Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak HABER 16 DA 20 HAZ RAN 2013 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr Türk Silahl Kuvvetleri, "gelece in hudut karakolu" olarak nitelendirilen s n r fiziki güvenlik sistemleriyle donat lm fl hudut karakolunu, Suriye s n r nda test ediyor. Yasa d fl s n r geçifli ve kaçakç l kla mücadelede etkin kontrolün amaçland karakolda, s n r hatt termal ve gece görüfllü kameralarla takip ediliyor. Araflt rmalar, gençli in h z na yetiflemedi HABER 18 DE Siber güvenlik tatbikat nda Türkiye üs olacak HABER 18 DE HABER 16 DA BAfiKAN YAfiAR, S TE SAK NLER YLE BULUfiTU HABER 17 DE Ç N Ç N DE 3. ETAP KURA HEYECANI HABER 15 DE PAK STAN DAN VAN A 5 M LYON L RALIK 3 OKUL HABER 19 DA

2 2 YARIN SineMagazin Amerikal flark c Barbra Streisand ndan srail e tepki KUDÜS - Amerikal flark c, oyuncu, yönetmen ve yap mc Barbra Streisand, srail de kad nlara erkeklerden farkl muamele edilmesini elefltirdi. Streisand, srail de otobüste kad nlar n erkeklerin arkas nda oturmaya zorlanmas ve Kudüs teki A lama Duvar nda kad nlar n dua ederken sald r ya u ramas na iliflkin haberlerin üzüntü verici oldu unu belirtti. Kudüs brani Üniversitesi nde konuflma yapan Streisand, srailíde bir grup liberal kad n n Yahudilik dininde kutsal kabul edilen A lama Duvar índa dua etti i s rada, ultra Ortodoks Yahudi bir grubun kad nlar güç kullanarak mabetten uzaklaflt rmak istemesinin ard ndan ç kan gerilimden bahsetti. Üniversitenin fahri doktora ünvan verdi i Streisand, eflitlik istedi ini ifade etti. Yahudi as ll Streisand, bu y l üniversitenin hiç olmad kadar çok kad na doktora ünvan vermesinden gurur duydu unu da vurgulad. Streisand, srail Cumhurbaflkan fiimon Peres in 90. yafl günü kutlamas nda flark söyleyecek. (AA) 20 Haziran 2013 Miss Deutschland güzellik yar flmas nda iki Türk k z da yar fl yor BERL N - Almanya da düzenlenecek Miss Deutschland güzellik yar flmas nda Arzu Akyüz ve Esra fiengün adl Türk k zlar da yar flacak. Spielbank Berlin Casino da cuma günü yap lacak finalde yar flacak Arzu Akyüz, Miss Turkuaz güzellik yar flmas nda dereceye girmiflti. Akyüz, finale kat lman n kendisi için heyecan verici oldu unu belirterek, oyuncu olmak istedi ini ifade etti. Miss Deutschland adaylar, dün yap lan etkinlikte ilk kez bas n n karfl s na ç kt. Miss Deutschland güzeli, bu y l Meksika da yap lacak Miss Intercontinental ve Vietnam da yap lacak olan Miss International finallerine kat larak, Almanya y temsil etme hakk kazanacak. (AA) sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Muhbir, Trans, Man Of Steel, ntikam Kurflunu, Arkadafl m Max, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Do al Kahramanlar, H zl ve Öfkeli 6 Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Man Of Steel, Muhbir, Arkadafl m Max, Karanl ktan Gelen, Hangover 3: Gelekten Bir Gece, Do al Kahramanlar, H zl ve Öfkeli 6 Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) Trans, Havada Aflk Var, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Arkadafl m Max, Sihirbazlar Çetesi, H zl ve Öfkeli 6, Büyük Umutlar Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Trans, Man Of Steel, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Arkadafl m Max, Karanl ktan Gelen, Do al Kahramanlar, Hangover 3: Felekten Bir Gece, Sihirbazlar Çetesi, H zl ve Öfkeli 6 Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Man Of Steel, Muhbir, Arkadafl m Max, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Hangover 3: Felekten Bir Gece, Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Man Of Steel, Muhbir, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Arkadafl m Max, Hangover 3: Felekten Bir Gece, Sihirbazlar Çetesi, H zl ve Öfkeli 6 Ankara Moviecity (Keçiören) (312) Man Of Steel, Arkadafl m Max, Do al Kahramanlar, H zl ve Öfkeli 6, Ankara Forum Cinema Pink (Etlik) (312) Havada Aflk Var, Beflinci Emir: Ölüm, Man Of Steel, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Arkadafl m Max, Do al Kahramanlar, Hangover 3: Felekten Bir Gece, H zl ve Öfkeli 6 Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) Man Of Steel, H zl ve Öfkeli 6, Vazgeçmem Senden, Ko ufl Akademisi, Iron Man 3 Ankara Cinemaximum (Armada) Man Of Steel, Star Trek: Bilinmeze Do ru, ntikam Kurflunu, Arkadafl m Max, Do al Kahramanlar, Hangover 3: Felekten Bir Gece, Sihirbazlar Çetesi, H zl ve Öfkeli 6

3 20 Haziran 2013 H CR RUM msak : kindi : Yaflam 11 fiaban 7 Haziran Günefl : Akflam : Ö le : Yats : YARIN Gezi Park Osmanl daki 31 Mart olay na benzetildi Ankara Üniversitesi Osmanl Tarihi Araflt rma ve Uygulama Merkezi (OTAM) Müdürü Prof. Dr. Y lmaz Kurt, Taksim deki Gezi Park eylemlerine iliflkin, Baba Zünnun isyan yla bugünkü isyan aras nda benzerlik kurabiliriz. Buradaki fley gücü paylaflmak. 31 Mart da buna benzetebiliriz. Orada da 33 y ll k padiflaha birikmifl bir öfke, kin, ümitsizlik vard ve normal yollarla deviremeyeceklerine inan yorlard. Burada ise 10 y ldan beri iktidar, her seçimden kuvvetlenerek ç k yor ve bu da muhalefette olumsuzluk, ümitsizlik yarat yor dedi. UBAM dan, alkol düzenlemesine TEfiEKKÜR ANKARA - Uyuflturucu Madde Ba ml l klar ve Alkolizm ile Mücadele Federasyonu (UBAM), alkol ile ilgili düzenlemeleri de içeren yasan n onaylanmas dolay s yla Cumhurbaflkan Abdullah Gül ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an a teflekkür mektubu gönderdi. Uyuflturucu, alkol ve di er bütün ba ml l klar ile mücadele eden ve bu konularla ilgili araflt rmalar yapt klar n belirten Hayat Boyu Sevgi Derne i ve UBAM Baflkan Dilan Tezemir, TBMM nin alkolle ilgili düzenlemeleri yasalaflt rmas n n, Cumhurbaflkan n n da yasay onaylamas n n Türkiye Cumhuriyeti nin gelecekteki sa l kl nesilleri ad na tarihi bir olay oldu unu söyledi. Düzenleme nedeniyle Cumhurbaflkan Abdullah Gül e, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an a ve baz siyasilere teflekkür mektubu gönderdiklerini ifade eden Tezemir, Mektubumuzda Hayat Boyu Sevgi Derne i ve Federasyon olarak bizler devletimizin alkollü içecekler konusunda yapaca düzenlemelerde alkolün insana fiziki ve toplumsal zararlar n n ispat konusunda elimizde bulunan bütün bilgileri paylaflmaya ve bu konu ile ilgili ataca her ad mda devletimizin yan nda oldu umuzu söyledik diye konufltu. (AA) ANKARA - Kurt, AA muhabirine, Osmanl Devleti ndeki isyanlarla Gezi Park kapsam nda yaflanan olaylar de erlendirdi. Gezi Park olaylar n, yap lmak istenen bir siyasi harekete, a açlar n kesilmesi gibi muazzam bir k l f bulunmas yönünden Türk tarihinde benzersiz olarak niteleyen Kurt, küçük bir sebeple bafllay p flafl rt c flekilde büyümesi yönünden Kanuni Sultan Süleyman dönemindeki Baba Zünnun isyan na, iktidara yönelik gücü ele geçirme iste i yönündense 31 Mart isyan yla benzeflebilece ini belirtti. Kurt, Baba Zünnun isyan yla bugünkü isyan aras nda benzerlik kurabiliriz diyerek, Kahramanmarafl ta t mar sahibi Baba Zünnun un kendisine kesilen 200 akçelik vergiyi fazla bulmas yla bafllayan olaylara, Dulkadiro ullar döneminde dirli i olup Osmanl egemenli ine girince t marlar elinden al nan kiflilerin kat lmas yla isyan n on binlerce kifliye ulaflt n anlatt. Olay n baflta 200 akçelik küçük bir nedenle ç kt n ancak zamanla amac ndan farkl bir yol seyretti ini belirten Kurt, brahim Pafla n n herkese t mar n iade etmesiyle isyan n bast r ld n söyledi. Kurt, Gezi Park nda da olaylar n bafllang çtaki amac ndan ç kt na iflaret ederek, flunlar dile getirdi: Buradaki fley gücü paylaflmak. Yürütme gücünü, emretme gücünü, egemenlik gücünü kim elinde tutacak? Cumhuriyetten sonraki k s ma bile bakt n zda bunu çok rahat görebilirsiniz. 31 Mart da buna benzetebiliriz. Orada da 33 y ll k padiflaha birikmifl bir öfke, kin, ümitsizlik vard ve normal yollarla deviremeyeceklerine inan yorlard. Burada ise 10 y ldan beri iktidar her seçimden kuvvetlenerek ç k yor ve bu da muhalefette olumsuzluk, ümitsizlik yarat yor. Ayr ca ordunun sivilleflmesi de art k ordunun müdahale edebilmesini ortadan kald rd. En az ndan flu an ordunun üst kademesinin devlet bak fl böyle. Bu anlay fl n oturmas bile baz lar n n isyan etmesine neden olabiliyor. Ay fl, Sar k z, hepsini toplarsan z, bu olayla sol bence bir y ll k de il en az 17 y ll k bir hareketin sonucunda bu baflar y sa lad. Ama ben Baflbakan n, bu kadar nefreti, kini do uracak kadar bir fley yapt kanaatinde de ilim. -Baflbakan n ayak divan - Kurt, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n Gezi Park yla ilgili baz temsilcilerle görüflmesinin de Osmanl daki Ayak Divan n an msatt n ifade ederek, Osmanl da tansiyon yükselip yeniçerinin isyan edince padiflah Bab-üs Saadet e ça rd n ve burada tahta oturan padiflaha, isyanc lar n dertlerini anlatt p çözüme var ld n kaydetti. Taksim Gezi Park olaylar nda yabanc bas n n provake edici yay nlar n n nedeninin sorulmas üzerine ise Kurt, Avrupa, Amerika ve ran n Türkiye nin yükselifle geçmesiyle müslümanlar yeniden bir araya getirmesinden korktu u cevab n verdi. Kurt, Avrupa hala Türk korkusunu üzerinden atamad. 50 y l da geçse 100 y l da geçse atabilece ini sanm yorum. Bunun alt nda, yüzlerce y l haçl seferlerinden kalan Türk korkusu yat yor ve onun intikam n, hesab n görmek istiyorlar dedi. - syan n Osmanl versiyonu- Prof. Dr. Y lmaz Kurt un verdi i bilgiye göre, üç k tada yaklafl k 600 y l hüküm süren Osmanl Devleti nde özellikle duraklama devriyle büyüklü küçüklü ayaklanmalar yafland. Bu ayaklanmalarda, devlet adamlar veya padiflah n de ifltirilmesinin de istendi i merkez isyanlar ile Anadolu da yüzde 90 Safevilerin k flk rtmalar yla ve ekonomik sebeplerle bafllayan isyanlar görüldü. Osmanl tarihindeki isyanlar n say s tam olarak bilinemese de devletin en kar fl k oldu u 1. Ahmet döneminin y llar nda Büyük Kaçgun denilen Celali isyan nda say s ya da on binlere varan gruplar n oluflturdu u 40 a yak n ayaklanma yafland. syanlarda, kahvehane, tekke ve zaviye, medrese, bekar odalar, meyhane, bozahane, pazar yeri gibi sosyal merkezler de iletiflim kanallar n oluflturdu. Uzak yerlerle haberleflmede en çok posta güvercinleri kullan l l rken, isyan n propagandas için elinde saz yla köy köy dolafl p söyledi i flark türkülerin içine oraya iletilmesi gereken mesajlar gizleyen ozanlardan da yararlan ld. (AA)

4 4 YARIN Bursa daki 500 y ll k bazilika gün yüzüne ç kar lacak BURSA - Bursa Valisi fiahabettin Harput, Büyükorhan ilçesinde bulunan bin 500 y ll k bazilikan n gün fl na ç kar lmas amac yla bu ay sonuna do ru kaz ya bafllanmas n n planland n bildirdi. Hristiyanl n ilk dönemlerinde ibadet için kullan lan nadir yap lardan olan ve Büyükorhan a ba l Derecik köyünde yer alan tarihi bazilika alan nda inceleme yapan Harput, yetkililerden bilgi ald. Harput, daha sonra yapt aç klamada, Roma mparatoru Konstantin in, MS 324 y l nda Hristiyanl kabul etmesinin ard ndan birçok yerleflim yerindeki yönetim binalar n n ibadethaneye çevrildi ini söyledi. Bazilika olarak bilinen bu yap lardan birinin, Hristiyanl n hac yolundaki en önemli duraklar ndan Derecik te ortaya ç kt n belirten Harput, flöyle konufltu: MS 4 üncü yüzy lda özellikle Hristiyanl n dünyada son fleklini ald yer olan znik ile ba lant l bu bölgede son y llarda yap lan kaz larla çok önemli zenginlikler oldu unu ortaya ç karm fl bulunuyoruz. Bursa n n 8 bin y la varan bir geçmifli var. Yabanc uzmanlar, akademisyenler, Kültür ve Turizm Bakanl ve Bursa Valili inin ifl birli iyle mevcut bazilikan n ortaya ç kar lmas çal flmalar devam ediyor. lk planda elimizdeki projeye göre 4 aflamal ve yaklafl k 1,1 milyon avroluk bir keflif görünüyor. Kaz da ortaya ç kacak de erli hazinelerin burada sergilenmesi için müze benzeri bir yap da söz konusu olacak. Temmuz ay na do ru bu kaz n n bafllamas n bekliyoruz. Baz yerli ve yabanc sponsorlar var. Önümüzdeki günlerde baz sponsorlar n da bu konuya destek verece ini biliyorum. Bizimle temas halindeler. Bir an önce bu çal flmalar n bitirilerek bu zenginli in gün yüzüne ç kar lmas, Bursa n n özellikle dünya ölçe indeki a rl n n biraz daha etkili bir flekilde hissettirilmesi ad na çok önemli. (AA) Kapadokya n n en büyük peribacas ziyarete aç ld Turizm NEVfiEH R - Ortahisar Beldesi Belediye Baflkan Ali hsan Özendi, AA muhabirine yapt aç klamada, Kapadokya'n n en büyük peribacas olan Ortahisar Kalesi'nin 9 y ld r ziyarete kapal oldu unu söyledi. Göreve geldikleri günden itibaren kaleyi ziyarete açmak için çal flt klar n ve mutlu sona ulaflt klar n belirten Özendi, 2 y l süren çal flmalar kapsam nda Orta Do u Teknik Üniversitesinden gelen uzmanlar n kalede 6 ay boyunca sismik ölçümler yapt n, tehlike arz eden kaya parçalar na t rafllama ifllemi uygulanarak çatlaklar n özel malzemeyle dolduruldu unu kaydetti. 110 metre yükseklikteki peribacas Ortahisar Kalesi'nin tarihte çeflitli medeniyetler taraf ndan s nma ve bar nma amaçl kulland n ifade eden Özendi,flunlar kaydetti: "Kapadokya'ya özgü yeryüzü oluflumlar n n tipik bir örne i olan Ortahisar Kalesi, 110 metre yüksekli iyle Kapadokya'n n en yüksek peribacas d r. Kalemizi turizme açman n mutlulu unu yafl yoruz. Kale, konumu itibariyle Kapadokya'ya hakim bir noktada oldu u için ziyaretçiler, buradan tüm Kapadokya'y görebiliyor. Uçhisar Kalesi, vadiler, peribacalar ve Erciyes Da 'n da buradan foto raflama imkan buluyorlar" "Kapadokya, alternatif bir gezi noktas daha kazand " Kalenin ziyarete aç lmas yla Ortahisar' n turizmden ald pay n artaca n vurgulayan Özendi, beldelerinde Kapadokya'da güneflin bat fl n n en iyi izlendi i K z l Vadi'nin ve kaya kiliselerin oldu unu belirterek, kalenin turizme aç lmas yla hem Ortahisar' n hem de Kapadokya'n n alternatif bir gezi noktas kazand n ifade etti. Ortahisar Kalesi'nin, ziyarete aç lmas n n ard ndan 23 günde 4 bin turist taraf ndan gezildi ini aktaran Özendi, flunlar söyledi: "K sa sürede beklemedi imiz bir ziyaretçi say s na ulaflt k. Bunun zamanla daha da artaca n 20 Haziran 2013 Ürgüp ilçesine ba l Ortahisar beldesinde kaya düflme tehlikesi nedeniyle 9 y l önce ziyarete kapat lan ve "Kapadokya'n n en büyük peribacas " olarak bilinen 110 metre yükseklikteki tarihi Ortahisar Kalesi, yap lan restorasyon çal flmalar n n ard ndan turizme aç ld. düflünüyoruz. Beldemizde bulunan shak Pafla Kalesi'ni de turizme kazand rmak için çal flmalara bafllad k. Kaleden kaya düflme tehlikesi nedeniyle hemen yan bafl ndaki tarihi yerleflim yerleri de at l vaziyette kald. Herhangi bir ifllem yap lamad. Bu tehlike ortadan kalkt için oralarda da turizm iflletmeleri aç lacak. Bu yönde yo un talep var." (AA)

5 20 Haziran 2013 YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1. Yaln z barut doldurulmufl tüfek veya tabanca mermisi. 2. Halk flairi. Kömürlefltirilecek a aç veya piflirilecek tu lalarla dolu olan ve d fl çamur ile s vanan kümbet. 3. Bo un e en kendini, baflkas n n buyru una b rakan. Lenf dü ümlerinin fliflkinli i ile beliren tüberküloz türü. 4. Büyükler ileri gelenler. Saz n en kal n teli. 5. Taneli bir meyve. Dokuma tezgâh nda ipli i ayarlayan tarak. 6. Bir renk. Yük tafl yarak geçimini sa layan kimse. 7. Endüstri. Fikir, düflünce. 8. stihsal. 9. Müstahkem mevki. Çabuk davran fll, çevik. Bir nota. 10. Bir fleyin niteliklerini övme. Bir orman a ac. 11. Bir nota. Arap alfabesinde bir harf. 12. Seciye, ra. 13. Lenf dü ümleri iltihab. Derebeylik Japonya s nda paryalar kast. 14. Radyumun simgesi. K y, yaka. 15. Gemilerde türlü ifllerde kullan lan demir halka. Aç k leylek rengi. 16. Parça, lokma. Al n p sat labilen her türlü eflya. 17. Modern Yunanca. Olumsuzluk anlatan önek. 18. Mikroskop cam. Kuzey Atlantik Pakt örgütünün k saltmas. 19. Söz, lak rd. Arjantin in plaka iflareti. Nazi Hücum K tas n n k saltmas. 20. Nokta, puan. Koruyucu bafll k. Yukar dan afla ya: 1. Ba l lafl m. Kuzeybat dan esen, genellikle so uk rüzgâr. 2. Irak. Lantan n simgesi. Alakok. Bir devre de ad n vermifl olan çiçek. 3. Petrol ç kar lan da m z. Ç plak vücut resmi. sviçre de bir akarsu. Ö e, unsur. 4. Ö ütülmüfl tah l tozu. Aktarda sat lan biber, kimyon, zencefil gibi fleyler. Benzenden türeyen bir amin. Demirin simgesi. 5. Geçme, bulaflma. Bir say. Güvenilir. 6. Güzel koku. ki yüzü beyaz kaps z yorgan. Türk Tarih Kurumunun k saltmas. Borsada kesin vadeli de erlerin kuru ile prim de er kuru aras ndaki fark. 7. yice yanarak atefl durumuna gelmifl odun veya kömür parças. Sodyumun simgesi. Yerine koyma, yerine kullanma. Bir organ m z. Cüretkâr. 8. Karakteroloji. Direnme ifli, inat. 9. Ele avuca s maz. Eskiden Roma kentine verilen ad. Ya ma, çapul. Nazi Askeri Polis Örgütünün k saltmas. 10. Bir yerde oturan. Leke sürmek. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 YARIN Ekonomi ANKARA - IMTES Firmas Genel Müdürü Harun Reflit Pamuk, AA muhabirine yapt aç klamada, pontoon s n f teknelerin ABD de çok uzun y llard r kullan ld n daha sonra da Avrupa ya yay ld n belirterek, Türkiye de sat lan tekneyi art k yüzde 100 yerli firma olarak Ankara da ürettiklerini söyledi. Pamuk, CarettaPontoon teknelerin katamaran gibi 2 ya da 3 alüminyum, içi hava dolu tüp üzerine yerlefltirilen düz güverte üzerine inflaa edildi ini, güvertenin müflterinin istedi i gibi doldurulabildi ini bildirdi. Bu teknelerin, di er teknelerden fark n n güvenli olmas oldu unu anlatan Pamuk, teknenin k y sular n n yan s ra gölet, baraj ve nehirler gibi içsularda da kullan labildi ini ifade etti. Geçti imiz y l teknenin prototipini üretip testlerini tamamlad klar n anlatan Pamuk, E lence ve ifl amaçl da kullan labildi i için çok amaçl tekneler diyoruz biz bunlara. Tamamen alüminyumdan üretilmekte. Tatl ve tuzlu suya dayanakl alafl mdan yap lmakta dedi. Pamuk, genifl güvertenin müflterinin iste ine göre de ifltirilebildi ini, dolmuflçuluk, bal kç l k ve gezi amaçl kullan labilen teknenin ayr ca üzerine ekipman yüklenerek milli park ve göllerde tamir ve bak m iflleri, s n r güvenli i, sahil güvenli i gibi konularda da hizmet verebildi ini vurgulad. Kullan m rahat, kolay, bak m istemeyen, güvenli, sallanmayan çevreci tekneler üretiyoruz diyen Pamuk, bu tür teknelerin çevreye zarar vermedi i gibi korudu una da dikkati çekti. Teknenin önüne takt m z aparatla su üzerindeki bütün pislikleri gezi ya da ifl s ras nda temizleyebiliyoruz. Motorlar m z k çtan takmal, 4 zamanl motorlard r. Suya hiç bir zarar yoktur. Benzin istemiyorum alternatif yak tlara bakaca m derseniz gazl olabilir, gaz deposu haz r. Dünyada ve Türkiye de elektrikli araçlar gündemdeyken neden elektirikli teknelerimiz olmas n dedik, elektrikli motorla da denedik çal fl yor. Günefl panelleri ile de denedik, çad rlar n üzerini günefl paneli ile çevirdik elektrik enerjisi ile çal flt rd k bunlar. Günefl paneli koymak istemiyorsan z k y dan flarj deste i de alabilirsiniz. Bu teknelerin a rl kl olarak ABD, Kanada ve Avusturalya da üretilip tüm dünyaya sat ld n anlatan Pamuk, ciddi bir ihracat potansiyeli olan bu ürünün ABD ye göre çok ciddi bir fiyat avantaj oldu unu, ihracat n Türkiye nin 2023 hedefine çok ciddi katk da bulunabilece ini söyledi. ABD de bu tarz teknelerin ayn otomobil gibi ayda 150 dolar gibi taksitlerle sat ld için yüzbinlerce 20 Haziran 2013 Çok amaçl tekne sektöründe ABD ye rakip ç kt k Ankara OSB de kurulan bir firma, daha çok ABD, Kanada ve Avustralya da üretilerek dünyaya bu ülkelerden pazarlanan Pontoon teknelerinin üretimini gerçeklefltirerek, pazara ortak oldu. ANKARA - Bilgi Teknolojileri ve letiflim Kurumu (BTK) Baflkan Tayfun Acarer, internet ortam nda yap - lan bilgi ve belge al flverifllerinin hukuki delil olarak kullan lmas na imkan sa layan Kay tl Elektronik Posta (KEP) hizmetini sunmak üzere 3 kurulufla yetki verildi ini, KEP sistemiyle yaz flmalar n daha güvenli yap lmas n n yan s ra ka t kullan m azalt larak ormanlar n korunmas na ve çevreye katk sa lanmas n n hedeflendi- ini bildirdi. Acarer, AA muhabirine yapt aç klamada, Türk Ticaret Kanunu kapsam nda Türkiyeíde KEP sisteminin uygulanabilmesi için gerekli düzenlemeleri tamamlad klar n belirterek, bu hizmeti sunmak üzere baflvuru yapan 3 kurulufla KEP Hizmet Sa lay c s olarak yetki verdiklerini kullan c s oldu unu vurgulayan Pamuk, Türkiye patenti kendilerine ait olan V burunlu tekneler ile ABD pazar nda bile talep bulabileceklerini belirtti. Pamuk, ortalama bir gezi teknesi 120 desibel gürültü üretirken Caretta- Pontoon un ise 63 desibel ses ç kard n, bu tarz teknelerin 30 y l sonra bile eritilip dönüfltürülebilece ini, fiber teknelerin dönüfltürülemedi ini ahflap teknelerin ise ancak yak larak ortadan kald r labildi ini bildirdi. Projesi biten yeni bir model ile teknenin su alt nda kalan k sm nda aç lacak camlarla deniz alt n n güzelliklerinin de izlenebilece ini ifade eden Harun Reflit Pamuk, ayr ca Afrika dan siparifl alarak ABD ye rakip olduklar n da sözlerine ekledi. (AA) Ormanlara KEP li koruma söyledi. Yetki verilen kurulufllar n PTT Genel Müdürlü ü, Türkiye Noterler Birli i ve Türkkep oldu unu aç klayan Acarer, her üç kuruluflun da altyap - lar n tamamlayarak vatandafllara, flirketlere ve kurumlara hizmet sunmaya bafllad klar n bildirdi. Bilgi ve iletiflim teknolojilerindeki geliflmelerle birlikte ka t kullan larak geleneksel posta yoluyla yap lan yaz flma ve belge al flverifllerinin elektronik ortama kaymaya bafllad n vurgulayan Acarer, KEP sistemine neden ihtiyaç duyuldu u konusunda flu bilgileri verdi: ìelektronik ortamda bilgi ve belge paylafl m nda yayg n olarak kullan lan elektronik posta, yaz flmalar n ve bilgi al flveriflinin h zl bir flekilde yap lmas na imkan sa l yor. Ancak gönderilen, al nan, elektronik olarak arflivlenen veya bas l olarak saklanan bir elektronik posta mevcut düzenlemeler çerçevesinde hukuki geçerlili e sahip de il. Bu tür iletilerin içeri inin de ifltirilebilmesi, mesaj n gönderici olarak görünen kifli taraf ndan gönderilmemifl olmas durumu, mesaj n gönderilmifl veya al nm fl oldu unun kan tlanamamas gibi sorunlarla karfl lafl labiliyor. Bu nedenle baz Avrupa Birli i üyesi ülkelerin öncülü ünde internet ortam nda iletilen elektronik postalar n içeri inin de ifltirilmedi ine ve muhataplar na teslim edildi ine dair delilleri sa layan bir sistem olarak KEP ve uygulamalar gelifltirilmifltir. Türkiyeíde de Türk Ticaret Kanunuínda buna iliflkin hükümler konulmufl ve kurumumuz taraf ndan ç kar - lan yönetmelik ve di er düzenlemelerle bu sistem hayata geçirilmifltir.î Baflkan Acarer, KEP sisteminin, yasal olarak geçerli ve teknik olarak güvenli elektronik posta olarak tan mland n ifade ederek, bu sistem sayesinde elektronik postan n kim taraf ndan gönderildi i, al c ya ulafl p ulaflmad, ne zaman ulaflt ve al - c s taraf ndan okunup okunmad gibi bilgilerin hukuki delil oluflturacak flekilde tespit edildi ini belirtti. KEP sisteminde elektronik postalar n ìgüvenilir bir üçüncü tarafî rolünde olan KEP hizmet sa lay c s durumundaki kurulufl vas tas yla gönderilip al nd n anlatan Acarer, bu yaz flmalar n güvenli bir flekilde arflivlendi ini ihtiyaç duyulmas halinde elektronik postaya yeniden eriflilebilme imkan sa land n kaydetti. (AA)

7 20 Haziran 2013 D YARBAKIR - Son y llarda özellikle konut kredi kullan m oran - n n yükselmesi ile kredi kullan m nda yap lan ifllemlerden dolay Tüketici Sorunlar Hakem Heyetlerine baflvurular artt. Tüketiciler özellikle konut kredilerinde al nan dosya masraf, yüksek ekspertiz ve yeniden yap land rma ücreti gibi flikayetlerle Tüketici Sorunlar Hakem Heyetlerine baflvurdu. Diyarbak r da son 6 ayda Tüketici Sorunlar Hakem Heyetlerine yap lan 14 bin baflvurunun yüzde 70 ten fazlas n bankalara dair flikayetler oluflturdu. Tüketici Haklar Derne i Diyarbak r fiube Baflkan Niyazi Kavar, AA muhabirine yapt aç klamada, geçen y l Diyarbak r da faaliyet gösteren Tüketici Sorunlar Hakem Heyetlerine 10 bin 294 kiflinin baflvurdu- unu, bunlardan yaklafl k 8 bin baflvurunun sonuçland n söyledi. Baflvurular n 3 ayda sonuçlanmas gerekti ini ancak çok yo un baflvuru nedeniyle kararlar n bazen 7-8 ay alabildi ini aktaran Kavar, sonuçlanan kararlar n yüzde 89 unun da tüketici lehine sonuçland n belirtti. Geçen y l ve son 6 ayda özellikle bankac l k ifllemleriyle ilgili yo un baflvurular oldu unu ifade eden Kavar, Tüketici, bankadan ya tüketici ya konut kredisi alm flt r. Dosya masraf, ekspertiz ücreti veya kredi kart yla ilgili sorunlard r. Geçen y l 10 bin 294 baflvurunun yüzde 77 si bankac l k ile ilgili sorunlard. Türkiye genelinde de bu oran yüzde 59 dur diye konufltu. Bankalar n neredeyse her türlü ifllem için para ald n vurgulayan Kavar, flöyle devam etti: Gerçekten bankalar son zamanlarda her türlü ifllemlerinden tüketicilerden bir fley almaya bafllad. Yapmalar ve vermeleri gereken bir yaz için bile para al yorlar. Örne in borcun bitti ine dair yaz istendi inde ipote in kald r lmas için para isteniyor. Yap land rma için para isteniyor. Önceki borcu kapat yorlar, yeni borç aç yorlar. Yeniden açt klar dosya için masraf al yorlar. Dosya masraf n n içeri ini de halen kimse anlam fl de il. Ne anlama geliyor, kimse bilmiyor. Mahkemeler, bankalara soruyor, cevap veremiyorlar. Ad n bir Ekonomi dosya masraf koymufllar. Kavar, baz bankalar n faizlerini düflük ama dosya masraf n yüksek gösterdi ini, bazen de tersi yafland - n belirterek, tüketicilerin, bankaya baflvururken sadece faiz oran n de- il, dosya masraf n da sormalar gerekti ini kaydetti. Bu y l n son 6 ay nda sadece Kayap nar ilçesinde Tüketici Sorunlar Hakem Heyetine 6 bin baflvuru yap ld n, Diyarbak r ve ilçelerinde yaklafl k 14 bin baflvurunun oldu unu bildiren Kavar, geçen y l bütün bir y - l n baflvurusu 10 bin 294 iken, bu y - l n ilk 6 ay nda say n n 14 bine yükseldi ini, y l sonuna do ru bu say n n katlanaca n dile getirdi. Baflvuranlar n yüzde 70 den fazlas n n bankac l k ifllemleri ile ilgili flikayetler oldu una dikkat çeken Niyazi Kavar, flöyle devam etti: Ay pl mal ve hizmetler baflvurusu ikinci s rada kald. Bankac l k ifllemleri hepsinin önüne geçti. Çünkü bankac l k ifllemleriyle ilgili çok yo un flikayetler var. Krediler, dosya masraflar ve yeniden yap land rma konusunda istismar oldu u için yo un baflvuru yaflan yor. Bunda bas n n da çok etkisi oluyor. Hakk n elde eden bir tüketici ile ilgili haberler ç k nca di er tüketiciler de bilgi sahibi oluyor. Bas n n kamuoyunu bilgilendirme görevi kapsam nda tüketicilerimiz daha çok bilgileniyor ve baflvuru yap yorlar. Bu güzel birfley. Tüketicilerin bankalara baflvururken her fleyi sormas ve bankalar n evraklar imzalanmadan tüketiciyi bir gün önce bilgilendirilmesi gerekti ine dikkat çeken Kavar, bankan n 1 gün önceden flartlar n tüketiciye bildirmesi gerekti ini anlatt. Ama bankalar n ço u böyle yapm yor. Tüketicilere evraklar imzalat rken, bir gün öncenin tarihi at lm fl ve birgün önce bilgilendirmifl olarak görünen evrak imzalat yorlar. Böyle usulsüz ifllemler yap l yor. Tüketiciler buna dikkat etsinler diyen Kavar, sadece kredinin faizine de il, tüm maliyetine bak lmas gerekti ini bildirdi. En düflük maliyetli kredi al nmas gerekti ini, hayat ve konut paket sigortas yapt rman n zorunda olmad - n belirten Kavar, bankalar n bunu tüketicilere bildirmesi gerekti ini söyledi. Koyu siyah harflerle 16 punto yaz lm fl bildirim yaz n n içerisinde olmas laz m. Ama maalesef halen bankalar dosya masraf ve yüksek oranda ekspertiz ücreti al yor, hayat ve konut paket sigortas yapt r yor. Tüketicilerin bunlardan sonra haberi oluyor diyen Kavar, daha sonra tüketicilerin Tüketici Sorunlar Hakem Heyetlerine baflvurdu unu, heyet kararlar n n da ba lay c oldu unu bildirdi. Tüketici Haklar Derne i Diyarbak r fiube Baflkan Niyazi Kavar, bankac l k ifllemlerinde tüketici ma duriyetinin giderilmesi için yasal düzenleme yap lmas gerekti ini sözlerine ekledi. (AA) YARIN Tüketiciler, en çok bankalardan flikayetçi Tüketiciler banka kredilerinde al nan dosya masraf, yüksek ekspertiz ve yeniden yap - land rma ücreti gibi flikayetlerle Tüketici Sorunlar Hakem Heyetlerine baflvuruyor. 7 Egeli ihracakç lar ABD li ifladamlar n a rlad ZM R - Ege Deri ve Deri Mamulleri hracatç lar Birli i Yönetim Kurulu Baflkan Jak Galiko, ABD den ticari heyetlerin Türkiye yi daha fazla ziyaret etmesini istedi. Illinois Ticaret ve Ekonomik Kalk nma Ajans ve Türkiye nin fiikago Baflkonsoloslu u Ticaret Atafleli i taraf ndan organize edilen program kapsam nda zmiríe gelen ticari heyet, Ege hracatç Birlikleriíni (E B) ziyaret etti. hracatç larla yap lan toplant da konuflan Galiko, Illionis Ticaret ve Ekonomik Kalk nma Ajans ín n ziyaretinden memnun olduklar n, ABD ile süregelen ticari iliflkilerin artmas yönündeki temennileri dile getirerek, ABD den ticari heyetler Türkiye yi daha fazla ziyaret etmeli dedi. Türkiyeíde ifl birli i, yat r m ve pazarlama olanaklar n n oldukça fazla oldu unu kaydeden Jak Galiko, küresel krizde pazar çeflitlili ine gidildi i için ihracat n fazla olumsuz etkilenmedi ini belirtti. Türkiye hracatç lar Meclisi (T M) Sektörler Konseyi Üyesi ve Ege Tütün hracatç lar Birli i Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Noyan Gürel ise Türkiye nin 2023 hedefinin 500 milyar dolarl k ihracat oldu unu hat rlatarak, Devlet politikas olarak kabul edilen 2023 hedefleri kapsam nda ihracatç lara büyük görev düflüyor ihracat hedefine kararl bir flekilde yap lacak do ru ve verimli ticari iflbirlikleri sayesinde ulafl labilecektir. Bu nedenle iflbirliklerimizi artt rmak, Ege hracatç Birlikleri olarak bizleri çok mutlu ediyor diye konufltu. Illinois Eyaleti Ticaret ve Yat r m Ofisi Uluslararas Ticaret Direktörü Iwona Bochenska da flunlar söyledi: Türkiye ile özellikle zmir ile oldukça güzel projelere imza atabiliriz. Türklerle olan ticari ifl birli imizin her geçen gün artmas ndan oldukça memnunuz. Burada ihracat konusunda sizlerden oldukça verimli detaylar ö rendik. (AA)

8 8 YARIN Ekonomi STANBUL - Yapaca yat r mla ilgili görüflmeler için geldi i stanbul da AA muhabirinin sorular n yan tlayan Shami, Filistin de do dum. Tabii ki oraya sadakatim önce gelir. Ancak oradaki iflgal koflullar, ihracat ve ithalattaki zorluklar malum. Türkiye benim ikinci vatan m oldu dedi. Çok k sa bir süre içinde ürünlerimizin Avrupa ve Ortado u da t m merkezi Türkiye olacak diyen Shami, Yüzlerce kiflilik bir ekip kuruyoruz. Türkiye deki kozmetik sektörünü bir gömlek yukar tafl yaca m za inan yorum fleklinde konufltu. Shami, pek çok kez geldi i Türkiye de, kendisine ortak olarak seçti i ifl adam Yaflar ncesu ile tan flmas n, Kaybetti im kardeflimi bulmuflum gibi hissettim diye anlatt i. Birlikte Ankara ve Kayseri baflta olmak üzere çeflitli flehirlere gittik, valilerle, belediye baflkanlar yla görüfltük. Cumhurbaflkan Abdullah Gül ile de görüflme olana buldum diyen Shami, Yat r m m z memleketi Kayseri de yapacak olmam z Cumhurbaflkan Gül ü memnun etti dedi. Shami, Türk insan n n özelli i, memleketini sevmesi ve ifl adamlar n çekmek istemesi. ABD deki Türk Ticaret Odas üyeleri de oradaki en sevecen, en aktif, en çal flkan insanlar de erlendirmesini yapt. Üç kuflakt r ö retmenlik yapan bir ailenin mensubu oldu unu anlatan Shami, kendisinin de 1965 y l nda ABD ye e itim bilimi ö renimi görmek için gitti ini, ancak karar n de- ifltirdi ini söyledi. Shami, Okula giderken bir yandan da restoranlarda garsonluk yap - yordum. Bir gün, kozmetik kolejine gittiklerini söyleyen baz k zlarla karfl laflt m. Do rusu, kozmetik kolejini ilk defa duyuyordum. lgimi çekti, davet ettiler. Saç kesmeyi ö renebilece- imi ve belki de ö rencilerin saçlar n kesmenin, masalar n temizlemekten daha iyi bir ifl olabilece ini düflündüm diye konufltu. Bir hafta, iki hafta derken, 49 sene önce iflin içine dald m diyen Shami, sözlerini flöyle sürdürdü: Ailem karfl ç kt. Bunun, baflar l bir ö renci için uygun bir ifl olmad - 20 Haziran 2013 Teksasl Farouk Shami, yat r m için Türkiye yi seçti Filistin kökenli ABD li ifladam Farouk Shami, sahibi oldu u kozmetik flirketi CHI nin Avrupa ve Ortado u da t m merkezini Türkiye de kuraca n aç klad. n düflünüyorlard. Bense kuaförlü ü hem sanat, hem de iyi bir gelir kayna olarak görüyordum. Babama karfl geldim. Asl nda ona, Tamam, okulumu bitirece im, doktora da yapaca m ama bana kuaför olmam için izin verecek misin? dedim, o ise Kesinlikle hay r, bu bizim ailemize göre bir ifl de il diye kestirip att. Hayat mda ilk ve son defa babama karfl geldim ve kuaför oldum. Babas n n bunun üzerine kendisini Filistin e geri ça rd n anlatan Shami, Orada da babamdan gizli bir kuaför salonu açt m. Ancak 1967 savafl patlak verdi. flgal alt nda daha fazla yaflayamazd m. ABD de demokrasinin tad n alm flt m, oraya döndüm dedi. Saç boyama alan nda uzmanl k kazand n belirten Shami, 1985 te saç boyalar nda kullan lan amonyaka karfl kendisinde alerji geliflti ini, doktorlar n kati bir flekilde bu ifli sürdürmesine karfl ç kt n söyledi. Kalbim k r lm flt. Saç yapmay b rakt m diyen Shami, sonraki birkaç y l boyunca Suudi kraliyet ailesinin özel kuaförü olarak çal flt n anlatt. Bir ara emlak ifline girmeyi düflünse de kozmetik sektöründen vazgeçemedi ini, yine biz güzellik salonu açt n anlatan Shami, bir yandan da evinin garaj nda kurdu u küçük laboratuvarda çal flarak amonyaks z saç boyas gelifltirdi ini, kendisine ifl hayat ndaki baflar y da bu buluflun getirdi ini kaydetti. Sermayem bin dolard. Sadece kendi salonum için üretim yaparak bafllad m ama pek çok kuaför bu iflin nas l oldu unu ö renmek için bana geliyordu. Sonra distribütörler gelmeye bafllad. Garajdaki üretimi sat n ald m küçük bir mekana tafl d m ve saç boyas üretimine h z verdim. Güzellik sektörüne üretici olarak girmifltim. Asl nda saç boyas na alerjisi olan çok say da kuaför vard ama alternatifleri yoktu. Sa l k için tehlikesi büyüktü ama b rakam yorlard. Çevre, e itim ve ahlak kavramlar n üretim felsefesinin parças haline getirdi ini belirten Shami, Kozmetik sektöründeki üreticiler eski moda ifl yap yorlard. Bütün ürünler, güzellik iflini bilmeyen, anlamayan kimyac lar taraf ndan üretiliyordu. Kimya okuyan ilk kuaför ben oldum. 34 y l m kozmetik kimyaya ay rd m. Her gün en az bir saatimi buna ay rd m dedi. Shami, mesle ine bilimsel yaklafl mla e ildi ini belirterek, y llar içinde baflka kozmetik ürünlerinde de yeniliklere imza att n ifade etti. lk defa bir kuaför, kuaförler için ürün gelifltirmeye bafllad diyen Shami, ürünlerinde do ay takip etti ini vurgulad. Gelifltirdi i ürünlerin ABD de büyük baflar kazand n belirten Shami, bu ülkedeki kad nlar n yüzde 97 sinin CHI markas n tan d - n kaydetti. Shami, CHI, kozmetik sektörünün Coca Colas gibi oldu dedi. ABD nin Teksas eyaletinde 2009 y l nda Demokrat Parti den valilik için aday da olan Shami, siyasete girmesiyle birlikte bu ülkede ilk ciddi ayr mc muameleyi yaflad n da kaydetti. Demokrat parti içinde 6 adayd k. Önde gidiyordum ama bir gün partiden arad lar ve Sen bir ifl adam s n, valilik de vali yard mc l kadar önemli bir ifl de il. Senin vali yard mc l için yar flman istiyoruz dediler. Kesinlikle olmaz, ben valilik için yar flaca m dedim. ABD de ilk kez ciddi bir ayr mc l k hissettim. Medya da beni ABD li, Teksas l olarak de- il, Müslüman, Filistinli olarak gündeme tafl yordu. Tabii ki öyleydim ama Teksas valili i için yar fl yordum, Ramallah veya Filistin için de il. Teksas da maalesef hala koyu renklilere ve göçmenlere ayr mc l k var diyen Shami, Demokrat Parti nin Teksas taki liderinin birkaç hafta önce kendisini yeniden partiye davet etti ini, fakat kendisinin, Ba ms z olarak daha iyi hizmet edebilece- ime inan yorum dedi ini aktard. Her fleye ra men ABD de sahip oldu u statüden memnun oldu unu anlatan Shami, ABD de, do du um ülkedekinden daha fazla ayr cal a sahibim. Filistin de askere bile gidemem. srail iflgali alt nday z ama ABD de Ulusal Savunma Üniversitesi nin yönetim kurulu üyesiyim. ABD li generallerle çal fl yorum, bu bir ayr cal k. ABD benim için dünyada yaflayabilece im en iyi yer. Filistinli olmaktan gururluyum ama ABD li olmaktan da gururluyum diye konufltu. (AA)

9 20 Haziran 2013 Ekonomi YARIN Babacan: fiiddetin bir araç haline gelmesine izin veremeyiz Baflbakan Yard mc s Ali Babacan, Taksim Gezi Park ndaki olaylara iliflkin, Burada geri ad m atarsak, hükümete bir fleyler dikte etmenin methodu haline gelir. fiiddetin bir araç haline gelmesine izin veremeyiz dedi. STANBUL - Babacan, Euromoney Eurasia Financial Forum da yapt - konuflmada, sosyal hayat n çok aktif oldu u bir dönemde stanbul da bu toplant n n önemli oldu unu belirterek, Üstelik toplant n n yap ld yer öyle bir co rafi konumda bulunuyor ki Taksim Meydan ndan 500 metre uzakta. Uluslararas medyada bir sürede görmekte oldu unuzdan daha farkl bir manzara var diye konufltu. Taksim Gezi Park ndaki olaylara iflaret eden Babacan, flunlar söyledi: Olaylar, buradan yürüyerek gidebilece iniz çok küçük bir parkta bafllad. Küçük bir gruptu ve bu insanlar n çevre kayg lar vard. Kayg lar gayet hakl yd ve geliflmeleri protesto ediyorlard. Sonra baz illegal örgütler ki bunlar n aras nda Ankara daki ABD Büyükelçili ine bombayla sald ran örgüt de vard. Bu protestoyu sömürmeye, istismar etmeye bafllad lar. Kendi davalar için bir ortam gördüler. Dolay s yla iflin do as de iflmeye bafllad. Sonra daha büyük fleyler oldu. Bizim için sürpriz olan buydu. Onun analizini yapmam z ve stratejilerini belirlememiz laz m. Babacan, televizyon ve gazetelerde görülen kalabal n çok heterojen bir grup oldu unu ifade ederek, Çok farkl niyetleri, özlemleri, görüflleri, flsizlik artt ANKARA - Türkiye statistik Kurumunun (TÜ K) Hanehalk flgücü statistikleri, 2013 Mart Dönemi Sonuçlar na göre, geçen y l n mart ay nda 2 milyon 615 bin olan iflsiz say s, 186 bin artarak 2013 y l mart ay nda 2 milyon 801 bine ulaflt. Ayn dönemde istihdam ise 23 milyon 817 binden, 24 milyon 974 bine ç kt. flgücüne kat lma oran, mart ay nda geçen y l n ayn ay na göre 1,6 puan art flla yüzde 50,2 olarak belirlendi. Ekonomi Bakan Zafer Ça layan, Türkiye ekonomisinin, 1 y lda 1 milyon 157 bin kifliye istihdam yaratt n belirterek, iflsizlik rakamlar n n, insanlar ifllerini kaybetti i için de il, daha fazla insan istihdam pazar na girdi i için artt n ifade etti. Bakan Ça layan, Türkiye statistik Kurumunun (TÜ K) mart ay iflgücü verilerini de erlendirdi. Aç klanan verilerin flubat-mart-nisan döneminde iflsizli in yüzde 10,1 olarak gerçekleflti ini gösterdi ini vurgulayan Ça layan, geçen y la göre daha yüksek, geçen aya göre ise daha düflük bir iflsizlik oldu unu kaydetti. Geçen y l mart döneminde iflsizlik oran n n yüzde 9,9 oldu unu hat rlatan Ça layan, flöyle devam etti: beklentileri olan insanlard. Dolay s yla bunlar birbirinden ay rmak zorunday z. Grup grup ay rmak ve olaylara öyle bakmam z laz m. E er analizimiz sa l kl ve stratejilerimiz uygun olacaksa bunu yapmam z laz m diye konufltu. Finansal sektörde de farkl farkl müflterilerin bulundu unu ve bunlar n birbirinden ayr larak politikalar uyguland n an msatan Babacan, flunlar kaydetti: fiiddete dayanan illegal örgütler için güçlü durmal y z ve güçlü davranaca z. Hiçbir flekilde baz gruplar fliddete baflvurdu diye birfley yapm yor olmayaca z. Arabalar, dükkanlar yak - yorlar, otobüsleri deviriyorlar, molotof kokteyli at yorlar, polise atmak için demir bilyeler kullan yorlar. Bu konuda hiçbir hoflgörü olamaz. fiiddet varsa hükümet gayet kararl duracakt r. Hiçbir geri ad m atmayacakt r. Çünkü burada geri ad m atarsak, o zaman bu bir method haline gelir. Hükümete bir fleyler dikte etmenin methodu haline gelir. fiiddetin bir araç haline gelmesine izin veremeyiz. Bu aç dan bak l nca iflsizlik artm fl gibi görünüyor. Do ru iflsizlik artt. Ancak bu, insanlar ifllerini kaybetti i için de il, daha fazla insan istihdam pazar na girdi i için yani iflgücüne kat l m artt için oldu. Geçen y l iflgücüne kat l m oran yüzde 48,6 idi. Bu y l yüzde 50,2íye ç kt. Say sal olarak iflgücü say s geçen y la göre 1 milyon 345 bin artarak, 27 milyon 776 bin kifliye ulaflt. Yani istihdam piyasas bu kadar büyüdü. Ekonomimiz bu art fl n yüzde 86 s na istihdam sa layabildi. stihdam say s geçen y la göre 1 milyon 157 bin artarak 9 Babacan, çevre kayg lar olan insanlara da kulak verdiklerini vurgulayarak, Baflbakan Recep Tayyip Erdo- an n sabahlara kadar iki ayr gün bar flç l göstericilerle görüflmeler yapt n hat rlatt. Ali Babacan, Gezi Park ile ilgili olarak davan n devam etti ini ve mahkeme karar n n beklenece ini belirterek, sözlerini flöyle sürdürdü: Amac m z o bölgede zaten olan bir binayi yeniden infla etmekti. Böylece stanbul u eski haline çevirmekti. Ama flimdi fluna karar verdik. Bu binan n yeniden yap l p yap lmamas için stanbul un sakinleri taraf ndan oylama yap lacak. Olaylar n yat flmas n bekliyoruz. fiiddete karfl hiçbir hoflgörü olmayacak. Babacan, hükümet olarak görevlerinin bu bölgede yaflayan veya Türkiye nin baflka bir yerinde yaflayanlar için güvenliklerini sa lamak oldu unu ifade ederek, Hükümetimiz kurulal 10 y l 8 ay geçti. Çok çaba gösterdik. Tu la üzerine tu la koyduk. stikrar n ve güvenin öneminin fark nday z. Halk m zdan ald m z destekle Türkiye deki de iflikli i gerçeklefltiren biziz. Hiçbir fliddeti araç yapan grubun, bunu Türkiye den çalmas na izin vermeyece iz fleklinde konufltu. (AA) Türkiye de iflsizlik oran, mart ay nda geçen y l n ayn ay na göre 0,2 puan artarak yüzde 10,1 oldu. Mart ay nda kentsel alanlarda iflsizlik oran y ll k bazda 0,1 puan artarak yüzde 11,7 ye, k rsal alanlarda ise 0,4 puan artarak yüzde 6,8 e yükseldi. 24 milyon 974 bin kifliye ulaflt. Bu ekonomimizin üretken bir ekonomi oldu unu, hemen hemen tüm sektörlerde istihdam art fl oldu unu gösteriyor. Mal ve hizmet sektörlerindeki ihracat art fl da istihdam art fl n destekliyor. flsiz say s ise geçen y la göre 186 bin artarak 2 milyon 801 bin kifli oldu. Gönül ister ki, bu say çok daha az olsun. Ama dünya ekonomisindeki konjonktür gere i bunu do al bir sonuç olarak görmek laz m. Tabii ekonomimizdeki yavafllaman n da bunda etkisi var. Ancak inan yorum ki, gelecek aylarda bunda daha da iyi sonuçlar görece iz. (AA)

10 10 YARIN Ekonomi KOCAEL - Gençer, AA muhabirine yapt aç klamada, Türkiye nin sertifikal tohum üretiminin her y l art fl gösterdi ini belirterek, 2002 de yaklafl k 144 bin ton olan tohum üretiminin geçen y l 645 bin tona ulaflt n anlatt. Tohum üretiminin y lda yaklafl k 40 bin ton artt na dikkati çeken Gençer, geçen y l üretilen sertifikal tohumlu un yüzde 86 s n bu day, patates ve arpan n oluflturdu- unu vurgulad. Gençer, 2002 de yaklafl k 17 milyon dolar olan tohum ihracat - n n 10 y lda yaklafl k 7 kat artt n dile getirerek, geçen y l 119 milyon dolar tohum ihracat yap ld - n ifade etti. Türkiyeínin tohumluk ihracat - n n yüzde 80 ini m s r, ayçiçe i ve pamuk gibi tarla bitkilerinin oluflturdu unu aktaran Gençer, yüzde 15íini ise sebzelerin teflkil etti ini kaydetti. Son iki y l n ortalamas na bak ld nda Türkiyeínin bir numaral tohumluk ihracat kalemi, 55 milyon dolarla hibrit ayçiçe idir diyen Gençer, bunu m s rla pamu- un izledi ini, sebze tohumluklar - n n ihracat ndan sa lanan gelirin ise yaklafl k 18 milyon dolar oldu- unu vurgulad. Türkiye nin her y l 25 ülkeye tohumluk ihraç etti ini aktaran Gençer, Bunlar n önemli bir k sm Avrupa ülkeleri olup, aras nda Ukrayna, Rusya, talya, Avusturya, Macaristan, Hollanda, Yunanistan, spanya ve Fransa bulunmaktad r. Irak, ran, Ürdün ve srail ise Türkiyeínin ihracat yapt bafll ca Ortado u ülkeleridir. Türkiye, ayr ca Pakistan, Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan gibi ülkelere de ihracat yapmaktad r diye konufltu. Gençer, Türkiyeínin geçen y l en çok yüzde 14 le Rusya, yüzde 13,3 le talya ve yüzde 13 le Ukrayna ya ihracat yapt na iflaret ederek, flunlar dile getirdi : Türkiyeínin tohumluk ihracat son 11 y lda istikrarl bir art fl sergilemifltir sürecinde tohumluk ihracat, her y l yaklafl k 10 milyon dolar art fl gösterdi. Bu y l tohumluk ihracat n n yüzde 8-10 artmas ve 2013 tohumluk ihracat n n 130 milyon dolar n üzerine ç kmas beklenmektedir. Bunun ötesinde orta vadede yap lacak çal flmalara ve yeni pazarlar n ortaya ç kmas na paralel, ihracat n önemli oranda artmas söz konusu olabilecektir. Özellikle tarla bitkileri tohumlu u üretimi ba lam nda Avrupa ülkelerinde söz konusu arazi sorunu ve yüksek maliyetler, ülkemiz için f rsata dönüflebilir. Türkiyeínin tohumluk ihracat pazarlar n n Avrupa ve Avrasya ülkelerinden olufltu una dikkati çeken Gençer, Bu pazarlarda genifllemeler olmas ihtimali var. Bunun d fl nda Türkiyeínin özellikle Irak ve ranía ihracat n art rmas söz konusu olabilir. hracat n ekseni 20 Haziran 2013 Tohum sektöründe ihracat beklentisi 130 milyon dolar Türkiye Tohumcular Birli i (TÜRKTOB) Baflkan Y ld ray Gençer, bu y l tohumluk ihracat n n geçen y la göre yüzde 8-10 artarak, 130 milyon dolar n üzerine ç kmas n beklediklerini söyledi. STANBUL - Avrupa otomobil pazar bu y l n ilk befl ay nda yüzde 7 darald. Otomotiv Distribütörleri Derne i (ODD) aç klamas na göre, AB (27) ve EFTA ülkeleri toplam na göre otomobil pazar 2013 y l Ocak-May s döneminde geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 6,8 küçüldü ve toplam 5 milyon 261 bin 272 adet seviyesinde pazar gerçekleflti. Geçen y l n ayn döneminde sat fl 5 milyon 642 bin 271 adet düzeyindeydi y l Avrupa otomobil pazar nda 4. çeyrekte bafllayan daralma, 2012 y l n n ard ndan 2013 y l nda da aylar itibari ile daralmay sürdürmüfl ancak 2013 y l nisan ay nda ayl k bazda yüzde 1,8 art fl yaflan rken may s ay nda ise otomobil pazar nda tekrar düflüfl (yüzde -5,9) görüldü y l may s sonunda en yüksek sat fl yüzde 8,8 düflüfle ra men 1 milyon 219 bin 717 adet ile Almanya da gerçekleflti. AB (27) ve EFTA ülkeleri toplam na göre 2013 y l Ocak-May s döneminde geçen y l n ayn dönemine göre en sert düflüfl yüzde 30,8 ile Hollanda da, ard ndan yüzde 20,9 ile Romanya da ve yüzde 19,4 ile Finlandiya da görüldü. Daralma yaflayan di er ülkeler aras nda rlanda, Çek Cumhuriyeti, Fransa, talya, sveç, Avusturya, Almanya, Yunanistan ve Bulgaristan gibi ülkeler yer ald y l Ocak-May s döneminde geçen y l n ayn dönemine göre sat fllar n en çok artt ran ilk üç pazar s ras yla, Estonya yüzde 18, ngiltere yüzde 9,3 ve Danimarka yüzde 6,9 oran yla yer ald. AB (27) ve EFTA ülkeleri toplam na göre otomobil pazar 2013 y l may s ay nda 2012 y l ayn ay na göre yüzde 5,9 azald ve toplam 1 milyon 83 bin 430 adet seviyesinde pazar gerçekleflti. Geçen y l n ayn ay nda ise sat fl 1 milyon 151 bin 531 adet düzeyindeydi. AB (27) ve EFTA ülkeleri toplam na tarla bitkileri üzerine yo unlaflm fl durumda. Sebze tohumlu u ihracat n n artmas ile ihracat n dünyan n farkl ülkelerine yönelmesi mümkün fleklinde konufltu. Gençer, dünya tohumluk ticaretinin yaklafl k 10 milyar dolar oldu- unu belirterek, 2012 y l nda Türkiyeínin toplam tohumluk ithalat yaklafl k 196 milyon dolar. Buna göre, tohumluk ihracat n n ithalat karfl lama oran son y llarda yüzde civar na yükselmifltir ifadesini kulland. Türkiye nin dünyan n 7 nci tar msal büyüklü e sahip ülkesi oldu- unu, tohumluk kullan m nda da dünyan n ilk 10 ülkesi aras nda yer ald n an msatan Gençer, sözlerini flöyle tamamlad : Bu durum Türkiyeíde güçlü bir tohumluk iç talebinin varl n gösterir. Ayr ca Türkiye tohumluk yetifltirme bak m ndan uygun iklim ve topra a sahip olup, çok say da özel flirketten oluflan yayg n ve güçlü bir tohumluk sanayisine sahiptir. Hali haz rda, kurulu tohumluk iflleme kapasitesi olarak Türkiye dünyan n say l ülkeleri aras nda yer almaktad r. (AA) Avrupa otomobil pazar y l n ilk befl ay nda yüzde 7 darald göre 2013 y l May s ay nda geçen y - l n ayn ay na göre en sert düflüfl yüzde 47 ile Romanya da, ard ndan yüzde 37 ile Hollanda da ve yüzde 22,7 ile Bulgaristan da görüldü. Daralma yaflayan di er ülkeler aras nda rlanda, Fransa, Avusturya, Almanya, Litvanya, talya, Letonya ve sviçre gibi ülkeler yer ald y l May s ay nda geçen y l n ayn ay na göre sat fllar n en çok artt ran ilk üç pazar s ras yla; Finlandiya yüzde 39,8, Estonya yüzde 18,2 ve ngiltere yüzde 11 oran yla yer ald. (AA)

11 Ekonomi 20 Haziran ÇANAKKALE - Türkiye nin önemli elma üretim merkezlerinden Bayramiç ilçesinde çiftçiler, ürünün pazar pay n n artmas ve ekonomik rahatlama için her Mehmetçi e bir elma verilmesi önerisiyle Milli Savunma Bakanl na baflvurdu. Bayramiç Ziraat Odas Baflkan smail Pehlivan, AA muhabirine yapt aç klamada, ilçenin yaklafl k 27 bin dekar alanda y lda ortalama bin ton elma rekoltesine sahip oldu unu söyledi. Bu y l elma rekoltesinin geçen senelere oranla düflük olaca n tahmin ettiklerini belirten Pehlivan, Bu y l hava flartlar iyi gitmedi. Bölgemizde genelde klasik elma türleri yetifliyor. Klasik a açlarda döllenme sorunu yafland. Umar m üretici baz nda olumlu netice al r z dedi. Pehlivan, elman n pazar pay n n art - r lmas ve üreticiye daha fazla gelir getirmesi amac yla Milli Savunma Bakanl - na bir yaz göndererek, Her Mehmetçi- e Bir Elma Kampanyas bafllat lmas n talep ettiklerini anlatt. Elma üreticisinin geçen y l fiyatlar ve ekonomik koflullar nedeniyle ma dur oldu una dikkati çeken Pehlivan, flöyle devam etti: Bakanl a verdi imiz yaz dan olumlu netice ald k. Bakanl k, kuvvet ve bölge komutanl klar na, birliklerde elma tüketiminin art r lmas na yönelik yaz lar gönderdi. Umar m bu da üreticimiz ad na olumlu bir ad m olacakt r. Projenin pilot bölge olarak Çanakkale den bafllat lmas - n talep ediyoruz. Çünkü bir ürünün al - c s devlet oldu unda pazar pay otomatik olarak yükselir. Zaman zaman G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl n n da bu tür uygulamalara destek vermesini bekliyoruz. Nas l ki süt projelerine destek olunuyorsa meyvecilik alan nda da destek sa lanmal, meyve üreticisi ma dur edilmemelidir. Bu kapsamda zaman zaman elma al mlar yap lmal d r. Bu da bizim için sevindirici olacakt r. smail Pehlivan, projeyi okullarda da yayg nlaflt rmak istediklerini ancak bunda henüz baflar l olamad klar n dile getirdi. Okullarda cips ve gazl içecek tüketiminin azalt lmas ve ö rencilerin meyve YARIN Üreticilerden Her Mehmetçi e bir elma önerisi KARE BULMACANIN ÇÖZÜMÜ tüketimine yönlendirilmesi gerekti ine iflaret eden Pehlivan, Bunu gerçeklefltirebildi imiz takdirde üreticimiz hem ekonomik anlamda rahatlayacak hem de asker ve ö rencilerimiz kaliteli ürün tüketecek ifadesini kulland. (AA) K U R U S I K I 2 O Z A N T O R A K 3 R A M S I R A C A 4 E K A B R B A M 5 L N A R N R E 6 A L H A M A L T 7 S A N A Y D E 8 Y Ü R E T M D 9 O R A T K R E 10 N A A T L A D N 11 F A M M 12 K A R A K T E R K 13 A D E N T E T A 14 R A K E N A R 15 A N E L E L L A 16 Y L M E M A L 17 E L E N K A N A 18 L A M N A T O M 19 L A F R A S A 20 B E N E K K A S K

12 12 YARIN Ekonomi ANKARA - Çiftçi, AA muhabirine yapt aç klamada, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl aras nda imzalanan ifl birli i protokolü kapsam nda, KOS- GEB ile Giriflimci Engel Tan maz projesini bafllatt klar n belirterek, proje ile engellileri, ifl gücü piyasas na dahil ederek ekonomik ve sosyal yönden güçlendirmeyi amaçlad klar n söyledi. Engellilerin istihdam nda kamu ve özel sektörde imkanlar n s n rl oldu una dikkati çeken çiftçi, giriflimcili in engellilerin kendi ifline sahip olma imkan verece ini vurgulad. Giriflimci olmak isteyen engellilerin ve engelli yak nlar n n, Engelli ve Yafll Hizmetleri Genel Müdürlü ünün internet sayfas ndaki Kendi flimi Kurmak stiyorum dü mesine t klay p, formu doldurarak baflvuru yapabilece ini anlatan Çiftçi, projeye tüm Türkiye den kat l m oldu unu ifade etti. Giriflimcilik için Türkiye genelinde 4 bin 500 e yak n engelli baflvuru yapt. Bu, 4 bin 500 engelli giriflimci aday demek. Bu sene bitmeden 4 bin 500 baflvurudan en az binine e itim vermek ve sertifika alan bu kiflilerin proje yazar hale gelmesini hedefliyoruz. Bu y l sonuna kadar 4 bin 500 ün tamam n da e itmeye gayret edece iz. Kendi iflini kurmufl engelli say s n n da y l sonuna kadar 50 olmas n amaçl yoruz. Giriflimci olmak için baflvuruda bulunan engellilerin fikur taraf ndan 3 hafta devam eden giriflimcilik kursuna kat ld n, kursta baflar l olanlara sertifika verildi ini ifade eden Çiftçi, engellilere ücretsiz verilen kurslarda, giriflimcili- in ne oldu unun, Türkiye deki giriflimcilik alanlar n n neler oldu unun, iflin nas l kuruldu unun anlat ld n dile getirdi. Çiftçi, baflvuru yapan 4 bin 500 engelliden ilk etapta 200 üne giriflimcilik e itimi verildi ini bildirdi. Çiftçi, giriflimcilik sertifikas alan engellilerin hibe deste i için KOSGEB e baflvurabilmesi için proje haz rlamas gerekti ine iflaret ederek, sözlerini flöyle sürdürdü: Proje yaz l rken ifl plan, iflin nerede kurulaca ve adres bilgisi isteniyor. Somut bir fleyler bekleniyor. Bunlar tam olursa proje çok büyük ihtimalle kabul ediliyor. Biz, proje yazarken engellilerimizi onlara rehberlik edecek koçlarla buluflturuyoruz. Ankara Sanayiciler Derne i ile TOBB, koçluk konusunda bize yard mc olacaklar sözünü verdi. fladamlar m zdan ciddi bir destek geliyor. Örne in, tekstil sektöründe ifl kurmak isteyen bir engelliye, tekstil alan nda ifl kurmufl bir patron proje yazarken rehberlik edecek, yol gösterecek, tecrübe aktaracak. Böylece, kafalardaki iflimi nas l kurar m, nerede kurar m, kimleri çal flt rmal y m gibi sorular cevaplanacak. Bu aflamay yapmazsak, hadi, yaz projeni getir dedi imizde, daha çok bekleriz, projeler gelmez. Kafalar nda birfley oluflturmak gerekiyor, bunu gerçekçi bir flekle dönüfltürmek gerekiyor. fladamlar m zdan ciddi bir destek bekliyoruz. KOSGEB in, engellilerin proje yazmalar na destek verecek bir ekibi de e itece ine dikkati çeken Çiftçi, l müdürlüklerimizde birer kifli bu projelerin nas l yaz laca n da biliyor olacak. Bunu hemen bu ay içinde tamamlayaca z. Her ilde bu dan flmanl ekibimiz de yapacak dedi. KOSGEB in engelli giriflimciler için verdi i destekler flöyle: flletme kurulufl deste i: Geri ödemesiz olan bu deste in üst limiti için 3 bin lira olup, iflletme kurulufl giderlerini kaps yor. Kurulufl dönemi makine, teçhizat, yaz l m ve ofis donan m deste i: flletmenin kurulufl tarihinden itibaren 12 ay içinde sat n al nan makine, teçhizat, yaz l m ve ofis donan mlar için geri ödemesiz olarak verilen bu deste in üst limiti 15 bin lira. flletme giderleri deste i: Deste in bafllang ç tarihinden itibaren 24 ay içinde gerçekleflen iflletme giderlerine yönelik geri ödemesiz olarak verilen deste in üst limiti her ay için bin lira olmak üzere toplam 12 bin lira. Personel net ücretleri, iflyeri kiras, elektrik, su, s tma, telekomünikasyon, ifl yerinde ürün ve hizmet üretim amaçl kullan lan makine ve teçhizata ait yak t giderleri iflletme gideri olarak say l yor. Sabit yat r m deste i: Bafllang ç tarihinden itibaren 24 ay içinde sat n al nacak, makine ve teçhizat için teminat karfl l geri ödemeli verilen bu deste in üst limiti 70 bin lira. (AA) 20 Haziran bin 500 engelli, kendi iflini kurmak için yola ç kt Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl Engelli ve Yafll Hizmetleri Genel Müdürü Aylin Çiftçi, 4 bin 500 e yak n engellinin giriflimci olmak için baflvuru yapt n belirterek, Kendi iflini kurmufl engelli say s n n da y l sonuna kadar 50 olmas n amaçl yoruz dedi. Gül suyu art k içilebilecek ISPARTA - Gül ve Gülya Sat fl Kooperatifi nin (GÜLB RL K) G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl na yapt gül suyunun g da maddesi olarak kullan lmas yönündeki baflvuru kabul edildi. GÜLB RL K bakanl ktan ald tescil belgesi ile üretti i gül suyu ambalajlar na art k içilebilir ibaresi koyacak. GÜLB RL K Genel Müdürü Hasan Çelik, AA muhabirine yapt aç klamada, bakanl n gül suyunun g da ürünü olarak kullan lmas yönünde yapt klar baflvuruyu kabul etti ini ve gül suyunun g da ürünü olarak tescilledi ini belirtti. 8 bin kay tl üreticilerinin bulundu unu ve Isparta da yetifltirilen gül çiçe inin en büyük al c lar ndan biri olduklar n söyleyen Çelik, GÜLB RL K in gül çiçe inden, gül ya yan nda kurduklar Rosense firmas ile gül konkreti üretimi de yapt n kaydetti. Gül ya üretimi s ras nda yüzde 100 do al gül suyu da elde ettiklerini vurgulayan Çelik, yap lan bilimsel çal flmalarda gül suyunun sa l a olan yararlar n n ortaya konmas ile gül suyuna olan ra betin artt n bildirdi. Gül suyunun içilmesi halinde atefl düflürücü, mide, ba rsak rahats zl klar n düzenleyici ifllevleri yerine getirdi ini dile getiren Çelik, bu kapsamda GÜLB RL K olarak gül suyunun g da maddesi olarak tescillenmesi için G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl na baflvurduklar n anlatt. Çelik, bakanl n baflvuruyu kabul etti ini ve gül suyunun g da ürünü olarak tescilledi ini belirtti. (AA)

13 20 Haziran 2013 D fl Haberler YARIN 13 Tayland da hükümet karfl t beyaz maskeli yürüyüfl BANGKOK - Tayland da sosyal medyada organize olan göstericiler, baflkent Bangkok ta beyaz maskelerle hükümet karfl t yürüyüfl düzenledi. Bangkok un merkezi Ratchadamri sokaklar bugün beyaz maskeli insanlar ile doldu taflt. Gösteriye kat lan grup kendini " V for Thailand" olarak tan ml yor. Grubun sosyal medya üzerinden organize etti i ve 3 bin kiflinin kat lmas beklenen gösteriye bugün yaklafl k 10 bin kiflinin kat ld ifade ediliyor. Eylemcilerin açt pankartlarda "Yolsuzlu a hay r, Tayland Baflbakan Yingluck Shinawatra için istifa" yaz lar göze çarpt. Grup ülke çap nda 25 ayr flehirde ayn saatte bir araya gelerek, flu anki baflbakan protesto etti. Tayland n devrik Baflbakan Thaksin Shinawatra'nin k z kardefli olan Yingluck Shinawatra için eylemciler, A abeyi taraf ndan yönetilen baflbakan istemiyoruz sloganlar att. Cihan mikrofonlar na konuflan Kinvario adl gösterici, gösteriye kat lma amaçlar n n ülkede kavgas z, huzurlu bir gelecek isteme oldu unu belirtti. Devletin yapm fl oldu u yolsuzluklar kabul etmediklerini söyledi. Yaklafl k 5 saat süren eylemde, 700 polis görev ald. Hiçbir gerginli in yaflanmad eylem sorunsuz sona erdi.(cha) Ezher'den, Kad n Haklar Bildirgesi M s r' n dini otoritesi Ezher, bir y ldan fazla süredir üzerinde çal flt "Ezher Kad n Haklar Bildirgesi"ni yay nlad. GAZZE - Filistin slami Direnifl Hareketi (HA- MAS), Lübnan'daki Hizbullah hareketine Suriye'deki varl na son verme ça r s yapt. Hamas taraf ndan yap - lan yaz l aç klamada, KAH RE - M s r' n baflkenti Kahire'de Ezher'e ba l Alimler Yüksek Kurulu, Ezher fieyhi Ahmed et-tayyib baflkanl nda ülkedeki siyasi ve sosyal çevreler taraf ndan haz rlanan bildirgeyi aç klad. Uzun tart flmalar ve çal flmalar sonucu haz rlanan kad n haklar bildirgesi, Dünya Müslüman Alimler Birli i Baflkan Yusuf el-karadavi'nin de kat l m yla onayland. M s r'da devrimden sonra Ezher, kad n haklar n n korunmas için giriflim bafllatm fl, söz konusu giriflim çerçevesinde kad n haklar hakk nda bildirge yay nlamaya karar vermiflti. Ezher fieyhi Tayyib, flubat ay nda M s rl kad nlarla bir araya gelerek görüfllerini alm flt. M s rl kad nlar, Ezher'in giriflimine destek verdi ini, bir an önce bildirgenin yay nlanmas gerekti ini belirtmiflti. Bildirge, "kad n n insani ve sosyal de eri, hukuki haklar, kad n ve aile, e itim ve kad n, ifl hayat ve kad n, kad n ve kiflisel güvenlik, kad n ve siyasi hayat" fleklinde 7 ana maddeden olufluyor. Kad n n insani ve sosyal de eri bafll kl maddede, slam dininde kad n n, ümmetin ve sosyal hayat n parças olarak erkek ile eflit oldu u, kad n ve erkek aras ndaki iliflkinin ortak sorumluluk ilkesi üzerine kurulmas gerekti- i ifadesi yer al yor. Kad n ve erkek aras ndaki eflitlik ve sorumlulu u paylaflman n slam'da iki cins aras ndaki iliflkilerin cevherini oluflturdu u kaydediliyor. Erke in, eflinin maddi ve manevi ihtiyaçlar n karfl lama yükünü üstlendi i belirtilen bildirgede, bu durumun erke e, efline ya da çocuklar na karfl tasarruflar nda mutlak otorite olma hakk vermedi i vurgulan yor. Kad n n hukuki haklar bafll kl maddede flu ifadeler yer al yor: "Kad n, Hz. Muhammed'in slam dinine davete bafllad dönemden beri ekonomik ba ms zl k ve hukuki yükümlülük konusunda tam ehliyete sahiptir. Kad n n mirasta yasal hakk vard r ve devletin bu hakk güvence alt na almas gerekir. Alimlerin ve ileri gelenlerin ise kad n n miras hakk n engelleyen örf ve adetlere karfl ç karak bunlar n ortadan kald r lmas için çaba sarfetmesi gerekir." Kad n ve aile ekseninde oluflan 3'üncü maddede, ailenin toplumun temelini oluflturdu u dile getirilerek, ailenin sözleflmeye dayal maddi ve manevi bir oluflum oldu una ve ailenin kurulmas için uygulamalar n kolaylaflt r lmas gerekti ine iflaret ediliyor. Bildirgede ailenin yap s ile ilgili flunlara yer veriliyor: s"ailenin nafakas n sa lamak erke in görevidir. Kad n, do al yap s gere i çocuk do urur ve çocuklar n büyütür. Ancak bunlar kad n ve erke- i bu rollere hapsetmek anlam na gelmez. kisinin de hayatta çeflitli rolleri vard r. Aile, iki taraf n onay yla kuruldu u için sözleflmeye ve anlaflmaya dayal d r. Aile, anlaflarak ya da hukuki yollarla -tazminatsona erdirilir. Kad n ve erkek aileyi kurmada ve sona erdirmede eflit haklara sahiptir. Ailenin sona erdirilmesi nikah ahdinin flartlar na uygun flekilde gerçeklefltirilir. Temeli ise iki taraf n r zas na dayan r." E itimin kad n n hakk oldu u vurgulanan bildirgede, devletin ve toplumun e itim için kad n n önünü açmas, maddi ve manevi refah için kad nerkek ayr mc l yap lmamas gerekti inin alt çiziliyor. (CHA) Hamas'tan Hizbullah'a SUR YE DEN ÇEK L ça r s Hizbullah'a Suriye'den çekilme ça r s yap larak, ülkede yaflanan krize müdahil olmama tavsiyesinde bulunuldu. Aç klamada, "Hizbullah, Suriye'ye do rulttu u silahlar, Siyonistlere do rultmal, mezhep eksenli çat flmalar ve kutuplaflmay engellemek için bir an önce Suriye'den geri çekilmeli" ifadeleri yer ald. Suriye halk n n n "asil" bir halk oldu u vurgulanan aç klamada, "Hamas'a direnifl yolunda samimi flekilde her zaman destek olan Suriye halk - n n ac lar n paylafl yor, onurlu ve insanca bir yaflam u runa verdikleri mücadeyi destekliyoruz" denildi. (A.A)

14 14 YARIN 20 Haziran 2013 D fl Haberler Bülent Kenefl: ran'da cumhurbaflkan formalite, seçimin galibi rejimdir Today s Zaman Gazetesi Genel Yay n Yönetmeni Bülent Kenefl, ran'da l ml olarak bilinen Hasan Ruhani'nin seçimi kazanmas n n, bu ülkedeki dengeleri de ifltiremeyece ini söyledi. STANBUL - ran uzman Bülent Kenefl, Cihan Haber Ajans 'na(cihan) verdi i özel mülakatta, ran siyasal sisteminde cumhurbaflkan n n etkin bir konumu olmad na dikkat çekti. Kenefl, sisteme bak ld nda ran'daki seçimlerin ciddi bir analize ihtiyaç duymad n bununla ilgili yap lacak analiz çal flmalar n n da bir zamandan ibaret oldu unu söyledi. Bülent Kenefl, ran'da seçim bir yaland r. Bu anlad m z anlamda demokratik bir seçim de ildir. ran da öyle ir sistem kurulmufl ki kim kazan rsa kazans n, asl nda rejim kendisi kazanm fl oluyor. Cumhurbaflkanl kurumunun da hiçbir k ymeti harbiyesi yok. Ruhani döneminde ran politikas nda nispeten bile olsa yumufluma olmaz. dedi. Doktora tezini ran konusunda yapan ve bu konuda 3 kitap yazan Bülent Kenefl, ran n siyasal sistemi ve seçimlerinin yan s ra ran daki dengeler konusunda önemli tespitlerde bulundu. ran'da cumhurbaflkan n n gücünü dini rehber ve rehberin belirledi i kurumlar ile uyumlu oldu u sürece güçlü oldu unun vurgulayan Kenefl, cumhurbaflkan n n as l gücünün, dini rehber ve buna ba l ran derin devleti ile çeliflti i ve çat flt anda ortaya ç kt n belirtti. 2009'da seçimlerinde hile yap ld iddialar üzerine Musavi'nin taraftarlar n n protestolar sonucunda onlarca kiflinin öldü ü süreci hat rlatan Kenefl, " ran'da bölge aç s nda 2009 olaylar n ran'da baflar s z bir ran Bahar olarak de erlendiriyorum. Bilindi i üzere o dönemde gösterileri bast rmak amac yla onlarca insan öldürüldü. Binlerce insan tutukland. Birço unun izi, ad, san kayboldu. Humeyni döneminin meclis baflkan ve baflbakan olan isimler Kerrubi ve Musevi ev hapsine al nd. Bu güne kadar da ev hapsindeler. ran Bahar, ran' n çok iyi bildi i yöntemle devlet terörü yöntemi ile bast r ld." dedi. ran' n bu tecrübesini yandafl gördü ü Irak ve Suriye'ye de aktard n kaydeden Kenefl," ran, her hangi bir halk n özgürlük talepleriyle yapt gösterilerin kanl bir flekilde bast r lmas konusundaki tecrübesini, Irak ve Suriye'de yandafl rejimleriyle paylaflt. Suriye'deki halk ayaklanmas n n kanl bir flekilde bast r lmaya çal fl lmas n n ran' n 2009 y l ndaki bask c bir flekilde bast rmas ndaki tecrübenin Suriye'ye aktar lmas ile ilgili oldu unu düflünüyorum." diye konufltu. Ahmedinejad' n ikinci döneminin birinci döneminden farkl l k arz etti ini anlatan Kenefl, Ahmedinejad' n ikinci döneminde, yarg, yüksek siyaseti oluflturan unsurlarla çekiflme içine girdi ini aktard. Kenefl, "Ahmedinejad' n dolay s yla cumhurbaflkan n gücü bu dönemde ortaya ç kt. Ahmedinejad sorguland. Gözalt na al nd ve ifl yapamaz hale getirildi. Devrimin esaslar na uygun hareket eden, Humeyni dönemini ihya etmeye çal flan, reformist ve diyaloga karfl anti bir durufl sergileyen Ahmedinejad'dan bahsediyoruz. Böyle oldu u halde ufak tefek çekiflmelerinden dolay güçleri pasifize edilmifl bir Ahmedinejad profili ile karfl karfl ya kald k. Gerek Hatemi'nin iki dönem ve halk n yüzde 63'lük deste ine ra men beklentileri yerine getirememesi, karfl hamle ile etkisiz hale getirilmesi gerekse Ahmedinejad' n yaflad klar göz önüne al n rsa, cumhurbaflkanl makam n n etkisiz oldu unu görürüz" dedi. Son seçimde kiflilerden çok seçimlere kat l m oran na odakland n anlatan Kenefl, ran'da halk n iki seçenekten birini seçmek durumda kald n ifade etti. "Bu seçeneklere göre halk, ya seçimleri boykot edecek veyahut daha l ml birisine oy verecekti." diyen Bülent Kenefl, Halk n daha ehveni fler olarak kabul etti i Ruhani'ye odakland n ifade etti. Kenefl, " ran'da seçime kat l m oran yüzde 70 oldu. Bunlar n yüzde 51'i Ruhani yi destekledi. Kat l m n yüksek olmas durumunda halk n Ruhani'yi desteleyece ini tahmin ediyordum. Ruhani, ikinci turda seçilece ini tahmin ediyordum, ancak birinci turda seçilmesi benim için de sürpriz oldu. Bu da halktaki var olan hoflnutsuzlu un olabildi i en makul araçla bir mesaj olarak sisteme olan tepkisini ortaya koyuyor." dedi. (CHA) Hague: Silahlar l ml muhaliflere kontrollü flekilde ulaflt r labilir LONDRA - ngiltere D fliflleri Bakan William Hague, Suriyeli muhaliflerin silahland r lmas konusunda henüz bir karar al nmad n, fakat bunun kontrol edilebilir bir yolla yap labilece ini belirtti. BBC Radyo da bu sabah kat ld bir programda yapt aç klamada William Hague, Esed rejimi ve muhaliflere de destek veren radikallerin oldu una dikkat çekerek, Radikaller var yard m yapmayal m tuza na düflmemeliyiz. Muhalifler aras nda birçok l ml kifli de var ve silah yard mlar n n bu kiflilere ulaflt r lmas kontrol edilebilir. dedi. Suriye de günümüzün en büyük insan trajedilerinden biri yafland - n ve durumun gittikçe kötüye gitti- ini vurgulayan Hague, Muhaliflere silah göndermenin kolay bir karar olmad n biliyorum. Fakat, birçok insan n a r silahlara sahip karfl t güçler taraf ndan öldürülmesine izin verme karar n almak da kolay de il. diye konufltu. Esed güçlerinin Kusayr gibi stratejik baz yerlerde üstünlü ü tekrar ele geçirdi i hat rlat lmas üzerine William Hague, Bu, rejimin tüm ülkede kontrolü tekrar ele geçirdi i anlam na gelmiyor. yorumunda bulundu. Geçti imiz günlerde 81 Muhafazakar partili milletvekili Baflbakan David Cameron a bir mektup yazarak, Suriyeli muhalifleri silahland rma konusunda meclis oylamas yap lmas ça r s nda bulunmufltu. Kamuoyu yoklamalar nda da ngiliz halk n n silahlar n radikallerin eline geçmesinden endifle duydu u ortaya ç km flt. (CHA)

15 20 Haziran 2013 Ankara YARIN Çinçin 3. etapta kura heyecan Ankara n n gecekondu bölgelerinde gerçeklefltirdi i baflar l toplu konut projeleriyle ad n duyuran Alt nda Belediyesi, Çinçin 3. etab n da kuralar n çekti. Birinci ve ikinci etab n ard ndan Çinçin 3.etapta da 163 aile evlerine kavuflman n heyecan n yaflad. HABER MERKEZ Alt nda Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi nde düzenlenen kura töreninde bir araya gelen Çinçinli vatandafllar büyük bir mutlulukla kuralar n çekip, y llarca özlemini çektikleri modern hayat için ilk ad m att lar. Alk fllar ve nefle içinde geçen kura töreninde, vatandafllar oturacaklar lüks konutlar n sevincini yak nlar yla paylaflt. Y llard r Çinçin de gecekonduda yaflayan Ali-Döne Demir çifti de Alt nda Belediyesi sayesinde arsalar karfl l nda modern bir daire sahibi olan aileler aras ndayd. Y llarca gecekonduda çok zor bir hayat yaflad n söyleyen Döne Teyze, kurada C-2 Blok, 2 nci kattan 3+1 daire çektiklerini, bundan sonra rahat bir hayat yaflamay arzu etti ini söyledi. 46 y l önce Çinçin de bir arsa sahibi olan, ancak y llarca arsas kaçak gecekondular taraf ndan iflgal edildi i için hiçbir hak iddia edemeyen Hayrunisa Aldemir in (67) mutlulu u da görülmeye de erdi. Arsam z y llarca Sosyal paylafl m ma azas YÜZLER GÜLDÜRÜYOR HABER MERKEZ Paylaflmak Güzeldir slogan yla yola ç kan Keçiören Belediyesi, Sosyal Paylafl m Ma azas arac l yla binlerce ihtiyaç sahibinin yüzünü güldürdü. Sosyal Paylafl m Ma azas, günlük temel ihtiyaçlar n n tamam n veya büyük bir k sm n karfl layacak yeterli gelire sahip olmayan ihtiyaç sahipleri göz önünde bulundurularak oluflturuldu. Ma azada elbiseden ayakkab ya, çantadan paltoya, gömlekten kravata, 7 den 70 e her yafla yönelik muhtelif birinci el giyim eflyalar yer al yor. htiyaç sahibi Keçiörenlilere, tezgahlar n p r l p r l düzenlendi i, ferah ve temiz bir ma aza ortam nda gezerek, be enerek, seçerek al flverifl yapabilme imkan tan n yor. Ma azada, ihtiyaç sahibi insanlar rahatlatan, güçlü hissettiren ve güven veren bir atmosfer oluflturulmas na özen gösteriliyor. Keçiören Belediyesi ekipleri, Sosyal Paylafl m Ma azas için müracaat eden vatandafllar n evlerine giderek ihtiyaç tespiti yap yor. Daha sonra bu vatandafllar giysi ihtiyaçlar n n karfl lanmas amac yla Sosyal Paylafl m Ma azas na yönlendiriliyor. Sosyal belediyecilik anlay fl gere- i sosyal yard m hizmetlerine büyük önem verdiklerini belirten Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, Amac m z yoksullukla mücadele sürecinde etkin bir rol almak, rehberlik ve öncülük yapmak, ihtiyaç sahiplerine belediyenin dost elini uzatmakt r. Sosyal Paylafl m Ma azam z, ihtiyaç sahibi birçok Keçiörenliye destek olmaya devam edecektir diye konufltu. 15 iflgal edildi. Ne alabildik, ne satabildik. Y llard r bunun için mücadele ediyorduk. Baflkan Veysel Tiryaki bize çok yard mc oldu. Onun sayesinde nihayet bir ev sahibi olabildim. Bana çok destek verdiler, hep dinlediler. diyen Aldemir, Alt nda Belediyesi ne ve Baflkan Tiryaki ye teflekkür etti. Alt nda Belediyesi nin gerçeklefltirdi i kentsel dönüflüm çal flmalar yla çehresi de iflen Çinçin de bu zamana kadar çok yol kat edildi. Biz belediye olarak elimizden gelen deste i verece iz. Varsa sorunlar beraber çözece iz. Y llard r kimsenin giremedi i, inflaat n yap lamad, insanlar n sa l ks z koflullarda yaflad Çinçin i, Alt nda a yak fl r bir yaflam alan na çevirece iz diyen Baflkan Tiryaki bu sözünü de tuttu. Çinçin e bir kültür saray yapt klar n da sözlerine ekleyen Baflkan Tiryaki, önümüzdeki günlerde bu bölgeye bir ticaret merkezi ile birlikte yeflil alan ve spor tesislerinin de yap laca- n dile getirdi. Çal flmalar n komple tamamlanmas ile, Çinçin Ankara da önemli bir merkez haline gelecek diyen Baflkan Tiryaki, kentsel dönüflümle ilgili kararl çal flmalar na devam edeceklerinin de alt n çizdi. Gerçeklefltirilen kura töreni sonucunda Çinçin 3. etap toplu konutlar ndan 100 adet 3+1, 63 adet de 2+1 daire, hak sahiplerine teslim edildi. 15 gün sonra ise kalan 185 hak sahibi için ikinci bir kura çekimi gerçeklefltirilecek. Böylece Çinçin 3 üncü etapta 348 hak sahibi, modern dairelerine kavuflmufl olacak.

16 20 Haziran YARIN Ankara Ankara daki GEZ EYLEMER nde 381 kifli yaraland, resmi ve özel iflyeri, bankalar, 74 sivil ve polis otosu, 30 Belso arac, 4 itfaiye arac ve otobüs duraklar hasar gördü Ankara Valili i, Taksim Gezi Park odakl geliflmeler kapsam nda, kentte, illegal örgütlerce sürdürülmek istenen fliddete dayal kanunsuz eylemler sonucunda 133 ü polis memuru olmak üzere toplam 381 kiflinin yaraland - n, yo un bak mdaki bir kiflinin de hayat n kaybetti ini bildirdi. Valilikten yap lan yaz l aç klamada, eylemlere destek amac yla 31 May s ta kentte yayg n olarak bafllat - lan gösteri ve yürüyüfllerin illegal örgütlerce yasad fl gösterilere dönüfltürülmesi karfl s nda, Ankaral lar n gösterdi i akl selim davran fllara teflekkür edildi. Eylemcilerin, gençlerin ve vatandafllar n samimi duygular n n arkas na saklanarak kendi ideolojik hedeflerini gerçeklefltirmek için kargafla ç karma, flehrin genel hayat nda olumsuzluk yaratmas ve özel ve kamu iflyerlerine zarar vermesi ile araçlar n yak l p y k lmas eylemlerinin asla demokratik hak kullan lmas olarak kabul edilemeyece- i vurgulanan aç klamada, Kentte, illegal örgütlerce sürdürülmek istenen fliddete dayal kanunsuz eylemler sonucunda 133 ü polis memuru olmak üzere toplam 381 kifli yaralanm fl, yo un bak mda bulunan 1 vatandafl - m z ise maalesef hayat n kaybetmifltir. Halen 4 vatandafl m z n tedavileri ise sürdürülmektedir denildi. A IR B LANÇO Aç klamada, müdahaleler esnas nda özgürlük-güvenlik hassasiyetini aflarak gereklilik, ölçülülük ve orant l - l k flartlar na uygun olmayan davran fllarda bulunan personellere iliflkin durum ve iddialar n tespit edilmesine esas olmak üzere araflt rma, inceleme ve soruflturmalar n mülkiye ve polis baflmüfettiflleri taraf ndan sürdürüldü- ü de bildirildi. fiiddete dayal eylemler sonucunda 132 resmi ve özel iflyeri, 71 banka binas ve ATM cihaz, 74 sivil ve polis otosu, 30 toplu tafl m ve Belso Türk Silahl Kuvvetleri, gelece in hudut karakolu olarak nitelendirilen s - n r fiziki güvenlik sistemleriyle donat lm fl hudut karakolunu, Suriye s n r nda test ediyor. Yasa d fl s n r geçifli ve kaçakç - l kla mücadelede etkin kontrolün amaçland karakolda, s n r hatt termal ve gece görüfllü kameralarla takip ediliyor. Mehmetçik bu sayede, hudut nöbeti tutmak yerine uzaktan ihlalleri tespit ediyor ve derhal müdahelede bulunuyor. AA ekibi, s n r fiziki güvenlik sistemiyle güçlendirilmifl fiehit Çoban Hudut Karakolu nu görüntüledi. 70. Mekanize Piyade Tugay na ba l Mardin in K z ltepe ilçesi Suriye s n r ndaki karakolda yasa d fl s n r geçiflleri ve kaçakç l kla mücadelede son teknoloji kullan l yor. Türk Silahl Kuvvetleri taraf ndan pilot olarak uygulanan proje kapsam nda hudut karakolunun sorumluluk sahas kameralar ve sensörlerle donat ld. Hudut olaylar na daha h zl müdahale için hudut hat yolu asfaltlan rken s n r n her metresi komuta kontrol merkezinden 24 saat takip ediliyor. Nöbetçilerin kald r ld, onlar n görevini kameralar n yapt karakolun sorumluluk sahas nda 13 gözetleme kameras bulunuyor. Kameralar n 9 u hat boyunca konumland r l rken ikisi genifl alan ikisi ise yak n alan çekimi yap yor. Sistemle hudut hatt ndaki alanlar kameralarda elektronik olarak iflaretleniyor. Söz konusu alanlar n ihlali durumunda sistem sinyal veriyor. Gece görüfl kameralar n n yan s ra baz alanlar da termal kameralarla izleniyor. Kontrol edilen s n r hatt nda en küçük hareketlilikte, sistem alarm veriyor. Görüntüde kaçakç lar n veya yasad fl s n r geçiflinin tespit edilmesi üzerine karakolda alarm veriliyor. Alarm n ard ndan ani müdahale mangas görev için haz rlan yor. Çelik yeleklerini giyen, silahlar n alan askerler görev öncesi son haz rl klar n yap yor. Dikkatli olmalar konusunda uyar lar yapan karakol komutan n n Allah yard mc n z olsun sözlerinin ard ndan Mehmetçik Kobra ad verilen taktik tekerlekli z rhl araçla hudut hatt na gidiyor. A r silahlarla güçlendirilen ve termal kameras bulunan araçla hudut olay na müdahale eden güvenlik güçleri, hudut namustur yürekle ve bilekle korunur anlay fl yla görev yap yor. 12. Hudut Bölük Komutan Yüzbafl Gökhan Karabacak, karakoldaki yeni arac, 4 itfaiye, 231sinyalizasyon-ayd nlatma ve trafik sistemi, 117 reklam panosu ve otobüs duraklar ile 75 noktada 193 Mobese kameras n n yak lmas, k r lmas ve y k lmas suretiyle hasar olufltu u belirtilen aç klamada, 944 kiflinin gözalt na al nd olaylar n görüntüleri ve di er teknik tespitlere dayal çal flmalar aral ks z sürdürülmekte olup sorumlular hakk nda yasal ifllemler en k sa zamanda sonuçland r lacakt r. Bu duruma göre özgürlüklerin bir baflkas n n özgürlü ü ile s n rl olmas gerekti i anlay fl içerisinde Ankara ilinde cebir ve fliddet kullan lmas asla bir hak talep etme yöntemi olamaz ve kabul edilemezî ifadelerine yer verildi. Dünyan n bütün güzelliklerini ve baflar lar n hak eden sevgili gençlerimizin masum ve samimi duygu ve heyecanlar n n arkas na gizledikleri ideolojik hedef ve kötü niyetlerini fliddet olarak ortaya koyan ve kargafla yaratarak flehrin genel hayat n n sürdürülebilirli ini ortadan kald ran, çat flmalarla halk m z n ortak hakk n n bulundu u kamu mallar n yak p y kan ve de bunu demokratik bir hak mücadelesi gibi göstermek isteyenleri Ankara halk asla unutmayacakt r. Sevgili gençlerimizin talepleri ve hassasiyetlerini anlayarak ve dikkatle analiz ederek ve de Ankara Valili i olarak varsa üzerimize düflenleri samimiyetle ve iflbirli i içerisinde yapaca m za inanman z isteriz. Baflkentin genel hayat - n olumsuz etkileyen, huzur ve güvenli ini ortadan kald ran, flehrimizin dirlik ve düzenini bozmaya kalk flanlar Türkiye Cumhuriyeti kanunlar ve adaleti önüne ç karmada ve hesap vermelerini sa lamada kararl oldu umuzu belirtir; aziz Ankaral lara gösterdikleri duyarl l klar, anlay fllar ve her zaman ortaya koyduklar akl selim davran fllar ndan dolay bir kez daha teflekkür ederiz. (AA) Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak sistemin örnek uygulamas yla s n r güvenli inin sa land n belirtti. Sistemin komuta kontrol odas ndan yönetildi ini ifade eden Karabacak, Sistemin amac s n r hatt boyunca yasa d fl geçifllerin tespiti ve önlenmesine yönelik etkin bir fiziki güvenlik sistemini tesis etmektir diye konufltu. (AA)

17 YARIN 17 Ankara Yaflar, site sakinleriyle bulufltu 20 Haziran 2013 Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, Bat kent Arzum Huzur Sitesi sakinleriyle bir araya geldi. Bat kent muhtarlar n n da kat ld toplant da site sakinleri, Belediye nin hizmetlerinden duyduklar memnuniyetleri ve site için taleplerini dile getirdi. HABER MERKEZ Arzum Huzur Site sakinlerinin yo- un ilgi gösterdi i toplant ya, ya mur da efllik etti. Beklenmeyen ya mur vatandafllar taraf ndan Yaflar n bereketi olarak yorumland. Toplant da konuflan Yaflar, Yapamayaca m hiçbir söz vermedim. Verdi im sözleri de fazlas yla yapt m ve yapmaya da devam ediyorum. Bundan dolay Yenimahalle nin tüm sokaklar nda dimdik yürüyorum. Belediye nin tüm kaynaklar n sizler için kulland k, Bat kent i otel konumundan ç kar p Ankara n n say l semtlerinden biri haline getirdik. Daha fazlas n da yapaca z. Çak rlar a temelini att m z ikinci yüzme havuzunu üç ay sonra açaca z. Sizlerle birlikte yürek yüre e çal flmaya devam edece im dedi. Site sakinlerinin görüfl ve önerilerini de dinleyen Yaflar birim müdürlerine an nda talimatlar verdi. Yaflar, önümüzdeki aylarda hizmete aç lacak olan Bat kent Kültür Merkezi hakk nda da vatandafllara bilgi verdi. Gençlik Merkezi, krefl ve Cem evi olmak üzere üçlü bir yap fleklinde infla edilen merkezin Bat kent in önemli bir ihtiyac n da giderece ini kaydeden Yaflar, Bu merkez hem çal flan annelerimizin krefl ihtiyac n karfl layacak, hem gençlerimizin e itimi ve sosyalleflmesini sa layacak hem de Alevi vatandafllar m z n ibadetleri aç s ndan bir eksikli i gidermifl olacak diye konufltu. Çaml k Kad n E itim Merkezi aç ld HABER MERKEZ Alt nda Belediyesi, Kad n E itim ve Kültür Merkezleri ne bir yenisini daha ekledi. 15 günde bir, bir tesis aç l fl yapan Alt nda Belediyesi, mütevazi bir törenle Çaml k Kad n E itim Merkezi nin aç l fl n gerçeklefltirdi. Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki nin ev sahipli i yapt aç l fl törenine, Ak Parti il yönetim kurulu üyeleri, Alt nda Belediyesi meclis üyeleri, Ak Parti lçe Baflkan Ahmet Karaca ve yönetim kurulu üyeleri ile çok say da muhtar ve vatandafl kat ld. 8 y lda Alt nda a 100 den fazla tesis kazand ran Alt nda Belediyesi, örnek uygulamalar n sürdürüyor. Temel atma töreni yapmad klar n, sadece mütevazi aç l fllar yapmay tercih ettiklerini söyleyen Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, e itimin önemine dikkat çekti. Yediden yetmifle tüm Alt nda l lar kucaklad klar n dile getiren Baflkan Tiryaki, Komflunuzdan bir merhabay eksik etmeyin. Cenazesi olana baflsa l dilemeyi, çocu u askere gitmiflse Allah kavufltursun demeyi birbirimize çok görmeyelim diyerek hoflgörü mesaj verdi. Baflkan Tiryaki, Kad n E itim Kültür Merkezleri nde yaklafl k 40 bin kad na, gençlik merkezlerinde ise 14 bin çocu a hizmet verdiklerini belirterek Kad nlar m z n ve çocuklar m z n zihin dünyalar nda de iflimi oluflturabilmek için bu tür kültür merkezlerine ihtiyac m z var diye konufltu. Çocuklar taraf ndan sevgi seli ile karfl lanan Baflkan Tiryaki, kurdele kesiminin ard ndan aç l fl yap lan Çaml k Kad n E itim ve Kültür Merkezi nde vatandafllarla bir araya geldi. Taflp narl lara müjde HABER MERKEZ Gölbafl Belediye Baflkan Yakup Odabafl, ziyaret etti i Taflp nar Mahallesinde vatandafllara çifte müjde verdi. Gölbafl Belediye Baflkan Yakup Odabafl, Taflp nar Mahallesine camili kültür merkezi ve pazarleri yap laca müjdesini verdi. Gölbafl Belediye Baflkan Yakup Odabafl, beraberinde belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri oldu u halde Taflp nar Mahallesi ni ziyaret etti. Baflkan Yakup Odabafl, ziyaretinde Taflp nar Mahallesi sakinleri ile bir araya gelerek istek ve önerilerini dinledi. Gölbafl Belediye Baflkan Yakup Odabafl, büyüyen ve geliflen bir ilçe olduklar n belirterek merkeze uzak mahallelerin de bundan nasibini almas için çal flt klar n söyledi. Baflkan Odabafl, her mahalleyi kültür merkezine kavuflturma hedefinde s ran n Taflp nar a geldi ini ifade ederek Taflp nar da camili bir kültür merkezinin inflaat na en k sa zamanda bafllanacak. Bu mahalleli vatandafllar m za birinci müjdemdir. kinci müjdem de pazaryeridir. Taflp nar Mahallemizi ihtiyac olan pazaryerine de kavuflturaca z dedi. Bu arada Taflp nar Mahallesine yapt ziyarette Baflkan Yakup Odabafl na Muhtar Yakup Dinler, yap lan hizmetlerden dolay teflekkür etti.

18 18 YARIN 20 Haziran 2013 Genel Türkiye siber güvenlik tatbikat nda üs olacak Bilgi Teknolojileri ve letiflim Kurumu (BTK) Baflkan Tayfun Acarer, 2014 y l ilk çeyre inde yap lacak siber güvenlik tatbikat n n uluslararas düzeyde gerçeklefltirilece ini bildirdi. Acarer, Tatbikat için yaklafl k 30 ülkeye teklif yaz s gönderece iz dedi. ANKARA - Bilgi Teknolojileri ve letiflim Kurumu (BTK) Baflkan Tayfun Acarer, siber güvenli in tüm dünya için çok önemli oldu unu belirterek, siber güvenlik konusunda Türkiye de son y llarda ciddi ad mlar n at ld n, devletin en tepesinde bu konuda fark ndal k oluflturuldu unu ve Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakan Binali Y ld r m baflkanl nda Siber Güvenlik Kurulu kuruldu unu hat rlatt y l nda yap lacak siber güvenlik tatbikat n n uluslararas düzeyde gerçeklefltirilece ini belirten Acarer, 2014 y l ilk çeyre inde yap lacak bu tatbikat için çal flmalar sürmekle birlikte 30 civar nda ülkeye tatbikata kat lmalar için teklif yaz s gönderilece ini söyledi. Siber güvenlik tatbikat na kat l m n mümkün olan en yüksek düzeyde olmas n arzu ettiklerini dile getiren Acarer, tatbikat için yap lan duyurular n ard ndan kurulufllar n kendilerinin baflvuru yapmas gerekti ini, baz riskli kurulufllara davet mektubu gönderildi- ini anlatt. Acarer, 2014 y l ilk çeyrekte yap lmas planlanan tatbikat için baflvurular n Temmuz ay nda bafllamas n n planland n kaydetti. Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakanl koordinasyonuyla dev bir uzman ekibin çal flaca tatbikatta, kat l mc ülkelerin kurumlar na siber sald r lar n Türkiye den yap laca n ifade eden Acarer, organizasyonun ve sald r senaryolar n n daha önceki tatbikatlarla benzerlik gösterece ini kaydetti. (AA) Araflt rmalar, gençli in h z na yetiflemedi ANKARA- Gençlik ve Spor Bakanl taraf ndan Türkiye de ilk kez düzenlenen Gençlik Araflt rmalar Çal fltay n n sonuç bildirgesinde, Akademik dünya ve kamu taraf ndan yap lan gençlik araflt rmalar, gençli in h z na eriflememifltir denildi. Gençlik ve Spor Bakanl na (GSB) ba l E itim, Kültür ve Araflt rma Genel Müdürlü ü nce 14 Haziran da K z lcahamam Asya Termal Hotel de bafllayan Gençlik Araflt rmalar Çal fltay sona erdi. Çal fltay kapsam nda 13 farkl üniversiteden gençlik alan nda araflt rmalar bulunan 40 akademisyen ile bakanl k uzman, sosyoloji, psikoloji, e itim bilimleri, sosyal politika, spor araflt rmalar ve kültür sanat olmak üzere 6 farkl alanda detayl çal flma yapt. Etkili gençlik politikalar planlama ve oluflturma n n hedeflendi i çal fltaya, Prof. Dr. smail Do an, Prof. Dr. Aylin Görgün Baran, Prof. Dr. Nevzat Tarhan gibi sosyoloji ve psikoloji alan nda uzman ö retim üyeleri de katk sundu. Geçmiflte yap lan gençlik araflt rmalar n n analizi ve gelecekte yap lacak araflt rmalara projeksiyon tutma amac yla yap lan çal fltay n kapan fl sunumunu, K r kkale Üniversitesi E itim Fakültesi Ö retim Üyesi Doç. Dr. Levent Eraslan yapt. Eraslan, dünyadaki gençlik temal akademik araflt rmalar n iki boyutta seyretti ini belirterek, fiiddet, çete, madde ba ml l denilince ilk akla gelen gençlik kavram, di er yandan bir umut olarak büyümenin, ilerlemenin ve geliflmenin merkezi olarak görülmektedirî diye konufltu. Taksim Gezi Park ndaki eylemlerin de her oturumda ele al narak, hem sosyolojik hem de psikolojik boyutlar yla tart fl ld çal fltay n 10 maddelik sonuç bildirgesi flöyle: 1. Akademik dünya ve kamu taraf ndan yap lan gençlik araflt rmalar, gençli in h z na eriflememifltir. Ancak bu çal fltay, son günlerdeki gençlik hareketleri ba lam nda zaman n ruhu nu yakalam flt r. 2. Gençli in çok boyutlu yap s, akademik alanlar n iç içe ya da birbirlerinin alanlar na girmesine neden olmufltur. Yap lan araflt rmalar birbirini tekrarlar niteliktedir. Gençlik temal araflt rmalarda de iflen gençlik yap s - n n farkl konular ele al nmal d r. 3. Türkiye de sadece anketler ya da s n rl görüflmelerle veri toplanarak yap lan gençlik araflt rmalar, odak görüflmeler ve nitel araflt rmalarla zenginlefltirilmeli, ayr ca vakalar üzerinden veri toplanmal d r. 4. Türkiye de en çok psikoloji ve sosyoloji alanlar nda gençlik araflt rmalar yap l rken, sanat ve kültür alanlar nda gençlik araflt rmalar az say dad r. 5. Araflt rmalarda ele al nan gençlik imaj, liseli ya da üniversiteli bekar fleklindedir. Oysa görünmeyen gençlik kategorilerinin bir baflka deyiflle iflsiz gençlerin, yoksul gençlerin, suç alan gençli inin, genç annelerin, dezavantajl gençlerin, sokak gençlerinin ve alt kültür gençlerinin de etkili bir örneklem seçimiyle ayr ayr araflt r lmas gerekmektedir. 6. Türkiyeídeki tüm gençlik alanlar n kapsayan etkili bir örneklem seçimi ile nitel-nicel yöntemlerle ìgençlik profiliî araflt rmas yap lmal d r. Bu araflt rma gençli in dinamikli i ba lam nda belirli periyotlarda tekrarlanmal d r. 7. GSB bünyesinde gençlik araflt rma merkezi kurulmal d r. Bu merkez gençli in nabz n tutmal ve karar vericilere politika üretmelidir. 8. Gençlik araflt rmalar GSB, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu (TÜB TAK), Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Ulusal Ajans gibi kurum ve kurulufllar taraf ndan desteklenmeli projelerine öncelik tan nmal d r. 9. Gençlik temal lisansüstü tez bibliyografyas haz rlanarak, hem bas l hem de internet ortam nda araflt rmac lar n kullan m na aç lmal d r. 10. GSBín n Gençlik Merkezleri nde araflt rma birimleri kurularak, yerel gençlik sorunlar yerinde tespit edilebilir ve çözüm yollar bulunabilir. (AA)

19 20 Haziran 2013 ÖSYS adaylar n n diploma notu bilgilerinin E-Okul dan edinilmesi ANKARA - lk kez bu y l uygulamaya konulan sistemle 15 Haziran 2013 tarihinden itibaren E-Okul Sistemi'nden temin edilen diploma notlar, sitesinden okullara yans t lacak, okullar n ve l Milli E itim Müdürlüklerinin kontrolüne aç lacak. ÖSYM'den yap lan aç klamada, önceki y llarda ortaö retim kurumu müdürlüklerinin elektronik ortamda ÖSYM ye bildirdikleri ÖSYS adaylar n n diploma notunun ilk kez 2013 y l nda okul müdürlüklerinden de il do rudan Milli E itim Bakanl (MEB) E-Okul Sistemi'nden al narak ÖSYM sistemine kaydedildi i belirtildi. Aç klamada, 2013-ÖSYS yerlefltirme puanlar n n hesaplanmas nda kullan lacak Ortaö retim Baflar Puan n (OBP) oluflturan diploma notlar n n önemli ve de erli bir bilgi oldu- u, OBP'nin ÖSYS yerlefltirme puanlar n önemli ölçüde etkiledi inden diploma notlar - n n do ru ve zaman nda toplanmas n n da son derece önemli oldu u bildirildi. Milli E itim Bakanl yetkilileriyle yap lan çal flmalar neticesinde adaylar n OBP hesaplamas nda kullan lacak diploma notu bilgisinin ÖSYM taraf ndan MEB E-Okul Sistemi'nden 15 Haziran 2013 tarihinde al narak ÖSYM Aday fllemleri Sistemi'ne kaydedildi i bilgisi verilen aç klamada, bu sisteme KKTC Okullar - n n dahil edilmedi i ifade edildi. Son s n f ö rencisi adaylar için ilk kez bu y l uygulamaya konulan sistemle 15 Haziran 2013 tarihinden itibaren E-Okul Sistemi'nden temin edilen diploma notlar n n sitesinden okullara yans t laca na iflaret edilen aç klamada, okullar n ve l Milli E itim Müdürlüklerinin kontrolüne aç laca ve üzerinden adaylara kontrol amaçl yans t laca vurguland. Adaylar n Haziran 2013 tarihlerinde diploma notu düzeltme ifllemleri için kendi okullar na baflvuru yapaca aktar lan aç klamada, flunlar kaydedildi: "Diploma notu bilgilerinde de ifliklik yap lmas gereken adaylar için okul müdürlükleri E- Okul üzerinden de iflikliklerin yap lmas n en geç 20 Haziran 2013 mesai bitimine kadar sa layacak. Adaylar n bireysel olarak veya ortaö retim kurumlar n n do rudan Merkezimize yapacaklar de ifliklik istekleri kabul edilmeyecek Haziran 2013 tarihleri aras nda diploma notu hariç di er bilgiler için sitemiz okullar n kullan m na aç lacak. Okullar bilgi giriflini tamamlad ktan sonra internet adresi üzerinden ald klar iki adet listeyi l Milli E itim Müdürlüklerine en geç 21 Haziran 2013 mesai saati bitimine kadar teslim edecek. (AA) 19 E itim YARIN Pakistan'dan Van'a 5 milyon liral k 3 okul Van'da meydana gelen depremlerden sonra Pakistan hükümeti taraf ndan gönderilen 5 milyon lira ile toplam 41 derslikli 3 okul infla edilecek. VAN - Kentte 23 Ekim ve 9 Kas m 2011 tarihlerinde meydana gelen depremlerin ard ndan Pakistan hükümeti taraf ndan okul yapt r lmas amac yla Baflbakanl k Afet ve Acil Durum Yönetimi Baflkanl hesab na 5 milyon lira yat r ld. Paran n Van Valili i hesab na aktar lmas sonras nda Vali Mithatbey Mahallesi'nde infla edilecek 24 derslikli lise için temel atma töreni düzenlendi. Törende konuflan Vali Münir Karalo lu, Pakistan ile Türkiye'nin iki kardefl ülke oldu unu ve Türkiye'nin yaflad her felakette Pakistan' n yard ma koflan ilk ülkelerden biri oldu unu söyledi. Van'da yaflanan depremlerin ard ndan da Pakistan' n büyük desteklerinin oldu unu an msatan Karalo lu, büyük fedakarl klarla toplan p Van'a gönderilen parayla lisenin temelini atman n mutlulu unu yaflad klar n ifade etti. Karalo lu, Kurtulufl Savafl döneminde Pakistan'daki toplant larda konuflulanlar n herkes taraf ndan bilindi ine dikkati çekerek, flöyle konufltu: " nsanlar kolundaki bilezi i, elindeki yüzü ü, 'Kurtulufl Savafl 'nda kullan ls n' diye gönderdi. Bunun karfl l nda biz de Pakistan' n her s k nt l oldu u dönemde yard ma kofltuk. Kardefllik bunu gerektiriyor. Kardefllik karfl l ks z sevmeyi gerektiriyor. Orada sel felaketi olunca ilk yard ma Say n Baflbakan' m z ve muhterem eflleri Emine Erdo an han mefendi kofltu. Selden zarar gören insanlar n ac lar dindirilmeye çal fl ld. flte bu iki milletin birbirini karfl l ks z sevmesi ve kimin s k nt s varsa di erinin de yard ma koflmas n gerektiriyor." Pakistan hükümeti taraf ndan gönderilen 5 milyon lira ile kent merkezinde 24 derslikli lise ile Çald ran' n Ya basan köyüne 5 derslikli, merkeze ba l Karpuzalan köyüne de 12 derslikli iki okul yapt r laca n kaydeden Karalo lu, söz konusu para ile kentteki 3 okul ihtiyac n n karfl lanaca n dile getirdi. Ekim ay na kadar 3 okulun da tamamlanmas n n planland na de inen Karalo lu, okullar n aç l fl nda Pakistan Baflbakan Nevaz fierif'i Van'da görmek istediklerini ifade etti. Bu konuda Türkiye-Pakistan Parlamentolar Aras Dostluk Grubu Baflkan ve AK Parti Van Van Milletvekili Burhan Kayatürk'ten destek beklediklerini anlatan Karalo lu, "Say n Baflbakan' m zla gelsinler bu okullar birlikte açal m. E er bunu baflarabilirsek çok güzel etkinlik olur" ifadelerini kulland. Türkiye-Pakistan Parlamentolar Aras Dostluk Grubu Baflkan ve AK Parti Van Van Milletvekili Kayatürk ise kendi memleketi olarak gördü ü Pakistan' n böyle bir yard mda bulunmas n n kendisini memnun etti ini belirterek, "Böyle bir yard m Pakistan için büyük bir fedakarl k. Pakistan'da kamu görevlileri, yeni tasarruf tedbirleriyle büyük fedakarl klar gösterirken, pefl pefle yaflad felaketlerle mücadele ederken, Van'a böyle bir yard m n yap lmas çok anlaml d r. Birileri Allah'tan korkmadan Türkiye'yi kaosun içine çekerken, Pakistan' n birçok kentinde Baflbakan' m z ve Türkiye için destek mitingleri yap l yor" diye konufltu. (AA)

20 20 YARIN Kültür Sanat 20 Haziran 2013 Kültür elçilerine sertifika Baflbakanl k Yurt D fl Türkler ve Akraba Topluluklar Baflkanl n n öncülü ünde, Osmangazi Belediyesi, Türkiye Yazarlar Birli i Bursa fiubesi ve Birlik Vakf n n koordinasyonunda, Uluslararas Ö renciler Akademisi Akademik ve Mesleki E itim Program n baflar yla tamamlayan ö rencilere, sertifikalar törenle verildi. BURSA - Türkiye de lisans e itimi alan yabanc ö rencilere yönelik, stanbul, zmir, Ankara, Sakarya ve Bursa da bu y l ilk kez düzenlenen Akademik ve Mesleki E itim Program 'na kat lan ö renciler için sertifika töreni düzenlendi. 12 Nisan-15 Haziran tarihleri aras nda Osmangazi Belediyesi, Türkiye Yazarlar Birli i Bursa fiubesi ve Birlik Vakf n n destekleriyle Bursa da düzenlenen Uluslararas Ö renciler Akademik ve Mesleki E itim program na 33 farkl ülkeden 120 ö renci kat ld. nsan haklar ve demokrasi, uluslararas iliflkiler, siyaset bilimi, dil, düflünce ve felsefe, medeniyet, insan ve flehir gibi 12 farkl branflta, Türkiye nin önde gelen isimleri aras nda yer alan 36 bilim adam ve sanatç taraf ndan verilen e itimleri baflar yla tamamlayan ö renciler, Seyyid Usul Kültür Merkezi nde düzenlenen törenle sertifikalar na kavufltu. Sertifika törenine kat lan Osmangazi Belediye Baflkan Mustafa Dündar, yapt konuflmada, kendisinin de 30 y l önce e itim için Türkiye ye gelip, e itim hayat n n ard ndan hayat n Bursa da sürdürdü ünü söyledi. Dündar, "fiu an 37 y l öncesini, üniversite e itimi ald m günleri yaflar gibiyim." dedi. Bu y l ilk kez uygulanan e itim program n n, dünyada yay lmac bir politika uygulamak amac yla düzenlemedi ini ifade eden Dündar, flöyle konufltu: "Bu e itim program n n as l hedefi, bar fl ve kardefllik duygular içerisinde, eflit flartlarda yaflama politikas gelifltirmek. Bu, hem devlet, hem de birey olarak bizim felsefemiz. Sizler de, e itimlerinizin ard ndan gitti iniz yerlerde birlik ve beraberlik duygular içerisinde, kardeflçe yaflamak felsefesi ile hareket etmelisiniz. Y llar önce Türkiye ye gelerek e itim hayat n tamamlam fl bir a abeyiniz olarak ben, bu gün bu duygu ve düflüncelerle bu kentte yöneticilik yap yorum. Sizlerden de bu duygu ve düflünce ile hareket etmenizi istiyorum." Türkiye nin genifl bir co rafyaya hükmetti ini, bu nedenle, akrabal k ve kültür ba lar n n da çok genifl bir alan kapsad n belirten Dündar, "Burada ald n z e itim ve edindi iniz tecrübelerle, gitti iniz yerlerde dostluk, kardefllik ve eflit flartlarda yaflama felsefesini yayars n z." diye konufltu. Ö renciler ad na, söz alan Makedonya dan Enes drisi ise kendilerini birer kültür elçisi olarak gördüklerini belirterek, bu imkân sa layanlara çok teflekkür etti. Organizasyona katk koyan Türkiye Yazarlar Birli i Bursa fiube Baflkan Mustafa Baki Efe de 3 ayl k e itim yolculu una, dünyan n farkl co rafyalar ndan gelerek kat lan ö rencilerin ortak özelli inin, ayn insani de erlere sahip olmalar oldu unu söyledi. Efe, "Bizim dünyaya söyleyece imiz bir fleyler var. Savafl, fliddet, kin ve öfkenin de il, bar fl ve kardeflli in hakim oldu u bir dünya için çal flal m. nsanlar n bir birinden uzaklaflan de il, birlik ve beraberlik içerisinde, kardeflçe yaflad bir dünya olsun istiyoruz. Bunun için de gönül dilimizi konufltural m istiyorum." dedi. Yap lan konuflmalar n ard ndan Baflkan Mustafa Dündar, Uluslararas Ö renciler Akademisi Akademik ve Mesleki E itim Program 'n baflar yla tamamlayan ö rencilere tek tek sertifikalar n verdi. (CHA) Mahallelerin de art k bir kitab var KONYA - Konya Büyükflehir Belediyesi, mahalle kültürünün yaflat lmas ve gelecek nesillere tafl nmas amac yla Konya Semt ve Mahalleleri kitap haz rlad. lk cildi yay nlanan kitapta 5 ayr semt ile 28 ayr mahalle anlat l yor. Konya Büyükflehir Belediyesi Kültür ve Sosyal fller Daire Baflkanl, Konya n n semt ve mahallelerinin tarihi, gelene i ve bir önceki nesillerden aktar lan yaflanm fl hikayelerin hat ra fleklinde anlat ld 'Konya Semt ve Mahalleleri' kitab n yay mlad. Belediye Baflkan Tahir Akyürek, kültürel çal flmalar n flehrin kimli ini oluflturdu unu ve gelecek kuflaklara kültürel miras olarak kald n belirtti. Belediye olarak Konya kültürüne 200 e yak n eser kazand rd klar n söyledi. Baflkan Tahir Akyürek, 'Konya Semt ve Mahalleleri' kitab n kültür hayat na kazand rd klar n, Konya n n hikâyesinin yaflayanlarla anlat ld n ifade etti. Kitapta 5 ayr semt ve 28 ayr mahallenin tarih, gelenek ve hayatlar n n anlat ld n dile getiren Akyürek, Kitap, gazeteci, akademisyen, avukat, foto rafç, ifl adam, flair gibi de iflik ifl kollar nda çal flan kalem erbab n n yaz lar ndan oluflmufl bir eser olarak vücuda geldi. Bu çal flmada, do up büyüdü ümüz, okuluna gidip mahallesindeki çeflmesinden su içti imiz; tozlu-toprakl sokaklar nda çocukluk heyecan m z yaflad m z, her gün önünden geçip belki de dikkatimizi hiç çekmeyen bir tarihi abidesinin oldu u mahallemizi, ayn mahalleli bir yazardan okuyaca z. Bu kitab okurken fark nda olmad m z pratiklerimizin, köklü bir gelenekten geldi ini görece iz. dedi. Akyürek, Konya Büyükflehir Belediyesi Kültür Yay nlar 'fiehir Hat ratlar ' dizisinden ç kan kitab n ilk cildinin Konya için hay rl olmas n diledi. 'Konya Semt ve Mahalleleri' kitab, serbest yaz lar n düzenli olarak bir araya getirildi i çal flma olarak dikkat çekiyor. 504 sayfadan oluflan kitap, alfabetik s ra ile semt veya mahallelerin ard ard na yaz lmas fleklinde tasarlanm fl. (CHA)

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0 TOHUMCULUK ÜRETİM Bilindiği üzere, tohumluklar tarımsal üretimin temel girdilerinin başında gelmekte olup, kaliteli tohum kullanımı, verimi ve üretimi artırmasının yanı sıra daha dayanıklı, daha az maliyetli

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL YAYIN GÖSTERGELERİ (II) 1981-2007 TÜRKİYE, ÜLKELER VE GRUPLAR

TÜRKİYE BİLİMSEL YAYIN GÖSTERGELERİ (II) 1981-2007 TÜRKİYE, ÜLKELER VE GRUPLAR 3.2.Etki De erine Göre ABD 1981-2007 döneminde üretti i 6.634.586 adet yay na ald 137.391.957 at f say s ile 20,71 lik etki de erine sahip olup 14,17 lik DÜNYA ortalama etki de erinden yakla k % 50 daha

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 28.01.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2015 yılının ilk ayını geride bıraktık OCAK Suriye deki iç savaş IŞİD terör örgütünün saldırıları

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri karşılayan, bu mamullerde net ithalatçı konumunda bulunan ve gelişmiş

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

04.01.2013 tarihinde Çanakkale Ekonomisi Canlanacak adlı haber 1 adet yerel gazetede yayınlandı.

04.01.2013 tarihinde Çanakkale Ekonomisi Canlanacak adlı haber 1 adet yerel gazetede yayınlandı. 2013 YILINDA BASINDA ÇIKAN HABERLERİMİZ 04.01.2013 tarihinde Çanakkale Ekonomisi Canlanacak adlı haber 1 adet yerel 05.01.2013 tarihinde Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 3. Kez Başlıyor adlı haber 2 adet

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var 2012 de 3 önemli gündem maddemiz var Aralık 15, 2011-12:45:43 Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2012 yılında en önemli 3 konunun sırayla Avrupa, cari açık ve enflasyon olacağını belirterek, ''Bunlarda bir

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR Sektörlere Göre Dağılım 60 %52 50 %39 %46 Tarım 40 Sanayi 30 % 14 %19 %21 İnşaat 20 %8 10 % 1 Hizmetler 0 KADIN ERKEK 2

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

EV TEKSTİL SEKTÖRÜ 1. ÜRÜNÜN TANIMI: 2. TÜRKİYE DE ÜRETİM: 3. TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ:

EV TEKSTİL SEKTÖRÜ 1. ÜRÜNÜN TANIMI: 2. TÜRKİYE DE ÜRETİM: 3. TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ: EV TEKSTİL SEKTÖRÜ 1. ÜRÜNÜN TANIMI: Ev tekstili, genel olarak evleri dekore etmek amacıyla kullanılan ürünler olarak tanımlanmaktadır. Sentetik iplikler ve kumaşların yanı sıra, pamuk, keten, ipek ve

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

GTİP 730793 DEMIR/CELIKTEN UC UCA KAYNAK YAPILACAK BAGLANTI PARCALARI

GTİP 730793 DEMIR/CELIKTEN UC UCA KAYNAK YAPILACAK BAGLANTI PARCALARI Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul ULUSLARARASI TİCARET MERKEZİ (ITC) ÜRÜN ANALİZLERİ GTİP 730793 DEMIR/CELIKTEN UC UCA KAYNAK YAPILACAK BAGLANTI PARCALARI MART 2012 Hazırlayan: ÖZGE SARIÇAY İSTANBUL SANAYİ

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 000699 01/03/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 2013 / 070 Sayın Üyemiz, 1. Sevk Öncesi İhracat

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar SEKTÖRÜN TANIMI 32. fasılda ağırlıklı olarak çeşitli boyayıcı ürünler olmakla birlikte, deri ve deri işleme sektöründe (debagat) kullanılan malzemeler, macunlar vb. ürünler de söz konusu faslın içerisinde

Detaylı

POMPA ve KOMPRESÖRLER

POMPA ve KOMPRESÖRLER POMPA ve KOMPRESÖRLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi POMPA ve KOMPRESÖRLER SITCNo :742,743 ArmonizeNo :8413,8414 TÜRKİYE DE ÜRETİM

Detaylı

2007 YILI EGE BÖLGESĐ NĐN 100 BÜYÜK FĐRMASI

2007 YILI EGE BÖLGESĐ NĐN 100 BÜYÜK FĐRMASI 2007 YILI EGE BÖLGESĐ NĐN 100 BÜYÜK FĐRMASI Ege Bölgesi Sanayi Odası nın 26 yıldan bu yana sürdürmekte olduğu Ege Bölgesi nin 100 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışması, bölgemiz sanayisinin içinde bulunduğu

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Konular Geçmi ten önemli trendler Esneklik ve esnek güvence Bireyselcilik ve azalan dayan ma Silikle en toplum 2 Toplumsal: Daha az evlilik Daha fazla

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı