Dönem: 20 Yasama Yılı: 2

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dönem: 20 Yasama Yılı: 2"

Transkript

1 Dönem: 20 Yasama Yılı: 2 T.B.M.M. (S. Sayısı: 248) Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını inceleme Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Ünitelerinin 1996 Yılı Faaliyetleri Hakkında içtüzüğün 177 ve Müteakip Maddeleri Gereğince Yaptığı Denetimle İlgili Rapor (5/13) T.B.M.M. Hesaplanın İnceleme Komisyonu Raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi 4, T.B.M.M. Hesaplarını İnceleme Komisyonu. Karar No. : 1 'Sayi.-A.0Ll.HEK/60 Esas No.: 5/13 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA T.B.M. Meclisi İçtüzüğünün 117 nci maddesi ve müteakip maddeler gereğince T.B.M. Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonumuzun denetim, gözetim, bütçe tatbikatı sondaj usulü ile eşya sayımı, demirbaş tadadı ve birim amirlerince yapılan görüşmeler sonucu Satınalma Komisyon Başkanlığı, Mal Saymanlığı, Basımevi Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Ulaştırma Şube Müdürlüğü, Parlamenter Hizmetleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Eğitim ve Yönetim Müdürlüğü, Muhasebe Müdürlüğü ile Millî Saray, Köşk ve Kasırlarda yapılan çalışmalarımız hususundaki Komisyonumuz görüş ve temennileri ekte sunulmuştur. Arz ederim. T.B.M. MECLİSİ 1996 MALÎ YILI BÜTÇESİNİN HARCAMA GENEL GÖRÜNÜMÜ 1996 Malî Yılında T.B.M.Meclisi Bütçesinde (Genel Yönetim, Destek Hizmetleri, Güvenlik Hizmetleri, Yasama Hizmetleri 'Millî Saraylar dahil') Bütçe Kanunu ile toplam TL. ödenek verilmiş. Yasal % 5 tenzil ile yıl içinde yapılan dahili ve harici aktarmalardan sonra yıl sonu genel ödenek toplamı TL. ulaşmış yıl sonu itibariyle TL. harcanmış, kalan TL. olmuştur. Genel Yönetim Hizmetleri için 1996 Malî Yılında bütçe kanunu ile TL. ödenek verilmiş yasal % 5 kesinti ve yıl içinde yapılan dahili ve harici aktarmalardan sonra yıl sonu genel toplamı TL. olmuş. Yıl sonu itibariyle bu ödeneğin TL. harcanmış, kalan TL. olmuştur. Destek Hizmetlerini oluşturan Muhafız Taburu 1984 yılından itibaren personel giderleri ve yollukları 1983 yılında çıkarılan 2919 sayılı Teşkilat Yasası ile Millî Savunma Bakanlığına devredilmiştir. Diğer Hizmetleri; T.B.M.Meclisi bütçesinden karşılanmakta olup 1996 Bütçe Ödeneği TL. olup % 5 kesinti ile TL. harcanmıştır. Güvenlik Hizmetleri için 1996 Bütçe Ödeneği TL. % 5 kesinti ile harcanan miktar TL. olmuş TL. kalmıştır. Yasama Hizmetleri için 1996 Bütçe Ödeneği TL. olup TL. ilave edilerek TL. ulaşmıştır. Bu miktarın TL. har-

2 - 2 - canmış. Bu progrmdaki ödenekten; milletvekillerinin ödenek ve yollukları kendilerinin ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin yurtiçi ve yurtdışı tedavileri, üyelerin Parlamentolararası İşbirliği Teşkilatı toplantı yollukları ayrıca Sayın Meclis Başkanı ve beraberinde giden üyelerin yurtdışı ve yurtiçi harcırahları, eski üyeler ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin her türlü yurtiçi ve yurtdışı tedavi giderleri ödenmesi gerçekleşmiştir. 900 Transfer Programında 1996 Malî Yılı için Bütçe Kanunu ile TL. ödenek ayrılmış % 5 kesinti iç ve dış aktarmadan sonra yıl sonu Genel Ödenek Harcaması TL. olmuş, TL. kalmıştır. Bu programdaki ödenekten kamulaştırma işlemlerinin yapılması, memurların yemeğine yardım, geçen yılların borçlarının karşılanması gerçekleştirilmiştir.. ' " ' ' ' 990 Özel Ödeneklere ilişkin hizmetlerin yürütülmesi harcama kalemine 1996 Malî Yılı bütçe ödeneğinden TL. ayrılmış bunun tamamı harcanmıştır. Ayrıca Geçici İşçi Ücretleri için 1996 Bütçe Ödeneği TL. verilmiş. Bunun TL. harcanmış, TL. kaldığı görülmüştür. SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ İçtüzüğümüzün 177 nci maddesi gereğince Saymanlık Müdürlüğünün 3'er aylık raporlarla ilgili yapılan denetimler sonucunda 1995 yılından beri Saymanlık Müdürlüğü bilgisayar ortamında çalışmakta ve daha önce elde tutulan; , Yevmiye Defteri, Bütçe Gideri Defteri, Ödeme Emirleri Defteri, Banka Defteri, Bütçe İçi Avans Defteri, Bütçe Dışı Avans Defteri, Kişi Borçları Defteri, Emekli Kesenekleri, Emanetler Defteri, Bütçe Emanetleri, Ödenecek Çek Defteri, Bütçe Gelirleri Defteri tamamen bilgisayarlı ortamda tutulmaktadır. Bilgisayarlı ortamda çalışma, 3671 sayılı Yasanın yürürlüğe girmesinden sonra eski ve yeni milletvekillerinin ve bakmakla yükümlü olduklarının tedavisi ve tazminatlar ile ilgili işlemlerin de mevcut işlere ilavesiyle yıllık 50 OOO'in üzerine çıkan işlem hacminin hızlı ve sağlıklı bir. şekilde hizmet verilmesinde büyük yarar sağlamıştır. Bilgi İşlem sisteminde evrak takibi için alınan 2 bilgisayarın, program eksikliği yüzünden işlerliğe geçirilemediği ilgililerce bu konuda zorluklar yaşandığı; bu programlar tamamlandığında Saymanlık Müdürlüğünün işinin daha kolaylaşacağı, zamandan kazanılacağı ifade edilmiştir. Eski ve yeni milletvekillerinin ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler ile personel ve personelin bakmakla yükümlü bulunduğu kişiler toplamı 'dur. Bunun eski ve yeni milletvekili ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler ise personel ve bakmakla yükümlü bulunduğu kişilerdir. Bu kadar çok kişinin de oldukça astronomik rakamlara ulaşan tedavi ve ilaç masrafları olmaktadır. Özel hastane ve ilaç faturalarının özellikle iyi incelemeye alındığı usulüne uygun olmayan faturaların düzeltildiği ifade edilmiştir. Yeni çıkan Tedavi Yönetmeliğine göre suistimalleri önlemek açısından daha kısıtlayıcı kararlar alındığı ifade edilmiştir.

3 - 3 - Komisyon olarak; T.B.M.Meclisi yeni üyeler ile personel ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin ilaç temininde dışardaki eczanelerle (SSK, T.S.K. ve Bağ.Kur gibi) anlaşma yapılması; Anlaşma dışı eczane faturalarının ödenmemesini; Ayrıca T.B.M.Meclisi eczanesinde alınan % 20 ilaç tutarının kaldırılmasını; dışarı eczanelerden alımın caydırıcılığı bakımından yarar görmekteyiz. Başkanlığın takdirine sunarız. BÜTÇE VE MALİYE MÜDÜRLÜĞÜ T.B.M.M. İçtüzüğünün 176 ncı maddesine göre T.B.M.M. İdare Amirlerince hazırlanan T.B.M.M. Bütçe Tasarısının hazırlık safhasındaki tüm sekreterya görevini yürütmektedir. Bu görevler bir önceki yıla ait Kati Hesabın altı aylık başlangıç ödeneği, yıl sonu ödeneğinin ve harcamalarının işlenmesi, Başbakanlık ve Maliye Bakanlığının bütçe esasları dahilinde, tüm birimlerden gelen teklifler incelenerek bütçe rakamının tespiti ile tasarının Basımevinde basımını yaptırmak T.B.M.M. Başkanlık Divanına ve Plan Bütçe Komisyonuna sevk hakkındaki yazıları tanzim etmek; Kanunlaşarak yürürlüğe giren Bütçe Kanununa ait harcamaları yapmak; Bu harcamalar yapılırken birimlerden gelen teklifleri; birirnlerin Bütçe Kanunu hazırlanırken yapmış oldukları teklifler ve karşılaştırmak; Uygun ise Olur'a sunmak. Çıkan Olur'u Satınalma Komisyon Başkanlığına göndermek. Satınalma Komisyonundan gelen mal ve hizmet alımlarına ilişkin fatura ve diğer belgelerin kontrolü yapıldıktan sonra ödemenin yapılabilmesi için Saymanlık Müdürlüğüne göndermek. Bütçe Müdürlüğünürı görevlerindendir. T.B.M.Meclisinde bulunan telefon, fax, çağrı cihazı, mobil telefon, fonotel ve telesekreterin yıllık abonmanlarını, telefon ödemelerini yapmak, bu ödemeler 1996 yılı içine 1993 tarih 44 sayılı Başkanlık Divanı Kararma uygun olarak yapılmıştır. 25 Aralık 1996 tarih ve 33 sayılı Karar gereği telefon yönetmeliği değişmiş; yeni uygulama "T.M.M.M. kampusu içinde milletvekillerinin çalışma odaları ile sekreteryasınâ tahsis edilen telefonlara ait bir yıllık şehiriçi ve şehirlerarası telefon konuşma ve yurtiçi fonotel ücretlerinin toplam giderleri milletvekili maaşının o yılın Aralık ayı ödenek ve yolluk net tutarı toplamını geçemez. Geçmesi halinde farkın ilgili milletvekillerinin. müteakip sene Ocak ayı maaşından kesilmesi ayrıca yurtdışı telefon ücreti ile fonotel ücretlerinin tamamının ilgili milletvekili tarafından ödenmesi kararı alınmıştır." Bu uygulama 1 Ocak 1997 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Bütçe ve Maliye Müdürlüğü 1996 yılı içinde 5627 adet tahakkuk yapımı gerçekleştiğini 1995 yılı içinde bu rakamın 4648 olduğu ifade edilmiştir. Buna göre 1996 yılı içinde tahakkuk müzakkerelerinde % 21.0,6 artış olduğu görülmüştür yılı harcamalarında en büyük ödeme Genel Kurulun yenilenmesi işi için yapılmıştır. Bunun için TL. kati ödeme yapılmış 27 Ocak itibariyle de TL. bakiye kredisi mevcut olduğu ifade edilmiştir. Yine 1996 yılı içinde yapımı halen sürmekte olan milletvekili lojmanları için TL. kati ödeme yapılmış, 27 Ocak 1997 tarihi itibariyle TL. bakiye kredi kaldığı ifade edilmiştir. SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞI Satınalma Komisyon Başkanlığı T.B.M.Meclisi önemli birimlerinden biridir. Satınalma Komisyon Başkanı, Saymanlık Müdürlüğü ve görevlendirdiği 1 müdür yardımcısı vekili, 1 şef ve 12 memur ile çalışmaktadır sayılı T.B.M.Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununa göre T.B.M.M. Satınalma Komisyonu T.B.M.Meclisi tüm birimleri ile milletvekili ve personel lojmanlarının ihtiyacı olan her türlü döşeme, demirbaş, mefruşat, büro malzemesi ve makinaları, kırtasiye baskı ve yayınla ilgili

4 malzemeleri, sağlık araç ve gereç ile ilaç alımlarını, ulaştırma araç ve gereç yedek parça alımları ve onarımları personele verilen giyecek eşyalarının, mevcut binaların bakım ve onarımı için ihtiyaç, duy ulan inşaat ve teknik malzemeyi, akaryakıt alımlarını gayrimenkul kiralanması yurtiçi ve yurtdışında yapılan milletlerarası toplantılarda programın organizasyonu ile ilgili her türlü hizmet ve malzeme alımları ile hizmetin gereği, satınalma ve taşınma işlemleri ile ilgili hizmetlerin yerine getirildiği ifade edilmiştir. Yukarıda sözü edilen hizmetler için yapılan malzeme alımları 2886 sayılı Yasa ile 1050 sayılı Yasaya uygun bir şekilde öncelikle Resmi Kuruluşlar İktisadî Devlet Teşekkülleri ve bunlara bağlı yan kuruluşlardan, bunların dışındaki malzemeler ise genellikle kapalı teklif almak veya doğrudan fabrikalarından ve imalatçı firmasından pazarlık yapılmak sureti ile en uygun bedelle zamanında satınalınmaktadır Malî Yılı içinde 3673 ayrı alımın yapıldığı; Bu alımlarla ilgili hükümler çerçevesinde özel, kamu kuruluşlarından ve dış piyasadan gerekli araştırmalar yapılarak satın alma işlemi yapıldığı ifade edilmiştir. ULAŞTIRMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ T.B.M.Meclisi Başkanlık Divanı Üyeleri, Komisyon Başkanlıkları Geçici Komisyonlar ve çeşitli ünitelere tahsis edilen; ayrıca T.B.M.Meclisi hizmetlerinde kullanılmak amacıyla alınan araçların sayılarının artması nedeni ile Ulaştırma Şube Müdürlüğü hali hazırda 167 personel ve 148 araçla hizmet görmektedir. Ulaştırma Şube Müdürlüğü gerek personel gerekse iş kapasitesi bakımından Şube Müdürlüğünün konumunu aşmış olduğu belirtilmiştir. Ayrıca-ilgililerden alınan bilgilerce Ulaştırma Şube Müdürlüğü emrindeki araçların durum ve modelleri bakımından gözden geçirilmesi gerektiği, 5 yılını doldurmuş araçların tespitinin yapılması, makama uygun olmayan araçların geri hizmete alınması gerektiği ifade edilmiştir. Koltuk ambarlarından araçların acil ihtiyaçlarında kullanılmak üzere yedek parçaları mevcuttur. Burada her araca ait bir defter tutulduğu yedek parça giriş ve çıkışlarında Karteks Sistemi uygulandığı belirtilmiştir Malî Yılı içinde Ulaştırma Şube Müdürlüğünü TL. akaryakıt, TL. onarım ve yedek parça harcama olduğu ifade edilmiştir, PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ T.B.M.Meclisi dahil bahçeler, Başbakanlık Konutu, Personel Lojmanları vb. ihtiyaçlar nede-. niyle ortaya çıkacak yeşil alanları peyzaj mimarisi ve prensiplerine göre planlayıp düzenlemek, düzenlenmiş yeşil alanların devamlılığını sağlamak amacıyla her türlü bakım-idame ve koruma görevlerini yerine getirmek. T.B.M.Meclisine ait yeşil alanlar ile binalar dahilindeki bitkilendirme ve çiçeklendirme ihtiyaçlarına binaen kurulmuş bulunan üretim bölümünde toplam m 2 serada bin fidanlık dahili ve açık alanlarda ise bin adet kesme vazoluk çiçek üretilerek makam odalarıyla resmi kabul ve törenlerde kullanılmış, ihtiyaç fazlası da satış yoluyla değerlendirilmiştir. Buna göre; üretim fazlası saksı bitkisi kesme çiçek ve mevsimlik fideler satışından 1995 Malî Yılı satışın TL Malî Yılı satışını TL. T.B.M.Meclis Vakfına gelir sağlandığı ifade edilmiştir. Park ve Bahçeler Müdürlüğü yöneticileri ile çalışanlarına teşekkür ediyor başarılar diliyoruz.

5 DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ Dış İlişkiler Müdürlüğü, dış ilişkilerinin düzenlenmesi ile ilgili 3620 sayılı Kanuna bağlı olarak görev yapmaktadır. T.B.M.Meclisi parlamenterlerinden oluşan 6 asil grup (Bunlar NATO, Kuzey Atlantik Asamblesi, Avrupa Birliği, Parlamentolararası Birlik, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Asamblesi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) Bu grupların yılda en az 4 defa olmak üzere toplantıları olmaktadır. Bu gruptaki üyeler vû onlara refakat eden kişilerin harcırahları, gidiş dönüş uçak biletleri, konaklama işlemleri, ayrıca Türkiye'de yapılan toplantı organizasyonları, gelen katılımcıların konaklama, bazı hallerde araç kiralama, verilen davetler; bunların dışında parlamentolararası Başkanlık seviyesinde ilişkiler söz konusu olduğunda bu konukların karşılanması, konaklaması, ulaşım, verilecek hediyelerin organizasyonun Dış İlişkiler Müdürlüğünce organize edildiği ifade edilmiştir.. Yetkililerce verilen bilgilerde Müdürlüğün daha verimli çalışabilmesi açısından mevcut personelden en az 10 kişi alınarak; buna karşılık resmi görüşmelerde ve siyasî, ekonomik konularda yazılı ve sözlü tercüme yapabilecek düzeyde İngilizce dilinde 3 Almanca ve Fransızca dilinde en az 1 personele ihtiyaç duyulduğu; bu ihtiyacın, yurtdışına giden T.B.M.Meclisi heyetleri ve T.B.M.Meclisinin konuğu olarak ülkemizi ziyaret eden yabancı heyetler sözkonusu olduğu zaman gerekli olduğu ifade edilmiştir. Başkanlığın takdirine sunuyoruz. EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.B.M.Meclisi Eğitim Müdürlüğü Başkanlık Divanının 16 Mayıs 1984 tarih ve 19 sayılı Karan ile kabul edilen T.B.M.M. Memurları Eğitim Yönetmeliğinin 28 Şubat 1991 tarih ve 77 sayılı Kararı ile Yönetmeliğin Eğitim Kurulunun kuruluşu ile ilgili fıkrası değiştirilmiştir. Daha önce Eğitim Kurulu T.B.M.M. Genel Sekreteri veya yetki vereceği Genel Sekreter Yardımcısının Başkanlığınde diğer Genel Sekreter Yardımcıları, Personel Eğitimi ve Yönetimi Müdürlüğü ile Personel ve Özlük İşleri Müdüründen oluşmakta iken; bu değişiklikle Eğitim Kurulu, T.B.M.Meclis Başkanlık Makamının onayı ile belirlenen dört üyeden oluşmaktadır. Kurumumuzda hizmetin daha etkin, süratli ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi amacıyla çeşitli görevlerde çalışan personele yönelik olarak düzenlenen eğitim faaliyetlerine 1996 yılında da devam edilmiştir. Eğitimin, hizmetlerde verimliliğin artırılması yönünde etkili olabilmesi eğitim ihtiyacının tespit edilerek, bu ihtiyaçlara uygun programlar hazırlanmasına bağlıdır yılı eğitim programının hazırlanmasında öncelikle eğitimin yapılabileceği dershane ile personelin kadroları çalıştıkları birimler, öğrenimleri daha önceki eğitim programlarına katılma durumları gözönünde tutulmuştur yılı Eğitim Programında amaç aşağıda belirtilen biçimde tespit edilmiştir. 1. Personele gerekli bilgi beceri ve tutumları kazandırmak, 2. Personelin nitelik, nicelik ve verimliliğini artırmak, 3. Personelin mevzuat ve teknolojide meydana gelen değişme ve gelişmelere uyumunu sağlamak, 4. Kurumda yetkili haberleşme, insan ilişkileri işbirliği ve koordinasyonunu geliştirmek, 5. Personelin göreve ilişkin olumlu duygu ve düşünce geliştirmesini sağlamak ve personelde görev, yetki, sorumluluk bilincini yerleştirmek, 6. Kontrol ve denetim yükünü azaltmak,

6 - 6 - : 7. Personelin yetenek ve yeterliliklerini belirtmek ve istenilen yönde geliştirmek, 8. Personel hareketlerini, devamsızlık, uyuşmazlık ve disiplin olayının azaltılmasını sağlamak yılı Eğitim Programları 2 şekilde uygulanmıştır. - Kurum içi Eğitim Programları: 1. a) Aday Memurlar Temel Eğitimi, b) Millî Saraylar Daire Başkanlığı Aday Memurlar Temel Eğitim Programı. 2. Üst Düzey Yöneticiler Yönetim Semineri, 3. Bilgisayar Kursları, 4. Saymanlık Mevzuatı Semineri, 5. Temizlik Eğitim Semineri. V - Kurum dışı Eğitim Faaliyetleri: 1. İngilizce Dil Eğitimi, 2. Hizmet İçi Eğitim Programları. Personel Eğitim ve Yönetim Müdürlüğü 1996 Malî Yılında yer alan bu hizmetler karşılığı, harcama kalemi olarak toplam TL. bütçe ayrılmış. Bunun TL.'si çalışma karşılıkları, TL.'si müşavir firma ve kişilere ödeme, TL. makina, teçhizat demirbaş, taşıt bakımı TL. diğer hizmet alımları, 42 Q TL. kırtasiye baskı ve yayın gideri TL. özel malzeme alımları olarak belirlenmiştir yılı Eğitim Programında öncelikle ivedi eğitim ihtiyaçlarına yer verilmiş, eğitim ortamının sınırlılığı göz önünde tutulmuştur. Daha önceki yıllarda hizmet içi eğitimler 8 dershane ile 2 salonda sayın milletvekilleri ve personel eğitim programında kullanılırken, bugün bu sayı l'e düşmüştür. Eğitime dışarıdan gelen öğretim üyelerine oda ile ders araç gereçlerinin konacağı yer verilmesinin 1996 yılı eğitim programında sınırlayıcı etken olduğu belirtilmiştir. BASIMEVİ MÜDÜRLÜĞÜ T.B.M. Meclisi Basımevi Müdürlüğü Genel Sekreterliğin iş bölümü çerçevesinde yasama hizmetlerini yönlendiren Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığına bağlı bir birim olarak görevini sürdürmektedir. T.B.M. Meclisi Basımevi Müdürlüğüne ait makine ve teçhizat, çağımızın baskı teknolojisine uygun olarak, 1987 bütçe yılından itibaren süregelen bir yatırım programı çerçevesinde kısım, kısım yenilenmiş olup, bugün modern teknolojiye uygun olarak yukarıda belirtmiş olduğumuz hizmetleri % 90 oranında ofset sistemi ile basabilen bir makine parkına sahip duruma gelmiştir. Önümüzdeki yıllarda da bütçe imkânları nispetinde yenilenme sürecine devam edileceği ve tamamen ofset sisteme geçilmiş olacağı yetkililerce belirtilmiştir. Basımevinde yapılan işlerin muhteviyatı; 1. Yasama ile ilgili tüm baskı ve cilt işleri, - 2. T.B.M.M. îdarî Teşkilatı birimlerinin ihtiyaç duyduğu baskı ve cilt işleri, 3. T.B.M.M. Kültür Sanat ve Yayın Kurulu Başkanlığının baskı ve cilt işleri, 4. Basın ve Halkla İlişkiler Büdürlüğünün baskı ve cilt işleri, 5. Millî Saraylar Daire Başkanlığına ait baskı ve cilt işleri,

7 Türk Parlamento Tarihi Grubu yayınlarının baskı ve cilt işleri, 7. T.B.M.M. Vakfı yayınlarının baskı ve cilt işleri, 8. Yasama ile ilgili işler (gündemler, gelen kağıtlar, geçen tutanak özetleri, kanun tasarı ve teklifleri, tutanak dergileri), Bu tutanaklara ait fihristler, yıllık fihristler, kanun dergisi, genel ve katma bütçe taşanları, Di- lekçe Karma Komisyonu raporları, Hesaplan İnceleme Komisyonu raporları. 9. T.B.M.M. Albümü, telefon rehberleri, 10. Milletvekillerinin bayram ve yılbaşı kartları ile kartvizit, bloknotlarının baskı ve cilt işleri gibi oldukça yoğun bir iş hacmine sahip olduğu gözlenmiştir. Ayrıca, Millî Saraylar Daire Başkanlığının hazırlanan saray, köşk ve kasırlarımıza ait kitap, broşür, kartpostal gibi tanıtıcı yayınlar itinalı ve titiz bir çalışma ile çok renkli olarak Basımevi Müdürlüğümüzde basılmakta olup bu konuda milyonlarca lira tasarruf edildiği gözlenmiştir. Bu işler için gereken malzemeler Satınalma Komisyonu Başkanlığınca temin edilerek Müdürlüğe teslim edilmektedir. T.B.M.M. İdare Teşkilat bünyesince devam eden bilgisayar ağı otomasyonu tamamlandığında bu ünitenin çalışmaları daha rantabl, daha süratli ve dolayısıyla daha ekonomik olacaktır.- Matbaa işlerinde çalışan personelin işin gereği olarak ağır şartlarda çalıştıkları, buna mukabil çalışan mevcut personelden bir kısmının fiili hizmet zammı almakta olduğu aynı görevi yapan diğer bir kısım personelin bu zammı almadığı ve bu eşitliğin sağlanması gerektiği, ayrıca 1996 yılında emekli olan kalifiye personelin yerine vasıfsız personel alınmış olduğu kalifiye eleman konusunda büyük sıkıntı çekildiği ilgililerce ifade edilmiştir. Ayrıca, Komisyonca büyük kolaylık sağlanacağı kanaatiyle bilgisayar hizmetini bu Müdürlüğümüzde de hayata geçirilme gerekliliğine inanmaktayız. Başkanlığın takdirine sunarız. Basımevi Müdürlüğü yöneticileri ve çalışanlarına teşekkür ediyor ve başarılar diliyoruz. PARLAMENTER HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Parlamenter Hizmetler Müdürlüğü 2919 sayılı T.B.M.M. Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununa göre yasamadan sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığına bağlı Genel Evrak-Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet vermektedir. Parlamenter Hizmetleri Müdürlüğünün görevi ise 2919 sayılı T.B.M.M. Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununun çerçevesinde yasama organı üyelerine sekreterya hizmeti vermek. Milletvekillerinin ziyaretçileri ile ilgilenmek görüşmelerini sağlamak ve makamca verilen diğer görevleri yerine getirmektir. Bu birimde yapılan görüşmelerde 550 milletvekiline eksiksiz hizmet verebilmek için tüm milletvekillerine görev ayrımı yapılmadan Halkla İlişkiler binalarında bir oda tahsisi yapılması, bilindiği üzere milletvekillerinin sayısında artış olması sebebiyle oda sıkıntısı yaşanmakta olduğu, ayrıca sekreterya hizmetlerinin daha sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için Müdürlüğe sekreterlik eğitimi almış, deneyimli ve hizmete uygun genç elemanların görevlendirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Yasama üyeleri ve kurum personelinin günlük ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla lokanta, çayocağı, çamaşırhane, terzihane, berber ve lostra hizmetlerini yürütmektedir.

8 Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün görevleri içerisinde lokanta hizmetleri oldukça geniş ve ağırlıklı bir yer tutmaktadır. T.B.M.Meclisi kampusu içinde 5 adet lokanta bulunmaktadır. Lokantaların gelir ve giderleri birbirinden tamamen ayn olarak muhasebeleştirilmekte olup her bir lokanta için ayrı bilanço esasına göre defter tutulmaktadır. Emtia alımları her lokantanın kendi Döner Sermayesi imkânları ile yapılmaktadır. Çay ocakları Ana Binada 12, Halkla ilişkiler Binası (A+B) 16, personel binasında 5 olmak üzere toplam 33 adettir. İncelemelerimiz sonucunda ve yetkililerden aldığımız bilgiler doğrultusunda bu hizmetlerde eleman sıkıntısı çekilmekte özellikle çay ocaklarında bu sıkıntı oldukça fazla olduğu gözlenmiştir. Sayın üyelere ve personele daha sağlıklı ve çağdaş bir hizmet sunulabilmesi için eleman takviyesine ihtiyaç duyulmakta olduğu ifade edilmiştir. T.B.M.MECLİSİ VAKFI T.B.M.Meclisi İçtüzüğünde Meclis Vakfı ile ilgili bir hüktjm olmaması nedeniyle bu ünitede denetim yapılamamıştır. T.B.M.Meclisi Vakfının ne şekilde ve nereye harcama yaptığı Komisyonumuzca denetlenmelidir. Zira Vakıf, personel dahil her türlü imkândan yararlanmaktadır. Yeni İçtüzük çıkartılırken Meclis Vakfının ne şekilde denetleneceğinin bir hükme bağlanmasında yarar görmekteyiz. Başkanlığın bilgilerine saygıyla arz ederiz. SONUÇOLARAK 1996 Malî Yılı Bütçe tatbikatı ile ilgili olarak yapmış olduğumuz çalışmalarımızın özetini arz etmiş bulunuyoruz. İçtüzüğümüzün inci maddeleri gereğince T.B.M.Meclisi Genel Kuruluna sunulmak üzere Başkanlığımıza saygılarımızla sunulmuştur. Komisyon Başkanı M. Alton Karapasaöğlu Bursa Kâtip Mustafa Köylü İsparta Üye Süleyman Hatinoğlu Artvin Üye Mehmet Moğultay İstanbul..,;, Başkanvekili Haluk Yıldız Kastamonu Denetçi Hacı Filiz Kırıkkale Üye İsmail Coşar Çankırı Üye Cihan Yazar Manisa

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015 STRATEJiK PLAN 2011-2015 SUNUŞ Vilayetler Hizmet Birliği, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ile belirlenmiş görev ve sorumluluklarını kurulduğu tarihten itibaren üstün hizmet anlayışı içerisinde

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine

Detaylı

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kayseri-2014 1 Üst Yönetici Sunuşu Üniversitemiz 21 Temmuz 2010 tarih ve 27648 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6005 Sayılı

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ TESPİT VE DEĞERLENDİME FORMU

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ TESPİT VE DEĞERLENDİME FORMU KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ TESPİT VE DEĞERLENDİME FORMU ARAŞTIRMA, PLÂNLAMA VE KOORDİNASYON KURULU BAŞKANLIĞI Saklama Süresi Sıra No Malzemenin Adı ve Konusu

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015 TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015 (Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulunun 07.08.2007 tarih ve 19/396 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, zaman

Detaylı

Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu

Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu BURSA KESTEL BELEDİYESİ Kestel İlçesi Bursa merkezinde Osmangazi,Yıldırım,Nilüfer,Gemlik Gürsu,Mudanya ile birlikte 7 merkez ilçe olarak Bursa Büyükşehir

Detaylı

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLER İ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BÖLÜM: ŞEMA NO: İDARİ

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 Yılı Performans Programı Ekim 2013 1 2 BAKAN SUNUŞU Anayasamızda açıkça öngörüldüğü üzere devletin görevlerinden olan düzenli şehirleşmeyi

Detaylı

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi

Detaylı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Başbakanı M. Cahit KIRAÇ İzmir Valisi Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kaan PEKER Bayraklı Kaymakamı Hasan KARABAĞ Makina Mühendisi

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge

1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge _ 416 1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) Kanun No. Kabul Tarihi 3512 23. 12.1988 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler ı BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 21 Eylül 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29126 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI KONU BAŞLIKLARI 375 SAYILI KHK UYGULAMASI Döner sermaye işletmelerinde ek ödeme işlemleri 666 sayılı KHK uygulaması 657

Detaylı

Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin İŞ ÇIKTISI

Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin İŞ ÇIKTISI BİRİM İŞ UNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKAN REKTÖRLÜK EMİR ALACAĞI MAKAM REKTÖR, REKTÖR YARDIMCILARI TEMEL GÖREVLERİ Fakülte ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Dekan, Kurullara

Detaylı

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 1 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...11 I - GENEL BİLGİLER... 13 A - VİZYON, MİSYON

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI Bütçe Daire Başkanlığı Ankara 2015 1 2 3 4 İÇİNDEKİLER 1. 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL

Detaylı

4 : 3/6/2011 KHK-643/1

4 : 3/6/2011 KHK-643/1 6439 BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA 174 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE 13/12/1983 GÜN VE 174 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI. FAALiYET RAPORU 2012

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI. FAALiYET RAPORU 2012 T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI FAALiYET RAPORU 2012 T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI FAALiYET RAPORU 2012 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan 2013 BAKAN

Detaylı

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde No Sayfa No 1. Amaç... 1 2. Kapsam... 1 3. Dayanak...

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU FAALİYET RAPORU ( 04 ) CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI

Detaylı

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü Uzm. Ş. Özgün ÇITAK(Kapak Tasarımı) 2 SUNUŞ Tüm paydaşlarımızın

Detaylı

STRATEJİK PLANI 2014-2018

STRATEJİK PLANI 2014-2018 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ARALIK -2012 TRABZON BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Çağımız uluslararası toplumun birbiriyle çok daha sıkı ilişkiler içinde olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2011 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER i Sayfa No 3 A. MİSYON VE VİZYON 4 A.1.MİSYON 4 A.2. VİSYON 4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 5 B.1. ÜNİVERSİTE ORGANLARI

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü harcama

Detaylı

İçindekiler BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MALİ İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN REHBER

İçindekiler BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MALİ İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN REHBER Sayfa0 İçindekiler BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MALİ İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN REHBER 1. TANIMLAR...1 2. MEVZUAT...3 3. BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN ÖZEL HESABA AKTARILMASI...4 4. ÖZEL HESAPTAN YAPILACAK HARCAMALAR...4

Detaylı

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Esaslar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Görev ve yetkileri

Detaylı