DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU"

Transkript

1 ALG SER S DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG MONTAJ, LETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU

2 Kod. No: A Revizyon No: Kitap Bask Tarihi:

3 ALARKO ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG DO AL GAZ VE LPG BRÜLÖRLER MONTAJ, LETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU

4

5 Ç NDEK LER G R... 7 UYGUNLUK BEYANI... 7 GARANT VE SERV S... 7 UYARILAR... 8 GÜVENL K KURALLARI... 8 GENEL ÜRÜN B LG LER... 9 ANA PARÇALAR AMBALAJIN Ç NDEK LER ÇALI MA PRENS B TEKN K ÖZELL KLER GAZ HATTI GAZ HATTI BASINÇ GRAF KLER VE KAPAS TE AYARI ÖRNEK KAPAS TE AYARI BOYUTLAR BRÜLÖRÜN KAZAN BA LANTISI ELEKTROT AYARLARI YANMA BA LI I TÜRBÜLATÖR AYARI HAVA AYARI DAMPER MOTOR LE YANMA HAVASI AYARI (SQN A20) BRÜLÖR KONTROL ÜN TES (LFL 1.322) HATA KODLARI LFL YON ZASYON KONTROLÜ LETMEYE ALMA BRÜLÖR MODÜLASYON ÜN TES (RWF 40) BASINÇ ANAHTARI (PRESOSTAT) AYARI GAZ MULT BLOK MBC 300 VEF, MBC 700 VEF, MBC 1200 VEF AYARI GAZ MULT BLOK MBC VEF UYARILAR GAZ DÖNÜ ÜMÜ (DO AL GAZDAN LPG YE, LPG DEN DO AL GAZA) TÜRBÜLATÖR DE M BAKIM ELEKTR K EMASI - ALG 60M, 77M, 94M, 60M LPG, 77M LPG, 94M LPG (RWF 40) ELEKTR K EMASI - ALG 60M, 77M, 94M, 60M LPG, 77M LPG, 94M LPG (SDC 12-31) PROBLEM / MUHTEMEL NEDEN / ÇÖZÜMÜ... 47

6

7 7 G R Öncelikle ALARKO markas n tercih etti iniz için te ekkür ederiz. Bu kitap, ALARKO markal ALG Serisi Gaz Brülörleri içindir. Brülörün güvenli, sorunsuz ve uzun ömürlü bir kullan m için cihaz kullanmaya ba lamadan önce mutlak suretle bu kitapç dikkatle okuyunuz Cihaz n za ili kin daha ayr nt l bilgiler için ürün tan t m bro ürüne, gerekti inde ALARKO CARRIER yetkili sat c ve servislerine ba vurabilirsiniz. Bu k lavuzu gerekti inde ba vurmak amac yla saklay n z ve el alt nda bulundurunuz. Yetkili Sat c ve Servislerimiz, cihaz n z yerine koyduktan, ba lant lar n yapt ktan sonra size cihaz n kullan m ve bak m ile ilgili gerekli bilgileri vereceklerdir. Anla lmayan konular tekrar tekrar sorabilirsiniz. Uzmanlar m z sorular n z yan tlanmaktan memnun olacaklard r. Cihaz n güvenli ekilde, yüksek verimle ve ekonomik çal t rmak, sorunsuz ve uzun süreli kullanmak için lütfen bu k lavuzu dikkatle inceleyiniz, belirtilen güvenlik kurallar na ve uyar lara dikkatle uyunuz. UYGUNLUK BEYANI Bu k lavuzda modeli belirtilen Alarko Carrier imalat cihazlar a a daki Avrupa Birli i Yönetmeliklerine uygun üretilmi lerdir ve CE i areti ta ma hakk na sahiptirler. 2006/42/EC Makine Yönetmeli i 2009/142/EC Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeli i 2006/95/EC Alçak Gerilim Yönetmeli i 2004/108/EC Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeli i Cihazlar EN Avrupa normlar na göre ve genel ürün bilgileri bölümünde belirtilmi olan gaz kategorileri için belgelendirilmi tir. GARANT VE SERV S Kullan m k lavuzunda belirtilen esaslara, uyar lara ve standartlara uyulmak ko uluyla cihaz n z malzeme ve imalat hatalar na kar 3 (Üç) y l Alarko Carrier garantisi alt ndad r. GARANT BELGES nin, cihaz n z sat n ald n z yetkili sat c taraf ndan doldurulup onaylanarak size teslim edilmesi gerekir. En ufak sorunlar n zda bile Alarko Carrier yetkili servisleri hizmetinizdedir. Alarko Carrier yetkili servis adreslerini cihaz n zla birlikte verilen Yetkili Servis Adres Kitapç ndan ya da www. alarko-carrier.com.tr internet adresinden bulabilirsiniz. Herhangi bir sorunla kar la t n zda Türkiye nin her yerinden ehir içi tarifesi ile Mü teri Dan ma Hatt n arayabilirsiniz, internet üzerinden, e-posta ile adresinden Alarko Carrier Mü teri Hizmetleri Müdürlü ü ne ula abilirsiniz. Sanayi ve Ticaret Bakanl n n ilgili tebli lerine göre cihaz n ömrü en az 10 (on) y ld r. Firmam z bu süre içerisinde cihaz n zla ilgili her türlü yedek parçay bulundurmak zorundad r. Garanti a a daki ko ullarda geçersizdir: lk i letmeye alma i leminin yetkisiz firma ve ki ilerce yap lmas.

8 8 Yetkili olmayan ki ilerce yap lan müdahaleler sonucu olu an zararlarda. Her türlü sava, isyan, terör hareketleri, yang n, h rs zl k, deprem, y ld r m dü mesi, su bask n, a r s nma veya donma gibi afetler sonunda olu abilecek ar za veya hasarlar. Kullanma k lavuzundaki talimatlara uyulmad taktirde kötü hava ko ullar ndan, özellikle donmadan olu abilecek hasarlar. Cihaz n seri numaras n n de i tirilmesi veya tahrip edilmesi. Yönetmelik ve montaj talimatlar na uygun olmayan montaj, kullan m ve bak m çal malar. Gösteri, fuar ve sergi amac yla kullan lan ürünler. Onayl garanti belgesinin veya faturan n mü teri taraf ndan ibraz edilmemesi. Cihaz n mü teri sorumlulu unda ta nmas s ras ndaki riskler mü teriye aittir. UYARILAR Brülör montaj n Alarko Carrier yetkili sat c lar na, ilk i letmeye alma i lemlerini mutlaka Alarko Carrier yetkili servislerine yapt r n z. Bu k lavuzda belirtilen i lemler d nda, çal t rmak, ayarlamak, bak m n yapmak gibi nedenlerle cihaz n z n hiçbir parças na dokunmay n z. Brülörün nakliyesi durumunda, ambalaj kafesi yan yüzeyinde bulunan Dik konum ve K r l r etiketleri dikkate al nmal d r. Brülör ambalaj kafesinden ç kar l p ta nmas hallerinde, namludan destek al narak gövde alt ndan kald r lmas en uygun ta ma eklidir. Yak c cihazlar ve kazan daireleri ile ilgili düzenlemeler TSE taraf ndan belirlenmi tir. Bu konuda Alarko Carrier yetkili sat c lar ndan bilgi alabilirsiniz. Çal ma ve ön i lemlerde belirtilen kurallar s ras yla önem ta maktad r.günlük çal t rmalarda, uzun süreli durmalardan sonra, ar za tespitlerinde mutlaka bu kurallar dikkate al n z. Brülörünüzün her y l, periyodik bak m n ve mevsim ba i letmeye alma i lemini Alarko Carrier yetkili servislerine yapt r n z. Cihaz yan nda parlay c veya yan c s v / kat madde bulundurmay n z. GÜVENL K KURALLARI Gaz kokusu hissederseniz veya gaz alarm cihaz gaz kaça uyar s yaparsa; Sakin olun. Yanan ate leri SÖNDÜRÜN. Bütün kap ve pencereleri AÇIN. Bütün gazl cihazlar n vanalar n KAPATIN. Daire ve apartman giri lerindeki gaz vanalar n KAPATIN. Kibrit, çakmak vb. YAKMAYIN. Sigara ÇMEY N. Elektrik dü meleriyle OYNAMAYIN. Aç ksa kapatmay n, kapal ysa açmay n. Elektrikli cihazlar ÇALI TIRMAYIN. Fi leri ÇEKMEY N, TAKMAYIN.

9 9 Zilleri KULLANMAYIN. Gazl ortamdaki telefonlar KULLANMAYIN. Yöneticiye, GAZ RKET NE ve TFA YEYE HABER VER N. Cihaz, yetki verilmedi i müddetçe zihinsel özrü olan ki iler veya çocuklar taraf ndan ya da tecrübe ve bilgi eksikli i olan ki iler taraf ndan kesinlikle kullan lmamal d r. Çocuklar, cihazla oynamamalar yönünde kontrol alt nda tutulmal d r. GENEL ÜRÜN B LG LER Alarko ALG oransal gaz brülörleri do al gaz ve LPG yakmak üzere tasarlanm, uluslararas standartlara göre gerekli emniyet elemanlar ile donat lm brülörlerdir. Brülör kategorisi II 2R/3R olan kw (ALG 60/M) kw (ALG 77/M) ve kw (ALG 94/M) kapasite aral nda çal an brülörlerdir. Alarko ALG 60/M, ALG 77/M ve ALG 94/M brülörleri; Do al gaz kullanmak üzere tasarlanm, Uluslararas standartlara göre gerekli emniyet elemanlar ile donat lm, Otomatik ate lemeli, Sessiz çal an brülörlerdir. Alarko ALG 60/M (LPG), ALG 77/M (LPG) ve ALG 94/M (LPG) gaz brülörleri; Miks LPG veya propan kullanmak üzere tasarlanm, Uluslararas standartlara göre gerekli emniyet elemanlar ile donat lm, Otomatik ate lemeli, Sessiz çal an brülörlerdir. Brülör Tipi ALG 60/M ALG 77/M ALG 94/M Kademe Modülasyonlu Modülasyonlu Modülasyonlu Yak t Gaz Hatt Çap Min / Maks. Gaz Bas nc 1 [mbar] Gaz Hatt Elemanlar Multiblok Do al Gaz (I 2R ) 1 1/4" DUNGS MBC 300 VEF Do al Gaz (I 2R ) 2" DUNGS MBC 700 VEF LPG (II 3R ) 1 1/4" DUNGS MBC 300 VEF Do al Gaz (I 2R ) 1 1/4" DUNGS MBC 300 VEF Do al Gaz (I 2R ) 2" DUNGS MBC 700 VEF Do al Gaz (I 2R ) 2" 19,5-360 DUNGS MBC 1200 VEF LPG (II 3R ) 1 1/4" DUNGS MBC 300 VEF Do al Gaz (I 2R ) 1 1/4" DUNGS MBC 300 VEF Do al Gaz (I 2R ) 2" DUNGS MBC 1200 VEF LPG (II 3R ) 1 1/4" DUNGS MBC 300 VEF Brülör Modülasyon Ünitesi (RWF 40) brülörden ayr olarak sat lmaktad r. Modülasyon ünitesi ayr bir panonun üzerine monte edilebilece i gibi, brülörün RWF Yuval Plastik Pano Kapakl olarak sipari edilmesi durumunda brülörün üzerindeki bu yuvaya da tak labilir (Bkz. Resimler Sayfa 3). 1 Minimum gaz bas nc de eri brülörün en büyük kapasitesi için verilmi tir. Brülör maksimum kapasiteden daha az bir kapasitede çal t r laca nda ihtiyaç duyulacak gaz bas nc tabloda belirtilenden daha az olacakt r. Bu de er, gaz hatt bas nç grafiklerinden belirlenebilir.

10 10 ANA PARÇALAR 1. Gövde 2. Üst Kapak 3. Hazne Gövdesi 4. Kazan Ba lant Contas 5. Brülör Motoru 6. Multiblok Vana 7. Hava bas nç presostat 8. Yanma Ba l 9. Gaz Giri Borusu 10. Türbülatör 11. Ate leme ve yonizasyon Elektrodu 12. Ate leme Trafosu 13. Fan 14. Damper motor 15. Gözetleme Cam 16. Multiblok Vana Soketi 17. Kontrol Paneli 18. Çal ma Ar za / Reset 19. Aç k Kapal Anahtar 20. Beyin 21. Sigorta 22. Kablo Rakoru 23. Termik 24. Klemens Grubu 25. Kontaktör 26. Hava Klapesi 27. RWF40 Üniversal Kontrolcü 28. Gaz Bas nç Presostat 29. Presosat Soketi AMBALAJIN Ç NDEK LER Montaj, letmeye Alma, Kullan m ve Bak m K lavuzu Garanti Belgesi Yetkili Servis Adres Kitapç M12 Civata (4 Adet) Rondela (4 Adet)

11 11 ÇALIŞMA PRENSİBİ ALG Serisi brülörlerde hava emişi, hava emiş hücresiyle sağlanır. Hava emiş hücresinden geçerek brülörün içine giren yanma havası, gövdenin özel salyangoz formu içindeki fanı ile yanma başlığı karışım grubuna ulaşır. Karışım grubu türbülatör ve yanma başlığından meydana gelmektedir. Burada hazne gövdesi altındaki gaz hattından gelen gaz, havayla birleşerek yüksek verimli, ideal bir karışım oluşturur. Böylece yüksek verimli ideal bir karışım, düzenli bir yanma ve yakıttan maksimum tasarruf sağlanmaktadır. TEKNİK ÖZELLİKLER BRÜLÖR TİPİ KAPASİTE (m3/h) Min. Maks. Min. Maks. Min. Maks. ALG 60/M ALG 77/M ALG 94/M 21,1 29,7 43,4 60,5 77,7 98,1 ALG 60/M LPG ALG 77/M LPG ALG 94/M LPG 6,7 9,4 13,8 19,2 24,6 31, kw ISI YÜKÜ kcal/h MOTOR Devir (d/d) Güç (kw) , ,10 AMBALAJ BOYUTU (mm) 1220x610x585 ELEKTRİK BESLEMESİ: 3 ~ 380/415 V 50 Hz Alt ısıl değer Doğal Gaz: kcal/m 3 Alt ısıl değer Miks LPG: kcal/m 3 Kapasite Değerleri Normal Şartlar için verilmiştir. (15 C, 1013 mbar) ÇALIŞMA EĞRİSİ ALG 60/M ALG 77/M ALG 94/M 8,5 KAZAN KARŞI BASINCI (mbar) 7,5 6,5 5,5 4,5 3,5 2,5 1,5 0,5-0, KAPASİTE (kw) NOT : Çalışma eğrileri brülör tarafından açığa çıkarılan enerjiyi, kazan karşı basıncına bağlı olarak göstermektedir. Bu eğriler, EN 676 Standardına uygun deney tüplerinde yapılmış test verileri ile elde edilmiştir.

12 12 GAZ HATTI Brülörlerde kullan lmas gerekli ve iste e ba l gaz hatt elemanlar a a da gösterilmi tir. Multiblok Gaz Hatt (Oransal Kontrollü) 1. Küresel vana 2. Esnek ba lant (opsiyonel) 3. Gaz Hatt Giri Bas nc Ölçüm Noktas 4. Gaz Filtresi 5. Minimum Gaz Bas nç Presostat 6. Emniyet Solenoid Vanas 7. Gaz Bas nç Regülatörü 8. Çal ma Solenoid Vanas 9. Multiblok Vana 10. Gaz S zd rmazl k Ünitesi (1200kW tan küçük brülörlerde iste e ba l d r). 11. Hava Bas nç Presostat 12. Brülör Gaz Bas nc Ölçüm Noktas 13. Brülör 14. Filtre Ç k Bas nc Ölçüm Noktas 15. Kazan Kar Bas nc Ölçüm Noktas 16. Brülör Hava Bas nc Ölçüm Noktas

13 13 GAZ HATTI BASINÇ GRAF KLER VE KAPAS TE AYARI Grafikler de i ik çaplarda ve de i ik gaz hatlar ile çal an brülörlerin en dü ük gaz hatt giri bas nc ve brülör gaz bas nc de erlerini göstermektedir. Bu bas nçlar n ölçülebilecekleri noktalar sayfa 10 da s ras yla 3. ve 12. noktalar olarak gösterilmi tir. Gerekli kapasiteye göre grafiklerden okunan de erlere kazan kar bas nc eklenmelidir. Kazan kar bas nc kazan ön kapa üzerinden okunabilir. Bu ekilde elde edilen brülör gaz bas nc, brülörün istenen kapasiteyi sa lamas için gereken bas nçt r. Bu bas nc n ayarlanmas için de gaz hatt giri bas nc en az hesaplanan de erde olmal d r. Grafikler normal artlara göre (15 C ve 1013 mbar) haz rlanm t r. Do al gaz n havaya göre yo unluk oran 0,595 varsay lm t r. Kullan lan gaz özelliklerine göre grafikler de i kenlik gösterebilir. ALG 60/M GAZ HATTI BASINÇ KAYBI 50,0 45,0 40,0 MBC 300 VEF (1 1/4") BASINÇ KAYBI (mbar) 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0, MBC 700 VEF 2" 10,0 BRÜLÖR GAZ BASINCI 5,0 0, KAPAS TE (kw) Brülör Gaz Bas nc Gaz Hatt Giri Bas nc 2 Alt Is l De er Do al Gaz : kcal/m³ Alt Is l De er Miks LPG : kcal/m³ 2 Kazan kar bas nc eklenmelidir.

14 14 GAZ HATTI BASINÇ GRAF KLER VE KAPAS TE AYARI ALG 60/M GAZ HATTI BASINÇ KAYBI (LPG) 30,0 25,0 BASINÇ KAYBI (mbar) 20,0 15,0 10,0 MBC 300 VEF (1 1/4") 5,0 BRÜLÖR GAZ BASINCI 0, KAPAS TE (kw) Brülör Gaz Bas nc Gaz Hatt Giri Bas nc 3 Alt Is l De er Do al Gaz : kcal/m³ Alt Is l De er Miks LPG : kcal/m³ 3 Kazan kar bas nc eklenmelidir.

15 15 GAZ HATTI BASINÇ GRAF KLER VE KAPAS TE AYARI ALG 77/M GAZ HATTI BASINÇ KAYBI 70,0 65,0 60,0 55,0 MBC 300 VEF (1 1/4") BASINÇ KAYBI (mbar) 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0, MBC 700 VEF 2" MBC 1200 VEF 2" 15,0 10,0 BRÜLÖR GAZ BASINCI 5,0 0, KAPAS TE (kw) Brülör Gaz Bas nc Gaz Hatt Giri Bas nc 4 Alt Is l De er Do al Gaz : kcal/m³ Alt Is l De er Miks LPG : kcal/m³ 4 Kazan kar bas nc eklenmelidir.

16 16 GAZ HATTI BASINÇ GRAF KLER VE KAPAS TE AYARI ALG 77/M GAZ HATTI BASINÇ KAYBI (LPG) 30,0 25,0 BASINÇ KAYBI (mbar) 20,0 15,0 10,0 5,0 MBC 300 VEF (1 1/4") BRÜLÖR GAZ BASINCI 0, KAPAS TE (kw) Brülör Gaz Bas nc Gaz Hatt Giri Bas nc 5 Alt Is l De er Do al Gaz : kcal/m³ Alt Is l De er Miks LPG : kcal/m³ 5 Kazan kar bas nc eklenmelidir.

17 17 GAZ HATTI BASINÇ GRAF KLER VE KAPAS TE AYARI ALG 94/M GAZ HATTI BASINÇ KAYBI BASINÇ KAYBI (mbar) 100,0 95,0 MBC 300 VEF (1 1/4") 90,0 85,0 80,0 75,0 70,0 65,0 60,0 55,0 50,0 45,0, 40,0 35,0 30,0 25,0 MBC 1200 VEF 2" 20,0 15,0 BRÜLÖR GAZ BASINCI 10,0 5,0 0, KAPAS TE (kw) Brülör Gaz Bas nc Gaz Hatt Giri Bas nc 6 Alt Is l De er Do al Gaz : kcal/m³ Alt Is l De er Miks LPG : kcal/m³ 6 Kazan kar bas nc eklenmelidir.

18 18 GAZ HATTI BASINÇ GRAF KLER VE KAPAS TE AYARI ALG 94/M GAZ HATTI BASINÇ KAYBI (LPG) 60,0 50,0 MBC 300 VEF 1 1/4" BASINÇ KAYBI (mbar) 40,0 30,0 20,0 10,0 BRÜLÖR GAZ BASINCI 0, KAPAS TE (kw) Brülör Gaz Bas nc Gaz Hatt Giri Bas nc 7 Alt Is l De er Do al Gaz : kcal/m³ Alt Is l De er Miks LPG : kcal/m³ 7 Kazan kar bas nc eklenmelidir.

19 ÖRNEK KAPAS TE AYARI Kazan: Alarko ACK2-350, Yak t: Do al gaz, Gaz Besleme Bas nc : 300 mbar 1. Bu kazan için brülör seçiniz. 2. Brülör hangi kapasiteye ayarlanmal? 3. Bu kapasiteyi sa lamak için brülör gaz bas nc ne olmal? 4. Bu besleme bas nc ile hangi çapta gaz hatt kullanmak gerekir? Çözüm: 1. Alarko Carrier Kazan-Brülör Uyum Tablosu ndan ACK2-350 için uygun gaz brülörünün ALG 60/M oldu u görülmektedir. 2. Ayn dokümanda kazan kapasitesi kcal/saat (407 kw) olarak verilmi tir ve bu kapasiteyi sa layabilmek için brülörün en az 437,4 kw kapasitede çal mas gerekti i de belirtilmi tir. 3. Gaz hesaplar na ba lamadan önce yine Uyum Tablosu ndan kazan kar bas nc da al nmal d r: 2 mbar. A a da verilen ALG 60/M Gaz Hatt Bas nç Grafi i nde 437,4 kw için brülör gaz bas nc n n (1 nolu kesi im) 7,7 mbar oldu u görülmektedir. Bu de ere kazan kar bas nc da eklendi i zaman ayarlanmas gereken brülör gaz bas nc 9,7 mbar olarak bulunmaktad r. 4. Ayn grafikte MBC 300 VEF gaz hatt için en dü ük gaz giri bas nc (2 nolu kesi im) 23,1 mbar olarak görülmektedir. Kazan kar bas nc da eklendikten sonra en dü ük gaz giri bas nc 25,1 mbar bulunmaktad r. Bu de er 300 mbar besleme bas nc ndan küçük oldu u için MBC 300 VEF gaz hatt uygundur. lk yat r m azaltmak için en uygun fiyatl seçene in en dü ük çapl gaz hatt oldu unu unutmay n z. 19

20 20 BOYUTLAR B L ØP M ØF D E A K C ø15 R Y C D BRÜLÖR T P A B E ØF ØG ØH ØJ K L M N ØP R min. maks. min. maks. ALG 60/M 1 1/4" MBC 300 VEF 809, /4" 514 ALG 60/M LPG 1 1/4" MBC 300 VEF , /4" ALG 60/M 2" MBC 700 VEF ,5 2" ALG 77/M 1 1/4" MBC 300 VEF , /4" ALG 77/M 2" MBC 700 VEF ,5 2" , ALG 77/M 2" MBC 1200 VEF ,5 2" ALG 77/M LPG 1 1/4" MBC 300 VEF 809, /4" ALG 94/M 1 1/4" MBC 300 VEF , /4" ALG 94/M LPG 1 1/4" MBC 300 VEF , /4" ALG 94/M 2" MBC 1200 VEF ,5 2" Y 1275,5

21 21 BRÜLÖRÜN KAZAN BA LANTISI Yanma ba l ve hazne gövdesi grubu (3), arada kazan ba lant contas (4) ile 4 civata (5) kullan larak kazana tespit edilir. Brülör hazne gövdesi üzerindeki mente eye yerle tirilir. Mente e çubu u (2) ve civatayla (1) sabitlenir. YANMA BA LI I Combustion Head Kazan üzerindeki tespit plakas (flan ) boyutlar tablosunda verilen ölçülere göre haz rlanmal d r. Kazan Ba lant Contas (4) M10 delikler için ablon olarak kullan labilir. ELEKTROT AYARLARI 3 adet elektrod bulunur: 2 adet ate leme ve 1 adet iyonizasyon elektrodu. Ölçüler mm cinsinden verilmi tir. Ate leme Elektrodu Ayar yonizasyon Elektrodu Ayar Yukar daki ekiller vas tas yla türbülatör ile elektrodlar aras ndaki ölçülerin do ru ekilde konumland r ld n kontrol ediniz. Bu ölçülerin türbülatör üzerinde yap lacak her müdahaleden sonra kontrol edilmesi gerekmektedir. NOT: Ate leme ve iyonizasyon elektrodlar hiçbir durumda türbülatör ve yanma ba l na de memelidir.aksi halde, elektrodlar fonksiyonlar n yerine getiremeyecekler ve brülör düzgün bir ekilde çal mayacakt r.

22 22 YANMA BA LI I TÜRBÜLATÖR AYARI Verimli yanma sa layabilmek için yanma ba l ve türbülatörün ölçülere uygun ayarlanmas gereklidir. Somun Namlu Ayar Kapa Her iki taraftaki somunlar gev eterek ayar kanal nda s ras yla brülörün minimum, orta ve maksimum (1,2,3) de erlerde istenilen konuma gelmesi sa lan r. Namlu ayar parças n n kanalda kayd r lmas yla yanma ba l n n türbülatöre göre pozisyonu ayarlan r ve uygun konuma geldi inde somunlar sabitlenir. Bu ekilde hava geçi kesiti de i ir. Ayar noktas brülörün çal aca kapasiteye göre a a daki grafiklerden yararlan larak yanma ba l ayarlan r. ALG 60/M ALG 60/M LPG 3 3 Yanma Ba l Ayar Noktas 2,5 2 1,5 Yanma Ba l Ayar Noktas 2,5 2 1, Kapasite (kw) Kapasite (kw) 3 ALG 77/M 3 ALG 77/M LPG Yanma Ba l Ayar Noktas 2,5 2 1,5 Yanma Ba l Ayar Noktas 2,5 2 1, Kapasite (kw) Kapasite (kw) ALG 94/M ALG 94/M LPG 3 3 Yanma Ba l Ayar Noktas 2,5 2 1,5 Yanma Ba l Ayar Noktas 2,5 2 1, Kapasite (kw) Kapasite (kw)

23 TÝP : KAPASÝTE: ISI YÜKÜ : ENERJÝBESLEMESÝ: ALG 200/M GOSB - Gebze Organize Sanayi Bölgesi Þahabettin Bilgisu Cad Gebze - KOCAELÝ Tel: (0262) kw ÜRETÝM YILI : XX * 23 HAVA AYARI Yanma havas brülöre hava emi hücresinden geçerek girer. Hava miktar hava emi hücresi içindeki klape ile ayarlan r. Klapeler damper motor ile sürülmektedir (Sa daki ekil). Göstergedeki 0 de eri klapenin kapal, 9 de eri klapenin tam aç k oldu unu göstermektedir. Hava ayar n n damper motor üzerinden nas l yap ld sonraki bölümlerde anlat lm t r. ALARKO CARRIER SANAY VE T CARET A.. SERÝNO : ** Brülörü i letmeye al rken ilk çal t rmada havay k s p çal t r n. Hava klapesinin ayar n yanma ba lad ktan sonra yap n. Oransal brülörler için hava ayar damper motor kamlar arac l yla yap l r. Ayarlar tamamland ktan sonra bu konumlarda kalk ta problem olup olmad n kontrol edin. Yandaki grafikler yard m yla brülörün çal t kapasitede hava klapesinin hangi ayar noktas nda olmas gerekti i belirlenir. Verilen grafikler laboratuvar ko ullar nda elde edilmi ortalama de erlerdir. Bu ayarlar farkl kazan ko ullar na göre de i kenlik gösterebilir. Bu nedenle son ayarlar brülörün tak l oldu u ko ullarda uygun emisyon de erlerini sa layacak ekilde yap lmal d r. Uygun emisyon de erleri öyledir; CO < 93 ppm 1,2 (maksimum kapasite için) 1,5 (Minimum kapasite için) NOx 83 ppm : Hava Fazlal k Katsay s

24 24 HAVA AYARI ALG 60/M ALG 60/M LPG Hava Damper Pozisyonu Kapasite (kw) Hava Damper Pozisyonu Kapasite (kw) ALG 77/M ALG 77/M LPG Hava Damper Pozisyonu Kapasite (kw) Hava Damper Pozisyonu Kapasite (kw) ALG 94/M ALG 94/M LPG Hava Damper Pozisyonu Kapasite (kw) Hava Damper Pozisyonu Kapasite (kw) DAMPER MOTOR LE YANMA HAVASI AYARI (SQN A20) MAV : 0 Noktas Kam KIRMIZI: Maks. Kapasite Ayar Kam TURUNCU: Min. Kapasite Ayar kam S YAH: Kademe Geçi Kam : 1. kademeden 2. kademeye (Modülasyonlu tip brülörlerde fonksiyonsuzdur). SQN 70 damper motor stroku 90 dir ve tüm stroku tarama süresi 30s dir. Not : 0 (s f r) ayar n n uygun olup olmad kontrol edilmelidir. 0 Noktas kam (II) 0 yi gösterdi inde klapeler kapal konumda olmal d r.

25 25 BRÜLÖR KONTROL ÜN TES (LFL 1.322) ÇALI MA D YAGRAMI LR : Yönetici ünite (RWF40) Z : Ate leme trafosu R : Kazan termostat veya bas nç presostat BV1 : Gaz Solenoid Vana LK : Damper motor M : Brülör motoru RV : Modülasyonlu Gaz Solenoid Vana FS : Alev sinyali Çal ma diyagram yukar da verilmi tir. Giri sinyallerindeki (komutlar ndaki) herhangi bir eksiklik halinde program durur ve emniyet kurallar nda istendi i gibi o noktada kilitlenir. Çal ma Aral klar : A : Kazan presostat veya termostat ndan gelen komutla program n ba lamas. A-B : Kontrol ünitesi program ba lama aral B : Brülör Çal ma B-C : Nominal çal ma aral C : Durma noktas C-D : Hava klapeleri ba lang ç noktas na. Operasyon Süreleri : t1 : Ön Süpürme; 36 s t3 : Ön Ate leme süresi; 4 s t6 : Hava klapesi minimum konum süresi; 12 s t11 : Damper motor tam yüke kadar aç lma süresi t12 : Damper motor minimum kapasiteye k s lma süresi t13 : Kapanma sonras bekleme süresi; 12 s TSA : Emniyet Süresi; 2 s

26 26 HATA KODLARI LFL Brülör hata durumunda oldu u zaman kontrol ünitesinin üzerinde k rm z k yanacakt r. 3 adet viday sökerek plastik kapa sökünüz. LFL üzerinde görece iniz hata indikatöründen a a daki tabloyu kullanarak hatan n tipini belirleyiniz. 2. Kontrol ünitesinin üzerindeki indikatöre bir kez bas n z. Bu i lem kontrol ünitesini resetleyecektir. LFL nin üzerinde görülen hata i aretleri ve aç klamalar a a da verilmi tir. 3. Brülör, sadece resetlendikten sonra çal r. E er hatan n kaynaklanma sebebi giderilmemi se brülör yeniden hata durumuna geçecektir. Emniyet ba lant lar aç k, program çal mayacak. Çal ma zaman nda alev ayr lmas, hata durumu. Hava klapesi tam aç k. P Hava bas nc yeterli de il, hata durumu. Alev alg lama devresinde problem, hata durumu. Gaz ak. 1 Emniyet süresinin sonunda alev sinyali olu mad, hata 2 kinci emniyet süresinin sonunda alev sinyali olu mad, Normal çal ma modu. YON ZASYON KONTROLÜ yonizasyon ak m n ölçmek için mikroampermetre ekildeki gibi ba lanabilir. ekilde oransal brülör kumanda beynine olan ba lant gösterilmi tir. Mikroampermetre çözünürlü ü en az 15 μa lik ak m de erini gösterecek hassasiyette olmal d r.

27 LETMEYE ALMA Elektrik pano kapa n sökünüz. Kablo giri rakorlar ndan enerji besleme ve kazan termostatlar n n kablolar n girerek, ba lant lar elektrik emas na göre yap n z. L1, L2, L3 faz, N nötr ba lant s d r. Toprak i aretine topraklama, KT ye kazan termostatlar, ET ye emniyet termostat ba lant s n yap n. Elektrik pano kapa montaj yap n. Brülörü çal t rmak için ON/OFF anahtar n ON konumuna getirin. Oransal brülörlerde kapasite ayar önceden ayarlanan s cakl k de erine göre Brülör Modülasyon Ünitesi (RWF 40) üzerinden tamamen otomatik olarak yap l r. BRÜLÖR MODÜLASYON ÜN TES (RWF 40) Brülör Modülasyon Ünitesi oransal brülörlerde termostat i levi görür. Modülasyon Ünitesi üzerinden ayarlanan s cakl k veya bas nç de eri referans al narak hava klapelerinin aç kl k miktar belirlenir. Ayar de eri mevcut de er ile kar la t r l r, s ihtiyac na göre modülasyon ünitesinden brülör kontrol beynine komut gönderilir ve damper motor hava klapelerinin aç kl ayarlan r. Oransal gaz vanas, hava klapelerinin aç kl k miktar na göre gaz ak miktar n ayarlar. Elektrik emas nda Siemens RWF 40 tipi modülasyon ünitesi ba lant s gösterilmi tir. Ayr nt l bilgi için RWF 40 kullan m k lavuzuna bak lmal d r. RWF 40 MENÜ S STEM VE AYARLARI RWF 40 Menüsü, temel göstergelerin d nda 3 seviyeye sahiptir. Kullan c Seviyesi Parametre Seviyesi Yap land rma Seviyesi 27 RWF 40 TEMEL GÖSTERGELER Temel göstergeler sa daki ekilde verilmi tir. En üstteki 4 haneli k rm z LED ler Fiili De er Göstergesi dir. Alttaki 4 haneli ye il LED ler Ayar Göstergesi dir. Temel göstergelere herhangi bir seviyeden 2 ekilde ç k labilir: - Birincisi, tu una bas n z ve b rak n z. - kincisi, sadece 30s boyunca bekleyiniz ve kontrolcü kendi kendine temel gösteregelere dönecektir. RWF 40 Temel Göstergeler Fiili De er Göstergesi Ayar Göstergesi

28 28 RWF 40 KULLANICI SEV YES ve AYARLARI Kullan c seviyesi durumunda göstergeler yandaki ekilde görüldü ü gibidir. Bu seviye, temel göstergelerden ba lar. Ayar noktas SP1 ve SP2/dSP de i tirilerek analog giri ler E2 ve d hava sensörü E3 görüntülenebilir. Temel göstergelerden kullan c seviyesine tu una basarak geçebilirsiniz. Fiili de er göstergesi (k rm z ), ayarlamakta veya bakmakta oldu unuz nokta de erini gösterir. Ayar noktas göstergesi (ye il), ayarlamakta veya bakmakta oldu unuz ayar tipini gösterir. Yap land rman za göre SP1, SP2, DsP de erlerini izin verilen limitler içinde ayarlayabilir ve ta, Sp.E de erlerini görüntüleyebilirsiniz. SP1, SP2 veya DsP de erlerini de i tirmek için Dü mesine basarak kullan c seviyesini de i tirin Dü mesi ile SP1 ayar n de i tirin. Dü mesi ile SP2 veya dsp ayar n de i tirin. (Sadece analog input2 (sensör) ile aktiftir). Dü mesi ile SP2 veya dsp ayar n de i tirin. Temel göstergelere dü mesi ile geçin veya otomatik olarak geçi i bekleyebilirsiniz. De erler sadece izin verilen aral kta de i tirilebilir. RWF 40 PARAMETRE AYARLARI Parametre seviyesi görünümü yanda verildi i gibidir. Dü mesine 3s boyunca basarak kullan c seviyesinden parametre seviyesine geçebilirsiniz. Fiili de er göstergesi (k rm z ), parametrenin o anki ayarlanm de erini gösterir. Ayar noktas göstergesi (ye il) ayarlamakta oldu unuz parametrenin tipini gösterir. Yap land rman za ba l olarak AL, Hyst, Pb1, dt, rt, HYS1, HYS2, HYS3, q ve P de erlerini ayarlayabilirsiniz.

29 29 RWF40 parametre ayar ayn zamanda Oto - Ayarlama Fonksiyonu (Self Tuning Function) kullan larak da yap labilir. RWF 40 Parametrelerinin ayarlanmas için bu fonksiyonun kullan m tavsiye edilmektedir. Oto-ayarlama fonksiyonu sistemin parametreleri kendi kendine ayarlad, RWF 40 içinde bulunan ve istenilen s kl kta tekrarlanabilen bir fonksiyondur. Oto-ayarlama, modülasyonlu çal mada kontrol döngüsünün damper motor (dolay s ile klape) ad mlar na olan tepkisini özel bir prosedüre uyarak test eder. Elde edilen veriler kay t edilir ve kullan ld sisteme özgü en uygun ayar hesap etmede kullan l r. PARAMETRE AYARLARI Ç N OTO-AYAR FONKS YONU + Dü melerine ayn anda basarak oto-ayarlamay ba lat n. Dü mesi ile iptal edebilirsiniz. tune yan p sönmeyi durdurdu unda oto-ayarlama durmu tur. Dü mesine basarak otomatik olarak belirlenmi parametreleri kabul edin. Dü meye en az 2s boyunca bas n z. RWF 40 YAPILANDIRMA AYARI Yap land rma seviyesi görünümü sa daki ekilde verilmi tir. Dü mesine bas p 3 s bas l tutarak parametre seviyesinden yap land rma seviyesine geçebilirsiniz. Fiili de er göstergesi (k rm z ), yap land rman n mevcut de erini gösterir. Ayar göstergesi (ye il), ayarlanmakta olan yap land rman n tipini gösterir. Yap land rman za ba l olarak izin verilen de erler içinde C111, C112, C113, SCL, SCL2, SCH, SPL, SPH, OFF1, OFF2, OFF3 ve df1 de erlerini ayarlayabilirsiniz.

30 30 Ayarlamak istedi iniz basama, dü mesine 1 kez bas p kald rarak seçebilirsiniz. Sa daki ekilde 3. basamak yan p söndü ü görülmektedir ve o anda ayarlanabilir oldu unu ifade etmektedir. ( Dü mesine her bas n zda basamaklar aras nda sa dan sola ve geriye do ru gezinebilirsiniz). Yan p sönmekte olan basama n de erini de i tirmek için dü mesine bas n z. Dü mesine her bas n zda izin verilen de erler aras nda ileri ve geri dola acaks n z. stedi iniz de eri ayarlad n zda dü mesine 1 kez bas p kald rarak bu de eri kabul edebilirsiniz. 4 basama n tümü bir kez yan p sönecek ve kontrolcü yeni de erleri sabit ekilde gösterecektir. Bu noktada seçenekleriniz: (1 kez bas p geri çekerek) Temel göstergelere an nda geri dönmek için. VEYA C112 ye ula mak için. C113 e ula mak için. SCL ye ula mak için. Son yap land rma ö esi Df1 den sonra. AL ye (1. parametre seviyesi) ula mak için. Son yap land rma ö esi P den sonra. SP1 e (1. kullan c ö esi) ula mak için. Son kullan c ö esinden sonra 1. kullan c ö esine geri döner.

31 31 Siemens PT1000 s cakl k ve bas nç sensörleri için yap land rma ayar noktalar a a daki tabloda verilmi tir. Ba ka tipte bir sensör kullan lacaksa detayl bilgi için RWF 40 kullan m k lavuzuna bak lmal d r. Ayar noktalar n n de eri standart analog input1 (sensör) kullan m için verilmi tir. Analog input2 veya d s cakl k semsörü kullan lmas durumunda a a da verilen de erler RWF 40 kullan m k lavuzuna göre de i tirilmelidir. Yap land rma Parametresi S cakl k Sensörleri (Siemens) QAP ( C) FGT-PT1000 ( C) QBE2002-P4 (0-4 bar) Bas nç Sensörleri (Siemens) QBE2002- P10 (0-10 bar) AYAR NOKTASI DE ERLER QBE2002- P25 (0-25 bar) C C C SCL* SCH* SCL2* SCH2* SPL* SPH* OFF OFF OFF df SCL,SCH: Ölçülen de er aral SPL ve SPH: Ayar noktas de er limitleri

32 32 BASINÇ ANAHTARI (PRESOSTAT) AYARI Elektrik Ba lant s Panodan ç kan kablo uçlar gaz bas nç presostat na tablodaki gibi ba lan r. Anahtarlama fonksiyonu : Bas nç artarsa ; 1 NC açar, 2 NO kapar. Bas nç azal rsa ; 1 NC kapar, 2 NO açar. KABLO RENG KLEMENS UÇLARI GAZ PRESOSTAT UÇLARI K rm z GP COM (3) K rm z GP NO (2)

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı

TEK ve İKİ KADEMELİ GAZ BRÜLÖRÜ MONTAJ, İŞLETME ve BAKIM KILAVUZU

TEK ve İKİ KADEMELİ GAZ BRÜLÖRÜ MONTAJ, İŞLETME ve BAKIM KILAVUZU TEK ve İKİ KADEMELİ GAZ BRÜLÖRÜ MOTAJ, İŞLETME ve BAKIM KILAVUZU KLV KOD : GAZ - TR /40 İÇİDEKİLER KAPAK İÇİDEKİLER GİRİŞ, KAPSAM, UYGULUK BEYAI, GARATİ VE SERVİS TÜKETİCİİ DİKKAT EDECEĞİ HUSUSLAR VE UYGULAYACAĞI

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z n kolay

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i & QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE Fx 24 Fi Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Cihaz n z tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Falke ürünleri, kolay

Detaylı

HERMET K fiofben BH 13

HERMET K fiofben BH 13 HERMET K fiofben BH 13 MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU www.baymak.com.tr De erli Tüketicimiz, Cihaz n z s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Baymak ürünleri, kolay ve anlafl labilir

Detaylı

GULLIVER BSD SER S BS1D

GULLIVER BSD SER S BS1D Teknik Broflür Düflük NOx Gaz GULL VER BSD SER LER Low NOx ki Kademe Gaz Brülörleri GULLIVER BSD SER S /9 kw 3/4 9 kw / kw /4 kw Riello Gulliver BSD serisi iki kademeli gaz brülörleri, Low NOx (düflük

Detaylı

TRENDY-D KOMBİ MONTAJ, İŞLETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU

TRENDY-D KOMBİ MONTAJ, İŞLETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU 1 TRENDY-D KOMBİ MONTAJ, İŞLETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU 2 Kod No: A.1.3.6 Kitap Baskı Tarihi: 240914 Revizyon No: 240914 3 ALARKO TRENDY-D KOMBİ Montaj, İşletmeye Alma, Kullanım ve Bakım Kılavuzu

Detaylı

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK STOKERL L NY TOMAT KAT KALOR FER MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK STOKERL L NY TOMAT KAT KALOR FER MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU UYARI! Bu cihazlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl taraf ndan belirlenen

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu TR IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 çindekiler Üniteyi kullanmadan önce Giri...3 Önemli Güvenlik Bilgileri...4 1. Genel Bak...6 2. Haz rl

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

ECONCEPT TECH 25 A - 35 A

ECONCEPT TECH 25 A - 35 A ECONCEPT TECH 5-5 5 5 80 0 0 80 400 700 7 80 0 95 80.5 9 80.5 700 0 95 7 0 0 4 450 05 40 05 7 79.5 8.5 75 49.5 8 5 75 97 94 54 5 80.5 7.5 cod. 540R800 0/009 (Rev. 00) ISTRUZIONE PER L USO L'INSTLLZIONE

Detaylı

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu Altivar 12 H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu çindekiler Önemli bilgiler 2 Bafllamadan önce 3 Ayarlama ad mlar (ayr ca bkz. h zl bafllang ç) 5 Montaj 6 Kablo ba lant s tavsiyeleri 7 Güç terminalleri

Detaylı

Susturucu. Ya Doldurma Kapa Enjektör. Krank mili. Ya Pompas. Ya Kapa. Dekompresyon Kolu. Subap tici Çubu u. Ya Borusu Üst Mazot Pompas.

Susturucu. Ya Doldurma Kapa Enjektör. Krank mili. Ya Pompas. Ya Kapa. Dekompresyon Kolu. Subap tici Çubu u. Ya Borusu Üst Mazot Pompas. Susturucu Ya Doldurma Kapa Enjektör Tazyikli Yak t Borusu Segman Piston Silindir Gömle i Ya Banyolu Hava Filtresi Kam Di lisi OES, Otomatik Jigle Piston Kolu Krank mili Ya Pompas Ya Kapa Dekompresyon Kolu

Detaylı

ADK-Y ALÜMİNYUM DÖKÜM DİLİMLİ DOĞAL GAZLI YOĞUŞMALI KAZANLAR MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU

ADK-Y ALÜMİNYUM DÖKÜM DİLİMLİ DOĞAL GAZLI YOĞUŞMALI KAZANLAR MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU DOĞAL GAZ BRÜLÖRLERİ ALG 7, 9, 16, 27, 27/2, 30, 36, 36/2 ADK-Y ALÜMİNYUM DÖKÜM KULLANIM, MONTAJ ve DİLİMLİ DOĞAL GAZLI SERVİS YOĞUŞMALI KAZANLAR MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU Kod No: A.4.1.6 Kitap Baskı

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

çindekiler Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) Türkçe

çindekiler Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) Türkçe Model No. TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) çindekiler Önemli Güvenlik Uyar lar...2 Güvenlik Önlemleri...3 Aksesuarlar...6 Ba lant

Detaylı

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 Bu kullan m k lavuzu arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullan m k lavuzu

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 Kullan m K lavuzu

Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 Kullan m K lavuzu Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 TM Kullan m K lavuzu TR IM-NE-C801S-E(V)-01-06/2013 Cihaz kullanmadan önce çindekiler Cihaz kullanmadan önce Giri... 3 Kullan m amac... 3 Önemli güvenlik talimatlar...

Detaylı

Yoğuşmalı Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y LCD BK 25 Y LCD

Yoğuşmalı Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y LCD BK 25 Y LCD Yoğuşmalı Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y LCD BK 25 Y LCD Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürünümüzün size en

Detaylı

AIRFEL DIGIFEL PREMIX CP1-25SP DIGIFEL PREMIX CP1-30SP YOĞUŞMALI KOMBİ KULLANIM VE MONTAJ KILAVUZU

AIRFEL DIGIFEL PREMIX CP1-25SP DIGIFEL PREMIX CP1-30SP YOĞUŞMALI KOMBİ KULLANIM VE MONTAJ KILAVUZU AIRFEL DIGIFEL PREMIX CP1-25SP DIGIFEL PREMIX CP1-30SP YOĞUŞMALI KOMBİ KULLANIM VE MONTAJ KILAVUZU Değerli Müşterimiz; Airfel ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Ürününüzü güvenli monte etmek, uzun

Detaylı

Montaj ve Bakım Kılavuzu

Montaj ve Bakım Kılavuzu Montaj ve Bakım Kılavuzu Gazlı, Hermetik Kombi Logamax U062-24 K U062-28 K 6 720 649 181 (2011/07) TR İçindekiler İçindekiler 1 Sembol Aç klamalar ve Emniyetle ilgili Bilgiler.............................4

Detaylı

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46 Ç NDEK LER AÇIKLAMALAR... iii G R...1 Ö RENME FAAL YET -1...3 1. YAZI VE RAKAM...3 1.1. Teknik Resmin Endüstrideki Yeri, Önemi ve Tan m...3 1.1.1. Endüstriyel Teknik Resmin Önemi...4 1.1.2. Teknik Haberle

Detaylı

Lcd Çift Eşanjörlü Kombi

Lcd Çift Eşanjörlü Kombi Lcd Çift Eşanjörlü Kombi DGK 20 HR DGK 20 BI Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürünümüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

MOOVI 30-50 - ALPHA BOM

MOOVI 30-50 - ALPHA BOM D811471 00015 - ver.02 TR ELEKTROMEKAN K BAR YER OTOMASYONU 8 027908 215697 MOOVI 30-50 - ALPHA BOM MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU BFT TÜRK YE D STR BÜTÖRÜ: GÖKSU YAPI TEKNOLOJ LER A. Genel Müdürlük / Head

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı