DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU"

Transkript

1 ALG SER S DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG MONTAJ, LETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU

2 Kod. No: A Revizyon No: Kitap Bask Tarihi:

3 ALARKO ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG DO AL GAZ VE LPG BRÜLÖRLER MONTAJ, LETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU

4

5 Ç NDEK LER G R... 7 UYGUNLUK BEYANI... 7 GARANT VE SERV S... 7 UYARILAR... 8 GÜVENL K KURALLARI... 8 GENEL ÜRÜN B LG LER... 9 ANA PARÇALAR AMBALAJIN Ç NDEK LER ÇALI MA PRENS B TEKN K ÖZELL KLER GAZ HATTI GAZ HATTI BASINÇ GRAF KLER VE KAPAS TE AYARI ÖRNEK KAPAS TE AYARI BOYUTLAR BRÜLÖRÜN KAZAN BA LANTISI ELEKTROT AYARLARI YANMA BA LI I TÜRBÜLATÖR AYARI HAVA AYARI DAMPER MOTOR LE YANMA HAVASI AYARI (SQN A20) BRÜLÖR KONTROL ÜN TES (LFL 1.322) HATA KODLARI LFL YON ZASYON KONTROLÜ LETMEYE ALMA BRÜLÖR MODÜLASYON ÜN TES (RWF 40) BASINÇ ANAHTARI (PRESOSTAT) AYARI GAZ MULT BLOK MBC 300 VEF, MBC 700 VEF, MBC 1200 VEF AYARI GAZ MULT BLOK MBC VEF UYARILAR GAZ DÖNÜ ÜMÜ (DO AL GAZDAN LPG YE, LPG DEN DO AL GAZA) TÜRBÜLATÖR DE M BAKIM ELEKTR K EMASI - ALG 60M, 77M, 94M, 60M LPG, 77M LPG, 94M LPG (RWF 40) ELEKTR K EMASI - ALG 60M, 77M, 94M, 60M LPG, 77M LPG, 94M LPG (SDC 12-31) PROBLEM / MUHTEMEL NEDEN / ÇÖZÜMÜ... 47

6

7 7 G R Öncelikle ALARKO markas n tercih etti iniz için te ekkür ederiz. Bu kitap, ALARKO markal ALG Serisi Gaz Brülörleri içindir. Brülörün güvenli, sorunsuz ve uzun ömürlü bir kullan m için cihaz kullanmaya ba lamadan önce mutlak suretle bu kitapç dikkatle okuyunuz Cihaz n za ili kin daha ayr nt l bilgiler için ürün tan t m bro ürüne, gerekti inde ALARKO CARRIER yetkili sat c ve servislerine ba vurabilirsiniz. Bu k lavuzu gerekti inde ba vurmak amac yla saklay n z ve el alt nda bulundurunuz. Yetkili Sat c ve Servislerimiz, cihaz n z yerine koyduktan, ba lant lar n yapt ktan sonra size cihaz n kullan m ve bak m ile ilgili gerekli bilgileri vereceklerdir. Anla lmayan konular tekrar tekrar sorabilirsiniz. Uzmanlar m z sorular n z yan tlanmaktan memnun olacaklard r. Cihaz n güvenli ekilde, yüksek verimle ve ekonomik çal t rmak, sorunsuz ve uzun süreli kullanmak için lütfen bu k lavuzu dikkatle inceleyiniz, belirtilen güvenlik kurallar na ve uyar lara dikkatle uyunuz. UYGUNLUK BEYANI Bu k lavuzda modeli belirtilen Alarko Carrier imalat cihazlar a a daki Avrupa Birli i Yönetmeliklerine uygun üretilmi lerdir ve CE i areti ta ma hakk na sahiptirler. 2006/42/EC Makine Yönetmeli i 2009/142/EC Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeli i 2006/95/EC Alçak Gerilim Yönetmeli i 2004/108/EC Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeli i Cihazlar EN Avrupa normlar na göre ve genel ürün bilgileri bölümünde belirtilmi olan gaz kategorileri için belgelendirilmi tir. GARANT VE SERV S Kullan m k lavuzunda belirtilen esaslara, uyar lara ve standartlara uyulmak ko uluyla cihaz n z malzeme ve imalat hatalar na kar 3 (Üç) y l Alarko Carrier garantisi alt ndad r. GARANT BELGES nin, cihaz n z sat n ald n z yetkili sat c taraf ndan doldurulup onaylanarak size teslim edilmesi gerekir. En ufak sorunlar n zda bile Alarko Carrier yetkili servisleri hizmetinizdedir. Alarko Carrier yetkili servis adreslerini cihaz n zla birlikte verilen Yetkili Servis Adres Kitapç ndan ya da www. alarko-carrier.com.tr internet adresinden bulabilirsiniz. Herhangi bir sorunla kar la t n zda Türkiye nin her yerinden ehir içi tarifesi ile Mü teri Dan ma Hatt n arayabilirsiniz, internet üzerinden, e-posta ile adresinden Alarko Carrier Mü teri Hizmetleri Müdürlü ü ne ula abilirsiniz. Sanayi ve Ticaret Bakanl n n ilgili tebli lerine göre cihaz n ömrü en az 10 (on) y ld r. Firmam z bu süre içerisinde cihaz n zla ilgili her türlü yedek parçay bulundurmak zorundad r. Garanti a a daki ko ullarda geçersizdir: lk i letmeye alma i leminin yetkisiz firma ve ki ilerce yap lmas.

8 8 Yetkili olmayan ki ilerce yap lan müdahaleler sonucu olu an zararlarda. Her türlü sava, isyan, terör hareketleri, yang n, h rs zl k, deprem, y ld r m dü mesi, su bask n, a r s nma veya donma gibi afetler sonunda olu abilecek ar za veya hasarlar. Kullanma k lavuzundaki talimatlara uyulmad taktirde kötü hava ko ullar ndan, özellikle donmadan olu abilecek hasarlar. Cihaz n seri numaras n n de i tirilmesi veya tahrip edilmesi. Yönetmelik ve montaj talimatlar na uygun olmayan montaj, kullan m ve bak m çal malar. Gösteri, fuar ve sergi amac yla kullan lan ürünler. Onayl garanti belgesinin veya faturan n mü teri taraf ndan ibraz edilmemesi. Cihaz n mü teri sorumlulu unda ta nmas s ras ndaki riskler mü teriye aittir. UYARILAR Brülör montaj n Alarko Carrier yetkili sat c lar na, ilk i letmeye alma i lemlerini mutlaka Alarko Carrier yetkili servislerine yapt r n z. Bu k lavuzda belirtilen i lemler d nda, çal t rmak, ayarlamak, bak m n yapmak gibi nedenlerle cihaz n z n hiçbir parças na dokunmay n z. Brülörün nakliyesi durumunda, ambalaj kafesi yan yüzeyinde bulunan Dik konum ve K r l r etiketleri dikkate al nmal d r. Brülör ambalaj kafesinden ç kar l p ta nmas hallerinde, namludan destek al narak gövde alt ndan kald r lmas en uygun ta ma eklidir. Yak c cihazlar ve kazan daireleri ile ilgili düzenlemeler TSE taraf ndan belirlenmi tir. Bu konuda Alarko Carrier yetkili sat c lar ndan bilgi alabilirsiniz. Çal ma ve ön i lemlerde belirtilen kurallar s ras yla önem ta maktad r.günlük çal t rmalarda, uzun süreli durmalardan sonra, ar za tespitlerinde mutlaka bu kurallar dikkate al n z. Brülörünüzün her y l, periyodik bak m n ve mevsim ba i letmeye alma i lemini Alarko Carrier yetkili servislerine yapt r n z. Cihaz yan nda parlay c veya yan c s v / kat madde bulundurmay n z. GÜVENL K KURALLARI Gaz kokusu hissederseniz veya gaz alarm cihaz gaz kaça uyar s yaparsa; Sakin olun. Yanan ate leri SÖNDÜRÜN. Bütün kap ve pencereleri AÇIN. Bütün gazl cihazlar n vanalar n KAPATIN. Daire ve apartman giri lerindeki gaz vanalar n KAPATIN. Kibrit, çakmak vb. YAKMAYIN. Sigara ÇMEY N. Elektrik dü meleriyle OYNAMAYIN. Aç ksa kapatmay n, kapal ysa açmay n. Elektrikli cihazlar ÇALI TIRMAYIN. Fi leri ÇEKMEY N, TAKMAYIN.

9 9 Zilleri KULLANMAYIN. Gazl ortamdaki telefonlar KULLANMAYIN. Yöneticiye, GAZ RKET NE ve TFA YEYE HABER VER N. Cihaz, yetki verilmedi i müddetçe zihinsel özrü olan ki iler veya çocuklar taraf ndan ya da tecrübe ve bilgi eksikli i olan ki iler taraf ndan kesinlikle kullan lmamal d r. Çocuklar, cihazla oynamamalar yönünde kontrol alt nda tutulmal d r. GENEL ÜRÜN B LG LER Alarko ALG oransal gaz brülörleri do al gaz ve LPG yakmak üzere tasarlanm, uluslararas standartlara göre gerekli emniyet elemanlar ile donat lm brülörlerdir. Brülör kategorisi II 2R/3R olan kw (ALG 60/M) kw (ALG 77/M) ve kw (ALG 94/M) kapasite aral nda çal an brülörlerdir. Alarko ALG 60/M, ALG 77/M ve ALG 94/M brülörleri; Do al gaz kullanmak üzere tasarlanm, Uluslararas standartlara göre gerekli emniyet elemanlar ile donat lm, Otomatik ate lemeli, Sessiz çal an brülörlerdir. Alarko ALG 60/M (LPG), ALG 77/M (LPG) ve ALG 94/M (LPG) gaz brülörleri; Miks LPG veya propan kullanmak üzere tasarlanm, Uluslararas standartlara göre gerekli emniyet elemanlar ile donat lm, Otomatik ate lemeli, Sessiz çal an brülörlerdir. Brülör Tipi ALG 60/M ALG 77/M ALG 94/M Kademe Modülasyonlu Modülasyonlu Modülasyonlu Yak t Gaz Hatt Çap Min / Maks. Gaz Bas nc 1 [mbar] Gaz Hatt Elemanlar Multiblok Do al Gaz (I 2R ) 1 1/4" DUNGS MBC 300 VEF Do al Gaz (I 2R ) 2" DUNGS MBC 700 VEF LPG (II 3R ) 1 1/4" DUNGS MBC 300 VEF Do al Gaz (I 2R ) 1 1/4" DUNGS MBC 300 VEF Do al Gaz (I 2R ) 2" DUNGS MBC 700 VEF Do al Gaz (I 2R ) 2" 19,5-360 DUNGS MBC 1200 VEF LPG (II 3R ) 1 1/4" DUNGS MBC 300 VEF Do al Gaz (I 2R ) 1 1/4" DUNGS MBC 300 VEF Do al Gaz (I 2R ) 2" DUNGS MBC 1200 VEF LPG (II 3R ) 1 1/4" DUNGS MBC 300 VEF Brülör Modülasyon Ünitesi (RWF 40) brülörden ayr olarak sat lmaktad r. Modülasyon ünitesi ayr bir panonun üzerine monte edilebilece i gibi, brülörün RWF Yuval Plastik Pano Kapakl olarak sipari edilmesi durumunda brülörün üzerindeki bu yuvaya da tak labilir (Bkz. Resimler Sayfa 3). 1 Minimum gaz bas nc de eri brülörün en büyük kapasitesi için verilmi tir. Brülör maksimum kapasiteden daha az bir kapasitede çal t r laca nda ihtiyaç duyulacak gaz bas nc tabloda belirtilenden daha az olacakt r. Bu de er, gaz hatt bas nç grafiklerinden belirlenebilir.

10 10 ANA PARÇALAR 1. Gövde 2. Üst Kapak 3. Hazne Gövdesi 4. Kazan Ba lant Contas 5. Brülör Motoru 6. Multiblok Vana 7. Hava bas nç presostat 8. Yanma Ba l 9. Gaz Giri Borusu 10. Türbülatör 11. Ate leme ve yonizasyon Elektrodu 12. Ate leme Trafosu 13. Fan 14. Damper motor 15. Gözetleme Cam 16. Multiblok Vana Soketi 17. Kontrol Paneli 18. Çal ma Ar za / Reset 19. Aç k Kapal Anahtar 20. Beyin 21. Sigorta 22. Kablo Rakoru 23. Termik 24. Klemens Grubu 25. Kontaktör 26. Hava Klapesi 27. RWF40 Üniversal Kontrolcü 28. Gaz Bas nç Presostat 29. Presosat Soketi AMBALAJIN Ç NDEK LER Montaj, letmeye Alma, Kullan m ve Bak m K lavuzu Garanti Belgesi Yetkili Servis Adres Kitapç M12 Civata (4 Adet) Rondela (4 Adet)

11 11 ÇALIŞMA PRENSİBİ ALG Serisi brülörlerde hava emişi, hava emiş hücresiyle sağlanır. Hava emiş hücresinden geçerek brülörün içine giren yanma havası, gövdenin özel salyangoz formu içindeki fanı ile yanma başlığı karışım grubuna ulaşır. Karışım grubu türbülatör ve yanma başlığından meydana gelmektedir. Burada hazne gövdesi altındaki gaz hattından gelen gaz, havayla birleşerek yüksek verimli, ideal bir karışım oluşturur. Böylece yüksek verimli ideal bir karışım, düzenli bir yanma ve yakıttan maksimum tasarruf sağlanmaktadır. TEKNİK ÖZELLİKLER BRÜLÖR TİPİ KAPASİTE (m3/h) Min. Maks. Min. Maks. Min. Maks. ALG 60/M ALG 77/M ALG 94/M 21,1 29,7 43,4 60,5 77,7 98,1 ALG 60/M LPG ALG 77/M LPG ALG 94/M LPG 6,7 9,4 13,8 19,2 24,6 31, kw ISI YÜKÜ kcal/h MOTOR Devir (d/d) Güç (kw) , ,10 AMBALAJ BOYUTU (mm) 1220x610x585 ELEKTRİK BESLEMESİ: 3 ~ 380/415 V 50 Hz Alt ısıl değer Doğal Gaz: kcal/m 3 Alt ısıl değer Miks LPG: kcal/m 3 Kapasite Değerleri Normal Şartlar için verilmiştir. (15 C, 1013 mbar) ÇALIŞMA EĞRİSİ ALG 60/M ALG 77/M ALG 94/M 8,5 KAZAN KARŞI BASINCI (mbar) 7,5 6,5 5,5 4,5 3,5 2,5 1,5 0,5-0, KAPASİTE (kw) NOT : Çalışma eğrileri brülör tarafından açığa çıkarılan enerjiyi, kazan karşı basıncına bağlı olarak göstermektedir. Bu eğriler, EN 676 Standardına uygun deney tüplerinde yapılmış test verileri ile elde edilmiştir.

12 12 GAZ HATTI Brülörlerde kullan lmas gerekli ve iste e ba l gaz hatt elemanlar a a da gösterilmi tir. Multiblok Gaz Hatt (Oransal Kontrollü) 1. Küresel vana 2. Esnek ba lant (opsiyonel) 3. Gaz Hatt Giri Bas nc Ölçüm Noktas 4. Gaz Filtresi 5. Minimum Gaz Bas nç Presostat 6. Emniyet Solenoid Vanas 7. Gaz Bas nç Regülatörü 8. Çal ma Solenoid Vanas 9. Multiblok Vana 10. Gaz S zd rmazl k Ünitesi (1200kW tan küçük brülörlerde iste e ba l d r). 11. Hava Bas nç Presostat 12. Brülör Gaz Bas nc Ölçüm Noktas 13. Brülör 14. Filtre Ç k Bas nc Ölçüm Noktas 15. Kazan Kar Bas nc Ölçüm Noktas 16. Brülör Hava Bas nc Ölçüm Noktas

13 13 GAZ HATTI BASINÇ GRAF KLER VE KAPAS TE AYARI Grafikler de i ik çaplarda ve de i ik gaz hatlar ile çal an brülörlerin en dü ük gaz hatt giri bas nc ve brülör gaz bas nc de erlerini göstermektedir. Bu bas nçlar n ölçülebilecekleri noktalar sayfa 10 da s ras yla 3. ve 12. noktalar olarak gösterilmi tir. Gerekli kapasiteye göre grafiklerden okunan de erlere kazan kar bas nc eklenmelidir. Kazan kar bas nc kazan ön kapa üzerinden okunabilir. Bu ekilde elde edilen brülör gaz bas nc, brülörün istenen kapasiteyi sa lamas için gereken bas nçt r. Bu bas nc n ayarlanmas için de gaz hatt giri bas nc en az hesaplanan de erde olmal d r. Grafikler normal artlara göre (15 C ve 1013 mbar) haz rlanm t r. Do al gaz n havaya göre yo unluk oran 0,595 varsay lm t r. Kullan lan gaz özelliklerine göre grafikler de i kenlik gösterebilir. ALG 60/M GAZ HATTI BASINÇ KAYBI 50,0 45,0 40,0 MBC 300 VEF (1 1/4") BASINÇ KAYBI (mbar) 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0, MBC 700 VEF 2" 10,0 BRÜLÖR GAZ BASINCI 5,0 0, KAPAS TE (kw) Brülör Gaz Bas nc Gaz Hatt Giri Bas nc 2 Alt Is l De er Do al Gaz : kcal/m³ Alt Is l De er Miks LPG : kcal/m³ 2 Kazan kar bas nc eklenmelidir.

14 14 GAZ HATTI BASINÇ GRAF KLER VE KAPAS TE AYARI ALG 60/M GAZ HATTI BASINÇ KAYBI (LPG) 30,0 25,0 BASINÇ KAYBI (mbar) 20,0 15,0 10,0 MBC 300 VEF (1 1/4") 5,0 BRÜLÖR GAZ BASINCI 0, KAPAS TE (kw) Brülör Gaz Bas nc Gaz Hatt Giri Bas nc 3 Alt Is l De er Do al Gaz : kcal/m³ Alt Is l De er Miks LPG : kcal/m³ 3 Kazan kar bas nc eklenmelidir.

15 15 GAZ HATTI BASINÇ GRAF KLER VE KAPAS TE AYARI ALG 77/M GAZ HATTI BASINÇ KAYBI 70,0 65,0 60,0 55,0 MBC 300 VEF (1 1/4") BASINÇ KAYBI (mbar) 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0, MBC 700 VEF 2" MBC 1200 VEF 2" 15,0 10,0 BRÜLÖR GAZ BASINCI 5,0 0, KAPAS TE (kw) Brülör Gaz Bas nc Gaz Hatt Giri Bas nc 4 Alt Is l De er Do al Gaz : kcal/m³ Alt Is l De er Miks LPG : kcal/m³ 4 Kazan kar bas nc eklenmelidir.

16 16 GAZ HATTI BASINÇ GRAF KLER VE KAPAS TE AYARI ALG 77/M GAZ HATTI BASINÇ KAYBI (LPG) 30,0 25,0 BASINÇ KAYBI (mbar) 20,0 15,0 10,0 5,0 MBC 300 VEF (1 1/4") BRÜLÖR GAZ BASINCI 0, KAPAS TE (kw) Brülör Gaz Bas nc Gaz Hatt Giri Bas nc 5 Alt Is l De er Do al Gaz : kcal/m³ Alt Is l De er Miks LPG : kcal/m³ 5 Kazan kar bas nc eklenmelidir.

17 17 GAZ HATTI BASINÇ GRAF KLER VE KAPAS TE AYARI ALG 94/M GAZ HATTI BASINÇ KAYBI BASINÇ KAYBI (mbar) 100,0 95,0 MBC 300 VEF (1 1/4") 90,0 85,0 80,0 75,0 70,0 65,0 60,0 55,0 50,0 45,0, 40,0 35,0 30,0 25,0 MBC 1200 VEF 2" 20,0 15,0 BRÜLÖR GAZ BASINCI 10,0 5,0 0, KAPAS TE (kw) Brülör Gaz Bas nc Gaz Hatt Giri Bas nc 6 Alt Is l De er Do al Gaz : kcal/m³ Alt Is l De er Miks LPG : kcal/m³ 6 Kazan kar bas nc eklenmelidir.

18 18 GAZ HATTI BASINÇ GRAF KLER VE KAPAS TE AYARI ALG 94/M GAZ HATTI BASINÇ KAYBI (LPG) 60,0 50,0 MBC 300 VEF 1 1/4" BASINÇ KAYBI (mbar) 40,0 30,0 20,0 10,0 BRÜLÖR GAZ BASINCI 0, KAPAS TE (kw) Brülör Gaz Bas nc Gaz Hatt Giri Bas nc 7 Alt Is l De er Do al Gaz : kcal/m³ Alt Is l De er Miks LPG : kcal/m³ 7 Kazan kar bas nc eklenmelidir.

19 ÖRNEK KAPAS TE AYARI Kazan: Alarko ACK2-350, Yak t: Do al gaz, Gaz Besleme Bas nc : 300 mbar 1. Bu kazan için brülör seçiniz. 2. Brülör hangi kapasiteye ayarlanmal? 3. Bu kapasiteyi sa lamak için brülör gaz bas nc ne olmal? 4. Bu besleme bas nc ile hangi çapta gaz hatt kullanmak gerekir? Çözüm: 1. Alarko Carrier Kazan-Brülör Uyum Tablosu ndan ACK2-350 için uygun gaz brülörünün ALG 60/M oldu u görülmektedir. 2. Ayn dokümanda kazan kapasitesi kcal/saat (407 kw) olarak verilmi tir ve bu kapasiteyi sa layabilmek için brülörün en az 437,4 kw kapasitede çal mas gerekti i de belirtilmi tir. 3. Gaz hesaplar na ba lamadan önce yine Uyum Tablosu ndan kazan kar bas nc da al nmal d r: 2 mbar. A a da verilen ALG 60/M Gaz Hatt Bas nç Grafi i nde 437,4 kw için brülör gaz bas nc n n (1 nolu kesi im) 7,7 mbar oldu u görülmektedir. Bu de ere kazan kar bas nc da eklendi i zaman ayarlanmas gereken brülör gaz bas nc 9,7 mbar olarak bulunmaktad r. 4. Ayn grafikte MBC 300 VEF gaz hatt için en dü ük gaz giri bas nc (2 nolu kesi im) 23,1 mbar olarak görülmektedir. Kazan kar bas nc da eklendikten sonra en dü ük gaz giri bas nc 25,1 mbar bulunmaktad r. Bu de er 300 mbar besleme bas nc ndan küçük oldu u için MBC 300 VEF gaz hatt uygundur. lk yat r m azaltmak için en uygun fiyatl seçene in en dü ük çapl gaz hatt oldu unu unutmay n z. 19

20 20 BOYUTLAR B L ØP M ØF D E A K C ø15 R Y C D BRÜLÖR T P A B E ØF ØG ØH ØJ K L M N ØP R min. maks. min. maks. ALG 60/M 1 1/4" MBC 300 VEF 809, /4" 514 ALG 60/M LPG 1 1/4" MBC 300 VEF , /4" ALG 60/M 2" MBC 700 VEF ,5 2" ALG 77/M 1 1/4" MBC 300 VEF , /4" ALG 77/M 2" MBC 700 VEF ,5 2" , ALG 77/M 2" MBC 1200 VEF ,5 2" ALG 77/M LPG 1 1/4" MBC 300 VEF 809, /4" ALG 94/M 1 1/4" MBC 300 VEF , /4" ALG 94/M LPG 1 1/4" MBC 300 VEF , /4" ALG 94/M 2" MBC 1200 VEF ,5 2" Y 1275,5

21 21 BRÜLÖRÜN KAZAN BA LANTISI Yanma ba l ve hazne gövdesi grubu (3), arada kazan ba lant contas (4) ile 4 civata (5) kullan larak kazana tespit edilir. Brülör hazne gövdesi üzerindeki mente eye yerle tirilir. Mente e çubu u (2) ve civatayla (1) sabitlenir. YANMA BA LI I Combustion Head Kazan üzerindeki tespit plakas (flan ) boyutlar tablosunda verilen ölçülere göre haz rlanmal d r. Kazan Ba lant Contas (4) M10 delikler için ablon olarak kullan labilir. ELEKTROT AYARLARI 3 adet elektrod bulunur: 2 adet ate leme ve 1 adet iyonizasyon elektrodu. Ölçüler mm cinsinden verilmi tir. Ate leme Elektrodu Ayar yonizasyon Elektrodu Ayar Yukar daki ekiller vas tas yla türbülatör ile elektrodlar aras ndaki ölçülerin do ru ekilde konumland r ld n kontrol ediniz. Bu ölçülerin türbülatör üzerinde yap lacak her müdahaleden sonra kontrol edilmesi gerekmektedir. NOT: Ate leme ve iyonizasyon elektrodlar hiçbir durumda türbülatör ve yanma ba l na de memelidir.aksi halde, elektrodlar fonksiyonlar n yerine getiremeyecekler ve brülör düzgün bir ekilde çal mayacakt r.

22 22 YANMA BA LI I TÜRBÜLATÖR AYARI Verimli yanma sa layabilmek için yanma ba l ve türbülatörün ölçülere uygun ayarlanmas gereklidir. Somun Namlu Ayar Kapa Her iki taraftaki somunlar gev eterek ayar kanal nda s ras yla brülörün minimum, orta ve maksimum (1,2,3) de erlerde istenilen konuma gelmesi sa lan r. Namlu ayar parças n n kanalda kayd r lmas yla yanma ba l n n türbülatöre göre pozisyonu ayarlan r ve uygun konuma geldi inde somunlar sabitlenir. Bu ekilde hava geçi kesiti de i ir. Ayar noktas brülörün çal aca kapasiteye göre a a daki grafiklerden yararlan larak yanma ba l ayarlan r. ALG 60/M ALG 60/M LPG 3 3 Yanma Ba l Ayar Noktas 2,5 2 1,5 Yanma Ba l Ayar Noktas 2,5 2 1, Kapasite (kw) Kapasite (kw) 3 ALG 77/M 3 ALG 77/M LPG Yanma Ba l Ayar Noktas 2,5 2 1,5 Yanma Ba l Ayar Noktas 2,5 2 1, Kapasite (kw) Kapasite (kw) ALG 94/M ALG 94/M LPG 3 3 Yanma Ba l Ayar Noktas 2,5 2 1,5 Yanma Ba l Ayar Noktas 2,5 2 1, Kapasite (kw) Kapasite (kw)

23 TÝP : KAPASÝTE: ISI YÜKÜ : ENERJÝBESLEMESÝ: ALG 200/M GOSB - Gebze Organize Sanayi Bölgesi Þahabettin Bilgisu Cad Gebze - KOCAELÝ Tel: (0262) kw ÜRETÝM YILI : XX * 23 HAVA AYARI Yanma havas brülöre hava emi hücresinden geçerek girer. Hava miktar hava emi hücresi içindeki klape ile ayarlan r. Klapeler damper motor ile sürülmektedir (Sa daki ekil). Göstergedeki 0 de eri klapenin kapal, 9 de eri klapenin tam aç k oldu unu göstermektedir. Hava ayar n n damper motor üzerinden nas l yap ld sonraki bölümlerde anlat lm t r. ALARKO CARRIER SANAY VE T CARET A.. SERÝNO : ** Brülörü i letmeye al rken ilk çal t rmada havay k s p çal t r n. Hava klapesinin ayar n yanma ba lad ktan sonra yap n. Oransal brülörler için hava ayar damper motor kamlar arac l yla yap l r. Ayarlar tamamland ktan sonra bu konumlarda kalk ta problem olup olmad n kontrol edin. Yandaki grafikler yard m yla brülörün çal t kapasitede hava klapesinin hangi ayar noktas nda olmas gerekti i belirlenir. Verilen grafikler laboratuvar ko ullar nda elde edilmi ortalama de erlerdir. Bu ayarlar farkl kazan ko ullar na göre de i kenlik gösterebilir. Bu nedenle son ayarlar brülörün tak l oldu u ko ullarda uygun emisyon de erlerini sa layacak ekilde yap lmal d r. Uygun emisyon de erleri öyledir; CO < 93 ppm 1,2 (maksimum kapasite için) 1,5 (Minimum kapasite için) NOx 83 ppm : Hava Fazlal k Katsay s

24 24 HAVA AYARI ALG 60/M ALG 60/M LPG Hava Damper Pozisyonu Kapasite (kw) Hava Damper Pozisyonu Kapasite (kw) ALG 77/M ALG 77/M LPG Hava Damper Pozisyonu Kapasite (kw) Hava Damper Pozisyonu Kapasite (kw) ALG 94/M ALG 94/M LPG Hava Damper Pozisyonu Kapasite (kw) Hava Damper Pozisyonu Kapasite (kw) DAMPER MOTOR LE YANMA HAVASI AYARI (SQN A20) MAV : 0 Noktas Kam KIRMIZI: Maks. Kapasite Ayar Kam TURUNCU: Min. Kapasite Ayar kam S YAH: Kademe Geçi Kam : 1. kademeden 2. kademeye (Modülasyonlu tip brülörlerde fonksiyonsuzdur). SQN 70 damper motor stroku 90 dir ve tüm stroku tarama süresi 30s dir. Not : 0 (s f r) ayar n n uygun olup olmad kontrol edilmelidir. 0 Noktas kam (II) 0 yi gösterdi inde klapeler kapal konumda olmal d r.

25 25 BRÜLÖR KONTROL ÜN TES (LFL 1.322) ÇALI MA D YAGRAMI LR : Yönetici ünite (RWF40) Z : Ate leme trafosu R : Kazan termostat veya bas nç presostat BV1 : Gaz Solenoid Vana LK : Damper motor M : Brülör motoru RV : Modülasyonlu Gaz Solenoid Vana FS : Alev sinyali Çal ma diyagram yukar da verilmi tir. Giri sinyallerindeki (komutlar ndaki) herhangi bir eksiklik halinde program durur ve emniyet kurallar nda istendi i gibi o noktada kilitlenir. Çal ma Aral klar : A : Kazan presostat veya termostat ndan gelen komutla program n ba lamas. A-B : Kontrol ünitesi program ba lama aral B : Brülör Çal ma B-C : Nominal çal ma aral C : Durma noktas C-D : Hava klapeleri ba lang ç noktas na. Operasyon Süreleri : t1 : Ön Süpürme; 36 s t3 : Ön Ate leme süresi; 4 s t6 : Hava klapesi minimum konum süresi; 12 s t11 : Damper motor tam yüke kadar aç lma süresi t12 : Damper motor minimum kapasiteye k s lma süresi t13 : Kapanma sonras bekleme süresi; 12 s TSA : Emniyet Süresi; 2 s

26 26 HATA KODLARI LFL Brülör hata durumunda oldu u zaman kontrol ünitesinin üzerinde k rm z k yanacakt r. 3 adet viday sökerek plastik kapa sökünüz. LFL üzerinde görece iniz hata indikatöründen a a daki tabloyu kullanarak hatan n tipini belirleyiniz. 2. Kontrol ünitesinin üzerindeki indikatöre bir kez bas n z. Bu i lem kontrol ünitesini resetleyecektir. LFL nin üzerinde görülen hata i aretleri ve aç klamalar a a da verilmi tir. 3. Brülör, sadece resetlendikten sonra çal r. E er hatan n kaynaklanma sebebi giderilmemi se brülör yeniden hata durumuna geçecektir. Emniyet ba lant lar aç k, program çal mayacak. Çal ma zaman nda alev ayr lmas, hata durumu. Hava klapesi tam aç k. P Hava bas nc yeterli de il, hata durumu. Alev alg lama devresinde problem, hata durumu. Gaz ak. 1 Emniyet süresinin sonunda alev sinyali olu mad, hata 2 kinci emniyet süresinin sonunda alev sinyali olu mad, Normal çal ma modu. YON ZASYON KONTROLÜ yonizasyon ak m n ölçmek için mikroampermetre ekildeki gibi ba lanabilir. ekilde oransal brülör kumanda beynine olan ba lant gösterilmi tir. Mikroampermetre çözünürlü ü en az 15 μa lik ak m de erini gösterecek hassasiyette olmal d r.

27 LETMEYE ALMA Elektrik pano kapa n sökünüz. Kablo giri rakorlar ndan enerji besleme ve kazan termostatlar n n kablolar n girerek, ba lant lar elektrik emas na göre yap n z. L1, L2, L3 faz, N nötr ba lant s d r. Toprak i aretine topraklama, KT ye kazan termostatlar, ET ye emniyet termostat ba lant s n yap n. Elektrik pano kapa montaj yap n. Brülörü çal t rmak için ON/OFF anahtar n ON konumuna getirin. Oransal brülörlerde kapasite ayar önceden ayarlanan s cakl k de erine göre Brülör Modülasyon Ünitesi (RWF 40) üzerinden tamamen otomatik olarak yap l r. BRÜLÖR MODÜLASYON ÜN TES (RWF 40) Brülör Modülasyon Ünitesi oransal brülörlerde termostat i levi görür. Modülasyon Ünitesi üzerinden ayarlanan s cakl k veya bas nç de eri referans al narak hava klapelerinin aç kl k miktar belirlenir. Ayar de eri mevcut de er ile kar la t r l r, s ihtiyac na göre modülasyon ünitesinden brülör kontrol beynine komut gönderilir ve damper motor hava klapelerinin aç kl ayarlan r. Oransal gaz vanas, hava klapelerinin aç kl k miktar na göre gaz ak miktar n ayarlar. Elektrik emas nda Siemens RWF 40 tipi modülasyon ünitesi ba lant s gösterilmi tir. Ayr nt l bilgi için RWF 40 kullan m k lavuzuna bak lmal d r. RWF 40 MENÜ S STEM VE AYARLARI RWF 40 Menüsü, temel göstergelerin d nda 3 seviyeye sahiptir. Kullan c Seviyesi Parametre Seviyesi Yap land rma Seviyesi 27 RWF 40 TEMEL GÖSTERGELER Temel göstergeler sa daki ekilde verilmi tir. En üstteki 4 haneli k rm z LED ler Fiili De er Göstergesi dir. Alttaki 4 haneli ye il LED ler Ayar Göstergesi dir. Temel göstergelere herhangi bir seviyeden 2 ekilde ç k labilir: - Birincisi, tu una bas n z ve b rak n z. - kincisi, sadece 30s boyunca bekleyiniz ve kontrolcü kendi kendine temel gösteregelere dönecektir. RWF 40 Temel Göstergeler Fiili De er Göstergesi Ayar Göstergesi

28 28 RWF 40 KULLANICI SEV YES ve AYARLARI Kullan c seviyesi durumunda göstergeler yandaki ekilde görüldü ü gibidir. Bu seviye, temel göstergelerden ba lar. Ayar noktas SP1 ve SP2/dSP de i tirilerek analog giri ler E2 ve d hava sensörü E3 görüntülenebilir. Temel göstergelerden kullan c seviyesine tu una basarak geçebilirsiniz. Fiili de er göstergesi (k rm z ), ayarlamakta veya bakmakta oldu unuz nokta de erini gösterir. Ayar noktas göstergesi (ye il), ayarlamakta veya bakmakta oldu unuz ayar tipini gösterir. Yap land rman za göre SP1, SP2, DsP de erlerini izin verilen limitler içinde ayarlayabilir ve ta, Sp.E de erlerini görüntüleyebilirsiniz. SP1, SP2 veya DsP de erlerini de i tirmek için Dü mesine basarak kullan c seviyesini de i tirin Dü mesi ile SP1 ayar n de i tirin. Dü mesi ile SP2 veya dsp ayar n de i tirin. (Sadece analog input2 (sensör) ile aktiftir). Dü mesi ile SP2 veya dsp ayar n de i tirin. Temel göstergelere dü mesi ile geçin veya otomatik olarak geçi i bekleyebilirsiniz. De erler sadece izin verilen aral kta de i tirilebilir. RWF 40 PARAMETRE AYARLARI Parametre seviyesi görünümü yanda verildi i gibidir. Dü mesine 3s boyunca basarak kullan c seviyesinden parametre seviyesine geçebilirsiniz. Fiili de er göstergesi (k rm z ), parametrenin o anki ayarlanm de erini gösterir. Ayar noktas göstergesi (ye il) ayarlamakta oldu unuz parametrenin tipini gösterir. Yap land rman za ba l olarak AL, Hyst, Pb1, dt, rt, HYS1, HYS2, HYS3, q ve P de erlerini ayarlayabilirsiniz.

29 29 RWF40 parametre ayar ayn zamanda Oto - Ayarlama Fonksiyonu (Self Tuning Function) kullan larak da yap labilir. RWF 40 Parametrelerinin ayarlanmas için bu fonksiyonun kullan m tavsiye edilmektedir. Oto-ayarlama fonksiyonu sistemin parametreleri kendi kendine ayarlad, RWF 40 içinde bulunan ve istenilen s kl kta tekrarlanabilen bir fonksiyondur. Oto-ayarlama, modülasyonlu çal mada kontrol döngüsünün damper motor (dolay s ile klape) ad mlar na olan tepkisini özel bir prosedüre uyarak test eder. Elde edilen veriler kay t edilir ve kullan ld sisteme özgü en uygun ayar hesap etmede kullan l r. PARAMETRE AYARLARI Ç N OTO-AYAR FONKS YONU + Dü melerine ayn anda basarak oto-ayarlamay ba lat n. Dü mesi ile iptal edebilirsiniz. tune yan p sönmeyi durdurdu unda oto-ayarlama durmu tur. Dü mesine basarak otomatik olarak belirlenmi parametreleri kabul edin. Dü meye en az 2s boyunca bas n z. RWF 40 YAPILANDIRMA AYARI Yap land rma seviyesi görünümü sa daki ekilde verilmi tir. Dü mesine bas p 3 s bas l tutarak parametre seviyesinden yap land rma seviyesine geçebilirsiniz. Fiili de er göstergesi (k rm z ), yap land rman n mevcut de erini gösterir. Ayar göstergesi (ye il), ayarlanmakta olan yap land rman n tipini gösterir. Yap land rman za ba l olarak izin verilen de erler içinde C111, C112, C113, SCL, SCL2, SCH, SPL, SPH, OFF1, OFF2, OFF3 ve df1 de erlerini ayarlayabilirsiniz.

30 30 Ayarlamak istedi iniz basama, dü mesine 1 kez bas p kald rarak seçebilirsiniz. Sa daki ekilde 3. basamak yan p söndü ü görülmektedir ve o anda ayarlanabilir oldu unu ifade etmektedir. ( Dü mesine her bas n zda basamaklar aras nda sa dan sola ve geriye do ru gezinebilirsiniz). Yan p sönmekte olan basama n de erini de i tirmek için dü mesine bas n z. Dü mesine her bas n zda izin verilen de erler aras nda ileri ve geri dola acaks n z. stedi iniz de eri ayarlad n zda dü mesine 1 kez bas p kald rarak bu de eri kabul edebilirsiniz. 4 basama n tümü bir kez yan p sönecek ve kontrolcü yeni de erleri sabit ekilde gösterecektir. Bu noktada seçenekleriniz: (1 kez bas p geri çekerek) Temel göstergelere an nda geri dönmek için. VEYA C112 ye ula mak için. C113 e ula mak için. SCL ye ula mak için. Son yap land rma ö esi Df1 den sonra. AL ye (1. parametre seviyesi) ula mak için. Son yap land rma ö esi P den sonra. SP1 e (1. kullan c ö esi) ula mak için. Son kullan c ö esinden sonra 1. kullan c ö esine geri döner.

31 31 Siemens PT1000 s cakl k ve bas nç sensörleri için yap land rma ayar noktalar a a daki tabloda verilmi tir. Ba ka tipte bir sensör kullan lacaksa detayl bilgi için RWF 40 kullan m k lavuzuna bak lmal d r. Ayar noktalar n n de eri standart analog input1 (sensör) kullan m için verilmi tir. Analog input2 veya d s cakl k semsörü kullan lmas durumunda a a da verilen de erler RWF 40 kullan m k lavuzuna göre de i tirilmelidir. Yap land rma Parametresi S cakl k Sensörleri (Siemens) QAP ( C) FGT-PT1000 ( C) QBE2002-P4 (0-4 bar) Bas nç Sensörleri (Siemens) QBE2002- P10 (0-10 bar) AYAR NOKTASI DE ERLER QBE2002- P25 (0-25 bar) C C C SCL* SCH* SCL2* SCH2* SPL* SPH* OFF OFF OFF df SCL,SCH: Ölçülen de er aral SPL ve SPH: Ayar noktas de er limitleri

32 32 BASINÇ ANAHTARI (PRESOSTAT) AYARI Elektrik Ba lant s Panodan ç kan kablo uçlar gaz bas nç presostat na tablodaki gibi ba lan r. Anahtarlama fonksiyonu : Bas nç artarsa ; 1 NC açar, 2 NO kapar. Bas nç azal rsa ; 1 NC kapar, 2 NO açar. KABLO RENG KLEMENS UÇLARI GAZ PRESOSTAT UÇLARI K rm z GP COM (3) K rm z GP NO (2)

Gaz Yakıtlı Brülörler

Gaz Yakıtlı Brülörler oğal Gaz ve LPG için Gaz Yakıtlı Brülörler ALG SERiSi 301.861 KW ALG Serisi Gaz Brülörleri İleri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar tarafından geliştirildi.

Detaylı

MONTAJ, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU

MONTAJ, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU DOĞAL GAZ BRÜLÖRLERİ ALG 7, 9, 16, 27, 27/2, 30, 36, 36/2 KULLANIM, MONTAJ ve SERVİS ALG SERİSİ DOĞAL GAZ ve LPG BRÜLÖRLERİ ALG 120/M, ALG 200/M, ALG 120/M LPG, ALG 200/M LPG MONTAJ, KULLANIM VE BAKIM

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi Motorin ve Hafif Ya lar çin S v Yak tl Brülörler ALM Serisi 0.06 GARANTi leri Teknoloji Motorin brülörleri uzun süreli testler sunucunda s v yak tlar konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Oransal Kontrol Cihazı RWF 40

Oransal Kontrol Cihazı RWF 40 Oransal Kontrol Cihazı RWF 40 Güç artımı AÇ/2. kademe Güç azaltma KAPAT/1ci kademe Brülör devrede Değer azaltma 2ci kademe çalışma Gerçek değer görünümü (kırmızı) Ayar noktası görünümü (yeşil) El kontrol

Detaylı

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A Klimaanlage Klima Cihazı Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 45 2/2009 Ident Nr. 4722A Lejant Kompresör 2 Kontrol Paneli 3 Tavan üstü klima cihazı Montaj için özel alet - Matkap 0 50 mm - Sac kesme aleti

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

DENEY DC Gerilim Ölçümü

DENEY DC Gerilim Ölçümü DENEY DC Gerilim Ölçümü DENEY N AMACI 1. DC gerilimin nas l ölçüldü ünü ö renmek. 2. KL-22001 Deney Düzene ini tan mak. 3. Voltmetrenin nas l kullan ld n ö renmek. GENEL B LG LER Devre eleman üzerinden

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:026-348 65 2 Genel amaçlı, 6 Röle çıkışlı toggle (buton tip) geçici hafızalı (momentary) ve latch olarak çalışabilen alıcı,verici

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 160905 Kitap Baský Tarihi: 160905 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 13 14 15 16 17 18 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel

Detaylı

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI Honeywell M6410/L M7410 KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI UYGULAMA ÜRÜN SPESİFİKASYONU M6410/L, M7410 Küçük lineer vana motorları; fancoil kontrülü, ikincil ısıtma soğutma üniteleri ve zon kontrolü uygulamalarında,

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU testo 511 testo AG Endüsiyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 2 testo kısa kullanım kılavuzu 511 testo kısa kullanım kılavuzu 511 1. Koruma kapağı:

Detaylı

KTM 512. Kombine kontrol ve balans vanaları Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanaları

KTM 512. Kombine kontrol ve balans vanaları Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanaları KTM 512 Kombine kontrol ve balans vanaları Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanaları IMI TA / Kontrol vanaları / KTM 512 KTM 512 Değişken debili ısıtma ve soğutma sistemleri için geliştirilen bu yüksek

Detaylı

ALG Serisi DOĞALGAZ VE LPG BRÜLÖRLERİ ALG 60/2, ALG 77/2, ALG 94/2, ALG 60/2 LPG, ALG 77/2 LPG, ALG 94/2 LPG MONTAJ, İŞLETME, BAKIM

ALG Serisi DOĞALGAZ VE LPG BRÜLÖRLERİ ALG 60/2, ALG 77/2, ALG 94/2, ALG 60/2 LPG, ALG 77/2 LPG, ALG 94/2 LPG MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ALG Serisi DOĞALGAZ VE LPG BRÜLÖRLERİ ALG 60/2, ALG 77/2, ALG 94/2, ALG 60/2 LPG, ALG 77/2 LPG, ALG 94/2 LPG MONTAJ, İŞLETME, BAKIM Rev. No: A.6.1.2 Ḳitap Revizyon Tarihi: 221110 Kitap Basım Tarihi: 221110

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

TA-COMPACT-DP. Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için

TA-COMPACT-DP. Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için TA-COMPACT-DP Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için IMI TA / Fark basınç kontrol vanaları / TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP küçük devrelerdeki

Detaylı

APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 070706 Kitap Baský Tarihi: 070706 Revizyon No: 4 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 19 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel Özellikler

Detaylı

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu 2 1 İçindekiler 1 İçindekiler...3 2 Güvenlik ve çevre...4 2.1. Doküman hakkında...4 2.2. Güvenliği sağlama...4 2.3. Çevreyi koruma...5

Detaylı

DOĞALGAZ Serisi VE LPG BRÜLÖRLERİ

DOĞALGAZ Serisi VE LPG BRÜLÖRLERİ ALG SERİSİ DOĞALGAZ Serisi VE LPG DOĞALGAZ BRÜLÖRLERİ VE LPG BRÜLÖRLERİ ALG 60/2, ALG 77/2, ALG 94/2, ALG 60/2 LPG, ALG 77/2 LPG, ALG 94/2 LPG ALG 60/2, ALG 77/2, ALG 94/2, ALG 60/2 MONTAJ, LPG, ALG İŞLETME,

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1. BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1. BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1 BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ DENEY SORUMLUSU Arş.Gör. Şaban ULUS Haziran 2012 KAYSERİ

Detaylı

Kısmi dönüşlü dişli kutuları GS 50.3 GS 250.3 ayak ve kolla

Kısmi dönüşlü dişli kutuları GS 50.3 GS 250.3 ayak ve kolla Kısmi dönüşlü dişli kutuları GS 50.3 GS 250.3 ayak ve kolla Sadece kullanma kılavuzuyla bağlantı olarak kullanın! Bu kısa talimat, kullanma kılavuzu yerine GEÇMEZ! Bu sadece güvenlik uyarıları, montaj,

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz.

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

Sound Bar. Başlangıç Kılavuzu HT-CT370

Sound Bar. Başlangıç Kılavuzu HT-CT370 Sound Bar Başlangıç Kılavuzu HT-CT370 İçindekiler Ayar 1 Kutunun içindekiler 4 2 Kurulum 5 3 Bağlantı 6 4 Sistemin açılması 8 5 Sesin dinlenmesi 9 Temel İşlemler Ses efektlerinin keyfini çıkarma 10 Sesin

Detaylı

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü 110-240V pnömatik ve elektrik aktüatörler için Rittal-panoda dtron 316 kontrol için akım döngüsü sensör girişli 4-20 ma çıkışlı konum kontrolörlü pnömatik ve elektrik aktüatörü Özellikler Rittal pano RAL

Detaylı

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu 2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya baģlamadan önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. Ġleride referans olması için kullanma talimatını

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer Toprak PH Metre Ölçer PH- 220S 17.02.2016 İçindekiler 1 Önsöz... 3 2 Güvenlik Bilgileri...3 3 Özellikler...3 4 Sistem Açıklaması...3 5 Geri Dönüşüm...3 6 İletişim...3 2 1 Önsöz PCE Teknik Cihazları ndan

Detaylı

Testler tamamland ktan sonra DC seri motorun devir say s kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir.

Testler tamamland ktan sonra DC seri motorun devir say s kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir. DENEY 4-3 Devir Say s Kontrolü AMAÇ Testler tamamland ktan sonra DC seri motorun devir say s kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir. GEREKL TEÇH ZAT Adet Tan m Katalog No 1 DC Seri Makine

Detaylı

DENEY 6-3 DC Düz Kompunt Motorun Devir Say s Kontrolü

DENEY 6-3 DC Düz Kompunt Motorun Devir Say s Kontrolü DENEY 6-3 DC Düz Kompunt Motorun Devir Say s Kontrolü AMAÇ Testler tamamland ktan sonra DC Düz kompunt motorun devir say s kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir. GEREKL TEÇH ZAT Adet

Detaylı

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 4, Adres: Ataşehir TEM Yanyol, Darende İş Merkezi 36039 Fulda, Almanya No:7 D.4, Ataşehir - İstanbul Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya Telefon: 06 455 865 Telefon: +49

Detaylı

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

KULLANMA VE BAKIM KİTABI DEVRİLİR TAVA

KULLANMA VE BAKIM KİTABI DEVRİLİR TAVA KULLAMA VE BAKIM KİTABI DEVRİLİR TAVA (ELEKTRİKLİ) G Ü R Ç E L İ K Profesyonellere Profesyonelce AÇIKLAMA Bu kılavuzdaki talimatlar cihazın emniyetli montajı, kullanımı, temizliği ve bakımı hakkında önemli

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE Tel. : +90 (212) 671 18 30 (pbx) Faks : +90 (212) 549 18 13 www.enerjielektrikcihazlari.com

Detaylı

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ 5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ KONULAR 1. Kumanda Devreleri 2. Doğru Akım Motorları Kumanda Devreleri 3. Alternatif Akım Motorları Kumanda Devreleri GİRİŞ Otomatik kumanda devrelerinde motorun

Detaylı

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı)

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) 1. LCD Grafik ekran. 2. Parlama (yanma) lambası. 3. Preset (ayarlar) düğmesi, bas değiştir, 4. Isıtma

Detaylı

TBK-121(Lm35-Pt100) TERMOBLOK SOBA KONTROL PANELİ

TBK-121(Lm35-Pt100) TERMOBLOK SOBA KONTROL PANELİ TBK-121(Lm35-Pt100) TERMOBLOK SOBA KONTROL PANELİ ANADOLU ELEKTRONİK ELEKTRONİK OTOMASYON - BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ Kümes Otomasyonu -Güvenlik Alarm ve Kamera Sistemleri İmalat ve Servis Hizmetleri info@aelektronik.com

Detaylı

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız

Detaylı

BCN 12..48V 15..50A MİKROİŞLEMCİLİ AKÜ ŞARJ CİHAZI

BCN 12..48V 15..50A MİKROİŞLEMCİLİ AKÜ ŞARJ CİHAZI BCN 12..48V 15..50A MİKROİŞLEMCİLİ AKÜ ŞARJ CİHAZI TANITIM DOSYASI *Bu dokümanda verilen resim,çizim ve diğer teknik bilgiler cihazların temel ortak özellikleri göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır

Detaylı

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 SUPAP SİSTEMLERİ 1. KÜLBÜTOR MEKANİZMASI Eksantrik milinden aldığı hareketle silindirlerde emme ve egzoz zamanlarının

Detaylı

DENEY Ba lant ve Motor Yönü Kontrolü AMAÇ GEREKL TEÇH ZAT

DENEY Ba lant ve Motor Yönü Kontrolü AMAÇ GEREKL TEÇH ZAT DENEY 14-1 Ba lant ve Motor Yönü Kontrolü AMAÇ Deneyler tamamland ktan sonra üç fazl ç k k kutuplu senkron motorunun ba lant s ve motorun devir yönü kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir.

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance MD8562/8562D 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma

Detaylı

LAVTAŞ IZGARA KULLANMA KILAVUZU

LAVTAŞ IZGARA KULLANMA KILAVUZU LAVTAŞ IZGARA KULLANMA KILAVUZU LAVTAġ IZGARAYI ÇALIġTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DĠKKATLĠCE OKUYUNUZ ALI 460 ALI 860 1 ĠÇĠNDEKĠLER I- LavtaĢ Izgaranın Kullanım Alanı 3-4 II- Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri

Detaylı

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W HP2500W HP1000W hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W İÇİNDEKİLER Güvenlik Tedbirleri... 4,5,6 Elektrikli Ocağın Hotplate kullanımı... 7 Önemli Uyarılar... 8,9 Sorunlar ve Çözüm Önerileri... 10 Bakım ve Temizlik...

Detaylı

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü <BRP069A42> Montaj Kılavuzu 4P359542-2G Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Kurulum Kılavuzu Ana sayfa: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Özellikler, ayar

Detaylı

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h)

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h) VITOPEND 100-W Gaz yakıtlı kombi / ısıtıcı Bacalı veya hermetik işletme için Modülasyonlu, atmosferik brülörlü Anma ısı gücü aralığı: 10,5 30 kw (9 000 25 800 kcal/h) Düşük Sıcaklık Kazanı Vitopend 100-W,

Detaylı

CHTB17 SERiSi SSV REGÜLATÖRLER

CHTB17 SERiSi SSV REGÜLATÖRLER CHTB17 SERiSi SSV REGÜLATÖRLER DENGELi SUPAP AKIS OLMADIGINDA TAM KAPANMA OPSiYONEL MAKSİMUM VE/VEYA MiNiMUM BASINÇLI ANi KESME SUPABI GENiS ÇIKIS BASINCI AYAR ALANI HASSAS BASINÇ AYARI 1 YAPIM ÖZELLiKLERi

Detaylı

ALG SERİSİ DOĞAL GAZ VE LPG BRULÖRLERİ ALG 120/2, ALG 120/2 (LPG) MONTAJ, İŞLETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU

ALG SERİSİ DOĞAL GAZ VE LPG BRULÖRLERİ ALG 120/2, ALG 120/2 (LPG) MONTAJ, İŞLETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU ALG SERİSİ DOĞAL GAZ VE LPG BRULÖRLERİ ALG 120/2, ALG 120/2 (LPG) MONTAJ, İŞLETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU Rev. No: A.6.1.4 Kitap Revizyon Tarihi: 221013 Kitap Basım Tarihi: 221013 MONTAJ İŞLETMEYE

Detaylı

GAZ BRÜLÖRLERİ İÇİN KONTROL ÜNİTESİ Atmosferik brülörler Özel yakma sistemi uygulamaları ve fanlı brülörler için ( Kesintili çalışma ) 01G... Serisi Uygulama : 01G Serisi Kontrol üniteleri, tek veya çift

Detaylı

BASINÇ REGÜLATÖRÜ TEKNİK MANUEL MT032 KURULUM, İŞLETME VE BAKIM BİLGİLERİ

BASINÇ REGÜLATÖRÜ TEKNİK MANUEL MT032 KURULUM, İŞLETME VE BAKIM BİLGİLERİ BASINÇ REGÜLATÖRÜ TEKNİK MANUEL MT032 KURULUM, İŞLETME VE BAKIM BİLGİLERİ GENEL Regülatörün görevi; orta şebekeden gelen gaz basıncını,giriş basıncındaki dalgalanmalardan ve akış debisindeki değişkenliklerden

Detaylı

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil!

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! yüksek vasistas HAUTAU PRIMAT sistemi Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! Esneklik ve çok yönlülük alan nda HAUTAU PRIMAT kimseye söz b rakm yor:

Detaylı

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU TEKNİK VERİLER 1. Çalışma voltajı: 3V ±0,2V (DC) 2. Yük Akımı: 5 A 3. Hassasiyet: ± 0,5 ºC 4. Sıcaklık ayar aralığı: 10ºC - 30ºC 5. Zamanlama Hatası: 1%

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

ASANSÖR VE ASANSÖR GÜVENLĐK AKSAMLARINDA CE ĐŞARETLEMESĐ

ASANSÖR VE ASANSÖR GÜVENLĐK AKSAMLARINDA CE ĐŞARETLEMESĐ ASANSÖR VE ASANSÖR GÜVENLĐK AKSAMLARINDA CE ĐŞARETLEMESĐ Erhan Bayrak *, Đ. Menderes Büyüklü ** Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Ankara, Tel:03122860365-2526, Faks:03122853144, * erhanba@sanayi.gov.tr

Detaylı

Sirkülasyon Pompasý. Kullaným Kýlavuzu

Sirkülasyon Pompasý. Kullaným Kýlavuzu Sirkülasyon Pompasý Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 080306 Kitap Baský Tarihi: 080306 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 06 07 07 08 09 10 10 11 11 11 11 12 13 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16

Detaylı

Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir.

Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir. Mekanik Kalorimetre (M-BUS) GMK-05-MB Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir. GENERAL Life kalorimetre,

Detaylı

Şekil 5.1 de Tam silindirik kalorifer kazanı, Şekil 5.2 de Prizmatik paket kazanın şekli görülmektedir.

Şekil 5.1 de Tam silindirik kalorifer kazanı, Şekil 5.2 de Prizmatik paket kazanın şekli görülmektedir. 5. KAZANLAR VE KAZAN DAİRESİ YERLEŞİMİ 5.1 Kazanların Sınıflandırılması Isıtma tesislerinde kullanılan kazanların sınıflandırılması çeşitli kriterlere bağlı olmak üzere aşağıdaki gibi yapılır. 1. Kazan

Detaylı

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER VOLTAJ GİRİŞ GÜCÜ DEVİR HIZI MAX. BETON DELME ÇAPI UÇ TİPİ 230V-50HZ 1700W 900-1900d/dk 50mm SDS MAX CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. SDS UÇ

Detaylı

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282 L1 L2 B1 B2 115 mm 59 mm 105 mm 570 gr C1 -> 17282 C2 -> 17282 9 A 2a 4 1a 2b 5 7 3 1b 6 8 D1 D2 2m E1 E2 Δ1 = X1 - Y1 Δ2 = X2 - Y2 Δ3 = X3 - Y3 E3 1 mm D3 F1 2m F2 F3 s > 5m > 16 2 3 ft F4 F5 TR Kullanma

Detaylı

PNÖSO Pnömatik ve Soğutma Sanayii Ltd. Şti

PNÖSO Pnömatik ve Soğutma Sanayii Ltd. Şti PBK SERİSİ BASINÇLI HAVA KURUTUCU MONTAJ VE İŞLETME TALİMATI SAYFA : 1/ 5 KOD : P-T- 127 REVİZYON : 1 TARİH : 14.04.2006 D İ K K A T! 1- Serin, havadar, kuru ve tozsuz bir ortama yerleştiriniz. 2- Boru

Detaylı

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ : HİSTORY LTD STİ. AYAZ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. Www.ayazshop.com bilgi@ayazshop.com Tel: +90 212 6909894 avcılar

Detaylı

HGX22e/105-4 S CO2 Motor: 220-240V Δ / 380-420V Y -3-50Hz Soğutucu: R744

HGX22e/105-4 S CO2 Motor: 220-240V Δ / 380-420V Y -3-50Hz Soğutucu: R744 Kapasite verisi Uygulama: Soğutma & AC Soğutucu R744 Güç kaynağı 50 Hz, 400 V Besleme frekansı 50 Hz Evaporasyon sıcaklığı -35,0 C Evaporasyon basıncı (abs.) 12,02 bar Kondenzasyon sıcaklığı -5,0 C Yoğuşmalı

Detaylı

MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1

MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1 MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1 LABORATUVARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR Laboratuvara kesinlikle YİYECEK VE İÇECEK getirilmemelidir.

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI I. ÖZET Is pompas hava kayna ndan ald enerjiiyi, tek veya çift kompresörlü ( monofaze & trifaze ) termodinamik çevrim ile do rudan kullan

Detaylı

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için enerji tasarruflu Symaro sensörleri DELTA anahtarları serisi ile kullanım için uygun Answers for infrastructure

Detaylı

Modülasyonlu kontrol aktüatörü AME 435

Modülasyonlu kontrol aktüatörü AME 435 Teknik föy Modülasyonlu kontrol aktüatörü AME 435 Açıklama salınım önleme fonksiyonunu iyileştiren enerji tasarrufu, maliyet düşürme ve enerji verimliliği. gelişmiş tasarımda, aktüatör ve vanaların aşırı

Detaylı

ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere

ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere ACM ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere üretilmiştir. ACM serisi hava soğutma soğuk su üretici gruplar yalnız soğutma

Detaylı

BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ

BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ FUEL-O L BRÜLÖRLER ÇOK GEN fi ARALI I, BÜYÜK LERDE K KADEMEL MODELLER SESS Z, YÜKSEK VER ML ÇALIfiMA KARfiI BASINÇLI KAZANLAR Ç N ÖZEL D ZAYN EN Y KAL TE KOMPONENTLERLE

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

IBM System Storage. EXN4000 Kuruluş ve Ayar Yönergeleri

IBM System Storage. EXN4000 Kuruluş ve Ayar Yönergeleri IBM System Storage EXN4000 Kuruluş ve Ayar Yönergeleri TM Bu belge, IBM System Storage EXN4000 depolama genişletme birimine ilişkin kuruluş ve ayar yönergelerini içerir. EXN4000 ürününe ilişkin ek bilgileri

Detaylı

De Dietrich. G 100-200 Gaz Brülörleri 16-79 kw GAZ BRÜLÖRLERİ G 100S

De Dietrich. G 100-200 Gaz Brülörleri 16-79 kw GAZ BRÜLÖRLERİ G 100S G 100-200 Gaz Brülörleri 16-79 kw GAZ BRÜLÖRLERİ G 100S Tek kademeli, EN 676 ya göre 16-52 kw kapasitede düşük Azot Oksit Emisyonu Nox< 80 mg/kwh olan Düşük Nox emisyonlu Gaz brülörü. G 100S VERİLEN HİZMETLER

Detaylı

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK Modbus Dijital Giriş 24 Kanal Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.3 Cihaz Boyutları...

Detaylı

ODA STAT K BASINCI NED R?

ODA STAT K BASINCI NED R? ODA STAT K BASINCI NEDEN ÖLÇÜLMEL D R? ODA STAT K BASINCI NED R? Oda bas nc, odadaki bas nç ile bu bas nc n kar la t r ld referans bas nç aras ndaki farkt r. E er odan n bas nc +5 Pascal (Pa) / 0,02 inç

Detaylı

Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları

Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları 11/22/2014 İçerik Bağlama Elemanlarının Sınıflandırılması Şekil Bağlı bağlama elemanlarının hesabı Kuvvet

Detaylı

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ 14.11.2013 ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksek Okulu Makine Resim ve Konstrüksiyon Programı Ders içeriği El Aletleri KAYNAKÇA El Aletleri İle Çalışmada İş Sağlığı

Detaylı

Fridgebox ; soft start, P.I.D kontrol algoritmaları, soft stop gibi gelişmiş yönetim yazılım algoritmalarına sahiptir.

Fridgebox ; soft start, P.I.D kontrol algoritmaları, soft stop gibi gelişmiş yönetim yazılım algoritmalarına sahiptir. Buzdolapları için elektrik tasarruf cihazı %20 - %40 arasında enerji tasarrufu 2-fazlı asenkron alternatif akımla çalışan motorlu cihazlarda kullanılır Kolay montaj Cihazları korur, ömrünü uzatır En son

Detaylı

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1.

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1. A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Semboller 1.1 İkaz Bilgileri İkaz bilgileri, tehlikenin niteliğine bağlı olarak aşağıda belirtilen terimlerle ifade edilmektedir: Dikkat,

Detaylı

Ýçinizi ýsýtan yüksek teknoloji Victrix 24 kw Duvar tipi yo uþmal kombi (24 kw) Duvar tipi yo uþmal kat kaloriferi (24 kw X) Yoðuþmalý Kombi Yo uþmal Kombi Victrix 24 kw Victrix 24 kw X mmergas 24 kw çevre

Detaylı

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ÖNSÖZ 1989 yılında Bandırma'da 150m2 alanda kuruldu. 2 mühendis ve 2 elektrik teknisyeni ile yem fabrikaları elektrik panoları ve kablo tesisatları

Detaylı

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU CER1000-A BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER 1. BAKIM ONARIM 2. KUTU İÇERİĞİ 3. EKLENEBİLEN EKİPMANLAR 4. ÜRÜN TANIMI 5. TEKNIK ÖZELLİKLER 6.

Detaylı

HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri

HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 300 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. Dokunmatik

Detaylı

HT 250 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım

HT 250 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım HT 250 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 250 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas

Detaylı

AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI

AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI 1 AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI K.Oktay GÜVEN ÖZET Hastanelerde klinik tedavinin yanında hijyenik Ģartların sağlanması da önemlidir. Hastanelerde hijyenik ortamın yaratılabilmesi için hastane

Detaylı

Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır?

Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır? Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır? Sifonik Drenaj temelde Bernoulli'nin bulmuş olduğu akışkanın enerji denkliği prensibinden yararlanarak suyun herhangi bir eğime gerek kalmadan istenilen yerden tahliye

Detaylı

4. Numaralandırdığımız her boru parçasının üzerine taşıdıkları ısı yükleri yazılır.

4. Numaralandırdığımız her boru parçasının üzerine taşıdıkları ısı yükleri yazılır. 4. KOLON ŞEMASI VE BORU ÇAPI HESABI Tesisatı oluşturan kazan, kollektörler, borular,,vanalar, ısıtıcılar,genleşme deposu ile diğer donanım ve armatürlerin tümünün düşey görünüşünü iki boyutlu olarak gösteren

Detaylı

Endüstriyel Temizlik Makineleri. Elektrikli Zemin Temizleme Makinesi Garanti Belgesi. Kullanım Kitapçığı

Endüstriyel Temizlik Makineleri. Elektrikli Zemin Temizleme Makinesi Garanti Belgesi. Kullanım Kitapçığı Endüstriyel Temizlik Makineleri Elektrikli Zemin Temizleme Makinesi Garanti Belgesi Kullanım Kitapçığı ÖNEMLİ : Makineyi çalıştırmadan önce lütfen bu kitapçığı okuyunuz. KISIKLI CAD.NO.79 ALTUNIZADE 34662

Detaylı

HT 200. LCD li Oda Termostat Kontrolleri. Kullanım

HT 200. LCD li Oda Termostat Kontrolleri. Kullanım HT 200 LCD li Oda Termostat Kontrolleri HT 200 kablolu oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas sıcaklık ölçme

Detaylı

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında,

Detaylı