Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi"

Transkript

1 IBF 101 İktisada Giriş Piyasa ve Fiyat, Talep fonksiyonu, arz fonksiyonu, Kayıtsızlık eğrileri ve bütçe eğrileri ile tüketici dengesi, Eş ürün eğrileri ve eş maliyet eğrileri ile üretici dengesi, Azalan verimler yasası ve analizi, Tam Rekabet Piyasası, Monopol Piyasa, Eksik Rekabet Piyasaları, Tarımsal Piyasalar, Devletin Tarımsal Fiyatlara Müdahalesi, Para Arzı ve Para Talebi, Milli Gelir ve İstihdam, Dış Ticaret, Genel Değerlendirme. ISL 101 İşletmeye Giriş-1 İşletme, Girişimci, Yönetici Kavramları, İşletmenin Kurulması, Küreselleşen Dünyada İşletmeler, İşletmelerde Planlama- Organizasyon, İşletmelerde Yürütme-Denetleme, Örnek Olay ve Grup Çalışması, İşletmelerde İKY, Örnek Olay ve Grup Çalışması, İşletmelerde Finans Yönetimi, İşletmelerde Üretim Yönetimi, İşletmelerde Pazarlama Yönetimi, İşletmelerde SosyalSorumluluklar ve Etik, İşletmelerde Yeni Gelişmeler ISL 102 İşletmeye Giriş-1I İşletme, Girişimci, Yönetici Kavramları, İşletmenin Kurulması, Küreselleşen Dünyada İşletmeler, İşletmelerde Planlama- Organizasyon, İşletmelerde Yürütme-Denetleme, Örnek Olay ve Grup Çalışması, İşletmelerde İKY, Örnek Olay ve Grup Çalışması, İşletmelerde Finans Yönetimi, İşletmelerde Üretim Yönetimi, İşletmelerde Pazarlama Yönetimi, İşletmelerde SosyalSorumluluklar ve Etik, İşletmelerde Yeni Gelişmeler IBF 104 Sosyolojiye Giriş Sosyolojinin Tanımı - Teorik Yaklaşımlar; Tarihsel Değişim; Günlük Hayat; Yaşam Evreleri ve Sosyalleşme; Sosyal Sınıflar ve Yoksulluk; Küresel Eşitsizlik; Etnisite ve Göç; Din; Medya ISL 105 Akademik Okuma ve Yazma okuma, yazma, dinleme, konuşma ve not alma derinlemesine çalışılacaktır. Farklı alanlarda deneme türünde örnekler incelenecek ve yazdırılacaktır. IBF 106 Hukuka Giriş Hukukun kaynakları ve gelişmesi, hukukun temel kavramları,hukuk düzeni, yasama,yürütme ve yargı güçleri,hukuk ve anayasa, haklar ve hürriyetler. ISL 103 Muhasebe- I Muhasebe ile ilgili temel kavramları, aktif pasif hesapları, bu hesapların işleyiş kurallarını, finansal tablolardan bilanço ve gelir tablosu düzenleyebilme ile ilgili ilkeleri, öğrencilere kazandırabilmektir. Bu derste; Muhasebenin tanını, tarihsel gelişimi, kapsamı, muhasebenin bölümleri, Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, Bilançonun tanımı, bilanço eşitliği, hesap kavramı, aktif hesaplar, pasif hesaplar ve bu hesapların işleyiş kuralları, çift taraflı kayıt yöntemi, varlık hesapları (dönen varlıklar, duran varlıklar), Kaynak hesapları

2 ISL 104 Muhasebe- II Alacaklar alacak senetleri reeskontu; Stoklar, Birden çok yıla ait insaat ve onarım işleri; Duran varlıklar, uzun vadeli alacaklar; Uzun vadeli Alacaklar; Mali Duran Varlıklar; Amortismana Tabi Varlıklar, maddi duran varlıklar; Maddi duran Varlıklar; Özel tükenmeye tabi Varlıklar; Kaynakların izlenmesinde ortak özellikler, Kısa vadeli yabancı kaynaklar; Uzun Vadeli yabancı kaynaklar; Özkaynaklar; Gelir tablosu hesapları ve işleyişleri ENF 101 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Bilgisayarı Tanıtıcı Bilgiler; Bilgisayarların sınıflandırılması ve sistemin oluşturan birimler; İşletim sistemlerini tanıtıcı bilgiler; MS-DOS işletim sistemi; Windows İşletim Sistemi; Donatılar; Word Temel Bilgiler; Word Dosya ve Düzen Menüsü; Word Görünüm ve Ekle Menüsü; Word Biçim ve Araçlar Menüsü; Word Tablo ve Pencere Menüsü; Metin Yazılarını değiştirme; Metin silme, kopyalama ve taşıma işlemi ISL 106 İşletme Enformatiği MS Excel Veri girişi; MS Excel Çalışma Sayfaları; MS Excel Hücre, satır ve sütun ekleme; MS Excel Grafikler; MS Powerpoint Menüler AIB 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi- I Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersini okumanın gerekliliği; İnkılâp kavramı ve Atatürk; Türk İnkılâbı öncesi gelişmeler: Avrupa'daki gelişmeler, Osmanlı Devleti ve yenilik hareketleri, Tanzimat ve Meşrutiyet denemeleri, Fikir Hareketleri; Devleti Yıkan Savaşlar :Trablusgarp ve Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı; Montros Mütarekesi :Mütareke bahanesiyle yapılan işgâller, İşgâller karşısında tutum; Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Milleti'ni Teşkilatlandırması : Mustafa Kemal Atatürk'ün kişilik özellikleri, Mustafa Kemal Atatürk'ün görevleri, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışı, Amasya Genelgesi, Kongreler; Misâk-ı Millî, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Millî Mücâdele'ye karşı hareketler; Kuvâ-yı Millîye ve cepheleri; Sevr dayatması : Sevr'e karşı Türk Milleti'nin varlık mücâdelesi, Düzenli Ordu Dönemi: İnönü Savaşları, Londra Konferansı, Sakarya Muharebesi, Büyük Taarruz, Millî Mücâdele Dönemi Türk Dış Politikası; Antlaşmalar Dönemi:Mudanya Ateşkes Antlaşması, Lozan Barış Antlaşması. AIB 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi- II Cumhuriyetin kurulması için yapılan hazırlıklar: Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyetin ilânı; Cumhuriyete Yönelik Tehditler; Milliyetçilik: Atatürk ün tarih ve dil anlayışı, Atatürk e göre Türk millî eğitimin esasları, Atatürk ün millet ve kültür anlayışı; Laiklik: Halifelik ve halifeliğin kaldırılması, Tekke ve zaviyelerin kaldırılması, Atatürk ve din, Laiklik; Halkçılık: Sosyal alandaki inkılâplar, Halkçılık; Devletçilik: İktisadi alandaki inkılâplar (İzmir iktisat kongresi ve kararları); İnkılâpçılık: Hukuki alanda yapılan inkılâplar, Anayasa hareketleri, İnkılâpçılık; Ara İmtihan; Dış politika: Mustafa Kemal Atatürk ün dış politika esasları, Lozan ın bıraktığı meselelerin çözümü; Milletlerarası birlikler: Milletler cemiyetinin kuruluşu, Balkan antantı, Sadabat paktı; II. Dünya savaşı öncesinde Türkiye Avrupa münasebetleri; II. Dünya savaşı sonrası Türkiye; Kıbrıs meselesi ve Türk Yunan ilişkileri; Türkiye ye yönelik tehditler: Atatürk ilke ve inkılâplarına yönelik tehditler, Üniter devlet yapısına yönelik tehditler.

3 TDB 101 Türk Dili- I Dilin tanımı ve tarifi; Dilcilik çalışmaları; Dillerin tasnifi; Türk dilinin kullanım alanları; Türk dilinin gelişimi ve ilk eserler; Konuşma dili, yazı dili, lehçe, şive, ağız; Ana hatlarıyla dil bilgisi; Ses bilgisi; Kelime bilgisi; Cümle bilgisi. TDB 102 Türk Dili- II Sözlü anlatım türleri: hitabet, sempozyum, konferans; sözlü anlatım türleri: tartışma, panel, yazışmalar: mektup, dilekçe; bilimsel yazıların hazırlanmasında uygulanacak kurallar; bilimsel yazılar ve çalışmalar: konferans, bildiri, rapor, dizin, kaynakça; uygulamalı çalışmalar. YDB 101 Yabancı Dil- I (İngilizce) YDB 102 Yabancı Dil- II (İngilizce) İngilizce I dersinin amacı öğrencilere günlük ve akademik hayatlarında gerek duyacakları temel İngilizce bilgisinikazandırmaktır. Bu derste İngiliz dilinin temel dilbilgisi yapı ve kurallarının kavratılmasının yanı sıra öğrencilerin konuşma, yazma, okuma ve dinleme becerileri geliştirilir. Dönem içinde işlenecek konular, to be fiili, iyelik eki ve zamirleri, sıklık zarfları, have / has got, belirtme edatları, have to, can / can t, there is / there are, some / any, sayılabilen ve sayılamay an isimler, how much / how many, nesnel zamirler, zamanlar (geniş zaman, geçmiş zaman) ve düzenli / düzensiz fiillerdir İngilizce II dersinin amacı öğrencilerin İngilizce I dersinde edindikleri bilgi ve becerilerini pekiştirerek, bir üst seviyede dilbilgisi ve dil becerilini kazandırmaktır. Bu derste öğrenciler İngilizce nin temel kurallarını öğrenmeye devam ederken, konuşma, yazma, dinleme ve okuma becerilerinin geliştirilmesi için öğrencilere bölümleriyle ilgili materyaller temin edilir. Dönem içinde işlenecek konular; belgisiz zamirler, karşılaştırma sıfatları, sıfatların üstünlük dereceleri, yardımcı fiiller (must / mustn t, should / shouldn t), ever / yet / just / already, zarflar ve zamanlardır ( şimdiki zaman, gelecek zaman: will / going to, yakın geçmiş zaman). ISL 201 Mikro İktisat Faydanın Ölçülebilirlik Problei Ve Tercih Sırasının Saptanması-Eşmarjinal Fayda İlkesi Ve Tüketici Dengesi-Farksızlık Analizi; Tüketicinin Gelirinde, Tercihlerinde, Malların Fiyatındaki Değişme; Piyasa Talebi Analizi Talebi Etkileyen Söz Konusu Malın Fiyatı Dışındaki Faktörlerin Değişmesi Gelir Ve İkame Esneklikleri; Üretim Fonksiyonu Ve Verim Analizi- Endüşük Maliyette Üretim-Maliyet Teorisi-Arz Analizi; Tam Rekabet Piyasa Dengesi; Aksak Rekabetin Ortaya Çıkış Nedenleri-Firma Dengesi-Tam Rekabet Piyasasında Firma Dengesi; Eksik Rekabet Piyasaları; Fiyat Teorisine Eleştiri;Üretim Faktörlerinin Fiyatlanması; Genel Denge Ve Refah Ekonomisi ISL 202 Makro İktisat Ulusal gelir ve ulusal muhasebe sistemi, Klasik, Neo-Klasik makro model, Keynesçi modeller, Monetarizm, yeni klasikler, yeni Keynesçiler gibi konuları irdelenmektedir.

4 ISL 203 İşletme Matematiği Permutasyon ve Kombinasyon; Finans Matematiği; Eşitlikler ve Eşitsizlikler; Lineer Fonksiyonlar ve İşletme Uygulamaları; Lineer olmayan Fonksiyonlar ve İşletme Uygulamaları; Limit ve Süreklilik; Türev ve Uygulamaları; Çok değişkenli fonksiyonlar; Vektör ve Matrisler; İşletme Uygulamaları; Doğrusal Programlama ISL 204 Ticaret Hukuku Ticari İşletme kavramı, Ticari İş ve Ticari İşlere Bağlı Sonuçlar; Tacir Sıfatı ve Tacir Olmanın Sonuçları; Ticaret Ünvanı,İşletme Adı, Marka, Haksız Rekabet; Ticari defterler, Ticaret Sicili, Cari Hesap; Tacir Yardımcıları; Ortaklık (Şirket) ve Unsurları, Ortaklıkların Sınıflandırması; Adi Ortaklık; Anonim Ortaklık; Limited Ortaklık; Kıymetli Evrak Hukuku ISL 205 Yönetim Yönetim ile ilgili Temel Kavramlar; Yönetsel Düzeyler ve Beceriler; Misyon ve Vizyon Kavramları; Yönetsel Düşüncenin Tarihsel Gelişimi; Değişim Yönetim Teknikleri; Planlama İşlevi; Örgütleme İşlevi; İnsan Kaynakları İşlevi; Yöneltme işlevi; Eşgüdümleme ve Denetim işlevi; Karar Verme ve Karar Vermenin Özellikleri; İletişim ve Türleri ISL 206 Örgütsel Davranış Örgütsel Davranışa Giriş ve Temel Kavramlar ve Örgütlerde Farklılıklar; Tutumlar ve İş tatmini; duygular ve Modlar; Kişilik ve Değerler; Algı ve Bireysel Karar Verme; Motivasyon: Kavramlar ve Uygulamalar; Gruplar ve Takımlar; İletişim Liderlik; Güç ve Politika; Çatışma ve Müzakere; Örgütsel Yapılar ve Tasarım; Örgütsel Kültür; Örgütsel Değişim ve Örgütsel Davranışta Yeni Ufuklar ISL 207 İstatistik I Veri tanımı ve frekans grafikleri; Merkezi Temayül Ölçütleri: Ortalama, Medyan ve Mod; Dağılım Ölçütleri; İhtimal hesapları; Binomial dağılım; Normal dağılım; t-dağılımı; Kalite kontrolu uygulamaları; Poisson dağılımı; İstatistikte örnekleme ISL 208 İstatistik II Güven aralığı, örnekleme ve uygun örnek sayısı hesabı; Hipotez testleri; Lineer Regresyon; İstatistiki tahmin yöntemleri; İstatistiki kalite kontrol haritaları tasarımı; İstatistikte bilgisayar uygulamaları; F- dağılımı ve ANOVA(varyans analizi) ISL 209 Pazarlama Yönetimi Modern pazarlama anlayışı; Pazarlama yönetimi kavramı, stratejik planlama ve pazarlama planlaması; Pazarlama kararlarını etkileyen çevresel faktörlerin analizi; Pazarlama bilgi sistemi ve pazarlama araştırması; Pazar türleri, tüketiciler ve örgütsel pazarların özellikleri; Pazar bölümlendirme ve hedef pazar seçimi; Mal kararları; Fiyat kararları; Dağıtım kararları; Tutundurma kararları; Hizmet pazarlaması; Pazarlamada örgütleme ve denetim; Uluslar arası pazarlama ve internet ortamında pazarlama.

5 ISL 210 İşletmelerde İletişim İletişim Kavramı, Tanımı, Önemi, Özellikleri, İletişimin Fonksiyonları, İletişim Süreci ve Unsurları, İletişimin Sınıflandırılması, Sözlü İletişim ve Sözsüz İletişim, Yazılı İletişim, Örgütsel İletişim, İletişim Engelleri ve İletişim Engellerinin Giderilmesi, Örgüt dışı İletişim ISL 211 Envanter Bilanço Envanterin Kapsamı; Bilanço ve Gelir Tablosu; Stoklarda Değerleme; Stok Kartları; Tekdüzen Hesap Planı; Tekdüzen Hesap Planı Açıklamaları; Karşılık Ayrılması, Reeskont Hesaplanması; Amortisman Yöntemleri ve Hesaplanması; Dönen Varlıklarda Dönem Sonu İşlemleri; Duran Varlıklarda Dönem Sonu İşlemleri; Kısa ve Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklarda Dönem Sonu İşlemleri; Maliyet Hesaplarında Dönem Sonu İşlemleri; Gelir Tablosu Hesaplarında Dönem Sonu İşlemleri; Temel Finansal Tabloların Düzenlenmesi ve Okunması ISL 212 Mali Tablolar Analizi Finansal kararlar ve muhasebe bilgisi; Muhasebe bilgi kullanıcıları; Gelir Tablosu ve Bilanço; Fon akım tablosunun kaynağı ve kullanımı, nakit akım tablosu; Finansal tabloların analizinin anlamı ve önemi; Doğru kaynakların tespiti ve temini, kaynakların doğru varlıklar için kullanımı ve varlıkların karlılık için etkin bir şekilde kullanımı; Finansal analiz tip ve çeşitleri; Finansal analiz teknikleri; Finansal analiz sonuçlarının yorumlanması; Yatay analiz; Dikey analiz, trend analizi; Rasyo (oran) analizi. ISL 213 Borçlar Hukuku Borcun Kaynakları, Akitten Doğan Borçlar, Aktin Kurulması, Geçersizlik, Muvazaa, Aktin iptali, Gabin, Haksiz Fiilden Doğan Borçlar, Sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlar, Borçların ifası, Temerrüt, Borçların Nev ileri, Alacağın Temliki ve Borcun Nakli, Borcun Sona Erme Halleri. ISL 214 Şirketler Muhasebesi Adi, şahıs ve sermaye şirketlerine ilişkin genel bilgiler ve şirketlerin farklılıkları, şirketlerin kuruluş ve tasfiye işlemleri, adi ve şahıs şirketlerinde yeni ortak alınması, eski ortağın ayrılması, kâr dağıtımı; sermaye şirketlerinde kâr dağıtımı, şirketlerin kuruluşu, tasfiyesi, kâr dağıtımı ve şirkete ortak alınması, ortağın çıkarılması işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtlarının düzenlenmesi konuları incelenir. ISL 215 Üretim Sistemleri Kapasite Planlaması; Tamir bakım planlaması; İş analizleri; Üretim planlama ve kontrol; Kalite kontrolu; İstatiksel kalite kontrol yöntemleri; Ücret yönetimi; üretkenlik. ISL 216 Vergi Hukuku Vergi hukukunun temel kavram ve ilkelerinin aktarılması ile bu kavram ve ilkelerin ışığında Türk Vergi sisteminde yer alan her bir verginin ayrı ayrı irdelenmesi ve çağdaş vergi sistemleri açısından değerlendirilmesi.

6 ISL 217 Halkla İlişkiler Çağdaş işletmelerde yeni bir güç ve işlev olarak halkla ilişkilerin yeri, önemi ve gelişimi. Halkla ilişkilerde amaçlar ve te mel ilkeler. Halkla ilişkilerin örgütlenmesi: Halkla ilişkiler biriminin genel organizasyon içindeki yeri, halkla ilişkiler biriminin örgütsel yapısı, halkla ilişkiler uzmanlarında bulunması gereken özellikler. İş yerinde halkla ilişkiler açısından bulunması gereken özellikler. Halkla ilişkiler yönetimi. İşletmelerde halkla ilişkiler politikasında hedef kitle. Halkla ilişkilerde kullanılan iletişim araçları. *** ISL 218 İş İngilizcesi ISL 219 İşletme Okumaları İşletme bilimin tarihsel gelişimi incelenmesi kapsamında İşletme alanına ilişkin temel kaynakların okutulması. ISL 220 Marka Yönetimi Bu dersin amacı öğrencileri bir marka ve değerleri bütününü yönetecek araçları kullanacak şekilde eğitmektir. Ders özellikle yönetim tarafına odaklanarak en yeni marka teorilerini pratikle birleştirecektir. Derste işlenecek konulardan bazıları marka bilinirliği, marka imajı, pazarlama karmasını doğru kullanarak marka değeri yaratmak ve bu marka değerini ölçmektir. ISL 221 Yönetim Bilişim Sistemleri Yönetim Bilişim Sistemi kavramı, bilgi işlem kavramında geleneksel yaklaşım, örgütlerde bilişim sistemlerinin stratejik rolü, bilişim sistemlerinin önemi, gerekliliği, kurulması, aşamaları, bilgiye ulaşma, özetleme, saklama ve sunma, kullanım alanları, karar verme, işletme ve yönetim fonksiyonlarına etkisi, karşılıklı etkileşimi, bilişim sistemlerinde güvenlik ve kontrol, uluslararası iletişim sistemleri. ISL 222 Hizmet Pazarlaması Mallar ve hizmetler arasındaki temel farklar, hizmet sektörüne genel bakış, hizmet pazarlamasında tüketici satın alma karar süreci. Hizmet teslim süreci, hizmetlerin fiyatlandırılması, hizmet iletişim karması geliştirilmesi, firmanın fiziksel varlıkları, müşterinin ve çalışanların yönetimini içeren hizmet stratejisi, müşteri tatminin tanımı ve ölçümü, hizmet başarısızlıkları ve iyileştirme stratejileri ISL 223 Yabancı Dil ISL 224 Yabancı Dil

7 ISL 301 Finansal Yönetim I Finansal analiz ve planlama, nakit, alacak, stok ve işletme sermayesi yönetimi, sabit varlık yönetimi, dividant politikasını içeren uzun vadeli finansman kaynakları, sermaye yapısı ve firma değerlemesi,sermaye maliyeti, *** ISL 302 Finansal Yönetim II ISL 303 Üretim Yönetimi Üretim sistemlerinin çeşit ve fonksiyonları, üretim sistem tipinin belirlenmesi, kapasite planlaması, fabrika içi yerleşim planlaması, iş düzenleme, iş ölçümleri, üretim planlama teknikleri ve proje yönetimi teknikleri. ISL 304 İnsan Kaynakları Yönetimi İnsan kaynakları yönetiminin gelişimi ve işlevleri, insan kaynakları planlaması, iş analizi ve tasarımı, personel bulma ve seçme, yerleştirme süreci, işe alıştırma, eğitim; yetiştirme ve geliştirme, kariyer planlama, performans değerlendirme, ücretlendirme ve ödüllendirme, iletişim, motivasyon ve liderlik geliştirme ISL 305 Maliyet Muhasebesi Temel maliyet kavramları, maliyetlerin çeşitli yönlerden ayrımlanması, üretim giderleri ve muhasebeleştirilmesi, Maliyet sistemleri, maliyet hesaplamalarında fire ve özürlü mamuller sorunu, müşterek mamuller, miktar dengesi, fiyatlandırma yöntemleri ve muhasebeleştirilmesi ISL 306 Maliyet Muhasebesi-II ISL 307 Girişimcilik Temel maliyet kavramları, maliyetlerin çeşitli yönlerden ayrımlanması, üretim giderleri ve muhasebeleştirilmesi, Maliyet sistemleri, maliyet hesaplamalarında fire ve özürlü mamuller sorunu, müşterek mamuller, miktar dengesi, fiyatlandırma yöntemleri ve muhasebeleştirilmesi Girişim ve girişimcilik kavramları, tarihsel gelişimi, girişimcilik nitelikleri, yaratıcılık, yenilikçilik ve risk, girişimsel risk üstlenmenin yolları, girişimcilik ve kültür, e-girişimcilik, iç girişimcilik ve kadın girişimcilik, global bakış açısıyla girişimcilik, girişimcilikte planlama fonksiyonu ISL 308 Araştırma Yöntemleri Teori ve Araştırma İlişkisi, Bilimsel Yazım Kuralları, Araştırma Amaçlarının Belirlenmesi, Model Kurma, Araştırma Dizaynı, Analiz Yöntemi Seçimi, Kalitatif Analiz Yöntemleri, Kantitatif Analiz Yöntemleri, Araştırma Raporunun Hazırlanması.

8 ISL 311 Örgüt Teorileri Örgüt kuramlarına giriş ve temel kavramlar, örgüt kuramlarına duyulan ihtiyacın nedenleri ve örgüt teorilerinin tarihsel süreç içindeki gelişimi, klasik örgüt kuramının temelleri, ortaya çıkış ve gelişim dinamikleri, neo-klasik örgüt kuramının temelleri, ortaya çıkış ve gelişim dinamikleri, modern örgüt kuramının temelleri, ortaya çıkış ve gelişim dinamikleri, ortaya çıkış ve gelişim dinamikleri, örgüt iktisadı, kaynak bağımlılığı yaklaşımı: örgüt çevre ilişkilerinin yönetimi, örgütsel ekoloji yaklaşımı: örgüt toplulukları ve çevresel ayıklanma, kurumsallık teorileri: kurumsalcı geleneğin kökenleri ve temelleri, örgüt kuramında alternatif yaklaşımlar ve kaos teorisi, örgüt kuramlarının bütüncül perspektif içinde değerlendirilmesi. ISL 312 Avrupa Birliği Avrupa Birliği siyasal kurumlarının ortaya çıkması ve dönüşümü, Avrupa Birliği kurumları arasındaki ilişkiler; karar verme sürecinde farklı kurumların rolü, Avrupa Birliği karar-alma sürecinde kurallar ve prosedürler; danışma, rıza ve ortak karar alma prosedürlerinin ayrıntılı incelenmesi ve örneklenmesi. ISL 313 Yeni Ürün Geliştirme Bu dersin amacı ürün, yeni ürün ve yeni ürün geliştirme yönetimi konularında aydınlatmak, teorik bilgiler vermek, bu konunun örgütsel stratejik yönetimdeki yerinin ve diğer işletme fonksiyonlarıyla ve dış ortam faktörleriyle eşgüdümünün anlaşılmasını sağlamaktır. ISL 314 Yatırım Proje Analizi Yatırım projelerinin düzenlenmesi ve değerlendirilmesi, yatırım projelerinin iktisadi yönden düzenlenmesi ve değerlendirilmesi, talep tahmin yöntemleri ve iktisadi yönden değerlendirme yöntemleri, yatırımların özendirilmesi, yatırım projelerinin teknik yönden düzenlenmesi ve değerlendirilmesi, teknolojik gelişmeler, teknoloji transferi sorunları, yatırım projelerinin temel teknik konuları ve maloluş hesaplamaları, projenin mali yönden düzenlenmesi ve değerlendirilmesi. ISL 315 Liderlik Liderlik kavramı, yönetici ve lider arasındaki farklılıklar, Liderlik teorileri, Güç kaynakları, Liderlikte ilkeler ve değerler, liderlik ve etik, Lider geliştirme, liderlerin eğitimi, Liderliğin ölçümü ve liderlik analizleri, Türk işletmelerinde yürütülmüş liderlik araştırmaları, Liderlik ve takım çalışması, Etkili liderlerin taşıması gereken özellikler. ISL 316 Tüketici Davranışları ISL 317 Pazarlama İletişimi Tüketici davranışının pazarlamadaki rolü ve önemi, tüketici davranışının özellikleri, tüketici davranış modelleri, tüketici davranışını etkileyen çeşitli faktörler ele alınacaktır. Temel iletişim konuları ile detaylı olarak kişisel satış, satış promosyon, reklam, marka, halkla ilişkiler, doğrudan pazarlama, uluslar arası iletişim vb konular ele alınacaktır.

9 ISL 318 Finansal Matematik Faizin tanımı, basit faizin hesaplanması, iç faiz ve dış faiz, basit iskonto, iç iskonto hesaplamaları ve eşdeğer senetler, bileşikfaiz: nominal ve efektif faiz oranları, bileşik iskonto: iç iskonto ve dış iskonto hesaplamaları ve taksitler ve taksit türleri, borç ödemeleri, tahvil değerlemesi, hisse senedi değerlemesi, sabit varlıklara yatırım kararları. ISL 319 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun finansal raporların hazırlanması; Varlık, Borç ve Özsermayenin, Kâr venakit Akış bilgilerinin UFRS'na uygun olarak hesaplanması (değerleme); Finansal raporların UFRS uygun şekilde açık ve anlaşılır şekilde sunumu. (finansal tablolarda sunulacak asgari bilgiler); UFRS kuralları ile Türkiye'de uygulanmakta olan ISL 320 İş Hukuku ISL 321 Tedarik Zinciri Analizi Bireysel iş hukuku (iş akitleri) ve toplu iş hukuku. Ders kapsamında sendikalar, toplu sözleşme usulü, toplu sözleşmeler, iş uyuşmazlıkları ve bunların barışçıl yollardan halli, iş uyuşmazlıklarına ilişkin aracılık ve tahkim, grev ve lokavtlar ve iş mahkemeleri. Tedarik zinciri: stratejileri, serim tasarımı, talep öngörümü, envanter yönetimi ve risk kümelemesi, lojistik yönetimi, zincirde eşgüdüm. Taşımacılık modelleri, karar destek modelleri. Ekonomik teoriler ve işletme tarihi, İşletme tarihi ve yönetim çalışmaları, İşletmenin fonksiyonlarında yaşanan değişmelerin incelenmesi, işletme ve toplum ilişkisi, Türk işletme tarihi. ISL 323 Aile İşletmelerinde Yönetim ISL 322 Türk İşletmecilik Tarihi Aile şirketlerinin yaşam eğrisi; Araştırmalarda rastlanan sorun örnekleri; Prenses sendromu; Kurumsallaşma ve kurumsallaşmasüreçleri; Kurumsallaşma ölçütleri; Profesyonelleşme; Aile anayasası; Aile anayasasında bulunması gerekli öğeler; Aile kurulu ve toplantı düzeni; Aile şirketlerinin yönetim kurullarının çalışma prensipleri; İç denetim ve faydaları; Basel 2 kriterleri ve aile şirketlerine etkileri; Aile şirketlerinde gelecek kuşakların eğitimi; Lider adayı için mentorluk; Kurumsal yönetim; Aile şirketlerinin stratejik yönetimi. ISL 324 Türkiye ve Dünya Ekonomisi Küreselleşme, uluslararası sermaye piyasaları, finansal krizler gibi konulara ağırlık verilecek ve bu konular belirli ülke grupları için ele alınacaktır. ISL 325 Sayısal Yöntemler Parametrik olmayan sınamalar, tek yönlü ve çift yönlü varyans analizi, ki kare bağımsızlık ve uygunluk sınamaları, basit doğrusal regresyon ve korelasyon, çoklu regresyon.

10 ISL 326 Uluslararası İşletmecilik Günümüzde uluslararası iş anlayışı, farklı kültürler ve iş dünyası, işletmelerin karşılaştıkları politik ve yasal koşullar, global iş çevresinde etik, ekonomik sistemler ve ülkelerin gelişmişliği, uluslararası ticaret teorisi, hükümetlerin etkisi, doğrudan yabancı yatırım, bölgesel ekonomik birlikler, uluslararsı finans sistemi, uluslararası iş yönetimi, uluslararası operasyonların planlaması ve organizasyonu, ürün geliştirme ve pazarlama, üretim başlatılması ve yönetimi, elamanların işe alınması ve yönetim. ISL 327 Kalite Kontrol Kalite Nedir, Kalite Maliyetleri, Kalite Kontrolün Tarihsel Gelişimi, Toplam Kalite Yönetimi, Kaizen, Standartların sınıflandırılması, İstatistiksel Proses Kontrolü, Proses Yeterliliği Analizi, Kabul Örneklemesi, Toleranslama, Ürün ve Süreç Tasarımı. ISL 328 Kalite Yönetim Sistemleri Kalite yönetim sistemlerinin tanıtılması ve uygulama yeterliliklerinin kazandırılması, Kalite kavramı, standart ve standardizasyon, kalite yönetim sistemi modelleri. ISL 329 Yabancı Dil ISL 330 Yabancı Dil ISL 401 Stratejik Yönetim Strateji, politika, uzun vadeli planlama, taktik, yöntem, stratejik yönetim, operasyonel yönetim ve program yönetimi, stratej ikanaliz (dış çevre analizi, işletme içi analiz, SWOT analizi) amaç ve hedeflerin tanımlanması (stratejik amaç, vizyon ve misyon,hedef ve norm), stratejik alternatiflerin analizi (stratejik iş birimlerinin tanımlanması ve portföy analizleri, mamul-hayat eğrisi analizi, tecrübe eğrileri PİMS analizi vs.), işletme politikalarının tespiti ve örgüt yapısının düzenlemesi. ISL 402 İşletme Becerileri ve Kariyer Yönetimi İşletme yönetiminde sorun çözme, iletişim, insan ilişkileri ve grup çalışması,kendini geliştirme ve kendi kendini yönetme teknikleri. ISL 403 İş Etiği ve Uygulamaları Etik ve Ahlak Kavramları / Etik Sistemlerini ve Meslek Etiğini İnceleme / Etik Dışı Davranışlar ve Sonuçları / Sosyal Sorumluluk Kavramı

11 ISL 404 Mezuniyet Projesi ISL 411 Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Bağlı kuruluşlarda çalışacak yöneticilerin seçimi, Uluslararası insan kaynakları yönetiminin fonksiyonları, Temin ve seçim, Eğitim ve geliştirme, Performans değerleme, Ücretleme, Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi ve rekabet avantajı ISL 412 İnsan Kaynakları Uygulamaları İKY?nin temel yapısı ve iş analizi, İK planlaması, performans değerleme, iş değerleme ve ücret yönetimi gibi İK fonksiyonlarının uygulamaları ile ilgili konulara değinilecektir. ISL 413 İş Sağlığı ve Güvenliği İş sağlığı ve güvenliği uygulama ilkeleri/işyerinde risk önleme kültürü/güvenlik kültürünün önemi ve günlük yaşamdaki yeri/güvenlik kültürünün oluşturulması ve devamının sağlanması/isgb, OSGB ve TSM`lerin kuruluş amacı, yapısı, çalışanları İş güvenliği uzmanının ve işyeri hekimlerinin nitelikleri, görevlendirilmeleri, yetki ve sorumlulukları. Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı, Kapsamı, İş Sağlığı Ve Güvenliği Alanında Önleme Ve Koruma, İşçilerin Sağlık Gözetimi, İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönünden Yapılması Gereken Kontrolleri Ve Düzenlenmesi Gereken Belgeleri, Ağır Ve Tehlikeli İşler Ve Bu İşlerde Çalışanlara, Özel Risk Gruplarına ve Vardiyalı Çalışma ve Gece Çalışmasına Mahsus Düzenlemeleri Öğrenmelerini Sağlamaktır. ISL 414 İş Analizi ve Tasarımı İş Etüdü ve İşbilimin tanımı ve tarihçesi. Metot etüdü. Akış analizi. Hareket etüdü. İş istasyonu ve ekipman tasarımı için antropometrik prensipler. Fizyolojik ve psikolojik yetenekler ve sınırlar. İnsan ve çalışma ortamı tasarımı. Ergonomik işyeri tasarımı. İnsan-makine etkileşimi. İşçi sağlığı ve iş güvenliği. Zaman etüdü. İş organizasyonu, değerlendirilmesi ve ödüllendirilmesi. Süreç tasarımı ve iyileştirme. ISL 415 Ücret Yönetimi Ücret Yönetimi ve İş Değerleme ilişkisi, Ücret Politikası ve Yan Menfaatler, Yetkinliklerin Ücret üzerindeki Rolü, Ücret Yönetimi, Performans Bazlı Ücret Artışları, Performans Değerlendirme ve Ücretler, Ücretler için Piyasa Araştırmaları, Ücretin Temelleri- Dikkat Edilmesi Gereken Konular, Kıdem veya Performans, Satış Ekibi için Ücret Sistei Kurmak, Ücret Yönetimi için Perpektifler konuları işlenecektir ISL 416 Performans Değerleme İnsan Kaynakları Fonksiyonları İçinde Performans Değerlendirmenin Yeri, Türkiye de Performans Değerlendirme Sistemi, Performansın Tanımı ve Boyutları, Performans Değerlendirmesi, Önemi ve Yararları, Performans Değerlendirme Sisteminin Dezavantajları, Performans Değerlendirmesini Etkileyen Faktörler, Performans Değerlendirmesi Çalışmalarının Taşıması Gereken Özellikler, İşletmelerde Performans Anlayışı, Performans Yönetim Sistemi Kullanım Alanları, Performans Değerlendirme Süreci, Performans Değerlendirme Yöntemleri, Performans Değerlendirmede Yapılan Hatalar ve Alınacak Önlemler

12 ISL 417 İş Gören Bulma ve Seçme İşgören Bulma ve Seçme/ İş gören Eğitimi ve Gelişimi/ İş gören Değerlemesi/ Kariyer Planlaması/İşgörenlerin Motivasyonu/ Ücret ve Maaş Yönetimi bu ders çerçevesinde ele alınacak konu ISL 418 İnsan Kaynaklarında Güncel Konular İnsan kaynaklarını yönetirken karşılaşılan güncel sorunlar, çözüm önerileri ve bu alandaki gelişmeler çeşitli sektörlerdeki insan kaynakları örnek olayları incelenecek ve tartışılacaktır. ISL 419 Endüstri İlişkileri Endüstri ilişkileri kavramı ve endüstri ilişkilerinin şekillenmesinde rol oynayan faktörler, Endüstri ilişkileri kuramları, Endüstri ilişkilerinin gelişim süreci, Endüstri ilişkilerinin tarafları, Devletin endüstri ilişkilerinin şekillenmesindeki rolü,işçi sendikalarının gelişimi, özellikleri, örgüt yapıları,sendika hakkı kavramı,sendika- siyasi parti ilişkileri,hafta İşveren sendikaları ve işlevleri,toplu pazarlık kavramı ve unsurları,toplu pazarlığın düzeyi,toplu sözleşmelerin süresi, içeriği, toplu pazarlığın değişen yapısı,toplu iş uyuşmazlığının çözümünde barışçı yollar,toplu iş uyuşmazlığının çözümünde grev ve lokavt *** ISL 420 Eğitim ve Geliştirme ISL 421 Pazarlama Araştırmaları Pazarlama araştırmalarının önemi, Problemin belirlenmesi ve hipotez belirleme, Araştırma modelleri, Veri türleri ve kaynakları, Örnekleme, Birincil veri toplama yöntemleri,deney yöntemi ve deneysel serimler,pazarlama araştırmalarında ölçme ve ölçek,verilerin analize hazırlanması ve analizi ISL 423 Dijital Pazarlama Dijitalleşme: Pazarlamanın Evrimi, Dijital Teknoloji Çevresi, Dijital Çevrede Tüketici Davranışı, Dijital Pazarlama (Ürün Ve Fiyat), Dijital Pazarlama (Dağıtım & İletişim), Dijital Pazarlamada Güncel Eğilimler, Etik Ve Yasal Konular ISL 423 Uluslararası Pazarlama Uluslararası pazarlamada ekonomik, politik yasal ve kültürel çevre, uluslararası pazarlama araştırması, uluslararası pazarlarda kalite odaklı bölümleme, pazar hedefleme ve konumlandırma, ürün, hizmet, fiyatlama, dağıtım ve tutundurma kararları.

13 ISL 424 Perakende Yönetimi Perakendeciliğin ayırt edici yönetim özelliklerini öne çıkararak, çeşitli işletmecilik sorunlarını ele alıp çözümler araştırılması, perakendecilikte çevre ve çevresel koşullar, perakendeci kuruluş ve müşterileri anlama ve tanımlama, perakendecilikte müşteri bilgilerinin araştırılması, perakendeci mağazalar: mağaza kuruluş yeri değerlemesi, mağaza tasarımı ve yerleşimi, mağaza organizasyonu ve insan kaynakları yönetimi, perakende stratejilerinin geliştirilmesi örgütlenmesi, uygulanması ve denetimi, perakendecilik sektöründe stratejik kararlar, perakende ticaret (alım-satım) ve fiyatlama, perakendeci müşterilerle iletişim, perakendecilikte reklam, perakendecikte kişisel satış, satış promosyonu ve tanıtma,perakendecilikte rekabet ve değişim. ISL 425 Reklamcılık Reklamcılığın tanımı, kapsamı, reklamın özellikleri, fonksiyonları, reklamın sınıflandırılması, reklamla ilgili başlıca stratejik kararlar, reklam örgütlenmesi. makro-ekonomik rolü, reklamların ISL 426 Müşteri İlişkileri Yönetimi Müşteri İlişkilerinin Tarihi Görsel ve İşitsel TekniklerMüşteri İlişkilerini Geliştirme Teknikleri Görsel ve İşitsel Teknikler, Hafta Müşteri İlişkileri Kavramı ve Özellikleri Görsel ve İşitsel Teknikler, Müşteri İlişkilerinde Yeni Boyutlar Görsel ve İşitsel Teknikler, Müşteri İlişkilerinde Değer Yaratma Görsel ve İşitsel Teknikler, İletişim Teknikleri Görsel ve İşitsel Teknikler, Müşterilerle İletişim Yaratabilme Sanatı Görsel ve İşitsel Teknikler, Müşteri Hizmetleri Kavramı Görsel ve İşitsel Teknikler, Müşteri Hizmetleri ve Kalitesi Görsel ve İşitsel Teknikler, Müşteri Kazanma Görsel ve İşitsel Teknikler, Müşteri Tutma Görsel ve İşitsel Teknikler, Müşteri İlişkilerinin Ölçülmesi Görsel ve İşitsel Teknikler, Müşteri İlişkileri ve Örgütsel Kültür ISL 427 Satış Yönetimi Satış süreci,satış kavramları ile satışçılık mesleği, satın almada motifler ve satış süreci, satış yönetimi süreci, satış planlaması ve bütçeleme, satış gücü belirleme ve eleman alımı, işgücü motivasyonu ve satış performansı değerlendirme satışta özel konular yer al perakende noktasında satış ve gelecekte satışçılık mesleğinde yaşanması beklenen değişimlerdir. ISL 428 Pazarlamada Güncel Konular pazarlama bilgi sistemleri, uluslararası pazarlama, tüketici davranışları, hizmetler pazarlaması, pazarlama iletişimi ve marka yönetimi gibi pazarlama yönetimini yakından ilgilendiren konulardaki yeni gelişmelerin incelenmesini ve sınıfta tartışılmasını içermektedir. ISL 429 Kurumsal Kaynak Planlama

14 ERP?nin kısa tarihçesi, önemli bileşenler ve, ERP sistemi içindeki fonksiyonları ERP sistemlerinin gelişim süreci, piyasadaki yerli ve yabancı ERP yazılımlarının incelenmesi, İsletme fonksiyonları, süreçler ve veri ihtiyaçları, Pazarlama bilgi sistemleri ve satış sipariş isleme süreci, Üretim ve tedarik zinciri yönetimi bilgi sistemleri, ERP Sistemlerinde Finans ve Muhasebe ERP Sistemlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi, Yeniden yapılanma ve kurumsal kaynak planlama ISL 430 Veritabanı Yönetimi Veri Tabanının Tasarlanması ve Tanımlanması, Veri Tabanı Erişimlerinin Denetlenmesi : Kullanıcılar, Kullanıcı Hakları ve Roller, Veri Tabanı Sisteminin İzlenmesi, Dağıtılmış Veri Tabanı Sistemleri, Sorgu Eniyileme ve Sorgu İşleme, Hareket İşleme, Birliktelik Denetimi. ISL 431 Sistem Analizi Ve Tasarımı Sistem Analizi Yaklaşımına Giriş, Sistem Analizi Yaklaşımının Aşamaları, Sistem Analisti ve Bilgi Sistem Projesinin Yönetimi, Sistem Geliştirme Araçları, Sistem Geliştirme Projelerinin Tanımlanması ve Seçimi Sistem İhtiyaçlarının ve Tasarım Gereksinimlerinin Tanımlanması Sistem Gereksinimlerinin Yapılandırılması-Modelleme, Alternatiflerin değerlendirilmesi ve test analizlerinin yapılması, projenin sonlandırılması aşamaları. ISL 432 Veri Madenciliği ve İş Zekası Karar Destek Sistemlerindeki Gelişmeler, Veri Ambarı Çevresi, Veri Ambarı Tasarımı, Veri Ambarı ve Teknoloji, Dağıtılmış Veri Ambarı, Erp ve Veri Ambarı, Veri Madenciliği Metodolojisi, Veri Madenciliği Tekniklerine Genel Bakış, Birleştirme Kuralları, Sınıflandırma ve Öngörü, Küme (Cluster) Çözümleme, Bağ (Link) Çözümleme, Sepet (Basket) Çözümleme. ISL 433 E- iş ve E-Ticaret Digital İmza, Şirketten Şirkete, Şirketten Müşteriye Uygulamalar, Finans Sektörü ve Reel Sektörde E-Ticaret Uygulamaları, E- Ticarette güvenlik ve uygulamalar, Home Office Yaklaşımları, E-Ticaretin Hukuki Durumu ve Gelişimi, Web, internet, bilgisayar şebekeleri, güvenlik, kullanılabilirlik, organizasyon, müşteri ilişkileri yönetimi, satış zinciri yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, B2B ve B2C uygulamaları, yeni yaklaşımlar, e-ticaret kavramı ve gelişmesi, e-ticaret gerçeği, ekonomik değerlendirmeler, maliyet analizleri, fayda ve maliyetler, risk analizi, teknolojik temeller, donanım altyapısı, yazılım, e-ticarette sanal doku temelleri, web portalları, web programlama, web tabanlı veritabanı yönetimi, güvenlik, elektronik ödeme sistemleri. ISL 434 Proje Yönetimi Proje tanımı, hedefleri, Proje yönetimi ve kontrolü kapsamına giren konular, Projelerin özellikleri, Proje yönetiminin faydaları, Proje Yönetimine Geçişteki Direnç, Proje yaşam çevrimi ISL 435 Programlamaya Giriş Bilgisayarlarla ilgili temel kavramlar ISL 436

15 Bilişimde Güncel Konular Bilişim teknolojileri ve sistemlerindeki yeni gelişmelerin örnek olaylarla incelenmesi, organizasyonların bu sistemlerdeki değişime nasıl adapte olduklarının ve bu değişimlerin işletmelerde ne tip faydalar sağladığının tartışılmasıdır. ISL 437 Finansal Araçlar ve Kurumlar Özel kesim ve kamu kesimi işletmelerinde görev alacak finans yöneticilerine uluslararası para, tahvil ve hisse senedi piyasaları, döviz piyasaları, uluslararası portfolyo yatırımları, kur ve ülke riski gibi konularda temel bilgileri vermek ve uygulamalarla ilgili beceriler kazanmalarına yardımcı olmak. Mali küreselleşmenin hızla yaygınlaştığı günümüz dünyasında piyasalar arasında kısa, orta ve uzun vadeli sermaye akımlarının incelenmesi, fon talep edenler ve mali yatırımcılar açısından en uygun koşullu piyasaların bulunması, enflâsyon, kurlar ve faiz oranları arasındaki paritelerin incelenmesi, kur ve ülke riski konularında alınabilecek önlemlerin incelenmesi. ISL 438 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi Dış ticaretin tarihi gelişimi, Temel kavramlar ve muhasebe kayıtları, Satış şekilleri ( Incoterms-2000 Kurum ve kurallar - GATT, Dünya ticaret örgütü(wto), Bretton Woods Uluslararası para sisstemi ve IMF, Dış ödemeler dengesi,dış dengesizlik develuasyon,ticari akreditifler, Akreditifte kullanılan belgeler ve terimler, Türkiyede kambiyo ve dış ticaret rejimi. ISL 439 Uluslar arası Finans Uluslararası finansın belirleyicileri, ödemeler bilançosu, döviz piyasalarının kritikleri, satınalma gücü, paritesi ve faiz oranı paritesi teorileri, riskten sakınma ve spekülasyon. Portföylerin uluslararası dağılımı, uluslararası finansın belirleyicileri, ödemeler bilançosu, döviz piyasalarının kritikleri, satınalma gücü, paritesi ve faiz oranı paritesi teorileri, riskten sakınma ve spekülasyon. Portföylerin uluslararası dağılımı incelenmektedir. ISL 440 Menkul Kıymet Analizi Yatırım ortamı ve piyasanın oyuncuları; menkul kıymet borsaları-türkiye de sermaye piyasası faaliyetleri, faiz oranları, paranın zaman değeri; portföy risk ve getirisi; portföy seçimi; serrnaye varlıklarını fiyatlama modeli (SVFM); faktör modelleri; arbitraj fiyatlama teorisi; etkin piyasalar hipotezi ve anomaliler; hisse senetleri ve İMKB hisse senedi piyasasında alım satım işlemleri; hisse senetlerinin değerlemesi; tahviller, temel analiz; teknik analiz; portföy yönetim stratejileri; vadeli işlem sözleşmeleri; opsiyon sözleşmeleri ve opsiyon değerlemesi. ISL 441 Banka Muhasebesi Banka muhasebesi dersi; banka muhasebesinin diğer muhasebe dallarından ayıran özellikleri, bankacılık işlemlerinin sınıflandırılarak muhasebeleştirilmesi, mevduat, kredi kullanımı ve kredi kullandırma işlemlerinin muhasebesi, havale, akreditif hizmetleri, kambiyo ve sigorta işlemlerinin muhasebesinin esasları gibi konuları kapsamaktadır. ISL 442 Muhasebe Denetimi

16 Muhasebe denetimi ile ilgili temel kavramları kavrayabilme. Muhasebe denetimi ile ilgili tarihi gelişimi kavrayabilme. Genel kabul görmüş denetim standartlarını kavrayabilme. Denetim raporu, süreci ve planlamasını kavrayabilme. Denetim kanıtları, teknikleri ve çalışma kağıtlarını kavrayabilme. Iç kontrol sistemini ve iç kontrol sisteminin muhasebe denetimi açısından önemini kavrayabilme. Varlık, kaynak ve sonuç hesaplarının denetimini kavrayabilme. ISL 443 Yönetim Muhasebesi Yönetim muhasebesinin tanımı ve maliyet muhasebesi ile olan ilişkisi. Yönetim kararlarında kullanılan maliyet kavramları ve bunların sınıflandırılması, kısa ve uzun vadeli kararlarda kullanılması. İşletme bütçelerinin düzenlenmesi, başabaş noktası, maliyet-hacim-kâr analizleri, esnek bütçe kavramı ve standart maliyet sistemi ile sapma analizleri. Örnek monografiler ve çözümleri. ISL 444 Muhasebede Güncel Konular Finansal Muhasebede Güncel Konular,Finansal Muhasebe Makale Tartışmaları, Finansal Muhasebe Olay Çalışmaları, Maliyet ve Yönetim Muhasebesinde Güncel Konular, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Makale Tartışmaları, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Olay Çalışmaları, İleri Muhasebede Güncel konular. ISL 445 Yabancı Dil ISL 445 Yabancı Dil

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders,

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 I.DÖNEM 5129102-5130102 GENEL MUHASEBE (3+1) Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler hakkında

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL DERSLERİ (T, U, K, AKTS) (Z) UTL 101 TEMEL İŞLETMECİLİK

Detaylı

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı I. Yarıyıl II. Yarıyıl DERSİN KODU-ADI T U K AKTS DERSİN KODU-ADI T U K AKTS UTI101-Mikro İktisat 3-3 5 UTI102-Makro İktisat

Detaylı

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli)

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) Genel Bilgi Türkiye nin özellikle de İstanbul un uluslararası ticaret merkezi niteliği kazanmasına paralel olarak yetkin uzman ihtiyacı daha da artmıştır.

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL ENF1 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ Bilişim sistemlerine genel bakış, kişisel bilgisayar oluşturma, bilgisayar

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Kod : UTL101 Ders : GENEL İŞLETME Kredi : 3 AKTS : 5 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları,

Detaylı

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1)

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1) I. YARIYIL TD I 1.YIL Türk Dili I(2+0) Dil ve dilin önemi, dillerin doğuşu ve yayılışı, yapı bakımından diller, Türk dili ve gelişimi, diğer diller arasındaki yeri ve yayıldığı alanlar; Türk yazı dili

Detaylı

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl Birinci Yarıyıl UTL-101 İktisada Giriş I (3-0-3) Bu dersin temel amacı, mikro ekonominin temelini oluşturan piyasa yapısı, firma ve tüketici davranışlarını incelemektir. Bu dersin işlenecek temel konuları

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları Dersler Kredisi T P K 501

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil nedir? Dillerin doğuşu, Dil düşünce bağlantısı, dil kültür

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I: Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü,

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl 2903141 TÜRK DİLİ (4+0) Dil nedir? Dillerin doğuşu. Dil duygu düşünce bağlantısı. Dil kültür

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ Ders : YBS101-Algoritma ve Programlamaya Giriş (4 0 4) Problem nedir,

Detaylı

BİRİNCİ YARIYIL. Ders Kitabı: Bilge, N. (2002) Hukuk Başlangıcı, Turhan Kitapevi, 2005.

BİRİNCİ YARIYIL. Ders Kitabı: Bilge, N. (2002) Hukuk Başlangıcı, Turhan Kitapevi, 2005. BİRİNCİ YARIYIL İŞL 113 Hukukun Temel Kavramları (3-0) 3 Hukuk Kavramının genel tanımı. Sosyal yaşamı düzenleyen kurallar. Türk toplumunda hukukun kaynakları. Kamu hukuku ve özel hukuk ayırımı. Kanunlar

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl CODE COURSE CREDIT CODE COURSE

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl KOD DERS KREDI KOD DERS KREDI ECON 101 Ekonomiye

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU LOJİSTİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU LOJİSTİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU LOJİSTİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 I.DÖNEM I.DÖNEM (5139161/5140161) OFİS PROGRAMLARI- I (2+1) Bilgisayarın tarihi gelişimi, bilgisayarın

Detaylı

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ BÖLÜMÜ A.Amaçlar Konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, mesleki bilgi ve deneyim donanımı yüksek, mesleki

Detaylı

SAFRANBOLU TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

SAFRANBOLU TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAFRANBOLU TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ TFI101-GENEL TURİZM (3-0-3 AKTS:3) Turizm ve turist kavramları, turizm çeşitleri, turizm yönetimi, turizmin tarihçesi,

Detaylı

DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ

DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ I.YARIYIL DİY 101 Matematik I (3 0 3) 4 Kümeler, sayılar, özdeşlikler, denklemler ve eşitlikler, fonksiyon kavramı; doğrusal fonksiyonlar,

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

LOJİSTİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

LOJİSTİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ LOJİSTİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Bu derste Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluşunu sağlayan gelişmelerin ele alınmaktadır. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi nin Önemi

Detaylı

BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI

BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER BYT109 Temel Sanat Eğitimi I 3+2 7,0 Sanatın temel öğelerini ve ilkelerini bir sistem içinde inceleyerek uygulamak. Grafik

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1.

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1. 1 T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ Dersin Kodu : ATA1001 Dersin Adı : Atatürk İlkeleri ve

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS TANIMLARI ZORUNLU DERSLER

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS TANIMLARI ZORUNLU DERSLER BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS TANIMLARI ZORUNLU DERSLER Ders Kodu ve Adı T-U-K AKTS RATE 101 Temel Fotoğraf Fotoğrafın doğuşunun

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ, ÜRETİM, LOJİSTİK ve KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015

TEDARİK ZİNCİRİ, ÜRETİM, LOJİSTİK ve KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015 TEDARİK ZİNCİRİ, ÜRETİM, LOJİSTİK ve KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015 Eğitimlerin Amacı İçerikler Eğitmenler Genel Yaklaşımlar Referanslar AMACIMIZ Günümüzde kurumların sürdürülebilir, karlı büyümeleri

Detaylı

İçindekiler (Detaylı)

İçindekiler (Detaylı) İçindekiler (Detaylı) Önsöz İçindekiler (Özet) İçindekiler (Detaylı) Tablolar Listesi Grafikler Listesi Şekiller Listesi Ayrım I Genel Çerçeve: Temel Kavramlar ve Kuramlar 1 Bölüm 1. Para 3 1.1. Tanımı

Detaylı

KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI

KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI İçindekiler Enerji Verimliliği ve Enerji Yönetimi Uygulamaları. Toplam Kalite Yönetimi. Stratejik Yönetim.. Hizmet Yönetimi Süreç Yönetimi Yalın Üretim 6 Sigma ve Temel Araçlar

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl Kod Ders Adı Kredi Kod Ders Adı Kredi INRL 101 Uygarlık Tarihi 7(3,0,3)

Detaylı