TÜRKİYE'DE YURTİÇİ YATIRIM ve YURTİÇİ TASARRUF ORANLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE'DE YURTİÇİ YATIRIM ve YURTİÇİ TASARRUF ORANLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ"

Transkript

1 Ekonomik Yaklaşım, Cilt: 16, Sayı: 56, ss TÜRKİYE'DE YURTİÇİ YATIRIM ve YURTİÇİ TASARRUF ORANLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ ABSTRACT Nasip BOLATOGLU* If there is a strong relationship between domestic investment and domestic saving rates, the policies that stimulate domestic saving will in turn increase the growth rate, via the increase in investment. However if there is not a strong relationship between these variables, such policies will not be so effective on the investment. Feldstein and Horioka (1980) argued that the relationship between domestic investment and domestic saving rates is related with the international capital mobility and thus caused the rise of a puzzle in the economic literature. In this study the long run relationship between domestic investment and domestic saving rates in Turkey is investigated and Pesaran et al. (200!) cointegration method is usedin the empirical analysis; GiRiŞ Yaklaşık son yirmibeş yılı kapsayan bir dönem içerisinde yer alan iktisat literatürü incelendiği taktirde, yurtiçi tasarruflar ile yurtiçi yatınmlar arasındaki ilişkinin ampirik boyutu üzerine yoğun bir tartışma olduğu gözlenmektedir. Zira her iki değişken arasında uzun dönemli güçlü bir ilişki varsa, tasarruflan harekete geçiren iktisadi politikalar aracılığıyla (örneğin vergi indirimine, gidilerek genişleyici bir maliye politikası yoluyla) yatırımlan artırmak mümkün olacaktır. Bu da ekonomik büyüme üzerinde olumlu etkilerde bulunacaktır. 1 Dr., Hacettepe Üniversitesi, İktisat Bölümü Öğretim Görevlisi. 1 Schmidt (2003) tarafından da belirtildiği üzere, ikti~di politikalar aracılığıyla tasarrufların harekete geçirilmesi sonucunda yatırımların artması, yurtiçi yatırımlar ile tasarruflar arasındaki ilişkide yatırımların endojen olmasına bağlıdır. Aksi taktirde uygulanan politika yatırımlar üzerine etkin bir şekilde yansımayabilecektir.

2 20 ll.a ~m~a=s~w~b~o~l=a~w~ğ~fu Ancak yatırımlar ile tasarruflar arasında güçlü bir ilişkinin varlığı durumunda geçerliliğini koroyabilecek olan bu tür politika uygulamaları, böyle bir ilişkinin zayıf olduğu, hatta koptuğu bir durumda ise önemini yitirecektir. Nitekim literatürde yer alan tartışma konusu esas olarak iki sorunun cevaplandırılması üzerinde odaklanmaktadır: Yurtiçi tasarruflar ile yurtiçi yatırımlar arasında uzun dönemli bir ilişki var mıdır? Eğer böyle bir ilişki varsa, ne derece güçlüdür ve iktisadi açıdan ne anlama gelmektedir? Literatür yukarıda ele alınan sorular çerçevesinde incelendiği taktirde, bütün çalışmalarda ortak referans noktası olarak gösterilen Feldstein ve Horioka (1980) çalışmasına ulaşılmaktadır. Söz konusu çalışma yatırım-tasarruf ilişkisini ilk olarak ortaya koyması sebebiyle önem kazanmaktadır. Nitekim Feldstein ve Horioka (1980) 16 OECD ülkesine uyguladıkları ampirik analiz sonucunda, yurtiçi yatırım oranı ile yurtiçi tasarruf oranı arasında güçlü bir ilişki bulmuşlardır. Diğer bir ifadeyle, ele aldıklan OECD ülkelerinde, yurtiçi yatırımlardaki değişimierin yurtiçi tasarruflardaki değişimlere çok duyarlı olduğu sonucuna varmışlardır. Elde ettikleri bu sonucu ise ülkeler arasında sermaye hareketliliğinin zayıf olduğu şeklinde yorumlamışlardır. Zira kapalı bir ekonomide yatırımlar yurtiçi tasarruflar yoluyla finanse edilmek zorundadır ki, bu da değişkenler arasında güçlü bir ilişki olduğu anlamına gelmektedir. Açık bir ekonomide ve uluslararası sermaye hareketliliğinin arttığı bir ortamda ise, bu bağ zayıf olacak, hatta kopacaktır. 2 Feldstein ve Horioka (1980) tarafından ortaya koyulmuş olan bu sonuç tartışmanın tetiklenmesine yol açmıştır. Zira iktisatçılar arasında kabul gören ortak bir görüşe göre, özellikle 1970 sonrası dönemde sanayileşmiş ülkelerin başını çektiği birçok ülkede, yurtiçi ve uluslararası finans piyasalarında gerçekleşen düzenlemeler sonucunda finansal entegrasyon sürecinin hızlandığı gözlenmektedir. Dolayısıyla serbest döviz kuru uygulamalarından bu yana finansal entegrasyonun yüksek olması ve giderek de artmakta olmasından dolayı, uluslararası sermaye hareketliliğinin de yüksek olduğu varsayılmaktadır. Ancak sanayileşmiş ve gelişmekte olan birçok ülkelere, farklı birçok dönem aralığında, değişik ekonometrik teknikler kullanılarak yapılmış olan çalışmalarda elde edilmiş olan ampirik sonuçlar, Feldstein ve Horioka (1980) 2 Diğer bir ifadeyle, eğer sermayenin mobilite derecesi zayıfsa yurtiçi tasarrufları harekete geçiren politikalar yurtiçi yatırımları da artıracaktır. Ancak eğer sermaye hareketliliği yüksekse, bu tür politikalar yurtiçi yatırım düzeyine çok düşük bir etki yaparak ya da herhangi bir etkide bulunmadan sermayenin uluslararası piyasalara akışım hızlandıracaktır.

3 bulgularını çürütememiştir. 3 İşte bu husus, literatüre "Feldstein-Horioka paradoksu" (Feldstein-Horioka puzzle) olarak geçmiştir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye için yurtiçi yatırım oranı ile yurtiçi tasarruf oranı arasındaki uzun dönem ilişkisinin ampirik açıdan test edilmesidir. Bu çerçeve doğrultusunda, çalışmanın birinci bölümünde Feldstein ve Horioka (1980) çalışmasının bir özeti yapılarak Feldstein-Horioka paradoksuna kısaca değinilecektir. İkinci bölümde Türkiye için yurtiçi yatınm oranı ile yurtiçi tasarruf oranı arasındaki uzun dönemli ilişkinin bir analizi yapılacaktır. Son bölümde ise elde edilmiş olan bulgular değerlendirilecektir FELDSTEIN-HORIOKA PARADOKSU Feldstein ve Horioka (1980) tarafından ortaya koyulan teorik yaklaşıma göre yatınmlar ile tasarruflar arasındaki ilişkinin gücü sermaye hareketliliği derecesinin bir göstergesidir. Feldstein ve Horioka (1980) yaklaşımını aşağıdaki model ortaya koymaktır: Burada I yurtiçi yatırımların gayri safi yurtiçi hasılaya oranını, (1) S yurtiçi tasarrufların gayri safi yurtiçi hasılaya oranını temsil etmektedir. Buna göre eğer sermayenin mobilite derecesi güçlü ise, yatırım oranı ile tasarruf oranı arasındaki uzun dönemli ilişki zayıf olacaktır. Hatta sermaye tam hareketli ise, yatınm oranı ile tasarruf oranı arasında herhangi bir ilişki olmayacaktır. Açık ekonomiler için geçerli olabilecek olan bu durum, yurtiçi yatınmların uluslararası sermaye piyasaları aracılığıyla finanse edilmesinin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır, çünkü yurtiçi tasarruflar uluslararası düzeyde en yüksek getiriye doğru yönelecektir. Dolayısıyla da yatınmlar ile tasarruflar arasındaki ilişki kaybolacaktır. Eğer uluslararası sermaye hareketliliği üzerinde belirgin kısıtlamalar var ise, yatırım oranı ile tasarruf oranı arasındaki ilişki güçlü olacaktır. Hatta kapalı ekonomilerin olduğu bir ortamda, yatırım oranı ile tasarruf oranı arasında birebir ilişki söz konusu olacaktır. Sermaye hareketliliğinin olmaması ya da zayıf olması, tasarrufların yurtiçinde değerlendirilme zorunluluğundan dolayı, yatırım ile tasarruf arasında güçlü bir ilişki ortaya koyacaktır. 3 Örneğin bakınız Feldstein (1983}, Murphy (1984), Penati ve Dooley (1984), Obstfeld (1986), Dooley vd. (1987), Miller (1988), Feldstein ve Bacchetta (1989), Golub (1990), Tesar (1991 ve 1993), Baxter ve Cnıcini (1993}, Bodrnan (1995), Coakley vd. (1996), Jansen (1996).

4 22.II. ~M~a~s~w~B~ol~a~w~ğ~lu Yukandaki açıklamalar ampirik çerçevede ele alınacak olursa, (1) no'lu denklemde yer alan fj katsayısının tahmin değeri önem kazanmaktadır. 4 Yatırım- tasarruf ilişkisi ne kadar zayıf ise, katsayı sıfır değerine o kadar yakın olacaktır. Ancak ilişki güçlendikçe katsayı 1 değerine doğru gidecektir. Nitekim Feldstein ve Horioka (1980) 16 OECD ülkesi için dönemine ait regresyon analizi sonucunda, 13=1 hipotezini reddedememiştir. Diğer bir ifadeyle, yurtiçi yatırım oranı ile yurtiçi tasarruf oranı arasında güçlü bir ilişki bulmuş ve sermayenin hareketli olmadığı sonucuna varmıştır. Dolayısıyla 13 katsayısı uluslararası sermaye hareketliliğinin bir ölçütü olarak yorumlanmıştır. Feldstein ve Horioka (1980) tarafından yukarıda elde edilmiş olan bulgular ülkeler arasındaki finansal entegrasyon ve açıklık derecesi üzerine bir tartışmanın doğmasına neden olmuştur. Zira özellikle sanayileşmiş ülkelerde sermaye piyasalannın oldukça entegre olduğu görüşü bu sonuçlara ciddi bir şüphe ile yaklaşılmasını sağlamıştır. Böylece OECD ülkelerinin başını çektiği birçok değişik ülke için, çeşitli dönem aralıklarında, değişik ekonometrik yöntemler kullanılarak birçok çalışma yapılmıştır. Feldstein (1983), Feldstein ve Horioka (1980) çalışmasındaki dönem aralığını dönemine genişletiniş ve benzer sonuçlara ulaşmıştır. Ayrıca Dooley vd. (1987) ile Feldstein ve Bacchetta (1989) hem sanayileşmiş hem de gelişmekte olan ülkeler için yapmış oldukları analizde, yine Feldstein ve Horioka (1980) sonuçlarını destekleyen bulgular elde etınişlerdir. 5 Ayrıca Murphy (1984), Obstfeld ~986), Miller (1988), Tesar (1991), Bodman (1995), Coakley vd. (1996) ve Jansen (1996) yatırım ve tasarruf oranlan arasında yine güçlü ilişki bulmuşlardır. Literatür incelendiği taktirde çalışmalann büyük bir çoğunluğunda yatırım ve tasarruf oranları arasında güçlü ilişkiler bulunduğu gözlenmektedir. Ancak bu şekilde elde edilmiş olan bütün sonuçlar, Feldstein ve Horioka (1980) çalışmasını destekler anlamına gelmemektedir. Nitekim Murphy (1984), Baxter ve Crucini (1993) ve Jansen (1996), Feldstein ve Horioka (1980) çalışmasını eleştirmiş ve seriler arasında tahmin edilen korelasyonun örnek seçimine duyarlı 4 Literatürde ~ "alıkonulan tasarruf katsayısı" (saving retention coeffıcient) olarak adlandırılmaktadır. 5 Feldstein ve Bacchetta (1989) ile Tesar (1991) 23 OECD ülkesini ele almış ve 1960~ 1986 döneminin analizini yapmıştır. İki çalışma arasındaki fark ise Tesar ( 1991) net tasarruf ve yatırım oranları değerini kullanmıştır. Dooley vd. (1987) ise dönemini ele almış ve analizinde dönem aralığını 1974 öncesi ve sonrası şeklinde ikiye ayımuş tır.

5 olduğunu ileri sürmüşlerdir. ilişkinin güçlü çıkabileceğini vurgulamışlardır. 23 Diğer bir ifadeyle büyük ülke etkisinden dolayı, Murphy ( 1984), gayri safi milli hasıla bazında ele alındığında, fj katsayısının ülke büyüklüğüne duyarlı olduğunu belirtmiş ve bu nedenden dolayı Feldstein ve Horioka (1980) bulgularının genellenemez olduğunu ileri sürmüştür. Ayrıca küçük ekonomilerio dünya faiz oranlarını ve fıyatları etkileme gücü bulunmadığını, ancak güçlü ekonomiterin bu özelliğinin olduğunu vurgulamıştır. Dolayısıyla sermayenin tam hareketliliği durumunda bile, tasarruf yatırım ilişkisinin 1 değerine doğru yaklaşacağını ifade etmiştir. 6 Nitekim yapmış olduğu analizde 17 OECD ülkesini ele almış ve bunları 1 O tane~ küçük 7 tane de büyük ülke olmak üzere iki gruba ayırmıştır. Analiz sonucunda küçük ülkelerdeki ilişkinin büyük ülkelerdekine göre daha küçük çıktığı sonucuna varmıştır. Harberger (1980) ise güçlü ekonomilerio yatırım projelerinin büyük bir kısmını yurtiçi tasarruflardan finanse etmekte olduğunu, dolayısıyla dışarıdan borçlanmaya çok da fazla ihtiyaç duymadığını belirtmiştir. Ayrıca Baxter ve Crucini (1993) güçlü ekonomiterin dünya faiz oranları üzerinde önemli bir etkiye sahip olmasından dolayı, değişkenler arasındaki yüksek korelasyonun yüksek sermaye hareketliliği anlamına gelebileceğini ortaya koymuştur. Bir diğer çalışmada ise Sachsida ve Caetano (2000) fj katsayısının yurtiçi tasarruflar ile dış tasarruflar arasındaki ikame ilişkisini temsil etmekte olduğunu vurgulamıştır. Yukarıdaki tartışmalardan da görülmektedir ki, yurtiçi yatırımlar ile tasarruflar arasındaki uzun dönemli ilişkiyi temsil eden fj katsayısı üzerine elde edilen sonuçlar, sermayenin uluslararası hareketliliği bağlamında, Feldstein ve Horioka Cl 980) bulgularını netleştirememiştir. Bu da literatüre Feldstein Horioka paradoksu olarak geçmiştir. Ancak son yıllarda oldukça kabul görmekte olan yeni bir görüş ise, (1) no'lu denklemdeki fj katsayısının sermayenin hareketlilik derecesini değil, cari işlemler açığının sürdürülebilirliğini temsil ettiği iddiasıdır. Tesar (1991), Husted (1992), Coakley vd. (1996), Jancen (1996), Jansen ve Schulze (1996) ve Moreno (1997) yatırımlar ile tasarruflar arasında uzun dönemli güçlü bir ilişkinin varlığının, sermayenin uluslararası hareketliliği konusundan çok, cari işlemler açığının sürdürülebilirliği ile alakah olduğunu ileri sürmüşlerdir. Nitekim yatırımlar ile tasarruflar arasındaki fark cari işlemler dengesini vermektedir. Eğer her iki değişken 1(1) yapısında ise, aralarındaki farkın durağan olması, değişkenler arasında bir eşbütünleşme ilişkisini ortaya 6 Murphy (1984) Feldstein ve Horioka (1980) analizinde kullanılmış olan örnekten büyük ülkelerin çıkanlması durumunda söz konusu ilişkinin daha zayıf çıkacağını ileri sürnıüştür. Dolayısıyla Feldstein ve Horioka (1980) çalışmasında elde edilen sonucun düşük sermaye hareketliliğini değil, büyük ülke etkisini yansıttığını belirtmiştir.

6 24 -~~ ~M~a~s~w~B~ol~a~w~ğ~lu koyacaktır. Dolayısıyla yatırımlar ile tasarruflar arasındaki birim katsayılı bir eşbütünleşme ilişkisi, cari işlemler açığının durağan olması anlamına gelecektir. Cari işlemler açığının durağan olması ise, söz konusu açığın sürdürülebilirliğini temsil etmektedir. Buraya kadar özetlenmiş olan tüm görüşlerden anlaşılmaktadır ki, konunun ele alınan bütün yönlerinde ortak olan nokta p katsayısının anlamlılığı üzerinde yoğunlaşmaktadır. 2. AMPiRiK SONUÇLAR Yukanda yapılmış olan açıklamalar çerçevesinde, yatınmlar ile tasarruflar arasındaki uzun dönemli ilişkinin belidenebilmesi amacıyla, (1) no'lu denklemin tahmin edilmesi gerekmektedir. Bu da yurtiçi yatınm oranı ile yurtiçi tasarruf oranı arasında bir eşbütünleşme ilişkisinin var olup olmadığının belirlenmesi anlamına gelmektedir. Dolayısıyla bu bölümde seriler arasındaki eşbütünleşme ilişkisi araştınlacaktır. Ancak ilk olarak serilerin betimsel istatistik özellikleri incelenecektir. Ayrıca analiz dönemini kapsayan yıllık verilerle yapılacak olup, Türkiye ekonomisi için yatınm oranı ve tasarruf oranı serileri OECD Yıllık Ulusal Hesaplar veri, tabanınından elde edilmiştir. Gayri safi yurtiçi hasılanın bir oranı olarak yatınm ve tasarruf serilerine ait betimsel istatistikler Tablo 1 'de verilmiştir. Tablodan görüldüğü gibi, örnek dönemi boyunca yatınm oranının yıllık ortalaması standart sapma ile yaklaşık 0.22 değerinde ve tasarruf oranının yıllık ortalaması standart sapma ile yaklaşık 0.19 değerinde gerçekleşmiştir. Standart sapma değerlerinin düşük olması, serilerin örnek döneminde fazla değişkenlik sergilemedikleri şeklinde yorumlanabilir. Tasarruf oranı için daha belirgin olmakla beraber, serilere ait minimum ve maksimum değerler arasındaki farklılığın yüksek olmaması da, benzer şekilde, yatınm ve tasarruf oranlan açısından çok büyük salınımların söz konusu olmadığına dair bir gösterge niteliğindedir. Çarpıklık değerinin yatırım oranı serisi için negatif olması sola çarpık; tasarruf oranı için pozitif olması ise sağa çarpık dağılıma sahip olduklarını göstermektedir. Ancak değerlerin sıfıra oldukça yakın olması, serilerdeki çarpıklığın belirgin olmadığı şeklinde yorumlana bilir. Basıklık değerinin yatınm oranı için 3 'ten küçük olması, serinin kısa kuyruklu; tasarruf oranı için 3 'ten büyük olması, serinin uzun kuyruklu olduğu anlamına gelmektedir. Jarque-Bera test istatistiği ve olasılık değerleri serllerin normal dağılımlı olduğu şeklindeki boş hipotezin reddedilemeyeceğini göstermektedir.

7 25 Tablo 1: Serilerin Betimsel İstatistik Özellikleri s Ortalama Medyan Maksimum Minimum Standart sapma Çarpıklık Basıklık Jarque-Bera Olasılık Yatırım ve tasarruf oranları arasındaki uzun dönemli ilişkinin var olup olmadığının belirlenebilmesi amacıyla, serilere ilk olarak birim kök testleri uygulanmıştır. ADF (Dickey ve Fuller, 1981), PP (Phillips ve Perron, 1988) ve KPSS (Kwiatkowski vd., 1992) tekniklerinin kullanıldığı birim kök test sonuçları Tablo 2'de verilmiştir. Birim kök analizlerinde geleneksel olarak kullanılmakta olan ADF ve PP testlerinin yanısıra, KPSS yönteminin de tercih edilmiş olmasının önemli bir nedeni, her iki test için de boş hipotezlerin farklı olmasıdır. 7 Bu da test sonuçlarının güvenilirliğini artırmaktadır. Ayrıca ADF birim kök testinde parantez içerisinde yer alan ifadeler p-değerlerini (MacKinnon, 1 994) temsil etmektedir. ı s Tablo 2: Yurtiçi Yatırım ve TasarrufOranları İçin Birim Kök Test Sonuçları Test Yöntemi ADF' pp KPSS" (0.0781) (0.0709) (0.3400) (0.2659) ~ı (0.0000) (0.0000) ~s (o.ooooı (o.ooooı o.1154 ADF için eklenmiş terimierin gecikmeleri AIC kriterine göre belirlenmiştir. KPSS testinde sabit ve trend değişkenler durumunda %5 ve %1 anlamlılık düzeylerindeki kritik değerler, sırasıyla ve dır. Sabit değişken durumunda %5 ve %1 anlamlılık düzeylerindeki kritik değerler, sırasıyla ve dur. Serilerin birim kök testlerinde sabit ve trend değişkenler kullanılmıştır. Farkların birim kök testlerinde sabit değişken kullanılmıştır. 7 ADF için boş hipotez, H0 : Seri birim kök içermektedir ve KPSS için boş hipotez, H 0 : Seri durağandır şeklindedir.

8 26. II. ~M~a~s~w~B~o~l~a~w~ğ~m Tablo 2 'nin ilk iki satırı incelenecek olursa, gerek yatırım oranı gerekse de tasarruf oranı için ADF ve PP testlerinde birim kökün reddedilemediği görülmektedir. Ancak yatınm oranı için her iki testte de elde edilen sonuçların kritik değerlere yakın olduğu gözlenmektedir. Bununla birlikte KPSS testinde her iki seri için de durağanlığın reddedilemediği görülmektedir. Dolayısıyla da serilerin birim kök taşıyıp taşımadığı belirsizlik içermektedir. Tablo 2'nin son iki satırı incelenecek olursa, gerek yatırım oranının birinci farkı gerekse de tasarruf oranının birinci farkı için ADF ve PP testlerinde birim kökün reddedildiği görülmektedir. Ayrıca tasarruf oranının birinci farkı için, KPSS testinde durağanlığın reddedilemediği görülmektedir. Dolayısıyla tasarruf oranının birinci farkının durağan olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Ancak yatırım oranının birinci farkı için %5 anlamlılık düzeyindeki test sonuçları yine bir belirsizlik içermektedir. Nitekim ADF ve PP testlerinde birim kökün reddedilmesine rağmen, KPSS testinde %5 anlamlılık düzeyi için durağanlığın reddedildi ği, %1 anlamlılık düzeyi ıçın durağanlığın reddedilemediği gözlenmektedir. Bununla birlikte yatırım oranının birinci farkı için KPSS testinde elde edilmiş olan sonucun %5 anlamlılık düzeyindeki kritik değere çok yakın olduğu görülmektedir. Her ne kadar yatırım oranının birinci farkının birim kök taşıyıp taşımadığı belirsizlik içerse de, söz konusu serinin durağan olduğu kabulünü yapmak da mümkün gözükmektedir. ' Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, birim kök testleri sonrasında her iki serinin yapısı hakkında kesin bir sonuç ortaya koymak mümkün gözükmemektedir. Ancak Tablo 2 tekrar incelenecek olursa, gerek yatırım oranı gerekse de tasarruf oranı serilerinin yapılan testlere aynı doğrultuda cevap verdiği sonucunu çıkarmak mümkündür. Diğer bir ifadeyle, her iki seri için de ADF ve PP testlerinde birim kök, KPSS testinde ise durağanlık reddedilememektedir. Bu durum her iki serinin de ya I(O) ya da I(l) yapısında olduğu yorumunu yapmayı mümkün kılmaktadır. Dolayısıyla bu durum bir aşama daha ileri giderek, Engle ve Granger (1987) iki aşamalı eşbütünleşme testini uygulamayı mümkün kılmaktadır. 8 8 Yatırım ve tasarruf değişkenlerinin GSMH'ye oranlarının birim kök test sonuçları söz konusu yorumları değiştirmemektedir. Nitekim GSMH'ye oranların test sonuçları I için ADF: (0.0725), PP: (0.0652), KPSS: ; S için ADF: (0.3443), PP: (0.2684), KPSS: O. 1038; lll için ADF: (0.0000), PP: (0.0000), KPSS: ; lls için ADF: (0.0000), PP: (0.0000), KPSS: şeklinde elde edilmiştir.

9 27 Tablo 3: Engle-Granger Eşbütünleşme Test Sonuçları Bağımlı Değişken ADF' pp KPSS (0.0123) (0.0218) s (0.1602) (0.1503) " ADF için eklenmiş terimierin gecikmeleri AIC kriterine göre belirlenmiştir. KPSS için %5 ve %ı anlamlılık düzeylerinde kritik değerler, sırasıyla O. ı 46 ve 0.2ı6 dır. Her iki testte de sabit ve trend değişkenler kullanılmıştır. Engle-Granger eşbütünleşme test sonuçları Tablo 3'de verilmiştir. Tablo 3 'ün ilk satırı incelenecek olursa, yatırım oranı bağımlı değişken alındığında, hata terimlerine uygulanan ADF ve PP testlerinde birim kökün reddedildiği, bunun yanında KPSS testinde durağanlığın reddedilemediği görülmektedir. Dolayısıyla yatırım oranı bağımlı değişken iken, hata terimlerinin durağan olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Tablo 3 'ün ikinci satırı incelenecek olursa, tasarruf oranı bağımlı değişken alındığında, ADF ve PP testlerinde birim kökün reddedilemediği, KPSS testinde ise durağanlığın reddedilemediği görülmektedir. Dolayısıyla tasarruf oranı bağımlı değişken iken, hata terimlerinin birim kök taşıyıp taşımadığı yine bir belirsizlik içermektedir. Görülmektedir ki, gerek birim kök testleri sonucunda gerekse de Engle Granger iki aşamalı eşbütünleşme testi sonucunda yukarıda çıkan belirsizlikler, bu aşamadan sonra seriler arasındaki eşbütünleşme ilişkisinin geleneksel yöntemlerle analizini imkansız hale getirmektedir. 9 Zira değişkenierin l(l) ya da I(O) yapısında olup olmadığının kesin olarak belirlenemediği bir ortamda bu tür yöntemleri uygulamak hatalı sonuçlar ortaya koyabilecektir. 10 Ancak Pesaran vd. (200 1) tarafından geliştirilmiş olan yeni bir yöntem bu tür belirsizlik ortamında dahi seriler arasındaki uzun dönemli ilişkinin test edilebilmesini 9 Yatırım ve tasarruf değişkenlerinin GSMH'ye oranlarının Engle-Granger test sonuçları söz konusu yorumları değiştirmemektedir. Nitekim GSMH'ye oranların test sonuçları yatırım oranı bağımlı değişken alındığında ADF: (O.Oı06), PP: (0.0180), KPSS: ; tasarruf oranı bağımlı değişken alındığında ADF: (0.1645), PP: (0.1537), KPSS: şeklinde elde edilmiştir. 10 Örneğin Johansen (199ı) eşbütünleşme testi değişkenierin I(l) yapısında olmasını gerektirmektedir.

10 ~M~a~s~m~B~o~l~a~w~ğ~lu mümkün kılmakta ve yatırım oranı ile tasarruf oranı arasındaki eşbütünleşme 11 analizinin yapılabilmesi için ideal bir ortam oluşturmaktadır. Pesaran eşbütünleşme yönteminin önemli bir özelliği, analizde ele alınan değişkenierin I(l) ya da I(O) yapısında olup olmadığını hesaba katmadan, değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkinin varlığının test edilebilmesidir. Pesaran eşbütünleşme yöntemi p-1 p-1 Mı = ao +aıt+ Pılı-ı + PıSı-ı + Llf'iMı-i + LtPiô.Sı-i +u ı (2) i=l i=o şeklindeki hata düzeltme modelinin tahminine ve değişkenierin gecikme seviyelerinin anlamlı olup olmadığının test edilmesine dayanmaktadır. Yöntem iki temel aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşama (2) no'lu denklemde yer alan fark değişkenlerinin maksimum gecikme değerlerinin doğru bir şekilde belirlenmesinden oluşmaktadır. Nitekim çalışmamızda. AIC ve SBC değerlerinin belirlenmesinin yanında, seri otokorelasyon için yapılan LM testleri sonucundap değeri 1 olarak belirlenmiştir. İkinci aşama ise F vet istatistiklerini kapsamaktadır. F istatistiği (2) no'lu modele dahil edilmiş olan değişkenierin gecikmelerinin anlamlılığını test etmektedir. Daha genel anlamda ise, değişkenler arasında eşbütünleşme olup olmadığının belirlenınesini içermektedir. Ancak F istatistiğine ait olan "değişkenler arasında hiçbir seviye ilişkisi yoktur" boş hipotezinde elde edilen sonuçlar standart değildir. Bu amaçla Pesaran ve diğerleri (2001) F istatistiği için asimtotik kritik değer sınırları belirlemiştir. 12 Eğer istatistik sonuçları üst kritik değer sınırını geçerse, değişkenler arasında (1) no'lu eşitlikteki gibi, uzun dönemli bir ilişki olduğu sonucuna varılmaktadır. Ancak eğer istatistik sonuçları alt kritik değer sınırının altındaysa, eşbütünleşme yoktur boş hipotezi reddedilememektedir. t istatistiği ise endojen değişkenin gecikmesinin anlamlılığını test etmekte olup, Banerjee vd. (1998) yöntemine uygunluğu açısından önerilmiştir. Ancak F istatistik sonuçlarında olduğu gibi, t istatistik sonuçları da standart değildir. Bu amaçla Pesaran eşbütünleşme yönteminde t istatistiği için de ayrıca asimtotik kritik değer sınırları belirlenmiştir Çalışmamn bu aşamasından itibaren Pesaran vd. (200 1) tarafından ortaya koyulmuş olan test yöntemi "Pesaran eşbütünleşme yöntemi" olarak adlandırılacaktır. 12 F istatistiğinin kritik değer sırurları için bakımz Pesaran vd. (2001) Tablo CI. 13 t istatistiğinin kritik değer sınırları için bakınız Pesaran vd. (200 1) Tablo Cil.

11 Pesaran eşbütünleşme yöntemi test sonuçları Tablo 4'de verilmiştir. Tablo 4 'ün ilk sütunu incelenecek olursa, yatırım oranı ile tasarruf oranı arasında eşbütünleşmenin olmadığı hipotezi %5 anlamlılık düzeyinde reddedilmektedir. Ayrıca ikinci sütunda yer alan t istatistiği F istatistik sonucunu destekler nitelikte çıkmıştır. Zira ~ 1 =0 boş hipotezi %5 anlamlılık düzeyinde reddedilmektedir. Dolayısıyla değişkenler arasında (1) no 'lu eşitlikteki gibi uzun dönemli bir ilişkinin var olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Katsayılar tahmin edilmiş ve Tablo 4 'ün son iki sütununda verilmiştir. Değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkiyi temsil eden fj katsayısının tahmin değeri ise 0.52 olarak belirlenmiştir. 14 Bu bulgunun Türkiye ekonomisi açısından önem taşıyan iki boyutu bulunmaktadır. Birincisi yurtiçi tasarrufların yurtiçi yatırımlar üzerinde uzun dönemli bir etkisinin varlığının tespit edilmiş olmasıdır. İkincisi ise, söz konusu değişkenler arasındaki ilişkinin, "sermaye hareketliliğinin bulunmadığı" sonucuna ulaşılmasını anlamlı olmaktan çıkaracak derecede zayıf olmasıdır. Dolayısıyla: Türkiye'de yurtiçi yatırımlar bir ölçüde yurtiçi tasarruftarla finanse edilmekteyse de, yabancı tasarruflara da ihtiyaç duyulduğu söylenebilir. Tablo 4: Pesaran Eşbütünleşme Yöntemi Test Sonuçlarıa 29 F-istatistiğib ı -istatistiğic (0.0229) 0.52 (0.1184) a Testlere sabit ve trend değişkenler dahil edilmiştir. Parantez içerisindeki ifadeler standart hatalan temsil etmektedir. b F istatistiği için %5 ve %1 anlamlılık düzeylerinde üst kritik değerler, sırasıyla 7.30 ve 9.63 tür. ct istatistiği için %5 ve %1 anlamlılık düzeylerinde üst kritik değerler, sırasıyla ve dır. SONUÇ Çalışmada Türkiye için yurtiçi yatırım oranı ile yurtiçi tasarruf 0ranı arasında, Feldstein ve Horioka (1980) bulgularıyla tutarlı biçimd.e, uzun dönemli bir ilişkinin var olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ancak yapılan analiz sonucunda söz konusu ilişkinin birebir olmadığı bulunmuştur. Türkiye'nin özellikle 1980 sonrası dönemde, finansal serbestleşme yoluyla uluslararası 14 Yatırım ve tasarruf değişkenlerinin GSMH'ye oranlarının Pesaran eşbütünleşme test sonuçlan söz konusu yorumları değiştirırıemektedir. Nitekim GSMH'ye orarıj.arın test sonuçları F-istatistiği: , t-istatistiği: , a = (0.0228), ~ = 0.53 (0.1193) şeklinde elde edilmiştir.

12 30.II. ~M~a~s~~~B~o~la~w~g~~z~u entegrasyona hızla dahil olma süreemın yanında, gelişmekte olan bir ülke konumunda olması, söz konusu değişkenler arasında büyük ülke ekonomilerine nazaran daha zayıfbir ilişkinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Yurtiçi tasarruf ve yurtiçi yatınm ilişkisinin birebir çıkmamış olması, Feldstein ve Horioka (1980) tarafından sermaye hareketliliğine ilişkin bir ölçüt olarak ortaya atılan "alıkonulan tasarruf katsayısı"nın Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri açıklama gücüne sahip olduğu şeklinde yorumlanabilir. Sermaye hareketlerine açık bir ekonomi olması nedeniyle, Türkiye için yurtiçi tasarrufların yurtiçi yatırımlar üzerinde bağlayıcı bir kısıt bazı politika implikasyonları bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi, yurtiçi tasarruf oranını artırmaya yönelik politika önlemlerinin yurtiçi yatırımlar üzerinde yaratacağı etkinin, ilişkinin birebir bulunmuş olması halinde beklenecek etkiden daha zayıf olmasıdır. olmamasının önemli KAYNAKÇA Banerjee, A.J. Dolado, J. ver. Mestre (1998), "Error-Conection Mechanism Tests for Cointegration in Single-Equation Framework", Journal of Time Series Analysis, 19, Baxter, M. ve M.J. Crucini (1993), "Explaining Saving-Investrnent Correlations", American Economic Review, 83, Bodrnan, P.M. (1995), "National Saving and Domestic Investment in the Long Term: Some Time Series Evidence from the OECD", International Economic Journal, 9, Coakley, J., Kulasi, F. ve R. Smith (1996), "Current Account Solvency and the Feldstein-Horioka Puzzle", The Economic Journal, 106, Dickey, D.A. ve W.A. Fuller (1981), "Likelihood Ratio Tests for Autoregressive Time Series with a Unit Root", Econometrica, 49, Dooley, M., Frankel, J. ve D.J. Mathieson (1987), "International Capital Mobility: What Do Saving-Investment Correlation Tell Us?", IMF Staff Papers, 34, Engle, R.F. ve C.W. Granger (1987), "Cointegration and Fm ' (',ınectinıı Representation, Estimation and Testing", Econometrica, :' l- -;-,:. Feldstein, M. (1983), "Domestic Saving and International Capitai \io\'l'pl 'rıt< iıı ılı, Long Run and in the Short Run", European Economic Rcvinı, J :51. Feldstein, M. ve C. Horioka (1980), "Domestic Saving and lntcmıtio'1oi Capital Flows", Economic Journal, 90, Feldstein, M. ve P. Bacchetta (1989), "National Savings and International Investrnent", NBER Working Paper, No: 3164.

13 Golub, S.S. (1990), "International Capital Mobility: Net versus Gross Stocks and Flows", Journal of International Money and Finance, 9, Harberger, A. (1980), "Vignettes on the World Capital Market", American Economic Review, 70, Husted, S. (1992), "The Emergent US Current Account deficit in the 1980s: A Coıntegration Analysis", The Review of Economıcs and Stutisı;._"', 74, i.:i'j-165. Jansen, W.J. (1996), "Estimating Saving-Investment Correlations: Evidence for OECD Countries Based on an Error-Correction Model", Journal of International Money and Finance, 15, Jansen, W.J. ve G.G. Schulze (1996), "Theory-Based Measurement of the Saving Investment Correlation with an Application to Norway", Economic Inquiry, 34, Johansen, S. "Estimation and Hypothesis Testing of Cointegrating Vedors in Gaussian V ector Autoregressive Models", Econometrica, 59, Kwiatkowski, D., Phillips, P.C.B., Schmidt, P. ve Y. Shin (1992), "Testing the Null Hypothesis of Stationary Against the Altemative of a Unit Root", Journal of Econometrics, 54, Mackinnon, J.G. (1994), "Approxirnate Asymptotic Distribution Functions for Unit Root and Cointegration Tests", Journal of Business and Economic Statistics, 12, Miller, S.M. (1988), "Are Saving and Investment Cointegrated?", Economic Letters, 27, Moreno, R. (1997), "Saving-lnvestment Dynamics and Capital Mobility in the US and Japan", Journal of International Money and Finance, 16, Murphy, R.G. (1984), "Capital Mobility and the Relationship Between Saving and Investment in OECD Countries", Journal of International Money and Finance, 3, Obstfeld, M. (1986), "Capital Mobility in the World Economy: Theory and Measurement", Carnegie-Rochester Conferen ' 7eries on Public Policy, 24, Penati, A. ve M. Dooley (1984), "Current Accuunt ı :~ıbalances and Capital Formation in Industrialised Countries, ", IMF 'ı'l!llt Papers, 31, Pesaran, M.H., Shin, Y. ve R.J. Smith ( d, : : T''Sting Approaches to the Analysis oflevel Relationships", Journal r 1o 1 ; 1 ;c,mometrics, 16, Phillips, P. ve P. Perron (1988), "Testing forallnit Rl' C ı ı Time Series Regression", Biometrica, 75, Sachsida, A. ve M. Caetano (2000), "The Feldste;n-Horioka Puzzle Revisited", Economics Letters, 68, Schmidt, M.B. (2003), "Savings and Investment in Australir', Applied Economics, 35,

14 32.II. ~N.~a~s~w~B~ol~a~w~ğ~lu Tesar, L. (1991), "Savings, Investment and International Capital Flows", Journal of International Economics, 31, Tesar, L. (1993), "International Risk-Sharing and Non-Traded Goods", Journal of International Economics, 35,

HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ VE REEL SEKTÖR ARASINDAKİ İLİŞKİ: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Yrd.Doç.Dr. Oğuzhan AYDEMİR *

HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ VE REEL SEKTÖR ARASINDAKİ İLİŞKİ: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Yrd.Doç.Dr. Oğuzhan AYDEMİR * HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ VE REEL SEKTÖR ARASINDAKİ İLİŞKİ: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Yrd.Doç.Dr. Oğuzhan AYDEMİR * ÖZET Finansal gelişme ile reel ekonomi arasındaki ilişki uzun yıllar araştırmacılar için ilgi

Detaylı

BANKA KREDİLERİ VE ENFLASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR ANALİZ (1983-2007)

BANKA KREDİLERİ VE ENFLASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR ANALİZ (1983-2007) Ekonometri ve İstatistik Sayı:7 2008 88-103 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ BANKA KREDİLERİ VE ENFLASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR ANALİZ

Detaylı

Türkiye de Vergi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: VAR Analizi (1975-2006)

Türkiye de Vergi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: VAR Analizi (1975-2006) M. MUCUK, V. ALPTEKİN Türkiye de Vergi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: VAR Analizi (975-2006) Mehmet MUCUK * Volkan ALPTEKİN ** Özet Vergi gelirleri devletin en önemli finansman kaynaklarından birini teşkil

Detaylı

Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkelerde Ekonomik Büyüme Dinamikleri: Bir Panel Veri Analizi

Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkelerde Ekonomik Büyüme Dinamikleri: Bir Panel Veri Analizi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2012, C:4, S:1, s.127-136 Year:2012, Vol:4, No:1, s. 127-136 Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkelerde Ekonomik

Detaylı

KAMU KESİMİ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: ÇOKLU KO-ENTEGRASYON ANALİZİ Seyfettin ARTAN ve Metin BERBER

KAMU KESİMİ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: ÇOKLU KO-ENTEGRASYON ANALİZİ Seyfettin ARTAN ve Metin BERBER C. Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 5, Sayı 2, 2004 13 KAMU KESİMİ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: ÇOKLU KO-ENTEGRASYON ANALİZİ Seyfettin ARTAN ve Metin BERBER ÖZET Kamu kesimi büyüklüğü

Detaylı

Yükselen Piyasa Ekonomilerinde Uluslararası Satın Alma Gücü Paritesi: Panel Koentegrasyon Testlerinden Kanıtlar

Yükselen Piyasa Ekonomilerinde Uluslararası Satın Alma Gücü Paritesi: Panel Koentegrasyon Testlerinden Kanıtlar Yükselen Piyasa Ekonomilerinde Uluslararası Satın Alma Gücü Paritesi: Panel Koentegrasyon Testlerinden Kanıtlar Özet Önder BÜBERKÖKÜ * Bu çalışmada 21 tane yükselen piyasa ekonomisinde uluslararası satın

Detaylı

TÜRKĠYE DE ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ, DIġA AÇIKLIK VE EKONOMĠK BÜYÜME ĠLĠġKĠSĠ

TÜRKĠYE DE ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ, DIġA AÇIKLIK VE EKONOMĠK BÜYÜME ĠLĠġKĠSĠ TÜRKĠYE DE ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ, DIġA AÇIKLIK VE EKONOMĠK BÜYÜME ĠLĠġKĠSĠ Doç. Dr. Seyfettin ARTAN * Yrd. Doç. Dr. Pınar HAYALOĞLU** ArĢ. Gör. Burak SEYHAN*** ÖZ Bu çalışmada, ekonomik büyüme ve dışa açıklığın

Detaylı

TÜRKİYEDE TURİZM BİR EKONOMİK BÜYÜME POLİTİKASI ARACI OLABİLİR Mİ? BİR GRANGER NEDENSELLİK ANALİZİ ÖZET

TÜRKİYEDE TURİZM BİR EKONOMİK BÜYÜME POLİTİKASI ARACI OLABİLİR Mİ? BİR GRANGER NEDENSELLİK ANALİZİ ÖZET TÜRKİYEDE TURİZM BİR EKONOMİK BÜYÜME POLİTİKASI ARACI OLABİLİR Mİ? BİR GRANGER NEDENSELLİK ANALİZİ ÖZET Yrd. Doç.Dr. Ali Rıza ÖZDEMİR Yrd. Doç.Dr. Oktay ÖKSÜZLER Bu çalışmada, turizm ile ekonomik büyüme

Detaylı

KREDİ HACMİ ARTIŞININ CARİ AÇIĞA ETKİSİ: ÇOKLU YAPISAL KIRILMALI EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ

KREDİ HACMİ ARTIŞININ CARİ AÇIĞA ETKİSİ: ÇOKLU YAPISAL KIRILMALI EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ Ekonometri ve İstatistik Sayı:18 2013 1-17 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ KREDİ HACMİ ARTIŞININ CARİ AÇIĞA ETKİSİ: ÇOKLU YAPISAL KIRILMALI EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 16.03.2011

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 16.03.2011 Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 16.03.2011 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yayına Kabul Tarihi: 22.06.2011 Cilt: 13, Sayı: 3, Yıl: 2011, Sayfa: 39-63 Online Yayın Tarihi: 26.10.2011 ISSN:

Detaylı

Türkiye de Tüketici ve Üretici Fiyatları Arasındaki İlişki: Yapısal Kırılma ve Sınır Testi

Türkiye de Tüketici ve Üretici Fiyatları Arasındaki İlişki: Yapısal Kırılma ve Sınır Testi Türkiye de Tüketici ve Üretici Fiyatları Arasındaki İlişki: Yapısal Kırılma ve Sınır Testi Türkiye de Tüketici ve Üretici Fiyatları Arasındaki İlişki: Yapısal Kırılma ve Sınır Testi1 Taha Bahadır SARAÇ

Detaylı

CARĠ AÇIK ve EKONOMĠK BÜYÜME ĠLĠġKĠSĠNĠN PANEL NEDENSELLĠK ANALĠZĠ EKSENĠNDE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

CARĠ AÇIK ve EKONOMĠK BÜYÜME ĠLĠġKĠSĠNĠN PANEL NEDENSELLĠK ANALĠZĠ EKSENĠNDE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ CARĠ AÇIK ve EKONOMĠK BÜYÜME ĠLĠġKĠSĠNĠN PANEL NEDENSELLĠK ANALĠZĠ EKSENĠNDE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Aslı Önay AKÇAY 1 Filiz ERATAġ 2 Cari işlemler dengesi, ulusal ekonominin dış ticaret dengesi ve dış dünya

Detaylı

Merkez ve Doğu Avrupa Ülkelerinde Bütçe Dengesi ve Cari Ġşlemler Dengesi Ġlişkisi: Ekonometrik Bir Ġnceleme

Merkez ve Doğu Avrupa Ülkelerinde Bütçe Dengesi ve Cari Ġşlemler Dengesi Ġlişkisi: Ekonometrik Bir Ġnceleme Merkez ve Doğu Avrupa Ülkelerinde Bütçe Dengesi ve Cari Ġşlemler Dengesi Ġlişkisi: Pelin VAROL ĠYĠDOĞAN Özet Çalışmanın amacı Merkez ve Doğu Avrupa ülkeleri için bütçe dengesi ve cari işlemler dengesi

Detaylı

Finansal Yenilikler ve Para Talebi

Finansal Yenilikler ve Para Talebi A. OKTAYER Finansal Yenilikler ve Para Talebi Asuman OKTAYER * Özet Bu çalışmada, Türkiye de finansal yenilikler ve para talebi arasındaki ilişki, 1991.1-2010.4 dönemine ilişkin üçer aylık veri kullanılarak

Detaylı

Türkiye de Cari Açığın Nedenleri, Finansman Kalitesi ve Sürdürülebilirliği: Ekonometrik Bir Analiz 1

Türkiye de Cari Açığın Nedenleri, Finansman Kalitesi ve Sürdürülebilirliği: Ekonometrik Bir Analiz 1 Türkiye de Cari Açığın Nedenleri, Finansman Kalitesi ve Sürdürülebilirliği: Ekonometrik Bir Analiz 1 İsmet GÖÇER Yrd.Doç.Dr., Adnan Menderes Üniversitesi Aydın İktisat Fakültes,i Ekonomi ve Finans Bölümü

Detaylı

TÜRKİYE DE SABİT SERMAYE YATIRIMLARININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ:KO- ENTEGRASYON ANALİZİ (1980-2006)

TÜRKİYE DE SABİT SERMAYE YATIRIMLARININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ:KO- ENTEGRASYON ANALİZİ (1980-2006) KMU İİBF Dergisi Yıl:10 Sayı:14 Aralık/2008 TÜRKİYE DE SABİT SERMAYE YATIRIMLARININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ:KO- ENTEGRASYON ANALİZİ (1980-2006) Özet Yusuf BAYRAKTUTAN * İbrahim ARSLAN ** 20.yüzyılda

Detaylı

GELİŞEN EKONOMİLERDE KARBONDİOKSİT EMİSYONU, EKONOMİK BÜYÜME VE EĞİTİM ARASINDAKİ İLİŞKİ: PANEL VERİ ANALİZİ

GELİŞEN EKONOMİLERDE KARBONDİOKSİT EMİSYONU, EKONOMİK BÜYÜME VE EĞİTİM ARASINDAKİ İLİŞKİ: PANEL VERİ ANALİZİ The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/jasss2442 Number: 27, p. 339-352, Autumn I 2014 GELİŞEN EKONOMİLERDE KARBONDİOKSİT

Detaylı

Türkiye de İkiz Açık Hipotezinin Geçerliliği: Sınır Testi Yaklaşımı

Türkiye de İkiz Açık Hipotezinin Geçerliliği: Sınır Testi Yaklaşımı S. BOLAT, M. BELKE, O. ARAS Türkiye de İkiz Açık Hipotezinin Geçerliliği: Sınır Testi Yaklaşımı Süleyman BOLAT Murat BELKE Ozan ARAS Özet Bu çalışma, 1998:1-2010:4 döneminde Türkiye de ikiz açık hipotezinin

Detaylı

TCMB nin Para Politikası Duruşunun Alternatif Açıklaması: Parasal Durum Endeksi (MCI)

TCMB nin Para Politikası Duruşunun Alternatif Açıklaması: Parasal Durum Endeksi (MCI) YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2012 Cilt:19 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA TCMB nin Para Politikası Duruşunun Alternatif Açıklaması: Parasal Durum Endeksi (MCI) Doç. Dr. Bora SÜSLÜ Muğla Üniversitesi

Detaylı

IHRACAT VE EKONOMIK BÜYÜME ARASINDAKi. ithalatln ROLÜ: TÜRKiYE ÖRNEÖi (1980-1.996)* ilişki, EKONOMiK YAKLAŞlM. Arslan YiGiDiM * * Nezir KÖSE** GiRiŞ

IHRACAT VE EKONOMIK BÜYÜME ARASINDAKi. ithalatln ROLÜ: TÜRKiYE ÖRNEÖi (1980-1.996)* ilişki, EKONOMiK YAKLAŞlM. Arslan YiGiDiM * * Nezir KÖSE** GiRiŞ EKONOMiK YAKLAŞlM 71 IHRACAT VE EKONOMIK BÜYÜME ARASINDAKi ilişki, ithalatln ROLÜ: TÜRKiYE ÖRNEÖi (1980-1.996)* Arslan YiGiDiM * * Nezir KÖSE** GiRiŞ Ekonomi literatürundeki en kapsamlı konulardan biri

Detaylı

KAMU HARCAMALARI VE BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ

KAMU HARCAMALARI VE BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 24, Ocak - Haziran 2005, ss. 63-75. KAMU HARCAMALARI VE BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ Nihat IŞIK * Mehmet ALAGÖZ ** ÖZET Bu çalışmada,

Detaylı

TÜRKİYE DE AR GE YATIRIMLARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN VAR MODELİ İLE ANALİZİ

TÜRKİYE DE AR GE YATIRIMLARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN VAR MODELİ İLE ANALİZİ Journal of Yasar University 2010 20(5) 3320 3330 TÜRKİYE DE AR GE YATIRIMLARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN VAR MODELİ İLE ANALİZİ RESEARCH AND DEVELOPMENT INVESTMENTS IN TURKEY AND THE RELATIONSHIP

Detaylı

Veli YILANCI * Zehra Ayça ÖZTÜRK ** Makalenin kabul tarihi: Ocak 2011

Veli YILANCI * Zehra Ayça ÖZTÜRK ** Makalenin kabul tarihi: Ocak 2011 TÜRKİYE İLE EN BÜYÜK BEŞ TİCARET ORTAĞININ HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ ENTEGRASYON İLİŞKİSİNİN ANALİZİ: YAPISAL KIRILMALI BİRİM KÖK VE EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ Veli YILANCI * Zehra Ayça ÖZTÜRK ** ÖZ

Detaylı

Çalışma Sermayesi Politikalarında Sektörel Farklılaşma ve Ortalamaya Dönme Eğilimi

Çalışma Sermayesi Politikalarında Sektörel Farklılaşma ve Ortalamaya Dönme Eğilimi Volume 4 Number 4 2013 pp. 49-70 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Çalışma Sermayesi Politikalarında Sektörel Farklılaşma ve Ortalamaya Dönme Eğilimi Dündar Köka Ender Coşkunb M. Serdar İspirc Özet: Bu

Detaylı

Türkiye de Üçüz Açığın Ampirik Analizi (1984-2010)

Türkiye de Üçüz Açığın Ampirik Analizi (1984-2010) S. YARAŞIR TÜLÜMCE Türkiye de Üçüz Açığın Amirik Analizi (1984-010) Sevinç YARAŞIR TÜLÜMCE * Özet Ülkelerde cari açıkların krize neden olması cari açığın belirleyicilerinin araştırılmasına neden olmuştur.

Detaylı

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE BİR YATIRIM ARACI OLARAK ALTIN: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE BİR YATIRIM ARACI OLARAK ALTIN: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 1. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ / 8 AĞUSTOS EYLÜL 1 GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE BİR YATIRIM ARACI OLARAK ALTIN: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Yrd. Doç. Dr. Nuraydın TOPÇU * Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY

Detaylı

Türkiye de Mevduat Banka Kredisi Ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin İncelenmesi*

Türkiye de Mevduat Banka Kredisi Ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin İncelenmesi* Türkiye de Mevduat Banka Kredisi Ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin İncelenmesi* Özet N.Serap VURUR** Ercan ÖZEN*** Bu çalışmanın amacı, Türkiye de mevduat, banka kredileri ve ekonomik büyüme arasındaki karşılıklı

Detaylı

CARİ AÇIK EKONOMİ ÜZERİNDEKİ FİNANSAL BASKIYI ARTIRIYOR MU?

CARİ AÇIK EKONOMİ ÜZERİNDEKİ FİNANSAL BASKIYI ARTIRIYOR MU? CARİ AÇIK EKONOMİ ÜZERİNDEKİ FİNANSAL BASKIYI ARTIRIYOR MU? İsmet GÖÇER * ÖZET Bu çalışmada, cari işlemler açığı ile ekonomi üzerinde oluşan finansal baskı arasındaki ilişki, Türkiye için 1998:M01-2013:M02

Detaylı

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ Ekonomik Yaklaşım, Cilt : 19, Sayı : 67, ss. 47-58 GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ H. Aydın OKUYAN * Erman ERBAYKAL ** Özet Bu çalışmada, doğrudan yabancı

Detaylı

Dış Ticaret ve Beşeri Sermayenin Büyümedeki Rolü: Türkiye Örneği

Dış Ticaret ve Beşeri Sermayenin Büyümedeki Rolü: Türkiye Örneği Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (9) 2005 / 1 : 180-196 Dış Ticaret ve Beşeri Sermayenin Büyümedeki Rolü: Türkiye Örneği Osman Demir 1 Aziz Kutlar 2 Adem Üzümcü 3 Özet: Bu çalışmanın

Detaylı