GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜVENLİK BİLGİ FORMU"

Transkript

1 GÜVENLİK BİLGİ FORMU SECTION 1 Maddenin ya da preparatın özdeşliği ve tedarikçi 1.1 Ürün tanımlayıcı Ürün Adı: AQUATUFF Ürün Parça Numarası: (25 liter), (210 liter) 1.2 Madde veya karışımın ilgili tanımlanan kullanımları ve ikaz edilen kullanımları Madde/Preparat Kullanımı: Çözücü Temizleme maddesi 1.3 Güvenlik veri formu sağlayıcısına ait detaylar Name of Supplier: Head Office: Wilhelmsen Ships Service AS Strandveien 20, N1324 Lysaker, Norway Tel: (47) Supplier: Wilhelmsen Ships Service AS Willem Barentszstraat AB Rotterdam Telephone: Fax: The Netherlands Other suppliers SEE SECTION 16!!! For quotations contact your local Customer Services Sorumlu Kişi: Product HSE Manager, Eposta: Telefon: Tel.: Acil durum telefon numarası Emergency Telephone: ONLY TO BE USED IN CASE OF AN INCIDENTNCEC: , CHEMTREC (800) American Chemistry Council , Greece Australia: Giftinformasjonsentralen in Norway Tel.: Wilhelmsen Ships Service, Melbourne, AUSTRALIA Emergency 24hrs: **FOR QUOTATIONS PLEASE CONTACT YOUR LOCAL CUSTOMER SERVICES** SECTION 2 Tehlike Tespiti 2.1 Madde veya karışımın sınıflandırması Counsil Directive 1999/45/EEC Classification, packing and labelling of dangerous preparations. Bu Güvenlik Bilgi Formu, Tehlikeli Maddeler Direktifi (67/548/EEC) ye uygun olarak hazırlanmıştır. Semboller: C Yanıklara neden olur (R34) Classification according to Regulation (EC) No 1272/2008 Uyarı sözcüğü: Tehlike Semboller: GHS05 Datasheet Number r v

2 SECTION 2 Tehlike Tespiti (...) Skin Corr. 1A Met. Corr Etiket elemanları Tehlike İfadeler Ağır deri yanıklarına ve göz hasarına neden olur (H314) Metalleri aşındırabilir (H290) Sinyal Word: Tehlike içerirι: potassium hydroxide Disodiummetasilicate Fatty alcohol ethoxylates Primary C9C11 alcoholethoxylate 2(2butoxyethoxy)ethanol Ihtiyati İfadeler Koruyucu eldiven/koruyucu elbise/göz korumasi/yüz korumasi ekipmanlari giyin. (P280) YUTULDUGU TAKDIRDE: agzinizi suyla çalkalayin. Kusmaya ÇALISMAYIN. (P301+P330+P331) CILDE (veya saça) TEMAS ETMESI HALINDE: Ürünün bulastigi tüm kiyafetleri derhal çikarin. Temas eden yeri suyla durulayin ya da dus alin. (P303+P361+P353) GÖZLERLE TEMAS ETMESI HALINDE: Gözlerinizi birkaç dakika dikkatlice suyla durulayin. Varsa ve çikartmasi kolaysa kontak lensleri çikartin. Durulamaya devam edin. (P305+P351+P338) Derhal bir ZEHIRLENME MERKEZI ya da doktora basvurun. (P310) Bu materyal ve kabını tehlikeli ya da özel atık toplama noktasına götürün (P501) 2.3 Diğer tehlikeler REACH Annex XIII e göre PBT değil Koku: Kokusuz Görünüm: Sıvı, turuncu, suda çözünebilir Soluma: Inhalation may cause severe irritation and, dependent on dose, chemical burns. SECTION 3 Bileşenler ile ilgili derleme/bilgi 3.1 Karışımlar Fatty alcohol ethoxylate Konsantrasyon: 15% CAS Numarası: EC Numarası: Uygulanamaz R/H İfadesi: R22, R41 H302, H318 Semboller: Xn, GHS05, GHS07 Kategoriler: Acute Tox. 4, Eye Dam. 1 potassium hydroxide; caustic potash Concentration: 15% CAS Number: EC Number: R/H Phrases: R22,R35 H302, H290, H314 Symbols: GHS05,GHS07, C Categories: Acute Tox. 4 * Skin Corr. 1A, Met. Corr.1 Disodium metasilicate Concentration: 15% CAS Number: Datasheet Number r v

3 SECTION 3 Bileşenler ile ilgili derleme/bilgi (...) EC Number: R/H Phrases: R34, R37 H290, H314, H335 Symbols: C, GHS05, GHS07 Categories: Met. Corr. 1, Skin Corr. 1B, STOT SE 3 Primary C9C11 alcoholethoxylate Concentration: 15% CAS Number: EC Number: Uygulanamaz R/H Phrases: R38, R41 H318, H315 Symbols: Xi, GHS05 Categories: Eye Dam. 1, Skin Irrit. 2 2(2butoxyethoxy)ethanol Concentration: 15% CAS Number: EC Number: R/H Phrases: R36 H319 Symbols: Xi, GHS07 Categories: Eye Irrit. 2 SECTION 4 İlk yardım önlemleri 4.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması CILDE (veya saça) TEMAS ETMESI HALINDE: Ürünün bulastigi tüm kiyafetleri derhal çikarin. Temas eden yeri suyla durulayin ya da dus alin. (P303+P361+P353) Kaşıntı devam ederse tıbbi kontrolden geçin GÖZLERLE TEMAS ETMESI HALINDE: Gözlerinizi birkaç dakika dikkatlice suyla durulayin. Varsa ve çikartmasi kolaysa kontak lensleri çikartin. Durulamaya devam edin. (P305+P351+P338) Göz kapaklarını kaldırarak gözleri iyice sulayın Derhal tıbbi kontrolden geçin SOLUNDUGU TAKDIRDE: Nefes almakta güçlük çekiyorsaniz, açik havaya çikin ve rahat bir pozisyonda dinlenerek nefes alin. (P304+P341) Herhangi bir kuşkunuz varsa ya da semptomlar devam ediyorsa, tıbbi müdahale için başvurun YUTULDUGU TAKDIRDE: agzinizi suyla çalkalayin. Kusmaya ÇALISMAYIN. (P301+P330+P331) Bilinci yerinde olmayan kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin Su ya da süt içirin 4.2 Akut ve gecikmiş olan en önemli semptom ve etkiler Gözlerde, deride ve mukoza zarlarında hasara yol açabilir 4.3 Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi gerekliliği göstergesi Herhangi bir bilgi bulunmamaktadır SECTION 5 Yangın önlemleri 5.1 Yangın söndürücü maddeler Alev almaz. Yangın çıkarsa, çevredeki koşullara uygun söndürme aracı kullanın 5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel tehlikeler Yangından çıkan duman tahriş edicidir. Personeli maruziyetten korumak için önlem alın Datasheet Number r v

4 SECTION 5 Yangın önlemleri (...) 5.3 İtfaiyeciler için öneri Yangından çıkan duman tahriş edicidir. Personeli maruziyetten korumak için önlem alın Kimyasal Koruma Tulumu giyin ve Pozitif Basınçlı Solunum Cihazı takın SECTION 6 Kazayla oluşan salınım önlemleri 6.1 Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri Bölüm 8 uyarınca koruyucu giysiler giyin 6.2 Çevresel Tedbirler Dökülen materyali genel su sistemine akıtmayın 6.3 Muhafaza ve temizleme yöntemleri ve malzemesi Dökülen materyali durağan bir malzemeye emdirip kürekle toplayın Dökülen yeri çok bol suyla yıkayın 6.4 Diğer bölümlere referans Bkz Bölüm 13 SECTION 7 Yüklemeboşaltma ve depolama 7.1 Güvenli kullanım için önlemler Kimyasallarla uğraşırken alınan genel tedbirler gözetilmelidir Gözlere, cilde ve elbiselere temas ettirmeyin. (P262) Bkz Bölüm 8 Göz yıkama şişeleri bulundurulmalıdır 7.2 Uyumsuzluklar dahil güvenli saklama koşulları Iyi havalandirilan bir yerde saklayin. Kabini sikica kapatin. (P403+P233) Kuru bir yerde saklayin. (P402) 7.3 Özel nihai kullanım(lar) Daha fazla bilgi için tedarikçiyle iletişime geçin SECTION 8 Maruz kalma denetimleri/kişisel koruma 8.1 Denetim parametreleri 2(2butoxyethoxy)ethanol CAS: Lowest vallue:tlv (TWA) 10 ppm, 50mg/m3 European Union: TLV (TWA) 10 ppm, 67,5 mg/m3 potassium hydroxide; caustic potash WEL (kısa dönem) 2 mg/m3 8.2 Maruziyet kontrolleri Ürün sprey formunda kullanılmadığı sürece özel bir havalandırmaya gerek yoktur 8.3 Mesleki Maruziyet kontrolleri Göz/yüz koruması ve eldiven (plastik ya da kauçuk önerilir) gibi uygun koruyucu giysiler giyin Maddenin sisiyle temas edilmediği sürece herhangi bir solunum koruma gerekmez SECTION 9 Fiziksel ve kimyasal özellikler Datasheet Number r v

5 SECTION 9 Fiziksel ve kimyasal özellikler (...) 9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi Koku: Kokusuz Görünüm: Sıvı, turuncu, suda çözünebilir ph %100 konsantrasyonda Yoğunluk: Yoğunluk 1,045 1,055 g/cm3 20 C derecede 9.2 Diğer Bilgiler Yok SECTION 10 Stabilite ve Reaktivite 10.1 Reaktiflik Bu madde normal şartlar altında stabil sayılır 10.2 Kimyasal stabilite Normal şartlar altında stabil olduğu düşünülür 10.3 Tehlikeli reaksiyon olasılığı Tasarlandığı amaçla kullanılırsa, tehlikeli bir reaksiyonu bilinmemektedir 10.4 Kaçınılması gereken durumlar Aşırı ısınmayı önleyin Buzlanmadan uzak tutun 10.5 Uyumsuz malzemeler Asitle uyuşmaz 10.6 Tehlikeli Ayrışım Ürünleri Tehlikeli ayrışım ürünleri olduğu bilinmiyor SECTION 11 Toksikolojik Bilgi 11.1 Toksikolojik etkiler hakkında bilgi LD50 (oral, sıçan) (Alkylglucoside) mg/kg LD50 (oral, sıçan) (Alcoholethoxylate) mg/kg 11.2 Gözle temas Gözlerde hasara yol açabilir 11.3 Deriyle temas Kızarıklık ve iritasyona yol açar Deride hasara yol açabilir 11.4 Yeme Büyük miktarlarda yenmesi mukoza zarlarında hasara yol açabilir 11.5 Soluma Buharlar ve aerosoller gözler, burun ve solunum yollarında tahrişe yol açabilir SECTION 12 Ekolojik Bilgi 12.1 Toksisite LC50 (balık) (Alcoholethoxylate) 110 mg/l (96 sa) LC50 (balık) (Alkylglucoside) 558 mg/l (96 sa) Biodegradability. OECDtest. 28 days 20% Diethylhydroxylamine Biodegradability. OECDtest. 28 days 20% Diethylhydroxylamine Biodegradability. OECDtest. 28 days 20% Diethylhydroxylamine This product contains an alkaline substance which may cause a high phvalue. Effect depends on waterquality and the organisms tolerance due to phvalue. Bu ürün Avrupa BİrlİĞİ'İnde çevre İçİn tehlikeli sınıfına giren maddeler İçermemektedİr. Datasheet Number r v

6 SECTION 12 Ekolojik Bilgi (...) 12.2 Dayanıklılık ve parçalanabilirlik İçerİĞİ ya hızla dağılacak ve suda çözülecektir, ya da kolayca/niteliği gereği biyolojik olarak parçalanacaktır Biyoakümülasyon Potansiyeli Bu ürünün elemanlarının biyolojik birikmesi önemsizdir Topraktaki hareketlilik Suda tamamıyla çözünebilir 12.5 PBT ve vpvb değerlendirme sonuçları REACH Annex XIII e göre PBT değil 12.6 Diğer Advers Etkiler Herhangi bir bilgi bulunmamaktadır SECTION 13 Tasfiyede dikkat edilecekler 13.1 Atık arıtma yöntemleri Kanalizasyona ya da çevreye boşaltmayın, yetkili bir atık toplama noktasına götürün Atma işlemi yerel, ulusal ve devlet yasalarına uymalıdır 13.2 Sınıflandırma EU Çöp sınıfı : SECTION 14 Ulaştırma Bilgisi 14.1 UN UN No: UN1719 Uygun Nakliye Adı : Caustic alkali liquid, n.o.s. (potassium hydroxide solution) Tehlike Sınıfı: 8 Ambalaj Grubu: III 14.2 Çevresel tehlikeler Mevcut verilerde, madde çevreye zararlı değildir 14.3 Kullanıcı için özel önlemler Bu ürün için özel bir tedbir gerekmemektedir 14.4 MARPOL 73/78 Ek II ve IBC yönetmeliğine göre toptan nakil Uygulanamaz Uygulanamaz 14.5 Karayolu/Demiryolu (ADR/RID) ADR UN No: UN1719 Uygun Nakliye Adı : Caustic alkali liquid, n.o.s. (potassium hydroxide solution) ADR Tehlike Sınıfı: 8 ADR Ambalaj Grubu: III 14.6 Deniz (IMDG) IMDG UN No: UN1719 Uygun Nakliye Adı : Caustic alkali liquid, n.o.s. (potassium hydroxide solution) IMDG Tehlike Sınıfı: 8 IMDG Ambalaj Grubu: III IMDG EmS: FA, SB Datasheet Number r v

7 SECTION 14 Ulaştırma Bilgisi (...) 14.7 Hava (ICAO/IATA) ICAO Un No.: UN1719 Uygun Nakliye Adı : Caustic alkali liquid, n.o.s. (potassium hydroxide solution) ICAO Tehlike Sınıfı.: 8 ICAO Ambalaj Grubu: III 14.8 DOT / CFR (ABD Ulaştırma Bakanlığı Kimlik Numarası: UN1719 DOT Uygun Nakliye Adı : Caustic alkali liquid, n.o.s. (potassium hydroxide solution) DOT etiketler: 8 Ürün RQ (Ibs): SECTION 15 Düzenleyici Bilgi 15.1 Madde veya karışıma özel güvenlik, sağlık ve çevre çevre düzenlemeleri/mevzuatı This composition meets the criteria for not being harmful to the marine environment according to MARPOL Annex V and may be discharged into the sea when used to clean cargo holds and external surfaces on ships. Avrupa Parlamentosu'nun Konsey'in deterjanlarla ilgili 31 Mart 2004 tarihli EC 648/2004 sayılı Yönetmeliği uyarınca Kompozisyon bilgileri: İyonİk olmayan sürfaktanlar 515 % Regulations 1272/2008/EEC. Classification, labeling and packing of dangerous substances and preparations Does not contain phosphate Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi None SECTION 16 Diğer Bilgiler Bu güvenlik bilgi formunun başka yerlerinde kullanıldığında ifade kodlarıyla verilmeyen metinler: H290: Metalleri aşındırabilir. H302: Yutulursa zararlı. H314: Ağır deri yanıklarına ve göz hasarına neden olur. H315: Deri iritasyonuna yol açar. H318: Ağır göz hasarına neden olur. H319: Şiddetli göz iritasyonuna yol açar. H335: Solunum yolu tahrisine neden olabilir. R22: Yutulursa zararlı. R34: Yanıklara neden olur. R35: Şiddetli yanıklara neden olur. R36: Gözler için toksik. R37: Solunum sistemi için tahriş edici. R38: Deri için tahriş edici toksik. R41: Gözlerde ciddi hasar riski. Bu Güvenlik Bilgi Formundaki ürünle ilgili bilgiler tek tek bileşenlerle ilgili bilinenlerden derlenmiştir. Buradaki veriler ürün yalnızca uygun uygulama(lar) için kullanıldığında geçerlidir. Ürün diğer uygulamalara uygun olarak satılmamaktadır böyle bir durumda kullanımı bu listede bahsedilmemiş risklere yol açabilir. Üreticiye danışmadan diğer uygulama(lar) için kullanmayın. Buradaki veriler mevcut bilgi ve deneyimlere dayanır. Bu Güvenlik Bilgi Formu ürünü güvenlik şartları açısından inceler ve ürünün özellikleriyle ilgili herhangi bir garanti vermez. Datasheet Number r v

8 SECTION 16 Diğer Bilgiler (...) The most uptodate version of this MSDS can be found on OTHER CONTACT INFORMATION MAJOR CHEMICAL OFFICES Wilhelmsen Ships Service Level 17, 636 St Kilda Road Melbourne Vic 3004 AUSTRALIA Tel: Emergency 24hrs: Wilhelmsen Ships Service INC 210 Edgewater Street US10305 Staten Island New York United States Telephone daytime: (+1) Fax: (+1) Wilhelmsen Ships Service INC 2200 W. Pacific Coast Highway US90810 Long Beach California, United States Tel (+1) Fax (+1) Wilhelmsen Ships Service INC 701 Ashland Ave. Ashland Center Two, Bay 12 US Folcroft Pennsylvania United States Tel (+1) Fax (+1) Wilhelmsen Ships Service INC New Century Drive US77507 Pasadena Texas United States Telephone daytime: (+1) Fax: (+1) Wilhelmsen Ships Service Ltd. Unit 3A NewtonsCourt Crossways DA2 6QL Dartford, Kent United Kingdom Tel (+44) Fax (+44) Wilhelmsen Ships Service Ltda Rua Bispo Lacerda nos.61/67 Del Catilho BR Rio de Janeiro Brazil Tel (+55) Fax (+55) Wilhelmsen Ships Service (S) Pte Ltd 186 Pandan Loop Singapore Tel (+65) Wilhelmsen Ships Service Co., Ltd 1231 Torihamacho Kanazawaku Yokohamashi JP , Japan Tel (+81) Fax (+81) Wilhelmsen Ships Service Hellas SA 100, D. Moutsopoulou & Serifou str GR Piraeus Greece Tel (+ 30) Fax (+ 30) Wilhelmsen Ships Service AS U.A.E. Fl 24 Executive Heights, Tecom C Sheikh Zayed Road (East) Dubai United Arab Emirates Tel (+971) Wilhelmsen Ships Service AS, Willem Barentszstraat AB RotterdamAlbrandswaard, the Netherlands. Tel (+31) Datasheet Number r v

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU GÜVENLİK BİLGİ FORMU SECTION 1 Maddenin ya da preparatın özdeşliği ve tedarikçi 1.1 Ürün tanımlayıcı Ürün Adı: ENGINE WATER TREATMENT 9111 AL Ürün Parça Numarası: 777704(25Ltr plastic) Bilgi Formu Numarası:

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU GÜVENLİK BİLGİ FORMU SECTION 1 Maddenin ya da preparatın özdeşliği ve tedarikçi 1.1 Ürün tanımlayıcı Ürün Adı: VAPTREAT Ürün Parça Numarası: 571364 (25 liter) 1.2 Madde veya karışımın ilgili tanımlanan

Detaylı

1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi

1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi Sayfa: 1/8 1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi 1.1 Ürün tanılayıcı 1.2 Madde veya karışımın tanılanan ilgili kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanım biçimleri Daha başka önemli bilgi

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013 Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193168 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Petro-Kimya, sabun, dokuma sanayi, kâğıt ve pek çok kimyasal işlemde ve

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Fenol

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Fenol 1. Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1 Ürün adı Ticari ismi Kayıt numarası Madde adı : Phenol : 01-2119471329-32-0006, 01-2119471329-32-XXXX : fenol Madde no. : 203-632-7 1.2 Madde

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı CAS No 14808-60-7 EINECS No 238-878-4 EINECS Adı Kuvars Moleküler Formülü O2Si Eş Anlamlılar SiO2, "crystalline silica",

Detaylı

MSDS Güvenlik Bilgi Formu LPS THERMAPLEX ( HI-LOAD) Bearing Grease (Ağır Yük Gresi)

MSDS Güvenlik Bilgi Formu LPS THERMAPLEX ( HI-LOAD) Bearing Grease (Ağır Yük Gresi) Bölüm 1 Ürünün ve Firmanın Tanıtımı Ürün Adı: ( Ağır Yük Gresi) Kimyasal Grubu: Petrol Hidrokarbon Ürün Kod No.ları: Üretici Firma: LPS Laboratories Adres: 4647 Hugh Howell Road Tucker, GA 30085-5052 ABD

Detaylı

Çevre için tehlikeli N: Çevre için tehlikeli R50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

Çevre için tehlikeli N: Çevre için tehlikeli R50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir. 26 Aralik 2008 tarihli,27092 mükerrer sayili," T.C. Çevre ve Orman Bakanligi Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara Ðliskin Güvenlik Bilgi Formlarinin Hazirlanmasi ve Dagitilmasi Hakkinda Yönetmeligi " ne

Detaylı

2. BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ. 2.1. Bileşimdeki Maddelerin Genel Tanımı ve Konsantrasyonları:

2. BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ. 2.1. Bileşimdeki Maddelerin Genel Tanımı ve Konsantrasyonları: FORM NO : HERB.042 Sayfa 1 /5 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde / Müstahzarın Tanıtılması: PESTİSİT 1.2. Madde / Müstahzarat Kullanımı: HERBİSİT (YABANCI OT İLACI ) 1.3.

Detaylı

DFF+GIP SC 40+337,5 G U-EU 1/8 Versiyon 2 / TR Revize Edildiği Tarih: 11.09.2010 102000001746 Basım Tarihi: 28.12.2010

DFF+GIP SC 40+337,5 G U-EU 1/8 Versiyon 2 / TR Revize Edildiği Tarih: 11.09.2010 102000001746 Basım Tarihi: 28.12.2010 DFF+GIP SC 40+337,5 G U-EU 1/8 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ticari ismi DFF+GIP SC 40+337,5 G U-EU Ürün Kodu (UVP) 05923883, 06424104 Kullanım amacı Yabani

Detaylı

: Böcek ilacı, Toprak kurdu zehiri (nematisit) Sınıflandırma (27092 T.C.) Toksik T: Toksik R23/25: Solunduğunda ve yutulduğunda toksiktir.

: Böcek ilacı, Toprak kurdu zehiri (nematisit) Sınıflandırma (27092 T.C.) Toksik T: Toksik R23/25: Solunduğunda ve yutulduğunda toksiktir. 26 Aralik 2008 tarihli,27092 mükerrer sayili," T.C. Çevre ve Orman Bakanligi Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara Ðliskin Güvenlik Bilgi Formlarinin Hazirlanmasi ve Dagitilmasi Hakkinda Yönetmeligi " ne

Detaylı

1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI

1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Sayfa: 1/7 1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Madde ve Müstahzarın tanıtımı: Ticari adı: Firmanın tanıtımı: MAITURK KIMYA SAN.TIC.LTD.STI. DOSAB M.KARAER CAD. SARMASIK Sok. No: 4 16369

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürünün ticari ismi Takibi malzeme numaraları için de geçerlidir: 1006326; 1024977 Ürün grubu: 1.2.

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu EC Direktifi 91/155/EEC ye uygun Basım tarihi: 02.09.2003

Güvenlik Bilgi Formu EC Direktifi 91/155/EEC ye uygun Basım tarihi: 02.09.2003 Güvenlik Bilgi Formu Basım tarihi: 02.09.2003 1. Madde/preparat ve şirket/tedarikçi bilgileri Ürün bilgileri Şirket/tedarikçi bilgileri Şirket: Merck Schuchardt OHG * 85662 Hohenbrunn * Almanya * Tel.

Detaylı

91/155/EEC ye uygun olarak ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

91/155/EEC ye uygun olarak ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EEC ye uygun olarak ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Ürün Güvenli k Bilgi Formu 8/3/2002 versiyon 0.0 1.ÜRÜNÜN VE FİRMANIN TANIMI Ticari adı : MICROSET SUPER Ticari kodu : 17430 Firma : SYNTHRON 6, rue

Detaylı

TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Ürün Kodu (UVP): 05718819. 16, rue Jean-Marie Leclair 69009 Lyon FRANSA Tel: +33(0)4 72 85 27 99 Fax: +33(0)1 45 42 59 59

Ürün Kodu (UVP): 05718819. 16, rue Jean-Marie Leclair 69009 Lyon FRANSA Tel: +33(0)4 72 85 27 99 Fax: +33(0)1 45 42 59 59 Yayın Tarihi: 11.08.2006 Sayfa 1/6 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı : Kullanım amacı : İnsektisit Ürün Kodu (UVP): 05718819 Üretici Firma: Bayer Environmental Science 16, rue Jean-Marie

Detaylı

KONSANTRE SÜLFÜRİK ASİT MALZEMESİ EMNİYET BİLGİ FORMLARI

KONSANTRE SÜLFÜRİK ASİT MALZEMESİ EMNİYET BİLGİ FORMLARI KONSANTRE SÜLFÜRİK ASİT MALZEMESİ EMNİYET BİLGİ FORMLARI 1.FİRMANIN VE MALZEMENİN TANITIM BİLGİLERİ 1.1. ÜRÜNÜN TANIMI ÜRÜNÜN ADI : SÜLFÜRİK ASİT % 97-98 MOLEKÜLER FORMÜLÜ : H2SO4 1.2 FİRMA TANITIM BİLGİLERİ

Detaylı

MALZEME GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU

MALZEME GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU MALZEME GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU 1. ÜRÜN VE TEDARĠKÇĠ TANIMLAMA Ürün Adı : İzocam Camyünü Şilte, Levha ve Prefabrik Borular Üretici : İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş. Altayçeşme Mah. Öz Sok. No:19 Kat:6, 34843

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU MSDS

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU MSDS MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU MSDS MSDS KANUNİ SORUMLULUK Malzeme Güvenlik Bilgi Formları 26 Aralık 2008 tarih ve 27092 sayılı Remi Gazetede yayınlanan Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik

Detaylı

EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI

EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI 1. Genel Şekil ve Yazım Planı 1.1. Kâğıt Boyu Güvenlik raporları, A4 (21 x 29,7 cm) standardında ve birinci hamur beyaz kâğıda yazılır. 1.2. Yazı Karakteri

Detaylı

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE Amaç GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 06.08.2013/28730 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE Amaç GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 06.08.2013/28730 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü Sayı : 14511534./12/2013 Konu : Tehlikeli Madde Taşımacılığında Yol Kenarı Denetimleri GENELGE

Detaylı

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIġMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIġMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIġMALARDA SAĞLIK VE Amaç GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 06.08.2013/28730 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

S9 Escape. User Guide. Türkçe POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICES

S9 Escape. User Guide. Türkçe POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICES S9 Escape POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICES User Guide A 3 2 5 4 1 S9 Escape kullanım amacı S9 Escape CPAP sistemi, 30 kg dan fazla ağırlığa sahip, obstrüktif uyku apnesi (OSA) olan hastaların tedavisine

Detaylı

Kişisel Koruyucu Donanımların Doğru Seçimi, Doğru Kullanılması ve Kişisel Koruyucu Malzememelerin Taşıması Gereken Özellikleri

Kişisel Koruyucu Donanımların Doğru Seçimi, Doğru Kullanılması ve Kişisel Koruyucu Malzememelerin Taşıması Gereken Özellikleri İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Özel Kişisel Koruyucu Donanımların Doğru Seçimi, Doğru Kullanılması ve Kişisel Koruyucu Malzememelerin Taşıması Gereken Özellikleri Sadettin Sezginer 1 Kişisel Koruyucu Donanımların

Detaylı

BASINÇLI GAZ TÜPLERİ İLE GÜVENLİ ÇALIŞMA

BASINÇLI GAZ TÜPLERİ İLE GÜVENLİ ÇALIŞMA T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İş Teftiş Kurulu Başkanlığı BASINÇLI GAZ TÜPLERİ İLE GÜVENLİ ÇALIŞMA İş Müfettişi Yardımcılığı Etüdü Duygu KENDİR İş Müfettişi Yardımcısı Ankara-2013 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801. Kullanım Kılavuzu IM-NE-C801S-E-03-11/2011

Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801. Kullanım Kılavuzu IM-NE-C801S-E-03-11/2011 Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 TM Kullanım Kılavuzu TR IM-NE-C801S-E-03-11/2011 Cihazı kullanmadan önce İçindekiler Cihazı kullanmadan önce Giriş... 3 Kullanım amacı... 3 Önemli güvenlik talimatları...

Detaylı