MARDİN İL ÖZEL İDARESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MARDİN İL ÖZEL İDARESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU"

Transkript

1 MARDİN İL ÖZEL İDARESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 HakkediĢ Taahhüt Ödemeleri BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER İLK HAKEDİŞ ÖDEMESİ İÇİN 1- ĠĢ Sahibi Birimin Ön yazısı 2- Ödeme Emri Belgesi 3-Taahhüt Dosyası (Mah.Ġd.H.B.Yönetmelik Mad.5) 4- Fatura 5- Mal Alımlarında TaĢınır ĠĢlem FiĢi Belgesi 6- Ödeme Türüne Göre Mal/Hizmet veya Yapım ĠĢleri HakkediĢ Raporu (Mah.Ġd.H.B.Yönetmelik Mad.6) 7- Vergi Borcu Yazısı 8- Sosyal Güvenlik Borcu Yazısı ARA HAKEDİŞ ÖDEMESİ İÇİN 1- ĠĢ Sahibi Birimin Ön yazısı 2- Ödeme Emri Belgesi 3- Fatura 4- Mal Alımlarında TaĢınır ĠĢlem FiĢi Belgesi 5- Yapım ve Hizmet Alımları ĠĢinde HakkediĢ Raporu (Mah.Ġd.H.B.Yönetmelik Mad.6) 6- Vergi Borcu Yazısı 7- Sosyal Güvenlik Borcu Yazısı KESİN VE SON HAKEDİŞ ÖDEMESİ İÇİN 1- ĠĢ Sahibi Birimin Ön yazısı 2- Ödeme Emri Belgesi 3- Fatura 4- Mal Alımlarında TaĢınır ĠĢlem FiĢi Belgesi 5- Yapım ve Hizmet Alımları ĠĢinde HakkediĢ Raporu (Mah.Ġd.H.B.Yönetmelik Mad.6) 6- Vergi Borcu Yazısı 7- Sosyal Güvenlik Borcu Yazısı 8- Yapım ve Hizmet Alımları ĠĢinde Geçici Kabul Tutanağı 9- Mal Alımlarında Muayene ve Kabul Tutanağı HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 4 ĠĢ Günü (Ödenek ve Nakit Durumuna Göre) 1

2 2 Geçici ve Kesin Teminat Ġadesi 1- ĠĢ Sahibi Birimin Ön yazısı 2- Geçici veya Kesin Kabul Tutanağı 3- Mal Alımlarında Muayene Kabul Tutanağı 3- Vergi Borcu Yazısı 4- Sosyal Güvenlik Borcu Yazısı (Yapım ve Hizmet Alımlarında) 4 ĠĢ Günü BaĢvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dıģında belge istenilmesi veya baģvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine baģvurunuz. Ġlk Müracaat Yeri: Ġkinci Müracaat Yeri: Ġsim : Fevzi ÖZÇELĠK Ġsim : Enver DOĞAN Unvan : Muhasebe Müd.V. Unvan : Mali Hizmetler Müdürü Adres : Ġl Özel Ġdare Ġstasyon/MARDĠN Adres : Ġl Özel Ġdare Ġstasyon/MARDĠN Tel : Tel : Faks : Faks : E-Posta : E-Posta : 2

3 MARDİN İL ÖZEL İDARESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 ĠĢ Talepleri ve Atanmalar 2 Öğrenim Stajları 3 Eczane Ödemeleri BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1- Dilekçe, 2- Atanma Evrakları 1- Dilekçe, 2- Staj Dosyası 1-Fatura 2-Liste 3-Sevk 4-Reçete 5-Vergi Borcu Yazısı 6-Ġmza Sirküsü HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 15 Gün (Yalçın YILDIRIM) 1 Gün (Yalçın YILDIRIM) 7 Gün (Suphi BALCI) BaĢvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dıģında belge istenilmesi veya baģvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine baģvurunuz. Ġlk Müracaat Yeri: Ġkinci Müracaat Yeri: Ġsim : Mustafa ĠMRAK Ġsim : M. Sırrı HAMĠDĠ Unvan : Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Unvan : Genel Sekreter Adres : Ġl Özel Ġdare Ġstasyon/MARDĠN Adres : Ġl Özel Ġdare Ġstasyon/MARDĠN Tel : Tel : Faks : Faks : E-Posta : E-Posta : 3

4 MARDİN İL ÖZEL İDARESİ PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Ġl Özel Ġdaresi tarafından yaptırılacak her türlü yapım, bakım, onarım ve benzeri iģlerle ilgili projelerin kanun, yönetmelik, Ģartname ve genelgeler doğrultusunda hazırlanması, tetkik ve tasdik iģlemlerinin yürütülmesi, bunların yaklaģık maliyetlerinin çıkarılması (Ödeneği tahsis edilmesi halinde) 1- BaĢvuru dilekçesi 2- Vaziyet planı, 3 -Statik ve Mimari Projeleri (Tasdikli) 30 Gün 2 Ġhtiyaç duyulan her türlü yol, köprü ve sanat yapılarının projelerini hazırlamak ve bu iģlerin gerçekleģtirilmesi için gerekli teknik ve idari iģlemlerin yürütülmesi, takibi, sonuçlandırılması ve kontrolünü yapmak. (Ödeneği tahsis edilmesi halinde) 1- BaĢvuru Dilekçesi, 2- Köy Heyetinden alınacak Taahhütname 20 Gün Ġhtiyaç duyulan her türlü içme suyu, köy içi kanalizasyon ve atık su 3 iģlerine iliģkin projeleri hazırlamak ve bu iģlerin gerçekleģtirilmesi için 1- BaĢvuru Dilekçesi, 2- Köy Heyetinden alınacak Taahhütname 45 Gün gerekli teknik ve idari iģlemlerin yürütülmesi, takibi, sonuçlandırılması ve kontrolünü yapmak (Ödeneği 4

5 4 tahsis edilmesi halinde) Sulama Suyu, Toprak Analizi ve Ġçme suyu Analizleri 5 Toprak Etüt Hizmetleri 1- Dilekçe, 2- Numune 1- Vasıf değiģikliğini belirtir dilekçe, 2- Talep edilen alanın iģaretlenmiģ olduğu 1/5000 lik Kadastro haritası 3-1/25000 lik topoğrafik harita 4- Haritaların Nedcad ortamında kaydedildiği CD 5- Tapu sicil kaydının onaylı örneği, 6. Alanda maden araması yapılacaksa, Arama Ruhsatı 7- Etüt Bedeli. 10 Gün 15 Gün BaĢvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dıģında belge istenilmesi veya baģvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine baģvurunuz. Ġlk Müracaat Yeri: Ġkinci Müracaat Yeri: Ġsim : Hidayet OĞUZ Ġsim : M.Sırrı HAMĠDĠ Unvan : Plan Proje Yatırım ve ĠnĢ.Müdürü Unvan : Genel Sekreter Adres : Ġl Özel Ġdaresi MARDĠN Adres : Ġl Özel Ġdaresi MARDĠN Tel : Tel : Faks : Faks : E-Posta : E-Posta : 5

6 MARDİN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ) SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 UlaĢtırma Hizmetleri 1- Dilekçe, 2 Koruma Uygulama ve Denetim Hizmetleri (KUDEB) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-TESCİLLİ YAPININ BASİT ONARIM TALEPLERİ a)- Dilekçe b)- Tapunun Fotokopisi c)- Harita (Kadastral Durum) 2-TESCİLSİZ YAPININ TESCİL TALEBİ a)- Dilekçe b)- Tapunun Fotokopisi c)- Harita (Kadastral Durum 3-TESCİLLİ YAPILARIN ÜZERİNDEKİ AYKIRI UYGULAMALARIN TESPİTİ a)- Dilekçe b)- Tapunun Fotokopisi c)- Harita (Kadastral Durum 4-KURUM GÖRÜŞLERİ a)- Talep Yazısı b)- Harita 1/50000 veya 1/1000 Ölçekli HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 15 Gün (Esat ERTAġ) 5 Gün (Ali ARI) BaĢvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dıģında belge istenilmesi veya baģvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine baģvurunuz. Ġlk Müracaat Yeri: Ġkinci Müracaat Yeri: Ġsim : Vahaç ERTAġ Ġsim : M. Sırrı HAMĠDĠ Unvan : Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtirme Müdürü Unvan : Genel Sekreter Adres : Ġl Özel Ġdare Ġstasyon/MARDĠN Adres : Ġl Özel Ġdare Ġstasyon/MARDĠN Tel : Tel : Faks : Faks : E-Posta : E-Posta : 6

7 MARDİN İL ÖZEL İDARESİ SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Köy ve bağlı birimleri ile askeri garnizonlara sağlıklı ve yeterli içme suyu temin etmek, bu maksatla sondaj kuyuları açmak, gerektiğinde baraj, gölet gibi tesislerden su almak 1- BaĢvuru Dilekçesi 2- Askeri garnizonlar için Milli Savunma Bakanlığından Programa alınması için onay yazısı 3- Sondaj Kuyu Açımı için Yer Taahhütnamesi 6 Ay 2 Mevcut tesislerin onarım ve ıslahı çalışmalarını yapmak, gerektiğinde tesisleri geliştirmek için tedbirler almak ve aldırmak, hizmet götürülen yerleşim birimleri ile ilgili çevre sağlığı ve düzenlemelerini gerçekleştirmek 1- BaĢvuru Dilekçesi 3 Ay 3 Kamu Kurum ve kuruluşları ile mahalli idareler, gerçek ve tüzel kişiler tarafından vaki olacak içme suyu ve sondaj taleplerini imkanlar ölçüsünde protokol düzenleyerek bedeli mukabilinde yapmak, yaptırmak. 1- BaĢvuru Dilekçesi 2- Ücret makbuzu 3 Ay 4 Köy ve bağlı yerleşim 1- BaĢvuru Dilekçesi 2- Yer Taahhütnamesi 6 Ay 7

8 birimlerinde hizmet alanındaki tesislerin enerji ihtiyaçlarını temin etmek. 5 Terfili içme suyu inşaatlarının enerji besleme tesislerini yapmak ve yaptırmak. 1- BaĢvuru Dilekçesi 2- Yer Taahhütnamesi 6 Ay 6 Yağışların ve sel sularının zararlarını önleyici ve depolayıcı tarım arazileri için sulama suyu ve hayvanlar için içme suyu teminine matuf gölet ve diğer tesislerin inşaatlarını yapmak, yaptırmak 1- BaĢvuru Dilekçesi 2- Yer Taahhütnamesi 1 Yıl 7 Toprak erozyonu önleyici, giderici ve azaltıcı, toprak ve su dengesinin kurulması ve korunmasını sağlayıcı tedbirleri almak, gerekli tesisleri yapmak ve yaptırmak. 1- BaĢvuru Dilekçesi 2- Yer Taahhütnamesi 1 Yıl 8 Sulama suyu ihtiyacı saniyede 500 Lt ye kadar olan sulama tesislerinin kurulması ve ıslahı için gerekli çalışmaları yapmak 1- BaĢvuru Dilekçesi 2- Yer Taahhütnamesi 1 Yıl 9 Devlet arazilerinin ıslahı, imarı ve tarıma uygun hale getirilmesi 1- Hazine arazisi olduğuna dair belge istemi 1 Yıl 10 Devlet sulama şebekelerinde ve diğer sulama planlarında sulama işleri ile ilgili hizmetleri yapmak ve yaptırmak 1- BaĢvuru Dilekçesi 3 Yıl Vasıf değiģikliğini belirtir dilekçe, 2- Talep edilen alanın iģaretlenmiģ olduğu 1/5000 lik Kadastro 1 Yıl 8

9 Toprak etüdü, sınıflandırmaları ve toprak harita raporları ile toprak ve su kaynakları konusunda istatistiki bilgilerin derlenmesi, değerlendirilmesi ve dökümante edilmesi hizmetlerini yapmak ve yaptırmak haritası 3-1/25000 lik topoğrafik harita 4- Haritaların Nedcad ortamında kaydedildiği CD 5- Tapu sicil kaydının onaylı örneği, 6. Alanda maden araması yapılacaksa, Arama Ruhsatı 7- Etüt Bedeli. 12 Sulama hizmetleri için; İhtiyaç duyulan arsa ve araziyi satın alma kamulaştırma veya hazineden tahsis yoluyla temin etmek ile uygulama sırasında ihtiyaç duyulan şantiye binalarını yapmak. 1- BaĢvuru Dilekçesi 2- Arazi tapusu 6 Ay 13 Tarla içi hizmetlerin geliştirilmesi ile ilgili olarak DSİ ve diğer kuruluşlarla yapılan protokollerin uygulamasını sağlamak 1- Protokol Talebi 6 Ay 14 Kredilerle finanse edilen hizmetlerle ilgili projeleri yapmak, uygulanmasını takip etmek 1- BaĢvuru Dilekçesi 1 Yıl 15 Tesislerin; yenilenmesi, bakımonarımı ve ıslah çalışmalarını, yapmak ve yaptırmak. (Tesis Geliştirme Çalışması) 1- BaĢvuru Dilekçesi 6 Ay 16 Sulama tesislerinin yapılış amacına uygun olarak işletilmeleri için; geçici kabulü takiben, sulama kooperatifi, sulama birliği veya 1- ĠĢin bitim yazısı 3 Ay 9

10 muhtarlıklara devirlerini yapmak 17 Kuyu Temizliği ve Müdahale (Derinleştirme) Çalışması Yapmak 1- BaĢvuru Dilekçesi 2 Ay 18 Elektrifikasyon Bakım Onarım İşleri 1- BaĢvuru Dilekçesi 1 Ay 19 Montaj & Demontaj İşleri 1- BaĢvuru Dilekçesi 1 Ay 20 Köy ve bağlısı yerleşim birimlerinde, hizmet alanı dahilindeki yerlerde kanalizasyon ve atık su altyapı tesislerini yapmak 1- BaĢvuru Dilekçesi 2- Yer Taahütnamesi 3- Sağlık Müdürlüğünden uygunluk yazısı 6 Ay Köy ve bağlısı yerleşim birimlerinde, hizmet alanı dahilindeki yerlerde insan ve çevre sağlığı açısında zararlı olan gölet, atık su ve benzerlerinin ıslahı Kanalizasyon ve atık su tesisi yapılan yerleşim yerlerine gerektiğinde doğal arıtma tesisleri projelerini ve inşaatlarını yapmak ve yaptırmak 1- BaĢvuru Dilekçesi 3 Ay 1- BaĢvuru Dilekçesi 1 Yıl 10

11 BaĢvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dıģında belge istenilmesi veya baģvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine baģvurunuz. Ġsim : Abdullah KĠNO Ġsim : M. Sırrı HAMĠDĠ Unvan : Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü Unvan : Genel Sekreter Adres : Ġl Özel Ġdare Ġstasyon/MARDĠN Adres : Ġl Özel Ġdare Ġstasyon/MARDĠN Tel : Tel : Faks : Faks : E-Posta : E-Posta : 11

12 SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Yol GeçiĢ Ġzinleri 2 Mevzi Ġmar Planları 3 Ġfraz ve Tevhid ĠĢlemleri 4 Hisseli SatıĢ MARDİN İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER MADEN OCAKLARI ĠÇĠN; 1- Dilekçe, 2- Maden arama ruhsatı, 3- Mücavir alan yazısı, 4- Vaziyet planı, 5-1/25000 lik harita, YOL KENARINDA YAPILACAK OLAN TESĠSLER ĠÇĠN; 1- Dilekçe, 2- Ġskan ruhsatı, 3- Mücavir alan yazısı(en yakın Belediyeden) 4- Vaziyet planı, 5-1/25000 lik harita,. 1- BaĢvuru dilekçesi 2- Tapu kaydı 3- Kurum görüģleri 4- Zemin Etüdü 5- Halihazır harita 6- Hisseli ise muvafakat name 7- Ġl Genel Meclis onayı (kararı) 8- Bir aylık süresi 9- Kadastro çapı 1- BaĢvuru dilekçesi 2- Tapu kaydı 3- Kadastro çapı 4- Muvafakat name (gerekli ise) 5- Tapu Sicil Müd. GörüĢü 6- Ġl Encümen onayı (kararı) 7- Ġfraz veya tevhid tescil dosyası 8- Aplikasyon krokisi veya teknik belge 1- Tapu senedi 2- Tapu sicil Müdürlüğünden Hisseli satıģ yazısı 3- Tarım Ġl Müdürlüğünden kurum görüģü (Gerekirse) 4- Kadastro çapı HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 7 Gün 7 Gün 7 Gün 3 Gün 12

13 5 Halihazır Harita ĠĢlemleri Onayı 6 7 ĠĢ Yeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatı Verilmesi ( I.Sınıf Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı Verilmesi ) ĠĢ Yeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatı Verilmesi ( 2.ve 3. Sınıf Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı Verilmesi ) 1- BaĢvuru dilekçesi 2- Halihazır harita 3- Hesap cildi 4- Kontrollüğüne akabinde 1- BaĢvuru Formu 2- ġahıs ise nüfus cüzdanı sureti, Ģirket ise ticaret sicil gazeteci, imza sirküleri ve oda kayıt belgesi, Vergi Levhası,tapu fotokopisi, (Tapu hisselli ise hissedarlardan muvafakat name) kiracı ise kira kontratosu, 3- Sağlık koruma bandının iģaretlendiği imarca tasdikli vaziyet planı 4- Çevre kirlenmesini önlemek amacıyla alınacak tedbirlere ait, kirleticilerin nitelik ve niceliğine göre hazırlanmıģ proje ve açıklama raporları 5- ġehir Ģebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyunun hangi kaynaktan sağlandığı ile suyun bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporu 6- ÇED olumlu belgesi veya "ÇED gerekli değildir" belgesi 7- Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye raporu 8- Sorumlu müdür sözleģmesi 9- Emisyon izni 10- DeĢarj izni 11- GeçiĢ yolu izin belgesi 12- ĠĢletme Belgesi ( ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınacak ) 13- Yapı kullanma izin belgesi 14- Tabip sözleģmesi ( Devamlı olarak en az 50 iģçi çalıģtıran iģyerleri için ) 15- Tehlikeli atıklarla ilgili lisansa tabi ise belgesi 16- Zorunlu standartlara tabi ise, TSE Hizmet Yeterlilik belgesi 17- Zorunlu Sorumluluk sigortası (3.kiĢileri kapsayacak Ģekilde) 18- Açılma Ġzin Raporu 19- Yer seçimi ve tesis kurma izni 1- BaĢvuru formu 2- ġahıs ise nüfus cüzdanı sureti,ģirket ise ticaret sicil gazetesi,imza sirküleri ve oda kayıt belgesi,tapu fotokopisi, (Tapu hisselli ise hissedarlardan muvafakat name) kiracı ise kira kontrat osu 3- ĠĢletmenin yerini gösteren idaremizden tasdikli vaziyet planı 4- Çevre kirlenmesini önlemek amacıyla alınacak tedbirlere ait, kirleticilerin nitelik ve niceliğine göre hazırlanmıģ proje ve açıklama raporları 5- ġehir Ģebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyunun hangi kaynaktan sağlandığı ile suyun bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporu 6- ÇED olumlu belgesi veya ÇED gerekli değildir belgesi 7- Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye raporu 8- Sorumlu müdür sözleģmesi 9- Emisyon Ġzni 10- GeçiĢ Yolu izin belgesi 11- DeĢarj Ġzni 12- ĠĢletme Belgesi (ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınacak) 13- Yapı kullanma izin Belgesi 14- Tabip sözleģmesi (Devamlı olarak en az 50 iģçi çalıģtıran iģyerleri için) 7 Gün 10 GÜN 7 Gün 13

14 15- Zorunlu standartlara tabi ise, TSE Hizmet Yeterlilik belgesi 16- Zorunlu Sorumluluk sigortası (3.kiĢileri kapsayacak Ģekilde) 17- Tehlikeli atıklarla ilgili lisansa tabi ise belgesi 8 ĠĢ Yeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatı Verilmesi (Akaryakıt ve LPG Ġstasyonu Ruhsatı Verilmesi ) 1- BaĢvuru beyan formu 2- ġahıs ise nüfus cüzdanı sureti, Ģirket ise Ģirket sözleģmesi ve imza sirküleri, vergi levhası, ticaret sicil gazetesi, tic.odası kaydı 3- Tapu senedi, (Tapu hisselli ise hissedarlardan muvafakat name) kiracı ise kira sözleģmesi, 4- Tesisin bulunduğu yeri gösteren onaylı plan (sağlık koruma bandı mesafeleri iģlenmiģ) 5- Çevre kirlenmesini önleyici tedbirler hakkında proje ve açıklama raporu 6- ġehir Ģebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyunun hangi kaynaktan sağlandığı ile suyun bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporları 7- Bayilik sözleģmesi 8- Ġtfaiye raporu (Ġlgili belediyeden) 9- ĠĢletme belgesi (ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından) 10- GeçiĢ yolu izin belgesi (Karayolları veya Alt Yapı Daire BaĢkanlığından) 11- DeĢarj izni (araç yıkaması olanlar için) 12- Emisyon izin belgesi (Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğünden) 13- Yapı kullanma izin belgesi 14- Tesisin kurulacağı yerin Akaryakıt ve LPG. Ġkmal istasyonu Olacağına dair 1/5000 lik ve 1/1000 lik plan ve imar durumunu Gösteren belge 15- TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi (Türk Standartları Enstitüsünden alınacak) 16- Elektrik tesisat uygulama projesi, topraklama (Paratoner) Uygulama projesi), Yer altı tankları için katodik koruma projesi 17- Tesiste çalıģacak personel için LPG. Eğitim sertifikası 18- Tehlikeler maddeler zorunlu sorumluluk sigortası 19- Sorumlu Müdür sözleģmesi 20- Tank ve Tesisatın Test kontrol raporu (Üniversiteler, Türk Standartları enstitüsü, Türk Loydu ve bunun gibi akredite edilmiģ kiģi veya kuruluģların herhangi birinden alınacaktır. 21- Güvenlik açısından uygunluk belgesi (jandarma) 7 Gün 9 ĠĢ Yeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatı Verilmesi ( Madencilik Faaliyetleri için Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı Verilmesi ) 1- BaĢvuru beyan formu 2- Gerçek ve veya tüzel kiģilik evrakları (Oda sicil kayıt belgesi, Sicil gazetesi, imza sirküsü, vergi levhası, nüfus cüzdanı fotokopisi) 3- Vaziyet planı 4- Maden ruhsatı (Arama ve iģletme ruhsatı) 5- MĠGEM tetkik heyet raporu 6- ÇED Raporu 7- Birinci sınıf GSM için sağlık koruma bandı iģaretli faaliyet gösterir harita 7 Gün 14

15 8- Yangın ve patlamalara karģı itfaiye raporu (Belediyeden) 9- Yangın ve patlatmalar için gerekli önlemlerin alınacağına dair taahhütname 10- Sorumlu müdür sözleģmesi (1. sınıf için ) 11- Gerekiyorsa emisyon izni 12- Gerekiyorsa deģarj izni 13- ĠĢletme belgesi (ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından) 14- Orman Müdürlüğü izin belgesi (Bağlı Olduğu Çevre ve Orman Müdürlüğü) 15- Kapasite raporu 16- Çevre kirlenmesine karģı tedbirlerin alındığına dair taahhüdü 17- Tesiste dinamit kullanılacaksa Patlayıcı satın alma ve kullanma izin belgesi (Emniyet Müdürlüğünden) 18- Sağlık koruma bandı (Patlayıcı ve tehlikeli maddelerle çalıģılanların etrafında) 19-1/25000 lik (6 derecelik) alanın iģaretli olduğu harita 20- Onaylı tapu süreti ve 1/5000 ölçekli onaylı koordinatlı kroki 21- Proje özeti iģ akım Ģeması 22- Kurum görüģü (Gerekli görülenler) 23- GeçiĢ yolu izin belgesi Sıhhi Müesseselere Ruhsat Verilmesi Umuma Açık Eğlence ve Ġstirahat Yerleri Ruhsatlarının Verilmesi 1- BaĢvuru beyan formu 2- Ġkametgah 3- Gerçek ve/veya Tüzel KiĢiliğe Ait Evraklar 4- Vaziyet planı veya kroki 5- Oda kayıt belgesi 6- Kat Mülkiyeti Kanununa tabi ise alınması gereken izin belgesi 7- Özel yapı Ģeklini gerektiren iģyeri ise izin belgesi 8- Ustalık belgesi 9- Güvenlik açısından uygunluk belgesi (Jandarma görüģü) 10- Tapu fotokopisi (Tapu hisselli ise hissedarlardan muvafakat name) veya kira sözleģmesi varsa kadastro çapı 11- Toplum ve çevre sağlığı açısından taahhütname 12- ĠĢ yerinde ÇalıĢacak kiģiler için (Nüfus cüzdan fot.,sabıka kaydı, sağlık raporu) 13- ĠĢyeri açma ve çalıģtırma ruhsatları yönetmeliğine göre ön görülen kriterlere uygun olması 14- Ġtfaiye raporu gerektiren iģyeri ise itfaiye raporu 15- GeçiĢ yolu izin belgesi 1- BaĢvuru beyan formu 2- Ġkametgah 3- Gerçek ve/veya Tüzel KiĢiliğe Ait Evraklar 4- Vaziyet planı veya kroki 5- Oda kayıt belgesi 6- Kat mülkiyeti Kanununa tabi ise alınması gereken izin belgesi 7- Özel yapı Ģeklini gerektiren iģyeri ise izin belgesi 5 Gün 5 Gün 15

16 12 Yer Seçimi ve Tesis Kurma Ġzni 13 I (a) Grubu Maden ĠĢletme Ruhsatı 14 Yapı Ruhsatı 8- Ustalık belgesi 9- Ġtfaiye raporu gerektiren iģyeri ise itfaiye raporu 10- Güvenlik açısından uygunluk belgesi (Jandarma görüģü) 11- Tapu fotokopisi (Tapu hisselli ise hissedarlardan muvafakat name) veya kira sözleģmesi varsa kadastro çapı 12- Toplum ve çevre sağlığı açısından taahhütname 13- ĠĢ yerinde ÇalıĢacak kiģiler için (Nüfus cüzdan fot.,sabıka kaydı, sağlık raporu) 14- ĠĢyeri açma ve çalıģtırma ruhsatları yönetmeliğine göre ön görülen kriterlere uygun olması 15- Gerekirse Mesul Müdür SözleĢmesi 16- GeçiĢ yolu izin belgesi 1- BaĢvuru formu 2- ġahıs ise nüfus cüzdanı sureti, Ģirket ise ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri ve oda kayıt belgesi,tapu fotokopisi, kiracı ise kira kontrat osu 3- ĠĢletmenin kurulacağı yeri gösteren plan örneği ( Sağlık koruma bandının tarandığı vaziyet planı) 4- Çevre kirlenmesini önlemek amacıyla alınacak tedbirlere ait, kirleticilerin nitelik ve niceliğine göre hazırlanmıģ proje ve açıklama raporları 5- ġehir Ģebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyunun hangi kaynaktan sağlandığı ile suyun bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporu 6- Tesisin faaliyet konusuna bağlı olarak ilgili mevzuatta belirtilen sahip iģleticisi veya vekilleri tarafından imzalanacak ham madde ve son ürünü içerecek iģ akım Ģeması ve açıklama raporu 7- Tesislerden kaynaklanan atık sular ortak atık su arıtma tesisinse veya endüstriyel atık su arıtma tesisine verilmemesi veya kanalizasyon sistemi mevcut olmaması durumunda 251 sayılı yönetmeliğe uygun poseptik proje 8- ÇED olumu belgesi veya "ÇED gerekli değildir" belgesi 1- Müracaat formu, (Ġlk müracaat harcı ile) 2- MĠGEM., Uygun GörüĢü (Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü) 3- Ġlgili kurum görüģleri 4- Yerinde tetkik komisyon heyet raporu 5- ÇalıĢma alanının iģaretli olduğu 1/25000 lik harita ( 6 derecelik) 6- Mülkiyet durum belgesi, (Tapu, kadastro çapı ) 7- ÇED olumu belgesi veya "ÇED gerekli değildir" belgesi 8- Faaliyet raporu (iģletme projesi) 9- Teknik nezaretçi belgesi 10-Teminat mektubu 11- Adres bildirim taahhütnamesi 12- Taahhütname 1- Ruhsat BaĢvuru Dilekçesi 2- Tapu Sureti 3- Çap Sureti 4-1/25000 lik harita 5- Yola Terk ise terkli Tapu süreti 10 Gün 7 Gün 16

17 15 Yapı Kullanma Belgesi Köy YerleĢik Alan Ġçinde Kalan (Ruhsata Tabi Olmayan Yerler) Yapılar için (Yapı Müsaadesi) Yapı Kullanma Müsadesi Köy YerleĢik Alan Ġçinde Kalan (Ruhsata Tabi Olmayan Yerler) Yapılar için 6- Kurum GörüĢleri 7- Yol GeçiĢ Ġzinleri 8- Halihazır harita a) Mevzi imar planı 1/1000 b) Nazım Ġmar Planı 1/5000 c) Zemin Etüdü (TMMO vize alınacak) d) Meclis onayı e) Bir Aylık askı süresi Not: (Entegre Tesisi olmadığı Ġle Ġlgili Tarım Ġl Müdürlüğünden Yazı gelmesi taktirde 8. madde istenmeyecektir.) 10- Aplikasyon Krokisi 11-5 adet mimari proje (TMMO. Vize alınacak 12-5 adet betonarme projesi (TMMO. Vize alınacak) 13-5 adet elektrik projesi (TMMO. Vize alınacak) 14-5 adet Makine tesisat projesi (TMMO. Vize alınacak) 15- Mal sahibi Taahhütnamesi (Nöter Tasdikli) 16- T.U.S. Taahhütnamesi (Nöter Tasdikli) 17- Sürveyan Taahhütnamesi (Nöter Tasdikli) 18- Harita Mühendisi Aplikasyon Krokisi (Nöter Tasdikli) 19- T.U.S. Büro Tescil Belgesi 20- Mimar Büro Belgesi (TMMO vize alınacak) 1- Yapı Ruhsatı 2- Tapu Kaydı 3- Kimlik Belgesi 4- Vergi Numarası 5- SSK ĠliĢki Kesme Belgesi 1- Müracaat Dilekçesi 2- Tapu 3- Kadastro Çapı 4- Köy Karar defteri (Köy Nüfusuna kayıtlı ve Köyde daimi Oturduğunun belirtilmesi) 5- Nüfus cüzdanı fotokopisi 6- Yapı kontrolüne ait tutanak (Tespit Tutanağı Kurumca verilir) 7- T.U.S. Taahhütnamesi (Mimar veya ĠnĢat Müh.imzalı ve kaģeli) 8- Mimari proje (Vaziyet planı-kat Planları-kesit ve GörünüĢler) 9- Statik Proje 10- Hisseli Durumlarda Muvafakat name Tüm Hissedarlardan 1- Yapının Tamamlandığına Dair Dilekçe 2- Tespit Tutanağı (Yapının Fen ve Sağlık Kurallarına uygun Olarak yapıldığına dair tutanak) Kurumca tutulur. 3- Kapı Numarası (Muhtardan alınıp, Ġl/Ġlçe Özel Ġdare Müdürlüğünden Kayıt yaptırılacak) 15 Gün 30 Gün 15 Gün 15 Gün 17

18 Ġl Özel Ġdaresine Ait Gayrimenkul SatıĢları Ġl Özel Ġdaresine Ait Gayrimenkullerin Kiralanması Belediye Sınırları DıĢında Numarataj Hizmetleri 1- Ġl Genel Meclisi satıģı yönünden Uygun Karar alınması durumunda durumunda 1- Ġl Genel Meclisi (3 yıldan sonra), ve Ġl Encümeninin (3 yıla kadar) kiralama Kararı alınması durumunda 1- Talep yazısı 2- Tapu Kaydı 3- Kaymakamlık üstyazısı 4- Adres beyan formu 5- Komisyon tutanağı BaĢvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dıģında belge istenilmesi veya baģvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine baģvurunuz. 60 Gün 30 Gün 5 Gün Ġlk Müracaat Yeri: Ġkinci Müracaat Yeri: Ġsim : Ġbrahim BĠLGĠN Ġsim : M.Sırrı HAMĠDĠ Unvan : Ruhsat Denetim Müdürü Unvan : Genel Sekreter Adres : Ġl Özel Ġdaresi Adres : Ġl Özel Ġdaresi Tel : Tel : Faks : Faks : E-Posta : E-Posta : 18

19 MARDİN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) SIRA NO 3 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Ġl Özel Ġdaresine Ait Araçların Kiralanması BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1- Dilekçe, 2- Çiftçilik Belgesi (Çiftçi ise) 3- Ücret makbuzu HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 3 Gün BaĢvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dıģında belge istenilmesi veya baģvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine baģvurunuz. Ġlk Müracaat Yeri: Ġkinci Müracaat Yeri: Ġsim : Erhan HAKĠOĞLU Ġsim : M. Sırrı HAMĠDĠ Unvan : Destek Hizmetleri Müdürü Unvan : Genel Sekreter Adres : Ġl Özel Ġdaresi Adres : Ġl Özel Ġdaresi Tel : Tel : Faks : Faks : E-Posta : E-Posta : 19

20 MARDİN VALİLİĞİ TERÖR VE TERÖRLE MÜCADELEDEN DOĞAN ZARARLARIN KARŞILANMASI KOMİSYON BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların KarĢılanması ile ilgili TaĢınır TaĢınmaz BaĢvuruları 1- BaĢvuru dilekçesi 2- Ġlçe Emniyet Müdürlüğü (Amirliği) veya Ġlçe Jandarma Komutanlığından olayın meydana geliģ tarihini, tarzını ve kiģinin etkilenme durumunu açıklayan olay tutanağı 3- Zarar gören taģınır taģınmazlardan kendi tasarruflarında bulunup bulunmadığını gösterir her türlü kayıt ve belge (Tapu Senedi, Araba ruhsatı v.s) Kendi tasarrufunda bulunması halinde Ģahıstan veraset ilamı istenecek 4- Zararın tespitine iliģkin her türlü 5- Ġlçe Nüfus Müdürlüğünden Vukuatlı Nüfus Kağıdı Örneği 6- Ayni veya nakdi yardım yapılıp yapılmadığına dair belge (Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakfı, ĠçiĢleri Bakanlığı Kamu Kurum ve KuruluĢları, Köye DönüĢ Kapsamından) 7- Asliye Hukuk Mahkemesinden ve Diyarbakır Bölge Ġdare mahkemesinden olayla ilgili dava açılıp açılmadığına dair her türlü belge 8- Bulundukları yerin (Köy,Mezra vb) Güvenlik kaygıların dolayı terk edip etmediklerine dair zabıta kuvvetlerinin (Emniyet, Jandarma) raporu (Raporda bulundukları yerden ayrılma tarihi ve sebepleri belirtilecek) 9- Sabıka Kaydı BaĢvuru Tarihinden Ġtibaren 2 Yıl Ġçinde 20

21 2 Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların KarĢılanması ile ilgili Yaralanma BaĢvuruları 1- BaĢvuru Dilekçesi, 2 - Ġlçe Emniyet Müdürlüğü (Amirliği) veya Ġlçe Jandarma Komutanlığından olayın meydana geliģ tarihini, tarzını ve kiģinin etkilenme durumunu açıklayan olay tutanağı 3- Ġlçe Nüfus Müdürlüğünden Vukuatlı Nüfus Kağıdı Örneği 4- Ayni veya nakdi yardım yapılıp yapılmadığına dair belge (Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakfı, ĠçiĢleri Bakanlığı Kamu Kurum ve KuruluĢları, Köye DönüĢ Kapsamından) 5- Yaralanmayı müteakip gidilen sağlık kuruluģlarına ait ilk müdahale raporları ile görülen tedavilere ait belgeler ve yaralının kaç gün iģ gücünden geri kaldığını gösteren rapor veya sağlık kurulu raporu 6- Sabıka Kaydı 7- Asliye Hukuk Mahkemesinden ve Diyarbakır Bölge Ġdare mahkemesinden olayla ilgili dava açılıp açılmadığına dair her türlü belge BaĢvuru Tarihinden Ġtibaren 2 Yıl Ġçinde 3 Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların KarĢılanması ile ilgili Sakatlanma BaĢvuruları 1- BaĢvuru Dilekçesi, 2 - Ġlçe Emniyet Müdürlüğü (Amirliği) veya Ġlçe Jandarma Komutanlığından olayın meydana geliģ tarihini, tarzını ve kiģinin etkilenme durumunu açıklayan olay tutanağı 3- Ġlçe Nüfus Müdürlüğünden Vukuatlı Nüfus Kağıdı Örneği 4- Ayni veya nakdi yardım yapılıp yapılmadığına dair belge (Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakfı, ĠçiĢleri Bakanlığı Kamu Kurum ve KuruluĢları, Köye DönüĢ Kapsamından) 5- Olayın meydana gelmesine müteakip gidilen sağlık kuruluģlarına ait ilk müdahale raporları ile görülen tedavilere ait belgeler ve yaralının kaç gün iģ gücünden geri kaldığını gösteren rapor veya sağlık kurulu raporu 6- Sabıka Kaydı 7- Asliye Hukuk Mahkemesinden ve Diyarbakır Bölge Ġdare mahkemesinden olayla ilgili dava açılıp açılmadığına dair her türlü belge BaĢvuru Tarihinden Ġtibaren 2 Yıl Ġçinde 4 Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların KarĢılanması ile ilgili Ölüm BaĢvuruları 1- BaĢvuru Dilekçesi, 2 - Ġlçe Emniyet Müdürlüğü (Amirliği) veya Ġlçe Jandarma Komutanlığından olayın meydana geliģ tarihini, tarzını ve BaĢvuru Tarihinden Ġtibaren 2 Yıl Ġçinde 21

22 kiģinin etkilenme durumunu açıklayan olay tutanağı 3- Ġlçe Nüfus Müdürlüğünden Vukuatlı Nüfus Kağıdı Örneği 4- Ayni veya nakdi yardım yapılıp yapılmadığına dair belge (Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakfı, ĠçiĢleri Bakanlığı Kamu Kurum ve KuruluĢları, Köye DönüĢ Kapsamından) 5- Olayın meydana gelmesine müteakip gidilen sağlık kuruluģlarına ait ilk müdahale raporları ile görülen tedavilere ait belgeler ve yaralının kaç gün iģ gücünden geri kaldığını gösteren rapor veya sağlık kurulu raporu 6- Sabıka Kaydı 7- Ölü Muayene ve otopsi tutanağı, bu tutanağın düzenlenmediği hallerde düzenlenmeme sebeplerini açıklayan belgeler 8- Ġlgilisinden veraset ilamı 7- Asliye Hukuk Mahkemesinden ve Diyarbakır Bölge Ġdare mahkemesinden olayla ilgili dava açılıp açılmadığına dair her türlü belge BaĢvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dıģında belge istenilmesi veya baģvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine baģvurunuz. Ġlk Müracaat Yeri: Ġkinci Müracaat Yeri: Ġsim : Faruk AYYILDIZ Ġsim : Yavuz Selim SÜZER Unvan : Genel Koordinatör Yardımcısı Unvan : Vali Yardımcısı Genel Koordinatör Adres : Ġl Özel Ġdaresi MARDĠN Adres : Ġl Özel Ġdaresi MARDĠN Tel : Tel : Faks : Faks : E-Posta : E-Posta : 22

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine

Detaylı

KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 4 İçmesuyu

Detaylı

ĠL ÖZEL ĠDARECE VERĠLMEKTEDĠR 4- Ġfraz veya tevhid tescil dosyası 11 Köy YerleĢik Alan Sınır Haritası BaĢvuru dilekçesi ĠL ÖZEL ĠDARECE VERĠLMEKTEDĠR

ĠL ÖZEL ĠDARECE VERĠLMEKTEDĠR 4- Ġfraz veya tevhid tescil dosyası 11 Köy YerleĢik Alan Sınır Haritası BaĢvuru dilekçesi ĠL ÖZEL ĠDARECE VERĠLMEKTEDĠR MUĞLA İL ÖZEL İDARESİ ORTACA İLÇE ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu Ġzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 4 Ġl Özel Ġdaresine Ait

Detaylı

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İl Özel İdaresine ait araçların kiralanması Köy Gelişim Alanı İmar Planı 3 Mevzi İmar Planı 4 Parselasyon Planları

Detaylı

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 4

Detaylı

GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 Sulama Suyu Talebi 2- Taahhütname 2 Yıl 2 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 2- Ücret makbuzu 3 İçme suyu İzni 2- Taahhütname 1 Yıl 4

Detaylı

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 4

Detaylı

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri. 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri. 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 4 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçme suyu Analizleri 5 Toprak Etüt Hizmetleri 6 Yol Geçiş İzinleri

Detaylı

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Yem Bitkileri Tohumu Desteği 3 Meyvecilik desteği (Çilek, Kiraz,Elma) 4 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 5 6 Orman Köylüsünü Destekleme

Detaylı

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İl Özel İdaresine ait araçların kiralanması Köy Gelişim Alanı İmar Planı 3 Mevzi İmar Planı 4 Parselasyon Planları

Detaylı

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 3 Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçmesuyu Analizleri Gölet, Liman, Baraj gibi Projelerin inşasında kullanılacak yapı ve inşaat 4

Detaylı

BATMAN VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER. 4. İfraz ve tevhid tescil dosyası

BATMAN VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER. 4. İfraz ve tevhid tescil dosyası BATMAN VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU VATANDAŞA SIRA SUNULAN HİZMETİN NO ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İMAR İŞLEMLERİ 2. Tapu Kaydı (İFRAZ,

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAHRAMANMARAŞ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 4 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçmesuyu Analizleri

Detaylı

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe, 2- Ücret makbuzu

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe, 2- Ücret makbuzu SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçme suyu Analizleri 3 Toprak Etüt Hizmetleri 4 Köy Gelişim Alanı İmar Planı 5 İfraz

Detaylı

ORDU İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ORDU İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 4 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçmesuyu Analizleri

Detaylı

KASTAMONU ĐL ÖZEL ĐDARESĐ HĐZMET STANDARTLARI TABLOSU

KASTAMONU ĐL ÖZEL ĐDARESĐ HĐZMET STANDARTLARI TABLOSU KASTAMONU ĐL ÖZEL ĐDARESĐ HĐZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HĐZMETĐN ADI Tarımsal Sulama Suyu Đzinleri BAŞVURUDA ĐSTENĐLEN BELGELER 2- Tapu Fotokopisi 3- Kuyu Logu HĐZMETĐN TAMAMLANMA

Detaylı

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 4 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçme suyu Analizleri

Detaylı

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. - - - - İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. " "

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. - - - - İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır.  SİLOPİ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Özel İdare Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 1- Dilekçe, 2- Tapu Fotokopisi 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 1- Dilekçe, 2- Proje 3 İl Özel

Detaylı

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR.

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR. ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR. SIRA NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI ( I.Sınıf Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı ) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-

Detaylı

ESKĐŞEHĐR ĐL ÖZEL ĐDARESĐ HĐZMET STA DARTLARI TABLOSU BA VURUDA İSTENİLEN BELGELER

ESKĐŞEHĐR ĐL ÖZEL ĐDARESĐ HĐZMET STA DARTLARI TABLOSU BA VURUDA İSTENİLEN BELGELER ESKĐŞEHĐR ĐL ÖZEL ĐDARESĐ HĐZMET STA DARTLARI TABLOSU (ĐMAR VE Đ ŞAAT ĐŞLERĐ HĐZMETLERĐ) SIRA NO VATANDA A SUNULAN HİZMETİN ADI BA VURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 (

Detaylı

ANKARA ĐL ÖZEL ĐDARESĐ HĐZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANKARA ĐL ÖZEL ĐDARESĐ HĐZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 13 14 VATANDAŞA SUNULAN HĐZMETĐN ADI ( I.Sınıf Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı ) ( 2.ve 3. Sınıf Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı ) ( RUHSAT HĐZMETLERĐ ) BAŞVURUDA ĐSTENĐLEN BELGELER 1- Başvuru Formu 2-

Detaylı

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ)

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI SIRA 21 Bina Aplikasyonu - Plankote ĠĢlemleri 1) Dilekçe 2) Aplikasyon krokisi 3) Plankote 22 Ġrtifak (Geçit) Hakkı Tesis Edilmesi ĠĢlemleri

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat

Detaylı

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Çalışma Ruhsatı Yer Seçimi ve Tesisi Kurma İzni (GSM 1-2-3) 1- Başvuru

Detaylı

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) Yer

Detaylı

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(EN GEÇ) İş Yeri Açma ve Çalışma

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat talebi

Detaylı

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI ( I.Sınıf Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı Verilmesi ) DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1) Ruhsat Başvuru/Beyan Formu,

Detaylı

TRABZON İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 3-Hisseli ise hissedarlardan muvaffakatname(noter Onaylı) 4-İkametgah(İlçe Nüfus Müd.

TRABZON İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 3-Hisseli ise hissedarlardan muvaffakatname(noter Onaylı) 4-İkametgah(İlçe Nüfus Müd. TRABZON İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Muhtarlık Đzni için gerekli Evraklar 1-Tapu(Son

Detaylı

GÜMÜġHANE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü) KAMU STANDARTLARI TABLOSU BELGELER. 1- Başvuru Formu

GÜMÜġHANE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü) KAMU STANDARTLARI TABLOSU BELGELER. 1- Başvuru Formu SIRA NO RUHSAT CĠNSĠ GÜMÜġHANE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü) KAMU STANDARTLARI TABLOSU BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER 1- Başvuru Formu şirket ise ticaret sicil gazeteci, imza sirküleri ve

Detaylı

T.C. MUŞ İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. MUŞ İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. MUŞ İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Hâlihazır Harita Onayı İşlemleri 2 Köy Gelişim

Detaylı

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) Yer

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Yapı Kullanım İzin Belgesi 2 Yapı Ruhsatı 3 Kat İrtifak İşlemi 4 Tadilat Ruhsatı YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER SIRA NO 52 53 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Zabıta Hizmetleri (Stant, İşgaliye Talepleri) Zabıta Hizmetleri Vatandaş Şikâyetleri 1- Dilekçe(varsa dilekçe ekleri), Talep onaylanırsa; 2-Ödeme makbuzu. BAŞVURUDA

Detaylı

KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü)

KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE) 1

Detaylı

T.C. MUġ ĠL ÖZEL ĠDARESĠ ĠMAR VE KENTSEL ĠYĠLEġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. MUġ ĠL ÖZEL ĠDARESĠ ĠMAR VE KENTSEL ĠYĠLEġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. MUġ ĠL ÖZEL ĠDARESĠ ĠMAR VE KENTSEL ĠYĠLEġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU HĠZMETĠN SIRA HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER TAMAMLANMA NO SÜRESĠ 1-1- BaĢvuru Dilekçesi ( Amaca

Detaylı

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Evlilik işlemleri BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-Nüfus Cüzdanı 2-Nüfus Kayıt Örneği 3-6 Adet Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş) 4-Sağlık Raporu 5-İzin belgesi 6-Evlenme Beyannamesi

Detaylı

OSMANĐYE ĐL ÖZEL ĐDARESĐ HĐZMET STANDARTLARI HĐZMETĐN TAMAMLANMA SÜRESĐ (EN GEÇ) SIRA NO BAŞVURUDA ĐSTENEN BELGELER

OSMANĐYE ĐL ÖZEL ĐDARESĐ HĐZMET STANDARTLARI HĐZMETĐN TAMAMLANMA SÜRESĐ (EN GEÇ) SIRA NO BAŞVURUDA ĐSTENEN BELGELER OSMANĐYE ĐL ÖZEL ĐDARESĐ HĐZMET STANDARTLARI SIRA NO HĐZMETĐN ADI BAŞVURUDA ĐSTENEN BELGELER HĐZMETĐN TAMAMLANMA SÜRESĐ (EN GEÇ) 1 Đşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yer Seçimi ve Tesisi Kurma Đzni (GSM 1-2-3)

Detaylı

TOKAT İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TOKAT İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 4 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçmesuyu Analizleri

Detaylı

MUŞ İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUŞ İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU VATANDAŞA SUNULAN ADI 1 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi (1.Sınıf Gayrisıhhî Müesseseler İçin ) 1-Başvuru/Beyan Formu 2-Şahıs ise nüfus cüzdanı sureti, şirket ise ticaret sicil gazeteci, imza sirküleri

Detaylı

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yerseçimi

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE

Detaylı

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 İşyeri Açma ve Birinci Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler için BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Detaylı

TEKİRDAĞ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü)

TEKİRDAĞ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) SIRA VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 İfraz ve Tevhit İşlemleri 1- Başvuru Dilekçesi 2- Tapu Kaydı 3- Kadastro Çapı TEKİRDAĞ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü)

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE) 1 İmar Durumu 1- Tapu Fotokopisi 2-

Detaylı

T.C. BURSA İL ÖZEL İDARESİ Mali İşler Daire Başkanlığı HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. BURSA İL ÖZEL İDARESİ Mali İşler Daire Başkanlığı HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMET 5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkındaki Kanun Kapsamında Yapılan Başvuruların Sonuçlandırılması 2 Hakediş Ödemesi 3 Teminat

Detaylı

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1 Çizimli

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE) 1 İmar Durumu 2 Kot Kesit Krokisi 3

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARITABLOSU

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARITABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Katı Atık Düzenli Depolama Alanı İşletilmesi 2 Tıbbi Atıkların Toplanması, Taşınması ve Bertaraftı 3 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 2872 Sayılı Çevre

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Gürültü ile İlgili Şikayet ve Talep 2 AY 2 Hava Kirliliği

Detaylı

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SN HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Mikro Kredi 2 Bilgi Edinme 2-Nüfus kayıt örneği 3-Mikro kredi araştırma formu (Kurumdan

Detaylı

BOLU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BOLU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BOLU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ 1-Gelen şikayet konusunun değerlendirilmesi 2-Değerlendirme

Detaylı

BURDUR İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

BURDUR İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Y.A.S. II. aşama etüt çalışmaları 2 Y.A.S. proje çalışmaları 3 Sulama gölet çalışmaları 4 5 H.İ.S. gölet etüt çalışmaları Toprak-su kredi çalışmaları BURDUR İL

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) 1 Hafriyat 2 Bağlama Kütüğüne Kayıt 1- Daire Başkanlığı elemanlarınca

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 Zabıta Hizmetleri Vatandaş Şikayetleri 1. Dilekçe 15 GÜN 2 l.sınıf Gayrisıhhi Müesseseler için Açma

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YAPI DENETİM BÜROSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

Detaylı

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Uygunsa 5-6 ay SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Uygunsa 5-6 ay SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 İmar Planı Değişikliği Talebi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2- Tapu fotokopisi 3- Dilekçe ve Tapu Maliki farklı kişi ise vekaletname. 4- Meclisçe belirlenen Ücret

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARS VALİLİĞİ İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İMAR PLANI BAŞVURU

Detaylı

ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ADI ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Yapı kullanım izin belgesi 1. Tapu fotokopisi 2. Mal sahibi, mimar, yapı denetim firması imzalı başvuru dilekçesi 3. SSK dan ilişiksiz belgesi

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO 1 Nikâh işlemleri ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ 1- Nüfus Cüzdanı 2- Nüfus Kayıt Örneği 3-4`er Adet Fotoğraf (Erkek ve Kadın İçin) 4- Sağlık Raporu 2 GÜN SIRA 1 Emlak Vergisi 2 ÇTV MALİ HİZMETLER

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA

Detaylı

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Yapı Kullanım İzin Belgesi 2 Kart İrtifakı 3 Kat Mülkiyeti 4 İnşaat Ruhsatı İşleri BAŞVURUDA

Detaylı

TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu. 1. Dilekçe 2. Halihazır Harita İşlem Dosyası

TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu. 1. Dilekçe 2. Halihazır Harita İşlem Dosyası TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu HARİTA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sıra No. Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç)

Detaylı

HĐZMET ENVANTERĐ TABLOSU

HĐZMET ENVANTERĐ TABLOSU HĐZMETĐ SUNMAKLA GÖREVLĐ/YETKĐLĐ KURUMLARIN/BĐRĐMLERĐ N ADI HĐZMET ENVANTERĐ TABLOSU HĐZMETĐN SUNUM SÜRECĐNDE SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HĐZMETĐN ADI HĐZMETĐN TANIMI HĐZMETĐN DAYANAĞI

Detaylı

KONYA İL ÖZEL İDARESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI ARALIK 2009

KONYA İL ÖZEL İDARESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI ARALIK 2009 KONYA İL ÖZEL İDARESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI ARALIK 2009 1 SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Muhtelif Bilgi ve Belge Talebi 2 Atama Talepleri ve ĠĢ BaĢvuruları KONYA İL ÖZEL İDARESİ KAMU HİZMET

Detaylı

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GSM SERVİSİ HİZMET STANDARTLARITABLOSU

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GSM SERVİSİ HİZMET STANDARTLARITABLOSU SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GSM SERVİSİ HİZMET STANDARTLARITABLOSU SIRA BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 2 İşyeri Açma Çalışma Ruhsatı ( 1.Sınıf GSM-Yer Seçim ve Tesis İzni)

Detaylı

EK -2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ TARIM ve ALTYAPI HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

EK -2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ TARIM ve ALTYAPI HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 36 Yerüstü suyundan cazibeli sulama tesisi yapımı 1- Muhtarlık veya Belediye başkanlığı tarafından verilecek dilekçe (Örnek-1 ) 2- Üzerinde inşaat çalışması yapılacak olan arazi sahiplarinden alınacak

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 YAPI DENETİM BÜROSU SIRA NO 1 Yıkım ruhsatı 2 İskele ruhsatı VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Detaylı

1- Dilekçe 2- Tapu 3- Tevhitli imar durumu taleplerinde hissedar muvafakati 4- ÇAP

1- Dilekçe 2- Tapu 3- Tevhitli imar durumu taleplerinde hissedar muvafakati 4- ÇAP FATĐH BELEDĐYE BAŞKANLIĞI ĐMAR VE ŞEHĐRCĐLĐK MÜDÜRLÜĞÜ HĐZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HĐZMETĐN ADI BAŞVURUDA ĐSTENĐLEN BELGELER HĐZMETĐN TAMAMLANMA SÜRESĐ(ENGEÇ SÜRE) 1 Çizimli Yazılı

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 İmar Durumu 2 İnşaat Ruhsatı NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER Tapu, Çap Ve Ebatlı

Detaylı

EK-2 KARAHALLI ĠLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 KARAHALLI ĠLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 KARAHALLI ĠLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ 1 Çiftçi Kayıt Sistemi Kaydı 1.Tüzel Kişilerden, Ticaret Sicil

Detaylı

5-Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no belirtilmiş. 6-Zemin Etüd Ödendi Belgesi

5-Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no belirtilmiş. 6-Zemin Etüd Ödendi Belgesi HİZMET REHBERİ Sıra No İşlem Gerekli Evrak Listesi Süre 1-İmar durumu 2-Tapu 3-Kot-Kesit 1 Zemin Etüt Onayı 2 Tesisat Proje Onayı 4-İnşaat-istikamet rölevesi 5-Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no

Detaylı

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 2. VE 3. SINIF GSM RUHSAT TALEBİ 1- Başvuru Formu www.gebze.bel.tr Hizmetlerimiz - Ruhsat Hizmetleri

Detaylı

ÇALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Asker Ailelerine Yapılan Yardımlar (409 Sayılı Kanun) 2 Nikah İşlemleri 3 Yaz Spor Okulları 4 Sosyal Yardımlar - Askerlik Şubesinden Alınan Resmi Yazı 2- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 3- Malmüdürlüğünden

Detaylı

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No Vatandaşa Sunulan Hizmet Başvuruda İstenilen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi 1- Ġskân dilekçesi 2- Temel vizesi,

Detaylı

IĞDIR İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

IĞDIR İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU IĞDIR İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SIRA 1 2 İdaremiz Sosyal Tesislerinde konaklama ve tesislerde bulunan salonların kiralanması 4483 sayılı Memurlar

Detaylı

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1 Çizimli

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1- Sıhhi Müesseselerin

Detaylı

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1 İmar

Detaylı

KARACASU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KARACASU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VATANDAŞA SUNULAN İN 1. Gerçek ve Tüzel kişilerin İhbar ve Şikayet Dilekçeleri 1-Dilekçe (Başvuru için www.soma.bel.tr linkine tıklayınız SÜRESİ(EN GEÇ) 15 gün 2. 4982 sayılı Bilgi

Detaylı

ORTACA MAL MÜDÜRLÜĞÜ MUHAKEMAT HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU. BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER

ORTACA MAL MÜDÜRLÜĞÜ MUHAKEMAT HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU. BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER ORTACA MAL MÜDÜRLÜĞÜ MUHAKEMAT HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ)* 1 2 Kesinleşmiş karar gereği vekiline ödenmesi gereken vekalet

Detaylı

Osmaniye Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Hizmet Standartları

Osmaniye Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Hizmet Standartları Osmaniye Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Hizmet Standartları Sıra No Adı Başvuruda İstenen Belgeler 1 İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verme 1-Vergi levhası 2- Kimlik fotokopisi 3- Esnaf sicil veya

Detaylı

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 ADI Yapı Kullanım izin Belgesi 1- Emlak Alım Vergisi ilişik Kesme Belgesi 2- Cins Değişikliği Yazısı 3- SSK'dan ilişiksiz Belgesi, 4 -Sığınak Raporu 5- İş bitirme Tutanağı 6- Harç ve Ücretler 7- Mal

Detaylı

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 2- Tapu 3- Çap, aplikasyon krokisi veya

Detaylı

SAMSUN - YAKAKENT BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN - YAKAKENT BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN - YAKAKENT BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S. No Hizmetin Adı 1 İmar Durumu Belgesi 2 Yazılı İmar Durumu Belgesi 3 İmar Plan Kopyası 4 5 6 Yer Seçim Belgesi

Detaylı

KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İmar Durumu

Detaylı

ÇELTİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

ÇELTİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER ÇELTİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Yapı Kullanım izin Belgesi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1- Toprak Vizesi, 2- Temel Vizesi, 3- Isı Yalıtım

Detaylı

TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda

Detaylı

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ YAPI RUHSAT SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ YAPI RUHSAT SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ YAPI RUHSAT SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Yeni İnşaat Ruhsatı (

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ. MADDE İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ. MADDE İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu

Detaylı

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ (İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ (İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ (İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU. BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER

DEFNE BELEDĠYESĠ RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU. BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER DEFNE BELEDĠYESĠ RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN 1 SIHHĠ ĠġYERLERĠNDEN (ġahislar 2- Yapı Kullanma İzni Belgesi(Yok ise 2004 ten elektrik abone kayıt bilgisi Tedaş tan)

Detaylı

ĠL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER VE Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ. YAPIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ

ĠL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER VE Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ. YAPIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ ĠL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER VE Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ YAPIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO 1 HĠZMETĠN ADI Ödenek Teminine Esas YaklaĢık Maliyet (Tüm resmi kurumların yapım ve onarım

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ SIRA 1 İMAR PLANI BAŞVURU İŞLEMLERİ I. Başvuru Dilekçesi. 2. Güncel Tapu

Detaylı

EK 2 SÖĞÜT BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK 2 SÖĞÜT BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Asker Ailelerine Yapılan Yardımlar (409 Sayılı Kanun) 2 Nikah İşlemleri 3 Yaz Spor Okulları 4 Sosyal Yardımlar - Askerlik Şubesinden Alınan Resmi Yazı 2- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 3- Malmüdürlüğünden

Detaylı

HĐZMET ENVANTERĐ TABLOSU BAŞVURUDA ĐSTENEN BELGELER

HĐZMET ENVANTERĐ TABLOSU BAŞVURUDA ĐSTENEN BELGELER Ek- HĐZMET ENVANTERĐ TABLOSU SIRA NO KURUMUN KODU STANDAR DOSYA PLANI KODU HĐZMETĐN TANIMI HĐZMETĐN DAYANDIĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARALARI HĐZMETTEN YARARLANANLAR HĐZMETĐ SUNMAKLA GÖREVLĐ/ YETKĐLĐ

Detaylı

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU S I R A N O VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İmar Durumu

Detaylı

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA ARAŞTIRMA VE İNCELEME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN

Detaylı