High-Performance PLC from Baumüller sf 4. Fr-F740 EC Serisi Frekans nverteri sf 8. Easy 800 kontrol rölesi sf 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "High-Performance PLC from Baumüller sf 4. Fr-F740 EC Serisi Frekans nverteri sf 8. Easy 800 kontrol rölesi sf 10"

Transkript

1 Y l:1 Say :3 Haziran 2007 Otomasyon Sektör Gazetesi ISSN Otomasyon'un Nabz Samsun'da Tutuldu IV. Otomasyon Sempozyumu ve Sergisi May s 2007 tarihlerinde Ondokuz May s Üniversitesi Yerleflkesi'nde yaklafl k 200 kiflinin kat l m yla gerçeklefltirildi. Sf 3 Hannover Messe, 2008'de de Enerjinin Etkin Kullan m Konusuna Odaklanacak Hannover Messe 2008'in partner ülkesi Japonya oldu. Hannover Messe, 2008'de de enerjinin etkin kullan m konusuna odaklanacak. Türk Araflt rmac lar, Edison'un cat Etti i Ampule Alternatif Nanoteknoloji Ürünü Ifl k Kayna Üretti Sf 5 Bilkent Üniversitesinden araflt rmac lar, gelifltirdikleri ''ayarlanabilir beyaz fl k'' teknolojisiyle Edison'un üretti i ampulleri yüzy l sonra de iflime u ratt. Sf 7 Enel'in D Serisi Ürünleri le Verimlilik Art yor, Enerji Sarfiyat Azal yor... Dünya'n n ilk 300kVA IGBT Do rultuculu Kesintisiz Güç Kayna üreticisi ENEL üretim band ndaki ürünleriyle... Sf 9 Otomasyon Rehberi Gazetesi Türkiye'den Dünyaya-Dünyadan Türkiye'ye Slogan yla Hannover Messe Fuar ndayd Mart ay nda yay n hayat na bafllayan Otomasyon Rehberi gazetesi 2.say s yla Almanya'n n Hannover flehrinde düzenlenen Hannover Messe endüstri fuar nda yerini ald. Sf 11 s s s s s High-Performance PLC from Baumüller sf 4 Fr-F740 EC Serisi Frekans nverteri sf 8 Easy 800 kontrol rölesi sf 10 Electronic Drives IP66 - Nema 4X PROXIDRIVE sf 13 SR21 Series Microprocessor-Based Slot Sensors... sf 15 Vacon Drive sf 17 Leuze Krtg 8 Kontrast Sensörü... sf 21

2 Bizden / Editor s Letter Yapamad k...m? Otomasyonda üretimde biz ba ml m y z?d fla m ba ml y z,hocaya m ba l y z yoksa locaya m ba l y z.kar lar m z m bize ba l yoksa onlar kocalar na ba l lar m.d fla m ba ml y z,internette pornoya m,eroine-kokaine,esrara m yoksa haplara m ba l y z.otomasyonda,üretimde eyvah baflaramad k yoksa biz d fla m ba l y z yoksa ba ml m y z. Az gittik uz gittik de yoksa dönüp arkaya bak nca bir arpa boyu yol mu gittik. Meslektafllar m zla bir çok seminerler konferanslar ve toplant lar yap yoruz ve elbette bu toplant larda da bu sektörün duayenleri,üstatlar ve bir çok alanda üretim yapan sanayici ifl adam olmufl olan ve y llar n sektörümüze verip iç piyasada yapm fl olduklar üretimde oldukça söz sahibi olmufl de erli flahsiyetlerimizle yapt m sohbetlerde bir husus dikkatimi çekiyor.bak yorum da ço unlukla hiç bir üstat ve duayen y llard r yapm fl olduklar çal flmalarla baflar lar n ve gerçeklefltirdiklerini anlatmaktansa nedense hep flikayet etmekteler. flte hiç ilerleyemedik,iflte hiç baflar l olamad k,biz hep d flar ya ba l y z ve çok geriyiz vs.vs.vs Peki elektrik mühendisi olarak y llarca bu sektöre hizmet edeceksin,bu iflin sanayicisi ve üreticisi olacaks n ve hem bizzat sizler bu sektörde ve bu alanda dünya çap nda rekabetle büyüyebilmek için var olacaks - n z da bir de üstüne üstlük bunca y l sonra da d fla ba ml y z,hiç bir fley yapamad k baflaramad k diye flikayet edeceksiniz.elinizi kolunuzu tutan,sak n bir fley baflarmay n ve hep bize ba ml olmak için bu sektörü ele geçirip ondan sonra sadece ve sadece flikayetçi olun diye size dayatanlar m var.baflar s zl n mazereti mi olurmufl.yapanlar nas l yapm fl ve zorluklar engelleri nas l aflm fllar.onlar sizlere neden ba ml olmam fl da sizler onlara ba ml olmuflsunuz kardeflim.onlar çok zeki de bizler ve sizler çok mu aptal z. Sizler bizler elektrik elektronik mühendisleri olmufluz da onlar bu ifli bu mesle i sizden bizden farkl m okuyup ö renip ba ml olmadan yapabilmeyi ö renmifller. Bu ülke bu millet sizlere e itim,ifl,piyasa,üretim ve ticaret imkanlar n senelerce bu piyasada öncülük edip hem de bir yerlere de gelindi i halde sonucunda baflaramad k,d fla ba ml y z,hiç bir fley yapamad k demeniz için mi imkanlar n verip paylaflt. Sizler baflaramamak ve özellikle d fla ba ml l sürdürmek için mi sektörün,iflletmelerin ve piyasan n bafl na geçtiniz..hükümetimiz var,bakanl m z var,meslek odalar m z var ve uzun y llara dayanan tecrübelerimiz ile yetiflmifl e itilmifl bir çok eleman m z var.tüketimimiz,üretimimiz,yat r m ve sanayimiz ve art k dünyay izleyebilme gözleyebilme imkanlar m z varda bu ifli bizden iyi yapanlardan da daha iyi yapabilecek kafam z akl m z becerimiz mi yok.yoksa bile bile lades için sadece d fla ba ml sürdürme istek irade ve mecburiyetlerimiz mi var. Üst kattakiler dondu alt kattakiler yan yor yöneticilerimiz uyuyor mu, localar m z uyumuyor mu? Hoflçakal n Mustafa FAZLIO LU Künye / Identity mtiyaz Sahibi Chairman Genel Yay n Yönetmeni - Editör General Publishing Director Reklam Müdürü Advertising Manager Sorumlu Yaz flleri Müdürü Editorial Office Manager Yurt D fl Koordinatörü International Coordinator Reklam Grubu Advertising Sales Staff Abone Sorumlusu Circulation Executive Haz rl k&tasar m Design & Graphics Grafik Uygulama Graphic Designer Muhasebe Asistan Accounting D fl liflkiler Foreign Relations Bask Print by Ahmet Pelit Mustafa Fazl o lu Selver Pelit Ahmet Pelit Mine Koç Emel fienyüz Sema Destanl fiükran Üner Ahmet Kalayc AjansMik Ltd. fiti. Arzu Ceylan Semra Derya Nurettin Çiçek Yay n Türü Publishment Type Da t m P.T.T. Distribution Yönetim Merkezi Head Office Perpa Ticaret Merkezi B. Blok Kat.11 No: 1928 Okmeydan - fiiflli stanbul - Turkey Tel: (pbx) Fax: fian Ofset Cendere Yolu No: 23 Ayaza a / stanbul Yerel-Süreli Yay n AjansMik Ltd. fiti. Otomasyon Rehberi Haziran 2007 Say :3 / Automation Guide June 2007 Issue:3 Ayda Bir Yay nlan r / This Guide Publishes Every Month Otomasyon Sektör Gazetesi Fiyat : 350 YKRfi (KDV Dahil) ISSN Otomasyon Rehberi Bask Yeri ve Tarihi: stanbul - 18 Haziran 2007 Publishing Place and Date: 18 June 2007 Otomasyon Rehberi nde yay nlanan yaz lardaki görüfller yazarlara, ilanlardaki sorumluluk ilan verene aittir. Otomasyon Rehberi Gazetesi yaz ve foto raflar izinsiz kullan lamaz. You cannot use articles and/or pictures without permission web: Otomasyon Rehberi Abone Formu Automation Guide Subcription Form Ad, Soyad / Name, Surname :... Ünvan / Position :... Aboneli iniz ödemenin yap ld tarihten itibaren bafllar ve bir y l devam eder. Lütfen abonelik için; Firma Ad / Company Name :... Uzmanl k Alan / Activity Field :... Adresi / Address : Vergi Dairesi/No / VAT Number :... Tel/Fax :... q VISA q MasterCard Kart No / Credit Card Number :... Son Kullan m Tarihi / Final Using Date :... AjansMik Yay nc l k Reklam Org. ve Turizm San. Tic. Ltd. fiti. Perpa Tic. Merk. B Blok Kat: 11 No: 1928 Okmeydan stanbul - TÜRK YE Tel: (pbx) Fax: Halk Bankas Befliktafl fiubesi Hesap No: fl Bankas Perpa fiubesi Hesap No: Yap Kredi Bankas Perpa fiubesi Hesap No: Garanti Bankas Perpa fiubesi Hesap No: TEB Bankas Perpa fiubesi Hesap No: YTL yi yat rd ktan sonra makbuzu veya fotokopisini adresimize postalay n z/fakslay n z. Kredi kart n z ile abone olmak istiyorsan z yandaki ilgili bölümü doldurup bize fakslay n z. Bank Account No of AjansMik Publishing & Advertising Co., Ltd. Garanti Bank (Perpa Branch) for USD for EURO Annual Subscription Fee: 100 Euros Please fax or mail this form after filling in completely.

3 Haziran Otomasyon'un Nabz Samsun'da Tutuldu IV. Otomasyon Sempozyumu ve Sergisi May s 2007 tarihlerinde Ondokuz May s Üniversitesi Yerleflkesi'nde yaklafl k 200 kiflinin kat l m yla gerçeklefltirildi. Ondokuz May s Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçeklefltirilen ve 3 gün süren 4. Otomasyon Sempozyumu aç l fl na; EMO Yönetim Kurulu Sayman Hüseyin Önder, EMO Yönetim Kurulu Üyesi Mahir Ulutafl, EMO Samsun fiube Yönetim Kurulu Baflkan Suat Y lmaz, Sempozyum Düzenleme Kurulu Baflkan Güven Önbilgin, Ondokuz May s Üniversitesi Rektör Yard mc s Bar fl Diren ve Ondokuz May s Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan Yard mc s Bahattin Topalo lu konuflmac olarak kat ld. Sempozyum kapsam nda 8 akademik bildirilerin, 3 firma sunumlar n n sunuldu u toplam 11 oturum gerçeklefltirildi. Sempozyum sürecinde toplam 31 akademik bildiri, 6 firma sunumu yer ald. Ayr ca 3 tane ça r l bildiri, "Bilim-Teknoloji Tarihimiz ve Otomasyon" konulu aç l fl bildirisi ve "Sanayi -Üniversite liflkileri ve Otomasyon Sektöründeki Sorunlar" konulu aç k oturumun da yer ald Sempozyum, Ülkemizde otomasyona iliflkin alanlarda çal flan araflt rmac ve uygulamac lar bir araya getirerek güncel geliflmelerin de erlendirildi i genifl kat l ml etkinlikler ile gerçeklefltirildi. Sempozyumun aç l fl nda konuflan OMÜ Rektör Yard mc s Prof. Dr. Bar fl Diren, emperyalist bask dan kurtulmak için bilim üretmek ve paylaflmak gerekti- ini, ça dafl uygarl k düzeyine ulaflmak için bilimin çok önemli oldu unu söyledi. EMO Genel Merkezi ad na konuflan Hüseyin Önder ise, yeryüzündeki kaynaklar n düzenli olarak kullan lmas gerekti ine dikkat çekerek, otomasyon sistemine geçilmeden önce Ar-Ge çal flmalar n n ekonomik boyutlar n n tespiti, do ru zamanlama gibi konular n iyi araflt r lmas gerekti ini dile getirdi. Sempozyumda aç l fl bildirisini.t.ü stanbul Teknik Üniversitesi Ö retim Üyesi Prof. Dr. Atilla Bir yapt.atilla Bir, otomasyon sisteminin tarihinin çok eskilere dayand n, bu konuda araflt rma yapman n çok zahmetli bir ifl oldu unu söyledi. "Otomasyon sistemi Helenistik dönemde ve M.Ö. 3 ile 1. yüzy llarda baflar yla uygulanm flt r" diyen Bir, "Otomasyon sisteminin tarihinin çok eski oldu unu dile getirdi. Atilla Bir,Helenistik dönemde birçok bilimsel eser yaz lm flt r, slam döneminde de yaz lm fl bir çok eser var,pnömatik yada lmü'il Hiyer harika düzenlemeler bilimi olarak geçmektedir dedi. Rüzgar, su gibi unsurlar kullan ld na de inen Atilla Bir,otomasyon sistemi birçok kolayl da peflinde getirmifltir dedi. Sempozyuma Yeflil rmak A.fi. Genel Müdürü Mehmet Özkan, Makina Mühendisleri Odas (MMO) Samsun fiube Baflkan Kadir Gürkan,farkl üniversitelerden akademisyenler, çeflitli ifl kolu dernek ve firma temsilcileri ile ö renciler kat ld.1.gün ö leden sonra Prof.Dr.Güven Önbilgin'in yönetti i; Y ld z Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Dekan Galip Cansever'in, Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derne i (ENOSAD) Yönetim Kurulu Baflkan Emin Olcay' n, Elektrik Mühendisleri Odas Yönetim Kurulu Baflkan Mahir Ulutafl' n, Samsun Sanayici ve fladamlar Derne i (SAMS AD) Baflkan Celil Kurada'n n konuflmac olarak kat ld "Sanayi -Üniversite liflkileri ve Otomasyon Sektöründeki Sorunlar" konulu aç k oturum yap larak Meslek Odas - Üniversite - Endüstri üçgeni bir araya getirilerek uygulamalardan edinilen deneyimin ve bilgi birikiminin paylafl lmas na olanak sa land.türkiye'de otomasyona iliflkin alanlarda çal flan araflt rmac ve uygulamac lar n bir araya geldi i sempozyumda güncel konular tart fl larak, kat - l mc lar ile bilgi al flveriflinde bulunuldu.sempozyumla ilgili muhabirimize bilgi veren EMO Samsun flube baflkan Suat YILMAZ flunlar söyledi.emo Elektrik Mühendisleri Odas Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisi üyesiyle kamu kurumu niteli inde hizmet veren bir meslek örgütüdür.özellikle son y ld r kongre ve panellerle bafllayan ve sempozyumlar ile süregelen bu faaliyetlerle sektörün, mesle in ve meslektafllar n sorunlar n çözmek için çal flt k. Bilimin ve teknolojinin ülkemiz yarar na kullan lmas na böylelikle ön ayak olduk.üniversite-sanayi-emo olarak adland rd m z bu üçgeni her platformda bir araya getirerek bilimsel ve gerçeklere dayal do ru politikalar n üretilmesine çaba harcad k.y lmaz son olarak;emo olarak siyasetçileri ve bürokratlar bilgilendirerek ve uyararak üzerine düflen misyonu yerine getirmeye çal flt klar n söyledi. Sempozyumun Düzenleme Kurulu Baflkan Prof. Dr. Güven Önbilgin ise amaçlar n n Türkiye'de otomasyona iliflkin alanlarda çal flan araflt rmac ve uygulamac lar bir araya getirmek oldu unu söyledi. Sempozyumla, üniversite-endüstri-meslek odas aras ndaki iflbirli ine katk da bulunmufl olacaklar na dikkat çeken Prof. Dr. Önbilgin, "Günümüzde sistemlerin olabildi ince h zl, özdenetimli ve güvenilir biçimde çal flmas amac yla otomasyon gündeme gelmifltir. Bu alanlardaki bilimsel ve teknolojik geliflmelerin yak ndan izlenmesi ve uygulamaya koyulmas geliflmekte olan ülkeler için son derece önemlidir. Öyle ki; bugünün insanlar için s ra d fl ve ola anüstü say labilen düzenek yada dizgeler, gelecekte ola an yaflam n gereklerine dönüflecektir" dedi.otomasyon alan nda dünyadaki geliflmelerle koflut olarak Türkiye'de de üniversiteler ve endüstriyel kurulufllar n bu ilerlemelere kuramsal ve uygulamal olarak katk sa lad na de inen Prof. Dr. Önbilgin, " l, bölge ve ülke endüstrilerinin kalk nmas nda, otomasyon konusunda üniversite-endüstri-meslek odas iflbirli inin önemi yads namaz. Bu üçgeni bir araya getirerek araflt rma ve uygulamalardan edinilen deneyimin ve bilgi birikiminin paylafl lmas n düzenleyece imiz sempozyumla sa layaca z" diye konufltu.

4 4 Haziran 2007 High-Performance PLC from Baumüller Extended functions and increased memory capacities Nuremberg. Baumüller has expanded its existing Controller PLC platform with the addition of the High- Performance PLC. The significantly improved performance is down to increased computing power and increased memory capacity. This new performance class can reach a cycle time of 25 μsec per 1,000 lines of STL. Baumüller has expanded its modular control system for PLC and motion control tasks with the introduction of the High-Performance PLC, which is characterized by its compact design and forms part of the Controller PLC series. I/O modules can be directly connected to Controller PLCs without the need for additional bus couplers. The High-Performance PLC's control concept can be fully integrated into all Baumüller control platforms and its software is 100% compatible. The Controller PLC series features PLCs with up to five different fieldbus module interfaces. For example, these could be EtherCAT master/slave or CANopen master/slave interfaces, or an Ethernet interface that is open to the traditional IT environment, e.g., OPC server communication. The 32-bit RISC CPU has a performance capability of 667 MHz. A 64 MB Flash memory is available for the runtime system, IEC program and cams. Even the standard Controller PLC is able to achieve cycle times of 100 μsec per 1,000 lines of STL. The High-Performance PLC, however, boasts 25 μsec per 1,000 lines of STL. The ProMaster Engineering Framework is used to configure the PLC system, the network components or individual machine units. Irrespective of the hardware platform that has been selected, the user can create the entire machine application intuitively using ProMaster. The communication topology is created, cams are generated and edited and the I/O configuration is assembled in ProMaster. The machine application generated in this way is then stored on the corresponding controller. ris 17 geniflleyebilir batch kontrol bilgisayar ris 17, tüm parti tipi üretim yapan makinalar n tam otomasyonu için tasarlanm fl ve gelifltirilmifl, modern üretim süreçlerinin gerektirdi i tüm fonksiyonlar karfl layacak kapasitede bir batch kontrol bilgisayar d r. ris 17, Linux iflletim sistemi ile program ve veri güvenli i sa layan dünyadaki ilk ve tek (üretildi i tarih itibar ile) kontrol cihaz d r.iris 17, Open PLC (IEC standard ) dil deste ine sahiptir. Kullan c lar ve makina üreticileri, makinalar n n özelliklerine ve gereksinimlerine göre özel fonksiyonlar ve komutlar yazabilirler. EL AR Tel: Fax: S2K kontrol donan ml sürücü GE Fanuc S2K serisi ürünler, servo sistemlerde amplifikatör ve kontrol ünitesi olarak kullan lan ba ms z ve entegre modüllerdir. S2K kontrol üniteleri, bir noktadan di- erine tafl ma benzeri uygulamalardan, son derece karmafl k cam tipi kontrol uygulamalar na kadar bir çok alanda kullan lmaktad r. Sistem Profibus DP, DeviceNet, Modbus / RS232 / RS 485 gibi çeflitli haberleflme arayüzleri ile ana otomasyon sistemine kolayl kla entegre edilebilmektedir. Motion Developer programlama ortam nda yer alan ak fl diyagram (flowchart) editörü sayesinde geleneksel programlama yöntemlerine oranla çok daha k sa zamanda ve kolay programlama yap labilmektedir. Ayr ca Motion Developer, GE Fanuc otomasyon yaz l m ailesi PROFICY Machine Edition' n da bir modülü oldu u için entegre programlama ortamda çal flman n avantajlar n sunmaktad r. Yüksek Performans ve Yüksek Güvenilirlik: Servo çevrim güncellemelerindeki yüksek h z ve sürücü/kontrol ünitelerindeki üstün özellikleri bir araya getiren GE Fanuc Genel Özellikleri * Hafiftir * Genifl bir gerilim aral nda çal flabilir * Çal flma s ras nda kesintisiz ak m ayar yap labilir * Termik korumal d r * Elektrot yap flmas n önler * Verimi yükseltir * Tek fazl flebekeden beslenir * Fan so utmal d r * Metal kutuludur * Ç k fllar soketlidir * Kaynak kablolar kolay tak l p ç kar labilir * Musluklu torç kullan larak argon kayna yap labilir hareket çözümleri en karmafl k uygulamalarda bile kolayl kla kullan lmaktad r. GE Fanuc hareket çözümleri benzersiz sa laml k ve güvenli e sahiptir. 3 milyondan fazla aks üzerinde y llar içinde ölçülmüfl hata olma zaman aral (MTBFmean time between failure) de- erleri, y llar sürecek problemsiz bir iflleyifli göstermektedir. Baz Uygulamalar: Paketleme Etiketleme Makineleri Montaj Hatlar Yerlefltirme Makineleri Delme Uygulamalar Çapraz Kesim Sar c Uygulamalar Döner Tablalar Ölçekli Kesim Makineleri Ahflap flleme Makineleri Stoks Pazarlama Tel: Fax: K-140E1 - K-160E1 çanta kaynak makinalar (evirici tip) AB Elektronik Tel: Fax:

5 Haziran Hannover Messe, 2008'de de Enerjinin Etkin Kullan m Konusuna Odaklanacak san 2008 tarihleri aras nda düzenlenecek. Bu y l n Partner Ülkesi Türkiye'ydi; Hannover Messe Endüstri Fuar n n aç l fl n Almanya Baflbakan Angela Merkel ve bu y l n partner ülkesini temsilen Baflbakan m z Recep Tayyip Erdo an gerçeklefltirdi. Bu y l n resmi partner ülkesi, kendini güçlü yeniliklerle uluslararas pazar n teknoloji ve ticari orta olarak tan tan Türkiye'ydi. 3,222'si yurtd fl ndan olmak üzere, toplam 68 ülkeden 6,400 firma fuara kat ld.bu rakam HANNO- VER MESSE tarihinde son 60 y l n en yüksek rakam olarak saptand. En yo un kat l m Avrupa'y takiben Asya ve Amerika k talar ndan gerçekleflti. Almanya d fl nda talya, Çin ve bu y l n partner ülkesi olan Türkiye'den de yüksek kat l m oldu. Bu Hannover Messe 2008'in partner ülkesi Japonya oldu.hannover Messe, 2008'de de enerjinin etkin kullan m konusuna odaklanacak. Enerji ve Boru Hatlar Teknolojisi nin uzant s olarak, gelecek sene Güç Santral Teknolojisi üzerine de bir fuar gerçekleflecek. Bu yeni etkinlik, h zla büyüyen pazar içinde parça tedarikçilerinden orta ölçekli yerel güç istasyonlar na kadar her türlü konuya odaklanacak.. Rusya, Hindistan ve Türkiye'nin ard ndan, gelecek sene tüm gözler dünyan n lider teknoloji uluslar ndan birinin üzerinde olacak. Müflterek slogan ise Yarat c Yenilikler çin flbirli i olarak belirlendi. Bu ortakl k Ocak ay nda Berlin'de Almanya Baflbakan Dr. Angela Merkel ve Japonya Baflbakan Shinzo Abe aras ndaki görüflme sonucunda kuruldu. Hannover Messe 2008, Ni- anlamda HANNOVER MESSE bütün firmalar için dünya pazar na aç lan bir kap, ve Hannover de küreselleflmeyi somutlaflt ran bir flehir oldu unu bir kez daha gösterdi. Hannover Messe 2007'ye Türkiye'den 326 firma ve kurum kat ld. Milli kat l m m z n merkezi 26.salondayd. Farkl teknolojik sektörlerde de kat l mc kurulufllar ile Türkiye, fuar n her alan nda yer alarak oldukça etkili bir tablo çizdi. Türk siyasi, endüstriyel ve ifl çevresinden önemli isimlerin kat ld fuarda Türkiye Ekonomi ve Ticaret Bakan Ali Coflkun ve Enerji Bakan Hilmi Güler, TO Baflkan Murat Yalç ntafl, TOBB Baflkan R - fat Hisarc kl o lu da haz r bulundu. CeBIT Fuar Ekim'de TÜYAP'ta Dünyan n en büyük ilk 10 bilgi ve iletiflim teknolojileri fuar aras nda yer alan CeBIT Biliflim Eurasia, 2-7 Ekim tarihleri aras nda stanbul TÜYAP Beylikdüzü Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçeklefltirilecek. Hannover Fairs Interpro Uluslararas Fuarc l k Afi (H F) taraf ndan yap lan yaz l aç klamada, CeBIT Biliflim Eurasia'n n, kurumlararas ifl ve iflbirli i f rsatlar n tetikleyecek yeni projelerle daha da zenginlefltirilece i belirtildi. CeBIT Biliflim Eurasia'n n, 2-7 Ekim tarihleri aras nda stanbul TÜYAP Beylikdüzü Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçeklefltirilece i bildirildi. Dünya biliflim fuarlar aras nda sekizinci, Avrupa'da ise dördüncülü e ulaflan CeBIT Biliflim Eurasia'n n, ifl dünyas, dijital yaflam ve telekomünikasyon isimli üç ana bölümünün bu y l da sürdürülece i ifade edildi. Yeni Teknolojiler yer alacak; Dijital yaflam ana bölümünde de bireye hitap eden ve yeni yaflam biçimlerine yön veren teknolojilerin sergilenece inin alt çizilen aç klamada, flöyle denildi: Geçen y llarda da fuarda yer alan e-devlet ve üniversite projeleri ise, Dijital Yaflam ana bölümündeki Kamu Sektörü ve Gelecek Park tematik bölümlerinde konumland r l yor. Yeni nesil iletiflimin vard son nokta Telekomünikasyon'da CeBIT Biliflim Eurasia'n n üç ana bölümünden biri de Telekomünikasyon olacak. Yeni nesil operatörlerin yenilikçi ve kurumlara maliyet avantajlar sunan en son ürün ve hizmetlerini tan tacaklar bölüm, bu y l gittikçe hareketlenen pazar n tüm oyuncular n bir araya getirecek. Uzak mesafe telefon operatörleri, santral sistemleri, nternet ve uydu hizmetleri, ça r merkezi uygulamalar n n yer alaca Telekomünikasyon'da, ilk kez lanse edilecek uygulamalarla karfl lafl lacak. 315 Kat l mc ; Yaln zca profesyonellere özel olarak tasarlanan fl Dünyas 'nda bu y l iki özel teflvikli bölümün yan s ra, ilk kez Mobil fl Dünyas ö tematik bölümünün yer alaca vurgulanan aç klamada, de iflen pazar n yeni e ilimlerine paralel içerik haz rland - kaydedildi. fl dünyas n n, 2005'te 241, 2006'da 288 kat l mc flirketi a rlad hat rlat lan aç klamada, ifl dünyas n n bu y l da 315 kat l mc flirkete ev sahipli i yapmas n n beklendi i aç kland. fl dünyas ana bölümünde yer alacak Teflvik Bölümlerde ise; Yaz l m Sanayicileri Derne i'nin (YASAD) iflbirli iyle oluflturulaca vurguland. Türk yaz l mc lar na dünyaya aç lma f rsat sunulan yaz l mc lar bölümü ve yenilikçi fikirlerin ortaya ç kaca bildirilirken, Bu y l ilk kez oluflturulan Mobil fl Dünyas tematik bölümünde ise, flirketlerin tüm operasyon birimlerine mobil çözümler üreten flirketler, mobil TV'den mesajlaflma uygulamalar na, ak ll ödeme sistemlerinden mobil topluluk yönetimine uzanan ürünlerini sergileyecekö denildi. Aç klamada, tamamen ifl adamlar na özel bir bölüm olma kimli ini koruyan fl Dünyas ana bölümüne girifllerin kartvizit karfl l kay t yoluyla yap laca belirtildi.

6 6 Haziran 2007 CX1030: Product extension for Beckhoff Embedded PCs... AMG 71 absolute encoder The AMG 71 is a programmable absolute encoder that has been designed for applications in machinery and plant with demanding specifications for robustness that cannot be fulfilled by the usual absolute encoders equipped with gearbox or battery. DIN rail PC for highest requirements; The Embedded PC range from Beckhoff has been extended with new high performance devices. The range now enables even more precise adaptation of the control system to the task in hand. The CX1030 is equipped with a 1.8 GHz Intel Pentium M and is now the most powerful device in the Beckhoff Embedded PC range. The combination of CX1030, EtherCAT and TwinCAT enables very fast control processes in the submillisecond range (extreme Fast Control Technology). The existing devices are complemented by the new CX9010, CX1010 and CX1030 models that offer higher-performance CPUs with maximum hardware and software compatibility with the earlier models. The CX1030 extends the CX series with a high performance 1.8 GHz Intel Pentium M CPU. The CPU is cooled via the passive cooling module and an easily exchangeable fan cartridge located on the underside of the housing. In addition to the CPU and the chipset, the CX1030 module also contains the RAM, which is available in different sizes: 256 MB DDR RAM as standard, expandable to 512 MB or 1 GB. The controller boots from the Compact Flash. The basic configuration of the CX1030 includes a 64 MB Compact Flash card and two Ethernet RJ 45 interfaces. These are connected to an internal switch and offer a simple option for creating a line topology without the need for additional Ethernet Switches. All other CX family components can be connected via the PC/104 interface that is available on both sides. The operating system can be Windows CE or Windows XP Embedded. The Twin- CAT automation software transforms a CX1030 system into a powerful PLC and Motion Control system that can be used with or without visualisation. The CX1030 can also be used for interpolating axis movements with Twin- CAT NC Interpolation. EtherCAT-based Automation Further system interfaces or fieldbus connections can be added to the basic CPU module. All CX1500 fieldbus modules can be used in combination with the CX1030. The CX x power supply units offer a direct interface between the CX1030 and the Beckhoff I/O system in protection class IP 20 and IP 67. The I/O interfaces are available for the Bus Terminals, EtherCAT Terminals and the Fieldbus Box modules. Special features: * Interfaces: SSI or BiSS * Easy to connect * Singleturn:optical sensing * Multiturn:counting procedure without gearbox/battery So far multiturn encoders record theturns mechanically, with a gearbox, or electronically, with the aid of a backup battery. However, both methods involve disadvantages. But there is now a patented Baumer Hübner process using instead the energy derived by a integrated micro-generator from even the smallest rotary movements. * additional 2048 sinewave cycles per turn * ISO 9001 certified, UL approved Baumer Hübner GmbH Tel: +49 (0)30/ Fax: +49 (0)30/ Enda EUC 442 PID kontrol cihaz Mikrokontrolör ile tasarlanm fl, PID formlu universal kontrol cihaz d r. 48*48 mm ebatl. Seçilebilir sensör tipi. Seçilebilir 0-20mA ve 4-20mA girifli. Soft-Start özelli i. PID parametrelerinin otomatik hesaplanmas (SELF TUNE). Seçilebilir Is tma/so utma kontrolü. RS-485 ModBus protokolüyle haberleflme(opsiyonel). 0-20mA ve 4-20mA seçilebilir analog kontrol ç k fl. kinci Alarm ya da kontrol ç k fl olarak programlanabilen röle ç k fl. Birinci Alarm ç k fl olarak kullan labilen AL1 röle ç k fl. Girifl için offset özelli i. Prob ar zas durumunda röle konumlar n seçebilme veya periyodik çal flma. Tufl tak m için güvenlik seviyeleri. Tufl tak m ve ModBus ile programlama. EN standartlar na göre CE markal. S SEL Tel: Fax:

7 Haziran Türk Araflt rmac lar, Edison'un cat Etti i Ampule Alternatif Nanoteknoloji Ürünü Ifl k Kayna Üretti Bilkent Üniversitesinden araflt rmac lar, gelifltirdikleri ''ayarlanabilir beyaz fl k'' teknolojisiyle Edison'un üretti i ampulleri yüzy l sonra de iflime u ratt. Edison'un üretti i ampuller s y fl a dönüfltürürken, nanotekonoloji ile üretilen nanokristalli ledler ise elektrik enerjisini direkt fl a çeviriyor. LED (Light Emitting Diode, Ifl k yayan Diyot) tabanl fl k kaynaklar n n ömrü 23 y l sürecek ve otomobillerin ayd nlatma sistemlerinde köklü de ifliklere gidilecek. Yüzde 90 oran nda enerji tasarrufu sa layan LED bazl fl k kaynaklar n n küresel s nma sorununa alternatif çözüm Hilmi Volkan Demir getirece i belirtiliyor. Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümü ve Elektrik Elektronik Mühendisli i Bölümü Ö retim Üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Hilmi Volkan Demir ile ö rencileri Sedat Nizamo lu, Tuncay Özel ve Emre Sar 'n n bu çal flmalar, dünyan n en prestijli dergileri aras nda bulunan ''NANOTECHNOLOGY'' dergisinin 14 fiubat 2007 bask s nda da kapak konusu olmufltu. DÜNYADA B R LK; Demir, baflkanl n yapt araflt rma grubunun, nanokristal kullanarak beyaz fl k üretimini dünyada ilk kez ayarlanabilir renk özellikleri ile baflard klar n kaydetti. Demir, beyaz LED fl k kaynaklar n n, gelece in ayd nlatma sistemlerinde genifl kullan m alan bulaca n belirterek, çal flmalar ndaki tasar m, modelleme, fabrikasyon, deneysel karakterizasyon ve kurumsal analizlerin tamam n n Bilkent Üniversitesi Nanoteknoloji Araflt rma Merkezinde ve leri Araflt rma Laboratuvar nda gerçeklefltirildi ini kaydetti. LED'lerin günümüzde ampulsüz trafik fl klar, kamera, mikroskop fl k kaynaklar gibi kullan m alanlar oldu unu ifade eden Demir, flunlar belirtti: ''LED'ler, evlerimizde kulland m z ampuller ve florasan lambalar n n yerine geçecek. Edison'un üretti i ampuller s - y fl a dönüfltürürken, nanotekonoloji ile üretilen LED'ler ise elektrik enerjisini direkt fl - a çeviriyor. Keflif, gelece in iç mekan ve otomotiv ayd nlatma fonksiyonlar n tamamen de ifltirecek nitelikler tafl yor. Önümüzdeki 5 y lda arabalar n d fl ayd nlatma ifllevlerinin tamam n n yeni üretilen 'beyaz LED'lerle gerçekleflece i öngörülüyor. K saca Edison'un ampulleri ile ayn prensiple çal flan günümüz ampulleri, ilk üretildiklerinden yüzy l sonra yerini nanoteknoji ile üretilen 'beyaz LED' fl k kaynaklar sayesinde de iflime u ratt.'' ORTALAMA NSAN ÖMRÜNDE 4 IfiIK KAYNA I; Yeni teknoloji ürünü fl k kaynaklar n n çok uzun y llar dayanabildi ini ve elektrik enerjisini bire on oran nda az kulland n belirten Demir, flöyle devam etti: ''Ampullerin dayanaks zl n evimizde ne s kl kta ampul de ifltirdi imizi düflünerek kolayca anlayabiliriz. Bir LED'i günde 12 saatten 23 y l süreyle kullanabilmemiz mümkündür, bu da ortalama yaflamda sadece 4 defa fl k kayna n yenilemek anlam na geliyor. Elektrik enerjisi tüketimi konusunda söylenebilecekler ise çok daha etkileyicidir. Bilim çevreleri, bir binan n stratejik noktalar na LED'ler konularak ayd nlatma yap ld zaman günümüzde kullan lan sistemlere göre elektrik tüketiminde yüzde 90'l k enerji tasarrufu sa lanaca n öngörüyorlar. LED'lerle tüm dünya elektrik harcamas n n yüzde 50 miktar nda azaltmas öngörülüyor. Dünyada üretilen tüm elektri in yüzde 20'si ayd nlatmada kullan l yor. Küresel s nman n nedenleri aras nda yer alan enerji üretimi böylece aza indirilmifl olacak. Böylece bu tür fl k kaynaklar n n enerji tasarrufu ile küresel s nma sorununa alternatif çözüm olaca düflünülüyor. Tüm bu nedenlerden dolay nanokristal katk l beyaz fl k kaynaklar hem bilim dünyas nda hem de endüstride büyük ilgi çekti.'' Beyaz fl k için ampul ve florasan gibi fl k kaynaklar n n günümüzde yayg n olarak kullan ld n anlatan Demir, bu tür fl k kaynaklar n n flu anki kullan m sorununun verimliliklerinin düflük olmas ndan ve raf ömründen kaynakland n vurgulad. Çal flman n tasar m, modellemesi, fabrikasyonu, deneysel karakterizasyonu ve kuramsal analizi de dahil olmak üzere tüm basamaklar n n Bilkent Üniversitesi'nde gerçeklefltirildi ini anlatan Demir, ö rencileri Sedat Nizamo lu, Tuncay Özel, Emre Sar 'n n da yer ald grubunun ortaya ç kard LED'lerle ilgili çal flmalar n n, dünyan n en prestijli dergileri aras ndaki ''NANO- TECHNOLOGY'' dergisinin 14 fiubat 2007 bask s nda da kapak konusu oldu unu söyledi. Dünyan n ''öldürücü uygulama'' denilen ayd nlatma sistemlerine çok önem verdi ini anlatan Demir, ''Gelecekteki tüm ayd nlatmalar bu tür LED bazl olacak ve onlar n önemli bir k sm da nanokristalli olacak'' dedi. A.A

8 8 Haziran 2007 Fr-F740 EC Serisi Frekans nverteri Motor With Electronic Variable Speed Drive Integrated Into the Terminal Box FR-F740 serisi, özellikle fan ve pompa uygulamalar için optimize edilmeleri ile birlikte %150 afl r yüklenme kapasitesi ile standart uygulamalar içinde kullan labilirler. 1. Standart enerji tasarruf modu 2. Standart geliflmifl PID kontrol fonksiyonu 3. Ani enerji kesilmelerinde otomatik tekrar çal flma özelli i 4. PTC s cakl k sensör girifli 5. Aktif ak m limitleme 6. Manyetik ak vektör kontrolü 7. Rejenaratif engelleme fonksiyonu 8. Motorun frekans inverteri ile flebeke aras nda transfer edilebilmesi 9. Girifl ç k fl özellikleri; 12 adet kontak girifli, 3 adet analog girifl (2 adet 0-10VDC - 1 adet 4-20mA), 5 adet open kolektör ç - k fl,2 adet röle ç k fl, 2 adet analog ç k fl (1 adet 0-10VDC - 1 adet 4-20mA), 1 adet RS485 (Modbus RTU) portu 10. Çeflitli opsiyonel modüller 11. Standart Parametre Girifl Ünitesi 12. Standart RFI filtre Amper (90kW) ve üzeri güçler için standart DC reaktör Amper (110kW) ve üzeri güçler için kontrol devreleri çift kat vernikli 15. CE, UL, cul, Gost ve CCC uluslar aras standartlar 16. Uzun servis ömrü ve Kolay Bak m º C çal flma s cakl nda ve %80 yükte 10 y l çal flma ömrü 18. Afl r yüklenme kapasitesi a. %120 3 saniye, % saniye 40º C çal flma s cakl nda b. %150 3 saniye, % saniye 50º C çal flma s cakl nda GENEL TEKN K S STEMLER Tel: Fax: For many years, LEROY-SOMER has been the world specialist in the design and manufacture of electronically controlled drive systems. VARMECA is a LEROY-SOMER technological innovation that has been available to industrial customers for 15 years, and today is adapted to the railway market. The VARMECA power range, the widest on the market, extends from 0.25 to 11 kw, therefore covering up to 90% of requirements for onboard auxiliary motors, all applications being considered. Through its robust design, it provides the user with all the advantages of electronic speed control without the drawbacks of a remote, complex and expensive installation: Variable speed drive integrated into the motor terminal box,sealed to IP65 Aluminium housing for optimum cooling Construction with no water retention zone Electronics overmoulded in resin to withstand vibrations and temperatures better Paint system suited to harsh environments. VARMECA has the benefit of the latest control technologies and LEROYSO- MER's expertise in drive systems: Parameters can be set via LCD KEY- PAD CONSOLE or PC with the SOFTV- MA software Dedicated macros such as pump management with prevention of unpriming Communication systems to international standards (PRO- FIBUS,DEVICE- NET, CAN OPEN, etc.) Continuous monitoring of the entire operation with management of the starting and stopping phases and safety (overloads, locked rotor,speed control at high load) Automatic adaptation of the switching frequency according to the ambient temperature and the torque of the driven application. The satisfaction of VARMECA users is an indication of the benefits of integrated variable speed: guaranteed performance in harsh environments, installation cost savings, ease of commissioning, user safety, and many more. EM-09 dijital multimetre Mikroifllemci tabanl olan cihaz 3 ak m, 6 gerilimi ve 3 frekans ölçerek hepsini ayn anda display de gösterir.3 ak m (I1, I2, I3) ayn anda ekranda gösterir.gerilimlerin (R, S, T, R-S, S- T, T-R) hepsini ekranda görebilme imkan sa lar.her faz n (R, S, T) frekans n ekranda görebilme imkan sa lar. (seçmeli) Ak m okuma giriflleri 0-5 A için direkt, daha yüksek ak m de erleri için /5A ak m ak m trafosu ile hassas bir ölçüm yapar. flletme Gerilimi (Un) 220 VAC flletme Aral (0,8-1,2) x Un flletme Frekans 50/60 Hz Gösterge 9x3 hane, 9,2 mm, 7 parçal k rm z led display Ölçüm Aral 0-500V AC A AC (Kullan lan ak m trafosuna göre) Ölçüm Hassasiyeti ± %1 Çal flma S cakl C Boyut (mm.) 96x96x75 Net A rl k 415 gr. ER-NA Tel: Fax:

9 Haziran Enel'in D Serisi Ürünleri le Verimlilik Art yor, Enerji Sarfiyat Azal yor... Dünya'n n ilk 300kVA IGBT Do rultuculu Kesintisiz Güç Kayna üreticisi ENEL üretim band ndaki ürünleriyle Türkiye'nin Enerji Verimlili ine katk da bulunuyor. Üretti i IGBT Do rultuculu Kesintisiz Güç Kaynaklar eski teknolojilere göre y ll k _'luk tasarruf sa l yor. Kesintisiz Güç Kaynaklar 'n n enerji verimlili indeki rolüne dikkat çekmek isteyen ENEL; sektörde öncü konumunu korumaya devam ediyor. Türkiye'de 700kVA kesintisiz güç kayna n üreten ilk firma olan ENEL, ar-ge departman n n yo un çal flmalar ve yirmi y ll k bilgi birikiminin sonucunda Mikroifllemci Kontrollü IGBT do rultuculu PFC Sistemli Kesintisiz Güç Kaynaklar 'n 1 y l aflk n bir süredir üretiyor. leri teknolojisi ile genifl kullan m alan na sahip oluflu, yüksek güvenilirli i, güç de erinin kolayca art r - labilirli i, fonksiyonel yap s, kullan c ya kolayl k sa layan ikili LCD ekran tasar m harikas ENEL D Serisi UPS'in s ra d fl özelliklerinden sadece birkaç ENEL'in ürün gam nda önemli yere sahip D Serisi UPS'ler 300 kva çözümleri ile sadece Türkiye'de de il, DÜNYA'da da B R LK olma özelli i tafl yor Enerji tasarrufu özelli i ile dikkatleri üzerine çeken bu cihazlar di er art de erleri ile de ön plana ç k yor. Uzaktan izlenebilme altyap s sayesinde teknik servis ve mühendislere özel avantajlar sunmas n n yan s - ra olas veri de ifliklikleri de SMS yard - m yla teknik servise bildiriliyor. Bu durum müdahale sürecini de önemli ölçüde k salt yor. ENEL Kesintisiz Güç Kaynaklar sektördeki öncü yerinin de alt n çizen yeni ürünler gelifltirmeye yapt AR-GE yat r mlar ile devam ediyor. ENEL'in yeni jenerasyon ürün gam ; klasik UPS'lere göre hem daha yüksek verimli, hem de enerji tasarrufu sa layacak niteliktedir. n+1 özelli i ile s n rs z paralellenebilen ürün gam ENEL'i sektörde ayr cal kl k lmaktad r. Üstelik bu ürünler klasik UPS'lere göre daha az yer kaplamaktad r. Flonet FN 20 Manyetik Debimetre Elis manyetik debimetrelerin, g da uygulamalar için gelifltirdi i Food versiyonu, g da sanayindeki iletken s v lar n ölçümünde kullan lmak üzere hijyen kurallar n uygun olarak, uluslararas normlarda üretilmifllerdir. Paslanmaz çelik gövdeli debimetrelerin ba lant flekilleri Tri-Clover veya DIN standartlar na göre üretilmektedir. Müflteri tercihine göre lokal veya remote göstergeli olarak kullan labilen debimetreler sahip olduklar IP76 veya IP68 koruma s n f sayesinde toz, nem su gibi çevresel faktörlerden etkilenmezler. S-METER SAYAÇ OTOMASYON Tel: Fax: USB Converter Teknik Özellikler; USB 1.1 ve USB 2.0 high speed standarlar na uygun bps baud rate RS485 taraf nda otomatik yön kontrolü Portlar aras nda 3000 V DC izolasyon Cihaz n aktif oldu unu gösteren led Cihaz tüm enerjisini USB portundan al r. Harici beslemeye gerek duymaz USB taraf nda otomatik baud rate alg lama ESD (elektro-statik deflarj) korumas ENTES Tel: Fax:

10 10 Haziran 2007 Ease of Installation and Commissioning in Allen-Bradley PowerFlex 4M AC Drives Gives Users Flexible Variable Frequency Drive Control Feed-through wiring, DIN-rail mounting and programming ease give users out-of-the-box AC drive control for motor control retrofits and new applications MILWAUKEE, May 7, In new and retrofit applications, the new Allen- Bradley PowerFlex 4M AC drives from Rockwell Automation give users economical, easy-to-program variable frequency motor control with feed-through wiring for quick installation. Engineered for ease of use, the PowerFlex 4M AC drive helps users minimize mechanical machine stress and increase application flexibility. "OEMs and panel builders understand the performance-enhancing, motor-protecting benefits of AC drive control, but using this flexible motor control option is often limited by wiring issues and complex programming," said Jimmy Koh, Drives Business marketing manager, Rockwell Automation. "PowerFlex 4M AC drives give traditional electromechanical motor control and seasoned AC drive users powerful volts-per-hertz motor control in a space-saving package designed for ease of use." Compact Package. With power ratings from 0.2 to 11kW (0.25 to 15 Hp) and voltage classes of 120, 240 and 480 volts, the PowerFlex 4M AC drive is the smallest and most cost-effective member of the PowerFlex family of drives. The PowerFlex 4M A Frame measures 174 mm (6.85") H x 72 mm (2.83") W x 136 mm (5.35") D; the B Frame measures 174 mm (6.85") H x 100 mm (3.94") W x 136 mm (5.35") D; and the C Frame measures 260 mm (10.24") H x 130 mm (5.12") W x 180 mm (7.09") D. All frame sizes feature Zero-Stacking, which saves panel space by eliminating space between drives in applications with ambient temperatures up to 40 C. Snap-In Installation. For ease of installation, Rockwell Automation engineers designed the PowerFlex 4M A- and B- Frame drives with simple DIN-rail, snapin mounting features. Compared to traditional screw-in mounting, installing a DIN-rail-compatible PowerFlex 4M is significantly more time efficient. Ease of Setup. For ease of information sharing and setup, integral RS485 communications enable engineers to use the drives in a multidrop network configuration, and a serial converter module connects to any controller that has the ability to initiate DF1 messaging. Featuring the popular CopyCat function, a NEMA/UL Type 4X remote and NEMA/UL Type 1 handheld LCD keypad provide additional programming and control flexibility. Users can easily program, monitor and control the PowerFlex 4M drives with DriveExplorer and DriveTools SP software. The drives meet UL, CE, CSA and C- Tick standards. Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), is a leading global provider of industrial automation control and information solutions that help manufacturers achieve a competitive advantage in their businesses. The company brings together leading global brands in industrial automation which include Allen-Bradley controls and services and Rockwell Software factory management software. Headquartered in Milwaukee, Wis., the company employs about 19,000 people serving customers in more than 80 countries. For more information on the PowerFlex 4M AC drives please contact the Rockwell Automation Response Center, Hampshire Avenue South, Bloomington, Minn., 55438, , ext or visit Easy 800 kontrol rölesi 12 dijital girifl. DC modellerde girifllerin 4 'ü analog girifltir. 6 röle veya 8 transistör ç k fl. Özel DC modellerde 1 analog ç k fl. Grafik özellikli LCD ekran ve iflletim için tufl tak m ve text ekran. 8 adede kadar EASY800 'ün haberleflimesini safllayan entegre a ba lant s. Merkezi ve merkezi olmayan geniflleme. Cazip fiyatl LCD ekrans z ve tufl tak ms z versiyonlar. Her biri 4 kontak ve 1 bobinden oluflan 256 lojik sat rl k programlama kapasitesi Moeller Tel: Fax: TÜ 1. Robot Olimpiyatlar Gerçeklefltirildi Türkiye'nin dört bir yan ndan 4000'e yak n üniversite ve lise ö rencisi TÜRO '07'ye yar flmac veya izleyici olarak kat ld. stanbul Teknik Üniversitesi ( TÜ) Kontrol ve Otomasyon Kulübü (OTOKON) taraf ndan TÜ 1. Robot Olimpiyatlar TÜ Ayaza a Yerleflkesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleflti. nternetten 362 projenin kay t yapt rd - TÜRO'da 200 proje Mini Sumo, Sumo, Çizgi zleyen, Süpürge, Silindir Tafl - ma, Yang n Söndüren ve Serbest olmak üzere 7 kategoride yar flt. F rat Üniversitesi'nden Talip Korkusuz, Serbest dalda Korkusuz Türk isimli bomba imha ve savafl robotuyla birinci oldu. Organizasyon kat l mc lar, Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde kurulan 90 masada robotlar n sergilediler. TÜRO '07'de yar flmalar d fl nda seminer ve söylefliler de düzenlendi. Alan nda uzman akademisyenler ve robotik sektöründe çal flan endüstri temsilcileri taraf ndan verilen seminerlerde kat l mc lar yeni alanlar hakk nda bilgilendirildi ve özel çal flmalar tan t ld. TÜRO bu anlamda üniversite, sanayi ve akademik kadronun bir araya geldi i bir organizasyon olarak dikkati çekti.

11 Haziran Otomasyon Rehberi Gazetesi Türkiye'den Dünyaya-Dünyadan Türkiye'ye Slogan yla Hannover Messe Fuar ndayd Ahmet PEL T / Mustafa FAZLIO LU Mart ay nda yay n hayat na bafllayan Otomasyon Rehberi gazetesi 2.say s yla Almanya'n n Hannover flehrinde düzenlenen Hannover Messe endüstri fuar nda yerini ald. Ülkemizi temsil eden tek teknik yay n özelli iniz tafl yan Otomasyon Rehberi gazetesine ilgi yo un oldu. Türkçe ve ngilizce haz rlanmakta olan gazete otomasyon sektöründeki güncel geliflmeleri ve ürünleri kullan c -uygulay c lara duyurmak amac yla yay n hayat na merhaba demiflti. Gazetenin Genel Müdürü Ahmet Pelit konuyla ilgili flunlar dile getirdi; 20 y ld r sektörel yay nc l k alan nda faaliyet gösteren AjansM K teknik yay n ailesine bir yenisini daha eklemifltir. Firmalar n bak m, ar-ge ve sat n alma bölümleri için kaynak bir al flverifl rehberi niteli inde yay n hayat na bafllayan gazetemizin her sayfas nda sektördeki imalatç ve temsilci firmalar n ürün haberleri-tan t mlar, güncel geliflmeleri ve reklamlar yer almaktad r. Türkiye'de ki otomasyon bilincinin artmas na katk sa lamak,otomasyon sektöründeki güncel geliflmeleri ve ürünleri kullan c -uygulay c - lara duyurmak amac yla çal flmalar m z sürdürüyoruz. Bu amaçla geçen ay Hannover Messe fuar nda gazetemizle yer ald k. Türkiye'den Dünyaya-Dünyada Türkiye'ye slogan yla sektörde faaliyet gösteren tüm irili ufakl tüm kurulufllara ulaflarak, içerik ve görsel nitelikleriyle kendilerini tan tmak isteyen firmalar gelifltirmeyi hedeflemekteyiz. Gazetenin Genel Yay n Yönetmeni Mustafa Fazl o lu'da konuyla ilgili flunlar ekledi. Otomasyon Rehberi gazetesi endüstriyel otomasyon sistemleri konusunda yeni ürünleri,güncel geliflmeleri, sektörel yorumlar, piyasa araflt rmalar n ve de erlendirmelerini içeren bir tak m çal flmalar okuyucular - na sunmaktad r. Otomasyon Rehberi gazetesi sistem kurucular n, malzeme sat c - lar n n, fabrikalardaki teknik elemanlar n (bak m, ar-ge) ve sat n alma bölümlerinin ihtiyac olan bilgileri sa layarak, mal ve hizmet üreticilerinin ulafl labilirlik sorununu çözmektedir. Otomasyon Rehberi gazetesi firmalar için kaynak bir al flverifl rehberi niteli inde olup otomasyon, elektrik ve elektronik sektörleri ile yan sanayi alan ndaki imalatç ve temsilci firmalar n yaklafl k 200 ürün gurubuyla ilgili ürün tan t m /haberleri ve reklamlar na yer vermektedir. Fazl o lu son olarak Otomasyon Rehberi gazetesi 10 bin adet gazete ve 10 bin adet CD toplam 20 bin adet bas lacak okurlar na özel da t m flirketleri ve PTT kanal ile ulaflt r ld n ve K.K.T.C ve yurt d fl na PTT ile gönderilecek ve yurt içinde düzenlenen ihtisas fuarlar nda ücretsiz olarak da t ld n söyledi. Reliability Made by KUKA The KR 3 tabletop robot is designed for lighter payload applications and smaller space requirements than the KR 6, and offers all the advantages of the KUKA controller concept. Whether mounted on a special set of plates or installed directly on a table or a machine, thanks to its small dimensions the KR 3 can be integrated easily without unnecessary space consumption. With the possibility of inverted mounting, the KR 3 is also entirely in keeping with the time-honored KUKA tradition. The KR 3 provides a powerful combination of highspeed flexible automation, high reliability and ease of use. This is due to its brushless DC servomotors, absolute encoders and high-stiffness harmonic drives, which make it one of the fastest and most durable robots in its class. Fully integrated into the KUKA robot range. Thanks to perfect harmonization with the KUKA controller concept, KUKA offers the KR 3 with the same hardware/software interfaces and programming languages as all other KUKA robots from 6 kg up to 570 kg. Gone are the days when you had to learn different programming languages for different robots. Unlike other products,it no longer matters whether you choose to integrate, say, a KR 3 for parts handling first, or a KR 180 PA for end-of-line palletizing. With the KR 3, KUKA provides 100% compatibility, in order to reduce your training costs and ensure a homogeneous, operator-friendly user interface. KUKA Robotics Corp. Tel: Fax: New Wireless System From Pilz, Specifically for Industrial Requirements... Under the name Indura- NET p (Industrial Radio Network), Pilz has developed a wireless system that specifically and consistently considers the requirements of an industrial environment. Users benefit from much greater flexibility and are able to implement mobile applications which would be very difficult if not impossible to achieve with a cable-based solution. A special feature of InduraNET p is the innovative antenna system with antenna diversity, which guarantees a constant, high quality wireless connection under all application conditions. Intelligent frequency management also enables coexistence with other wireless systems. In the first expansion phase InduraNET p is available for the decentralised control platform PSSuniversal. In conjunction with InduraNET p PSSuniversal offers even more opportunities for using the decentralised I/O periphery. The decentralised control platform can now be used anywhere that cable connections have reached their application limits or that long-term use of wearing communication media such as trailing cable or rotary transformers is uneconomical.

12 12 Haziran 2007 Quadratic Integra 1530 Digital Metering Systems.. Demirdöküm'den Yak t Pili using high resolution numbers. The Modbus protocol establishes the format for the master's query by placing it into the device address. The slave's response is also constructed using the Modbus protocol; it contains the fields confirming the action taken, the data to be returned, and an errorchecking field. The Modbus option includes function 8 subfunction 0, which provides return query data diagnostic support, and the ability to change Modbus word order to suit the requirements of the user. Üretti imiz bipolar plakalar önce 7-9 fiubat'ta Japonya'da düzenlenen EXPO 2007 fuar nda sergiledik. Bu fuarda ülkemizi temsil eden ilk ve tek firma Demir- Döküm oldu. Japonya bas n nda etkin yer ald k. Daha sonra Nisan 2007 tarihlerinde Almanya'da yap lan ve dünyan n en büyük sanayi fuar olan Hannover'de sergiledi imiz ürünlerimizin, ayn fuarda ticari olarak sat fl na da bafllad k. RS485 Modbus RTU; Integra 1530 digital metering systems offer an RS485 communication port for direct connection to SCADA systems using the Modbus RTU protocol, or the Johnson Controls Metasys NII protocol. Remote monitoring enables the user to record the systems parameters in real time, Lonworks Interface; The Lonworks interface option is designed to conform to the LonMark Interoperability Guidelines version 3.2. This ensures Integra digital metering systems can be integrated into a single control network without requiring custom node or network tool development. Gözdem Elektrik Tel: Fax: HÜBNER LongLife DC Tachogenerators with their patented silver track have set new standards in drive technology: Speed to voltage characteristic U0 (n) with high precision,even under harsh operating conditions Signal generating in real time with very low time constant Maintenance free during the life time of the ball bearings Warranty 2 years within the conditions of the Association of the German Electrical Industry (ZVEI), ISO 9001 certified We have available our detailed brochure ''Information for the user -12 Arguments for HÜBNER LongLife - Tachos or you can find it on our website. ERA Teknik Tel: Fax: Demirdöküm, hidrojeni kullanarak, s ve elektrik enerjisi sa layacak yak t pilleri projesi çerçevesinde Çift Kutuplu Plaka (Bipolar Plaka) üretimine bafllad. Demirdöküm'den yap lan yaz l aç klamada, önümüzdeki dönemde yak t pilleri ile çal flacak mikro-kojenerasyon sistemleri ile bireysel elektrik üretiminin verimli flekilde sa lanaca kaydedildi. Demirdöküm yak t pilleri ile çal flan mikro-kojenerasyon sistemlerinin, dileyen herkesin kendi evinde kendi elektri ini üretmesini ve gerekti inde sisteme geri satma olana n da sa layaca ifade edilen aç klamada, bu sistemin ç k fl noktas olan yak t pillerinin en önemli bileflenlerinden biri olan çift kutuplu - bipolar plakalar n, Demirdöküm taraf ndan, Tübitak-MAM ile birlikte gelifltirdi i Türkiye'ye ait teknoloji ve patent ile üretilmeye baflland bildirildi. Konuyla ilgili geliflmeleri aç klayan Demir Döküm Genel Müdürü Bülent Lütfü K z ltan, flunlar kaydetti: The latest generation of Leuze Safety Laser Scanners: ROTOSCAN RS4 with intelligent ConfigPlug for easiest device exchange with no configuration expense Safety technology usually has to be maintained or replaced at the most inappropriate times. The reconfiguration of systems that this also involves requires time, compatible hardware and trained specialists - all in all valuable resources. With the new intelligent ConfigPlug external device connection for the ROTOSCAN RS4 Safety Laser Scanners, device exchange is a piece of cake! Simply pull out the plug and connect the new device. The configuration saved in the ConfigPlug is immediately transferred to the device and the system can continue to run problem-free. The new ROTOSCAN RS4 Safety Laser Scanners feature intelligent software packed with ease of use. After the first laser scanner configuration with the simple and self-explanatory RS4soft software the settings are permanently maintained in the ConfigPlug. Replacement devices or any other scanner can therefore be quickly put Fuarda 4 adet plakan n fiili sat fl n gerçeklefltirdik, adet siparifl için görüflmelerimiz devam ediyor. Adet ve tutar olarak düflük olmakla birlikte, bu, ülkemizin kendi teknolojisiyle üretti i bipolar plakalar n ilk ticari sat fl olmas nedeniyle, Türk sanayinin gelifliminde gelinen nokta aç s ndan önemli bir kilometre tafl d r. Bu sayede, bu alanda faaliyet gösteren Amerika, Japonya ve Almanya gibi geliflmifl ülkelerin aras nda, art k Türkiye de yer almaktad r. To Some it's Just a Plug - For You it's The Easiest Way to Configure Your Safety Laser Scanner!.. into operation without using any tools and without reprogramming. User s benefits: Automatic backup of configuration data during adaptation of the ROTOS- CAN RS4 Safety Laser Scanner to your systems' requirements. Automatic configuration data download with device exchange without any additional resources simply by plugging in the ConfigPlug. Configuration is automatically copied to any amount of ROTOSCAN RS4 Laser Scanners when turned on. ROTOSCAN RS4 is easy to adapt: Automatic adaptation of configuration to a laser scanner with extended functions (e.g. RS4-2E exchanged for RS4-4E).

13 Haziran Gefran SIE Digital converters, from 20A to 4800A The Typact-TPD32 series of digital converters is a product of the ever growing technological demands of modern industrial systems, and draws on Gefran- Siei's years of experience in the field of DC motor speed control. TPD32 is available in a wide range of motor power ratings and power supply types for solutions using both two quadrant and four quadrant operation. Designed to minimise user system requirements, the TPD32 offers a range of functions and dedicated application packages to cover the most complex requirements of modern industrial automation systems. Elsim Elektrotechnique Systems A.S Tel: Fax: Features: Integrated field regulator on all the range 1ph supply: 230Vac 460Vac 50/60Hz Speed feedback via tachogenerator and/or digital or sinusoidal encoder Digital I/O logic control in PNP and/or NPN configuration 3 Differential analog inputs ±10Vdc ( mA) 2 Analog outputs (±10Vdc) 2 Encoder inputs (digital and/or sinusoidal) 1 Tachogenerator input 8 Digital inputs (4 fixed + programmable) 4 Optocoupled Digital outputs 2 Relay outputs 1 Motor thermistor input RS485 Serial line (ModbusRTU protocol) Programmable overload up to 200% Interfacing with fieldbus protocol as: ProfibusDP, CANopen, DeviceNet and Interbus-S Protection degree: IP20 up to 1000A (..-2B) and 1050A (..-4B) IP20/IP00 for bigger powers NextMove e100 Ethernet Powerlink Hareket Kontrolörü Makine imalat sektöründe talep edilen çok eksenli uygulamalarda NextMove e100 ETHERNET Powerlink hareket kontrolörü ve MotiFlex e100 yüksek performansl servo sürücüler ile PC ortam n n aç k sistem mimarisi hayal edilebilen bütün sistemlerin kurulumuna olanak sa lamaktad r. Endüstriyel sistem tasar mc lar n n de iflik üreticilerden ald klar ekipmanlar benzeri bir aç k mimari kullanarak bir arada ve sorunsuzca kullanabilme beklentilerini ve talepleri her gün artmaktad r. flte bu noktada var olan makine imalat ndaki kontrol otomasyonu ihtiyaçlar na Next- Move e100 ETHERNET Powerlink kontrolörü ile gereken esneklikte cevap verebilecek durumdad r.genel Özellikleri: 16 eksene kadar interpolasyonlu kontrol ETHERNET Powerlink üzerinden 240'a kadar cihaza ba lanabilme(sürücü, I/O, encoder vb.) Kapsaml I/O'lar (dijital-analog girifl/ç k fl, röle vb.) sayesinde PLC ihtiyac n ortadan kald ran ifllevsellik MultiTasking MintMT ile programlama(activex deste i) RS232/485 + USB Haberleflme Portu Electronic Drives IP66 - Nema 4X PROXIDRIVE PROXIDRIVE is an IP66/Nema 4X electronic drive intended to supply threephase asynchronous motors. As standard, the PRO- XIDRIVE is a flux vector controlled variable speed drive without speed feedback (open loop) with very high performance (maintaining rated torque over a speed range of N to N/10), and therefore sutable for the majority of applications. With the speed feedback option (closed loopvector mode), PROXID- RIVE manages a motor equipped with an incremental encoder, allowing control of the torque and the speed over a wider speed range (including zero speed), with increased dynamic performance. PROXIDRIVE performance is compatible with use in the 4 quadrants of the torque/speed curve. The IP66/Nema 4X protection allows it to be installed close to the motor, without cabinet. Its flexibility allows the user to adapt the drive to the majority of applications. Leroy Somer Tel: Fax: Pocket LOOX N Serisi El Bilgisayar Pocket LOOX N Serisi, entegre GPS çözümünü ve Windows Mobile 5.0 Premium Edition' mükemmel bir tasar mda birlefltiren, Fujitsu Siemens Computers'in ilk el bilgisayar d r. Entegre güçlü GPS çözümü; Bütün pazar dilimleri için, NAV- IGON MobileNavigator 5'e dayanan, yüksek kaliteli seyir bundle'lar En yüksek seviyede entegrasyon için mükemmel tasar m Microsoft Windows Mobile 5.0 Premium Edition Yedekleme ve ek uygulamalar (Navigation, MP3 çalar vs.) için SD-I/O /MMC yuvas Mobil veri eriflimi için Wi-Fi sertifikal entegre Kablosuz LAN g (Pocket LOOX N520) Fujitsu Siemens Computers Software Suite'i içerir CPV-SYSTEMHAUS Tel: Fax: Mikrohost Sistem Tel: Faks:

14 14 Haziran 2007 Kesintisiz ve Bedava Enerji; Günefl ve Rüzgar Enerji Sistemleri Vedat EMANET Genel Müdür Povver Elektronik Ltd. Povver elektronik genel müdürü Vedat Emanet günefl ve rüzgar enerji sistemleri hakk nda flu aç klamalarda bulundu; Dünya çap nda h zla geliflen teknolojinin günlük hayat m za girmesiyle birlikte enerji; ciddi bir sorun olarak hayat m zda yer almaya bafllam flt r. Türkiye enerji sorununu enerji yat r mlar n n zaman nda ve yeterince yap lmamas sebebi ile gittikçe daha yo un hissetmektedir. enerji sorunu, günlük hayat m za en çok elektrik kesintisi fleklinde kendini hissettirmektedir. Vedat Emanet Günefl / rüzgar enerji sistemi bahçe ayd nlatmas, çiftlikler, da evleri, villalar, ev ayd nlatmas, kat kaloriferi, elektronik cihazlar, bahçe sulama pompalar ve hidroforlar, yatlar, karavanlar ve deniz fenerleri,gsm santralleri, haberleflme sistemleri, radyo ve tv istasyonlar, turizm ve sanayi tesisleri gibi yerlerde kullan l rlar. Günefl panelleri günefl fl n direkt olarak elektri e çevirirler. PV (fotovoltaik) hücreleri daha önce s kça hesap makinelerinde ve saatlerde kullan lm flt r. Fotovoltaik hücreler bilgisayar çiplerinde kullan - lan yar iletken malzemeden üretilmektedirler. Günefl fl bu maddeler taraf ndan absorbe edildi i zaman, elektronlar bulunduklar atomlardan ayr larak madde içinde serbest kal rlar ve böylece bir elektrik ak m oluflur. Ifl n (fotonlar n) elektri e (voltaj) dönüflümüne fotovoltaik efekt ad verilmifltir panellik bir sistem normal bir evin tüm elektrik ihtiyac n karfl layabilir, endüstri uygulamalar veya elektrik santralleri için binlerce günefl panelinin kullan ld büyük sistemler kurulmaktad r. Bir günefl hücresinin performans verimi ile ölçülmektedir. Ald enerjinin yüzde kaç n kullan labilir elektri e dönüfltürdü ü verimi belirleyen en önemli parametredir. Ancak belli dalga boylar ndaki fl k elektri e dönüfltürülebilir, geri kalan büyük miktar hücreyi oluflturan madde taraf ndan ya emilmekte ya da yans t lmaktad r. Bundan dolay günümüzde tipik bir günefl hücresinin verimi %15 civar ndad r, yani ald enerjinin sadece alt da birini elektri e çevirmektedir.düflük verim daha genifl alan ihtiyac, dolay s ile daha yüksek maliyet demektir. Bundan dolay günümüzdeki tüm çal flmalar günefl hücrelerinin verimini artt rmak için yap lmaktad r y l nda yap lan ilk günefl hücresinin verimi %4 ve watt bafl na maliyeti 750 USD civar ndayd. Tüm solar panellerimiz alüminyum çerçeveli veya laminat, çerçevesiz olarak üretilmektedir. -40ºc ve +85ºc dereceler aras nda sorunsuzca çal flmakta olan günefl panellerinin korozyon ve UV fl nlar - na karfl özel korumas vard r.anti reflektif özel yüzeyi ile maksimum günefl fl absorbe edilmekte ve yans malar önlenmektedir.evsel uygulamalarda genelde 4-24 adet aras günefl paneli büyük Telekom uygulamalar nda ise adet günefl paneli kullan lmaktad r.seri ve paralel ba lamalarla istenilen DC ak m ( V DC) elde etmek mümkün olmaktad r. Mevsimlere ba l olarak farkl aç larla günefle do ru yönlendirme yap larak her mevsimde maksimum verim al nmas mümkün olmaktad r. Türkiye için genelde geçerli olan 60º k fl e imi sayesinde ve panel camlar n n özelli i nedeni ile buzlanma veya kar birikmesi olmamaktad r. Rüzgar Türbün Jeneratörleri; Rüzgar türbün jeneratörleri mekanik enerjiyi, elektrik enerjisine dönüfltürürler. Elektrik girdileriyle basit ba lant l rüzgar türbün jeneratörlerinin di er üretim birimleriyle karfl - laflt r ld nda bir parça garip olduklar görülür. Birinci sebep, jeneratörün çok dalgal mekanik bir güç (tork) üreten bir güç kayna (rüzgar türbün motoru) ile çal flmak zorunda olmas d r. Bu bölümde elektrik, magnetizma ve özellikle alternatif ak m hakk nda bilgi sahibi oldu unuz kabul edilir. E er flu ifadelerden herhangi biri volt (V), faz, üçlü faz, Hz, gibi, size anlafl lmaz geliyorsa, elektrik bölümüne bir göz atmal ve alternatif ak m, üç fazl alternatif ak m, elektromagnetizma ve induction konular n okumal s n z. En iyi duruma getirilmifl rüzgar türbünleri ve ekonomi; Güney Avustralya'da bulunan, Viktorya kenti su pompalayan rüzgar millerine sahip olmas na ra men 19. yüzy l n sonuna kadar tan nmam flt r ancak bu rüzgar milleri gerçekte amac na uygun ve en elveriflli biçimdedir sadece su pompalayan rüzgar milleri, modern büyük rüzgar türbünlerinden oldukça farkl görünmektedir. Fakat hizmet amac na oldukça uygun dizaynl d rlar: Çok düflük rüzgar h zlar nda bile çal flabilen çok kanatl ve dayan kl bir makinad r, y l boyunca oldukça çok miktarda su pompalar. Aç kças, yüksek rüzgar h zlar nda oldukça verimsizdir ve türbüne zarar gelmesinden kaç nmak için, çok dayan kl olan rotoru sebebiyle, rüzgar rotas ndan ç kararak. kendi kendini durdurmak zorunda kal r, fakat o gerçekte önemli problemdir. Kuvvetli rüzgar süresince kuyular n tamamen boflalt lmas veya su tanklar n n taflacak kadar doldurulmas onlardan istenmez. deal türbün dizayn nda sadece teknoloji de il, teknoloji ve ekonomi birlikte dikkate al n r. Rüzgar türbün üreticileri makinalar n en elveriflli duruma getirmeyi isterler. Böylece, üreticiler her kwh enerji fiyat n mümkün oldu unca en düflük fiyatta da t rlar. Fakat üreticiler türbünün rüzgar ne kadar verimli kulland konusuyla çok ilgilenmezler. Bir kimse çok pahal rüzgar türbünü kurmak zorunda kalsa bile, nas l olsa yak t bedavad r. Y ll k enerji üretiminin maksimuma eriflmesi diye bir zorunluluk yoktur. SUNX Head Separated Digital Pressure Sensor DP5 Series Controller, DPH Series Sensor In response to the needs of the times, amid the continuing quest for faster and more efficient production lines, comes the DP5/DPH series, a digital pressure sensor with a detachable head. A response time of 1ms makes this the fastest sensor in the industry. In addition to the high speed response time, the detachable head represents a major breakthough in terms of ease of operation and maintenance. Mounting the detachable head close to the detecting section minimizes piping and enables response time of 1ms, the fastest in the industry, as well as greatly decreasing tact time delay. In addition,the ultra-small and light-weight design of the head means it can easily be mounted on moving sections. Özdisan Tel: Fax:

15 Haziran Wire 25 Ghz Radar Level Transmitter Offers Easy Installation... Hyundai N100 Plus nvertör Sensörsüz vektör & V/f kontrolü Space vektör PWM kontrol 0,5 Hz'de %200 tork (bafllang ç ve çal flma boyunca) Manual ve otomatik tork Güçlendirilmifl PID kontrol 16 adet set edilebilir h z 0, Hz ç k fl Auto-Tuning ikinci motor sürme ve parametre saklama Seçilebilir V/f e risi 0-5VDC, 0-10VDC, 4-20mA 2 adet analog girifl 6 adet set edilebilir girifl 2 adet set edilebilir ç k fl Otomatik voltaj ayar (AVR) Dengesiz bafllang ç koruyucu RS-485 haberleflme ile parametre izleme ve de ifltirme 0,5-16 KHz tafl ma frekans Terminal üzerinde potans Elektronik termik seviye ayar Hata geçmifl izleme Tekrarlama fonksiyonu Akim, voltaj, frekans olarak ç k fl sayac Parametre kilitleme H zlanma ve yavafllama için geçiflli 2 rampa de eri H zlanma ve yavafllama model seçimi PLC ba lant s na uygundur Terminal giriflleri ile invertör kesmesi Terminal giriflileri ile invertörü resetleme Anl k girifl güç ve düflük voltaj hata parametre ayarlama Çok fonksiyonlu alarm özelli i Alarm kontak ç k fl Ruha Elektrik Tel: Fax: Siemens Automation and Drives (A&D) has designed its new radar level transmitter Sitrans LR250 with new Process Intelligence advanced signal processing. The plug-and-play compact 25 GHz 2-wire device is the easiest to install and quickest to configure radar transmitter available today. The level of liquids or slurries can be accurately and reliably measured in minutes. The new transmitter can be used in general applications, but is also suitable for chemical, pharmaceutical and hydrocarbon processing applications, including corrosive environments. The compact horn allows installation in small openings and the concentrated high frequency beam ensures interference from vessel walls is minimal. A high frequency and narrow transmission pulse means the complete vessel capacity can be measured. The multilingual Quick Start Wizard guides you to program the transmitter using a few parameters, and has the Sitrans LR250 measuring in minutes. The transmitter can be programmed via the intrinsically safe infrared handheld programmer or remotely using Simatic PDM without opening the lid of the device, thus preventing exposure of the electronics to aggressive atmospheres. The new graphical local user interface (LUI) displays echo profiles and diagnostic information allowing the user to determine dynamics in the tank at a glance. The Sitrans LR250 includes self-diagnostic features that are communicated to the local display and across networks. For example, a timer can be preset to alert the user of a required maintenance or a scheduled quality check. The new 'Process Intelligence' signal processing evaluates dynamic echo signals. It applies algorithms (based on field data collected from over one million level measurement applications) to raw echoes to produce accurate and reliable level measurement readings. It can automatically ignore obstructions and is the processor behind the more advanced features such as diagnostic tools, Quick Start Wizard and Auto False-Echo Suppression. It also contains a new algorithm that improves the measurement accuracy in the low level of vessels containing low dielectric media. You can find more information on the Internet at: Siemens A&D has designed its new radar level transmitter Sitrans LR250 with new Process Intelligence advanced signal processing. The plug-and-play compact 25 GHz 2-wire device is the easiest to install and quickest to configure radar transmitter available today. The level of liquids or slurries can be accurately and reliably measured in minutes. The new transmitter can be used in general applications, but is also suitable for chemical, pharmaceutical and hydrocarbon processing applications, including corrosive environments. You can find this photo on the Internet at: Please phone us if you require a copy of the picture. You can also receive Siemens A&D press releases electronically. Just send us an . SR21 Series Microprocessor-Based Slot Sensors... The slot sensors of the SR21 series, with 2 mm slot width, are characterised by a high 12 bit (4096 steps) resolution, a low 20 ms response time and a switching frequency reaching 25 khz. The setting of the switching threshold is carried-out automatically by simply pressing a pushbutton, or dynamically during label (or other reference) movement. The SR21-IR model with infrared emission is ideal for label or hole detection on continuous surfaces, while the SR21-RG model with double red or green emission suits colour print register mark detection on transparent films for automatic packaging. DATASENSOR Tel: Fax:

16 16 Haziran 2007 Ruggedised For All Extreme Conditions/Magnetic Safety Sensors for Ex Zones and High Hygiene Demands... The Ex magnetic safety sensors in the EEx RC Si M30 series encased in a cylindrical 30 mm enclosure are magnetic switchgear units specifically developed by steute for areas with potentially explosive atmospheres and for safety-relevant applications. This switchgear has a coded actuation magnet which acts as a coded sensor and therefore opens up broad application fields. It is a development in response to the decision by many mechanical and plant engineers to replace conventional electrical/mechanical safety switchgear with noncontact safety sensors. To ensure compliance with the ATEX directives applicable to areas with potentially explosive atmospheres (dust and gas), these sensors have enclosures designed on first principles to safeguard and exclude any environmental influences. A characteristic enhanced in the new product: the latest version of the EEx RC Si M30 complies with protection class IP 69 K by the implementation of a stainless steel enclosure. This stainless steel enclosure means it can withstand high pressure cleaner treatment. These units guarantee that no water will penetrate to the inside of the sensor even when exposed to hydraulic pressures of up to 100 bar and liquid temperatures of up to 80 C from all directions and at distances as close as 10 cm. The stainless steel enclosure is completely unaffected by these harsh treatments. Another outstanding safety feature of these sensors is their high shock resistance, such that they can be implemented in conditions with multiple extremes - Ex protection, high pressure cleaners, stress through shocks and impacts. The switching distance of minimum 8 mm allows for invisible mounting of the sensor, e.g. behind thermoplastic or stainless steel covers. The coded actuating magnet guarantees high degrees of operating security: the unit will not be actuated by the presence of conventional magnets: no code, no operation. The range of applications in safetyrelevant fields is further enhanced by these switches having either an NC or an NO contact or two NC contacts. Applications include for example position monitoring of guard doors for machines and plant. It is also worth mentioning that EEx RC Si M30 IP 69 K units are also suitable for implementation in non-explosible environments yet nonetheless with high demands on availability, shock resistance and hygiene. Hioki 8855 sekiz kanall dijital osiloskop ve data logger 8 Kanal, 16 Logic Kanal 20MS/s 12 bit Yüksek h zl izole girifller 9322 Differentisay prob kullanarak 2000V DC yada 1000V AC sinyallerin ölçümü Maksimum 512 M word uzun kay t uzunlu u Gerekli opsiyonlarla 1000V AC Gerilim; 500A ak m Ölçümü Opsiyonel Güç Ölçümleri ve Kay t Is Ölçümü ve Kay t Tetikleme Özelli i FFT Ölçümleri X-Y Görüntü Zoom ve Scroll Fonksiyonu Güç Kablolar ndaki Surge noise ölçüm imkan LAN, SCSI, Standart Arabirimler GP-IB, RS-232 Arabirim 3 Y l Garanti Japon Teknolojisi Testone Tel: Fax: Emniyet Kenar Kontrolü (Safety Edge) STANDART SAFETY EDGE'LER. Sanayi tesislerinde, küçük iflletmelerde, ifl yerlerinde ifl ve iflçi güvenli i en önemli konular n bafl nda gelmektedir. Teknolojinin geliflimine ba l olarak sistemlerin ve makinalar n daha fazla otomatikleflmesine paralel olarak ifl güvenli- inin de artt r lmas gerekmektedir. Her otomatik fonksiyon güvenlik kompenentleri kullan lmad taktirde tehlikelerin artmas na neden olmaktad r. Bu ürünler hava ile çal flan sistemlerden farkl olarak birbirlerinden tan mlanm fl bir mesafede iki iletken folyo fleridin üzerine bask uygulanmas prensibi ile çal flmaktad r. Hava ile çal flan sistemlere göre daha emniyetli sistemlerdir. EN954-1'e göre güvenlik katagorisi Cat3 olarak kullan labilirler. Teksitil sektöründe ram ve yakma makinalar nda ifl emniyeti için safety edgeler kullan lmaktad r. Modern t p ekipmanlar n n artan otomasyonu mükemmel çal flan güvenlik sistemine ihtiyaç duyar. Mekanik çarpma tehlikesine karfl güvenilir koruma sa lan r böylece hastalar n güvenli inden emin olunur.motorlu hasta masalar nda çarpmay önlemek amac yla t p teknolojisi için gelifltirilmifl safety edgeler kullan lmaktad r. Di er bir uygulama alan ise kap lardaki ve ç k fllardaki tehlikeli kapanan kenarlar güvenli hale getirmek için kullan l r. Makaral panjurlarda, kesim makinalar nda, deri sektöründe, sürgülü ç k fllarda, lastik fabrikalar nda lastik preslerinde, kald rma makinalar ndan olan liftlerde, tehlikeli makinalar n kap lar nda, toplu tafl ma araç kap lar nda, minibüs kap lar nda güvenle kullan lmaktad r. Safety edgeye yap lacak hafif bir basma kuvveti tehlikeyi önlemek için yeterli olacakt r. 20cm.den 6m.ye kadar istenirse aç verilerek kullan m imkan mevcuttur. Yüksek binalarda cam emniyeti içinde kullan lmaktad r. Simeks Ltd. fiti. Tel: Fax:

17 Haziran The New-Generation Safety Controller Modular concept allows an exact adaptation to the individual requirements. At the Hanover fair, Elan, a subsidiary of the Schmersal group, will present a new generation of safety controllers that is developed specifically to meet the requirements set by modern manufacturing systems and complex individual machines. PROTECT PSC - as the new system is called- is based on a modular system and accordingly offers the user a great variety of possibilities for combining various input and output assemblies. The user can therefore ensure that he doesn't use any oversized controller. Instead, he has a safety controller that suits the respective requirements exactly. Where necessary, additional input and output modules can be retrofitted and integrated into the total system with very little effort or expense. The new safety controller can work with two modes of operation. The hardwired version does not need any programming; the system functions are determined by the arrangement or sequence of the individual modules at the master or sub-master-module. Various system modules are available, e.g. for volt-free input signals, semiconductor input signals and modules with semiconductor and relay outputs. This means that the PROTECT PSC can evaluate the signals from all standard safety switchgear construction types, such as electromechanical switchgear, safety sensors and optoelectronic protective devices. Users, who require a safety controller with greater flexibility and optimum adaptability, can use the possibilities of the freely programmable mode of operation, in which all inputs and outputs in the system can be assigned by using a programming language in accordance with IEC Logical functions such as AND and OR and other dependencies can be programmed too and the operating conditions in the entire system can be observed online as well. A special feature of PROTECT PSC is its capability of integrating standard PLC functionalities. For this task there are system modules with non-safe inputs and outputs, which can also be freely assigned by programming them in accordance with IEC That creates a condition in which it is possible to dispense with conventional PLC and to control all necessary machine functions and process sequences by means of PROTEC PSC. Vacon Drive Kolay devreye alma için özel asansör yaz l m ve fonksiyonlar Senkron (PMSM) ve asenkron motor kontrolü Aç k ve kapal çevrim motor kontrol modlar Dahili fren k y c l ve H s n f EMC filtreli kompakt tasar m Yüksek anahtarlama frekans ile düflük motor gürültüsü Geliflmifl fan kontrolü sayesinde azalt - lan sürücü gürültüsü Kolay devreye alma [Hz] ve [m/s] cinsinden girilebilen asansör h - z parametreleri Çok yönlü fren kontrol mant Fieldbus kontrolü ve programlanabilir girifl/ç k fllar Kurtarma fonksiyonu. Enerji kesintilerinde, asansör en yak n kata tamamlan r OPT-AF opsiyon kart ile güvenli iptal fonksiyonu EN954:3 Motor kontaktör kontrolü Özdisan Telefon: Fax: SNC 2001 S cakl k/nem Kontrol Cihaz SNC2001'de on-off ve zaman oransal olmak üzere iki tip kontrol yap labilmektedir. On-off kontrolde s cakl k ve nem için çift set de erli kontrol yap lmaktad r. Zaman oransal kontrolde ise s cakl k ve nem için tek set de erli (SET1) kontrol yap lmaktad r. Ç k fllar n durumu ön panel üzerindeki ledler yard m ile gözlenebilir. Her iki kanal için alarm ç k fl ortak kullan lmaktad r. Ancak hangi de iflkenin alarm ç k fl n aktif konuma geçirdi ini ön panel üzerinde ilgili ledden görmek mümkündür. VEMUS Tel: Fax: Industrial DIN rail power supply RPS-120 RPS-120: DIN rail power supply for automation systems, in metal cover.they are designed for direct mounting on 35 mm DIN rail mount, EN (wires connection: input - 2 terminals, output - 4 terminals). Features of RPS-120: AC input range selectable by switch, protections: short circuit, overload, overvoltage, overtemperature, cooling by free air convection, LED indicator for power on, 100% full load burn-in test, fixed switching frequency at 55 khz, high efficiency and low dissipation, low nois and interference, 3 years warranty. Compliance with safety standards: UL508, UL , TUV EN60950 Approved. Compliance with EMC standards: EMI conduction & radiation: EN55011, EN55022 (CISPR22) Class B, harmonic current: EN ,-3, Class A, EMS immunity: EN ,3, 4,5,6,8,11, ENV50204, EN (EN ) Heavy industry level, criteria A. RELPOL SA Tel: Fax:

18 18 Haziran 2007 Be Mobile Anytime: A New Generation of BARTEC Mobile Computers For the Ex Area... The powerful hand-held Mobile Computer MC9090ex is based on the success of the MC9060ex series and provides mobile employees all over the supply chain of chemistry and chemical engineering with a flexible and uninterrupted data connection. The MC9090ex series is equipped with the new Intel XScaleTM PXA270 processor with 624 MHz as well as with a robust and persistent memory and several advanced data acquisition options. The version with integrated WLAN allows for a real-time data exchange with the host system. Windows Mobile 2005 is one of the most stable Microsoft operating systems. Due to its numerous functions and the familiar environment of Windows Mobile 2005, the MC9090ex is really user-friendly. Picture acquisition and barcode scanning can be done in different business divisions with only one device, from distances ranging from 10 cm to 12 m. Because of the optimized energy management, the battery working life is sufficient for a complete working shift. The modular key panels and the _ VGA color display with an aesthetic touch-screen technology which can easily be read indoors and outdoors, guarantee an easy and comfortable application. The MC9090ex enables mobile employees to record and access important company data in real time. The robust design is even suitable for rough applications under extreme and various ambient and working conditions. As it is equipped with the ignition protection type sand filling and intrinsic safety, it can be directly applied in the Ex area of zone 1. The seamless integration into wireless LAN networks all over the world serves as a consistent global platform for applications in the supply chain. The MC9090ex series supports the radio standard IEEE a/b/g. Like its predecessor, the MC 9090ex is available in two different approval versions for the explosion-hazard area: ATEX zone 1: MC 9090ex- G with pistol grip and 1D Long Range Scan Engine, MC 9090ex- K without pistol grip and with 1D Standard Range Scan Engine or 2D Imager. UL Class I Div 1: MC 9090ex- G with pistol grip and 1D Long Range Scan Engine or 2D Imager, MC 9090ex- K without pistol grip and with 1D Standard Range Scan Engine or 2D Imager. The user has the possibility of wireless printing and synchronizing via Bluetooth. The conveniently placed scan trigger allows for an operation with one hand. The ergonomic scan pistol grip of the gun device allows for a comfortable operation even for longer periods of application, e.g. for inventory management. Due to its properties, the MC9090ex allows for optimized business courses, a lower error rate as well as an improved productivity and profitability. Shaft type 2-phase stepping motor, AK-2 Series Features * Unipolar hexagon wiring type * High accuracy, speed and torque * Simple wiring adopting connector type (42, 56 Square motors) * It is controllable to stop as accurate as down to ±0.09 when it drives as 1.8 /pulse. * It maintains stop position with holding torque by STOP current without any mechanical brake or control signal. * 39, 42, 56 Square types * Suitable for small-sized equipment application * RoHS Compliant product Autonics Tel: Fax: Bas nç Sensörleri (AE-SML-10, AE-SML-2) Teknik Özellikler; Ölçüm Aral : ± 0,1MPa ve 0,06MPa ile 200MPa aras ± 100 mbar ile 2000 bar aras Ç k fl Sinyali : 4-20mA (AE-SML-10 ) veya 0-10V ( AE-SML-20 ) Bas nç Ba lant s : G 1/4 E standartlar nda Elektrik Ba lant s : MVS DIN EN Besleme Gerilimi : V Direnç : 5K Ölçüm H z : >1ms Do ruluk : 0,5% - ( 0,2% Opsiyonel ) Koruma S n f : IP 65 Çal flma Ortam S c. : -40 C / C Gövde : Paslanmaz Çelik (O-ring veya silikon kullan lmam flt r) A rl k : 90 gr Kullanma Alanlar ; Pnömatik Sistemler, Hidrolik Sistemler, Hava So utma - Is tma Sistemleri, Test makineleri,endüstriyel Robotlar, Su Teknolojileri ALFA Elektronik Tel: Fax:

19 Haziran The Latest Generation of Bonfiglioli Parallel Shaft and Bevel Helical Gearboxes Radyo ve Televizyonlar n Takibi Pardus'a Emanet The development programme for new heavy duty gearboxes that BONFIGLI- OLI launched in 2005 when it released the HDP parallel shaft series in sizes 60 to 90 is receiving yet another boost today with the presentation of 5 new sizes in the HDP parallel shaft series and HDO bevel helical series. This expansion of the HDP and HDO series will permit Bonfiglioli to fulfil the needs of industrial applications demanding torque ratings of up to 75,000 Nm, an impressively high figure but, nevertheless, one that is commonly required in the mining, paper, wood and steel manufacturing industries, and many other processing industries. The latest sizes are a natural progression of a general design to which Bonfiglioli applies the most stringent specifications with a view to achieving maximum performance and quality and satisfying the most advanced standards in industry. The fact that Bonfiglioli's design objectives evidently match market demand has been confirmed by the excellent sales figures achieved by the first models in the HDP series which, just one year after their launch in 2005, have achieved a high and still growing volume of sales. The concept behind these heavy duty units has been successfully implemented through the use of high performance materials, carefully selected heat treatments and the most advanced modern design techniques. The result is a range of products that even the most experienced manufacturers will find hard to beat. Quite simply they set a new benchmark for the power transmission industry. Bonfiglioli has undertaken a great deal of research not only to ensure unrivalled performance but also to guarantee an extended working life for these new gearboxes and, hence, reduce their overall product costs. Extensive use was made of FEA (Finite Element Analysis) throughout the design process as well as MBS (Multi-Body Simulations) to ascertain the dynamic effects of stress transmitted between the various components of the gearbox. The result is enhanced structural rigidity and gear geometry for optimised load capacity and gear and bearing life. Noise emissions and vibrations too, have been kept to an absolute minimum by using structural simulations based on BEM (Boundary Element Method) analysis. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) taraf ndan gelifltirilen ve TÜB TAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araflt rma Enstitüsü (UEKAE) taraf ndan gerçeklefltirilecek olan Say sal Kay t, Arfliv ve Analiz Sistemi (SKAAS), kullan c bilgisayarlar ve sunucular için iflletim sistemi tercihini Pardus yönünde kulland. Kurulacak sistem ile Türkiye'de yay n yapan ulusal ve yerel 210 televizyon ve 860 radyo yay n n say sal ortamda Pardus arflivleyecek.. Sistemde yer alan 40 civar nda kullan - c ifl istasyonu yay nlar n analizi için kullan lacak. Kay t ve arfliv ifllevini ise 200 civar nda sunucu bilgisayar yürütecek. Bu bilgisayarlarda say sal yay n al c lar, kay t sistemleri ve veritaban servisleri çal flt r lacak. Herhangi bir kullan c n n iste- i ile belli bir gün ve saatte herhangi bir kanaldan ya da istasyondan yap lan yay - na an nda ulaflmak ve izlemek mümkün olabilecek. Proje planlamas na göre SKAAS kullan c ifl istasyonlar Pardus iflletim sistemi ile kullan ma al nacak. Mevcut Pardus Felis chaus sürümü SKAAS projesinin gereksindi i say sal yay n programlar ile güçlendirildi. SKAAS proje ekibi taraf ndan kurulumu yap lan sistemlerle ilgili olarak kullan c e itimleri de tamamland. SKAAS sunucu ifl istasyonlar nda ilk aflamada farkl Linux da t mlar kullan lacak olmakla birlikte, SKAAS proje ekibi orta vadede özel gereksinimleri sa land kça bu sistemleri de Pardus 2007 Sunucu kullanacak flekilde dönüfltürecekler. RTÜK taraf ndan gelifltirilen ve TÜB - TAK UEKAE taraf ndan gerçeklefltirilecek olan SKAAS ile ilgili sözleflme 21 fiubat 2007 tarihinde imzalanm flt. Türkiye'de radyo ve televizyon yay nc l alan nda karasal say sal televizyon deneme yay n na geçilmesiyle bafllayan teknolojik dönüflüme paralel olarak, RTÜK yay nlar izlemekte ve kaydetmekte kulland teknik sistemi yenileyece ini 2006 y l bafl nda ilan etmiflti. RTÜK merkezinde halen eski teknoloji kullan larak kaydedilen ve arflivlenen radyo ve televizyon yay nlar n n bundan böyle yeni kurulacak SKAAS ile arflivlenip, analiz edilecek. SKAAS Sistemi'nin devreye girmesiyle, Ankara'daki RTÜK merkezinde uydu, kablo ve karasal ortamdan al nan 100 televizyon ve 100 radyo yay n ile yurt çap ndaki 258 il ve ilçeden yay n yap lan toplam 210 televizyon ve 860 radyo yay n n n, yani tüm yay nlar n say sal ortamda kay t edilmesi, arflivlenmesi, izlenmesi ve analizi sa lanacak. Pardus 2007: Linux ailesinin önemli bir üyesi; Pardus, 2003 y l sonlar nda bafllat lan proje kapsam nda TÜB TAK UEKAE (Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araflt rma Enstitüsü) bünyesinde gelifltiriliyor. 14 kiflilik deneyimli ve yetkin bir çekirdek ekip eliyle gelifltirilen Pardus, dünyan n dört bir yan ndan destek veren 8'i yabanc 40 kadar gönüllü gelifltiricinin ve yüzlerce katk c n n deste iyle büyüyor. Pardus, bugün 'i aflan bilgisayar say s yla, Türkiye'nin en büyük Linux toplulu una sahip. Pardus tek bir CD üzerinde geliyor, ortalama dk. içerisinde bilgisayar n - za kuruluyor ve bir masaüstü kullan c s - n n gereksinim duyaca her türlü yaz l - m da içeriyor. Bir di er iflletim sisteminde ayr ca para ödeyerek sat n almak zorunda kalaca n z ofis, nternet, çokluortam, oyun ve grafik uygulamalar n n özgür alternatiflerini Pardus 2007 içinde bar nd r yor. Pardus'u yükledi inizde sisteminizde CD/DVD yaz c, geliflmifl grafik/resim düzenleme arac, görüntü/ses oynat c lar ve çok say da oyun kurulu geliyor. Tüm bu uygulamalara ek olarak, Pardus depolar nda bulunan ve say lar her geçen gün artan 1600 kadar yaz l m (paket), kullan c lara genifl bir uygulama yelpazesi sunuyor. Pardus'u di er iflletim sistemlerinden ay ran en önemli özelliklerden biri Zemberek yaz l m ile gelen Türkçe yaz m denetimi deste i. Ofis uygulamalar yan nda masaüstünde yer alan hemen her uygulamada ( nternet'te gezinirken, e-posta yazarken, sohbet ederken...) Türkçe denetimi yap labiliyor. Pardus 2007 ngilizce, Türkçe, Almanca, spanyolca ve Hollandaca dillerini kurulum aflamas ndan masaüstü ortam na kadar destekliyordu. fiimdi Pardus sürümüyle Brezilya Portekizcesi'ni de bafltan sona destekliyor!

20 20 Haziran 2007 ACS AC sürücü 1.1 kw kw güç aral nda DTC (Direct Torque Control) kontrol metodu ile mükemmel performans Start-up Assistant özelli i sayesinde kullan c ya yol göstererek kolay devreye alma Adaptive Programming 'in içerdi i lojik ve matematiksel bloklar ile temel PLC fonksiyonlar Küçülen boyutlar, montaj kolayl IP21 (standart), IP54 ya da IP55 (opsiyonel) koruma s - n flar Standart I/O'lar - 7 digital input (13'e geniflleyebilir) - 3 röle output (9'a geniflleyebilir) - 3 analog input (5'e geniflleyebilir) - 2 analog output (4'e geniflleyebilir) Profibus-DP, Modbus, DeviceNet,CANopen, Ethernet haberleflme modülleri Software kontrollü frenleme modülü, trim kontrol, uygulama makrolar (vinç, pompa&fan, extruder, spining&traverse) ve daha pek ço u... ABB OTOMASYON Tel: Fax: APC810 Automation PC with CoreTM Duo and CoreTM 2 Duo processors... B&R's newest industrial PC generation, the APC810, adds new products to the top of the performance range and is fully integrated in the Automation PC product line. The APC810 is based on the newest Intel CoreTM Duo technology. This technology combines two processor cores in one housing, resulting in a considerable boost in performance over processors with only one processor core. Even so, the power consumption of the CoreTM Duo processors is so low that the APC810 can be operated without a fan. The new PC infrastructure provides faster connection of peripheral devices. In addition to PCI slots, there are also PCI express slots. This new bus topology ensures very fast data throughput and can be used for graphic applications and image processing. Additionally, the APC810 supports serial ATA hard disks, which further increases performance. A gigabit Ethernet interface makes sure that data from external sources is also transferred at a high rate. Digital weekly/yearly timer, LE7M-2 Specifications * Weekly/Yearly control mode * DIN W72_H72mm * Power supply: AC V(50/60Hz) * LCD Display type * Number of Steps: Weekly mode - 48 Steps Yearly mode - 24 Steps * Settable holidays up to 12 (H.01 ~ H.12) * Individual 2 types of control outputs -SPDT (Single Pole Double Contact) * DIN Rail mounting for base plate Features * DST function (Daylight Saying Time) * Season switching mode * Yearly holiday mode * Able to check, modify, delete set individual unit of program * Extended control contact capacity (250VAC, 10A, Resistive load) Autonics Tel: Fax:

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions.

We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions. We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions. We offer you cost and competing advantages with our professional staff and the experience gained through

Detaylı

Endüstriyel Röleler ve Soketler Industrial Relays and Sockets

Endüstriyel Röleler ve Soketler Industrial Relays and Sockets Endüstriyel Röleler ve Soketler Endüstriyel Röleler ve Soketler RE Serisi Endüstriyel Röleler Genel Özellikler ve Teknik Bilgiler 03 8 ve 11 Pinli Endüstriyel Röleler 04 RE Series Industrial Relays General

Detaylı

Endüstriyel Röleler ve Soketler

Endüstriyel Röleler ve Soketler Endüstriyel Röleler ve Soketler Industrial Relays & Sockets Serisi Endüstriyel Röleler Genel Özellikler ve Teknik Bilgiler 03 Endüstriyel Röle Tipleri 04 Series Industrial Relays General Specifications

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

Eğitim Programı 2011. PLC /// HMI /// Network /// Frekans İnverteri Motion Control /// Servo Motor ///

Eğitim Programı 2011. PLC /// HMI /// Network /// Frekans İnverteri Motion Control /// Servo Motor /// Eğitim Programı 2011 PLC /// HMI /// Network /// Frekans İnverteri Motion Control /// Servo Motor /// TARİH SÜRE EĞİTİM YERİ FİYATI 12 Ocak 2011 1 Gün Frekans İnverteri 25-26 Ocak 2011 2 Gün Melsec F Serisi

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TÜRKİYE NİN İLK VE TEK DİŞLİSİZ ÇİFT MOTORLU OTOMATİK KAPI SİSTEMİ

TÜRKİYE NİN İLK VE TEK DİŞLİSİZ ÇİFT MOTORLU OTOMATİK KAPI SİSTEMİ TÜRKİYE NİN İLK VE TEK DİŞLİSİZ ÇİFT MOTORLU OTOMATİK KAPI SİSTEMİ TEKNİK ÖZELLİKLER 1- A Sınıfı Enerji Verimliliği A Class Energy Efficiency 2- İnce Mekanizma/Slim Mechanism Dar Alanlarda uygulama imkanı

Detaylı

Pacific LED Green Parking combine safety with savings

Pacific LED Green Parking combine safety with savings Lighting Pacific LED Green Parking combine safety with savings Pacific LED Green Parking Lighting is needed in parking garages to provide safety and guidance. However, because it is not possible to predict

Detaylı

2) İNVERTÖRLER a) On-Grid ( Şebeke Bağlı ) invertörler Görselleri. a1 - EA3KLPV/EA4KLPV/EA5KLPV a2- EA2KFPV / EA3KFPV. a1 -

2) İNVERTÖRLER a) On-Grid ( Şebeke Bağlı ) invertörler Görselleri. a1 - EA3KLPV/EA4KLPV/EA5KLPV a2- EA2KFPV / EA3KFPV. a1 - 2) İNVERTÖRLER a) On-Grid ( Şebeke Bağlı ) invertörler Görselleri a1 - EA3KLPV/EA4KLPV/EA5KLPV a2- EA2KFPV / EA3KFPV a3- EA4KDL/EA4K6DL/EA5KDL/EA6KDL a4- EA3KBU a5-ea10ktlpv/ea12ktlpv/ea15ktlpv A6- EA

Detaylı

VLT FC-102 Hvac Drive ile Optimize Performans. 1

VLT FC-102 Hvac Drive ile Optimize Performans.  1 VLT FC-102 Hvac Drive ile Optimize Performans www.naviga.com.tr 1 VLT 6000 cihaz karşılığı FC-102 HVAC işlerinde yeniden belirlenen standartlarla Havaalanı Otel Hastane Ofis Temiz oda M e r k e z i I s

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI SAYACLARI Monofaze Elektronik Elektrik Sayaçlar Aktif Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo ve Sipariş Kodları Teknik Resimler 1 2 3 Trifaze Elektronik Elektrik Sayaçlar FTS3D Aktif FTS3K Kombi (Aktif + Reaktif)

Detaylı

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH RIGHT CHOICE IN SAFE PRODUCTION PACKAGE STITCHING SYSTEMS Esas Olan Bize Olan Güveniniz What is Essential

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog HAKKIMIZDA Boro Makine Metal Sanayi Tic. Ltd. Şti olarak CLİNDAS markası

Detaylı

Dr. Aysın Yeltekin. EST Enerji

Dr. Aysın Yeltekin. EST Enerji Dr. Aysın Yeltekin EUREKA PROJELERİMİZ EUREKA, E!1770 St. Joseph 2000, EUREKA E!2007, Pack 2000 EUREKA E! 2659 ONE ECOPOWER, EUROSTARS EUREKA E!4720 PLUG and PACK St. Joseph 2000, EUREKA project, E!1770,

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU USER MANUAL

KULLANMA KILAVUZU USER MANUAL M-BUS MASTER PMM 30 KULLANMA KILAVUZU USER MANUAL PMM 30: M-BUS MASTER FOR UP TO 30 SLAVES M-BUS ÇEVİRİCİ 30 SAYACA KADAR AÇIKLAMALAR: DESCRIPTION: PMM 30 M-BUS çevirici 30 adet sayaca kadar sayaçların

Detaylı

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneider_tr n n n n n 3 4 5 6 B: Sepam 10 B serisi, aflırı yüklere, faz-faz hatalarına ve toprak hatalarına karfl koruma sa lar A: Sepam

Detaylı

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır.

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır. About Us Hakkımızda nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. It was founded at 2012. From its beginning, with local presence and international expert team, the company is

Detaylı

AÇIK ARABİRİMLER. FV sistemine ait verilerin bir açık veri protokolü üzerinden özel olarak işlenmesi.

AÇIK ARABİRİMLER. FV sistemine ait verilerin bir açık veri protokolü üzerinden özel olarak işlenmesi. AÇIK ARABİRİMLER Fronius Interface bileşenleri, (açık veri protokollü) seri bir arabirime sahiptir. Bu sayede FV sistem sahipleri sistem verilerini, örneğin bir web anasayfası içine almak için özel olarak

Detaylı

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129 24kV,630 Outdoor Switch Disconnector with rc Quenching Chamber (ELBI) IEC265-1 IEC 694 IEC 129 Type ELBI-HN (24kV,630,normal) Closed view Open view Type ELBI-HS (24kV,630,with fuse base) Closed view Open

Detaylı

Ek bilgi Internet:.../cecx

Ek bilgi Internet:.../cecx Modüler PLC ler CECX İki ürün versiyonu: CoDeSys tabanlı modüler PLC CoDeSys ve SofMotion tabanlı motion PLC Kolay konfigürasyon Otomatik modül algılaması Network de PLC yi bulmak için arama fonksiyonu

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

CNC MACH breakout board user manual V8 type

CNC MACH breakout board user manual V8 type CNC MACH breakout board user manual V8 type 1 Catalogue CNC Router breakout board V8 type user manual... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 1) Brief introduction:...3 2) Breakout board drawing:...4 3) Wiring:...5

Detaylı

Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu

Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu Optimization of Air Distribution in Waste Water Treatment Plants to Save Energy Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu Jan Talkenberger, Binder Group, Ulm, Germany

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

MSSQL Server 2000 Kurulumu

MSSQL Server 2000 Kurulumu MSSQL Server 2000 Kurulumu MSSQL Server 2000 Kurulumu ile ilgili işlem adımları Kurulum hazırlıkları : SQL Server 2000 in sistem ihtiyaçları gözden geçirilmelidir. Aşağıdaki tablo bu ürünün standart donanım

Detaylı

MEKANÝK AKSAM OTOMATÝK YAÐLAMA Yüksek hassasiyetli vidalý miller, lineer yataklar, sertleþtirilmiþ ve taþlanmýþ kramayer diþlilerde kalitesi dünyaca tanýnmýþ markalar seçilmiþtir. We use high-performance

Detaylı

LALE TULIP. Alçak Dikey Reyon / Semi-Vertical Multideck

LALE TULIP. Alçak Dikey Reyon / Semi-Vertical Multideck LALE TULIP LALE TULIP Alçak Dikey Reyon / Semi-Vertical Multideck Lale serisi zarif hatlarıyla mağazalarında şıklık ve kullanım kolaylığını ön plana çıkarmak isteyenler için ideal bir tercihtir. Ambalajlı

Detaylı

Say sal Koordinat okuma sistemleri

Say sal Koordinat okuma sistemleri Say sal Koordinat okuma sistemleri Magnescale Tel: +49 711 5858-777 E-Mail: smse-mp@eu.sony.com www.sonymanufacturing.com Güvenilir ölçme sistemleri-yüksek kalite ve daha fazla kâr Sony manyetik cetvelleri

Detaylı

Online teknik sayfa VISIC50SF TÜNEL SENSÖRLERI

Online teknik sayfa VISIC50SF TÜNEL SENSÖRLERI Online teknik sayfa VISIC50SF A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip VISIC50SF Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

B+C Sınıfı Parafudurlar Class B+C SPD for Power Supply Systems

B+C Sınıfı Parafudurlar Class B+C SPD for Power Supply Systems 25 RC / T N 75 RC LPZ 0 A - ve üzeri bölgelerdeki AG cihazların yıldırımlardan (0/) ve darbe gerilimlerinden (8/20) korunması amacıyla üretilmiş B+C sınıfı parafudur. GB 8802.-2002 / IEC 664-:998-02 standardına

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

PROMO RGB. Compact & Functional Kompakt ve Fonksiyonel

PROMO RGB. Compact & Functional Kompakt ve Fonksiyonel PROMO RGB Linear lighting profile system structural modules for LEDs, Polished aluminium body and polycarbonate diffuser provide great adaptability and allow use in almost any type of interior spaces.

Detaylı

Seviye Kontrol Flatörleri Level Control Float Switches

Seviye Kontrol Flatörleri Level Control Float Switches Seviye Kontrol Flatörleri Seviye Kontrol Flatörleri Serisi Seviye Kontrol Flatörleri Genel Özellikler ve Teknik Bilgiler 03 Boyutlar 05 Series Level Control Float Switches General Specifications and Technical

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

artık güç siz de! Now you have power! erdalozkanmakina.com

artık güç siz de! Now you have power! erdalozkanmakina.com artık güç siz de! Now you have power! ARABALI VİNÇ KEDİSİ Trolley Crane Hoist Özel Üretim Kaldırma Redüktörü Special Edition Lifting GearBox Elektro Manyetik Fren ElectroMagnetic Brake FEM Standartlarına

Detaylı

E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI

E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI C HAZIN TANIMI E-48 Serisi kontrol cihazlar ; aç k/kapal ve PID kontrol formlar nda, 48 x 48 mm ebatlar nda, geliflmifl yeni nesil mikrokontröler kullan larak tasar mlanm

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

DCAS NGP operatör panel

DCAS NGP operatör panel operatör panel 8739-70 OPERATÖR PANEL 8739-71 PLC MINI OPERATÖR PANEL 4 Adet PNP Input 2 Adet Relay Output 8739-72 PLC MINI II OPERATÖR PANEL 6 Adet PNP Input 4 Adet Relay Output 2 Adet NPN - PNP HSC Input

Detaylı

NE1A/DST1. DeviceNet Emniyet Sistemi

NE1A/DST1. DeviceNet Emniyet Sistemi DeviceNet Emniyet Sistemi Omron, 3 şekilde kullanılabilen DeviceNet uyumlu Emniyet Sistemi sunmaktadır: Tek başına kontrol cihazı, uzak I/O blokları ile genişletilebilir emniyet ağı veya DeviceNet ile

Detaylı

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE www.guvenckalip.com Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE 2018 Hakkımızda Güvenç Kalıp Sanayi 2003 yılında kurulmuş olup, plastik kalıp sektöründe

Detaylı

B LG SAYAR DENET ML KONTROL KAPAS TEM Z

B LG SAYAR DENET ML KONTROL KAPAS TEM Z Sistem bir merkezde tek merkezi bilgisayar üzerinden kontrol edilebildi i gibi, karmafl k kontrol ifllemleri için birden fazla Elimko Endüstriyel Bilgisayar ile Da t lm fl Kontrol (Distributed Control)

Detaylı

Y-0048. Fiber Optik Haberleşme Eğitim Seti Fiber Optic Communication Training Set

Y-0048. Fiber Optik Haberleşme Eğitim Seti Fiber Optic Communication Training Set Genel Özellikler General Specifications temel fiber optik modülasyon ve demodülasyon uygulamaların yapılabilmesi amacıyla tasarlanmış Ana Ünite ve 9 adet Uygulama Modülünden oluşmaktadır. Ana ünite üzerinde

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

IŞIK ĐZLEYEN ROBOT PROJESĐ LIGHT FOLLOWĐNG ROBOT PROJECT. Hasan ALTAŞ, Sinop Ünv. Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü, SĐNOP

IŞIK ĐZLEYEN ROBOT PROJESĐ LIGHT FOLLOWĐNG ROBOT PROJECT. Hasan ALTAŞ, Sinop Ünv. Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü, SĐNOP IŞIK ĐZLEYEN ROBOT PROJESĐ LIGHT FOLLOWĐNG ROBOT PROJECT Proje Yürütücüleri Hasan ALTAŞ, Sinop Ünv. Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü, SĐNOP Tayfun KOÇ, Sinop Ünv. Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü,

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Ürün Kataloğu Product catalogue

Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr HAKKIMIZDA ABOUT US ELC ALÜMİNYUM SAN. TİC. A.Ş. 40 yıllık metal üretim ve işleme tecrübesini alüminyum mamul üretimine aktarmak üzere,

Detaylı

24VDC Power girişine sahip 8 portlu 8x10/100/100Base- T(X) P.S.E Gigabit Ethernet Endüstriyel Switch

24VDC Power girişine sahip 8 portlu 8x10/100/100Base- T(X) P.S.E Gigabit Ethernet Endüstriyel Switch 24VDC Power girişine sahip 8 portlu 8x10/100/100Base- T(X) P.S.E Gigabit Ethernet Endüstriyel Switch Özellikler 8 adet 10/100/1000Base-T(X) PoE(P.S.E) port IEEE 802.3at protokolünü destekleyerek PoE ile

Detaylı

TIA PORTAL HMI Projelendirme Yaz l mlar

TIA PORTAL HMI Projelendirme Yaz l mlar TIA PORTAL HMI Projelendirme Yaz l mlar SIMATIC HMI Projelendirme Yaz l m SIMATIC WinCC V11 WinCC Basic V11 Basic paneller için projelendirme yaz l m Basic paneller, Comfort Paneller, Mobil Paneller, Panel/Multi

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

GGD GGD ISO 9001-14001-18001

GGD GGD ISO 9001-14001-18001 GGD GGD A 500-100 0 A GGD GGD ISO 9001-14001-18001 GGD 160-1000A IP55 GGD *160 A dan 1000A ya kadar genifl bir yelpazeye sahiptir. * Alüminyum gövdesi ile hafif, dekoratif ve sa lamd r. * letkenler Kalay

Detaylı

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı)

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) 1. LCD Grafik ekran. 2. Parlama (yanma) lambası. 3. Preset (ayarlar) düğmesi, bas değiştir, 4. Isıtma

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4 (2016) 634-639 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi Fotovoltaik Paneller İçin Güneş Takip Edebilen Basit Ve Ekonomik Bir Sistem

Detaylı

Sayfa 28-2. Sayfa 28-3

Sayfa 28-2. Sayfa 28-3 Sayfa -2 GENİŞLETME MODÜLLERİ EXP SERİSİ Dijital giriş ve çıkış Analog giriş ve çıkış PT100 sensörler için giriş İletişim modülleri (RS232, RS485, Ethernet, vs.) GSM/GPRS modem Saat takvimli veri depolama

Detaylı

Argemip 5746 Semineri Siemens Sunumu

Argemip 5746 Semineri Siemens Sunumu Ekim 2016 Argemip 5746 Semineri Siemens Sunumu Restricted Siemens AG 2015 siemens.com Key figures for fiscal 2015 Siemens at a glance Page 2 Restricted Siemens AG 2015 Global presence Page 3 Restricted

Detaylı

Koaksiyel Kablo Koruyucuları Coaxiel Cable Protectors

Koaksiyel Kablo Koruyucuları Coaxiel Cable Protectors RPD L4JY N LPZ O A -1 bölgesinde, 50Ω anten vb koaksiyel kablo sisitemleri için, GB 18802.21 / IEC 61643-2 standardı ile tasarlanmıştır. For protecting 50Ω coaxial system, appied in coaxial systems, cell

Detaylı

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda Say n Meslektafllar m z, Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda bafl döndürücü flekilde h zl ilerlemeler olmaktad r. Bu geliflmelerin en fazla oldu u

Detaylı

Dünya devinin gücünü hissedin

Dünya devinin gücünü hissedin Türkiye Distribütörü Feel the power of world giant Dünya devinin gücünü hissedin Yıllık üretim 110.000 adet Kapalı üretim alanı 7.000 m² 10msn hız İleri teknoloji Çevreci Annual capacity 110.000 pcs Building

Detaylı

PERFORMANS UYGUN F YAT

PERFORMANS UYGUN F YAT YÜKSEK Nisan 2011 PERFORMANS UYGUN F YAT * 76 TL fiyat ; PC 2210 A2 DC model Grundig masaüstü bilgisayar n Worldcard ile al mlar nda geçerlidir. Bu modelin peflin fiyat na 3 taksit fiyat 834 TL dir. Grundig

Detaylı

RedoMayer Makina ve Otomasyon

RedoMayer Makina ve Otomasyon RedoMayer Makina ve Otomasyon >Robotik Sistemler >PLC ve modülleri >Operatör Panelleri >Servo Motor ve Sürücüleri >Redüktörler >Encoderler www.redomayer.com RedoMayer Makina ve Otomasyon, 20 yılı aşan

Detaylı

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI I. ÖZET Is pompas hava kayna ndan ald enerjiiyi, tek veya çift kompresörlü ( monofaze & trifaze ) termodinamik çevrim ile do rudan kullan

Detaylı

ELEKTROSARF TELETEK HIRSIZ ALARM PANELİ FİYAT LİSTESİ 2017 Q1

ELEKTROSARF TELETEK HIRSIZ ALARM PANELİ FİYAT LİSTESİ 2017 Q1 ELEKTROSARF TELETEK HIRSIZ ALARM PANELİ FİYAT LİSTESİ 2017 Q1 Görsel Model Özellik Paneller Liste Fiyatı USD Eclipse8 Alarm kontrol paneli; 8 programlanabilir zon; 1 bölge; dijital komunikatör; plastik

Detaylı

Simit Sarayı / İstanbul

Simit Sarayı / İstanbul 366 Simit Sayı / İstanbul STRAIGHT STRAIGHT ailesi, değişebilen uzunlukları, farklı profil genişlikleri ve istenen yoğunlukta ışık verebilecek modülleri ile lineer aydınlatma ihtiyacına çözüm olacak şekilde

Detaylı

BL compact Fieldbus Station for PROFIBUS-DP 8 Configurable Digital Channels BLCDP-4M12MT-8XSG-PD

BL compact Fieldbus Station for PROFIBUS-DP 8 Configurable Digital Channels BLCDP-4M12MT-8XSG-PD On-Machine kompakt fieldbus I/O blokları PROFIBUS-DP slave 9.6 kbps 12 Mbps Two 5-pin, reverse-keyed M12 male receptacles for fieldbus connection 2 rotary coding switches for node-address IP 69K M12 I/O

Detaylı

YARDIMCI EKİPMANLAR / Auxiliary Equipments

YARDIMCI EKİPMANLAR / Auxiliary Equipments YARDIMCI EKİPMANLAR / Auxiliary Equipments BİLGİLENDİRME PANELLERİ-0802 INFORMATION PANELS-0802 Oteller, iş merkezleri, havuz işletmeleri, fabrikalar, üretim hatları vb yerlerde bilgilendirme amacıyla

Detaylı

nareks is an Electrical/Mechanical Contracting and Automation Engineering company.

nareks is an Electrical/Mechanical Contracting and Automation Engineering company. About Us Hakkımızda nareks is an Electrical/Mechanical Contracting and Automation Engineering company. It was founded at 2012. From its beginning, with local presence and international expert team, the

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

B Sınıfı Parafudurlar Class B SPD for Power Supply Systems

B Sınıfı Parafudurlar Class B SPD for Power Supply Systems -2 25 Serisi LPZ 0 A -1 ve üzeri bölgelerdeki AG cihazların yıldırımlardan (10/350) ve darbe gerilimlerinden (8/20) korunması amacıyla üretilmiş B sınıfı parafudur. GB 18802.1-2002 / IEC 61643-1:1998-02

Detaylı

MITEL IP TELEFON SİSTEMLERİ

MITEL IP TELEFON SİSTEMLERİ MITEL IP TELEFON SİSTEMLERİ ÜNVANI MERKEZ ADRESİ : KDZ ELEKTRONİK VE TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM SİST. A.Ş. : : Kavacık Mah.Çavuşbaşı Caddesi Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak.Mayıs Aptartmanı No:32 / 14 Kavacık

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4 (2016) 719-726 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi Akıllı Servo Sürücü ile Makina Otomasyonu Mesut ŞİRİNCAN *, Tarık ERFİDAN

Detaylı

ATEM. Zamanında ve etkin servis hizmetiyle size en yakın noktadayız.

ATEM. Zamanında ve etkin servis hizmetiyle size en yakın noktadayız. Zamanında ve etkin servis hizmetiyle size en yakın noktadayız. A U S T R I A ATEM www.eurocnc.com info@eurocnc.com MAKİNE OTOMASYON SAN. VE T İC. LT D. ŞTİ. Arı Sanayi Sitesi 1364. (Eski 585.) Sokak No:

Detaylı

- Tüm pompa ve fanlarla uyumlu - 0.25 kw den 30 kw ye kadar güç aral - En yüksek EMC s n f entegre RFI filtreleri

- Tüm pompa ve fanlarla uyumlu - 0.25 kw den 30 kw ye kadar güç aral - En yüksek EMC s n f entegre RFI filtreleri NXL Serisi Frekans nvertörleri Kullan c Dostu HVAC Frekans nvertörleri Honeywell müflteri memnuniyeti anketleri taraf ndan saptanan uzmanlar n ve teknisyenlerin gereksinimleri, NXL serisi frekans invertörleri

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

Akılda kalıcı sahneler

Akılda kalıcı sahneler Akılda kalıcı sahneler Autodesk 3ds Max Design 2012 yazılımı yeni render araçlarını sunar, geliştirilmiş iteratif iş akışı ve verimlilik sağlayan geliştirilmiş grafik çekirdeği. Bu sürüm ile, Autodesk

Detaylı

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi:

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi: Sponsorluk Dosyas Deste inizle Daha Güçlüyüz! lkini 2012 y l nda gerçeklefltirdi imiz ve 1300 den fazla kat l mc ya ev sahipli i yapt m z Uluslararas Gemi Brokerleri Yeme i nin ikincisini Bosphorus 2014

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ASTES ASANSÖR SAN. ve TİC. A.Ş.

ASTES ASANSÖR SAN. ve TİC. A.Ş. ASTES ASANSÖR SAN. ve TİC. A.Ş. ASANSÖR MAKİNALARI ELEVATOR MACHINES Bilgi Deneyim Yüksek teknoloji Know how Experience High-tech 13.000 m² alana sahip yeni tesisimizde en son teknoloji ve kalitede asansör

Detaylı

Unidrive M200. Distribütörler için mükemmel sürücü

Unidrive M200. Distribütörler için mükemmel sürücü Unidrive M200 Distribütörler için mükemmel sürücü Control Techniques hareket kontrolü teknolojisinde küresel bir lider Control Techniques, endüstriyel uygulamalara yönelik hareket kontrolü teknolojisi

Detaylı

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION www.adaset.com www.adaset.com MİSYONUMUZ Şirketimizin sürekli gelişen organizasyon yapısı içinde daha kaliteli ürün ve hizmet vermesini sağlamak ve modern yönetim anlayışıyla yeniliklere imza atan, global

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

%100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans Tel:

%100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans Tel: www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans AYKO 65 AYKO 600 TEK KADEMELİ KOMPRESÖRLER SINGLE STAGE RECIPROCATING AIR COMPRESSORS AZİZ AYDIN KOMPRESÖR Aziz Aydın kompresör

Detaylı

MEDIUM VOLTAGE HIGH VOLTAGE CAPACITOR BANKS ORTA GERİLİM YÜKSEK GERİLİM KONDANSATÖR BANKLARI

MEDIUM VOLTAGE HIGH VOLTAGE CAPACITOR BANKS ORTA GERİLİM YÜKSEK GERİLİM KONDANSATÖR BANKLARI MEDIUM VOLTAGE HIGH VOLTAGE CAPACITOR BANKS ORTA GERİLİM YÜKSEK GERİLİM KONDANSATÖR BANKLARI OPEN RACK SUBSTATION BANK AÇIK RAF TRAFO MERKEZİ BANKI MEDIUM VOLTAGE PAD MOUNTED CAPACITOR BANKS ORTA GERİLİM

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

AYDIN KOMPRESÖR. En Yüksek Performans. En Zor Şartlarda. www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT

AYDIN KOMPRESÖR. En Yüksek Performans. En Zor Şartlarda. www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT AYDIN KOMPRESÖR www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans AYDIN KOMPRESÖR Aydın kompresör ;0 yılı aşkın kompresör sektöründeki tecrübesinin ardından 2001 yılı temmuz

Detaylı

Ürün Broşürü Product Brochure

Ürün Broşürü Product Brochure Ürün Broşürü Product Brochure 09 2015 Kabiliyetlerimiz Capabilities Ar-Ge - ÜRÜN GELIŞTIRME R&D - PRODUCT DEVELOPMENT Dişli, mil, rulman ömrü gibi tüm mühendislik hesaplamaları güvenilirliği dünyaca kabul

Detaylı

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar Kolayca bağlanın Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar %100 Schneider Electric e özel Acti 9: Daha fazla verimlilik Artık tesisimizdeki her katta, üretim alanında,

Detaylı

1-Dikili Tip Panolar (Standing Type Panelboards) Dikili Tip Kaynaklı Çok Amaçlı Panolar 04

1-Dikili Tip Panolar (Standing Type Panelboards) Dikili Tip Kaynaklı Çok Amaçlı Panolar 04 İÇİNDEKİLER (INDEX) 1-Dikili Tip Panolar (Standing Type Panelboards) Dikili Tip Kaynaklı Çok Amaçlı Panolar 04 (Standing Type Welded Panelboards) Dikili Tip Modüler Çok Amaçlı Panolar 04 (Standing Type

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ LED LIGHTING SYSTEMS

LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ LED LIGHTING SYSTEMS LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ LED LIGHTING SYSTEMS >0.9 Hg Pb LED LIGHTING SOLUTIONS ÖZEL ÇÖZÜMLER SPECIALS PLANK SİSTEMLER PLANK SYSTEMS 02 BAFFLE LED 03 04 05 PLANK LINE 1 PLANK LINE 4 PLANK LINE 2 TILE

Detaylı

SKF. Teknik Bilgiler. Çal flma S cakl : maks. C +85 Koruma Sınıfı : SKF IP68 SKF1A IP68 Anma flletme Gerilimi Ue : 250 V AC

SKF. Teknik Bilgiler. Çal flma S cakl : maks. C +85 Koruma Sınıfı : SKF IP68 SKF1A IP68 Anma flletme Gerilimi Ue : 250 V AC SKF Serisi Seviye Kontrol Flatörleri Basit montaj ve kullan m özellikleri stenilen çal flma mesafesini a rl k parças ile ayarlayabilme imkan Özgün tasar m ile suya karfl tamamen izole edilmifl Mikro siviçli

Detaylı