III/7 KANUN VE YÖNETMEL KLER 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "III/7 KANUN VE YÖNETMEL KLER 1"

Transkript

1 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu Kamu Kurumlar Araflt rma Gelifltirme Projeleri Destekleme Program na ve TÜB TAK Birimlerince Yürütülen Projelere liflkin Yönetmelik (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç Madde 1. Bu Yönetmeli in amac ; kamu kurum ve kurulufllar n n Ar-Ge çal flmalar ile giderilebilecek ihtiyaçlar n n karfl lanmas amac yla yürütülen projelerin baflvuru, teflvik, de erlendirme, kabul, izleme ve sonuçland rmaya iliflkin usul ve esaslar ile sonuçlar n uygulamaya aktar lmas na dair ilke ve kurallar belirlemek; TÜB TAK birimlerince yat r m program nda yer almayan ve finansman TÜB TAK d fl ndan sa lanan projeler d fl nda yürütülen projelerin tabi olaca kurallar düzenlemektir. Kapsam Madde 2. Bu Yönetmelik, kamu kurum ve kurulufllar n n, Ar-Ge çal flmalar ile giderilebilecek ihtiyaçlar n n karfl lanmas amac yla üniversitelerin, kamu Ar-Ge birimlerinin, TÜB TAK birimlerinin, sanayi kurulufllar n n veya bunlar n müfltereken yürüttü ü TÜB TAK taraf ndan desteklenen projeler ile TÜB TAK birimlerince yürütülen projeleri kapsar. Yat r m Program nda yer almayan ve finansman TÜB TAK d fl ndan sa lanarak TÜB TAK birimlerince yürütülen projeler bu Yönetmelik kapsam d fl ndad r. (*) tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanm flt r. III/7 KANUN VE YÖNETMEL KLER 1

2 Dayanak Madde 3. Bu Yönetmelik, 17/7/1963 tarihli ve 278 say l Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu Kurulmas Hakk nda Kanunun 4 üncü maddesi ile 16/8/1983 tarihli ve 77 say l Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmas na liflkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesine dayan larak haz rlanm flt r. Tan mlar Madde 4.(*) Bu Yönetmelikte geçen; TÜB TAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumunu, Bilim Kurulu: TÜB TAK Bilim Kurulunu, Baflkanl k: TÜB TAK Baflkanl n, Araflt rma-gelifltirme (Ar-Ge) projesi: Amac, kapsam, süresi, bütçesi, özel flartlar ile TÜB TAK ve di er kurum, kurulufl, gerçek veya tüzel kiflilerce sa lanacak ayni ve/veya nakdi destek miktarlar belirlenmifl; yeni bilgi ve teknoloji üretilmesi, bilimsel yorumlar n yap lmas veya teknolojik/sosyal problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olarak yap lan çal flmalar, ülkemizin uluslararas pazarlardaki rekabet gücünün art r lmas amac ile ileri teknoloji uygulamas na yönelik yap lacak çal flmalar ve bu çal flma sonuçlar n n; faydal araç, gereç, malzeme, hizmet/ürün, yöntem, sistem ve üretim tekniklerine dönüfltürülmesine ve/veya mevcutlar n iyilefltirilmesine yönelik çal flmalar, Müflteri: Ar-Ge ye dayal çözüme ihtiyac olan ve bu ihtiyac n n karfl lanmas amac yla proje yürütücüsü kurum/kurulufllar TÜB TAK n onay na sunulmak üzere belirleyen, bu kurum ve kurulufllarla yapt protokol çerçevesinde Ar-Ge projesinin amac n, kapsam n, süresini, bütçesini, flartlar n ve beklenen sonuçlar n tan mlayan, proje ç kt lar n kullanmay taahhüt eden, Proje Öneri Formunu ve Proje Sözleflmesini, (*) tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanan yönetmelikle de ifliklik yap lm flt r. 2 KANUN VE YÖNETMEL KLER III/7

3 proje yürütücüsü kurum/kurulufllar ile müfltereken imzalayan, TÜB TAK a bu Yönetmelik kapsam nda destek baflvurusunda bulunan, proje destek baflvurusunun kabul edilmesi ve sözleflme imzalanmas durumunda projenin izlenmesi, denetlenmesi ve Baflkanl k la eflgüdümünün sa lanmas ndan sorumlu olan kamu kurumunu/kuruluflunu, Proje yürütücüsü kurum/kurulufl: Proje haz rlama ve proje yürütme, beceri, deneyim ve altyap s na sahip; projenin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumlulu unu tafl yan; müflteri ve TÜB TAK ile birlikte proje sözleflmesini imzalayan; projenin yürütüldü ü kamu Ar-Ge birimini, üniversiteyi, TÜB TAK birimini ve/veya sanayi kuruluflunu, TÜB TAK birimleri: TÜB TAK Baflkanl na ba l merkez, enstitü, laboratuvar ve benzeri birimlerini, Kamu Ar-Ge birimi: Üniversiteler d fl nda kalan kamu kurumlar n n bünyesinde yer alan enstitü, laboratuvar ve benzeri Ar- Ge birimlerini, Sanayi kuruluflu: Sanayi sicil belgesi olan kurulufllar, yaz l m gelifltirmeye yönelik üretken hizmet alan nda faaliyet gösteren kurulufllar ile sektör ve büyüklü üne bak lmaks z n firma düzeyinde katma de er yaratan Türkiye de yerleflik bütün kurulufllar, Protokol: TÜB TAK a destek önerisinde bulunulmadan önce müflteri ve proje yürütücüsü kurum/kurulufllar aras nda imzalanm fl olan ve gerek projenin konusunun, flartlar n n, taraflar n projedeki hak ve sorumluluklar n n, gerekse de TÜB TAK a karfl kendi aralar ndaki sorumluluk paylafl m n n belirlendi i ve müflterinin proje ç kt lar n kullanmay taahhüt etti i, proje sözleflmesinin eki niteli indeki yaz l anlaflma ve eklerini, Proje destekleme sözleflmesi: Müflterinin Ar-Ge ihtiyac n n karfl lanmas amac yla sunulan ve TÜB TAK taraf ndan yap lan de erlendirme sonucunda desteklenme karar verilen projenin; amac, kapsam, süresi, bütçesi, özel flartlar ile TÜB TAK ve di er kurum, III/7 KANUN VE YÖNETMEL KLER 3

4 kurulufl, gerçek veya tüzel kiflilerce sa lanacak ayni ve/veya nakdi destek miktarlar n belirleyen; ve taraflar n sorumluluklar n belirleyen, TÜB TAK, müflteri ve proje yürütücüsü kurum/kurulufllar aras nda imzalanan yaz l anlaflma ve eklerini, Proje sonuçlar uygulama plan : Müflteri taraf ndan proje sonunda elde edilmesi öngörülen ç kt lar n kullan m program n gösteren ve sözleflme eki niteli inde uygulama taahhüdünü, Proje yürütme grubu (PYG): Projenin birden çok proje yürütücüsü kurum/kurulufl ile birlikte gerçeklefltirilecek olmas durumunda, tüm proje yürütücüsü kurum/kurulufllar n temsil edildi i, projenin bilimsel ve teknik olarak sözleflmeye uygun flekilde yürütülmesinden, projeye iliflkin raporlar n verilmesinden, haz rlanmas ndan ve sunulmas ndan, harcamalar n projenin gereklerine uygunlu unun sa lanmas ndan sorumlu olan grubu, Proje yöneticisi: Projenin birden çok proje yürütücüsü kurum/kurulufl ile birlikte gerçeklefltirilecek olmas durumunda proje yürütme grubu taraf ndan seçilen, grup ad na idari ve bilimsel sorumluluk tafl yan ve grubu temsilen yaz flmalar yapan kifliyi veya birimi, Proje yürütücüsü: Proje yürütücüsü kurum/kurulufl taraf ndan sorumlulu u alt ndaki proje faaliyetlerinin yürütülmesi amac yla görevlendirilen ve proje yürütme sorumlulu unu tafl yan kifliyi veya kiflileri, Proje personeli: Proje yürütücüsü ile araflt rmac, yard mc personel ve yerine göre dan flmanlardan oluflan proje çal flan n, Araflt rmac : lgili bilim ve/veya teknoloji alan nda gerekli uzmanl a sahip, yenilikleri izleyen, proje sonuçlar n bilimsel yöntemlerle de erlendirip yay mlayabilecek ve/veya uygulamaya dönüfltürebilecek düzeydeki kiflileri, Yard mc personel: Proje yürütücüsünün veya araflt rmac lar n gözetimi alt nda projenin yürütülmesinde tam veya k smi zamanl, sürekli veya geçici olarak görev alan personeli, 4 KANUN VE YÖNETMEL KLER III/7

5 Dan flman: Projenin özel uzmanl k gerektiren tali konular ndan birinde hizmetinden yararlan lmak üzere geçici olarak görev alan araflt rmac veya uzman, Bursiyer: Tatbikat amac yla projede yer alan, Türkiye de kurulu yüksek ö retim kurumlar nda lisansüstü e itimlerini yapan ö renciler ile doktoral kiflileri, Proje izleyicisi: Projenin, öneri formuna ve sözleflmeye uygun olarak yürütülüp yürütülmedi ini izlemek amac yla, projenin yürütüldü ü kurum ve kurulufllarda her türlü bilimsel, teknik ve mali inceleme yapan, proje yöneticisi veya yürütücülerinden, ilgililerden projenin seyrine iliflkin bilgi ve belge talep edebilen, varsa olumsuzluklar izleme sonuçlar n bir rapor halinde TÜB TAK a bildiren ve müflteri görüflü al narak TÜB TAK taraf ndan görevlendirilen kifli veya kiflileri, Fas l: Proje öneri formunda yer alan ve TÜB TAK taraf ndan kabul edilen proje bütçesinde yap lacak harcamalar n nitelikleri itibariyle ayr ayr gösterildi i bölümleri, ifade eder. K NC BÖLÜM Kamu Kurum/Kurulufllar Ar-Ge Projeleri Proje ça r s ve baflvuru Madde 5. Kamu kurumlar n n Ar-Ge projeleri için baflvurular dönemleri Baflkanl kça ilan edilir. Müflteri, Ar-Ge ile karfl lanacak ihtiyaçlar n ve söz konusu ihtiyaçlar karfl layacak olan proje yürütücüsü kurum/kurulufllar kendi usul ve uygulamalar do rultusunda tespit eder. Müflteri, proje yürütücüsü kurum/kurulufllar ile protokol imzalar. Kamu kurumlar III/7 KANUN VE YÖNETMEL KLER 5

6 araflt rma projeleri için müflteri ve proje yürütücüsü kurum/kurulufllar taraf ndan birlikte haz rlanan ve imzalanan proje öneri formu yap lan protokol ile birlikte müflteri taraf ndan ilanda belirtilen süre içinde TÜB TAK a iletilir. Proje önerilerinin de erlendirilmesi Madde 6. Proje önerileri TÜB TAK taraf ndan belirlenen de erlendirme sürecinden geçirilir. Bu süreçte; proje önerileri, kamu araflt rma projeleri de erlendirme kriterlerinde belirtilen Ar-Ge niteli i, yayg n etki ve yap labilirlik esaslar na göre de erlendirilir. Bu aflamada projenin bütçesi, süresi, proje yürütücüsü kurum/kurulufllar n altyap, bilgi, tecrübe birikimleri ve becerileri ile proje yönetimi, kalite yönetimi gibi yönetim sistemleri dikkate al n r. Ayr ca, TÜB TAK tan istenen destek de erlendirilirken proje yürütücüsü kurum/kurulufllar n imkanlar ndan ve yurt içinde mevcut imkanlardan azami ölçüde yararlan lm fl olmas aran r. Müflterinin Ar-Ge ihtiyaçlar n n karfl lanmas amac ile birden fazla kurum ve kuruluflun iflbirli i ile yürütülen Ar-Ge faaliyetleri ile bunlar n sonuçlar n kamu yarar n gözeten ürün, hizmet veya teknolojilere dönüfltürme aflamas n içeren projelere öncelik verilir. De erlendirme s ras nda proje yürütücüsü kurum/kurulufllar n Ar- Ge olanak ve yeteneklerini belirlemek amac yla söz konusu kurum ve kurulufllarda yerinde inceleme yap labilir. De erlendirme sürecinde projenin taraflar gerekti inde görüflme yapmak üzere davet edilir. Bu görüflme, projenin amac n, araflt rma yöntemlerini, çal flma program n, projeden beklenen bilimsel, teknolojik, ekonomik ve sosyal yararlar, baflar kriterlerini, bütçe gerekçesini ve benzeri hususlar kapsar. De erlendirme sonucunda oluflan karar, Baflkanl k onay na sunulur. Kesinleflen karar, gerekçesi ile birlikte proje taraflar na bildirilir. 6 KANUN VE YÖNETMEL KLER III/7

7 Sözleflme Madde 7. Desteklenmesi kabul edilen projeler için idari, mali, teknik ve hukuki hükümler ile ilgili ekleri içeren proje sözleflmesi; proje yürütücüsü kurum/kurulufllar, müflteri ile TÜB TAK aras nda imzalan r. Proje maliyet unsurlar Madde 8.(*) Proje bütçelerinin oluflturulmas nda afla daki hususlara uyulur. a) Projelerde; projenin gerektirdi i, proje ile do rudan veya dolayl ilgisi olan ve proje bütçesinde yer alan afla daki kalemler masraf kabul edilebilir. 1) Alet, teçhizat, yaz l m ve yay n al m giderleri. 2) Malzeme ve sarf malzemesi al m giderleri. 3) Dan flmanl k ve hizmet al m giderleri. 4) TÜB TAK kaynaklar yla al nan cihazlar n bak m onar m giderleri. 5) Yurt içi ve yurt d fl seyahat giderleri. 6) Posta ve nakliye giderleri. 7) Personel giderleri. 8) Burs ödemeleri. 9) Kurum hissesi. 10) Proje ile do rudan veya dolayl ilgisi olan di er giderler. b) Personel giderleri, proje süresi ile s n rl olmak kayd yla, süreli sözleflmeli proje personel istihdam ve bu istihdam n gerektirdi i yasal yükümlülükler dahil olmak üzere her türlü masraf kalemlerinden oluflur. Proje personeli, mevzuat n n izin verdi i hallerde üniversitelerle di er kamu kurum ve kurulufllar nda görevli kifliler aras ndan (*) tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanan yönetmelikle de ifliklik yap lm flt r. III/7 KANUN VE YÖNETMEL KLER 7

8 seçilebilece i gibi, proje bütçesinin ilgili fasl nda belirtilmek flart yla hizmet al m yöntemi ile de temin edilebilir. Proje personeline ödenecek ücret; proje yürütücüsü kurum veya kuruluflun ücret politikas ve ilgili kurum veya kuruluflta çal flan emsal personelin ücreti esas al narak hesaplan r. Burs ödemeleri; bursiyerlere, yeme ve konaklama giderleri ile ö renim giderlerinin karfl lanmas amac yla burs ödemesi yap labilir. Bu ödemeler münhas ran ilgilisine ve Baflkanl k taraf ndan belirlenen esaslara uygun olarak yap l r. c) Kurum Hissesi, proje yürütücüsü kurum ve kurulufllar n imkanlar ndan faydalan lmas karfl l proje bütçesine ek olarak TÜB TAK taraf ndan konulabilen ödenek olup, Baflkanl k taraf ndan belirlenen esas ve usuller çerçevesinde hesaplan r. d) Projelerde afla daki kalemler masraf olarak kabul edilemez. 1) Proje önerisi haz rlama giderleri. 2) Projenin sonuçlar n n üretimi aflamas nda yap lacak masraflar. 3) Pazarlama ve ticari amaçl reklam giderleri. 4) Is tma, ayd nlatma ve posta hariç haberleflme amaçl giderler. 5) Altyap ya yönelik inflaat giderleri. 6) Proje ile do rudan veya dolayl ilgisi olmayan di er giderler. Mali esaslar Madde 9. Projelere ek ödenek verilmesi ile fas llararas ödenek aktar mlar yap lmas nda uyulmas gerekli genel kurallar flunlard r; a) Projelere verilecek ek ödenek, proje yürütücüsü kurum veya kuruluflun tek olmas durumunda bu kurum veya kuruluflun, birden çok proje yürütücüsü kurum/kuruluflun olmas durumunda ise PYG nin gerekçeli baflvurusu, müflterinin bu konudaki uygun görüflü üzerine TÜB TAK n onay ile karara ba lan r. 8 KANUN VE YÖNETMEL KLER III/7

9 b) Projelerde fas llar aras aktar m, proje yürütücüsü kurum veya kuruluflun tek olmas durumunda bu kurum veya kuruluflun, birden çok proje yürütücüsü kurum ve/veya kuruluflun olmas durumunda ise PYG nin gerekçeli baflvurusu, müflterinin bu konudaki uygun görüflü üzerine TÜB TAK n onay ile karara ba lan r. TÜB TAK, bu konuda müflterinin uygun görüflü üzerine, duruma göre proje yürütücüsü kurum veya kurulufla ya da PYG ye k smen yetki devredebilir. c) Proje bütçesinde ek ödenek gerektirmeyen yeni malzeme, hizmet ve benzeri al mlar proje yürütücüsü kurum/kuruluflun tek olmas durumunda bu kurum/kuruluflun, birden çok proje yürütücüsü kurum/kuruluflun olmas durumunda ise PYG nin gerekçeli baflvurusu, müflterinin bu konudaki uygun görüflü üzerine TÜB TAK n onay ile karara ba lan r. dari esaslar Madde 10.(*) Proje yürütücüsü kurum veya kuruluflun, proje yürütücüsünün ve araflt rmac lar n de iflmesi ile proje süresinin uzat lmas na iliflkin esaslar ve proje için al nan makine ve teçhizat afla daki hükümlere tabidir. a) Proje izleme sürecinde, proje yürütücüsü kurum/kuruluflun projeden kendisinin ayr lmay talep etti i veya müflteri taraf ndan de ifltirilmesinin önerildi i hallerde; projenin iptali, yürürlükten kald r lmas veya yeni bir proje yürütücüsü kurum/kuruluflun görevlendirilmesi hususu müflterinin uygun görüflü üzerine TÜB TAK taraf ndan karara ba lan r. Proje izleme sürecinde proje yürütücüsü kurum veya kuruluflun de iflmesi TÜB TAK taraf ndan istendi i takdirde, konu müflterinin uygun görüflü üzerine TÜB TAK taraf ndan karara ba lan r. b) Proje izleme sürecinde proje yürütücüsü kurum veya kurulufl, gerekli görmesi halinde proje yürütücüsünü TÜB TAK n uygun (*) tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanan yönetmelikle de ifliklik yap lm flt r. III/7 KANUN VE YÖNETMEL KLER 9

10 görüflünü alarak de ifltirebilir. Bu de ifliklik befl (5) iflgünü içinde müflteri, PYG ve TÜB TAK a bildirilir. De iflikli in bildirilmemesinden kaynaklanacak her türlü zarar ve ziyandan ilgili proje yürütücüsü kurum veya kurulufl sorumludur. Proje yürütücüsü de iflikli inin müflteri veya TÜB TAK taraf ndan istenmesi halinde, yürütücünün ba l oldu u kurum veya kuruluflun görüflü ve müflterinin bu konudaki uygun görüflü al narak konu TÜB TAK taraf ndan karara ba lan r. Proje izleme sürecinde PYG, gerekli görmesi halinde proje yöneticisini de ifltirebilir. Yönetici de iflikli inin taraflardan biri taraf ndan istenmesi halinde bu talep PYG taraf ndan de erlendirilerek karara ba lan r. Her iki durumda da oluflan de ifliklik karar befl (5) ifl günü içinde ilgili taraflara PYG taraf ndan bildirilir. De iflikli in bildirilmemesinden kaynaklanacak her türlü zarar ve ziyandan PYG sorumludur. c) Proje izleme sürecinde projelerde çal flan araflt rmac lar ile yard mc personel de iflikli i, projenin yürütücüsü kurum veya kurulufl taraf ndan gerçeklefltirilir. Araflt rmac lar, yard mc personel ve bursiyerlerde meydana gelen de iflikliklere iliflkin bilgilere geliflme raporlar nda yer verilir. d) Proje süresinin uzat m na iliflkin talepler, proje yürütücüsü kurum veya kuruluflun tek olmas durumunda bu kurum veya kuruluflun, birden çok proje yürütücüsü kurum ve/veya kuruluflun olmas durumunda ise PYG nin gerekçeli talebi, müflterinin bu yöndeki uygun görüflü üzerine TÜB TAK taraf ndan karara ba lan r. Söz konusu de ifliklik TÜB TAK taraf ndan müflteri ve PYG ye bildirilir. e) Proje kapsam nda yurt içinden veya yurt d fl ndan sat n al nan demirbafl niteli indeki her türlü makine ve teçhizat, proje süresince proje yürütücüsü kurum veya kurulufllar n gözetimi ve sorumlulu u alt ndad r. Proje kapsam nda sat n al nan makine ve teçhizat, sonuç raporunun kabulünden sonra projenin tabi oldu u esaslarda aksi 10 KANUN VE YÖNETMEL KLER III/7

11 belirtilmedikçe, proje yürütücüsü kurum veya kuruluflun baflvurusu üzerine TÜB TAK n karar ile hibe edilebilir. f) Proje kapsam nda elde edilecek ürün, prototip ve benzeri ç kt lara iliflkin hususlar, 11 inci madde hükmü sakl kalmak kayd yla ve projenin tabi oldu u esaslarda aksi belirtilmedikçe, yap lacak sözleflmede düzenlenir. Fikri ve s naî mülkiyet haklar Madde 11. Projelerin gerçeklefltirilmesi sonucunda fikri mülkiyete konu olabilecek bir bulufl (patent, faydal model), tasar m, eser, entegre devre topografyas, teknik bilgi gibi bir fikri ürün ortaya ç kmas halinde 278 say l Kanun un ilgili hükümleri uygulan r. Proje yürütücüleri; TÜB TAK n deste ini belirtmek flart yla, yurt içinde veya yurt d fl nda araflt rma ile ilgili makale yay nlayabilir ve tebli sunabilir. Ancak proje sonucunda fikri mülkiyete konu oluflturabilecek bulufl (patent ve faydal model) özgün bir tasar m ortaya ç kmas halinde yap lacak tescil baflvurusu öncesi ve sonras yay n, tebli ve benzeri yollarla fikri ürünle ilgili olarak aç klama yap lmas TÜB TAK Baflkan n n iznine ba l d r. Bu koflullara uyulmamas halinde sorumluluk yay n yapan nd r. Projelerin sonucunda fikrî veya s naî mülkiyet hakk meydana geldi i takdirde, Müflteri söz konusu fikrî veya s naî mülkiyeti ticarilefltirilmemek kayd ile kendi ihtiyaçlar için bedelsiz kullanma hakk na sahiptir. Etik kurallara uyma yükümlülü ü Madde 12. Müflteri ve proje yürütücüsü kurum/kurulufllar; a) Kamu kurumlar n n uymak zorunda olduklar etik davran fl ilkelerini düzenleyen tüm mevzuat hükümlerine uymak ve uyulmas n sa lamak, b) nsan ve hayvanlar n deneysel amaçlarla kullan lmas n n gerekti i hallerde, tüm mevzuat hükümlerine ve uluslararas etik ilkelere uygun hareket etmek, III/7 KANUN VE YÖNETMEL KLER 11

12 c) Projenin yürütülmesi s ras nda evrensel nitelikli bilimsel araflt rma ve bilimsel yay n kurallar na uymak zorundad r. Aksi durumun tespiti halinde TÜB TAK Araflt rma ve Yay n Eti i Kurulu Çal flma Esaslar çerçevesinde hareket edilir. zleme Madde 13. TÜB TAK taraf ndan desteklenen projelerin; belirlenen amaç ve hedefleri ile 278 say l Kanuna ve buna dayan larak ç kar lan mevzuata uygun olarak yürütülüp yürütülmedi i, proje yürütücüsü kurum veya kuruluflun tek olmas durumunda bu kurum veya kuruluflun, birden çok proje yürütücüsü kurum ve/veya kuruluflun olmas durumunda ise PYG taraf ndan haz rlanacak geliflme raporlar ve gerekti inde TÜB TAK ve müflteri taraf ndan yerinde yap lacak inceleme yoluyla izlenir. TÜB TAK gerekli gördü ü hallerde, projelerin geliflimini bilimsel, teknik, idari ve mali aç lardan izlemek ve denetlemek üzere, belirleyece i kifli ve/veya kiflileri proje izleyicisi olarak görevlendirebilece i gibi, müflteri ve proje yürütücüsü kurum/kurulufllar geliflmeler ile ilgili olarak bilgi almaya davet edebilir. Proje baflvurular n n de erlendirilmesi ve projelerin izlenmesi için TÜB TAK taraf ndan görevlendirilen kiflilere ödenecek ücretler Bilim Kurulu nca belirlenir. TÜB TAK ça haz rlanm fl olan formata uygun olarak haz rlanan geliflme raporlar, müflteri taraf ndan sözleflmede belirtilen süreler sonunda, TÜB TAK a iletilir. Geliflme raporlar n n sözleflmede belirtilen tarihlerde gönderilmedi i hallerde ödeme durdurulabilir. Durdurma, yürürlükten kald rma ve iptal Madde 14. Geliflme raporlar sözleflmede belirtilen tarihlerde gönderilmeyen ve ikaza ra men mücbir sebep bildirilmeyen projeler ile izleme sonucunda öngörülen amaç ve çal flma program na uygun biçimde 12 KANUN VE YÖNETMEL KLER III/7

13 yürütülmedi i anlafl lan projeler ve mücbir sebeplerle yürütülmeleri geçici olarak olanaks z hale gelen projeler, müflterinin, proje yürütücüsü kurum/kuruluflun tek olmas durumunda bu kurum/kuruluflun, birden çok proje yürütücüsü kurum/kuruluflun olmas durumunda ise PYG nin baflvurusu veya söz konusu hususlar n TÜB TAK ça tespiti üzerine Baflkanl n onay ile proje geçici olarak en fazla alt (6) ay durdurulabilir. Durdurma gerekçelerinin ortadan kalkmas halinde taraflar n baflvurusu Baflkanl n onay ile proje yeniden bafllat l r. Durdurma süresi sözleflme hükümleri uygulanarak proje süresine ilave edilir. Durdurma ifllemi sonras nda mücbir sebeplerle yürütülmeleri olanaks z hale gelen projeler, taraflar n baflvurusu, Baflkanl n onay ile yürürlükten kald r l r ve bu karar, TÜB TAK taraf ndan taraflara bildirilir. Bu durumda proje için al nan makine, teçhizat ve malzemenin TÜB TAK a iadesi istenebilir. E er varsa, proje hesab nda kalan tutar TÜB TAK a iade edilir. Durdurma ifllemi sonras nda müflteri ve/veya proje yürütücüsü kurum/kurulufllar n kusurlar veya ihmalleri nedeniyle olumsuzluk saptanan ya da yürütülemeyece i anlafl lan projeler, Bilim Kurulu karar yla iptal edilir. ptal karar, TÜB TAK taraf ndan taraflara bildirilir. ptal durumunda proje için al nan makine, teçhizat ve malzemeler ve varsa proje hesab nda kalan tutar TÜB TAK a iade edilir. ptal edilen projelerde görev alan proje yürütücüsü kurum/kurulufllara yeni destek verilip verilmeyece i TÜB TAK taraf ndan de erlendirilir. Ancak yeni destek verilmeyecek süre üç (3) y l geçemez. Sonuçland rma Madde 15. Proje süresinin tamamlanmas n izleyen en çok iki (2) ay içinde, proje yürütücüsü kurum veya kuruluflun tek olmas durumunda bu kurum veya kuruluflun, birden çok proje yürütücüsü kurum/kuruluflun olmas durumunda ise PYG taraf ndan, TÜB TAK ça haz rlanm fl olan formata uygun haz rlanan sonuç raporuyla birlikte, de erlendirme raporu ve proje sonucunda yapaca uygulamalara III/7 KANUN VE YÖNETMEL KLER 13

14 iliflkin bir uygulama özeti müflteri taraf ndan TÜB TAK a sunulur. Sonuç raporu, TÜB TAK taraf ndan de erlendirilir. Gerekli görüldü ü hallerde, sonuç raporunun içerik ve/veya flekil yönünden revize edilmesi istenir. De erlendirme sonucunda projenin kabul veya reddine karar verilir. Kabul edilen projeye iliflkin proje sonuçlar uygulama plan do rultusunda ifllem yap lmas için müflteriye, bilgi için proje yürütücüsü kurum/kurulufllara tebligat yap l r. Sonuç raporu reddedilen proje, Bilim Kurulu karar yla iptal edilir ve bu karar, TÜB TAK taraf ndan taraflara bildirilir. Bu durumunda projenin tabi oldu u kurallar aksini belirtmedikçe, proje için al nm fl olan makine, teçhizat ve malzeme ile varsa proje hesab nda kalan tutar, TÜB TAK a iade edilir ve proje bulgular kullan larak yap lacak olan yay nlarda TÜB TAK deste i belirtilmez. Kesin Sonuçlanma Madde 16. Projenin, proje önerisinde belirtilen proje sonuçlar uygulama plan na uygun olarak gerçekleflti ine iliflkin proje izleyici görüflü ve müflterinin sunaca konuya iliflkin di er belgelere göre, proje kesin olarak sonuçlanm fl kabul edilir. Hüküm bulunmayan haller Madde 17. Bu Yönetmelik kapsam nda yürütülecek projelerin kaynak aktar m ve kullan m ifllemleri ile bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, bu Yönetmeli e ayk r olmamak kayd yla, proje yürütücüsü kurum/kuruluflun; a) Genel ve katma bütçeli idare olmas durumunda, "TÜB TAK Kaynaklar ndan Genel ve Katma Bütçeli darelere Proje Karfl l Aktar lacak Tutarlar n Harcanmas na liflkin Esaslar", b) Sanayi kuruluflu olmas durumunda, "TÜB TAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Esaslar na liflkin Yönetmelik", c) Vak f Üniversitesi olmas durumunda, "Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu (TÜB TAK) Taraf ndan Vak f 14 KANUN VE YÖNETMEL KLER III/7

15 Üniversitelerine Proje Karfl l Aktar lacak Tutarlar n Transferi, Harcanmas, Muhasebelefltirilmesi ve Denetimine liflkin Esaslar", d) TÜB TAK Birimi olmas durumunda, 278 say l Kanuna ve buna dayan larak ç kar lan mevzuata, e) Proje yürütücüsü kurum ve kurulufllar n bu maddede belirtilmeyen kamu kurum ve kurulufllar ndan olmas halinde konuya iliflkin ayr bir düzenleme yap l ncaya kadar, 278 say l Kanuna ve buna dayan larak ç kar lan mevzuat ile birlikte kurulufllar n ilgili mevzuat hükümleri ile aksine aç kça hüküm konmad kça bu düzenlemeler yerine geçecek hükümler uygulan r. Yukar da bahsedilen mevzuat ile TÜB TAK n 278 say l Kanuna ve buna dayan larak ç kar lan mevzuat nda hüküm bulunmayan hallerde, TÜB TAK Bilim Kurulu taraf ndan al nacak kararlar do rultusunda ifllem yap l r. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çeflitli ve Son Hükümler TÜB TAK Birimlerince Yürütülen Araflt rma-gelifltirme Projeleri Madde 18.(*) TÜB TAK birimlerince yat r m program nda yer almas teklif edilen Ar-Ge projelerinin baflvuru, de erlendirme ve kabulü bu Yönetmelik hükümlerine göre yap l r. Kabul edilerek yat r m program nda yer alan projelerin yürütülmesi, izlenmesi ve sonuçland r lmas na iliflkin hususlar Baflkanl kça belirlenir. TÜB TAK destek programlar ndan nakdi ve/veya ayni destek al narak TÜB TAK Birimlerince gerçeklefltirilmesi öngörülen Ar-Ge projeleri için TÜB TAK n ilgili destekleme programlar na iliflkin Yönetmelik ve Esaslara uygun ifllem yap l r. (*) tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanan yönetmelikle de ifliklik yap lm flt r. III/7 KANUN VE YÖNETMEL KLER 15

16 Yat r m program na ve TÜB TAK destek programlar na iliflkin proje önerileri, TÜB TAK birim amirlerinin imzas yla, ça r da belirtilen süre içinde TÜB TAK a eksiksiz olarak sunulur. Yat r m program nda yer alacak projeler d fl nda, TÜB TAK taraf ndan desteklenmesi uygun bulunan ve proje yürütücüsünün birden fazla kurum/kurulufltan olufltu u projeler için taraflarca projenin hangi flartlarla gerçeklefltirilece ine iliflkin sözleflme imzalan r. TÜB TAK birimleri taraf ndan, gerek yat r m program nda yer alan, gerekse TÜB TAK taraf ndan desteklenerek yürütülen projelerde, proje süresi ve bütçesi ile s n rl olmak koflulu ile proje personeli çal flt r labilir. Bu personele ödenecek ücret, emsali personelin TÜB TAK ücret politikas çerçevesinde, proje yürütücüsünün önerisi ve TÜB TAK birim amirinin onay ile belirlenir. Projenin, proje yürütücüsü ve/veya araflt rmac lar n kusur, ihmal ya da hatalar ndan kaynaklanan sebeplerle iptal edilmesi durumunda, bu kifliler hakk nda 17/1/1996 tarihli ve say l Resmî Gazetede yay mlanan TÜB TAK Personel Yönetmeli inin ilgili hükümleri uygulan r. Projelerin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumlulu u; TÜB TAK birim amirleri ile proje yürütücüsü olarak görevlendirilmifl araflt rmac lara aittir. Geçici Madde 1. Bu Yönetmeli in yürürlü e girdi i tarihten önce "Kamu Kurumlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Program " kapsam nda TÜB TAK a sunulan proje öneri formlar, ilgililerince bu Yönetmelik hükümlerine göre uygun hale getirilir. Yürürlük Madde 19. Bu Yönetmelik yay m tarihinde yürürlü e girer. Yürütme Madde 20. Bu Yönetmelik hükümlerini TÜB TAK Baflkan yürütür. 16 KANUN VE YÖNETMEL KLER III/7

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU PROJE TEfiV K VE DESTEKLEME ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU PROJE TEfiV K VE DESTEKLEME ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU PROJE TEfiV K VE DESTEKLEME ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) B R NC KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç Madde 1. Bu Yönetmeli in amac, Türkiye

Detaylı

faaliyetlerinde kullan lmak üzere proje bütçesine dahil edilen tutar,

faaliyetlerinde kullan lmak üzere proje bütçesine dahil edilen tutar, TÜB TAK KAYNAKLARINDAN GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAK KAMU DARELER LE ÖZEL BÜTÇEL DARELERE PROJE KARfiILI I AKTARILACAK TUTARLARIN HARCANMASINA L fik N ESAS VE USULLER (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esas ve Usuller,

Detaylı

XI/1 ESASLAR 1. :Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumunu,

XI/1 ESASLAR 1. :Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumunu, 1007 KODLU TÜB TAK KAMU KURUMLARI ARAfiTIRMA GEL fit RME PROJELER DESTEKLEME PROGRAMI VE TÜB TAK B R MLER NCE YÜRÜTÜLEN PROJELERE L fik N KAMU AR-GE PROJELER F KR HAKLAR ESASLARI (*) 1. Amaç Madde 1. Bu

Detaylı

X/1 ESASLAR 5. ifade eder.

X/1 ESASLAR 5. ifade eder. TÜB TAK KAYNAKLARINDAN GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAK KAMU DARELER LE ÖZEL BÜTÇEL DARELERE PROJE KARfiILI I AKTARILACAK TUTARLARIN HARCANMASINA L fik N ESAS VE USULLER (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu esas ve usuller,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMINA VE TÜBİTAK BİRİMLERİNCE YÜRÜTÜLEN PROJELERE İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmî Gazete : 13.7.2005/25874

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

III/8 KANUN VE YÖNETMEL KLER 1

III/8 KANUN VE YÖNETMEL KLER 1 TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU TEKNOLOJ VE YEN L K DESTEK PROGRAMLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeli in amac ; Türkiye

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Tanımlar

BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Tanımlar TÜBİTAK TARAFINDAN ÖZEL KURULUŞLAR ve VAKIF ÜNİVERSİTELERİNE PROJE KARŞILIĞI AKTARILACAK TUTARLARIN TRANSFERİ, HARCANMASI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE DENETİMİNE İLİŞKİN ESASLAR (*) BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Tanımlar

Detaylı

V/7 ESASLAR 1. Madde 3. Bu kurulufl ve çal flma esaslar nda geçen deyimlerden; : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu nu;

V/7 ESASLAR 1. Madde 3. Bu kurulufl ve çal flma esaslar nda geçen deyimlerden; : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu nu; TÜB TAK AVRUPA B RL ÇERÇEVE PROGRAMLARI B R M KURULUfi VE ÇALIfiMA ESASLARI (*) Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu esaslar ile, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu (TÜB TAK) bünyesinde Ankara da kurulan

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME, UYGULAMA, HİZMET VE DANIŞMANLIK PROJELERİ YÖNERGESİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME, UYGULAMA, HİZMET VE DANIŞMANLIK PROJELERİ YÖNERGESİ T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME, UYGULAMA, HİZMET VE DANIŞMANLIK PROJELERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Yaşar Üniversitesi çalışanları tarafından üstlenilen;

Detaylı

ÇEVRE KORUMA PROJELERİNİN YAPTIRILMASI ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK. (Yayımlandığı R.G. Tarihi : Sayı : 21152)

ÇEVRE KORUMA PROJELERİNİN YAPTIRILMASI ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK. (Yayımlandığı R.G. Tarihi : Sayı : 21152) ÇEVRE KORUMA PROJELERİNİN YAPTIRILMASI ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK (Yayımlandığı R.G. Tarihi : 24.2.1992 Sayı : 21152) Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesi

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı; Ege Üniversitesi Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu nda öğrenim gören öğrencilerin eğitim-öğretim

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Kamu kurum ve kuruluşlarının Ar-Ge temelli süreç yönetimi gerektiren proje veya program bazlı ihtiyaçlarının,

YÖNETMELİK. b) Kamu kurum ve kuruluşlarının Ar-Ge temelli süreç yönetimi gerektiren proje veya program bazlı ihtiyaçlarının, 2 Şubat 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29612 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan: YÖNETMELİK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU AR-GE TEMELLİ KAMU İHTİYAÇLARINA YÖNELİK DESTEK

Detaylı

Destekli Proje Başvuru Prosedürü

Destekli Proje Başvuru Prosedürü Destekli Proje Başvuru Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2014 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU E TSEL B L M OYUNLARI VE OYUNCAKLARI YÖNERGES (*) B R NC BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU E TSEL B L M OYUNLARI VE OYUNCAKLARI YÖNERGES (*) B R NC BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU E TSEL B L M OYUNLARI VE OYUNCAKLARI YÖNERGES (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönerge ile Baflkanl k, Marmara

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...i BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar...1 Amaç...1 Kapsam...1 Dayanak...1 Tanımlar...1 İKİNCİ BÖLÜM...2

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5)

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, insan sağlığı

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞINA

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 14/04/2015-15755 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik *BD856308231* Sayı : 47334775/045.03/ Konu : İmza Yetkileri Yönergesi KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞINA

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; MEF Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı, Proje Yönetimi

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

1003- ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

1003- ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar 1003- ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI USUL VE ESASLARI Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Usul ve Esaslar, TÜBİTAK Bilim Kurulu tarafından

Detaylı

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan Prof. Dr. Ayfle Nur BERZEK Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan F KR VE SINAÎ HUKUK MEVZUAT I - Kanunlar - Kanun Hükmünde Kararnameler - Yönetmelikler - Tüzükler - Uluslararas

Detaylı

RET M ÜYES YET RME PROGRAMINA N ESAS VE USULLER. NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

RET M ÜYES YET RME PROGRAMINA N ESAS VE USULLER. NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar RET M ÜYES YET RME PROGRAMINA N ESAS VE USULLER NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Esas ve Usullerin amac, Yüksekö retim Kurulu Ba kanl n n koordinasyonunda, Ö retim Üyesi Yeti

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

TEBLİĞ. c) Eğitim merkezi: Bakanlık tarafından kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş kan hizmet birimini,

TEBLİĞ. c) Eğitim merkezi: Bakanlık tarafından kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş kan hizmet birimini, 31 Aralık 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27449 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Sağlık Bakanlığından: KAN HİZMET BİRİMLERİNDE GÖREV YAPACAK SAĞLIK PERSONELİNİN EĞİTİMİ VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ BİRİNCİ

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

1005 ULUSAL YENİ FİKİRLER VE ÜRÜNLER ARAŞTIRMA DESTEK PROGRAMI USUL VE ESASLARI

1005 ULUSAL YENİ FİKİRLER VE ÜRÜNLER ARAŞTIRMA DESTEK PROGRAMI USUL VE ESASLARI 1005 ULUSAL YENİ FİKİRLER VE ÜRÜNLER ARAŞTIRMA DESTEK PROGRAMI USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Ülkemizde ihtiyaç duyulan, teknolojik dışa bağımlılığımızı

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 06.10.2008/160 ĐŞVERENLERE VERĐLEN DEVLET YARDIMI, TEŞVĐK VE DESTEKLERDE SOSYAL GÜVENLĐK KURUMUNDAN ALINACAK BORCU YOKTUR BELGESĐNĐN DÜZENLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLARA DAĐR TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda bu çalışma yapılmıştır. GENEL KONULAR: Madde 1.Tanım: 1.1.

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İş Sağlığı

Detaylı

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu çalışma usul ve esasları ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu bünyesinde yer alan

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç MADDE 1-

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç MADDE 1- PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (PAMUKKALE TTO) PROJE HAZIRLAMADA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK MENTÖRLÜK DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

4006-TÜBİTAK BİLİM FUARLARI DESTEKLEME PROGRAMI USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

4006-TÜBİTAK BİLİM FUARLARI DESTEKLEME PROGRAMI USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar 4006-TÜBİTAK BİLİM FUARLARI DESTEKLEME PROGRAMI USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Ülkemizde bilim kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik olarak

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKĠYE ĠSTATĠSTĠK KURUMUNUN ĠDARĠ Ġġ VE ĠġLEMLERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARA ĠLĠġKĠN ġġkayetlerġn BĠLDĠRĠMĠ VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠNE DAĠR YÖNERGE Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

BOREN PROJE ÇAĞRILARI İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE 1

BOREN PROJE ÇAĞRILARI İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE 1 BOREN PROJE ÇAĞRILARI İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE 1 Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; BOREN öncelikleri doğrultusunda Yönetim Kurulu kararları dikkate alınarak, belirlenecek alanlarda

Detaylı

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Alanya Belediyesi

Detaylı

1003- ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

1003- ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar 1003- ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI USUL VE ESASLARI 204BK-EK 1 Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Madde 1. Bu Usul ve Esaslar, Ulusal Bilim

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

VE DESTEKLEME ESASLARI (*) B R NC KISIM

VE DESTEKLEME ESASLARI (*) B R NC KISIM TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU VE TÜRK PATENT ENST TÜSÜ fib RL NDE GERÇEKLEfiT R LEN PATENT BAfiVURUSU TEfiV K VE DESTEKLEME ESASLARI (*) B R NC KISIM 1. AMAÇ Bu esaslar, Türkiye nin

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Meclis Karar No: Meclis Karar Tarihi: T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı, Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin öğrenim

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı : 90792880-155.15[2013/2901]-889 02/09/2015 Konu : TÜBİTAK tarafından desteklenen

Detaylı

(*) 22.04.2009 tarih ve 27208 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

(*) 22.04.2009 tarih ve 27208 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ARAŞTIRMA DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROGRAMLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim

Afyon Kocatepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim Afyon Kocatepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Afyon Kocatepe Üniversitesi zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfının eğitim-öğretim

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*)13.04.2011 Tarih ve S-2011-10 sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir.

TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*)13.04.2011 Tarih ve S-2011-10 sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir. TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*)13.04.2011 Tarih ve S-2011-10 sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Yatakl Tedavi Kurumlar Enfeksiyon Kontrol Yönetmeli i

Yatakl Tedavi Kurumlar Enfeksiyon Kontrol Yönetmeli i Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2005; 9: 123-128 Hastane İnfeksiyonları Yatakl Tedavi Kurumlar Enfeksiyon Kontrol Yönetmeli i http://rega.basbakanlik.gov.tr/* * Bu yönetmelik T.C. Resmî Gazete 11 A ustos

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar. 18 Haziran 2013 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28681 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ FİKRÎ MÜLKİYET VE PATENT HAKLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ FİKRÎ MÜLKİYET VE PATENT HAKLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEVLANA ÜNİVERSİTESİ FİKRÎ MÜLKİYET VE PATENT HAKLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Mevlana Üniversitesi, fikrî mülkiyet haklarının edinilmesi, paylaşılması,

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK PROGRAMLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK PROGRAMLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK PROGRAMLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç ve Kapsam MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l SERBEST BÖLGELERDE KATMA DE ER VERG S Erkan GÜRBO A Gelirler Baflkontrolörü I- GENEL B LG : 3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l Kanun un 8 nci maddesi ile yap lan de ifliklik

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

TEYDEB. Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı

TEYDEB. Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı TEYDEB Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı TÜBİTAK - TEYDEB TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB); Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme

Detaylı

DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER

DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER Naci ŞAHİN * 1-GİRİŞ İşverenler, Devlet yardımı ile teşvik ve destekten SGK ya borcu

Detaylı

1003 - ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI USUL VE ESASLARI

1003 - ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI USUL VE ESASLARI 1003 - ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Usul ve Esaslar, Ulusal Bilim Teknoloji

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

T.C. ORDU ÜN VERS TES REKTÖRLÜ Ü STRATEJ GEL T RME DA RE BA KANLI I ÖN MAL KONTROL LEMLER NE L K N USUL VE ESASLAR YÖNERGES B R NC BÖLÜM

T.C. ORDU ÜN VERS TES REKTÖRLÜ Ü STRATEJ GEL T RME DA RE BA KANLI I ÖN MAL KONTROL LEMLER NE L K N USUL VE ESASLAR YÖNERGES B R NC BÖLÜM T.C. ORDU ÜN VERS TES REKTÖRLÜ Ü STRATEJ GEL T RME DA RE BA KANLI I ÖN MAL KONTROL LEMLER NE L K N USUL VE ESASLAR YÖNERGES B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam Madde l- Bu Yönergenin

Detaylı

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı; Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim-öğretim döneminde kazanmış oldukları bilgi, beceri

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI I. AMAÇ ve KAPSAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI Madde 1. Bu esasların amacı, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde

Detaylı

Madde 3- Bu Esaslar, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3- Bu Esaslar, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Değişikliklerin İşlenmiş Hali) R.G.

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI (KOSGEB) KOBĠGEL-KOBĠ GELĠġĠM DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI (KOSGEB) KOBĠGEL-KOBĠ GELĠġĠM DESTEK PROGRAMI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI (KOSGEB) KOBĠGEL-KOBĠ GELĠġĠM DESTEK PROGRAMI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu programın

Detaylı

2. Destek Programlar Çerçevesinde Yürütülen Projeler

2. Destek Programlar Çerçevesinde Yürütülen Projeler IŞIK ÜNİVERSİTESİ PROJE YÜRÜTME YÖNERGESİ KAPSAM Bu esaslar, Işık Üniversitesi akademik ve idari birimleri ile bunların mensupları ve öğretim elemanlarınca yürütülen, kısmen veya tamamen yurt içi ve yurt

Detaylı

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönerge, Uluslararası Antalya Üniversitesi ne üstün nitelikte öğrenci kazandırmak,

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler

OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve Dayanak Madde 1-3194 sayılı İmar Kanununun 37 nci ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı, yerleşme yerlerinde araçların

Detaylı

c) Genel Müdürlük: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünü,

c) Genel Müdürlük: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünü, 22 Nisan 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27560 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: EL SANATLARI EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİ VE EL SANATLARI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN BURSLARDAN YARARLANDIRILMALARINA İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN BURSLARDAN YARARLANDIRILMALARINA İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN BURSLARDAN YARARLANDIRILMALARINA İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Kadir Has Üniversitesi nde Lisansüstü Eğitim

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YARIYIL İÇİ UYGULAMA ve YAZ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YARIYIL İÇİ UYGULAMA ve YAZ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YARIYIL İÇİ UYGULAMA ve YAZ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun

Detaylı

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU 213 SAYILI VERG USUL KANUNU 93 VERGİ USUL KANUNU KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 1 lan n fiekli Madde 104: lan afla da yaz l flekilde yap l r: lan n fiekli (5035 Say l Kanun ile de iflen madde.

Detaylı