TÜRKİYE'DE YURTİÇİ YATIRIM ve YURTİÇİ TASARRUF ORANLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE'DE YURTİÇİ YATIRIM ve YURTİÇİ TASARRUF ORANLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ"

Transkript

1 Ekonomik Yaklaşım, Cilt: 16, Sayı: 56, ss TÜRKİYE'DE YURTİÇİ YATIRIM ve YURTİÇİ TASARRUF ORANLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ ABSTRACT Nasip BOLATOGLU* If there is a strong relationship between domestic investment and domestic saving rates, the policies that stimulate domestic saving will in turn increase the growth rate, via the increase in investment. However if there is not a strong relationship between these variables, such policies will not be so effective on the investment. Feldstein and Horioka (1980) argued that the relationship between domestic investment and domestic saving rates is related with the international capital mobility and thus caused the rise of a puzzle in the economic literature. In this study the long run relationship between domestic investment and domestic saving rates in Turkey is investigated and Pesaran et al. (200!) cointegration method is usedin the empirical analysis; GiRiŞ Yaklaşık son yirmibeş yılı kapsayan bir dönem içerisinde yer alan iktisat literatürü incelendiği taktirde, yurtiçi tasarruflar ile yurtiçi yatınmlar arasındaki ilişkinin ampirik boyutu üzerine yoğun bir tartışma olduğu gözlenmektedir. Zira her iki değişken arasında uzun dönemli güçlü bir ilişki varsa, tasarruflan harekete geçiren iktisadi politikalar aracılığıyla (örneğin vergi indirimine, gidilerek genişleyici bir maliye politikası yoluyla) yatırımlan artırmak mümkün olacaktır. Bu da ekonomik büyüme üzerinde olumlu etkilerde bulunacaktır. 1 Dr., Hacettepe Üniversitesi, İktisat Bölümü Öğretim Görevlisi. 1 Schmidt (2003) tarafından da belirtildiği üzere, ikti~di politikalar aracılığıyla tasarrufların harekete geçirilmesi sonucunda yatırımların artması, yurtiçi yatırımlar ile tasarruflar arasındaki ilişkide yatırımların endojen olmasına bağlıdır. Aksi taktirde uygulanan politika yatırımlar üzerine etkin bir şekilde yansımayabilecektir.

2 20 ll.a ~m~a=s~w~b~o~l=a~w~ğ~fu Ancak yatırımlar ile tasarruflar arasında güçlü bir ilişkinin varlığı durumunda geçerliliğini koroyabilecek olan bu tür politika uygulamaları, böyle bir ilişkinin zayıf olduğu, hatta koptuğu bir durumda ise önemini yitirecektir. Nitekim literatürde yer alan tartışma konusu esas olarak iki sorunun cevaplandırılması üzerinde odaklanmaktadır: Yurtiçi tasarruflar ile yurtiçi yatırımlar arasında uzun dönemli bir ilişki var mıdır? Eğer böyle bir ilişki varsa, ne derece güçlüdür ve iktisadi açıdan ne anlama gelmektedir? Literatür yukarıda ele alınan sorular çerçevesinde incelendiği taktirde, bütün çalışmalarda ortak referans noktası olarak gösterilen Feldstein ve Horioka (1980) çalışmasına ulaşılmaktadır. Söz konusu çalışma yatırım-tasarruf ilişkisini ilk olarak ortaya koyması sebebiyle önem kazanmaktadır. Nitekim Feldstein ve Horioka (1980) 16 OECD ülkesine uyguladıkları ampirik analiz sonucunda, yurtiçi yatırım oranı ile yurtiçi tasarruf oranı arasında güçlü bir ilişki bulmuşlardır. Diğer bir ifadeyle, ele aldıklan OECD ülkelerinde, yurtiçi yatırımlardaki değişimierin yurtiçi tasarruflardaki değişimlere çok duyarlı olduğu sonucuna varmışlardır. Elde ettikleri bu sonucu ise ülkeler arasında sermaye hareketliliğinin zayıf olduğu şeklinde yorumlamışlardır. Zira kapalı bir ekonomide yatırımlar yurtiçi tasarruflar yoluyla finanse edilmek zorundadır ki, bu da değişkenler arasında güçlü bir ilişki olduğu anlamına gelmektedir. Açık bir ekonomide ve uluslararası sermaye hareketliliğinin arttığı bir ortamda ise, bu bağ zayıf olacak, hatta kopacaktır. 2 Feldstein ve Horioka (1980) tarafından ortaya koyulmuş olan bu sonuç tartışmanın tetiklenmesine yol açmıştır. Zira iktisatçılar arasında kabul gören ortak bir görüşe göre, özellikle 1970 sonrası dönemde sanayileşmiş ülkelerin başını çektiği birçok ülkede, yurtiçi ve uluslararası finans piyasalarında gerçekleşen düzenlemeler sonucunda finansal entegrasyon sürecinin hızlandığı gözlenmektedir. Dolayısıyla serbest döviz kuru uygulamalarından bu yana finansal entegrasyonun yüksek olması ve giderek de artmakta olmasından dolayı, uluslararası sermaye hareketliliğinin de yüksek olduğu varsayılmaktadır. Ancak sanayileşmiş ve gelişmekte olan birçok ülkelere, farklı birçok dönem aralığında, değişik ekonometrik teknikler kullanılarak yapılmış olan çalışmalarda elde edilmiş olan ampirik sonuçlar, Feldstein ve Horioka (1980) 2 Diğer bir ifadeyle, eğer sermayenin mobilite derecesi zayıfsa yurtiçi tasarrufları harekete geçiren politikalar yurtiçi yatırımları da artıracaktır. Ancak eğer sermaye hareketliliği yüksekse, bu tür politikalar yurtiçi yatırım düzeyine çok düşük bir etki yaparak ya da herhangi bir etkide bulunmadan sermayenin uluslararası piyasalara akışım hızlandıracaktır.

3 bulgularını çürütememiştir. 3 İşte bu husus, literatüre "Feldstein-Horioka paradoksu" (Feldstein-Horioka puzzle) olarak geçmiştir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye için yurtiçi yatırım oranı ile yurtiçi tasarruf oranı arasındaki uzun dönem ilişkisinin ampirik açıdan test edilmesidir. Bu çerçeve doğrultusunda, çalışmanın birinci bölümünde Feldstein ve Horioka (1980) çalışmasının bir özeti yapılarak Feldstein-Horioka paradoksuna kısaca değinilecektir. İkinci bölümde Türkiye için yurtiçi yatınm oranı ile yurtiçi tasarruf oranı arasındaki uzun dönemli ilişkinin bir analizi yapılacaktır. Son bölümde ise elde edilmiş olan bulgular değerlendirilecektir FELDSTEIN-HORIOKA PARADOKSU Feldstein ve Horioka (1980) tarafından ortaya koyulan teorik yaklaşıma göre yatınmlar ile tasarruflar arasındaki ilişkinin gücü sermaye hareketliliği derecesinin bir göstergesidir. Feldstein ve Horioka (1980) yaklaşımını aşağıdaki model ortaya koymaktır: Burada I yurtiçi yatırımların gayri safi yurtiçi hasılaya oranını, (1) S yurtiçi tasarrufların gayri safi yurtiçi hasılaya oranını temsil etmektedir. Buna göre eğer sermayenin mobilite derecesi güçlü ise, yatırım oranı ile tasarruf oranı arasındaki uzun dönemli ilişki zayıf olacaktır. Hatta sermaye tam hareketli ise, yatınm oranı ile tasarruf oranı arasında herhangi bir ilişki olmayacaktır. Açık ekonomiler için geçerli olabilecek olan bu durum, yurtiçi yatınmların uluslararası sermaye piyasaları aracılığıyla finanse edilmesinin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır, çünkü yurtiçi tasarruflar uluslararası düzeyde en yüksek getiriye doğru yönelecektir. Dolayısıyla da yatınmlar ile tasarruflar arasındaki ilişki kaybolacaktır. Eğer uluslararası sermaye hareketliliği üzerinde belirgin kısıtlamalar var ise, yatırım oranı ile tasarruf oranı arasındaki ilişki güçlü olacaktır. Hatta kapalı ekonomilerin olduğu bir ortamda, yatırım oranı ile tasarruf oranı arasında birebir ilişki söz konusu olacaktır. Sermaye hareketliliğinin olmaması ya da zayıf olması, tasarrufların yurtiçinde değerlendirilme zorunluluğundan dolayı, yatırım ile tasarruf arasında güçlü bir ilişki ortaya koyacaktır. 3 Örneğin bakınız Feldstein (1983}, Murphy (1984), Penati ve Dooley (1984), Obstfeld (1986), Dooley vd. (1987), Miller (1988), Feldstein ve Bacchetta (1989), Golub (1990), Tesar (1991 ve 1993), Baxter ve Cnıcini (1993}, Bodrnan (1995), Coakley vd. (1996), Jansen (1996).

4 22.II. ~M~a~s~w~B~ol~a~w~ğ~lu Yukandaki açıklamalar ampirik çerçevede ele alınacak olursa, (1) no'lu denklemde yer alan fj katsayısının tahmin değeri önem kazanmaktadır. 4 Yatırım- tasarruf ilişkisi ne kadar zayıf ise, katsayı sıfır değerine o kadar yakın olacaktır. Ancak ilişki güçlendikçe katsayı 1 değerine doğru gidecektir. Nitekim Feldstein ve Horioka (1980) 16 OECD ülkesi için dönemine ait regresyon analizi sonucunda, 13=1 hipotezini reddedememiştir. Diğer bir ifadeyle, yurtiçi yatırım oranı ile yurtiçi tasarruf oranı arasında güçlü bir ilişki bulmuş ve sermayenin hareketli olmadığı sonucuna varmıştır. Dolayısıyla 13 katsayısı uluslararası sermaye hareketliliğinin bir ölçütü olarak yorumlanmıştır. Feldstein ve Horioka (1980) tarafından yukarıda elde edilmiş olan bulgular ülkeler arasındaki finansal entegrasyon ve açıklık derecesi üzerine bir tartışmanın doğmasına neden olmuştur. Zira özellikle sanayileşmiş ülkelerde sermaye piyasalannın oldukça entegre olduğu görüşü bu sonuçlara ciddi bir şüphe ile yaklaşılmasını sağlamıştır. Böylece OECD ülkelerinin başını çektiği birçok değişik ülke için, çeşitli dönem aralıklarında, değişik ekonometrik yöntemler kullanılarak birçok çalışma yapılmıştır. Feldstein (1983), Feldstein ve Horioka (1980) çalışmasındaki dönem aralığını dönemine genişletiniş ve benzer sonuçlara ulaşmıştır. Ayrıca Dooley vd. (1987) ile Feldstein ve Bacchetta (1989) hem sanayileşmiş hem de gelişmekte olan ülkeler için yapmış oldukları analizde, yine Feldstein ve Horioka (1980) sonuçlarını destekleyen bulgular elde etınişlerdir. 5 Ayrıca Murphy (1984), Obstfeld ~986), Miller (1988), Tesar (1991), Bodman (1995), Coakley vd. (1996) ve Jansen (1996) yatırım ve tasarruf oranlan arasında yine güçlü ilişki bulmuşlardır. Literatür incelendiği taktirde çalışmalann büyük bir çoğunluğunda yatırım ve tasarruf oranları arasında güçlü ilişkiler bulunduğu gözlenmektedir. Ancak bu şekilde elde edilmiş olan bütün sonuçlar, Feldstein ve Horioka (1980) çalışmasını destekler anlamına gelmemektedir. Nitekim Murphy (1984), Baxter ve Crucini (1993) ve Jansen (1996), Feldstein ve Horioka (1980) çalışmasını eleştirmiş ve seriler arasında tahmin edilen korelasyonun örnek seçimine duyarlı 4 Literatürde ~ "alıkonulan tasarruf katsayısı" (saving retention coeffıcient) olarak adlandırılmaktadır. 5 Feldstein ve Bacchetta (1989) ile Tesar (1991) 23 OECD ülkesini ele almış ve 1960~ 1986 döneminin analizini yapmıştır. İki çalışma arasındaki fark ise Tesar ( 1991) net tasarruf ve yatırım oranları değerini kullanmıştır. Dooley vd. (1987) ise dönemini ele almış ve analizinde dönem aralığını 1974 öncesi ve sonrası şeklinde ikiye ayımuş tır.

5 olduğunu ileri sürmüşlerdir. ilişkinin güçlü çıkabileceğini vurgulamışlardır. 23 Diğer bir ifadeyle büyük ülke etkisinden dolayı, Murphy ( 1984), gayri safi milli hasıla bazında ele alındığında, fj katsayısının ülke büyüklüğüne duyarlı olduğunu belirtmiş ve bu nedenden dolayı Feldstein ve Horioka (1980) bulgularının genellenemez olduğunu ileri sürmüştür. Ayrıca küçük ekonomilerio dünya faiz oranlarını ve fıyatları etkileme gücü bulunmadığını, ancak güçlü ekonomiterin bu özelliğinin olduğunu vurgulamıştır. Dolayısıyla sermayenin tam hareketliliği durumunda bile, tasarruf yatırım ilişkisinin 1 değerine doğru yaklaşacağını ifade etmiştir. 6 Nitekim yapmış olduğu analizde 17 OECD ülkesini ele almış ve bunları 1 O tane~ küçük 7 tane de büyük ülke olmak üzere iki gruba ayırmıştır. Analiz sonucunda küçük ülkelerdeki ilişkinin büyük ülkelerdekine göre daha küçük çıktığı sonucuna varmıştır. Harberger (1980) ise güçlü ekonomilerio yatırım projelerinin büyük bir kısmını yurtiçi tasarruflardan finanse etmekte olduğunu, dolayısıyla dışarıdan borçlanmaya çok da fazla ihtiyaç duymadığını belirtmiştir. Ayrıca Baxter ve Crucini (1993) güçlü ekonomiterin dünya faiz oranları üzerinde önemli bir etkiye sahip olmasından dolayı, değişkenler arasındaki yüksek korelasyonun yüksek sermaye hareketliliği anlamına gelebileceğini ortaya koymuştur. Bir diğer çalışmada ise Sachsida ve Caetano (2000) fj katsayısının yurtiçi tasarruflar ile dış tasarruflar arasındaki ikame ilişkisini temsil etmekte olduğunu vurgulamıştır. Yukarıdaki tartışmalardan da görülmektedir ki, yurtiçi yatırımlar ile tasarruflar arasındaki uzun dönemli ilişkiyi temsil eden fj katsayısı üzerine elde edilen sonuçlar, sermayenin uluslararası hareketliliği bağlamında, Feldstein ve Horioka Cl 980) bulgularını netleştirememiştir. Bu da literatüre Feldstein Horioka paradoksu olarak geçmiştir. Ancak son yıllarda oldukça kabul görmekte olan yeni bir görüş ise, (1) no'lu denklemdeki fj katsayısının sermayenin hareketlilik derecesini değil, cari işlemler açığının sürdürülebilirliğini temsil ettiği iddiasıdır. Tesar (1991), Husted (1992), Coakley vd. (1996), Jancen (1996), Jansen ve Schulze (1996) ve Moreno (1997) yatırımlar ile tasarruflar arasında uzun dönemli güçlü bir ilişkinin varlığının, sermayenin uluslararası hareketliliği konusundan çok, cari işlemler açığının sürdürülebilirliği ile alakah olduğunu ileri sürmüşlerdir. Nitekim yatırımlar ile tasarruflar arasındaki fark cari işlemler dengesini vermektedir. Eğer her iki değişken 1(1) yapısında ise, aralarındaki farkın durağan olması, değişkenler arasında bir eşbütünleşme ilişkisini ortaya 6 Murphy (1984) Feldstein ve Horioka (1980) analizinde kullanılmış olan örnekten büyük ülkelerin çıkanlması durumunda söz konusu ilişkinin daha zayıf çıkacağını ileri sürnıüştür. Dolayısıyla Feldstein ve Horioka (1980) çalışmasında elde edilen sonucun düşük sermaye hareketliliğini değil, büyük ülke etkisini yansıttığını belirtmiştir.

6 24 -~~ ~M~a~s~w~B~ol~a~w~ğ~lu koyacaktır. Dolayısıyla yatırımlar ile tasarruflar arasındaki birim katsayılı bir eşbütünleşme ilişkisi, cari işlemler açığının durağan olması anlamına gelecektir. Cari işlemler açığının durağan olması ise, söz konusu açığın sürdürülebilirliğini temsil etmektedir. Buraya kadar özetlenmiş olan tüm görüşlerden anlaşılmaktadır ki, konunun ele alınan bütün yönlerinde ortak olan nokta p katsayısının anlamlılığı üzerinde yoğunlaşmaktadır. 2. AMPiRiK SONUÇLAR Yukanda yapılmış olan açıklamalar çerçevesinde, yatınmlar ile tasarruflar arasındaki uzun dönemli ilişkinin belidenebilmesi amacıyla, (1) no'lu denklemin tahmin edilmesi gerekmektedir. Bu da yurtiçi yatınm oranı ile yurtiçi tasarruf oranı arasında bir eşbütünleşme ilişkisinin var olup olmadığının belirlenmesi anlamına gelmektedir. Dolayısıyla bu bölümde seriler arasındaki eşbütünleşme ilişkisi araştınlacaktır. Ancak ilk olarak serilerin betimsel istatistik özellikleri incelenecektir. Ayrıca analiz dönemini kapsayan yıllık verilerle yapılacak olup, Türkiye ekonomisi için yatınm oranı ve tasarruf oranı serileri OECD Yıllık Ulusal Hesaplar veri, tabanınından elde edilmiştir. Gayri safi yurtiçi hasılanın bir oranı olarak yatınm ve tasarruf serilerine ait betimsel istatistikler Tablo 1 'de verilmiştir. Tablodan görüldüğü gibi, örnek dönemi boyunca yatınm oranının yıllık ortalaması standart sapma ile yaklaşık 0.22 değerinde ve tasarruf oranının yıllık ortalaması standart sapma ile yaklaşık 0.19 değerinde gerçekleşmiştir. Standart sapma değerlerinin düşük olması, serilerin örnek döneminde fazla değişkenlik sergilemedikleri şeklinde yorumlanabilir. Tasarruf oranı için daha belirgin olmakla beraber, serilere ait minimum ve maksimum değerler arasındaki farklılığın yüksek olmaması da, benzer şekilde, yatınm ve tasarruf oranlan açısından çok büyük salınımların söz konusu olmadığına dair bir gösterge niteliğindedir. Çarpıklık değerinin yatırım oranı serisi için negatif olması sola çarpık; tasarruf oranı için pozitif olması ise sağa çarpık dağılıma sahip olduklarını göstermektedir. Ancak değerlerin sıfıra oldukça yakın olması, serilerdeki çarpıklığın belirgin olmadığı şeklinde yorumlana bilir. Basıklık değerinin yatınm oranı için 3 'ten küçük olması, serinin kısa kuyruklu; tasarruf oranı için 3 'ten büyük olması, serinin uzun kuyruklu olduğu anlamına gelmektedir. Jarque-Bera test istatistiği ve olasılık değerleri serllerin normal dağılımlı olduğu şeklindeki boş hipotezin reddedilemeyeceğini göstermektedir.

7 25 Tablo 1: Serilerin Betimsel İstatistik Özellikleri s Ortalama Medyan Maksimum Minimum Standart sapma Çarpıklık Basıklık Jarque-Bera Olasılık Yatırım ve tasarruf oranları arasındaki uzun dönemli ilişkinin var olup olmadığının belirlenebilmesi amacıyla, serilere ilk olarak birim kök testleri uygulanmıştır. ADF (Dickey ve Fuller, 1981), PP (Phillips ve Perron, 1988) ve KPSS (Kwiatkowski vd., 1992) tekniklerinin kullanıldığı birim kök test sonuçları Tablo 2'de verilmiştir. Birim kök analizlerinde geleneksel olarak kullanılmakta olan ADF ve PP testlerinin yanısıra, KPSS yönteminin de tercih edilmiş olmasının önemli bir nedeni, her iki test için de boş hipotezlerin farklı olmasıdır. 7 Bu da test sonuçlarının güvenilirliğini artırmaktadır. Ayrıca ADF birim kök testinde parantez içerisinde yer alan ifadeler p-değerlerini (MacKinnon, 1 994) temsil etmektedir. ı s Tablo 2: Yurtiçi Yatırım ve TasarrufOranları İçin Birim Kök Test Sonuçları Test Yöntemi ADF' pp KPSS" (0.0781) (0.0709) (0.3400) (0.2659) ~ı (0.0000) (0.0000) ~s (o.ooooı (o.ooooı o.1154 ADF için eklenmiş terimierin gecikmeleri AIC kriterine göre belirlenmiştir. KPSS testinde sabit ve trend değişkenler durumunda %5 ve %1 anlamlılık düzeylerindeki kritik değerler, sırasıyla ve dır. Sabit değişken durumunda %5 ve %1 anlamlılık düzeylerindeki kritik değerler, sırasıyla ve dur. Serilerin birim kök testlerinde sabit ve trend değişkenler kullanılmıştır. Farkların birim kök testlerinde sabit değişken kullanılmıştır. 7 ADF için boş hipotez, H0 : Seri birim kök içermektedir ve KPSS için boş hipotez, H 0 : Seri durağandır şeklindedir.

8 26. II. ~M~a~s~w~B~o~l~a~w~ğ~m Tablo 2 'nin ilk iki satırı incelenecek olursa, gerek yatırım oranı gerekse de tasarruf oranı için ADF ve PP testlerinde birim kökün reddedilemediği görülmektedir. Ancak yatınm oranı için her iki testte de elde edilen sonuçların kritik değerlere yakın olduğu gözlenmektedir. Bununla birlikte KPSS testinde her iki seri için de durağanlığın reddedilemediği görülmektedir. Dolayısıyla da serilerin birim kök taşıyıp taşımadığı belirsizlik içermektedir. Tablo 2'nin son iki satırı incelenecek olursa, gerek yatırım oranının birinci farkı gerekse de tasarruf oranının birinci farkı için ADF ve PP testlerinde birim kökün reddedildiği görülmektedir. Ayrıca tasarruf oranının birinci farkı için, KPSS testinde durağanlığın reddedilemediği görülmektedir. Dolayısıyla tasarruf oranının birinci farkının durağan olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Ancak yatırım oranının birinci farkı için %5 anlamlılık düzeyindeki test sonuçları yine bir belirsizlik içermektedir. Nitekim ADF ve PP testlerinde birim kökün reddedilmesine rağmen, KPSS testinde %5 anlamlılık düzeyi için durağanlığın reddedildi ği, %1 anlamlılık düzeyi ıçın durağanlığın reddedilemediği gözlenmektedir. Bununla birlikte yatırım oranının birinci farkı için KPSS testinde elde edilmiş olan sonucun %5 anlamlılık düzeyindeki kritik değere çok yakın olduğu görülmektedir. Her ne kadar yatırım oranının birinci farkının birim kök taşıyıp taşımadığı belirsizlik içerse de, söz konusu serinin durağan olduğu kabulünü yapmak da mümkün gözükmektedir. ' Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, birim kök testleri sonrasında her iki serinin yapısı hakkında kesin bir sonuç ortaya koymak mümkün gözükmemektedir. Ancak Tablo 2 tekrar incelenecek olursa, gerek yatırım oranı gerekse de tasarruf oranı serilerinin yapılan testlere aynı doğrultuda cevap verdiği sonucunu çıkarmak mümkündür. Diğer bir ifadeyle, her iki seri için de ADF ve PP testlerinde birim kök, KPSS testinde ise durağanlık reddedilememektedir. Bu durum her iki serinin de ya I(O) ya da I(l) yapısında olduğu yorumunu yapmayı mümkün kılmaktadır. Dolayısıyla bu durum bir aşama daha ileri giderek, Engle ve Granger (1987) iki aşamalı eşbütünleşme testini uygulamayı mümkün kılmaktadır. 8 8 Yatırım ve tasarruf değişkenlerinin GSMH'ye oranlarının birim kök test sonuçları söz konusu yorumları değiştirmemektedir. Nitekim GSMH'ye oranların test sonuçları I için ADF: (0.0725), PP: (0.0652), KPSS: ; S için ADF: (0.3443), PP: (0.2684), KPSS: O. 1038; lll için ADF: (0.0000), PP: (0.0000), KPSS: ; lls için ADF: (0.0000), PP: (0.0000), KPSS: şeklinde elde edilmiştir.

9 27 Tablo 3: Engle-Granger Eşbütünleşme Test Sonuçları Bağımlı Değişken ADF' pp KPSS (0.0123) (0.0218) s (0.1602) (0.1503) " ADF için eklenmiş terimierin gecikmeleri AIC kriterine göre belirlenmiştir. KPSS için %5 ve %ı anlamlılık düzeylerinde kritik değerler, sırasıyla O. ı 46 ve 0.2ı6 dır. Her iki testte de sabit ve trend değişkenler kullanılmıştır. Engle-Granger eşbütünleşme test sonuçları Tablo 3'de verilmiştir. Tablo 3 'ün ilk satırı incelenecek olursa, yatırım oranı bağımlı değişken alındığında, hata terimlerine uygulanan ADF ve PP testlerinde birim kökün reddedildiği, bunun yanında KPSS testinde durağanlığın reddedilemediği görülmektedir. Dolayısıyla yatırım oranı bağımlı değişken iken, hata terimlerinin durağan olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Tablo 3 'ün ikinci satırı incelenecek olursa, tasarruf oranı bağımlı değişken alındığında, ADF ve PP testlerinde birim kökün reddedilemediği, KPSS testinde ise durağanlığın reddedilemediği görülmektedir. Dolayısıyla tasarruf oranı bağımlı değişken iken, hata terimlerinin birim kök taşıyıp taşımadığı yine bir belirsizlik içermektedir. Görülmektedir ki, gerek birim kök testleri sonucunda gerekse de Engle Granger iki aşamalı eşbütünleşme testi sonucunda yukarıda çıkan belirsizlikler, bu aşamadan sonra seriler arasındaki eşbütünleşme ilişkisinin geleneksel yöntemlerle analizini imkansız hale getirmektedir. 9 Zira değişkenierin l(l) ya da I(O) yapısında olup olmadığının kesin olarak belirlenemediği bir ortamda bu tür yöntemleri uygulamak hatalı sonuçlar ortaya koyabilecektir. 10 Ancak Pesaran vd. (200 1) tarafından geliştirilmiş olan yeni bir yöntem bu tür belirsizlik ortamında dahi seriler arasındaki uzun dönemli ilişkinin test edilebilmesini 9 Yatırım ve tasarruf değişkenlerinin GSMH'ye oranlarının Engle-Granger test sonuçları söz konusu yorumları değiştirmemektedir. Nitekim GSMH'ye oranların test sonuçları yatırım oranı bağımlı değişken alındığında ADF: (O.Oı06), PP: (0.0180), KPSS: ; tasarruf oranı bağımlı değişken alındığında ADF: (0.1645), PP: (0.1537), KPSS: şeklinde elde edilmiştir. 10 Örneğin Johansen (199ı) eşbütünleşme testi değişkenierin I(l) yapısında olmasını gerektirmektedir.

10 ~M~a~s~m~B~o~l~a~w~ğ~lu mümkün kılmakta ve yatırım oranı ile tasarruf oranı arasındaki eşbütünleşme 11 analizinin yapılabilmesi için ideal bir ortam oluşturmaktadır. Pesaran eşbütünleşme yönteminin önemli bir özelliği, analizde ele alınan değişkenierin I(l) ya da I(O) yapısında olup olmadığını hesaba katmadan, değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkinin varlığının test edilebilmesidir. Pesaran eşbütünleşme yöntemi p-1 p-1 Mı = ao +aıt+ Pılı-ı + PıSı-ı + Llf'iMı-i + LtPiô.Sı-i +u ı (2) i=l i=o şeklindeki hata düzeltme modelinin tahminine ve değişkenierin gecikme seviyelerinin anlamlı olup olmadığının test edilmesine dayanmaktadır. Yöntem iki temel aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşama (2) no'lu denklemde yer alan fark değişkenlerinin maksimum gecikme değerlerinin doğru bir şekilde belirlenmesinden oluşmaktadır. Nitekim çalışmamızda. AIC ve SBC değerlerinin belirlenmesinin yanında, seri otokorelasyon için yapılan LM testleri sonucundap değeri 1 olarak belirlenmiştir. İkinci aşama ise F vet istatistiklerini kapsamaktadır. F istatistiği (2) no'lu modele dahil edilmiş olan değişkenierin gecikmelerinin anlamlılığını test etmektedir. Daha genel anlamda ise, değişkenler arasında eşbütünleşme olup olmadığının belirlenınesini içermektedir. Ancak F istatistiğine ait olan "değişkenler arasında hiçbir seviye ilişkisi yoktur" boş hipotezinde elde edilen sonuçlar standart değildir. Bu amaçla Pesaran ve diğerleri (2001) F istatistiği için asimtotik kritik değer sınırları belirlemiştir. 12 Eğer istatistik sonuçları üst kritik değer sınırını geçerse, değişkenler arasında (1) no'lu eşitlikteki gibi, uzun dönemli bir ilişki olduğu sonucuna varılmaktadır. Ancak eğer istatistik sonuçları alt kritik değer sınırının altındaysa, eşbütünleşme yoktur boş hipotezi reddedilememektedir. t istatistiği ise endojen değişkenin gecikmesinin anlamlılığını test etmekte olup, Banerjee vd. (1998) yöntemine uygunluğu açısından önerilmiştir. Ancak F istatistik sonuçlarında olduğu gibi, t istatistik sonuçları da standart değildir. Bu amaçla Pesaran eşbütünleşme yönteminde t istatistiği için de ayrıca asimtotik kritik değer sınırları belirlenmiştir Çalışmamn bu aşamasından itibaren Pesaran vd. (200 1) tarafından ortaya koyulmuş olan test yöntemi "Pesaran eşbütünleşme yöntemi" olarak adlandırılacaktır. 12 F istatistiğinin kritik değer sırurları için bakımz Pesaran vd. (2001) Tablo CI. 13 t istatistiğinin kritik değer sınırları için bakınız Pesaran vd. (200 1) Tablo Cil.

11 Pesaran eşbütünleşme yöntemi test sonuçları Tablo 4'de verilmiştir. Tablo 4 'ün ilk sütunu incelenecek olursa, yatırım oranı ile tasarruf oranı arasında eşbütünleşmenin olmadığı hipotezi %5 anlamlılık düzeyinde reddedilmektedir. Ayrıca ikinci sütunda yer alan t istatistiği F istatistik sonucunu destekler nitelikte çıkmıştır. Zira ~ 1 =0 boş hipotezi %5 anlamlılık düzeyinde reddedilmektedir. Dolayısıyla değişkenler arasında (1) no 'lu eşitlikteki gibi uzun dönemli bir ilişkinin var olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Katsayılar tahmin edilmiş ve Tablo 4 'ün son iki sütununda verilmiştir. Değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkiyi temsil eden fj katsayısının tahmin değeri ise 0.52 olarak belirlenmiştir. 14 Bu bulgunun Türkiye ekonomisi açısından önem taşıyan iki boyutu bulunmaktadır. Birincisi yurtiçi tasarrufların yurtiçi yatırımlar üzerinde uzun dönemli bir etkisinin varlığının tespit edilmiş olmasıdır. İkincisi ise, söz konusu değişkenler arasındaki ilişkinin, "sermaye hareketliliğinin bulunmadığı" sonucuna ulaşılmasını anlamlı olmaktan çıkaracak derecede zayıf olmasıdır. Dolayısıyla: Türkiye'de yurtiçi yatırımlar bir ölçüde yurtiçi tasarruftarla finanse edilmekteyse de, yabancı tasarruflara da ihtiyaç duyulduğu söylenebilir. Tablo 4: Pesaran Eşbütünleşme Yöntemi Test Sonuçlarıa 29 F-istatistiğib ı -istatistiğic (0.0229) 0.52 (0.1184) a Testlere sabit ve trend değişkenler dahil edilmiştir. Parantez içerisindeki ifadeler standart hatalan temsil etmektedir. b F istatistiği için %5 ve %1 anlamlılık düzeylerinde üst kritik değerler, sırasıyla 7.30 ve 9.63 tür. ct istatistiği için %5 ve %1 anlamlılık düzeylerinde üst kritik değerler, sırasıyla ve dır. SONUÇ Çalışmada Türkiye için yurtiçi yatırım oranı ile yurtiçi tasarruf 0ranı arasında, Feldstein ve Horioka (1980) bulgularıyla tutarlı biçimd.e, uzun dönemli bir ilişkinin var olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ancak yapılan analiz sonucunda söz konusu ilişkinin birebir olmadığı bulunmuştur. Türkiye'nin özellikle 1980 sonrası dönemde, finansal serbestleşme yoluyla uluslararası 14 Yatırım ve tasarruf değişkenlerinin GSMH'ye oranlarının Pesaran eşbütünleşme test sonuçlan söz konusu yorumları değiştirırıemektedir. Nitekim GSMH'ye orarıj.arın test sonuçları F-istatistiği: , t-istatistiği: , a = (0.0228), ~ = 0.53 (0.1193) şeklinde elde edilmiştir.

12 30.II. ~M~a~s~~~B~o~la~w~g~~z~u entegrasyona hızla dahil olma süreemın yanında, gelişmekte olan bir ülke konumunda olması, söz konusu değişkenler arasında büyük ülke ekonomilerine nazaran daha zayıfbir ilişkinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Yurtiçi tasarruf ve yurtiçi yatınm ilişkisinin birebir çıkmamış olması, Feldstein ve Horioka (1980) tarafından sermaye hareketliliğine ilişkin bir ölçüt olarak ortaya atılan "alıkonulan tasarruf katsayısı"nın Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri açıklama gücüne sahip olduğu şeklinde yorumlanabilir. Sermaye hareketlerine açık bir ekonomi olması nedeniyle, Türkiye için yurtiçi tasarrufların yurtiçi yatırımlar üzerinde bağlayıcı bir kısıt bazı politika implikasyonları bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi, yurtiçi tasarruf oranını artırmaya yönelik politika önlemlerinin yurtiçi yatırımlar üzerinde yaratacağı etkinin, ilişkinin birebir bulunmuş olması halinde beklenecek etkiden daha zayıf olmasıdır. olmamasının önemli KAYNAKÇA Banerjee, A.J. Dolado, J. ver. Mestre (1998), "Error-Conection Mechanism Tests for Cointegration in Single-Equation Framework", Journal of Time Series Analysis, 19, Baxter, M. ve M.J. Crucini (1993), "Explaining Saving-Investrnent Correlations", American Economic Review, 83, Bodrnan, P.M. (1995), "National Saving and Domestic Investment in the Long Term: Some Time Series Evidence from the OECD", International Economic Journal, 9, Coakley, J., Kulasi, F. ve R. Smith (1996), "Current Account Solvency and the Feldstein-Horioka Puzzle", The Economic Journal, 106, Dickey, D.A. ve W.A. Fuller (1981), "Likelihood Ratio Tests for Autoregressive Time Series with a Unit Root", Econometrica, 49, Dooley, M., Frankel, J. ve D.J. Mathieson (1987), "International Capital Mobility: What Do Saving-Investment Correlation Tell Us?", IMF Staff Papers, 34, Engle, R.F. ve C.W. Granger (1987), "Cointegration and Fm ' (',ınectinıı Representation, Estimation and Testing", Econometrica, :' l- -;-,:. Feldstein, M. (1983), "Domestic Saving and International Capitai \io\'l'pl 'rıt< iıı ılı, Long Run and in the Short Run", European Economic Rcvinı, J :51. Feldstein, M. ve C. Horioka (1980), "Domestic Saving and lntcmıtio'1oi Capital Flows", Economic Journal, 90, Feldstein, M. ve P. Bacchetta (1989), "National Savings and International Investrnent", NBER Working Paper, No: 3164.

13 Golub, S.S. (1990), "International Capital Mobility: Net versus Gross Stocks and Flows", Journal of International Money and Finance, 9, Harberger, A. (1980), "Vignettes on the World Capital Market", American Economic Review, 70, Husted, S. (1992), "The Emergent US Current Account deficit in the 1980s: A Coıntegration Analysis", The Review of Economıcs and Stutisı;._"', 74, i.:i'j-165. Jansen, W.J. (1996), "Estimating Saving-Investment Correlations: Evidence for OECD Countries Based on an Error-Correction Model", Journal of International Money and Finance, 15, Jansen, W.J. ve G.G. Schulze (1996), "Theory-Based Measurement of the Saving Investment Correlation with an Application to Norway", Economic Inquiry, 34, Johansen, S. "Estimation and Hypothesis Testing of Cointegrating Vedors in Gaussian V ector Autoregressive Models", Econometrica, 59, Kwiatkowski, D., Phillips, P.C.B., Schmidt, P. ve Y. Shin (1992), "Testing the Null Hypothesis of Stationary Against the Altemative of a Unit Root", Journal of Econometrics, 54, Mackinnon, J.G. (1994), "Approxirnate Asymptotic Distribution Functions for Unit Root and Cointegration Tests", Journal of Business and Economic Statistics, 12, Miller, S.M. (1988), "Are Saving and Investment Cointegrated?", Economic Letters, 27, Moreno, R. (1997), "Saving-lnvestment Dynamics and Capital Mobility in the US and Japan", Journal of International Money and Finance, 16, Murphy, R.G. (1984), "Capital Mobility and the Relationship Between Saving and Investment in OECD Countries", Journal of International Money and Finance, 3, Obstfeld, M. (1986), "Capital Mobility in the World Economy: Theory and Measurement", Carnegie-Rochester Conferen ' 7eries on Public Policy, 24, Penati, A. ve M. Dooley (1984), "Current Accuunt ı :~ıbalances and Capital Formation in Industrialised Countries, ", IMF 'ı'l!llt Papers, 31, Pesaran, M.H., Shin, Y. ve R.J. Smith ( d, : : T''Sting Approaches to the Analysis oflevel Relationships", Journal r 1o 1 ; 1 ;c,mometrics, 16, Phillips, P. ve P. Perron (1988), "Testing forallnit Rl' C ı ı Time Series Regression", Biometrica, 75, Sachsida, A. ve M. Caetano (2000), "The Feldste;n-Horioka Puzzle Revisited", Economics Letters, 68, Schmidt, M.B. (2003), "Savings and Investment in Australir', Applied Economics, 35,

14 32.II. ~N.~a~s~w~B~ol~a~w~ğ~lu Tesar, L. (1991), "Savings, Investment and International Capital Flows", Journal of International Economics, 31, Tesar, L. (1993), "International Risk-Sharing and Non-Traded Goods", Journal of International Economics, 35,

TÜRKİYE DE FELDSTEİN HORİOKA HİPOTEZİNİN GEÇERLİLİĞİNİN SINANMASI: ADL EŞİK DEĞERLİ KOENTEGRASYON TESTİ ÖZET

TÜRKİYE DE FELDSTEİN HORİOKA HİPOTEZİNİN GEÇERLİLİĞİNİN SINANMASI: ADL EŞİK DEĞERLİ KOENTEGRASYON TESTİ ÖZET TÜRKİYE DE FELDSTEİN HORİOKA HİPOTEZİNİN GEÇERLİLİĞİNİN SINANMASI: ADL EŞİK DEĞERLİ KOENTEGRASYON TESTİ ÖZET Burak GÜRİŞ 1 Makale, 1968-2012 döneminde Türkiye de Feldstein Horioka hipotezinin geçerliliğini,

Detaylı

Feldstein-Horioka Hipotezinin Türkiye Ekonomisi İçin Sınanması: ARDL Modeli Uygulaması

Feldstein-Horioka Hipotezinin Türkiye Ekonomisi İçin Sınanması: ARDL Modeli Uygulaması Feldstein-Horioka Hipotezinin Türkiye Ekonomisi İçin Sınanması: ARDL Modeli Uygulaması Ethem ESEN Yrd. Doç. Dr., Anadolu Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü etheme@anadolu.edu.tr Selim YILDIRIM Arş.Gör.Dr.,

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, 2013 69

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, 2013 69 C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, 2013 69 TÜRKİYE DE YATIRIM, TASARRUF VE SERMAYE AKIŞKANLIĞININ ANALİZİ İbrahim ARISOY * Özet Bu çalışma, 1962-2010 dönemi için Türkiye de Feldstein-Horioka

Detaylı

Türkiye de Reel Döviz Kuru, Tarımsal İhracat ve Tarımsal İthalat Arasındaki Nedensellik İlişkisi

Türkiye de Reel Döviz Kuru, Tarımsal İhracat ve Tarımsal İthalat Arasındaki Nedensellik İlişkisi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ www.dergipark.gov.tr/turkjans Türkiye de Reel Döviz Kuru, Tarımsal İhracat ve Tarımsal İthalat Arasındaki Nedensellik İlişkisi Ergün ŞİMŞEK Amasya Üniversitesi Amasya

Detaylı

Türkiye de Tarımsal Üretim ile Tarımsal Kredi Kullanımı Arasındaki Nedensellik İlişkisi

Türkiye de Tarımsal Üretim ile Tarımsal Kredi Kullanımı Arasındaki Nedensellik İlişkisi Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 4(1): 67-72, 2014 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

FELDSTEIN - HORIOKA PARADOKSU: YATIRIM, TASARRUF VE SERMAYE HAREKETLERİ İLİŞKİSİNİN AÇIKLANMASI

FELDSTEIN - HORIOKA PARADOKSU: YATIRIM, TASARRUF VE SERMAYE HAREKETLERİ İLİŞKİSİNİN AÇIKLANMASI İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansları 46. Seri / Yıl 2004 Prof. Dr. Salih Turhan'a Armağan FELDSTEIN - HORIOKA PARADOKSU: YATIRIM, TASARRUF VE SERMAYE HAREKETLERİ

Detaylı

KONUT ELEKTRiK TALEP DENKLEMiNiN TAHMiNi: Türkiye Örneği, 1950-1991 (*)

KONUT ELEKTRiK TALEP DENKLEMiNiN TAHMiNi: Türkiye Örneği, 1950-1991 (*) EKONOMİK YAKLAŞlM 71 KONUT ELEKTRiK TALEP DENKLEMiNiN TAHMiNi: Türkiye Örneği, 1950-1991 (*) Rahmi YAMAK* * Bayram GÜNGÖR * * * GiRiŞ Bir çok ülkede olduğu gibi, Türkiye'de de konut elektrik tüketiminin

Detaylı

Avrasya Ekonomik Birliği Elektrik Piyasası Entegrasyonu Kapsamında Kırgızistan ın Enerji Tüketim Projeksiyonu

Avrasya Ekonomik Birliği Elektrik Piyasası Entegrasyonu Kapsamında Kırgızistan ın Enerji Tüketim Projeksiyonu Avrasya Ekonomik Birliği Elektrik Piyasası Entegrasyonu Kapsamında Kırgızistan ın Enerji Tüketim Projeksiyonu Prof. Dr. Ahmet BurçinYERELİ Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

Detaylı

FİNANSAL AÇIKLIK, SERMAYE HAREKETLİLİĞİ, TASARRUF VE YATIRIM İLİŞKİSİ: BRICS ÜLKELERİ ÖRNEĞİ

FİNANSAL AÇIKLIK, SERMAYE HAREKETLİLİĞİ, TASARRUF VE YATIRIM İLİŞKİSİ: BRICS ÜLKELERİ ÖRNEĞİ A1 Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14/2 (2012). 51-74 FİNANSAL AÇIKLIK, SERMAYE HAREKETLİLİĞİ, TASARRUF VE YATIRIM İLİŞKİSİ: BRICS ÜLKELERİ ÖRNEĞİ Hasan AYAYDIN Nuri BALTACI

Detaylı

DÖVİZ KURU, SERMAYE MALLARI, ARA MALI VE TÜKETİM MALI İTHALATI ARASINDAKİ UZUN DÖNEMLİ NEDENSELLİK ANALİZİ: 2000-2013 DÖNEMİ

DÖVİZ KURU, SERMAYE MALLARI, ARA MALI VE TÜKETİM MALI İTHALATI ARASINDAKİ UZUN DÖNEMLİ NEDENSELLİK ANALİZİ: 2000-2013 DÖNEMİ İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi Journal of Economic Policy Researches Cilt/Volume:2, Sayı/Issue:1, Yıl/Year: 2015, 32-38 DÖVİZ KURU, SERMAYE MALLARI, ARA MALI VE TÜKETİM MALI İTHALATI ARASINDAKİ

Detaylı

SESSION 4C: Uluslararası Ticaret II 455

SESSION 4C: Uluslararası Ticaret II 455 SESSION 4C: Uluslararası Ticaret II 455 Kırgızistan da Dış Ticaret ve Yurtdışından Transferlerin Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya Etkisi: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı The Effect of Foreign Trade and Remittances

Detaylı

Eğitim / Danışmanlık Hizmetinin Tanımı

Eğitim / Danışmanlık Hizmetinin Tanımı Eğitim / Danışmanlık Hizmetinin Tanımı 1. Proje Kapsamında Eğitim Talep Edilmiş ise, Eğitimin İçeriği Hakkında bilgi veriniz. Ekonometri alanı iktisat teorisi, işletme, matematik ve istatistiğin birleşmesiyle

Detaylı

DIŞA AÇIKLIK VE KALKINMA İLİŞKİSİ ( ): TÜRKİYE ÖRNEĞİ

DIŞA AÇIKLIK VE KALKINMA İLİŞKİSİ ( ): TÜRKİYE ÖRNEĞİ DIŞA AÇIKLIK VE KALKINMA İLİŞKİSİ (1968-2003): TÜRKİYE ÖRNEĞİ Bayram GÜNGÖR (*) Serdar KURT (**) Özet: Bu çalışmada, 1968-2003 dönemini kapsayan yıllık verilerle, Türkiye ekonomisinde dışa açıklık ve kalkınma

Detaylı

FİNANSAL AÇIKLIK, SERMAYE HAREKETLİLİĞİ, TASARRUF VE YATIRIM İLİŞKİSİ: BRICS ÜLKELERİ ÖRNEĞİ

FİNANSAL AÇIKLIK, SERMAYE HAREKETLİLİĞİ, TASARRUF VE YATIRIM İLİŞKİSİ: BRICS ÜLKELERİ ÖRNEĞİ Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14/2 (2012). 51-74 FİNANSAL AÇIKLIK, SERMAYE HAREKETLİLİĞİ, TASARRUF VE YATIRIM İLİŞKİSİ: BRICS ÜLKELERİ ÖRNEĞİ Hasan AYAYDIN Nuri BALTACI

Detaylı

TÜRKİYE, KURU İNCİR İHRACATININ EKONOMETRİK ANALİZİ. AN ECONOMETRIC ANALYSIS OF DRIED FIGS EXPORT in TURKEY

TÜRKİYE, KURU İNCİR İHRACATININ EKONOMETRİK ANALİZİ. AN ECONOMETRIC ANALYSIS OF DRIED FIGS EXPORT in TURKEY Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2017, C.22, S.2, s.439-448. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2017,

Detaylı

Türkiye nin Fasıllara Göre İthalat Talep Fonksiyonunun Ekonometrik Tahmini

Türkiye nin Fasıllara Göre İthalat Talep Fonksiyonunun Ekonometrik Tahmini Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi Cilt:16.Sayı:2.Aralık 2012 ss.95-110 Türkiye nin Fasıllara Göre İthalat Talep Fonksiyonunun Ekonometrik Tahmini Econometric Estimation of Sectoral Import Demand Function

Detaylı

Feldstein-Horioka Hipotezinin AB-15 ve Türkiye Ekonomisi için Sınanması: Yatay Kesit Bağımlılığı Altında Yapısal Kırılmalı Dinamik Panel Veri Analizi

Feldstein-Horioka Hipotezinin AB-15 ve Türkiye Ekonomisi için Sınanması: Yatay Kesit Bağımlılığı Altında Yapısal Kırılmalı Dinamik Panel Veri Analizi EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cilt: 14 Sayı: 2 Nisan 2014 ss. 231-245 Feldstein-Horioka Hipotezinin AB-15 ve Türkiye Ekonomisi için Sınanması: Yatay Kesit Bağımlılığı Altında Yapısal Kırılmalı

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE SABİT SERMAYE YATIRIMLARININ İHRACAT ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK ANALİZİ

DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE SABİT SERMAYE YATIRIMLARININ İHRACAT ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK ANALİZİ DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE SABİT SERMAYE YATIRIMLARININ İHRACAT ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK ANALİZİ ÖZET Ayberk ŞEKER 1 (Yalova Üniversitesi, ayberk.seker@yalova.edu.tr)

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİLERİ VE CARİ AÇIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Alınış Tarihi: 16 Ocak 2015 Kabul Tarihi: 15 Mart 2015

TÜKETİCİ KREDİLERİ VE CARİ AÇIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Alınış Tarihi: 16 Ocak 2015 Kabul Tarihi: 15 Mart 2015 Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 29, Sayı: 2, 2015 407 TÜKETİCİ KREDİLERİ VE CARİ AÇIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Cüneyt KILIÇ Alınış Tarihi: 16 Ocak 2015 Kabul Tarihi:

Detaylı

No: 2013-15 / 04 Haziran, 2013 EKONOMİ NOTLARI. Gecelik Vadede Kur Takası ve BIST Repo Faizleri Arasındaki İlişki 1

No: 2013-15 / 04 Haziran, 2013 EKONOMİ NOTLARI. Gecelik Vadede Kur Takası ve BIST Repo Faizleri Arasındaki İlişki 1 EKONOMİ NOTLARI Gecelik Vadede Kur Takası ve BIST Repo Faizleri Arasındaki İlişki 1 Doruk Küçüksaraç Özgür Özel Abstract: This note explores the interaction between the overnight currency swap rates (Turkish

Detaylı

alphanumeric journal The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems

alphanumeric journal The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems Available online at www.alphanumericjournal.com alphanumeric journal Volume 2, Issue 2, 2014 Özet 2014.02.02.ECON.01 PARA VE FİZİKİ SERMAE İLİŞKİSİ: MCKİNNON TAMAMLAICILIK HİPOTEZİ TÜRKİE EKONOMİSİ İÇİN

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dağıtılmış Gecikmeli Modellerin Analizi ve Firma Verilerine Uygulanması, Prof. Dr. Ali Hakan Büyüklü

ÖZGEÇMİŞ. Dağıtılmış Gecikmeli Modellerin Analizi ve Firma Verilerine Uygulanması, Prof. Dr. Ali Hakan Büyüklü ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ferda Yerdelen Tatoğlu Doğum Tarihi: 25 07 1978 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ekonometri İstanbul Üniversitesi 1998 Y. Lisans Ekonometri İstanbul Universitesi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ercan ŞAHBUDAK Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü,

Yrd. Doç. Dr. Ercan ŞAHBUDAK Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, ISSN: 2149-9225 Yıl: 2, Sayı: 3, Mart 2016, s. 85-96 Yrd. Doç. Dr. Ercan ŞAHBUDAK Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, erhoca-346@hotmail.com Yrd. Doç. Dr. Dilek ŞAHİN Cumhuriyet

Detaylı

Sığır Sayısı, Süt Üretimi ve Süt Fiyatı Arasındaki Uzun Dönem İlişkisinin Belirlenmesi: 1980-2013 Dönemi-Türkiye Örneği

Sığır Sayısı, Süt Üretimi ve Süt Fiyatı Arasındaki Uzun Dönem İlişkisinin Belirlenmesi: 1980-2013 Dönemi-Türkiye Örneği Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi http://dergi.siirt.edu.tr/index.php/ziraat Araştırma Makalesi / Research Article Turk J Agric Res (2014) 1: 196-202 TÜTAD ISSN: 2148-2306 Sığır Sayısı, Süt Üretimi

Detaylı

Current Account Deficits Sustainability: The Case Of Turkey

Current Account Deficits Sustainability: The Case Of Turkey MPRA Munich Personal RePEc Archive Current Account Deficits Sustainability: 2001-2011 The Case Of Turkey A Sahbaz Gaziantep University, Department of Economics 15. October 2011 Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/36294/

Detaylı

TÜRKİYE DE DIŞ BORÇLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ

TÜRKİYE DE DIŞ BORÇLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ÖZET Ekonomi politikası açısından dış borçların sürdürülebilirliği, özellikle 1980 li yıllarda gelişmekte olan ülkelerin yaşadıkları borç krizinden sonra önem kazanmıştır. Borçlu bir ülkenin ödeyebilirlik

Detaylı

TÜRKİYE DE İHRACAT VE İTHALAT ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DÖNEMİ İÇİN TEST EDİLMESİ

TÜRKİYE DE İHRACAT VE İTHALAT ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DÖNEMİ İÇİN TEST EDİLMESİ Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2016, C.21, S.3, s.961-969. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2016,

Detaylı

Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi

Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi Cahit YILMAZ Kültür Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İstanbul c.yilmaz@iku.edu.tr Key words:kredi,büyüme. Özet Banka kredileri ile ekonomik büyüme arasında

Detaylı

10 McKinnon ve Shaw Tamamlayıcılık Hipotezinin Türkiye İçin Sınanması 1

10 McKinnon ve Shaw Tamamlayıcılık Hipotezinin Türkiye İçin Sınanması 1 Dünden Bugüne EKONOMİ YAZILARI 10 McKinnon ve Shaw Tamamlayıcılık Hipotezinin Türkiye İçin Sınanması 1 Muhammed Erkam DOĞRU Nuran COġKUN Süleyman DEĞĠRMEN Özet Bu çalışmanın amacı, Türkiye gibi gelişmekte

Detaylı

Şehnaz BAKIR YĐĞĐTBAŞ

Şehnaz BAKIR YĐĞĐTBAŞ TÜRKĐYE DE ÖZEL SEKTÖR ĐŞLETME KREDĐLERĐNĐN BELĐRLEYĐCĐLERĐ ÖZ Şehnaz BAKIR YĐĞĐTBAŞ Makalede özel sektör işletme kredilerinin belirleyicileri olarak ekonomik faaliyet ve faiz oranları seçilmektedir. Banka

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KARLILIK VE MAKRO EKONOMİK DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KARLILIK VE MAKRO EKONOMİK DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KARLILIK VE MAKRO EKONOMİK DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ Canan DAĞIDIR Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Göztepe Kampüsü İbrahim Üzümcü Binası Kadıköy/İstanbul

Detaylı

Türkiye de Kamu Harcamaları ve Büyüme İlişkisi: Sınır Testi Yaklaşımı

Türkiye de Kamu Harcamaları ve Büyüme İlişkisi: Sınır Testi Yaklaşımı Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2009 13 (1): 301-314 Türkiye de Kamu Harcamaları ve Büyüme İlişkisi: Sınır Testi Yaklaşımı Selim BAŞAR (*) Hayati AKSU (**) M. Sinan TEMURLENK (***)

Detaylı

Đşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi Cilt 1. Sayı ss ISSN:

Đşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi Cilt 1. Sayı ss ISSN: Business and Economics Research Journal Volume 1. Number 3. 2010 pp. 57-68 www.berjournal.com Đşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi ss. 57-68 ISSN: 1309-2448 Gelişmekte Olan Ülkelerde Elektrik Tüketimi

Detaylı

YABANCI SERMAYE GİRİŞLERİNİN YURTİÇİ TASARRUFLAR ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Betül BALABAN *

YABANCI SERMAYE GİRİŞLERİNİN YURTİÇİ TASARRUFLAR ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Betül BALABAN * Akademik Hassasiyetler The Academic Elegance Makale Gönderim Tarihi: 07/06/2016 - Makale Kabul Tarihi: 11/10/2016 YABANCI SERMAYE GİRİŞLERİNİN YURTİÇİ TASARRUFLAR ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Betül BALABAN

Detaylı

TÜRKİYE NİN NET PETROL İTHALATININ FİYAT VE GELİR ESNEKLİKLERİ: ARDL MODELLEME YAKLAŞIMI İLE EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ

TÜRKİYE NİN NET PETROL İTHALATININ FİYAT VE GELİR ESNEKLİKLERİ: ARDL MODELLEME YAKLAŞIMI İLE EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 9, Sayı 18, 2013 Int. Journal of Management Economics and Business, Vol. 9, No. 18, 2013 TÜRKİYE NİN NET PETROL İTHALATININ FİYAT VE GELİR ESNEKLİKLERİ:

Detaylı

İktisat Bölümü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye, 2011.

İktisat Bölümü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye, 2011. 1/5 Ayşen Araç Özgeçmiş (güncelleme, Aralık 2016) Eğitim Doç. Dr. Ayşen Araç Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Beytepe 06800 Ankara/Türkiye Tel:+90(312)2978651/164;

Detaylı

GIBSON ÇELİŞKİSİNİN TÜRKİYE VERİLERİ İLE ANALİZİ

GIBSON ÇELİŞKİSİNİN TÜRKİYE VERİLERİ İLE ANALİZİ Sosyal Bilimler Dergisi Sayı: 20 2008 GIBSON ÇELİŞKİSİNİN TÜRKİYE VERİLERİ İLE ANALİZİ Doç. Dr. Muammer ŞİMŞEK Cumhuriyet Üniversitesi, Cumhuriyet M.Y.O., Sivas, msimsek@cumhuriyet.edu.tr Doç. Dr. Cem

Detaylı

TÜRK İMALAT SANAYİİ NDE UZUN DÖNEM ÜCRET-FİYAT-İSTİHDAM İLİŞKİLERİNİN EKONOMETRİK OLARAK İNCELENMESİ. Kıvılcım METİN* Şenay ÜÇDOĞRUK** ÖZET

TÜRK İMALAT SANAYİİ NDE UZUN DÖNEM ÜCRET-FİYAT-İSTİHDAM İLİŞKİLERİNİN EKONOMETRİK OLARAK İNCELENMESİ. Kıvılcım METİN* Şenay ÜÇDOĞRUK** ÖZET TÜRK İMALAT SANAYİİ NDE UZUN DÖNEM ÜCRET-FİYAT-İSTİHDAM İLİŞKİLERİNİN EKONOMETRİK OLARAK İNCELENMESİ Kıvılcım METİN* Şenay ÜÇDOĞRUK** ÖZET Bu çalışmada 1962-1992 yılları arasında Türk İmalat Sanayiinde

Detaylı

PETROL FİYAT RİSKİ VE HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ: TÜRKİYE DE ENERJİ SEKTÖRÜ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

PETROL FİYAT RİSKİ VE HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ: TÜRKİYE DE ENERJİ SEKTÖRÜ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 4, 2010 297 PETROL FİYAT RİSKİ VE HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ: TÜRKİYE DE ENERJİ SEKTÖRÜ ÜZERİNDE BİR

Detaylı

Doç. Dr. Osman PEKER. Adnan Menderes Üniversitesi. opeker@aduedu.tr

Doç. Dr. Osman PEKER. Adnan Menderes Üniversitesi. opeker@aduedu.tr YATIRIM-TASARRUF İLİŞKİSİ: OECD ÜLKELERİ İÇİN YENİ NESİL PANEL EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ 1 Doç. Dr. İsmet GÖÇER Adnan Menderes Üniversitesi igocer@adu.edu.tr Doç. Dr. Osman PEKER Adnan Menderes Üniversitesi

Detaylı

Balkan Ülkelerinde Feldstein Horioka Paradoksu: Bir Panel Eşbütünleşme Analizi The Feldstein Horioka Puzzle in Balkan Countries: A Panel Cointegration

Balkan Ülkelerinde Feldstein Horioka Paradoksu: Bir Panel Eşbütünleşme Analizi The Feldstein Horioka Puzzle in Balkan Countries: A Panel Cointegration SESSION 1 Balkan Ülkelerinde Feldstein Horioka Paradoksu: Bir Panel Analizi The Feldstein Horioka Puzzle in Balkan Countries: A Panel Cointegration Analysis Prof. Dr. İbrahim Örnek (Kahramanmaraş Sütçü

Detaylı

TÜRKİYE'DE AR&GE YATIRIM HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ EŞ-BÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: 1990 2009

TÜRKİYE'DE AR&GE YATIRIM HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ EŞ-BÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: 1990 2009 The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Management / Volume: V FALL TÜRKİYE'DE AR&GE YATIRIM HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ EŞ-BÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: 1990 2009 Muammer YAYLALI

Detaylı

Türkiye Ekonomisi İçin Feldstein-Horioka Hipotezinin Geçerliliği: Eşbütünleşme ve Markov Rejim Değişim Yaklaşımı

Türkiye Ekonomisi İçin Feldstein-Horioka Hipotezinin Geçerliliği: Eşbütünleşme ve Markov Rejim Değişim Yaklaşımı EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cilt 17 Sayı 1 Ocak 017 SS. 89 / 104 Doi:10.111/eab.01713470 Türkiye Ekonomisi İçin Feldstein-Horioka Hipotezinin Geçerliliği: Eşbütünleşme ve Markov Rejim Değişim

Detaylı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda İşlem Hacmi İle Getiri İlişkisi

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda İşlem Hacmi İle Getiri İlişkisi Muhasebe ve Finansman Dergisi Temmuz/2013 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda İşlem Hacmi İle Getiri İlişkisi ÖZET Halime TEMEL NALIN Sevinç GÜLER Bu çalışmanın amacı, İMKB 100 Endeksinde işlem hacmi

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Cari Açık, Yabancı Sermaye, Kriz Dönemi, Genişleme Dönemi, Granger Nedensellik Testi, Politika Önerileri.

Anahtar Kelimeler: Cari Açık, Yabancı Sermaye, Kriz Dönemi, Genişleme Dönemi, Granger Nedensellik Testi, Politika Önerileri. İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Cilt: 5, Sayı: 3, 2016 Sayfa: 597-610 Ekonomi & İşletme Özel Yabancı Sermaye Yatırımları ile Cari İşlemler Açığı İlişkisi ve Cari İşlemler Açığı İçin Politika

Detaylı

The effects of exchange rate volatility on the turkish export: an empirical investigation

The effects of exchange rate volatility on the turkish export: an empirical investigation MPRA Munich Personal RePEc Archive The effects of exchange rate volatility on the turkish export: an empirical investigation Ilhan Ozturk and Ali Acaravcı 2006 Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/332/

Detaylı

T.C. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Yüksek Lisans Programı Seminer Çalışması

T.C. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Yüksek Lisans Programı Seminer Çalışması T.C. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Yüksek Lisans Programı Seminer Çalışması Konu: Uluslararası Sermeye Hareketliliğinin Derecesi ve Feldstein-Horioka Bilmecesi Danışman : Prof.

Detaylı

Türkiye ve Avrupa Fındık Fiyatları ve Döviz Kuru Arasındaki Nedensellik İlişkisi *

Türkiye ve Avrupa Fındık Fiyatları ve Döviz Kuru Arasındaki Nedensellik İlişkisi * U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, Cilt 22, Sayı 2, 47-56 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Türkiye ve Avrupa Fındık Fiyatları ve Döviz Kuru Arasındaki Nedensellik İlişkisi * Gülistan

Detaylı

VADELİ VE SPOT KURLAR ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: İZMİR VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

VADELİ VE SPOT KURLAR ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: İZMİR VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI ÜZERİNE BİR UYGULAMA VADELİ VE SPOT KURLAR ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: İZMİR VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Yrd. Doç.Dr. Erhan DEMİRELİ, Emre GÜLMEZ, Doç.Dr. Göktuğ Cenk AKKAYA ÖZET:Günümüzde ticari

Detaylı

TÜRKİYE DE AR-GE HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ NEDENSEL İLİŞKİNİN ANALİZİ

TÜRKİYE DE AR-GE HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ NEDENSEL İLİŞKİNİN ANALİZİ Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review 9 () 2009: 25-259 TÜRKİYE DE AR-GE HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ NEDENSEL İLİŞKİNİN ANALİZİ ANALYSIS OF THE CASUAL RELATIONSHIP BETWEEN R&D EXPENDITURES

Detaylı

TÜRKİYE DE ENERJİ TÜKETİMİ, EKONOMİK BÜYÜME VE CARİ AÇIK İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE ENERJİ TÜKETİMİ, EKONOMİK BÜYÜME VE CARİ AÇIK İLİŞKİSİ TÜRKİYE DE ENERJİ TÜKETİMİ, EKONOMİK BÜYÜME VE CARİ AÇIK İLİŞKİSİ Rüstem YANAR Yrd.Doç.Dr., Gaziantep Üniv. İİBF, İktisat Bölümü E-posta: yanar@gantep.edu.tr Güldem KERİMOĞLU Gaziantep Üniv. SBE E-posta:

Detaylı

Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2013, Cilt: 6, Sayı: 1, s

Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2013, Cilt: 6, Sayı: 1, s Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2013, Cilt: 6, Sayı: 1, s. 163-172. 163 SAĞLIK GÖSTERGELERİ İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Ahmet AY* 1 ÖZ Oktay KIZILKAYA** 2 Emrah KOÇAK*** 3 İçsel

Detaylı

Nominal Faiz Oranı-Genel Fiyat Düzeyi İlişkisinin Gibson Paradoksu Çerçevesinde Analizi

Nominal Faiz Oranı-Genel Fiyat Düzeyi İlişkisinin Gibson Paradoksu Çerçevesinde Analizi Nominal Faiz Oranı-Genel Fiyat Düzeyi İlişkisinin Gibson Paradoksu Çerçevesinde Analizi Banu TANRIÖVER * Nebiye YAMAK ** Öz Çalışmada Türkiye ekonomisi için Gibson paradoksunun varlığının sınanması ve

Detaylı

PETROL PRICE DEVELOPMENTS IN THE ANALYSIS OF THE EFFECTS OF TURKEY'S CURRENT ACCOUNT DEFICIT

PETROL PRICE DEVELOPMENTS IN THE ANALYSIS OF THE EFFECTS OF TURKEY'S CURRENT ACCOUNT DEFICIT Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2009, C.14, S.3 s.289-299. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2009,

Detaylı

İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (1999) Ekonometri Bölümü

İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (1999) Ekonometri Bölümü Mahmut ZORTUK E-posta : mahmut.zortuk@dpu.edu.tr Telefon : 0274 265 2031-2020 Öğrenim Bilgisi Doktora İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler (2007) Enstitüsü Ekonometri Anabilim Dalı Yüksek -Tezli Dumlupınar

Detaylı

HAM PETROL FİYATLARININ BİST 100 VE BİST ULAŞTIRMA ENDEKSLERİ İLE İLİŞKİSİ

HAM PETROL FİYATLARININ BİST 100 VE BİST ULAŞTIRMA ENDEKSLERİ İLE İLİŞKİSİ Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Nisan 2016, Sayı:12 HAM PETROL FİYATLARININ BİST 100 VE BİST ULAŞTIRMA ENDEKSLERİ İLE İLİŞKİSİ Selçuk KENDİRLİ 1 Muhammet ÇANKAYA 2 Özet:

Detaylı

YARI LOGARİTMİK MODELLERDE KUKLA DECİşKENLERİN KA TSA YıLARıNIN YORUMU

YARI LOGARİTMİK MODELLERDE KUKLA DECİşKENLERİN KA TSA YıLARıNIN YORUMU Marmara Üniversitesi U.B.F. Dergisi YIL 2005, CİLT XX, SAyı 1 YARI LOGARİTMİK MODELLERDE KUKLA DECİşKENLERİN KA TSA YıLARıNIN YORUMU Yrd. Doç. Dr. Ebru ÇACLAYAN' Arş. Gör. Burak GÜRİş" Büyüme modelleri,

Detaylı

ENFLASYON, FAĠZ ORANI VE BÜYÜMENĠN YURTĠÇĠ TASARRUFLAR ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠ

ENFLASYON, FAĠZ ORANI VE BÜYÜMENĠN YURTĠÇĠ TASARRUFLAR ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠ Marmara Üniversitesi Ġ.Ġ.B.F. Dergisi YIL 26, CĠLT XXI, SAYI 1 Özet ENFLASYON, FAĠZ ORANI VE BÜYÜMENĠN YURTĠÇĠ TASARRUFLAR ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠ Yrd. Doç. Dr. Ebru ÇAĞLAYAN Bu çalışmada enflasyon oranı,

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE YURTİÇİ YATIRIMLAR ARASINDAKİ EŞBÜTÜNLEŞME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE YURTİÇİ YATIRIMLAR ARASINDAKİ EŞBÜTÜNLEŞME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE YURTİÇİ YATIRIMLAR ARASINDAKİ EŞBÜTÜNLEŞME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Erciyes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Özet Bu makalenin amacı, doğrudan

Detaylı

TÜRKİYE DE BÜTÇE AÇIKLARI VE DIŞ TİCARET AÇIKLARI GERÇEKTEN İKİZ Mİ? KOENTEGRASYON VE NEDENSELLİK BULGULARI

TÜRKİYE DE BÜTÇE AÇIKLARI VE DIŞ TİCARET AÇIKLARI GERÇEKTEN İKİZ Mİ? KOENTEGRASYON VE NEDENSELLİK BULGULARI TÜRKİYE DE BÜTÇE AÇIKLARI VE DIŞ TİCARET AÇIKLARI GERÇEKTEN İKİZ Mİ? KOENTEGRASYON VE NEDENSELLİK BULGULARI Doç. Dr. Utku Utkulu Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü

Detaylı

SESSION 2D: Finans II 591

SESSION 2D: Finans II 591 SESSION 2D: Finans II 591 Bireysel Emeklilik, Tasarruf Oranı ve Cari Açık Arasındaki İlişkiler: OECD Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama The Relationships Between Private Pension System, Saving Rate and Current

Detaylı

Hisse Senedi Fiyatları İle Döviz Kuru Arasındaki Dinamik İlişkinin Belirlenmesi; Avrasya Örneği

Hisse Senedi Fiyatları İle Döviz Kuru Arasındaki Dinamik İlişkinin Belirlenmesi; Avrasya Örneği SESSION 3A: Küresel Kriz ve Finans 183 Hisse Senedi Fiyatları İle Döviz Kuru Arasındaki Dinamik İlişkinin Belirlenmesi; Avrasya Örneği Bekir Elmas, Atatürk Üniversitesi Ömer Esen, Atatürk Üniversitesi

Detaylı

AN APPLICATION TO EXAMINE THE RELATIONSHIP BETWEEN REIT INDEX AND SOME FIRM SPECIFIC VARIABLES.

AN APPLICATION TO EXAMINE THE RELATIONSHIP BETWEEN REIT INDEX AND SOME FIRM SPECIFIC VARIABLES. FİRMAYA ÖZGÜ DEĞİŞKENLERLE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI (GYO) GETİRİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİYİ İNCELEMEYE YÖNELİK BİR UYGULAMA 1 Cumhur ŞAHİN Arş. Grv., Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, İİBF, İşletme

Detaylı

LINEAR AND NONLINEAR COINTEGRATION RELATIONSHIP BETWEEN STOCK PRICES AND EXCHANGE RATES IN TURKEY

LINEAR AND NONLINEAR COINTEGRATION RELATIONSHIP BETWEEN STOCK PRICES AND EXCHANGE RATES IN TURKEY TÜRKİYE DE HİSSE SENEDİ FİYATLARI VE DÖVİZ KURU ARASINDA DOĞRUSAL VE DOĞRUSAL OLMAYAN EŞ BÜTÜNLEŞME İLİŞKİSİ Doç.Dr. Bülent DOĞRU Gümüşhane Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü buldogru@gumushane.edu.tr Arş.Gör.Mürşit

Detaylı

TÜRKİYE YE GELEN DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI KONJONKTÜR YÖNLÜ MÜ HAREKET EDİYOR?

TÜRKİYE YE GELEN DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI KONJONKTÜR YÖNLÜ MÜ HAREKET EDİYOR? TÜRKİYE YE GELEN DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI KONJONKTÜR YÖNLÜ MÜ HAREKET EDİYOR? Hayrettin KESGİNGÖZ * Öz Konjonktür yönlü göstergelerinden olan doğrudan yabancı sermaye yatırımları (DYSY) Türkiye

Detaylı

Ekonomik Güven Endeksi İle Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Türkiye Örneği

Ekonomik Güven Endeksi İle Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Türkiye Örneği Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 19/2 (2017) 603-614 Ekonomik Güven Endeksi İle Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Türkiye Örneği Kemal EYÜBOĞLU * Sinem

Detaylı

TÜRKİYE DE SABİT SERMAYE YATIRIMLARININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ:KO- ENTEGRASYON ANALİZİ (1980-2006)

TÜRKİYE DE SABİT SERMAYE YATIRIMLARININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ:KO- ENTEGRASYON ANALİZİ (1980-2006) KMU İİBF Dergisi Yıl:10 Sayı:14 Aralık/2008 TÜRKİYE DE SABİT SERMAYE YATIRIMLARININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ:KO- ENTEGRASYON ANALİZİ (1980-2006) Özet Yusuf BAYRAKTUTAN * İbrahim ARSLAN ** 20.yüzyılda

Detaylı

Türkiye de Ar-Ge, Patent ve Ekonomik Büyüme İlişkisi ( )

Türkiye de Ar-Ge, Patent ve Ekonomik Büyüme İlişkisi ( ) B.E.A. TÜRKİYE DE AR-GE, PATENT VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ (1970-2012) YALOVA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ 127 Türkiye de Ar-Ge, Patent ve Ekonomik Büyüme İlişkisi (1970-2012) Mehmet KARAKAŞ 1* Mehmet ADAK

Detaylı

TÜRKİYE DE BÜTÇE AÇIKLARI VE DIŞ TİCARET AÇIKLARI GERÇEKTEN İKİZ Mİ? KOENTEGRASYON VE NEDENSELLİK BULGULARI. Utku Utkulu (*) Özet

TÜRKİYE DE BÜTÇE AÇIKLARI VE DIŞ TİCARET AÇIKLARI GERÇEKTEN İKİZ Mİ? KOENTEGRASYON VE NEDENSELLİK BULGULARI. Utku Utkulu (*) Özet D.E.Ü.İ.İ.B.F.Dergisi Cilt:18 Sayı:1, Yıl:2003, ss:45-61 TÜRKİYE DE BÜTÇE AÇIKLARI VE DIŞ TİCARET AÇIKLARI GERÇEKTEN İKİZ Mİ? KOENTEGRASYON VE NEDENSELLİK BULGULARI Utku Utkulu (*) Özet Bu makale bütçe

Detaylı

Jell Sınıflandırması: Q 20, Q42, 047, C22

Jell Sınıflandırması: Q 20, Q42, 047, C22 Arş.Gör. Veysel İNAL 1 Doç. Dr. Selim İNANÇLI 2 Arş.Gör. Mustafa ÇALIŞKAN 3 Alternatif Enerjinin Ekonomik Büyümeye Etkisi: Saklı Testi Bu çalışmada Türkiye de GSYH nın yıllık büyümesi ile toplam enerji

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1991 Yüksek Lisans İktisat Bilkent Üniversitesi 1994

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1991 Yüksek Lisans İktisat Bilkent Üniversitesi 1994 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sıdıka Başçı 2. Doğum Tarihi: 1 Ocak 1970 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1991 Yüksek Lisans

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Büyüme, Enflasyon, Kointegrasyon,Granger Nedensellik Analizi

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Büyüme, Enflasyon, Kointegrasyon,Granger Nedensellik Analizi TÜRKĐYE DE ENFLASYON ĐLE GSYĐH ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN KOĐNTEGRASYON YÖNTEMĐYLE ĐNCELENMESĐ * ÖZET Bu çalışmada, Türkiye de enflasyon ile GSYĐH arasındaki ilişki kointegrasyon yöntemi kullanılarak 987:2004:3

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ YIL: 7 * CİLT/VOL.: 7 * SAYI/ISSUE:

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ YIL: 7 * CİLT/VOL.: 7 * SAYI/ISSUE: YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİNDE FİNANSAL GELİŞME VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN ANALİZİ Öz Dilek ŞAHİN Bu çalışmanın amacı finansal gelişme ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi analiz etmektir. Bu kapsamda

Detaylı

TÜRKİYE DE CARİ İŞLEMLER AÇIĞININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: DÖNEMİ

TÜRKİYE DE CARİ İŞLEMLER AÇIĞININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: DÖNEMİ ANADOLU ÜNİVERS İTES İ S OS YAL BİLİMLER DERGİS İ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt/Vol. : 11 - S ayı/no: 3 : 135 148 (2011) TÜRKİYE DE CARİ İŞLEMLER AÇIĞININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN ZAMAN

Detaylı

PETROL FİYAT RİSKİ VE HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ: TÜRKİYE DE ENERJİ SEKTÖRÜ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

PETROL FİYAT RİSKİ VE HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ: TÜRKİYE DE ENERJİ SEKTÖRÜ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 4, 2010 297 PETROL FİYAT RİSKİ VE HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ: TÜRKİYE DE ENERJİ SEKTÖRÜ ÜZERİNDE BİR

Detaylı

TÜRKİYE DE ENFLASYONLA BÜYÜMEYE YÖNELİK YENİ KANITLAR Ali ŞEN* İzzet TAŞAR** Yunus AÇCI***

TÜRKİYE DE ENFLASYONLA BÜYÜMEYE YÖNELİK YENİ KANITLAR Ali ŞEN* İzzet TAŞAR** Yunus AÇCI*** TÜRKİYE DE ENFLASYONLA BÜYÜMEYE YÖNELİK YENİ KANITLAR Ali ŞEN* İzzet TAŞAR** Yunus AÇCI*** ÖZET Bu çalışmada Türkiye de enflasyon oranı ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin Ocak 2005-Kasım 2015 dönemine

Detaylı

Vergi Yükü ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: 1988-2011 Türkiye Örneği

Vergi Yükü ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: 1988-2011 Türkiye Örneği Vergi Yükü ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: 1988-2011 Türkiye Örneği Vergi Yükü ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: 1988-2011 Türkiye Örneği Fatih MANGIR * Hasan Murat ERTUĞRUL ** Özet Bu çalışmada Türkiye de vergi

Detaylı

REEL DÖVİZ KURU İLE DIŞ TİCARET HADDİ VE

REEL DÖVİZ KURU İLE DIŞ TİCARET HADDİ VE REEL DÖVİZ KURU İLE DIŞ TİCARET HADDİ VE BİLEŞE LERİ ARASI DAKİ UZU DÖ EM İLİŞKİ Yrd.Doç.Dr. Hüseyin GÜRBÜZ * Yrd.Doç.Dr. Kamil ÇEKEROL ** ÖZET Bu makalede, döviz kuru değişiklikleri ile ticaret hadleri

Detaylı

REEL ÜCRETLER İLE İSTİHDAM ARASINDAKİ İLİŞKİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ AN ECONOMETRIC ANALYSIS OF RELATIONSHIP BETWEEN REAL WAGES AND EMPLOYMENT

REEL ÜCRETLER İLE İSTİHDAM ARASINDAKİ İLİŞKİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ AN ECONOMETRIC ANALYSIS OF RELATIONSHIP BETWEEN REAL WAGES AND EMPLOYMENT ANADOLU ÜNİVERS İTES İ S OS YAL BİLİMLER DERGİS İ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt/Vol. : 10 - S ayı/no: 2 : 55 70 (2010) REEL ÜCRETLER İLE İSTİHDAM ARASINDAKİ İLİŞKİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ

Detaylı

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5 s Offered in the Undergraduate Program Semester I PUBF 101 PSPA 103 Mathematics for Public Mali Matematik C 3 5 Finance I I Introduction to Social Sosyal Bilimlere Giriş C 3 6 Sciences PSPA 105 Introductionto

Detaylı

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE BİR YATIRIM ARACI OLARAK ALTIN: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE BİR YATIRIM ARACI OLARAK ALTIN: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 1. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ / 8 AĞUSTOS EYLÜL 1 GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE BİR YATIRIM ARACI OLARAK ALTIN: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Yrd. Doç. Dr. Nuraydın TOPÇU * Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY

Detaylı

KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİNİN MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER İLE OLAN ETKİLEŞİMİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİNİN MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER İLE OLAN ETKİLEŞİMİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİNİN MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER İLE OLAN ETKİLEŞİMİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Doç. Dr. Tuba B. Direkçi Gaziantep Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Sinan Kaygusuz Defterdarlık Uzman

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI İLE İSTİHDAM ARASINDAKİ İLİŞKİ: 1989-2011 DÖNEMİ İÇİN TÜRKİYE ÖRNEĞİ

DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI İLE İSTİHDAM ARASINDAKİ İLİŞKİ: 1989-2011 DÖNEMİ İÇİN TÜRKİYE ÖRNEĞİ DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI İLE İSTİHDAM ARASINDAKİ İLİŞKİ: 1989-2011 DÖNEMİ İÇİN TÜRKİYE ÖRNEĞİ Gülbahar Üçler Ahi Evran Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü Yrd. Doç. Dr. gulbahar_boyaci@hotmail.com

Detaylı

Ülke Riski Bileşenlerinin Bankacılık ve Reel Sektör Üzerine Etkileri: Türkiye Örneği, 1993-2015

Ülke Riski Bileşenlerinin Bankacılık ve Reel Sektör Üzerine Etkileri: Türkiye Örneği, 1993-2015 Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi Cilt:19. Sayı:2. Aralık 2015 ss.151-171 Ülke Riski Bileşenlerinin Bankacılık ve Reel Sektör Üzerine Etkileri: Türkiye Örneği, 1993-2015 The Effects of Country Risk Components

Detaylı

MEVDUAT FAİZ ORANLARINDAKİ DEĞİŞKENLİĞİN KREDİ HACMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 1

MEVDUAT FAİZ ORANLARINDAKİ DEĞİŞKENLİĞİN KREDİ HACMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 1 MEVDUAT FAİZ ORANLARINDAKİ DEĞİŞKENLİĞİN KREDİ HACMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 1 Ali BAYRAKDAROĞLU Doç. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Gülşah Coşar AYDIN Özet Bu çalışma, mevduat

Detaylı

AZERBAYCAN DA FĠYATLAR GENEL DÜZEYĠ VE DÖVĠZ KURU ĠLĠġKĠSĠ

AZERBAYCAN DA FĠYATLAR GENEL DÜZEYĠ VE DÖVĠZ KURU ĠLĠġKĠSĠ H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 29, Sayı 1, 2011, s. 1-19 AZERBAYCAN DA FĠYATLAR GENEL DÜZEYĠ VE DÖVĠZ KURU ĠLĠġKĠSĠ Seymur AGHAYEV Öz Çalışmada 1995: 01 2010: 04 dönemine ait aylık

Detaylı

Türkiye de Turizm ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Kısa ve Uzun Dönemli İlişkiler

Türkiye de Turizm ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Kısa ve Uzun Dönemli İlişkiler Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 19, Sayı 1, Bahar: 37-44, 2008, Copyright 2008 anatolia Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2008) Türkiye de Turizm ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Kısa

Detaylı

Ege University Working Papers in Economics 2006 http://www.iibf.ege.edu.tr/economics/tartisma

Ege University Working Papers in Economics 2006 http://www.iibf.ege.edu.tr/economics/tartisma Ege University Working Papers in Economics 2006 http://www.iibf.ege.edu.tr/economics/tartisma YAPISAL KIRILMA ALTINDA PARA TALEBİNİN İSTİKRARI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ A. Nazif Çatık Working Paper No: 06 / December

Detaylı

TÜRKİYE DOĞALGAZ PİYASALARINDA FİYAT BELİRLEME SÜRECİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

TÜRKİYE DOĞALGAZ PİYASALARINDA FİYAT BELİRLEME SÜRECİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER SAKARYA İKTİSAT DERGİSİ CİLT 6, SAYI 2, 207, SS. 4-5 THE SAKARYA JOURNAL OF ECONOMICS, VOLUME 6, NUMBER 2, 207, PP. 4-5 TÜRKİYE DOĞALGAZ PİYASALARINDA FİYAT BELİRLEME SÜRECİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Pınar

Detaylı

YAPISAL KIRILMALARI GÖZ ÖNÜNE ALARAK TÜRK İMALAT SANAYİ EKONOMİK DEĞİŞKENLERİ ARASINDA UZUN DÖNEM İLİŞKİLERİN ARAŞTIRILMASI *

YAPISAL KIRILMALARI GÖZ ÖNÜNE ALARAK TÜRK İMALAT SANAYİ EKONOMİK DEĞİŞKENLERİ ARASINDA UZUN DÖNEM İLİŞKİLERİN ARAŞTIRILMASI * YAPISAL KIRILMALARI GÖZ ÖNÜNE ALARAK TÜRK İMALAT SANAYİ EKONOMİK DEĞİŞKENLERİ ARASINDA UZUN DÖNEM İLİŞKİLERİN ARAŞTIRILMASI * A. Neyran ORHUNBİLGE Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Sayısal

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 2, 2012 1

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 2, 2012 1 C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 2, 2012 1 TÜRKİYE DE KÂĞIT TÜKETİMİ İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK ANALİZİ Ali Rıza SANDALCILAR * Özet Bu çalışmanın

Detaylı

REEL DÖVİZ KURU İLE İHRACAT ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ( )

REEL DÖVİZ KURU İLE İHRACAT ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ( ) REEL DÖVİZ KURU İLE İHRACAT ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1997-2015) Yasemin YURTOĞLU Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü Doktora Öğrencisi yaseminyurtoglu@hotmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MUHİTTİN KAPLAN Doğum Tarihi: 16 ARALIK 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İKTİSAT (İNG) MARMARA ÜNİVERSİTESİ 1992 Y. Lisans

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 37 Temmuz 2013

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 37 Temmuz 2013 TÜRKİYE DE SAĞLIK-EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ Şadan ÇALIŞKAN Doç. Dr., Uşak Üniversitesi, İİBF İktisat Bölümü, sadan.caliskan@usak.edu.tr Mustafa KARABACAK Arş. Gör., Uşak Üniversitesi, İİBF İktisat Bölümü,

Detaylı

Ekonometri ve İstatistik Sayı: TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ İSTİHDAMSIZ BÜYÜMENİN EKONOMETRİK ANALİZİ * Ömür URAS **

Ekonometri ve İstatistik Sayı: TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ İSTİHDAMSIZ BÜYÜMENİN EKONOMETRİK ANALİZİ * Ömür URAS ** Ekonometri ve İstatistik Sayı:24 2016 94-108 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ İSTİHDAMSIZ BÜYÜMENİN EKONOMETRİK ANALİZİ * Ömür URAS ** Özet

Detaylı

İktisadi Büyüme ve Kamu Harcamaları Arasındaki Nedensellik İlişkisi

İktisadi Büyüme ve Kamu Harcamaları Arasındaki Nedensellik İlişkisi İktisadi Büyüme ve Kamu Harcamaları Arasındaki Nedensellik İlişkisi Doç. Dr. Murat Nişancı mnisanci@erzincan.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Metin Uçar mucar24@yahoo.com Yrd. Doç. Dr. İlyas Karabıyık ikarabiyik@erzincan.edu.tr

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA HESAPLANAN ENDEKSLER ARASI İLİŞKİLER

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA HESAPLANAN ENDEKSLER ARASI İLİŞKİLER İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA HESAPLANAN ENDEKSLER ARASI İLİŞKİLER INTRA-INDEX CORRELATIONS CALCULATED IN ISTANBUL STOCK EXCHANGE Bekir ELMAS * Öz Hisse senedi endeksleri, borsada işlem gören hisse

Detaylı

Gelir, İşsizlik ve Suç: Türkiye Üzerine Bir İnceleme *

Gelir, İşsizlik ve Suç: Türkiye Üzerine Bir İnceleme * Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 27 Cilt: 44 Sayı:513 M. V. PAZARLIOĞLU - T. TURGUTLU 63 Gelir, İşsizlik ve Suç: Türkiye Üzerine Bir İnceleme * M. Vedat PAZARLIOĞLU 1 Timur TURGUTLU 2 1 Özet Suçun nedenleri,

Detaylı

CARİ İŞLEMLER DENGESİ VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ( )

CARİ İŞLEMLER DENGESİ VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ( ) The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/jasss3676 Number: 51, p. 539-548, Autumn III 2016 Yayın Süreci Yayın Geliş Tarihi

Detaylı

2001 ve 2008 Yılında Oluşan Krizlerin Faktör Analizi ile Açıklanması

2001 ve 2008 Yılında Oluşan Krizlerin Faktör Analizi ile Açıklanması 2001 ve 2008 Yılında Oluşan Krizlerin Faktör Analizi ile Açıklanması Mahmut YARDIMCIOĞLU Özet Genel anlamda krizler ekonominin olağan bir parçası haline gelmiştir. Sıklıkla görülen bu krizlerin istatistiksel

Detaylı