T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU

2 1

3 2

4 İçindekiler SUNUŞ... 5 BÖLÜM I... 7 GENEL BİLGİLER... 7 A. MİSYON VE VİZYON... 7 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 7 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER FİZİKSEL YAPI ÖRGÜT YAPISI Başdenetçilik Genel Sekreterlik BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR İNSAN KAYNAKLARI SUNULAN HİZMETLER Başdenetçilik Birimlerince Sunulan Hizmetler Kamu Denetçiliği Birimleri Özel Kalem Birimi Hukuk Müşavirliği Genel Sekreterlikçe Sunulan Hizmetler Yönetim Hizmetleri Birimi İnsan Kaynakları ve Eğitim Bürosu Destek Hizmetleri Bürosu Şikâyet Başvuru ve Dağıtım Bürosu Strateji Geliştirme Birimi Stratejik Yönetim Bürosu İç Kontrol Bürosu Bütçe ve Muhasebe Bürosu Bilgi İşlem Bürosu AB ve Dış İlişkiler Birimi Uluslararası ve İkili İlişkiler Bürosu Proje Bürosu Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ BÖLÜM II AMAÇ VE HEDEFLER A. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

5 BÖLÜM III FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A. MALİ BİLGİLER BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Genel Düzeyde Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar MALİ DENETİM SONUÇLARI B. PERFORMANS BİLGİLERİ FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ KURUMSAL ALANDA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Kurumsal Yapılanma Mevzuat Çalışmaları Kurumsal Tanıtım ve Toplantılar Şikâyet Başvuruları AB ve Dış İlişkiler Faaliyetleri AB Çalışmaları ve Dış İlişkiler BAŞDENETÇİLİKÇE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Kamu Denetçiliği Birimleri Hukuk Hizmetleri GENEL SEKRETERLİKÇE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER İnsan Kaynakları ve Eğitim Hizmetleri Destek Hizmetleri Faaliyetleri Stratejik Yönetim Faaliyetleri İç Kontrol Faaliyetleri Bütçe ve Muhasebe Faaliyetleri Bilgi İşlem Faaliyetleri Basın ve Halkla İlişkiler Faaliyetleri BÖLÜM V ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER Ek 1: İç Kontrol Güvence Beyanı Ek 2: Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı TABLOLAR ŞEKİLLER

6 SUNUŞ Kurumumuz, 12 Eylül 2010 tarihli halkoylamasında kabul edilen 5982 sayılı Kanun ile Anayasamızın 74 üncü maddesine eklenen hüküm ile anayasal bir dayanak elde etmiş ve ardından 29 Haziran 2012 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6328 sayılı Kanun ile de TBMM ye bağlı, kamu tüzel kişiliğini haiz, özel bütçeli bir kamu kurumu olarak kurulmuştur. 5

7 2012 yılının Aralık ayında kurumsal yapılanma çalışmalarına başlamış olan Kurumumuz, 29 Mart 2013 tarihi itibarıyla almaya başladığı şikâyet başvurularını titizlikle inceleyip insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde sonuçlandırarak ve özellikle birey ile idare arasındaki uyuşmazlıkları arabuluculuk (uzlaşı) ile çözüme kavuşturarak ülkemizde temel hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi sürecinde önemli bir işlev üstlenmiş bulunmaktadır. Kurumumuz; insan hakları, kadın hakları, çocuk hakları ve engelli hakları ile toplumsal olaylar gibi birçok konuda aldığı tavsiye kararlarının yanında ilki Soma maden kazasından hareketle yapılan incelemeler ve araştırmalar sonucunda olmak üzere 2014 yılında hazırladığı özel raporlar yoluyla ülkemizde haklar kültürünün geliştirilmesine katkıda bulunmuş, ve anayasal hak ve özgürlükler ile insan haklarının korunması alanında başta AB olmak üzere uluslararası kuruluşlar nezdinde Türkiye nin itibarını güçlendiren çok sayıda çalışmaya imza atmıştır. Kurumumuz 2 yıldır faaliyet gösteriyor olmasına rağmen bu kısa sürede kurumsallaşmasını tamamlayarak önemli kararlara imza atmış olmasının haklı gururunu yaşamaktadır. Kanundan aldığı yetki, görev ve sorumluluklarını bağımsız ve tarafsız olarak yerine getiren Kurumumuz, hem bireyler hem de idare için bir fırsattır. Özellikle idarenin işleyişi bağlamında, insan hakları kültürünün yerleştirilmesi, korunması ve geliştirilmesi noktasında Kurumumuzun önemli bir rol üstlendiği bir gerçektir. Kurumumuz 2014 yılında da mevzuatımızın verdiği yetkiler doğrultusunda bu hedefleri sağlamaya yönelik faaliyetlerini sürdürmüş olup söz konusu faaliyetlerin detayları 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporumuzda kamuoyunun bilgilerine sunulmuştur. İlk stratejik planımızın dönemini kapsayacak olması sebebiyle halihazırda stratejik plan çalışmalarımız devam etmekte olup, idare faaliyet raporlarında stratejik planla ilişkilendirilen I- GENEL BİLGİLER başlığındaki A- Misyon ve Vizyon, II- AMAÇ ve HEDEFLER başlığındaki A- İdarenin Amaç ve Hedefleri, III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER başlığı altındaki 2- Performans Sonuçları Tablosu, 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi, 4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi bölümleri ile IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ başlığı altındaki A- Üstünlükler, B- Zayıflıklar, C- Değerlendirme bölümlerine yer verilememiştir. Kurumumuz tarafından saydam, hesap verebilir, etkin bir inceleme, araştırma ve iyi yönetim anlayışının yerleşmesi amacı çerçevesinde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesine dayanarak hazırlanan 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu nun tüm paydaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. M. NİHAT ÖMEROĞLU KAMU BAŞDENETÇİSİ 6

8 BÖLÜM I GENEL BİLGİLER A. MİSYON VE VİZYON Kurumumuz, 29/06/2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu ile kamu hizmetlerinin işleyişinde bağımsız ve etkin bir şikâyet mekanizması oluşturmak suretiyle, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve önerilerde bulunmak amacıyla kurulmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı ve kamu tüzel kişiliğini haiz, özel bütçeli Kurumumuzun; misyonu ve vizyonu, dönemini kapsayacak olan Stratejik Planı ile belirlenecektir. B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 6328 sayılı Kanun uyarınca Kurumumuzun görevleri şunlardır: Kurumumuz, şikâyet üzerine, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla görevlidir. Ancak; a) Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler ile resen imzaladığı kararlar ve emirler, b) Yasama yetkisinin kullanılmasına ilişkin işlemler, c) Yargı yetkisinin kullanılmasına ilişkin kararlar, ç) Türk Silahlı Kuvvetlerinin sırf askerî nitelikteki faaliyetleri, Kurumumuzun görev alanı dışındadır. Ayrıca, 6328 sayılı Kanun uyarınca, yargı organlarında görülmekte olan veya yargı organlarınca karara bağlanmış uyuşmazlıklar; sebepleri, konusu ve tarafları aynı olan ve daha önce sonuçlandırılan şikâyetler incelenmemektedir. Belirli bir konuyu içermeyen şikâyetler de Kurumumuzun inceleme alanı dışındadır. Kurumumuz, kanunlara uygunluk, ayrımcılığın önlenmesi, ölçülülük, yetkinin kötüye kullanılmaması, eşitlik, tarafsızlık, dürüstlük, nezaket, şeffaflık, hesap verilebilirlik, haklı beklentiye uygunluk, kazanılmış hakların korunması, dinlenilme hakkı, savunma hakkı, bilgi edinme hakkı, makul sürede karar verme, kararların gerekçeli olması, karara karşı başvuru yollarının gösterilmesi, kararın geciktirilmeksizin bildirilmesi, kişisel verilerin korunması gibi iyi yönetim ilkeleri açısından da idareye önerilerde bulunmaktadır. Bu sayede, kamu yönetimi alanındaki reformlarda ilerleme kaydedilmesine katkı sağlanmaktadır. Diğer bir ifadeyle, Kurumumuzun, bireye idare karşısında eşit söz hakkı tanıyan, kötü yönetimden doğan haksızlıkları önleyen, hem kamudaki etkinliği hem de toplumsal memnuniyeti arttıran bir işlevi bulunmaktadır. 7

9 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1. FİZİKSEL YAPI 8 Kurumumuz faaliyetlerine Afet ve Acil Durum Yönetimi (eski Sivil Savunma Genel Müdürlüğü) geçici hizmet binasında başlamış olup, 22-23/02/2014 tarihi itibarıyla ise Kavaklıdere Mah. Nevzat Tandoğan Cad. No:4 Çankaya/ANKARA adresinde bulunan kalıcı hizmet binasına taşınmıştır. Kurumumuzun tüm birimleri aynı hizmet binasında faaliyet göstermektedir. Ayrıca, Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu nun Kuruluş, Görev ve Çalışma İlkeleri ni düzenleyen 4 üncü maddesi uyarınca, Kurumumuzun gerekli göreceği yerlerde büro açma yetkisi de bulunmaktadır. Bu kapsamda, Kurumumuz, İstanbul da bir ofis açılmasına yönelik çalışmalarını tamamlayarak TBMM Başkanlığınca tahsis edilen Milli Saraylara bağlı Maslak Kasrı Mâbeyn-i Hümâyûn binasında (Büyükdere Caddesi) da hizmet vermeye başlayacaktır. 2. ÖRGÜT YAPISI TBMM Başkanlığına bağlı, şikâyet esasına göre idareyi denetleyen bağımsız bir niteliğe sahip Kamu Denetçiliği Kurumu, Kamu Başdenetçiliği (Baş Ombudsmanlık) ve Genel Sekreterlikten oluşmaktadır. Kurumumuz, Kamu Başdenetçisi tarafından yönetilmekte ve temsil edilmektedir. 2.1 Başdenetçilik Başdenetçilik, Kamu Başdenetçisi ve Kamu Denetçilerinden oluşmaktadır sayılı Kanunda Kamu Başdenetçisi nin ve Kamu Denetçilerinin görevleri sayılmaktadır: Kamu Başdenetçisi nin görevleri şunlardır: a) Kuruma gelen şikâyetleri incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmak. b) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikleri hazırlamak. c) Yıllık raporu hazırlamak. ç) Yıllık raporu beklemeksizin gerek gördüğü konularda özel rapor hazırlamak. d) Raporları kamuoyuna duyurmak. e) Yokluğunda kendisine vekâlet edecek denetçiyi belirlemek. f) Birisi kadın ve çocuk hakları alanında görevlendirilmek üzere, denetçiler arasındaki iş bölümünü düzenlemek. g) Genel Sekreteri ve diğer personeli atamak.

10 ğ) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. Kamu Denetçilerinin görevleri ise şunlardır: a) Bu Kanunda verilen görevlerin yapılmasında Kamu Başdenetçisi ne yardımcı olmak. b) Kamu Başdenetçisi tarafından verilen görevleri yapmak. 2.2 Genel Sekreterlik 6328 sayılı Kanun uyarınca Genel Sekreterliğin görevleri şunlardır: Genel Sekreterlik; Kurumun idari ve mali işleriyle sekretarya hizmetlerini yerine getirir. Genel Sekreterlikte Genel Sekreter ve diğer idari personel görev yapar. Genel Sekreterliğin görevleri şunlardır: a) Kurumun büro işlemini yürütmek. b) Personelin şahsi dosyalarını tutmak. c) Kurumun arşiv hizmetlerini yürütmek. ç) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15 inci maddesi ve diğer mevzuatla mali hizmetler birimi ve strateji geliştirme birimlerine verilen görevleri yapmak. d) Personelin izin ve emeklilik işlemlerini yürütmek. e) Kurumda çalışan personelin özlük işleri ile sağlık ve sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek. f) Kurumun görev alanıyla ilgili hususlarda bilişim sisteminin kullanılmasını sağlamak. g) Kanunlarla verilen veya Başdenetçilik tarafından verilen diğer işleri yapmak sayılı Kanunda öngörüldüğü şekliyle Kurumumuzun organizasyon şeması Şekil 1 de yer almaktadır. 9

11 Şekil 1- Kamu Denetçiliği Kurumu Organizasyon Şeması Ancak, 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu nda Kurumumuzun ana hizmetlerini yerine getirmede yardımcı ve danışma faaliyetlerini sunacak diğer birimler ayrıntılı olarak tanımlanmamıştır. Bu bağlamda, kuruluş amacımızın gerçekleştirilmesinde kurumsallaşmanın sağlanarak daha etkin ve verimli bir hizmet sunumunun sağlanması vebirimlerin işbirliği ve uyum içerisinde çalışması için Kamu Başdenetçiliği Makamının 14/08/2013 tarihli ve 61 sayılı onayı ile Kamu Denetçiliği Kurumu Teşkilat Yapısının Oluşturulmasına ve Personelin Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönergesi yürürlüğe konularak Başdenetçiliğe ve Genel Sekreterliğe bağlı hizmet birimleri oluşturulmuştur. Söz konusu Yönerge çerçevesinde düzenlenen Kamu Denetçiliği Kurumu Organizasyon Şeması Şekil 2 de gösterilmektedir. 10

12 Şekil 2-Teşkilat Yönergesi Kapsamında Kamu Denetçiliği Kurumu Organizasyon Şeması KAMU BAŞDENETÇİLİĞİ Kamu Başdenetçisi M. Nihat ÖMEROĞLU Özel Kalem Birimi Hukuk Müşavirliği Kamu Denetçisi Zekeriya ASLAN Kamu Denetçisi Serpil ÇAKIN Kamu Denetçisi Mehmet ELKATMIŞ Kamu Denetçisi A. Cengiz MAKAS Kamu Denetçisi Muhittin MIHÇAK GENEL SEKRETERLİK Genel Sekreter İsmail ALTINTAŞ Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu Yönetim Hizmetleri Birimi İnsan Kaynakları ve Eğitim Bürosu Destek Hizmetleri Bürosu Strateji Geliştirme Birimi Stratejik Yönetim Bürosu Bilgi İşlem Bürosu AB ve Dış İlişkiler Birimi Uluslararası ve İkili İlişkiler Bürosu Proje Bürosu Şikâyet ve Dağıtım Bürosu İç Kontrol Bürosu Bütçe ve Muhasebe Bürosu 11

13 3. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR Kurulmasından bu yana iki yıl geçmesine karşın Kurumumuz bilişim altyapısına ve teknolojiye verdiği öneme istinaden çok sayıda uygulamayı hayata geçirmiştir. Bu kapsamda 2014 yılında gerçekleştirilen faaliyetlerden bazıları aşağıda belirtilmiştir. Elektronik Belge Yönetim Sistemi Kurumumuz, iyi yönetim ilkelerini hayata geçirmek ile kırtasiyeciliğin, zaman ve maliyet israfının engellenmesi adına, her türlü belgenin elektronik ortamda hazırlanması ve arşivlenmesi için Elektronik Belge Yönetim Sistemine (EBYS) geçiş çalışmaları tamamlamış olup, EBYS 02 Ocak 2014 tarihi itibariyle kullanmaya başlamıştır. Sistemin eksikliklerinin giderilmesi ve geliştirilmesi çalışmaları devam etmiştir. Ayrıca Kurumumuza yeni başlayan personel için e- imza sertifika işlemleri tamamlanmış, yine EBYS ile ilgili eğitimler verilmiş, EBYS ye uyum çalışmaları yapılmıştır. Web Sayfası ve Sosyal Medya UNICEF ile birlikte yürütülen proje kapsamında, çocukların Kurumumuz hakkında bilgi sahibi olmaları ve Kurumumuza kolay erişimlerini sağlamak için mevcut internet sayfamıza ek olarak ayrıca tasarlanan Çocuk Denetçiliği (www.kdkcocuk.gov.tr) internet sayfası 23 Nisan 2014 tarihi itibari ile yayına başlamıştır. Yine bu sayfa üzerinden şikâyet başvurusu alınmaya başlanmıştır. Internet sayfamızın Görme Engelli versiyonları da kullanıma sunulmuştur. Ayrıca, görünüm ve içerik ekleme ile ilgili çalışmalar devam etmekte olup, bu kapsamda internet sayfaları tasarlanmıştır. Ayrıca sosyal paylaşım alanlarında kullanılmak üzere bilgilendirme programları hazırlanmaktadır. Haklar Kültürü nü oluşturmak ve farkındalığı arttırmak için basın kuruluşları ile aktif bir şekilde paylaşımlarını sürdüren Kamu Denetçiliği Kurumu, çağın gerektirdiği yeni nesil iletişim ağlarında da yerini almıştır. Kurumumuz, 2014 yılı Temmuz ayında sosyal medya hesaplarını yönetmesi için geçici görevle personel tahsis etmiştir. Hizmetlerimizin yaygınlaştırılması, tanınırlığımızın artırılması adına Facebook, Twitter, Instagram ve Youtube gibi Sosyal Medya adresli Sosyal Medya hesapları oluşturulmuştur. Kurumun Sosyal Medya Hesaplarına Ait Adresler

14 Bilgi İşlem Altyapısı Şubat 2014 itibarıyla taşındığı daimi hizmet binasında gerekli olan donanım tespit edilerek hızlıca temin edilmeye devam edilmiştir. Bilgi işlem alt yapısı ile ilgili olarak yeni binamızda hizmet verecek olan sistem odalarının kurulumu yapılarak kablolama işlemi gerçekleştirilmiş, sunucuların fiziki ve programsal kurulumları ile kablosuz ağ yapısının kurulumu sağlanmış, kurumdaki bilgisayarlar, yazıcılar, fotokopi makineleri, projeksiyon cihazlarının kurulum ve tanımlama işlemleri yapılmıştır. Turnike ve kamera sistemlerinin ayarlamaları yapılarak, devreye alınması sağlanmıştır. Yeni başlayan personel için alımlar yapılarak (bilgisayar, yazıcı gibi) kurulumları tamamlanmıştır. Sunucu hizmeti gerektiren posta, web, EBYS, e-başvuru kendi sunucularımız üzerine taşınarak, hizmetin Kurumumuz üzerinden yapılması sağlanmıştır. Kurum otomasyonunun oluşturulabilmesi adına Kurum ihtiyaçları doğrultusunda Ziyaretçi Giriş Takip, Kurum Araçlarının Takibi, Mernis Kimlik Bilgisi ve Adres Sorgulama, Kütüphane programları yazılarak, kullanıma sunulmuştur. Yine Kütüphane Yazılımı için kütüphanede bulunan tüm yayınların sisteme aktarılması tamamlanmıştır. Ayrıca, Kurumumuzun 2014 Aralık sonu itibariyle mevcut donanım bilgileri Tablo 1 de yer almaktadır: Tablo 1- Donanım Verileri ÜRÜN TİPİ ADEDİ Masaüstü Bilgisayar 97 Dizüstü Bilgisayar 140 Mobil Yazıcı 1 Siyah Beyaz Yazıcı 110 Çok Fonksiyonlu Yazıcı 4 Renkli Yazıcı 2 Fotokopi Cihazı 9 Tarayıcı 3 Faks 10 Sunucular 4 Depolama Ünitesi 1 Güvenlik Duvarı 1 Omurga (Backbone) 1 Switch 16 Switch (Kablosuz) 12 13

15 4. İNSAN KAYNAKLARI Kurumumuz, 143 kadrolu ve 31 geçici personel olmak üzere toplam 174 personel ile faaliyetlerini yürütmekte olup; 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla personelimize ait doluluk, unvan, cinsiyet ve eğitim vb. durumlarına ait dağılımları gösterir tablolar aşağıda yer almaktadır. Tablo 2- Personel Sayıları Dolu Kadro Geçici Personel Kamu Denetçiliği Kurumu Şekil 3- Personel Sayıları Dolu Kadro Geçici Personel Tablo 3- Personelin Unvana Göre Dağılımı Dolu Kadro Geçici Personel Kamu Başdenetçisi 1 - Kamu Denetçisi 5 - Genel Sekreter 1 - Tetkik Hâkimi - 7 Hâkim - 2 Cumhuriyet Savcısı - 1 Hukuk Müşaviri 1 - Kamu Denetçiliği Uzmanı/Uzman 62 7 Kamu Denetçiliği Uzman Yrd Avukat 1 - İdari Personel TOPLAM

16 Tablo 4- Personelin Cinsiyetlerine Göre Dağılımı Cinsiyet Kadrolu Personel Sayısı Geçici Personel Sayısı Dağılım Oranı Kadın % 40,23 Erkek % 59,77 TOPLAM % 100 Şekil 4- Personelin Cinsiyetlerine Göre Dağılımı Kadın Kadrolu Personel Sayısı Erkek Geçici Personel Sayısı Tablo 5- Personelin Eğitim Durumlarına Göre Dağılımı Eğitim Durumu Kadrolu Personel Sayısı Geçici Personel Sayısı Dağılım Oranı Lise 3 - %1,73 Önlisans 3 2 %2,87 Lisans %73,56 Yüksek Lisans 34 1 %20,11 Doktora 2 1 %1,73 TOPLAM %100 15

17 Şekil 5- Eğitim Durumlarına Göre Dağılım Yüksek Lisans 20,11% Doktora 1,73% Lise 1,73% Önlisans 2,87% Lisans 73,56% Tablo 6- Personelin Yabancı Dil Seviyesine Göre Dağılımı Kadrolu Personel Sayısı Geçici Personel Sayısı Dağılım Oranı Yok 3 - %1,73 Temel % 30,46 Orta %40,23 İyi 24 3 % 15,52 İleri düzey 19 2 % 12,06 TOPLAM Şekil 6. Personelin Yabancı Dil Seviyelerine Göre Dağılımı Yok Temel Orta İyi İleri düzey Kadrolu Personel Sayısı Geçici Personel Sayısı 16

18 Tablo 7- Atanan Personelin Hizmet Yıllarına Göre Dağılımı Kadrolu Personel Sayısı Dağılım Oranı 0-5 Yıl 49 %34, Yıl 40 %27, Yıl 37 %25, Yıl 9 %6, Üstü 8 %5,59 TOPLAM 143 %100 Şekil 7- Atanan Personelin Hizmet Yıllarına Göre Dağılımı 27,97% 34,27% 25,87% 5,59% 6,29% 0-5 YIL 5-10 YIL YIL YIL 20- ÜSTÜ 5. SUNULAN HİZMETLER 5.1 Başdenetçilik Birimlerince Sunulan Hizmetler Başdenetçilik, görev bakımından Kurumumuzun ana hizmeti olan şikâyet işlemlerinin yürütüldüğü birimdir. Şikâyet işlemleriyle ilgili olarak Kamu Başdenetçisi, Kamu Denetçileri ile kendilerine bağlı görev yapan uzman çalışma grupları 6328 sayılı Kanun ve Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde kendilerine verilen aşağıdaki görevleri yerine getirmektedir. Başdenetçinin görev ve yetkileri a) Kurumu yönetmek ve temsil etmek. b) Kuruma gelen şikâyetleri incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmak. c) Denetçiler arasında iş birliğini sağlamak ve uyumlu çalışmalarını gözetmek. ç) Denetçilerin görev alanına ilişkin olarak ortaya çıkan tereddütleri gidermek. 17

19 d) Birisi kadın ve çocuk hakları alanında görevlendirilmek üzere, denetçiler arasındaki iş bölümünü belirlemek ve gerektiğinde değiştirmek. e) Gerek gördüğünde şikâyet başvurusunu bizzat sonuçlandırmak. f) Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikleri hazırlamak ve gerektiğinde değişiklik yapmak. g) Yıllık raporu hazırlamak ve Komisyona sunmak. ğ) Yıllık raporu beklemeksizin gerek gördüğü konularda özel rapor hazırlamak. h) Raporları kamuoyuna duyurmak. ı) Kurumun faaliyetleri hakkında açıklama yapmak. i) Yokluğunda kendisine vekâlet edecek denetçiyi belirlemek. j) Genel Sekreteri ve diğer personeli atamak. k) Genel Sekreter, uzman ve uzman yardımcılarının görevleri sebebiyle bir suç işledikleri öne sürüldüğü takdirde ceza soruşturması ve kovuşturması yapılabilmesi için izin vermek. l) Bilirkişi görevlendirmek ve tanık ya da ilgili kişileri dinlemek. m) İhtiyaç duyulan iş ve konularla ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarındaki personelin geçici olarak görevlendirilmesini istemek. n) İnceleme ve araştırma konusuyla ilgili olarak idareden bilgi ve belge istemek. o) İnceleme ve araştırma konusuyla ilgili olan devlet sırrı niteliğindeki bilgi ve belgeleri yerinde incelemek veya görevlendireceği denetçiye inceletmek. ö) 22 nci madde kapsamında yerinde inceleme ve araştırma yapmak. p) İstenen bilgi ve belgeleri vermeyenler hakkında ilgili merciden soruşturma açılmasını istemek. r) Gerekli görülen yerlerde büro açılmasına karar vermek. s) Kurumun görev alanıyla ilgili olarak uluslararası işbirliğine ilişkin çalışmaları yürütmek. ş) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak Kamu Denetçiliği Birimleri Kamu Denetçilerin görev ve yetkileri a) Görevlendirildikleri konu veya alanlara ilişkin şikâyetleri incelemek, araştırmak ve Başdenetçi ye önerilerde bulunmak. b) İnceleme ve araştırma konusuyla ilgili olarak idareden bilgi ve belge istemek. c) İstenen bilgi ve belgeleri vermeyenler hakkında ilgili merciden soruşturma açılmasını istemek. ç) Gerek gördüğü konularda özel rapor hazırlamak ve Başdenetçi ye sunmak. d) Başdenetçi tarafından görevlendirilmesi hâlinde Kurumun faaliyetleri hakkında açıklama yapmak. e) Bilirkişi görevlendirmek ve tanık ya da ilgili kişileri dinlemek. f) Başdenetçi tarafından görevlendirilmesi hâlinde devlet sırrı niteliğindeki bilgi ve belgeleri yerinde incelemek. g) 22 nci madde kapsamında yerinde inceleme ve araştırma yapmak. ğ) Başdenetçiye, yokluğunda vekâlet etmek. h) Kanunda verilen görevlerin yapılmasında Başdenetçi ye yardımcı olmak. ı) Başdenetçi tarafından verilen diğer görevleri yapmak. Kamu Denetçiliği Uzmanlarının görev ve yetkileri a) Uzman ve uzman yardımcıları, Başdenetçi veya denetçiler tarafından verilen görevleri yerine getirir. 18

20 b) Uzman ve uzman yardımcıları, Kurumun aslî hizmetlerini yürütmek üzere Kamu Denetçiliği Uzmanlığı Yönetmeliğinde belirtilen görevleri yapar. Kamu Başdenetçisi, Beş Kamu Denetçisi ve kendilerine bağlı çalışan uzmanlardan oluşan Kamu Denetçiliği Birimlerince şikâyet başvurularına ilişkin yürütülen işlemlere ait bilgiler Faaliyet ve Proje Bilgileri bölümünde yer almaktadır. Yine söz konusu birimlerce şikâyet işlemlerinin haricinde yürütülen faaliyetlere Kurumsal Yapılanma, Kurumsal Tanıtım ve Toplantılar ile Uluslararası ve Dış İlişkiler başlıklarının altında yer verilmektedir Özel Kalem Birimi Özel Kalem Birimi, Kamu Başdenetçisi nin resmi ve özel yazışmalarının yürütülmesi, her türlü protokol ve tören işleri ile ziyaret, davet, karşılama, ağırlama, uğurlama, milli ve dini bayramlarla ilgili düzenlemelerin yapılması ve diğer kuruluşlarla koordine edilmesi hizmetlerini yerine getirmektedir. Ayrıca Kamu Başdenetçilik makamına ulaşan tavsiye ve ret kararlarına ilişkin evrak, kayıt işlemleri ile istatistikî verilerin tutulmasını gerçekleştirmektedir. Kamu Başdenetçisi nin kurumsal düzeydeki Kamu Denetçileriyle mümkün olduğunca haftada bir yapılan Haftalık Koordinasyon Toplantısı, Koordinatör Uzmanlarla belirli dönemlerde gerçekleştirdiği Değerlendirme Toplantıları ve Uzmanlarla Aylık Değerlendirme Toplantılarının organize edilmesi, gündem ve toplantı tutanaklarının oluşturulması işlemlerini yürütmektedir Hukuk Müşavirliği Hukuk Müşavirliği, 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre belirtilen hukuk hizmetlerini yerine getirmektedir. Bu kapsamda; Kurum içi hazırlanan mevzuat, sözleşme ve şartname taslaklarını, uyuşmazlıklara ilişkin işleri inceleyip hukuki görüş belirtmekte, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri almakta, Kurumun taraf olduğu adli ve idari davalarda, iç ve dış tahkim yargılamasında, icra işlemlerinde ve yargıya intikal eden diğer her türlü uyuşmazlıklarda Kurumumuzu temsil etmekte, diğer kamu idarelerince hazırlanan mevzuatlara Kurumumuz adına görüş verilmesini sağlamakta ve soru önergelerinin cevaplandırılması işlemlerini yürütmektedir. 5.2 Genel Sekreterlikçe Sunulan Hizmetler Genel Sekreterlik, Kurumun idari ve mali işleriyle sekretarya hizmetlerini yerine getirmekten sorumludur. Bu çerçevede, Kamu Başdenetçiliği Makamının 14/08/2013 tarihli ve 61 sayılı onayı ile Kamu Denetçiliği Kurumu Teşkilat Yapısının Oluşturulmasına ve Personelin Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönergesi kapsamında oluşturulan Genel Sekreterliğe bağlı hizmet birimlerince sunulan hizmetler aşağıda yer almaktadır. 19

21 5.2.1 Yönetim Hizmetleri Birimi İnsan Kaynakları ve Eğitim Bürosu İnsan Kaynakları ve Eğitim Bürosu, ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeler çerçevesinde atama, nakil, ilerleme, terfi, yer değiştirme, intibak, geçmiş hizmet değerlendirmeleri ve emeklilik gibi personel hareketleri işlemlerinin yanı sıra personel istatistik bilgilerini üreterek Kurumumuz insan kaynaklarının yönetimi konusunda yönetime doğru, güvenilir ve güncel bilgi sunmakta, kadrolara ilişkin iptal-ihdas işlemlerini gerçekleştirmekte ve eğitim planlarının koordinasyonunu sağlamaktadır Destek Hizmetleri Bürosu Destek Hizmetleri Bürosu, giden evrak ve arşiv işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesi, satın alma, bakım-onarım, temizlik, yemek, ısınma, aydınlatma, haberleşme, ulaşım, güvenlik hizmetlerinin sağlanması, sivil savunma ve seferberlik hizmetlerinin planlanması, toplantı ve organizasyonlarla ilgili işlerin yerine getirilmesi, teknik donanımının düzenli ve sürekli çalışmasının sağlanması ve Kurumumuz mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin kayıtların tutulması görevlerini yerine getirmektedir Şikâyet Başvuru ve Dağıtım Bürosu Şikâyet Başvuru ve Dağıtım Bürosu, Kuruma yapılan şikâyet başvurularının kaydının yapılarak, numara ve dosyalamasının gerçekleştirildiği ve şikâyet başvurularının iş bölümü esaslarına göre ilgili Kamu Denetçisine verilmesi işlemlerinin yerine getirildiği birimdir. Şikâyet Başvuru ve Dağıtım Bürosu aynı zamanda Kurumumuzun gelen evrak ve dağıtım hizmetlerini de yürütmektedir Strateji Geliştirme Birimi Stratejik Yönetim Bürosu Stratejik Yönetim Bürosu, Kurumun stratejik planlama çalışmalarını yürüterek Stratejik Plan ile İdare Faaliyet Raporu nun hazırlanması, performans analizlerinin yapılması, kalite ölçütlerinin geliştirilmesi, kamu hizmet envanteri ve hizmet standartlarının hazırlanması, standart dosya plan kodları ile idari birim kimlik kodlarının belirlenmesi ve kullanılmasının sağlanması hizmetlerini gerçekleştirmektedir İç Kontrol Bürosu İç Kontrol Bürosu, Kurumda iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi çalışmalarının yapılması, Kurumumuzun görev alanına ilişkin konularda standartların hazırlanması, amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirlerin önerilmesi, ön mali kontrol görevinin yürütülmesi ve Kurumumuz faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunun izlenmesi ve değerlendirilmesi hizmetlerini yürütmektedir Bütçe ve Muhasebe Bürosu Bütçe ve Muhasebe Bürosu, Kurumun performans esaslı bütçesinin hazırlanmasını, bütçe görüşmeleri öncesi hazırlıklarının ve görüşme sonrası işlemlerinin yürütülmesini, yıl başında 20

22 ayrıntılı harcama ve finans programlarının hazırlanmasını, yıl içinde bütçe uygulamaları ve sonuçlarının izlenmesini, yatırım programlarının yürütülmesini, mali istatistiklerin hazırlanmasını, mali yıl sonunda bir önceki yıl kurum kesin hesabının çıkarılmasını sağlamaktadır. Kurumumuz muhasebe hizmetleri 2014 yılında TBMM Saymanlığınca yürütülmüştür Bilgi İşlem Bürosu Bilgi İşlem Bürosu, Kurumumuzun bilgi işlem alt yapısının oluşturulması, kurum web sayfasının geliştirilmesi, veri tabanının oluşturulması, donanım ihtiyaç analizlerinin yapılması, yazılım ve programlama işlemlerinin yürütülmesi, elektronik belge yönetim sisteminin ve diğer yazılımların sağlıklı bir şekilde uygulanmasının sağlanması, donanımların kurulumu, çalışır hale getirilmesi ve çalışır durumda tutulması gibi hizmetleri sunmaktadır AB ve Dış İlişkiler Birimi Uluslararası ve İkili İlişkiler Bürosu Uluslararası ve İkili İlişkiler Bürosu, Kurumun dış ilişkileri ve uluslararası etkinliklerinin yürütülmesi için gerekli olan desteğin yerine getirilmesi, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile eş güdüm sağlanması, protokol hizmetlerinin yerine getirilmesi, Kurumun faaliyet alanıyla ilgili uluslararası kurum ve kuruluşların çalışmalarının ve uluslararası gelişmelerinin takip edilmesi, Avrupa Birliği ile ilgili konularda müzakerelere ilişkin hazırlıkların yapılması, toplantılara katılım sağlanması ve alınan kararlarla ilgili olarak uyum ve uygulama çalışmalarının yürütülmesi hizmetlerini gerçekleştirmektedir Proje Bürosu Proje Bürosu, Kurumumuzun yurtdışı faaliyetleri kapsamında Avrupa Birliği, uluslararası kuruluşlar ve diğer ülkelerle yürüttüğü projeler ile programların hazırlanması, projelerin uygulanması ve yürütülmesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli koordinasyonun sağlanması hizmetlerini yürütmektedir Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu, Kurumumuzun basın ve hakla ilişkiler sistemine ilişkin çalışmaların planlanması, basın toplantılarının düzenlenmesi, toplantıların duyurulması ve gerekli bilgi notlarının hazırlanması, kamuoyuna yönelik olarak Kurumumuzu ve hizmetlerini tanıtıcı, bilgilendirici süreli yayın, broşür, yazı, fotoğraf, slayt, film, video çekimi, kitapçık gibi dokümanların hazırlanması, bunların arşivlenmesi, basında yer alan haberlerin derlenmesi, gerekli durumlarda tekzip yayınlanması, bilgi edinme başvurularının cevaplandırılması ile kurumun kütüphane ve yayın işlemlerinin yürütülmesi hizmetlerini sağlamaktadır. 21

23 6. YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ Kurumumuz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli II Sayılı Cetvelde yer alan özel bütçeli bir kurum olup, bünyesinde Başdenetçilik ve Genel Sekreterlik olmak üzere iki harcama birimi bulunmaktadır. Bu birimlerin harcama yetkililiği görevi Genel Sekreter tarafından yürütülmektedir. mali kontrol yapılmaktadır. İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelikte belirtilen mali karar ve işlemlerin ön mali kontrolleri Genel Sekreterlik tarafından yapılmaktadır. Ayrıca, Kurumumuz harcama birimleri tarafından, Ödeme Emri Belgeleri ve ekleri üzerinde ön İç Kontrol kapsamında; Kurumumuzun kuruluşundan itibaren geçen süreç içerisinde Kontrol Ortamı ile Bilgi ve İletişim Standartlarına ilişkin genel şartların da bir kısmını sağlayacak şekilde çalışmalar yürütülmüştür. Bu çalışmalardan bazıları aşağıda belirtilmiştir. o Personel alım süreci ve hizmet binasına ilişkin işlemler yürütülmüştür. o Etik Kurulu kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır. o Tüm personelimize etik ilkeler hakkında eğitim verilmiştir. Kamu Denetçiliği Uzman ve Uzman Yardımcılarına eğitimler verilmiştir. o Genel Sekreterlik alt birimleri oluşturulması ve görev dağılımlarının belirlenmesi amacıyla Kamu Başdenetçilik Makamı onayı alınarak birimler ve bürolar oluşturulmuştur. o Şikâyet başvurularına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla yönetmelik ve genelgeler çıkarılmıştır. o Yetki devirlerine ilişkin usul esasları belirlemek amacıyla İmza Yetkileri Yönergesi çıkarılmıştır. o Kurumumuzun bilgi işlem sistemi kurulmuş ve resmi web sayfası oluşturulmuştur. Evrak yönetim, insan kaynakları yönetim ve şikâyet başvuru sistemi kullanılmaya başlanmıştır. o Kurumumuz bütçesinin ve mali sisteminin oluşturulmasına ve uygulamasına yönelik çalışmalar yürütülmüştür. o Yıllık Rapor ve Faaliyet Raporları hazırlanarak TBMM ve kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. o Stratejik Planlama Ekibi oluşturulmuş, söz konusu ekibin çalışma usul ve esaslarının yer aldığı yönerge hazırlanmış ve yayımlanan iç genelge ile stratejik planlama süreci başlatılarak tüm personele duyurulmuştur. İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar da ön mali kontrole tabi olduğu belirtilen karar ve işlemlerin belirlenen işlem türleri ve limitler itibarıyla ön mali kontrolleri yapılmaktadır. o İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar da yer alan ön mali kontrol limitlerinin ve ön mali kontrole tabi tutulan işlem türlerinin Kurumumuzda farklı uygulanmasına yönelik araştırmalar yürütülmüştür. 22

24 Genel Sekreterlik ve Kamu Başdenetçiliği harcama birimlerinin bütçelerinden kaynak kullanılarak yapılan harcamalarda ihtiyaç duyulan alanlara ilişkin ilgili birimlere (Kamu Denetçilikleri, Genel Sekreterlik, Özel Kalem Birimi, Strateji Geliştirme Birimi, Yönetim Hizmetleri Birimi, AB ve Dış İlişkiler Birimi) bilgilendirme ve danışmanlık faaliyeti yürütülmektedir. Stratejik plan hazırlıkları kapsamında oluşturulan ekip çalışmalarına başlamış olup, ilk stratejik planımız dönemini kapsayacaktır. Kurumumuzda etkili bir iç kontrol sisteminin oluşturulmasını ve devamını teminen stratejik plan ve hazırlanacak diğer kurumsal belgelerle birlikte İç Kontrol Eylem Planının da 2015 yılı sonuna kadar hazırlanması ve uygulamaya konulması planlanmaktadır. 23

25 BÖLÜM II AMAÇ VE HEDEFLER A. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER Kurumumuz Stratejik Planı için hazırlık çalışmaları devam etmekte olup, gerek ana hizmetimiz olan şikâyet başvurularına gerekse diğer faaliyetlerimize ilişkin amaç ve hedeflerimiz henüz belirlenmediğinden 2014 yılı Faaliyet Raporumuzda amaç ve hedefler yer almamaktadır. Ancak, asli görevi olan şikâyet başvurularını insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idarelere önerilerde bulunmakla yetkili ve görevli olan Kurumumuz, bu görevlerini yerine getirirken eşitlik, tarafsızlık, şeffaflık gibi iyi yönetim ilkelerini uygulamalarına yansıtmaya devam etmekte olup, bu ilkeleri temel politika ve öncelikleri olarak benimsemiştir. Yaptığı tüm çalışmalar ile aldığı kararların olumluluğunu teyit eden özel ve uluslararası raporların varlığı ise temel politikalarımızın isabetli olduğunu göstermektedir. Bunlardan bazılarına aşağıda yer verilmiştir. Avrupa Komisyonu 2014 Türkiye İlerleme Raporu Ekim ayı başında açıklanan 2014 yılı İlerleme Raporu nda, yapılan değerlendirmelerden, Ombudsmanlık çalışmalarının Komisyon tarafından yakından takip edildiği ve Kurumumuzun vermiş olduğu kararlar ve gerçekleştirdiği faaliyetlerle ülkemizin AB üyelik sürecine olumlu katkı sağlamaya başladığı anlaşılmakta olup, Kurumumuz faaliyetlerine ilişkin olumlu eleştiriler yapılmıştır. Raporda, Kuruma yapılan başvurulara ve kurum kararlarına ilişkin istatistiki bilgiye yer verilerek Kurumun tavsiye kararlarında; masumiyet karinesi, düşünce, vicdan ve din özgürlüğü, toplanma özgürlüğü, kolluk kuvvetlerinin aşırı güç kullanımının engellenmesi 24

26 gibi temel demokratik ilkeleri içeren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına atıfta bulunulduğu ifade edilmiştir. Ayrıca Kurumun, Gezi Parkı protestoları çerçevesinde gündeme gelen kolluk kuvvetlerinin güç kullanımına ilişkin yasal düzenlemenin Avrupa standartlarına taşınması gerektiğini tavsiye eden bir rapor hazırladığına değinilmiş, Kurum çalışmalarının vatandaşların temel haklar konusunda farkındalığını artırmaya sağladığı katkıdan ve AİHM kararları doğrultusunda tavsiye kararları alındığından olumlu bir şekilde bahsedilerek toplumdaki farkındalığı arttırmaya ve sivil toplumun Kuruma duyduğu güveni pekiştirmeye yönelik çalışmalara devam edilmesi tavsiye edilmiştir. Türkiye İlerleme Raporuna İlişkin Avrupa Parlamentosu İlke Kararı 2013 Türkiye İlerleme Raporu na ilişkin Avrupa Parlamentosunun 12 Mart 2014 tarihli ilke kararının Kopenhag Kriterlerine Uyum başlığı altında, anayasal hak ve özgürlükleri korumaya yönelik ilave mekanizmaların kurulmasından ve bu çerçevede Kamu Denetçiliği Kurumunun 2013 yılında faaliyete geçmiş olmasından memnuniyet duyulduğu ifade edilmektedir. Raporda ayrıca, Gezi Parkı olaylarında kolluk kuvvetlerinin aşırı güç kullanımı iddialarına ilişkin yargı organlarının yanı sıra Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından da araştırma ve inceleme yürütülmesi olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmiştir. ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye 2013 İnsan Hakları Raporu ABD Dışişleri Bakanlığının Demokrasi, İnsan Hakları ve İşçi Bürosu her yıl çeşitli ülkelerde insan hakları uygulamalarını incelemekte ve sonuçlarını hazırlanan bir raporla kamuoyuna duyurmaktadır. 27 Şubat 2014 tarihinde yayımlanan Rapor da Kurumumuz çalışmalarına da yer verilmiştir. Raporda, Kurumumuzun Haziran 2012 de kurulduğu ve 2013 yılı Nisan ayı itibarıyla şikâyet başvurularını kabul ettiği ifade edilerek görev ve faaliyet alanı hakkında bilgi verilmiştir. Kurumumuzun idareden kaynaklanan problemleri bağımsız ve tarafsız bir şekilde inceleyerek idareye tavsiyelerde bulunduğunun belirtildiği Rapor da ayrıca, Avrupa Birliği İlerleme Raporu na da atıf yapılmış ve Rapor da yer alan Kurumun toplum nezdinde güvenilirliğinin sağlanması, resen incelemede bulunabilmesi ve tavsiye kararlarının Parlamento tarafından takip edilmesi yönündeki tavsiyelerin öneminin altı çizilmiştir. 25

27 BÖLÜM III FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A. MALİ BİLGİLER 1. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Kurumumuza, 6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile ,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içinde ,00 TL ödenek eklenmiş olup, toplam ,00 TL ödenek mevcuttur. Bu ödeneğin ,00 TL (%90.8) harcanmıştır. Kalan ,00 TL ödenek ise mahsup dönemi sonunda iptal edilerek banka hesabımıza nakit olarak aktarılacaktır yılı ödenekleri ağırlıklı olarak personel giderleri ile mal ve hizmet alımlarında yoğunlaşmaktadır. Bu ödenekler, faaliyetlerimiz ve işleyişte sürekliliği sağlamak amacı ile yıl içerisinde kullanılmıştır. Kurumumuza yeni başlayan uzman yardımcıları ve diğer personel sayısındaki artış nedeniyle personel giderlerinde beklenenin üzerinde bir harcama gerçekleşmiştir. Yıl sonunda ödeneklerin kullanılma oranı % 90.8 olarak gerçekleşmiş olup, mali sorumluluk gerektiren ödenek üstü harcamamız bulunmamaktadır. Kurumumuzun 2014 yılı bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı ve gerçekleşme oranları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 2. TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 2.1 Genel Düzeyde Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Tablo Yılı Ödenek ve Harcama Dağılımı Ekonomik Kod Gider Türü Toplam Ödenek Toplam Ödenek İçindeki pay(%) Harcama Ocak-Aralık Harcamalarının Toplam Ödeneğe Oranı 01 Personel Giderleri ,00 % ,00 %99, Sos. Güv. Kur. Dev. Prim. Gid. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 % ,00 %99, ,00 % ,00 %79 05 Cari Transferler ,00 % ,00 %93,7 06 Sermaye Giderleri ,00 % ,00 %87,8 TOPLAM ,00 % ,00 %90,8 26

28 Şekil Yılı Toplam Ödeneklerin Ekonomik Kod 1 Düzeyine Göre Dağılımı 2014 YILI ÖDENEK VE HARCAMALARI PERSONEL GİDERLERİ SGK DEVLET PRİMİ GİD. MAL VE HİZMET ALIM GİD. CARİ TARNSFERLER SERMAYE GİDERLERİ ÖDENEK ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL HARCAMA ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL Maliye Bakanlığının 11/06/2014 tarih ve 390 sayılı yazısı ile tüm kamu kurumları ile birlikte Kurumumuzda da bütçe hazırlık çalışmaları başlamıştır. Bu kapsamda bütün birimlerimizden gelen teklifler değerlendirilmiş, hazırlanan kurum bütçe teklifi Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün e-bütçe sistemine kaydedilmiş ve yazılı olarak da gönderilmiştir sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Kurumumuza tahsis edilen TL ödeneğin dağılımı aşağıdaki gibidir: Tablo Yılı Tahsis Edilen Bütçe 2015 Yılı Bütçesi Toplam Ödenek İçindeki pay(%) Personel Giderleri %47 SGK ya Devlet Primi Giderleri %5 Mal ve Hizmet Alımı %40 Cari Transfer %2 Sermaye Giderleri %6 TOPLAM %100 27

29 Şekil Yılı Tahsis Edilen Bütçe PERSONEL GİDERLERİ SGK DEVLET PRİM MAL VE HİZMET ALIM CARİ TRANSFER SERMAYE GİDERLERİ 2015 YILI KBÖ Tablo Yılı Başdenetçilik Ekonomik Kod 1. Düzeye Göre Ödenek ve Harcama Dağılımı Ocak-Aralık Harcamalarının Ekonomik Toplam Gider Türü Harcama Yılı Toplam Kod Ödenek Ödeneğine Oranı (%) 01.1 Personel Giderleri , Sos. Güv. Kur. Dev. Prim. Gid , Yolluklar , Temsil Tanıtma ,7 TOPLAM , ,00 90,2 Tablo Yılı Kamu Başdenetçiliğine Tahsis Edilen Bütçe BAŞDENETÇİLİK 2015 Yılı Bütçesi Personel Giderleri SGK ya Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alımı TOPLAM

30 Şekil 10- Başdenetçilik 2014 Yılı ve 2015 Yılı Ödeneklerinin Karşılaştırması PERSONEL GİDERLERİ SGK DEVLET PRİM YOLLUKLAR TEMSİL VE TANITMA 2014 YILI TOPLAM ÖDENEK 2015 YILI KBÖ Tablo Yılı Başdenetçilik Ekonomik Kod 1. Düzeye Göre Ödenek ve Harcama Dağılımı 2014 TOPLAM ÖDENEK HARCAMA KALAN GERÇEKLEŞME YÜZDESİ 01.1 Personel Gideri , Sosyal Güv. Kur. Dev. Prim Gid , Tüketime Yönelik Mal ve ,3 Malzeme Alımları 03.3 Yolluklar , Görev Giderleri , Hizmet Alımları , Temsil Tanıtma , Menkul Mal Gayrimaddi Hak Alım Bakım ve Onarım Giderleri , Gayrimenkul Mal Bakım ve ,9 Onarım Giderleri 05.3 Kar Amacı Gütmeyen ,5 Kuruluşlara Yapılan Transferler 05.6 Yurtdışına Yapılan Transferler , Mamul Mal Alımları , Gayri Maddi Hak Alımları , Gayrimenkul Büyük Onarım ,9 Giderleri TOPLAM ,9 29

31 Tablo Yılı Genel Sekreterliğe Tahsis Edilen Bütçe GENEL SEKRETERLİK 2015 Yılı Bütçesi Personel Giderleri SGK ya Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Cari Transfer Sermaye Giderleri TOPLAM Şekil Yılı Genel Sekreterliğe Tahsis Edilen Bütçe Karşılaştırmaları PERSONEL GİDERLERİ SGK DEVLET PRİM MAL VE HİZMET ALIM CARİ TRANSFER SERMAYE GİDERLERİ 2014 YILI TOPLAM ÖDENEK 2015 YILI KBÖ 3. MALİ DENETİM SONUÇLARI 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği, üst yönetici ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkililerince, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde hazırlanan 2013 yılı Faaliyet Raporu, Maliye Bakanlığı ile Sayıştaya gönderilmiş olup, internet sitemizde yayımlanması suretiyle kamuoyuna duyurulmuştur. Rapor da, Kurumumuz hakkındaki genel bilgilerle birlikte; kullanılan kaynaklar, bütçe hedef ve gerçekleşmeleri, varlık ve yükümlülükler vb. faaliyetlere ilişkin bilgiler yer almaktadır. Ayrıca, yine 5018 sayılı Kanun un Dış Denetim başlıklı 68 inci maddesinde yer alan genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin hesap verme sorumluluğu çerçevesinde yönetimin malî faaliyet, karar ve işlemlerinin; kanunlara, kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluk yönünden incelenmesi ve sonuçlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine raporlanmasıdır. hükmü doğrultusunda Sayıştay Başkanlığınca gerçekleştirilecek olan Kurumumuzun mali denetim çalışmalarına 1 Temmuz 2014 tarihi itibarıyla başlanmıştır. 30

32 B. PERFORMANS BİLGİLERİ 1. FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ 1.1 KURUMSAL ALANDA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Kurumsal Yapılanma Kurumumuz, 2013 yılında olduğu gibi 2014 yılında da kurumsal yapılanma alanında çalışmalarına hız kesmeden devam etmiş olup, aşağıda yer alan faaliyetleri gerçekleştirmiştir: Şikâyetlere İlişkin 2013 Yılı Yıllık Raporu 6328 sayılı Kanunla kurulan Kurumumuzun, şikâyetlerin kabul edilmeye başladığı 29 Mart 2013 tarihinden bu yana, başvurularda öne çıkan konuları, arabuluculuk pratiği ile çözüme kavuşturduğu şikâyetleri, Tavsiye ve Ret Kararları örneklerini, şikâyetlere ilişkin genel istatistikleri, verilen kararlar temelindeki değerlendirmeleri ve önerilerini içeren 2013 Yılı Yıllık Raporu, TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon a 30 Ocak 2014 tarihinde sunulmuştur. Sunulan raporun Kurumumuzun tespit ve önerilerine yer verilen başlığında, verilen kararlar temelindeki değerlendirmeler ile idarenin etkin işleyişine katkıda bulunacak mevzuat değişikliği önerilerine ve iyi uygulama örnekleri çerçevesinde Kurumumuz mevzuatında görülen eksikliklere yer verilmiştir. Ayrıca 2014 yılına ilişkin yıllık rapor çalışmaları aynı titizlikle tamamlanmış olup, 2015 yılı Ocak ayı itibarıyla Karma Komisyon a sunulmuştur. Standart Dosya Plan Kodları 2005/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında, Kurum ana hizmeti olan şikâyet başvurularına ilişkin oluşturulan ve 2013/03 sayılı İç Genelge ile duyurulan KDK Ana Hizmetlerine İlişkin Standart Dosya Plan Kodları na süreçteki değişiklikler ve ihtiyaçlar nedeniyle, Kurumumuzda 02/01/2014 tarihi itibariyle hizmete giren EBYS sistemi ile birlikte güncellenmiş, 12/03/2014 tarihli ve 48 sayılı OLUR la son hali verilmiştir. Devlet Teşkilatı Veri Tabanı Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı tarafından yürütülen ve tüm kamu kuramlarının teşkilat yapılarının yer aldığı Devlet Teşkilatı Veri Tabanı nın alt yapısının değişmesi sebebiyle Kurumumuz teşkilat yapısının güncel durumu hakkında KAYSİS sistemine veri girişi yapılmıştır. 31

33 2013 Yılı Kurum İdare Faaliyet Raporu 5018 sayılı Kanunun 41. maddesi çerçevesinde hazırlanan ve hesap verilebilirlik ilkesi kapsamında genel hatlarıyla Kurumumuzun 2013 yılında yürüttüğü faaliyetler, projeler, amaç ve hedefler, organizasyon şeması, görev ve sorumluluklar, insan kaynakları, bilişim altyapısı, bütçeleme, sonuç ve değerlendirme ile iç kontrol güvence beyanını içeren ilk Kurum İdare Faaliyet Raporu, onaylanarak Nisan ayı itibariyle kurum web sayfamızda yayınlanmış ve tüm kamuoyuna duyurulmuştur. Ayrıca, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesi çerçevesinde Ocak ayı sonuna kadar hazırlanması gereken Birim Faaliyet Raporları kapsamında Genel Sekreterlik ve Başdenetçilik Birim Faaliyet Raporları hazırlanmıştır. KDK Çocuk İnternet Sayfasının Açılışı Korunmaya daha çok muhtaç gruplar dediğimiz kadın, çocuk ve engellilerimizin haklarını, temel hak ve özgürlüklerini korumada hassasiyetle davranan Kurumumuz, kamunun işlem ve eylemlerinden dolayı doğrudan hak kaybına uğrayan çocukların şikâyet başvurusunda bulunmadığı veya bulunamadığı hallerde temel şart olan menfaat şartını aramayıp müracaatını yeterli görmektedir. Bu kapsamda teknolojik imkanları kullanarak çocuklara ulaşmak ve onlar için görünür olmak amacıyla, onlara hitap edecek şekilde KDK Çocuk İnternet Sitesi hazırlanmıştır. Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından, çocukların idarelerle yaşadıkları sorunları çözebilmek, çocuk hakları ihlallerini izleyebilmek, çocukların sesini duymak ve duyurabilmek için UNICEF ile ortaklaşa hazırlanan KDK Çocuk internet sayfası, 22 Nisan 2014 tarihinde Başdenetçi M.Nihat ÖMEROĞLU, Çocuktan Sorumlu Denetçi Serpil ÇAKIN, UNICEF Türkiye Temsilcisi Dr. Ayman ABULABAN ve Kurum Temsilcileri ile STK temsilcilerinin katıldığı tanıtım toplantısı ile açılmıştır. Stratejik Plan Çalışmaları 5018 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi çerçevesinde oluşturulacak ve dönemini kapsayacak olan Stratejik Planına ilişkin hazırlık çalışmalarına başlanılmış olup bu kapsamda 2014 yılında; 32

34 o Kamu Başdenetçilik Makamının 10/02/2014 tarihli ve 30 sayılı Olur u ile katılımcılık ilkesi çerçevesinde Stratejik Plan Kurulu, Stratejik Plan Çalışma ve Yürütme Komitesi ve Koordinasyon Biriminden oluşan Kurumumuz Stratejik Planlama Ekibi oluşturulmuş ve söz konusu ekibin çalışma usul ve esaslarının yer aldığı yönerge hazırlanmış, o 03/03/2014 tarihli ve 2014/01 sayılı Stratejik Planlama Çalışmaları konulu genelge yayımlanarak Kurumumuzda "Stratejik Planlama Süreci" başlatıldığı tüm personele duyurulmuş, o Çalışmaların ilk adımı olarak 05/03/2014 tarihinde Stratejik Planlama Ekibi kapsamında yer alan Stratejik Plan Çalışma ve Yürütme Komitesi ilk toplantısını gerçekleştirmiş, toplantı neticesinde öncelikle stratejik planlama sürecine ilişkin bilgilendirme/eğitim ihtiyacı tespit edilmiştir. Ayrıca, danışmanlık hizmetiyle alakalı olarak komite üyelerince Kurumun kendi kaynaklarının kullanılmasına ve Eşleştirme Projesinden istifade edilmesine karar verilmiştir. Ancak, dönemini kapsayacak olan Stratejik Planımızın, kurumsallaşma sürecinin devam etmesi, belirlenecek stratejik amaç ve hedeflere ilişkin daha sağlıklı verilerin elde edilebilmesi için gerekli zamanın olmaması ve yurtdışı Ombudsmanlık Kurumlarının tecrübe ve deneyimlerinden yararlanılması kapsamında gerçekleştirilecek Eşleştirme ve UNDP Projelerinden maksimum düzeyde faydalanılması gibi önemli faktörler nedeniyle, 11/03/2014 tarih ve 1969 sayılı yazımızla iletilen dönemini kapsayacak şekilde 1 yıl ertelenmesi talebimiz, Kalkınma Bakanlığının 24/03/2014 tarihli ve 1302 sayılı yazısında ifade edildiği şekilde, olumlu değerlendirilmiştir. Kalkınma Bakanlığı Kurumsal ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanı Sayın Kutluhan TAŞKIN tarafından 05/06/2014 tarihinde Stratejik Plan Kuruluna ve tüm Kamu Denetçiliği personeline; Kamuda Stratejik Planlama konulu bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu toplantı, Stratejik Plan ın Kurumumuzun ilerleyen dönemlerindeki yol haritası niteliğindeki stratejik amaç ve hedefleri ile misyon ve vizyonunu belirleyecek temel doküman olması nedeniyle Kurumumuzun tüm kesimlerince en üst seviyede sahiplenilmesi ve bu alanda farkındalık oluşturulması açısından önem taşımaktadır. Ombudsman Akademik Dergisi Çalışmaları Kurumsallaşma ve Kurum farkındalığının oluşturulmasında önemli katkı sağlayacağı öngörülen Ombudsman adlı Kurum bültenimizin ilk sayısı 28 Mart 2014 tarihinde,, ikinci sayısı ise Aralık 2014 te yayımlanmıştır. Ombudsman Akademik isimli hakemli dergi 2014 yılı Aralık ayında yayımlanmıştır. Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcıları Tanışma Toplantısı Kurumumuz Konferans salonunda göreve yeni başlayan uzman yardımcıları ile 27 Haziran 2014 tarihinde bir tanışma toplantısı gerçekleştirilmiş, toplantıya Kamu Başdenetçisi M. Nihat ÖMEROĞLU, Kamu Denetçileri Mehmet ELKATMIŞ, Zekeriya ASLAN, Muhittin MIHÇAK ve Abdullah Cengiz MAKAS ile KDK uzman ve uzman yardımcıları katılmıştır. 33

35 Çalışan Anketi 2014 Kurumumuzun şekillenmesi ile bundan sonraki çalışmalarında yol gösterici olması kapsamında çalışanların üst düzeydeki idarecilerinden beklentilerinin, güçlü ve zayıf yönler ile iyileştirilmeye açık alanlarımızın tespit edilmesi, personelimizin memnuniyet derecelerindeki değişimin, yeni beklenti odaklarının tespiti ile Kurum geleceğine ilişkin yeni önerilerin alınması doğrultusunda, Kurumumuzda görev yapan tüm kesimlere hitap etmesi ve geri bildirimlerinin alınması bakımından Şirket Personeli Anketi ve KDK Çalışan Personel Anketi olmak üzere toplam iki ayrı çalışan anketi yapılmıştır. 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla tüm personele duyurulan anketlerin soru formları doldurulmak üzere e-posta yoluyla iletilmiş, anket verileri SPSS programı aracılıyla değerlendirilerek memnuniyet ve açık uçlu soruların analizlerinin yer aldığı Anket Raporları hazırlanmış ve sonuçlara ilişkin tüm personele sunum yapılmıştır. Hizmet içi Eğitim Programı Kamu Denetçiliği Kurumu personeline yönelik olarak; çalışanların bilgi, görgü ve becerilerini artırmak ile kurumsal aidiyet ve kurum kültürünün oluşturulmasını sağlamak amacıyla tüm kurum personelinin katılımıyla düzenlenen hizmet içi eğitim programlarının ikincisi Kasım 2014 tarihlerinde Antalya da gerçekleştirilmiştir. 5 gün süren eğitim programında katılımcılara; beden dili, kurumsal imaj, çalışanlarda aidiyet duygusunu geliştirme, kurumsal bağlılık, kurum kültürünü geliştirme, zamanı etkili kullanma teknikleri, müzakere teknikleri ve ikna becerileri konularında eğitimler verilmiştir Mevzuat Çalışmaları Kurumumuzun hizmetlerine ilişkin usul ve esasların belirlendiği ikincil mevzuat çalışmaları devam etmiş olup, hizmet kalitesinin devamında genel işleyişine yönelik mevcut yönergelerde ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli değişiklikler yapılmış ve yeni yönergeler hazırlanmıştır. Bu çerçevede; 29/03/2013 tarihinde yürürlüğe giren Kamu Denetçilerinin İş Bölümüne İlişkin Yönerge ihtiyaçlar kapsamında güncellenerek 22/01/2014 tarihi itibarıyla değişikliğe gidilmiş ve tüm personele duyurulmuştur. Yine 29/03/2013 tarihi itibariyle yürürlüğe giren İmza Yetkileri Yönergesi nde 03/11/2014 tarihi itibariyle değişikliğe gidilerek güncellenmiştir. Kamu Denetçiliği Kurumu Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Yönergesi hazırlanmış ve 18/04/2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kamu Denetçiliği Kurumu Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği 13/10/2014 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. 19/03/2013 tarihli ve sayılı mükerrer Resmi Gazete de yayımlanan KDK Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğine İlişkin Değişiklik Yönetmeliği taslak çalışmaları tamamlanmış, görüş için Devlet Personel Başkanlığına gönderilmiştir. 34

36 Kamu Denetçiliği Kurumu Personelinin Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilmesi Hakkında Yönetmelik ve Kamu Denetçiliği Kurumu Uzman Yardımcıları Yönetmeliği ile ilgili çalışmalar yapılarak taslak metinler hazırlanmış, ilgili Kurumların görüşleri alınmıştır Kurumsal Tanıtım ve Toplantılar Kurumumuzun kamuoyundaki tanınırlığının arttırılması, hizmet vereceği tüm kesimlere Kurumumuz ve şikâyet başvuru süreci kapsamında doğru bilinçlendirmenin yapılması ile yabancı ülke Ombudsmanlık Kurumlarının bilgi ve deneyimlerinin ikili işbirliğiyle aktarılması amacıyla yurt içi ve yurt dışında birçok faaliyet gerçekleştirilmiştir. Bunlardan bazıları aşağıda sunulmuştur. BM Türkiye Koordinatörü Ziyareti Kamu Başdenetçisi M. Nihat ÖMEROĞLU ve Kamu Denetçisi Serpil ÇAKIN tarafından 14 Ocak 2014 tarihinde Birleşmiş Milletler Türkiye Koordinatörü Kamal MALHATRU ile görüşme gerçekleştirilmiştir. BM İşkenceye Karşı Çalışma Toplantısı Ankara da 16 Ocak 2014 tarihinde birçok yerli ve yabancı kamu kurumları ve gönüllü kuruluşların yetkilileri ile akademisyenlerin yer aldığı Birleşmiş Milletlerin İşkenceye Karşı Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokol (OPCAT) Uyarınca Kurulacak Ulusal Önleme Mekanizmasının Etkin Olarak Gerçekleştirilmesine Yönelik Çalışma Toplantısı nın üçüncüsüne Kamu Denetçisi Mehmet ELKATMIŞ katılmıştır. Türkiye Belediyeler Birliği Belediye Akademisi Kamu Denetçisi Zekeriya ASLAN, Türkiye Belediyeler Birliği Belediye Akademisi tarafından 23 Ocak 2014 tarihinde Afyonkarahisar da düzenlenen Denetim Komisyonu Eğitimi ne konuşmacı olarak katılmış, Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından 29 Mart 2014 tarihinden itibaren yerel yönetimlerle ilgili şikâyet başvurularının kabul edilmeye başlanacağı bilgisini vermiştir. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilciliği Ziyareti Kamu Başdenetçisi M. Nihat ÖMEROĞLU başkanlığındaki heyet 30 Ocak 2014 tarihinde BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Türkiye Temsilcisi Carol BATCHELOR a ziyarette bulunmuş, Suriyeli mülteciler özelinde mülteci hakları üzerine görüş alışverişinde bulunulmuş ve Kurumumuza bu konuda ulaşan şikâyetler hakkında bilgi verilmiştir. Ankara Çocuk İzleme Merkezi Ziyareti Kamu Denetçisi Serpil ÇAKIN 12 Şubat 2014 tarihinde Yenimahalle Devlet Hastanesi Çocuk İzlem Merkezini (ÇİM) ziyaret etmiş, Sn. Çakın ın ziyaretinde Kamu Denetçiliği Kurumu Uzmanları da yer almıştır. 35

37 İnsan Hakları Kuruluşları Toplantısı Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY'ın başkanlığında 22 Şubat 2014 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye İnsan Hakları Kurumu Başkanlığının İnsan Hakları konulu toplantısına Kurumumuz adına Kamu Denetçisi Mehmet ELKATMIŞ katılmıştır. Sivil Toplum-Kamu İşbirliği Ulusal Konferansı (TÜSEV) Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) tarafından 03 Mart 2014 tarihinde Ankara da düzenlenen Sivil Toplum-Kamu İşbirliği Ulusal konferansına kurumumuz adına Kamu Denetçileri Serpil ÇAKIN ve Mehmet ELKATMIŞ katılmıştır. Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından finanse edilen Türkiye de Sivil Toplumun Gelişmesi ve Sivil Toplum-Kamu İşbirliğinin Güçlendirilmesi Projesi çerçevesinde, bugüne kadar gelinen aşamaların dile getirildiği ve Sn. Serpil ÇAKIN ve Sn. Mehmet ELKATMIŞ ile birlikte birçok kamu kurumu ve STK yöneticilerinin yer aldığı konferansın ilk bölümünde sorunlar, iyi örnekler, plan ve stratejiler konuları ele alınarak değerlendirmelerde bulunulmuştur. İkinci bölümde ise STK lar ile kamu kurumları arasındaki Davranış İlkeleri Rehberi ne yönelik içerik çalışması yürütülmüştür. İnsan Hakları Alanında Bireysel Başvuru Usullerinin Tanıtılması Projesi Kamu Denetçiliği Kurumu, Avrupa Birliği Bakanlığı ve İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği tarafından 7 Mart 2014 tarihinde Antalya da "İnsan Hakları Alanında Bireysel Başvuru Usullerinin Tanıtılması Projesi" toplantısı düzenlenmiştir. 19 Mart 2014 tarihinde Avrupa Birliği Bakanlığında gerçekleştirilen İnsan Hakları Alanında Bireysel Başvuru Usullerinin Tanıtılması Projesi Yürütme Kurulu toplantısına Kamu Başdenetçisi M. Nihat Ömeroğlu katılmıştır. Program kapsamında konuşma yapan ÖMEROĞLU; Kurumumuza yapılan şikâyet başvurularına ilişkin bilgiler ile istatistiki veriler sunmuştur. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Projenin Proje Fişi değişikliği çalışmaları kapsamında 21 Mart 2014 tarihinde AB Bakanlığı nda ilgili Kurumların katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya katılım sağlanmıştır. Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Toplantısı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü İnceleme, Soruşturma ve Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Kamu Denetçisi Zekeriya ASLAN uzman grubunun katılımıyla 10 Mart 2014 tarihinde bir toplantı düzenlenmiştir. Bilkent Üniversitesi Türkiye de Ombudsmanlık Etkinliği Kamu Başdenetçisi M. Nihat ÖMEROĞLU, Bilkent Üniversitesi L.I.F.E Öğrenci Kulübü tarafından 19 Mart 2014 tarihinde hazırlanan Türkiye ve Ombudsmanlık konulu etkinliğe konuşmacı olarak katılmıştır. ÖMEROĞLU, Üniversite gençliğine büyük önem verdiği 36

38 vurgusuyla başladığı konuşmasında öğrencilere Ombudsmanlığın tarihteki yeri, Türkiye deki serüveni ve Kurumun bir yıllık faaliyetleri hakkında bilgi vermiştir. Türkiye Belediyeler Birliği Toplantısı Türkiye Belediyeler Birliğinde 24 Mart 2014 tarihinde Birlik Genel Sekreteri Sn. Hayrettin GÜNGÖR başkanlığında ve Kamu Denetçisi Zekeriya ASLAN uzman grubunun katılımı ile bir toplantı düzenlenmiştir. Nijer Ombudsmanı Amadou CHEİFFOU ziyareti Nijer Ombudsmanı Amadou CHEİFFOU ve Kabine Direktörü Tarno BALLA Mart 2014 tarihlerinde çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kurumumuz davetlisi olarak Ankara da misafir edilmiştir. Cheiffou yu Kurumumuz ziyaretinde KDK Kamu Başdenetçisi M. Nihat ÖMEROĞLU ve Kamu Denetçisi Mehmet ELKATMIŞ karşılamış, gerçekleşen görüşmede Nijer ve Türkiye deki Ombudsmanlık sisteminin benzerlikleri ve farklılıkları ile işleyişi hakkında bilgi alışverişinde bulunulmuştur. Mülteci Hakları Semineri 07 Nisan 2014 tarihinde Mülteci-Der tarafından Çorum'da Mülteci Hakları Semineri düzenlenmiş olup, Çorum Vali Yardımcısı Sait TOPOĞLU, kamu kurumlarının il müdürleri, görevliler ve konu ile ilgili STK temsilcilerinin katıldığı seminer programına Kurumumuz adına Kamu Denetçisi Mehmet ELKATMIŞ katılmıştır. 16 Nisan 2014 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde Kamu Başdenetçisi M. Nihat ÖMEROĞLU, Kamu Denetçileri Mehmet ELKATMIŞ, Serpil ÇAKIN, Zekeriya ASLAN, Abdullah Cengiz MAKAS ve Genel Sekreter Mustafa TUTULMAZ ile birlikte Kamu Denetçiliği Kurumunun 1 yıllık faaliyetleri hakkında bilgi paylaşımında bulunulmak üzere basın toplantısı düzenlemiştir. Basın Temsilcileri Toplantısı 37 Karar ve Veriler Işığında Uluslararası İnsan Hakları Eğitimi Konferansı Nisan 2014 tarihinde UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Hacettepe Üniversitesi ve Maltepe Üniversitesi tarafından ortaklaşa düzenlenen Karar ve Veriler Işığında Uluslararası İnsan Hakları Eğitimi Konferansı na kurumumuz adına Kamu Başdenetçisi M. Nihat ÖMEROĞLU katılmıştır.

39 'Türkiye'de Kamu Denetçiliği Konferansı Yeni Yüzyıl Üniversitesi tarafından 24 Nisan 2014 tarihinde düzenlenen Türkiye'de Kamu Denetçiliği Konferansı'na Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi M. Nihat ÖMEROĞLU konuşmacı olarak katılmıştır. İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Devletlerindeki Ombudsmanlık Kurumları Ağı Konferansı Pakistan ın başkenti İslamabad da 28 Nisan 2014 tarihinde gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Devletlerin Ombudsmanlık Kurumlarının Bilgi, Tecrübe ve Fikirlerin Paylaşılarak Kuvvetlendirilmesi temalı İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Devlerindeki Ombudsmanlık Kurumları Ağı Konferansı na Kurumumuz adına Kamu Denetçisi Mehmet ELKATMIŞ katılmıştır. Çocuk Hakları Komitesi nin Genel Yorumları Tartışma Paneli Kamu Denetçisi Serpil ÇAKIN, UNICEF ve Uluslararası Çocuk Merkezi nin işbirliği ile 06 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleştirilen Çocuk Hakları Komitesi nin Genel Yorumları Tartışma Paneli ne katılmış, Kurumumuzca Çocuk Ombudsmanlığı kapsamında yapılan çalışmaları aktarmıştır. Polonya Ziyareti Kamu Başdenetçisi M. Nihat ÖMEROĞLU, Türkiye-Polonya Diplomatik ilişkilerinin tesisinin 600. Yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde, Polonya İnsan Hakları Savunuculuğu Ofisinin davetlisi olarak 8 Mayıs 2014 tarihinde Varşova ya gitmiştir. Ziyaret kapsamında Varşova Üniversitesi Türk Çalışmaları Bölümü nde düzenlenen programda da Kamu Başdenetçisi M. Nihat ÖMEROĞLU bir konuşma yapmıştır. Fransa Ankara Büyükelçisi Laurent BİLİ nin Kabulü Kamu Başdenetçisi M. Nihat Ömeroğlu 21 Mayıs 2014 tarihinde, Fransa Ankara Büyükelçisi Laurent BİLİ yi kabul etmiş, Türkiye-Fransa ilişkileri ile KDK ve Fransa Büyükelçiliği nin ortaklaşa gerçekleştireceği eşleştirme projesi ele alınmıştır. 38

40 39 AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Stefano MANSERVİSİ nin Ziyareti AB Türkiye Delegasyonu Başkanı ve Büyükelçi Stefano Manservisi 22 Mayıs 2014 tarihinde Kamu Başdenetçisi M. Nihat Ömeroğlu na nezaket ziyaretinde bulunmuştur. Ziyarette 28 Nisan 2014 te güven mektubunu sunarak görevine başlayan Sn. MANSERVİSİ ye tebriklerini ileten Sn. ÖMEROĞLU konuşmasında, AB ile Türkiye ilişkilerine yönelik değerlendirmelerde bulunmuş, Türk halkının demokrasiye ve özgürlüğe son derece bağlı olduğu vurgusu ile AB organlarına ve yetkililerine düşen en önemli görevin AB ye katılım konusunda daha samimi bir yaklaşım göstererek Türk halkının üyelik hedefinden uzaklaşmamasını sağlamak olduğunu belirtmiş, bu bahisle sürecin diğer aday ülkeler ile kıyaslandığında çok ağır işletildiğini ifade etmiştir. Maliye Bakanlığı İyi Yönetişim Proje Grubu Tanıtımı Kamu Denetçiliği Kurumu ile ilişkilerini daha sağlıklı kurmak amacıyla Maliye Bakanlığı bünyesinde oluşturulan İyi Yönetişim Proje Grubu nun tanıtılması ve ilişkilerin daha da geliştirilmesi kapsamında Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İsa Coşkun ile Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Hakan KARABACAK tarafından 3 Haziran 2014 tarihinde Kamu Denetçiliği Kurumunda seminer düzenlenmiş, Kurumumuzda gerçekleştirilen seminere Kamu Başdenetçisi M. Nihat ÖMEROĞLU, Kamu Denetçileri Mehmet ELKATMIŞ, Muhittin MIHÇAK, Serpil ÇAKIN ile A. Cengiz MAKAS ve KDK uzmanları katılmıştır. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Hukuk İşleri ve İnsan Hakları Komisyonu Ziyareti Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Hukuk İşleri ve İnsan Hakları Komisyonu ndan oluşan heyet, 11 Haziran 2014 tarihinde Kurumumuza bir ziyarette bulunmuştur. Kamu Başdenetçisi M. Nihat ÖMEROĞLU ile Kamu Denetçileri Serpil ÇAKIN ve Mehmet ELKATMIŞ tarafından kabul edilen heyet ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taraf ülkelerde gözaltı tedbirinin suiistimali konusu ele alınmıştır. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Semineri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (KSGM) uzmanları tarafından Kurumumuzda 11 Haziran 2014 tarihinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konulu seminer gerçekleştirilmiştir. Engellilerle İlgili Tutum, İletişim ve Engelli Hakları Semineri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yönetici ve uzmanları tarafından 16 Haziran tarihinde Kurumumuzda Engellilerle İlgili Tutum ve İletişim konulu seminer gerçekleştirilmiştir.

41 Kamu Denetçiliği Kurumu 2. Kuruluş Yıldönümü Resepsiyonu Kamu Denetçiliği Kurumunun kuruluşunun 2. yıldönümü dolayısıyla 25 Haziran 2014 tarihinde TBMM Tören Salonu'nda TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Gönül Bekin ŞAHKULUBEY, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Oya ERONAT, bazı milletvekilleri, Adalet eski Bakanı Hikmet Sami TÜRK, İçişleri eski Bakanı Abdulkadir AKSU, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı Doç. Dr. Ulvi SARAN, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili Nevzat PAKDİL, Fransa Türkiye Büyükelçisi Laurent BİLİ, bazı yüksek yargı mensupları, akademisyenler, kurum çalışanları ile çok sayıda davetlinin katıldığı bir resepsiyon düzenlenmiştir. Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi (KİK) 33. Toplantısı Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi nin 19 Haziran 2014 tarihinde İzmir de düzenlenen 33. toplantısına Kamu Denetçiliği Kurumunu temsilen Kamu Denetçisi Mehmet ELKATMIŞ katılmıştır. Türkiye-AB KİK Eşbaşkanı ve TESK Genel Başkanı Bendevi PALANDÖKEN ın açılışını yaptığı toplantının İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğünü Korumada Ombudsmanlığın Rolü başlıklı oturumunda Kamu Denetçisi Mehmet ELKATMIŞ tarafından, Kamu Denetçiliği Kurumunun tesis edilmesi ile Ombudsmanlık müessesesinin dünyada ve Türkiye deki gelişimi, Kamu Denetçiliği Kurumunun faaliyetleri, önemi ve insan haklarının ve hukukun üstünlüğünü korumadaki rolü gibi konular anlatılmıştır. 12. Bakü Uluslararası Ombudsmanlar Konferansı Azerbaycan Cumhuriyeti İnsan Hakları Komiseri nin (Ombudsman) ev sahipliğinde 18 Haziran 2014 tarihinde Bakü de düzenlenen 12. Bakü Uluslararası Ombudsmanlar Konferansı na Kamu Denetçiliği Kurumunu temsilen Kadın ve Çocuk Haklarından Sorumlu Kamu Denetçisi Serpil ÇAKIN katılmıştır. 18 Haziran ın Azerbaycan'da İnsan Hakları Günü olarak kutlanması nedeniyle her sene geleneksel olarak düzenlenen konferans, 2014 yılında kadın haklarına adanarak, Kadın Haklarının Güvence Altına Alınmasında Ulusal İnsan Hakları Kurumlarının Rolü konu başlığı ile gerçekleştirilmiştir. Engelli Hakları İzleme Grubu Projesi Semineri Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği (TOHAD), engellilerin karşılaştığı sorunları anlatmak amacıyla Kamu Denetçiliği Kurumunu ziyaret ederek Kamu Denetçisi Mehmet ELKATMIŞ ile görüşmüştür. Kurumumuzda gerçekleştirilen görüşmeye, Kamu Denetçisi Mehmet ELKATMIŞ, 22 STK arasından gelen 10 temsilci, KDK uzmanları ve uzman yardımcıları katılmıştır. 40

42 AGİT Heyetinin Ziyareti Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Türkiye nin daveti üzerine görevlendirilen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi (ODİHR) sınırlı seçim gözlem heyeti, 17 Temmuz 2014 tarihinde Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) ziyarette bulunmuştur. Kamu Başdenetçisi M. Nihat ÖMEROĞLU tarafından kabul edilen heyet ile çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulunulmuştur. İspanya Ombudsmalığına Çalışma Ziyareti Kamu Başdenetçisi M. Nihat ÖMEROĞLU, Fransa ve İspanya Ombudsmanlık Kurumları işbirliğinde yürütülen Kamu Denetçiliği Kurumunun Kurulmasının Desteklenmesi Projesi kapsamında İspanya ya çalışma ziyareti gerçekleştirmiştir. Sn. Ömeroğlu Başkanlığındaki ziyarete, Kamu Denetçileri Mehmet ELKATMIŞ ve Zekeriya ASLAN ile KDK uzmanları da katılmışlardır. Heyet, İspanya Ombudsmanı Soledad BECERRİL ve Denetçi Yardımcıları ile Endülüs Bölgesel Ombudsmanı Jesus MAEZTU yu ziyaret etmiştir. Ziyarette, Ombudsmanlık Kurumlarının yetki ve görev alanları hakkında karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulmuş olup, ayrıca ziyaret kapsamında Meclis Başkanı Jesus POSADA ile Anayasa Mahkemesi Başkanı Francisko PEREZ de ziyaret edilmiştir. İspanya Büyükelçisi Ziyareti İspanya nın Türkiye Büyükelçiliği görevine yeni atanan Rafael MENDÍVİL, Kamu Başdenetçisi M. Nihat ÖMEROĞLU na nezaket ziyaretinde bulunmuştur. Ombudsmanlık Kurumu ve Türkiye Tecrübesi Sunumu Kamu Başdenetçisi M. Nihat ÖMEROĞLU, Rekabet Kurumu tarafından 16 Ekim 2014 te düzenlenen Perşembe Konferansı na katılarak bir sunum gerçekleştirmiştir. Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI, 2. Başkan Kenan TÜRK, Kurum çalışanları ile Kamu Denetçisi Mehmet ELKATMIŞ ın katıldığı konferansta Ombudsmanlık Kurumu ve Türkiye Tecrübesi konulu bir sunum yapılmıştır. 41

43 II. Uluslararası Ombudsmanlık Sempozyumu Kurumumuzun uluslararası alanda ve ülkemiz kamuoyundaki bilinirliğinin artması noktasında önemli bir katkı sunan Uluslararası Ombudsmanlık Sempozyumunun ikincisi Ekim 2014 tarihleri arasında Ankara da gerçekleştirilmiştir. Açılış konuşmalarında dile getirilen ortak nokta, Kurumun kısa bir zaman zarfında teşkilatlanmasını tamamladığı, geride bırakılan dönemde kamuoyunun dikkatini çeken birçok önemli karara imza attığı ve çalışmalarını uluslararası standartlara uygun bir şekilde sürdürdüğü yönünde olmuştur. Danıştay Başkanı Zerrin GÜNGÖR ve Adalet Bakanı Bekir BOZDAĞ ın da teşrif ettiği Sempozyuma diğer ülke Ombudsmanları, kurum çalışanları ve akademisyenler ile çok sayıda davetli katılmıştır. Kamu Başdenetçisi M. Nihat ÖMEROĞLU nun konuşmasıyla başlayan sempozyumun açılış bölümünde Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nils MUİZNİEKS, Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU, TBMM Başkanvekili Sadık YAKUT ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN katılımcılara hitap etmiştir. 42

44 Sempozyumun öğleden sonraki ilk oturumunda, Avusturya Ombudsmanı ve konuyla ilgili akademisyenler tarafından Ombudsmanlık Kurumları Arasında Uluslararası İşbirliği Faaliyetleri, Türkiye de Kamu Denetçiliğinin Etkinliği ve Geleceği ile Ombudsmanların Denetim Alanı Açısından İdarenin Tanımlanması başlıklı sunumlar yapılmıştır. Avrupa Eski Ombudsmanı Nikiforos DİAMANDOUROS başkanlığında gerçekleştirilen ikinci oturumda ise İsveç, Hollanda ve Azerbaycan Ombudsmanları Yargı Organları ve Ombudsman, Ombudsmanların Kararlarının Etkililiği, Kamuda Uzlaşma Kültürü ve Ombudsmanların Rolü konularında görüşlerini paylaşmışlardır. Sempozyumun ikinci gününde, Kamu Denetçiliği Kurumunun paydaşları ile ilişkileri, TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Gönül Bekin ŞAHKULUBEY başkanlığında gerçekleştirilen oturumda Denetçi ve Medya, Ombudsman ve STK, Ombudsman ve Kamu İdareleri ile Parlamento ile İlişkiler konu başlıkları altında kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün konuşmacı olarak bu oturuma katılmışlardır. Kamu Başdenetçisi M. Nihat ÖMEROĞLU ve Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nils MUİZNİEKS, açılış konuşmalarından sonra verilen arada ikili bir görüşme gerçekleştirmişlerdir. Sayın Komiserin 2013 Temmuz ayında Kurumumuza gerçekleştirdiği ziyaretten bu yana ülkemizde insan hakları alanındaki gelişmelerin değerlendirildiği toplantının ardından bir basın toplantısı düzenlenmiştir. 43 Soma Özel Raporu Manisa İli Soma İlçesinde meydana gelen ve 300 ün üzerinde maden işçimizin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan maden kazası, idarenin iş güvenliği ve sağlığı alanındaki denetimlerinin yetkinliğinin sorgulanmasına yol açmış, bu doğrultuda Kurumumuz 6328 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanarak madencilik sektöründe iş güvenliği ve sağlığının korunmasında idarenin rolünü mercek altına almıştır. Yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda nihai hale getirilen rapor 29 Aralık 2014 tarihinde TBMM Başkanlığına ve Başbakanlığa sunulmuştur. Raporda devlet, işveren, çalışanlar, sendikalar, üniversiteler ve meslek örgütlerinin ortak çalışma ve çabası ile öncelikli olarak iş sağlığı ve güvenliği kültürünün ülke insanı tarafından

45 özümsenmesi ve bir yaşam biçimi haline gelmesi hususunda herkesin üzerine düşeni eksiksiz olarak yerine getirmesi gerektiği vurgulanmış, Türkiye deki mevcut madencilik mevzuatı ve uygulamaları, iş güvenliği sistemi ve işletme koşulları, idari yapılanma ve ilgili olduğu düşünülen diğer alanlara yönelik sorunlara ilişkin çözüm önerileri sunulmuştur Şikâyet Başvuruları Kurumumuz tarafından 29/03/2013 tarihi itibariyle şikâyet başvuruları elden, posta, e-posta, faks ve e-başvuru sistemi aracılığı ile alınmaya başlanmıştır. 29/03/2014 tarihinden itibaren ise Kurumumuzca mahalli idarelere ait başvurular da alınmaya başlanmıştır. Kurumumuza, 2014 yılında toplam 5639 adet şikâyet başvurusu yapılmış, bu başvuruların büyük çoğunluğu (yüzde 53 ü) internet sayfamızda yer alan e-başvuru sistemi aracılığı ile gerçekleştirilmiştir yılı başvurularının 2013 yılıyla karşılaştırılmasında da en yaygın başvuru şeklinin yine e-başvuru ve posta olduğu anlaşılmaktadır. Başvuru şekillerine göre şikâyetlerin dağılımları Tablo 14 te yer almaktadır: Tablo 14-Şikâyetlerin Başvuru Şekillerine Göre Dağılımları Başvuru Şekli 2013 yılı 2014 yılı Toplam 2014 Yılı Yüzde Faks %2,36 Elden %11,79 Posta %31,48 E-başvuru %52,81 E-posta %1,56 TOPLAM %100 Şekil Yılı Şikâyetlerin Başvuru Şekillerine Göre Dağılımı ELDEN 11,79% POSTA 1,56% FAKS 2,36% POSTA 31,48% FAKS ELDEN E-BAŞVURU 52,81% POSTA E-BAŞVURU E-POSTA 44

46 2014 yılında Kuruma yapılan başvuruların yaklaşık % 24 lük bir kısmı kamu personel rejimine yönelik olarak gerçekleşirken, bunu yaklaşık % 17 ile eğitim-öğretim, gençlik ve spor, % 7,80 ile ekonomi, maliye ve vergi, % 7,50 ile insan hakları ve % 7,43 ile çalışma ve sosyal güvenlik alanları takip etmektedir. Şikâyet konularının dağılımı aşağıda sunulmaktadır. Şikâyet konularına göre dağılımlar Tablo 15 te yer almaktadır: Tablo 15- Şikâyet Konularına Göre Dağılımlar Şikâyet Konusu veya Alanı Toplam 2014 Sayı Sayı Yüzde Kamu personel rejimi ,92 Eğitim-öğretim, gençlik ve spor ,73 Ekonomi, maliye ve vergi ,80 İnsan hakları ,50 Çalışma ve sosyal güvenlik ,43 Diğer konu ve alanlar ,76 Mahallî idarelerce yürütülen hizmetler ,08 Adalet, milli savunma ve güvenlik ,02 Orman, su, çevre ve şehircilik ,30 Mülkiyet hakkı ,55 Sağlık ,32 Ulaştırma, basın ve iletişim ,22 Engelli hakları ,88 Sosyal hizmetler ,29 Enerji, sanayi, gümrük ve ticaret ,13 Kadın ve çocuk hakları ,71 Ailenin korunması ,50 Gıda, tarım ve hayvancılık ,32 Nüfus, vatandaşlık, mülteci ve sığınmacı hakları ,30 Bilim, sanat, kültür ve turizm ,23 TOPLAM %100 Şekil Yılı Şikâyet Başvurularının Konulara Göre Dağılımı İnsan HaklarıMahallî idareler 7,50% 6,08% Kamu Personel Rejimi 23,92% Diğer 23,51% Adalet, Milli Savunma ve Güvenlik 5,02% Eğitim-öğretim, Gençlik ve Spor 18,73% Çalışma ve Sosyal Güvenlik 7,43% Ekonomi, Maliye ve Vergi 7,80% 45

47 2014 yılında yapılan başvurular, idare bazında değerlendirildiğinde yaklaşık% 9,1 lik kısmının Mahalli İdarelere, %8,39 unun ise Milli Eğitim Bakanlığına %8,19 luk kısmının ise özel şirket veya kişilere yönelik gerçekleştirildiği görülmektedir. Şikâyetlerin idareler bazında dağılımı Tablo 16 da yer almaktadır: Tablo 16- Şikâyet Edilen İdarelere Göre Dağılımlar İdare Sayı Yüzde Mahalli İdareler ( Belediye ve Şirketler) 511 %9,06 Milli Eğitim Bakanlığı 473 %8,39 Özel Şirket, Kişi, Kuruluşlar ve Belirtilmeyenler 462 %8,19 Sosyal Güvenlik Kurumu başkanlığı 326 %5,78 Üniversite ve Fakülteler 305 %5,41 Maliye Bakanlığı 292 %5,18 Bankalar, Finans ve Sigorta Şirketleri 227 %4,03 Emniyet Genel Müdürlüğü 179 %3,17 Adalet Bakanlığı 173 %3,07 Türkiye Kamu hastaneleri kurumu başkanlığı 142 %2,52 Sağlık Bakanlığı 136 %2,41 Valilik, Kaymakamlık 127 %2,25 İçişleri Bakanlığı 125 %2,22 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 121 %2,15 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 106 %1,88 ÖSYM 101 %1,79 Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 95 %1,68 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 90 %1,60 Gelir İdaresi Başkanlığı 90 %1,60 Çevre ve Şehircilik bakanlığı 80 %1,42 Elektrik Dağıtım Şirketleri 79 %1,40 Orman ve Su İşleri Bakanlığı 75 %1,33 Devlet Personel Başkanlığı 59 %1,05 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 56 %0,99 Karayolları Genel Müdürlüğü 55 %0,98 Türk Silahlı Kuvvetleri 51 %0,90 Kültür ve Turizm Bakanlığı 48 %0,85 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 45 %0,80 Başbakanlık 43 %0,76 Milli Savunma Bakanlığı 41 %0,73 Gençlik ve Spor Bakanlığı 40 %0,71 Diyanet İşleri Başkanlığı 34 %0,60 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü 32 %0,57 Kamu Kurum Niteliğinde Meslek Kuruluşları 29 %0,51 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 25 %0,44 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 25 %0,44 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 24 %0,43 PTT AŞ Genel Müdürlüğü 22 %0,39 46

48 İdare Sayı Yüzde Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 22 %0,39 Diğer 673 %11,93 TOPLAM ,00 Bölgelere göre başvuruların dağılımına bakıldığında, en fazla başvurunun yaklaşık % 29 gibi bir oranla İç Anadolu Bölgesinden, % 27 sinin ise Marmara Bölgesinden yapıldığı belirlenmiştir. Başvuruların yaklaşık % 0,5 lik kısmı ise yurtdışından yapılmıştır yılında en fazla başvurunun Marmara Bölgesi nden yapılmasına karşın, 2014 yılında en fazla başvurunun İç Anadolu Bölgesi nden yapıldığı görülmektedir. Şikâyetlerin bölgelere göre dağılımları Tablo 17 de yer almaktadır: Tablo 17-Bölgelere göre şikâyet başvurularının dağılımı Bölgeler Yılı Toplam Sayı Sayı Yüzde İç Anadolu Bölgesi %28,91 Marmara Bölgesi %26,87 Karadeniz Bölgesi %11,92 Ege Bölgesi %10,91 Akdeniz Bölgesi %10,66 Doğu Anadolu Bölgesi %5,36 Güneydoğu Anadolu Bölgesi %4,91 Yurtdışı %0,48 Adresi yok Toplam Şekil Yılı Şikâyet Başvurularının Bölgelere Göre Dağılımı Marmara Bölgesi 23 % Yurtdışı 7% Akdeniz Bölgesi 9% Doğu Anadolu Bölgesi 7% Ege Bölgesi 9% Karadeniz Bölgesi 11% İç Anadolu Bölgesi 27% Güneydoğu Anadolu Bölgesi 6% 47

49 2014 yılında başvuruların en fazla yapıldığı il, % 20,51 ile Ankara olup, bunu % 18,09 ile İstanbul ve % 4,88 ile İzmir takip etmektedir. Başvuruların illere göre dağılımları Tablo 18 de yer almaktadır: Tablo 18-İllere Göre Şikâyet Başvurularının Dağılımı İl Sayı Yüzde Ankara ,50 İstanbul ,09 İzmir 275 4,88 Antalya 183 3,25 Adana 122 2,16 Konya 118 2,09 Bursa 118 2,09 Ordu 108 1,92 Kayseri 99 1,76 Kocaeli 98 1,74 Giresun 83 1,47 Samsun 81 1,44 İçel 81 1,44 Diyarbakır 81 1,44 Zonguldak 72 1,28 Kahramanmaraş 69 1,22 Sakarya 64 1,13 Trabzon 63 1,12 Aydın 61 1,08 Manisa 59 1,05 Diğer ,87 Toplam , AB ve Dış İlişkiler Faaliyetleri AB Çalışmaları ve Dış İlişkiler Uluslararası kurum ve kuruluşlarca çalışmaları yakından takip edilen, ayrıca işbirliği imkânları sağlamak adına bu kurum ve kuruluşlar tarafından sıklıkla ziyaret edilen Kurumumuz; uluslararası ilişkilerin organize edilmesinin yanı sıra uluslararası projeler yürüterek Kurum çalışmalarının verimliliğinin artırılmasını ve yurtdışı iyi uygulama örneklerinin ülkemize 48

50 kazandırılmasını sağlamaktadır senesinde de özellikle proje imkânlarını araştırmaya ve bu kapsamda uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği imkânlarını artırmaya devam etmiştir. Kamu Denetçiliği Kurumunun faaliyet alanıyla ilgili uluslararası çalışmaları ve gelişmeleri izlenmiş, Kurumumuz hakkında yayımlanan uluslararası raporlar yakın bir şekilde takip edilerek bu raporlarda yer alan değerlendirme ve tavsiyeler doğrultusunda planlamalar yapılmıştır. Avrupa Birliğine katılım müzakerelerinin 23. Faslı olan Yargı ve Temel Haklar Faslı kapsamında gerçekleştirilen etkinliklere aktif şekilde katkı sağlanmış, bu doğrultuda, Ülke Strateji Belgesi, Ulusal Eylem Planı, Yargı ve Temel Haklar Sektörel Alt İzleme Komitesi gibi hazırlık çalışmalarına iştirak edilmiştir. Bu kapsamda 2014 yılında gerçekleştirilen çalışmalardan bazıları aşağıda yer almaktadır: PROJELER 1. Kamu Denetçiliği Kurumunun Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi Kurumumuzun daha etkin bir şekilde işleyebilmesi ve uluslararası standartlara uygun bir şekilde hizmet verebilmesi için mevcut durumu değerlendirmek ve ihtiyaçları tespit edebilmek amacıyla, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliği ile hayata geçirilecek olan Kamu Denetçiliği Kurumunun Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesinin hazırlık çalışmaları tamamlanmıştır yılının ilk çeyreğinde başlaması planlanan projenin uygulama süresi 24 ay olacaktır. İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Ajansı (SIDA) tarafından finanse edilecek proje için ilk aşamada dolar bütçe tahsis edilmiş olup ilerleyen zamanda ortaya çıkacak olan yeni ihtiyaçlar çerçevesinde projenin uygulama süresinde ve bütçesinde gerekli artış gerçekleştirilebilecektir. Proje kapsamında ulaşılması beklenen üç temel sonuç; Kurumun kapasite geliştirme yeteneğinin güçlendirilmesi, görev ve işleyişi hakkında farkındalığın artırılması ve Avrupa daki diğer Ombudsmanlık kurumlarıyla ikili ilişkilerin ve bilgi paylaşımının artırılmasıdır. Proje, ilgili tarafların katılımıyla gerçekleştirilecek olan açılış konferansı ile başlayacak olup proje dahilinde; Kurumun vizyon-misyon ve stratejik hedeflerinin belirlenmesi, iş tanımlarının ve iş akış şemalarının hazırlanması, paydaş analizinin gerçekleştirilmesi gibi kapasite güçlendirme faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Ayrıca, bölgesel konferanslar, uluslararası sempozyumlar, çalıştaylar ve çalışma seyahatleri düzenlenecektir. 2. Kamu Denetçiliği Kurumunun Kurulmasının Desteklenmesi Projesi Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Kamu Denetçiliği Kurumunun Kurulmasının Desteklenmesi Projesi ile Kurumumuzun, AB üye ülkelerindeki iyi uygulamalar doğrultusunda Paris Prensiplerine uygun bir şekilde faaliyet göstermesi için gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesi, örgüt yapısının düzenlenmesi, kapasitesinin güçlendirilmesi, ilgili mevzuatının geliştirilmesi ve tanıtıcı faaliyetler yoluyla kamuoyunun farkındalık seviyesinin artırılması hedeflenmektedir. Projenin Eşleştirme (Twinning) ve Teknik Yardım (Technical Assistance) olmak üzere 2 bileşeni bulunmaktadır avro bütçeye sahip olan ve 2011 yılı Finansman Anlaşması kapsamında Türkiye Cumhuriyeti ile AB tarafından ortak finanse edilen Proje, eşleştirme (Twinning) ve teknik yardım (Technical Assistance) bileşenlerinden oluşmaktadır. Eşleştirme bileşenine ait sözleşme Mart 49

51 ayında imzalanarak uygulamaya başlanmış olup, teknik yardım bileşeninin 2015 yılı ikinci çeyreğinde hayata geçirilmesi planlanmaktadır. 2.1 Eşleştirme Sözleşmesi 12 Mart 2014 tarihinde imzalanan sözleşmenin uygulama süresi 24 ay olup sözleşme kapsamında, proje ortakları olan İspanya ve Fransa Ombudsmanlık kurumlarının deneyimleri ile iyi uygulama örneklerinin Kurumumuza kazandırılması hedeflenmektedir. Proje başlangıcında belirlenen eğitim planı çerçevesinde gerçekleştirilen çalıştaylar ve eğitimler ile uluslararası uzmanların deneyimleri Kurumumuza aktarılmakta, ayrıca düzenlenmekte olan çalışma ziyaretleri ve staj programları ile Fransa ve İspanya Ombudsmanlık kurumlarının işleyişi yakından gözlemlenmektedir. Eşleştirme Sözleşmeleri Afiş Yarışması: Türkiye de uygulanmakta olan eşleştirme sözleşmelerinin faydalanıcı kurumlarının davet edildiği afiş yarışmasına Kurumumuz, proje ekibinin katkılarıyla hazırlanan ve Devlet ile Birey Arasındaki Diyalog Köprüsü sloganıyla takdim edilen afiş ile katılım sağlamış ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından organize edilen ve 28 Mayıs 2014 tarihinde Ankara Cer Modern de gerçekleştirilen 8. Eşleştirme Resepsiyonu nda düzenlenen yarışmada proje afişi katılımcılar tarafından birincilik ödülüne layık bulunmuştur. Sözleşmede yer alan eğitim programı, Kurumumuzun farklı birimlerinde görev yapan personelin de katılımıyla yapılan ihtiyaç analizi çalışmaları neticesinde güncellenmiştir. Ayrıca, proje kapsamında gerçekleştirilecek eğitimlerin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla Kurumumuzda görevli 11 uzman eğitici olarak tayin edilmiş olup eğitim programı yalnız bu personelin katıldığı Eğiticilerin Eğitimi ile başlamıştır. Bu kapsamda, uluslararası insan hakları mevzuatı ile İspanya ve Fransa uygulamaları hakkında bilgilendirmede bulunulmuştur. Eğitim planı çerçevesinde, Ombudsmanlık Kurumunun yetkileri, şikâyet inceleme mekanizmaları, yerel yönetimler, bilgi işlem sistemleri, dostane çözüm ve arabuluculuk gibi 11 farklı konuda İspanya ve Fransa uygulamalarını da içeren eğitimler düzenlenmektedir. Ayrıca; özgürlüklerinden mahrum kalmış kişiler, mülteci-göçmen-sığınmacı, kolluk kuvveti uygulamaları, kadın-çocuk hakları, ayrımcılık gibi konularda çalıştaylar düzenlenmektedir. 2.2 Teknik Yardım Sözleşmesi Kamu Denetçiliği Kurumunun rolü ve önemine ilişkin toplumsal farkındalığın artırılmasını amaçlayan teknik yardım sözleşmesi kapsamında; basın ve internet üzerinden tanıtım kampanyası başlatılması, vatandaşlarımızın Kurum hakkında bilinçlendirilmesine yönelik yazılı materyallerin hazırlanması, uluslararası sempozyum ve bölgesel konferansların düzenlenmesi ve anket çalışmaları gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Söz konusu sözleşmeye ilişkin ihale süreci hâlihazırda devam etmekte olup 2015 yılı ikinci çeyreğinde sözleşmenin imzalanması ve faaliyetlerin başlaması planlanmaktadır. 3. İnsan Hakları Alanında Bireysel Başvuru Usullerinin Tanıtılması Projesi: Avrupa Birliği Bakanlığının koordine ettiği ve Kamu Denetçiliği Kurumu, Anayasa Mahkemesi ve Türkiye İnsan Hakları Kurumunun paydaşları olduğu İnsan Hakları Alanında Bireysel Başvuru Usullerinin Tanıtılması Projesi, ülkemizde insan hakları alanında uygulamaya geçen bireysel başvuru usullerinin kamuoyu nezdinde tanıtılması amacıyla Ekim 2013 Ekim 50

52 2014 dönemleri arasında uygulanmıştır. Projenin açılışı ve ilk eğitim semineri 1 Ekim 2013 tarihinde Ankara da gerçekleştirilmiştir. 7 Mart 2014 tarihinde Antalya da düzenlenen ikinci eğitim seminerine Kamu Başdenetçisi M. Nihat ÖMEROĞLU, AB Bakanı ve Başmüzakereci Mevlüt ÇAVUŞOĞLU ile birlikte konuşmacı olarak katılım sağlamış ve Kurum çalışmaları hakkında bilgi vermiştir. Ankara ve Antalya da gerçekleştirilen iki eğitimi müteakip Eskişehir, Adana, Bursa ve İstanbul illerinde de eğitim seminerleri düzenlenmiştir. Proje kapsamındaki tüm seminerlerin açılış konuşmaları sonrasında katılımcılara sunum yapılmış ve Kurumumuzun yetkileri, çalışma prensipleri ve başvuru usullerine ilişkin bilgi verilmiştir. 4. Çocuk Hakları ve Çocuklar için Adalet Projesi: Kurumumuz, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Türkiye Temsilciliği ile işbirliği halinde yürütülen Çocuk Hakları ve Çocuklar için Adalet Projesi nin uygulamasında; TBMM Çocuk Hakları İzleme Komitesi, İnsan Hakları Kurumu, Türkiye Barolar Birliği, bakanlıklar, STK'lar ve üniversitelerle birlikte proje paydaşı olarak yer almaktadır. Proje kapsamında Kamu Denetçiliği Kurumuna verilecek destek ile uluslararası iyi uygulamalardan yararlanılarak izleme modelinin güçlendirilmesi, çocuklar ve gençler için izleme araçlarının geliştirilmesi ve diğer Çocuk Ombudsmanlıkları, STK lar, yerel otoriteler, üniversiteler ve kamu kurumları ile etkin bir iletişim ağı oluşturması hedeflenmektedir. Ayrıca, çocuk haklarının korunmasına ve bu hakların ihlalinin izlenmesine yönelik ulusal altyapının 2015 yılı sonuna kadar oluşturulması planlanmıştır. Proje hedefleri doğrultusunda; 2014 yılı içerisinde UNICEF in uzman desteği ile çocuk internet sayfası (www.kdkcocuk.gov.tr) hazırlanmış, bu sayfanın tanıtımına yönelik yazılı materyaller basılmış ve TV spotları hazırlanmıştır. ETKİNLİKLER İsveç Ombudsmanlık Sisteminin Osmanlı Kökenleri Semineri Kamu görevlilerinin kanunlara ne derece riayet ettiklerini ve yükümlülüklerini layıkıyla yerine getirip getirmediklerini denetlemekle sorumlu olan ve ortada bir ihlal bulunması hâlinde yasal süreci başlatarak gerektiğinde davaya müdahil de olabilen Yüksek Ombudsmanlık makamının tesis edilmesini emreden fermanın İngilizce ve Türkçe tercümeleri, 15 Mayıs 2014 tarihinde İsveç Büyükelçiliğinde gerçekleştirilen seminerde Kurumumuza sunulmuştur. Büyükelçi Lars WAHLUND ve İsveç Ombudsmanı Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Marianne VON DER ESCH in seminer kapsamında yaptıkları konuşmalarda, bu fermanın Osmanlı Devleti uygulamasından esinlenerek hazırlandığına ilişkin genel kanı bir kez daha vurgulanmıştır. RAPORLAR Avrupa Komisyonu 2014 Türkiye İlerleme Raporu Avrupa Komisyonu, 1998 yılından bu yana ülkemizin AB müktesebatına uyum alanında kaydettiği ilerlemeleri, tespit edilen eksiklikleri ve tavsiyeleri İlerleme Raporları aracılığıyla yıllık bazda raporlamaktadır. Bu kapsamda 2014/Ekim başı itibariyle yayımlanan 2014 Türkiye 51

53 İlerleme Raporu ile ilgili olarak Kurumumuz çalışmaları ve tespit edilen hususlara ilişkin bilgi 2014/Ağustos ayında AB Türkiye Delegasyonuyla paylaşılmıştır. ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye 2013 İnsan Hakları Raporu ABD Dışişleri Bakanlığının Demokrasi, İnsan Hakları ve İşçi Bürosu her yıl çeşitli ülkelerde insan hakları uygulamalarını incelemekte ve sonuçlarını hazırlanan bir raporla kamuoyuna duyurmaktadır. Bu kapsamda 27 Şubat 2014 tarihinde yayımlanan Türkiye 2013 İnsan Hakları Raporu kapsamında görev alanımız dâhilinde bulunan konulara ilişkin Kurumumuza iletilen sualname cevaplanarak Dışişleri Bakanlığına iletilmiştir. İfade Özgürlüğü Alanında Gözlem Raporu Avrupa Birliği üyelik müzakereleri çerçevesinde Avrupa Komisyonu, bazı özel konularda incelemelerde bulunmak üzere bağımsız uzmanlar görevlendirmekte ve ilgili kurumlara gerçekleştirilen ziyaretler neticesinde elde edilen bulgular raporlanmaktadır. Bu doğrultuda, Yargı ve Temel Haklar Faslının (23. Fasıl) ifade özgürlüğü alanında incelemelerde bulunmak üzere ülkemizde bulunan heyet 14 Mayıs 2014 tarihinde Kurumumuzu da ziyaret etmiştir. İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) SIGMA Bölge Temsilcisi Ziyareti Avrupa Birliği ve OECD nin ortak girişimi olan SIGMA nın (Yönetişim ve Yönetim Geliştirme Desteği) amacı; kamu yönetimini iyileştirmek, kamu idarelerinde kapasite güçlendirme faaliyetlerinde bulunmak ve bu suretle ülkelerde sosyo-ekonomik gelişmeyi sağlamaktır. SIGMA nın temel çalışma alanları beş ana başlıkta; kamu yönetimi organizasyonu, kamu maliyesi ve denetimi, kamu ihale prosedürleri, politika geliştirme, strateji ve reform olarak belirlenmiştir. SIGMA nın Türkiye temsilcisi Rachel HOLLOWAY ile 24 Şubat 2014 ve daha sonra bu görevi kendisinden devralan Peter VAGİ ile 25 Haziran 2014 tarihlerinde Kurumumuzda iki farklı görüşme gerçekleştirilmiştir. Pakistan Belucistan Eyaleti Ombudsmanlık Kurumu Heyeti Ziyareti Pakistan Belucistan Eyaleti Ombudsmanlık Kurumu Genel Sekreteri Riaz Ahmed başkanlığındaki heyet 8-9 Eylül 2014 tarihlerinde Kurumumuza bir çalışma ziyaretinde bulunmuştur. Kamu Denetçisi Mehmet ELKATMIŞ tarafından kabul edilen heyetle gerçekleştirilen görüşmeye Kamu Denetçileri Serpil ÇAKIN ve Muhittin MIHÇAK da iştirak etmişlerdir. Diğer Faaliyetler Avrupa Konseyi Türkiye sorumlusu Katerina MARKOVOVA ve proje yöneticilerinden oluşan heyet 25 Şubat 2014 tarihinde Kurumumuzu ziyaret etmiş, Avrupa Konseyi ile Kurumumuz arasında kurulabilecek muhtemel işbirliği imkânları üzerinde görüş alışverişinde bulunulmuştur. Kosova Meclisi Çevre ve Mekân Planlama Komisyonu Başkanı başkanlığındaki milletvekili heyeti 28 Şubat 2014 tarihinde çeşitli konularda görüş almak üzere Kurumumuza ziyarette bulunmuşlardır. 52

54 Avrupa Birliği üyelik müzakereleri 23. Fasıl çalışmaları kapsamında Sivil Toplum ve Temel Haklar alt sektörlerine ilişkin 25 ve 28 Mart 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen toplantılara katılım sağlanmıştır Ortaklık Komitesi Toplantısı: Ortaklık Konseyi tarafından, ülkemizin Gümrük Birliği kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesinde yardımcı olmak üzere oluşturulan Ortaklık Komitesinin 3 Haziran 2014 tarihinde Brüksel de gerçekleştirilen 122. dönem toplantısında genel olarak ülkemizdeki yargı paketlerine ilişkin görüş alışverişinde bulunulmuştur. Toplantıda, Kurumumuzun kurularak faaliyete geçmiş olmasının, AB üyelik müzakerelerinin 23. Faslı olan Yargı ve Temel Haklar Faslının gayri resmi açılış kriterlerini karşılama yönünde önemli bir adım olduğu ifade edilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri Denetçi Birliği (USOA) 35. Yıllık Konferansı: Amerika nın Nebraska eyaleti Lincoln şehrinde Ekim 2014 tarihlerinde düzenlenen Modern Denetçi: Değişimler, Zorluklar ve Fırsatlar konulu konferansta ABD deki Denetçi kurumları, yapı ve işleyişleri hakkında bilgilendirmede bulunulmuş; eyalet denetçilerinin çalışma usullerine ilişkin iyi uygulama örnekleri ve tecrübeler paylaşılmıştır. Temel Haklar, Ayrımcılığın Önlenmesi ve LGBT li Bireyler Dâhil Hassas Grupların Korunması Toplantısı: Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu ve AB Dönem Başkanı İtalya tarafından STK lar için Teknik Destek (TACSO) aracı vasıtasıyla, Arnavutluk un başkenti Tiran da 21 Kasım 2014 tarihinde düzenlenen toplantıda, LGBTİ bireylere ve engellilere yönelik ayrımcılık konuları tartışılmış ve bu hususlarda gerekli önlemlerin alınması gerektiği ifade edilmiştir. 1.2 BAŞDENETÇİLİKÇE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Kamu Denetçiliği Birimleri Beş Kamu Denetçisi ve kendilerine bağlı çalışan uzmanlardan oluşan Kamu Denetçiliği Birimlerince şikâyet başvurularına ilişkin yürütülen işlemlere ait bilgiler aşağıda yer almaktadır. Ancak söz konusu birimlerce şikâyet işlemlerinin haricinde yürütülen faaliyetler Kurumsal Yapılanma, Kurumsal Tanıtım ve Toplantılar, STK ve İnsan Hakları Faaliyetleri ile AB ve Dış İlişkiler başlıklarının altında yer verildiğinden bu bölümde ayrıca değinilmemiştir. Kamu Denetçilerinin İş Bölümüne İlişkin Yönerge ile Kamu Denetçileri arasında konu alanlarına göre iş bölümüne gidilmiştir. Bu çerçevede, Kamu Denetçilerine değişen oranda başvurular gelmektedir. Gelen şikâyet başvurularının Kamu Denetçilerine göre dağılımları Tablo 19 da gösterilmektedir. Tablo 19-Kamu Denetçilerimize Göre Şikâyet Başvurularının Dağılımı Kamu Denetçisi Dağıtılmış Dosya Sayısı Yüzde Zekeriya ASLAN ,55 Serpil ÇAKIN ,91 Mehmet ELKATMIŞ ,73 A.Cengiz MAKAS ,32 Muhittin MIHÇAK ,48 Toplam ,0 53

55 Şekil 15- Denetçi Bazlı Dağıtılan Dosya Yüzdeleri Mehmet ELKATMIŞ 23,73% Zekeriya ASLAN 15,55 % Serpil ÇAKIN 19,91% Muhittin MIHÇAK 12,48 % A. Cengiz MAKAS 28,32% Tablo Yılından 2014 Yılına Devreden Şikâyetler ile Birlikte Kamu Denetçilerine Havale Edilen Toplam Şikâyet Sayısı 2014 Yılında 2013 Yılından Kamu Denetçisi Dağıtılmış Dosya Devreden 2014 Yılı Toplam Sayısı Dosya Sayısı Yüzde Zekeriya ASLAN ,65 Serpil ÇAKIN ,03 Mehmet ELKATMIŞ ,72 A. Cengiz MAKAS ,22 Muhittin MIHÇAK ,38 Toplam , yılında gelen 5639 ve 2013 yılından devreden 1528 adet olmak üzere toplam 7167 adet şikâyet başvurusu değerlendirilmek üzere işleme alınmıştır. İncelenmeye alınan toplam 7167 adet şikâyet başvurusunun 6348 tanesi (yaklaşık % 89 u) Kurumumuz tarafından sonuçlandırılmıştır. 819 dosyanın ise 2015 yılında incelenmesine devam edilecektir. Denetçi bazlı devreden dosya sayıları Tablo 21 deki gibidir. 54

56 Tablo Yılına Devreden Dosya Sayıları Kamu Denetçisi 2015 Yılına Devreden Dosya Sayısı Zekeriya ASLAN 80 Serpil ÇAKIN 164 Mehmet ELKATMIŞ 293 A. Cengiz MAKAS 252 Muhittin MIHÇAK 30 Toplam 819 Yapılan ön değerlendirme sonucunda, 806 adet şikâyet başvurusundan kendi içerisinde konu ve sebep bakımından aynı olanlar hakkında Birleştirme Kararı verilerek tek dosya üzerinden incelemeye devam edilmiştir yılında Kurumumuz tarafından sonuçlandırılan başvurulara ilişkin olarak; Yüzde 33,82 oranında İncelenemezlik Kararı verilmiştir. İncelenemezlik Kararı; Kurumumuz görev alanına girmeyen, dilekçede kanunda zorunlu bulunması gereken hususlar bulunmayan, belli bir konuyu içermeyen, yargı organlarında görülmekte olan veya yargı organlarınca karara bağlanmış uyuşmazlıklara ilişkin olan, sebepleri, konusu ve tarafları aynı olanlar ile daha önce sonuçlandırılan başvurular için verilmektedir. Yine yaklaşık yüzde 37 oranında Gönderme Kararı verilmiştir. Kanunumuzda Kurumumuza başvuruda bulunulabilmesi için, 06/01/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda öngörülen idari başvuru yolları ile özel kanunlarda yer alan zorunlu idari başvuru yollarının tüketilmesi gerekliliği belirtilmiştir. İdari başvuru yolları tüketilmeden yapılan başvurular, ilgili kuruma gönderilmektedir. Yüzde 1,26 oranında başvurunun geçersiz sayılması kararı verilmiştir. Kurumumuz vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştırmak için e-posta ve faks aracılığı ile de başvuru almaktadır. Ancak mevzuatımız gereği, kimliğin gerçekliği yönünden e-posta ve faks ile başvuranlardan on beş gün içinde dilekçe asıllarının gönderilmesi istenmektedir. Gönderilmediği takdirde başvurular geçersiz sayılmaktadır. Ayrıca, şikâyetçinin başvurusundan vazgeçmesi, şikâyetçi gerçek kişi ise ölümü veya tüzel kişi ise tüzel kişiliğinin sona ermesi, şikâyet konusu talebin ilgili idare tarafından yerine getirilmesi, inceleme ve araştırma devam ederken şikâyet konusu hakkında dava açılması durumlarında Kurumumuz tarafından Karar Verilmesine Yer Olmadığına İlişkin Karar verilmektedir. Bu tür kararların oranı yüzde 10,13 dir. Ancak önemle belirtilmesi gereken husus, bu tür kararların bir bölümü ile ilgili Kurumumuz devreye girmiş ve tavsiye kararını beklemeden idare işlemini düzeltmiştir. İnceleme ve araştırma sonucunda şikâyetin yerinde olduğu kanaatine varılması hâlinde Kurumumuz tarafından tavsiye kararı; şikâyetin yerinde olmadığı kanaatine varılması hâlinde 55

57 Ret Kararı verilmektedir. 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla, 93 Tavsiye Kararı, 150 Ret Kararı, 26 ise Kısmen Tavsiye Kısmen Ret Kararı verilmiştir. Kurumumuz tarafından verilen kararların türleri itibari ile sayısı ve yüzdelik dağılımı Tablo 22 deki gibidir: Tablo 22- Şikâyet Başvuruları Üzerine Verilen Kararların Türlerine Göre Dağılımı Toplam 2014 Karar Türleri Sayı Sayı Yüzde Gönderme Kararı ,59 İncelenemezlik Kararı ,82 Başvurunun Geçersiz Sayılması ,26 Karar verilmesine Yer Olmadığına İlişkin Karar ,13 Birleştirme Kararı ,70 Mahalli İdarelere İlişkin Başvurular* ,26 Tavsiye Kararı ,47 Ret Kararı ,36 Kısmen Tavsiye Kısmen Ret Kararı ,41 Toplam *29/03/2014 tarihinden önce gelen ve mevzuat gereği incelemeye alınamayan şikâyet başvuruları için yazılan bilgilendirme yazılarını göstermektedir. Şekil Yılı Şikâyet Başvurularının Karar Türlerine Göre Dağılımı

58 Ayrıca; Kamu Başdenetçisi ile Kamu Denetçileri tarafından incelenen dosya sayısı ile verilen kararlara ilişkin istatistiki veriler de aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır: Tablo 23- Kamu Başdenetçisi Sayın M. Nihat ÖMEROĞLU Tarafından Verilen Karar Dağılımları M. Nihat ÖMEROĞLU Karar Türleri Sayı Gönderme Kararı 2 İncelenemezlik Kararı 9 Karar Verilmesine Yer Olmadığına İlişkin Karar 2 Tavsiye Kararı 93 Ret Kararı 150 Kısmen Tavsiye Kısmen Ret Kararı 26 Toplam 282 Tablo 24- Kamu Denetçisi Sayın Zekeriya ASLAN Tarafından Verilen Karar Dağılımları Zekeriya ASLAN(Kamu Denetçisi) Karar Türleri Sayı Yüzde Gönderme Kararı ,46 İncelenemezlik Kararı ,51 Başvurunun Geçersiz Sayılması 6 0,71 Karar Verilmesine Yer Olmadığına İlişkin Karar 46 5,44 Birleştirme Kararı 81 9,59 Mahalli İdarelere İlişkin Başvurular 59 6,98 Tavsiye Kararı Önerisi 10 1,18 Ret Kararı Önerisi 12 1,42 Kısmen Tavsiye Kısmen Ret Kararı Önerisi 6 0,71 Toplam

59 Tablo 25- Kamu Denetçisi Sayın Serpil ÇAKIN Tarafından Verilen Karar Dağılımları Serpil ÇAKIN (Kamu Denetçisi) Karar Türleri Sayı Yüzde Gönderme Kararı ,09 İncelenemezlik Kararı ,29 Başvurunun Geçersiz Sayılması 18 1,23 Karar Verilmesine Yer Olmadığına İlişkin Karar ,03 Birleştirme Kararı 56 3,83 Tavsiye Kararı Önerisi 28 1,92 Ret Kararı Önerisi 63 4,31 Kısmen Tavsiye Kısmen Ret Kararı Önerisi 19 1,30 Toplam Tablo 26- Kamu Denetçisi Sayın Mehmet ELKATMIŞ Tarafından Verilen Karar Dağılımları Mehmet ELKATMIŞ (Kamu Denetçisi) Karar Türleri Sayı Yüzde Gönderme Kararı ,95 İncelenemezlik Kararı ,05 Başvurunun Geçersiz Sayılması 10 0,85 Karar Verilmesine Yer Olmadığına İlişkin Karar ,61 Birleştirme Kararı 27 2,30 Tavsiye Kararı Önerisi 19 1,62 Ret Kararı Önerisi 19 1,62 Toplam ,0 58

60 Tablo 27- Kamu Denetçisi Sayın Abdullah Cengiz MAKAS Tarafından Verilen Karar Dağılımları A. Cengiz MAKAS (Kamu Denetçisi) Karar Türleri Sayı Yüzde Gönderme Kararı ,18 İncelenemezlik Kararı ,67 Başvurunun Geçersiz Sayılması 28 2,01 Karar Verilmesine Yer Olmadığına İlişkin Karar 70 5,04 Birleştirme Kararı ,64 Mahalli İdareler İlişkin Başvurular 21 1,51 Tavsiye Kararı Önerisi 21 1,51 Ret Kararı Önerisi 17 1,22 Kısmen Tavsiye Kısmen Ret Kararı Önerisi 3 0,22 Toplam Tablo 28- Kamu Denetçisi Sayın Muhittin MIHÇAK Tarafından Verilen Karar Dağılımları Muhittin MIHÇAK (Kamu Denetçisi) Karar Türleri Sayı Yüzde Gönderme Kararı ,43 İncelenemezlik Kararı ,33 Başvurunun Geçersiz Sayılması 18 1,67 Karar Verilmesine Yer Olmadığına İlişkin Karar 90 8,33 Birleştirme Kararı 19 1,76 Tavsiye Kararı Önerisi 10 0,93 Ret Kararı Önerisi 5 0,46 Kısmen Tavsiye Kısmen Ret Kararı Önerisi 1 0,09 Toplam Ayrıca 2014 Yılında 93 adet Tavsiye, 26 adet Kısmen Tavsiye Kısmen Ret Kararı olmak üzere toplam 119 adet Tavsiye Kararı idarelere gönderilmiştir. 59

61 1.2.2 Hukuk Hizmetleri Dava /Temsil Faaliyetleri Davaların takibinde, dava dilekçeleri ve/veya savunmalar hazırlanmakta, aleyhe yürütmenin durdurulması kararı verilmesi halinde itiraz edilmekte, davanın Kurumumuz aleyhine sonuçlanması durumunda temyiz ve tashihi karar müracaatları yapılmakta, dava konusuna göre ilgili birimler ile yazışmalar yapılmakta ve duruşmalarda hazır bulunulmaktadır. Bu çerçevede 18 adet dava/cevap dilekçesine cevap dilekçesi hazırlanmış, incelenemezlik kararının iptaline ilişkin açılan 2 dava reddedilerek lehimize sonuçlanmıştır. 15 adet dosyada ise yargılama devam etmektedir. Tablo 29-Mevzuat /Görüş Faaliyetleri Dağılımı Mevzuat Türü Mevzuat/Görüş Faaliyetleri Kurum İçi Hazırlanan Mevzuata Verilen Görüş 3 Kurum Dışı Hazırlanan Mevzuata verilen Görüş 6 Oluşturulan Mevzuat Taslakları 2 Talep edilen Görüş İstemi 2 Toplam 13 Sayı Soru Önergeleri 05/03/1973 tarihli ve 584 sayılı Kararla kabul edilen ve 13/04/1973 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü nün 98 inci ve 99 uncu maddeleri gereğince milletvekillerinin denetim görevlerini yapabilmeleri için hükümet üyelerine sözlü ve yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Ocak-Aralık 2014 döneminde 22 üst yazı ile yönelttikleri toplam 50 adet soru önergesinin cevapları hazırlanmış olup, partilere göre dağılımı aşağıda gösterilmektedir. Tablo 30- Sözlü ve Yazılı Soru Önergelerinin Partilere Göre Dağılımı Parti Gelen Soru Önerge Sayısı Cevaplanan Soru Önerge Sayısı MHP CHP 2 2 Toplam

62 1.3 GENEL SEKRETERLİKÇE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER İnsan Kaynakları ve Eğitim Hizmetleri 03/01/2013 tarihinden itibaren Kurumumuz Genel Sekreterlik görevini ifa eden Sayın Mustafa TUTULMAZ 21 Mayıs 2014 te yayımlanan kararnameyle Siirt Valiliği görevine getirilmesi sebebiyle 04/06/2014 tarihi itibariyle Kurumumuzdan ayrılmıştır. Sn. Mustafa TUTULMAZ ın ardından KDK Genel Sekreterlik görevine Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Sayın İsmail ALTINTAŞ atanmış, fiili olarak 08/09/2014 tarihi itibariyle göreve başlamıştır. 5 Kamu Denetçiliği Uzmanı farklı kurumlara nakil yoluyla geçiş yaparak Kurumumuzdaki görevlerinden ayrılmış, naklen atama yoluyla ise 3 uzman göreve başlamış olup, dönem sonu itibariyle Kamu Denetçiliği Uzman Sayısı 64 olmuştur. Geçici olarak görevlendirilen 8 Hâkim, 1 Gelir Uzmanı, 1 Şef, 1 Çözümleyici ve 1 Teknisyen görevlerinden ayrılmış, 3 Hâkim, 1 Milli Eğitim Denetçisi Kurumumuzda geçici olarak görevlendirilmiştir. Geçici olarak Kurumumuzda görev yapan Sosyal Güvenlik Uzmanı nın görev süresi uzatılmış, Ankara Üniversitesinden 1 Memur ve 1 Dağıtıcı, Ankara Tapu Kadastro 1. Bölge Müdürlüğünden 1 Arşiv Memuru ile Sosyal Güvenlik Kurumundan 1 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni idari personel olarak görevlendirilmiştir. Yine Kurumumuzda geçici olarak görevlendirilen 1 Arşiv Memuru, 1 Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni ve 1 Öğretmen Kurumumuzdaki görevlerinden ayrılmış, Kurumda geçici olarak görev yapan 4 personelin Kurumumuza naklen ataması yapılmıştır yılında, boş bulunan 50 Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcısı kadrosu için yapılan yazılı ve sözlü sınavlar tamamlanmıştır. Sınav sonucuna göre başarılı olan 50 asil ve 25 yedek adayın güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ile 50 asil adaydan 12 sinin muvafakat işlemleri ile ilgili yazışmalar yapılarak sınavda başarılı olan 50 Uzman Yardımcısı göreve başlamıştır. İhtiyaç duyulan kadroların iptal ve ihdası için çalışmalar sonuçlandırılmış ve Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Bu kapsamda; 1. ve 3. Dereceli Kamu Denetçiliği Uzman kadrosu 61

63 artırılmış, sosyal çalışmacı, mütercim, psikolog kadrosu ihdas edilmiş, teknisyen tekniker ve programcı kadrolarının kadro dereceleri değiştirilmiştir. Personelin özlük işleri ile ilgili (izin, terfi, intibak işleri için) otomasyon üzerinden hizmet verebilecek bir personel uygulama programı satın alınmıştır. Tüm personelin hizmet bilgileri ve izin bilgilerinin girişi yapılmıştır. Kimlik kartı eksik olan personelin kimlik kartları tamamlanarak turnike sistemi devreye alınmıştır. Gerçekleştirilen temel eğitim programında ; o T.C. Anayasası, o Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, o Genel Olarak Devlet Teşkilatı, o 657 sayılı Devlet Memurluğu Kanunu, o Milli Güvenlik, o Türk Dil Bilgisi Kuralları, o Yazışma Kuralları, o Dosyalama Usulleri, 62 EĞİTİM FAALİYETLERİ Bilkent Üniversitesi Arabuluculuk Eğitimi Bilkent Üniversitesi ile yapılan protokol çerçevesinde, Kamu Denetçiliği Uzmanları Ocak 2014 tarihleri arasında Arabuluculuk Eğitimi almıştır. Her türlü uyuşmazlığın çözümünde alternatif mekanizmalardan biri olan arabuluculuk konusunda Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esra ÇUHADAR GÜRKAYNAK tarafından verilen bu hizmet içi eğitim ile gerçek ve tüzel kişilerden alınan şikâyet başvurularının daha etkin bir şekilde çözüme ulaştırılması hedeflenmiştir. KDK Uzman Yardımcılarına Temel Eğitim 27/6/1983 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik in 4 üncü ve 5 inci maddeleri çerçevesinde göreve başlayan Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcılarına konularında uzman kamu idareleri ile üniversitelerden temin edilen eğitimcilerle 30/06/ /07/2014 tarihleri arasında Aday Memur Temel Eğitimleri gerçekleştirilmiştir.

64 o Devlet Malını Koruma ve Tasarruf Tedbirleri, o Haberleşme, o Gizlilik ve Gizliliğin Önemi, o İnsan Hakları, o Halkla İlişkiler, konu başlıklarında eğitimler yer almıştır. KDK Uzman Yardımcılarına Hazırlayıcı Eğitim-1 Göreve başlayan Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcılarına Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmeliğin 4. ve 5. maddeleri çerçevesinde 04/08/2014 ve 29/08/2014 tarihleri arasında hazırlayıcı eğitim gerçekleştirilmiş, o Kamu Denetçiliği Kurumunun Tanımı, Görevleri, Teşkilat Yapısı, Mevzuatı, AB ve Dış İlişkiler, o AB Hukuku ve AB de Ombudsmanlık, o Kamu Denetçilerinin Konu ve Alanları, o Şikâyet Başvuruları ve İnceleme Süreçleri, o Karar Şablonları ve Rapor Hazırlama, o EBYS Tanıtımı, o EBYS Uygulamaları, konu başlıklarında eğitimlere yer verilmiştir. KDK Uzman Yardımcılarına Hazırlayıcı Eğitim-2 (Adalet Akademisi Eğitimi) o Anayasa Hukuku Genel Hükümleri, o Resmi Yazışmalar, o AB Hukuku Genel İlkeleri o Adli Yargı Soruşturma Usulleri o İdari Yargılama Usulü o Memur Suçları Soruşturma Usulleri o İdari Eylem ve İşlemlere İlişkin Vaki Şikâyet o Arabuluculuk Hukuku o Kişisel Gelişim ve Protokol Kuralları 63 08/09/ /09/2014 tarihleri arasında yine hazırlayıcı eğitim programı kapsamında Kamu Denetçiliği Kurumu Uzman Yardımcılarına yönelik olarak Adalet Akademisinde eğitim gerçekleştirilmiştir. 3 hafta süren eğitim programı sonunda uzman yardımcıları sertifikalarını almış olup, söz konusu eğitimde;

65 o Diksiyon Güzel Konuşma o Hukuk Başlangıcı o Davranış Kuralları o Giyim Kuralları o AB Hukuku Genel İlkeleri, o İdare Hukukunun Temel İlkeleri o AİHS ve AİHM Kararları o 657 sayılı Kanunda düzenlenen Disiplin Suçları konularına yer verilmiş ayrıca, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. 64 İmar Mevzuatı Eğitimi Kamu Denetçisi Zekeriya ASLAN ve uzman ekibine yönelik olarak 19 Mart 2014 tarihinde Türkiye Belediyeler Birliği Çevre ve Şehircilik Müdürü Ayşe ÜNAL tarafından İmar Mevzuatı Eğitimi verilmiştir. Kurumumuzda düzenlenen eğitimde yerel yönetimlere ilişkin mevzuat ile imar mevzuatı konusunda bilgilendirme yapılmıştır. Eğitim, bilgi aktarımı ve soru/cevap şeklinde tamamlanmıştır. İmar konusu çok geniş bir mevzuat ve uygulama alanını kapsadığından, belirli konu başlıklarında detaylı eğitimlerin yapılması kararlaştırılmıştır. Hizmet içi Eğitim Programı Kamu Denetçiliği Kurumu personeline yönelik olarak; çalışanların bilgi, görgü ve becerilerini artırmak ile kurumsal aidiyet ve kurum kültürünün oluşturulmasına yönelik tüm personelinin katılımıyla düzenlenen hizmet içi eğitim programının ikincisi Kasım 2014 tarihlerinde Antalya da gerçekleştirilmiştir. 5 gün süren eğitim programında katılımcılara; beden dili, kurumsal imaj, çalışanlarda aidiyet duygusunu geliştirme, kurumsal bağlılık, kurum kültürünü geliştirme, zamanı etkili kullanma teknikleri, müzakere teknikleri ve ikna becerileri konularında eğitimler verilmiştir. Ayrıca yıl içerisinde; o İyi yönetişim endeksi uygulamasının tanıtılmasına yönelik olarak Maliye Bakanlığı İyi Yönetişim Birimi yetkilileri, o Kamuda stratejik planlama konusunda Kalkınma Bakanlığı Kurumsal ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanlığı yetkilileri, o Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Engellilerle İlgili Tutum, İletişim ve Engelli Hakları konularında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkilileri, o Ombudsmanlık uygulamaları üzerine Mevlana Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ, tarafından Kurumumuzda seminerler düzenlenmiştir.

66 1.3.2 Destek Hizmetleri Faaliyetleri Satın Alma Hizmetleri Kurumun hizmet alımı ile temin ettiği personel destek, temizlik ve diğer hizmetler ve özel güvenlik alımlarına ilişkin ihaleler sonuçlandırılarak yükleniciler ile sözleşmeler imzalanmıştır. Bu kapsamda; o Elektrik, Su, Doğalgaz, Telefon ve Mobil Telefon, Resmi Gazete vb. abonelikleri ivedilik ile yapılmış, telefon santrali taşınmıştır. o Ayrıca Kurumun ihtiyacı olan mefruşat, telefon santrali malzemesi, toner ve kartuş, mutfak malzemesi, kurum binası bahçesinin çiçek ve peyzaj malzemeleri, Kurum binasına yapılan alımlar, arşiv dolabı, sıhhi tesisat ve elektrik malzemesi, temizlik malzemesi, kırtasiye alımları vb. mal alımları gerçekleştirilmiştir. o Yazılı ve görsel medya (televizyon, gazete) ile internet (sosyal medya) takibi, çeşitli evrak basım işi, Kurumun yeni hizmet binasına taşınma hizmet alımları yapılmıştır. o Kurumuzun ihtiyaçlarının bir kısmı Devlet Malzeme Ofisinden temin edilmiştir. o Sürücülü araç kiralama hizmet alımı işi için ihaleye çıkılarak kesinleşen ihale kararı tüm isteklilere bildirilmiştir. o Kuruma tahsis edilen makam aracının bakım onarımları ve zorunlu mali sorumluluk sigortası kiralama yoluyla temin edilen ve Başbakanlıkça tahsis edilen araçların akaryakıt alımları düzenli olarak gerçekleştirilmiştir. Adı geçen işler ile ilgili ödeme evrakları ile mevzuat kapsamında gereken belgeler düzenlenmiştir. Ayrıca Kurumumuzun özel bütçeli kuruluş olması nedeni ile muhtasar, DAMGA ve KDV tevkifat beyannameleri, TBMM Strateji Geliştirme Başkanlığı ile koordineli düzenlenerek ilgili vergi dairesine beyan edilmiştir. Kurumumuzun 2014 yılı içinde yaptığı ihalelere ait bilgiler Tablo- 31 de yer almaktadır. Tablo 31 Kurumumuz 2014 Yılı İhale Bilgileri -1 İhale Türü İhale Usulü Sayısı İhale Adları Hizmet alımı Açık İhale 4 Personel Destek, Özel Güvenlik, Temizlik ve Yardımcı Hizmet, Sürücülü Araç Kiralama Hizmet alımı Pazarlık Usulü 3 Personel Destek, Malzemesiz Temizlik, 2.Uluslarası Ombudsmanlık Sempozyumu ve Sempozyum Kapsamında yapılacak faaliyetlerin organizasyonu işi Mal alımı Açık İhale Usulü 1 Taşıt tanıma sistemi ile akaryakıt alımı 65

67 Tablo 32- Kurumumuz 2014 Yılı İhale Bilgileri -2 Alım Usulü Alım adedi 4734 sayılı Kanunun 22-d maddesi 152 Adet 4734 sayılı Kanunun 22-a maddesi 2 Adet 4734 sayılı Kanunun 22-b maddesi 5 Adet 4734 sayılı Kanunun 3(e) maddesi uyarınca DMO dan yapılan alımlar 103 adet mal alımı, 5 kalem bilgisayar, yazıcı, barkod yazıcı ve televizyon alımı, 3 adet tarayıcı alımı Ödeme İşlemleri Personel destek, sürücülü araç kiralama, özel güvenlik ile temizlik ve diğer hizmetler hizmet alımlarına ait hakediş ödemeleri yapılmıştır. Yapım işleri ile ilgili olarak Kurumumuzun tadilat ve onarımı yapılan yeni hizmet binasının bina tadilat ve onarım işinin yüklenicisine 7 adet hakediş ödemesi gerçekleştirilmiş, 2 adet ulusal katkı payı ödemesi ve 60 adet avans kredi mahsubu yapılmış, temsil ağırlama kapsamında da 31 adet ödeme emri belgesi düzenlenmiştir. Ayrıca, Kurumumuzun sabit gider faturaları, hakediş ve diğer ödemeleri, avans ve kredi ödemeleri gerçekleştirilmiştir. Taşınır İşlemleri Kurumumuza satın alınan veya devredilen mal/malzemelerin depo kabulünün yapılarak ve bahse konu mal/malzemelerin taşınırın işlem fişi düzenlenerek Kurum kayıtlarına alınması, Birimlerin taşınır istek belgesi bildirdikleri mal/malzeme taleplerinin karşılanması, depoda bahse konu mal/malzemeler yoksa satın alımının sağlanması, Depodan çıkan mal/malzemeler ile ilgili Tüketim Çıkış TİF düzenlenmesi ve ilgili birime imzalatılması, Depoda stok durumu azalan mal/malzemeler tespit edilerek satın alımının sağlanması, 3,6 ve 12 aylık dönemlerde Kurumumuzun Tüketim Çıkış Raporunun hazırlanıp saymanlığa gönderilmesi, Zimmet işlerinin takibi, Yılsonu itibari ile Yönetim Hesabı cetvellerinin hazırlanıp Saymanlığa gönderilmesi, daha sonra saymanlık Muhasebe Yetkilisi tarafından imzalanan bahse konu cetvellerin Sayıştay Başkanlığına gönderilmesi, Barkod sistemine geçilmesi, işlemleri gerçekleştirilmiştir. Gelen- Giden Evrak İşlemleri Kurumumuza 2014 yılı sonu itibarıyla toplam adet evrak gelmiş olup; bunların yaklaşık %47 si şikâyet başvuruları, %22,30 unu şikâyete ilişkin bilgi belge talebi ile %13,98 sini ise yine şikâyete ilişkin ek evrak oluşturmuştur. Gelen ve giden evrak dağılımlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer alan tablolarda gösterilmektedir. Tablo 33 - Nisan-Haziran 2014 dönemi Gelen Evrak dağılımları 66

68 Evrak Çeşidi Sayısı Kurum içi yazışmalar 2090 Şikâyetlere ilişkin bilgi ve belge talebi 2707 Şikâyete ilişkin ek evraklar 1698 Şikâyet başvuruları 5639 Toplam Tablo Yılı Giden Evrak Dağılımları Ay TEBLİGAT KURYE İADELİ TAHÜTLÜ ADİ POSTA TOPLAM Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık TOPLAM Arşiv İşlemleri Kurum ve birim arşivlerinin oluşturulması için gerekli hazırlıkların tamamlanması amacıyla Devlet Arşivleri Yönetmeliği nin ilgili maddeleri doğrultusunda ön çalışma yapılmış, Üst kurulların (Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu ve Sermaye Piyasası Kurulunun) arşivleri hakkında bilgi alınarak, Kurum arşivine uyarlaması ve adaptasyon için ön çalışma yapılmış, Kurumumuzda birim arşivlerinin kurulması amacıyla Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne gidilerek birim arşivlerinin oluşturulması adına bilgi alış verişinde bulunularak birim arşivlerinin fiziksel özellikleriyle ilgili bir uzmanın görevlendirilmesi için yazışmalar yapılmış ve görevlendirilen uzman Kurumumuza gelerek ön incelemesini tamamlamıştır. 67

69 1.3.3 Stratejik Yönetim Faaliyetleri Stratejik planlama, faaliyet raporlarının oluşturulması çalışmaları kapsamında yürütülen faaliyetler Kurumsal Yapılanma başlığı altında ele alındığından bu bölüme ayrıca yer verilmemiştir İç Kontrol Faaliyetleri İç kontrol ve ön mali kontrole ilişkin yapılan/yapılması gereken çalışmalar için mevzuat ve iyi uygulama örneklerinin araştırılması ve taranması çalışmaları devam ettirilmektedir. İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar da ön mali kontrole tabi olduğu belirtilen karar ve işlemlerin belirlenen işlem türleri ve limitler itibarıyla ön mali kontrolleri yapılmaktadır. İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar da yer alan ön mali kontrol limitlerinin ve ön mali kontrole tabi tutulan işlem türlerinin Kurumumuzda farklı uygulanmasına yönelik araştırmalar yürütülmüştür. Genel Sekreterlik ve Kamu Başdenetçiliği harcama birimlerinin bütçelerinden kaynak kullanılarak yapılan harcamalarda ihtiyaç duyulan alanlara ilişkin ilgili birimlere (Kamu Denetçilikleri, Genel Sekreterlik, Özel Kalem Birimi, Strateji Geliştirme Birimi, Yönetim Hizmetleri Birimi, AB ve Dış İlişkiler Birimi) bilgilendirme ve danışmanlık faaliyeti yürütülmektedir. Sorun yaşanan mali konularda Muhasebe Birimi, Maliye Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlarla görüşmeler yürütülmüş ve sonuçlandırılmıştır. İç Kontrol Büro Sorumlusunun Yemekhane Yönetim Kurulu nda da görevlendirilmesi nedeniyle, Yemekhane Yönetim Kurulunun işlemleri de yürütülmüştür. Maliye Bakanlığının ilgili Genelgesi ne istinaden, Kurumumuzun iç kontrol eylem planının 31/12/2014 tarihine kadar hazırlanması ve 2015 yılının başında uygulamaya geçirilmesi gerekmekte ise de; Kurumumuzun yeni kurulan bir kurum olması ve iç kontrole dayanak teşkil edecek stratejik plan, performans programı ve diğer dokümanlarının henüz oluşturulmamış olması gibi nedenlerle, Maliye Bakanlığı ile görüşülerek eylem planı hazırlık süresinin uzatılması talep edilmiştir Bütçe ve Muhasebe Faaliyetleri 6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile ,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödeneklerin kullanılabilir hale gelmesi ve karşılığı hazine yardımının aylar itibarıyla serbest bırakılma oranlarını belirleyen Ayrıntılı Finans Programı teklifi hazırlanarak Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. Şubat ayında, Maliye Bakanlığınca kabul edilen serbest bırakma oranlarına uygun şekilde, ödenekler kullanıma açılmıştır. Muhasebe hizmetlerimiz Kurumumuzda muhasebe yetkililiğini haiz personel bulunmadığından TBMM saymanınca yürütülmektedir. Ödeneklerimizin Kurumumuzda görevli saymanlık hizmetlerimizi yürüten TBMM saymanınca da kullanılabilir hale gelmesi için say 68

70 2000i sistemine aktarılması, ilgili modüller kullanılarak (e-bütçe sistemi) sağlanmaktadır. Bu kapsamda ödenek ihtiyacı ilk altı aylık dönemde takip edilmiş, gereken yerlerde Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı ile yasal çerçevede yazışma yapılmıştır. Özel bütçeli bir kurum olmamız nedeniyle banka hesabımızda vadelendirilen 2013 yılı bütçesinden Kurumumuz yatırım ödeneklerine toplam 940,730,00 TL likit ödenek kaydedilmiştir. Yapılan işlem ilgili mevzuat çerçevesinde Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve Sayıştay Başkanlığına yazılı olarak bilgi mahiyetinde gönderilmiştir. Bu nedenle 2014 yılı toplam ödeneğimiz ,00 TL dir. Özel Bütçeli Kurum olmamız nedeniyle üçer aylık dönemler itibarıyla serbest bırakılan ödeneklerin karşılığı gelir tutarı Kanunumuza da uygun olarak, büyük oranda TBMM Bütçesine konulan hazine yardımından karşılanmaktadır. Bu yıl ilk kez Kurumumuz gelirleri arasında sayılan Hazine Yardımlarına, Maliye Bakanlığınca, diğer özel bütçeli kurumlara da uygulanan aylık bloke işlemi uygulanmıştır. Bu nedenle Maliye Bakanlığı ile aylık nakit akışını sağlayacak yazışma ve görüşmeler yapılmaktadır. Kurumumuzun ilk kesin hesabı olan 2013 Yılı Kesin Hesabı hazırlanmıştır. Hazırlanan 2013 Yılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kesin Hesabı 5018 sayılı Kanunun 42 inci maddesinde belirtilen şekilde Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Tasarısına eklenmek üzere beş nüsha halinde 15 Mayıs tarihi itibarı ile Maliye Bakanlığına teslim edilmiştir. Sayıştay Başkanlığınca kesin hesap incelemeleri devam etmektedir. Aynı şekilde 2013 Yılı kesin hesabına eklenmek üzere 2013 Yılı taşınır kesin hesap icmal cetvelleri de süresinde hazırlanarak Sayıştay Başkanlığı ve kesin Hesabın ilgili mevzuatına uygun, 2013 Yılı kesin hesabına eklenmiş ve Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir. Kurumumuzca Kesin Hesap işlemleri bu yıl ilk kez yapıldığından Muhasebat Genel Müdürlüğü ile gerekli görüşmeler yapılarak ilgili modüllerin Kurumumuzca otomasyonu sağlanmıştır. Taşınır kesin hesabında mahsup döneminde Kalkınma Bakanlığından alınan malzemelerle ilgili taşınır kesin hesabında meydana gelen uyumsuzluk Sayıştay Başkanlığınca yapılan yazışmalarla çözülmüştür. Maliye Bakanlığının tarih ve 390 sayılı yazısı ile, tüm kamu kurumları ile birlikte Kurumumuzda da bütçe hazırlık çalışmaları başlamıştır. Bu kapsamda bütün birimlerimizden gelen teklifler değerlendirilmiş, hazırlanan kurum bütçe teklifi Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü nün e-bütçe sistemine kaydedilmiş ve yazılı olarak da gönderilmiştir. Aynı şekilde Kalkınma Bakanlığı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğünce 31/07/2014 tarihine kadar talep edilen Kurumumuz yatırım bütçe teklifi hazırlanmıştır Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar gereği Kurumumuz 2014 Yılı Yatırımlarının üçer aylık dönemler itibarı ile takibini sağlayacak sistem büromuz bilgisayarlarına kurulmuş, yıl içindeki üçer aylık dönem gerçekleşmeleri sisteme kaydedilmiş, aynı zamanda istenen formlar hazırlanarak yazılı olarak da Kalkınma Bakanlığına gönderilmiştir. Kurumumuz hizmet binasının büyük tadilat ve malzeme alımları için 2014 yılında 69

71 öngördüğümüz ,00 TL tutarındaki Muhtelif İşler Projesine yıl içinde 2013 yılı bütçesinden Banka hesabımızda bulunan nakit paradan 940,730,00 TL likit ödenek eklenmiştir. Toplam ,00 TL ödeneğin ,00 TL si (%87.8) ilk altı aylık dönemde kullanılmıştır. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce tarih ve 5651 sayılı yazı ile hazırlık çalışmaları başlatılan, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesi gereği hazırlanan, 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz ayı sonuna kadar hazırlanarak web sayfamızda kamuoyuna duyurulmuştur. Kurumumuzun özel bütçeli bir kamu kurumu olması nedeniyle, katma değer vergisi, damga vergisi ve muhtasar vergi beyannamesini her ay ilgili vergi dairesine bildirilmektedir. Bütçe görüşmeleri kapsamında bütçe konuşma metinlerinin hazırlanması, mali tabloların hazırlanması, muhtemel soru-cevap kartlarının hazırlanması, bütçe görüşmeleri esnasında gelen sorularve yazılı/sözlü soru önergelerinin cevaplandırılması faaliyetleri gerçekleştirilmiştir Bilgi İşlem Faaliyetleri Bilgi işlem bürosunca 2014 yılında yürütülen Kurumun bilgi işlem alt yapısı ve veri tabanının oluşturulması, internet sayfasının geliştirilmesi, donanım ihtiyaç analizleri ve kurulumlarının yapılması ile bu donanımın çalışır halde tutulması, yazılım ve programlama işlemlerinin yürütülmesi, elektronik belge yönetim sisteminin ve diğer yazılımların sorunsuz kullanılmasının sağlanması vb. hizmetler, raporun Bilgi işlem Altyapısı başlığı altında ele alındığından bu bölümde ayrıca yer verilmemiştir Basın ve Halkla İlişkiler Faaliyetleri Kurumumuz ile ilgili yayınlanan 644 adet video haber ve Kurumumuz internet sitesindeki haberlerle fotoğrafları düzenlenerek yeniden arşivlenmiş, Kurumumuzca gerçekleştirilen tüm etkinlik/programların fotoğrafları çekilerek gerekli durumlarda video ve ses kayıtları alınmış, haberleri internet sitemizde yayımlamış, Çocuk İnternet Sayfası, Eşleştirme Projesi Açılışı, TBMM 2. Kuruluş Resepsiyonu gibi önemli faaliyetlerde basın hizmetleri kapsamında katkılarda bulunulmuş, Kurumumuz tarafından basın toplantıları düzenlenmiş, gerekli bilgi notları hazırlanmış, basında yer alan haberler derlenmiş ve gerekli durumlarda tekzip yayımlanmış, Kurumumuzun sosyal medyada etkinliğini artırmak için bu alanda yetkin kişilerle görüşmeler sağlanmış, şu anda sosyal medyayı en etkin kullanan Sağlık Bakanlığının sosyal medya uzmanı Kurumumuza kazandırılmıştır. Kurumumuzun 2014 yılında görsel ve yazılı medyada yayımlanan haber dağılımlarına ilişkin bilgiler Tablo 35 ve 36 da gösterilmektedir. Tablo Yılında Kurumumuzun Haber Dağılımları 70

72 2014 Haber Dağılımı Ulusal Bölgesel Yerel Toplam Kurumsal haberler Faaliyetlere ilişkin haberler Kararlara yönelik haberler Kişisel haberler Sadece kurum adının geçtiği haberler Toplam Ulaşılan kişi sayısı toplam Tablo 36- Görsel medya Haber Dağılımları 2014 TV HABER DAĞILIMI TOPLAM Kurumsal Haberler 125 Faaliyet Haberleri 88 Kurum Kamu Spotu Kurumumuzu anlatan kamu spotu 38 ulusal kanalda 1060 defa yayınlanmıştır. Çocuk Kamu Spotu tarihinde tv lere ulaştırılan çocuk kamu spotu 164 defa yayınlanmıştır. Web Haberleri Kurum internet sayfasında kurumumuzun 107 faaliyeti takip edilmiş, haberi yapılarak yayınlanmıştır. Karara Yönelik Haberler 44 Kişisel Haberler 206 Röportaj 5 TOPLAM 468 KDK Sosyal Medya Farkındalığı arttırmak amacı ile basın kuruluşları ile aktif bir şekilde paylaşımlarını sürdüren Kamu Denetçiliği Kurumu, çağın gerektirdiği yeni nesil iletişim ağlarında da yerini almıştır yılı Temmuz ayında sosyal medya hesaplarını yönetmesi için geçici görevle bir personel tahsis edilmiş ve sosyal medya hesapları oluşturulmuştur. Bu kapsamda KDK nın; Facebook, Twitter, Instagram ve Youtube adresi ile yer alması sağlanmıştır. Kurumun Sosyal Medya Hesaplarına Ait Adresler 71

73 Facebook: Twitter: Instagram: Youtube: Sosyal medya üzerinden gelen soruları gizli ve anlık cevaplamak için mail adresi alınmıştır. Kurumumuzun web sitesine sosyal medya hesaplarına yönlenen butonlar konularak siteyi ziyaret eden ve konuya ilgi duyan kişilerin Ombudsmanlık bilgi ağına katılması sağlanmış, Kurum personelinin sosyal medyayı takip edebilmesi için personel mail listesine toplu e-posta atılmıştır. Sosyal Medya İçerik Politikası ve Moderasyonu KDK sosyal medya hesaplarında paylaşılacak görsellerin standart boyu 1000x1000 olarak belirlenmiş, bütün görsellerde kullanılacak olan ve Kurumuzuun sosyal medya adreslerinin yer aldığı bir alt bant tasarlanmış, doğabilecek telif hakkı sorunlarının önüne geçebilmek ve kaliteli görseller sağlamak amacı ile lisanslı görsel temin edilen bir siteye abone olunmuştur. KDK sosyal medya hesaplarına Kurumumuz adına yayın yapan bir televizyon kanalı gibi her gün aynı saatte aynı konu ile ilgili sistemli içerikler girilerek sadık bir sosyal medya kitlesi edinilmesi sağlanmış ve Kurum Sosyal Medya hesaplarından her gün 07:00 11:00 18:15 ve 23:00 saatlerinde periyodik düzenli paylaşımlar yapılmıştır. Kamu Denetçiliği Kurumu sadece resmi ve dini bayramları değil, Van Depremi gibi, Dünya Yaşlılar Günü gibi kendi alanına giren önemli günleri vatandaşa duyurmaya başlamıştır. Uygunsuz içerikli yorumlar için bir kelime listesi oluşturulmuş ve kelime listesindeki kelimelerden biri sayfaya yazıldığında sayfanın otomatik olarak gizlenmesi sağlanmıştır. İçerik Oluşturma İnternet sitemizde yayımlanan tavsiye kararlarının önemli noktaları belirlenerek görseller ile birlikte sosyal medya kanallarından vatandaş ile paylaşılarak Kurumumuzun sosyal medya dilinin gelişmesi ve dijital kültürünün oluşması sağlanmıştır. Kurumun Facebook hesabı aylık ortalama 1000 kişi artmakta ve ayda ortalama farklı kullanıcıya ulaşmaktadır. Sosyal medya üzerinden gelen soru ve şikâyetler yönlendirilerek vatandaş bilgilendirilmiştir. Vatandaşlar Kurumumuz ile ilgili merak ettikleri konuları sosyal medya üzerinden öğrenebilmeleri için adresi oluşturulmuştur. Sosyal Medya Canlı Yayını Kurum sosyal medyada karar örneklerini işlerken, konu ile ilgili sivil toplum kuruluşları ile çevrimiçi bağlantıya geçilerek bu kuruluşlardan sosyal medya desteğinin alınması ve konu ile ilgili farkındalığın doğru hedef kitleye ulaştırabilmesi sağlanmıştır. Kurumumuz sayfasını beğenen kişi sayısı 700 olmasına rağmen, bu çevrimiçi destek ile 1 günde kişilik bir kitleye hitap edilmiştir. Ankara da düzenlenen 2. Uluslararası Ombudsmanlık Sempozyumu KDK sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanmıştır. Sempozyumun önemli anları görsel ve metinlerle 72

74 Sempozyuma gelemeyen takipçiler ile paylaşılmıştır. #UOS2014 etiketi ile paylaşılan etkinlik ile takipçi sayısına önemli bir katkıda bulunulmuştur. Bilgi Edinme ve Halkla İlişkiler Hizmetleri Kurumumuza 4982 sayılı Kanun çerçevesinde yapılan bilgi edinme başvuruları için, Kurum Teşkilat Yönergesi uyarınca Bilgi Edinme ve Halkla İlişkiler konusunda, Kurum Uzmanlarından, Hukuk Müşavirliğinden ve Bilgi İşlem Birimimizden bilgiler alınarak vatandaşa ivedi şekilde bilgi aktarımı gerçekleştirilmiştir.2014 Aralık sonu itibarıyla bilgi edinme taleplerine ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır; Tablo 37- Bilgi Edinme Başvuruların konularına göre dağılımları VERİLER SAYIS I YÜZDE Şikâyet kapsamında gelen bilgi edinme talebi reddedilen başvuru sayısı 165 %32,48 Şikâyet başvurularının aşamalarını talep eden başvurular 128 %25,20 Bilgi, Belge ve Karar örneklerinin istenmesi talebi 77 %15,16 Kurumumuz görev ve sorumluluklarına ilişkin başvurular 53 %10,43 Elektronik Bilgi sistemi için Kullanıcı adı ve Şifre bilgisi talebi 46 %9,06 Diğer Kurum ve Kuruluşlara yönlendirilen başvurular 3 %0,59 Diğer 36 %7,08 TOPLAM 508 Şekil 17- Bilgi Edinme Başvuruların Konularına Göre Dağılımları 7% Şikâyet kapsamında gelen bilgi edinme talebi reddedilen başvuru sayısı 10% 9% 33% Şikâyet başvurularının aşamalarını talep eden başvurular Bilgi, Belge ve Karar örneklerinin istenmesi talebi Kurumumuz görev ve sorumluluklarına ilişkin başvurular 15% 25% Elektronik Bilgi sistemi için Kullanıcı adı ve Şifre bilgisi talebi Diğer Diğer Kurum ve Kuruluşlara yönlendirilen başvurular 73

75 Kurumumuza Ocak-Aralık 2014 dönemleri arasında gelen ve görevli personel tarafından yönlendirilen ortalama 350 vatandaşla görüşmeler ve gerekli bilgilendirmeler yapılmış, belge talepleri karşılanmıştır. Yine söz konusu şikâyete ilişkin ilgili uzmanın uygunluğuna göre vatandaşlarla görüşmesi sağlanmıştır. (Yapılan bu görüşmeler vatandaş bazında ortalama 15 dk sürmektedir.) Ocak 2014 ile Aralık 2014 döneminde Kurumumuza gelen vatandaşların taleplerine yönelik ayrıntılı tablo ve istatistik aşağıda yer almaktadır; Tablo 38- Kurumumuza Gelen Vatandaşların Başvurularının Konularına Göre Dağılımları Kurumumuza Gelen Vatandaşlar SAYISI YÜZDE Uzman İle Görüşme Talebi 155 %44,29 Şikâyet Durumları Hakkında Bilgi Alma 142 %40,57 Kurumun Faaliyetleri Hakkında Bilgi Alma 53 %15,14 TOPLAM 350 Şekil 18- Kurumumuza Gelen Vatandaşların Başvurularının Konularına Göre Dağılımları Şikâyet Durumları Hakkında Bilgi Alma 41% Kurumun Faaliyeleri Hakkında Bilgi Alma 15% Uzman İle Görüşme Talebi 44% Telefon Görüşmeleri: Bilgi edinme ve yönlendirme faaliyetleri ile ilgili olarak Ocak-Aralık 2014 döneminde vatandaşlarımızdan Kurumumuza gelen toplam 1395 adet telefon cevaplandırılmıştır. Telefon görüşmelerinin çoğunluğunu şikâyet başvuruları ile ilgili başvuru durum sorgulamaları oluşturmaktadır. Telefon görüşmesi sırasında sonuçlandırılan durum sorgulamalar ortalama 3dk sürmektedir. Uzmanlarımızın bilgisine ihtiyaç duyulan ve tekrar şikâyetçiye geri dönülen durumlarda ise başvurular ortalama 20 dk olarak gerçekleşmektedir. Ayrıca gelen talep doğrultusunda, uzmanlarımızın uygunluğuna göre bireylerle telefon ile görüşmeleri sağlanmıştır. Bu kapsamda 2014 Aralık sonu itibariyle toplam 1395 vatandaşımızla yaklaşık olarak toplam 4880 (81 saat) telefon görüşmesi yapılmış ve talepleri karşılanmıştır. 74

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 İçindekiler SUNUŞ... 5 BÖLÜM I... 7 GENEL BİLGİLER... 7 A. MİSYON VE VİZYON... 7 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 7 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU T E M M U Z 2 0 1 5

2014 YILI FAALİYET RAPORU T E M M U Z 2 0 1 5 2014 YILI FAALİYET RAPORU T E M M U Z 2 0 1 5 2014 YILI FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2015 KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMİ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR. İçindekiler SUNUŞ BÖLÜM I GENEL BİLGİLER

Detaylı

Kamu Denetçiliği Kurumu Strateji Geliştirme Birimi tarafından hazırlanmıştır.

Kamu Denetçiliği Kurumu Strateji Geliştirme Birimi tarafından hazırlanmıştır. Kamu Denetçiliği Kurumu Strateji Geliştirme Birimi tarafından hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER Sunuş 9 Bölüm I Genel Bilgiler 13 A. Misyon ve Vizyon 13 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 13 C. İdareye İlişkin

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AVRUPA BİİRLİİĞİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU Resmi Gazete Sayısı: 26111, 29183 HAZIRLAYAN: TANER GÜLER - STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA MÜDÜRÜ AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Bu

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 İçindekiler SUNUŞ... 6 BÖLÜM I... 8 GENEL BİLGİLER... 8 A. MİSYON VE VİZYON... 8 B. YETKİ VE SORUMLULUKLAR... 8 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2015 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2015 YILI FAALİYET RAPORU T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2015 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 İçindekiler BÖLÜM I... 8 GENEL BİLGİLER... 8 A. MİSYON VE VİZYON... 8 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 8 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 9 1.

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KÜLTÜR VE TURİİZM BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli A- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KALKIINMA BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1

Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1 T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KAMU İİHALE KURUMU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE HALK SAĞLIIĞII KURUMU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK)

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) ŞİKAYET NO : 2015/5132 KARAR TARİHİ : 01/04/2016 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU : Türkiye Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 17.03.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26111 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII DOĞU KARADENİİZ PROJESİİ BÖLGE KALKIINMA İİDARESİİ BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00;

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe

Detaylı

YÖNETMELİK. Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe

Detaylı

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİLENDİRME SUNUMU 14.02.2017 Mustafa DOĞAN SGDB 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 60. Maddesi Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bilgi İşlem Müdürlüğü, Belediyemizin İletişim ve Bilgi Teknolojileri sistemlerinin düzenli olarak çalışmasına, yeniliklerin sisteme adapte edilmesinde

Detaylı

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım Evrak Tarih ve Sayısı: 23/03/2015-3344 T.C. Sayı : 13960294-612.02- Konu : İç Kontrol Sisteminin Revize Edilerek Yeniden Değerlendirilmesi Dağıtım İlgi : 03/03/2015 tarihli ve 2623 sayılı yazı. Bilindiği

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE YATIIRIIM DESTEK VE TANIITIIM AJANSII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ANKARA, OCAK 2016 1 İçindekiler BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 I.I.

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI Sayfa/Topl. Sayfa No 1/10 Hazırlayan Onaylayan 1.1. Başkanlığın Görevleri Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ile hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji

Detaylı

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (Temmuz 2014) 1 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Detaylı

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2008-2012 MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI Stratejik Amaç 1 : Ege Üniversitesi nin Stratejik Yönetim sistemini yapılandırmak ve stratejik yönetime geçmesini sağlamak Hedef

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal

Detaylı

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜTÜN VE ALKOL PİİYASASII DÜZENLEME KURUMU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : : Yardımcıları Fakülte Sekreteri 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2018 2017 2 HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Etimesgut Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 10.05.2017 tarih ve 3422 sayılı yazısı doğrultusunda,

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII BAŞBAKANLIIK 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar SORUMLU /ALT 1 38.99.00.01 Üst yönetim, akademik ve idari birimler kurumsal kodu altında yer alan tertiplerdeki ödeneklerin harcama birimleri itibarıyla dağıtılması, dağıtımı yapılan ödeneklerin ekonomik

Detaylı

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı;

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 215 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 215 Sayfa Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 215-ANKARA Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA ADI 1 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol

Detaylı

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler

Detaylı

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ANAYASA MAHKEMESİ 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 215 1 GİRİŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3' uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2007 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII İİSTANBUL ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ORTA DOĞU TEKNİİK ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı] [Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 06500 Teknikokullar ANKARA] [2015] [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-İç Değerlendirme Raporu] [2015]

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII DOĞU ANADOLU PROJESİİ BÖLGE KALKIINMA İİDARESİİ BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks:

Detaylı

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü 2009 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: 1. Faaliyet raporu 2009 takvim yılını kapsayacaktır. 2. Faaliyet raporları mali

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: 1. Faaliyet raporu 2010 takvim yılını kapsayacaktır. 2. Faaliyet raporları mali

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı Bursa Nilüfer Belediye lığı Müdürlüğü nün hukuki statüsünü, teşkilatını,

Detaylı

Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar:

Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: 1. Faaliyet raporu 2015 takvim yılını kapsayacaktır.

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Sayı : B.07.0.İMİ.0.24/ J % Konu : İç Kontrol Eylem Planı 14.4 Nolu Raporlamaya İlişkin Eylem OV02/2012 BAŞKANLIK MAKAMINA Bakanlığımız Kamu

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Satın Alma, İdari İşler ve Destek Hizmetleri Birimi Birim Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Satın Alma,

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ A) GENEL BİLGİLER Aşağıda belirtilen görevler, Malî Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülür: a) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII GAZİİ ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

T.C. XXX. BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü

T.C. XXX. BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü T.C. XXX. BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü Sayı : Konu : Bilindiği üzere, faaliyet raporları, 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 56.maddesi gereği, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Personel Daire Başkanlığı/Kadro-İstatistik Birimi. Genel İdare Hizmetleri. Daire Başkanı, Genel Sekreter ve Rektör

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Personel Daire Başkanlığı/Kadro-İstatistik Birimi. Genel İdare Hizmetleri. Daire Başkanı, Genel Sekreter ve Rektör GÖREV/İŞ TANIMI FORMU KADRO VEYA POZİSYONUN BİRİMİ/ALT BİRİMİ Personel Daire Başkanlığı/Kadro-İstatistik Birimi STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL UNVANI GÖREVİ SINIFI ŞUBE MÜDÜRÜ ŞUBE MÜDÜRÜ

Detaylı

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2010 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde 22/01/2010 tarih ve 56-121 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİİ İİŞLETMELERİİ GELİİŞTİİRME VE DESTEKLEME İİDARESİİ BAŞKANLIIĞII ((KOSGEB)) 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat

Detaylı

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 2015 - ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ.... 1 I - OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII EMNİİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV TANIMI

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV TANIMI 911.BPP.PGT/02 01.06.2014 1 / 5 Revizyon Tarihi Revizyon No Açıklama 911.BPP.PGT/02 01.06.2014 2 / 5 Birim : Bütçe ve Performans Programı Birimi Görev Adı : Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı (Bütçe ve Performans

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Erkan KARAARSLAN

MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Erkan KARAARSLAN MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Erkan KARAARSLAN MALİ HİZMETLER BİRİMİ Erkan KARAARSLAN info@erkankaraarslan.org MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN GÖREVLERİ a) İdarenin stratejik plan ve performans

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 4 SAYIŞTAYIN

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17 nci maddesine göre; idarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI YOZGAT BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı