İh tiy a ç L is te s i

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İh tiy a ç L is te s i"

Transkript

1 T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayı : / 27/05/2014 K onu: Teklife Davet Kurumumuzun ihtiyacı olan (3) kalem Matbu Evrak basımı işi; işi satm alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifinizi en geç tarih ve saat 15:00'a kadar göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim., DıfYakup İMREN Halk Sağlığı Müdürü Satmalma tarih ve saati : :00 Teklif Başvuru Yeri. - Teslimat Yeri Teklif Türü VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA KOMİSYON ODASI VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ AYNİYAT BİRİMİ Teklif Birim Fiyat - İşin tamamı İh tiy a ç L is te s i 1 BROŞÜR (01 HAZİRAN ULUSAL ADET FENİLKETONÜRİ GÜNÜ) 2 EL BROŞÜRÜ (OBEZİTE GÜNÜ) 500 ADET 3 TANITIM BROŞÜRÜ (KANSER TARAMA) ADET EK: Teknik şartname m ^ M i ü Satınalmanın Yapılacağı Birim: Van Halk Sağlığı Müdürlüğü * Teknik şartnameye uygun malzeme vereceğimi taahhüt ederim. * Fiyatlar KDV hariç olarak verilecektir. * Teklif mektubunda silinti ve kazmtı olmayacaktır. * Malzemeler kurumumuz ilgili deposuna en geç yedi iş günü içerisinde teslim edilecektir. * Teklifte belirtilen fiyatların toplamı yazı ve rakamla yazılacaktır. * Teklif mektubunda ad, soyad veya ticaret ünvam yazılmak üzere yetkili kişilerce imzalanmış olacaktır. * Teklif edilen ürünün varsa markası teklifte belirtilecektir. * Teklif kurumumuzun standart teklif formu ile doldurulacak, veya ilgili firmanın proforma faturasına yazılacaktır. * İl dışından gönderilen fakslanan tekliflerin aslı posta veya kargo yoluyla peşin ödemeli olarak kurumumuz satmalma birimine gönderilecektir. ABDURRAHMAN GAZİ MAH.BEDİÜZZAMAN CAD. ARAP BABA 1.SOKAK /VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA BİRİMİ VAN Telefon: Faks: e-posta: Elektronik ağ:

2 Bilinmesi Gerekenler; 1 Ülkemizde doğan tüm yenidoğanlardan ücretsiz olarak topuk kanı alınarak belirtilen hastalıkların varlığı ücretsiz olarak araştırılır. 2. Bebeğinizden hastaneden taburcu edilmeden önce mutlaka topuk kanı alınmalıdır. 3. Taraması yapılan hastalıklar ile doğan bebekler yaşamın ilk döneminde sağlıklı dış görünüşe sahip olabilirler. 5. Hastalıklar bebeğinizden alınan topuk kanı ile erken teşhis edilebilir ve ciddi sorunlar önlenebilir. Tarama için bebeğinizde birkaç damla topuk kanı alınacaktır. Tarama sonucunda hastalık şüphesi saptanırsa, ilgili sağlık personeli size mutlaka ulaşacaktır. Bazı bebeklerden tekrar topuk kanı almak gerekebilir. 8. En erken dönemde tekrar topuk kanı alınması bebeğinizin sağlığı açısından çok büyük önem taşır. venitiogan Tarama Programı Hangi Hastalıkları Tarıyoruz? ı

3 Taraması Yapılan Hastalıklar Fenilketonüri (FKU) Fenilketonüri kalıtsal bir hastalıktır. Hastalıkta beyin hasarı yaratan bir madde (fenilalanin) vücuttan atılamaz ve kanda birikir. 1 ':"v- " Ülkemiz hastalığın en sık izlendiği ülkelerdendir. Doğan her bebekten biri fenilketonüri ile doğmaktadır. Tedavisi özel diyet tedavisi ile olur. Erken tanımlanıp tedavi edilmez ise ağır zihinsel gerilik oluşur. Konjenital Hipotiroidi (KH) Tiroid bezinin yeterince tiroid hormonu üretememesi ile ilgili doğuştan gelen bir hastalıktır. Görülme sıklığı ırk ve etnik yapıya göre değişmekle birlikte dünya genelinde canlı doğumda birdir. Yenidoğan döneminde belirti vermediğinden erken tanısı güçtür. Erken tanı konulmaz ise kalıcı zeka geriliği kaçınılmazdır. Erken tanı konan bebeklerde tedavi oldukça kolay, ucuz ve etkindir. Biyotinidaz Eksikliği (BE) y&ofrf\d' ' Biyotin vücut için son derece önemli bir maddedir. Bu maddenin oluşabilmesi için Biyotinidaz enzimine vücutta ihtiyaç vardır. Biyotinidaz Eksikliği kalıtsal bir hastalıktır. Tedavi edilmez ise deri bulgulan, işitme kaybı ve ölüm gibi sonuçlar ile seyredebilir. Biyotinidaz Eksikliğinde erken tanı ve tedavi çok önemlidir. Tedavisi kolay, ucuz ve etkindir.

4 ame Kan*»rinde R isk Faktörleri: ısiye l i e d e m e m e konseri öyküsü ;înin k e n d is in in b ir m e m e s in d e d a h a önce nser sa p ta n m a sı zı iyi h uytu le zyo n la rın varlığ ı >ğüs b ö lg e sin e ra d y o te ra p i öyküsü >cuk s a h ib i a lm a m a k veya geç yaşta çocuk hibi o lm a k ıcuk e m z irm e m e k <en a d e t g ö rm e veya geç m e n a p o z Ö Z LEM LEY İM! im e yapısı ve şeklinde değişm e var ise, im e derisinde g irin tile r (portakal kabuğu görünüm ü) ise, im e üzerindeki to p la rd a m a r belirginleşm iş ise, ime başındah akıntı va r ise, >me başında veya etrafında kırmızılık var ise, ime başında veya m em ede içe göm ülm e, mzeieşme var ise, Ituk altında şişlik var ise, EMEN DOKTORUNUZA BAŞVURUN! İŞLEM YA StK U K aıu!i Kendine teme ftuayemsi öklor luayenesi tom ografi 20 yaş ve iueri 2Q yafvo üzeri Ayda bir (Adetin bitiminde} H er yıl 40 > 50 ya? 2 yılda bir 50 yaş üzeri YjWo bir Kendi Kendine j r» ı Meme Muayenesi için; S 5 1» HER AY S DAKİKA Tedavi şansını arttırır. V Doku ve oıgan kaybını önlet V HAYAT KURTARIR. A Rahim Aâzı K a n se ri: R ahim a ğ zı, ra h m in d o ğ u m sırasında genişleye rek b e b e ğ in çıkm asını sa ğ la yan kısmıdır, bu b ö lg e yi o lu ştu ra n hücre le rin a n o rm a l ço ğalm ası sonucu k a n se r gelişir. Risk faktörleri Belirtileri HPV{Humcın Papillomo Virüsü) Anormal voginal kcmonıa Çok eşlilik Cinsel ilişkide ağrı veya kanama Cinsel aktivenin erken yaşta başlaması Bel ve kasık ağrıları Sigara kullanımı Erken Tanı İyin Pap Sm ear Testi ı Sm eor testi jin e k o lo jik m uöyene esnasında ra him a ğ ızın d a n sürü n tü alın m a sın a v e rile n isim dir. AĞRISIZ ve BASİT bîr işlem dir yıl öncesinden tanı ko yu la bilir. Sm ea r Testi Yaptırmaya Gelirken : A d e tli o lm a m a lısın ız, Testten en az 2 g ü n önce hazne yıka n m a m ış ya da hazneye ila ç, kre m, jel g ib i h e rh a n g i b ir m adde u yg u la n m a m ış o lm a lı, Testten ö n ce ki 2 gün boyunca cinsel ilişkide b u lu n m a m ış o lm alısınız. UNUTMAYIN! Erken Tanı İçin; 5 yıld a bir SMEAR TESTİ yaptırılm alıdır. Korunmak İçin; yaş a rasınd a HPV aşısı yaptırılm alıdır YAŞ ARALIĞINDAKİ KADINLAR S Ü iâ İ TISTİ y a p tırm a k içi» lü tfe n KETEM'«başvurun. Bağırsak Kanseri Belirtiler i : B a ğ ırs a k a lışka n lığ ın d a d e ğişikler olm ası (ishal vt kabızlık), B ü yü k abdestte kan g ö rü lm e si, S in d irim,h azım sızlık ve g az soru nları, H ızlı k ilo kaybı ve y o rg u n lu k hissi olm ası. Ris k i Azaltmak İçin; S igara içilm e m e li, B eslenm eye d ikka t e d ilm e li; * Bol m iktarda m eyve, sebze tüketilm eli, * Fazla yağlı yiyecekler tercih e d ilm em e li,» Kızarmış, yanmış, ızgarada pişirilm iş etierin sık tüketim inden kaçınılm alı, F izikse l o la ra k a k tif o lu n m a lı, K ilo a lm a k ta n ka çınılm alı, A lk o l tü ke tim in d e n ka çın ılm a lı, TARAMA İÇİN: YAŞ a ra s ın d a k i b ire y le re (Kadın ve Erkek) iki y ıld a b ir kez d ışkıda g iz li k a n tetkiki yapılır. 10 yılda b ir ise k o lo n o s k o p i (özel b îr a le tle ka lın b a ğ ırs a ğ ın in ce le n m e si) yapılır. R İSK ALTINDAKİ B İREYLER! Birinci derecede a k ra b a la rın d a bağırsak kanseri o >Polip ve bazı bağırsak hastalıkları o la n la r 40 yaş'ın< itib a re n kolonoskopik ve G G K ta ra m a la rın a başlam alıdır. f 4 5ÖYAŞ ÖZERİ TÖM I jlllsin VE ERKEKLERİ» < W «3 K T A KETEM' 2 X bekliyor i z i n \ > e r m e < a n d e r e.... ',. B r k e n T a n ı K E T E R ' *>e

5 lanse/ıe Kansı \ Doğru Beslen + >beziteden ka çınalım >bez D eğilsek Sağlıklı B eslenelim Jüzenli >engeli eker,yağ ve p ro te in dengesi ze sebze ve m eyve tü ke te lim. arklı re n kle rd e sebze ve m eyve tüketelim jrm ız ı e t h a fta d a en az 2 kez yiyelim m b uğdaylı ekm ek k u lla n a lım!atkı m addesi o lm a ya n d o ğ a l ü rü n le r kulla n a lım p ra re ciğer Başta iturt I r e '... ttif ve :dğer ıtp I îü'l HAREKETLİ YAŞAM, DÜZENLİ EGZERSİZ ve DENGELİ BESLENME % KANSERE KARŞI KORUYOR! rrr-rm.rrmrrj-rvm.r^rmr T, neden. n;., rr rtrr TÜTÜNE SOM VERİH W ALO 171 ' i Kansere Nede«Olur. S birinci sırada DANIŞMANLIĞI İÇİN J KETEM'e ve DİĞER m HASTANELERİM İZE^ BEKLİYORUZ.^#" KETEM de verilen hizm etler; M em e M uayenesi M em e U ltrasonu M a m o g ra fi {M em e Film i) Jin eko lo jik M uayene B ağırsak Kanseri için G G K Testi S igara B ırakm a D a n ışm a n lığ ı ve P o likliniği Rahim Ağzı Kanseri için P ap-s m ear Testi K anserden K o ru n m a Yolları ve Erken Tanı için H a lk E ğitim leri Y apılm aktadır. Kendi K endin e M em e M uayenesin N asıl Yapılacağı E ğitim leri Herhangi bir ş ik a y e t o lm a sa dahi; * Yaş arası k a d ın la r düzenli m a m o g ra fi (m em e film i) çe ktirm e lid ir.» Yaş arası evli k a d ın la r ra h im ağzı kanseri için p a p -s m e a r festi yaptırm alıd ır.» Yaş arası kadın ve erke kle r dışkıda g iz li ka n testi yaptırm alıdır. TÜM BU İŞLEMLERİ KİMLİK KARTI İLE KETEM DE ÜCRETSİZ YAPTIRABİLİRSİNİZ. K E T E M VAN Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet vermektedir. Ü C R E T S İZ E R K E N T A r K E T E M d e VAN BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1. KAT VAN T e l: 0 ( 432 ) D AHİLİ: 2232

6 Vücudun büyümesi, yenilenmesi ve çalışması için gerekli olan enerji ve besin öğelerinin her birinin ye te rli miktarda alınması ve vücutta uygun şekilde kullanılması durumuna "YETERLİ ve DENGELİ BESLENME" denir. Vücut ağırlığının denetimi için; ye te rli ve cengel' beslenme ve düzenli fiziksel aktivite ile sürdürülen b ir yaşam biçimi oldukça önemlidir. Süt, yoğurt, peynir, çökelek, k e fir ve süt ile yapılan ta tlıla r süt grubuna girer. Bu besinler kemiklerin gelişmesi ve sağlığı için gerekli kalsiyumun temel kaynağıdır. Protein, B vitaminleri, fo s fo r ve çinko için de iyi kaynaktır. Yetişkinlerin 2 su bardağı, çocuk, ergen, gebe ve emzikli kadınlarla, menopoz sonrası kadınların 3-4 su bardağı kadar süt grubu besinleri tüketm eleri gerekir. Az yağlı olanlar tercih edilmelidir. & j Et, tavuk, balık, yumurta, kuru fasulye, nohut, m ercimek ve ceviz, fındık, fıs tık gibi yağlı tohumlar bu grupta yer alır Bu grup protein, demir, çinko, fo sfo r, magnezyum ve B vitaminleri için iyi kaynaktır. Balık iyi bir omega 3 kaynağıdır. Kurubaklagiller bağırsakları çalıştıran posa ve E vitamininden de zengindir. Bl gruptan günde yetişkin, genç ve çocuklar 2 porsiyon: geoe ve emzikliler ise 3 porsiyon tüketm elidir Tüm taze sebze ve meyveler bu gruptadır. B l besinler fo lik asit, A vitamininin ön öğesi olan karoten. E, C. B2 vitamini ile kalsiyum, potasyum, demir, magnezyum, posa ve diğer antıoksidan özelliğe sahip bileşiklerden zengindirler. Günde en az 5 porsiyon(en az 400 gr) taze sebze ve meyve tüketilm elidir. Günlük alman seoze ve meyvenin en az iki porsiyonu yeşil yapraklı sebzeler (Yeşil sebzelerin doğrandığı zamon 2-3 su bardağım dolduran m iktarı) veya portakal, mandalina gibi turunçgiller veya domates olmalıdır. t H Ü Buğday, pirinç, mısır, çavdar, yulaf vb. gibi tahıl taneleri ve bunlardan yapılan un, bulgu, yarma, kahvaltılık gevrek, makarna, e rişte vb. ürünler bu gruptadır. Bu gruptaki beyazlatılmamış besinler özellikle B grubu vitaminler (başta Bı vitamini olmak üzere), mineraller, karbonhidratlar, posa ve diğer besin öğelerini içermeleri nedeni ile sağlık açısından önemli besinlerdir. Tam tahıldan ekmek tercih edilmelidir. Bu grubun enerji harcamasına göre tüketilm esi gerekir. Eğer kilonuz oiması gerekenden fazia ve daha çok oturarak iş görüyorsanız bu grupta yer alan besinleri daha az tüketmeniz gerekir. Normal vücut ağırlığında olanların her öğünde 1-3 orta dilim tam tahıllı ekmek veya tahıllardan da 2-3 porsiyon yenilmesi ye te rlid ir. Pirinç yerme bulgur tercih edilmelidir. *

7 2 B e s ı m e r : o s a t r u l ı ı ı m a s ı 1 Y e n e k yem eye yönelik ö n e rile r Çeşitli besinler tüketiniz Öğün atlamayınız Özellikle kahvaltı yapmadan güne başlamayınız. Her gün 3 ana, 2-3 ara öğün tüketmeye özen gösteriniz. Sofrada kullandığınız yemek tabaklarınızın boyutunu küçültünüz. Ayaküstü atıştırm alıklar ve fa st food yemek Tercihlerinden kaçınınız. Yemeklerinizi küçük lokmalar halinde uzun sure çiğneyerek tüketiniz. Sağiıklı beslenmek için mevsiminde doğal ve ta ze besinler tercih ediniz. Şeker tüketim inizi azaltınız. Tuz tüketim inizi azaltınız. Sof ranızdan tuzluk.'a- -ı kaldırınız. Az ama iyotlu tuz tüketiniz. Tam tahıl ürünlerini te rcih ediniz. Kahvaltılık gevrek tüketecekseniz şeker eklenmemiş olanlarını tercih ediniz. Günde en az 8-10 bardak su içiniz. Doymuş yağlar içeren hayvansal kaynaklı yağlar (tereyağ, iç yağ, kuyruk yağ) yerine doymamış yağ asitlerini içeren bitkisel sıvı yağlan (zeytinyağı, ayçiçek yağı, mısırözü yağı vb.) te r cih ediniz. Trans yağdan kaçınınız. Gazlı içecekleri tüketmeyiniz. Şekerli içecekleri tüketmekten sakınınız. Yarım yağlı süt, ayran gibi içecekleri ve vitamin mineral açısından zengin taze sıkılmış az m iktarda meyve sularını tercih ediniz. yoneiik o tv r ıie r Yiyecek alışverişlerinize tok karnına ve önceden hazırladığınız alışveriş listenizle çıkınız. Besinleri satın alırken ambalajlarını kontrol ediniz. Ambalajda yırtık, yıpranmış olanlarını ve teneke kutuda bulunan gıdalorda ise ezik, bombe yapmış ürünleri tercih etmeyiniz. Gıdalar: satın alırken etike tlerini okuyunuz. Almak isteğiniz gıda ürünün ambalajında son kullanma tarihi, içindekiler ve kalori değeri gösteren tabloları kontrol ediniz. Mümkün olduğunca düşük enerjili, yağ içeriği az olan besinleri tercih ediniz. Sağlıklı beslenmek için saflaştırılmamış (işlem görmemiş) ve zenginleştirilmiş tahıl ürünleri te r cih ediniz. Örneğin, tam buğday ekmeği gibi. 3 f'luülı olmaya ycr.e.*>k. nenler Vücut ağırlığınızı dengede tutmaya özen gösteriniz. Öğünlerinizde tükeneceğiniz besinleri 4 temel besin grubunu içerecek şekilde planlaymz. Belli aralıklarla ağırlığınızı ölçünüz. (En sık h a fta da bir defa) Öğün saatlerinizi planlayınız ve öğün atlamayınız. Her gün ortalama 6-8 saat uyumaya özen gösteri- Bıı broşür herhangi bir tıbbi (hormona ve diyabet, kalp ve böbrek hastalıkları gibi kronik hastalıklar) rahatsızlığı olmayan, Beden ki'ıtle indeksi normal ve lıafif kilolu olan bireyler için sağlıklı beslenme önerilerinden oluşmaktadır. Dalıa fazla bilgi içiıı mutlaka en yakın toplum sağlığı merkezlerindeki sağlıklı beslenme ve obezite danışma birimlerine başvurunuz. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu g r w w w.beslenm e.gov.tr

Yeterli ve Dengeli Beslenen Kişiler. Yeterli ve Dengeli Beslenme Nedir?

Yeterli ve Dengeli Beslenen Kişiler. Yeterli ve Dengeli Beslenme Nedir? Yeterli ve Dengeli Beslenme Nedir? YETERLİ VE DENGELİ BESLENME SAĞLIĞIN TEMELDİR. Beslenme açlık duygusunu bastırmak, karın doyurmak ya da canının çektiği şeyleri yemek içmek değildir. Beslenme; sağlığı

Detaylı

VEJETARYEN BESLENMESİ

VEJETARYEN BESLENMESİ Hazırlayan Yrd. Doç. Dr. Efsun Karabudak Başkent Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci Basım : Şubat 2008 / 3000 Adet Sağlık Bakanlığı Yayın No:

Detaylı

T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü

T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü T.C. VAN VALİLİĞİ Sayı : 37.811.563-934/ 19/01/2015 Konu : Teklife Davet Sayın :... T e l: F ak s: Kurumumuzun ihtiyacı olan (4) kalem AFİŞ, BROŞÜR VE PLASTİK M ÜHÜR ALIMI işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz

Detaylı

GIDA, SU VE BESLENME KONUSUNDA SIK SORULAN SORULAR (I)

GIDA, SU VE BESLENME KONUSUNDA SIK SORULAN SORULAR (I) GIDA, SU VE BESLENME KONUSUNDA SIK SORULAN SORULAR (I) Hazırlayanlar Dr. Dyt. Meltem Soylu Saðlýk Memuru Engin Alacahan Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Halk Saðýlýðý Kurumu Uzm. Gýda Müh. Cengiz Kesici Saðlýk

Detaylı

Birinci Baskı : Kasım 1997, 5000 Adet İkinci Baskı : Kasım 1998, 3600 Adet Üçüncü Baskı : Ekim 2002, 5000 Adet

Birinci Baskı : Kasım 1997, 5000 Adet İkinci Baskı : Kasım 1998, 3600 Adet Üçüncü Baskı : Ekim 2002, 5000 Adet Birinci Baskı : Kasım 1997, 5000 Adet İkinci Baskı : Kasım 1998, 3600 Adet Üçüncü Baskı : Ekim 2002, 5000 Adet Bu yayın T. C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sağlık Projesi

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI - İŞ GÜVENLİĞİ VE BESLENME

İŞÇİ SAĞLIĞI - İŞ GÜVENLİĞİ VE BESLENME İŞÇİ SAĞLIĞI - İŞ GÜVENLİĞİ VE BESLENME Hazırlayan Prof. Dr. Yasemin Beyhan Haliç Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat 2012-2008 ANKARA Birinci Basım : Şubat 2008

Detaylı

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme Kanser Nedir? Vücudumuzda tüm organlar hücrelerden oluşur. Hücreler vücudumuzun en küçük yapıtaşlarıdır ve ancak mikroskopla görülebilirler. Sağlıklı vücut hücreleri (kas ve sinir hücreleri hariç) bölünebilme

Detaylı

Başkent. Sağlıkta Adres. Sayı 1 / İlkbahar 2011

Başkent. Sağlıkta Adres. Sayı 1 / İlkbahar 2011 Sağlıkta Adres Başkent Sayı 1 / İlkbahar 2011 BAHAR YORGUNLUĞU Uzm. Diyetisyen Yeter ÇELİK ÇOCUKLARDA BAHAR HASTALIKLARI Doç. Dr. Özlem YILMAZ ÖZBEK SAĞLIKLI BESLENMENİN TEMEL KURALLARI Diyetisyen Neşe

Detaylı

VİTAMİNLER MİNERALLER VE SAĞLIĞIMIZ

VİTAMİNLER MİNERALLER VE SAĞLIĞIMIZ VİTAMİNLER MİNERALLER VE SAĞLIĞIMIZ Hazırlayan Yrd. Doç. Dr. Gülhan Samur Hacettepe Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci Basım : Şubat 2008

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA OBEZİTENİN ÖNLENMESİNDE FİZİKSEL AKTİVİTE İLE YETERLİ VE DENGELİ BESLENMENİN ÖNEMİ DOÇ. DR. M. METİN DONMA

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA OBEZİTENİN ÖNLENMESİNDE FİZİKSEL AKTİVİTE İLE YETERLİ VE DENGELİ BESLENMENİN ÖNEMİ DOÇ. DR. M. METİN DONMA ÇOCUKLUK ÇAĞINDA OBEZİTENİN ÖNLENMESİNDE FİZİKSEL AKTİVİTE İLE YETERLİ VE DENGELİ BESLENMENİN ÖNEMİ DOÇ. DR. M. METİN DONMA ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜLEYMANİYE DOĞUM,

Detaylı

YAŞAM DİYABETLE. Gebelik Şekeri, Bebeğinizi Tehdit Ediyor! Londra ya Gidiyoruz! YAZDAN SONBAHARA GEÇERKEN

YAŞAM DİYABETLE. Gebelik Şekeri, Bebeğinizi Tehdit Ediyor! Londra ya Gidiyoruz! YAZDAN SONBAHARA GEÇERKEN MEDLINE SAĞLIK GRUBU ÜCRETSİZ SÜRELİ YAYINIDIR. SAYI: 4 YAZDAN SONBAHARA GEÇERKEN Londra ya Gidiyoruz! DİYABETLE YAŞAM Gebelik Şekeri, Bebeğinizi Tehdit Ediyor! Editör den Gürkan Ergenekon Medline Sa

Detaylı

Beslenme yanlışlarını çözün! Çağımızın hastalığı şişmanlık ve obezite, sağlığımızı olumsuz etkiliyor.

Beslenme yanlışlarını çözün! Çağımızın hastalığı şişmanlık ve obezite, sağlığımızı olumsuz etkiliyor. 2014 / 1. SAYI Soğuk algınlığı sandığınız şey menenjit olabilir! Diyet ürün kilo aldırmaz fikri, kilo aldiriyor 8 12 20 22 48 İstanbul Sağlık Müdürlüğü Tıp Bayram ını kutladı Dikkat! Bu belirtiler kansere

Detaylı

İstanbul da Sağlık okurları

İstanbul da Sağlık okurları PROF. DR. ALİ İHSAN DOKUCU Değerli İstanbul da Sağlık okurları 2012 yılı sağlık yönetiminde yapısal değişimin yaşandığı ve yönetim felsefesinin tamamen değiştiği bir yıl oldu. Söz konusu yenilikler çerçevesinde,

Detaylı

Tamamlayıcı Beslenme Sağlık Çalışanları Đçin Rehber Kitap

Tamamlayıcı Beslenme Sağlık Çalışanları Đçin Rehber Kitap Tamamlayıcı Beslenme Sağlık Çalışanları Đçin Rehber Kitap Ekim 2009 Hazırlayan Uzm. Dyt. Şeniz ILGAZ Danışma Kurulu Dr.Sema ATĐLLA Dr.Tülay BOSĐ Prof.Dr.Selda HIZEL BÜLBÜL Prof.Dr.Mübeccel DEMĐRKOL Prof.Dr.Gülbin

Detaylı

Sağlık Olsun. Beslenmesi. Kalp Sağlığı ve Spor. Anestezi İle Diş Tedavisi. Göğüs Büyütme Estetiği. Bebeğinizin. Kış Aylarında Ne İçsek?

Sağlık Olsun. Beslenmesi. Kalp Sağlığı ve Spor. Anestezi İle Diş Tedavisi. Göğüs Büyütme Estetiği. Bebeğinizin. Kış Aylarında Ne İçsek? Bebeğinizin Beslenmesi Kış Aylarında Ne İçsek? Sağlık Olsun ÜCRETSİZDİR SAYI 17 / 2014 Kalp Sağlığı ve Spor Çocuğunuzda Büyüme Geriliği mi Var? Huzursuz Bacak Sendromu AFT lardan Siz de Sıkıldınız mı?

Detaylı

Sağlıkta Adres. Başkent. Sayı 3 / Sonbahar 2011. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır.

Sağlıkta Adres. Başkent. Sayı 3 / Sonbahar 2011. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Sağlıkta Adres Başkent Sayı 3 / Sonbahar 2011 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. TANI VE TEDAVİ BİRİMLERİ Acil Tıp Anesteziyoloji - Ağrı kliniği Aile Hekimliği Beyin ve Sinir Cerrahisi Çocuk Cerrahisi

Detaylı

Sağlıklı Kalmak ve Hastalıklara Müdahale Etmek

Sağlıklı Kalmak ve Hastalıklara Müdahale Etmek Sağlığımız değerini bilemediğimiz ve yeteri kadar koruyamadığımız bir servettir. Sağlıklı Kalmak ve Hastalıklara Müdahale Etmek Kolay anlaşılır bir başvuru kitapçığı İmtiyaz Sahibi Yayımcı ve Yapımcı:

Detaylı

TÜRKİYE ÇOCUKLUK ÇAĞI ( 7-8 YAŞ ) ŞİŞMANLIK ARAŞTIRMASI (COSI-TUR) 2013

TÜRKİYE ÇOCUKLUK ÇAĞI ( 7-8 YAŞ ) ŞİŞMANLIK ARAŞTIRMASI (COSI-TUR) 2013 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE ÇOCUKLUK ÇAĞI ( 7-8 YAŞ ) ŞİŞMANLIK ARAŞTIRMASI (COSI-TUR) 2013 ANKARA 2014 Türkiye Çocukluk Çağı (7-8 Yaş) Şişmanlık Araştırması,

Detaylı

2011 Sağlık Yılınız Olsun

2011 Sağlık Yılınız Olsun Ocak / Şubat 2011 Yıl:7 / Sayı 63 Memorial Sağlık Grubu nun hasta, refakatçi ve ziyaretçileri için hazırladığı ücretsiz yayınıdır, alabilirsiniz. 2011 Sağlık Yılınız Olsun Memorial Antalya da da Vinci

Detaylı

Kalp Ameliyatı Sonrası Yaşamınız

Kalp Ameliyatı Sonrası Yaşamınız Kalp Ameliyatı Sonrası Yaşamınız HASTA BİLGİLERİ Adı, Soyadı:... Adresi:...... EvTelefonu:... Cep Telefonu:... Hastane Kayıt Numarası:... Doktoru:... Sorularınızda Ulaşabileceğiniz Kardiyak Rehabilitasyon

Detaylı

SAĞLIKLI BESLENME TABAĞI

SAĞLIKLI BESLENME TABAĞI SAĞLIKLI BESLENME TABAĞI Ekmek, diğer tahıllar ve patates Meyve ve sebzeler Et, balık ve alternatifleri Yağ ve şeker oranı yüksek yiyecek ve içecekler Süt ve süt ürünleri Sağlıklı beslenme tabağı insanların

Detaylı

Romatizma belinizi bükmesin! Egzersiz ile yaşam kalitenizi yükseltin. Sanatçı Kutsi: Sofralarda karbonhidratı azaltmak gerek

Romatizma belinizi bükmesin! Egzersiz ile yaşam kalitenizi yükseltin. Sanatçı Kutsi: Sofralarda karbonhidratı azaltmak gerek TEMMUZAĞUSTOSEYLÜL2013 8 12 16 54 60 Sanatçı Kutsi: Sofralarda karbonhidratı azaltmak gerek Hatalı beslenme yaşlanmayı hızlandırıyor Dikkat! Az iyot çok hastalık demek Sık idrar yolu enfeksiyonu, ciddi

Detaylı

BEBEKLERDE EK BESİNLERE NE ZAMAN, NASIL BAŞLANMALIDIR?

BEBEKLERDE EK BESİNLERE NE ZAMAN, NASIL BAŞLANMALIDIR? BEBEKLERDE EK BESİNLERE NE ZAMAN, NASIL BAŞLANMALIDIR? Gelişimi normal ve sadece anne sütü alan bebeklerde, altı aydan önce ek besinlere başlanmamalıdır. Çocuk altı aylık iken ek besinlerden elde edilen

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 14 KASIM DÜNYA DİYABET GÜNÜ* PROGRAMI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 14 KASIM DÜNYA DİYABET GÜNÜ* PROGRAMI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 14 KASIM DÜNYA DİYABET GÜNÜ* PROGRAMI Diyabet, erişkinlerde daha sık olmak üzere her yaşta görülebilen ve yol açtığı komplikasyonlar nedeniyle çok önemli bir halk sağlığı

Detaylı

Bir damla su. Bu kitap Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla hazırlanmıştır. Ali Polat

Bir damla su. Bu kitap Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla hazırlanmıştır. Ali Polat Bir damla su I Bu kitap Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla hazırlanmıştır. Ali Polat Bir Damla Su ALİ POLAT Bu yapıtın tüm hakları saklıdır. Yazarın izni olmadan yapıt yeniden basılamayacağı gibi kayıt,

Detaylı

Prof. Dr. Sedat BOYACIOĞLU

Prof. Dr. Sedat BOYACIOĞLU Prof. Dr. Sedat BOYACIOĞLU 173 Prof. Dr. Sedat BOYACIOĞLU Hiçbir canlının beslenmeden yaşamını sürdürmesi mümkün değildir. Bu, her yaşta olmak üzere, insanlar için de geçerlidir. Özellikle bebekler ve

Detaylı

ÖRNEKTİR DANIŞANIN: Adı Soyadı : Örnek Rapor Cinsiyeti : Doğum Tarihi, Yaşı : Rapor No : Barkod No : Yetkili Uygulayıcısı : Örnek Alım Tarihi :

ÖRNEKTİR DANIŞANIN: Adı Soyadı : Örnek Rapor Cinsiyeti : Doğum Tarihi, Yaşı : Rapor No : Barkod No : Yetkili Uygulayıcısı : Örnek Alım Tarihi : KİŞİYE ÖZEL BİYOENFORMATİK DEĞERLENDİRME RAPORU DANIŞANIN: Adı Soyadı : Örnek Rapor Cinsiyeti : Doğum Tarihi, Yaşı : Rapor No : Barkod No : Yetkili Uygulayıcısı : Örnek Alım Tarihi : Gentest BioAging Sayın

Detaylı

0-6 YAŞ BESLENME ÖNERİLERİ

0-6 YAŞ BESLENME ÖNERİLERİ 0-6 YAŞ BESLENME ÖNERİLERİ TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Anne sütü, 6 aydan sonra bebeğin enerji, protein, demir,

Detaylı