Yargıtay Kararları Işığında Ticarî Đşletmede Şube Kavramı*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yargıtay Kararları Işığında Ticarî Đşletmede Şube Kavramı*"

Transkript

1 Ankara Barosu Dergisi Yıl: 65 Sayı: 1 Kış Yargıtay Kararları Işığında Ticarî Đşletmede Şube Kavramı* Mehmet Özdamar** Giriş *** Ticarî işletmede merkez ve şube kavramlarının tespit edilmesi, büyük işletmelerin üretim, daşıtım ve pazarlama birimlerinin hukukî nitelişinin belirlenmesinin yanı sıra işletmelerin ve ilgili birimlerinin vergi ve muhasebe sistemlerinin oluşturulmasında da büyük önem teşkil etmektedir. Sürekli gelişen ve deşişen ekonomik sistemler karşısında, işletmelere başlı hangi birimlerin şube olduşunun ortaya konulması, bunların hangi hüküm ve sonuçlara tâbi olacaklarının belirlenmesi bakımından önemlidir. Bu çalışmada öncelikle ticarî işletme, merkez ve şube kavramları, akabinde şube kavramına başlanan sonuçlar açıklanmıştır. Konuyla ilgili Yargıtay tarafından verilen birçok karardan yararlanılmış ve içtihatlarda yer alan şube kavramının özellikleri de ortaya konulmaya çalışılmıştır. 1. Ticarî şşletme Kavramı Ticarî işletme kavramı hakkında üzerinde uzlaşılan bir tanım olmamakla birlikte, müteşebbis tarafından gelir elde etmek için emek ve sermayenin bir araya getirilmesi şeklinde tanımlanabilir 1. Ticarî işletme, Türk Ticaret Kanunu nda (TTK) tanımlanmamış sadece hangi müesseselerin ticarî işletme sayılacaşı düzenlenmiş (11, 12, 13); TTK 28 e dayanılarak çıkarılan Ticaret Sicili Tü- * ** 1 Bu yazı hakem denetiminden geçmiştir. Dr., Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Kürsüsü ÖŞretim Görevlisi Arkan, S., Ticarî şşletme Hukuku, VIII. Bası, Ankara 2005, s. 20; Karahan, S., Ticarî şşletme, BATşDER 1994, C. XVII, S. 4, s. 60, (ticarî işletme). züşü nde de (TST) ticarî işletmenin unsurları sayılmamış; sadece hangi faaliyetlerin ticarî işletme olarak kabul edilmeyeceşi belirtilmiştir. şsviçre Ticaret Sicili TüzüŞü nün 52/III hükmünden esinlenilerek hazırlanan TüzüŞün 14/II. maddesine göre bir gelir saşlamayı hedef tutmayan veya devamlı olmayan faaliyetlerle Türk Ticaret Kanunu nun 17 nci maddesinde tarif edilen esnaf faaliyeti sınırlarını aşmayan faaliyetler ticarî işletme sayılmaz. Bu düzenlemede görüldüşü gibi bir işletme, gelir saşlamak amacıyla devamlı şekilde faaliyet göstermesi ve esnaf faaliyeti sınırlarını aşması halinde ticarî işletme olarak kabul edilir. Süreklilik ve gelir saşlamak hususları hemen hemen bütün işletmelerde yer almasına karşılık, esnaf faaliyeti sınırlarını aşmak ticarî işletmeyi dişer işletmelerden ayırt etmeyi saşlamaktadır. Ticaret Sicili TüzüŞü nde yer alan bu düzenlemeye göre, bir işletmenin ticarî işletme sayılabilmesi için öncelikle gelir saşlama amacının bulunması gerekmektedir. Bu noktada önemli olan işletmenin gelir elde etmiş olması deşil gelir elde etmek niyeti taşımasıdır 2. Bir işletme sahibinin amacı gelir elde etmekten ziyade hayır vs. yapmak ise bu unsur gerçekleşmemiş sayılmalıdır. Ticaret Sicili TüzüŞü ne göre, ticarî işletmede bulunması gereken dişer bir özellik de devamlılıktır. Bu nedenle sadece arızi ticarî faaliyetler ticarî işletme sayılmak için yeterli deşildir. Bir işletmenin ticarî işletme sayılabilmesi için devam niyeti lâzım ve kâfidir. Ayrıca yapılan işin niteli- Şi gereşi faaliyetin zaman zaman durması bu un- 2 Arkan, s Ankara Barosu Dergisi Yıl: 65 Sayı: 1 Kış 2007

2 suru ortadan kaldırmaz 3. Ticaret Sicili TüzüŞü nde bulunan tanımda yer almasa dahi, kaynak şsviçre Ticaret Sicili TüzüŞü 52/III hükmü de dikkate alınarak öşretideki yazarlar tarafından, ticarî işletmenin varlışı için başımsız şekilde faaliyette bulunma da aranmaktadır 4. BaŞımsızlık, işletmenin hem iç hem dış ilişkilerinde, başka bir iradeye tâbi olmaksızın işlemler yapabilmesidir. Dolayısıyla ticarî faaliyette bulunmalarına raşmen şube, irtibat bürosu, satış maşazası gibi bir işletmeye tâbi olan birimler ayrı bir ticarî işletme olarak kabul edilmez 5. Ticarî işletmeleri özellikle esnaf işletmesinden ayırt eden unsur, işletmenin iktisadi faaliyetlerinin belirli bir düzeyin üzerinde olmasıdır. TTK 17 de tanımlanan esnaf faaliyetleri sınırının üzerinde kapasitesi olan ve yukarıdaki üç özellişi taşıyan işletmeler ticarî işletme olarak kabul edilir 6. Ticarî işletmelerin geniş coşrafi alanlarda farklı birimler vasıtasıyla faaliyet göstermeleri halinde mutlaka bir merkeze sahip olmaları gerekir 7. Tacirin birden fazla ticarî işletmesinin bulunması halinde her bir işletme ayrı ayrı merkeze sahip olmalıdır. Buna karşılık ne kadar büyük olursa olsun bir ticarî işletmenin sadece tek merkezi olabilir 8. Ticarî işletmenin merkezinden, Türk Ticaret Kanunu nda birçok kere bahsedilmesine karşın tanımı yapılmamıştır. Bununla birlikte ticarî işletmede merkez, işletmenin idarî, hukukî ve iktisadî faaliyetlerinin toplandışı ve yürütüldüşü yer olarak tanımlanabilir Arkan, s. 21. Karayalçın, Y., Ticaret Hukuku I, Giriş-Ticarî şşletme, III. Bası, Ankara 1968, s. 160; Arkan, s. 22; Ayhan, R.., Ticaret Hukukunun Genel Esasları, Ankara 1992, s. 55; Karahan, S., Ticarî şşletme Hukuku, Konya 2005, s. 21; Poroy, R./Yasaman, H., Ticarî şşletme Hukuku, X. Bası, şstanbul 2004, s. 34; Karahan, ticarî işletme, s. 52. Poroy/Yasaman, s. 34 vd.; Arkan, s Karahan, s. 22 vd.; Arkan, s. 22. Göle, C C., Ticarî şşletmenin Merkez ve ubesinin Tayini Sorunu, Prof. Dr. Ernst E. Hirsch in Hatırasına Arma- Şan, Ankara 1986, s. 186; Arkan, s. 35. Göle, s. 186; Ayhan, s. 65. Arkan, s. 35; Göle, s. 189; Arat, T., Ticaret irketlerinin Tâbiiyeti, Ankara 1970, s. 80 vd.; Tekinalp, G., Türk Hukukunda Ortaklıkların VatandaşlıŞı, şühf 50. Yıl ArmaŞanı, şstanbul 1973, s TTK 42 de bahsedilen işletme merkezi ifadesinin şantiye ve fabrikaların bulunduşu yer olarak de- Şil, idarî faaliyetlerin yürütüldüşü yer şeklinde anlaşılması gerekir 10. Bu sonuç Türk Medeni Kanunu nun (TMK) 51. maddesinde yer alan, tüzel kişilerin yerleşim yeri (ikametgâhını) düzenleyen hükme de uygundur 11. Her ne kadar ticarî işletmenin tüzel kişilişi bulunmasa da, söz konusu düzenlemenin kıyasen göz önüne alınması halinde, idarî faaliyetlerin yürütüldüşü yer (idare merkezi) işletmenin merkezi olarak kabul edilmelidir 12. Buna karşılık doktrinde bazı yazarlar, TTK 42 de yer alan işletme merkezi ifadesinden, idarî işlemlerin yapıldışı yeri deşil, dişer faaliyetlerin yürütüldüşü yeri anlamaktadırlar 13. Bunun gerekçesi olarak da TTK 42 deki, ticaret şirketlerinin işletme merkezinin bulunduşu yerde sicile tescil edileceşi hükmünü göstermektedirler. Yazarlar TTK da, anonim ve limited şirketler için ticarî işletme işletmek zorunluluşunun açıkça bulunmadışını, ancak sicile tescilin işletme merkezinin bulunduşu yerde yapılacaşından her iki şirketin de ticarî işletmelerini hayata geçirmelerinin gerekli olduşunu belirtmişlerdir 14. Bu itibarla Kanun un idare merkezi sistemi yerine işletme merkezi sistemini kabul ettişini ifade etmişlerdir. şşletmenin gerçek kişiler tarafından işletilmesi halinde merkez, gerçek kişinin ikametgâhından farklı bir yerde de olabilir. Zira gerçek kişi tacirin ikametgâhı ile işletmesinin merkezinin aynı yerde olması gerektişine dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Tacirin ticaret şirketi Aynı yönde bkz. Göle, s ; Arkan, s. 35. TTK m. 42 de yer alan işletme merkezi ifadesi, yerleşim yeri olarak anlaşılmaktadır. Bkz. Akipek, J./Akıntürk, T., Türk Medeni Hukuku, Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku, V. Bası, şstanbul 2004, s. 462; MimaroŞlu, S.K., Ticaret Hukuku C. I, şşletme Hukuku, III. Bası, Ankara 1978, s Göle, s. 190 Birsen, K., Sermaye irketlerinin Tabiiyetinin Tayininde Türk Hukuk Sistemi, Bildiri, III. Ticaret ve Banka Hukuku Haftası, Ankara 1963, s Tolun, O., Türk Hukukunda Sermaye irketlerinin Tabiiyeti, Bildiri, III. Ticaret ve Banka Hukuku Haftası, Ankara 1963, s , (sermaye); Uluocak, N.E, Türk Vatandaşlık Hukuku, şstanbul 1968, s. 148 vd. Tolun, sermaye, s. 484; Uluocak, s Ankara Barosu Dergisi Yıl: 65 Sayı: 1 Kış

3 olması halinde işletmenin merkezi şirket ana sözleşmesinde, dernek olması halinde dernek tüzüşünde, vakıf olması halinde de vakıf senedinde gösterilen yerdir. Adi şirketin işlettişi işletmenin merkezi ise, gerçek kişilerde olduşu gibi belirlenir Ticari şşletmede ube Kavramı Ticarî işletmenin faaliyetlerinin genişlemesi, yeni pazarlara ve müşteri çevrelerine ulaşmak istenmesi halinde, tacir yardımcıları kullanılabileceşi gibi şube açmak da tercih edilebilir. Özellikle işletme merkezinden uzakta bulunan büyük iş potansiyellerinin deşerlendirilmesi, işletmeye başlı birimlerin yani şubelerin açılmasıyla saşlanabilir. Ancak işletmeye başlı hareket etmesine karşın işlevleri bakımından farklı birçok birim söz konusu olabilir. Merkezin dışındaki yerlerde satış maşazası, tahsilât bürosu, irtibat bürosu, teşhir merkezi gibi, işletmeye başlı hareket etmekle birlikte farklı işleve sahip bu yerlerin i- çinde şubenin belirlenmesi, hukukî sonuçların tespiti bakımından da oldukça önemlidir. ube kavramı TTK da tanımlanmamış, buna mukabil çeşitli kanunî düzenlemelerde, şubenin tanımına veya en azından unsurlarına rastlamak mümkündür tarih ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar BirliŞi ile Odalar ve Borsalar Kanunu nun (TOBBK) maddesinde, tacir, ticarî işletme ve bunların şubelerinin ticaret siciline kaydedilmelerinin zorunlu olduşu belirtilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasında da şube kavramı tanımlanmıştır. Buna göre şube, Bir merkeze başlı olduşu halde, ister merkezin bulunduşu odanın, ister başka odanın çalışma alanı içinde olan müstakil sermayesi ve müstakil muhasebesi bulunan ve/veya muhasebesi merkezde tutuldu- Şu ve müstakil sermayesi bulunmadışı halde Arkan, s Türk Ticaret Kanunu nda olduşu gibi Türk Ticaret Kanunu Tasarısı nda da şube kavramı ve unsurlarına yer verilmemiştir. Tasarı ya bakıldışında, şubeden birçok yerde bahsedilmesine karşın (ör. m. 40, 48, 103), tanımı yapılmamıştır. Bu konu gelişen ekonomik düzenin dinamikleri doşrultusunda öşretiye ve yargı içtihatlarına bırakılmıştır. RG , S kendi başına sınaî faaliyet ve 18 ticarî muamele yapan yerler ve satış maşazaları 19 bu Kanunun uygulanması bakımından şube sayılır 20. Bu tanımda yer alan hususların varlışı bilirkişiler aracılışı ile tespit edilmektedir sayılı Ka- 18 ubenin ticarî faaliyetlerinin yanı sıra sınaî faaliyette bulunmasının zorunlu olduşu izlenimi uyandıran kendi başına sınaî faaliyet ve ticarî muameleler yapan yerler ifadesindeki ve başlacını veya olarak anlamak gerekir. (Arkan, s. 37, dpn. 1) sayılı Odalar ve Borsalar Kanunu nun m. 9/II hükmünde, eski düzenlemeden farklı olarak satış ma- Şazalarının da şube sayılacaşı belirtilmektedir. Ancak bu deşişiklik yerinde deşildir ve satış maşazaları ancak dişer özellikleri de taşımaları halinde şube olarak kabul edilmelidirler. (Arkan, s. 37) sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılan 5590 sayılı Kanun un 9/III hükmünde yer alan tanım ve bünyesindeki unsurlar, uzun süre Yargıtay kararlarında şube olmanın şartları olarak aranmaktaydı: Yargıtay 11. HD nin tarih ve E ve 8632 sayılı kararı (Eriş, G. Türk Ticaret Kanunu, Ticarî şşletme ve irketler, C. I, Ankara 2004, s. 971); Yargıtay 11. HD nin tarih ve E. 988 vd 2324 sayılı kararı (Er Eriş, s. 970); Yargıtay 11. HD nin tarih ve E ve 5602 sayılı kararı (Eriş, 968); Yargıtay TD nin tarih ve 1968/2121 ve 5880 sayılı kararı (DoŞanay, ş., ş Türk Ticaret Kanunu erhi, C. I, IV. Bası, s. 359, dpn. 28). Ancak Yargıtay 11. HD tarih, E ve 5627 sayılı kararında (BATşDER 1982, C. XI, S. 4, s ); bir işyerinin şube olup olmadışının tespitinde, 5590 sayılı Kanundaki şube tanımının dikkate alınamayacaşını ifade etmiştir. Bu Kararın ve gerekçesinin eleştirisi için bkz. Göle, s Göle, 5590 sayılı Kanun un 9/III hükmünde yer alan tanımın şubelerin ticaret odalarına tescili bakımından öngörülmüş olduşunu belirtmekle birlikte, bunun Türk Ticaret Kanunu bakımından da önem arz ettişini, bir ticarî işletmeye başlı işyerinin şube olup olmadışının belirlenmesinde doşrudan doşruya uygulanması gerekti- Şini ifade etmiştir. Bunun gerekçesini ise: Bir ticarî işletmeye başlı bir birimin şube olup olmadışının belirlenmesi ticarî iş nitelişinde sayılacaşından (m. 3), buradaki sorunun, Ticaret Kanunu nun 1. maddesinin II. fıkrası uyarınca ticarî hükümlerin uygulanması ile çözümlenmesi gerekmektedir. Ticarî hükümlerden maksat ise, Türk Ticaret Kanun unda yer alan hükümler ile Türk Ticaret Kanunu nda yer almamış olmakla beraber dişer kanunlardaki ticarî işletmeyi ilgilendiren hükümlerdir (TK. m. 1) sayılı Kanun un şubeyi tanımlayan maddesi, bu açıdan ticarî hüküm nitelişindedir, dolayısıyla bir ticarî işletmenin herhangi bir biriminin şube olup olmadışının saptanmasında doşrudan doşruya göz önüne alınabilir şeklinde izah etmektedir. (s ) Ankara Barosu Dergisi Yıl: 65 Sayı: 1 Kış 2007

4 nun un 9. maddesindeki tanımdan farklı olarak anılan düzenlemede, satış maşazaları da şube sayılmıştır tarih ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun maddesinde şube: Elektronik işlem cihazlarından ibaret birimler hariç olmak üzere, bankaların başımlı bir parçasını oluşturan ve bu kuruluşların faaliyetlerinin tamamını veya bir kısmını kendi başına yapan, sabit ya da seyyar bürolar gibi her türlü işyeri şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanımda yer alan en önemli husus, bir yerin şube sayılabilmesi için merkezi olan bankanın faaliyetlerinin tamamını veya bir kısmını kendi başına yapmasıdır. Böylece bir birimin şube sayılabilmesi için, o yerin merkezin yaptışı türden işlemleri yapma yetkisine sahip olması gerektişi vurgulanmış olmaktadır. Bu düzenlemede yer alan, tanımın tüm ticarî işletmeler ve şubeleri bakımından uygulama imkânı bulunmamakla birlikte, burada yer alan bazı hususların (özellikle şubenin merkezin yaptışı işleri kendi başına yapabilmesi gibi) 23 deşerlendirilmesinde fayda vardır tarihli Ticaret Sicili TüzüŞü nün maddesinde, şubelerin sicile tescilinde hangi hususların kaydedilmesinin zorunlu olduşu belirtilmiştir. Sayılan bu hususlar arasında, dişer düzenlemelerde yer almayan, şubeye ayrılmış olan sermaye den de bahsedilmiştir. TüzüŞün lafzına bakıldışında, şubelere sermaye tahsisinin zorunlu olduşu anlaşılmaktadır. Ancak hükmün yanında 5887 sayılı Harçlar Kanunu nun 22. maddesine yollama yapılmış ve sermayenin şubenin tescilinde ödenecek harcın miktarını tespitte ö- nemli olduşu vurgulanmıştır 26. Dolayısıyla şube RG , S Kendi başına merkezin yaptışı işlemleri yapabilme, son dönemde Yargıtay ın ve şsviçre Federal Mahkemesi nin şube olmak için aradışı en önemli kıstas haline gelmiştir. Bu konuda bkz. aşaşıda, II, A, 2. Göle, s TüzüŞün önceki hali olan Ticaret Sicili Nizamnamesi Bakanlar Kurulu nun tarih, 8604 sayılı kararı ile yürürlüşe konulmuştur. (RG , S. 9530). Nizamnamede deşişiklik yapan ve ismi tüzük olarak deşiştiren sayılı Bakanlar Kurulu Kararı. (RG , S ). Göle, s ; Arkan, s. 37. lere sermaye tahsisi zorunlu olmayıp sadece harcın belirlenmesi bakımından özel bir önemi haizdir. Kaldı ki hem 5590 sayılı Kanun hem de bunu yürürlükten kaldıran 5174 sayılı Kanun da sermayenin zorunlu olduşuna dair bir hüküm yer almamıştır sayılı Harçlar Kanunu nun yerine tarihli 492 sayılı Harçlar Kanunu 28 kabul edilmiştir. Bu Kanunda, sermaye tahsisini zorunlu kılan nisbî harç sistemi yerine maktu harç sistemi benimsenmiştir. Böylece artık ticarî işletmelerin şubelerinin ticaret sicilinde tescilinde maktu harç alınmaya başlanmıştır sayılı Kanun u yürürlükten kaldıran 5174 sayılı Kanun un 24, 25 ve 50. maddelerinde, ticaret ve sanayi odalarına kayıt ve sonrasında alınacak aidat ve ücretler düzenlenmiştir. Bu hükümlere dayanılarak çıkarılan Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkında Yönetmelik in 5/II hükmünde, Kayıt Yargıtay Ticaret Dairesi de bir kararında, bir yerin şube sayılabilmesi için sermaye tahsisinin zorunlu olmadışını aynı gerekçelerle kabul etmiştir. (YTD nin tarih, E ve 4188 sayılı kararı, Batider 1982, C. XI, S. 4, s ). Ancak Yargıtay 11. HD si aynı konuda tarihinde verdişi bir başka kararında, aksi yönde görüşünü deşiştirmiş ve şubelere sermaye tahsisinin zorunlu olduşunu şu gerekçeyle belirtmiştir: TSN nin 54/e maddesinde, şubeye ayrılmış olan sermayeden bahsedilmiştir. O halde bir ticarî işletmenin herhangi bir bölümüne tahsis edilmiş bir sermaye mevcut olmadıkça bu bölümün, dişer şartları haiz olsa dahi, şube olarak kabulü mümkün olamaz. Ticaret sicilini ve ticaret sicili memurunu başka yasalar deşil, TTK. ile Ticaret Sicili Nizamnamesi hükümlerini ilgilendirir ve başlar. [Yargıtay 11. HD nin tarih, E ve 5627 sayılı kararı, (BATşDER 1982, C. XI, S. 4, s )]. Yargıtay ın son dönemdeki kararlarında da benzer hususlar yer almıştır. Yargıtay 11. HD nin tarih, E. 2001/10352 ve 2002/2658 sayılı kararında da şube için başımsız sermayenin zorunlu olduşu belirtilmiştir: Mahkemece, her ne kadar bilirkişi raporu alınarak hüküm kurulmuş ise de bilirkişi raporunda TTK nın 42 ve 50. maddeleri ve 5590 sayılı yasanın 9/3. maddesi gereşince davalının yaptışı işin nitelişi ve kapasitesi itibarıyla şube nitelişini olup olmadışını kendi başına ticarî işlem yapma yeteneşinin varlışı ve başımsız sermayesi bulunup bulunmadışı belirlenmemiştir. <www. kazanci.com.tr>, ( ). RG , S Göle, s. 205; Karayalçın, s. 187; Kendigelen, (Ülgen, Ticarî şşletme Hukuku) N Ankara Barosu Dergisi Yıl: 65 Sayı: 1 Kış

5 ücreti ve yıllık aidat miktarları, bu Yönetmelik te gösterilen usullere göre belirlenecek dereceler üzerinden ve tarifelere göre tespit olunur şeklinde bir düzenleme yer almaktadır. Kayıt ücreti ve yıllık aidatlar, ticaret ve sanayi odaları tarafından belirlenen derecelere göre tespit edilir. Bu derecelerin tespitinde göz önüne alınacak kıstaslardan birisi de üyelerin sermayeleridir. Dolayısıyla günümüzdeki sistemde, odalara üye olacak işletme veya şubenin sermayesi önem taşımaktadır. Bununla birlikte, derecelerin belirlenmesinde başka kıstasların da bulunması sebebiyle, şubelere sermaye tahsisinin zorunlu olmadışını belirtmek gerekir. Ancak tacir yapacaşı iş ile ilgili şubeye sermaye tahsis etmiş ise, odaya kayıt ücreti ve yıllık aidat, sermayenin büyüklüşüne göre ilgili oda tarafından tespit edilen derecede yer alan sabit miktar üzerinden tahsil edilir. şsviçre düzenlemesinde de şube tanımlanmamış sadece nasıl ve nereye tescil edileceşi hükme başlanmıştır. şsviçre Borçlar Kanunu nun (şsvbk) 935. maddesinde, merkezleri yurt içinde bulunan şubelerin bulundukları yer ticaret siciline tescil edilecekleri ancak bunun merkezin tescilinden sonra yapılması gerektişi belirtilmiştir. Bunun yanı sıra şsvbk 642 de, anonim şirketlerin şubelerinden bahsedilmiş ancak yine şubenin tanımına ve unsurlarına yer verilmemiştir. şsviçre öşretisinde, bir yerin şube sayılabilmesi için bazı özelliklere sahip olması gerektişi kabul edilmiştir 30. Bunlar başımsız bir mekân ve çalışanlara sahip olma, merkez adına üçüncü kişilerle hukukî işlemler yapabilme ve merkezden ayrı muhasebeye sahip olma şeklinde sıralanabilir. şsviçre Federal Mahkemesi de bu konuyla ilgili verdişi kararlarında, merkeze başlı bir birimin şube olarak kabul edilmesi için, dış ilişkilerde başımsız olmasını, üçüncü kişilerle tek başına hukukî işlem yapabilmeyi temel şart olarak ara- 30 Von Steiger, F., (Çev. ÇaŞa, T.), şsviçre de Anonim irketler Hukuku, şstanbul 1968, s. 376; Böckli, P., Schweizer Aktienrecht, Zürich 1996, s. 82; von Büren, R./ Stoffel, W.A. /Schneyder, A. K./ Christen-Westen Westen- berg, C., Aktienrecht, Zürich 2000, s. 37; Meier-Hayoz, A./Forstmoser, P., Schweizerisches Gesellschaftrecht, VIII. Auflage, Bern 1998, s. 558 vd. mıştır 31. Dolayısıyla şube öyle işlemler yapabilmeli, sermaye ve teşkilata sahip olmalı ki, merkez ortadan kalktışında başımsız bir ticarî işletme şeklinde bahse konu olmalıdır. ube sadece merkeze yardımcı faaliyetlerde bulunmayıp hazırlama, arabuluculuk ve merkezle aynı konuda icraî işlemleri tek başına gerçekleştirebilmelidir 32. Alman hukukunda ise şube kavramı, Alman Ticaret Kanunu (ATK) 13 vd.nda ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Bununla birlikte söz konusu hükümlerde tanım ve unsurlara yer verilmemiştir. Alman hukukunda bir yerin şube olarak sicile tescil edilebilmesi için gerekli olan unsurlar, yer ve mekân anlamında ayrılık, merkezin yaptışı işlemlerin tamamını veya bir kısmını gerçekleştirebilme, üçüncü kişilerle hukukî işlemler yapabilme olarak sayılmıştır 33. A. ubenin Unsurları ubenin tanımı ve unsurları Türk Ticaret Kanunu nda yer almamış; buna mukabil yukarıda da belirtildişi gibi, gerek 5174 sayılı Kanun gerek 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nda şubenin unsurlarına yer verilmiştir. Bu Kanunlardaki hususlar, Yargıtay kararları ile birlikte deşerlendirildişinde şubenin unsurlarını aşaşıdaki gibi tespit etmek ve bu sayede şube kavramını belirlemek mümkündür. 1. Merkeze BaŞlı Hareket Etme Ticarî işletmeyi oluşturan birimlerden olan şube, merkeze tâbi olmalıdır 34. Bu durum hem 5174 sayılı Kanun un 9/II. hem 5411 sayılı Kanun un 2. maddeleri hükümlerinde açıkça gösterilmiştir BGE 50 II 510. Von Steiger, s Baumbach, A./Hopt, K.J., Handelsgesetzbuch, XXXI. Auflage, München 2003, s. 83; Brox, H., Handels- und Wertpapierrecht, XVI. Auflage, München 2003, s. 62. Göle, s. 195; Arkan, s. 38; Karahan, s. 31; Ayhan, s. 68; Poroy/Yasaman, s. 44; şnal, T., Ticarî şşletme Hukuku, şstanbul 2004, s. 84; von Steiger, s. 376; Böckli, s. 82; Baumbach/Hopt, s. 83; Meier-Hayoz/ Forstmoser, s Yargıtay kararlarında da şubenin merkeze başımlı olmasının önemi vurgulanmıştır. Bu kararlara örnek olarak, Yargıtay 11. HD nin tarih, E. 2001/10352 ve 2002/2658 sayılı kararı; Yargıtay 11. HD nin tarih, E. 2003/11998 ve 2004/ Ankara Barosu Dergisi Yıl: 65 Sayı: 1 Kış 2007

6 Ticarî işletmenin şubelerinin kendi adına hareket etme yetkisi bulunmamaktadır. Bu başlamda şube merkezden aldışı yetkiyi kullanır ve merkezin temsilcisi gibi hareket eder. Kaldı ki, şubede yetkili kimseler çoşu zaman ticarî mümessil veya ticarî vekil nitelişindedir. Kendi adına ve hesabına hukukî işlemler yapan işyerleri şube olarak deşil, gerekli olan şartları taşımaları halinde başımsız bir ticarî işletme sayılır 36. Yalnız merkeze başımlı olma şubeye ayırt edici karakterini veren unsur deşildir. Zira teşhir noktaları ve bilgilendirme büroları da merkeze başımlı olmakla birlikte dişer özelliklere sahip olmadıkları için şube olarak kabul edilmemelidirler. Genellikle bünyesinde bir tacir yardımcısı bulunduran ve bu nedenle merkezin adına ve hesabına hareket eden şube, başımsız bir hukuk süjesi olmayıp, merkezi oluşturan birimlerden sadece bir tanesidir. Ancak şubenin başımsız bir hukuk süjesi olarak kabul edilmemesi, ona hiçbir hukukî sonucun başlanmadışı anlamına gelmez. AşaŞıda görüleceşi gibi, şube olmanın birçok hüküm ve sonucu bulunmaktadır. Kaldı ki şubeler, üçüncü kişilerle temsilci sıfatıyla ba- Şımsız hukukî işlem yapabilme imkânına sahiptir. Bu özellik şubenin merkeze başımlı olma unsurunu ortadan kaldırmaz. ubenin merkeze başımlı olmasının bir takım sonuçları bulunmaktadır. Bunlar; şubenin elde ettişi kâr ve zararın merkeze ait olması, şubenin tüm malvarlışının merkezin mülkiyetinde bulunması, şubenin işletme politikası bakımından merkeze başlı bulunması, şubede görevli kişilerin doşrudan merkezin çalışanları statüsünde sayılmasıdır 37. Söz konusu sonuçlara ilâve olarak, merkez ve şubenin aynı gerçek veya tüzel kişi işletme sahibine ait olmasının zorunlulu- Şundan da bahsedilir 38. ubenin merkeze başlı olmasının doşal bir sonucu olan bu durum, merkez- şube ilişkisinin açıklanmasına da yardımcı olmaktadır. Aynı holding içinde olsa dahi, merkezin ve şube olarak gösterilen işyerinin sayılı kararı <www. kazanci.com.tr>, ( ). Ayhan, s. 69; Göle, s Göle, s ; Ayhan, s ; Kendigelen, (Ülgen, Ticarî şşletme Hukuku) N Göle, s farklı tüzel kişilere ait olması halinde, merkez - şube ilişkisinden söz etmek mümkün olmaz. 2. Üçüncü Kişilerle BaŞımsız ekilde ve DoŞrudan Hukukî şşlem Yapabilme şşletmeye başlı bir birimin şube sayılması için gerekli olan önemli bir unsur ise, üçüncü kişilerle başımsız bir şekilde hukukî işlemler yapabilmesi başka bir deyişle dış ilişkilerde başımsızlıktır 39. Yukarıda da işaret edildişi gibi, şubenin kendisine verilen yetkiler dâhilinde üçüncü kişiler karşısında tam başımsız olması, onu dişer işletme birimlerinden ayıran önemli bir özelliktir 40. ube merkeze başlı da olsa, kendi yetkileri dâhilinde hukukî işlem yapacaşı üçüncü kişileri seçme ve yapılacak olan işlemin şartlarını tespit etme yetkisi de bulunmaktadır. Ancak muamelenin dişer tarafının, şubenin yetkilerinin üzerinde bir talepte bulunması halinde, merkezden ayrıca onay alınması ve bunun üzerine hareket edilmesi gerekir. ubenin muhatabı olan kişinin büyük işler karşılışında daha iyi koşullarda sözleşme talep etmesi genellikle banka şubelerinde ortaya çıkar. ube müdürüne (genellikle ticarî mümessildir) hangi miktardaki mevduat için hangi faiz oranlarının geçerli olduşu önceden bildirilir. Ancak gelen müşterinin oldukça yüksek miktarda mevduat getirmesi, ancak karşılı- Şında daha fazla oranda faiz istemesi halinde, şube müdürünün merkezden onay alması zorunludur. Aynı şekilde her bir banka şubesine tanınan üst kredi limitini aşan miktarda kredi talebi halinde, durumun merkeze sorulması gerekmektedir 41. Bununla birlikte şube yetkilisinin merkezden onay alması iç ilişki bakımından önem Karayalçın, s. 186; Arkan, s. 38; Göle, s. 197; Ayhan, s. 70; MimaroŞlu, s. 209; Karahan, s. 32. şsviçre ve Alman hukukunda da, bir yerin şube olmasında aranan temel özellik üçüncü kişilerle merkezin gerçekleştirdişi türden başımsız hukukî işlemler yapmaktır. Bu başlamda şubenin kendisine ait banka hesabının bulunması, satış sözleşmelerine imza koyması örnek olarak verilebilir. (von Steiger, s. 378; Böckli, s. 82: Baumbach/Hopt, s. 83). şsviçre Federal Mahkemesi de, üçüncü kişilerle işlem yapabilme başımsızlışını, şubenin temel unsuru olarak kabul etmektedir. (BGE 117 II 85, 87; 108 II 122, 127). MimaroŞlu, s. 211; Göle, s Ankara Barosu Dergisi Yıl: 65 Sayı: 1 Kış

7 taşımaktadır. Başka bir deyişle, ticarî mümessil nitelişini haiz şube yetkilisinin temsil yetkisi miktar bakımından sınırlanmış olsa dahi, bu durum iyiniyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez ve merkez yetki aşılarak yapılan sözleşme ile başlıdır. Bu durumda şube müdür veya yetkilisi, merkeze karşı temsil yetkisinin aşılması sebebiyle sorumlu olur (BK 451). GörüldüŞü üzere bir şubenin varlışı için, kendisine verilen yetkilerin sınırları dâhilinde, kendi iradesi ile seçtişi üçüncü kişilerin karşısına muhatap olarak çıkabilmesi gerekmektedir. Bu husus hem 5714 sayılı Odalar ve Borsalar Kanunu nda, hem de 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nda ifade edilmiştir. Bu başlamda sadece üretim yapan imalathaneler, sadece reklâm yapan teşhir büroları hukukî işlem yapamadıkları için şube sayılmazlar. Banka şubelerinin doşrudan müşterileri ile işlem yapabilmeleri için, merkez adına temsil yetkisine sahip olan çalışanları da ihtiva etmesi gerekir. Bu nedenle Bankacılık Kanunu ndaki tanımda, e- lektronik işlem cihazlarından ibaret birimler şube kapsamı dışında tutulmuştur. Bankaların günümüz teknoloji olan interneti kullanarak evde veya işyerinde hizmet sunduşu ve isimlerinin yanında şube ibaresi yer alan (internet şubesi vb.) sistemler, gerekli unsurları bünyesinde bulundurmadışı için gerçek anlamda şube olarak kabul edilememelidir 42. Yargıtay da, bir işyerinin şube olup olmadışının tespitinde, kendi başına hukukî işlemler yapabilme kıstasını kullanmaktadır. Hatta Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin yerleşik kararlarında 43, bir Battal, A., Bankacılık Kanunu erhi, Ankara 2006, s. 65. Yargıtay 11. HD nin tarih, E. 2003/11998 ve 2004/8258 sayılı kararı şu şekildedir: Dairemizin, süreklilik kazanmış olan ve gün ve 2000/9963 Esas, 2001/865 Karar, gün ve 2002/ sayılı kararlarında da belirtildişi üzere, 5590 sayılı Kanun'un 9 ncu maddesinde öngörülen kriterlerin, özellikle müşteriye icapta bulunduşunun ve bu icap ü- zerine müşterinin de kabulü ile ticarî ilişkinin kuruldu- Şunun kanıtlanması halinde maşazanın, şube olarak tescil edilmesi gerekmektedir. Davalı şirkete ait maşazanın da müşteriye icapta bulunduşu ve bu icap üzerine müşterinin de kabulü ile ticarî ilişki kurduşu, maşazanın kendi başına ticarî muamele yaptışı kanıtlanmış buişyerinin şube sayılması için 5174 (5590) sayılı Kanun da yer alan unsurların aranması gerekti- Şini belirtmekte ve özellikle sözleşme yapmak amacıyla icapta bulunmasını veya yapılan icabı kabul etmesini, başımsız hukukî işlem yapabilme ehliyeti olarak kabul etmektedir. Ancak konu Yargıtay tarafından kabul edildişi kadar dar ve basit şekilde anlaşılmamalı; merkeze başımlı bir birimin sadece sözleşme yapabilmesini, icap ve kabulde bulunabilmesini şube sayılmak için yeterli görmemek gerekir. Dolayısıyla şube sayılmak için gerekli olan kendi başına hukukî işlem yapabilmeyi, sadece sözleşme akdetmek olarak anlamamalı ve merkezin yaptışı dişer muameleler de buna dâhil edilmelidir Merkez ve ube Arasında Faaliyet Yönünden Benzerlik Olmalıdır Bankacılık Kanunu nun şubeyi tanımlayan 3. maddesinde de belirtildişi gibi, şube olmanın en önemli unsurlarından birisi, merkezin yaptışı işlemlerin tamamını veya bir kısmını tek başına gerçekleştirebilmektir. ubenin merkez ile aynı işlemleri yapmasının 44 lunmaktadır. Açıklanan durum karşısında, dava konusu ticarî işletmenin şube nitelişinde olduşunun kabulü gerekir.. <www. kazanci.com.tr>, ( ). Bu konuda ilginç sayılabilecek Yargıtay 11. HD nin tarih, 1990/7846 E. ve 1992/5906 sayılı kararında, merkeze başlı bir işyerinde kasa defterinin tutulmasının çek senet tahsilâtı yapılmasının şube sayılmak için yeterli olmadışı şu şekilde ifade edilmiştir: şş bu davada davacı, A..nin Samsun Bölge MüdürlüŞünün alınan bilirkişi raporuna dayanılarak şube olduşu kabul edilip, T.T.K.nun 35/f. 3 maddesi hükmüne göre ticaret siciline kaydına karar verilmiş ise de, 5590 sayılı Kanunun 9/f. 3 maddesi şubeyi "bir merkeze başlı olduşu halde müstakil sermayesi ve müstakil muhasebesi bulunan veya muhasebesi merkezde tutulduşu ve müstakil sermayesi olmadışı" halde kendi başına ticarî muamele yapan yerler olarak tarif etmiş olup, hükme dayanak yapılan tarihli bilirkişi raporuna göre davalı A..nin Samsun Bölge MüdürlüŞünün müstakil sermayesi ve muhasebesi olmadışı gibi kendi başına ticarî muamele de yapmadışı, Kasa defteri tutması, çek ve senet tahsilâtı yapmasının şube olarak tavsifine yeterli bulunmadışı anlaşıldışından ve binnetice davanın reddi gerekirken, Mahkemece yazılı olduşu şekilde davanın kabulüne karar verilmiş olması doşru görülmemiş, hükmün bozulması gerekmiştir..<www.kazanci.com. tr>, ( ). 54 Ankara Barosu Dergisi Yıl: 65 Sayı: 1 Kış 2007

Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 08 Ocak 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25694 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden: Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 24.05.2017 belce@eryigithukuk.com İtirazın iptali davası; takip konusu yapılmış olan alacağa karşılık borçlu

Detaylı

TİCARET VE SANAYİ ODASI İLE TİCARET BORSASI AİDATLARININ İLK TAKSİDİ HAZİRAN AYI SONUNA KADAR ÖDENECEKTİR

TİCARET VE SANAYİ ODASI İLE TİCARET BORSASI AİDATLARININ İLK TAKSİDİ HAZİRAN AYI SONUNA KADAR ÖDENECEKTİR Sirküler Rapor 10.06.2013/128-1 TİCARET VE SANAYİ ODASI İLE TİCARET BORSASI AİDATLARININ İLK TAKSİDİ HAZİRAN AYI SONUNA KADAR ÖDENECEKTİR ÖZET : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince çıkarılarak 8 Ocak

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI İİK. nun 277. vd maddelerinde düzenlenmiştir. Her ne kadar İİK. nun 277/1 maddesinde İptal davasından maksat 278, 279 ve 280. maddelerde yazılı tasarrufların butlanına hükmetmektir.

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /8

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /8 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/7568 Karar No. 2014/13812 Tarihi: 21.05.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /8 İŞ SÖZLEŞMESİNİN VAR OLUP OLMADIĞI- NIN BAĞIMLILIK ÖLÇÜTÜNE GÖRE BELİRLE-

Detaylı

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir.

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir. KOMANDİT ŞİRKETLER ADİ KOMANDİT ŞİRKET Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan, şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17402 Karar No. 2011/19618 Tarihi: 30.06.2011 İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 CEZAİ ŞART KARŞILIKLIK İLKESİ BAKİYE ÜCRETİN YANINDA CEZAİ ŞARTINDA İSTENEBİLECEĞİ

Detaylı

TİCARET HUKUKU (HUK208U)

TİCARET HUKUKU (HUK208U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. TİCARET HUKUKU (HUK208U) KISA ÖZET -2013

Detaylı

ÖZEL SİRKÜLER 2017 YILINDA İŞLETME HESABI ESASI VE BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ

ÖZEL SİRKÜLER 2017 YILINDA İŞLETME HESABI ESASI VE BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ 21.12.2016/144-1 ÖZEL SİRKÜLER 2017 YILINDA İŞLETME HESABI ESASI VE BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ ÖZET : 2017 yılında mükelleflerin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre işletme

Detaylı

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken,

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken, A- 01/10/2011 yürürlük tarihli 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu ndan önce yürürlükte bulunan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nun 43. maddesinde düzenlenen İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI müessesesi

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : 62030549-125[2-2015/339]-56816 12.05.2016 Konu : Vakıf üyelerine ait birikimlerin

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

TİCARET, SANAYİ VE DENİZ TİCARET ODALARINA ÖDENEN KAYIT ÜCRETİ, YILLIK AİDAT VE MUNZAM AİDATLAR

TİCARET, SANAYİ VE DENİZ TİCARET ODALARINA ÖDENEN KAYIT ÜCRETİ, YILLIK AİDAT VE MUNZAM AİDATLAR TİCARET, SANAYİ VE DENİZ TİCARET ODALARINA ÖDENEN KAYIT ÜCRETİ, YILLIK AİDAT VE MUNZAM AİDATLAR TİCARET, SANAYİ VE DENİZ TİCARET ODALARINA ÖDENEN KAYIT ÜCRETİ, YILLIK AİDAT VE MUNZAM AİDATLAR Güray ÖĞREDİK

Detaylı

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Temyiz Eden (Davacı) : Vekili : Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Vekili : Av. Cansın Sanğu (Aynı adreste) İstemin

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[VUK1-19974]-107246 18.04.2017 Konu : İletişim, etkili yöneticilik vb. konularda

Detaylı

LİMİTED ŞİRKET MÜDÜR VE ORTAKLARININ ŞİRKET AMME BORÇLARININ ÖDENMESİNE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI

LİMİTED ŞİRKET MÜDÜR VE ORTAKLARININ ŞİRKET AMME BORÇLARININ ÖDENMESİNE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI LİMİTED ŞİRKET MÜDÜR VE ORTAKLARININ ŞİRKET AMME BORÇLARININ ÖDENMESİNE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI Bülent SEZGİN* 1-GİRİŞ: 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun (TTK) 503 üncü maddesinde limited şirket, iki

Detaylı

İŞ GÜVENCESİ İŞVEREN VEKİLİ SIFATI

İŞ GÜVENCESİ İŞVEREN VEKİLİ SIFATI İŞ GÜVENCESİ İŞVEREN VEKİLİ SIFATI ÖZET: İş güvencesi hükümleri dışında kalarak işveren vekili konumunun tespitinde iki temel ölçüye göre değerlendirme yapılır. Buna göre işletmenin bütününü sevk ve idare

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[229-2012/VUK-1-...]--25513/02/2015 Konu : Tasfiye zararının geçmiş yıl karlarına

Detaylı

5766 sayılı kanun ve danıştay kararları çerçevesinde limited şirketlerde kanuni temsilciler ve ortakların vergi borcundan sorumluluğu

5766 sayılı kanun ve danıştay kararları çerçevesinde limited şirketlerde kanuni temsilciler ve ortakların vergi borcundan sorumluluğu 1 5766 sayılı kanun ve danıştay kararları çerçevesinde limited şirketlerde kanuni temsilciler ve ortakların vergi borcundan sorumluluğu I. GİRİŞ Türk Ticaret Kanunu nun 503. maddesinde limited şirket;

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /166-1 ÖZEL SİRKÜLER:

Sirküler Rapor Mevzuat /166-1 ÖZEL SİRKÜLER: Sirküler Rapor Mevzuat 09.12.2015/166-1 ÖZEL SİRKÜLER: 2016 YILINDA İŞLETME HESABI ESASI VE BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ ÖZET : 2016 yılında mükelleflerin Vergi Usul Kanunu

Detaylı

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8:

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: ESKİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından Hissedarlar arasından seçilecek 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/8

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/8 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/35757 Karar No. 2012/1051 Tarihi: 23.01.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/3 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/8 KAPSAM DIŞI PERSONEL İDARİ YARGININ

Detaylı

Sirküler Rapor / NO LU KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor / NO LU KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 13.10.2014/188-1 34 NO LU KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI ÖZET : Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde ; Vakıflara Bakanlar Kurulu Kararı ile vergi muafiyeti tanınabilmesi için

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Av. Levent Berber KPMG Hukuk Bölümü Başkanı / Ortak 27 ŞUBAT 2013 nun Kalp Atışları (6335 sayılı Kanun daki son değişiklikler

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 854 S. DİşK/1

İlgili Kanun / Madde 854 S. DİşK/1 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/31285 Karar No. 2012/3117 Tarihi: 13.02.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/3 İlgili Kanun / Madde 854 S. DİşK/1 DENİZ İŞ YASASININ KAPSAMI ÖZETİ:

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/28980 Karar No. 2013/435 Tarihi: 23.01.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA ÖZETİ 4857 sayılı

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 06.08.2015/141-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 06.08.2015/141-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 06.08.2015/141-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Yayımlanan yönetmelik değişikliği ile Yeminli Mali Müşavirler

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi 24 Aralık 2009 PERŞEMBE Sayı : 27442 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

KÜÇÜKÇEKMECE 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DOSYA NO : 2012/434 E.

KÜÇÜKÇEKMECE 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DOSYA NO : 2012/434 E. KÜÇÜKÇEKMECE 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DOSYA NO : 2012/434 E. CEVAP VEREN : Atakent ( Halkalı ) 2 Etap Toplu Yapı Yönetimi VEKİLLERİ : Av. Serdar Özdemir Av. Özge İşeri DAVACI : Abdurrahman Balta - 508/1

Detaylı

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2013/13336 KARAR NO : 2013/13573 Y A R G

Detaylı

www.vergidegundem.com

www.vergidegundem.com Fax: 0 212 230 82 91 Damga vergisi uygulamasında Resmi Daire Av. Gökçe Sarısu I. Giriş Damga vergisi, hukuki işlemlerde düzenlenen belge ya da kağıtlar üzerinden alınan bir vergidir. Niteliğinin belirlenmesinde

Detaylı

GENELGE (Sadece Müşterilerimiz içindir) TEBLİĞ

GENELGE (Sadece Müşterilerimiz içindir) TEBLİĞ Genelge : 2016/21 24.05.2016 GENELGE (Sadece Müşterilerimiz içindir) Açıklama; 18/11/2008 tarihli ve 27058 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın

Detaylı

Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI

Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.02.2013/50-1 Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının 17.10.2012

Detaylı

"Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn

Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn "Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn T.C. YARGıTAY 13. HUKUK DAIRESI Esas No: 2015/1 0571 Karar No: 2015/8738 Karar

Detaylı

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire Esas No : 2009/1602 Karar No :2013/6426 Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği Özeti : Müteselsil sorumlulardan

Detaylı

Sirküler Rapor 18.02.2014/65-1 TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor 18.02.2014/65-1 TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 18.02.2014/65-1 TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ ile ticaret şirketleri ile ticari işletme işleten diğer tacirlerin ticaret unvanlarına

Detaylı

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin veya Tescili Yönetmelik 8.1.2005 25694 SAYILI GAZETE BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Amaç Madde 1 Bu hangi maddelerin ticaret ve zorunlu en az tespitine ve borsaya

Detaylı

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No:

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No: Sayfa 1 / 6 TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ GENEL MERKEZİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 04.04.2014 1 Sayfa 2 / 6 Amaç Madde 1. Bu n amacı, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Hukuk Müşavirliğinin görev,

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

Defterlerin Açılış Tasdiki, Ara Tasdik ve Kapanış tasdikleri söz konusudur.

Defterlerin Açılış Tasdiki, Ara Tasdik ve Kapanış tasdikleri söz konusudur. Defterlerde Kapanış Tasdiki Defterlerin tasdik ettirilmesi zorunluluğuna ilişkin hükümler, temel olarak Vergi Usul Kanunu nda yer almakla birlikte ayrıca Türk Ticaret Kanunu nda da konuya ilişkin çeşitli

Detaylı

TEKSTİL BANKASI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ VE GEREKÇELERİ

TEKSTİL BANKASI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ VE GEREKÇELERİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL GEREKÇE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI MADDE 38 Yönetim Kurulu, Banka işleri gerektirdikçe her zaman toplanır. Ancak, ayda en az bir toplantı yapılması zorunludur. Yönetim Kurulu, Yönetim

Detaylı

Karar N0: KARAR-

Karar N0: KARAR- ANKARA BUYUKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar N0:1188 14.05.2007 KARAR- Yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıklara ilişkin Üye Ayhan YILMAZ ve arkadaşlarının birlikte verdikleri önerge Büyükşehir

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/ S. SGK/101

İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/ S. SGK/101 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/15329 Karar No. 2013/8585 Tarihi: 29.04.2013 İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/1 5510 S. SGK/101 5510 SAYILI YASANIN YÜRÜLÜĞÜNDEN ÖNCE MEMUR VE İŞTİRAKÇİ OLANLARIN

Detaylı

İdari Yargının Geleceği

İdari Yargının Geleceği İdari Yargının Geleceği Av. Zühal SİRKECİOĞLU DÖNMEZ* * Ankara Barosu. İdari Yargının Geleceği / SİRKECİOĞLU DÖNMEZ Ülkemiz Hukuk Fakültelerinde iki Ana Bilim dalı vardır: Özel Hukuk ve Kamu Hukuku. Özel

Detaylı

Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden:

Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden: Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden: ESAS NO ; 2017/1499 KARAR NO : 2017/1552 YARGITAY İLAMI MAHKEMESİ TARİHİ NUMARASI DAVACI DAVALI Giresun 2. Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla) 15/04/2015

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK. /16

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK. /16 T.C YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/11828 Karar No. 2014/17346 Tarihi: 15.09.2014 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK. /16 HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN DAVALARIN ZARAR GÖRENİN YERLEŞİM YERİNDE DE AÇILABİLECEĞİ

Detaylı

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 14.06.2010 / 67-1 KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 3 Haziran 2010 Tarihli Ve 5593 Sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : 62030549-125[1-2015/25]-65729 25.05.2016 Konu : Kamu personeline verilen konaklama

Detaylı

RESMİ İSTATİSTİKLER KAPSAMINDA TOBB TARAFINDAN YAYINLANAN KURULAN / KAPANAN ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ METODOLOJİSİ

RESMİ İSTATİSTİKLER KAPSAMINDA TOBB TARAFINDAN YAYINLANAN KURULAN / KAPANAN ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ METODOLOJİSİ RESMİ İSTATİSTİKLER KAPSAMINDA TOBB TARAFINDAN YAYINLANAN KURULAN / KAPANAN ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ METODOLOJİSİ 1. GÖREVİN DAYANAĞI 31/03/2009 tarihinde yapılan IV. İstatistik Konseyi 2009 Toplantısında

Detaylı

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10.04.2006 / 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun (TPKK) 1 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden

Detaylı

5 174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i ile Odalar ve Borsalar Kanunu

5 174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i ile Odalar ve Borsalar Kanunu mali ÇÖZÜM 159 T CARET VE SANAY ODALARINA KAYITLI ÜYELERCE ÖDENEN YILLIK VE MUNZAM A DATLAR Bilal KOCABAfi Maliye Bakanlı ı Devlet Bütçe Uzmanı I. G R fi 5 174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun;

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; İDARİ PARA CEZALARI 5510 S.K.MD. 102 Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; a) 1) 8 inci maddesinin

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/1967 Karar No. 2014/1792 Tarihi: 10.02.2014 İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ İŞYERİNE YENİ ALINAN İŞÇİLERİN

Detaylı

ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER

ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER Prof. Dr. Mustafa ÇEKER Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 31.10.2013 FAİZ KAVRAMI Faiz, para alacaklısına parasından

Detaylı

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19.

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19. 2016 BAHAR ARA - A TİCARET HUKUKU A 1. 2. 3. 4. Tacirler arasında gerçekleşen aşağıdaki ihbar veya ihtarlardan hangisi Türk Ticaret Kanununun öngördüğü şekil şartına uygun değildir? Noter kanalıyla yapılan

Detaylı

İDARÎ YARGILAMA USULÜ KANUNU NUN 4. MADDESİ VE DİLEKÇELERİN KAYDA GİRİŞ TARİHİ

İDARÎ YARGILAMA USULÜ KANUNU NUN 4. MADDESİ VE DİLEKÇELERİN KAYDA GİRİŞ TARİHİ İDARÎ YARGILAMA USULÜ KANUNU NUN 4. MADDESİ VE DİLEKÇELERİN KAYDA GİRİŞ TARİHİ Çalışmamızın amacı idare veya vergi mahkemesi bulunmayan yer ifadesinin, verilen dilekçelerin kayda girdiği tarihi belirlemede

Detaylı

ÖZEL SİRKÜLER : TİCARET VE SANAYİ ODASI İLE TİCARET BORSASI AİDATLARININ İLK TAKSİDİ HAZİRAN AYI SONUNA KADAR ÖDENECEKTİR

ÖZEL SİRKÜLER : TİCARET VE SANAYİ ODASI İLE TİCARET BORSASI AİDATLARININ İLK TAKSİDİ HAZİRAN AYI SONUNA KADAR ÖDENECEKTİR Sirküler Rapor Mevzuat 23.06.2016/80-1 ÖZEL SİRKÜLER : TİCARET VE SANAYİ ODASI İLE TİCARET BORSASI AİDATLARININ İLK TAKSİDİ HAZİRAN AYI SONUNA KADAR ÖDENECEKTİR ÖZET : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince

Detaylı

MEDENİ YARGIDA CENİNİN TARAF EHLİYETİ

MEDENİ YARGIDA CENİNİN TARAF EHLİYETİ MEDENİ YARGIDA CENİNİN TARAF EHLİYETİ Halil İbrahim KOVAR A. CENİN KAVRAMI Cenini, genel olarak ana rahmine düşen ancak henüz doğmamış insan organizması olarak tanımlamak mümkündür. Tıp terminolojisinde

Detaylı

Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Yasağı Kapsamında Zamanaşımı Def inin İncelenmesi. Stj. Av. Müge BOSTAN ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Yasağı Kapsamında Zamanaşımı Def inin İncelenmesi. Stj. Av. Müge BOSTAN ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Yasağı Kapsamında Zamanaşımı Def inin İncelenmesi Stj. Av. Müge BOSTAN ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 02.05.2017 muge@eryigithukuk.com Savunmanın Genişletilmesi

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Hukuk Müşavirliği Sayı11985113/641.03.01 05.02.2015 Konu : Adli Dava ve İcra Takipleri 05.02.2015 DAĞITIM 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu

Detaylı

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI. DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI. DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI TEMEL AMAÇ: Yargılama öncesinde veya yargılamanın devamı sırasında alınan

Detaylı

HALKA AÇIK OLMAYAN ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA BİRİKİMLİ OY KULLANIMINA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

HALKA AÇIK OLMAYAN ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA BİRİKİMLİ OY KULLANIMINA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 29.08.2012/159-1 HALKA AÇIK OLMAYAN ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA BİRİKİMLİ OY KULLANIMINA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Bu Tebliğde, çoğunluğa sahip olmayan

Detaylı

GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ

GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ... vii ÖNSÖZ...ix İÇİNDEKİLER... xiii KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1

Detaylı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı Mevcut Hali Değişiklik Önerisi Kapsam MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının Kapsam

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6, S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi:

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6, S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi: İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6,57 1475 S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi: 19.02.2015 İŞYERİ DEVRİNİN İŞÇİLİK ALACAKLARINA ETKİLERİ KIDEM TAZMİNATINDAN

Detaylı

Bir ticaret unvanına "Türk", "Türkiye", "Cumhuriyet" ve "Milli" kelimeleri yalın, sade ve eksiz olarak; Bakanlar Kurulu kararıyla konulabilir.

Bir ticaret unvanına Türk, Türkiye, Cumhuriyet ve Milli kelimeleri yalın, sade ve eksiz olarak; Bakanlar Kurulu kararıyla konulabilir. LİMİTED ŞİRKETLER Tanımı Bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulur; esas sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşur. Amaçları

Detaylı

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası. 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun Numarası : 4875

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası. 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun Numarası : 4875 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU Kanun Numarası : 4875 Kabul Tarihi : 5/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/6/2003

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi, bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi, ücret

Anahtar Kelimeler : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi, bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi, ücret Anahtar Kelimeler : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi, bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi, ücret Özet : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi tarafından yapılan bireysel başvuru sonucunda Anayasa Mahkemesince

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 3201 S.YHBK./3

İlgili Kanun / Madde 3201 S.YHBK./3 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/18150 Karar No. 2014/5855 Tarihi: 14.03.2014 İlgili Kanun / Madde 3201 S.YHBK./3 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASI YURT DIŞINDA BAŞLAYAN SİGORTALI- LIĞIN TÜRKİYE

Detaylı

ANONİM ORTAKLIKLARIN KURULUŞ VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİNDE BAKANLIĞIN İZİN YETKİSİNİN SINIRLANDIRILMASI KARŞISINDA SİCİL MEMURUNUN İNCELEME YETKİSİ

ANONİM ORTAKLIKLARIN KURULUŞ VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİNDE BAKANLIĞIN İZİN YETKİSİNİN SINIRLANDIRILMASI KARŞISINDA SİCİL MEMURUNUN İNCELEME YETKİSİ ANONİM ORTAKLIKLARIN KURULUŞ VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİNDE BAKANLIĞIN İZİN YETKİSİNİN SINIRLANDIRILMASI KARŞISINDA SİCİL MEMURUNUN İNCELEME YETKİSİ Dr. Aydın ÇELİK GİRİŞ Ticaret Kanunumuzun (TK) 273.

Detaylı

Sanayi Odalarının Kuruluşu ve Türkiye'deki Sanayi Odaları

Sanayi Odalarının Kuruluşu ve Türkiye'deki Sanayi Odaları Sanayi Odalarının Kuruluşu ve Türkiye'deki Sanayi Odaları Hikmet DENİZ Uzmanı Mayıs 2013 SANAYİ ODASI KURULUŞU VE TÜRKİYE'DEKİ SANAYİ ODALARI 1. Sanayi Odalarının Kuruluşu 1.1. İlgili Mevzuat Sanayi odalarının

Detaylı

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA GÖREVLİ YARGI MERCİİ

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA GÖREVLİ YARGI MERCİİ ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA GÖREVLİ YARGI MERCİİ (Danıştay Karar İncelemesi) 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim vergisi. Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim Özet : Karara esas olarak alınan bir ilam hükmünün kesinleşen bir mahkeme kararıyla bozularak ortadan kalkması

Detaylı

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sayı: YMM.03.2010-80 Konu: 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Uygulaması İle İlgili Olarak 6009 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Hk. İZMİR. 1.11.2010 Muhasebe

Detaylı

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ İDER AVANSI, GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ YARGITAY 17. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2012/13494 KARAR NO : 2013/12373 GİDER AVANSI VE DELİL AVANSI ARASINDAKİ FARKLAR KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK/120, 324

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK/120, 324 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/10115 Karar No. 2012/9215 Tarihi: 20.03.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/4 İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK/120, 324 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede belirlenen ücretler

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 7201 S.TebK/12

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 7201 S.TebK/12 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 7201 S.TebK/12 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/30661 Karar No. 2010/29154 Tarihi: 15.10.2010 TÜZEL KİŞİYE USULÜNE UYGUN TEBLİGAT YAPILMAMASI ÖZETİ: Tebligat

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1

İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1856 Karar No. 2014/215 Tarihi: 16.01.2014 İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1 REKABET YASAĞI SÖZLEŞMELERİNDE GÖREVLİ MAHKEMENİN TİCARET MAHKE- MESİ OLDUĞU

Detaylı

ÖDEMEDEN MAHKEME KARARIYLA ÖLÜM AYLIĞI ALABİLİRLER

ÖDEMEDEN MAHKEME KARARIYLA ÖLÜM AYLIĞI ALABİLİRLER SSK (4/a) GÜNLERİ ÖLÜM AYLIĞINA YETENLER BAĞ-KUR (4/b) BORÇLARINI ÖDEMEDEN MAHKEME KARARIYLA ÖLÜM AYLIĞI ALABİLİRLER Vakkas DEMİR * I- GİRİŞ Çalışma hayatındaki kişiler, zamanın ve ortamın koşullarına

Detaylı

Tİ CARET HUKUKU SORU TAHMİ NLERİ

Tİ CARET HUKUKU SORU TAHMİ NLERİ Tİ CARET HUKUKU SORU TAHMİ NLERİ 1. TTK da ticari işletme kavramı tanımlanmıştır. Ticari işletme, esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/93. KONU 6552 Sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu nda Yapılan Değişiklikler.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/93. KONU 6552 Sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu nda Yapılan Değişiklikler. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Nurol Maslak Plaza Ayazağa Mah. Büyükdere Cad. A ve B Blok No:255-257 Kat:5 Maslak/İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60

Detaylı

Mali Suçları Araştırma Kurulu. Genel Tebliği. Sıra No : 7 (RG: 02.12.2008-27072)

Mali Suçları Araştırma Kurulu. Genel Tebliği. Sıra No : 7 (RG: 02.12.2008-27072) Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği Sıra No : 7 (RG: 02.12.2008-27072) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak 1/4/2008 tarihinde yürürlüğe giren Suç Gelirlerinin

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 10417 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5811 Kabul Tarihi : 13/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/11//2008 Sayı : 27062 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /26, 53 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/11497 Karar No. 2015/15217 Tarihi:

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /26, 53 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/11497 Karar No. 2015/15217 Tarihi: İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /26, 53 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/11497 Karar No. 2015/15217 Tarihi: 28.04.2015 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN HAKLARIN İHLALİ DURUMUNDA ORTAYA ÇIKAN

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 13 Aralık 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26375 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat ile iş sahipleri

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5510 S. SGSK. /53

İlgili Kanun / Madde 5510 S. SGSK. /53 T.C YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/21899 Karar No. 2016/1357 Tarihi: 08.02.2016 İlgili Kanun / Madde 5510 S. SGSK. /53 ÇAKIŞAN SİGORTALILIK HALLERİNDE HANGİ SİGORTALILIĞA GEÇERLİK TANINACA- ĞININ

Detaylı

TİCARET HUKUKU. Subjektif Sistem (tacir) Objektif Sistem (ticari işlem) Modern Sistem (ticari işletme)

TİCARET HUKUKU. Subjektif Sistem (tacir) Objektif Sistem (ticari işlem) Modern Sistem (ticari işletme) TİCARET HUKUKU 1 Ticaret Hukuku, ticari faaliyetleri düzenleyen bir özel hukuk dalıdır. Ticaret Hukukunun düzenlenmesinde kullanılan üç ayrı sistem mevcuttur: Subjektif Sistem (tacir) Objektif Sistem (ticari

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 18 İST, Çalışanların ücret ve bu nitelikteki her türlü istihkakının banka aracılığı ödenme zorunluluğu başladı.

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 18 İST, Çalışanların ücret ve bu nitelikteki her türlü istihkakının banka aracılığı ödenme zorunluluğu başladı. SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 18 İST, 27.01.2009 ÖZET: Çalışanların ücret ve bu nitelikteki her türlü istihkakının banka aracılığı ödenme zorunluluğu başladı. ÇALIŞANLARIN ÜCRET VE BU NİTELİKTEKİ HER TÜRLÜ İSTİHKAKININ

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL BAĞLAM

ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL BAĞLAM Necdet UZEL İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Göre ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL

Detaylı

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 İstanbul, 25.10.2010 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 22.10.2010 tarih ve 27737 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği nde;

Detaylı

dan itibaren ücret gelirlerine farklı (düşük oranlı) gelir vergisi tarifesi uygulamasına son veren kanuni düzenlemenin,

dan itibaren ücret gelirlerine farklı (düşük oranlı) gelir vergisi tarifesi uygulamasına son veren kanuni düzenlemenin, 04.12.2009 Açıklamalı Sirküler Rapor 2009/16 Konu: ANAYASA MAHKEMESĐ ĐPTAL KARARI SONRASINDA ÜCRETLER ÜZERĐNDEN HESAPLANACAK GELĐR VERGĐSĐNDE DĐKKATE ALINACAK GELĐR VERGĐSĐ TARĐFESĐ VE ĐHTĐRAZĐ KAYITLA

Detaylı