P L A N : GİRİŞ. 1. Beynəlxalq hərraclar. 2. Beynəlxalq hərraclarda bağlanılan müqavilələr.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "P L A N : GİRİŞ. 1. Beynəlxalq hərraclar. 2. Beynəlxalq hərraclarda bağlanılan müqavilələr."

Transkript

1 P L A N : GİRİŞ 1. Beynəlxalq hərraclar. 2. Beynəlxalq hərraclarda bağlanılan müqavilələr. 3. Beynəlxalq hərraclarda bağlanılan müqavilələrin xüsusiyyətləri. NƏTİCƏ ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

2 GİRİŞ XX əsrin sonunda beynəlxalq birja ticarəti bir çox istiqamətlərdə dəyişikliklər keçirdi və yeni keyfiyyətli nəticələr əldə etdi. Bu gün beynəlxalq birja ticarətinin dinamikasını və strukturunu şərtləndirən amillər aşağıdakılarla şərtləndirilir: - elmi- texniki tərəqqinin inkişafı; - konkret dünya mal bazarında tələb və təklifin nisbətinin dinamikası; - əvəzedici mallar tətbiqinin daim artması və getdikcə yeni birja mallarının meydana gəlməsi; - Avropa Birliyinin vahid kənd təsərrüfatı siyasətinə uyğun olaraq ərzaq və xammal bazarlarının tənziminin genişlənməsi, buna daha geniş mal dairəsinə aid edilməsi və s. Beynəlxalq mal birjası daim fəaliyyətdə olan bazarın xüsusi növüdür. Burada keyfiyyətcə həmcins və qarşılıqlı əvəz edilən xammal və ərzaq mallarının iri partiyalarda alqı- satqı razılaşmaları tamamlanıb başa çatdırılır. Bir qayda olaraq birjanın özündə mal saxlanılmır. Mallar müəyyən standartalara və nümunələrə əsasən alınıb- satılır. Malların alqı- satqı sazişi birtipli birja kontraktları əsasında bağlanılır. Birjada müəyyən mal partiyası deyil, birja tərəfindən müəyyən olunmuş mal markası, çeşidi, tipi, miqdarı əks etdirilmiş birja kontraktları alınıb- satılır. Belə bir sənəd, yəni kontrakt anbar şəhadətnaməsi ( vəsiqəsi) varrant kimi qəbul edilmişdir ci ildə beynəlxalq mal birjaları əməliyyatları üzrə illik mal dövriyyəsi dörd trilyon dollara qədər təşkil etmişdir. Bu növ ticarətin predmeti 70 adda maldan ibarətdir 2

3 ki, bu da ümumilikdə beynəlxalq ticarət dövriyyəsinin təqribən 30% - nə bərabərdir. Beynəlxalq birjalarda alqı - satqi zamanı tətbiq olunan vasitələrdən biridə hərraclardır. Xüsusiylədə XX əsrin sonlarına doğru beynəlxalq hərraclar sürətlə formalaşmağa başlamışdır. Hərrac satıcı ilə alıcı arasında ticarət sövdələşməsindən əvvəl malın qiyməti barədə alver formasında danışıqlar aparılmasından ibarət ənənəvi ticarət formasıdır. Hərraclar London, Nyu York, Tokio kimi iri şəhərlərdəki birjalarda daha çox tətbiq olunmağa başlamışdır. Ancaq bunlarla kifayətlənməyərək bir çox ticarət mərkəzlərinə çevrilmiş böyük meqapolislərdə sürətlə yayılmaqdadır. Bu referat işində beynəlxalq hərrac və onlarda bağlanılan müqavilələrin xüsusiyyətləri üzərində durulub. Referat giriş üç bölmə və nəticədən ibarətdir. Birinci bölmədə beynəlxalq hərraclar ikinci bölmədə beynəlxalq hərraclarda bağlanılan müqavilələr üçüncü bölmədə də Beynəlxalq hərraclarda bağlanılan müqavilələrin xüsusiyyətləri haqqında bəhs olunmuşdur. Nəticədə isə beynəlxaq hərracların bu günki vəziyyəti dəyərləndirilmiş, müasir texnalogiyaların tətbiqi nəticəsində hərraclarda müşahidə olunan müsbət dəyişikliklər üzərində dəyərləndirilmişdir. 3

4 1.Beynəlxalq hərraclar. Hərrac qabaqcadan razılaşdırılmış şərtlər əsasında Malsatana məхsus malların (хidmətlərin) Təşkilatçı tərəfindən yaradılmış «Internet-Hərrac Alqı- Satqı Sistemi» vasitəsilə açıq satışıdır. Hərrac qiyməti hərracda təklif olunan mal (хidmət) üçün səbatsız qiymətdir ki, qiymətin hər bir artımı zamanı yüksəlmə istiqamətində dəyişir və hərrac başa çatdığı anda qeydə alınır. Hərrac (müzaidə) satıcı ilə alıcı arasında ticarət sövdələşməsindən əvvəl malın qiyməti barədə alver formasında danışıqlar aparılmasından ibarət ənənəvi ticarət formasıdır. Nəticədə satıcılar və alıcılar öz aralarında tərəflərin hər biri üçün sərfəli hesab edilən şərtlər daxilində ticarət əqdləri bağlayırlar, yaxud sövdə baş tutmur. Açıq hərraclardan və məhsulun birjada satışa qoyulmasından əsasən dövlət müəssisələri və ictimai müəssisələr istifadə edir. Mahiyyət etibarilə hərrac hər hansı məhsul növünün istehsalında və verilməsində müsabiqə prinsiplərini reallaşdırır. Hərracda rəqabət mexanizmindən istifadə etməklə məhsulun və xidmətlərin qiymətini tənzimləmək, eləcə də keyfiyyətə zəmanət və tərəflərin müqavilədən irəli gələn öhdəliklərini lazımi qaydada yerinə yetirmələri barədə daha sərt tələblər irəli sürmək olar. Hərracda maliyyə tənzimləməsinin müxtəlif metodları tətbiq edilə bilər: qiymət təklif edilən hərraclar, güzəştli hərraclar (bu halda qiymət hərrac barədə elanda göstərilir), oferentlər isə öz güzəştlərini təklif edirlər. Hərracda işlərin kreditləşdirilməsi şərtləri, məhsulun haqqının ödənilməsinin müxtəlif formaları tətbiq edilə bilər: nağd, nağdsız, manat şəklində, qismən valyuta ilə, əmtəə 4

5 mübadiləsi (barter) əməliyyatları əsasında. Keçirilmə formasına görə açıq, qapalı, aşkar, qeyri-aşkar hərrac növləri fərqləndirilir. Hərrac oferta mexanizmi və akseptdən istifadə edilən əqd növlərindən biridir. Hərracın dörd mərhələsi fərqləndirilir: a) sifarişçi iddiaçılara onlarla əqd bağlamaq niyyətində olmasını bildirir ilkin sənədləri təqdim etmək və öz qiymətini bildirmək təklif olunur (bəzən bunu tender sənədləri, hərraca dəvət və başqa şəkildə adlandırırlar); b) iddiaçılar tender təkliflərini (oferta və ya tender) bildirirlər; c) hərracın qalibləri müəyyən edilir (lakin bu, sifarişçi ilə oferent arasında əqd bağlanmasına gətirib çıxarmır); ç) danışıqlar aparılır, kontrakt və ya müqavilə bağlanır. Potensial iddiaçı tərəfindən hərracda iştirak etməyin məqsədə müvafiq olması barədə qərar qəbul edilməsinə təsir göstərən əsas amillər bunlardır: məhsul və xidmətlər sifarişinin həcminin nisbəti; sifarişlərin icra müddətləri; tender təkliflərinin hazırlanmasının dəyəri; ehtimal edilən rəqabətin dərəcəsi; proqnozlaşdırılan mənfəət; məhsulun başqa sifarişçilərə verilməsi perspektivi; məhsulun inkişaf etdirilməsi, onun modifikasiyalarının yaradılması perspektivi; sifarişin dəyəri; elmi əhəmiyyəti; elmi təməl yaradılmasının mümkünlüyü; yeni avadanlıq və ya texnologiyanın alınmasının mümkünlüyü; oxşar məhsullar üçün gələcəkdə sifarişlər alınması perspektivi. Hərrac ticarətində əsas predmetlər aşağıdakılardan ibarətdir: xəz- dəri malları, yuyulub təmizlənmiş yun, qıl, çay, tütün, tərəvəz, meyvə, balıq, tropik mənşəli taxta şalban, mal qara ( əsasən at), xəz, yuyulmuş yun və s. mallar hərrac mal satışının ən mühüm formasıdır. Məsələn, ABŞ- da, Kanadada beynəlxalq hərracda satdıqları malların 70% - i xəz- dəri mallarının payına düşür. Bu Belçikada 90 %, İsveçrədə və Norveçdə isə 95% təşkil edir. Beynəlxalq hərraclar vasitəsilə dünya bazarında satılan çayın 70%, yunun 90-95% - i Avstraliyanın və yeni Zenlandiyanın payına düşür. Müasir şəraitdə hər bir hərrac malının öz mərkəzi yaradılmışdır. Su samuru ( norka) xəzi üzrə hərrac ticarətinin mərkəzi Nyu- York, Monreal, London, Kopenhagen, Olso, Stokholm, sankt- Peterburq şəhərləridir. Buraxa dərisi 5

6 ( Qaragil) üzrə əsas hərrac mərkəzi London və Sankt- Peterburq sayılır. Hərracların keçirilməsi 4 mərhələdən ibarətdir: I mərhələ - hərraca hazırlıqdır. Məsələn, xəz- dəri hərracına hazırlıq üçdörd ay öncədən başlanır. Öz malını hərracda realizə etmək arzusunda olan sahibkar onu hərrac şirkətinin anbarına çatdırır. Şirkətin mütəxəssisləri malı yoxlayır, sortlaşdırır və eynicinsli keyfiyyət nişanələrinə görə qruplaşdırır. Sonra onlar dəstələrə ayrılır. Təcrübədə bu Lot adlanır. Lota keyfiyyətcə eynicinsli olan mallar seçilir. Belə ki, gön dəri nə qədər çox dəyərli olarsa, lotda onun sayı az olur. Məsələn, dələnin lotu bir qayda olaraq 3000 dəridən ibarətdir, su samurunun dollar, xam buxara dərisi dollar və s. Hər bir lota sıra sayı verilir və həmin hərracın kataloqunda qeydə alınır. Həmin sıra sayı ilə də hərracda satış keçirilir. Alıcılara əyan olsun deyə hər bir hərrac malın ayrıca sərgisi təşkil olunur. Malın nümayəndələri süsusi salonda, malın özü( lotlar) isə hərracın anbarında yerləşdirilir. Hərracın keçirilməsi və vaxtı barədə alıcıları xəbərdar etmək və hazırlıq mərhələsinə aid edilir. Buraya malın miqdarı və çeşidi barədə məlumat verilir. Keçirilməyə 1,5 2 ay qalmış mətbuatda reklam elanları verilir. II mərhələ - hərracda iştirak edəcək alıcıların mallara baxılması prosesinin təşkilindən ibarətdir. Mallara baxış adətən hərracın ( torqun) açılmasına 1 həftə yaxud 10 gün qalmış başlanılır. Mallara öncədən baxış, yoxlanma çox vacibdir. Belə ki, hərracın şərtlərinə görə mal satın alındıqdan sonra alıcı həmin malda hər hansı bir qüsur tapsa belə onun heç bir iddiası qəbul edilmir. III mərhələ - hərrac torqudur( satışdır). Hərrac torqu amfiteatr şəkilində olan xüsusi hərrac salonunda keçirilir. Alıcılardan bir qədər hündür yerləşdirilmiş masa arxasında hərracın rəyasət heyəti və onun alıcıların davranışına, əhvalına göz qoyan köməkçiləri əyləşir. Masa arxasında lövhədə alıcıların gözləri önündə təklif olunan lotların( malların) sıra sayı işıqlandırılır. Hərrac bu qayda ilə keçirilir: hərracçı növbəti malı elan edir və bununla birlikdə tabloda onun sıra sayı işıqlandırılır və onun ilkin qiyməti bildirilir. Əgər alıcılardan heç biri razılığını bildirmirsə, o, yəni hərracın qiyməti o vaxtadək 6

7 ardıcıl aşağı salır ki, alıcılardan biri alıram razılığını bildirsin. Əgər bir neçə alıcı birdən alıram işarəsini bildirsə, hərracçı malın qiymətini qaldırır və yenidən torq başlayır. Alıcılar qrup halında razılıq verdikcə hərracçı axıra bir alıcı qalanadək qiyməti qaldırır. Elə ki, axıra bir alıcı qalıb öz razılığını bildirdikdə hərracçının üç dəfə kim çox verər elanı bəyan edir. Sonra səs çıxmazasa torq təmiz tamamlanır. Qiymətin qaldırılması dərəcəsi isə standartdır. Hərrac malları ticarətində malların və ticarətin xarakterindən asılı olaraq hərrac ticarətinin müəyyən xüsusiyyətləri vardır. Hərrac firmaları şərti olaraq 3 ixtisaslaşmış qrupa ayırmaq olar: a) ixtisaslaşdırılmış firmalar; b) broker komission firmalar; c) koperativləyə, yaxud fermerlər ittifaqına məxsus hərrac firmaları. Bunların hamısında ümumi və fərdi xarakterik cəhətlər vardır. İxtisaslaşmış firmalar hərracın təşkili və hərraclarda həm öz hesabına, həm də komission əsasında hərrac mallarının satışı ilə məşğul olurlar. Ixtisaslaşmış hərrac firmaları hərraca hazırlıqdan tutmuş onun keçirilməsinədək bütün funksiyanı həyata keçirir. Əksər hallarda bunlar hərraca mal verənə ( satıcılara) verəcəkləri mallar üzrə borc( kredit) də verirlər. Məsələn, xəz- dəri firmaları ticarət inhisarçısı kimi bir qayda olaraq öz hesabına satın aldığı xəzi və xəzlik materialı hərraclarda realizə edirlər. Onlar eyni zamanda komison əsaslarda firma istehsalçıya, fermerlər assosiasiyasına, fermerlər koperativinə məxsus xəz malları satırlar. Hazırda dünya bazarında ixtisaslaşmış Qudzon bey firmasının Nyu- Yorkda, Monrealda, Londonda firmaları olan beynəlxalq şirkətə çevrilmişdir. Xəz dəri malları hərracı üzrə ən iri ixtisaslaşmış firmalardan ( şirkətlərdən ) biri də Nyu York okşin K nik firmasıdır. Bu firma su samuru xəzi üzrə satış hərracı təşkil etmişdir. Broker komission firmalar - xəz- dəri, yun, çay, tütün və bu kimi hərrac malları ticarətində geniş inkişaf tapmışlar. Adətən belə firmalar təşkil etdikləri hərraclarda öz müştərilərinin tapşırığı ilə onların mallarını komission əsaslarda satırlar. Broker firmaları eyni vaxtda həm satıcının, həm də alıcının 7

8 nümayəndəsi kimi iştirak edə bilərlər. Belə halda o, yəni firma hər ikisindən satıcıdan və alıcıdan muzd ala bilər. Bu halda satıcı alıcını və əksinə tanımya bilər. Bunlara Londonda hərrac ticarəti təşkil edən broker şirkəti İstvud end Xoltlid, Avstriyada və Yeni Zenlandiyada yun hərracının 90 %- dən çoxu broker- komission firmalarıdır. IV mərhələ - hərrac razılaşmalarının rəsmiləşdirilməsi və malın alıcıya təhvil verilməsidir. Hərracın inzibatçısı ya hərracın gedişatı prosesində, ya da sabahı gün satın alınmış malın kontraktını yeni mal sahibinə təqdim edir. Kontrakt alıcı tərəfindən də imzalanır. Kontraktda hesabın kimin adına yazılmalı, hara və hansı nəqliyyat növü ilə göndərilməsi qeyd edilir. Alıcı kontrakta imza atdıqdan sonra bir nüxsəni özündə saxlamaqla digərini hərracın kontoruna qaytarır. Hərracda satılan malın dəyəri hissə - hissə ödənilə bilər. Onun %- ni kontrakt imzalandığı vaxtda ödənilir, qalan hissəsi isə malı təhvil aldıqda ödəyir. Kooperativlərə, yaxud fermer ittifaqlarına məxsus hərrac firmaları əsasən Skandinaviya ölkələrində geniş yayılmışdır. Həmin bölgənin hər birində - Danimarkada, Norveçdə, İsveçdə xəz dəri hərracı ticarətində inhisar vəziyyətini tutan bir firma vardır. Danimarka firması Denis for seylz xəzlik heyvan yetişdirənlər assosiasiyasının ticarət təşkilatıdır. Bu firma hərraclar keçirmək üçün Finlandiya firması Finis for seylz ilə birləşmişdir. Birləşmiş firma həm Kopenhagendə, həm Danimarkada, həm də Finlandiyada su samuru ( norka) xəzinin satışını təşkil edir. Norveçdə xəz- dəri hərracı Oslo for okşn firması təşkil edir. O təqribən 6,5 min fermerdən qəbul edilən xəzin satışı ilə məşğul olur. Beynəlxalq torqlar müxtəlif ölkələrin mal göndərənlərinin və podaratçılarının öncədən müəyyən edilmiş təkliflərinə və onların yerinə yetirilməsi müddətlərinə əsasən malların satın alınması və sifarişlərin yerləşdirilməsi və ardıcıl verilməsi üsuludur. Bunun üçün onlar təklifi daha əlverişli olan torq təşkilatları ilə kontrakt bağlayırlar. Müasir şəraitdə torqlar xeyli yayılmışdır. Onlar maşın və avadanlıqların göndərilməsi, obyektlərin tikilməsi üzrə sazişlər bağlaması üçün kontragentlərin axtarılıb seçilməsində 8

9 mühüm rol oynayırlar. Satılalma metodu kimi torqlar inkişaf etməkdə olan ölkələrdə daha çox istifadə olunur. Məsələn, maşın və avadanlıq üzrə keçirilən torqların 75-85% - i inkişaf etməkdə olan ölkələrin payına düşür. Məsələn, Misir, Birma və s. bu kimi ölkələrdə maşın və avadanlıq üzrə bütün idxalat, hətta istehlak şeyləri idxalının böyük hissəsi, həmçinin podrat əməliyyatları torqlar vasitəsilə həyata keçirilir. Latın Amerikasının bir çox ölkələrində, xüsusən Uruqvayda, Hindistanda, Şri lankada, Pakistanda, İranda və s. ölkələrdə satınalmanın bu növü geniş yayılmışdır. Keçirilməsi üsulundan asılı olaraq torqlar iki növə ayrılır: a) açıq ( hərrac) torq; b) qapalı ( məhdud yaxud qeyri leqal) torq. Açıq torqlarda - iştirak etməyi arzulayan bütün firma və təşkilatlar cəlb edilir. Bir qayda olaraq açıq torqda standart və universal avadanlıq, habelə həcmcə o qədər də iri olamayn podarat işləri üzrə sifarişlər yerləşdirilir. Qapalı torqlarda iştirak etmək üçün ancaq müəyyən firmalar dəvət olunur ki, burada bunlara da əvvəlcədən xüsusi dəvətnamələr göndərilir. Qapalı torqlarda nadir, mürəkkəb və xüsusi avadanlıqlara, müəssisə komplektlərinə verilən sifarişlər yerləşdirilir. Qapalı torqların xidmətindən müddətli sifarişlərin yerləşdirilməsi lazım gəldikdə istifadə edilir. Bu tipli torqda iştirak etmək üçün bu və ya digər istehsal sahəsində böyük təcrübəsi və texniki cəhətdən yaxşı silahlanmış, məşhur ağıllı başlı, çox ciddi məhdud sayda firmalar cəlb olunur. Keçirilməsi nəzərdə tutulan torqun növündən asılı olaraq bildiriş verilir.açıq torqun keçirilməsinə aid bildirişdə mətbuatda dərc olunur və torqun keçirilməsi vaxtı, təşkilatın adı, torqların sıra sayı, malların miqdarı, işin həcmi, təkliflərin təqdim olunma qaydası və müddəti, podarat şərtlərinin, spesifikanın, cizgilərin və s. sənədlərin haradan alınması göstərilir. Elanlar torqun keçirilməsinə 1 1,5 ay qalmış dərc olunur. Qapalı torqlar keçirildikdə informasiyalar tamam müvafiq olur. Belə torqun keçirilməsi barədə məlumat yalnız ayrı ayrı firmalara göndərilir. Torqun keçirilməsi qaydası və şərtləri xüsusi qanunlar, 9

10 dekretlər, yaxud əmrlər vasitəsilə nizama salınır. Torqun keçirilməsi bir neçə mərhələyə ayrılır: a) torqun hazırlanması; b) torq iştirakçıları tərəfindən təkliflərin təqdimi; c) malgöndərmənin seçilməsi; d) kontraktın imzalanması. Torqun hazırlanması torqun keçirilməsində birinci mərhələsi olub, onların texniki və alış veriş şərtlərinin işlənib hazırlanmasında ( bu tender sənədi adlanır) və torqların potensial iştirakçılarının ( bu isə oferent adlanır) onunla, yəni tender sənədi ilə tanış edilməsindən ibarətdir. Torq iştirakçılarına təkliflərin təqdimi torqun keçirilməsinin ikinci mərhələsidir. Torqlara daxil olan təkliflər yuxarıda qeyd edildiyi kimi tender adlanır. Beynəlxalq ticarətdə buna bəzən bid də deyilir. Təklifin təqdimi qaydası və üsulu torqların təşkilatçıları tərəfindən tənzimlənir. Bir qayda olaraq tenderlər yazılı şəkildə torqlar açılarkən verilir. Çox hallarda təkliflər ( tenderlər) bağlı zərflərdə, əksər hallarda isə biri digərinin içində olmaqla iki zərfdə təqdim olunur. Daxili zərfdə torqların sıra sayı, malın yaxud işin adı və qəbul olunacağı tarix göstərilir. Bütün ölkələrdə torqların təşkilatçısı sifətində əksərən dövlət təşkilatları və idarələri, nazirliklər, satınalma təşkilatları, bələdiyyə idarələri, müstəsna hallarda isə iri xüsusi firmalar çıxış edirlər. Torqlara daha çox malgöndərənlərin cəlb edilməsi eyni zamanda sifarişlər üçün maksimum rəqabətə imkan yaradır. Bundan əlavə dövlət və bələdiyyə təşkilatları üçün torqlar həm də buna görə əlverişlidir ki, onlar torqlara maliyyə cəhətdən daha iri və nüfuzlu firmalar cəlb edə bilərlər. Çünki torqun nəticəsində bağlanmış kontraktların məbləği xeyli çox olduğundan maliyyə cəhətdən zəif və kreditə tabeli olmayan firmaların iştirakı çətinliklərlə üzləşir. Torqları keçirərkən dövlət təşkilatları çox hallarda əsasən də xüsusi və qurulca mürəkkəb olan avadanlığı satın alarkən firmalar torqun iştirakçıları arasında olan, bilavasitə onlar hər hansı bir 10

11 inhisar birliyinin, məsələn, kartelin tərkibinə daxildirlərsə onların əlbirliyi ilə rastlaşırlar. Əksər hallarda isə ayrı ayrı şirkətlər arasında konkret bir torqda fəallılıq göstərmək üçün müvəqqəti konsersiumlar təşkil etmək razılaşmalarına gəlirlər. Bəzi hallarda hətta bu kimi iki üç konsersium birdən yaradılır 2.Beynəlxalq hərraclarda bağlanılan müqavilələr Birjalarda əsasən iki növdə müqavilələr bağlanır: a) real mallar üzrə müqavilələr ( Forvard) b) müddətli ( Fyuçers) Real mal üzrə müqavilələr onunla tamamlanır ki, faktiki olaraq mal satıcıdan alıcının sərəncamına keçir. Daha doğrusu hər hansı bir anbarda real malın təhvil- təslimi başa çatır. Real malın satıcısı həmin malı kontraktda müəyyən edilmiş müddətdə birja komiteti tərəfindən təsdiq olunmuş anbarların birinə göndərir. O varrantı öz bankında saxlayır və malgöndərmə vaxtı gəldikdə varrantı anbarda saxlanılan malın dəyərini və onun sığorta dəyərini ödəmək şərtilə alıcıya verir. Alıcı varrantıalanda əvəzində satıcıya malın dəyərini göstərən çek təqdim edir. Müddətli ( Fyuçers) sazişi real mal sazişindən fərqli olaraq, tərəflərin real malı göndərmək və yaxud qəbul etmək ( kontraktda şərtləndirilmiş müddət ərzində) öhdəliyi deyil, mala olan alqı- satqı hüququnu ( saziş vərəqəsinin rəsmini) nəzərdə tutur. Fyuçers sazişi ancaq həmin birja tərəfindən müəyyən edilmiş bir malın ( mal qrupunun)standartına uyğun bağlanıla bilər. Birjada saziş bağlanılarkən aşağıdakı məqsədlər əsas tutulur: 1. Real malın alqı- satqısı. Bu saziş malın satıcıdan son alıcıya keçməsilə tamamlanır. Yəni istehsalçılar istehlakçıya mal satır və digəri isə özündən əvvəlkindən satın alır. 2. Möhtəkirlik əməliyyatları. Bu əməliyyatlar birja kontraktlarının alqısatqısından hasil olunan mənfəətin əldə edilməsilə bağlanır. Mənfəət isə kontrakt bağlandığı anda həmin kontraktda müəyyənləşdirilmiş qiymətlə onun realizə olunduğu andakı qiymət arasındakı fərq kimi göstərilir. Bu fərq tərəflərin hansının xeyrinədirsə, o da həmin fərqi mənimsəyir. 11

12 Möhtəkir birja oyunlarının ən sadə üsulu qiymətin qaldırılması, yaxud aşağı salınması oyunudur. Bu oyunun məğzi ondan ibarətdir ki, birja kontraktlarını alıb sonradan onları yüksək qiymətə satmaq, yaxud da sonradan qiymətin aşağı düşməsini hiss edərək, onları dərhal satmaq məqsədi düşünürlər. Beynəlxalq təcrübədə beynəlxalq birjalarda qiymətin qaldırılması əməliyyatı ilə oynayan möhtəkirlər Öküzlər ( bulls), qiymətlərin aşağı salınması ilə oynayan möhtəkirlər isə ayılar ( bears) adlanırlar. 3. Sığorta əməliyyatları. Fyuçers sazişləri adətən real mala saziş bağlanarkən bazar qiymətlərinin dəyişməsi nəticəsində itkilər baş verəcəyi hallardan sığorta olunması üçün istifadə olunur. Sığorta əməliyyatının mahiyyəti ondan ibarətdir ki, birjada, yaxud ondan kənarda gələcəkdə real malı göndərməklə eyni zamanda müddətli birjada əks əməliyyatlar keçirilir, yəni uzun müddətdə və həmin miqdarda mala fyuçers kontraktı satın alınır. Sonradan göndərmək şərti ilə real mal alan firma eyni zamanda birjada fyuçers kontraktını satır. Sığorta əməliyyatlarının satış, satınalma, risk üzrə sığorta formaları vardır. a) Satış üzrə sığorta. Bu real malın göndərilməsi anında qiymətlərin aşağı düşməsi riskindən sığorta olunması məqsədilə eyni miqdarda real malı satın alarkən müddətli birjada fyuçers kontraktının satışıdır. b) Risk sığortası. Bir qayda olaraq uzun müddət üçün nəzərdə tutulur. Tutaq ki, neft şirkəti boru kəməri alır. Borunun göndərilməsi 6 ay müddətinə müəyyənləşdirilir. Kontrakt bağlanarkən hər bir borunun qiyməti 450 dollardır, 6 aydan sonra real boru göndərilərkən onun qiyməti 470 dollardır. Onda şirkət əvvəlcədən satın aldığı hər bir fyuçersi yeni məzənnəyə uyğun 470 dollara sataraq özünü sığorta etməklə riski aradan qaldırır, itkiyə yol vermir. Təşkilatı prinsipinə görə birjaların iki tipi vardır: kütləvi hüquqi və xüsusi hüquqi xarakterli mal birjaları. Kütləvi hüquqi birjalar. Bu birjalar dövlətin nəzarəti altında olur və birjalar haqqında qanun əsasında təşkil olunur. Ayrıca bir məkanda ticarət reystirinə salınmış və müəyyən həcmdə mal dövriyyəsi olan sahibkar bu 12

13 birjanın üzvü ola bilər. Bu növ birjalardan Avropanın Fransa, Belçika,. Hollandiya ölkələrində geniş istifadə edilir. Xüsusi- hüquqi xarakteri olan birjalar. Bu tipli birjalara taxıl, pambıq, kauçuk, əlvan metal üzrə İngiltərə və Amerika birjaları aiddir. Belə birjaların məhdud sayda üzvləri olur. Birjanın nizamnaməsində göstərilir ki, onun əsas kapitalı müəyyən sayda paylara, yaxud birja sertifikatları deyilən sertifikatlara bölünür. Birjanın hər bir üzvü birja otağında saziş bağlamağa hüquq verən belə bir sertifikatın sahibi olmalıdır. Birja üzvü olmayan şəxslər ancaq birja üzvü olan brokerlər vasitəsilə saziş bağlaya bilərlər. Vaxtaşırı birja sesiyaları keçirilir. Bu sesiyalarda ancaq birja üzvlərindən və yaxud klerklərdən biri sədrlik edə bilər. Birja üzvləri həmin alqı- satqı sazişlərini həm öz hesabına, həm də muzd almaq şərtilə broker sifətində bağlayırlar. 13

14 3.Beynəlxalq hərraclarda bağlanılan müqavilələrin xüsusiyyətləri. Beynəlxalq hərraclarda bağlanılan müqavilələrdən biri də açıq təklif müqaviləsidir. Bu müqavilədə təşkilatçı, öz proqram və aparat kompleksindən istifadə edərək öz avadanlığı ilə bu müqavilənin akseptini etmiş istənilən iştirakçı iştirak edə bildiyi hərracları həyata keçirir. Aksepti etməklə iştirakçı malların alınması ərazisində həyata keçirilən dövlətin 16 yaşına çatmış vətəndaşı olduğunu təsdiqləyir. Tərəflərin hüquq və öhdəlikləri aşağıdakılardır. Təşkilatçı: Hərraca yalnız yeni, istehsalçı tərəfindən tam komplektləşdirilmiş, qüsur və defektləri olmayan malları zavod qablaşdırmasında doldurulmuş zəmanət talonları ilə birlikdə çıxarmalıdır. Hərrac keçirildiyi və müzaidələr başladığı zaman, və wap.sinta.az ünvanında Təşkilatçının veb-saytında dərc etməklə bütün İştirakçıları Hərracın Şərtləri barəsində məlumatlandırmalıdır. Hərraclarda iştirak etmək üçün, statistik məlumatların baxılması, hərraclarda qiymətlərin artırılmasının (kliklərin) bütün mümkün rejimlərinin idarə edilməsi, şəxsi məlumatların redaktə edilməsi üçün İştirakçıya sistemin interfeysinə giriş imkanını verməlidir. Müzaidələr başa çatdığı zaman Hərrac qiymətini qeydə alıb birmənalı şəkildə Hərrac Qalibini müəyyən etməlidir. Hərrac başa çatdıqdan sonra bütün İştirakçılara həmin hərrac üzrə bütün dərəcələr haqqında xronometrik məlumatların baxılması üçün imkan verməlidir. Həmin məlumatlara hərracın bütün İştirakçıların Nikneymləri, hər bir klikin vaxtı, hər bir klikin növü, hər bir klik zamanı hərrac qiymətinin artırılması addımı daxildir. Məlumatların verilməsi Təşkilatçının saytında dərc etmə vasitəsilə təmin olunur. Hərrac Qalibini malın (müzaidənin obyekti) alınması barəsində məlumatlandırmalı və İştirakçı Qalib edildiyi gündən etibarən 15 gün ərzində həmin malın Hərrac 14

15 Qiyməti əsasında alınmasını təmin etməlidir. Hərracın şərtlərində kompensasiya nəzərdə tutulursa və müzaidələr zamanı İştirakçı kompensasiya dəyərinin məbləği Təşkilatçının saytında göstərilən malın bazar dəyərindən artıq və ya ona bərabər olan SNT-ləri xərcləyibsə, Qalib olub və ya olmadığı təqdirdə, xərclədiyi SNT-lərin 50%-ni İştirakçıya geri qaytarır (balansinda xərclənilən SNT-lərin 50%-i bərpa olunur İştirakçıya hərracların həyata keçirilməsi, müzaidələrin mövcud rabitə kanalları vasitəsilə aparılması (telefon, elektron poçt) vasitəsilə aparılması məsələləri üzrə məsləhətlər verməlidir. QRM Management şirkətinin əməkdaşlarını, onların qohumlarını və onlarla bağlı/əlaqəli şəxsləri hərracda iştirak etmək üçün buraxmamalıdır. İştirakçının tələbi ilə, öz proqram-aparat kompleksindən istifadəçi haqqında məlumatları, onun login və şifrəsini silməklə bu müqaviləni ləğv etməlidir. Təşkilatçının hüquqlarına aşağıdakılar daxildir: 1. Hərracların Şərtlərini müstəqil şəkildə müəyyən etmək. 2. Hərracların keçirilməsi vaxtını müstəqil şəkildə müəyyən etmək. 3. Hərracların keçirilməsini təmin edən öz proqram-aparat kompleksinə istənilən zaman dəyişikliklər əlavə etmək. 4. SNT Paketlərini müstəqil əsasda müəyyən etmək onların miqdarını, paketlərdə SNT-lərin miqdarını və onların nominalını. Paketlərin alınmasına dair bütün etibarlı təkliflər barəsində bütün məlumatlar Təşkilatçının veb-saytında və wap.sinta.az ünvanında təqdim olunur. 5.Yuxarıdakı şərtlər pozulduğu təqdirdə, İştirakçını müvəqqəti və ya daimi əsasda diskvalifikasiya edib hərraclarda iştirak etməyə giriş imkanını bağlamaq. Bu zaman, Təşkilatçı, həmin İştirakçı qalib olmuş hərracların nəticələrini ləğv etmək və ya onlara yenidən baxmaq hüququnu özündə saxlayır. 6. Tədarükçüdə udulan malın olmadığı kimi təcili hallarda həmin növdə və dəyərdə Qalibi alternativ malla təmin etməlidir ünvanında Təşkilatçının saytında bütün dəyişikliklərin dərc edilməsi yolu ilə İştirakçının qabaqcadan məlumatlandırılması vasitəsilə bu 15

16 Müqavilənin və İstifadə şərtlərinin mətnlərinə dəyişikliklər etmək. Dəyişikliklər dərc edildikdən sonra 10 (on) gündən sonra qüvvəyə minirlər. 8. İştirakçının əlaqə məlumatlarından, o cümlədən mobil telefon nömrəsindən və əlaqə elektron poçtundan Təşkilatçı ilə İştirakçı arasında əlaqənin saxlanılması və ya məlumat xarakterli bildirişlərin, o cümlədən sayta giriş rekvizitlərinin göndərilməsi üçün istifadə etmək. İştirakçının öhdəliklərinə aşağıdakılar daxildir: 1. Müzaidələrdə iştirak məqsədi ilə yalnız Təşkilatçının proqram-aparat kompleksi ilə təmin olunan mexanizmlərdən istifadə etmək: saytdan əl ilə klik, saytda avto-kliklər sistemi vasitəsilə avtomatik klik. Hərracda iştirak etmək üçün avtomatlaşdırılmış və robotlaşdırılmış sistemlərin istifadəsi qadağandır. 2. Qeydiyyat zamanı öz soyadını, adını, atasının adını, mobil telefonunun nömrəsini və elektron poçtunun ünvanını düzgün göstərmək. Təşkilatçı düzgün olmayan məlumatları aşkar etdiyi təqdirdə hərracda iştirak bloklaşdırıla bilər. 3. Hərraclarda iştirak üçün bir uçot yazısından çox istifadə etməmək. 4. Müzaidələrdə iştirak edərək Təşkilatçı İstifadə şərtləri -ndə əks etdiyi qaydalara riayət etmək 5. Müzaidələrin gedişinin pozulması məqsədi ilə digər İştirakçılarla sövdələşməyə dair cəhd atmamaq, digər İştirakçılara kliklərin ləğv edilmsi/təyinatı məqsədi ilə heç bir hərəkət təklif etməmək. 6. SNT paketlərini Təşkilatçı göstərdiyi onların nominal dəyərinə tam riayət etməklə ödəmək. Iştirakçının hüquqlarına aşağıdakılar daxildir: 1. Təşkilatçı apardığı hərraclarda iştirak etmək. 2. Müzaidələrin istənilən anında eyni zamanda 5 (beş) hərracdan artıq olmamaqla kliklər etmək. 3. Bir hərrac çərçivəsində qeyri-məhdud sayda kliklər etmək. 4. Bir hərrac çərçivəsində 500 (beş yüz) dənədən çox olmayan avto-klikləri eyni zamanda təyin etmək. 5. Təşkilatçı Paketlərdə təklif etdiyi istənilən miqdarda SNT almaq. 16

17 6. Təşkilatçı təmin etdiyi texniki vasitələrdən istifadə etməklə digər İştirakçılarla ünsiyyətdə olmaq saxlamaq (forum, forumda şəxsi ismarıcların göndərilməsi). Ünsiyyət zaman ümumən qəbul edilmiş qaydalara əməl etmək, digər İştirakçıları təhqir etməmək və Təşkilatçının saytında dərc edilmiş forumda davranış Qaydalarına riayət etmək. Təşkilatçı, İştirakçının bütün digər imkanlarını qorumaqla, öz resurslarında bu cür ünsiyyət imkanını verməmək hüququnu özündə saxlayır. 7. Tamamlanmış hərraclar üzrə bütün qiymət təklifləri haqqında xronometrik məlumatlara baxmaq. Həmin məlumatlara bütün hərrac İştirakçılarının Nikneymləri, hər bir klikin vaxtı, hər bir klikin növü, hər bir klik zamanı hərrac qiymətinin artırılması addımı daxildir. 8. İstənilən zaman Təşkilatçıdan Nikneyminin, loginin, şifrənin və özü haqqında bütün məlumatların silinməsini tələb etməklə bu müqaviləni ləğv edib özünü İştirakçılar sırasından çıxarmaq. Çıxarılmaya dair müraciətdə birmənalı eyniləşdirmə üçün İştirakçının logini və şifrəsi əks edilməlidir. 9. Malın hərrac qiyməti ilə alınmasından imtina etmək. 10. Satıcıların/təchizatçıların dükanlarında malı hərrac qiyməti ilə müstəqil şəkildə almaq. 11. Hərracların keçirilməsi, müzaidələrin aparılması, malların çatdırılması məsələləri üzrə mövcud rabitə kanalları (telefon, elektron poçt) Təşkilatçıdan məsləhətlər almaq. Müqavilənin etibarlıq müddəti və onun ləğv edilməsi qaydası 1. Bu Müqavilənin aksept tarixi həmin müqavilənin bağlanması tarixini təşkil edir. 2. Bu müqavilə bağlandığı andan etibarən qüvvəyə minərək ləğv edilənədək qeyri-müəyyən müddət ərzində etibarlıdır. 3. Bu müqavilə İştirakçının təşəbbüsü ilə istənilən zaman Təşkilatçıya, logini və şifrəni qeyd etməklə elektron poçt vasitəsilə bildirişin göndərilməsi yolu ilə ləğv edilə bilər. 17

18 4. Bu müqavilə Təşkilatçının təşəbbüsü ilə yalnız İştirakçı Müqavilənin mühüm şərtlərini pozduğu və/və ya yuxarıda əks olunan öhdəliklərin yerinə yetirilməməsi təqdirdə ləğv edilə bilər. 5. Müqaviləyə xitam verildiyi zaman tərəflər ona xitam verildiyi tarixdən etibarən 10 (on) iş günü ərzində qarşılıqlı hesablaşmaları aparırlar. Qarşılıqlı hesablaşmalar bu qaydalar ilə tənzimlənir. Tərəflərin məsuliyyəti 1. Təşkilatçı yalnız öz proqram-aparat kompleksinin fəaliyyətinə görə məsuliyyət daşıyır. 2. Proqram-aparat kompleksin işində təsdiqlənmiş sıradan çıxmalar yaranarsa, İştirakçı sıradan çıxma prosesində etdiyi bütün SNT-lərin qaytarılmasını Təşkilatçıdan tələb edə bilər. Proqram-aparat kompleksin normal fəaliyyəti zamanı edilmiş SNT-lərin İştirakçılara qaytarılmır. 3. Təşkilatçı İnternet şəbəkəsinin, ayrı-ayrı şəbəkə qovşaqlarının, ayrı-ayrı provayderlərin, digər İnternet istifadəçilərinin qlobal şəbəkənin quruluşu səbəbindən işinə görə məsuliyyət daşımır. 4. Təşkilatçı İştirakçının kompüterinin və proqram məhsullarının fəaliyyətinə görə məsuliyyət daşımır. 5. Təşkilatçı, malların istehsalçı/satıcı bəyan etdiyi və real xüsusiyyətlərinin uyğunsuzluğuna görə məsuliyyət daşımır. Hərracın Şərtlərində istehsalçılar/satıcılar təqdim etdiyi mallar haqqında məlumatlar dərc edilir. 6. İştirakçı öz uçot məlumatlarının (login, şifrə) qorunmasına görə cavabdehdir. İştirakçının uçot məlumatlarının istifadəsi ilə üçüncü şəxslər etdiyi bütün hərəkətlər İştirakçı tərəfindən edilmiş hesab olunurlar. 7. Tərəflər qarşısı alınmaz qüvvənin təsiri səbəbindən (yanğınlar, təbii fəlakətlər, hərbi aksiyalar və s.) öhdəliklərinin tam həcmdə və ya qismən yerinə yetirilməməsinə görə məsuliyyət daşımırlar. Mübahisələrin həll edilməsi qaydası aşağıdakı kimidir. 18

19 Bu Müqavilə ilə əlaqədar mübahisələr yarandığı hallarda tərəflər münasibətlərini məhkəmədənkənar qaydada danışıqlar yolu ilə həll edilməsi üçün bütün zəruri səyləri göstərirlər. Danışıqlar yolu ilə tərəflər arasında razılaşma əldə edilə bilmədiyi təqdirdə, bu Müqavilə ilə əlaqədar yaranan mübahisə ümumi yurisdiksiya məhkəmələrində Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə əsasən həll edilir. Nəticə Beynəlxalq hərraclar və onlarda bağlanan müqavilələrin xüsusiyyətlərin dəyərləndirərkən ilk olaraq ağlımıza müasir texnalogiyanın qazandırdığı avantajlar gəlir. Beynəlxalq hərraclardakı müqavilələrin vaxt və əlavə nəqliyyat xərci itirmədən qısa vaxtda bağlana bilməsi həmçinin satıcı və alıcın sövdələşməsi baxımından məqsədə uyğun olması onu beynəlxalq birjalarda ən aktual alqı-satqı vasitəsi halına gətirmişdir. Beynəlxalq birja dövriyyəsinin böyük bir hissəsi ( təqribən 1,5 trilyon dolları) fyucers mülqavilələrinin ( əməliyyatlarının) payına düşür. Fyucers sazişləri mal və ya fond birjasında kontraktda göstərilən qiymətlə saziş bağlanıldıqdan sonra pulu ödənilməklə səhmin, yaxud malın verilməsini nəzərdə tutan saziş növüdür. Fyucers bazarlarının sayı 150- yə çatmışdır ki, bunun da 70% - ni kənd təsərrüfatı məhsulları, 30%- ni isə sənaye xammalı və yarımfabrikatlar təşkil edir. Fəaliyyət dairəsinə, yerinə yetirdiyi funksiyalarına və dünya bazarında roluna görə onlar beynəlxalq və milli birjalar kimi fərqləndirilir. Beynəlxalq birjalar konkret olaraq dünya mal bazarında, milli birjalar isə məmləkətdaxili bazarlarda xidmət göstərirlər. Bu gün dünyanın əksər inkişaf etmiş ölkələrində beynəlxaql birjalar mövcuddur. Beynəlxalq birjalar eyni zamanda yerləşdiyi ölkələrin iqtisadiyyatına əlavə gəlir qatmaqdadır. Çox təəssüf ki Azərbaycan da bu gun nəyinki beynəlxaq birjabirjalar hətda milli birjalarda inkişaf etməyib. Bunun 19

20 nəticəsi olaraq ölkəmizə portfel investisiyalarının axını çox zəifdi. Alqı satqı zamanı hələdə ənəvi tender vasitəsindən istifadə daha geniş yayılıb. Mən təklif edərdimki yeni yaradılmaqda olan Bakı birjazında dünya birjalarına inteqrasiya sürətləndirilsin. Müasir texnalogiyaların tətbiqi intensivləşdirilsin. ƏDƏBİYYAT SİYAHISI 1. library.adau.edu.az

Azərbaycan Respublikasının bank sistemində ödəniş vasitələrinin maliyyə hesabatlarında uçotu Qaydaları

Azərbaycan Respublikasının bank sistemində ödəniş vasitələrinin maliyyə hesabatlarında uçotu Qaydaları Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı İdarə Heyəti 18 yanvar 2003-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Protokol N 01 Reyestr N 32 İdarə Heyətinin Sədri Elman Rüstəmov Azərbaycan Respublikasının

Detaylı

AZƏRBAYCANDA INNOVASIYA POTENSIALı. Mehdiyev Əkbər 1313A

AZƏRBAYCANDA INNOVASIYA POTENSIALı. Mehdiyev Əkbər 1313A AZƏRBAYCANDA INNOVASIYA POTENSIALı Mehdiyev Əkbər 1313A Dunya təcrubəsi gostərir ki, innovasiya texnologiyalarından geniş istifadə olunması olkənin hərtərəfli inkişafına xidmət edir. Bu texnologiyalar

Detaylı

İŞ YERİNƏ DAİR ARAYIŞ ELEKTRON XİDMƏTİNDƏN İSTİFADƏ ÜZRƏ MEDODİKİ GÖSTƏRİŞLƏR

İŞ YERİNƏ DAİR ARAYIŞ ELEKTRON XİDMƏTİNDƏN İSTİFADƏ ÜZRƏ MEDODİKİ GÖSTƏRİŞLƏR İŞ YERİNƏ DAİR ARAYIŞ ELEKTRON XİDMƏTİNDƏN İSTİFADƏ ÜZRƏ MEDODİKİ GÖSTƏRİŞLƏR Mündəricat 1. Elektron xidmətdən istifadə üçün sisteminə daxil olmaq.... 2 Şəkil 1. Sisteminə giriş... 2 Şəkil 2. Elektron

Detaylı

Azər-Türk Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti üzrə xidmət haqqı tarifləri. Ödəniş kartları və onlarla aparılan əməliyyatlar üzrə tariflər cədvəli

Azər-Türk Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti üzrə xidmət haqqı tarifləri. Ödəniş kartları və onlarla aparılan əməliyyatlar üzrə tariflər cədvəli Azər-Türk Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti üzrə xidmət haqqı tarifləri Ödəniş kartları və onlarla aparılan əməliyyatlar üzrə tariflər cədvəli Xidmət növü MasterCard Debet (yalnız ə/h layihəsi üçün) VISA Electron

Detaylı

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətində daxili proseduralarla bağlı qəbul edilmiş qaydalar

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətində daxili proseduralarla bağlı qəbul edilmiş qaydalar Monitorinqi Xidmətində daxili proseduralarla bağlı qəbul edilmiş qaydalar Qaydanın adı «Azərbaycan Respublikasnın Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətində protokol işinin təşkili üzrə Qaydalar»

Detaylı

Marketinq. Mehdiyev Əkbər

Marketinq. Mehdiyev Əkbər Marketinq Mehdiyev Əkbər 1313A Marketinqin mahiyyəti Marketinq, planlaşdirma prosesidir; Bu proses, məhsulun yaradilması, qiymətləndirilməsi, təbliğatının aparılması və yayılmasından ibarətdir; Marketinqin

Detaylı

ÖDƏNİŞ KARTLARI ÜZRƏ TARİFLƏR

ÖDƏNİŞ KARTLARI ÜZRƏ TARİFLƏR ÖDƏNİŞ KARTLARI ÜZRƏ TARİFLƏR 1.1 Kartın növü İllik (əsas kart) İllik (əlavə kart) 1. ÖDƏNİŞ KARTLARI ÜZRƏ TARİFLƏR Gold Virtual* Gold Gold İnfinite 1 il 10 AZN 5 AZN 5 AZN 8 AZN 20 AZN 40 AZN 3 AZN 10

Detaylı

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin cı il 5 oktyabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir. Əlavə Ümumi müddəalar

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin cı il 5 oktyabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir. Əlavə Ümumi müddəalar Xarici ölkələrə ixrac missiyalarının təşkilinə, xarici bazarların araşdırılması və marketinq fəaliyyətinə, Made in Azerbaijan brendinin xarici bazarlarda təşviqinə, yerli şirkətlərin ixracla bağlı xarici

Detaylı

MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT. 31 dekabr 2013-ci il tarixə

MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT. 31 dekabr 2013-ci il tarixə MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT "Qeyrihökumət təşkilatının forması, məzmunu və təqdim edilməsi Qaydası»na 1 nömrəli əlavə 31 dekabr 2013ci il tarixə FORMA 1 Müəssisə, təşkilat Vətəndaşların Əmək Hüquqlarını

Detaylı

Qrant haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Qrant haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Qrant haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında qrantların (o cümlədən sub-qrantın, qranta əlavənin, habelə ianələr istisna olmaqla, bu Qanunun 1-ci maddəsinin birinci

Detaylı

MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT VÖEN

MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT VÖEN MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT «Qeyri-hökumət təşkilatının illik maliyyə hesabatının forması, məzmunu və təqdim edilməsi Qaydası»na 1 nömrəli əlavə 31 dekabr 2009 il tarixə FORMA 1 VÖEN 1 3 0 0 1 2

Detaylı

''Elektron ticarət haqqında'' Azərbaycan Respublikasının qanunu

''Elektron ticarət haqqında'' Azərbaycan Respublikasının qanunu ''Elektron ticarət haqqında'' Azərbaycan Respublikasının qanunu Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında elektron ticarətin təşkili və həyata keçirilməsinin hüquqi əsaslarını, onun iştirakçılarının hüquq və

Detaylı

«Təsdiq edilmişdir»: Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzinin Müşahidə Şurasının. Protokol 11 -li. «16» may 2016-cı il. Sədr B.

«Təsdiq edilmişdir»: Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzinin Müşahidə Şurasının. Protokol 11 -li. «16» may 2016-cı il. Sədr B. «Təsdiq edilmişdir»: Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzinin Müşahidə Şurasının Protokol 11 -li «16» may 2016-cı il Sədr B.Əzizov (Azərbaycan Respublikasının Müşahidə Şurasının 24 oktyabr 2016-cı

Detaylı

BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 BULUD ÜÇÜN BLACKBERRY HƏLLİ ÜZRƏ LİSENZİYA MÜQAVILƏ ("ƏLAVƏ") ÜÇÜN ƏLAVƏ

BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 BULUD ÜÇÜN BLACKBERRY HƏLLİ ÜZRƏ LİSENZİYA MÜQAVILƏ (ƏLAVƏ) ÜÇÜN ƏLAVƏ BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 BULUD ÜÇÜN BLACKBERRY HƏLLİ ÜZRƏ LİSENZİYA MÜQAVILƏ ("ƏLAVƏ") ÜÇÜN ƏLAVƏ VACIB XƏBƏRDARLIQ: Daxil olmaq / və ya bu Cloud xidmətindən istifadə (aşağıda müəyyən edildiyi

Detaylı

UniMiles 3 illik 100 AZN və ekvivalenti

UniMiles 3 illik 100 AZN və ekvivalenti Unibank Kommersiya Bankı Açıq Səhmdar Cəmiyyətində fiziki şəxslərə göstərilən Plastik kart xidməti üzrə tariflər (Yeni redaksiyada) PLASTİK KARTLAR ÜZRƏ TARİFLƏR 1. Plastik kartın verilməsi (illik xidmət

Detaylı

Azərlotereya ASC tərəfindən Azərbaycan Respublikasında lotereya fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, vətəndaşların hüquqlarının və qanuni mənafelərinin

Azərlotereya ASC tərəfindən Azərbaycan Respublikasında lotereya fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, vətəndaşların hüquqlarının və qanuni mənafelərinin AZƏRLOTEREYA AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİNİN 2012-ci il üzrə İLLİK HESABATI Azərlotereya ASC tərəfindən Azərbaycan Respublikasında lotereya fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, vətəndaşların hüquqlarının və qanuni

Detaylı

Qiymətli kağızların təkrar bazar likvidlyinin emitent üçün imkanları. Elxan Həsənov SOCAR Capital Markets

Qiymətli kağızların təkrar bazar likvidlyinin emitent üçün imkanları. Elxan Həsənov SOCAR Capital Markets Qiymətli kağızların təkrar bazar likvidlyinin emitent üçün imkanları Elxan Həsənov SOCAR Capital Markets 100% dövlət şirkəti və ölkənin ən böyük vergi ödəyicisi; Şaxələnmiş gəlir mənbələri - Neft, qaz

Detaylı

KƏND TƏSƏRRÜFATI ÜZRƏ ELEKTRON QİYMƏT İNFORMASİYA PORTALININ STRUKTURUNA VƏ FƏALİYYƏTİNƏ DAİR TƏLİMAT. I. Ümumi bölmə

KƏND TƏSƏRRÜFATI ÜZRƏ ELEKTRON QİYMƏT İNFORMASİYA PORTALININ STRUKTURUNA VƏ FƏALİYYƏTİNƏ DAİR TƏLİMAT. I. Ümumi bölmə KƏND TƏSƏRRÜFATI ÜZRƏ ELEKTRON QİYMƏT İNFORMASİYA PORTALININ STRUKTURUNA VƏ FƏALİYYƏTİNƏ DAİR TƏLİMAT I. Ümumi bölmə 1. Bu Təlimat Kənd Təsərrüfatı üzrə Elektron İnformasiya Portalında (bundan sonra KEQİP)

Detaylı

ACCESSPAY XİDMƏTİ. 7/23/2014 AccessBank Sales Training - 1 -

ACCESSPAY XİDMƏTİ. 7/23/2014 AccessBank Sales Training - 1 - ACCESSPAY XİDMƏTİ 7/23/2014 AccessBank Sales Training - 1 - ACCESSPAY XİDMƏTİ ƏSAS FUNKSİYALAR AccessBank-ın və ya digər Bankın plastik kartı vasitəsilə AccessBank-da olan cari, debit kart, əmanət hesablarına

Detaylı

AZƏRBAYCAN BANKLAR ASSOSİASİYASI BANK SEKTORU TRENDLƏRİ 2016 /12/

AZƏRBAYCAN BANKLAR ASSOSİASİYASI BANK SEKTORU TRENDLƏRİ 2016 /12/ AZƏRBAYCAN BANKLAR ASSOSİASİYASI BANK SEKTORU TRENDLƏRİ 2016 /12/ BAKI - 2017 1 MÜNDƏRİCAT BANKLARIN SAYI, XİDMƏT ŞƏBƏKƏSİ VƏ HEYƏTİ HAQQINDA 3 BANK SEKTORUNUN İCMAL BALANSI 4 BANK SEKTORUNUN MƏNFƏƏT (ZƏRƏR)

Detaylı

Xaricdə Visa kartı ilə ödə və bizimlə parlaq emosiyaları yadda saxlamaq şansı əldə et AKSİYASINDA İŞTİRAK ŞƏRTLƏRİ

Xaricdə Visa kartı ilə ödə və bizimlə parlaq emosiyaları yadda saxlamaq şansı əldə et AKSİYASINDA İŞTİRAK ŞƏRTLƏRİ Xaricdə Visa kartı ilə ödə və bizimlə parlaq emosiyaları yadda saxlamaq şansı əldə et AKSİYASINDA İŞTİRAK ŞƏRTLƏRİ 1. Tirajlı Stimullaşdırıcı Lotereyanın təşkilatçısı: OMG Azerbaijan Məhdud Məsuliyyətli

Detaylı

2016-cı ildə Rioda keçiriləcək Olimpiya oyunlarının ən yaxşı anlarından zövq alın! TİRAJLI STİMULLAŞDIRICI LOTEREYA QAYDALARI VƏ ŞƏRTLƏRİ

2016-cı ildə Rioda keçiriləcək Olimpiya oyunlarının ən yaxşı anlarından zövq alın! TİRAJLI STİMULLAŞDIRICI LOTEREYA QAYDALARI VƏ ŞƏRTLƏRİ 2016-cı ildə Rioda keçiriləcək Olimpiya oyunlarının ən yaxşı anlarından zövq alın! TİRAJLI STİMULLAŞDIRICI LOTEREYA QAYDALARI VƏ ŞƏRTLƏRİ 1. Tirajlı Stimullaşdırıcı Lotereyanın təşkilatçısı: OMG Azerbaijan

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI Tikinti və infrastruktur obyektləri ilə əlaqədar investisiya layihələrinin investorlar tərəfindən Tik-idarə et-təhvil ver modeli çərçivəsində həyata keçirilməsinin şərtləri, tikinti və infrastruktur obyektlərinin

Detaylı

3. Mütəhərrik oyunlara fiziki tərbiyyə vasitəsi kimi nəzəri əsas verən kim olmuşdur (rus alimi)?

3. Mütəhərrik oyunlara fiziki tərbiyyə vasitəsi kimi nəzəri əsas verən kim olmuşdur (rus alimi)? s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 sual 1. A.M.Qorki mütəhərrik oyun haqqında hansı fikri söyləmişdir? 2. Mütəhərrik oyunların təhsil sisteminə daxil olmasında, habelə oyunların nəzəri və praktiki

Detaylı

Biz eyni dalğadayıq TİRAJLI STİMULLAŞDIRICI LOTEREYADA İŞTİRAK ŞƏRTLƏRİ

Biz eyni dalğadayıq TİRAJLI STİMULLAŞDIRICI LOTEREYADA İŞTİRAK ŞƏRTLƏRİ Biz eyni dalğadayıq TİRAJLI STİMULLAŞDIRICI LOTEREYADA İŞTİRAK ŞƏRTLƏRİ 1. Tirajlı stimullaşdırıcı lotereyanın təşkilatçısı: OMG Azerbaijan Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət, bundan sonra Təşkilatçı. Ünvan:

Detaylı

AMEDIA Ünvan: Bakı, Azərbaycan / C.Cabbarlı 44 / Caspian Plaza Tel.:( ) / ( )

AMEDIA Ünvan: Bakı, Azərbaycan / C.Cabbarlı 44 / Caspian Plaza Tel.:( ) / ( ) AMEDIA 2016 Ünvan: Bakı, Azərbaycan / C.Cabbarlı 44 / Caspian Plaza Tel.:(+994 12) 4369846 / (+994 77) 4100004 E-mail: info@amedia.az www.amedia.az HAQQIMIZDA AMEDIA komandası olaraq biz böhranda şirkətlərin

Detaylı

Zeynalova Sevinc III kurs

Zeynalova Sevinc III kurs Zeynalova Sevinc III kurs İnternet nədir? İnternet bir çox komputer sistemini TCP/İP protokolu ilə bir birinə bağlayan, dünya miqyasında geniş yayılmış və daim bir əlaqə şəbəkəsi olaraq bilinir. İnterneti

Detaylı

MÜQAVİLƏLƏR. Müştəri / / 2016-cı il Bakı, Azərbaycan

MÜQAVİLƏLƏR. Müştəri / / 2016-cı il Bakı, Azərbaycan MÜQAVİLƏLƏR Müştəri / / 2016-cı il Bakı, Azərbaycan MÜŞTƏRİ ANKETİ (fiziki şəxsin) Bu anket Qiymətli Kağızlar bazarı üzrə qanunvericiliyin tələbləri çərçivəsində tərtib edilmişdir. Anketdəki suallar müştərinin

Detaylı

Aprel 2017 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI

Aprel 2017 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI Aprel 2017 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI PƏRAKƏNDƏ TİCARƏT FƏALİYYƏTİ SAHƏSİNDƏ VERGİTUTMA MƏQSƏDLƏRİ ÜÇÜN GƏLİRLƏRİN VƏ XƏRCLƏRİN UÇOTUNUN APARILMASI QAYDASI Azərbaycan Respublikası Prezidenti

Detaylı

Sistem inzibatçıları üçün təlimat

Sistem inzibatçıları üçün təlimat Kütləvi Ödənişlər üzrə Mərkəzləşdirilmiş İnformasiya Sisteminin istismarı üzrə istifadəçilər üçün Təlimat a Əlavə 2 Bank təhlükəsizlik inzibatçısının Avtomatlaşdırılmış İş Yeri Sistem inzibatçıları üçün

Detaylı

Elektron Təhlükəsizlik Mərkəzi. Qaynar xətt: Ünvan: Azərbaycan, Bakı, Droqal döngəsi, 702-ci məhəllə

Elektron Təhlükəsizlik Mərkəzi. Qaynar xətt: Ünvan: Azərbaycan, Bakı, Droqal döngəsi, 702-ci məhəllə Qaynar xətt: 1654 Email: reports@cert.az Ünvan: Azərbaycan, Bakı, Droqal döngəsi, 702-ci məhəllə Elektron Təhlükəsizlik Mərkəzi, 2014 İnformasiya təhlükəsizliyi insidentlərinin qarşısının alınması və nəticələrinin

Detaylı

Gözəl anlarını Azercell 4G ilə paylaş! Instagram müsabiqəsinin qaydaları

Gözəl anlarını Azercell 4G ilə paylaş! Instagram müsabiqəsinin qaydaları Gözəl anlarını Azercell 4G ilə paylaş! Instagram müsabiqəsinin qaydaları 1. Ümumi müddəalar. 1.1. Bu Qaydalar Gözəl anlarını Azercell 4G ilə paylaş! Instagram müsabiqəsinin (bundan sonra Müsabiqə) keçirilmə

Detaylı

Fərdi ev və kottec qəsəbələri üçün IP həllər

Fərdi ev və kottec qəsəbələri üçün IP həllər Fərdi ev və kottec qəsəbələri üçün IP həllər sayta keçid www.grandstream.az Rəsmi nümayəndə Pronet şirkəti Fərdi ev və kottec qəsəbələri üçün IP həllər Grandstream avadanlığının bazası əsasında fərdi ev

Detaylı

Azər-Türk Bank ASC üzrə

Azər-Türk Bank ASC üzrə Azər-Türk Bank ASC üzrə XİDMƏT HAQQI TARİFLƏRİ Fiziki şəxslərə göstərilən bank xidmətləri üzrə TARİFLƏR CƏDVƏLİ 1 1.1 1.2 1.3 2 Bank hesablarının açılması: Cari hesabın açılması (əmanət qoyulması, kredit

Detaylı

«Atəşgah» Sığorta Şirkəti ASC HƏYAT SIĞORTASI QAYDALARI

«Atəşgah» Sığorta Şirkəti ASC HƏYAT SIĞORTASI QAYDALARI HƏYAT SIĞORTASI MÜNDƏRICAT Maddə 1. Maddə 2. Maddə 3. Maddə 4. Maddə 5. Maddə 6. Maddə 7. Maddə 8. Maddə 9. Əsas anlayışlar Sığortanın subyektləri Sığortanın obyekti Sığorta sinifləri Sığorta predmetinin

Detaylı

Tibbi sığorta haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Tibbi sığorta haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Tibbi sığorta haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Bu Qanun əhalinin tibbi sığortasının təşkilati, hüquqi və iqtisadi əsaslarını müəyyən edir, tibbi sığortanın subyektləri arasındakı münasibətləri

Detaylı

YAPI KREDİ BANK AZƏRBAYCAN QSC-də. İstehlakçıların müraciətlərinə baxılmasına dair Qaydalar

YAPI KREDİ BANK AZƏRBAYCAN QSC-də. İstehlakçıların müraciətlərinə baxılmasına dair Qaydalar Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC-nin Müşahidə Şurasının tarixli saylı Protokol üzrə qərarı ilə Təsdiq edimişdir Müşahidə Şurasının Sədri Faik Açıkalın YAPI KREDİ BANK AZƏRBAYCAN QSC-də İstehlakçıların müraciətlərinə

Detaylı

MobilBank. Mobil telefon vasitəsilə kart hesabının idarə olunması

MobilBank. Mobil telefon vasitəsilə kart hesabının idarə olunması MobilBank Mobil telefon vasitəsilə kart hesabının idarə olunması Xidmət siyahısı Kommunal xidmətlərin ödənişi Mobil operator xidmətlərinin ödənişi İnternet provayderlər xidmətlərinin ödənişi Card-to-card

Detaylı

Təcrübəçi və Yeni Məzunların işə qəbulu

Təcrübəçi və Yeni Məzunların işə qəbulu Təcrübəçi və Yeni Məzunların işə qəbulu 2013 Məzmun Nə etməli Texniki müsahibəyə dair məsləhətlər Seçim prosesinə ümumi baxış Gənc mütəxəssis (Challenge) proqramı Nə etməli Müsahibədə uğur qazanmaq üçün

Detaylı

Visa ilə futbol üzrə 2018-ci ilin dünya çempionatına hazır ol TİRAJLI STİMULLAŞDIRICI LOTEREYASININ KEÇİRİLMƏ QAYDALARI VƏ İŞTİRAK ŞƏRTLƏRİ

Visa ilə futbol üzrə 2018-ci ilin dünya çempionatına hazır ol TİRAJLI STİMULLAŞDIRICI LOTEREYASININ KEÇİRİLMƏ QAYDALARI VƏ İŞTİRAK ŞƏRTLƏRİ Visa ilə futbol üzrə 2018-ci ilin dünya çempionatına hazır ol TİRAJLI STİMULLAŞDIRICI LOTEREYASININ KEÇİRİLMƏ QAYDALARI VƏ İŞTİRAK ŞƏRTLƏRİ 1. Tirajlı Stimullaşdırıcı Lotereyanın təşkilatçısı OMG Azerbaijan

Detaylı

Yaşıl Kart Sistemi. Maddə Yaşıl Kart Sistemi ilə bağlı ümumi müddəalar

Yaşıl Kart Sistemi. Maddə Yaşıl Kart Sistemi ilə bağlı ümumi müddəalar Yaşıl Kart Sistemi Maddə 63 1. Yaşıl Kart Sistemi ilə bağlı ümumi müddəalar 63 1.1. Bu fəsildə avtonəqliyyat vasitələrinin qeydiyyatdan keçdiyi ölkədən xaricdə istifadəsi zamanı üçüncü şəxslərin sağlamlığına

Detaylı

Biznesin təşkilati-hüquqi formaları

Biznesin təşkilati-hüquqi formaları Biznesin təşkilati-hüquqi formaları (Harri Potter Menecment 512 ASEU) Biznesin təşkilati-hüquqi formaları bir sıra əlamətlərə görə fərqlənirlər ki, bunlara aşağıdakıları aid etmək olar: - kapital sahibinin

Detaylı

AZƏRBAYCANIN XARİCİ İQTİSADİ ƏLAQƏLƏRİ

AZƏRBAYCANIN XARİCİ İQTİSADİ ƏLAQƏLƏRİ AZƏRBAYCANIN XARİCİ İQTİSADİ ƏLAQƏLƏRİ Elşən Bağırzadə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru Bakı - 2014 XARİCİ İQTİSADİ ƏLAQƏLƏRİN BAŞLICA İSTİQAMƏTLƏRİ Bir ölkənin xarici iqtisadi əlaqələri əsasən aşağıdakı istiqamətlər

Detaylı

May 2017 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI

May 2017 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI May 2017 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI 2017-Cİ İLDƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT NEFT FONDUNUN VƏSAİTİNDƏN İSTİFADƏNİN ƏSAS İSTİQAMƏTLƏRİ (PROQRAMI) VƏ İNVESTİSİYA SİYASƏTİ Azərbaycan Respublikası

Detaylı

MobilBank. Mobil telefon vasitəsilə kart hesabının idarə olunması

MobilBank. Mobil telefon vasitəsilə kart hesabının idarə olunması MobilBank Mobil telefon vasitəsilə kart hesabının idarə olunması Xidmət siyahısı Kommunal xidmətlərin ödənişi Mobil operator xidmətlərinin ödənişi İnternet provayderlər xidmətlərinin ödənişi Pulun kartdan

Detaylı

YERLİ ŞİRKƏTİN YARADILMASININ PROSEDUR QAYDALARI

YERLİ ŞİRKƏTİN YARADILMASININ PROSEDUR QAYDALARI YERLİ ŞİRKƏTİN YARADILMASININ PROSEDUR QAYDALARI Yerli şirkətin yaradılması mərkəzləşdirilmiş qaydada vergi orqanında həyata keçirilir. Prosedur qaydalar: 1. Təsis sənədlərin a. Nizamnamə b. Hüquqi ünvan

Detaylı

Klirinq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi Qaydalarından çıxarış. 1. Ümumi müddəalar

Klirinq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi Qaydalarından çıxarış. 1. Ümumi müddəalar Təsdiq edilmişdir Milli Depozit Mərkəzi Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Səhmdarların Ümumi Yığıncağının il tarixli qərarı ( -li protokol) Sədr R.Aslanlı Klirinq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi Qaydalarından

Detaylı

"Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-də ödəniş kartları üzrə T A R İ F C Ə D V Ə L İ

Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC-də ödəniş kartları üzrə T A R İ F C Ə D V Ə L İ 10-May-2018 USD 1,7 Internet Card 1 / MC Web-Card 1 Electron 1 / Debit MC Standard 1 1 - Kartların buraxılış müddətindən asılı olaraq xidmət haqqı əvvəlcədən ödənilir "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-də

Detaylı

DÖVLƏT SOSİAL SIĞORTA ŞƏHADƏTNAMƏSİNİN DƏYİŞDİRİLMƏSİ VƏ YA DUBLİKATININ VERİLMƏSİ ÜÇÜN MÜRACİƏTİN QƏBULU İSTİFADƏÇİ TƏLİMATI

DÖVLƏT SOSİAL SIĞORTA ŞƏHADƏTNAMƏSİNİN DƏYİŞDİRİLMƏSİ VƏ YA DUBLİKATININ VERİLMƏSİ ÜÇÜN MÜRACİƏTİN QƏBULU İSTİFADƏÇİ TƏLİMATI DÖVLƏT SOSİAL SIĞORTA ŞƏHADƏTNAMƏSİNİN DƏYİŞDİRİLMƏSİ VƏ YA DUBLİKATININ VERİLMƏSİ ÜÇÜN MÜRACİƏTİN QƏBULU İSTİFADƏÇİ TƏLİMATI DSMF 16.09.2015 Mündəricat Giriş...2 Məqsəd... 2 Məzmun... 2 Xidmətin istifadəçiləri...

Detaylı

İSTİFADƏÇİ TƏLİMATI VƏ ŞƏRTLƏR

İSTİFADƏÇİ TƏLİMATI VƏ ŞƏRTLƏR İSTİFADƏÇİ TƏLİMATI VƏ ŞƏRTLƏR 1.Əsas anlayışlar Hazırkı şərtlər CAMEX MMC-nin müxtəlif ölkələrdə yerləşdiyi anbarlarına istənilən sifarişçi tərəfindən internet üzərindən alış zamanı daxil olan və sifarişçiyə

Detaylı

MÖVZU: Simsiz şəbəkələr. Plan: 1. WiMax tüxnologiyası 2. Digər simsiz texnologiyalar və onların xüsusiyyətləri

MÖVZU: Simsiz şəbəkələr. Plan: 1. WiMax tüxnologiyası 2. Digər simsiz texnologiyalar və onların xüsusiyyətləri MÖVZU: Simsiz şəbəkələr Plan: 1. WiMax tüxnologiyası 2. Digər simsiz texnologiyalar və onların xüsusiyyətləri Hal-hazırda simsiz lokal şəbəkələrdən istifadəyə ildən-ilə daha çox üstünlük verilir. Simsiz

Detaylı

İllik maliyyə hesabatlarının tərtib olunması üzrə kommersiya təşkilatları üçün nümunəvi formalar. Bakı Çinar Soyuducuları ASC (Təşkilatın adı)

İllik maliyyə hesabatlarının tərtib olunması üzrə kommersiya təşkilatları üçün nümunəvi formalar. Bakı Çinar Soyuducuları ASC (Təşkilatın adı) İllik maliyyə hesabatlarının tərtib olunması kommersiya təşkilatları üçün nümunəvi formalar Bölmə/ Maddə -si Bölmə/Maddələrin adı Bakı Çinar Soyuducuları ASC (Təşkilatın adı) Mühasibat balansı 31 dekabr

Detaylı

TA-9106 AZE: AZƏRBAYCANDA HASİLAT SƏNAYESİNDƏ BENEFİSİAR SAHİBLİK MƏLUMATLARININ AÇIQLANMASINA DAİR YOL XƏRİTƏSİNİN TƏTBİQİNƏ DƏSTƏK ( )

TA-9106 AZE: AZƏRBAYCANDA HASİLAT SƏNAYESİNDƏ BENEFİSİAR SAHİBLİK MƏLUMATLARININ AÇIQLANMASINA DAİR YOL XƏRİTƏSİNİN TƏTBİQİNƏ DƏSTƏK ( ) TA-9106 AZE: AZƏRBAYCANDA HASİLAT SƏNAYESİNDƏ BENEFİSİAR SAHİBLİK MƏLUMATLARININ AÇIQLANMASINA DAİR YOL XƏRİTƏSİNİN TƏTBİQİNƏ DƏSTƏK (49451-001) SORĞU: BENEFİSİAR SAHİBLİYİN TƏRİFİ LAYİHƏSİ AZƏRBAYCAN

Detaylı

May 2017 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI

May 2017 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI May 2017 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI MÜNDƏRİCAT 1. VALYUTA TƏNZİMİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNUNDA DƏYİŞİKLİKLƏR...3 2.ÖDƏMƏ QABİLİYYƏTİNİ İTİRMİŞ BANKLARIN REZOLYUSİYASI VƏ SAĞLAMLAŞDIRMA

Detaylı

Valyuta tənzimi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Valyuta tənzimi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Valyuta tənzimi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu (27 noyabr 2001-ci il, 30 aprel 2002-ci il, 3 mart 2006-cı il, 17 aprel 2007-ci il, 7 dekabr 2007-ci il, 30 iyun 2009-cu il, 04 mart 2016-cı il,

Detaylı

Rabitəbank ASC-də maliyyə xidmətləri istehlakçılarının şikayət xarakterli müraciətlərinə baxılması və cavablandırılmasına dair.

Rabitəbank ASC-də maliyyə xidmətləri istehlakçılarının şikayət xarakterli müraciətlərinə baxılması və cavablandırılmasına dair. «Təsdiq edilmişdir» Rabitəbank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Müşahidə Şurasının iclasının qərarı ilə saylı.2014-cü il tarixli protokolu Müşahidə Şurasının sədri Zakir Nuriyev (imza) Rabitəbank ASC-də maliyyə

Detaylı

SərniĢinlərin icbari fərdi qəza sığortası üzrə sığorta Ģəhadətnaməsinin forması, çap olunması və doldurulması QAYDALARI

SərniĢinlərin icbari fərdi qəza sığortası üzrə sığorta Ģəhadətnaməsinin forması, çap olunması və doldurulması QAYDALARI Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 06 dekabr 2011-ci il tarixli Q-01 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir. SərniĢinlərin icbari fərdi qəza sığortası üzrə sığorta Ģəhadətnaməsinin forması, çap

Detaylı

SATINALMA ÜZRƏ TƏLIMATLAR

SATINALMA ÜZRƏ TƏLIMATLAR Bu sənəd ingilis dilindən tərcümə edilmişdir və sənədlə bağlı hər hansı fikir ayrılığı və ya ziddiyət olduğu halda ingilis dilindəki mətn etibarlı sayılır. SATINALMA ÜZRƏ TƏLIMATLAR Aprel 2006 Asiya İnkişaf

Detaylı

Baş redaktor AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI. Dr. Vüsal Musayev. İqtisad Elmləri Doktoru London Universiteti FEVRAL 2017

Baş redaktor AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI. Dr. Vüsal Musayev. İqtisad Elmləri Doktoru London Universiteti FEVRAL 2017 FEVRAL 2017 1 Baş redaktor Dr. Vüsal Musayev İqtisad Elmləri Doktoru London Universiteti www.vusalmusayev.com dr.vusal.musayev@ereforms.org AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI 2 TİCARƏT FESTİVALLARI

Detaylı

Qərar Q-14. Relizin Tarixi: Bakı şəhəri, 30 iyun 2014-cü il

Qərar Q-14. Relizin Tarixi: Bakı şəhəri, 30 iyun 2014-cü il İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta müqaviləsinin məzmununun və formasının təsdiq edilməsi haqqında Relizin Tarixi:

Detaylı

ÜÇÜNCÜ ġəxslər QARġISINDA MÜLKĠ MƏSULĠYYƏT SIĞORTASININ QAYDALARI ÜMUMĠ MÜDDƏALAR

ÜÇÜNCÜ ġəxslər QARġISINDA MÜLKĠ MƏSULĠYYƏT SIĞORTASININ QAYDALARI ÜMUMĠ MÜDDƏALAR ÜÇÜNCÜ ġəxslər QARġISINDA MÜLKĠ MƏSULĠYYƏT SIĞORTASININ QAYDALARI ÜMUMĠ MÜDDƏALAR Bu Qaydalar Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi, «Sığorta fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Detaylı

MƏSLƏHƏTÇILƏRIN İSTIFADƏSI

MƏSLƏHƏTÇILƏRIN İSTIFADƏSI Bu sənəd ingilis dilindən tərcümə edilmişdir və sənədlə bağlı hər hansı fikir ayrılığı və ya ziddiyət olduğu halda ingilis dilindəki mətn etibarlı sayılır. ASIYA İNKIŞAF BANKI VƏ ONUN BORCALANLARI TƏRƏFINDƏN

Detaylı

Kassa dövriyyəsi haqqında statistik hesabatın tərtibi və təqdim olunması haqqında Təlimat. 1. Ümumi müddəalar

Kassa dövriyyəsi haqqında statistik hesabatın tərtibi və təqdim olunması haqqında Təlimat. 1. Ümumi müddəalar Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı İdarə Heyətinin _06_ oktyabr 2009-cu il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Protokol 28 Kassa dövriyyəsi haqqında statistik hesabatın tərtibi və təqdim olunması

Detaylı

Vergi Məcəlləsinə ci il tarixinə edilmiş son dəyişikliklərin müzakirəsi

Vergi Məcəlləsinə ci il tarixinə edilmiş son dəyişikliklərin müzakirəsi Vergi Məcəlləsinə 01.01.2017-ci il tarixinə edilmiş son dəyişikliklərin müzakirəsi Qalib Toğrul 18 yanvar 2017, Bakı Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyası

Detaylı

Kommunal müəssisələr tərəfindən satınalma

Kommunal müəssisələr tərəfindən satınalma 16-cı Xülasə Avqust 2011-ci il Dövlət satınalmaları Kommunal müəssisələr tərəfindən satınalma MÜNDƏRİCAT Kommunal müəssisələr tərəfindən satınalma Kommunal müəssisələrin satınalma prosedurları haqqında

Detaylı

və nəzarətinin hüquqi və iqtisadi əsaslarını müəyyən edir.

və nəzarətinin hüquqi və iqtisadi əsaslarını müəyyən edir. İnvestisiya fondları haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU 1 Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında investisiya fondlarının təşkili, idarə edilməsi və ləğvinin prinsip və qaydalarını, habelə investisiya

Detaylı

MÜTƏXXƏSSİSLƏR dünya standartları tələblərinə cavab verən, 6 ayından 6 yaşınadək uşaqlar üçün inkişafetdirici oyuncaqlar əsasında xüsusi olaraq bütöv

MÜTƏXXƏSSİSLƏR dünya standartları tələblərinə cavab verən, 6 ayından 6 yaşınadək uşaqlar üçün inkişafetdirici oyuncaqlar əsasında xüsusi olaraq bütöv MÜTƏXXƏSSİSLƏR dünya standartları tələblərinə cavab verən, 6 ayından 6 yaşınadək uşaqlar üçün inkişafetdirici oyuncaqlar əsasında xüsusi olaraq bütöv bir ERKƏN İNKİŞAF SİSTEMİ hazırlamışlar. Bizim SERTIFIKATLAŞDIRILMIŞ

Detaylı

Ümumi təhsil müəssisələri üzrə rəsmi hesabatların formalaşdırılması, təqdim və qəbul edilməsi Q A Y D A L A R I. I.

Ümumi təhsil müəssisələri üzrə rəsmi hesabatların formalaşdırılması, təqdim və qəbul edilməsi Q A Y D A L A R I. I. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 2 sentyabr 2013-cü il tarixli 791 saylı əmri ilə təsdiq edilmişdir. Ümumi təhsil müəssisələri üzrə rəsmi hesabatların formalaşdırılması, təqdim və qəbul edilməsi

Detaylı

BAKI BEYNƏLXALQ DƏNİZ TİCARƏT LİMANI QSC AZƏRBAYCAN. Statistik İcmal

BAKI BEYNƏLXALQ DƏNİZ TİCARƏT LİMANI QSC AZƏRBAYCAN. Statistik İcmal BAKI BEYNƏLXALQ DƏNİZ TİCARƏT LİMANI QSC AZƏRBAYCAN Statistik İcmal 215 www.portofbaku.com Bakı 216 215 Statistik İcmal MÜNDƏRİCAT İcmal...2 Gəmilərin Hərəkəti...4 Yükaşırmanın Xülasəsi...4 Qalaq Səpkili

Detaylı

Elektron imza və elektron sənəd haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Elektron imza və elektron sənəd haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Elektron imza və elektron sənəd haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Bu qanun elektron imzanın və elektron sənədin istifadəsinin, onların elektron sənəd dövriyyəsində tətbiqinin təşkilati, hüquqi

Detaylı

İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında. Azərbaycan Respublikasının Qanunu

İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında. Azərbaycan Respublikasının Qanunu İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında I fəsil Ümumi müddəalar Maddə 1. Qanunun təsir dairəsi Azərbaycan Respublikasının Qanunu Bu Qanun informasiyanın yığılması, işlənməsi,

Detaylı

BÖYÜK BRİTANİYANIN VERGİ SİSTEMİ

BÖYÜK BRİTANİYANIN VERGİ SİSTEMİ 58 MART 2013 BÖYÜK BRİTANİYANIN VERGİ SİSTEMİ Böyük Britaniya Qərbi Avropanın ən yüksək inkişaf ölkələrindən biridir. Bu ölkə vergi elminin vətəni hesab edilir. Böyük Britaniyanın vergi sahəsində olan

Detaylı

Kredit bürosu borcalanlar üçün əla imkanlar

Kredit bürosu borcalanlar üçün əla imkanlar Kredit bürosu borcalanlar üçün əla imkanlar Bu məqalə Kredit Bürolarının yaradılması vasitəsilə kredit məlumatının mübadiləsinin əsas prinsiplərini təsvir edir. 15 dekabr 2009-cu il tarixdə Bakı şəhərində

Detaylı

[18] 1. Ümumi müddəalar

[18] 1. Ümumi müddəalar İqtisadiyyat Nazirliyinin kollegiyasının 14 iyun tarixli 3 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir. 3 nömrəli əlavə Kommersiya qurumlarına və publik hüquqi şəxslərə münasibətdə qrant müqavilələrinin (qərarlarının)

Detaylı

Aprel 2017 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI

Aprel 2017 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI Aprel 2017 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI İCTIMAI İAŞƏ FƏALİYYƏTİ SAHƏSİNDƏ VERGİTUTMA MƏQSƏDLƏRİ ÜÇÜN GƏLİRLƏRİN VƏ XƏRCLƏRİN UÇOTUNUN APARILMASI QAYDASI Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham

Detaylı

Sentyabr AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI

Sentyabr AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI Sentyabr 2 0 1 7 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI www.azexport.az internet portalı haqqında Əsasnamə Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən imzalanmış 12 sentyabr 2017-ci il tarixli müvafiq

Detaylı

«WESTERN UNION» pul köçürmələri xidmətinin göstərilmə şərtləri

«WESTERN UNION» pul köçürmələri xidmətinin göstərilmə şərtləri «WESTERN UNION» pul köçürmələri xidmətinin göstərilmə şərtləri Xidmət çərçivəsində pul göndərmə və alma «WESTERN UNION»-un Partnyorlarının (bundan sonra Partnyorlar ) bütün dünyada yerləşən xidmət məntəqələrinin

Detaylı

Elektron imza və elektron sənəd haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Elektron imza və elektron sənəd haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Elektron imza və elektron sənəd haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Bu qanun elektron imzanın və elektron sənədin istifadəsinin, onların elektron sənəd dövriyyəsində tətbiqinin təşkilati, hüquqi

Detaylı

Qarıs ıq so z Viktorinasının 2-ci mövsumunun Keçirilmə Qaydaları

Qarıs ıq so z Viktorinasının 2-ci mövsumunun Keçirilmə Qaydaları Qarıs ıq so z Viktorinasının 2-ci mövsumunun Keçirilmə Qaydaları 1 Ümumi Məlumatlar Təs kilatc ının adı: SimToday Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti Viktorinanın kec irilmə yeri: Azərbaycan Respublikası Viktorinanın

Detaylı

Banklarda stress testlərin aparılması haqqında Qaydalar

Banklarda stress testlərin aparılması haqqında Qaydalar Dövlət qeydiyyatına alınmışdır Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi Qeydiyyat 2010-cu il Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyəti Protokol 2010-cu il Nazir müavini

Detaylı

H E S A B A T Q E Y D Ə A L I N D I!

H E S A B A T Q E Y D Ə A L I N D I! R Ə S M İ S T A T İ S T İ K A H E S A B A T I 1-İstehsal -li forma Hesabatı təqdim edən müəssisənin adı: Bazarstore Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti Müəssisənin kodu: 1173024 Hesabat dövrü: 2016 -ci il 9

Detaylı

Yük sığortası Qaydaları

Yük sığortası Qaydaları B.Хankişiyеv 2006-cı il M. Paşayеv «23» iyun 2006-cı il Yük sığortası Qaydaları 1 Ümumi anlayışlar Əgər qaydaların məzmununda başqa cür nəzərdə tutulmamışdırsa, bu Qaydalarda istifadə olunan termin və

Detaylı

Macarıstanda elektrik enerjisindən istifadə tariflərinin müəyyənləşdirilməsi metodoligiyasının təkmilləşdirilməsi

Macarıstanda elektrik enerjisindən istifadə tariflərinin müəyyənləşdirilməsi metodoligiyasının təkmilləşdirilməsi Macarıstanda elektrik enerjisindən istifadə tariflərinin müəyyənləşdirilməsi metodoligiyasının təkmilləşdirilməsi Çaba Kovаç Macarıstan Enerji Bürosu Kommunal Müəssisələrin Tənzimlənməsinə dair Komissiya

Detaylı

Unibank Kommersiya Bankı Açıq Səhmdar Cəmiyyətində fiziki şəxslərə göstərilən Plastik kart xidməti üzrə tariflər (Yeni redaksiyada)

Unibank Kommersiya Bankı Açıq Səhmdar Cəmiyyətində fiziki şəxslərə göstərilən Plastik kart xidməti üzrə tariflər (Yeni redaksiyada) Unibank Kommersiya Bankı Açıq Səhmdar Cəmiyyətində fiziki şəxslərə göstərn Plastik kart xidməti üzrə tariflər (Yeni redaksiyada) PLASTİK KARTLAR ÜZRƏ TARİFLƏR 1. Plastik kartın verilməsi (illik xidmət

Detaylı

Unibank Kommersiya Bankı Açıq Səhmdar Cəmiyyətində fiziki şəxslərə göstərilən Plastik kart xidməti üzrə tariflər (Yeni redaksiyada)

Unibank Kommersiya Bankı Açıq Səhmdar Cəmiyyətində fiziki şəxslərə göstərilən Plastik kart xidməti üzrə tariflər (Yeni redaksiyada) Unibank Kommersiya Bankı Açıq Səhmdar Cəmiyyətində fiziki şəxslərə göstərilən Plastik kart xidməti üzrə tariflər (Yeni redaksiyada) PLASTİK KARTLAR ÜZRƏ TARİFLƏR 1. Plastik kartın verilməsi (illik xidmət

Detaylı

Mühasibat uçotu haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Mühasibat uçotu haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Mühasibat uçotu haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Maddə 1. Qanunun təyinatı Fəsil I ÜMUMİ MÜDDƏALAR 1.1. Bu qanun mülkiyyət və təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq Azərbaycan Respublikası

Detaylı

İdman mərc oyunlarının təşkili və keçirilməsi Qaydaları

İdman mərc oyunlarının təşkili və keçirilməsi Qaydaları Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti «İdman mərc oyunlarının həyata keçirilməsi məqsədi ilə hüquqi şəxsin akkreditasiya olunması Qaydası»nın və «İdman mərc oyunlarının təşkili və keçirilməsi Qaydaları»nın

Detaylı

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ KAFEDRA: QİDA MƏHSULLARININ TEXNOLOGİYASI FƏNN: BİOTEXNOLOGİYANIN ƏSASLARI GENETIK MÜHƏNDISLIK VƏ ONUN ƏSAS ANLAYIŞLARI Tərtib etdi: Dos.,t.e.n. Qədimova Natəvan

Detaylı

IZAHATII STATISTİKA. olmaqla, 60. qanun, 91. prezident sərəncamı,167. Demək olar. ki, ilin hər. edilən. izah ediləcək.

IZAHATII STATISTİKA. olmaqla, 60. qanun, 91. prezident sərəncamı,167. Demək olar. ki, ilin hər. edilən. izah ediləcək. İZAHATT SƏNƏDI 2 2017 EMIN SƏTTAROV, MƏHƏMMƏD MURADOV NAĞDSIZ HESABLAŞMALARR 2017-CI ILDƏ VERGI MƏCƏLLƏSINƏ EDILMIŞ DƏYIŞIKLIKLƏRIN IZAHATII Korrupsiyaya şərait yaradan əsas səbəblərdən biri də sahibkarların,

Detaylı

Visa Gold / MC Gold 1 illik 40 AZN/USD/EUR/(GBP*) 2 illik 60 AZN/USD/EUR/(GBP*) 3 illik 80 AZN/USD/EUR/(GBP*) 4 illik 100 AZN/USD/EUR/(GBP*)

Visa Gold / MC Gold 1 illik 40 AZN/USD/EUR/(GBP*) 2 illik 60 AZN/USD/EUR/(GBP*) 3 illik 80 AZN/USD/EUR/(GBP*) 4 illik 100 AZN/USD/EUR/(GBP*) Unibank Kommersiya Bankı Açıq Səhmdar Cəmiyyətində fiziki şəxslərə göstərn Plastik kart xidməti üzrə tariflər (Yeni redaksiyada) PLASTİK KARTLAR ÜZRƏ TARİFLƏR 1. Plastik kartın verilməsi (illik xidmət

Detaylı

Sentyabr AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI

Sentyabr AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI Sentyabr 2 0 1 7 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI Azərbaycan Respublikasının diplomatik nümayəndəlikləri və konsulluqları vasitəsilə qeyrirezidentlərə elektron imza sertifikatının verilməsi Qaydası

Detaylı

Əlavə C3 ƏMSSTQ Əlavəsi Düzəlişlər Reyestri

Əlavə C3 ƏMSSTQ Əlavəsi Düzəlişlər Reyestri Əlavə C3 ƏMSSTQ Əlavəsi Düzəlişlər Reyestri QOŞMA C3 ƏMSSTQ SƏNƏDİNƏ ƏLAVƏYƏ DÜZƏLİŞLƏRİN REYESTRİ Qoşma C3: ƏMSSTQ sənədinə Əlavəyə Düzəlişlərin Reyestri i MÜNDƏRİCAT 1 MÜQƏDDİMƏ... I Cədvəllər Cədvəl

Detaylı

Qeyri-dövlət (özəl) mühafizə fəaliyyəti haqqında

Qeyri-dövlət (özəl) mühafizə fəaliyyəti haqqında Qeyri-dövlət (özəl) mühafizə fəaliyyəti haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLĐKASININ Q A N U N U Maddə 1. Qanunun təyinatı Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında qeyri-dövlət (özəl) mühafizə fəaliyyətinin həyata keçirilməsi

Detaylı

Mobil cihazların qeydiyyatının aparılması Qaydası

Mobil cihazların qeydiyyatının aparılması Qaydası 1. Ümumi müddəalar Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 28 dekabr tarixli, 212 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir Mobil cihazların qeydiyyatının aparılması Qaydası 1.1. Bu Qayda Azərbaycan

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİ. AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏRKƏZİ BANKIN İDARƏ HEYƏTİNİN QƏRARI Qəbul edildiyi

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİ. AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏRKƏZİ BANKIN İDARƏ HEYƏTİNİN QƏRARI Qəbul edildiyi AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİ Aktın növü AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏRKƏZİ BANKIN İDARƏ HEYƏTİNİN QƏRARI Qəbul edildiyi 17.09.2013 tarix Qeydiyyat nömrəsi 19/1 Adı Azərbaycan

Detaylı

DƏRMAN VASİTƏLƏRİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

DƏRMAN VASİTƏLƏRİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU www.stomatoloq.az DƏRMAN VASİTƏLƏRİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında dərman və tibb vasitələri ilə davranışın hüquqi və təşkilatı əsaslarını müəyyən edir,

Detaylı

Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı cü il. Sədr. Elman Rüstəmov

Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı cü il. Sədr. Elman Rüstəmov Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı Qərar 2014-cü il Sədr Elman Rüstəmov Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən ödəniş sistemlərində hesablaşmaların təşkili Qaydaları

Detaylı

Bank sistemində pulların ekspertizasının təşkili və aparılması Q A Y D A L A R I

Bank sistemində pulların ekspertizasının təşkili və aparılması Q A Y D A L A R I Dövlət qeydiyyatına alınmışdır Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikasının Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Mərkəzi Bankının İdarə Heyəti Qeydiyyat 3118 Protokol 05 18 mart 2005-ci il 03 mart

Detaylı

Turizm haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Turizm haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Turizm haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında turizm bazarının hüquqi əsaslarının bərqərar edilməsinə yönəldilmiş dövlət siyasətinin prinsiplərini, turizm fəaliyyətinin

Detaylı

UNEC. Universitet Daxili İki Diplom Proqramı (UDİD)

UNEC. Universitet Daxili İki Diplom Proqramı (UDİD) Əlavə 1 UNEC Universitet Daxili İki Diplom Proqramı (UDİD) Bakı - 2017 1. ÜMUMİ MÜDDƏALAR 1.1. Bu Qaydalar "Təhsil haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

Detaylı