III/7 KANUN VE YÖNETMEL KLER 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "III/7 KANUN VE YÖNETMEL KLER 1"

Transkript

1 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu Kamu Kurumlar Araflt rma Gelifltirme Projeleri Destekleme Program na ve TÜB TAK Birimlerince Yürütülen Projelere liflkin Yönetmelik (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç Madde 1. Bu Yönetmeli in amac ; kamu kurum ve kurulufllar n n Ar-Ge çal flmalar ile giderilebilecek ihtiyaçlar n n karfl lanmas amac yla yürütülen projelerin baflvuru, teflvik, de erlendirme, kabul, izleme ve sonuçland rmaya iliflkin usul ve esaslar ile sonuçlar n uygulamaya aktar lmas na dair ilke ve kurallar belirlemek; TÜB TAK birimlerince yat r m program nda yer almayan ve finansman TÜB TAK d fl ndan sa lanan projeler d fl nda yürütülen projelerin tabi olaca kurallar düzenlemektir. Kapsam Madde 2. Bu Yönetmelik, kamu kurum ve kurulufllar n n, Ar-Ge çal flmalar ile giderilebilecek ihtiyaçlar n n karfl lanmas amac yla üniversitelerin, kamu Ar-Ge birimlerinin, TÜB TAK birimlerinin, sanayi kurulufllar n n veya bunlar n müfltereken yürüttü ü TÜB TAK taraf ndan desteklenen projeler ile TÜB TAK birimlerince yürütülen projeleri kapsar. Yat r m Program nda yer almayan ve finansman TÜB TAK d fl ndan sa lanarak TÜB TAK birimlerince yürütülen projeler bu Yönetmelik kapsam d fl ndad r. (*) tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanm flt r. III/7 KANUN VE YÖNETMEL KLER 1

2 Dayanak Madde 3. Bu Yönetmelik, 17/7/1963 tarihli ve 278 say l Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu Kurulmas Hakk nda Kanunun 4 üncü maddesi ile 16/8/1983 tarihli ve 77 say l Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmas na liflkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesine dayan larak haz rlanm flt r. Tan mlar Madde 4.(*) Bu Yönetmelikte geçen; TÜB TAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumunu, Bilim Kurulu: TÜB TAK Bilim Kurulunu, Baflkanl k: TÜB TAK Baflkanl n, Araflt rma-gelifltirme (Ar-Ge) projesi: Amac, kapsam, süresi, bütçesi, özel flartlar ile TÜB TAK ve di er kurum, kurulufl, gerçek veya tüzel kiflilerce sa lanacak ayni ve/veya nakdi destek miktarlar belirlenmifl; yeni bilgi ve teknoloji üretilmesi, bilimsel yorumlar n yap lmas veya teknolojik/sosyal problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olarak yap lan çal flmalar, ülkemizin uluslararas pazarlardaki rekabet gücünün art r lmas amac ile ileri teknoloji uygulamas na yönelik yap lacak çal flmalar ve bu çal flma sonuçlar n n; faydal araç, gereç, malzeme, hizmet/ürün, yöntem, sistem ve üretim tekniklerine dönüfltürülmesine ve/veya mevcutlar n iyilefltirilmesine yönelik çal flmalar, Müflteri: Ar-Ge ye dayal çözüme ihtiyac olan ve bu ihtiyac n n karfl lanmas amac yla proje yürütücüsü kurum/kurulufllar TÜB TAK n onay na sunulmak üzere belirleyen, bu kurum ve kurulufllarla yapt protokol çerçevesinde Ar-Ge projesinin amac n, kapsam n, süresini, bütçesini, flartlar n ve beklenen sonuçlar n tan mlayan, proje ç kt lar n kullanmay taahhüt eden, Proje Öneri Formunu ve Proje Sözleflmesini, (*) tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanan yönetmelikle de ifliklik yap lm flt r. 2 KANUN VE YÖNETMEL KLER III/7

3 proje yürütücüsü kurum/kurulufllar ile müfltereken imzalayan, TÜB TAK a bu Yönetmelik kapsam nda destek baflvurusunda bulunan, proje destek baflvurusunun kabul edilmesi ve sözleflme imzalanmas durumunda projenin izlenmesi, denetlenmesi ve Baflkanl k la eflgüdümünün sa lanmas ndan sorumlu olan kamu kurumunu/kuruluflunu, Proje yürütücüsü kurum/kurulufl: Proje haz rlama ve proje yürütme, beceri, deneyim ve altyap s na sahip; projenin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumlulu unu tafl yan; müflteri ve TÜB TAK ile birlikte proje sözleflmesini imzalayan; projenin yürütüldü ü kamu Ar-Ge birimini, üniversiteyi, TÜB TAK birimini ve/veya sanayi kuruluflunu, TÜB TAK birimleri: TÜB TAK Baflkanl na ba l merkez, enstitü, laboratuvar ve benzeri birimlerini, Kamu Ar-Ge birimi: Üniversiteler d fl nda kalan kamu kurumlar n n bünyesinde yer alan enstitü, laboratuvar ve benzeri Ar- Ge birimlerini, Sanayi kuruluflu: Sanayi sicil belgesi olan kurulufllar, yaz l m gelifltirmeye yönelik üretken hizmet alan nda faaliyet gösteren kurulufllar ile sektör ve büyüklü üne bak lmaks z n firma düzeyinde katma de er yaratan Türkiye de yerleflik bütün kurulufllar, Protokol: TÜB TAK a destek önerisinde bulunulmadan önce müflteri ve proje yürütücüsü kurum/kurulufllar aras nda imzalanm fl olan ve gerek projenin konusunun, flartlar n n, taraflar n projedeki hak ve sorumluluklar n n, gerekse de TÜB TAK a karfl kendi aralar ndaki sorumluluk paylafl m n n belirlendi i ve müflterinin proje ç kt lar n kullanmay taahhüt etti i, proje sözleflmesinin eki niteli indeki yaz l anlaflma ve eklerini, Proje destekleme sözleflmesi: Müflterinin Ar-Ge ihtiyac n n karfl lanmas amac yla sunulan ve TÜB TAK taraf ndan yap lan de erlendirme sonucunda desteklenme karar verilen projenin; amac, kapsam, süresi, bütçesi, özel flartlar ile TÜB TAK ve di er kurum, III/7 KANUN VE YÖNETMEL KLER 3

4 kurulufl, gerçek veya tüzel kiflilerce sa lanacak ayni ve/veya nakdi destek miktarlar n belirleyen; ve taraflar n sorumluluklar n belirleyen, TÜB TAK, müflteri ve proje yürütücüsü kurum/kurulufllar aras nda imzalanan yaz l anlaflma ve eklerini, Proje sonuçlar uygulama plan : Müflteri taraf ndan proje sonunda elde edilmesi öngörülen ç kt lar n kullan m program n gösteren ve sözleflme eki niteli inde uygulama taahhüdünü, Proje yürütme grubu (PYG): Projenin birden çok proje yürütücüsü kurum/kurulufl ile birlikte gerçeklefltirilecek olmas durumunda, tüm proje yürütücüsü kurum/kurulufllar n temsil edildi i, projenin bilimsel ve teknik olarak sözleflmeye uygun flekilde yürütülmesinden, projeye iliflkin raporlar n verilmesinden, haz rlanmas ndan ve sunulmas ndan, harcamalar n projenin gereklerine uygunlu unun sa lanmas ndan sorumlu olan grubu, Proje yöneticisi: Projenin birden çok proje yürütücüsü kurum/kurulufl ile birlikte gerçeklefltirilecek olmas durumunda proje yürütme grubu taraf ndan seçilen, grup ad na idari ve bilimsel sorumluluk tafl yan ve grubu temsilen yaz flmalar yapan kifliyi veya birimi, Proje yürütücüsü: Proje yürütücüsü kurum/kurulufl taraf ndan sorumlulu u alt ndaki proje faaliyetlerinin yürütülmesi amac yla görevlendirilen ve proje yürütme sorumlulu unu tafl yan kifliyi veya kiflileri, Proje personeli: Proje yürütücüsü ile araflt rmac, yard mc personel ve yerine göre dan flmanlardan oluflan proje çal flan n, Araflt rmac : lgili bilim ve/veya teknoloji alan nda gerekli uzmanl a sahip, yenilikleri izleyen, proje sonuçlar n bilimsel yöntemlerle de erlendirip yay mlayabilecek ve/veya uygulamaya dönüfltürebilecek düzeydeki kiflileri, Yard mc personel: Proje yürütücüsünün veya araflt rmac lar n gözetimi alt nda projenin yürütülmesinde tam veya k smi zamanl, sürekli veya geçici olarak görev alan personeli, 4 KANUN VE YÖNETMEL KLER III/7

5 Dan flman: Projenin özel uzmanl k gerektiren tali konular ndan birinde hizmetinden yararlan lmak üzere geçici olarak görev alan araflt rmac veya uzman, Bursiyer: Tatbikat amac yla projede yer alan, Türkiye de kurulu yüksek ö retim kurumlar nda lisansüstü e itimlerini yapan ö renciler ile doktoral kiflileri, Proje izleyicisi: Projenin, öneri formuna ve sözleflmeye uygun olarak yürütülüp yürütülmedi ini izlemek amac yla, projenin yürütüldü ü kurum ve kurulufllarda her türlü bilimsel, teknik ve mali inceleme yapan, proje yöneticisi veya yürütücülerinden, ilgililerden projenin seyrine iliflkin bilgi ve belge talep edebilen, varsa olumsuzluklar izleme sonuçlar n bir rapor halinde TÜB TAK a bildiren ve müflteri görüflü al narak TÜB TAK taraf ndan görevlendirilen kifli veya kiflileri, Fas l: Proje öneri formunda yer alan ve TÜB TAK taraf ndan kabul edilen proje bütçesinde yap lacak harcamalar n nitelikleri itibariyle ayr ayr gösterildi i bölümleri, ifade eder. K NC BÖLÜM Kamu Kurum/Kurulufllar Ar-Ge Projeleri Proje ça r s ve baflvuru Madde 5. Kamu kurumlar n n Ar-Ge projeleri için baflvurular dönemleri Baflkanl kça ilan edilir. Müflteri, Ar-Ge ile karfl lanacak ihtiyaçlar n ve söz konusu ihtiyaçlar karfl layacak olan proje yürütücüsü kurum/kurulufllar kendi usul ve uygulamalar do rultusunda tespit eder. Müflteri, proje yürütücüsü kurum/kurulufllar ile protokol imzalar. Kamu kurumlar III/7 KANUN VE YÖNETMEL KLER 5

6 araflt rma projeleri için müflteri ve proje yürütücüsü kurum/kurulufllar taraf ndan birlikte haz rlanan ve imzalanan proje öneri formu yap lan protokol ile birlikte müflteri taraf ndan ilanda belirtilen süre içinde TÜB TAK a iletilir. Proje önerilerinin de erlendirilmesi Madde 6. Proje önerileri TÜB TAK taraf ndan belirlenen de erlendirme sürecinden geçirilir. Bu süreçte; proje önerileri, kamu araflt rma projeleri de erlendirme kriterlerinde belirtilen Ar-Ge niteli i, yayg n etki ve yap labilirlik esaslar na göre de erlendirilir. Bu aflamada projenin bütçesi, süresi, proje yürütücüsü kurum/kurulufllar n altyap, bilgi, tecrübe birikimleri ve becerileri ile proje yönetimi, kalite yönetimi gibi yönetim sistemleri dikkate al n r. Ayr ca, TÜB TAK tan istenen destek de erlendirilirken proje yürütücüsü kurum/kurulufllar n imkanlar ndan ve yurt içinde mevcut imkanlardan azami ölçüde yararlan lm fl olmas aran r. Müflterinin Ar-Ge ihtiyaçlar n n karfl lanmas amac ile birden fazla kurum ve kuruluflun iflbirli i ile yürütülen Ar-Ge faaliyetleri ile bunlar n sonuçlar n kamu yarar n gözeten ürün, hizmet veya teknolojilere dönüfltürme aflamas n içeren projelere öncelik verilir. De erlendirme s ras nda proje yürütücüsü kurum/kurulufllar n Ar- Ge olanak ve yeteneklerini belirlemek amac yla söz konusu kurum ve kurulufllarda yerinde inceleme yap labilir. De erlendirme sürecinde projenin taraflar gerekti inde görüflme yapmak üzere davet edilir. Bu görüflme, projenin amac n, araflt rma yöntemlerini, çal flma program n, projeden beklenen bilimsel, teknolojik, ekonomik ve sosyal yararlar, baflar kriterlerini, bütçe gerekçesini ve benzeri hususlar kapsar. De erlendirme sonucunda oluflan karar, Baflkanl k onay na sunulur. Kesinleflen karar, gerekçesi ile birlikte proje taraflar na bildirilir. 6 KANUN VE YÖNETMEL KLER III/7

7 Sözleflme Madde 7. Desteklenmesi kabul edilen projeler için idari, mali, teknik ve hukuki hükümler ile ilgili ekleri içeren proje sözleflmesi; proje yürütücüsü kurum/kurulufllar, müflteri ile TÜB TAK aras nda imzalan r. Proje maliyet unsurlar Madde 8.(*) Proje bütçelerinin oluflturulmas nda afla daki hususlara uyulur. a) Projelerde; projenin gerektirdi i, proje ile do rudan veya dolayl ilgisi olan ve proje bütçesinde yer alan afla daki kalemler masraf kabul edilebilir. 1) Alet, teçhizat, yaz l m ve yay n al m giderleri. 2) Malzeme ve sarf malzemesi al m giderleri. 3) Dan flmanl k ve hizmet al m giderleri. 4) TÜB TAK kaynaklar yla al nan cihazlar n bak m onar m giderleri. 5) Yurt içi ve yurt d fl seyahat giderleri. 6) Posta ve nakliye giderleri. 7) Personel giderleri. 8) Burs ödemeleri. 9) Kurum hissesi. 10) Proje ile do rudan veya dolayl ilgisi olan di er giderler. b) Personel giderleri, proje süresi ile s n rl olmak kayd yla, süreli sözleflmeli proje personel istihdam ve bu istihdam n gerektirdi i yasal yükümlülükler dahil olmak üzere her türlü masraf kalemlerinden oluflur. Proje personeli, mevzuat n n izin verdi i hallerde üniversitelerle di er kamu kurum ve kurulufllar nda görevli kifliler aras ndan (*) tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanan yönetmelikle de ifliklik yap lm flt r. III/7 KANUN VE YÖNETMEL KLER 7

8 seçilebilece i gibi, proje bütçesinin ilgili fasl nda belirtilmek flart yla hizmet al m yöntemi ile de temin edilebilir. Proje personeline ödenecek ücret; proje yürütücüsü kurum veya kuruluflun ücret politikas ve ilgili kurum veya kuruluflta çal flan emsal personelin ücreti esas al narak hesaplan r. Burs ödemeleri; bursiyerlere, yeme ve konaklama giderleri ile ö renim giderlerinin karfl lanmas amac yla burs ödemesi yap labilir. Bu ödemeler münhas ran ilgilisine ve Baflkanl k taraf ndan belirlenen esaslara uygun olarak yap l r. c) Kurum Hissesi, proje yürütücüsü kurum ve kurulufllar n imkanlar ndan faydalan lmas karfl l proje bütçesine ek olarak TÜB TAK taraf ndan konulabilen ödenek olup, Baflkanl k taraf ndan belirlenen esas ve usuller çerçevesinde hesaplan r. d) Projelerde afla daki kalemler masraf olarak kabul edilemez. 1) Proje önerisi haz rlama giderleri. 2) Projenin sonuçlar n n üretimi aflamas nda yap lacak masraflar. 3) Pazarlama ve ticari amaçl reklam giderleri. 4) Is tma, ayd nlatma ve posta hariç haberleflme amaçl giderler. 5) Altyap ya yönelik inflaat giderleri. 6) Proje ile do rudan veya dolayl ilgisi olmayan di er giderler. Mali esaslar Madde 9. Projelere ek ödenek verilmesi ile fas llararas ödenek aktar mlar yap lmas nda uyulmas gerekli genel kurallar flunlard r; a) Projelere verilecek ek ödenek, proje yürütücüsü kurum veya kuruluflun tek olmas durumunda bu kurum veya kuruluflun, birden çok proje yürütücüsü kurum/kuruluflun olmas durumunda ise PYG nin gerekçeli baflvurusu, müflterinin bu konudaki uygun görüflü üzerine TÜB TAK n onay ile karara ba lan r. 8 KANUN VE YÖNETMEL KLER III/7

9 b) Projelerde fas llar aras aktar m, proje yürütücüsü kurum veya kuruluflun tek olmas durumunda bu kurum veya kuruluflun, birden çok proje yürütücüsü kurum ve/veya kuruluflun olmas durumunda ise PYG nin gerekçeli baflvurusu, müflterinin bu konudaki uygun görüflü üzerine TÜB TAK n onay ile karara ba lan r. TÜB TAK, bu konuda müflterinin uygun görüflü üzerine, duruma göre proje yürütücüsü kurum veya kurulufla ya da PYG ye k smen yetki devredebilir. c) Proje bütçesinde ek ödenek gerektirmeyen yeni malzeme, hizmet ve benzeri al mlar proje yürütücüsü kurum/kuruluflun tek olmas durumunda bu kurum/kuruluflun, birden çok proje yürütücüsü kurum/kuruluflun olmas durumunda ise PYG nin gerekçeli baflvurusu, müflterinin bu konudaki uygun görüflü üzerine TÜB TAK n onay ile karara ba lan r. dari esaslar Madde 10.(*) Proje yürütücüsü kurum veya kuruluflun, proje yürütücüsünün ve araflt rmac lar n de iflmesi ile proje süresinin uzat lmas na iliflkin esaslar ve proje için al nan makine ve teçhizat afla daki hükümlere tabidir. a) Proje izleme sürecinde, proje yürütücüsü kurum/kuruluflun projeden kendisinin ayr lmay talep etti i veya müflteri taraf ndan de ifltirilmesinin önerildi i hallerde; projenin iptali, yürürlükten kald r lmas veya yeni bir proje yürütücüsü kurum/kuruluflun görevlendirilmesi hususu müflterinin uygun görüflü üzerine TÜB TAK taraf ndan karara ba lan r. Proje izleme sürecinde proje yürütücüsü kurum veya kuruluflun de iflmesi TÜB TAK taraf ndan istendi i takdirde, konu müflterinin uygun görüflü üzerine TÜB TAK taraf ndan karara ba lan r. b) Proje izleme sürecinde proje yürütücüsü kurum veya kurulufl, gerekli görmesi halinde proje yürütücüsünü TÜB TAK n uygun (*) tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanan yönetmelikle de ifliklik yap lm flt r. III/7 KANUN VE YÖNETMEL KLER 9

10 görüflünü alarak de ifltirebilir. Bu de ifliklik befl (5) iflgünü içinde müflteri, PYG ve TÜB TAK a bildirilir. De iflikli in bildirilmemesinden kaynaklanacak her türlü zarar ve ziyandan ilgili proje yürütücüsü kurum veya kurulufl sorumludur. Proje yürütücüsü de iflikli inin müflteri veya TÜB TAK taraf ndan istenmesi halinde, yürütücünün ba l oldu u kurum veya kuruluflun görüflü ve müflterinin bu konudaki uygun görüflü al narak konu TÜB TAK taraf ndan karara ba lan r. Proje izleme sürecinde PYG, gerekli görmesi halinde proje yöneticisini de ifltirebilir. Yönetici de iflikli inin taraflardan biri taraf ndan istenmesi halinde bu talep PYG taraf ndan de erlendirilerek karara ba lan r. Her iki durumda da oluflan de ifliklik karar befl (5) ifl günü içinde ilgili taraflara PYG taraf ndan bildirilir. De iflikli in bildirilmemesinden kaynaklanacak her türlü zarar ve ziyandan PYG sorumludur. c) Proje izleme sürecinde projelerde çal flan araflt rmac lar ile yard mc personel de iflikli i, projenin yürütücüsü kurum veya kurulufl taraf ndan gerçeklefltirilir. Araflt rmac lar, yard mc personel ve bursiyerlerde meydana gelen de iflikliklere iliflkin bilgilere geliflme raporlar nda yer verilir. d) Proje süresinin uzat m na iliflkin talepler, proje yürütücüsü kurum veya kuruluflun tek olmas durumunda bu kurum veya kuruluflun, birden çok proje yürütücüsü kurum ve/veya kuruluflun olmas durumunda ise PYG nin gerekçeli talebi, müflterinin bu yöndeki uygun görüflü üzerine TÜB TAK taraf ndan karara ba lan r. Söz konusu de ifliklik TÜB TAK taraf ndan müflteri ve PYG ye bildirilir. e) Proje kapsam nda yurt içinden veya yurt d fl ndan sat n al nan demirbafl niteli indeki her türlü makine ve teçhizat, proje süresince proje yürütücüsü kurum veya kurulufllar n gözetimi ve sorumlulu u alt ndad r. Proje kapsam nda sat n al nan makine ve teçhizat, sonuç raporunun kabulünden sonra projenin tabi oldu u esaslarda aksi 10 KANUN VE YÖNETMEL KLER III/7

11 belirtilmedikçe, proje yürütücüsü kurum veya kuruluflun baflvurusu üzerine TÜB TAK n karar ile hibe edilebilir. f) Proje kapsam nda elde edilecek ürün, prototip ve benzeri ç kt lara iliflkin hususlar, 11 inci madde hükmü sakl kalmak kayd yla ve projenin tabi oldu u esaslarda aksi belirtilmedikçe, yap lacak sözleflmede düzenlenir. Fikri ve s naî mülkiyet haklar Madde 11. Projelerin gerçeklefltirilmesi sonucunda fikri mülkiyete konu olabilecek bir bulufl (patent, faydal model), tasar m, eser, entegre devre topografyas, teknik bilgi gibi bir fikri ürün ortaya ç kmas halinde 278 say l Kanun un ilgili hükümleri uygulan r. Proje yürütücüleri; TÜB TAK n deste ini belirtmek flart yla, yurt içinde veya yurt d fl nda araflt rma ile ilgili makale yay nlayabilir ve tebli sunabilir. Ancak proje sonucunda fikri mülkiyete konu oluflturabilecek bulufl (patent ve faydal model) özgün bir tasar m ortaya ç kmas halinde yap lacak tescil baflvurusu öncesi ve sonras yay n, tebli ve benzeri yollarla fikri ürünle ilgili olarak aç klama yap lmas TÜB TAK Baflkan n n iznine ba l d r. Bu koflullara uyulmamas halinde sorumluluk yay n yapan nd r. Projelerin sonucunda fikrî veya s naî mülkiyet hakk meydana geldi i takdirde, Müflteri söz konusu fikrî veya s naî mülkiyeti ticarilefltirilmemek kayd ile kendi ihtiyaçlar için bedelsiz kullanma hakk na sahiptir. Etik kurallara uyma yükümlülü ü Madde 12. Müflteri ve proje yürütücüsü kurum/kurulufllar; a) Kamu kurumlar n n uymak zorunda olduklar etik davran fl ilkelerini düzenleyen tüm mevzuat hükümlerine uymak ve uyulmas n sa lamak, b) nsan ve hayvanlar n deneysel amaçlarla kullan lmas n n gerekti i hallerde, tüm mevzuat hükümlerine ve uluslararas etik ilkelere uygun hareket etmek, III/7 KANUN VE YÖNETMEL KLER 11

12 c) Projenin yürütülmesi s ras nda evrensel nitelikli bilimsel araflt rma ve bilimsel yay n kurallar na uymak zorundad r. Aksi durumun tespiti halinde TÜB TAK Araflt rma ve Yay n Eti i Kurulu Çal flma Esaslar çerçevesinde hareket edilir. zleme Madde 13. TÜB TAK taraf ndan desteklenen projelerin; belirlenen amaç ve hedefleri ile 278 say l Kanuna ve buna dayan larak ç kar lan mevzuata uygun olarak yürütülüp yürütülmedi i, proje yürütücüsü kurum veya kuruluflun tek olmas durumunda bu kurum veya kuruluflun, birden çok proje yürütücüsü kurum ve/veya kuruluflun olmas durumunda ise PYG taraf ndan haz rlanacak geliflme raporlar ve gerekti inde TÜB TAK ve müflteri taraf ndan yerinde yap lacak inceleme yoluyla izlenir. TÜB TAK gerekli gördü ü hallerde, projelerin geliflimini bilimsel, teknik, idari ve mali aç lardan izlemek ve denetlemek üzere, belirleyece i kifli ve/veya kiflileri proje izleyicisi olarak görevlendirebilece i gibi, müflteri ve proje yürütücüsü kurum/kurulufllar geliflmeler ile ilgili olarak bilgi almaya davet edebilir. Proje baflvurular n n de erlendirilmesi ve projelerin izlenmesi için TÜB TAK taraf ndan görevlendirilen kiflilere ödenecek ücretler Bilim Kurulu nca belirlenir. TÜB TAK ça haz rlanm fl olan formata uygun olarak haz rlanan geliflme raporlar, müflteri taraf ndan sözleflmede belirtilen süreler sonunda, TÜB TAK a iletilir. Geliflme raporlar n n sözleflmede belirtilen tarihlerde gönderilmedi i hallerde ödeme durdurulabilir. Durdurma, yürürlükten kald rma ve iptal Madde 14. Geliflme raporlar sözleflmede belirtilen tarihlerde gönderilmeyen ve ikaza ra men mücbir sebep bildirilmeyen projeler ile izleme sonucunda öngörülen amaç ve çal flma program na uygun biçimde 12 KANUN VE YÖNETMEL KLER III/7

13 yürütülmedi i anlafl lan projeler ve mücbir sebeplerle yürütülmeleri geçici olarak olanaks z hale gelen projeler, müflterinin, proje yürütücüsü kurum/kuruluflun tek olmas durumunda bu kurum/kuruluflun, birden çok proje yürütücüsü kurum/kuruluflun olmas durumunda ise PYG nin baflvurusu veya söz konusu hususlar n TÜB TAK ça tespiti üzerine Baflkanl n onay ile proje geçici olarak en fazla alt (6) ay durdurulabilir. Durdurma gerekçelerinin ortadan kalkmas halinde taraflar n baflvurusu Baflkanl n onay ile proje yeniden bafllat l r. Durdurma süresi sözleflme hükümleri uygulanarak proje süresine ilave edilir. Durdurma ifllemi sonras nda mücbir sebeplerle yürütülmeleri olanaks z hale gelen projeler, taraflar n baflvurusu, Baflkanl n onay ile yürürlükten kald r l r ve bu karar, TÜB TAK taraf ndan taraflara bildirilir. Bu durumda proje için al nan makine, teçhizat ve malzemenin TÜB TAK a iadesi istenebilir. E er varsa, proje hesab nda kalan tutar TÜB TAK a iade edilir. Durdurma ifllemi sonras nda müflteri ve/veya proje yürütücüsü kurum/kurulufllar n kusurlar veya ihmalleri nedeniyle olumsuzluk saptanan ya da yürütülemeyece i anlafl lan projeler, Bilim Kurulu karar yla iptal edilir. ptal karar, TÜB TAK taraf ndan taraflara bildirilir. ptal durumunda proje için al nan makine, teçhizat ve malzemeler ve varsa proje hesab nda kalan tutar TÜB TAK a iade edilir. ptal edilen projelerde görev alan proje yürütücüsü kurum/kurulufllara yeni destek verilip verilmeyece i TÜB TAK taraf ndan de erlendirilir. Ancak yeni destek verilmeyecek süre üç (3) y l geçemez. Sonuçland rma Madde 15. Proje süresinin tamamlanmas n izleyen en çok iki (2) ay içinde, proje yürütücüsü kurum veya kuruluflun tek olmas durumunda bu kurum veya kuruluflun, birden çok proje yürütücüsü kurum/kuruluflun olmas durumunda ise PYG taraf ndan, TÜB TAK ça haz rlanm fl olan formata uygun haz rlanan sonuç raporuyla birlikte, de erlendirme raporu ve proje sonucunda yapaca uygulamalara III/7 KANUN VE YÖNETMEL KLER 13

14 iliflkin bir uygulama özeti müflteri taraf ndan TÜB TAK a sunulur. Sonuç raporu, TÜB TAK taraf ndan de erlendirilir. Gerekli görüldü ü hallerde, sonuç raporunun içerik ve/veya flekil yönünden revize edilmesi istenir. De erlendirme sonucunda projenin kabul veya reddine karar verilir. Kabul edilen projeye iliflkin proje sonuçlar uygulama plan do rultusunda ifllem yap lmas için müflteriye, bilgi için proje yürütücüsü kurum/kurulufllara tebligat yap l r. Sonuç raporu reddedilen proje, Bilim Kurulu karar yla iptal edilir ve bu karar, TÜB TAK taraf ndan taraflara bildirilir. Bu durumunda projenin tabi oldu u kurallar aksini belirtmedikçe, proje için al nm fl olan makine, teçhizat ve malzeme ile varsa proje hesab nda kalan tutar, TÜB TAK a iade edilir ve proje bulgular kullan larak yap lacak olan yay nlarda TÜB TAK deste i belirtilmez. Kesin Sonuçlanma Madde 16. Projenin, proje önerisinde belirtilen proje sonuçlar uygulama plan na uygun olarak gerçekleflti ine iliflkin proje izleyici görüflü ve müflterinin sunaca konuya iliflkin di er belgelere göre, proje kesin olarak sonuçlanm fl kabul edilir. Hüküm bulunmayan haller Madde 17. Bu Yönetmelik kapsam nda yürütülecek projelerin kaynak aktar m ve kullan m ifllemleri ile bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, bu Yönetmeli e ayk r olmamak kayd yla, proje yürütücüsü kurum/kuruluflun; a) Genel ve katma bütçeli idare olmas durumunda, "TÜB TAK Kaynaklar ndan Genel ve Katma Bütçeli darelere Proje Karfl l Aktar lacak Tutarlar n Harcanmas na liflkin Esaslar", b) Sanayi kuruluflu olmas durumunda, "TÜB TAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Esaslar na liflkin Yönetmelik", c) Vak f Üniversitesi olmas durumunda, "Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu (TÜB TAK) Taraf ndan Vak f 14 KANUN VE YÖNETMEL KLER III/7

15 Üniversitelerine Proje Karfl l Aktar lacak Tutarlar n Transferi, Harcanmas, Muhasebelefltirilmesi ve Denetimine liflkin Esaslar", d) TÜB TAK Birimi olmas durumunda, 278 say l Kanuna ve buna dayan larak ç kar lan mevzuata, e) Proje yürütücüsü kurum ve kurulufllar n bu maddede belirtilmeyen kamu kurum ve kurulufllar ndan olmas halinde konuya iliflkin ayr bir düzenleme yap l ncaya kadar, 278 say l Kanuna ve buna dayan larak ç kar lan mevzuat ile birlikte kurulufllar n ilgili mevzuat hükümleri ile aksine aç kça hüküm konmad kça bu düzenlemeler yerine geçecek hükümler uygulan r. Yukar da bahsedilen mevzuat ile TÜB TAK n 278 say l Kanuna ve buna dayan larak ç kar lan mevzuat nda hüküm bulunmayan hallerde, TÜB TAK Bilim Kurulu taraf ndan al nacak kararlar do rultusunda ifllem yap l r. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çeflitli ve Son Hükümler TÜB TAK Birimlerince Yürütülen Araflt rma-gelifltirme Projeleri Madde 18.(*) TÜB TAK birimlerince yat r m program nda yer almas teklif edilen Ar-Ge projelerinin baflvuru, de erlendirme ve kabulü bu Yönetmelik hükümlerine göre yap l r. Kabul edilerek yat r m program nda yer alan projelerin yürütülmesi, izlenmesi ve sonuçland r lmas na iliflkin hususlar Baflkanl kça belirlenir. TÜB TAK destek programlar ndan nakdi ve/veya ayni destek al narak TÜB TAK Birimlerince gerçeklefltirilmesi öngörülen Ar-Ge projeleri için TÜB TAK n ilgili destekleme programlar na iliflkin Yönetmelik ve Esaslara uygun ifllem yap l r. (*) tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanan yönetmelikle de ifliklik yap lm flt r. III/7 KANUN VE YÖNETMEL KLER 15

16 Yat r m program na ve TÜB TAK destek programlar na iliflkin proje önerileri, TÜB TAK birim amirlerinin imzas yla, ça r da belirtilen süre içinde TÜB TAK a eksiksiz olarak sunulur. Yat r m program nda yer alacak projeler d fl nda, TÜB TAK taraf ndan desteklenmesi uygun bulunan ve proje yürütücüsünün birden fazla kurum/kurulufltan olufltu u projeler için taraflarca projenin hangi flartlarla gerçeklefltirilece ine iliflkin sözleflme imzalan r. TÜB TAK birimleri taraf ndan, gerek yat r m program nda yer alan, gerekse TÜB TAK taraf ndan desteklenerek yürütülen projelerde, proje süresi ve bütçesi ile s n rl olmak koflulu ile proje personeli çal flt r labilir. Bu personele ödenecek ücret, emsali personelin TÜB TAK ücret politikas çerçevesinde, proje yürütücüsünün önerisi ve TÜB TAK birim amirinin onay ile belirlenir. Projenin, proje yürütücüsü ve/veya araflt rmac lar n kusur, ihmal ya da hatalar ndan kaynaklanan sebeplerle iptal edilmesi durumunda, bu kifliler hakk nda 17/1/1996 tarihli ve say l Resmî Gazetede yay mlanan TÜB TAK Personel Yönetmeli inin ilgili hükümleri uygulan r. Projelerin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumlulu u; TÜB TAK birim amirleri ile proje yürütücüsü olarak görevlendirilmifl araflt rmac lara aittir. Geçici Madde 1. Bu Yönetmeli in yürürlü e girdi i tarihten önce "Kamu Kurumlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Program " kapsam nda TÜB TAK a sunulan proje öneri formlar, ilgililerince bu Yönetmelik hükümlerine göre uygun hale getirilir. Yürürlük Madde 19. Bu Yönetmelik yay m tarihinde yürürlü e girer. Yürütme Madde 20. Bu Yönetmelik hükümlerini TÜB TAK Baflkan yürütür. 16 KANUN VE YÖNETMEL KLER III/7

XI/1 ESASLAR 1. :Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumunu,

XI/1 ESASLAR 1. :Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumunu, 1007 KODLU TÜB TAK KAMU KURUMLARI ARAfiTIRMA GEL fit RME PROJELER DESTEKLEME PROGRAMI VE TÜB TAK B R MLER NCE YÜRÜTÜLEN PROJELERE L fik N KAMU AR-GE PROJELER F KR HAKLAR ESASLARI (*) 1. Amaç Madde 1. Bu

Detaylı

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER 10 TEKNOLOJ YEN L KÇ L K, AR-GE TEKNOLOJ YÖNET M, TEKNOLOJ GEL fit RME TEMEL KAVRAMLAR DESTEKLER: HANG KURUMLAR HANG DESTEKLER NASIL SA LIYOR? stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

15.02.2013 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI TUR ZMDE REKABETÇ L N ARTIRILMASI MAL DESTEK PROGRAMI Baflvuru Rehberi Referans No: TR22/13/TRA01 Son Baflvuru Tarihi: 15 fiubat 2013 Saati: 17:00 Teklif Ça r

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Temel ilkeler ve Tan mlar MADDE 1- Amaç ve kapsam MADDE 2- Temel ilkeler MADDE 3- Tan mlar NC BÖLÜM Türkiye Yüksekö retim Kurulu MADDE 4- Türkiye Yüksekö

Detaylı

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES On Mali Kontrol lemleri Yönergesi NC BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amac, Üniversitemiz harcama birimleri ve Strateji Geli

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK PROGRAMLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK PROGRAMLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK PROGRAMLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç

Detaylı

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M 5 DENET M SÜREC Finansal tablolar n ba ms z denetimden geçirilmesinin amac ; bu tablolar n tüm önemli yönleriyle iflletmenin finansal durumunu, faaliyet sonuçlar n ve nakit ak mlar n finansal raporlama

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

GABB. SORU VE CEVAPLARLA 6360 SAYILI YASAYLA BÜYÜKfiEH R BELED YELER GABB E itim Yay nlar -6

GABB. SORU VE CEVAPLARLA 6360 SAYILI YASAYLA BÜYÜKfiEH R BELED YELER GABB E itim Yay nlar -6 GABB SORU VE CEVAPLARLA 660 SAYILI YASAYLA BÜYÜKfiEH R BELED YELER GABB E itim Yay nlar -6 Mart 204 GÜNEYDO U ANADOLU BÖLGES BELED YELER B RL SORU VE CEVAPLARLA 660 SAYILI YASAYLA BÜYÜKfiEH R BELED YELER

Detaylı

X/1 ESASLAR. Madde 3- Bu Esas ve Usullerde geçen;

X/1 ESASLAR. Madde 3- Bu Esas ve Usullerde geçen; TÜBİTAK KAYNAKLARINDAN GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ İLE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERE PROJE KARŞILIĞI AKTARILACAK TUTARLARIN HARCANMASI VE TÜBİTAK TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN DIŞ DESTEKLİ PROJELERİN HARCAMALARININ

Detaylı

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57 stanbul, 02.07.2012 6327 Say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas na Dair Kanun Yay mland DUYURU NO:2012/57 29.06.2012

Detaylı

Kamu Yönetiminin Temel lkeleri ve Yeniden Yap land r lmas Hakk nda Kanun

Kamu Yönetiminin Temel lkeleri ve Yeniden Yap land r lmas Hakk nda Kanun Kamu Yönetiminin Temel lkeleri ve Yeniden Yap land r lmas Hakk nda Kanun Hüdai fiencan* 1. Girifl dari Reform ya da Kamu Yönetiminde Yeniden Yap lanma konusu ülkemizde uzun y llard r tart fl lmaktad r.

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

YÖNETMEL K. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

YÖNETMEL K. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar YÖNETMEL K Kamu hale Kurumundan: ELEKTRON K HALE UYGULAMA YÖNETMEL NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeli in amac, 4/1/2002 tarihli ve 4734 say Kamu hale Kanunu

Detaylı

YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU

YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Bankam z Yönetim Kurulu nun 29.07.2004 tarih, 61/32 No. lu toplant s nda; iki yönetim kurulu üyesi

Detaylı

100 soruda yeni teflvik uygulamas

100 soruda yeni teflvik uygulamas 100 soruda yeni teflvik uygulamas (2009/15199 say l BKK) ndirimli kurumlar vergisi Gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnas Faiz deste i Sigorta prim deste i Tafl nma deste i Yat r m yeri tahsisi Sunufl

Detaylı

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Av. Filiz ASKAN zmir Barosu üyesi AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Bu kanun hukuk

Detaylı

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ANKARA - 2013 TESK Tunus Cad. No: 4 Bakanl klar - ANKARA Tel: (0.312) 418 32 69-70 - 71-72

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 135 Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu 136 Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 Do ufl Otomotiv

Detaylı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin 18 Mart 2008 Bas n Aç klamas Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin Mimarlar Odas Merkez Yönetim Kurulu, yeni seçilen flube yöneticilerinin de kat l m yla 14-15 Mart 2008 tarihlerinde

Detaylı

2010 YILI KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU

2010 YILI KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI fiirketimiz ticari faaliyetlerini sürdürürken Türk Ticaret Kanunu, fiirket Ana Sözleflmesi, Sermaye Piyasas Kanunu ve Sermaye Piyasas Kurulu Tebli leri nin ve

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Yay n No: 259 Haziran 2008, stanbul Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel : 212-282 09 73 Faks

Detaylı

KRED S GORTASI GENEL fiartlari

KRED S GORTASI GENEL fiartlari KRED S GORTASI GENEL fiartlari A. Sigortan n Kapsam A.1. A.1.1. A.1.2. A.1.3. A.1.4. A.1.5. A.1.6. A.2. Sigortan n Konusu Bu sigorta sözleflmesi ile kararlaflt r lan kredili sat fl ve kredili hizmet ifllemlerinde

Detaylı

YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE

YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE 15 YEN ÜRÜN F Z B L TES YEN TES SLER VEYA GEN fileme YATIRIMLARI F Z B L TES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni Ürün ve

Detaylı

T.C. ORDU ÜN VERS TES MAL LEMLER N SÜREÇ AKIM EMASI

T.C. ORDU ÜN VERS TES MAL LEMLER N SÜREÇ AKIM EMASI T.C. ORDU ÜN VERS TES MAL LEMLER N SÜREÇ AKIM EMASI B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam Madde 1- Mali i lemlerin süreç ak m emas n n amac, Ordu Üniversitesi harcama birimlerinin

Detaylı

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER Sa l k E itimi ve Yönetimi Derne i Sa l k ve E itim Yay nlar 1 YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER HAZIRLAYANLAR Yard. Doç. Dr. Saime fiah NÖZ Uz. Dr. Turgut fiah NÖZ Dr. Dursun AYDIN Uz. Dr. H. Hüseyin

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES :

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : Selahattin BAYRAM* I- G R fi: As l iflveren-alt iflveren iliflkisi 1936 y l nda 3008 say l ifl yasas ile mevzuat m

Detaylı