İshalli Dışkı Örneklerinde Giardia Intestinalis Koproantijenlerinin ELISA ile Araştırılması

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İshalli Dışkı Örneklerinde Giardia Intestinalis Koproantijenlerinin ELISA ile Araştırılması"

Transkript

1 ARAŞTIRMA Giardia İntestinalis Koproantijenlerinin ELISA ile Araştırılması İshalli Dışkı Örneklerinde Giardia Intestinalis Koproantijenlerinin ELISA ile Araştırılması T A D Investigation of Giardia Intestinalis Coproantigens by ELISA in Diarrheal Stool Samples Şahin Direkel 1, İbrahim Halil Özerol 2 1 Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Giresun 2 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Malatya Özet Amaç: Malatya ilinde yaşayan farklı yaş gruplarına ait dışkı örneklerinde Giardia intestinalis koproantijenlerinin ELISA yöntemiyle belirlenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve yöntem: Üç farklı yaş grubundan (0-12 yaş, yaş ve 30 yaş üstü) alınan toplam 92 ishalli dışkı örneğine nativ-lugol ve sedimantasyon yöntemleri uygulanarak mikroskopik inceleme yapılmıştır. Ayrıca bu örneklerde Giardia intestinalis korpoantijenleri ELISA (Ridascreen Giardia ELISA kit, R-Biofarm GmbH, Darmstadt, Almanya) ile araştırılmıştır. Bulgular: Mikroskopik inceleme ile 92 örneğin 26 sında (%28.3) Giardia intestinalis trofozoit ve/veya kist pozitifliği tespit edilirken, ELISA yöntemiyle üç farklı yaş grubuna ait toplam 29 dışkı örneğinde Giardia intestinalis koproantijen pozitifliği tespit edilmiştir. Yaş gruplarına göre pozitiflik dağılımı sırasıyla %33,3, %35,3 ve %24.0 bulunmuştur. Sonuç: Çalışmada sosyo-ekonomik düzey ile yaş faktörünün parazitin epdemiyolojisinde önemli rol oynadığı görülmüştür. Parazit oranını azaltabilmek için Halk sağlığı Müdürlüğü, Kamu hastaneler birliği ve Üniversite işbirliği ile birlikte okul ve kreş gibi toplu yerlerde öğretmen, öğrencilerin ve halkın bilgilendirilmesi önemlidir. Anahtar Kelimeler: Giardia intestinalis, ishal, mikroskopi, ELISA, koproantijen Abstract Objective: The aim of this study, was to determine of Giardia intestinalis coproantigens by ELISA in diarrheal stool samples belong different age groups in the province of Malatya. Methods: Three different age groups (0-12 years old, years old and 30 + years old) a total of 92 diarrheal stool samples from saline-iodine and sedimentation methods were applied to microscopic examination. In addition, samples of Giardia intestinalis corpoantigens (Ridascreen Giardia ELISA kit, R-Biofarm GmbH, Darmstadt, Germany) was investigated using ELISA. Yazışma Adresi: Yrd. Doç. Dr. Şahin DİREKEL Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Giresun, TÜRKİYE Tel: Fax: Cep tel: Results: Giardia intestinalis trophozoites and /or cysts by microscopic examination were found positive in 26 (28.3%) of the 92 stool samples. Giardia intestinalis coproantigens positivity by ELISA in 29 stool samples that belong to three different age groups were detected. Positivity distribution according to age groups, respectively, 33.3%, 35.3%, and 24.0% were detected. Conclusion: In this study, age and socio-economic level was found to play an important role in epidemiology of parasitosis. In order to decrease the rate of intestinal parasites through in cooperation with directorate of public health agency, association of public hospitals and university is importanat to be Tıp Araştırmaları Dergisi; 2014: 12(1):6-11 6

2 Direkel ve Özerol informed of teachers, students and the general public in public places such as schools and nursery schools. Key Words: Giardia intestinalis, diarrhea, microscopy, ELISA, coproantigen B arsak parazitleri, özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde yüksek sıklıkta görülmekte, insan ve hayvanlarda ishallere, küçük çocuklarda ishalle birlikte beslenme ve gelişme bozukluklarına neden olabilmekte ve bazen ölümcül seyretmektedir (1, 2, 3, 4, 5). Parazitlerin yeryüzündeki dağılımında; sıcaklık, nem, denizden yükseklik, bitki florası, rezervuar ve ara konaklar veya vektör olan canlıların dağılışı, toprağın kimyasal özellikleri, insan topluluklarının sosyoekonomik durumu, yaşama ve beslenme alışkanlıkları, alt yapı durumu, sanitasyon şartları gibi bir çok faktör rol oynamaktadır (3). Türkiye de, bazı bölgelerde alt yapının yetersiz, sosyo-ekonomik düzeyin düşük olması ve Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) nin etkisiyle iklimin değişmesi bazı parazitlerin oranlarını arttırmaktadır (6). Paraziter hastalıklar toplumun her yaştaki bireylerini etkilemektedir. Ancak çocuklarda daha sık görüldüğü ve daha şiddetli seyrettiği belirtilmektedir (2, 7, 8). Okul, yurt, kışla gibi toplu yaşanan yerlerde parazit infeksiyonlarına yakalanma riski artmaktadır (8). Kişilerde barsak parazitleri sağlığı etkilediği gibi; önemli oranda iş gücü ve ekonomik kayıplara da sebep olmaktadır. Giardia intestinalis (G. intestinalis) dünyanın her tarafında yaygın olarak bulunan bir protozoondur (1). Hastalığın prevalansı gelişmiş ülkelerde %2-5 iken gelişmekte olan ülkelerde %20-30 arasında değişmektedir (9). Ülkemizde yapılan araştırmalarda ise giardiyazis insidansının %1,9-37,7 arasında değiştiği bildirilmiştir (10, 11). Tanı çoğu kez dışkının mikroskopik incelenmesinde trofozoit ya da kistlerin saptanması ile konulmaktadır. Giardia ile enfekte kişilerin 2/3 ü asemptomatiktir. Hastalık 1-3 haftalık bir inkübasyon döneminden sonra başlamaktadır. Ani başlangıç gösterebilen hastalıkta: sulu diyare, abdominal kramplar, bulantı, nadiren kusma ve sistemik bulgulara rastlanmaktadır. Dışkı yağlı ve kötü kokuludur. Kan ve mukus gözlenmez (1, 10). Malatya, sosyo-ekonomik düzeyi doğu ile batı arasında olan bir ilimizdir. Son yıllarda yapılan barajlar nedeniyle iklimi daha ılıman hale gelmiştir. Nüfusunun yaklaşık yarısı özellikle Çukurova ve İstanbul olmak üzere Türkiye nin dört bir yanına göç etmiştir. Bu nedenle yurt içi turizmi yoğun olan, kanalizasyon gibi alt yapıları tamamlanmamış olan bir ildir. İl içinde giderek kendini farkettiren farklı sosyal ve ekonomik yapılanma göze çarpmaktadır. Bu nedenlerle bu çalışmada farklı yaş gruplarından alınan dışkı örneklerinde G. intestinalis in mikroskopik yöntemlerle araştırılmasına ilaveten ELISA ile koproantijen varlığının araştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem Bu çalışma, Malatya ilindeki huzurevinde kalan yaşlılar, özel bir kreş ve sosyo-ekonomik düzeyi farklı iki ilköğretim okulu öğrencileri ve Turgut Özal Tıp Merkezi ne başvuran hastalardan oluşan üç farklı yaş (0-12, ve 30 yaş üstü) grubuna ayrılan 52 si erkek ve 40 ı kadın toplam 92 kişiden alınan ishalli dışkı örnekleri aynı gün nativ-lugol ve sedimantasyon ve yöntemleri kullanılarak mikroskopik olarak incelenmiştir. Ayrıca bu örneklerde ELISA ile G. intestinalis koproantijenleri araştırılmıştır. ELISA çalışmalarında G. intestinalis korpoantijen ticari kiti (Ridascreen Giardia ELISA kit, R-Biofarm GmbH, Darmstadt, Almanya) kullanılmıştır. İstatistikler ELISA testlerinin sensitivitesi, "%sensitivite=pozitif bulunan sonuçlar/pozitif hastaların sayısı" formülüne ve spesifisitesi ise "%spesifisite=negatif test sonuçları/negatif hasta sayısı" formülüne göre tespit edilmiştir. Ayrıca, her gruba ve cinsiyete göre ikili karşılaştırmalarda iki yüzde arasındaki farkın önemlilik testi uygulanmıştır. Tablo 1. G. intestinalis koproantijen pozitifliğinin yaş ve cinsiyete göre dağılımı. Cinsiyet Yaş grubu Erkek Kadın Genel toplam S(%)* S(%)* S(%)** 0-12 yaş 8 (50,0) 3 (17,6) 11 (33,3) (n=33) yaş 7 (38,9) 5 (31,3) 12 (35,3) (n=34) (22,2) 2 (28,6) 6 (24,0) (n=25) Toplam 19 (36,5) 10 (25,0) 29 (31.5) S: sayı, *:cinsiyet, **:gruba ait yüzdeler Bulgular Mikroskopik olarak incelenen 92 dışkı örneğinin 26 sında (%28.3) G. intestinalis trofozoit ve/veya kist pozitifliği tespit edilirken, ELISA ile G. intestinalis antijen pozitifliği örneklerin 29 unda (%31.5) tespit edilmiştir. Üç farklı yaş grubuna ait koproantijen pozitiflik yüzdeleri sırasıyla %33,3, %35,3 ve %24,0 oranlarında olduğu görülmüştür Tıp Araştırmaları Dergisi; 2014: 12(1):6-11 7

3 Giardia İntestinalis Koproantijenlerinin ELISA ile Araştırılması ARAŞTIRMA (Tablo 1). Mikroskopi ile negatif tespit edilen 4 örnek ELISA ile pozitif olarak bulunurken, ELISA ile negatif bulunan bir örnek ise mikroskopi ile pozitif bulunmuştur (Tablo 2). İstatistik incelemelerinde, dışkı örneklerindeki G. intestinalis antijenleri 30 yaş ve üstündekilerde, 0-12 yaş ve yaş grubuna göre anlamlı (p=0.01) olarak düşük ve 0-12 yaş erkek çocuklarda kız çocuklarına göre anlamlı olarak yüksek (p=0.01) olduğu tespit edilmiştir (Şekil 1). ELISA ile G. intesitnalis koproantijenlerinin yaş gruplarına göre dağılımı şekil 1 de verilmiştir. Çalışmada iki yüzde arasındaki farkın önemlilik testi ne göre (*) 30 yaş ve üstündekilerde 0-12 yaş ve yaş grubuna göre anlamlı (p=0.01) olarak düşük; (#) 0-12 yaş erkek çocuklarda kız çocuklarına göre anlamlı (p=0.01) olarak yüksek bulunmuştur (Şekil 1). G. intestinalis koproantijen ELISA testinin sensitivitesi %96, spesifisitesi ise %94 olarak tespit edilmiştir (Tablo 2). Tablo 2. G. intestinalis kopro-elisa sonuçlarının mikroskopi ile karşılaştırılması. ELISA Mikroskopi Pozitif Negatif Toplam Pozitif 25 (%27.2) 4 (%4.4) 29 (%31.5) Negatif 1 (%1.1) 62 (%67.4) 63 (%68.5) Toplam 26 (%28.3) 66 (%71.3) 92 (%100.0) Şekil 1. ELISA ile G. intestinalis koproantijenlerinin yaş gruplarına göre pozitifliği. Tartışma Toplumda paraziter infeksiyonlara duyarlılığı etkileyen bazı faktörler; immunsüpresyon, immunsüpresif ajanların artan kullanımı, populasyonun yaşlanması ve malnutrisyondur. Gerek kalıtımsal gerekse AIDS gibi sonradan kazanılan hastalıklar sonunda immunyetmezliğe bağlı olarak konağın paraziter infeksiyonlara yakalanma ihtimali artmaktadır (12). Araştırıcılar kreşlerdeki çocuklarda giardiyaz ishallerinin kontrol altına alınabilmesi için bulaşmasının önlenmesi ve tanınıp tedavisinin yapılmasının gerekli olduğunu bildirmişlerdir (13). Yurt dışında yapılan çalışmalarda immünyetmezlikli hastalarda görülen ishallerde parazit saptanma oranları %40 lara ulaşmaktadır. İmmün yetmezliğe bağlı olarak, pediyatrik hematoloji hastalarında parazite rastlanma sıklığı artmaktadır. Bu hasta gruplarında yapılan çalışmalarda; G. intestinalis görülme sıklığı bir çalışmada %28.7 (14), diğerinde ise %16 olarak saptanmıştır (4). Kanser kemoterapisi yapılan çocuklarda G. intestinalis %6 oranında bulunmuştur (15). Okul çocuklarında G. intestinalis ishalleri sıktır (16). Kötü kişisel hijyen ve su kalitesini düşüren çevresel kontaminasyon giardiyaz gibi intestinal infeksiyonları artırmaktadır (17). Direkt mikroskopi, çinko-sülfat yüzdürme ve formol-eter sedimentasyon teknikleri ile 6-11 yaş okul çocuklarında saptanan parazit oranı %27,6-47,2 dir (18, 19). Duodenal sıvı incelemelerinde çocukların %67,75 inde G. intestinalis tespit edilmiştir (20). Giardiyaz reinfeksiyonlarına da çok sık (%36-49) rastlanır (21). Bu paraziter ishallere genellikle (%81 i) düşük sosyo-ekonomik seviyede, kreşler gibi kalabalık yaşam koşullarında daha sık rastlanır (19). Bir çalışmada, beş yıllık bir sürede, bir kreşte G. intestinalis %19.6 olarak tespit edilmiştir (22). Modern evler, uygun kanalizasyon sistemleri, sağlık eğitimi ve surveyans programları parazit oranlarını azaltmak için yapılması gerekenlerdir (15). Bazı ülkelerde bu önlemler sayesinde, son 20 yılda, 0-9 yaşındaki çocuklarda G. intestinalis infeksiyonları % den % e düşürülmüştür (23). Giardiyaz tanısında ELISA testlerinin kullanılabilirliği birçok araştırmacı tarafından incelenmiştir. Semptomatik veya asemptomatik giardiyalı çocuklarda serumdaki dolaşan antigiardia antikorları ELISA ile araştırılmış ve semptomatik giardiyazlılarda IgM ve IgA antikorlarının yüksek, IgG antikorlarının ise farklı olmadığı bulunmuştur (24). Serumda antikor araştırılmasıyla ilgili çalışmalar bulunmaktaysa da giardiyazisde serolojik tanının değeri bulunmamaktadır (11). Bu nedenle giardiyaz tanısında serum antikorlarından çok dışkıdaki antijenler (koproantijen) araştırılmaktadır. Bir çalışmada, dokuz farklı ELISA kiti ile 222 dışkıda G. intestinalis antijenleri araştırılmış ve çalışmada ELISA kitlerinin sensitivite ve spesifikliklerinin %88,6-100 ve %99,3-100 arasında değiştiği tespit edilmiş ve 70 örnekte ELISA, mikroskopi ve direkt floresan antikor testi pozitif bulunurken 152 Tıp Araştırmaları Dergisi; 2014: 12(1):6-11 8

4 Direkel ve Özerol örnekte her üç test de negatif bulunmuştur (25). G. intestinalis için dışkı mikroskopisi ile ELISA testini karşılaştıran başka bir çalışmada G. intestinalis ELISA koproantijen testinin sensitivitesi %94,8 ve spesifitesi %98,3 olarak bildirilmiştir (26). Ticari ELISA kitlerinin hızlı, basit, sensitif ve spesifik olması nedeniyle tanı ve epidemiyolojik amaçlarla kullanılması önerilmiştir (27, 28). Bisoffi ve arkadaşları bir çalışmada mikroskopide G. intestinalis kist veya trofozoitlerine rastlanan 30 örnekte ELISA ile antijen araştırılmış ve 2 yanlış negatif sonuç alınırken yanlış pozitifliğe rastlanmamıştır (29). G. intestinalis koproantijenlerini ELISA ve direkt immunfloresan (DIF) testi tespit ederek karşılaştıran çalışmalarda her iki metodun da uygun olduğu ELISA ve DIF tekniklerinin sensitivitesi %100 ve %100, spesifisiteleri %97.5 ve %98.5 ve negatif prediktif değer her iki testte %100 olarak bulunmuş iken pozitif prediktif değer DIF te %79 ve ELISA da %64 bulunmuştur (30). Çalışmada da G. intestinalis koproantijen ELISA testi için tespit edilen sensitivite %96.2, spesifisite ise %93.9 olup literatürde bildirilen oranlardadır. ELISA ile pozitif bulunan 29 örnekten 26 sı mikroskopide de pozitif olarak bulunurken, ELISA ile negatif bulunan bir örnek mikroskopide pozitif bulunmuştur. ELISA kitlerinin hızlı, basit, sensitif ve spesifik olması nedeniyle tanı ve epidemiyolojik amaçlarla kullanılabileceği kanatine varılmıştır. Malatya bölgesinde Yorulmaz ve arkadaşlarının daha önce yaptıkları bir çalışmada; mikroskopik inceleme ile G. intestinalis oranı %8.3 bulunmuştur (5). Refik ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada ise; 8490 dışkı ve 3192 selofan bant preparat incelenmiş ve parazitoz oranı %17.2, G. intestinalis oranı ise %5.9 olarak bildirilmiştir (31). Özcan ve arkadaşları Adana Ruh Sağlığı ve Hastalıkları hastanesinde yatan 111 hastada yaptıkları çalışmada da %29.7 oranında bağırsak paraziti bulmuşlar ve G. intestinalis oranını da %1.8 olarak bildirmişlerdir (32). Yapılan diğer çalışmalarda G. intestinalis oranı: Elazığ da%22.2 (33), Sivas ta %3.6 (34), Ankara da %48.65 (7), Şanlıurfa da %8.19 (35), İstanbul da %10 (9) olarak saptanmıştır. Yine Büyükbaba ve arkadaşları bir çalışmada; dışkı örneklerinde G. intestinalis antijenlerini ELISA ile araştırmışlar ve sonuçları mikroskopi ile karşılaştırmışlardır. Sosyoekonomik düzeyi düşük ve sanitasyon koşulları yetersiz bir bölgedeki ilkokulun yedi yaş grubunda 74 öğrencinin dışkı örnekleri mikroskopik olarak incelenmiş ve 13 (%17.5) örnekte G. intestinalis saptanırken parazit görülmeyen 61 örneğin 12 sinde (%19.6) ELISA ile G. intestinalis koproantijen pozitif bulunmuştur (36). Özekinci ve arkadaşlarının da Diyarbakır dan bildirdikleri çalışmada direkt inceleme ile 188 dışkı örneğinin 141 inde G. intestinalis görülürken bunların 136 sı koproantijen EIA ile pozitif olarak belirlenmiştir. Mikroskopi negatif olan 47 örneğin 38 i EIA ile pozitif olarak tespit edilmiş ve EIA metodunun duyarlılığı %96.45, özgüllüğü %80.85 olarak bildirilmiştir (10). Ayrıca Al-Saeed ve arkadaşları Irak ta yapmış oldukları çalışmada 84 dışkı örneğinin yarısının (42/84) mikroskopik incelemesinde G. intestinalis pozitifliği saptanırken, bu mikroskopik incelemeyle pozitif bulunan dışkı örneklerinin hepsi ELISA ile de pozitif bulunmuştur. Mikroskopik incelemede negatif bulunan 42 dışkı örneğininde 13 ünü (13/42) ELISA ile pozitif olarak bulmuşlardır. Toplam ELISA ile 55 (55/84) örnek pozitif bulunmuştur. Bu sonuçlara göre ELISA testinin duyarlılığı %76.4, özgüllüğü %100 olarak belirlenmiştir (37). Giardiyaz tanısında koproantijen-elisa testlerinin mikroskopik yöntemlere göre daha pahalı olması ve diğer parazitlerin aynı testte bakılamaması gibi dezavantajlarının yanında, tek bir dışkı örneğinde yüksek duyarlılık ve özgüllüğe sahip olması, aynı anda çok sayıda örneğin çalışılabilmesi, mikroskopik değerlendirme yönünden deneyimli personel gerektirmemesi ve dışkıda bulunan diğer parazitlerle çapraz reaksiyon vermemesi gibi avantajlara sahip olduğu bildirilmektedir (11). Çalışmada sosyo-ekonomik düzeyi farklı iki okulda G. intesitnalis yönünden önemli bir fark bulunmuştur. (İki yüzde arasındaki farkın önemlilik testi; p:0.001) Bu durum şehrin merkezinde bulunan okulda hijyen kurallarına uyulması ve öğrencilerin ailelerinin gelir durumunun iyi olması, diğer okulda ise okulun kenar bir mahallede bulunması, öğrencilerin yakın köylerden okula geliyor olması ve ailelerinin gelirinin daha düşük olması daha yüksek parazit oranını açıklayabilir. Sonuç olarak; yaşın barsak parazitleri üzerinde etkili olduğu görülmüştür. Yaş artarken barsak paraziti oranı azalmıştır. Bu durum kişilerin yaşı arttıkça kişisel hijyen kurallarına dikkat etme oranının artmış olması şeklinde açıklanabilir. Sağlık personeli ile işbirliği içerisinde çocukların ve ailelerin bilgilendirilerek kişisel hijyen ve çevre temizlik kurallarının öğretilmesi bir çok paraziter hastalığın yanında giyardiyaz prevalansınında azalmasını sağlayacaktır. Bunun yanında ELISA yöntemi dışkı örneğinin mikroskopik incelemesine göre çok daha duyarlı, hızlı ve güvenilir; ayrıca giyardiyaz şüphesinde ancak mikroskopi ile tanı konulamayan hastalarda ve tedavinin izlenmesinde yararlı bir yöntem olarak değerlendirilmiştir. Tıp Araştırmaları Dergisi; 2014: 12(1):6-11 9

5 Giardia İntestinalis Koproantijenlerinin ELISA ile Araştırılması ARAŞTIRMA Kaynaklar 1. Syed A. Ali, David R. Hill. Giardia intestinalis. Current Opinion in Infectious Diseases 2003;16: Daryani A, Sharif M, Nasrolahei M, Khalilian A, Mohammadi A, Barzegar G. Epidemiological survey of the prevalence of intestinal parasites among schoolchildren in Sari, northern Iran. Trans R Soc Trop Med Hyg. 2012;106: Yılmaz H, Türkdoğan K, Berktaş M, ve ark. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuvarına Başvuran 14 Yaş ve Üzerindeki Hastalarda Barsak Parazitlerinin Dağılımı. T Parazitol Derg 1997;21: Cimerman S, Cimerman B, Lewi DS. Prevalence of Intestinal Parasitic Infections in Patients With Acquired Immunodeficiency Syndrome in Brazil. Int J Infect Dis 1999;3: Yorulmaz M, Durmaz R, Saygı G. Malatya İli Tecde Yöresinde 5-15 Yaş Grubu Çocuklarda Parazit Sıklığı ve Buna Çevresel Faktörlerin Etkisi. T Parazitol Derg 1997; 21: Özcel MA, Budak S, Altıntaş N, Ak M, Kuman HA, Üner A, Daldal N. 8. Ulusal Parazitoloji Kongresi Ana Konusu GAP Bölgesinde Çıkacak Parazit Hastalıkları Hakkında Kongre Raporu. T Parazitol Derg 1993;17: Şener B, Ergüven S, Ercis S Yıllarında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuvarında Dışkının Parazitolojik İnceleme Sonuçları. T Parazitol Derg 1998; 22: Üner A, Özensoy S, Tappeh K, ve ark. İzmir'in Karşıyaka İlçesi İlkokulu Çocuklarında Barsak Parazitleri ve Baş Biti Araştırılması. T Parazitol Derg 1997; 21: Akyar I, Gültekin M. Five Year Surveillance of Entamoeba histolytica and Giardia antigen of stool samples by ELISA method. T Parazitol Derg 2012; 36: Özekinci T, Uzun A, Suay A, Elçi S, Akpolat N, Atmaca S. Giardiasisin Tanısında Enzym İmmun Assay (EIA) ve Direkt İnceleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması T Parazitol Derg 2005;29: Uyar Y, Özkan AT. Amebiyazis, Giardiyazis Ve Kriptosporidiyazis Tanısında Antijen Tarama Yontemlerinin Yeri. T Parazitol Derg 2009;33: Ramratnam B, Flanigan TP. Cryptosporidiosis in Persons With HIV Infection. Postgrad Med J 1997;73: American Public Health Association/American Academy of Pediatrics: Caring for Our Children: National Health and Safety Performance Standards: Guidelines for Out-of-Home Child Care Programs. American Public Health Association Martinez PA, Justiniani Cedeno NE. Incidence of Intestinal Parasites in Pediatric Patients With Hematologic Neoplasms From 1 to 15 Years of Age. Rev Alerg Mex 1999; 46: Menon BS, Abdullah MS, Mahamud F, Singh B. Intestinal Parasites in Malaysian Children With Cancer. J Trop Pediatr 1999; 45: Utzinger J, N'Goran EK, Marti HP, Tanner M, Lengeler C. Intestinal Amoebiasis, Giardiasis and Geohelminthiases: Their Association With Other Intestinal Parasites and Reported Intestinal Symptoms. Trans R Soc Trop Med Hyg 1999;93: Taus MR, Gasparovic A, Piaggio O, Goldaracena C, Giacopuzzi M, Piaggio R, Pezzani B, Minvielle M. Prevalence of Giardia Lamblia, Its Detection in Water and Its Relationship With Environmental Factors in Gualeguaychu, Argentina. Bol Chil Parasitol 1998;53: Yassin MM, Shubair ME, al Hindi AI, Jadallah SY. Prevalence of Intestinal Parasites Among School Children in Gaza City, Gaza Strip. J Egypt Soc Parasitol 1999;29: Tellez A, Morales W, Rivera T, Meyer E, Leiva B, Linder E. Prevalence of Intestinal Parasites in the Human Population of Leon, Nicaragua. Acta Trop 1997;66: Skorochodzki J, Oldak E, Taraszkiewicz F, Kurzatkowska B, Sulik A, Zagorska W, Rozkiewicz D. Frequency of Giardiasis in Children With Chronic Abdominal Pain Coming From North-East Poland. Przegl Epidemiol 1998;52: Nunez FA, Hernandez M, Finlay CM. Longitudinal Study of Giardiasis in Three Day Care Centres of Havana City. Acta Trop 1999;73: Suarez HM, Ocampo R I, Baly GA, Gonzalez AN, Artiga S, Jr. Prevalence of Intestinal Parasitic Infections in Nursery Schools From Ciego De Avila Province, Cuba Bol Chil Parasitol 1999;54: Mercado R, Otto JP, Perez M. Seasonal Variation of Intestinal Protozoa Infections in Outpatients of the North Section of Santiago, Chile Bol Chil Parasitol 1999;54: Soliman MM, Taghi-Kilani R, Abou-Shady AF, El Mageid SA, Handousa AA, Hegazi MM, Belosevic M. Comparison of Serum Antibody Responses to Giardia Lamblia of Symptomatic and Asymptomatic Patients. Am J Trop Med Hyg 1998;58: Aldeen WE, Carroll K, Robison A, Morrison M, Hale D. Comparison of Nine Commercially Available Enzyme-Linked Immunosorbent Assays for Detection of Giardia Lamblia in Fecal Specimens. J Clin Microbiol 1998;36: Torres D, Fernandez M, Brito T, Finlay C. Solid- Phase Immunoenzyme Ass for Detecting Giardia Lamblia Antigens. Rev Cubana Med Trop 1997;49: Aldeen WE, Hale D, Robison AJ, Carroll K. Evaluation of a Commercially Available ELISA Assay for Detection of Giardia Lamblia in Fecal Tıp Araştırmaları Dergisi; 2014: 12(1):

6 Direkel ve Özerol Specimens. Diagn Microbiol Infect Dis 1995;21: Hassan MM, Farghaly AM, Darwish RA, Shoukrany N, el Hayawan IA, Nassar AK. Detection of Giardia Antigen in Stool Samples Before and After Treatment. J Egypt Soc Parasitol 1995;25: Bisoffi Z, di Tommaso M, Ricciardi ML, Majori S, Campello C. Evaluation of a Commercially Available ELISA for Detection of Giardia Lamblia Antigen in Faeces: Preliminary Results in Unconventional Samples. Eur J Epidemiol 1995;11: Aretio R, Perez MJ, Martin E. Evaluation of 2 Immunologic Techniques (ELISA, DIF) for the Diagnosis of Giardia Lamblia in Feces. Enferm Infecc Microbiol Clin 1994;12: Refik M, Günal S, Durmaz B, ve ark. Malatyada Barsak Parazitlerinin Prevalansı. T Parazitol Derg 1997;21: Özcan K, Atılgan A, Kara H, ve ark. Adana Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde Barsak Parazitlerinin Dağılımı. T Parazitol Derg 1997;21: Aşçı Z, Seyrek A, Kizirgil A, Yılmaz M. Harput Çocuk Yuvasındaki Yaş Grubu Çocuklarda Parazitolojik Araştırma. T Parazitol Derg 1997;21: Ataş AD, Alim A, Vural H, ve ark. Sivas Yetiştirme Yurdu Çocuklarında Kopro- Parazitolojik Bir Çalışma. T Parazitol Derg 1998;22: Özbilge H, Seyrek A, Taşçı S. Şanlı Urfa İlimizde Barsak Parazitlerinin Dağılımı. T Parazitol Derg 1998;22: Büyükbaba Ö, Uyar A, Babaoğlu G, Katrancı H, Kırkoyun H, Büget E. Dışkı Örneklerinde G. intestinalis antijenlerinin ELISA ile Araştırılması ve Sonuçların Mikroskopi ile Araştılması. Klimik Dergisi 1997;10: Al-Saeed AT, Issa SH. Detection of Giardia lamblia antigen in stool specimens using enzymelinked immunosorbent assay. East Mediterr Health J. 2010;16: Tıp Araştırmaları Dergisi; 2014: 12(1):

:Harran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Şanlıurfa. Derece Alan Üniversite Yıl Sağlık Hizmetleri Meslek. 1995-1997 Ön lisans

:Harran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Şanlıurfa. Derece Alan Üniversite Yıl Sağlık Hizmetleri Meslek. 1995-1997 Ön lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :Nebiye YENTÜRDONİ İletişim Bilgileri Adres :Harran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Şanlıurfa Telefon Mail :0 414 3183212 :n_doni@harran.edu.tr 3. Unvanı :Yrd Doç. Dr. Nebiye

Detaylı

Bir üniversite hastanesi parazitoloji laboratuvarında belirlenen intestinal ve hepatik parazitler

Bir üniversite hastanesi parazitoloji laboratuvarında belirlenen intestinal ve hepatik parazitler Dicle Tıp Dergisi / 2015; 42 (3): 350-354 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2015.03.0588 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Bir üniversite hastanesi parazitoloji laboratuvarında belirlenen

Detaylı

Çocuk Yuvası ve Yetiştirme Kurumundaki Çocuklarda Bağırsak Parazitleri Yaygınlığının İncelenmesi

Çocuk Yuvası ve Yetiştirme Kurumundaki Çocuklarda Bağırsak Parazitleri Yaygınlığının İncelenmesi İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 14(4) 231-235 (2007) Çocuk Yuvası ve Yetiştirme Kurumundaki Çocuklarda Bağırsak Parazitleri Yaygınlığının İncelenmesi Nilgün Daldal*, Ülkü Karaman*, Özlem Makbule

Detaylı

Sivas Belediyesi Çevre-Gıda ve Tıbbi Tahlil Laboratuvarına 1993-2006 Yıllarında Başvuran Hastalarda Bağırsak Parazit Dağılımlarının İncelenmesi

Sivas Belediyesi Çevre-Gıda ve Tıbbi Tahlil Laboratuvarına 1993-2006 Yıllarında Başvuran Hastalarda Bağırsak Parazit Dağılımlarının İncelenmesi Türkiye Parazitoloji Dergisi, 32 (1): 59-64, 2008 Türkiye Parazitol Derg. Türkiye Parazitoloji Derneği Turkish Society for Parasitology Sivas Belediyesi Çevre-Gıda ve Tıbbi Tahlil Laboratuvarına 1993-2006

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde Farklı Yıllarda Bağırsak Parazit Dağılımlarının Değerlendirilmesi

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde Farklı Yıllarda Bağırsak Parazit Dağılımlarının Değerlendirilmesi Türkiye oloji Dergisi, 29 (3): 193-199, 2005 Acta Parasitologica Turcica Türkiye oloji Derneği Turkish Society for Parasitology Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde Farklı Yıllarda Bağırsak Dağılımlarının

Detaylı

Teoman Zafer APAN 1 Ayşegül TAYLAN ÖZKAN 2 Ümran DAĞAŞAN ÖZLÜK 3 ÖZET

Teoman Zafer APAN 1 Ayşegül TAYLAN ÖZKAN 2 Ümran DAĞAŞAN ÖZLÜK 3 ÖZET ARAŞTIRMA Cilt 57, No 2, S : 59-64 Türk Hij Den Biyol Derg 2000 1998 YILINDA KIRIKKALE DEVLET HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINA BAŞVURAN HASTALARDA BAĞIRSAK PARAZİTLERİNİN DAĞILIMI * Teoman Zafer

Detaylı

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi nde Giardia intestinalis ve Entamoeba histolytica/dispar prevalansı: Dört yıllık izlem

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi nde Giardia intestinalis ve Entamoeba histolytica/dispar prevalansı: Dört yıllık izlem 40 Dicle Tıp Dergisi / Y. Bayram ve ark. Giardia intestinalis ve Entamoeba histolytica/dispar prevalansı 2013; 40 (1): 40-44 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2013.01.0221 ÖZGÜN ARAŞTIRMA

Detaylı

Bir yıllık sürede dışkı örneklerinde ELISA ile Entamoeba histolytica araştırılması

Bir yıllık sürede dışkı örneklerinde ELISA ile Entamoeba histolytica araştırılması Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi / 2011; 2 (1): 50-54 Journal of Clinical and Experimental Investigations ORIGINAL ARTICLE / ÖZGÜN ARAŞTIRMA Bir yıllık sürede dışkı örneklerinde ELISA ile Entamoeba

Detaylı

Ordu ilinde bağırsak parazitleri sıklığı

Ordu ilinde bağırsak parazitleri sıklığı Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (2): 368-374 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.02.0433 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Ordu ilinde bağırsak parazitleri sıklığı Pervalence of intestinal

Detaylı

Dışkı Örneklerinde Giardia intestinalis in Araştırılmasında Direkt Mikroskopi, ELISA ve Direkt Floresan Antikor Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Dışkı Örneklerinde Giardia intestinalis in Araştırılmasında Direkt Mikroskopi, ELISA ve Direkt Floresan Antikor Yöntemlerinin Karşılaştırılması ORİJİNAL ARAŞTIRMA Dışkı Örneklerinde Giardia intestinalis in Araştırılmasında Direkt Mikroskopi, ELISA ve Direkt Floresan Antikor Yöntemlerinin Karşılaştırılması Şükran YAĞCI, a Seda TAKMAZ, a Fahriye

Detaylı

İlköğretim Çağındaki Çocuklarda Bağırsak Parazitlerinin Ağırlık ve Boy Persentil Değerlerine Etkisi (*)

İlköğretim Çağındaki Çocuklarda Bağırsak Parazitlerinin Ağırlık ve Boy Persentil Değerlerine Etkisi (*) İlköğretim Çağındaki Çocuklarda Bağırsak Parazitlerinin Ağırlık ve Boy Persentil Değerlerine Etkisi (*) Mustafa KAPLAN(**), S. Aytaç POLAT(***) (*) 8. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi nde sunulmuştur (23-28

Detaylı

flora Giardia intestinalis in Taze Dışkı Örneklerinde Mikroskopi ve EIA Yöntemleri Kullanılarak Araştırılması

flora Giardia intestinalis in Taze Dışkı Örneklerinde Mikroskopi ve EIA Yöntemleri Kullanılarak Araştırılması flora K I S A R A P O R / S H O R T C O M M U N I C AT I O N Giardia intestinalis in Taze Dışkı Örneklerinde Mikroskopi ve EIA Yöntemleri Kullanılarak Araştırılması Investigation of Giardia intestinalis

Detaylı

Entamoeba histolytica nın Tanısında Direkt Mikroskopi, Kültür, ELISA ve Moleküler Yöntemlerin Karşılaştırılması*

Entamoeba histolytica nın Tanısında Direkt Mikroskopi, Kültür, ELISA ve Moleküler Yöntemlerin Karşılaştırılması* Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2014; 48(1): 114-122 Entamoeba histolytica nın Tanısında Direkt Mikroskopi, Kültür, ELISA ve Moleküler Yöntemlerin Karşılaştırılması* Comparison of Direct

Detaylı

UZM. DR. SALİH MAÇİN Şırnak Devlet Hastanesi

UZM. DR. SALİH MAÇİN Şırnak Devlet Hastanesi UZM. DR. SALİH MAÇİN Şırnak Devlet Hastanesi Kronik ishalli pediatrik hastalarda saptanan paraziter etkenler Salih Maçin 1, Filiz Kaya 2, Deniz Çağdaş 3, Hayriye Hızarcıoğlu Gülşen 3, İnci Nur Saltık Temizel

Detaylı

Asist. Dr. Ayşe N. Varışlı

Asist. Dr. Ayşe N. Varışlı Asist. Dr. Ayşe N. Varışlı 1 GİRİŞ: İshal tüm dünyada, özellikle de gelişmekte olan ülkelerde önemli bir sağlık problemi olarak karşımıza çıkmaktadır Akut ishal, özellikle çocuk ve yaşlı hastalarda önemli

Detaylı

DİYARBAKIR KENT MERKEZİNDE BARSAK PARAZİT PREVALANSI 2001 THE PREVALENCE OF INTESTINAL PARASITES IN DIYARBAKIR CITY IN 2001

DİYARBAKIR KENT MERKEZİNDE BARSAK PARAZİT PREVALANSI 2001 THE PREVALENCE OF INTESTINAL PARASITES IN DIYARBAKIR CITY IN 2001 ARAŞTIRMA Cilt 59, No 1,2,3, S : 7-12 Türk Hij Den Biyol Derg 2002 DİYARBAKIR KENT MERKEZİNDE BARSAK PARAZİT PREVALANSI 2001 Ali CEYLAN 1 Hamit ACEMOĞLU 1 Nezahat ÖZERDEM 2 Davut ÖZBAĞ 3 Kadri GÜL 2 ÖZET

Detaylı

Mutalip Çiçek 1, Hasan Yılmaz 2. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Mutalip Çiçek 1, Hasan Yılmaz 2. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 70 Dicle Tıp Dergisi / Dicle Medical M. Çiçek Journal ve ark. İshalli Çocuklarda Cryptosporidium spp. 2011; 38 (1): 70-75 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE İshalli çocuklarda Cryptosporidium spp. ve diğer

Detaylı

Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi Parazitoloji Polikliniği nde Yılları Arasında Saptanan Bağırsak Parazitlerinin İnsidansı

Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi Parazitoloji Polikliniği nde Yılları Arasında Saptanan Bağırsak Parazitlerinin İnsidansı Özgün Araştırma / Original Investigation 147 Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi Parazitoloji Polikliniği nde 2006-2010 Yılları Arasında Saptanan Bağırsak Parazitlerinin İnsidansı Incidence of Intestinal

Detaylı

TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM

TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM Doç. Dr. Alpaslan Alp Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dünya Sağlık Örgütü 2009 Yılı Raporu Aktif tüberkülozlu hasta

Detaylı

Van da İlköğretim Okulu Öğrencilerinde Saptanan Bağırsak Parazitozları

Van da İlköğretim Okulu Öğrencilerinde Saptanan Bağırsak Parazitozları Türkiye Parazitoloji Dergisi, 33 (4): 289-293, 2009 Türkiye Parazitol Derg. Türkiye Parazitoloji Derneği Turkish Society for Parasitology Van da İlköğretim Okulu Öğrencilerinde Saptanan Bağırsak Parazitozları

Detaylı

Bir Eğitim Araştırma Hastanesi nde üç yıllık bağırsak parazitlerinin dağılımı: Retrospektif bir Çalışma

Bir Eğitim Araştırma Hastanesi nde üç yıllık bağırsak parazitlerinin dağılımı: Retrospektif bir Çalışma JCEI / 2015; 6 (3): 269-273 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2015.03.0531 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Bir Eğitim Araştırma Hastanesi nde üç yıllık bağırsak

Detaylı

Yozgat İl Merkezinde Farklı Sosyo-Ekonomik Bölgelerdeki İki İlköğretim Okulunda Bağırsak Parazitlerinin Araştırılması

Yozgat İl Merkezinde Farklı Sosyo-Ekonomik Bölgelerdeki İki İlköğretim Okulunda Bağırsak Parazitlerinin Araştırılması Türkiye Parazitoloji Dergisi, 32 (3): 261-265, 2008 Türkiye Parazitol Derg. Türkiye Parazitoloji Derneği Turkish Society for Parasitology Yozgat İl Merkezinde Farklı Sosyo-Ekonomik Bölgelerdeki İki İlköğretim

Detaylı

İmmün Yetmezlikli Hastalarda İntestinal Protozoonların Tanısı

İmmün Yetmezlikli Hastalarda İntestinal Protozoonların Tanısı Türkiye Parazitoloji Dergisi, 32 (4): 328-333, 2008 Türkiye Parazitol Derg. Türkiye Parazitoloji Derneği Turkish Society for Parasitology İmmün Yetmezlikli Hastalarda İntestinal Protozoonların Tanısı Asım

Detaylı

İlköğretim Dördüncü Sınıf Öğrencilerinde Bağırsak Parazitlerinin Varlığının Araştırılması

İlköğretim Dördüncü Sınıf Öğrencilerinde Bağırsak Parazitlerinin Varlığının Araştırılması Cumhuriyet Üniversitesi (( Tıp Fakültesi İlköğretim Dördüncü Sınıf Öğrencilerinde Bağırsak Parazitlerinin Varlığının Araştırılması Investigation of Intestinal Parasites Among the Fourth Class Primary School

Detaylı

GEREÇ VE YÖNTEM BULGULAR

GEREÇ VE YÖNTEM BULGULAR Türkiye Parazitoloji Dergisi, 32 (3): 266-270, 2008 Türkiye Parazitol Derg. Türkiye Parazitoloji Derneği Turkish Society for Parasitology 2005-2008 Yılları Arasında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji

Detaylı

Gülay BÖREKÇİ, Asiye ÜZEL. Mersin Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Mersin, Türkiye

Gülay BÖREKÇİ, Asiye ÜZEL. Mersin Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Mersin, Türkiye Türkiye Parazitoloji Dergisi, 33 (1): 63-72, 2009 Türkiye Parazitol Derg. Türkiye Parazitoloji Derneği Turkish Society for Parasitology Mersin İli Sosyal Hizmetler Çocuk Yuvası ve Yetiştirme Yurdundaki

Detaylı

HIZLI ANTİJEN VE ANTİKOR ARAMA TESTLERİ

HIZLI ANTİJEN VE ANTİKOR ARAMA TESTLERİ HIZLI ANTİJEN VE ANTİKOR ARAMA TESTLERİ Dr. Özcan Deveci Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D 1 Sunum Planı Giriş Bakteriyel enfeksiyonlarda hızlı tanı testleri

Detaylı

Tokat Halk Sağlığı Laboratuvarında Ocak 2007 Aralık 2009 Yılları Arasında Saptanan Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı

Tokat Halk Sağlığı Laboratuvarında Ocak 2007 Aralık 2009 Yılları Arasında Saptanan Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı Türkiye Parazitoloji Dergisi, 34 (3): 161 165, 2010 Türkiye Parazitol Derg. Türkiye Parazitoloji Derneği Turkish Society for Parasitology Tokat Halk Sağlığı Laboratuvarında Ocak 2007 Aralık 2009 Yılları

Detaylı

10-16 Yaş Arasındaki İlköğretim Çocuklarında Bağırsak Parazitlerinin Gelişme Geriliğine Etkisi

10-16 Yaş Arasındaki İlköğretim Çocuklarında Bağırsak Parazitlerinin Gelişme Geriliğine Etkisi ARAŞTIRMA Bağırsak Parazitleri ve Gelişme Geriliği T A D 10-16 Yaş Arasındaki İlköğretim Çocuklarında Bağırsak Parazitlerinin Gelişme Geriliğine Etkisi Effect of Intestinal Parasites on Weight and Height

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuvarı na yılları arasında başvuran hastalarda bağırsak parazitlerinin dağılımı *

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuvarı na yılları arasında başvuran hastalarda bağırsak parazitlerinin dağılımı * Araştırma Makalesi/Original Article Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuvarı na 2011-2013 yılları arasında başvuran hastalarda bağırsak parazitlerinin

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi nde 2003-2004 Yılları Arasında Saptanan Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi nde 2003-2004 Yılları Arasında Saptanan Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı Türkiye Parazitoloji Dergisi, 30 (4): 308-312, 2006 Acta Parasitologica Turcica Türkiye Parazitoloji Derneği Turkish Society for Parasitology Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Düzeyin ve Göçün 0-14 Yaş Grubu Çocuklarda Barsak Parazitlerinin Dağılımına Etkisi*

Sosyo-Ekonomik Düzeyin ve Göçün 0-14 Yaş Grubu Çocuklarda Barsak Parazitlerinin Dağılımına Etkisi* Van Tıp Dergisi: 4 (4): 205-210, 1997 Sosyo-ekonomik düzeyin barsak parazitlerinin dağılımına etkisi. Sosyo-Ekonomik Düzeyin ve Göçün 0-14 Yaş Grubu Çocuklarda Barsak Parazitlerinin Dağılımına Etkisi*

Detaylı

Bir Devlet hastanesi çalışanlarında bağırsak parazitlerinin görülme sıklığı Frequency of intestinal parasites in employees of a state hospital

Bir Devlet hastanesi çalışanlarında bağırsak parazitlerinin görülme sıklığı Frequency of intestinal parasites in employees of a state hospital Dicle Tıp Dergisi / Dicle Medical P. Fırat Journal ve ark. Devlet hastanesi çalışanlarında parazit sıklığıcilt / Vol 37, No 3, 267-271 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Bir Devlet hastanesi çalışanlarında

Detaylı

Halis Akalın, Nesrin Kebabcı, Bekir Çelebi, Selçuk Kılıç, Mustafa Vural, Ülkü Tırpan, Sibel Yorulmaz Göktaş, Melda Sınırtaş, Güher Göral

Halis Akalın, Nesrin Kebabcı, Bekir Çelebi, Selçuk Kılıç, Mustafa Vural, Ülkü Tırpan, Sibel Yorulmaz Göktaş, Melda Sınırtaş, Güher Göral Halis Akalın, Nesrin Kebabcı, Bekir Çelebi, Selçuk Kılıç, Mustafa Vural, Ülkü Tırpan, Sibel Yorulmaz Göktaş, Melda Sınırtaş, Güher Göral Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

HIV TANISINDA YENİLİKLER

HIV TANISINDA YENİLİKLER HIV/AIDS KURSU HIV TANISINDA YENİLİKLER Dr. Mert Ahmet KUŞKUCU İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dünya Sağlık Örgütü Verileri (2016) YILLARA GÖRE HIV (+) SAPTANAN VAKA SAYISI

Detaylı

Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması. Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması. Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Testler farklı amaçlarla uygulanabilir: - Tanı, tarama, doğrulama,

Detaylı

Şehir, İlçe ve Köy İlköğretim Okulu Öğrencilerinde Bağırsak Parazitleri Görülme Sıklığı

Şehir, İlçe ve Köy İlköğretim Okulu Öğrencilerinde Bağırsak Parazitleri Görülme Sıklığı Türkiye Parazitoloji Dergisi, 32 (1): 54-58, 2008 Türkiye Parazitol Derg. Türkiye Parazitoloji Derneği Turkish Society for Parasitology Şehir, İlçe ve Köy İlköğretim Okulu Öğrencilerinde Bağırsak Parazitleri

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi nde 2005 2008 Yılları Arasında Saptanan Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi nde 2005 2008 Yılları Arasında Saptanan Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı Türkiye Parazitoloji Dergisi, 34 (1): 27 31, 2010 Türkiye Parazitol Derg. Türkiye Parazitoloji Derneği Turkish Society for Parasitology Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Detaylı

Olgularla Parazitoloji. Doç. Dr. Gülay ARAL AKARSU Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Parazitoloji Bilim Dalı

Olgularla Parazitoloji. Doç. Dr. Gülay ARAL AKARSU Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Parazitoloji Bilim Dalı Olgularla Parazitoloji Doç. Dr. Gülay ARAL AKARSU Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Parazitoloji Bilim Dalı Olgu 1 13 yaşında çocuk hasta İlki 2 ay önce başlayan ve her biri 5-7 gün süren iki diyare

Detaylı

yıllarında Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuvarı na başvuran hastalarda bağırsak parazitlerinin dağılımı

yıllarında Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuvarı na başvuran hastalarda bağırsak parazitlerinin dağılımı Araştırma Makalesi/Original Article Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi 2006-2010 yıllarında Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuvarı na başvuran hastalarda bağırsak parazitlerinin

Detaylı

DIŞKININ TOPLANMASI ve SAKLANMASI

DIŞKININ TOPLANMASI ve SAKLANMASI DIŞKININ TOPLANMASI ve SAKLANMASI Bağırsak parazit enfeksiyonlarının çoğunda dışkıda ; Helmint yumurta veya larvalarının Protozoon trofozoit veya kistlerinin görülmesi ile tanı konulur. Dışkı bir enfeksiyon

Detaylı

Bağırsak parazitlerinin Sivas ili farklı yerleşim birimlerindeki ilköğretim okulu öğrencilerinde görülme sıklığı

Bağırsak parazitlerinin Sivas ili farklı yerleşim birimlerindeki ilköğretim okulu öğrencilerinde görülme sıklığı Bağırsak parazitlerinin Sivas ili farklı yerleşim birimlerindeki ilköğretim okulu öğrencilerinde görülme sıklığı The frequency of luminal parasites among the primary school children from different settlements

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesindeki Bağırsak Parazit Olgularının Prevalansı ve Dağılımı

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesindeki Bağırsak Parazit Olgularının Prevalansı ve Dağılımı Türkiye Parazitoloji Dergisi, 30 (4): 296-301, 2006 Acta Parasitologica Turcica Türkiye Parazitoloji Derneği Turkish Society for Parasitology Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesindeki Bağırsak Parazit Olgularının

Detaylı

Bir Devlet Hastanesinde intestinal parazit dağılımı ve etiyolojik analiz raporu

Bir Devlet Hastanesinde intestinal parazit dağılımı ve etiyolojik analiz raporu Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi / 2011; 2 (1): 74-79 Journal of Clinical and Experimental Investigations ORIGINAL ARTICLE / ÖZGÜN ARAŞTIRMA Bir Devlet Hastanesinde intestinal parazit dağılımı ve

Detaylı

Çocuklarda Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı ve Bununla İlişkili Etmenler

Çocuklarda Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı ve Bununla İlişkili Etmenler Türkiye Parazitoloji Dergisi, 32 (4): 346-350, 2008 Türkiye Parazitol Derg. Türkiye Parazitoloji Derneği Turkish Society for Parasitology Çocuklarda Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı ve Bununla İlişkili

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ Sağlık hizmeti veren, Doktor Ebe Hemşire Diş hekimi Hemşirelik öğrencileri, risk altındadır Bu personelin enfeksiyon açısından izlemi personel sağlığı ve hastane

Detaylı

Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalarında ağırlık ve ölüm riskinin tahmininde plazma cell-free DNA düzeyinin önemi

Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalarında ağırlık ve ölüm riskinin tahmininde plazma cell-free DNA düzeyinin önemi Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalarında ağırlık ve ölüm riskinin tahmininde plazma cell-free DNA düzeyinin önemi Bakır M¹, Engin A¹, Kuşkucu MA², Bakır S³, Gündağ Ö¹, Midilli K² Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

İdrar Tahlilinde Mitler U Z. DR. B O R A ÇEKMEN ACIL Tı P K L I NIĞI O K MEYDANı E Ğ I T IM VE A R A Ş Tı R MA HASTA NESI S AĞ L ı K B ILIMLERI Ü

İdrar Tahlilinde Mitler U Z. DR. B O R A ÇEKMEN ACIL Tı P K L I NIĞI O K MEYDANı E Ğ I T IM VE A R A Ş Tı R MA HASTA NESI S AĞ L ı K B ILIMLERI Ü İdrar Tahlilinde Mitler U Z. DR. B O R A ÇEKMEN ACIL Tı P K L I NIĞI O K MEYDANı E Ğ I T IM VE A R A Ş Tı R MA HASTA NESI S AĞ L ı K B ILIMLERI Ü NIVERSITESI Mit 1: İdrar bulanık görünümde ve kötü kokulu.

Detaylı

AKUT GASTROENTERİTLİ ÇOCUKLARDA ROTAVİRUS SIKLIĞININ ARAŞTIRILMASI VE ROTAVİRUS SEZONUNUN TAKİBİ: BEŞ YILLIK SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ*

AKUT GASTROENTERİTLİ ÇOCUKLARDA ROTAVİRUS SIKLIĞININ ARAŞTIRILMASI VE ROTAVİRUS SEZONUNUN TAKİBİ: BEŞ YILLIK SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ* Araştırma ANKEM Derg 2012;26(1):25-29 doi:10.5222/ankem.2012.025 AKUT GASTROENTERİTLİ ÇOCUKLARDA ROTAVİRUS SIKLIĞININ ARAŞTIRILMASI VE ROTAVİRUS SEZONUNUN TAKİBİ: BEŞ YILLIK SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ*

Detaylı

Epstein-Barr virüs enfeksiyonlarında trombosit parametrelerinin değerlendirilmesi

Epstein-Barr virüs enfeksiyonlarında trombosit parametrelerinin değerlendirilmesi Epstein-Barr virüs enfeksiyonlarında trombosit parametrelerinin değerlendirilmesi Habip ALMİŞ, İbrahim Hakan BUCAK, Mehmet TURGUT. Adıyaman Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD.

Detaylı

Emrah Salman, Zeynep Ceren Karahan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi. Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Emrah Salman, Zeynep Ceren Karahan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi. Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Emrah Salman, Zeynep Ceren Karahan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Antibiyotik kullanımına bağlı ishal etkeni olan Clostridium difficile, nozokomiyal diyarenin en sık

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin Beş Yıllık Bağırsak Paraziti Prevalansının Türlere ve Cinsiyetlere Göre Dağılımı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin Beş Yıllık Bağırsak Paraziti Prevalansının Türlere ve Cinsiyetlere Göre Dağılımı Türkiye Parazitoloji Dergisi, 32 (2): 120-125, 2008 Türkiye Parazitol Derg. Türkiye Parazitoloji Derneği Turkish Society for Parasitology Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin Beş Yıllık Bağırsak Paraziti

Detaylı

Öğrencilerde Bağırsak Parazitlerinin ve Hijyen Bilgi Düzeylerinin Araştırılması

Öğrencilerde Bağırsak Parazitlerinin ve Hijyen Bilgi Düzeylerinin Araştırılması Özgün Araştırma / Original Investigation 277 Öğrencilerde Bağırsak Parazitlerinin ve Hijyen Bilgi Düzeylerinin Araştırılması Investigation of Intestinal Parasites and Level of Hygiene Knowledge of School

Detaylı

Mardin Ýlinde Elektif Cerrahi Öncesi Tetkik Edilen Çocuklarda HBV, HCV ve HIV Seroprevalansý

Mardin Ýlinde Elektif Cerrahi Öncesi Tetkik Edilen Çocuklarda HBV, HCV ve HIV Seroprevalansý ARAªTIRMA Alicem Tekin 1 Bahattin Aydoðdu 2 1 Mardin Kadýn Doðum ve Çocuk Hastalýklarý Hastanesi, Týbbi Mikrobiyoloji laboratuarý, Mardin 2 Mardin Kadýn Doðum ve Çocuk Hastalýklarý Hastanesi, Çocuk Cerrahi

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Tıbbi Laboratuar Adresi :Sağlık Mahallesi Saygun Caddesi No:55 Sıhhiye 06100 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 565 53 62 Faks : 0 312 565 54 55 E-Posta : mikrobiyolojirldb@thsk.gov.tr

Detaylı

neslihankelestemur@mynet.com ISSN : 1308-7312 mkaplan101@yahoo.com 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey

neslihankelestemur@mynet.com ISSN : 1308-7312 mkaplan101@yahoo.com 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 1, Article Number:1B0015 MEDICAL SCIENCES Neslihan Keleştemur Received: September 2009 Mustafa Kaplan Accepted: January 2010

Detaylı

Brusellozda laboratuvar tanı yöntemleri 14.02.2006 1

Brusellozda laboratuvar tanı yöntemleri 14.02.2006 1 Brusellozda laboratuvar tanı yöntemleri 14.02.2006 1 Spesifik tanı yöntemleri: 1. Direk (kült ltür r ve bakterinin gösterilmesi) g 2. Antikorların n gösterilmesig 1.Standart tüp aglütinasyonu 2.Rose Bengal

Detaylı

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI * VİRAL V HEPATİTLERDE TLERDE SEROLOJİK/MOLEK K/MOLEKÜLER LER TESTLER (NE ZAMANHANG HANGİ İNCELEME?) *VİRAL HEPATİTLERDE TLERDE İLAÇ DİRENCİNİN SAPTANMASI *DİAL ALİZ Z HASTALARININ HEPATİT T AÇISINDAN

Detaylı

VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ

VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ Doç. Dr. Koray Ergünay MD PhD Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Viroloji Ünitesi Viral Enfeksiyonlar... Klinik

Detaylı

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ne başvuran akut gastroenteritli çocuklarda rotavirüs enfeksiyonunun sıklığı

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ne başvuran akut gastroenteritli çocuklarda rotavirüs enfeksiyonunun sıklığı Araştırma Makalesi/Original Article Makale Dili Türkçe /Article Language Turkish Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ne başvuran akut gastroenteritli çocuklarda

Detaylı

Gebelerde Toxoplasma gondii Seropozitifliğinin Değerlendirilmesinde İstenen Testlerin Önerilen Tanı Algoritmasına Uygunluğunun Değerlendirilmesi

Gebelerde Toxoplasma gondii Seropozitifliğinin Değerlendirilmesinde İstenen Testlerin Önerilen Tanı Algoritmasına Uygunluğunun Değerlendirilmesi Gebelerde Toxoplasma gondii Seropozitifliğinin Değerlendirilmesinde İstenen Testlerin Önerilen Tanı Algoritmasına Uygunluğunun Değerlendirilmesi Dr.Hilal GÜREL Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Detaylı

Viral gastroenteritlere bağlı salgınlar Türkiye ve Dünyada Güncel Durum

Viral gastroenteritlere bağlı salgınlar Türkiye ve Dünyada Güncel Durum Viral gastroenteritlere bağlı salgınlar Türkiye ve Dünyada Güncel Durum Dr.Gülay KORUKLUOĞLU Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tanımlar Salgın Belirli bir yer (veya populasyonda) ve zamanda, beklenenin üzerinde

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine Yılları Arasında Başvuran Kişilerde Saptanan Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine Yılları Arasında Başvuran Kişilerde Saptanan Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı 194 Özgün Araştırma / Original Investigation Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine 2005-2008 Yılları Arasında Başvuran Kişilerde Saptanan Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı The Distribution of Intestinal

Detaylı

Toplum başlangıçlı Escherichia coli

Toplum başlangıçlı Escherichia coli Toplum başlangıçlı Escherichia coli nin neden olduğu üriner sistem infeksiyonlarında siprofloksasin direnci ve risk faktörleri: Prospektif kohort çalışma Türkan TÜZÜN 1, Selda SAYIN KUTLU 2, Murat KUTLU

Detaylı

HIV/AIDS OLGULARINDA KIZAMIK, KIZAMIKÇIK, KABAKULAK VE SUÇİÇEĞİ SEROPREVALANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ

HIV/AIDS OLGULARINDA KIZAMIK, KIZAMIKÇIK, KABAKULAK VE SUÇİÇEĞİ SEROPREVALANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ HIV/AIDS OLGULARINDA KIZAMIK, KIZAMIKÇIK, KABAKULAK VE SUÇİÇEĞİ SEROPREVALANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ Asist. Dr. Ezgi Gülten Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

KONU 24A HEPATİT C. Tekin AKPOLAT, Cengiz UTAŞ

KONU 24A HEPATİT C. Tekin AKPOLAT, Cengiz UTAŞ 165 KONU 24A HEPATİT C Tekin AKPOLAT, Cengiz UTAŞ Hepatit C virusu (HCV) hemodiyaliz hastalarında kronik karaciğer hastalığının en sık nedenidir. Hepatit C virus infeksiyonu, ülkemizde hemodiyaliz ünitelerinin

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Emel AZAK, Esra Ulukaya, Ayşe WILLKE Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

Parazitolojik Tanıda Antijen Testleri (E. hystolitica, Giardia, Cryptosporidium)

Parazitolojik Tanıda Antijen Testleri (E. hystolitica, Giardia, Cryptosporidium) Parazitolojik Tanıda Antijen Testleri (E. hystolitica, Giardia, Cryptosporidium) (Uz. Dr. Yavuz UYAR) Parazit hastalıklarının etkenleri direkt olarak görülemediği veya görülmesi zor olduğu durumlarda bu

Detaylı

Akut gastroenteritli hastalarda rotavirüs ve adenovirüs antijenlerinin araştırılması

Akut gastroenteritli hastalarda rotavirüs ve adenovirüs antijenlerinin araştırılması JCEI / 2014; 5 (2): 256-260 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2014.02.0398 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Akut gastroenteritli hastalarda rotavirüs ve adenovirüs

Detaylı

KANSER İSTATİSTİKLERİ

KANSER İSTATİSTİKLERİ 1 KANSER İSTATİSTİKLERİ Kanser, günümüzün en önemli sağlık sorunlarından biridir. Sık görülmesi ve öldürücülüğünün yüksek olması nedeniyle de bir halk sağlığı sorunudur. Tanı olanaklarının gelişmesi ve

Detaylı

İZMİR DEKİ GEBELERDE RUBELLA VE SİTOMEGALOVİRÜS İNFEKSİYONU SEROPREVALANSI RUBELLA AND CYTOMEGALOVIRUS INFECTION IN PREGNANTS IN IZMIR, TURKEY

İZMİR DEKİ GEBELERDE RUBELLA VE SİTOMEGALOVİRÜS İNFEKSİYONU SEROPREVALANSI RUBELLA AND CYTOMEGALOVIRUS INFECTION IN PREGNANTS IN IZMIR, TURKEY İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection) 2007; 21 (4): 183-186 İZMİR DEKİ GEBELERDE RUBELLA VE SİTOMEGALOVİRÜS İNFEKSİYONU SEROPREVALANSI RUBELLA AND CYTOMEGALOVIRUS INFECTION IN PREGNANTS IN

Detaylı

TÜM MİDE BİYOPSİLERİNE RUTİN OLARAK GIEMSA VE ALCIAN BLUE UYGULAMALI MIYIZ?

TÜM MİDE BİYOPSİLERİNE RUTİN OLARAK GIEMSA VE ALCIAN BLUE UYGULAMALI MIYIZ? TÜM MİDE BİYOPSİLERİNE RUTİN OLARAK GIEMSA VE ALCIAN BLUE UYGULAMALI MIYIZ? PROF. DR. SÜLEN SARIOĞLU¹, DR. EVREN UZUN¹, DOÇ. DR. MEHTAT ÜNLܹ, PROF. DR. HÜLYA ELLİDOKUZ² DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIBBİ

Detaylı

TÜRKİYE NİN FARKLI BÖLGELERİNDEKİ İKİ İLDE FARKLI SOSYOEKONOMİK DÜZEYE SAHİP ÇOCUKLARDA Enterobius Vermicularis in DAĞILIMI

TÜRKİYE NİN FARKLI BÖLGELERİNDEKİ İKİ İLDE FARKLI SOSYOEKONOMİK DÜZEYE SAHİP ÇOCUKLARDA Enterobius Vermicularis in DAĞILIMI Göz Muş Alparslan Üni versi tesi Fen Bilimleri Dergisi Muş Alparslan University Journal of Science ISSN:2147-7930 Cilt/Volume:1 Sayı/ Issue:1 Haziran/June: 2013 TÜRKİYE NİN FARKLI BÖLGELERİNDEKİ İKİ İLDE

Detaylı

Makale 5 Kaynaklar bölümünde düzeltme var! Bkz! 34

Makale 5 Kaynaklar bölümünde düzeltme var! Bkz! 34 Makale 5 Kaynaklar bölümünde düzeltme var! Bkz! 34 İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection) 2009; 23 (4): 179-183 AMOEBİASİS TANISINDA DIŞKI ÖRNEKLERİNİN NATİF VE TRİKROM BOYAMA YÖNTEMLERİ İLE

Detaylı

Denizli Merkez İlkokullarında 1993-1995 Yıllarında Yapılan Tüberkülin Taramasının Sonuçları #

Denizli Merkez İlkokullarında 1993-1995 Yıllarında Yapılan Tüberkülin Taramasının Sonuçları # Denizli Merkez İlkokullarında 1993-1995 Yıllarında Yapılan Tüberkülin Taramasının Sonuçları # Sibel ÖZKURT*, Fatma FİŞEKÇİ*, Mevlüt TÜRE**, Beyza AKDAĞ** * Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları

Detaylı

Paraziter diyare tedavisi

Paraziter diyare tedavisi Paraziter diyare tedavisi Prof. Dr. Cüneyt BALCIOĞLU Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Parazitoloji AD Protozoonlar Entamoeba histolytica Giardia intestinalis Cryptosporidium spp. Dientamoeba

Detaylı

ARAŞTIRMA. Dumlupınar Üniversitesi Hastanesi Parazitoloji Laboratuar Sonuçlarının 0-14 Yaş Grubunda Değerlendirilmesi

ARAŞTIRMA. Dumlupınar Üniversitesi Hastanesi Parazitoloji Laboratuar Sonuçlarının 0-14 Yaş Grubunda Değerlendirilmesi ARAŞTIRMA 2007: 21 (5): 195-199 http://www.fusabil.org Hastanesi Parazitoloji Laboratuar Sonuçlarının 0-14 Yaş Grubunda Değerlendirilmesi Cihangir AKDEMĐR 1 Erdoğan SOYUÇEN 2 1 Hastanesi Parazitoloji Laboratuvarı

Detaylı

Gebelik ve Enfeksiyonlar. Prof.Dr. Levent GÖRENEK

Gebelik ve Enfeksiyonlar. Prof.Dr. Levent GÖRENEK Gebelik ve Enfeksiyonlar Prof.Dr. Levent GÖRENEK Olgulara Yaklaşım 2 1. TORCH grubu enfeksiyon etkenleri nelerdir? Toxoplasmosis Other (Sifiliz, Varicella zoster ) Rubella Cytomegalovirus Herpes simplex

Detaylı

Bilimsel Bir Proje Çalışması

Bilimsel Bir Proje Çalışması Bilimsel Bir Proje Çalışması Projenin Adı: Parazit Yapma Öğrenci: Dilara Erzurumluoğlu Okul: Amasya Bilim ve Sanat Merkezi-2015 Danışman: Hidayet TERECİ www.fencebilim.com Projenin amacı: İlkokul tuvaletlerinde

Detaylı

CLOSTRIDIUM DIFFICILE ENFEKSİYONUNDA GLUTAMAT DEHİDROGENAZ VE TOKSİN A/B TESTLERİNİN TANI DEĞERİ VE MALİYET ETKİNLİĞİ

CLOSTRIDIUM DIFFICILE ENFEKSİYONUNDA GLUTAMAT DEHİDROGENAZ VE TOKSİN A/B TESTLERİNİN TANI DEĞERİ VE MALİYET ETKİNLİĞİ CLOSTRIDIUM DIFFICILE ENFEKSİYONUNDA GLUTAMAT DEHİDROGENAZ VE TOKSİN A/B TESTLERİNİN TANI DEĞERİ VE MALİYET ETKİNLİĞİ Dr. Zahide Doyuk Bektaş Sağlık Bakanlığı Marmara Ünv. Pendik Eğitim Arş. Hastanesi

Detaylı

Enterobacteriaceae Ġzolatlarında Karbapenemazların Saptanmasında Modifiye Hodge Testi ve Carba NP Testlerinin Karşılaştırılması

Enterobacteriaceae Ġzolatlarında Karbapenemazların Saptanmasında Modifiye Hodge Testi ve Carba NP Testlerinin Karşılaştırılması Enterobacteriaceae Ġzolatlarında Karbapenemazların Saptanmasında Modifiye Hodge Testi ve Carba NP Testlerinin Karşılaştırılması Gülçin BAYRAMOĞLU 1, Gülşen ULUÇAM 1, Çiğdem GENÇOĞLU ÖZGÜR 2, Ali Osman

Detaylı

Kemik İliği Transplant Hastalarında Encephalitozoon intestinalis ve Enterocytozoon bieneusi Varlığının IFA-MAbs Yöntemiyle Araştırılması

Kemik İliği Transplant Hastalarında Encephalitozoon intestinalis ve Enterocytozoon bieneusi Varlığının IFA-MAbs Yöntemiyle Araştırılması Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2015; 49(3): 432-438 Kemik İliği Transplant Hastalarında Encephalitozoon intestinalis ve Enterocytozoon bieneusi Varlığının IFA-MAbs Yöntemiyle Araştırılması

Detaylı

Dışkıda Protozoonların Araştırılmasında Konvansiyonel ve Ticari Trikrom Boyama Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Dışkıda Protozoonların Araştırılmasında Konvansiyonel ve Ticari Trikrom Boyama Yöntemlerinin Karşılaştırılması Kafkas Univ Vet Fak Derg 18 (Suppl-A): A155-A159, 2012 DOI:10.9775/kvfd.2012.6089 RESEARCH ARTICLE Dışkıda Protozoonların Araştırılmasında Konvansiyonel ve Ticari Trikrom Boyama Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Detaylı

OTO-ANTİKORLARIN TANISINDA YENİ YÖNTEMLER

OTO-ANTİKORLARIN TANISINDA YENİ YÖNTEMLER OTO-ANTİKORLARIN TANISINDA YENİ YÖNTEMLER Doç.Dr Orhan Cem AKTEPE Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi XXXIV. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Girne 7-11 Kasım 2010 ACR ANA Task Force önerileri ANA testlerinde

Detaylı

FASCİOLOSİSLİ HASTALARDA İMMÜNOGLOBULİN TİPLERİNİN ARAŞTIRILMASI*

FASCİOLOSİSLİ HASTALARDA İMMÜNOGLOBULİN TİPLERİNİN ARAŞTIRILMASI* Kısa Bildiri/Short Communication Mikrobiyol Bul 2009; 43: 471-475 FASCİOLOSİSLİ HASTALARDA İMMÜNOGLOBULİN TİPLERİNİN ARAŞTIRILMASI* INVESTIGATION OF IMMUNOGLOBULIN ISOTYPES IN PATIENTS WITH FASCIOLOSIS

Detaylı

Dr. İsmail Yaşar AVCI GATA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Dr. İsmail Yaşar AVCI GATA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı KLİNİK BELİRTİ ve BULGULAR KOLERA Dr. İsmail Yaşar AVCI GATA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 1 Koleranın temel kliniği yoğun ishal ve kusma ile seyreden ve sonucunda gelişen

Detaylı

Dientamoeba fragilis ile Enfekte Hastaların Genel Özellikleri: Manisa İlinden Yüz Hastalık Kohortun İnceleme Sonuçları

Dientamoeba fragilis ile Enfekte Hastaların Genel Özellikleri: Manisa İlinden Yüz Hastalık Kohortun İnceleme Sonuçları Kafkas Univ Vet Fak Derg 18 (Suppl-A): A145-A149, 2012 DOI:10.9775/kvfd.2012.6080 RESEARCH ARTICLE Dientamoeba fragilis ile Enfekte Hastaların Genel Özellikleri: Manisa İlinden Yüz Hastalık Kohortun İnceleme

Detaylı

KENE KAYNAKLI ENSEFALİTLERDE LABORATUVAR TANI

KENE KAYNAKLI ENSEFALİTLERDE LABORATUVAR TANI KENE KAYNAKLI ENSEFALİTLERDE LABORATUVAR TANI Uz. Dr. Yavuz Uyar Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Viroloji Referans ve Araştırma Laboratuarı yavuz.uyar@rshm.gov.tr KENE KAYNAKLI ENSEFALİTLER Viral Tick-borne

Detaylı

BİR HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİNDEKİ YAŞLILARDA PEDICULUS HUMANUS CAPITIS GÖRÜLME SIKLIĞI

BİR HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİNDEKİ YAŞLILARDA PEDICULUS HUMANUS CAPITIS GÖRÜLME SIKLIĞI Özgün makale / Original article Özlem Aycan KAYA ve Ark. 1 BİR HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİNDEKİ YAŞLILARDA PEDICULUS HUMANUS CAPITIS GÖRÜLME SIKLIĞI Tarihi / Received: 09.02.2012, Kabul

Detaylı

Cyclospora cayetanensis in Neden Olduğu İki Diyare Olgusu

Cyclospora cayetanensis in Neden Olduğu İki Diyare Olgusu Olgu Sunumu/Case Report Mikrobiyol Bul 2011; 45(3): 553-557 Cyclospora cayetanensis in Neden Olduğu İki Diyare Olgusu Two Diarrhea Cases Caused by Cyclospora cayetanensis Mutalip ÇİÇEK 1, Feyzullah UÇMAK

Detaylı

Konjenital CMV Enfeksiyonu: Türkiye deki Durum

Konjenital CMV Enfeksiyonu: Türkiye deki Durum Konjenital CMV Enfeksiyonu: Türkiye deki Durum Dr. Dilek Çolak Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Viroloji Bilim Dalı Türkiye de Konjenital CMV Enfeksiyonu Prevalansı

Detaylı

Tüberkülozda Yeni Tanı Metodları (Quantiferon)

Tüberkülozda Yeni Tanı Metodları (Quantiferon) Tüberkülozda Yeni Tanı Metodları (Quantiferon) Tüberküloz bütün yaş gruplarında görülen ve tüm sistemleri tutabilen bir hastalıktır. Tüberküloz prevalansının yüksek olduğu toplumlarda genellikle çocuk

Detaylı

0-24 Aylık Çocuklarda Malnütrisyon Prevelansı ve Etkileyen Faktörler

0-24 Aylık Çocuklarda Malnütrisyon Prevelansı ve Etkileyen Faktörler ÇOCUK/SAGLIK 0-24 Aylık Çocuklarda Malnütrisyon Prevelansı ve Etkileyen Faktörler Dr.Handan ALP* Dr.Sevin ALTINKAYNAK* Dr.Muzaffer KÜRKÇÜOĞLU* ÖZET Bu araştırmada Erzurum (merkez), Aşkale, Pasinler ilçeleri

Detaylı

ARAŞTIRMA (Research Report)

ARAŞTIRMA (Research Report) ARAŞTIRMA (Research Report) Gözkenç N, Şahin İ, Yazar S AMİBİYAZİS TANISINDA NATİV-LUGOL, SEDİMANTASYON VE TRİKROM BOYAMA YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Comparison of Saline-Iodine Preparation, Sedimentation

Detaylı

Brusellozun serolojik tanısında yeni bir yöntem: İmmuncapture aglutinasyon testi

Brusellozun serolojik tanısında yeni bir yöntem: İmmuncapture aglutinasyon testi Brusellozun serolojik tanısında yeni bir yöntem: İmmuncapture aglutinasyon testi Mehmet Özdemir, Metin Doğan, Bülent Baysal Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

VİRAL GASTROENTERİTLER. Dr. Fatma SIRMATEL 30.1.2013

VİRAL GASTROENTERİTLER. Dr. Fatma SIRMATEL 30.1.2013 VİRAL GASTROENTERİTLER Dr. Fatma SIRMATEL 30.1.2013 Viral gastroenteritler Her yıl yeni enterik viruslar izole edilmektedir. Her yıl 2.2. milyon insan AGE nedeni ile ölmektedir Rotaviruslar < 2 çocuklarda

Detaylı

Akciğer hidatidozunun tanısında IHA, ELISA ve Western Blot testlerinin değerlendirilmesi

Akciğer hidatidozunun tanısında IHA, ELISA ve Western Blot testlerinin değerlendirilmesi Akciğer hidatidozunun tanısında IHA, ELISA ve Western Blot testlerinin değerlendirilmesi Çiler AKISU 1, Songül BAYRAM DELİBAŞ 1, Gökhan YUNCU 2, Ümit AKSOY 1, Soykan ÖZKOÇ 1, Can BİÇMEN 3, Serpil SEVİNÇ

Detaylı

Turgut Özal Tıp Merkezi ne başvuran 2-16 yaş grubundaki çocuklarda Anti-HAV IgG seropozitifliği

Turgut Özal Tıp Merkezi ne başvuran 2-16 yaş grubundaki çocuklarda Anti-HAV IgG seropozitifliği Turgut Özal Tıp Merkezi ne başvuran 2-16 yaş grubundaki çocuklarda Anti-HAV IgG seropozitifliği Anti-HAV IgG seropositivity in children aged between 2-16 years who were admitted to Turgut Özal Medical

Detaylı

SULARLA BULAŞAN PROTOZOONLARIN SÜRVEYANSINDA GELİŞMELER Dr.Mehmet TANYÜKSEL GATA Askeri Tıp Fakültesi, Tıbbi Parazitoloji BD, Ankara Dr.

SULARLA BULAŞAN PROTOZOONLARIN SÜRVEYANSINDA GELİŞMELER Dr.Mehmet TANYÜKSEL GATA Askeri Tıp Fakültesi, Tıbbi Parazitoloji BD, Ankara Dr. SULARLA BULAŞAN PROTOZOONLARIN SÜRVEYANSINDA GELİŞMELER Dr.Mehmet TANYÜKSEL GATA Askeri Tıp Fakültesi, Tıbbi Parazitoloji BD, Ankara Dr.Yüksel GÜRÜZ Ege Üniversitesi, Parazitoloji AD, İzmir Sunu akışı

Detaylı

Kemoterapi Alan Kanserli Hastalarda Encephalitozoon intestinalis ve Enterocytozoon bieneusi Prevalansı

Kemoterapi Alan Kanserli Hastalarda Encephalitozoon intestinalis ve Enterocytozoon bieneusi Prevalansı Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2015; 49(1): 105-113 Kemoterapi Alan Kanserli Hastalarda Encephalitozoon intestinalis ve Prevalence of Encephalitozoon intestinalis and Enterocytozoon bieneusi

Detaylı