Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge"

Transkript

1 Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge Ocak 2015.

2 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam: Madde 1- (1) Hacettepe Üniversitesi bünyesinde bulunan; Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi birimlerinin döner sermaye faaliyetleri çerçevesinde; hizmet sunum şartları ve kriterleri de dikkate alınmak suretiyle personelin unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ve mesleki uygulamalar ile ilgili performansı ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi hizmete katkı unsurları esas alınarak yapılacak ek ödeme oranları ile bu ödemelerin usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Dayanak: Madde 2- (1) Bu esaslar tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesi ve 18 Şubat 2011 tarih ve Sayılı Yüksek Öğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik, 19 Eylül 2012 ve 8 Temmuz 2014 tarihlerinde ve sayılı Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Üniversite Yönetim Kuruluna yetki veren maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar: Madde 3- (1) Bu esaslarda geçen; a) Kanun: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununu, b) Yönetmelik: Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye gelirlerinden Yapılacak Ek ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliği c) Kurum: Hacettepe Üniversitesini, d) Yönetim Kurulu; Hacettepe Üniversitesi Yönetim Kurulunu, e) Ek Ödeme İnceleme Heyeti: Yönetmeliğin 10. Maddesi gereği oluşturulan Performans İnceleme, Değerlendirme ve Hesaplama Komisyonu nu, f) Birim: Hacettepe Üniversitesi bünyesinde bulunan; Sağlık Merkezleri, Diş Hekimliği Fakültesi, Hüsem, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu nu ifade eder. g) Alt Birim: Birimler içerisinde faaliyet gösteren bölüm, ana bilim / ana sanat dalı, bilim / sanat dalını, ünite ve merkezleri ifade eder. h) Öğretim Üyeleri: Profesör, Doçent ve Yardımcı doçentlerdir. i) Öğretim Elemanları: Öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ile öğretim yardımcılarıdır. j) Bireysel net katkı puanı (BNKP): İlgili döner sermaye birim / alt biriminde çalışan personel için, kapsamı 13. maddede açıklanan (A), (B), (C), (D) ve (E) puanlarından maddede belirtilen formüllere göre hesaplanan nihai toplam puanı, Sayfa 1 / 125

3 k) Dağıtılacak miktar: İlgili ödeme dönemi için Üniversite Yönetim Kurulunun, kanuni sınırlar dâhilinde yapılacak kesintilerden sonra dağıtımına karar verdiği miktarı, l) Dönem Ek Ödeme Katsayısı (DEÖK): İlgili dönemde tespit edilen ve 1 (bir) puanı ücrete dönüştürmek için kullanılan katsayıdır. İlgili ödeme döneminde dağıtımına karar verilen döner sermaye miktarının, ilgili ödeme döneminde birim bireysel net katkı puanları toplamına bölünmesi sonucu bulunan katsayıyı, Dağıtılacak Miktar Birim Bireysel Net Katkı Puanları Toplamı m) Döner Sermaye Geliri: İlgili mevzuatı uyarınca mesai saatleri içinde ve mesai saatleri dışında döner sermaye faaliyetleri sonucunda elde edilen geliri, n) Ek ödeme matrahı: Ek ödemeden yararlanacak personelin aylık (ek gösterge dâhil), yan ödeme, ödenek (geliştirme ödeneği hariç) ve her türlü tazminat (makam, temsil, görev ve yabancı dil tazminatı hariç) toplamını, o) Gelir getirici faaliyet: Yapılan işlem sonucunda döner sermaye işletmesine gelir getiren faaliyetleri, p) Kadro/görev unvan katsayısı (KGÜK): Ek ödemeden yararlanacak personelin kurum içindeki kadro veya görev unvanlarına göre Yönetmelik ekinde sunulan cetvelde belirlenen ve ortalamalardan faydalanma oranını gösteren katsayıyı, q) Aktif Çalışılan Gün Katsayısı (AÇGK): Çalışanın, ödeme dönemi içerisindeki toplam gün sayısından (yataksız tedavi kurumlarında ise toplam iş günü sayısı) çalışılmayan günlerin çıkarılması sonucu bulunan çalışılan gün sayısının, o dönem içerisindeki toplam gün sayısına bölünmesi sonucu bulunan bireysel katsayıyı, r) Kalibrasyon katsayısı (KK): Birim veya alt birim ortalamasından kadro/görev unvan katsayısına göre alınan (A) puanına, bireysel üretilen puanların (B1+B2+C) katkı oranını belirlemek üzere (0,2) ila (0,9) arasında yönetim kurulu tarafından belirlenecek katsayıyı, s) Kanuni kesintiler: Kanunun 58 inci maddesi ile 17/09/2004 tarihli ve 5234 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi uyarınca yapılması öngörülen kesintileri, t) Mesai dışı çalışma: Mesai saatleri içinde yapılan çalışmalar ile nöbet hizmetleri hariç olmak üzere, hizmet çeşitleri ve sınırları yönetim kurullarınca belirlenen çalışmayı, u) Mesai dışı gelir: İlgili mevzuatı uyarınca tespit edilen çalışma saatleri dışında ve hafta sonu ve resmi tatillerde elde edilen geliri, v) Mesai içi gelir: İlgili mevzuatı uyarınca tespit edilen çalışma saatleri içinde elde edilen geliri, w) Mesai dışı fark ücreti: Öğretim üyeleri tarafından mesai saatleri dışında bizzat verilen sağlık hizmetleri için 5510 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca belirlenen ve hizmet alan tarafından ödenen ücreti, x) Ödeme dönemi: Yıl içerisinde döner sermaye ek ödemesinin yapılacağı aylık dönemler ile Kanunun 58 inci maddesinin (e) fıkrası kapsamına giren birimler açısından, hizmetin gerçekleşmesi ve gelirin tahsilatına göre bu Yönerge esasları dikkate alınarak Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen ödeme dönemini, Sayfa 2 / 125

4 y) Riskli Birim: İşin ve hizmetin özelliği dikkate alınarak Kanunun belirlediği ve Yönetim Kurulunun tanımladığı birimleri. z) Rutin işlem: Sonuçları, işlemi/hizmeti talep eden öğretim elemanı tarafından yorumlanan (işlemi talep eden öğretim elemanı tarafından uygulanan endoskopi, ultrasonografi, ekokardiyografi gibi vs işlemler hariç) laboratuvar, görüntüleme, tahlil ve tetkikleri, aa) Tavan ek ödeme katsayısı: Ek ödemeden yararlanacak personelin kadro/görev unvanına göre Kanunun 58 inci maddesinde belirlenmiş bulunan tavan katsayısını, bb) Yönetici: Kanunun 58 inci maddesinin (f) fıkrasında sayılan yöneticileri, cc) Kvk-1: (Kalite-verimlilik katsayısı 1), gelir ve gider oranına göre hesaplanan verimlilik belirteçlerine göre hesaplanan katsayıyı, dd) Kvk-2: (Kalite-verimlilik katsayısı 2), kalite belirteçlerine göre hesaplanan katsayıyı ifade eder. ee) (A) Kurumsal katkı puanı; ilgili döner sermaye birim veya alt birim ortalamasının, kadro/görev unvan katsayısı ve aktif çalışılan gün katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan puanı ifade eder. ff) (B1) Mesai içi bireysel gelir getirici faaliyet puanı; Sabah 08:00 ile Akşam 17:00 saatleri arasında Kurum içinde bireysel gelir getirici faaliyetlerden dolayı alınan puanlar toplamıdır. gg) (B2) Mesai dışı bireysel gelir getirici faaliyet puanı: Nöbet hariç olmak üzere Sabah 08:00 Akşam 17:00 saatleri dışında ve Hafta sonu yapılan çalışmalardan elde edilen puanlar toplamıdır. hh) (B3) Mesai dışı özel fark faaliyet puanı: Öğretim Üyelerinin ilave ücret alarak yaptıkları işlemlere ilişkin elde ettikleri puanlar toplamıdır. ii) (C) Eğitim-öğretim faaliyeti puanı; döner sermaye kapsamında yapılmayan eğitimöğretim faaliyetleri için Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan Eğitim-Öğretim Faaliyetleri Cetveli nde yer alan puanlar toplamıdır. jj) (D) Bilimsel faaliyet puanı; döner sermaye kapsamında yapılmayan bilimsel faaliyetleri için, Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan Bilimsel Faaliyetler Cetveli nde yer alan puanlar toplamıdır. kk) (E) Diğer faaliyetler puanı; Diğer faaliyetler puanı; (A), (B), (C) ve (D) puanlarının hesaplanmasında dikkate alınan faaliyetler dışındaki komisyon üyelikleri, özellik arz eden riskli birimlerde çalışma ve benzeri diğer hususlar dikkate alınarak hazırlanan ve Yüksek Öğretim Kurumu tarafından belirlenen cetvellerle kriterleri sabitlenen yüzdelik değerlerin kişinin birim ortalaması üzerinden hesaplanan (A) puanı ile çarpılması sonucu bulunan puandır. ll) KVKDK; KVK Dağıtım tablosunda unvana karşılık gelen katsayıdır. mm) DEGDO; Aylık Matrah Dağıtım Oranıdır. nn) TPG; Toplam Parasal Getiri (Bireysel). oo) EÖTTP; Saf Ek Ödemeye Tabi Toplam Puan pp) BVK; Bireysel Verimlilik Katsayısı qq) MİTÇ; Mesai İçi Tavan Çarpanı İKİNCİ BÖLÜM Sayfa 3 / 125

5 Genel İlkeler ve Dağıtım Esasları Genel İlkeler Madde 4- Dağıtım esasları kapsamında belirlenen işlemleri yürütmek üzere Ek Ödeme İnceleme Heyeti yetkilidir. Madde 5- Bütün birimler için ek ödeme olarak dağıtılacak miktar belirlenirken; Döner sermaye gelirlerinden tahsil edilen kısmın yüzde 35'i, kurumunun ihtiyacı olan mal ve hizmet alımları, her türlü bakım, onarım, kiralama, devam etmekte olan projelerin tamamlanmasına yönelik inşaat işleri ve diğer ihtiyaçlar ile yönetici payları için ayrılır, yüzde 7'si, üniversite bünyesinde yürütülen bilimsel araştırma projelerinin finansmanı için ayrılır, yüzde 1 i ise Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü bütçesi için ayrılır. Kalan yüzde 57 lik kısım dağıtılabilecek tavan ek ödeme tutarıdır. Yönetim Kurulu her ay bu tavan tutarları aşmamak kaydı ile birimlerin dağıtılacak ek ödeme tutarlarını belirler. Madde 6- Öğretim üye ve görevlilerinin sağlık hizmeti dışında verdikleri hizmetler ile öğretim elemanlarının yükseköğretim kurumlarının imkânlarını kullanmaksızın verdikleri hizmetler karşılığında elde edilen gelirlerden yapılacak ek ödemede döner sermaye hesabına yatırılan bedelin ilgili mevzuatı gereği yapılan kesintileri, işletme ve hizmetle bağlantılı giderleri ve %15 işletme bedeli düşüldükten sonra geri kalan tutar, hizmet karşılığı olarak gelir tahsilâtının yapıldığı tarihi izleyen bir ay içinde veya hizmet bedelinin peşin tahsil edilmesi halinde hizmetin gerçekleşme oranına bağlı olarak aylara bölünerek hizmeti veren öğretim üye ve görevlilerine, memurlara ve sözleşmeli personele ödenir. Madde 7- Yapılacak ödemelerde gelir gider dengesi gözetilerek, döner sermaye kaynakları uygun olduğu takdirde ek ödeme yapılır. Madde 8- Öğretim elemanlarına gelir getirici katkılarına göre yapılacak ek ödemelerde; yapılan hizmetlerde verimlilik unsurları da dikkate alınarak gelire doğrudan katkıları ile birim veya alt birim gelirine veya karına katkılarına göre ek ödeme hesaplaması yapılabilir. Madde 9- Yapılacak ek ödemeye esas katkı oranlarının belirlenmesinde A puanı, B puanı, C puanı, D puanı ve E puanı esas alınır. Madde 10- Kanunun 58 inci maddesinin (c) ve (d) fıkraları kapsamına girenler haricindeki diğer birimlerde döner sermaye işletmesi hesabına yapılan iş veya hizmetler karşılığında kanuni kesintiler ile varsa yapılan veya hizmetlerle bağlantılı giderler düşüldükten sonra geri kalan tutar hizmet karşılığı olarak; hizmete katkısı bulunan öğretim elemanlarına önceden bir protokol ile belirlenen katkı oranları dikkate alınmak suretiyle, gelir tahsilatının yapıldığı tarihi izleyen bir ay içinde veya hizmet bedelinin peşin tahsil edilmesi halinde hizmetin gerçekleşme oranına bağlı olarak aylara bölünerek hizmeti veren öğretim elemanlarına ödenir. Tıp ve diş hekimliği fakültelerindeki öğretim elemanlarının sağlık hizmeti dışında verdikleri hizmetler karşılığında yapılacak ek ödemede de buna göre işlem yapılır. Bu kapsamda bulunan hizmetler ile öğretim elemanlarının yükseköğretim kurumlarının imkânlarını kullanmaksızın verdikleri hizmetler karşılığında elde edilen gelirden 58 inci maddenin (b) Sayfa 4 / 125

6 fıkrasının birinci bendi uyarınca yapılacak kesintilerin uygulanmasında asgari yüzde 15 oranı uygulanır. Madde 11- A, B1, B2, C, D ve E puanlarından dağıtılacak ek ödeme miktarlarına uygulanan limitler ve aktif çalışma gün katsayısı nedeniyle artan tutar, döner sermaye hesabına aktarılır. Eksik ek ödeme tespit edildiğinde veya mahkeme kararı ile ek ödeme hakkı kazananlara ödenmek üzere hesaplanan miktar, sonraki ek ödeme dönemlerinde aktarılan bu tutara karşılık olarak ödenir. Madde tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda belirtilen vergi dilimleri dikkate alınarak Gelir Vergisi ve Damga Vergisi kesilir. Sağlık Merkezleri Dağıtım Esasları: Dağıtım Esasları Madde 13- (1) Döner sermaye gelirlerinden öğretim elemanları ve diğer personele dağıtılacak ek ödemeler, bu Yönergede belirtilen esaslara ve oranlara uygun olarak birimler veya alt birimler bazında yapılır. Kanunun 58 inci maddesinin (c) fıkrası kapsamında bulunan birimlerde çalışan personel ile diğer birimlerde döner sermaye gelirlerinin elde edilmesine katkısı bulunan öğretim elemanları ve dışındaki personele hiçbir surette ek ödeme yapılmaz. (2) Sağlık Merkezleri biriminde görevli personellere yapılacak ek ödemelerde aşağıdaki tabloda belirtilen tavan oranların, ilave ücret kapsamında çalışan Öğretim Üyelerine toplamda %1600 oranını, diğer sınıflandırmalarda ise toplamda %1200 oranını aşmayacak şekilde uygulanacaktır. Uygulanacak taban oranların Aktif Çalışılan Gün Katsayısı ile oranlanarak yapılmasına, yapılan hesaplamada 375 sayılı KHK çerçevesinde denge tazminatının altında kalanlara, denge tazminatı kadar ek ödeme hesaplanacaktır. Fiilen Sağlık Merkezleri birimlerinde çalışmayan personellerin Aktif Çalışılan Gün Katsayıları 0 (Sıfır) olarak uygulanacaktır. Sağlık Merkezleri Biriminde Uygulanacak Ek Ödeme Oranları: Kadro/Görev Unvanı Taban Oran Gelire Katkısı Olan Gelire Katkısı Olmayan E Puanı Olanlara Mesai İçi Tavan Oran Mesai Dışı Tavan Oran Mesai İçi Tavan Oran Mesai İçi Tavan Oran Mesai Dışı Tavan Oran PROFESÖR DOÇENT YARDIMCI DOÇENT Sayfa 5 / 125

7 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ UZMAN TABİP ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DİĞER ÖĞRETİM ELEMANLARI DİĞER PERSONEL AVUKATLAR, DANIŞMAN VE AKADEMİK ÜNVANLI KOORDİNATÖRLER HASTANELER BAŞMÜDÜRÜ, HASTANE MÜDÜRÜ, HASTANE MÜDÜR YARDIMCISI, İDARİ KOORDİNATÖR, KOORDİNATÖR YARDIMCISI Sağlık Merkezleri Biriminde yöneticilere: Rektöre %600, Rektör Yardımcılarına % 300, Dekan ve Başhekimlere %500, Dekan Yardımcısı ve Başhekim Yardımcılarına %300, Genel Sekretere %200 Başhekimlik Görevini Vekâleten Yürüten Öğretim Üyelerine % 300, Oranda Yönetici payı verilecektir. Fiilen Sağlık Merkezleri nde çalışan yöneticilerin Bireysel Net Katkı Puanları hesaplaması aşağıdaki formüle göre yapılır. Diğer yöneticilere ise yalnızca yönetici payı ödenir. BNKP = {A + [(B2 + C) x KK] + D + E}x KVK Bu oranları Kanunun 58. Maddesi c ve h bentlerinde belirtilen sınırlar dâhilinde kalmak koşulu ile değiştirmeye Yönetim Kurulu yetkilidir. (3) Yapılacak ek ödemede görev yapan personele; a) Gelir getiren alt birimlerdeki Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi, uzman, uzman tabip ve uzman kadrosundaki uzman tabip bireysel net katkı puanı; Sayfa 6 / 125

8 BNKP = {A + [(B1 + B2 + C) x KK] + D + E}x KVK b) Araştırma görevlileri ile tabip ve diş tabiplerinin bireysel net katkı puanı; BNKP = {A + D + E}x KVK c) Diğer personel bireysel net katkı puanı; BNKP = {A + E}x KVK d) Yapılacak ek ödeme miktarı = DEÖK x BNKP Formülleri kullanılarak hesaplama yapılır. (4) Yapılacak asgari ek ödeme oranı, Aktif Çalışılan Gün Katsayısının tam olması koşulu ile Başhekim için yönetim kurulunca belirlenmiş olan ek ödeme oranının; öğretim üye ve öğretim görevlileri ile uzman tabip ve diş tabipleri için % 35 inden, diğer öğretim elemanları için % 25 inden, diğer personel için ise % 15 inden az olmayacaktır. Yapılan hesaplamada 375 sayılı KHK çerçevesinde denge tazminatının altında kalanlara, denge tazminatı kadar ek ödeme verilecektir. (5) Öğretim elemanı (araştırma görevlisi hariç) dışındaki ve Kanunun 58 inci maddesinin (c) ve (f) fıkraları kapsamındaki personele nöbet hizmetleri hariç olmak üzere mesai dışı çalışılan her bir saat için (A) puanının % 1 i kadar ek puan verilir. Bu puan, yönetim kurulu tarafından belirlenen ek ödeme oranının % 20 sinden fazla olamaz. Bu fıkra kapsamında yapılacak hesaplamada personelin ek ödemesine esas A puanı ve dönem ek ödeme katsayısı kullanılarak sabit ödemesi üzerine ödenebilecek şekilde yapılır. Toplam Ek Odeme = Eğer; Mesai İçi Odeme < Denge Tazminatı Denge Tazminatı + Mesai Dışı Odeme Değilse; Mesai içi Odeme + Mesai Dışı Odeme Mesai dışı fazla çalışma karşılıklarının ödenebilmesi için Sağlık Merkezleri Aylık Fazla Çalışma Cetveli doldurulacak ve imzalı olarak teslim edilmesi koşulu ile ödemeye esas olarak alınacaktır. (6) Rutin işlemler, bu işlemleri yapan alt birimler için yapılan hesaplamalara yansıtılamaz. Ancak bu alt birimlerde (B puanı bulunmayan) görevli öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerine (A) puanının % 100 üne kadar ek puan yönetim kurulu kararıyla verilebilir. (7) Sağlık Merkezleri Biriminde bireysel üretilen puanların (B1+B2+C) katkı oranını belirlemek üzere Kalibrasyon Katsayısı 0,4 olarak uygulanacak olup Yönetim Kurulu bu katsayıyı 0,2 ile 0,9 arasında değiştirmeye yetkilidir. Sayfa 7 / 125

9 (8) Sağlık Merkezleri Biriminde öğretim üyesi ve görevlisi ile uzman tabip ve diş tabipine yapılacak ek ödemede; belirlenen mesai içi ek ödeme tavan oranının en fazla % 35 ine kadar (A) puanı, % 75 ine kadar mesai içi gelir getirici faaliyeti (B1) puanı, en fazla % 25 ine kadar eğitim-öğretim faaliyeti (C) puanı, en fazla % 25 ine kadar bilimsel yayın faaliyeti (D) puanı ve en fazla % 15 ine kadar diğer faaliyetler (E) puanı dikkate alınır. Bunların toplamı (2). bentte belirtilen tavan oranını geçemez. Nöbet ücretleri hariç olmak üzere mesai dışı gelir getirici faaliyette bulunulması halinde bu faaliyetlerine karşılık olarak hesaplanan oran, (2). bentte belirlenen ek ödeme oranının % 50 sinden fazla olamaz. Öğretim elemanı (araştırma görevlisi hariç) dışındaki ve Kanunun 58 inci maddesinin (c) ve (f) fıkraları kapsamındaki personele nöbet hizmetleri hariç olmak üzere mesai dışı çalışılan her bir saat için (A) puanının % 1 ine kadar ek puan verilir. Bu puan, (2). Bentte belirlenen ek ödeme oranlarının % 20 sinden fazla olamaz. (9) Mesai saatleri dışında serbest meslek faaliyetinde bulunmakta veya özel kuruluşlarda çalışmakta olan öğretim üyelerine 2547 Sayılı Kanunun Geçici 70. Maddesine istinaden ek ödeme ödenmez. (10) Sağlık Merkezleri Biriminde çalışanların, birim veya alt birim ortalamasına göre değerlendirilmesine veya birim ve alt birim ortalamasının birlikte ve hangi oranlarda değerlendirilmesi gerektiğine yönetim kurulu karar verir. Alt birimin, özelliklerinden dolayı birim ortalamasının altında kalması durumunda, hesaplamaların birim ortalamasından yapılıp yapılmamasına yönetim kurulu tarafından karar verilir. Adına bireysel gelir getirici faaliyet puanı girilmeyen kadro-unvan gruplarından hangilerinin alt birim veya birim ortalamasından ek ödeme alabileceklerine yönetim kurulu tarafından karar verilir. Bütün personelin A Puanı hesaplamasında Sağlık Merkezleri Birim Ortalaması dikkate alınır. Birim Ortalaması = (Sağlık Merkezleri Toplam (B + C + D)) Sağlık Merkezleri Aktif Çalışılan Gün Katsayısı Toplamı (11) Sağlık Merkezleri biriminde, raporlanmayan rutin laboratuvar, tahlil, tetkik ve görüntüleme işlemleri yapan ünitelerde görevli olan öğretim üyesi ve görevlilerine A puanının iki katına kadar ilave ek puan yönetim kurulu kararı ile verilebilir. (12) Sağlık Merkezleri biriminde aşağıda belirtilen gelir getirmeyen işlemler hariç olmak üzere gelir getirmeyen işlemlerden, mesai içi (B1) ve mesai dışı (B2) puanları gelir getiren (B1) ve (B2) puanlarının her bir puan türünde; Büyük Acil A.B.D., Çocuk Acil, Çocuk Yoğun Bakım, İç Hastalıkları Yoğun Bakım, Pediatri Neonatoloji bölümlerinde %35 inden, diğer bölümlerde ise %10 undan fazla olmayacak şekilde uygulanacaktır. Sıra No: Mal Hizmet Kodu SUT Kodu Hizmet Açıklaması PER Dahili branşlardaki servislerde günde en az iki kez yapılan hasta başı vizit (günlük her hasta için) PER Konsültasyon Poliklinik (her bir hekim için) Sayfa 8 / 125

10 PER Konsültasyon Servis (her bir hekim için) PER Konsültasyon Acil (her bir hekim için) PER Konsültasyon Başka Hastaneden gelen (her bir hekim için) PER Sevki yapılan muayene PER Yandal Hekim Viziti (Konsültasyon Gününden sonraki Günlerde) PER Basamak yoğun bakım viziti PER Yenidoğan 3.Basamak yoğun bakım viziti PER Muayene anestezisi, ameliyathane dışında PER İkinci basamak yoğun bakım viziti (13) Sağlık Hizmetleri Biriminde uygulanan Gelir Getirici Faaliyet Cetvelinde yer alan işlemlerin puanları ekte (Ek-1) gösterildiği şekilde uygulanacaktır. (14) Sağlık Merkezlerinde Erişkin Hastanesi ve İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Beslenme Destek Birimlerinin yaptıkları vizitlere yandal vizit puanı verilecektir. (15) Adli Tıp Anabilim Dalı nda görevli öğretim elemanlarının düzenlemiş oldukları raporların 3 kişi tarafından onaylanması nedeni ile bu raporlar ile ilgili puanlar her üç öğretim elemanına da aynı şekilde hesaplanacaktır. (16) Sağlık Merkezleri Biriminde, B puanı alan öğretim elemanı, uzman tabip ve uzmanların daha önce aldıkları puanlardan mevcut ek ödeme döneminde fatura dışı bırakılan işlemlerinin puanları mahsup edilir. Fatura dışı kalan puanın mevcut dönemdeki puandan fazla olması durumunda kalan puanlar bir sonraki dönemden mahsup edilerek hesaplamaya dâhil edilir. (17) Sağlık Merkezleri Biriminde Yönetmeliğin (C) puanı ile ilgili 10. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca YÖK Başkanlığının tarih ve sayılı yazısı ile yayınladığı Eğitim Öğretim Faaliyetleri Cetveline uygun olarak hazırlanan ve ekte sunulan (Ek-2) Sağlık Merkezleri Eğitim Öğretim Faaliyetleri Cetvelinde bulunan hususların; a) Soru hazırlanması faaliyetleri için, bu faaliyete katılan öğretim üyelerine ilişkin puanlama soru başına 25, TUS için soru başına 40 puan olarak uygulanacaktır. b) Geri Bildirim Katsayısı (GBK): 1,0 c) Eğitici Katsayısı (EK): Eğiticilerin eğitimine katılanlar için 1,0 olarak, katılmayanlar için 0,5 olarak uygulanacaktır. Eğitim Kalite Katsayısı (EKK) = Geri Bildirim Katsayısı(GBK)x Eğitici Katsayısı(EK) Formülü ile bulunacaktır. (18) Sağlık Merkezleri Biriminde Yönetmeliğin (D) puanı ile ilgili 10. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca YÖK Başkanlığının tarih ve sayılı yazısı ile yayınladığı Bilimsel Faaliyetler Cetveline uygun olarak hazırlanan ve ekte sunulan (Ek-3) Sağlık Merkezleri Bilimsel Faaliyetler Cetvelinde bulunan hususların; Tablodaki Bilimsel Danışmanlık faaliyetleri altında bulunan; Sayfa 9 / 125

11 a) Belirtke tablosu hazırlanması (konulara yönelik öğrenim hedeflerinin belirlenmesi ve güncellenmesi için, bu faaliyeti bulunan öğretim elemanlarımıza 225 puan olarak uygulanmasına, Eğitici eğitimi almamış ise %50 azaltılarak uygulanacaktır. b) Nesnel Yapılandırılmış Klinik Sınav (OSCE) kılavuz hazırlama için bu faaliyeti bulunan öğretim elemanlarımıza 225 puan olarak uygulanmasına, Eğitici eğitimi almamış ise %50 azaltılarak uygulanacaktır. Hacettepe Üniversitesi nde görevli iken yapılan bir önceki yılın toplam puanlarının 12 de 1 i her ay D puanı olarak ek ödeme hesaplamalarına yansıtılır. (19) Sağlık Merkezleri biriminde E Puanı hesaplamalarında tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren değişiklik ekinde yayımlanan risk cetveline uygun şekilde düzenlenen Sağlık Merkezleri Risk Cetvelinde gösterildiği oranlarla ve toplamda 10 risk derecesi üzerinden aşağıda gösterildiği şekilde uygulanır. BİRİM / ALT BİRİME AİT RİSK TANIMI PUAN Toplam E Puanı Enfeksiyona maruz kalma riski yok=0, düşük=1, yüksek=2 0,06 Fiziksel şiddete maruz kalma riski yok=0, düşük=1, yüksek=2 0,06 Batıcı, delici, kesici alete maruz kalma riski yok=0, var=1 0,03 Kimyasallar, etilen oksit, buhar vb. gazlara maruz kalma riski yok=0, var=1 0,03 X-Ray'e maruz kalma riski yok=0, var=1 0,03 Anestezi gazlarına maruz kalma riski yok=0, var=1 0,03 Yanıcı, patlayıcı maddelere maruz kalma riski yok=0, var=1 0,03 Zorunlu mali sorumluluk sigorta risk grubu Branşa göre tanımlanmış 1-4 aralığında değişen risk puanı 0,03 Cetvel Toplam E Puanı: 0,30 Personelin aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde 2 gruba ayrılır ve İdari Grubuna Risk cetvelinin Zorunlu mali sorumluluk sigorta risk grubu kategorisi dışında kalan birim risk puanları kapsamında E Puanı ve Akademik Personel gurubuna ise Risk Cetvelinin Zorunlu mali sorumluluk sigorta risk grubu riski E puanı yansıtılır. Kadro Ünvanı Hastaneler Başmüdürü, Eğitim Ve Öğretim Planlamacısı, Hastane Müdür V., Hastane Müdürü, Hastane Müdür Yard., Mütercim, Diyetisyen, İstatistikçi, Şef, Tekniker, Teknisyen, Veznedar, Anbar Memuru, Aşçı, Bekçi, Bilgisayar İşletmeni, Büro Personeli, Destek Personeli, Hastabakıcı, Hizmetli, İmam, Memur, Teknisyen Yardımcısı, Terzi, Gece İdarecisi, Biolog, Eczacı, Fizikçi, Fizyoterapist, Hemşire Müdür Yardımcısı, Hemşire Müdürü, Başhemşire, Hemşire, Kimyager, Laborant, Psikolog, Sağlık Fizikçisi, Sağlık Memuru, Sağlık Teknikeri, Sağlık Teknisyeni, Sorumlu Hemşire, Süpervizör, Tabip, Diş Tabibi, Uzman, Radyoloji Teknikeri, Anestezi Teknikeri, Mühendis, Sosyal Çalışmacı ve Çocuk Gelişimcisi. Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent, Öğretim Görevlisi, Uzman Tabip, Araştırma Görevlisi Sınıflandırma İdari Personel Akademik Personel Sayfa 10 / 125

12 (20) Sağlık Merkezleri Biriminde E Puanları Ek-2 Görev cetveline uygun şekilde hazırlanan Sağlık Merkezleri Ek Görev Cetveli ve Sağlık Merkezleri Risk Cetveline göre verilir. Bu kapsamda Sağlık Merkezleri Risk cetvelinden verilecek puan A Puanının %30 unu geçemez. Bir Personele Sağlık Merkezleri Ek Görev Cetveli ve Risk Cetvellerinden verilecek toplam E puanı, A Puanının % 50 sini geçemez. Ek Görev tanımlarının YÖK tarafından belirlenen puanlarını %50 oranında artırmaya veya azaltmaya Yönetim Kurulu yetkili olup artırılacak puan bir tanımda % 30 u geçemez. Hazırlanan cetveller (19). Bentte belirtilen esaslara göre uygulanır. (21) Kadro veya Görev unvanı değişikliklerinde personelin hareket onay tarihi dikkate alınarak hesaplamaları yapılır. Dönem içerisinde görev yeri değişikliği yapan personele yapılacak ek ödeme hesaplamasında ise ayrım yapılmaksızın mevcut ek ödeme döneminde ayrıldığı birimden, bir sonraki ek ödeme döneminde ise görevlendirildiği yeni birim üzerinden hesaplamaları yapılır. (22) Sağlık Hizmetleri Biriminde Kalite Verimlilik Katsayıları olarak Hacettepe Üniversitesi Sağlık Merkezleri Kalite Verimlilik Katsayısı Belirleme Esaslarına göre belirlenen katsayılar kullanılacaktır. (23) Yönetici payı alan öğretim üyelerine Hastane Ortalaması üzerinden KVK katsayısı uygulanacaktır. (24) Araştırma Görevlilerine Hastane Ortalamasından (Hastane Genel), Yandal Uzmanlığını almış Araştırma Görevlilerine ise kendi bölüm KVK sının uygulanacaktır. Hastane Ortalaması KVK sı 1.15 olarak alınır. (25) Sağlık hizmetleri biriminde gelir getirmeyen grupta yer alan akademik ve idari personel için KVK uygulanmaz. (26) Sağlık Merkezleri Birimi nde yönetmeliğin 5 inci maddesi kapsamında hesaplamaya girerek ek ödeme yapılacak personelin kadro/görev unvan katsayıları Sağlık Merkezleri Kadro Görev Unvan Katsayısı Cetveline göre uygulanır. Bu katsayıları cetvelde katsayı aralığı olarak belirtilen sınırlar dâhilinde kalmak koşulu ile değiştirmeye Yönetim Kurulu yetkilidir. (27) Sağlık Merkezlerinde Ek Ödeme Yönetmeliği nin Genel İlkeler ve Dağıtım Esasları başlıklı 4. Maddesinin (4) Bendi; Yönetim kurullarınca, Kanunun 58 inci maddesi uyarınca belirlenen tavan ek ödeme oranlarını geçmemek üzere ek ödeme oranları belirlenir. Hükmüne dayanarak; a) Yönetim Kurulu; Riskli birimlerde çalışan sağlık personellerinin, ek ödeme miktarının düşük olması nedeni ile düşük performans almaları veya performans alamamaları durumunda, Mesai içi ek ödeme oranları Aktif Çalışılan Gün Katsayılarının tam olması koşulu ile Brüt Sayfa 11 / 125

13 Sabit Ödemesi üzerine ilgili dönemdeki yönetim kurulu tarafından belirtilen tutarlar oranında ödeme yapmaya yetkilidir. b) Aktif Çalışılan Gün Katsayılarının tam olmaması koşulunda ise belirlenen tutarların aktif çalışılan gün katsayısı ile ağırlıklandırılması sonucu bulunacak tutar oranında ek ödeme yapılacaktır. c) Araştırma Görevlilerinde denge üzeri ile belirlenen tutar dahil hesaplanan ek ödeme tutarı oranının taban ek ödeme oranı olarak baz alınacaktır. d) Bu kriterlere göre belirlenen ek ödeme oranlarının mesai içi çalışmalar kapsamında 2547 Sayılı Kanunun 58. Maddesi c bendi 2. Fıkrasında belirtilen mesai içi tavan ek ödeme oranlarını aşmayacak şekilde uygulanmasına, Mesai dışı çalışma karşılıkları bu madde kapsamında değerlendirilmez) (28) Sağlık Merkezlerinde dönem içerisinde bildirilen hatalı puan, aktif gün tablosu veya bölüm düzeltmesi gibi ek veya borç çalışılması gerekli durumlarda ilgili dönem için dağıtım tekrarlanmadan mevcut dönemin dönem ek ödeme katsayısı kullanılarak hesaplamalar yapılır ve çıkan ek veya borç ilgilisine yansıtılır. Diş Hekimliği Fakültesi Dağıtım Esasları Madde 14- (1) Diş Hekimliği Fakültesi nde görevli personellere yapılacak ek ödemelerde aşağıdaki tabloda belirtilen tavan oranları, ilave ücret kapsamında çalışan Öğretim Üyelerine toplamda %1600 oranını, diğer sınıflandırmalarda ise toplamda %800 oranını aşmayacak şekilde uygulanacaktır. Uygulanacak taban oranların Aktif Çalışılan Gün Katsayısı ile oranlanarak yapılmasına, yapılan hesaplamada 375 sayılı KHK çerçevesinde denge tazminatının altında kalanlara, denge tazminatı kadar ek ödeme hesaplanacaktır. Fiilen Diş Hekimliği Fakültesi nde çalışmayan personellerin Aktif Çalışılan Gün Katsayıları 0 (Sıfır) olarak uygulanacaktır. Diş Hekimliği Fakültesi nde Uygulanacak Ek Ödeme Oranları: Yöneticilere: Dekana %400 Başhekime %320, Dekan Yardımcısı ve Başhekim Yardımcısına %300, Oranda Yönetici payı verilecektir. Yapılacak asgari ek ödeme oranı, Aktif Çalışılan Gün Katsayısının tam olması koşulu ile Dekan için yönetim kurulunca belirlenmiş olan ek ödeme oranının; öğretim elemanları için % 25 inden, diğer personel için % 15 inden az olmayacaktır. Yapılan hesaplamada 375 sayılı Sayfa 12 / 125

14 KHK çerçevesinde denge tazminatının altında kalanlara, denge tazminatı kadar ek ödeme verilecektir. Bu oranları Kanunun 58. Maddesi c ve h bentlerinde belirtilen sınırlar dâhilinde kalmak koşulu ile değiştirmeye Yönetim Kurulu yetkilidir. (2) Yapılacak ek ödemede görev yapan personele; a) Gelir getiren alt birimlerdeki Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi, uzman, uzman tabip ve uzman kadrosundaki uzman tabip bireysel net katkı puanı; BNKP = {A + [((B1 + B2)xKVK) + C) x KK] + D + E} b) Araştırma görevlileri ile tabip ve diş tabiplerinin bireysel net katkı puanı; c) Diğer personel bireysel net katkı puanı; BNKP = {(AxKVK) + D + E} BNKP = {A + E} d) Yapılacak ek ödeme miktarı = DEÖK x BNKP Formülleri kullanılarak hesaplama yapılır. (3) Yapılacak hesaplamalarda KVK Katsayısı olarak Aylık Matrah Dağıtım Oranı, Toplam Parasal Getiri (Bireysel), Bireysel Verimlilik Katsayısı, Mesai İçi Tavan Çarpanı gibi belirteçler kullanılmakta olup ekte (Ek-1) sunulduğu şekli ile hesaplamalara yansıtılır. (4) Bir öğretim üyesi ve görevlisi ile uzman tabip ve diş tabibine yapılacak ek ödemede; yönetim kurullarınca belirlenen mesai içi ek ödeme tavan oranının en fazla % 35 ine kadar (A) puanı, % 75 ine kadar mesai içi gelir getirici faaliyeti (B1) puanı, en fazla % 25 ine kadar eğitim-öğretim faaliyeti (C) puanı, en fazla % 25 ine kadar bilimsel yayın faaliyeti (D) puanı ve en fazla % 15 ine kadar diğer faaliyetler (E) puanı dikkate alınacaktır. Bunların toplamı 1. Bentte belirtilen oranları geçemez. Nöbet ücretleri hariç olmak üzere 2547 Sayılı Kanunun h bendi gereğince mesai dışı gelir getirici faaliyette bulunulması halinde bu faaliyetlerine karşılık olarak hesaplanan toplam oran %1600 ü geçemez. (5) Diş Hekimliği Fakültesi nde bireysel üretilen puanların (B1+B2+C) katkı oranını belirlemek üzere Kalibrasyon Katsayısı 0,5 olarak uygulanacak olup Yönetim Kurulu bu katsayıyı 0,2 ile 0,9 arasında değiştirmeye yetkilidir. (6) Diş Hekimliği Fakültesi nde Yönetmeliğin (C) puanı ile ilgili 10. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca YÖK Başkanlığının tarih ve sayılı yazısı ile yayınladığı Eğitim Öğretim Faaliyetleri Cetvelinde bulunan hususların; a) Soru hazırlanması faaliyetleri için, bu faaliyete katılan öğretim üyelerine ilişkin puanlama soru başına 50, DUS için soru başına 80 puan olarak uygulanacaktır. b) Geri Bildirim Katsayısı (GBK): 1,0 Sayfa 13 / 125

15 c) Eğitici Katsayısı (EK): Eğiticilerin eğitimine katılanlar için 1,0 olarak, katılmayanlar için 0,5 olarak uygulanacaktır. Eğitim Kalite Katsayısı (EKK) = Geri Bildirim Katsayısı(GBK)x Eğitici Katsayısı(EK) Formülü ile bulunacaktır. (7) Diş Hekimliği Fakültesi nde uygulanacak D puanı kriterleri ekte (Ek-2) sunulan cetvele göre uygulanır ve bir önceki yılın toplam puanlarının 12 de 1 i her ay D puanı olarak ek ödeme hesaplamalarına yansıtılır. (8) Diş Hekimliği Fakültesi nde E Puanları YÖK Tarafından yayınlanan ve bu esaslara bağlı kalınarak düzenlenen Diş Hekimliği Fakültesi Ek Görev Cetveli kullanılır. Bu kapsamda bir personele cetvelden verilecek toplam E puanı, A Puanının % 50 sini geçemez. Ek Görev tanımlarının YÖK tarafından belirlenen puanlarını %50 oranında artırmaya veya azaltmaya Yönetim Kurulu yetkili olup artırılacak puan bir tanımda % 30 u geçemez. (9) Diş Hekimliği Fakültesi nde Kadro veya Görev unvanı değişikliklerinde personelin hareket onay tarihi dikkate alınarak hesaplamaları yapılır. Dönem içerisinde görev yeri değişikliği yapan personele yapılacak ek ödeme hesaplamasında ise ayrım yapılmaksızın mevcut ek ödeme döneminde ayrıldığı birimden, bir sonraki ek ödeme döneminde ise görevlendirildiği yeni birim üzerinden hesaplamaları yapılır. (10) Diş Hekimliği Fakültesi nde yönetmeliğin 5 inci maddesi kapsamında hesaplamaya girerek ek ödeme yapılacak personelin kadro/görev unvan katsayıları Diş Hekimliği Fakültesi Kadro Görev Unvan Katsayısı Cetvelinde gösterildiği şekilde uygulanır. Diğer Birimler Dağıtım Esasları Madde 15- (1) Diğer birimler olarak; H.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi, Eczacılık Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ek ödemeleri 2547 Sayılı Kanunun 58. Maddesinin (d) bendine göre hesaplanır. Bu birimlere yapılacak ek ödeme hesaplamasında A puanı ve Karlılık Katsayısı kullanır, Sağlık Bilimleri Fakültesi nde ise A puanı, E puanı ve Karlılık Katsayısı kullanır. Bu madde kapsamında yalnızca öğretim elemanlarına ödeme yapılır. Yöneticilerine yönetici payı ödenmez. (2) Bu birimlerde öğretim elemanlarına Döner Sermayeden 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi kapsamında ödeme yapılmaz. Birimlere yapılacak ek ödeme tutarları alt birim üzerinden belirlenebilir. (3) 5. Maddede belirtilen hususlara göre belirlenecek ek ödeme tutarının dağıtımında aşağıdaki formül kullanılır. A puanı hesaplamalarında Diğer Birimler Kadro Görev Unvan Katsayısı Cetveli uygulanır. Ek Odeme = (A Puanı x Karlılık Katsayısı)x Dönem Ek Odeme Katsayısı Sayfa 14 / 125

16 Görevlendirilen Personele Yapılacak Ek Ödeme Madde 16- (1) Tıp fakültesi ile sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde ihtiyaç duyulması halinde ilgilinin isteği ve kurumlarının muvafakatiyle diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli sağlık personeli haftanın belirli gün veya saatlerinde veyahut belirli vakalar ve işler için görevlendirilebilir. Belirli bir vaka ve iş için görevlendirilenlere, kadrosunun bulunduğu kurumdaki döner sermaye işletmesinden yapılan ödemenin yanı sıra, katkı sağladıkları vaka ve iş dolayısıyla görevlendirildiği sağlık kuruluşundaki döner sermaye işletmesinden, ek ödeme yönetmeliğinde belirtilen esaslar çerçevesinde ve toplamda bu yönergede belirtilen tavan oranlarını geçmemek üzere döner sermayeden ek ödeme yapılır. Bu kapsamda yapılacak ek ödemede kişilerin gelir getirici faaliyet puanları dikkate alınır. (2) Kanunun 58 inci maddesinin (c) fıkrası kapsamında bulunan öğretim elemanlarından, Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca belirtilen amaçlarla bir takvim yılı içinde toplam üç aya kadar görevlendirilenler ile Yükseköğretim Kurulu, bağlı birimleri ve Üniversitelerarası Kurul ile Adli Tıp Kurumunda Kanunun 38 inci maddesi uyarınca görevlendirilenlere, birim veya alt birim ortalaması esas alınarak aktif çalışılan gün katsayısı tam dikkate alınmak suretiyle ek ödeme yapılır. Ancak, 39 uncu maddede belirtilen görevlendirmelerden kongre, konferans ve seminerlere, bildirisiz katılımlarda (davetli konuşmacı ve oturum başkanlıkları hariç) bu süre takvim yılı içinde toplam 10 iş gününü geçemez. (3) Kanunun 58 inci maddesinin (c) fıkrası kapsamında çalışan ve 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasının son cümlesi uyarınca haftada bir gün izinli sayılan yönetim kurulu üyeleri, izinli sayıldığı bu günler fiilen çalışılmış sayılır. Kanunun 58 inci maddesinin (c) fıkrası kapsamındaki 657 sayılı Kanuna tâbi personelin hizmet içi eğitim kursları, kongre, konferans, seminer ve sempozyum gibi etkinliklerde eğitici veya katılımcı olarak görevlendirilmesi durumunda, bir yılda toplam 10 günü geçmemek kaydıyla bu süre içerisinde aktif çalışmış kabul edilirler. (4) Kanunun 58 inci maddesinin (c) fıkrası kapsamında bulunan birimlerde çalışan personel dışında kadrosu diğer birimlerde olup, döner sermaye gelirlerinin elde edilmesine katkısı bulunmayan öğretim elemanları ile aynı şekilde gelirin elde edilmesine katkısı bulunmayan memurlara ve sözleşmeli personele, bu Yönetmelik kapsamında hiçbir şekilde ek ödeme yapılamaz. Rektörlük tarafından diğer birimlerden döner sermaye üreten birimlere yapılan görevlendirilmelerde birimde bilfiil çalışması ve aktif çalışma gün katsayısının takibi kaydıyla ek ödeme yapılabilir. (5) Kadrosu döner sermayenin elde edildiği birimde olup rektörlüğe bağlı diğer birimlerde görevlendirilen personele, görevlendirildiği sürede döner sermayeden ek ödeme yapılmaz. Dağıtılamayacak gelirler Madde 17- (1) Bağış, faiz geliri gibi personelin katkısına dayanmayan döner sermaye gelirleri hiçbir şekilde personele ek ödeme olarak dağıtılamaz. Sayfa 15 / 125

17 Yasaklar Madde 18- Kurumlarda gelir getirici işlemleri ve diğer faaliyetleri yapmadığı hâlde yapmış gibi gösterenler ve gerekmediği hâlde işlemleri artıranlar hakkında genel hükümlere göre işlem yapılır. Madde 19- Haksız olarak ek ödeme aldıkları tespit edilenlerden, haksız olarak yapılan ek ödemeler geri alınır. Bunlara yapılan haksız ödeme, kişilerin kendi hatalarından veya yanlış bildirimlerinden kaynaklanıyorsa gelecek üç aya kadar ek ödeme yapılmaz. Diğer Hususlar Madde 20- Kurum kusuruna bağlı fazla ödeme tespit edilmesi halinde süresine bakılmaksızın geri alınır, eksik ödeme tespit edildiğinde ise hesaplanan miktar döner sermaye hesabından karşılanır. Eksik veya fazla ödendiği sonradan tespit edilen miktar bir sonraki ödeme dönemi için belirlenen dağıtılacak miktara eklenir veya bu miktardan düşürülür. Madde 21- İşlerin yoğunluğu, iş akış hızı ve hastane otomasyon sisteme eş zamanlı kayıt için yeterli şartların (sekretarya hizmetleri vb) bulunmaması nedeniyle; açıklaması madde 7 de verilen B1 ve B2 puanlarına esas olacak faaliyetlerin gruplandırılması (otomasyon sisteminde faaliyet kaydı bulunması koşuluyla) öğretim üyelerinin beyanları ve Anabilim Dalı Başkanının onayına göre yapılır. Doğabilecek herhangi bir hukuki problemde beyanda bulunan öğretim üyesi sorumludur. İzin veya rapor bildirimlerinde ise zamanında bildirimi yapılmayan izin-raporlar bildirimi yapılmayan dönemde dağıtılan ek ödeme miktarının mevcut ek ödeme döneminde de aynı olması koşulu ile hesaplamaya esas olarak alınabilir. Madde 22-Öğretim elemanlarının Eğitim-Öğretim faaliyetleri ve Bilimsel Faaliyetleri ile ilgili verilerin doğruluğundan beyanı yapan öğretim üyesi bizzat sorumludur. Madde 23-Bildirimi süreli olarak telep edilen ek ödemeye esas her türlü bilgi ve belge belirtilen süreler içerisinde ilgili birimlere teslim edilmez ise hesaplamalarda dikkate alınmaz. Zamanında bilgi ve belge ulaştırmayan personeller mazeretleri ile ilgili olarak yazılı beyanda bulunmak zorundadırlar. Mazeretlere ilişkin değerlendirme Ek Ödeme Komisyonu tarafından incelenir ve değerlendirme sonucuna göre işlem yapılır. Yürürlük Madde 24- Bu usul ve esaslar 1 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 25-Bu usul ve esasların hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür. Ekler : 1- Sağlık Merkezleri Gelir Getirici Faaliyetler Cetveli 2- Sağlık Merkezleri Eğitim Öğretim Faaliyetleri Cetveli 3- Sağlık Merkezleri Bilimsel Faaliyetler Cetveli Sayfa 16 / 125

18 YÖNERGE EKLERİ EK-1 Sağlık Merkezleri Gelir Getirici Faaliyetler Cetveli Kodu İşlem Adı İşlem Açıklaması Puan Koşulu Standart yatak tarifesi Kuvöz Prematüre veya yenidoğan devamlı bakım Yoğun bakım Steril oda İzole radyoaktif tedavi odası Gündüz yatak tarifesi Refakat Dahili branşlardaki servislerde günde en az iki kez yapılan hasta başı vizit, günlük, her hasta için ile birlikte puanlandırılmaz. yandal uzmanı hekim tarafından yapılması durumunda Cerrahi branşlardaki servislerde günde en az iki kez yapılan hasta başı vizit, günlük, her hasta için Ameliyat olan hastaların ameliyat günü ve sonraki günleri için puanlandırılmaz ile birlikte puanlandırılmaz Konsültasyon, diğer Konsültasyon, acil Acil poliklinik muayenesi Yeşil alan muayenesi Normal poliklinik muayenesi İcapçı nöbetinde yapılan muayene Psikiyatri-Çocuk psikiyatrisi, uzman ve gelişimsel pediatri yandal uzman hekim muayenesi Psikiyatri-Çocuk psikiyatrisi, uzman ve gelişimsel pediatri yandal uzman hekim muayenesi Psikiyatri-Çocuk psikiyatrisi, uzman ve gelişimsel pediatri yandal uzman hekim muayenesi Psikiyatri uzmanınca yapılan muayenelerde ilk 10 hasta için 33 puan, çocuk psikiyatrisi ve gelişimsel pediatri yandal uzmanınca yapılan muayenelerde ilk 10 hasta için 45 puan verilir. Sonraki muayeneler için 23 puan verilir. Psikiyatri uzmanınca yapılan muayenelerde ilk 10 hasta için 33 puan, çocuk psikiyatrisi ve gelişimsel pediatri yandal uzmanınca yapılan muayenelerde ilk 10 hasta için 45 puan verilir. Sonraki muayeneler için 23 puan verilir. Psikiyatri uzmanınca yapılan muayenelerde ilk 10 hasta için 33 puan, çocuk psikiyatrisi ve gelişimsel pediatri yandal uzmanınca yapılan muayenelerde ilk 10 hasta için 45 puan verilir. Sonraki muayeneler için 23 puan verilir. çocuk psikiyatrisi ve gelişimsel pediatri yandal uzmanınca yapılan muayenelerde ilk 10 hasta için Uygulanacak Puan her üç bölüm için de sonraki muayenelerde 34 Psikiyatri uzmanınca yapılan muayenelerde ilk 10 hasta için Yandal Uzman Hekim Muayenesi (3. Basamak Sağlık Tesislerinde) Yan dal uzmanınca yapılan muayenelerde ilk 20 hasta için 30 puan, sonraki muayeneler için 23 puan verilir Meslek hastalıkları muayenesi Yan dal uzmanınca yapılan muayenelerde ilk 20 hasta için 30 puan, sonraki muayeneler için 23 puan verilir Sağlık kurulu raporu Genel kurul oturumu yapılan raporlar için geçerlidir..herbir üye için, hasta başına, puanlanır Uzman hekim raporu Meslek hastalıklarının tespiti için hekim görüş raporu Genel anestezi altında muayene ve kodlu işlemler hariç, başka bir anestezi işlemi ile birlikte puanlandırılmaz Apse veya hematom drenajı, Organ ve derin yumuşak doku Başka kod altında özel olarak belirtilmemiş ise bu kod ile puanlandırılır Apse veya hematom drenajı, Deri ve subkutan dokular Başka kod altında özel olarak belirtilmemiş ise bu kod ile puanlandırılır Biyopsi, iğne , , ile birlikte puanlandırılmaz. İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır Biyopsi, derin (cerrahi) Biyopsi, yüzeyel (deri veya derialtı) Beyin ölümü tespiti (Organ nakli için) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ile birlikte puanlandırılmaz , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ile birlikte puanlandırılmaz. Sadece bir kez, beyin ölümü gerçekleştiğinde, beyin ölümü tespit tutanağı imzalandığı an, Nöroloji, Kardiyoloji, Beyin Cerrahisi, Anestezi Uzmanı olmak üzere her bir hekim için puanlandırılır.apne testi ile birlikte puanlandırılamaz Kadavra donör bakımı (Organ nakli için) Dört saatte bir, hastanın bakımını üstlenen hekim için, vizit yapması halinde puanlandırılır Transplantasyon hazırlığı Ulusal Organ Nakli Bilgi Sistemine yeni kaydı yapılan veya canlı vericiden nakil yapılan hastaları, transplantasyona hazırlayan sorumlu uzman hekim için bir kez puanlandırılır Kadavradan nakil aday hazırlığı Kadavradan nakil için aday hastaların transplantasyon öncesi hazırlığını yapan sorumlu uzman hekim için puanlandırılır Transplantasyon sonrası günlük hasta takibi (günde en az iki kez yapılan hasta başı vizit, günlük her hasta için) Transplantasyon sonrası hastanın bakımını üstlenen uzman hekim için ilk bir aylık sürede puanlandırılır. İşlem paket puanı ile birlikte puanlanmaz. Birden fazla anabilim dalı için aynı anda uygulanabilir. Herbir anabilim dalı için günde bir kez uygulanır. Nakil türüne göre ilgili olan anabilim dalları üniversite yönetim kurulunca belirlenir Damar yolu açılması Diyabetli hasta eğitimi Endokrinolji uzmanları için, yılda iki kez puanlandırılır Elektrokardiyogram Enteral hiperalimantasyon takibi Fototerapi (4 saatlik seansı) Hastanın mekanik ventilatöre bağlanması , , , kodlu işlemlerden en az biri ile birlikte puanlandırılır. Tek başına puanlandırılmaz İntramusküler enjeksiyon İntravenöz enjeksiyon İntravenöz ilaç infüzyonu Kan gazları takibi Kan veya ürünleri transfüzyonu Kesi sütürasyonu, büyük Kesi sütürasyonu, küçük Kesi sütürasyonu, orta 10 cm'den büyük veya bir çok alanda. Bir kez puanlandırılır ve ile birlikte puanlandırılmaz. Kesi boyut ve sayı bilgisi Hastane bilgi yönetim sistemine veya hasta dosyasına kaydedildiğinde puanlandırılır. 5 cm'den küçük, tek bir alanda. Bir kez puanlandırılır ve ile birlikte puanlandırılmaz. Kesi boyut ve sayı bilgisi Hastane bilgi yönetim sistemine veya hasta dosyasına kaydedildiğinde puanlandırılır cm arası, tek bir alanda. Bir kez puanlandırılır ve ile birlikte puanlandırılmaz. Kesi boyut ve sayı bilgisi Hastane bilgi yönetim sistemine veya hasta dosyasına kaydedildiğinde puanlandırılır Kist ponksiyonu Tek başına puanlandırılır. Diğer cerrahi ve biyopsi işlemleri ile birlikte puanlandırılmaz Kist veya benign tümör çıkarılması, derin, 1-3 adet ile birlikte puanlandırılmaz Kist veya benign tümör çıkarılması, derin, 4 veya daha fazla sayıda ile birlikte puanlandırılmaz Kist veya benign tümör çıkarılması, yüzeyel, 1-3 adet ile birlikte puanlandırılmaz Kist veya benign tümör çıkarılması, yüzeyel, 4 veya daha fazla sayıda ile birlikte puanlandırılmaz Lavman Lenf bezi biyopsisi veya eksizyonu , , , , , , , , , , , , , , , , , , ile birlikte puanlandırılmaz Lenf bezi ponksiyonu veya aspirasyonu Lokal anestezi Lomber ponksiyon Pansuman dahil BOS yayması değerlendirilmesi Mesane sonda uygulaması

19 Mide yıkama ile birlikte puanlandırılmaz Monitorizasyon Nazogastrik sonda uygulaması Diğer girişimlerde yapılan nazogastrik uygulamalar o işlemin bir parçası olarak kabul görür ve ayrıca bu kod üzerinden puanlandırılmaz. Günde bir kez puanlandırılır ile birlikte puanlandırılmaz Nebülizatör ile ilaç uygulaması Oksijen inhalasyon tedavi seansı, saatlik Parasentez, tanısal , ile birlikte aynı gün içinde puanlandırılmaz. Günde bir kez puanlandırılır Parasentez, terapötik , ile birlikte puanlandırılmaz. Günde bir kez puanlandırılır Subkutan enjeksiyon Sütür alınması Torasentez, tanısal Aynı gün içinde , ve ile birlikte puanlandırılmaz. Günde bir kez puanlandırılır Torasentez, terapötik Aynı gün içinde , ve ile birlikte puanlandırılmaz. Günde bir kez puanlandırılır Total parenteral nütrisyon (TPN) takibi, 24 saat Uyarı ve baskılama testleri Uygulama ve takip dahil. Endokrin sistemin değerlendirilmesinde kullanılan, uyarı ve baskılama amaçlı testler , , , ve ile birlikte puanlandırılmaz Vena seksiyonu (Cut-down) Lokal anestezi dahil Ventilatör ile takip Yoğun bakım dışında takip edilen hastalar için,yoğun bakım hastası gibi ve günde bir kez puanlanır Yanık debridmanı, büyük %30 dan büyük vücut yüzey alanında. Pansuman dahil. İki günde bir kez puanlandırılır , ile birlikte puanlandırılmaz Yanık debridmanı, küçük %10'dan küçük vücut yüzey alanında. Pansuman dahil. İki günde bir kez puanlandırılır , ile birlikte puanlandırılmaz Yanık debridmanı, orta %10-30 arası vücut yüzey alanında. Pansuman dahil. İki günde bir kez puanlandırılır , ile birlikte puanlandırılmaz Yanık pansumanı, küçük %10 dan küçük vücut yüzey alanında. Günde bir bir kez puanlandırılır , ile birlikte puanlandırılmaz Yanık pansumanı, orta %10-30 arası vücut yüzey alanında. Günde bir bir kez puanlandırılır , ile birlikte puanlandırılmaz Yanık pansumanı, büyük %30 dan büyük vücut yüzey alanında. Günde en fazla iki kez puanlandırılır , ile birlikte puanlandırılmaz Yara debridmanı Pansuman dahil, günde bir kez puanlandırılır ile birlikte puanlandırılmaz. Sadece cerrahi branşlar için puanlanabilir Dekübit yara debridmanı Pansuman dahil, günde bir kez puanlandırılır ile birlikte puanlandırılmaz Yara debridmanı, anestezi altında Günde bir kez ve cerrahi branşlarda puanlandırılır Yara pansumanı Günde bir kez puanlandırılır Dekübit yara pansumanı Günde bir kez puanlandırılır İntradermal test Allerji ve klinik immünoloji uzmanı tarafından yapılıp, işlem ve sonucun raporlanması halinde, panel başına ve bir kez puanlandırılır Ria takılması Ria çıkarılması Arter kateterizasyonu 4 günde bir kez puanlandırılır , ile birlikte puanlandırılmaz Hood içi oksijen ölçümü İntraarteriyel kanülasyon ve basınç ölçümü 4 günde bir kez puanlandırılır ile birlikte puanlandırılmaz İntravenöz port yerleştirilmesi Kemik iliği transplantasyonu veya kemoterapi amaçlı yapılan işlemler için bu kod üzerinden puanlandırılır Kalıcı tünelli kateter çıkarılması Hickman, boviac kateter veya benzeri diğer kemoterapi cihazı gibi enstrümanların çıkarılması, açık cerrahi girişim ile ameliyathanede gerçekleştirilir Kalıcı tünelli kateter yerleştirilmesi Hickman, veya boviac kateter veya benzeri diğer kemoterapi cihazı gibi enstrümanların subkutan tünelle yerleştirilmesi Kateter pansumanı ve bakımı Kateter revizyonu ve/veya değişimi 14 günde bir kez puanlandırılır. Aksi takdirde tıbbi gerekçe belirtilmelidir ile birlikte puanlandırılmaz Non invaziv mekanik ventilatör uygulaması Günde bir kez puanlandırılır Periton dializi için kalıcı kateter takılması Periton diyalizi için kalıcı kateterin çıkarılması Periton dializi için kateter yerleştirme Perkütan silastik kateterizasyon Santral ven kateterizasyonu, femoral ven, perkutan Santral ven kateterizasyonu, juguler veya subklavyen ven, perkutan Santral ven kateterizasyonu, periferik ven, perkutan Subklavyen katater takılması, cerrahi yöntemle Swan-Ganz kateter yerleştirilmesi Pulmoner arter kateteri Sağ kalp kateterizasyonu, pulmoner arter Wedge basınç ölçülmesi Günde en fazla 3 kez puanlandırılır Endotrakeal entübasyon, yenidoğan Exchange transfüzyon, yenidoğan Göbek arter kateterizasyonu Göbek granülomu koterizasyonu Göbek ven kateterizasyonu Göz pansumanı, yenidoğan İntramusküler enjeksiyon, yenidoğan İntravenöz mayi takılması, yenidoğan İntravenöz enjeksiyon, yenidoğan Nitrik oksit tedavisi takibi, yenidoğan Parsiyel exchange transfüzyon, yenidoğan Subdural illüminasyon Surfaktan tedavisi uygulaması, yenidoğan Günde bir kez puanlandırılır Transport küvezle hastane dışı nakil Transport küvezle hastane içi nakil Vücut temizliği, yenidoğan Yenidoğan monitörizyonu Yenidoğan arteriyel tansiyon ölçümü Yenidoğanın canlandırılması Doğumhanede, yenidoğanlar için Yenidoğanın ilk muayenesi Yenidoğana uygulanan pozitif basınçlı ventilasyon ve kalp masajı gibi işlemleri kapsar. Normal doğum veya sezaryen sonrası bebeğin ısıtılması, hava yolunun açılması, kurulama, taktil uyarı, pozisyonlama, suplemental oksijen verilmesi gibi işlemler yenidoğan canlandırılması kapsamında yer almaz Yenidoğan ek puanı, A1 grubu Yenidoğan ek puanı, A2 grubu Yenidoğan ek puanı, A3 grubu Yenidoğan ek puanı, B grubu Yenidoğan ek puanı, C grubu Yenidoğan ek puanı, D grubu Yenidoğan ek puanı, E grubu İcabçı nöbetinde yapılan ameliyat ek puanı, A1 grubu İcabçı nöbetinde yapılan ameliyat ek puanı, A2 grubu İcabçı nöbetinde yapılan ameliyat ek puanı, A3 grubu İcabçı nöbetinde yapılan ameliyat ek puanı, B grubu İcabçı nöbetinde yapılan ameliyat ek puanı, C grubu İcabçı nöbetinde yapılan ameliyat ek puanı, D grubu 25 Sayfa 1 /

20 İcabçı nöbetinde yapılan ameliyat ek puanı, E grubu Anestezi öncesi muayene Anestezi uzmanı hekim tarafından yapılması halinde puanlandırılır. Muayene ve konsültasyon işlemleri ile birlikte puanlandırılmaz Apne testi ile birlikte puanlanamaz Endotrakeal entübasyon, ameliyathane dışı Günde bir kez puanlandırılır Endotrakeal tüp yada trakeotomi kanül değişimi Günde bir kez puanlandırılır Hasta kontrollü analjezi (Epidural, intravenöz vb.) Özel programlanabilir bir cihaz ile hastanın ağrısı olduğunda aktive ettiği bir analjezi uygulama yöntemidir. Günde en az iki kez yapılan hasta başı ağrı değerlendirmesinin raporlandırılması sonucunda günde bir kez puanlandırılır ile birlikte puanlandırılmaz İnvaziv yöntemle kardiak debi ve indeks ölçümü Kateterizasyon hariç. Günde bir kez puanlandırılır Kardiyopulmoner ressüsitasyon , , , , ile birlikte puanlandırılmaz Laringeal maske uygulaması (LMA) Muayene anestezisi, ameliyathane dışında Muayene anestezisi, ameliyathanede Hastanın ağrılı uyaranlara yanıtsızlık oluşturacak düzeyde bilincinin baskılandığı, LMA ve/veya maske ile ventilasyonu gerektirecek düzeyde anestezi derinliğinin sağlandığı durumlarda puanlandırılır. Hastanın ağrılı uyaranlara yanıtsızlık oluşturacak düzeyde bilincinin baskılandığı, LMA ve/veya maske ile ventilasyonu gerektirecek düzeyde anestezi derinliğinin sağlandığı durumlarda puanlandırılır Nazal entübasyon, ameliyathane dışı Noninvaziv yöntemle kardiak debi ve indeks ölçümü Anestezi puanı, A1 grubu Anestezi puanı, A2 grubu Anestezi puanı, A3 grubu Anestezi puanı, B grubu Anestezi puanı, C grubu Anestezi puanı, D grubu Anestezi puanı,e grubu Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 3000 ve üzeri Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan , uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan , uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan , uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 1-149, uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Yeni doğan anestezi puanı, A1 grubu Yeni doğan anestezi puanı, A2 grubu Yeni doğan anestezi puanı, A3 grubu Yeni doğan anestezi puanı, B grubu Yeni doğan anestezi puanı, B grubu, uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Yeni doğan anestezi puanı, C grubu Yeni doğan anestezi puanı, C grubu, uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Yeni doğan anestezi puanı, D grubu Yeni doğan anestezi puanı, D grubu, uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Yeni doğan anestezi puanı, E grubu Yeni doğan anestezi puanı, E grubu, uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Atlantoaksial ve atlantooksipital enjeksiyon, ağrı tedavisi Eklem içi enjeksiyon, ağrı tedavisi İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır Faset eklem içi enjeksiyon, ağrı tedavisi İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır Proloterapi Ligaman, tendon içi enjeksiyon ile proliferatif gelişimi indükleme Sakroiliak eklem enjeksiyonu, ağrı tedavisi Tetik nokta veya tendon kılıfı veya ligament enjeksiyonu İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır Aksiller pleksus sinir bloğu Diğer periferik alt ekstremite sinir blokları Diğer periferik üst ekstremite sinir blokları Faset mediyan sinir bloğu Total sayı dahil Fasiyal sinir sinir bloğu Femoral sinir bloğu, üçlü Gasser gangliyon sinir bloğu Total sayı dahil Glossofaringeal/vagus/frenik/aksesoryus sinir bloğu Greater ve lesser oksipital sinir bloğu Total sayı dahil İlave periferik alt ekstremite sinir bloğu, her biri İlave periferik üst ekstremite sinir bloğu, her biri İlioinguinal/genitofemoral/iliohipogastrik sinir bloğu İnterkostal sinir bloğu, tek seviye Bir kez puanlandırılır İnterkostal sinir bloğu, ilave her seviye işlemine ilave puanlandırılır İnterskalen sinir bloğu Laringeal sup/rek sinir bloğu Lateral femoral kutanöz/obturator sinir bloğu Maksiller/mandibüler sinir bloğu Paraservikal (serviks) sinir bloğu İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır Peroneal/tibial/sural sinir bloğu Pudental sinir bloğu Penil blok Radial/ulnar/medial sinir bloğu Sakral/koksigeal sinir bloğu Selektif sinir kökü bloğu, tek Servikal/brakial pleksus sinir bloğu Siyatik sinir bloğu Supraorbital/intraorbital/troklear sinir bloğu Supraskapuler sinir bloğu Çölyak/hipogastrik pleksus sinir bloğu İmpar gangliyon sinir bloğu Paravertebral/torakal/lomber/psoas kompartman sinir bloğu, tek Sfenopalatin gangliyon sinir bloğu Total sayı dahil Splanknik blok Stellat gangliyon sinir bloğu 75 Sayfa 2 /

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EK:1 T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İLE SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BİRİMİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

21 Mayıs 2015 Perşembe USUL VE ESASLAR Sayı:306

21 Mayıs 2015 Perşembe USUL VE ESASLAR Sayı:306 T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ DÖNER SERMAYE GELĠRLERĠNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENĠN DAĞITILMASINDA UYGUNACAK USUL VE ESASLAR Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Tanımlar Madde 3- (1) Bu Yönergede geçen;

Tanımlar Madde 3- (1) Bu Yönergede geçen; T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ BİRİMLERİNDE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Döner Sermaye

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 14 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28559 (Mükerrer) Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

14 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28559 (Mükerrer) YÖNETMELİK

14 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28559 (Mükerrer) YÖNETMELİK 14 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28559 (Mükerrer) YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI PERSONELİNE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI PERSONELİNE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI PERSONELİNE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sağlık Bakanlığına bağlı İl

Detaylı

ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5947 Kabul Tarihi: 21/1/2010

ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5947 Kabul Tarihi: 21/1/2010 ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5947 Kabul Tarihi: 21/1/2010 MADDE 1-4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına

Detaylı

TAM GÜN YASASI TASLAK METNİ

TAM GÜN YASASI TASLAK METNİ TAM GÜN YASASI TASLAK METNİ MADDE 1.- 04/01/1961 tarihli ve 209 sa yı lı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Ka nu nun

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Uz. Dr. Nuretdin KUZHAN YÜKSEKOVA DEVLET HASTANESİ Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Kamu

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI KONU BAŞLIKLARI 375 SAYILI KHK UYGULAMASI Döner sermaye işletmelerinde ek ödeme işlemleri 666 sayılı KHK uygulaması 657

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YENİ YÜRÜRLÜĞE GİREN TAM GÜN YASASININ UYGULANMASI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER. Şubat-2014 İZMİR

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YENİ YÜRÜRLÜĞE GİREN TAM GÜN YASASININ UYGULANMASI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER. Şubat-2014 İZMİR DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YENİ YÜRÜRLÜĞE GİREN TAM GÜN YASASININ UYGULANMASI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER Şubat-2014 İZMİR 1 6514 SAYILI YASA (TAMGÜN) İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ELEMANLARININ

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNĠVERSĠTESĠ EK DERS ÜCRETLERĠ ÖDEME ESASLARI

DUMLUPINAR ÜNĠVERSĠTESĠ EK DERS ÜCRETLERĠ ÖDEME ESASLARI DUMLUPINAR ÜNĠVERSĠTESĠ EK DERS ÜCRETLERĠ ÖDEME ESASLARI 10.11.1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu uyarınca ödenecek ek ders ücretlerinde ; -Çeşitli Ödemeler Bordrosu (Örnek: 13)

Detaylı

MAA$ HESABINA % $& N TEMEL B LG LER EL K TABI

MAA$ HESABINA % $& N TEMEL B LG LER EL K TABI T.C. SÜLEYMAN DEM REL ÜN VERS TES Strateji Geli!tirme Daire Ba!kanl"#" MAA$ HESABINA % $& N TEMEL B LG LER EL K TABI Haz"rlayan Mehmet TUR$UCU (De#!iklikler!lenerek Güncellenmi!tir) Isparta, 2011 İDARİ

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI DÖNER SERMAYE ĠġLETMELERĠNDEN MERKEZE AKTARILAN TUTARIN DAĞILIM VE SARFI ĠLE BU TUTARDAN BAKANLIK MERKEZ TEġKĠLATINDA GÖREVLĠ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUMLARI İLE ESENLENDİRME (REHABİLİTASYON) TESİSLERİNE VERİLECEK DÖNER SERMAYE HAKKINDA KANUN (1)

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUMLARI İLE ESENLENDİRME (REHABİLİTASYON) TESİSLERİNE VERİLECEK DÖNER SERMAYE HAKKINDA KANUN (1) 3445 SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUMLARI İLE ESENLENDİRME (REHABİLİTASYON) TESİSLERİNE VERİLECEK DÖNER SERMAYE HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 209 Kabul Tarihi : 4/1/1961 Yayımlandığı R.Gazete

Detaylı

1/69 375 SAYILI KHK ÇERÇEVESİNDE YAPILAN EK ÖDEME VE BU KAPSAMDA YAPILAN DÖNER D SERMAYE UYGULAMALARI Özlem KÖSEK Maliye Bakanlığı Bütçe e ve Mali Kontrol Genel MüdürlM rlüğü Devlet Bütçe B e Uzmanı Şubat

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE SAĞLIKLA İLGİLİ BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI

SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE SAĞLIKLA İLGİLİ BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE SAĞLIKLA İLGİLİ BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI MADDE 1.- 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü, dördüncü ve yedinci

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNU 6033 YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNU Kanun Numarası : 2914 Kabul Tarihi : 11/10/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 13/10/1983 Sayı : 18190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 673 * * *

Detaylı

6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR

6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR 6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR A. 6512 Sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu İlgili Hükümler; 1. 6512 sayılı

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI NDA PERFORMANS DEĞERLENDİRME ve EK ÖDEME SİSTEMİ

SAĞLIK BAKANLIĞI NDA PERFORMANS DEĞERLENDİRME ve EK ÖDEME SİSTEMİ SAĞLIK BAKANLIĞI NDA PERFORMANS DEĞERLENDİRME ve EK ÖDEME SİSTEMİ İpek ÖZKAL SAYAN * Yusuf ŞAHAN ** 1980 li yıllarla birlikte ortaya çıkan Yeni Kamu Yönetimi anlayışının bir parçası olarak tanımlanması

Detaylı

TÜRK YE BÜYÜK M LLET MECL S

TÜRK YE BÜYÜK M LLET MECL S TÜRK YE BÜYÜK M LLET MECL S PLAN VE BÜTÇE KOM SYONU METN Esas No: 1/439../03/2010 Kara No: KAMU HASTANE B RL KLER KANUNU TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; Bakanlar Kurulunun belirleyece

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 1.1. Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT olarak ifade edilecektir); sağlık yardımları

Detaylı

600030 İntralezyonal steroid enjeksiyonu, bir seans Keloid vb oluşumlar için 15 600040 Malign deri tümörlerinin eksizyonu Lokal flep ile

600030 İntralezyonal steroid enjeksiyonu, bir seans Keloid vb oluşumlar için 15 600040 Malign deri tümörlerinin eksizyonu Lokal flep ile KOD İŞLEM ADI AÇIKLAMA PUAN 510010 Standart yatak tarifesi 0 510070 Kuvöz 0 510080 Prematüre veya yenidoğan devamlı bakım 0 510090 Yoğun bakım 0 510100 Steril oda 0 510110 İzole radyoaktif tedavi odası

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ALT KOMİSYON METNİ Esas No : /06/2014 1/931, 2/2056, 2/1837, 2/1716, 2/1655, 2/1426, 2/1350, 2/368, 2/453, 2/601, 2/1227, 2/1652, 2/1657, 2/1498, 2/1364, 2/1200, 2/1217, 2/1222,

Detaylı

AÇIKLAMA. a) Arama, kurtarma ve tahliye, b) Yangınla mücadele,

AÇIKLAMA. a) Arama, kurtarma ve tahliye, b) Yangınla mücadele, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSGGM) SIK SORULAN ALO 170 SORULARI 1. SORU İşyerlerinde destek elemanı görevlendirilmesi nasıl gerçekleştirilir? 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 18.06.2013

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR Bakanlar Kurulu Kararı Tarih: 01/12/2006 Sayı: 2006/11350 Yayımlandığı Resmî Gazete Tarih: 16/12/2006 Sayı: 26378

Detaylı

TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*)

TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı,

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ İLAVE ÜCRET UYGULAMA İLKELERİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ İLAVE ÜCRET UYGULAMA İLKELERİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ İLAVE ÜCRET UYGULAMA İLKELERİ Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu İlkeler, Balıkesir Üniversitesi Sağlık

Detaylı