İÇİNDEKİLER A-GENEL BİLGİLER... 3 A-1) MİSYONUMUZ... 4 A-2) VİZYONUMUZ... 4 A-3) İLKELERİMİZ... 4 A-4) ODAK ALANLARI... 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER A-GENEL BİLGİLER... 3 A-1) MİSYONUMUZ... 4 A-2) VİZYONUMUZ... 4 A-3) İLKELERİMİZ... 4 A-4) ODAK ALANLARI... 4"

Transkript

1 1

2 İÇİNDEKİLER A-GENEL BİLGİLER... 3 A-1) MİSYONUMUZ... 4 A-2) VİZYONUMUZ... 4 A-3) İLKELERİMİZ... 4 A-4) ODAK ALANLARI... 4 B-YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 4 B-ORGANİŞZASYON ŞEMASI... 7 C-NORM KADRO UYGULAMASINA GÖRE DÜZENLENEN MÜDÜRLÜKLER... 8 D-SUNULAN HİZMETLER:... 9 E-AMAÇ VE HEDEFLER:... 9 F-İLKELER: YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GELİR MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

3 A-GENEL BİLGİLER Belediyeler, belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişileridir. Kanunlarla kendilerine verilen yetki ve görevler çerçevesinde belde halkının yaşam kalitesinin geliştirilmesi için ortak nitelikli yerel hizmetleri sunarlar. Belediyeler, yerinden yönetim ilkesi çerçevesinde kurulmuş kamu kurumları olarak bir yandan hizmetin halka en yakın yerden verilmesini ve böylece kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlarken, diğer yandan da yine halka yakınlıkları sebebi ile karar ve uygulamalara halkın katılımının daha kolay olduğu kurumlardır sayılı Belediye Kanunu nun 13. maddesine göre; Herkes ikamet ettiği beldenin hemşerisidir. Hemşerilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliyetleri hakkında bilgilenme ve belediye idaresinin yardımlarından yararlanma hakları vardır. Yardımların insan onurunu zedelemeyecek koşullarda sunulması zorunludur. Belediye, hemşeriler arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin korunması konusunda gerekli çalışmaları yapar. Gelişen ve değişen dünyamızda insanlarımızın ve şehirlerimizin ihtiyaçları hızla değişmekte ve çeşitlenmektedir. Ekonomik ve sosyal gelişmeye paralel olarak temel ihtiyaçları karşılanan toplumda yeni talepler ortaya çıkmaktadır. Bu gelişmeye paralel olarak insanların kamu kesimine bakış açıları de değişmekte ve artık kamu kesiminin sunduğu hizmetlerle yetinmeyerek, bu hizmetlerde kalite aramaktadırlar. Kamunun sunduğu hizmetin bir lütuf olmadığı, kamu kesiminin toplumun kaynaklarını kullanarak topluma hizmet eden kuruluşlar olduğu anlayışının yaygınlaşması ile beraber, artık kamunun sunduğu hizmetlerdeki ve sunuş biçimindeki kalite toplum tarafından sorgulanmaktadır. Toplum, kendisine hizmet etmekle sorumlu olan kamu yönetimlerinin ve özelde belediyelerin kendilerine tahsis edilen kaynakların etkin ve verimli kullanılması konusunda da her geçen gün daha hassas davranmakta ve bu alandaki çalışmaları sorgulamaktadır. Belediyemiz, hemşerilerimize yönelik olarak sunmakta olduğu hizmetlerde kalite, etkinlik ve verimlilik artışını sağlamak, hemşerilerinin yaşam kalitesini geliştirmek amacıyla gereken çalışmaları yapmak ve hemşeri memnuniyetini artırmak için Toplam Kalite Yönetimi ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin kurulması çalışmalarını başlatmış ve Akhisar Belediyesi Kalite Yönetim Sistemini kurmuştur. 3

4 A-1) MİSYONUMUZ Misyon kısaca, kurumun kişiliği, kimliği ve varlık nedeni olup kuruluşun varlık sebebim nedir?, yani niçin varım? sorusuna verdiği cevaptır. Kısa, açık ve çarpıcı şekilde ifade edilir. Hizmetin yerine getirilme sürecini değil, hizmetin amacını tanımlar. Yasal düzenlemelerle kuruluşa verilmiş olan görev ve yetkiler çerçevesinde belirlenir. Kuruluşun hizmet verdiği kişi ve kuruluşlar belirtilir. Kuruluşun sunduğu hizmet ve /veya ürünler tanımlanır. Akhisar Belediyesinin Misyonu; AKHİSAR IN KENTSEL YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRMAK A-2) VİZYONUMUZ Vizyon, bir kurum için realist, güvenli, çekici bir gelecektir. İnsan grupları tarafından benimsenen bir idealdir, bir ümittir. Daha açık bir ifadeyle vizyon; kuruluşun ne olmak istiyoruz sorusuna vereceği cevaptır. Akhisar Belediyesinin Vizyonu; KENDİNİ VE KENTİNİ GELİŞTİREN ÖNCÜ BELEDİYE A-3) İLKELERİMİZ * Belediye hizmetlerinde önce insan düsturu ile vatandaş memnuniyetini sağlamak * Planlı, etkin ve verimli çalışmak * Adil, güler yüzlü ve kalite esaslı hizmet üretmek * Şeffaf ve hesap verebilir olmak * Bilgi ve teknolojiden azami düzeyde faydalanmak * Çevreye karsı sorumlu, sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak * Karar ve uygulamalara vatandaşların ve çalışanların katılımını sağlamak * Sosyal güçsüzlerin desteklenmesine önem vermek * Kent ve kent halkının değerlerini ve haklarını korumak * Diğer kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşları ile koordinasyonu güçlendirmek * Kent hizmetlerinde gönüllü katılımı teşvik etmek A-4) ODAK ALANLARI Odak Alanlar, belediyemizin önümüzdeki süreçte özel önem vereceği, kaynaklarının önemli bir bölümünü aktaracağı ve belediyemizin misyon ve vizyonuna ulaşabilmesi için yapılacak çalışmaların yoğunlaşacağı alanlardır. Dolayısıyla, bundan sonraki süreçte belediyemiz çalışmalarının genel konseptini bu bölüm oluşturmaktadır. Odak alanlarda, her alan için belediyemizin ulaşmak istediği amaç, bu amaca ulaşmak için izlenecek politikalar ve bu politikalara uygun yapılacak faaliyetler belirlenmektedir. Akhisar Belediyesinin odak alanları, bu alanlarda izlenecek politikalar ve politikalar kapsamında gerçekleştirilecektir. B-YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR Belediye, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla; 4

5 a)imar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel altyapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; Çevre ve çevre Sağlığı, temizlik ve katı atık, zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir Belediyeleri ile nüfusu i geçen Belediyeler, kadınlar ve Çocuklar için koruma evleri açar. (Su ve kanalizasyon ulaşım gibi kentsel altyapı 6300 sayılı yasa gereği üyükşehir Belediyesine devredilmiştir.) b)okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde; öğrencilere amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara Belediye Meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; (Büyükşehir Belediyesine devredilmiştir.) 5

6 e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. (Büyükşehir Belediyesine devredilmiştir.) f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. (Büyükşehir Belediyesine devredilmiştir.) g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, bağış kabul etmek. j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.(bu görevler 6360 sayılı yasa gereği Büyükşehir Belediyesine devredilmiştir.) k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. (Büyükşehir Belediyesine devredilmiştir.) (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir Belediyesi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. 6

7 B-ORGANİŞZASYON ŞEMASI 7

8 Belediyemiz araştırma, inceleme, projelendirme, hesaplama, uygulama, bilgilendirme, bilgi alma, tahsilat ve her türlü işlemlerin yapılması, sonuçlandırması gibi tüm hizmet çalışmalarında, faaliyetlerinde etkinlik verimlilik ve kalite artışının sağlanması için bilişim teknolojilerinden yararlanmaktadır yılı içerisinde kurum içi otomasyonu tamamlanmış olup, bilgisayarsız birim kalmamıştır. Tüm birimlerde internet mevcut olup, internet güvenlik için ve uygunsuz kullanımları önlemek için Firewall alınmıştır. Belediye otomasyon programında gelir ve muhasebe ayağı tamamen kullanılmakta olup zabıta ve ayniyat demirbaş, makine ikmal ve eğlence programları kullanımına başlatılmış eğitimi verilmiştir yılından itibaren evlendirme, ölüm MERNİS, işyeri ruhsat, emlak istimlak programları kullanılmaktadır. İmar işleri ruhsat programını aktif olarak kullanmaktadır. Programda değişiklikler ve yeni uygulamalar sürekli güncellenmektedir. Ayrıca mahalle muhtarlarını da belediye otomasyonuna bağlanmıştır C-NORM KADRO UYGULAMASINA GÖRE DÜZENLENEN MÜDÜRLÜKLER 1- YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2- MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 3- FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 4- İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 5- TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 6- İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ 7- ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 8- HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 9- SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 10- PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 11- BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 12- İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 13- ÇEVRE VE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 14- BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 15- EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 16- KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 17-DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 18-ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 19-KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 8

9 D-SUNULAN HİZMETLER: Toplumların ortak ihtiyaçlarının karşılanması, ortak kurallarının korunması amacıyla oluşan organizasyon olan devletin işlevsel ve yapısal özelliklerinin bütününe, kamu yönetimi denmektedir. Bir başka ifade ile kamu yönetimi; Devlet ve toplum düzeninin kesintisiz olarak işlemesi ve kamunun ortak ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik mal ve hizmetlerinin üretilip halka sunulmasına ilişkin bir sistemdir. Kamu hizmetlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla kurulan kamu yönetimi merkezi ve yerel olmak üzere iki ayrı yapılanmadan oluşmaktadır. Merkezden yönetim; kamu yönetiminde karar mekanizmalarının merkeze bağlı olması ve merkez tarafından belirlenmesi, mali kaynak yönetiminin (gelir ve giderlerin), her türlü personel işlemlerinin ve kamu hizmetlerinin organizasyonunun merkezi birimler veya onlara bağlı birimler tarafından yapılmasını ifade eder. Yerinden yönetim ise; merkezi yönetimden ayrı bir tüzel kişiliğe sahip bulunan idari kuruluşların yönetimle ilgili kararlar alıp uygulayabildiği sistemdir. Yerel Yönetimler, yöre halkının ihtiyaçlarını etkin bir şekilde karşılamak üzere, yerel topluluğa kamu hizmeti sağlayan ve yerel halkın kendi seçtiği organlarca yönetilen, yönetsel, siyasal ve toplumsal bir kurumdur. Yerel Yönetimler, kentlerin gelişim alanlarını yönlendirilmelerini, sanayi alanlarının, konut alanlarının, sosyokültürel alanların, ticari ve ortak alanların yer seçimi, uygulaması ve kanun ile yönetmelikler doğrultusunda yapılanmasını sağlar. Kentlinin her türlü ulaşım sorunlarını, çevre sağlığı, temizlik, zabıta, acil yardım, kurtarma, nikah hizmetleri, mesleki beceri kazandırma, ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetleri, kültürel etkinlikler, sanat, tanıtım, turizm alanlarında sosyal yaşam standartlarına ulaşmasını ve kalitenin arttırılmasını organize eder, yapar veya yaptırır. E-AMAÇ VE HEDEFLER: İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ Akhisar Belediyesi olarak amacımız, kaynaklarımızın etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak, sürekli eğitim ve sürekli iyileştirme yaklaşımıyla hareket edip, hemşerilerimizin ve çalışanlarımızın, karar ve uygulamalarımıza katılımı ile kentimizin sağlıklı gelişimini ve halkımızın memnuniyetini sağlamaktır. Kalite politikamız kapsamında faaliyetlerimizi gerçekleştirirken takip edeceğimiz yönetim ilkelerimiz aşağıdaki gibi belirlenmiştir. 9

10 * Akhisarlılara, çağın gereklerine uygun bir yönetim anlayışı ve bakış açısı ile hizmet etmek * Kararlara ve uygulamalara hizmet edenlerin ve hizmet alanlarının katılımını sağlamak * Hizmet alanların, memnuniyetine odaklı belediyecilik anlayışını benimsemek * Halkın kültür, eğitim, spor gibi ihtiyaçlarını da temel ihtiyaçlar olarak kabul etmek ve gereklerini yerine getirmek. * Kolaylaştıran, kucaklayan, birleştiren, zayıfları koruyan sosyal bir anlayışla yönetim * Güler yüzlü, diklenmeyen ama dik durabilen ilkeli bir yönetim * Mazeretin, başarının yerini tutmayacağı ilkesine inanmış olmak. * Belediyecilikte her zaman farklı yaklaşımlar, yenilikler ve hedeflerle çalışmak. * Hizmet kalitesini korumak ve yükseltmek için, çalışan motivasyonunu ve gelişimini sürekli hale getirmek, ekip ruhunu geliştirmek. * Planladığımız ve uyguladığımız hizmetleri, daha iyi hizmeti, daha etkin, daha yaygın ve daha ekonomik nasıl sunabiliriz arayışı ile yapmak. * Kamu kurum-kuruluşları, meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri, iş dünyası, medya ve toplumun diğer dinamikleri ile diyalog içinde bir yönetim. * Hukuktan yasalardan ve dürüstlükten ödün vermeden herkese adil davranmak. * Öğrenen kent anlayışını geliştirmek. * Halk yararına tüm çözümlerde kararlı olmak. * Sürdürülebilir ve sağlıklı kentleşme. * Tarihi kültürel ve doğa mirasına sahip çıkan bir belediye. F-İLKELER: * Günlük değil, programlı çalışmak *Takım çalışmasını en üst düzeyde tutmak * Araştırıp planlayan, yenilikçi, geleceğe ışık tutan yaklaşım * Şeffaf, güvenilir, adil, kucaklayan yönetim anlayışı * Halkın beklentilerinin üzerinde hizmet sunmak * İnsan odaklı olmak * Anlayışlı, sabırlı, sorun çözen belediyecilik * Sosyal fayda olduğu sürece hizmet etme ilkesi * Kurumlar arası uyum ve etkinlik ilkesi * Her alanda eşit, tarafsız bir yaklaşım sergilemek * Kişiye değil halka hizmet * Zorlaştıran değil, kolaylaştıran idare anlayışı * Doğru zamanda doğru hamle yapmak * Katılımcı vatandaşla, paylaşımcı yönetim * Değişim ve gelişime açık olmak * Kararlı olmak * Hukuka uygunluk 10

11 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYEMİZ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞININ ÖZEL KALEMİ DÂHİL KARAR VE YÜRÜTME ORGANLARIDIR. MECLİS ÇALIŞMALARI: BELEDİYE MECLİSİ 5393 SAYILI YASA GEREĞİNCE AĞUSTOS AYI TATİL OLMAK ÜZERE HER AYIN İLK CUMA GÜNÜ TOPLANARAK 129 ADET KONUYU KARARA BAĞLAMIŞTIR. ENCÜMEN ÇALIŞMALARI: BELEDİYEMİZİN 2. BÜYÜK KARAR ORGANI OLAN BELEDİYE ENCÜMENİ OCAK 2014 İLE ARALIK 2014 TARİHLERİ ARASINDA (51) TOPLANTI YAPARAK, (1637) ADET KONUYU KARARA BAĞLAMIŞTIR. ARŞİV ÇALIŞMALARI: DÜZENLİ OLARAK ARŞİV HİZMETLERİ YÜRÜTÜLMEKTEDİR. EVLENME İŞLERİ: OCAK 2014 İLE ARALIK 2014 TARİHLERİ ARASINDA 1114 NİKÂH AKTİ YAPILMIŞTIR. BİMER KANALIYLA BAŞVURAN 180 VATANDAŞA MAİL, MEKTUP YÂDA TELEFON YOLLARIYLA GERİ DÖNÜLEREK ŞİKÂYETLERİNE CEVAP VERİLMİŞTİR. 11

12 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2014 Mali yılı gelir gider bütçesi ,00.-TL gider bütçesi ,00.-TL, açık fazla bütçesi ise ,00.-TL, borçlanma ,00.-TL ödeme olarak bağlanmış ve tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır Mali yılı gideri tarihi itibari ile ,19.-TL olarak gerçekleşmiştir tarihi itibari ile yapılan harcamaların ayrıntısı aşağıdaki gibidir; 01 Personel Giderleri : ,43.-TL 02 Sos.Güv.Kur.Dev.Primi : ,41.-TL 03 Mal ve Hizm.Alım giderleri : ,10.-TL 04 Faiz Giderleri : ,51.-TL 05 Cari Transferler : ,93.-TL 06 Sermaye Giderleri : ,41.-TL YEKÜN : ,19.-TL tarihi itibari ile gerçekleşen gelir ,68.-TL dir. Gelirlerin ayrıntısı aşağıda gösterilmiştir. 01 Vergi Geliri : ,44.-TL 03 Sermaye Gelirleri : ,21.-TL 04 Alınan Bağış ve Yard. : ,01.-TL 05 Diğer Gelirler : ,02.-TL 06 Sermaye Giderleri : YEKÜN : ,68.-TL 12

13 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU döneminde 2 kadrolu işçimiz emekliye ayrılmış olup, emekliye ayrılan işçilerimizin toplam ,04.-TL kıdem tazminatı ödenmiştir. Emekliye ayrılan kadrolu işçilerimiz ile ilgili liste aşağıya çıkarılmıştır. SIRA NO ADI SOYADI EMEKLİ TARİHİ KIDEM TAZMİNATI ( TL ) 1 TANER KAYA ,46.-TL 2 MEHMET KESKİN ,58.-TL YEKÜN: ,04.-TL döneminde 6 memur emekliye ayrılmıştır. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne Emekli İkramiyelerinin karşılığı olarak toplam ,23.-TL ödenmiştir. Emekliye ayrılan memurlarla ilgili liste aşağıya çıkarılmıştır. SIRA NO ADI SOYADI EMEKLİ TARİHİ EMEKLİ İKRAMİYESİ 1 SEVAL YUMUKOĞLU ,73.-TL 2 MEHMET YUMUKOĞLU ,55.-TL 3 MUSTAFA UYSAL ,78.-TL 4 YAŞAR YANAR ,70.-TL 5 OSMAN UÇKAN ,65.-TL 6 RECEP YALAZA ,82.-TL YEKÜN: ,23.-TL 13

14 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU İSTİMLAK ÖDEMELERİ: tarihleri arasında toplam ,25.-TL istimlak ödemesi yapılmıştır. ÖDEME EVRAKLARI: tarihleri arasında mali yılına 1234 adet ödenmemiş evrak devretmiştir YILINA DEVİR EDEN ÖDEMELER: ,02.-TL dır. İLLER BANKASI ÖDEMELERİ : İller Bankasından kullanmış olduğu krediler için 2014 mali yılında İller Bankası payımızdan yapılan kesintiler aşağıya, çıkarılmıştır. Kanalizasyon inşaatı kredisi : ,52.-TL Belediye Hizmet Binası inşaatı kredisi : ,69.-TL Gıdacılar Çarşısı inşaatı kredisi : ,41.-TL Gölet inşaatı kredisi : ,54.-TL Stadyum proje kredisi : ,01.-TL Denetim Danışmanlık kredisi : ,07.-TL Amfi Tiyatro İnşaatı kredisi : ,17.-TL Parke taş döşeme işi kredisi : ,40.-TL Hayvan pazarı inşaatı kredisi : ,48.-TL Arıtma tesisi : ,42.-TL Stadyum Kredisi : ,66.-TL YEKÜN : ,07.-TL 14

15 HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 6360 Sayılı On dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılamasına Dair Kanunun gereğince 9 belde 86 köy Belediyemize katılmıştır. Kanunun Geçici 1.maddesinin (13) fıkrasının 1 inci maddeye göre tüzel kişiliği kaldırılan belediye ve köylerin mahkemelerde süren davalarında katıldıkları ilçe belediyesi taraf olur. hükmü gereğince belediyemize katılan 9 belde ve 86 köy mahkeme ve icra müdürlüklerinde süren dava ve icra takiplerine Belediyemiz taraf olarak dâhil olmuştur. Kanun kapsamında 9 belde 86 köy hakkında açılmış ve derdest bulunan 28 dava dosyasına Belediyemiz taraf olarak katılmış bulunmaktadır. Yine devredilen belde ve köylerin devirden önce başlatılmış 17 adet icra takibine belediyemiz taraf olarak katılmış olup tarafımızca takip edilmektedir. Belde ve köylerin devirden sonra oluşan alacak ve davaları bundan böyle tarafımızdan takip edilmektedir sayılı kanun kapsamında belediyemiz bünyesinde iken Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne devredilen su ve kanalizasyon işlerinden kaynaklanan 57 adet icra dosyası MASKİ ye devredilmiştir. Belediyemizin müdahil olduğu 2 adet Ceza Davası konusu itibariyle Manisa Büyükşehir Belediyesini ilgilendirdiğinden davalara katılma konusunda karar verebilmeleri için davaların duyurulması sağlanmıştır. 15

16 GELİR MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU GELİR MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlüğümüz Gelir, Tahsilat, Emlak olmak üzere 3 Şeflikten, Müdürlük Kalemi, Sicil, İcra olmak üzere 3 Servisten oluşmaktadır. Müdürlüğümüzde 24 Adet Memur, 17 adet işçi Olmak üzere toplam 41 adet Personel görev yapmaktadır.2014 yılı içerisinde devir dâhil = ,85.= TL Gelir Tahakkuk etmiş olup bunun takipli dâhil = ,68.= TL si tahsil edilmiştir. Bu durum yılı içerisinde Tahakkuka bağlı tahsilatın % 85,08 oranında gerçekleştiğini göstermektedir. Vadesinde ödenmeyen Belediye Alacakları ile mevcut imkânlar ölçüsünde maksimum seviyede mücadele edilmiş Vergi, Resim, Harç alacaklarımız için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun uyarınca mükellefimize Tahsilat Servisince Ödeme Emri gönderilmiştir Mükellefimizin dosyası belediyemiz İcra Memurluğuna gönderilmiştir. Tahsilat Şefliğinden İcra Servisine gönderilen mükelleflerin tamamına görüşme mektubu gönderilmiştir. Gönderilen adet dosya üzerinde takip sürdürülmüş, bunlardan mükelleften alacağımız tahsil edilmiş, 40 mükellefe taksitlendirme yapılmış, mükellef hakkında yasal takibimiz devam etmektedir. Parselinde karşılanamayan otoparklar için İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce gönderilen 31 kişiye İcra Memurluğunca otopark dosyası açılmıştır. Bunlardan borçlarını ödemeyen 8 kişinin dosyası Avukata gönderilmiştir. Belediyemiz kira borçlarını zamanında ödemeyen 189 kiracımıza protesto çekilmiş, 36 Kiracımız alacaklarımızın tahsili için Avukata sevk edilmiştir. Yıl içerisinde 6552 Sayılı Kanundan yararlanmak için Belediyemize müracaat eden mükellefe yapılandırma yapılmıştır Sayılı Kanunla ilimiz Manisa da Büyükşehir Belediyesi kurulduğundan daha önce Belediyemizce yürütülen Su, Kanalizasyon, Ulaşım, Mezarlıklar, Hal, Mezbaha vb. hizmetler Büyükşehir Belediyesine devredildiğinden Semt Veznelerimizde ki Tahsilatlar aşırı derecece düşmüştür. Bu nedenle Cumhuriyet Mahallesindeki veznemiz kapatılmıştır. Diğer veznelerimizde halen Stratejik Planımızda da öngörüldüğü üzere Belediyemizle ilgili her türlü Tahsilat işlemi yapılmaya devam edilmektedir Sayılı Kanunla tüzel kişiliği son bularak ilçe merkezimize bağlı mahalleye dönüştürülen köy ve beldelerin taşınmaz mallarının önemli bir kısmı Valilik Paylaştırma Komisyonunca Belediyemize devredilmiştir. Müdürlüğümüzce bu taşınmazlar tek tek tespit edilerek, tasnifi yapılmıştır. Konu 5393 Sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde Belediye Meclisinde görüşülmüş, bazı parsellerin kiraya verilmesi bazı parsellerin satılması kararlaştırılmıştır. Alınan bu karar doğrultusunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümleri çerçevesinde ihalelere çıkılmıştır. Yapılan ihaleler sonucunda 35 gayrimenkulün satışı gerçekleştirilmiş, 205 adet gayrimenkul kiraya verilmiştir.6360 Sayılı Kanunla Büyükşehir Belediyesinin yetki ve sorumluluk alanına geçen ve Müdürlüğümüzü ilgilendiren kısımların devri gerçekleştirilmiştir. İlçe merkezimize bağlı mahalleye dönüşen beldelerin Emlak, Kira, İlan Reklam, Ç.T.V. ve Belediyemizi ilgilendiren diğer tahakkuk, tahsilat, alacak vb. kayıtları Bilgi İşlem Müdürlüğü aracılığıyla sistemimize aktarılmıştır. Aktarma sonucu oluşan hataların tespiti ve düzeltilmesi işlemi Belde sorumluları ve diğer ilgili Müdürlüklerle koordineli bir şekilde yürütülmektedir. Bu çalışma halen devam etmektedir. Müdürlüğümüze herhangi bir sebeple müracaat etmiş olan vatandaşlarımız Sicil Servisine yönlendirilerek bilgilerin güncellenmesi, çift sicillerin birleştirilmesi çalışmalarına aralıksız devam edilmiştir. Özellikle mahalle statüsünde ilçemize bağlanan yerleşim yerlerinin sicillerinde oldukça fazla hatalar vardır. Sicil Memurluğumuzca bu hataların düzeltilmesi hususunda yoğun bir çaba sarf edilmektedir. 16

17 GELİR MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU İlan Reklâm ve Çevre Temizlik Vergileri ile ilgili kontroller aralıksız olarak sürdürülmüş, Başta Gıda İmalatçıları Sitesi satış ihaleleri olmak üzere Belediyemizin bütün kiralama ihaleleri, işgaliyeye verme işleri, emlak vergisi ile ilgili düzenlemeler Müdürlüğümüzce yapılmıştır. Hesap kartlarında sorun tespit edilen mükelleflere Çevre Temizlik Servisince görüşme mektubu gönderilmiş, ilgili sıkıntılar giderilmeye çalışılmıştır. 17

18 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ A STADYUM VE KAPALI SPOR SALONU İNŞAATI ,00TL Bedel ile sözleşmeye bağlanan Stadyum ve kapalı spor salonu inşaatı işine başlanılmış olup Stadyum kısmının %70 i tamamlanmış olup 2015 yılında da Kapalı spor salonu ve Çevre düzenlemesi ile birlikte tamamlanması planlanmaktadır. B HAYVAN PAZAR YERİ İNŞAATI: ,00TL Bedel ile 2013 yılında sözleşmeye bağlanan Hayvan Pazar yeri inşaatının yapımı tamamlanmıştır. 18

19 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU C- GENÇLİK, KÜLTÜR MERKEZİ VE KÖYLÜ GARAJI İNŞAATI: ,00TL Bedel ile 2013 sözleşmeye bağlanan Gençlik, Kültür Merkezi ve Köylü Garajı inşaatı 2014 yılında kısmi olarak tamamlanmıştır. 19

20 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU D- SEFA CAMİ İNŞAATI: Ulucami mahallesinde ,00.-TL bedel ile sözleşmeye bağlanarak yapımına başlanan ve %60 ı tamamlanan cami inşaatının yapımı durdurulmuştur. E- YAĞMUR SUYU KANALI YAPIM İŞİ: 2013 Yılında ,00TL Bedel ile sözleşmeye bağlanan ve yapımına başlanan Yağmursuyu Kanal Yapım işi iş artışıyla birlikte tamamlanmıştır. F- CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AKHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU İNŞAATI: Akhisar Sigara Fabrikası alanı içerisine Üniversite yapımı için tahsis edilen 200 dönümlük alan içerisine projesi Belediyemiz tarafından hazırlatılan proje doğrultusunda Akhisar Üniversitesi Yaptırma-Yaşatma Derneği tarafından ,00TL(Üç milyon iki yüz eli bin lira) bedel ile sözleşmeye bağlanan Celal Bayar Üniversitesi Akhisar Meslek Yüksek Okulu İnşaatının % 75 tamamlanmıştır. 20

21 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU G-BETON PARKE TAŞI İLE YOL VE KALDIRIM DÜZENLEME İŞİ: 2013 yılından ,00M2 lik kısmı tamamlanan Şehrimizin alt yapı çalışmaları yapılacak muhtelif sokaklarında ,00TL ihale bedelli Beton parke taşı ile yol ve kaldırım düzenlemesinin 2014 yılında M2 lik kısmı yapılarak M2 lik Yol ve Kaldırım düzenlemesi işi tamamlanmıştır Doğal taş ile Yol ve Kaldırım kaplama ihalesi ,45.-TL bedel ile ihalesi yapılmış 4.355M2 Yol ve Kaldırım düzenlemesi ile iş tamamlanmıştır. Hürriyet, Efendi ve Cumhuriyet mahallelerinde Yağmur suyu ihalesi kapsamında alt yapı çalışmalar devam eden yollarda Yol ve Kaldırım düzenlemesi için ,50.-TL bedel ile ihalesi yapılmış ve toplam M2 Yol ve kaldırım düzenlemesi tamamlanmıştır yılında toplam ,00m2 Beton parke taşı ve doğal taşı ile yol ve kaldırım düzenlemesi yapılmıştır. H-ASFALT KAPLAMA VE YAMA İŞİ: Şehrimizin yeni açılan Cumhuriyet Mahallesi kısmı ring yoluna atılmak üzere Asfalt kaplama yapım işi ,00.-TL sözleşme bedelli iş 6520 Ton asfalt atılmıştır. Şehrimiz bozulan asfalt yolların tamiratı için ,00.-TL sözleşme bedelli asfalt yama ihalesi işinde Ton asfalt yama yapılmıştır. Şehrimiz bozulan asfalt yolların tamiratı için ,00.-TL sözleşme bedelli asfalt yama ihalesi işinde Ton asfalt yama yapılmıştır. 21

22 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU I-SATİH KAPLAMA İŞİ: Akhisar Belediyesi Muhtelif Cadde ve sokaklarda ,00.-TL sözleşme bedelli Sathi kaplama işinde toplam M2 lik ham yol Satıh Kaplama yapılmıştır. YAPIMI DEVAM EDEN VE İHALE AŞAMASINDAKİ PROJELER Ring Yolu Projesi: Kamulaştırma işlemi %90 oranında tamamlanan, Şehir içindeki Trafiği büyük ölçüde rahatlatacak olan 30 metre genişliğindeki 10 Km lik Ring (Tur) yolunun alt yapı çalışmaları tamamlanan %60 lık kısmı tamamlanmıştır. Kalan kısmının alt yapı çalışmaları Yağmur suyu ihalesi kapsamında yapılmakta olup yol yapım çalışmaları etap etap 2 yıl içinde tamamlanacaktır. Yol ve Tretuvar Kaplama İşi: Akhisar Belediyesi Muhtelif Cadde ve sokaklar kırsal kalkınma kapsamındaki mahalleye dönüşen köylerde için Yol ve Kaldırım yapımı işin sözleşme bedeli ,00-TL olan işin ,00M2 si tamamlanmış olup, kalan kısmı 2015 yılında bitirilecektir Rüzgâr Enerjisi (RES) Projesi: Belediye Hizmet Binası ve Su kuyularının Elektrik enerjisini karşılamak amacıyla tüm izin ve proje çalışmaları tamamlanmış Zafer Kalkınma ajansından hibe alınarak ihaleye çıkılmıştır. Akhisar Zeytin ve Zeytinyağı Türevleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi: 22

23 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU Süleymanlı Beldemiz sınırlarında yer seçimi kesinleşen ve tüzel kişiliği onaylanan OSB nin arazisinin mülkiyetinin alınabilmesi için kamu yararı kararı alınması hususunda Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı na başvuru yapılmış olup onayı beklenmektedir. Yaklaşık 1350 dönüm olan arazinin imar planı çalışmaları tamamlanmıştır. Yer satışı işlemlerine başlanmıştır. DİĞER YAPIM İŞLERİ Zeytinli ova gölet - inşaatı yapıldı. Sinema salonu dış cephe teminatı yapıldı. Zeynep Gülin Öngör Okulu saha betonu yapıldı. Havuzlu çatı tadilatı yapıldı. Hacı İshak kanal boyu saha betonu yapıldı. Hacı İshak Mahallesi - betonarme perde yapıldı. Bülent Ciğeroğlu Kültür Salonu sıvı +boya yapıldı. Atatürk Parkı _ solo betonu yapıldı. Atatürk Parkı _ havuz yapıldı. Akhisar spor tesisleri ana bina tamiratları oldu. Erdoğdu cami wc yapıldı. Sanayi wc yapıldı. Ülkü İlköğretim Okulu bahçe duvarı yapıldı. Karaferya Parkı havuz yapıldı. 75. Yıl parkı havuz yapıldı. 23

24 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU BOYA FAALİYETLERİ Atatürk Okulu boyandı. Halı saha yeni yapılar idari binaları iç dış yapılı boyaları Çağlak yolu üstünde köprü demirleri 255 sokak boyandı. Hacı İshak Mahalle Mescit ve dergâh boyandı. Fakir evi boyandı. Sanayide tuvalet kapıları içi dışı boyandı. Fakir evi 148 sokak no 70 boyandı. Efendi düğün salonu boyandı. Fakir evi 276 sokak no 11 boyandı. Fakir evi 280 sokak no 81 boyandı. Eski devlet hastanesi boyandı. Doktor Tarık Sarı ilköğretim okulu voleybol ve basket saha çizgileri çizildi. Güplüce Parkı fıskiye demirleri boyandı. Postane otopark çizgileri yapıldı. Hükümet binası önündeki bank yapıldı. Kayalıoğlu tretuvarları boyandı. Işıkköy tuvaletler ve bahçe duvarları boyandı. Kulaksızlar köyü fırının çatı demirleri boyandı. Işıkköy kale direkleri boyandı. Hanpaşa köyü okul basket sahası potalar boyandı. Hürriyet mah. Cuma pazarı eski üzerinde şok market yanı trafo boyandı. Erdoğulu cami boyandı. Hayvan pazarı dükkânlar bölündü ve boyandı. 24

25 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU Cuma pazarı dış cepheleri mescit yağlı boyaları yapıldı. Fakir evi 421 sk no 8 Fakir evi 151 sk no 46/1 Fakir evi 492 sk no 3 İlhan Ayverdi mahalle konağı yapıldı. Ciğeroğlu kültür salonu boyandı. İlhan Ayverdi Mahalle Konağı tuvaletleri boyandı. Barış parkındaki Reşatbey heykeli ve etrafı boyandı. Ülkü okulu bahçe kapısı boyandı. İtfaiye boyandı. Çarşamba pazarı Pazaryeri direkleri manifaturacılar bölümü yapıldı. Çarşamba pazarı zabıta noktası Pazar yeri korkuluk demirleri yapıldı. Fakir evi 105 sk no 13 Gölet yanı futbol sahası içi dışı boyandı. Gıda çarşısı seçim rafları yapıldı. Tren garı peron çizgileri yapıldı. A.2 top sahası boyandı. Fidan çiftliğinde oyun grubu yapıldı. Gölet içi A.2 yatakhaneleri boyandı. Şantiye personel odaları boyandı. Gölet içi A.2 dolapları boyandı. Gölet kafeterya içi boyandı. Pazar pazarı zabıta noktası içi dışı yapıldı. Gölet halı saha elektrik panoları boyandı. Şantiye demirleri boyandı. Fakir evi 169 sokak no 21 Fakir evi 356 sokak no 43/A Şehir stadı kale direkleri dikildi. Kapalı spor salonu odalar yapıldı. Sinemanın dış cepheleri yağlı boya ile boyandı. Sinemanın kulisleri boyandı. 25

26 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU Belediye hizmet binası trafik bölümü boyandı. Belediye hizmet binası sanat atölyeleri boyandı. Belediye hizmet binası fen işleri arşivi boyandı. Belediye hizmet binası dış cephesinde yazılar silindi Belediye hizmet binası özel kalem müdür Odası boyandı. Sanayi yolu üzeri yeşil portakalın yanındaki binanın 3daire merdivenler dış cepheler boyandı. Belediye hizmet binası emlak servisi arşivleri boyandı. Belediye hizmet binası sanat atölyesi boyandı. Belediye hizmet binası merdivenler ve koridorları boyandı. Belediye hizmet binası önündeki ahşap banklar boyandı. Şehir stadı fitnes spor aletleri boyandı. Kapalı spor salonuna vernikleri atıldı. Belediye Hizmet Binası dış cephelerdeki yazılar silindi. Atatürk heykeli etrafı tretuvarları boyandı. Resim atölyesinin Belediye Hizmet Binası resim tahtaları boyandı. Sinemanın sahnenin ön tarafları boyandı. Belediye hizmet binası sağlık dairesi boyandı. Belediye hizmet binası su işleri odaları arşivi boyandı. Kapalı spor salonu hocaların odalar boyandı. Belediye Hizmet Binası gelir servisi boyandı. Belediye Hizmet Binası başkanlık tarafı boyandı. Bahçe duvarları ve korkulukları 223 sok yapıldı. Bütün parklar boyandı. Trafik lambaları boyandı. 26

27 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU ELEKTRİK FAALİYETLERİ Akhisar Belediyesinin hizmet verdiği alanların Hizmet binalarının onarım tadilatı 14 metre aydınlatma poliyen direklerinin dikilmesi işleminin yapılması ve bakım onarım ve kontrol Yeni oluşan mahallelerde cami ses yayın sistemi arızalarının bakım onarım kontrolü İçme suyu pompalarının MASKİ ye devredilme süresine kadar pompaları elektrik arıza bakım onarım kontrol Yeni mahallelerde wc inşaatların elektrik işlerinin yapımı Beyaz masaya gelen elektrik ilgili şikâyetlerin değerlendirilmesi Çağlak festivali ve alışveriş festivalindeki elektrik işlemleri yapıldı. KAYNAK DEMİR FAALİYET RAPORU Sinema kaynak işleri yapıldı. Çarşamba giyim Pazar yeri direk kesimi yapıldı. Roman mahallesi sahne sökümü yapıldı. Çağlak yolu halı saha kapı ve korkuluk yapıldı. Arıtma 2 adet vana kesimi yapıldı. Çarşamba Pazar yeri ızgara yapımı oldu. Zeytinliova gölet etrafı kafes tel çekimi yapıldı. Mezbaha kanal 9metre ızgara yapımı yapıldı. Stat boya makinesi tekerleri değişimi yapıldı. Roman mahalle sahne kurumu Hıdırellez için yapıldı. 27

28 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU Çarşamba Pazar yeri 3 adet ızgara yapımı yapıldı. Roman Mah. sahne sökümü yapıldı. Motorkros protokol kuruldu. Motorkros protokol sökümü yapıldı. Çağlak yolu halı saha kapı korkuluk takımı yapıldı. Topluca köyü su borusu kaynağı yapıldı. 1 adet elektrik direği kaynak işleri yapıldı. Adliye karşısı park elektrik direği kaynağı yapıldı. 23 Nisan parkı elektrik direği kesimi üst lamba bağlamak için kaide yapımı yapıldı. Yavuz selim ilköğretim okulu önü kasis çakım yapıldı. Beyoba mah. direk kesimi yapıldı. Hacıishak mah. sökülen kapı yerine montajı oldu. Hacıishak mah. çatı yapımı pencere ve kapı yapımı yapıldı. Akselendi mah. pano kaynak işleri Yapımı yapıldı. Çalak top sahası kesim işleri yapımı oldu. İmam hatip lisesi sahne ve sine vizyon kurumu yapıldı. İmam hatip lisesi sahne sökümü yapıldı. Şeyhisa camisi 2 adet çadır kurumu yapıldı. Çağlak top sahası 2 adet kapı yapıldı. Hayvan Pazar yeri yıkımı yapıldı. Çiçekli cami kesimi yapıldı. Gölet yel değirmeni çark tamiri yapıldı. Altı eylül yanı yol kesimi yapıldı. 250 sokak yol acımı kapı pencere ve çatı yapımı yapıldı. Zeytinliova kapı tamiri ve kaynak işleri yapıldı. Kocakağan köyü kaynak işleri yapıldı. Afiş değişimi yapıldı. Anayol üzeri Akhisar belediye kutu hallerin sökümü yapıldı. Yel değirmen polis karakoluna otopark bölümü çit çekilecek takıldı. Gölet gazino15 adet masa tamir yapıldı. Çağlak halı saha kaynak ve tavlama işi yapıldı. Eski Cuma Pazar yeri yolcu bekleme durağı sökümü yapıldı. Çağlak parkı 7 adet kapak yapımı yapıldı. Köpek barınağı kapı tamiri yapıldı. Zeytinliova Mah. kafes tel değişimi yapıldı. 28

29 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU Çağlak halı saha soyunma odaları pencerelerine korkuluklar yapıldı. 1nolu halı saha yanı spor aletleri kaynak işleri yapıldı. Zeytinli ova yolu üzeri Avşar ticaret yanı trafik ışıkları direk kesim ve montaj yapıldı. Hamidiye köyü mahallesi kaynak işleri yapıldı. Akhisar spor tesisleri duvardaki profillerin sökümü yapıldı. Motodrak pisti sahne kurumu yapıldı. Motodrak pisti sahne sökümü yapıldı. Reşatbey Mah. Halk konağı sahne kurumu yapıldı. Belediye fen işleri akıllı tahta söküp takılması yapıldı. Ramazan afişlerin takılması yapıldı. Atatürk parkı sehpa ve oluk yapımı yapıldı. Çarşamba Pazar yeri perde tamiri yapıldı. Çiçekli cami sundurma yapıldı. Belediye yanı bisiklet yeri ve duba takımı yapıldı. Medar Mah. kafes tel çekimi yapıldı. Selçikli Mah. kafes tel çekimi yapıldı. Gayret cami bisiklet yeri montajı yapıldı. Köpek barınağı kaynak işleri yapıldı. Bekirler köyü kesim işleri yapıldı. Kaptanın kahvesi yanı kasis çakımı yapıldı. Mecidiye köyü su borusu kaynak işleri yapıldı. Bayram afişlerinde değişiklik yapıldı. Suyolu mezarlığı yanı tur yol boru kaynağı yapıldı. Atatürk parkı havuz boru kaynağı yapıldı. Çarşamba Pazar yeri direk kesimi yapıldı. Zeytinli ova yolu üzeri kavşak levha kesimi yapıldı. Işık köy boru kaynağı yapıldı. Belediye önü levha montajı yapıldı. Gölet sahne kurulumu yapıldı. 2 no lu halı saha kapı ve kaynak işleri yapıldı. Bülent Ciğer oğlu kültür salonu koltuk sökümü yapıldı. Akhisar spor ve Akhisarlının belediyesi afiş takımı takıldı. Kız kuran kursu büyük kapı yapıldı. Zeytinliova kesim işleri yapıldı. Akhisar spor mangal yeri yapıldı. Belediye koltuk tamiri yapıldı. Cuma Pazar yeri yanı 21 adet direk yapımı yapıldı. Cuma Pazar yeri yanı tel çekimi ve kafes tel çekimi yapıldı. Amfi tiyatro menteşe kaynağı yapıldı. Cim biçme motor sepet kaynak işi yapıldı. Eski devlet hastanesi giriş kapısı kaynak işi yapıldı. DDY yanı kesilen korkulukların kaynaması yapıldı. Arıtmaya 2adet büyük logar kapağı yapıldı. 75 yıl park direk kaynak ve pano montajı yapıldı. 29

30 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU Yeni belediye önü protokol kurumu ve afiş değişimi yapıldı. Arıtma tesislerine kapak yapımı yapıldı. Yeni belediye protokol sökümü yapıldı. Bülent Ciğer oğlu kültür salonu yapıldı. Koltuk sökümü ve takımı yapıldı. 23 Nisan parkı direk kesimi yapıldı. Yenice köyü camide demir kesimi yapıldı. Kovalık top sahası kale direkler kaynak işleri yapıldı. Bülent Ciğer kültür salonu koltuk sökümü ve takımı yapıldı. Yenice köy cami demir kesimi yapıldı. Akhisar belediye beton amblemi takımı takıldı. Gölet den sahne sökümü yapıldı. Palmcity oteli sahne kurulumu ve sökümü yapıldı. Işık köy tuvalet pencerelerine korkuluk yapıldı. Cuma pazarı korkuluk yapımı yapıldı. Tekel depolarına sahne kurulumu yapıldı. Yel değirmeni 249/3 merdiven yapıldı. Yel değirmeni 249/3gariban evi korkuluk yapımı çit tamiri yapıldı. Yenice köy camine demir kesimi Akhisar belediye arması takımı yapıldı. Bayram öncesi kurbanlık yerleri takımı ve dağıtımı yapıldı. Bayram öncesi afiş değişimi yapıldı. Bayram sonrası kurban yerleri toplaması yapıldı. Bayram sonrası afiş değişimi yapıldı. Eski belediye önü duba takımı ve kaynak işleri yapıldı. Gökçeler köyü çit takımı ve abdest alma yerleri tabure takımı ve Akhisar belediyesi arma takımı takıldı. Çağlak parkında çitlerin tamiri yapıldı. Eski İstanbul yolu kasis sökümü yapıldı. Merkez parkta levha sökümü yapıldı. 272 sokak Karasonya yoluna kasis takımı yapıldı. Akhisar spor tesislerine erzak dolabı yapıldı. Spor aletlerine kaide yapıldı. Gölet yerinde kano kaynak yapıldı. Gölet çocuk parkında kaynak işleri yapıldı. Belediye kaynak işleri yapıldı. Stat da kaynak işleri yapıldı. Kapalı spor salonu yanına duba takımı yapıldı. Basket pota tamiratı yapımı yapıldı. Kapalı çarşıdaki tuvalete kaynak işleri yapıldı. 422 sokak Ezirganlı mescidine sundurma takımı yapıldı. Kovalık top sahasına kale tamiri ve kaynak işleri yapıldı. Voleybol direkleri yapıldı. Kayalı oğlu köyü tel sökümü yapıldı. Karaferya parkında kaynak işleri yapıldı. Ayakkabıcılar çarşısına duba yapıldı. Çarşamba pazarı ızgara değişimi ve tamiri yapıldı. Motodragpisti kapıların tamiri yapıldı. 30

31 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU Akhisar spor tesislerine soğutucu motoruna sundurma ilavesi yapıldı. Şantiye boya hanesine kaynak işleri yapıldı. Kayalıoğlu köyüne tel takımı yapıldı. Sazoba köyüne futbol sahası tel sökümü yapıldı. Zeytinli ova şantiyesi sürgülü kapı tamiratı yapıldı. Sazoba köyüne futbol sahasının kap kaynak işleri yapıldı. Belediye önü flama kesimi yapıldı. Eski durakları kesim işleri yapıldı. Çalak yol üzerindeki çim sahanın sulama yerlerine kapak yapımı kaynak işleri yapıldı. Akhisar belediye tesislerinde raf yapımı yapıldı. Ülkü okulunda sürgülü kapı yapımı yapıldı. Hanpaşa mahallesine pota ayarı yapıldı. Ülkü okuluna mızrak ve kapak yapımı yapıldı. Belediye teraslarına korkuluk yapımı yapıldı. Kovalık sahasına elektrik panosu yapımı yapıldı. Ulupınar köyüne Akhisar belediyesi beton levha takımı yapıldı. Hacıosmanlar köyü tuvaletine Akhisar belediyesi levhası takımı yapıldı. Cuma pazarı pencere kapı yapımı ve montajı yapıldı. Endüstri meslek lisesinde demir kesimi yapıldı. Cumhuriyet mahallesi köprü korkuluğu tamiratı yapıldı. Belediyeye nikâh salonuna raf montajı yapıldı. Selçikli mahalle kaynak işleri yapıldı. Çarşamba pazarı direk destek kaynak işleri yapıldı. Şantiye lastik hane çatı tamiratı yapıldı. Kulaksızlar mahalle Fırınına levha takımı yapıldı. Motodrag kapı tamiratı yapıldı. Belediye binasının doğalgaz makinaları için sundurma yapıldı. Belediye binasında korkuluk montajı yapıldı. Kırsal Hizmetler müdür aracına takım sandığı yapıldı. Anayol üzeri flama sökülmesi yapıldı. Mecidiye mahalle Tuvaletlerinin demir sökümü yapıldı. Gölet düğün salonu sahne kurumu ve sökümü yapıldı. 192 sokak sonunda büfe sökümü yapıldı. Reşat Bey mahalle konağı kaynak işleri tamir işleri yapıldı. MERHAMET VAKFININ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YÖNELİK YAPIM, ONARIM VE TADİLAT İŞLERİ Kadıdağ Mahallesi yanan evin onarım için inşaat malzeme yardımı yapıldı. Efendi Mahallesi 267sokak no:236 yanan evin onarımı için inşaat malzeme yardımı yapıldı. Hacı İshak Mahallesi 240/1 no:37 yanan evin onarım inşaat malzeme yardımı yapıldı. Hashoca Mahallesi 105 sokak no:13 evin onarımı yapıldı. 31

32 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU Hürriyet Mahallesi 443 sokak no: 13 evin onarımı yapıldı. Yukarı dolma Mahallesi ev yapımı için inşaat malzeme yardımı yapıldı. Hacı İshak Mahallesi 148 sokak no:70 yanan evin onarımı için yardımı ve inşaat malzeme işçiliği yapıldı. Sarıçalı Mahallesi evin onarımı için inşaat malzeme yardımı yapıldı. Efendi Mahallesi 381 sokak no: 113 barınabileceği bir oda banyo tuvalet yapıldı. Hacı İshak Mahallesi 241 sokak no:10 evin onarımı için inşaat malzeme yardımı yapıldı. Hacı İshak Mahallesi 148 sokak no:23 evin onarımı için inşaat malzeme yardımı yapıldı. Hacı İshak Mahallesi 240 sokak no:23 evin onarımı için inşaat malzeme yardımı yapıldı. Hürriyet Mahallesi 429 sokak no:3 yanan evin onarım için inşaat malzeme yardımı yapıldı. Hacı İshak Mahallesi 140 sokak no:3 evin onarımı için inşaat malzeme yardımı yapıldı. Ragıp Bey Mahallesi151 sokak no:46/2 yanan evin onarımı için inşaat malzeme yardımı yapıldı. Dere köyü Mahallesi no:274 yanan evin onarımı için inşaat malzeme yardımı yapıldı. Hürriyet Mahallesi 421 sokak no:8 yanan evin onarımı için inşaat malzeme yardımı yapıldı. Hasan Hüseyin Ersoy Mahallesi no:9 yanan evin onarımı için inşaat malzeme yardımı yapıldı Seyit Ahmet Mahallesi 314 sokak no:36 yanan evin onarımı için inşaat malzeme yardımı yapıldı. Hürriyet Mahallesi 216 sokak no:28/a kanal çalışmasından zarar gören ev eşyaları için yardımı yapıldı. Ulucami Mahallesi 389 sokak no.20 yanan evin onarımı için inşaat malzeme yardımı yapıldı. Sakarkaya Mahallesi selden zarar gören ev eşyaları yardımı yapıldı. Kadıdağ Mahallesi yanan evin onarımı için inşaat malzemesi yardımı yapıldı. Bekirler Mahallesi no:32 yanan evin onarımı için inşaat malzeme yardımı yapıldı. Hacıishak Mahallesi 201 sokak no:22 yanan evin onarımı için inşaat malzeme yardımı yapıldı. Tütenli Mahallesi yanan evin onarımı için inşaat malzeme yardımı yapıldı. Efendi Mahallesi 855 sokak no:4 yanan evin onarımı için inşaat malzeme yardımı yapıldı. DoğanKaya Mahallesi no:121 yanan evin onarımı için inşaat malzeme yardımı yapıldı. Beyoba Mahallesi yanan evin onarımı için inşaat yardımı yapıldı. Kayalıoğlu Mahallesi yanan evin onarımı için inşaat yardımı yapıldı. 32

33 KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 1-KIRSAL MAHALLE İÇME SUYU TESİSİSLERİNE İLİŞKİN ÇALIŞMALAR 2014 yılında Belediyemiz sorumluluk alanında bulunan Akkocalı, Çoruk, Dereköy, Doğankaya, Durasıl, Erdelli, Eroğlu, Evkaftekke, Göcek, Gökçeler, Hacıosmanlar, Hamidiye, Hamit, Hanpaşa, Hasköy, Işıkköy, İsaca, Kapaklı, Karabörklü, Karayağçı, Kavakalan, Kayganlı, Kocakağan, Kurtulmuş, Musaca, Muştullar, Sarılar, Seğirdim, Selçikli, Süleymanköy, Taşçılar, Topluca, Tütenli, Üçavlu, Yatağan, Yayakırıldık ve Yaykın mahalleleri içme suyu tesislerinde gündeme gelen arızalar gerek Belediyemiz teknik elamanlarınca tamir edilerek onarılmış, gerekse malzeme yardımında bulunularak içme suyu tesislerinin çalışabilir hale getirilmesi sağlanmıştır. 2- KIRSAL MAHALLELERİN MEYDAN, SOKAK VE PARK DÜZENLEMESİ ÇALIŞMALARI 2014 Yılında Mahalle Meydanları, Sokakları, Park ve Cami bahçelerine olmak üzere Akkocalı Mahallesinde 3770 m² Parke Taşı 30 m.tül Bordür taşı, Akselendi Mahallesinde 981 m² Parke Taşı, 229 m.tül Bordür taşı, Ballıca Mahallesinde 141 m² Parke Taşı, Çamönü Mahallesinde 956 m² Parke Taşı, 335 mtül Bordür Taşı, Pekmezci Mahallesinde 332 m² Parke Taşı, 54 m.tül Bordür Taşı, Dağdere Mahallesinde 1628 m² parke taşı, 578 m.tül Bordür taşı, Gökçeahmet Mahallesinde 2158 m² Parke Taşı, 1268 m.tül Bordür Taşı, Gökçeler Mahallesinde 176 m² Parke Taşı, 26 m.tül Bordür Taşı, Hamidiye Mahallesinde 1325 m² Parke Taşı, 441 m.tül Bordür Taşı, Doğankaya (Hancılar) Mahallesinde 869 m² Parke Taşı, 279 m.tül Bordür Taşı, Hasköy Mahallesinde 1440 m² Parke aşı, 170 mtül Bordür Taşı, Işıkköy Mahallesinde 1926 m² Parke Taşı, 842 m.tül Bordür Taşı, İsaca Mahallesinde 1560 m² Parke Taşı, 216 m.tül Bordür Taşı, Kavakalan Mahallesinde 1550 m² Parke Taşı, 643 m.tül Bordür Taşı, Kayganlı Mahallesinde 692 m² Parke Taşı, 31 m.tül Bordür Taşı, Kızlaralanı Mahallesinde 926 m² Parke Taşı, Kobaşdere Mahallesinde 2167 m² Parke Taşı, 292 m.tül Bordür Taşı, Kulaksızlar Mahallesinde 370 m² Parke taşı, 87 m.tül Bordür taşı, Kurtulmuş Mahallesinde 1403 m² Parke Taşı, 214 m.tül Bordür Taşı, Yayakırıldık (Mestanlar) Mahallesinde 369 m² Parke Taşı, 92 m.tül Bordür Taşı, Muştullar Mahallesinde 2437 m² Parke Taşı, 785 m.tül Bordür Taşı, Pekmezci Mahallesinde 521 m² Parke Taşı, 206 m.tül Bordür taşı, Kocakağan (Pınarlı) Mahallesinde 502 m² Parke Taşı, 201 m.tül Bordür Taşı, Sarılar Mahallesinde 445 m² Parke Taşı, 81 m.tül Bordür Taşı, Sindelli Mahallesi 1375 m² Parke Taşı, Söğütlü Mahallesinde 620 m² Parke Taşı, Topluca Mahallesinde 419 m² Parke Taşı, 127 m.tül Bordür Taşı, Ulupınar Mahallesinde 1781 m² Parke Taşı, 660 m.tül Bordür Taşı, Yayakırıldık Mahallesinde 1247 m² Parke Taşı, 450 m.tül Bordür Taşı, Yenidoğan Mahallesinde 831 m² Parke Taşı, 468 m.tül Bordür Taşı olmak üzere 31 Kırsal mahallemize m² Parke Taşı, 9037 m.tül Bordür taşı döşenmiştir. 33

34 KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU Muştullar Mahallesinde parke taşı döşenecek yol üzerinde 12 x3,5 m ve 6 x3 m ebatlarında olmak üzere iki, Kavakalan mahalle giriş yolu üzerinde 6 x 2 m ebatlarında olmak üzere bir istinat duvarı yapılmıştır yılı başlarında Akkocalı, Büknüş, Çamönü, Hasköy, Kobaşdere, Musaca, Musalar, Sindelli, Söğütlü ve Üçavlu muhtarlıklarınca yapılan parke taşı döşeme çalışmalarında kullanılmak üzere 2104 m² Parke Taşı ile 910 mtül Bordür Taşı yardımı, Akçaalan, Akçeşme, Arabacıbozköy, Aşağıdolma, Başlamış, Gökçeahmet, Kömürcü, Musalar, Pekmezci ve Sindelli Muhtarlıklarına Parke Taşı döşeme işlerinde kullanılmak üzere muhtelif miktarlarda Filler malzeme yardımı yapılmıştır. Işıkköy Mahallemizde mevcut park yeniden düzenlenmiş etrafına yeni bir çevre duvarı yapılmış, Parkın gece aydınlatılmasının sağlanması yönünde ışık sistemi kurulmuş, park içinde bulunun umumi WC nin genel tadilatı yapılarak kullanılabilir hale getirilmiştir. Dağdere Mahallesinde çocuk oyun grubunun bulunduğu alan yeniden düzenlenerek park haline getirilmiş, etrafında bulunan yollara parke taşı döşenmiştir. Sakarkaya mahallemizde sağanak yağışlı havalarda su taşkınına maruz kalan sokağa yağmur suyu kanalı ve istinat duvarı yapılmış, söz konusu sokağa ve mahalle meydanına Parke taşı döşenmiş, mahalle meydanına alttan ışıklandırmalı kavşak yapılmıştır. Ayrıca, Bekirler Mahallesinde açık yağmur suyu kanalı yapılmıştır. Ballıca, Erdelli, Göcek, Hanpaşa, Işıkköy, İsaca, Kobaşdere, Sazoba, ve Yeğenoba Mahalle meydanlarına 14 m yüksekliğinde aydınlatma direği konularak, meydanların gece aydınlatılması sağlanmıştır. 3- KIRSAL MAHALLE OKUL BAHÇELERİ VE FUTBOL SAHALARINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR Hanpaşa Mahallesi okul bahçesi mevcut Basketbol sahası etrafına 746 m² Parke Taşı ile 231 m.tül Bordür Taşı döşenerek Basketbol Potaları yenilenmiş, Seyirdim (Yenimahalle) okul bahçesine 440 m² Parke Taşı ile 150 m.tül Bordür taşı döşenmiş okul bahçesinin bir kısmı uygulama bahçesi olarak kullanılması planlandığından toprak dolgu yapılmıştır. Işıkköy Mahallesi okul bahçesinde 20 x 30 metre ebatlarında futbol sahası yapılarak etrafı tel örgü ile çevrilmiştir. Sazoba Mahallesinde mevcut futbol sahası etrafındaki tel örgüler yenilenerek tel örgü direkleri boyanmıştır. 4- MUHTARLIK BİNASI, CAMİ, İMAMEVİ, UMUMİ WC ÇEVRE DUVARI ÇALIŞMALARI 2014 Yılında Akkocalı, Çamönü, Erdelli, Gökçeler, Hacıibrahimler, Hamit, Harmandalı, Hasköy, İsaca, Kadıdağ, Kapaklı, Karabörklü, Karayağcı, Kavakalan, Kayganlı, Kocakağan, Kurtulmuş, Musalar, Pekmezci, Sabancılar, Seğirdim, Selçikli, Süleymanköy, Sünnetçiler, Yayakırıldık, Yaykın, Yeniceköy, Zeytinlibağ mahallelerimizde Muhtarlık Binası, Cami, Umumi WC, ve Çevre duvarı tadilatlarının yapılmasında kullanılmak üzere Malzeme yardımında bulunulmuş, Çamönü Mahallesi Mezarlık çevre duvarının yapımı kısmen tamamlanmış, Işıkköy Mahallesi ve Kavakalan Mahallesinde mevcut tuvaletlerin 34

35 KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU tadilatları ile Hacıosmanlar (Hacıoğulları) Mahallesinde 2 gözlü, Hasköy Mahallesinde 3 gözlü ve Ulupınar Mahallesinde 3 gözlü Umumi Tuvalet inşaatları Belediyemizce yapılmıştır. 5- KIRSAL MAHALLELERDE YAPILAN FIRIN VE ÇEŞME ÇALIŞMALARI 2014 yılında Kulaksızlar Mahallesi muhtarlık ve çok amaçlı salon karşısında bulunan ve mahalle haklı tarafından ortaklaşa kullanılan mevcut fırın eski ve kullanılmayacak durumda olduğundan yıkılmış, yerine doğal taş kullanılarak yeni bir fırın, Fırın yanına yine doğaltaş kullanılarak çeşme yapılmıştır. Çağlak yolu ve Yayakırıldık Mahallesinde mevcut çeşmeler aslına uygun olacak şekilde onarılarak kullanılabilir hale getirilmiş, Işıkköy Mahallesi park önüne yeni bir çeşme yapılmıştır. 6- KIRSAL MAHALLE İÇİ VE ARAZİ YOLLARININ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI 2014 yılında Belediyemiz sorumluluk alanında olan Kırsal Mahalle arazi yollarının tamamında Greyderle bakım ve onarım çalışması yapılmış, Bekirler, Beyoba Hasköy, Mecidiye, Sarılar, Dağdere, Kadıdağ, Kavakalan, Medar, Süleymanlı, Yayakırıldık, Kayalıoğlu mahalle içi ve arazi yollarına kısmen, Beyoba-Kayalıoğlu, Büknüş-Sabancılar, Dayıoğlu-Süleymanlı, Organize Sanayi bölgesi-mecidiye arasında bulunan stabilize yollara malzemeli bakım yapılmış, Tütenli Mahalle yolu üzerinde bulunan dere üzerine 240x240x80 cm ebatlarında bir Kutu Menfez, Dere Mahallesi içinden geçen dere üzerine 80x100 cm ebatlarında 12 adet baks, Çoruk, Doğankaya (Hancılar), Hamidiye, Kocakağan, Sabancılar, Sarılar, Sarnıç ve Ulupınar Mahalle içi ve arazi yollarına 31 adet 500 lük korige boru konulmuştur. Bünyaniosmaniye, Çobanhasan, Dingiller, Doğuca, Hamidiye, Kapaklı, Karaköy, Tütenli, Selçikli, Topluca ve Yeniceköy mahallelerimizde bulunan ve mülkiyetleri belediyemize ait olan Zeytinliklerin sürüm, budama ve ilaçlama işleri Belediyemiz tarafından yapılmıştır. 7- DİĞER ÇALIŞMALAR Boyalılar mahallesindeki 3, Doğankaya mahallesindeki 1, Gökçehamet mahallesindeki 1, Kavakalan mahallesindeki 5, Medar mahallesindeki 1, Şehitler mahallesindeki 2, Tütenli mahallesindeki 2 ve Yenidoğan mahallesindeki 1 metruk bina yıkılma tehlikesi olduğundan, Hamit mahallesindeki eski okul ise yıkım kararı olduğundan belediyemiz tarafından yıkılmıştır. Ayrıca, Kar yağışları nedeniyle kapanan Akkocalı, Arabacıbozköy, Çanakçı, Dağdere, Hanpaşa, İsaca, Kobaşdere, Kocakağan, Kurtulmuş, Tütenli ve Zeytinlibağ Mahalle yollarımız Belediyemize ait Greyderlerle yapılan çalışmalar sonucu açılmıştır. 35

36 KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 36

37 KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 37

38 KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 38

39 KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 39

40 KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 40

41 KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 41

42 KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 42

43 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Tüm park ve yeşil alanların rutin temizlik ve bakım işleri devam etmektedir. Kaldırım, park ve yeşil alanlarda bulunan, resmi kurum bahçelerinde bulunan ağaçların budama işlemi Kasım 2013 yılında başlayıp Şubat 2014 ayında bitmiştir. Tüm kaldırım kenarları ve park yürüyüş yollarında bulunan yabancı otların ilaçlaması yapılmıştır. Çocuk Oyun Grubu montajı yapılan yerler; 1. Namık Oğul Lisesi Anaokulu bahçesi 2. Zübeyde Hanım İlköğretim Anaokulu bahçesi 3. Akselendi İlköğretim Anaokulu bahçesi 4. Mecidiye İlköğretim Anaokulu bahçesi sokak üçgen çamlık alan içerisine oyun grubu Cumhuriyet Mahallesi Çağlak yolu üzerinde 6000 m 2 lik alana park yapıldı. Ulucami Mahallesi 475 sokak park alanına ilave olarak fitnes aletleri ve oturma yerleri yapıldı. Atatürk parkı revize edilip, oyun grupları havuz, bank ve çimleri yenilendi. Karaferya Parkının oyun grubu yenilendi. Efendi Mahallesi 382/2 yeşil alana mahalle parkı yapıldı. Cumhuriyet Mahallesi 258 sokak yeşil alanın sınırları belirlenip alan temizliği yapılıp, ağaçlandırılması yapıldı. TOKİ engelli okulu bahçesine engellilere özel fitnes aletlerinden 5 adet montaj yapıldı. Yeni Hayvan Pazarı alanının yeşil alanına toprak çekimi yapılıp, tesviye edildi. Umut Fırat Kılıç Parkında mevcut bulunan basketbol alanı vatandaşların şikâyetleri üzerine sökülüp yerine çocuk oyun grubu montajı yapıldı. Hürriyet mahallesi 224 sokak orta refüje toprak çekimi yapıldı. Reşatbey mahallesi 167 sokak ile 316 sokak arası ring yolu orta refüje toprak çekimi yapıldı. 43

44 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU Fidanlıkta ağaç sökümü ve dikim işlemleri Ocak ve Şubat aylarında yapıldı. Çağlak mevkiinde bulunan güreş alanına Nisan ayında sulama sistemi döşenip, çim ekimi yapılmıştır. Tüm parklarda bulunan çocuk oyun gruplarının altında bulunan kumlar çapalanıp, eksik görülen alanlara ilave yapılmıştır. Kayalıoğlu mahallesinde sağlık ocağı bahçesinde bulunan kuru çam ağaçları verilen dilekçelere bağlı olarak kesilip odunları teslim edilmiştir. Mahallelerden (köylerden) gelen şikâyetler üzerine yabancı ot ilacı tutanakla yetkili kişilere verilip ilaçlama yapılması sağlanmıştır. Rehabilitasyon Merkezi bahçesi toprak tesviyesi ve çim ekimi yapılmıştır. Seyit Ahmet Mahallesinde bulunan Seyit Ahmet dedesinin bulunduğu mezarlığın bahçesinin ot temizliği yapılmıştır. Belediye Arıtma Tesislerinin bahçesinin ot temizliği yapılmıştır. Yeni hayvan pazarı bahçesi, toprak tesviyesi ve bitlendirilmesi yapılmıştır. 167 sokak ile 316 sokak Ring yolu orta refüj alanının çim ekimi yapıldı. Hacı İshak Mahallesinden, Cumhuriyet mahallesine kadar uzanan ring yolunun orta refüjüne toprak çekimi ve tesviyesi yapıldı. Yabancı ot temizliği yapmak amacıyla gidilen mahalleler; 1. Eroğlu Mahallesi Okul bahçesi, köy meydanı 2. Hamidiye Mahallesi Okul bahçesi, köy meydanı 3. Ballıca Mahallesi Okul bahçesi, köy meydanı 4. Dereköy Mahallesi Okul bahçesi, köy meydanı 5. Sarıçalı Mahallesi Okul bahçesi, köy meydanı 6. Akçeşme Mahallesi Okul bahçesi, köy meydanı 7. Karabörklü Mahallesi Okul bahçesi, köy meydanı Yeşil sinek ve ağaçlarda görülen ballanma hastalığına karşı ilaçlama saat da başlayıp sabah kadar Nisan ayı boyunca yapıldı. 44

45 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU Yeni mezarlık içerisindeki Şehitliğin ot temizliği yapılıp, mezarların üstüne çiçek dikilmiştir. Erdelli Mahallesi kanal boyu sazlık alan temizlenip mevcut oyun grubunun altına kum çekilmiştir. Merkez park, Karaferya parkı, 411 sokak parklarının bordürleri kireçlendi. Kaymakamlık binası önündeki banklar yenilendi. İsaca Mahallesi oyun grubunun etrafına bordür çevrilip, içine mil çekilip, tasfiyesi yapıldı. Zeytinliova Mahallesi gölet alanı çevresi temizliği yapılıp, ahşap köprüsünün tamiratı yapıldı. Ragıpbey Mahallesi 158 sokak Dr. İhsan YALKIN parkı bankları yenilendi. 75 yıl parkı ve Karaferya parkı, Güplüce parkı havuz revizyonlarına başlandı. Kayalıoğlu Mahallesi kaldırımında bulunan çam ağaçlarında hastalıklı dalları temizlenip uzaklaştırıldı. Celal BAYAR Üniversite alanı içerisindeki bitki havuzuna toprak çekildi, süs havuzu monte edildi. Bitkilendirmesi yapıldı. Alhatoğlu ilköğretim okul bahçesi peyzaj projesi çizildi. Toprak çekimi, bitkilendirmesi yapıldı. Merkez karakol lokal bahçesi yabancı ot temizliği yapılıp bitkilendirmesi yapıldı. Sakarkaya Mahallesi döner kavşak, meydan düzenlenmesi bitkilendirmesi yapıldı. Işık köy mh mevcut parkın, revizyonu yapıldı. Makaslama, bitki temizliği, çiçek ilave, yeni bank ve çöp kovası montajı yapıldı. Mevsimlik (kışlık)çiçek dikimi yapılan yerler; 1. Belediye hizmet binası önü 2. Atatürk parkı havuz çevresi 3. Gölet alanı 4. Merkez park 5. 1 sokak bulunan cepler 45

46 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU sokak üçgen alan sokak orta refüj palmiye çevreleri Hükümet binası önündeki lügustrumların makaslanması, saksılara mevsimlik çiçek dikimi yapıldı. Gölet alanı, 21 sokak Orta refüj, ring yolu orta refüjde bulunan çim alanlara gübre atımı yapıldı. Hacı İshak Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi orta refüj alanına sulama sistemi döşendi. Ağaç fidanı dikimi yapılan yerler; 1. Karaosmanoğlu Sanayi sitesi önündeki yeşil alana 45 adet top akasya dikildi. 2. Kulaksızlar Mahallesi Mesire alanı fırın çevresine ağaç dikimi yapıldı. 3. Gökçe Ahmet Mahallesi giriş ve çıkış yol kenarlarına 110 adet zakkum, 5 adet top akasya dikildi. 4. Hasköy Mahallesi Camisine 15 adet top akasya, 2 adet limon servi dikildi. 5. Dağdere Mahallesi oyun grubu yanındaki park alanına ağaç dikimi yapıldı. 6. Mehmet Keskinoğlu Okulu bahçesine 2 adet çam 21 adet zakkum, 7 adet çıtır gül, 7 adet sarmaşık fidanı dikildi. 7. Cumhuriyet göl parkına 10 adet ateş dikeni, 7 adet sarmaşık gül dikildi. 8. Hanpaşa Mahallesi Hayır yeri, okul bahçesi, mahalleye giriş çıkış yollarına 104 adet ağaç dikildi. 9. Beyoba Mahallesi Kaldırım ve yeşil alanlara 52 adet top akasya dikildi. 10. Zeytinliova Mahallesi Yeşil alanlara 50 adet top akasya dikildi. 11. Medar Mahallesi Fantasya sitesi yanındaki yeşil alana 39 adet top akasya dikildi. 12. Doğuca Mahallesi Yeşil alanlara 15 adet top akasya dikildi. 13. Hürriyet Mahallesi Özel Yüksel Lisesi yanındaki yeşil alana 168 adet top akasya dikildi. 46

47 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1:İlçemizde yol geçiş üstünlüğü olan yollara bağlanan yollara DUR levhaları takılmıştır. 2:İlçemizin ihtiyaç duyulan yerlerine Bisiklet Park Yerleri yapılmıştır. 3:Kamuya ait alanlara (park-tahsisli alanlar)park etmiş araçlar kaldırılmıştır. 47

48 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 4:Taşçılar Dere Mahallelerimize levha dikimi yapılmıştır. 5:Kaldırımlara park etmiş araçlara gerekli uyarı ve ikazlar yapılmış ve park yapmış oldukları alandan kaldırılmıştır. 6:İlçemizde ihtiyaç duyulan daha öncesinde tespit ve alt yapısı hazırlanmış olan yerlere yolcu bekleme durakları yapılmıştır.(dingiller Mahallesi-Yeni Garaj Karşısı-Gökçe Ahmet Mahallesi-Otel Tütün Yanı-İlçe Tarım Önü-Ontan Konutları Yanı-Celal Bayar Yüksek Okulu Karşısı) 7:İlçemiz farklı mahallelerde ikamet eden engelli vatandaşlarımıza ikamet ettikleri adreslerine engelli park yeri tahsisi yapılmıştır. 48

49 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 8:İlçemizde kurulan semt Pazar yerlerine gerekli olan trafik ve uyarı levhaları takılmıştır. 9:İlçemizde vatandaşlarımızın herhangi bir yasal izin almaksızın evleri ve işyerlerinin önlerine yapmış olduğu kasis ve dubalar sökülmüştür. 10: 132 sokak üzerine yön levhalarının dikimi yapılmıştır. 11: 206 sokak üzerinde izinsiz olarak konulmuş olan malzemeler kaldırılmıştır. 49

50 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 12:Devlet Kara Yolu üzerine dökülen malzemeler trafik ekiplerimizin kontrolünde temizlenmiştir. 13:Şehir merkezine uzak olan arsa ve boş arazilere dökülen molozlar tekrar kaldırılmış ve bu alanlara moloz dökmek yasak levhaları dikilmiştir. 14:Göldelioğlu İlk Öğretim Okulu önüne duba ve levhaları dikimi yapılmıştır. 15:Kayhan Ergun Endüstri Meslek Lisesi önüne duba ve levha dikimi yapılmıştır. 16:İhtiyaç duyulan alanlara araç parkının engellenmesi ve yaya geçişlerinin rahatlaması amacı ile duba dikilmiştir. 17:İlçemiz genelinde bulunan yolcu durakları temizliği yapılmıştır. 18: 167 sokak üzerinde bulunan Belediyemiz şantiyesi önünden geçen çevre yolunun tüm trafik ve uyarı levhalarının montajı eksiksiz olarak yapılmıştır. 19: 14 sokak yolu üzerinde esnafın dükkân Restorasyonu esnasında çevre önlemi alınmıştır. 20: Yıkılma tehlikesi bulunan virane yapıların etrafına önlem alınmıştır. 21:İlçemizde bulunan bağlantı yollarında kör nokta kalan görüş olmayan yollara ayna takılarak uygun görüş sağlanmıştır. 22:Çarşamba semt pazarı etrafında bulunan trafik levhalarının tamamı yenilenmiştir. 23:Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçe Müdürlüğü ile koordineli çalışmalar yapılmıştır. 24:İlçemiz mücavir alanı içinde bulunan ilköğretim lise ve okullar bölgesinde bulunan okulların önlerine trafik uyarı işaretleri ve levhalarının montajı yapılmıştır. 25:Doğuca Mahallesinin yıkılan levhaları yenilenmiştir. 26: İlçemizde kurulan Çarşamba semt pazarının etrafında park eden araçlara uygulama yapılmıştır. 27:Festival Resmi tören ve benzeri kutlama etkinliklerinde trafik önlemleri tarafımızca alınmıştır. 28: İlçemizde bulunan sinyalizasyon sistemleri günlük bakım ve onarımı tarafımızca yapılmıştır. 29:İlçemize gelen turist araçları için yer tahsisi yapılmıştır. 30: İlçe Teknik Alt Komisyonu kararlarına istinaden alınan kararlar doğrultusunda gerekli trafik uyarı ve ikaz işaretleri takılmıştır. 50

51 BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ Belediye web sitemizde veri girişleri ve son güncellemeler devam edilmiştir yılı belediye otomasyon program hazırlık ve açılışları yapılmıştır yılı belediye otomasyon programlarında kapanış ve yılsonu raporlarının çekilme işlemleri hazırlanmıştır Yılı yılık taşınır mal yönetim hesabı raporlamalarında belediye birimlerine destek ve yardım hizmeti sağlanmıştır. Belediyemizin network güvenlik duvarı güncellemeleri yıl içinde yapılmış olup çalışmasında süreklilik sağlanmıştır yılı Emlak, Ç.T.V., İlan Reklam ve yılbaşı işlemleri hazırlanarak tahakkukları yapılmıştır muhasebe kapanış kayıt işlemler içim ilgili birime destek ve yardım edilmiş olup raporlama ve kayıtlarda çıkan hatalar düzeltilmiştir. Web dolaşım ve diğer internet ulaşımlarının LOG kayıtları yıl boyunca tutulmaya devam edilmiştir. Gelir kodu düzenlemesi yapılarak dağınık olan gelir kodları birleştirilmiştir. Belediye içi ile dış birimlerdeki arızalı bilgisayar, yazıcı ve network sistemlerinde meydana gelen arızalar teknik personelimizce yıl içerisinde giderilmiştir. Belediyemiz içinde ve diğer dış birimlerimizdeki güvenlik kamera sistemleri yıl içerisinde bakım, onarım ve destek hizmetleri sağlanmıştır. E-belediye uygulamasının yıl içerisinde güncellenme, güvenlik, destek hizmeti ve 7/24 çalışması sağlanmıştır. Büyükşehir kanunu ile devri yapılan belde belediyelerin DATA bilgileri mevcut belediye otomasyon sistemimize aktarıma yapılmış olup hatalı aktarımların düzeltmelerine devam edilmektedir. Büyükşehir kanunu ile devri yapılan belde belediyelerin network sistemleri yenilenmiş olup mevcut bilgisayar sistemlerinde iyileştirmeler yapılmaya devam edilmektedir. Toplantı, seminer ve tanıtımlarda gerekli bilgisayar donanım ve ekipmanlar müdürlüğümüzce yıl içerisinde sağlanmıştır. 51

52 BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU Personel takip sistemi yıl içerinde çalışır durumda tutulmuş olup belediyemize yeni katılan personelin giriş-çıkış kartları basılarak sisteme kayıtları yapılmıştır. İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü Dijital Arşiv Çalışması Bitirilmiştir. Mali Hizmetler Dijital Arşiv Çalışması Bitirilmiştir. İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü Dijital Arşiv Çalışması devam etmektedir. Büyükşehir kanunu ile devri yapılan belde belediyelerin taşınır hesap bilgileri mevcut belediye otomasyon sistemimize girişleri sağlanmıştır. Kablosuz ağ sistemine güvenlik duvarında loğ kayıtları tutulmaktadır Silinen ve değişen kayıtlar düzenli olarak kontrol ediliyor. Sistem yedekleri ve diğer yedekleri alınıp alınmadığı ve sağlıklı bir şekilde yedek alması sağlandı kontrol edildi. Muhtarlardan gelen arıza ve şikâyetlere bakıldı arızalar giderildi. Semt vezneleri ve uzak bağlantıları sürekli kontrolleri yapılarak düzenli çalışmaları sağlandı. Belediye İçi Birimlerdeki arızalı bilgisayar ve network de meydana gelen arızalar müdürlüğümüz teknik servisince yapıldı. Programlarla ilgili birimlerden gelen problemlerle ilgili gerekli çalışmalar yapıldı. Belediye otomasyon yazılımlarının kanunlara ve çıkan yeni yasa değişikliklerine uygun güncellenmesi sağlandı. 52

53 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İlçe Belediyemiz mücavir olan sınırları içerisinde, yasa ve yönetmeliklerin sorumluluk verdiği alanların temizliği, bakımı, konu ile ilgili tesisleri kurmak, kurdurmak işlettirmek, yönetmelikler hazırlamak, temizlik bilincinin gelişmesini sağlamak halkı bu konuda bilinçlendirerek bu sorumluluğa katmak amaç ve görevleri arasındadır. TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPTIĞI ÇALIŞMALAR a ) 5393 sayılı Belediye Kanunu b ) 2872 sayılı Çevre Kanunu c ) Katı Atıkların kontrolü Kanunu d ) Tıbbi Atıkların Kontrolü Kanunu e ) Atık pil ve Akümülatörlerin kontrolü Kanunu f ) Ambalaj ve ambalaj Atıklarının kontrolü Kanunu g ) Tehlikeli atıkların kontrolü Kanunu l) Hafriyat toprağı inşaat yıkıntı ve Atık. Kanunu ve Akhisar Belediyesi Meclis kararı ile tarih sayı nolu Meclis Kararı ile çıkarılan Akhisar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yönetmeliklerine göre çalışmalarını devam ettirmektedir. İLÇEMİZDE GERİ DÖNÜŞÜM ATIKLARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR a ) Ege Belediyeler Birliği Şişecam ortak protokolü ile ilçemiz muhtelif yerlerine monte edilen 25 adet cam şişe kumbarası ile 2014 yılı içerisinde kg cam şişe toplanmıştır. b )Belediyemizce, Ambalaj Atıkları Geri Dönüşüm çalışması başlatılmıştır. Bakanlıkça yetkili firma tarafından 2010 yılında kg ambalaj atığı geri dönüşüme kazandırılmış, 2011 yılında ÇEVKO Vakfı da çalışmalara dâhil edilerek şehrimizde konutlar, işyerleri, resmi dairelerde bilgilendirilmeler yapılarak uygun yerlere toplama kumbaraları yerleştirilmiştir yılında ton, 2012 yılında da ton 2013 yılında da ton 2014 yılında ton ambalaj atığı geri dönüşüme kazandırılmıştır. c ) İlçemizde Tarihinde (T.A.P)Taşınılabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletmeleri ile yapılan ve imza altına alınan Protokol anlaşması ile ATIK PİL Kutuları dağıtımı yapılmış, pil toplama kampanyasına ait afişler okullara dağıtılarak 260kg pil toplanmıştır. 53

54 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU d ) İlçemizde tarihinde Ulusal Atık Yağ Toplama San.Tic ile protokol yapılarak ilk etap Atık Yağ Toplama çalışmalarına başlanmıştır. TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL DURUMU - Müdür ( Memur ) = 1 adet - Ç.V.Ş. ( İşçi ) = 1 adet - Şoför ( Müteahhit ) = 48 adet - Mevkiçi ( Müteahhit ) = 18 adet - Toplayıcı ( Müteahhit ) = 103 adet - (Özürlü) 4 - Mini süpürge 1 - Belediye içi temizlik 2 - Sosyal hizmetler TOPLAM : 180 kişi FAALİYETLER: 1) Konut, Kamu Kurum, Kuruluşu, işyerlerinden çıkan evsel, büro atıklarının toplanması, taşınması, depolanması işlemi yapılmaktadır. Şehrin tüm atıklarının toplanması, taşınması amacıyla tarihinden itibaren temizlik hizmetleri Trenkwalder - Erçak firması tarafından yürütülmektedir ile tarihleri arasında hizmet alımı TL faturalandırılmıştır. 2 ) İlçe mücavir alan içerisindeki, benzin istasyonları, dinlenme tesisleri, otel, sayfiye evlerinin atıklarının toplanması. ( tarihinden itibaren belde ve köyler dâhil edildi.) 3 ) Piknik ve ören yerlerinin atıklarının toplanması. 4 ) İlçe mezarlıkları, Pazar yerleri, otogar, sebze meyve hali, hayvan pazarı, spor tesisleri vb. süpürülmesi yıkanması atıklarının toplanması. 5 ) Sanayi Sitesi, unlu mamuller, süt ürünleri imalathanelerinin atıklarının ayrı programla toplanması, süpürülmesi imhası yapılmaktadır. 54

55 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 6 ) Mevsim itibari ile ev ve işyerlerinden çıkan kalorifer ve bahçe atıklarının toplanması. 7 ) İlçemizde mevcut kasapların atıklarının ayrı toplanması ve imhası yapılmaktadır. 8 ) İlçemiz açık Kanal, logar, mazgalları temizliği sonucu çıkan atıkların toplanması. 9 ) Yukarıda belirtilen atıkların toplanması sonucu yapılan tartım işleminde günlük ortalama 120 ton atık toplanmakta olup, diğer aylarda kül vb. ile miktar artmaktadır. Yıllık ortalama ton atık toplanmaktadır. 10) İlçede mevcut Kamu ve Özel Sağlık ünitelerinden kaynaklanan tıbbi atıkların belli programla toplanması ve sterilizasyonu Manisa Belediyesi-Miroğlu Firması tarafından yapılmaktadır yılında toplanan tıbbi atık miktarı kg. dır. 11 )2014 yılında Belediyemiz ait temizlik araçlarda yedek parça, tamir işçilik masrafı ,00 TL olmuş, 54,871 litre mazot kullanılmıştır. 12 ) İlçemiz merkez cadde ve sokakları belli program ve ihtiyaca göre iki adet vakumlu süpürge aracı ve el ekipleri ile kaldırım ve yol temizliği yapılmaktadır. 13 ) İlçemizde düzenlenen resmi tören, festival ve fuarda alan temizliği ve hazırlıklarının yapılması. 14) 2014 yılı içerisinde 1400 adet 400 kg lık tekerlekli konteyner ve 300 adet 800 kg lık konteyner ayrıca 2500 adet varil alınarak kapanan belde ve köylerin mahalleye dönüşmesi sonucu ihtiyaç duyulan yerlere konulmuştur. 15 ) Temizlik İşleri Müdürlüğü Halkla İlişkiler Belediyemiz Beyaz Masa şikâyet ve talep hattına gelen yazılı elektronik, sözlü şikâyet, talep ve ihtiyaçlar günlük kontrol ve çalışmalarla birebir gerçekleştirilmiştir ile tarihleri arası Belediye Beyaz Masaya 427 adet talep ve şikâyet iletilmiştir. Kapanan belde ve mahalleye dönüşen köyler de bu taleplere dâhildir. 253 adet talepte çöp konteyneri ilave edilmesi, yenilenmesi iletilmiş olup, diğer şikâyetler konteyner iptali, yer değişikliği vb. gibidir. 16 ) İlçemizde mevcut konut ve işyerlerinden çıkan eski ev ve büro eşyalarının belli bir programla toplanılıp onarılarak ihtiyaç sahiplerine vermek.(fen İşleri ile ortak) 17 ) İlçemiz bazı mahalle ve sokaklarda bulunan çöp ev tabir ettiğimiz evlerin temizliği yapılmaktadır. 18)Temizlik İşleri Biriminin çöp toplama hizmeti dışında Belde, Mahalle ve köylerde yapılan hayır, toplantı vb. törenler için 53 defa masa, sandalye-çadır taşıma işlemi yapılmıştır. 55

56 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU Belediye Temizlik İşleri Biriminin gelen taleplere anında çözüm üretmesi, daha aktif olması amacıyla, bu birimde Çevre Mühendisi, belde ve köyler için kontrol çavuşu, idari ve hizmet alımları için personel görevlendirilmeli, ayrıca araçlarda hizmet alımı kiralama yolunun maliyeti artırması sebebiyle temizlik araçlarının Belediyeye ait olmalıdır. Yukarıda sayılan çalışmaların dışında Belediyemiz hizmet birimleri ile yapılan işlemlere destek sağlanmaktadır. 56

57 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ RUHSAT İŞLERİ İnşaat Ruhsatı : 586 adet İskan Ruhsatı : 1233 adet İmar Durumu : 1445 adet Temel Üstü Vizesi : 63 adet İstikamet : 50 adet HARİTA İŞLERİ İhaleye Verilen İşler: Mahalle Alanı Üretilen parsel adedi Efendi - Cumhuriyet 50 hektar Uygulama devam ediyor Hacıishak (su kuyuları mevkii ) Uygulama devam ediyor Seyitahmet 9,4 hektar Uygulama devam ediyor Harita Mühendislerinin yaptığı parselasyonlar neticesinde 192 adet yeni tapu çıktı.320 adet bina aplikasyon TUS dosyası kontrol ve onayı yapıldı.42 adet vaziyet-bağımsız bölüm planı kontrol ve onayı yapıldı. İMAR PLANI ÇALIŞMALARI Plan tadilatı müracaat sayısı : 22 Kabul edilen müracaat sayısı : 20 Red edilen müracaat yazısı : 2 KAÇAK YAPI-ESKİLİK BELGESİ-TAMİR/TADİLAT 5 adet yapı tatil tutanağı hazırlandı 60 adet eski yapı belgesi verildi 84 adet basit tamirat ve tadilat belgesi hazırlandı 60 adet şikâyet dilekçesi yanıtlandı 57

58 EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ Hisse satışı: 3194 sayılı kanunun 18. maddesine göre yapılan uygulama sonucu oluşan müstakil parsellerde bulunan 43 adet Belediye hissesinin satışı hususunda encümen kararı alınmış olup ,54 TL gelir sağlanmıştır. Tapu Devri: 3194 sayılı kanunun 18.maddesine göre oluşan belediye hisselerinin satışı hususunda çıkan encümen kararına göre tahakkuk yapılıp ödemesi tamamlanan 54 adet hissenin ve 12 adet kamulaştırma olmak üzere toplam 58 adet tapu devri yapılmıştır. Tebligat: Hisseli satış, Kamulaştırma ve Tahliye ile ilgili vatandaşlara 44 adet tebligat yapılmıştır. Hibe: Vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda 7 adet parselle ilgili hibe edilmesi hususunda encümen kararı alınıp tapuda Belediye adına hibe edilmek üzere tescili yapılmıştır. Şerh: Kamulaştırma ve geçit hakkı ile ilgili 5 adet parsel hakkında şerh konulması ve kaldırılması hususunda encümen kararı alınıp tapuda işlemleri yapılmıştır. Kamulaştırma: İmar yolu, yeşil alan, eğitim alanı, sosyal tesis alanı olmak üzere 46 adet Arazi, Enkaz ve zeytin ağacı kamulaştırması yapılmış ve ,15 TL bedel ödenmiştir. Kamulaştırma listesi ekte sunulmuştur. 58

59 EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 59

60 EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 60

61 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 61

62 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 62

63 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 63

64 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 64

65 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 65

66 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 66

67 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 67

68 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 68

69 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 69

70 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 70

71 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 71

72 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 72

73 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 73

74 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 74

75 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 75

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Balıkesir Büyük şehir Bel ediyesi 2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Kentimizde ise belediye teşkilatı ve belediye hizmetleri 1864 yılında başlamıştır. Bugünkü Ali Hikmet Paşa Meydanında

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Belediyeler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Tür Sayı Büyükşehir Belediyesi 30 Büyükşehir İlçe Belediyesi 519 İl Belediyesi 51 İlçe Belediyesi 400 Belde (Kasaba) Belediyesi 397 Türkiye nüfusu: 74.724.269 Köy: 12.045.518

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri...

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 03.02.2017 Sayısı 10 Özü İlçemizde Katı Atık Mobil Aktarma İstasyonunun yapılması hususunun görüşülmesi Akçadağ Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, A. Turan

Detaylı

PARK VE YEŞİL ALANLAR

PARK VE YEŞİL ALANLAR Park Bahçeler Müdürlüğü Park Bahçeler Müdürlüğü; imar planlarında yeşil alan olarak ayrılmış alanları amacına uygun olarak park, mahalle parkı, orta refüj, meydan ve kavşak düzenlemelerini projelendirerek

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi kanununun 2004 yýlýnda devreye girmesi ile Ýzmir Büyükþehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuþtur. Görev alanlarýnýn

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 01.01.2003 tarihinden 31,12,2003 tarihine kadar olan çalışmaları başlıklar halinde

Detaylı

YAZI İŞLERİ GELİR MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ GELİR MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2006 GÖREVİ 5393 Sayılı Belediye Kanunu 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,1319 Sayılı Emlak Kanunu ve diğer kanunlarla belirlenen her türlü gelir kaleminin tahakkuk ve tahsilatını

Detaylı

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması )

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) Yeni Projelerimiz 1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) 2. Taş duvar ve yol genişleme işlerinin

Detaylı

T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ

T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanım Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Karpuzlu

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MANİSA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000.

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000. 1 Vergi Gelirleri 25.000.000,00 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 51 Eğlence Vergisi 900.000,00 1 Biletle Girilmesi Zorunlu

Detaylı

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI T.C. KARAR TARİHİ : 05/03/2014 KARAR NUMARASI : 2014-3/8 BİRİMİ : Fen İşleri Müdürlüğü KONUSU : İmar planı tadilatı talebi İmar tadilatı ile ilgili gündemin birinci maddesi aşağıdaki şekilde görüşüldü.

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI (2017-2018) Prof. Dr. Hülya DEMİR Mekânsal kullanım tanımları ve esasları (madde 5) i) Sosyal altyapı alanları (kentsel sosyal altyapı alanları) Birey ve toplumun kültürel, sosyal

Detaylı

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ DENETĐM KOMĐSYONU RAPORU

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ DENETĐM KOMĐSYONU RAPORU RAPOR SUNUMU AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ DENETĐM KOMĐSYONU RAPORU I HUKUKĐ DAYANAK VE KAPSAM 04.01.2010 tarih ve 01 No'lu Meclis kararı ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine göre Afyonkarahisar

Detaylı

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ 1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI

Detaylı

KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 6360 SAYILI KANUN KAPSAMINDA (İl Özel İdarelerinin Tasfiyesi Gereği) ESKİŞEHİR VALİLİĞİ NCE OLUŞTURULAN DEVİR, TASFİYE VE PAYLAŞTIRMA KOMİSYONU KARARLARI HAKKINDA KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 12

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 25.000.000 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri

Detaylı

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Mali Hizmetler EMLAK VE ÇTV ŞEFLİĞİ Tellaliye Harcını Tahsil Etmek «Emlak Beyanı Kabulü, Tarh, Tahakkuk, Tebliği «İcra ve Haciz İşlemleri «Çevre Temizlik Vergisi Beyanı Kabulü «MASRAF

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜN KURULUŞU : Müdürlüğümüz 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 nci maddesi gereği aynı kanunun 49 ncu maddesine istinaden Belediye Meclisinin 03.02.2005

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Müdürlüğümüz her gün artan hizmet taleplerini en ekonomik ve en hızlı şekilde karşılamak amacıyla kentin ihtiyacı olan asfalt yol kaplama, istinat duvarı,

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü AĞUSTOS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR 67: Gündemin birinci maddesi; İncesu belediyesi ile Kadastro Müdürlüğü arasında yapılacak olan protokolün görüşülmesine dair Fen İşleri Müdürlüğünün 01.08.2012 tarih

Detaylı

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini (21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki Ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIYI ve DOLGU SAHASI, YOL, MEYDAN ve PARK ALANLARI YETKİ, GÖREV VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIYI ve DOLGU SAHASI, YOL, MEYDAN ve PARK ALANLARI YETKİ, GÖREV VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIYI ve DOLGU SAHASI, YOL, MEYDAN ve PARK ALANLARI YETKİ, GÖREV VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Eylül 2015 Salı günü saat 18.00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

Meclisce GİDER BÜTÇESİ

Meclisce GİDER BÜTÇESİ GELİR BÜTÇESİ KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİNİN 2013 YILI BÜTÇESİ Meclisce Kabul Edilen Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alinan Paylar 38.700.000,00 Mevduat Faizleri 4.500.000,00 Madenlerden Devlet Hakki 4.000.000,00

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl)

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) 1.60.01.01.3.9.00.1.01.1.1.01 Memur Maaşları 1,633,000.00

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2017 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi : 12.07.2013 Kabul Sayısı : 382 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi : 31.07.2013

Detaylı

BODRUM BELEDİYESİ EKİPLERİ TÜM YARIMADA

BODRUM BELEDİYESİ EKİPLERİ TÜM YARIMADA BODRUM BELEDİYESİ EKİPLERİ TÜM YARIMADA Bodrum Belediyesi nin tüm birimleri Bodrum Merkez ve mahallelerdeki çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tarih KOMİSYON RAPORLARI Rapor No 2010 / 18 HUKUK KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tarih KOMİSYON RAPORLARI Rapor No 2010 / 18 HUKUK KOMİSYONU RAPORU SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tarih. 04.05.2010 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No 2010 / 18 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : Yönetmelikler. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi nin 03.05.2010 tarihli oturumunda komisyonumuza

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ 2017 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MERAM BELEDİYESİ 2017 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MERAM BELEDİYESİ 2017 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2017 İÇİNDEKİLER I- 2017 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- BÜTÇE GİDERLERİ 3 01- Personel Giderleri 4 02- SGK

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Bağlılık Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik Kütahya

Detaylı

Menemen Belediyesi 2012 Performans Programı

Menemen Belediyesi 2012 Performans Programı 1 Kendiniz İçin değil,bağlı bulunduğunuz Ulus için,el birliği ile çalışınız.çalışmaların en yükseği budur. M. Kemal ATATÜRK 2 Hizmet ve planlamalarımızı bireysel taleplere göre değil toplumsal taleplere

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

ADNAN DELİKANLIOĞLU Çukurkuyu Belediye Başkanı

ADNAN DELİKANLIOĞLU Çukurkuyu Belediye Başkanı 1987 Yapacağımız ve hayata geçireceğimiz projeler, sizlerin mutluluğu, refah içinde yaşaması; daha da önemlisi güzel Beldemize bir kimlik kazandırmak adına olacaktır. Üzerimizde taşıdığımız bu ağır yükün

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik I II III IV I II III IV Kodu I II III IV Açıklaması 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞ...3 I. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...4 1. BÜTÇE GİDERLERİ...4 2. BÜTÇE GELİRLERİ...4 3. FİNANSMAN...5

Detaylı

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I- OCAK- HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çanakkale Belediyesi Fen

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1. Amaç ve kapsam Bu yönerge, İzmir Büyükşehir

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISI 14/01/2016 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİNE BAŞKANLIK MAKAMINCA EKLENEN MADDELER

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISI 14/01/2016 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİNE BAŞKANLIK MAKAMINCA EKLENEN MADDELER MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISI 14/01/2016 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİNE BAŞKANLIK MAKAMINCA EKLENEN MADDELER Gündem No : 56567348.301.03-1/1 Toplantı Tarihi:14/01/2016 Toplantı

Detaylı

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI Bu yasa hazırlığı ile ilgili tartışmaya açılmış bir taslak bulunmamaktadır. Ancak hükümetin bir çalışma yaptığı ve bu çalışmanın tamamlanma

Detaylı

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ MAYIS 2016 BİRLEŞİM 11 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 09.05.2016 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 69 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2015 YILI İDARE VE KESİN HESABI İLE İLGİLİ PLAN VE

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :167 KARAR 167 : Kuran Kursu Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu adına, İlçenin Camiatik Mahallesi 310 ada 27 parselin, Belediyemize ait uygun bir arsa ile takas edilmesine İmar Komisyon

Detaylı

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ- / DENİZLİ Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 SUNUŞ..3 I-OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 4 A. Bütçe Giderleri 4 01. Personel

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : İptal-İhdas. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi nin 04/03/2013 tarihli oturumunda

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN. 09/07/2014 TARİHLİ TOPLANTISININ 1. ve 14/07/2014 TARİHLİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN. 09/07/2014 TARİHLİ TOPLANTISININ 1. ve 14/07/2014 TARİHLİ T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 09/07/2014 TARİHLİ TOPLANTISININ 1. ve 14/07/2014 TARİHLİ 2.BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLARA AİT ÖZETLER ALINAN KARAR NUMARASI: 2014/85 ÖZETİ: İl Özel İdare

Detaylı

T.C. AKHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. AKHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER: A-GENEL BİLGİLER... 3 A-1) MİSYONUMUZ... 4 A-2) VİZYONUMUZ... 4 A-3) İLKELERİMİZ... 4 A-4) ODAK ALANLARI... 4 B-YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 5 C-NORM KADRO UYGULAMASINA GÖRE DÜZENLENEN

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B)

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B) 3 5 5 53 6 53 54 57 58 5 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN

Detaylı

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU Tarih : 05 / 01 / 2016 Sayı : 10 PLAN BÜTÇE KOMİSYONU Belediyemiz Meclisinin 04.01.2016 tarih ve 03 sayılı kararı ile komisyonumuza incelenmek ve tetkik edilmek üzere havale edilen Denetim Komisyonu nun

Detaylı

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR 2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR MADDE-1: BAHÇE ATIĞI TOPLAMA, TAŞIMA BE BERTARAF ÜCRETİ a) Kamyonlardan sefer başına 195,00 TL b) Traktörlerden sefer başına 80,00 TL MADDE-2: MAKİNA KİRALAMA

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu 76 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu I - GENEL BİLGİLER A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüzün Görevleri: Destek

Detaylı

BİRİM PERFORMANS HEDEFLERİ

BİRİM PERFORMANS HEDEFLERİ BİRİM PERFORMANS HEDEFLERİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ- Çanakkale Belediyesinin Önce İnsan temel politikası ve katılımcı, şeffaf, hesap verebilir ve birlikte yönetim ilkeleri doğrultusunda kentli ve başkanlık

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : Hizmet Alım İhalesi. komisyonumuza havale edilen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü nün

Detaylı

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 6 HAZİRAN 2016 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 6 HAZİRAN 2016 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ ===========================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ======================= Toplantı Dönemi : 2016 yılı Haziran Ayı Birleşim : 6 Oturum : 1 Tarihi : 06/06/2016 Karar Sayıları : 67, 68, 69, 70, 71 ÖDEMİŞ BELEDİYE

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS RAPORU. STRATEJİK AMAÇ/ 10-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS RAPORU. STRATEJİK AMAÇ/ 10-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 212 YILI PERFORMANS RAPORU STRATEJİK AMAÇ/ 1-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Park ve Yeşil alanlarda;

Detaylı

ISPARTA MİMARLAR ODASI

ISPARTA MİMARLAR ODASI Ulaşılabilirlik Mevzuatında adı geçen Türk Standardları Enstitüsü standartlarının, özürlülerin ulaşabilirliği ile doğrudan ilgili olan üç tanesi; TS 9111: Özürlüler ve Hareket Kısıtlılığı Bulunan Kişiler

Detaylı

1.GENEL BİLGİLER T.C OSMANCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI FAALİYET RAPORU

1.GENEL BİLGİLER T.C OSMANCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI FAALİYET RAPORU T.C OSMANCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI FAALİYET RAPORU 1.GENEL BİLGİLER A. MİSYON VE VİZYON MİSYON Misyonumuz, tüm çalışanları ile birlikte çevreci, katılımcı, insan odaklı,

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM,HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR MADDE 1- AMAÇ: Bu Yönetmeliğin amacı; Çerkezköy

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Talas Belediyesi 31.15 km2 lik yüzölçüm ve 9 malaleden oluşmakta iken 5747 Sayılı Yasa gereği Erciyes,Zincidere, Başakpınar, Kuruköprü ve Kepez Belediyesi Tüzel Kişiliğini

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2.180.872.025 01 GENEL SEKRETERLİK 1.165.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 1.165.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 1.165.000

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 8.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 8.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 8.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI (YEREL YÖNETİMLER) YEREL YÖNETİM KURULUŞLARI Belediye Yönetimi Büyükşehir Belediye Yönetimi Köy Yönetimi HİZMET YÖNÜNDEN YERİNDEN

Detaylı

BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME. Erkan KARAARSLAN

BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME. Erkan KARAARSLAN BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME Erkan KARAARSLAN BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME Uzun yıllardır kritik konularda kamu yönetimini uyaran, bilgilendiren ve geliştiren çalışmalar yapmaya çalışıyorum. Bu tür

Detaylı

İLLER BANKASI A.Ş. İLLER BANKASI A.Ş. GENEL TANITIMI VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA YÖNELİK DESTEKLERİ

İLLER BANKASI A.Ş. İLLER BANKASI A.Ş. GENEL TANITIMI VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA YÖNELİK DESTEKLERİ İLLER BANKASI A.Ş. İLLER BANKASI A.Ş. GENEL TANITIMI VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA YÖNELİK DESTEKLERİ ASLI HARMANLI OLGUN İLBANK A.Ş. Kasım 2014 İLLER BANKASININ TARİHÇESİ 1933 yılında, Belediyeler

Detaylı

Şekil 1. Hava Fotoğrafı Kepez İlçesi, Gaziler Köyü (KSS) yapılmak istenilen alan

Şekil 1. Hava Fotoğrafı Kepez İlçesi, Gaziler Köyü (KSS) yapılmak istenilen alan ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, GAZİLER MAHALLESİ 28254 ADA 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473 ve 474 PARSELLERE İLİŞKİN 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

T.C. DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 01/10/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI 10. BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR ÖZETLERİ

T.C. DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 01/10/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI 10. BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR ÖZETLERİ 1- Karar No : 170 ÖZÜ : Meclis Üyesi Suzan KÜÇÜKBAŞKAN ın mazeretli sayılmasına oybirliği ile karar verilerek ve yeterli çoğunluğun katıldığı anlaşılarak Döşemealtı Belediyesinin 01/10/2014 tarihli Meclis

Detaylı

PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2012

PERFORMANS PROGRAMI 2012 PERFORMANS PROGRAMI 2012 -FİZİKİ BELEDİYECİLİK -SOSYAL BELEDİYECİLİK -KÜLTÜREL BELEDİYECİLİK -EKOLOJİK BELEDİYECİLİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 BAŞKANIN SUNUŞU 3 I. GENEL BİLGİLER 4 6 7 I-A- MİSYON ve VİZYON

Detaylı

I -GENEL BİLGİLER. Misyon. Vizyon. Değerler

I -GENEL BİLGİLER. Misyon. Vizyon. Değerler I. GENEL BİLGİLER I -GENEL BİLGİLER Misyon Medeniyetlerin buluşma noktası İstanbul a karşı tarihi sorumluluğumuzun gereğini yerine getirerek şehrin yaşam kalitesini artırma, özgün kimliğini pekiştirme

Detaylı

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10 ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I-OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. Bütçe Giderleri. 4 01. Personel Giderleri 6 02. Sosyal Güvenlik

Detaylı

T.C MALATYA İLİ PÜTÜRGE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C MALATYA İLİ PÜTÜRGE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU DEĞERLİ MECLİS ÜYELERİ ; T.C MALATYA İLİ PÜTÜRGE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 5393 Sayılı Yasanın 56. Maddesi Belediye Başkanı 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. Maddesinin

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI Etüt Proje Müdürlüğü ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI FAALİYET RAPORUDUR.

T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI Etüt Proje Müdürlüğü ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI FAALİYET RAPORUDUR. T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI Etüt Proje Müdürlüğü ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI FAALİYET RAPORUDUR. Etüt Proje Müdürlüğü 02.04.2007 tarih ve 26 sayılı Meclis Kararıyla Norm Kadroda oluşturulmuştur.

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) 3 5 5 53 6 53 54 57 58 5 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA KONU : 2012 Mali Yılı Hizmet Ücret Tarifesi. TEKLİFİN

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B)

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B) 3 3 6 3 4 7 8 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN SİGORTASI

Detaylı

1 9 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler ,35 140,35 140, ,

1 9 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler ,35 140,35 140, , Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2014/31-12-2014 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 ( TEMMUZ 2015 ) KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde;

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 153 Mülkiyeti Leyla YILDIZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi, pafta: 82, ada: 1262, Parsel: 2 de kayıtlı taşınmaz 18 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU

EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 22.04.2015-31.12.2015 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU 2015 yılı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü kayıtlarına göre gelen ve giden evrak sayıları aşağıdaki gibidir; Evrak Türü 2015

Detaylı

SELÇUK BELEDİYESİ DEĞERLENDİRME RAPORU. HAZIRLAYANLAR Yrd. Doç. Dr. İrfan AKKOÇ Doç. Dr. Ömer TURUNÇ NİSAN- 2015 SELÇUK- İZMİR

SELÇUK BELEDİYESİ DEĞERLENDİRME RAPORU. HAZIRLAYANLAR Yrd. Doç. Dr. İrfan AKKOÇ Doç. Dr. Ömer TURUNÇ NİSAN- 2015 SELÇUK- İZMİR SELÇUK BELEDİYESİ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAYANLAR Yrd. Doç. Dr. İrfan AKKOÇ Doç. Dr. Ömer TURUNÇ NİSAN- 2015 SELÇUK- İZMİR 1 SELÇUK BELEDİYESİ DEĞERLENDİRME RAPORU Selçuk belediyesi NİSAN ayı değerlendirme

Detaylı