YÖNETMELİK KATI ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÖNETMELİK KATI ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER"

Transkript

1 14 Mart 1991 Resmî Gazete Sayı : Devlet Bakanlığından: YÖNETMELİK KATI ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER 1. Değişiklik tarih ve sayılı 2. Değişiklik tarih ve sayılı 3. Değişiklik tarih ve sayılı 4. Değişiklik tarih ve sayılı 5. Değişiklik tarih ve sayılı 6. Değişiklik tarih ve sayılı 7. Değişiklik tarih ve sayılı 8. Değişiklik tarih ve sayılı Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; hertürlü atık ve artığın çevreye zarar verecek şekilde, doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesi, depolanması, taşınması, uzaklaştırılması ve benzeri faaliyetlerin yasaklanması, çevreyi olumsuz yönde etkileyebilecek olan tüketim maddelerinin idaresini belli bir disiplin altına alarak, havada, suda ve toprakta kalıcı etki gösteren kirleticilerin hayvan ve bitki nesillerini, doğal zenginlikleri ve ekolojik dengeyi bozmasının önlenmesi ile buna yönelik prensip, politika ve programların belirlenmesi, uygulanması ve geliştirilmesidir. Kapsam Madde 2 Bu Yönetmelik, meskun bölgelerde evlerden atılan evsel katı atıkların, park, bahçe ve yeşil alanlardan atılan bitki atıklarının, iri katı atıkların, zararlı atık olmamakla birlikte evsel katı atık özelliklerine sahip sanayi ve ticarethane atıklarının, evsel su arıtma tesislerinden elde edilen (atılan) arıtma çamurlarının ve zararlı atık sınıfına girmeyen sanayi arıtma tesisi çamurlarının toplanması, taşınması, geri kazanılması, değerlendirilmesi, bertaraf edilmesi ve zararsız hale getirilmesine ilişkin esasları kapsar. Özel ve/veya resmi kuruluşlarca ve gerçek kişilerce üretilip çeşidi, özelliği ve miktarı itibari ile insan sağlığına zarar veren, su, hava ve toprağı kirleten, yanıcı ve patlayıcı madde ihtiva eden, hastalık mikrobu taşıyabilen zararlı ve tehlikeli atıklar hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. Tanımlar Madde 3 Bu Yönetmelikte geçen; Müsteşarlık : Başbakanlık Çevre Müsteşarlığını, Kanun : 2872 sayılı Çevre Kanununu, Katı atık : Üreticisi tarafından atılmak istenen ve toplumun huzuru ile özellikle çevrenin korunması bakımından, düzenli bir şekilde bertaraf edilmesi gereken katı maddeleri ve arıtma çamurunu, (iri katı atık, evsel katı atık, bu Yönetmelikte "katı a t ı k" olarak anılmaktadır) İri katı atık : Buzdolabı, çamaşır makinası, koltuk gibi evsel nitelikli eşyalardan oluşan ve kullanılmayacak durumda olan çoğunlukla iri hacimli atıkları, Evsel katı atık (çöp) Konutlardan atılan, tehlikeli ve zararlı katı atık kavramına girmeyen, bahç e, park ve piknik alanları gibi yerlerden gelen katı atıkları, Arıtma ç a m u r u; Evsel ve evsel nitelikteki endüstriyel atık suların, fiziksel, kimyasal ve biyolojik işlemleri sonucunda ortaya çıkan, suyu alınmış, kurutulmuş çamuru, Ham çamur : ĠPTAL Epidemik kusursuz çamur : ĠPTAL 1

2 Kompost : Kompost: Organik esaslı katı atıkların oksijenli veya oksijensiz ortamda ayrıştırılması suretiyle üretilen toprak iyileştirici maddeyi, Üretici : Faaliyetleri süresince atık oluşmasına sebep olan kişi veya kuruluşları, Plastik : T e k r ar k u l l a n ım : G e ri d ö n ü ş üm : Atıkların bir üretim prosedürüne tabi tutularak, orijinal amaçlı ya da enerji geri kazanım hariç olmak üzere, organik geri dönüşüm dahil diğer amaçlar için yeniden işlenmesini G e ri k a z a n ım : T e k r ar k u l l a n ım ve geri d ö n ü ş üm k a v r a m l a r ı nı da kaps ayan; a t ı k l a r ın ö z e l l i k l e r i n d en y a r a r l a n ı l a r ak i ç i n d e ki b i l e ş e n l e r in f i z i k s e l, k imy a s al veya b i y o k i m y a s al y ö ntemlerle b a ş ka ü r ü n l e re veya enerjiye ç e v r i l m e s i n i, K o m i s y on : Kota veya depozito uygulamasına tabi i ş l e tme l e r: Zararlı ve tehlikeli atık : P a t l a y ı c ı, par layı c ı, kendi l iğinden yanmaya mü s a i t, suyla temas halinde parlayıcı gazlar ç ı k a r a n, oksitleyici, organik peroksit içerikli, zehirli, korozif, hava ve su ile t ema s ı n da toksik gaz b ı r a k a n, toksik ve ekotoksik özellik taş ıyan ve Mü s t e ş a r l ı k ça tehlikeli ve zararlı atık o l d u ğu onaylanan atıkları, Bertaraf etme : Katı atıkların; konut, işyeri gibi üretildikleri yerlerde geçici olarak biriktirilmesi, bu yerlerden toplanması, taşınması, geri kazanılması gibi işlemlerden sonra, çevre ve insan sağlığı açısından zararsız hale getirilmesi ve ekonomiye katkı sağlanması amacıyla kompostlaştırma, enerji kazanmak üzere yakma ve/veya düzenli depolama işlemlerinin tümünü, İ ş l eme tesisi : Geri kazanma tesisi, kompost veya yakma tesisi gibi katı at ıklardan tekrar kullanılabilir madde veya enerji elde etmek, katı atıkların hacmini küçül tmek ya da çevreye zararın azaltmak ma k s a dı ile kurutan, inşa edilen tesis ve yapı lar ı, Maddesel geri kazanma : Organik madde veya yanma kaybı : Katı atık veya kompostun kurutulduktan sonra kül fırınında C ' de 3 saat süre ile yakı lması sonucu yanan veya kaybolan madde miktarını, Kuru madde : Katı atık veya kompostun kurutma fırınında C ' de yaklaş ık 24 saat süre ile sabit ağırlığa gelinceye kadar kurutulması sonucunda geride kalan katı madde miktarını, Kota: Ambalaj: D e ğ e r l e n d i r i l e b i l ir k a tı at ık: Enerji Geri Kazanımı : Organik Geri Dönüşüm: ambalaj atıklarının biyolojik olarak parçalanabilen kısımlarının kontrollü koşullar altında mikroorganizmalar aracılığıyla aerobik (kompostlama) veya anaerobik ortamda ayrıştırılarak (biyolojik metanlaşma) stabilize organik atıklar veya metan gazının elde edilmesini, (Düzenli depolama organik geri dönüşüm kapsamına girmez) Toplam-Ayırma Tesisi: Ön Lisans: Lisans : Toplama-Ayırma Tesisi Lisansı: Geri Dönüşüm Tesisi Lisansı: ifade eder ĠKĠNCĠ BÖLÜM Ü R E T Ġ M, B E R T A R A F E T ME V E Ö Z E N D Ġ R M E YE Ġ L Ġ ġkġn E S A S L AR Katı At ık Ür e t im A Ģ a m a s ı n da Uyulacak Esaslar Madde 4 Katı atık üreten kişi ve kuruluşlar, en az katı atık üreten teknolojiyi seçmekle, mevcut üretimdeki katı atık miktarını azaltmakla, katı atık içinde zararlı madde bulundurmamakla, katı atıkların değerlendirilmesi ve maddesel geri kazanma konusunda yapı lan çalışmalara katılmakla yükümlüdür. Katı atıkların en aza indirilmesinde, uluslararası uygulamalara uyum sağlayabilmek amacıyla ambalaj atıklarının geri dönüşüm ve bertarafına ilişkin idari tedbirler almaya ve bu konuda tebliğler yayımlamaya Bakanlık yetkilidir. Bertaraf A Ģ a m a s ı n da Uyutacak Esaslar Madde 5 Bu Yö n e tme l ik k a p s amı na giren katı atıkların bertarafı sırasında belediyeler ve yetkilerini devrettiği kişi ve kuruluşlar işlettikleri katı atık tesislerinin faaliyetlerinin p l a n l a nma s ı n da ve i ş l e t i lme s i n d e; insanların ruh ve beden s a ğ l ı ğ ı n a, hayvan s a ğ l ı ğ ı n a, d o ğ al bitki ö r t ü s ü n e, yeşil alanlara ve 2

3 binalara, toplumun düzeni ve emniyetine, yeraltı ve yüz eys el su alanları ile su rezerv sahalar ına zarar vermeyecek, hava ve gürültü y ö n ü n d en çevre kirlenmesini ö n l e y e c ek uygun tedbirleri almak zorundadı r lar. Eği t im Madde 6 Müs t e şar l ık, mahallin en b ü y ük mülki amiri ve belediyeler katı atık bertarafı ile ilgili olarak konut ve i şye r l e r inden daha az atık at ı lmas ını temin etmek, atık içerisine zararlı maddelerin at ı lmas ını ö n l e m e k, katı atıkları değe r l endi rme ve maddesel geri kazanma çal ı şmalar ına katılımı s a ğ l amak üzere ilgili kişilere y ö n e l ik olarak gerekli e ğ i l im çal ı şmalar ını yaparlar. K a tı A t ı k l a r d an Geri K a z a n ı l m ıģ Malzeme Ür e t e n l e r in Öz e n d i r i lme si Madde 7 Bakanlık, mahallin en büyük mülki amiri ve belediyeler; 1) Geri kazanılabilen veya insan sağlığına ve ç evr eye zarar vermeden bertarafı mümkün olan maddelerin kullanılmasını, 2)Ge ri k a z a n ı lmış maddelerden imal edilen malzeme ve ürünlerin kullanımının tercih edilmesini, t e ş v ik ederler. Katı atıkları geri kazanma ama c ı y la tesislerinde i ş l eyen kişi ve kuruluş lara, bu faaliyetlerinden d o l a yı Müs t eşar l ığın bağlı b u l u n d u ğu Devlet Bakanl ığı taraf ından Çevre Kirliliğini Önl eme Fonu'ndan kar ş ı lanmak üzere uygun g ö r ü lme si halinde maddi destek, sağlanabi l i r. Ayrı Bertaraf Edilmesi Gereken At ı k l ar M a d d e 8- Ayrı bertaraf edilmesi gereken atıkları ü r e t e n; a) Hastanelerin, kliniklerin, l abor a tua r l a r ın ve benzeri yerlerin hastalık bulaştırıcı enfekte, kimyasal ve radyolojik atıkları ile tehlikeli atıklarını, b) Tüketicilerin, kullanılmış akü, pil ve ilaç atıkları ile, kullanılmış araç lastiklerini, c) tüketicilerin ambalaj atıkları dahil değerlendirilmiş katı atıklarını d) tüketicilerin, metal variller, buzdolabı, çamaşır makinesi, elektronik aletler, mobilya gibi hacimli katı atıklarını ÜÇÜNCÜ BÖLÜM AMBALAJ ATIKLARININ GERĠ KAZANILMASI K o t a veya Depoz i to U y g u l a m a sı ve S o r u m l u l u k l ar M a d d e 9- K o t a veya De p o z i to U y g u l a m a sı Ġ z in B a Ģ v u r u s u M a d de 10- Ġ z in B a Ģ v u r u s u n un Değe r l endi r i lme si M a d d e 11- Depozito Uy g u l ama sı Madde 12 B oģ Kaplar ın Geri A l ı n m a sı Madde 13 T ü k e t i c i n in Bilgilendirilmesi Madde 14 Kaplar ın Be r taraf ında Uyulacak Esaslar 3

4 Madde 15 Ambalaj Atıkları Toplama-Ayırma ve Geri DönüĢüm Tesislerine Ön Lisans ve Lisans Verilmesi ile Ġptali Madde 16 Bilgi Verme Z o r u n l u l u ğu Madde 17- DÖRDÜNCÜ BÖLÜM K A TI A T I K L A R IN KAYNAĞINDA AYRI T O P L A N M A S I V E T A ġ I N M A SI Katı At ıklar ın T o p l a n m a sı Madde 18 Katı atıkların, üretici veya taşıyanları tarafından denizlere, göllere ve benzeri alıcı ortamlara, caddelere, ormanlara ve çevrenin olumsuz yönde etkilenmesine sebep olacak yerlere d ö k ü lme si yasakt ı r. Konutlarda ve işyerlerinde, evsel veya evsel nitelikli endüstriyel çöpleri ç öp toplama aracına vermek üz e re kul lanı lan ç öp biriktirme kapları, çeşitli b ü y ü k l ü k te ve herbiri standard ölçülerde olmak zorundadır. Bu kapların ölçüleri, şekilleri, malzemeleri Müsteşarlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilir. Ç ö pü üretenler, bu ç öp biriktirme kaplar ını, ç evr enin sağlığını bozmayacak ş eki lde kapalı olarak muhafaza etmek ve ç öp toplama işlemi sırasında yol ü s t ü n de hazır bulundurmak zorundadı r. E v s el ka tı atık ve evsel nitelikli endüs t r iyel k a tı atık ü r e t en kişi ve k u r u l u ş l a r, k a tı atıklarını belediyelerin ve mahallin en büyük mülki amirinin istediği ş eki lde konut, işyeri gibi ür e t i ldikl e ri yerlerde hazır etmekle y ü k ü m l ü d ü r l e r... Evsel Nitelikte Olmayan Katı At ıkları Toplama Kapları Madde 19 Evsel nitelikte olmayan katı atıkların t o p l a nma s ı n da veya tesis i ç i n de biriktirilmesinde, çevre ve insan sağl ığını, ç evr enin g ö r ü n ü ş ü nü bozmamak, ç e v r e yi k o k u, toz gibi yönlerden rahatsız etmemek kaydıyla istenilen hacim ve şekilde kap veya tank kullanılabilir. Katı At ıklar ın T a Ģ ı nma sı Madde 20 Toplanan evsel ve evsel nitelikli endüstriyel katı at ıklar ın, g ö r ü n ü ş, koku, toz, sızdırma ve benzeri faktörler y ö n ü n d en çevreyi kirletmeyecek ş eki lde kapalı özel araçlarda taşınması zorunludur. Belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan yerlerdeki sanayi tesisleri ve turistik tesis işletmeleri atıklarının taşınmasından sorumludurlar. Bu alanlarda toplama ve taşıma işlemlerini valilikler ve Bakanlık denetler. Aktarma Ġstasyonları Madde 21 Katı atıkların taşınmasının ekonomik olmasını sağlamak, taşıma hattındaki trafiğe fazla yüklenmemek için şehirlerin merkezi yerlerinde aktarma istasyonları kurulabilir. Bu istasyonlarda küçük hacimli araçlarla toplanan katı atıkların daha büyük hacimli araçlara akt a r ı l a r ak, bu araçlarla işleme veya depo yerlerine taşınması sağlanır. Aktarma direkt taşıma aracına yapılabileceği gibi, bir ara depoya (bunker) boşaltıldıktan sonra, yeni araca doldurmak şeklinde, dolaylı olarak de gerçekleştirilebilir. Aktarma istasyonlarının koku, toz, gürültü ve görünüş yönünden çevreyi kirletmemesi için, boşaltma işleminin yapıldığı yerlerin, kapalı olarak inşa edilmesi zorunludur. BEġĠNCĠ BÖLÜM K A TI A T I K L A R I N D E P O L A N M A S I Evsel Katı At ık Depo Alanına Depolanacak Atıklar ve Ġstisnaları Madde 22 2 nci maddede belirtilen atıklar, hafriyat toprağı hariç olmak kaydıyla evsel katı atık depo alanına depolanır. Evsel ve evsel nitelikli endüstriyel katı atıkların öncelikle geri kazanılması esastır. Geri kazanmanın ekonomik ve teknik olarak mümkün olmaması halinde, atıklar çevrenin sağlığının korunması, katı atık hacminin azaltılması, kısmen enerji veya kompost elde edilmesi maksadıyla termik veya biyolojik işlemlere tabi tutulur. Ancak termik veya 4

5 biyolojik işlemlere elverişli olmayan veya bu işlemler sonucu yan ürün olarak ortaya çıkan atıkların depolanması zorunludur. Bu amaçla belediyeler 1580 sayılı Belediye Kanunu gereğince katı atıklar için yapılan depolarda aşağıdaki hususları gözönünde bulundururlar. Evsel atıkları düzenli depolamak maksadıyla inşa edilen depolara, insan ve çevre sağlığını korumak amacıyla; 1) Sıvıların ve sıvı atıkların, 2) Akıcılığı kayboluncaya kadar suyu alınmamış arıtma çamurlarının, 3) Patlayıcı maddelerin, 4) Hastane ve klinik atıklarının, 5) Hayvan kadavralarının, 6) Depolama esnasında aşırı toz, gürültü, kirlenme ve kokuya sebep olabilecek atıkların, 7) Radyoaktif madde ve atıkların, 8) Tehlikeli atık sınıfına giren katı atıkların, 9) Ambalaj atıklarının, depolanması yasaktır. Hafriyat Toprağının Depolanması Madde 23 Katı Atık Depo Tesislerinin Yer Seçimi Madde 24 Evsel ve evsel nitelikli endüstriyel katı atıkları ve arıtma çamurlarını düzenli olarak depolamak amacıyla inşa edilen depo tesisleri, Müsteşarlık veya ilgili belediyeler tarafından içme suyu temin edilen ve edilecek olan yüzeysel su kaynaklarının korunması ile ilgili olarak, çıkarılan yönetmeliklerde, çöp dökülemeyeceği ve depolanamayacağı belirtilen koruma alanlarında kurulamaz. Depo tesisleri, en yakın yerleşim bölgesine uzaklığı 1000 metreden az olan yerlerde inşa edilemez. Ancak, depo tesislerinin çevresinde tepe, yığın ve ağaçlandırma gibi tabii engeller varsa mahalli çevre kurullarının ka r a rı ve gerektiğinde Müsteşarlığın uygun görüşü ile, bu mesafeden daha az olan yerlerde de ilgili belediye ve mahallin en büyük mülki amirliğince depo kurulmasına müsaade edilebilir. Taşkın riskinin yüksek olduğu yerlerde, heyelan, çığ ve erozyon bölgelerinde, içme, kullanma ve sulama suyu temin edilen yeraltı suları koruma bölgelerine katı atık depo tesislerinin yapılmasına müsaade edilemez. Bu alanlar işletmeye açıldıktan sonra iskâna açılmayacak şekilde planlanır ve etraflarına bina yapılmasına müs a ade edilmez. Depo Tesisleri Madde 25 Depo tesisleri aşağıda belirtilen özellikleri taşımalıdır: 1) Evsel ve evsel katı atık özelliğindeki endüstriyel atıklar ile bunların atıksu arıtma çamurlarını depolamak üzere inşa edilen depo tesislerinin asgari kapasiteleri, nüfusu 'den küçük olan yerleşim bölgelerinde 10 yıllık depolama ihtiyacını karşılayacak şekilde, nüfusu 'den büyük olan yerlerde m' olarak planlanır. 2) Depo tesisine ulaşım ve depo iç yollarında geçiş her türlü hava şartlarında mümkün olacak şekilde düzenlenir. 3) Planlanan depo tesisi bir çitle çevrilir. 4) Depolama sahasında kirlenen araba tekerleklerinin yollan ve caddeleri kirletmemesi için, tekerlekleri temizleyecek teknik tedbirler alınır. 5) Depo tesisi girişinde, girişi kontrol altında tutmak, gelen katı atıkları muayene etmek, tartmak amacı ile bekçi kulübesi, işletme odası, kanlar ve binası bulunur. ĠPTAL Depo Tabanının TeĢkili ve Sızıntı Suyu Toplanması Madde 26- Dü z e n li depo tesisinden, depo t abanına sızan sızıntı sularının ye r a l tı sularına ka r ı şma s ını ö n l e m ek için depo t a b a nı ge ç i r ims iz hale getirilir. Depo t a b a n ı n da o l u ş t u r u l an bir drenaj sistemi ile sızıntı suları t o p l a n ı r. Bu ama ç l a; 1) De po t abanı, tabii yeraltı suyunun maksimum seviyesinden en az 1 metre y ü k s e k te olur. "2) Depo tabanına; sıkıştırılmış kalınlığı en az 60 cm olan k il veya aynı geçirimsizliği sağlayan doğal ya da yapay malzeme serilir. Bu malzemelerin geçirimlilik katsayısı (permeabilite) 1.10~* m/sn den büyük olamaz. Az çatlaklı kaya zeminlerde ise bu değer m/sn olarak alınır. Depo tabanının, en az 3 metre kalınlığında doğal kil ve benzeri m/sn geçirimlilik katsayısını sağlayan bir malzeme olması durumunda, depo tabanı tekrar geçirimsizlik malzemesi ile kaplanmaz. Bu durumda geçirimlilik katsayısının sahanın her yerinde m/sn olması sağlanır. İçme ve kullanma suyu havzalarının uzun mesafeli koruma alanında inşa edilecek düzenli depo sahası tabanında, sıkıştırılmış kalınlığı 60 cm. olan k il tabakasının üzerine, kalınlığı 2 mm olan yüksek yoğunluklu polietilen folye (HDPE) serilir. Serilecek folyenin yoğunluğu kg/m3 arasında olmak zorundadır." 5

6 3) Ge ç i r ims iz hale getirilen taban ü z e r i ne dren borul a rı d ö ş e n e r ek sızıntı suları bir noktada topl anı r. Hi d r o l ik ve statik olarak he s apl anma sı gereken drenaj borul a r ının çapı minimum 100 mm. ve minimum eğimi %1 olur. Dr en borul a r ı, münferit borular ş ekl inde, yatayda ve d ü ş e y de kıvrım yapmadan d o ğ r u s al olarak depo sahası dışına çıkar. De po tesisi ç ıkı ş ında kontrol ba c a l a rı bulunur. Ayr ı ca dren b o r u l a rı ç e v r e s i ne kum, çakıl filtre yerleştirilir. Bu filtrenin boru sırtından itibaren yüks ekl iği minimum 30 cm. olur. 4) Toplanan sızıntı sulan, Su Kirliliği K o n t r o lü Yö n e tme l i ğ i n de verilen deşarj limitlerini s a ğ l a y a c ak ş eki lde a r ı t ı l ı r. Depo Gazının UzaklaĢtırılması Madde 27 Depo kütlesinde havasız kalan organik maddenin, mikrobiyolojik olarak ayrışması sonucu çevreye yayılarak, patlamalara, zehirlenmelere sebep olabilecek metan gazı ağırlıklı olmak üzere karbon dioksit, hidrojen sülfür, amonyak ve azot bileşikleri yatay ve düşey gaz toplama sistemi ile toplanır ve kontrollu olarak atmosfere verilir veya enerji üretmek sureti ile değerlendirilir. Arıtma Çamurunun Evsel Katı Atıklarla Birlikte Depolanması Madde 28 Arıtma çamurunun depolanabilmesi için içinde bulunan su oranının % 65 olması gerekir. Ancak, depo yeri işletmecileri, ç amurun su oranının daha fazla olması halinde, deponun stabililesini bozmayacağı, koku problemi ortaya çıkarmayacağı kanaatine varırlarsa, su oranı % 75'e kadar olan çamurları kabul edebilirler. Depo Tesisinin Olumsuz Etkisinin Önlenmesi Madde 29 Depo tesisinde toz, koku, kağıt ve gürültü gibi çevreyi olumsuz yönde etkileyecek tesirlere karşı tedbir alınır. Ayrıca, depo sahasında evcil ve yabani hayvanların beslenmesi yasak olup, haşere ve sinek üremesini önleyecek tedbirler alınır. Depo Sahasının YeĢillendirilmesi Madde 30 Depolama işleminin t amaml anma s ından sonra veya şevlerde dolgu sırasında, depo sahasının görünüş olarak çevreyi rahatsız etmemesi ve arazinin tekrar kullanılabilir hale getirilmesi için yeşillendirilmesi, ağaçlandırılması, deponun en üstüne ve şevlere tarım toprağı serilmesi gerekir. Bu topr ağın kalınlığı dikilmek istenen bitkinin kök derinliğine göre seçilir. Depo kütlesi üzerine düşen yağmurun kısa sürede sahayı terkedebilmesi için en üst toprak tabakasının eğiminin % 3'den büyük olması gerekir. Depo Tesisine Ruhsat Alınması Madde 31 Evsel ve evsel nitelikli endüstriyel katı atık ve arıtma çamurları depo tesisine inşaat ruhsatı vermeye; 1) Belediye hudutları ve mücavir alan sınırları dışında kalan yerlerde mahallin en büyük mülki amiri, 2) Belediye hudutları ve mücavir alanlar içinde kalan ve büyükşehir belediyesi olan yerlerde büyükşehir belediye başkanlığı, diğer yerlerde belediye başkanlıkları, 3) Ancak bu idareler Katı Atık Depo Tesisine depolama ruhsatı vermeden önce gerekli tüm bilgi ve belgelerle birlikte nüfusu onbine kadar olan yerlerde Mahalli Çevre Ku r u l u' na, nüfusu onbinden yukarı olan yerlerde ise Bakanlığa mür a c a at ederek bu makamların uygun görüşünü almak z o r u n d a d ı r yetkilidir. Bu maddenin I inci ve 2 nci bentlerinde belirtilen merciler t a r a f ından, depo yeri t abanı, sızıntı suyu drenaj sisteminin ek tesislerinin projesine uygun görülmesi halinde işletme ruhsatı verilir. Ruhsatta depo tesisine kabul edilecek atık tipi belirtilir. Depo Yeri ĠĢletilmesi ve Kontrolü Madde 32 Ka tı atık depolama tesisi işletmecisi kişi ve kuruluş l a r, her depo tesisinde tesise gelen atıkların k o n t r o l ü n d en ve depo tesisinin işletilmesinden sorumlu bir teknik gör evli bulundurmak z o r u n d a d ı r l a r. De po tesisi işleten kişi ve kuruluş l ar t a r a f ından, tesis için B a k a n l ı k ça ha z ı r l ana c ak Ka tı At ık Dü z e n li Depolama Tesisi İ ş l e tme F o r m a tı d o ğ r u l t u s u n da bir i ş l e tme planı hazırlanır. İ ş l e tme planı ç e r ç e v e s i n d e, sızıntı suyu mikt a rı ve özellikleri tesisi işletenler t a r a f ından belirli a r a l ıkl a r la öl çülür ve sonuç l a r ından istenildiğinde B a k a n l ı ğa bilgi verilir. Tesisi işleten kişi veya kuruluş l a r, evsel ka tı atık niteliğinde olmayan pil, akü ve ilaç gibi tehlikeli ve tıbbi atıkları depo s aha s ına kabul etmezler. Bu a t ıkl ar 27/8/1995 tarihli ve sayılı Re smi Gazete'de yayıml ana r ak y ü r ü r l ü ğe giren Tehlikeli Atıkların K o n t r o lü Yöne tme l iği ve 20/5/1993 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayıml ana r ak y ü r ü r l ü ğe giren Tıbbi At ıkl a r ın Ko n t r o lü Yö n e tme l i ğ i ne g ö re bertaraf edilir. De po sahası ç e v r e s i ne sızıntı suyu ve depo gazı izleme ve ö l çme kuyuları açılır.. Bu kuyularda i ş l e tme planı ç e r ç e v e s i n de belirli aralıklarla, olası sızıntı suyu ve depo gazı k a ç a k l a r ı na k a r şı depo tesisi işleten kişi ve kuruluş l ar t a r a f ından öl çüml er ve kontroller yapılır. Öl ç üm işlemleri, depo sahası k a p a t ı l d ı k t an 6

7 sonra 10 yıl mü d d e t le devam eder. B a k a n l ı ğ ın talep etmesi halinde depo tesisi işleten kişi ve kuruluş l a r, istenen her tür lü bi lgiyi vermek z o r u n d a d ı r l a r. ALTINCI BÖLÜM K A TI A T I K L A R I N KOMPOSTLAġTIRILMASl Kompostun Kullanımı Madde 33 Organik katı atıkların oksijenli ortamda indirgenmesi suretiyle elde edilen kompostun toprağın yapısını iyileştirici bir vazife görmesi için; 1) Bahçe ve mutfak atıklarının, bu iş için kurulmuş tesislerde kompostlaştırılması, 2) Kompost üretimini kolaylaştırmak için, komposta elverişli organik atıkların ayrı toplanması, gerekir. İşlenmiş arıtma çamurunun toprakta kullanılması, ham çamur ve işlenmiş arıtma çamurununu kullanma sınırlamaları ve yasakları ile, kompostun toprakta kullanımı, 10/12/2001 tarih ve sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği nin 8,9 ve 10 uncu maddelerdeki hükümlere tabidir. Kompost Tesislerinde Bulunması Gerekli Teknik Özellikler Madde 34 Yıllık kapasitesi 200 tondan büyük olan kompost tesislerinde; 1) Kompost tesisi havalandırılarak çalıştırılıyorsa, emilen havanın filtreden geçirilmek suretiyle temizlendikten sonra atmosfere verilmesi, 2) Kompost sahasından toplanan sızıntı suyu kompostun ıslatılması için kullanılmıyorsa, sızıntı suyu arıtıldıktan sonra alıcı ortama verilmesi ve bu konuda Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinin alıcı ortam s t anda rdl a r ına uyulması, 3) Tesise gelen katı atıklar için ön depolama ve dengeleme görevi yapan ön deponun (bunker) kapalı olması, 4) Kompost tesislerinin yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının koruma alam içine inşa edilmemesi, 5) Yerleşim alanlarına en yakın mesafenin 1000 metre olması, gerekir. Kompost Üretiminde Kullanılmak Ġstenen Katı Atıklarda Bulunması Gerekli Özellikleri Madde 35 ĠPTAL Ta r ımda Kullanılmak Ġstenen Kompostun Kalite Kriterleri Madde 36 ĠPTAL Kompostun Ağır Metal Muhtevası ve Sınır Değerleri Madde 37 ĠPTAL YEDĠNCĠ BÖLÜM Katı At ı k l a r ın Ya k ı lma sı Yakma Tesisi ile Ġlgili Teknik Hususlar Madde 38 Katı atıkları hijyenik olarak zararsız hale getirmek, hacmini azaltmak ve kısmen enerji elde etmek maksadı ile inşa edilen yakma tesislerinin; 1) Kapasitesi 0,75 ton/saat'den küçük olan evsel atık yakma tesislerinde baca gazı içindeki oksijen fazlalığı % 17, kapasitesi 0,75 ton/saat'den büyük olan tesislerde ise % 11 o lma s ı, 2) Katı atık yakma tesislerinde katı atık miktar lar ındaki g ü n l ük ve haf tal ık deği ş iml eri dengelemek ve at ıklar ın yanma hüc r e s ine verilmesini s a ğ l amak amacı ile, a) Bir ö n s i lo i n şa edilmesi, b) Bu ö n s i l o l a r da vakum uygulanarak, b o ş a l tma sırasında ortaya ç ıkabi l e c ek tozun çevreye y a y ı lma s ı n ın ö n l e n m e s i, c) Bu ö n s i l o d a ki bas ınc ın atmosfer bas ınc ının al t ında t u t u lma s ı, d) Emilen h a v a n ın yakma hüc r e s ine gönde r i l e r ek y a k ı lma s ı, e) Yakma hücresinin ç a l ı şmama sı durumunda ö n s i l o d an emilen h a v a n ın bacadan atmosfere verilmesi, 3) Sıvı atıklar ve ar ı tma ç amu r u n un da tesiste yakı lması halinde, bu maddelerin kapalı kaplar i ç i n de d e p o l a n m a s ı, üs tü aç ık olan b o ş a l tma yerlerinde bir hava emme tertibatı veya vakum b u l u n d u r u lma s ı, 4) Yakma hüc r e s inin devreye a l ı n a b i lme s i, hüc r edeki s ı cakl ığın belirli bir değerin altına düşmesi halinde ani olarak devreye girecek yakıtla çalışan yedek yakma sisteminin bulunması, 5) Yakma tesislerinin bacaları ile ilgili olarak Hava Kalitesinin Ko r u nma sı Y ö n e t m eliğindeki teknik husus ların yerine getirilmesi, 6) Yakma tesislerinde; 7

8 a) Son yakma hüc r e s inin b u l u n m a s ı, b) Minimum hüc re s ı cakl ığının C o l m a s ı, c) Sistemde pol iklor lü aromatik hidrokarbonu ç ok olan atıklar yakılıyorsa, yakma hücresinin s ı cakl ığının 1200 C o l m a s ı, d) Yakma hücresindeki s ı cakl ığın devamlı ö l ç ü lme s i, kaydedilmesi ve hücredeki sıcaklığın islenen s ı cakl ığın al t ına düşme si halinde, yedek yakma sisteminin otomatik olarak devreye girerek son yakma hüc r e s indeki sıcaklığı a r t t ı rma s ı, e) A t ı ğ ın son yakma hüc r e s ine hüc r edeki s ı cakl ığın yedek yakma sistemi ile istenen minimum yakma s ı cakl ığına eriştikten sonra verilmesi, 7) Yanma sonucunda ç ıkan cüruf i ç i n de y a nmamış atık miktar ının ağırlık olarak, k ülün % 2'sini g e çmeme si ve tesiste ar ı tma çamuru yakı lması halinde bu değe r in % 3'e kadar ç ıkabi lme s i, 8) Cüruf ve baca gazı par t ikül l e r inin ayrı ayrı t o p l a n m a s ı, 9) Yakma sonucu ortaya ç ıkan ısı ve c ü r u f un değe r l endi r i lme si için gereken ö n l e m l erin a l ı nma s ı, 10) Tesiste, Hava Kalitesinin Ko r u nma sı Y ö n e t m e l i ğ i n de belirtilen sınır emisyon değerlerini s a ğ l a y a c ak baca gazı temizleme sistemlerinin b u l u nma sı gerekir. B e l e d i y e l er a t ık b e r t a r a f ı n ın y a k ma i le o l a c a ğı hallerde a y rı t o p l ama v e / v e ya a y ı r ma ile i l g i li pl an ve p r o j e l e r i ni y a k ma tesisleri ile b i r l i k te g e r ç e k l e ş t i r m ek z o r u n d a d ı r l a r Baca Gazı Sınır Emisyon Değerleri Madde 39 Evsel katı atık yakma tesislerinde Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinin 7 nci ekinde 2 nci grup tesisler başlığı altında yer alan esaslara uyulur. Evsel Katı Atık Tesisinde Yakılması Yasak Olan Maddeler Madde 40 Evsel katı atık, evsel arıtma çamuru ve evsel katı atık benzeri endüstriyel atıkları yakmak maksadı ile inşa edilen yakma tesislerinde, ağırlık olarak katı atık toplam miktarının % 1'ini geçen organik bağlı klor veya 1 kg atıkta 50 mg'dan fazla halojenli organik madde ihtiva eden tehlikeli atıkların yakılması yasaktır. SEKĠZĠNCĠ BÖLÜM Katı Atık ĠĢleme Tesislerine ĠnĢaat ve ĠĢletme Ruhsatı Verilmesi ĠnĢaat Ruhsatı Verilmesi Madde 41 Katı atıklar için yakma, komposı ve benzeri işleme tesisi inşa etmek isteyen kişi veya kuruluşlar bu Yönetmeliğin 31 inci maddesinde belirtilen mercilerden inşaat ruhsatı almak zorundadır. Ancak bu merciler inşaat ruhsatı vermeden önce tesisle ilgili belgeleri Müsteşarlığa göndererek görüşünü almak zorundadır. Belediyeler veya yetkilerini devrettiği kişi ve kuruluşlar, tesisi çevreyi kirletmeyecek, toplumun huzurunu bozmayacak ve yürürlükte olan kanun ve yönetmeliklerde istenilen ürün ve emisyon sınırlarını sağlayacak şekilde çalıştırmak zorundadır. Belediyeler veya yetkilerini devralan kişi veya kuruluşlar bu Yönetmelikte ve eklerinde belirtilen ölçümlerini yapmak, sonuçlarını istendiğinde mahallin en büyük mülki emrine, belediye başkanlıklarına ve Müsteşarlığa bildirmek zorundadır. ĠĢletme Ruhsatı Verilmesi ve Denetlenmesi Madde 42 İşletme ruhs a t ı, tesisin 3194 sayılı İmar Kanunu ile belirtilen şartlara uygun olarak inşa edildiğinin tesbiti halinde 31 inci maddede belirtilen merciler tarafından verilir. Müsteşarlık veya bölge teşkilatları, mahallin en büyük mülki amirliği ve büyükşehir belediye başkanlıkları veya belediyeler, tesisi, ürünlerinin kalitesini, işletme şekli, hava ve gürültü emisyonu bakımından denetleyebilir, ölçüm yapabilir ve numune alabilirler. ĠĢletme Ruhsatının Ġptali Madde 43 Müsteşarlık, büyükşehir belediyeleri veya belediyeler ile mahalin en büyük mülki amirince yapılan kontrollarda, tesisin işletme ruhsatına uygun olarak çalıştırılamadığının ürün ve atık kalitesinin Yönetmelikte islenen özellikte olmadığının, hava, gürültü emisyonlarının veya tesise ait atık suların ilgili Yönetmeliklerde istenen şartları sağlamadığının tespit edilmesi halinde, ha t anın giderilmesi için işletmeciyi, kontrolu yapan merci yazılı olarak ikaz eder, Ha t anın düzeltilmesi için verilen süre, hatanın önemine ve kaynağına göre bir ay ile bir yıl arasında değişir. Şehirden toplanan katı atığın özelliğinden dolayı ha t anın düzeltilemeyeceği anlaşılırsa, ruhsatı veren merci t a r a f 8

9 ından, Müsteşarlığın da görüşü alınarak, işletme ruhsatı iptal edilir. Yapılan kontrollarda işletme ruhsatı süresi biten tesislere, mevcut işletme şartlarında çalıştırılmasının insan ve çevre sağlığı açısından mahzurlu görülmesi, sözkonusu işletme şartlarının düzeltilemeyeceğinin anlaşılması halinde, işletme ruhsatı yenilenmez. D O K U Z U N C U B Ö L ÜM Ar ı tma Çamur lar ının T a r ı m da Kul lanı lması Ar ı tma Çamur lar ının Tar ımda Ku l l a n ı l a b i lme ġartları Madde 44 ĠPTAL Ar ı tma Ç a m u r u n un Kullanma Sını r lamaları ve Yasakları Madde 45 ĠPTAL O N U N CU B Ö L ÜM ÇeĢitli Hü k üml er Denetim Madde 46 Müsteşarlık bu Yö n e tme l ik ç e r ç eve s inde yapı lacak denetimlerde Kanuna g ö re yetkilidir. Bu Yöne tme l ik hüküml e r ine aykırı hareket edenler hakkında Kanunun 15 ve 16 ncı maddelerinde belirtilen merciler taraf ından gerekli i ş l eml er yapılır ve 26 ncı maddedeki yaptırım uygulanı r. Kanunun 24 ü n cü maddesindeki merciler tarafından 20, 21 ve 23 üncü maddelerinde belirtilen idari nitelikteki cezalar verilir. Ġ Ģ l e tme c i n in Y ü k ü m l ü l ü ğü Madde 47 Tesislerin i ş l e tme c i l e r i, 1) Yetkili merciin gör evl endi rdiği kişilerin tesislere girmesine izin vermekle, 2) Görevli kişiler tarafından numune alınması ve yerinde ölçüm yapılması için izin vermekle, 3) Görevli kişilerin istedikleri bilgi ve belgeleri sağlamakla, 4) İzin alma işlemi veya denetleme işlemleri ile ilgili olarak yapılan deneyler ve ölçüm masraflarını karşılamakla, yükümlüdürler. Tebliğler Madde 48 Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili teknik ve idari tebliğler, Müsteşarlığın bağlı olduğu Devlet Bakanlığı tarafından çıkarılır. GEÇĠCĠ HÜKÜMLER Mevcut Katı Atık ĠĢleme ve Depolama Tesisleri Geçici Madde 1 Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce inşaasına ve işletilmesine başlanılan katı atık işleme ve depolama tesislerini işleten belediyeler veya yetkilerini devrettikleri kişi ve kurumlar Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde tesislerin yeri, kapasitesi ve teknik özellikleri ile ilgili bilgi ve dokümanlarla birlikte Madde 31, 32, 41 ve 42 de verilen prosedüre uygun olarak inşaat ve işletme ruhsatı almak üzere ilgili mercilere başvurmak zorundadırlar. Belediye ve mahallin en büyük mülki amiri; bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce dolgusuna başlanılan depolar, Yönetmeliğin 24 ve 25 inci maddelerinde belirtilen şartları taşımıyorlarsa, en geç bir yıl içinde sözkonusu sahada depolama işlemine son vermeye yetkilidirler. Ancak bu durumda da 27, 28, 29 ve 30 uncu maddelerde belirtilen hususlar yerine getirilir. Sözü edilen bu geçici sürede 22 nci maddede belirtilen katı atıkların, sözkonusu depo alanına depolanması yasaktır. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce dolgusuna başlanılan 24 üncü maddede belirtilen şartlan taşıyan depo işletmecileri, 22, 25, 27 ve 29 uncu maddelerde belirtilen şartları yerine getirmek ve Müsteşarlığın uygun görüşünü almak kaydı ile 3 yıl süre ile faaliyetlerine devam ederler. Mevcut Katı Atık Yakma ve KompostlaĢtırma Tesisleri Geçici Madde 2 Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte mevcut kompostlaştırma tesislerinin işletmecileri Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren; 1 ) 1 yıl i ç e r i s i n de 34 ü n cü maddede be l i r t i l en ş a r t l a rı yerine ge t i rmekl e, 2) 6 ay i ç i n de 37 nci maddede ve r i l en ö l ç ü m l e ri ve k o n t r o l l e ri y a p m a k l a, y ü k ü m l ü d ü r l e r. Arıtma Çamurlarının Analizi 9

KATI ATIK KONTROL TÜZÜĞÜ. ÇEVRE YASASI (21/97 Sayılı Yasa) 23.Madde Altında Tüzük

KATI ATIK KONTROL TÜZÜĞÜ. ÇEVRE YASASI (21/97 Sayılı Yasa) 23.Madde Altında Tüzük KATI ATIK KONTROL TÜZÜĞÜ ÇEVRE YASASI (21/97 Sayılı Yasa) 23.Madde Altında Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu,Çevre Yasasının 23.Maddesinin kendine verdiği yetkiyi kullanarak aşağıdaki

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU 2014 ÖNSÖZ Hızlı ekonomik büyüme, şehirleşme, nüfus artışı ve refah seviyesinin yükselmesi atık türleri ve miktarındaki

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687

Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Çevre ve Orman Bakanlığından: Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU. Amaç, Tanımlar ve Đlkeler

(1) (2) ÇEVRE KANUNU. Amaç, Tanımlar ve Đlkeler (1) (2) ÇEVRE KANUNU Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Kurallar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, atıkların yakılmasının çevre üzerine olabilecek olumsuz

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 Resmi Gazete Tarihi: 3.2.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KĐRLĐLĐĞĐ KONTROLÜ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkenin yeraltı

Detaylı

ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIġ LASTĠKLERĠN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ

ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIġ LASTĠKLERĠN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ 25 Kasım 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26357 Çevre ve Orman Bakanlığından: 1. Değişiklik 30.03.2010 tarih ve 27537 sayı YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIġ LASTĠKLERĠN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

Detaylı

- Su Kalitesine İlişkin Planlama Esasları ve Yasaklar

- Su Kalitesine İlişkin Planlama Esasları ve Yasaklar SU KİRLİLİĞİ KONTROLU YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 4 Eylül 1988 tarih ve 19919 sayı BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM DÖRDÜNCÜ BÖLÜM BEŞİNCİ BÖLÜM ALTINCI BÖLÜM YEDİNCİ BÖLÜM SEKİZİNCİ BÖLÜM - Amaç,

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Sayfa: 1 / 22 1 AMAÇ 3 2 KAPSAM 3 3 İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER 3 4 PROJE AŞAMASINDA İZİN ALMA İŞLEMLERİ 4 4.1 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ OLUMLU/ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARI 4 4.1.1 ÇED Olumlu/ÇED

Detaylı

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 22.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25883 TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi atıkların üretiminden

Detaylı

SU KANUNU TASARISI. BİRİNCİ BÖLÜM Maksat, Kapsam, Tanımlar, Genel Hükümler, İlkeler

SU KANUNU TASARISI. BİRİNCİ BÖLÜM Maksat, Kapsam, Tanımlar, Genel Hükümler, İlkeler SU KANUNU TASARISI BİRİNCİ BÖLÜM Maksat, Kapsam, Tanımlar, Genel Hükümler, İlkeler Maksat ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun maksadı, su kaynaklarının sürdürülebilir şekilde korunması, kullanılması, iyileştirilmesi,

Detaylı

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Revizyon 1 : AĞUSTOS 2010 İlk yayınlanma : TEMMUZ 2007 İÇİNDEKİLER Bölüm I. Genel Amaç ve Kapsam 4 Tanımlar 4 İlkeler 6 Yükümlülük 7 Bölüm

Detaylı

7 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28257 YÖNETMELİK YERALTI SULARININ KİRLENMEYE VE BOZULMAYA KARŞI KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

7 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28257 YÖNETMELİK YERALTI SULARININ KİRLENMEYE VE BOZULMAYA KARŞI KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 7 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28257 YÖNETMELİK Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YERALTI SULARININ KİRLENMEYE VE BOZULMAYA KARŞI KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (22.05.2015 TARİH VE 29363 SAYILI

Detaylı

BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Doküman No:2015/ 1 Yayın Tarihi: 03.03.2015 Revizyon Tarihi: Revizyon No: İÇİNDEKİLER 1- BÖLÜM 1.AMAÇ...3 2- BÖLÜM 2.KAPSAM....3 3- BÖLÜM

Detaylı

İSKİ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

İSKİ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ . İSKİ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ 1 İSKİ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK İLAN METNİ I. BÖLÜM GENEL İÇİNDEKİLER

Detaylı

ADANA SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALĠZASYON ġebekesġne DEġARJ YÖNETMELĠĞĠ I.BÖLÜM Genel Genel Kurul Tarafından Kabulü; Karar Tarihi : 02.12.2005 Karar No : 25 Amaç, Kapsam

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU HAVZALARI KORUMA VE KONTROL YÖNETMELİĞİ

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU HAVZALARI KORUMA VE KONTROL YÖNETMELİĞİ ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU HAVZALARI KORUMA VE KONTROL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1: (1) Bu Yönetmeliğin amacı, içme ve kullanma suyu

Detaylı

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü SAYI : B.18.0.ÇYG.0.04.00.01/ KONU : Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğe ĠliĢkin Genelge GENELGE (2010/ ) Bakanlığımca 26/03/2010 tarihli ve 27533 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan ve 01/04/2010

Detaylı

İŞYERLERİNDE YASAL ŞARTLARA UYGUN ÇEVRE YÖNETİMİ

İŞYERLERİNDE YASAL ŞARTLARA UYGUN ÇEVRE YÖNETİMİ İŞYERLERİNDE YASAL ŞARTLARA UYGUN ÇEVRE YÖNETİMİ AYBA ÖZEL EĞİTİM DANIŞMANLIK ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. İZMİR, 1. BASKI AYBA ÖZEL EĞİTİM DANIŞMANLIK ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MÜŞAVİRLİK

Detaylı

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA İL TEMSİLCİLİĞİ ANTALYA İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA İL TEMSİLCİLİĞİ ANTALYA İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA İL TEMSİLCİLİĞİ ANTALYA İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU Antalya, 2009 İÇİNDEKİLER Bölüm 1 Antalya İli İçme Suyu Raporu Bölüm 2 Antalya İli Atıksu Raporu Bölüm 3 Antalya İli

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1: - (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

d) "Kirleten" terimi;fiilleri sonucu doğrudan veya dolaylı olarak çevre kirliliğine sebep olan gerçek ve tüzel kişileri,

d) Kirleten terimi;fiilleri sonucu doğrudan veya dolaylı olarak çevre kirliliğine sebep olan gerçek ve tüzel kişileri, ÇEVRE KANUNU Kanun Numarası :2872 Kabul Tarihi :9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete :Tarih: 11/8/1983 Sayı: 18132 Yayımlandığı Düstur :Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 499 Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; atıkların

Detaylı