 1, 2 ve 3 numa.ralar alır. Pro1staglandinlerin bir prekürsoru arachidonik asid fosfolipidler~ den çıkar. FosfoUpidler hücre membranının en e saslı bir elementidir. Bu asidin prostaglandine dönüşme~ si hücre membranının fonksiyonunda regulator bir rol oynar, hücre membranı prostaiglandinlerin imal ('~) Zeynep Kamil Hastanesi Nisaiye Servisi Şef Mu

2 ZEYNEP KAMİL TIP BÜLTENİ edildiği en önemli bir atelyedir. Prosta,glandinler vücutta pek az bulunur. Ancak ihtiyaç zamanında meydana çıktıkları ve işleri bittikten sonra kayboldukları sanılıyor. Hücre membranlarında, akciğerlerde, böbreklerde, beyinde, tenasül organlarında, deride görülür. Hormo.. nal sistem ile sinir sistemi arasındaki irtibat kapısını.açıp kapama görevi yaptığı tahmin ediliyor. Or~ ganizma,nın emirlerini hücreler içerisine bunlar götürür ve emir yerine gelince kaybolurlar. İnsanda en fazla spermada bulunur. Mililitrede 100 mikrogr. E, F, A ve B pvostaglandin ka.nşımı vardır. İnsanda spermadan gayrı diğer dokularda bulunan prostaıglandinler ~ ve F~ sınıfındandır. Prostaglandinler prostaglandin sintetaz tesiriyle oluşurlar. Kanda dolaşan prostaıglandinler kolayca karaciğer ve böbrek tarafından tu.. tulup meta.bolize olur ve tesirsiz mürekkeplere döndükten sonra safra ve idrara geçer. Muhtelif prostaglandinler hazan birbirinin aksi tesirler gösterebilir. Aynı doku üzerine in vitro ve in vivo etkileri değişik olabilir. Hayvanlarda cinse göre farklı cevaplar alınır. E prostaglandinler ayrılmış insan uterusunu bilhassa yumurtlama devresinde gevşetiyor. Tubala, rın distal kısmında gevşeme ve uterusa yakın kısmında kontraksiyon yapıyor. F prosta.glandinler, hususile gebelik esnasında., hem 'miyomet rium hem tubalarda kontraksiyon~ lar hasıl ediyo1r. P G Faz normal doğum sırasında her uterus kontrak"! siyon dalgaları ile kanda meydana çıkıyor. No rmal doğum proçesinde prostaıglandinin mühim bir rolü olduğu anlaşılıyor. Spermadaki prostaglandin cinsi münasebet e 1snasında vagina t.a. rafından emiliyor. Böylece tenasül or1ganları harekete gelip spermato~ zoanın tubalara nakline veya fekondasyon için yumurtanın uygun bir vaziyette tutulmasına yardım edi.. yor. Prostaglandinlerin gebelik ve doğuında fizyolojik rolleri olduğu biliniyor. Fakat bunlar (bilhassa P G Eı ve P G Faz) fa.rmakoılojik dozda ge,beuği önleyici tesir gösteriyor. Hayvan tecrübelerinde yumurtanın yuvalanmasını geciktiriyor, yuvalanan yumurtaların sayısını azaltıyor. Muvaffakiyetle yerleştirilen yumurtaların emilmesini ve korpus luteumun çabuk gerilemesini mucip oluyor. Dismenorredeki sancılı spazmalara prostagla.ndinlerin sebep oldu ğu kaıbul ediliyor. Fizyolojik ve farmakolojik has~ salarından kısaca bahsettiğimiz prostaglandinlerin doğum ve abortta işimiz.e yaraya.bileceği düşünülmüş ve son senele;rde bu maddelerle bir çok denemeler yapılmaya başla

3 SINAV mıştır. Çalışmalar devam etmekte olup kesin bir sonuca varmak için tecrübelerin çoğalması ve bir çok noktaların a.ydınlanması lazım ge.. liyor. M.P. Eımbrey müdahaleye lü.. zum görülen zamanı gelmiş veya yakınlaşmış 25 gebede E1 veya E2 prostaıglandin vena içine damla damla gönderilmek suretile doğum işlemi uyandırılmış ve 23 gebede normal doğum gibi bir sonuç alınmıştır. Bu vak'alarda!bazı te,cru.. becilerin söylediği hipe rtonus veba zı kusma, ishal ıgibi yan te sirler gö.. rülmemiştir. Craft ve arkadaşları doğuınu uyandırmak için PGE2 ile oxytocini mukayese ediyorlar, prostaıglandini oxytocin'den daha tesirli buluyor.. lar. Arnold Gillespie uterusun ha.. reıketin1 uyandırmak için E ve F prostaglandin ile birlikte oxytocin kullanıyor. Böylece her iki ilacı az doz verip daha te,sirli bir netice alıyor. Yalnız prostaglandin kullanıl.. dığı zaman dozun fazla gelmesinden dolayı görülen kusma ve ishal gibi rahatsızlıklann önlendiğini bildiri~ yor. Aynı tecrübeci arkadaşlan ile birlikte yaptığı diğer bir araştırma.. da prostaıglandin verilince plazma~ da oxytocin'in arttığını, prostaglandinin doğrudan doğruya hipofizi stimule ettiğini ve bu mekanizma~ nın da bir rolü olduğunu bildiriyor. Doğumu uyandırmak için kullanılan P G Faı ve P G Eı sonraları abortta da denenmeye başlandı Haziranında on ~ltı memleketten gelen doktor ve aarştırma.eılar Brook Lodge (Michigan) da topla.. nıyorlar ve elde ettikleri sonuçlatı karşılaştırıyorlar, toplamı vak'a. Bunla.rın 5000 i zamanı gej.. diği halde ute rusu kontraksiyona başlamıyan gebe kadın idi. 19:71 Martında prostaglandin üzerine çalışan 31 tecrübeci dünya sağlık teşkilatının nüfus planlama.. sı şubesinin himayesi altında Stok:... holmde toplandı, bu toplantıda a,.. raştırıcıların elde ettikleri sonuçla.. ra,göre pro,staglandinlerin abortta kullanılabilmesi sorumu. uzun uzun görüşülüp tartışıldı. Bir çok vak'a,.. larda vena içine dakikada mikrogr. PGFa2 gönderilmesile tam veya eksik abort elde ediliyor. Fakat kusma ve ishal gibi rahatsızlık~ 1 ıa.r ıgörülebiliyor. Halbuki PGE2 ile ve PGFaz den 10 da bir daha sulu perfusyon daha muvaffakiyetli ve daha az yan tesirli bir sonuç veriyor. Pe rfusyon süresi 20 saat ka.. dardır. İğne yetinde kızartı ve ağn sık 1görülür. Az kullanılırsa tesirsiz, sonuç alınac ak kadar verilirse mahzurlu olduğundan klinikte ru~ tin gibi kullanılmaya henüz elve~ rişli değildir. Son zamanlarda lokal kullanılması tercih ediliyor. Bu yolla ufak doz ve rildiğinden sıkıcı rahatsızlıklar görülmüyor. Cervix yolile ute ~ --- ~- - ~ ~~- -~-~--~ ~ ~

4 ZEYNEP KAMİL TIP BÜLTENi rus ve zar arasına yerleştirilen ince bir sondadan her saatte veya iki saatte bir pro,staıglandin ile kontraksiiyonla.r uyandırılabilir. Fakat gönderilen prostaglandinin dozunu a yarlamak için ut erusun tonisite si daimi kontrol altında bulundurulur. Vaginanın arka çıkmazına 20 milliıgr. PGE2 veya PGFa2 havi o:vul ko ymak suretiyle benzer sonuçlar alınabilir. Bu tarzda prostaglandinin 1okal yayılıp tesirini 1 gösterdiği kabul ve yedi saatte sonuç elde ediliyor. Gelecekteki usul belki prostaglandini a.mnios kese,si içine şırınga suretile oia.caktır. 5 milligr. PGE2 veya 25 mlugr. PGFa 2 den bir şırınga ibazan yetecektir. Fakat amnios ba-şluğuna gireıbilmek için gebeliğin iki haftayı geçirmiş olması gerekir. Birinci trlmestr esnasında cerrahi müdahale daha faydalı görünüyor. Çünkü bu.hallerde PG çok defa yeterli olmuyor ve bir kürtaj ile işi tamamlamak icabediyor. Halbuki ikinci trimestrde lokal PG daha e1lverişli öluyor. Lokal kullanıldığı zaman vena yolu ile verilınede görülen kusma ve ishal yoktur. Cerrahi müdahalenin tehlikesinden ka,çınılmıştır. Amnios içine hipertonik tıı,zlu su şırınga.larında beyin arızaları ve hatta ölüm tehlike:si vardır. Bazı tecrübeciler gebe kalmış maymunda PGFaı nin kanama yapıp fek on de olmuş yumurtayı düşürdüğünü gördüler. Bazı müelliflere göre pro1staglandin corpus luteumu gerileti;vo,r, halbuki gebeliğin devamı için sarı cismi11 progesteron ifraz etmesi lazımdır. Sarı cis.. nun çalışması durunca gebelik yürümeyip yumurta dışarı atılıyor. Diğer bir hipoteze göre prostaglandin tubalarda husule getirdiği kontraksiyonliırla yumurtanın f ekondasyo- 1 na vakit kalmadan çabuk dışa.rı a.. tılmasına s.ebep oluyo1r. Sterilet denilen ve ge beliği önlemek için vaginaya konulan aletlerin nasıl tesir ettiği pek izah edileme mişti. Bazı yazarlar bu mekanik kontraseptifle~; rin gebeliği önleyici pr0ısta,glandin sınıfından maddeler ifraz ettirdiklerini kabul ediyorlar. Daha şimdiden bir çok labo1ratuarlar, münasebetten sonra kullanılmak üzere tesirli ve fakat zararsız pros.ta.glandin benzerlerinin senteziyle uğraşmaktadırlar. Beşyüzden fazla laboratuar pro,staglandin istihsalile alakadar bulunuyor. (Hodan (borraıgo Qffici.. nalis) tohumlarından çıkarılan yağ asidlerini koçların spermasından elde edilen enzimlerle muamele eçllp. tesirli mürekkepler yapılabilmiştir. Japonya ve Florida kıyılarında üre-. yen ple xa.ura homomella isminde bir mercandan çok mikdarda aktif izomerler oluşdurulmuştur~ B.ir pro,sta,glandinin tam sentesi 1970 de ya-. pıla.bilmiş olup şimdi. bol bol elde edilmekte ve zaarrsızca kullanılmaya elverişli terkipler elde edilmeye çalı.şılmakta.dır. ~ 166 -

5 SINAY Prostaglandinlerin haiz bulun beler.de de işfönize yarayabileceği duğu geniş de-vai potansiyele bakı- a,nlaşılır. ÖZET lınca, jinekolojiden ıbaşka diğer şu- Prostaglandinler doymamış yağ a sidlerid1r. Hücrelerin membranında doğar. Hormona! sistem ile sinir sistemi arasında irtibat sağlar. Doğumu kolaylaştırmak, abortu uyandırmak, gebeliği önlemek ıçın kullanılan prostaglandin Ier, başka değişik tesirlerinden d0layı tababette sayısız yollar açacak gibi görünüyor. RESUME Les prostaglandines sont des acides gras non satures, naissant dans les membranes cellulaires, f onctionnant comme transmetteurs entre le systeme hormona! et le systeme nerveux. Utilisees pour faciliter l'accouchement, provoquer l'avortement, prevenjr la grossesse, les prostaglandines d\ı fait de leur divers actions semblent ouvrir des voies lnnombrables. LİTERATÜR 1 - James Crossland, The practitioner, 1971 v. 2, s Embrey, Brit. med. journal, 1970 v. 2, s G. Roberts, A. C. Turnbull, Brit. med. journal, 1971, v. l, s John M. Beazley, Arnold Gillespie, The Lancet 1971, v. l, s I. L. Craft, Cullum, May, Noble, Thomas, Brit. med. journal 1971, v. 3, s 'The Lancet 1971, v. 2, s Arnold Gillespie, Brit, med, joumal 1972, v. 1, s Arnold Gillespie, Brummer, Chard, Brit, med. journal, 1972 v. 1, s Ph. Th1bault, la nouvelle presse med no. 14, s A. Dorozinski, Sciences et Vie 1972 Septembre, s

GENETIC DISEASES. Genetik hastalıkları, yani yaşama kabiliyeti az,sakat ve hastalıklı

GENETIC DISEASES. Genetik hastalıkları, yani yaşama kabiliyeti az,sakat ve hastalıklı GENETİK HASTALIKLAR GENETIC DISEASES Dr. Vedide SINAY (*) Genetik hastalıkları, yani yaşama kabiliyeti az,sakat ve hastalıklı çocukların dünyaya gelmesini önle~ mck için elimizden pek bir şey gelmıyordu.

Detaylı

Tek yan band ile muhabere tekniği

Tek yan band ile muhabere tekniği Artık Nükleer güç kullanmanın eşiğine varmış bulunuyoruz. Nükleer santrallar kullanıldığında bunların çok yüksek bir yük faktöründe, pratik olarak günün her saatinde, çalışmaları gerektir. Pompa - türbinler,

Detaylı

Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.

Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. 1. Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. ÖNSÖZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Hayvan Dostları Kulübü (HDK) 2009 yılı bahar döneminde kuruldu. Kulübün

Detaylı

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme Kanser Nedir? Vücudumuzda tüm organlar hücrelerden oluşur. Hücreler vücudumuzun en küçük yapıtaşlarıdır ve ancak mikroskopla görülebilirler. Sağlıklı vücut hücreleri (kas ve sinir hücreleri hariç) bölünebilme

Detaylı

Balık Yağlarının Sanayide Kullanılması... 1 Köpek. Balıklarının Biolojileri Hakkında... Dünya Balıkçılık Âlemi 6 izmarit Balıklardan Elde Edilen Ht.

Balık Yağlarının Sanayide Kullanılması... 1 Köpek. Balıklarının Biolojileri Hakkında... Dünya Balıkçılık Âlemi 6 izmarit Balıklardan Elde Edilen Ht. İ Ç İ N D E K İ L E R Balık Yağlarının Sanayide Kullanılması.... 1 Köpek. Balıklarının Biolojileri Hakkında... Dünya Balıkçılık Âlemi 6 izmarit Balıklardan Elde Edilen Ht.m Maddelerin Deri Ticarî Deniz

Detaylı

DOĞURGANLIK HAKLARIMIZ VAR!

DOĞURGANLIK HAKLARIMIZ VAR! DOĞURGANLIK HAKLARIMIZ VAR! 9. Basım - 850 adet basılmıştır. Aralık 2013 1. Basım, İstanbul, 2001 EDİTÖR Deniz Kaynak 9. BASIMA KATKIDA BULUNANLAR Lalezar Akar - Fulya Ayata - Zelal B. Ayman - Ebru Batık

Detaylı

ŞEKER ve YAN HAM MADDE OLARAK KULLANILMASI

ŞEKER ve YAN HAM MADDE OLARAK KULLANILMASI Yeni fabrikaların kurulması, eskilerin islâh edilmesi sureti ile İkinci Cihan Savaşınn bitimindenberi dünya şeker istihsal kapasitesinin 8-10 milyon ton arttığı tahmin edilmektedir. İstatistiklere göre,

Detaylı

Bizde Böbrek Kanseri var

Bizde Böbrek Kanseri var 2011 Baskısı Böbrek Kanseri Derneği Sunar... Bizde Böbrek Kanseri var Hastalar ve aileleri için pratik bir rehber. Böbrek Kanseri Derneği KidneyCancer.org ÖNSÖZ Hastalar, aileleri ve bakıcıları için hazırlanmış

Detaylı

Vücut Hijyeninin Önemi ve Yara Bakımında Yeni Gelişmeler

Vücut Hijyeninin Önemi ve Yara Bakımında Yeni Gelişmeler Vücut Hijyeninin Önemi ve Yara Bakımında Yeni Gelişmeler Öğr. Gör. Blm. Uzm. Hatice YALÇIN, Yrd. Doç. Dr. Birol ÖZKALP Selçuk Üniversitesi Karaman Sağlık Yüksekokulu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Detaylı

Cargill Türkiye Bizim okul biiir numaraaa!

Cargill Türkiye Bizim okul biiir numaraaa! Cargill Türkiye Düşük sodyumlu gıdalar için Hayvan beslenmesinde de liderlik Hasan Aksoy ile bi lezzet hikayesi Eylül 2011 İçimizden Biri: Sezai Duyul Bizim okul biiir numaraaa! Cargill - Türkiye Eylül

Detaylı

GİRİŞİMSELŞ RADYOLOJİNİN

GİRİŞİMSELŞ RADYOLOJİNİN SAYI 17 SONBAHAR 2010 EMZİREN ANNELER, GÜÇLÜ BEBEKLER ANNE SÜTÜ, BEBEĞİN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİREN EN TEMEL BESİN. BEBEKLİK DÖNEMİNDE UYGULANAN AŞILAR İSE, ÇOCUKLARI İLERİ YAŞLARDA ORTAYA ÇIKABİLECEK

Detaylı

Geri Dönüşü Olmayan Karar: Sezaryen

Geri Dönüşü Olmayan Karar: Sezaryen Geri Dönüşü Olmayan Karar: Sezaryen (*) GĐRĐŞ D oğum hayatın başlangıcıdır. Her anne baba adayı bebeğini sağlıklı bir şekilde kucağına almak ister. şeklinin ise doğum sonrası sevince etkisi büyük olmaktadır.

Detaylı

Prof. Dr. Şefik DURSUN

Prof. Dr. Şefik DURSUN 34 ĐÇĐNDEKĐLER Bölüm 1. ph ve Vücudun Normal Reaksiyonu Bölüm 2. AsitBaz Dengenin Düzenlenmesi Bölüm 3. AsitBaz Denge Bozuklukları AsitBaz Denge Bozukluklarının Kompansasyonu Bölüm 4. Kan Gazları Ölçüm

Detaylı

13 aylığa kadar olan bebekler için Çocukluk dönemi aşıları ile ilgili Rehber

13 aylığa kadar olan bebekler için Çocukluk dönemi aşıları ile ilgili Rehber [cover page] 13 aylığa kadar olan bebekler için Çocukluk dönemi aşıları ile ilgili Rehber Aşı Çocuğunuzu korumanın en güvenli yoludur [page 2] Dünya genelinde, sağlık üzerinde en önemli etkiyi yaratan

Detaylı

Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi

Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi T.C Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Dahiliye Kliniği Şef: Prof. Dr. Aytekin Oğuz Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi DR. SAFĐYE ARIK ( UZMANLIK

Detaylı

Prof.Dr. Ahmet BELCE Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Prof.Dr. Ahmet BELCE Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Prof.Dr. Ahmet BELCE Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Kapak: Doç. Dr. Vehbi ALTUNÇUL Dizayn: Ahmet SÜREK N ot: Bu kitap yazarın Tercüman Gazetesindeki Hayatın Kimyası adlı köşe yazılarından

Detaylı

KUDUZ PET SAĞLIĞI DERGİSİ. Tüm dünya ciddiyetin farkında ya biz? 30 İVHO yeni dönemine hızlı başladı 48 Vetakademi nin Samsun çıkartması 68

KUDUZ PET SAĞLIĞI DERGİSİ. Tüm dünya ciddiyetin farkında ya biz? 30 İVHO yeni dönemine hızlı başladı 48 Vetakademi nin Samsun çıkartması 68 PET SAĞLIĞI DERGİSİ petinfo68 EKİM 2014 SAYI 68 KUDUZ Sadece Antartika kıtasında eradike edilen kuduz virüsü tüm dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. Global bir problem olan kuduz hastalığına karşı tüm

Detaylı

2011 Sağlık Yılınız Olsun

2011 Sağlık Yılınız Olsun Ocak / Şubat 2011 Yıl:7 / Sayı 63 Memorial Sağlık Grubu nun hasta, refakatçi ve ziyaretçileri için hazırladığı ücretsiz yayınıdır, alabilirsiniz. 2011 Sağlık Yılınız Olsun Memorial Antalya da da Vinci

Detaylı

www.hastahaklari.net GERĠ DÖNÜġÜ OLMAYAN KARAR SEZARYEN Av. Behiye GÜNEL GÜRBÜZ Ağustos/2009 Gülen Bir Türkiye İçin Çok Şey İstiyoruz.

www.hastahaklari.net GERĠ DÖNÜġÜ OLMAYAN KARAR SEZARYEN Av. Behiye GÜNEL GÜRBÜZ Ağustos/2009 Gülen Bir Türkiye İçin Çok Şey İstiyoruz. www.hastahaklari.net GERĠ DÖNÜġÜ OLMAYAN KARAR SEZARYEN Av. Behiye GÜNEL GÜRBÜZ Ağustos/2009 Gülen Bir Türkiye İçin Çok Şey İstiyoruz. Her hakkı Hasta Hakları Aktivistleri ne aittir. Kaynak gösterilmeden

Detaylı

DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ

DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ İnsanlar ve hayvanlar hareket etme özeliğine sahiptirler. Bu hareketlerin büyük bir kısmı besin bulma, düşmanda kaçma, göç etme ve yaşadığı alanı savunma gibi gereksinimlerden

Detaylı

DiYANET işleri BAŞKANLIGI. Din işleri Yüksek Kurulu Başkanlığı

DiYANET işleri BAŞKANLIGI. Din işleri Yüksek Kurulu Başkanlığı DiYANET işleri BAŞKANLIGI Din işleri Yüksek Kurulu Başkanlığı ANKARA2008 GÜNCEL DiNi MESELELER istişare TOPLANTISI - ll (16-18 Kasım 2007) Yayına Hazırlayan Dr. Mehmet BULUT Türfr..ive Diyanet Vakfı İslaı-n

Detaylı

Bedeni ve Ruhu İlgilendiren bir Konu Çocuk Sahibi Olma İsteği

Bedeni ve Ruhu İlgilendiren bir Konu Çocuk Sahibi Olma İsteği Bedeni ve Ruhu İlgilendiren bir Konu Çocuk Sahibi Olma İsteği Giriş Çocuk sahibi olamama, birçok çifti ilgilendiren, sorulara, endişelere ve kuşkulara yol açan bir konudur. Ancak aynı zamanda kabullenilmemesi

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. KUDUZ KORUNMA ve KONTROL YÖNERGESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. KUDUZ KORUNMA ve KONTROL YÖNERGESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü KUDUZ KORUNMA ve KONTROL YÖNERGESİ ANKARA 2001 ÖNSÖZ Kuduz hastalığı, insanlığın her zaman için korkulu rüyası olmuş bir hastalıktır. Bu nedenle

Detaylı

KARACİĞER NAKLİ AMELİYATI HASTA ONAM FORMU

KARACİĞER NAKLİ AMELİYATI HASTA ONAM FORMU SAYFA NO 1/9 Hasta ile ilgili bilgiler ya da basılmış etiket TC Kimlik No: Protokol/Dosya No: Doğum Tarihi: Cinsiyeti: Hekimin Ünvanı/Kaşesi: Hastanın durumu, hastalığı: Karaciğer vücudumuzdaki en büyük

Detaylı

GEV. Gedik Eğitim Vakfı. Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma ve Muayene Enstitüsü KAYNAK TEKNİĞİ EL KİTABI YÖNTEMLER VE DONANIMLAR

GEV. Gedik Eğitim Vakfı. Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma ve Muayene Enstitüsü KAYNAK TEKNİĞİ EL KİTABI YÖNTEMLER VE DONANIMLAR GEV Gedik Eğitim Vakfı Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma ve Muayene Enstitüsü KAYNAK TEKNİĞİ EL KİTABI YÖNTEMLER VE DONANIMLAR Prof. Dr. Selâhaddin ANIK ÖNSÖZ Kaynak tekniğinin son 45 yıl içerisindeki

Detaylı