ZİRAAT HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ TANITIM KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ZİRAAT HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ TANITIM KILAVUZU"

Transkript

1 ZİRAAT HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ TANITIM KILAVUZU İşbu tanıtım kılavuzu sisteme ilişkin genel bir bilgilendirme içermekte olup, sisteme girmeniz halinde tarafınıza uygulanacak esaslar ve kesintiler teklif formu ve düzenlenecek sözleşme kapsamında belirlenmektedir. 1) Emeklilik Sözleşmesi Tipleri Bireysel Emeklilik Sözleşmesi: Bireysel emeklilik planına bağlı olarak düzenlenen ve şirket ile katılımcının taraf olarak yer aldığı emeklilik sözleşmesidir. Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Sözleşmesi: Bir grup emeklilik planına bağlı olarak düzenlenen ve şirket ile katılımcının taraf olarak yer aldığı emeklilik sözleşmesidir. İşveren Grup Emeklilik Sözleşmesi: Bir istihdam ilişkisine dayalı olarak veya katılımcı lehine bir sponsor kuruluş il e şirket arasında imzalanan ve katılımcı adına sponsor kuruluş tarafından katkı payı ödenen emeklilik sözleşmesidir. 2) Sisteme Giriş ve Cayma Hakkı Bireysel Emeklilik Sistemine Katılabilecek Kişiler: Bireysel emeklilik sistemine 18 yaşını doldurmuş fiil ehliyetine sahip kişiler katılabilir. Emeklilik Sözleşmesinin Yürürlüğü: Emeklilik sözleşmesi, Teklifin şirket tarafından reddedilmemesi halinde, varsa blokaj süresinin tamamlanmasını müteakip, katkı payı olarak yapılan ilk ödemenin şirket hesaplarına nakden intikal ettiği tarihte yürürlüğe girer. Emeklilik Sözleşmesinin Gönderimi: Emeklilik sözleşmesi, sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on iş günü içinde katılımcının veya varsa sponsor kuruluşun tercihi doğrultusunda elektronik ortamda veya matbu halde katılımcıya yahut varsa sponsor kuruluşa gönderi lir. Cayma Hakkı ve Yapılan Ödemeler: Katılımcı, teklif formunun imzalanmasını veya teklifin onaylanmasını müteakip altmış gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma talebi, şirketin çağrı merkezi veya faks yahut posta aracılığı ile şirkete bildirilir. Cayma bildiriminin şirkete ulaşmasını müteakip verilen ödeme talimatları iptal ettirilir ve yapılan tüm ödemeler, fon toplam gider kesintisi haricinde hiçbir kesinti yapılmadan, varsa yatırım gelirleriyle birlikte on iş günü içinde ödeyene iade edilir. Bireysel Emeklilik Sistemine Giriş Tarihi: Katılımcının sisteme giriş tarihi yürürlükte bulunan sözleşmeleri arasında sisteme giriş tarihi açısından en eski sözleşmesinin yürürlük tarihidir. 3) Katkı Paylarının Ödenmesi ve Ödemeye Ara Verilmesi Katkı payları aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık olarak ödenebilir. Katkı payı tutarı emeklilik planında belirlenenden az olmamak kaydıyla değiştirilebilir. Emeklilik sözleşmesi dönemi içerisinde katkı payı ödenmesine ara verilebilir. Vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip üç ay içerisinde, ilgili hesaba herhangi bir ödeme yapılmaz ise, sözleşmeye ara verildiği kabul edilir. 1 4) Katkı Payları ve Birikimlerin Yatırıma Yönlendirilmesi Katkı payı, şirket hesaplarına nakden intikalini takip eden en geç ikinci iş gününde katılımcı veya varsa sponsor kuruluş tarafından belirlenen fonlar için gerekli talimatlar verilerek yatırıma yönlendirilir. 5) Fon Dağılımı Değişikliği, Plan Değişikliği ve Başka Emeklilik Şirketine Aktarım ve Benzeri Haklar ile Bu Hakların Kullanımı Fon Dağılımı Değişikliği: Bireysel emeklilik hesaplarındaki birikimlerin ve ödenen katkı paylarının fonlar arasındaki dağılım oranları veya tutarları bir yılda azami altı kez değiştirilebilir. Değişiklik talebi, Şirkete yazılı olarak veya şirketin çağrı merkezinden yahut internet sitesinde katılımcı adına oluşturulan güvenli sayfadan yapılabilir ve talebin ulaştığı tarihi müteakip iki iş günü içinde gerekli talimatlar verilerek yerine getirilir. Plan Değişikliği Emeklilik planı bir yılda azami dört kez değiştirilebilir. Değişiklik talebi Şirkete yazılı olarak veya şirketin çağrı merkezinden yahut internet sitesinde katılımcı adına oluşturulan güvenli sayfadan yapılabilir. Yeni emeklilik planına, plan değişiklik talebinin şirkete ulaşmasını müteakip on iş günü içinde geçiş yapılır ve tadil edilen emeklilik sözleşmesi on iş günü içerisinde yapılan tercih esas alınarak elektronik ortamda veya matbu halde gönderilir. Birikimlerim Aktarımı Bir emeklilik sözleşmesi kapsamındaki birikimin başka bir şirkete aktarılabilmesi için sözleşmenin, yürürlük tarihinden itibaren en az iki yıl süreyle şirkette kalması gerekir. Başka şirketten aktarımla düzenlenmiş sözleşmenin tekrar aktarıma konu olabilmesi için ise ilgili şirkette en az bir yıl kalması gerekir. Aktarım, birikimin ve devlet katkısı hesabına ilişkin tutarın tamamını kapsayacak şekilde yapılır. Aktarım amacıyla başvuruda bulunulması durumunda Şirket tarafından, tanımlı elektronik posta adresine veya faksına, bunlar yoksa posta adresine beş iş günü içinde hesap özeti, aktarım bilgi formu, aktarım talep formu gönderilir. Bu formlar Şirketin internet sitesinde katılımcı adına oluşturulan güvenli sayfadan da al ınabilir. Katılımcı hesap özetiyle birlikte aktarım yapılacak şirkete başvurur. Aktarım yapılacak şirket talebi uygun bulması halinde bir plan önerir ve planda öngörülen kesintilere

2 ilişkin bilgi verir. İlgili planın tercih edilmesi durumunda aktarım için düzenlenmiş teklif formunun imzalanması gerekir. İmzalanan aktarım talep formunun faks veya posta ile aktarım yapacak şirkete gönderilmesi gereklidir. Aktarım talep formunun şirkete ulaştığı tarihten itibaren on iş günü içinde birikim, devlet katkısı hesabına ilişkin tutarlarla birlikte aktarım yapılacak şirkete aktarılır. Katılımcıya ait gerekli bilgilerin eksiksiz olarak ve uygun şekilde aktarılmasından aktarım yapacak şirket sorumludur. Aktarım yapılan şirketteki emeklilik sözleşmesi, birikimlerin aktarıldığı tarihte yürürlüğe girer ve yürürlüğe girişini müteakip on iş günü içinde katılımcıya yeni emeklilik sözleşmesi gönderilir. Yeni emeklilik sözleşmesi için giriş aidatı alınmaz. Bireysel emeklilik sistemine giriş tarihinden kaynaklanan süreye ilişkin hakları ile varsa hak kazanma süresine ilişkin hakları aktarım yapılan şirkette aynen korunur. Hesap Birleştirme Birden fazla emeklilik sözleşmesi bulunan katılımcı, emeklilik hakkını elde ettiği tarih itibarıyla yürürlükte bulunan sözleşmelerinin bulunduğu şirketlerden birine talepte bulunarak ve diğer sözleşmelerine ilişkin hesaplarını talepte bulunduğu şirketteki sözleşmesine ilişkin hesapları ile birleştirmek suretiyle emeklilik hakkını kullanır. Bu şekilde yapılan hesap birleştirme işlemlerinde aktarıma yönelik getirilen şirkette kalma süresine ilişkin kısıtlamalar uygulanmaz. 6) Hakların Kullanımı Bireysel emeklilik sözleşmesinde ve gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesinde, sözleşmeden doğan haklar kural olarak katılımcı tarafından kullanılır. Bu sözleşmelerde, sistemden ayrılma ve emeklilik hakkı hariç; diğer hakların katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişiler tarafından kullanılması kararlaştırılabilir. İşveren grup emeklilik sözleşmesinde, fon dağılımı değişikliği, emeklilik planı değişikliği ve birikimin aktarımı hakları, belirlenen hak kazanma süresi sonuna kadar kural olarak sponsor kuruluş tarafından kullanılır. Emeklilik sözleşmesinde belirtilmesi koşuluyla, sponsor kuruluş, fon dağılımı değişikliği hakkının kullanımını katılımcıya devredebilir. Katılımcının kabul etmesi durumunda, bu fıkrada belirtilen haklar, hak kazanma süresi tamamlandıktan sonra da sponsor kuruluş tarafından kullanılabilir. 7) Devlet Katkısı Uygulaması İşveren tarafından ödenen katkı payları hariç katılımcı adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı paylarının yüzde 2 yirmi beşine karşılık gelen tutar, şirketler tarafından emeklilik gözetim merkezine iletilen bilgiler esas alınarak Devlet katkısı olarak emeklilik gözetim merkezince hesaplanır. Bir katılımcı için bir takvim yılında ödenen ve Devlet katkısı tutarının hesaplanmasına esas teşkil eden katkı paylarının toplamı, ilgili takvim yılına ait hesaplamaya ilişkin dönemin sona erdiği tarihte geçerli brüt asgari ücretin hesaplama dönemine isabet eden toplam tutarını aşamaz. Devlet Katkısı Müsteşarlık bütçesine konulan ödenekten karşılanır ve bu ödenekten bütç enin diğer kalemlerine aktarım yapılamaz. Devlet katkısı katılımcıların ilgili hesaplarına şirketler aracılığı ile aktarılmak üzere Emeklilik Gözetim Merkezine ödenir. Devlet katkısı ve getirileri haczedilemez, rehnedilemez, iflas masasına dâhil edilemez. Yabancı uyruklular için devlet katkısı ödenmez. Ancak mavi kart sahibi katılımcılar da devlet katkısından yararlanabilirler. Devlet Katkısı ve Getirilerine Hak Kazanma Koşulları ve Oranları Sürelerin Hesabında Emeklilik Sözleşmesi Esas Alınır. Sistemde Kalma Süresi Hak Ediş Oranı En az 3 yıl %15 En az 6 yıl %35 En az 10 yıl %60 Emeklilik Hakkı-Vefat-Maluliyet %100 8) Vergi Teşvikleri ve Sistemdeki Uygulamalara İlişkin Örnek Açıklamalar Emeklilik Yatırım Fonlarında Vergi Teşviki Emeklilik yatırım fonları portföy işletmeciliği kazançları, Gelir ve Kurumlar Vergisinden muaftır. Örnek Uygulama 1 Emeklilik Yatırım Diğer Repo Tutarı 100,00 TL 100,00 TL Repo Getirisi 10,00 TL 10,00 TL Gelir Vergisi Kesintisi - -10,00 * %15 = 1,50 TL Ana Para + Getiri 110,00 TL 108,50 TL Sistemden Çıkış Halinde Vergi Kesintisi Uygulamaları Bireysel emeklilik sisteminden çıkılması halinde gelir vergisi kesintisi yatırım gelirleri (irat) üzerinden yapılır. İrat tutarı;

3 hak kazanılan Devlet katkısı ve getirileri dahil ödemeye konu toplam birikim tutarından, (varsa ertelenmiş giriş aidatı indirilmeksizin) ödenen katkı payları ve Devlet katkısının hak edilen kısmı indirilerek hesaplanır. Vergi uygulamalarında 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile bu konuda çıkarılan sirkülerler ve ilgili mevzuat esas alınır. Sistemden Çıkış Aşağıdaki Gibidir. Durum Halinde Uygulanacak Vergi Oranları Sistemde 10 yıl kalan ve 56 yaşını doldurarak emeklilik hakkı kazananlar Sistemden ölüm, maluliyet gibi zorunlu hallerden dolayı ayrılanlar (Maluliyet nedeni ile ayrılma halinde vergi uygulaması için sisteme girildiğinde malul olunmaması gerekir) 10 yıl süreyle katkı ödeyen ancak 56 yaşını doldurmadan sistemden ayrılanlar Gelir vergisi stopajı 5% 5% 10% Sistemde 10 yıl süreyle katkı ödemeden ayrılanlar 15% 9) İşverenler Tarafından Ücretliler Adına Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Katkı Paylarının Ticari Kazancın Tespitinde İndirimi a) İşverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları, ücretle ilişkilendirilmeksizin, ticari kazancın tespitinde gider olarak indirilebilir. b) Bu kapsamda indirim konusu yapılabilecek tutarın toplamı, ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin %15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacaktır. c) Gerek işverenler tarafından bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları, gerekse Gelir Vergisi Kanununun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi kapsamında indirim konusu yapılacak şahıs sigortaları prim ödemelerinin toplam tutarı, ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin %15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını da aşamayacaktır. d) Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (9) numaralı bendi kapsamında yapılacak indirim, işverenler tarafından hizmet erbabına yönelik olarak sadece bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarını içermekte olup, şahıs sigorta primlerini içermemektedir. e) İşverenlerce ödenen şahıs sigorta primleri, işle ilgili olarak ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen ücret kapsamında olduğundan, Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin (1) numaralı bendi çerçevesinde genel gider olarak her hangi bir tutar ve oran sınırlaması olmaksızın indirim konusu yapılabilecektir. f) Hem işveren tarafından bireysel emeklilik sistemine katkı payı ödenmesi hem de ücretli tarafından şahıs sigortalarına prim ödemesinin bulunması ve bunların toplam tutarının yukarıda belirtilen sınırı aşması halinde, indirimin öncelikli olarak ücret matrahının tespitinde mi yoksa ticari kazancın tespitinde mi yapılacağı konusu taraflarca, mükerrer indirime izin verilmeksizin, serbestçe belirlenebilecektir. Örnek: Ücretlinin Aylık Brüt Ücreti TL dir. Ücretlinin Kasım 2013 döneminde şahıs sigortalarına yaptığı prim ödemelerinin tutarı 200 TL'dir. Bu tutara ilave olarak ücretli tarafından 150 TL, işveren tarafından 150 TL olmak üzere bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payı tutarı 300 TL'dir. Ücretli tarafından bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payı tutarı olan 150 TL hiçbir surette vergiye tabi ücret matrahından indirilemeyecektir. Bu verilere göre; Örnek Uygulama 2 Aylık Brüt Ücret Şahıs Sigortalarına Yapılan Prim Ödemesi Bireysel Emeklilik Sistemi Katkı Payı Ödemesi (İşveren) Önceki Dönemlerde (Ocak-Ekim 2013) İndirim Konusu Yapılmış Toplam Tutar (varsayılan) Brüt Ücretin %15'i İşçi ve işveren tarafından toplam indirilecek katkı payı tutarı TL 200 TL 150 TL 600 TL 300 TL 300 TL İndirimde ücret matrahının tespitine öncelik verilmesi durumunda - Ücretli tarafından ödenen prim tutarı 200 TL Gelir Vergisi Kanununun 63/3 üncü maddesi uyarınca, ücretin safi tutarının tespitinde indirim konusu yapılacaktır. - Aynı dönemde işveren tarafından ödenen katkı payı tutarının ise sadece 100 TL'lik kısmı ücretl e ilişkilendirilmeksizin ticari kazancın tespitinde gider olarak indirilecektir. - İşveren tarafından ödenen ancak Gelir Vergisi Kanununun 40/9 uncu maddesi uyarınca indirilemeyen 50 TL ise ücret olarak stopaj yoluyla vergilendirilmek suretiyle ticari kazancın tespitinde dikkate alınabilecektir. Asgari ücretin yıllık tutarı ayrıca dikkate alınacaktır. 3

4 10) Bireysel Emeklilik Sisteminde Kesintiler Giriş Aidatı: Katılımcının, bireysel emeklilik sistemine ilk defa katılması sırasında veya farklı bir şirkette ilk defa bireysel emeklilik hesabı açtırması halinde, katılımcıdan veya sponsor kuruluştan, teklif formunu imzaladığı veya mesafeli satışta teklifin onaylandığı tarihte geçerli aylık brüt asgari ücret tutarı dikkate alınarak giriş aidatı alınabilir. Giriş aidatı, katılımcının ödediği katkı paylarından ayrı takip ve tahsil edilir. Giriş aidatı, peşin ya da aktarım veya sistemden çıkış tarihine ertelenmiş olarak tahsil edilebilir. Giriş aidatının peşin olarak alınan kısmı, teklifin imzalandığı veya onaylandığı tarihte geçerli aylık brüt asgari ücretin yüzde onunu aşamaz. Peşin ve ertelenmiş olarak alınan giriş aidatlarının toplamı teklifin imzalandığı veya onaylandığı tarihte geçerli brüt asgari ücretin; a) Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren üç yıl içinde şirketten ayrılanlar için yüzde yetmiş beşini, b) Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren üç yılını dolduran sözleşmelerden altı yıldan önce şirketten ayrılanlar için yüzde ellisini, c) Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren altı yılını dolduran sözleşmelerden on yıldan önce şirketten ayrılanlar için yüzde yirmi beşini aşamaz. Katılımcının bireysel emeklilik sisteminden ayrılması veya başka bir şirkete aktarım talebinde bulunması durumunda şirket, giriş aidatının ödenmemiş kısmını katılımcının bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerinden indirebilir. Emeklilik sözleşmesinin yürürlük tarihinden itibaren onuncu yılını dolduranlardan, ölüm veya maluliyet nedeniyle yahut emeklilik hakkını kullanarak ayrılanlardan ertelenmiş şekildeki giriş aidatı tahsil edilemez. Katılımcının aynı şirkette birden fazla bireysel emeklilik sözleşmesi veya gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesi bulunması halinde, bu sözleşmelerden sadece ilki için giriş aidatı alınabilir. Bir yıldan fazla ödemeye ara verme durumunda emeklilik gözetim merkezine şirket tarafından ödenen sabit giderler emeklilik planında belirtilmek kaydıyla birikimlerden indirilerek tahsil edilebilir. Birikimden alınacak kesintilerin hesaptaki birikimin sıfır Türk Lirasının altına düşmesine yol açacağı durumlarda, bu kesintinin, birikimin bu tutarın altına düşmesine yol açacak kısmı tahsil edilmez. Fon Toplam Gider Kesintisi ve Performans Kesintisi: Fona İlişkin giderlerin karşılanması için fondan gider kesintisi yapılabilir. Bu kapsamda yapılabilecek toplam kesinti, fon işletim gideri kesintisi dahil Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik ile belirlenen azami oranları aşmamak üzere Fon İçtüzüğünde belirlenir. Fona ilişkin giderlerin karşılanması için fondan gider kesintisi yapılabilir. Bu kapsamda, fon işletim gider kesintisi de dahil Para Piyasası Fonları için günlük azami yüz binde üç, Kamu/Özel Sektör/Uluslararası Borçlanma Araçları Fonları/Kıymetli Madenler/Endeks Fonları için günlük azami yüz binde beş virgül yirmi beş, Hisse/Diğer fonlar için günlük azami yüz binde altı virgül yirmi beş oranında Fon Toplam Gider Kesintisi alınabilir. Performans Kesintisi: Şirket, Kamu/Özel Sektör/Uluslararası Borçlanma Araçları Fonları/Kıymetli Madenler/Endeks Fonları ile Hisse/Diğer Fon türleri için karşılaştırma ölçütünün üzerindeki getiri üzerinden performans kesintisi yapılabilir. Sözleşmelerinize uygulanan tüm kesintiler Teklif Formu ve Emeklilik Sözleşmesinde yer alır. 11) Hak Kazanma (Vesting) Uygulamaları Hak kazanma süresi, sponsor kuruluş tarafından ödenen katkı payları ile bunların getirilerinin tamamına katılımcı tarafından hak kazanılması için işveren grup emeklilik sözleşmesinde belirlenen süredir. Bu süre bir yıldan az yedi yıldan fazla olamaz. İşveren grup emeklilik sözleşmesinde, birikimlerin tamamına hak kazanılması için asgari hak kazanma oranları aşağıdaki gibidir. Yönetim Gider Kesintisi: Bireysel emeklilik hesabına yapılan katkı payları üzerinden azami yüzde iki oranında yönetim gider kesintisi alınabilir. Ödemeye Ara Verme Kesintisi: Ara verme halinde ara verme süresi boyunca ara verilen her tam ay için katılımcının birikiminden iki Türk Lirasını aşmayacak şekilde ek yönetim gideri kesintisi alınabilir. Sözleşmede Belirlenen Hak Kazanma Süresi (Yıl) Sözleşme Yılı Sonu İtibarıyla Asgari Hak Kazanma Oranı (%)

5 Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik'in 18. maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen sebepler haricinde herhangi bir sebeple, işten ayrılma veya grup emeklilik planından çıkarılma durumunda, katılımcı tarafından hak edilmeyen tutarlar, sponsor kuruluşa ödenir. 12) Sistemden Çıkış Katılımcının Emeklilik Hakkı Kazanmadan Sistemden Ayrılması: Katılımcı dilediği anda birikimlerini alarak sistemden ayrılabilir. Sistemden ayrılma durumunda, Bireysel Emeklilik Sistemine giriş tarihinden kaynaklanan süreye ilişkin haklar kaybedilir. Maluliyet nedeniyle sistemden ayrılmak için kişinin, sosyal güvenlik mevzuatına göre maluliyet gelirine hak kazandığına dair belgeyi veya Sosyal Güvenlik mevzuatında belirlenen koşullara göre maluliyet halinin oluştuğunu gösteren resmi sağlık kuruluşlarından alınmış bir belgeyi şirkete vermesi gerekir. Maluliyet halinin her durumda emeklilik sözleşmesi yürürlüğe girdikten sonra oluşmuş olması şarttır. Sistemden ayrılmak istendiğinde, ayrılma talep formunun imzalanarak şirkete gönderilmesi halinde, katılımcı hesabındaki birikim ve devlet katkısı hesabındaki varsa hak kazanılan tutarlar formun şirkete ulaştığı tarihten itibaren yirmi iş günü içinde vergi ve varsa sözleşmeden doğan kesintiler yapılarak katılımcının belirttiği hesaba ödenir. Katılımcının Emeklilik Hakkı Kazanarak Sistemden Ayrılması: Katılımcı, bireysel emeklilik sistemine giriş tarihinden itibaren en az on yıl sistemde bulunmak koşuluyla 56 yaşını tamamladıktan sonra emekliliğe hak kazanır. 13) Emekliliğe Hak Kazanmaya İlişkin Bilgiler ve Emeklilik Seçenekleri On yıl sistemde bulunulması ve 56 yaşın tamamlanması kaydıyla emeklilik hakkı kazanılır. Emekliliğe hak kazanan ve bireysel emeklilik hesabındaki birikimini almak isteyen katılımcı, toplu para, programlı geri ödeme ya da yıllık gelir sigortası seçeneklerinden birini seçebilir veya hesabındaki tutarı belirtilen seçenekler arasında paylaştırabilir. Şirket, emekliliğe hak kazanan ve birikimini almak için başvuran katılımcıyı emeklilik seçenekleri hakkında bilgilendirir ve emeklilik bilgi formunu ve hesap özetini, katılımcının tanımlı elektronik posta adresine veya faksına, bunlar yoksa posta adresine beş iş günü içinde gönderir. Emeklilik bilgi formu, sistemde kalma ve emekli olma seçeneklerine ilişkin bilgileri içerir; birden fazla emeklilik sözleşmesi bulunan katılımcı emeklilik hakkını elde ettiği tarih itibarıyla yürürlükte bulunan sözleşmelerinin bulunduğu şirketlerden birine talepte bulunarak ve diğer sözleşmelerine ilişkin hesaplarını talepte bulunduğu şirketteki sözleşmesine ilişkin hesapları ile birleştirmek suretiyle emeklilik hakkını kullanır. Katılımcı, birikiminin ve devlet katkısı hesabındaki tutarların bir program dahilinde ödenmesine, tamamının defaten ödenmesine ya da yapacağı yıllık gelir sigorta sözleşmesi çerçevesinde kendisine maaş bağlanmasını talep edebilir. Katılımcının birikimlerin ödenmesini talep etmesi veya başka bir şirket ile yıllık gelir sigorta sözleşmesi yapması halinde şirket katılımcının hesabındaki birikimleri bildirimin ulaşmasından itibaren on iş günü içinde katılımcıya öder veya ilgili şirkete aktarır. 14) Grup Emeklilik Sözleşmelerine İlişkin Uygulamalar Grup emeklilik sözleşmesi, gruba bağlı bireysel veya işveren grup emeklilik sözleşmesi olarak düzenlenir. Sponsor kuruluş, bir işveren grup emeklilik sözleşmesine göre katılımcı adına katkı payı ödeyen tüzel kişidir. Gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesi, bir grup emeklilik planına bağlı olarak düzenlenen ve şirket ile katılımcının taraf olarak yer aldığı emeklilik sözleşmesidir. İşveren grup emeklilik sözleşmesi, bir istihdam ilişkisine dayalı olarak veya katılımcı lehine bir sponsor kuruluş ile şirket arasında imzalanan ve katılımcı adına sponsor kuruluş tarafından katkı payı ödenen emeklilik sözleşmesidir. Emeklilik sözleşmesi, şirket tarafından reddedilmediği takdirde, varsa blokaj süresinin tamamlanmasını müteakip, katkı payı olarak yapılan ilk ödemenin şirket hesaplarına nakden intikal ettiği tarihte yürürlüğe girer. Gruba sonradan dahil olan ve daha önceden yapılmış bir emeklilik sözleşmesi bulunmayan katılımcının sisteme giriş tarihi, ilgili grup emeklilik planına göre katılımcı ad ve hesabına ödenen katkı payı olarak yapılan ilk ödemenin şirket hesaplarına nakden intikal ettiği tarihtir. Şirket grup emeklilik sözleşmesini, emeklilik sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on iş günü içinde elektronik ortamda veya matbu halde sponsor kuruluşa, sertifikayı ise sponsor kuruluşun talebi doğrultusunda elektronik ortamda veya matbu olarak katılımcıya iletecektir. 15) Şirket Emeklilik Fonları Bu sistemde katılımcının birikimleri, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilir. Emeklilik yatırım fonu, sizin ödediğiniz katkı paylarının değerlendirilmesi amacıyla, emeklilik şirketi tarafından Sermaye Piyasası mevzuatına göre kurulan fonlardır. Katkı payları, seçtiğiniz emeklilik planının fon dağılım oranı doğrultusunda paylaştırılır. Bu fonlar, şirketin 5

6 belirlemiş olduğu stratejileri doğrultusunda Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilir. 1. Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Likit-Esnek Emeklilik Yatırım Devamlı olarak portföyünde vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçları yer alan ve portföyün ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olan fondur. 2. Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fon, portföyünün en az %80 ini ters repo dahil kamu iç borçlanma araçlarına yatırarak faiz geliri elde etmeyi hedefler. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. Fon portföyü istikrarlı, yüksek reel getiri hedefi ile yönetilir. 3. Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Alternatif Standart Emeklilik Yatırım Fon, portföyünün asgari % 60'ını Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen TL cinsinden faizsiz borçlanma araçlarına, gelir ortaklığı senetlerine ve kira sertifikalarına yatırarak gelir elde etmeyi hedefler. Fon, portföyünün azami %40'ını ise TL cinsinden katılma hesabına, borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen faizsiz borçlanma araçlarına, Kurul kaydında bulunan kira sertifikalarına veya Katılım Endeksindeki ortaklık paylarına yatırılabilir. Fon portföyüne alınacak menkul kıymet seçiminde ve sınırlamalarında Genelge ve Yönetmelik'te belirlenmiş olan yönetim ilkelerine uyulur. 4. Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fon, portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Emeklilik Yatırım Fonları Yönetmeliği nin 5 inci maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırır. Fon, hem faiz hem de temettü geliri elde etmeyi hedefler. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay, riski az olanlar tercih edilir. 5. Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fon yönetiminde, yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir ve Yönetmelikte belirlenmiş olan yönetim ilkelerine uyulur. Fon, portföyünün en az %80 ini kamu dış borçlanma araçlarına (Türkiye Cumhuriyeti tarafından ihraç edilen Eurobondlar) yatırır, döviz cinsinden kur ve faiz geliri elde etmeyi hedefler. 6. Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım 6 Fon, portföyünün en az %80 ini devamlı olarak BIST te işlem gören hisse senetlerine yatıran Büyüme Amaçlı Hisse Senetleri Emeklilik Yatırım dur. n stratejisi; uzun vadede, ulusal hisse senedi piyasalarında sermaye kazancı elde etmek amacıyla aktif yönetim tarzıyla yatırım yapmaktır. 7. Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fon, portföyünün en az %80 ini altın ve/veya altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırarak, altın fiyatlarına paralel gelir elde etmeyi hedefler. n yönetiminde Yönetmelik te belirlenmiş olan yönetim ilkelerine uyulur. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. Fon portföyü istikrarlı, yüksek reel getiri hedefi ile yönetilir. 8. Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. St andart Emeklilik Yatırım Fon, portföyünün asgari %60 ını Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen TL cinsinden borçlanma araçlarına, gelir ortaklığı senetlerine ve kira sertifikalarına yatırarak gelir elde etmeyi hedefler. Fon, portföyünün azami %40 ı ise TL cinsinden mevduata, katılma hesabına, ters repoya, Takasbank para piyasası işlemlerine, borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarına, Kurul kaydında bulunan kira sertifikalarına veya BIST 100 endeksindeki veya BIST katılım endeksindeki ortaklık paylarına yatırılabilir. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. Fon portföyü istikrarlı, yüksek reel getiri hedefi ile yönetilir tarih ve 2013/3 sayılı Emeklilik Planı Hakkında Genelge nin ikinci maddesine göre Sisteme giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan kişilerin birikimleri, standart fonda yatırıma yönlendirilir. Devlet Katkısına İlişkin Fonlar Şirket, münhasıran devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesi amacıyla Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmeliğinde belirtilen portföy sınırlamalarına uyan, kendisi tarafından veya başka bir emeklilik şirketince kurulmuş bir fon tanımlar. Fon dağılımlarında ayrı bir Emeklilik Yatırım olarak seçilemez. 1. Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fon, portföyünün en az %75 ini Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları, kira sertifikası ve gelir ortaklığı senetlerine

7 yatırarak gelir elde etmeyi hedefler. Fon, portföyünün azami %15 ini BIST 100 Endeksi veya BIST Katılım Endeksindeki ortaklık paylarına yatırır. n, Türk Lirası cinsinden katılma ve/veya vadeli mevduat hesabına, borsada işlem görmek kaydı ile bankalar tarafından çıkarılan borçlanma araçları veya kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarına yapacağı yatırımların toplam tutarı ise fon portföyünün %15 ini aşamaz. 2. Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Alternatif Katkı Emeklilik Yatırım Fon, portföyünün en az %75 ini Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsinden faizsiz borçlanma araçları, kira sertifikası ve gelir ortaklığı senetlerine yatırarak gelir elde etmeyi hedefler. Fon, portföyünün azami %15 ini BIST 100 Endeksi veya BIST Katılım Endeksindeki ortaklık paylarına yatırır. n, Türk Lirası cinsinden katılma hesabına, borsada işlem görmek kaydı ile bankalar tarafından çıkarılan faizsiz borçlanma araçlarına veya kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarına yapacağı yatırımların toplam tutarı ise fon portföyünün %15 ini aşamaz. n malvarlığı emeklilik şirketinin; Kanun, emeklilik sözleşmesi, fon içtüzüğü ve ilgili diğer mevzuattan doğan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi dışında hiçbir amaçla kullanılamaz. Fon malvarlığı rehnedilemez, portföye ilişkin olarak yapılan işlemler haricinde teminat gösterilemez, üçüncü şahıslar tarafından haczedilemez ve iflas masasına dahil edilemez. Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Tic. Sicil No: MÜŞTERİ İLETİŞİM MERKEZİ: Adres: Turgut Özal Millet Cad. No: Aksaray-Fatih/İstanbul Mersis No: İşletme Merkezi: Fatih/İSTANBUL Tel: (0 212) Faks: (0 212) E-posta: Fon portföyündeki varlıklar, yapılan bir sözleşme çerçevesinde İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdinde saklanır. Katılımcılar ALO-Takas sistemini veya internet sitesini kullanarak fon bakiye bilgilerini öğrenebilirler. Alo Takas telefon numarası: Takasbank telefon numarası: Takasbank internet sitesi: Ayrıca Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. nin internet sitesinden veya numaralı Müşteri İletişim Merkezi nden de emeklilik hesaplarındaki fonlarla ilgili her türlü bilgi temin edilebilir. Kendi planınıza ait bilgiler için Teklif Formunuzun Plan Bilgileri sayfasına bakabilirsiniz. 16) Şikâyet/Bilgi Edinme Talebi Durumunda Katılımcının veya Sponsor Kuruluşun Başvurabileceği Mercilere İlişkin Bilgiler 7 H000120/ /05 3

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ BİLGİLENDİRME KILAVUZU

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ BİLGİLENDİRME KILAVUZU BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ BİLGİLENDİRME KILAVUZU Emeklilik sözleşmesi, şirket nezdinde bireysel emeklilik hesabı açılması, hesaba katkı payı ödenmesi, ödenen katkı paylarının tercih edilen fonlarda yatırıma

Detaylı

9 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28462

9 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28462 9 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28462 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

AKTARIM İÇİN 25 NOLU VAKIF EMEKLİLİK FERDİ PLAN TEKLİF FORMU

AKTARIM İÇİN 25 NOLU VAKIF EMEKLİLİK FERDİ PLAN TEKLİF FORMU AKTARIM İÇİN 25 NOLU VAKIF EMEKLİLİK FERDİ PLAN TEKLİF FORMU GİRİŞ BİLGİ FORMU (Katılımcı) Sözleşme No AVANTAJLARIM KESİNTİLER DEVLET KATKISI Ödeyeceğim katkı paylarının %25 ine karşılık gelen tutarın,

Detaylı

Değerli Katılımcımız. Aklınızda herhangi bir kaygı olmasın, çünkü emekliliğiniz artık ERGO güvencesi altında! Saygılarımızla,

Değerli Katılımcımız. Aklınızda herhangi bir kaygı olmasın, çünkü emekliliğiniz artık ERGO güvencesi altında! Saygılarımızla, Değerli Katılımcımız Her birimiz aktif çalışma hayatımızdaki yaşam standartlarımızı emeklilik döneminde de korumak adına hem kaygılar yaşar hem de o zamana ilişkin hayaller kurarız. Sizlerin de şirketimizi

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 9 Kasım 2012 CUMA BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 9 Kasım 2012 CUMA BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 9 Kasım 2012 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

YENİ SÖZLEŞME İÇİN 18 NOLU VAKIF EMEKLİLİK GRUP PLAN TEKLİF FORMU

YENİ SÖZLEŞME İÇİN 18 NOLU VAKIF EMEKLİLİK GRUP PLAN TEKLİF FORMU 18 NOLU VAKIF EMEKLİLİK GRUP PLAN TEKLİF FORMU GİRİŞ BİLGİ FORMU (Katılımcı) Sözleşme No AVANTAJLARIM KESİNTİLER DEVLET KATKISI Ödeyeceğim katkı paylarının %25 ine karşılık gelen tutarın, yasal limitler

Detaylı

Bireysel Emeklilik. Sistemi ve Tanıtım Kılavuzu. Bugünlerin birikimleri yarınların güvencesi... Aegon Yarını Değiştirir. 0023 ve 0025 No lu Plan

Bireysel Emeklilik. Sistemi ve Tanıtım Kılavuzu. Bugünlerin birikimleri yarınların güvencesi... Aegon Yarını Değiştirir. 0023 ve 0025 No lu Plan Aegon Yarını Değiştirir Güven, saygı, kalite ve şeffaflık ilkeleriyle yürüyen Aegon; Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri ve 28 binden fazla çalışanı ile hayat sigortası, emeklilik ve

Detaylı

ÇORLU ESNAF VE SANATKARLAR ODASI GRUBA BAĞLI BĠREYSEL EMEKLĠLĠK PLANI TEKLĠFĠ VE TANITIM KILAVUZU

ÇORLU ESNAF VE SANATKARLAR ODASI GRUBA BAĞLI BĠREYSEL EMEKLĠLĠK PLANI TEKLĠFĠ VE TANITIM KILAVUZU Teklif Tarihi : 08/11/2010 Geçerlilik Süresi : 2 Ay Teklif No : 1662 ÇORLU ESNAF VE SANATKARLAR ODASI GRUBA BAĞLI BĠREYSEL EMEKLĠLĠK PLANI TEKLĠFĠ VE TANITIM KILAVUZU 1 ĠÇĠNDEKĠLER ING EMEKLİLİK... 3 1-Bireysel

Detaylı

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 18.11.2003 TARİH

Detaylı

No: 2012/84 Tarih: 02.07.2012

No: 2012/84 Tarih: 02.07.2012 No: 2012/84 Tarih: 02.07.2012 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI TANITIM FORMU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI TANITIM FORMU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 13/03/2015 TARİH VE 12233903.310.06-257

Detaylı

ALFA GENELGE 2013/13. Katılımcılardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra;

ALFA GENELGE 2013/13. Katılımcılardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra; alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat. 5 Şişli - İstanbul Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Fax : (0212) 343 31 41 İstanbul, 28/01/2013 ALFA GENELGE 2013/13 Konu: Bireysel Emeklilik

Detaylı

8. Bölüm ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Faruk AKIN

8. Bölüm ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Faruk AKIN 8. Bölüm ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ Yrd. Doç. Dr. Faruk AKIN AMAÇLARIMIZ Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Özel emeklilik sistemlerinin dünya genelinde

Detaylı

KONU : BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK İÇEREN KANUN YAYIMLANDI

KONU : BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK İÇEREN KANUN YAYIMLANDI KONU : BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK İÇEREN KANUN YAYIMLANDI Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair

Detaylı

29 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6327 sayılı Kanunla bazı Kanunlarda değişiklikler yapılmıştır.

29 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6327 sayılı Kanunla bazı Kanunlarda değişiklikler yapılmıştır. SİRKÜLER TARİHİ : 2/7/2012 SİRKÜLER NO : 2012/59 VERGİ KANUNLARI İLE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI: 29 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6327 sayılı Kanunla bazı Kanunlarda

Detaylı

Sayı:42 29.06.2012 VERGİ SİRKÜLERİ

Sayı:42 29.06.2012 VERGİ SİRKÜLERİ Sayı:42 29.06.2012 VERGİ SİRKÜLERİ KONU: Bireysel emeklilik tasarruf ve yatırım sistemi kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun 29.06.2012 tarih ve 28338

Detaylı

KANUN BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 29 Haziran 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28338 KANUN BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6327

Detaylı

KANUN BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 29 Haziran 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28338 KANUN BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6327

Detaylı

1. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ 1.1. Bireysel Emeklilik Sisteminin Temel Yapısı ve Özellikleri

1. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ 1.1. Bireysel Emeklilik Sisteminin Temel Yapısı ve Özellikleri BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ ve AKTARIMLA İLGİLİ BİLGİLER 1. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ 1.1. Bireysel Emeklilik Sisteminin Temel Yapısı ve Özellikleri Kamu sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcı, gönüllü

Detaylı

I. Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Genel Bilgiler

I. Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Genel Bilgiler I. Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Genel Bilgiler I.1 Bireysel Emeklilik Sistemi nedir? Sosyal güvenlik reformunun bir parçası olarak emeklilik programlarının geliştirilmesine yönelik bir düzenleme

Detaylı

8/6/1959 tarihli ve 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

8/6/1959 tarihli ve 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. Kanun Adı: BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No: 6327 Kabul Tarihi: 13/6/2012 Resmi Gazete No: 28338 Resmi Gazete Tarihi:

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTASI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTASI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTASI ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR KANUN. Kanun No. 6327 Kabul Tarihi: 13/6/2012

KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR KANUN. Kanun No. 6327 Kabul Tarihi: 13/6/2012 29 Haziran 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28338 KANUN BĐREYSEL EMEKLĐLĐK TASARRUF VE YATIRIM SĐSTEMĐ KANUNU ĐLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR KANUN Kanun No. 6327

Detaylı

KANUN BĐREYSEL EMEKLĐLĐK TASARRUF VE YATIRIM SĐSTEMĐ KANUNU ĐLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR KANUN

KANUN BĐREYSEL EMEKLĐLĐK TASARRUF VE YATIRIM SĐSTEMĐ KANUNU ĐLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR KANUN 29 Haziran 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28338 KANUN BĐREYSEL EMEKLĐLĐK TASARRUF VE YATIRIM SĐSTEMĐ KANUNU ĐLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR KANUN Kanun No. 6327

Detaylı

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU (SPK) TARAFINDAN 07/08/2014 TARİH VE EYF 730

Detaylı

(Sıkça Sorulan Sorular)

(Sıkça Sorulan Sorular) GÜNCEL BİREYSEL EMEKLİLİK MEVZUATI (Sıkça Sorulan Sorular), il olan katılımcılar hariç) bir oranda yapacağı destek 1. Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 06/04/2015 TARİH VE EYF.12233907-335

Detaylı

6327 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinde yapılan değişiklikler uyarınca;

6327 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinde yapılan değişiklikler uyarınca; Tarih 23/10/2012 Sayı GVK-85/2012-7/Bireysel Emeklilik Sistemi-4 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Vergisi Sirküleri/85 Konusu :Bireysel emeklilik sistemi ve şahıs sigortalarına

Detaylı

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. PERA Y ESNEK GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. PERA Y ESNEK GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. PERA Y ESNEK GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU (SPK) TARAFINDAN 13/11/2013 TARİH VE EYF

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU 7875 BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU Kanun Numarası : 4632 Kabul Tarihi : 28/3/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 7/4/2001 Sayı : 24366 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt :

Detaylı