Hemodiyaliz Hastalarında Aritmiler ve Ani Kardiyak Ölüm. Dr. M. Tuğrul Sezer Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Isparta

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hemodiyaliz Hastalarında Aritmiler ve Ani Kardiyak Ölüm. Dr. M. Tuğrul Sezer Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Isparta"

Transkript

1 Hemodiyaliz Hastalarında Aritmiler ve Ani Kardiyak Ölüm Dr. M. Tuğrul Sezer Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Isparta

2 HD Hastalarında Aritmi Sık karşılaşılan bir sorun % indeatriyal aritmi % sında ventriküler aritmi % inde kompleks ventriküler ekstrasistol Kidney Int 2010; 77:

3 HD Hastalarında Aritmi Sıklığı 10 13

4 Atriyal Fibrilasyon KBH hastalarında en sık görülen aritmi Diyaliz hastaları arasındaki yaygınlığı % İnme insidansında artış ile ilişkili

5 Atriyal Fibrilasyon Prevalans

6 HD Hastalarında Proaritmik Tablo İskemik kalp hastalığı Sol ventrikül hipertrofisi Kalp kapak kalsifikasyonları Otonom nöropati

7 Aritmojenik Uyarı Potasyum Kalsiyum Hipotansiyon

8 AF Tedavisi Sistemik Embolizasyonun Önlenmesi Hız Kontrolü Sistolik fonksiyonlar iyiyse beta blokerler, diltiazem, verapamil Digoksin!!! Ritm Kontrolü Elektriksel Kardiyoversiyon İlaçlar (propafenone, amiodarone ve quinidine)

9 AF de Warfarin K vitamini antagonisti Birçok randomize klinik çalışma Plasebo veya aspirin ile karşılaştırılmış Warfarin ile inmede belirgin azalma ACC/ AHA / ESC kılavuzları atriyal fibrilasyonu olan hastalarda inmenin birincil ve ikincil önlenmesi için i in warfarin ile antikoagülasyon önermektedir. Circulation 2006; 114: e257 e354. e354.

10 K/DOQI Kılavuzları Non valvüler atriyal fibrilasyonda antikoagülasyon önerir. Ancak kanama riski nedeniyle dikkatle izlem tavsiye edilir. Am J Kidney Dis 2005; 45: S1 S153. S153.

11 HD hastalarında trombosit fonksiyonları bozuk Haftada üç kez HD sırasında terapötik tik heparin Terapötik dozda warfarin uygulanan hastalarda aşırı kanama Klinik ikilem, Azalan böbrek fonksiyonu ile inme riskinde artma Ancak warfarin ile antikoagülasyon sırasında kanama riski artışı

12 K/DOQI Atriyal fibrilasyonu olan HD hastalarında İnmenin birincil önlenmesi için Rutin antikoagülasyon endike değildir.

13 Ani Kardiyak Arrest ve Ani Kardiyak Ölüm Tanım (AHA, ACC, HRS) AKA AKÖ AKA Kardiyak aktivitenin aniden kesilmesi Hemodinamik kollaps Normal solunum yok Tipik olarak uzun süren VT/VF a bağlı Çoğunlukla altta yatan yapısal kalp hastalığı var CPR, defibrilasyon, kardiyoversiyon ile veya spontan düzelir AKÖ Hasta ölürse Pun PH et al. Kidney Int 2011

14 Non spesifik Bilinç kaybı Göğüste sıkışma hissi Çarpıntı Nefes darlığı Güçsüzlük AKA AKÖ Klinik

15 GFR ve AKÖ İlişkisi

16 VF

17 2010 yılında ölen HD hastalarında ölüm nedenleri n %

18 2010 yılında KV nedenlerle ölen HD hastalarında ölüm nedenleri

19 ABD de arasında prevalan diyaliz hastalarında ölüm nedenleri Saravanan P et al. Circ Arrhythm Electrophysiol 2010

20 Diyaliz Hastalarında Mortalite/AKÖ Epidemiyoloji 2008 de, ABD de prevalan diyaliz hastalarında yıllık mortalite 205 ölüm/1000 hasta yılı Kalp hastalıkları en önemli neden, %40 USRDS veri tabanına göre AKÖ 55 ölüm/1000 hasta yılı CHOICE kohortunda AKÖ oranı 37/1000 hasta yılı Diyaliz hastalarında AKÖ oranı % 27 ±2 Bu oranlar genel popülasyondan daha yüksek USRDS 2010 Annual Data Report Parekh RS, et al. CHOICE Study. Kidney Int 2008

21 Aritmiye Bağlı Ölüm Ölüm Raporlarına Göre PD hastalarındaki tüm kardiyak ölümlerin % 58, tüm ölümlerin % 25 i HD hastalarındaki tüm kardiyak ölümlerin % 64 67, tüm ölümlerin % 27 si aritmiye bağlanmıştır. Sepsis, malignansi, hiperkalemi ve diyalizden çıkmaya göre düzeltilince AKÖ oranı % 29.7 USRDS 2006 Annual Data Report

22 AKÖ ün Haftalık Dağılımı %50 70 fazla Genovesi S et al. NDT 2009

23 İntradiyalitik AKÖ Riski İle İlişkili Etkenler Sıvı ve elektrolit birikimi Hemodiyaliz sırasındaki hızlı sıvı şiftleri Düşük potasyum ve kalsiyumlu diyalizata maruziyet Diyalizde volüm çekilmesi Diyaliz öncesi hiperkalemi ve hipokalemi Kidney Int 2011; 79:

24 AKA/AKÖ Risk Faktörleri KAH LVH Anemi Yüksek CaXP Yüksek PTH Üremi Kronik hipervolemi İnflamasyon Elektrolit bozuklukları Otonomik bozukluk Kalp yetmezliği LVSD Alpert MA. Hemodial Int 2011

25 KAH ve AKA/AKÖ İlişkisi UpToDate 2012

26 1745 HD hastası Median 2,5 yıllık izlem 808 ölüm %22 AKÖ Shastri S, et al. Clin J Am Soc Nephrol 2012

27 HD Hastasında Malnutrisyon ve AKÖ Drechsler C et al. AJKD 2011

28 HD Hastalarında AKA/AKÖ Patogenez KAH, AKÖ için en büyük predispozan Ancak, AKÖ insidansı koroner olay insidansından fazla Koroner revaskülarizasyondan sonra da AKÖ riski devam ediyor Fatal ventriküler aritmi riski fazla Miyokard iskemisi dışında etkenler var

29 AKA/AKÖ Patogenez Kronik üremi Mikrovasküler hastalık veya endotel disfonksiyonu Kalsiyum/fosfat birikimi Sol ventrikül hipertrofisi (hipertansiyon ve/veya anemiye bağlı) Miyokardiyal modifikasyon (interstisyel fibrozis gibi) Azalmış iskemi rezervi, Düşük iskemi toleransı AKA riskinde artış

30 AKA/AKÖ Patogenez Sıvı şifti Otonomik dengesizlik/sempatik aktivite artışı (uyku apnesi dahil) İnflamasyon Asid baz bozuklukları Elektrolit bozuklukları (hızlı şift) Elektriksel kararsızlıkta artış AKA riskinde artış

31 AKÖ KAH/MI Anemi/Ca PO4/PTH Kronik sıvı yüklen mesi Elektrolit bozuklukları KKY/? LV fonksiyonu Ciddi LVH Üremi İnflamasyon Otonomik dengesizlik

32 AKA Sonrası Değerlendirme Yüksek Riskli Hastaların Saptanması Akut reverzibl nedenlerin saptanması ve tedavisi Yapısal kalp hastalıkları için değerlendirme Aşikar aritmi tetikleyicisi veya kardiyak yapısal anormallik olmayan hastalarda, primer elektriksel hastalıklar için değerlendirme Nörolojik ve psikiyatrik değerlendirme Şüpheli ya da kanıtlanmış herediter sendromu olan hastalarda, aile bireylerinin değerlendirilmesi

33 AKA Sonrası Değerlendirme Genel popülasyona benzer Miyokard disfonksiyonu/iskemisi % Sıvı şifti Otonomik bozukluk Asid baz bozukluğu Elektrolit bozukluğu Uygunsuz ilaç dozları Olayın olduğu şartlar (HD esnasında?)

34 Yüksek Riskli Hastalar Kimler? LVSD (EF<%40) Lokal duvar hareket bozukluğu Non sustained VT

35 Yüksek Riskli Hastaların Saptanması Diyaliz başlangıcında tüm hastalara EKO yapılmalı Kuru ağırlığa ulaşıldıktan sonra Üçyılda bir tekrarı Kardiyak durumda değişiklik olursa tekrarı EF<%40 veya lokal duvar hareket bozukluğu varsa KAH açısından değerlendir Bazal EKG çekilmeli

36 AKA Sonrası Sağkalım AKA sonrası yaklaşım belirleyici Revaskülarizasyon, ICD önemli

37 AKA/AKÖ Primer Önleme 1. Düşük potasyumlu diyalizat kullanımından kaçınma 2. Nokturnal hemodiyaliz 3. Spesifik ilaçların kullanımı Beta blokürler (EF<%40) ACE inhibitörleri ARB ler 4. ICD 3 yıllık sağkalım %30

38 HD ve AKÖ ABD Diyaliz popülasyonunda kardiyak ölüm hızı yavaş ve tedrici bir şekilde azalmaktadır. Son zamanlarda (beta blokürler gibi) kanıta dayalı tedavilerin kullanımındaki artış olası bir açıklama olabilir. USRDS 2010

39 HD Hastasında AKA Tedavisi Arrestin akut tedavisi Hemodinami Elektrolitler (K, Mg, Ca) Ayrıntılı değerlendirme Sekonder önleme

40 AKA Sekonder Önleme Farmakoterapi Beta blokürler ACE inhibitörleri / ARB ler ICD Kalp yetmezliği (ciddi LVSD) MI sonrası Non iskemik kardiyomiyopati Kanama ve enfeksiyon riski var

41 AKA Sekonder Önleme ICD Nüksü önlemez Malign ventriküler aritmiler nüksettiğinde başarı ile sona erdirir Mortalite riskini azaltır 3 yıllık sağkalım ICD kullanmayanlardaki %23 e karşın %36 Antiaritmik ilaçlar veya kateter ablasyonu Sık nüks edenlerde yardımcı tedavi olarak Sekonder önlemede ICD den daha az etkili

42 HD Hastasında Ne Zaman ICD? (AHA, ACC, HRS) Alpert MA. Hemodial Int 2011

43 Jadoul M et al. CJASN 2012

44 HD Hastalarında Aritmileri Nasıl Azaltabiliriz? 1. Elektrolitlerde (K+, Ca++, Mg++) hızlı değişikliklerden kaçının 2. Diyaliz tedavileri arasında serum K+ değerinin aşırı artışını engelleyin 3. Digoksin kullanan hastalarda yüksek K+ lu diyalizat kullanın 4. Diyalizatta yüksek konsantrasyonda glukoz kullanmaktan kaçının 5. Ultrafiltrasyon hızını azaltın 6. Diyaliz süresini kısmayınız 7. Diyaliz yeterliliğine dikkat ediniz

45 K/DOQI Önerisi Diyaliz ekibine CPR eğitimi verilmeli Eksternal kardiyak defibrilatör bulunmalı / eğitim verilmeli Genel önlemler Düşük potasyumlu diyalizattan kaçınılmalı <2 mg K içeren diyalizat ile AKÖ 2 kat fazla Digoksin φ Pun PH et al. Kidney Int 2011

DİYALİZ HASTALARINDA ANTİAGREGAN VE ORAL ANTİKOAGÜLAN KULLANIMI. Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fak

DİYALİZ HASTALARINDA ANTİAGREGAN VE ORAL ANTİKOAGÜLAN KULLANIMI. Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fak DİYALİZ HASTALARINDA ANTİAGREGAN VE ORAL ANTİKOAGÜLAN KULLANIMI Dr. Zeki TONBUL Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fak SUNU PLANI Antiagregan ilaçlar Genel popülasyonda antiagregan tedavi Diyaliz hastalarında

Detaylı

Sıklık ve süre: Daha fazla her zaman daha iyi mi?

Sıklık ve süre: Daha fazla her zaman daha iyi mi? Sıklık ve süre: Daha fazla her zaman daha iyi mi? Dr. Abdülkadir Ünsal ġiģli Hamidiye Etfal Eğitim AraĢtırma Hastanesi 30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi Antalya 2013

Detaylı

Diyabetik diyaliz hastalarında glisemi kontrolü. Kayser Çağlar GATA Nefroloji Bilim Dalı

Diyabetik diyaliz hastalarında glisemi kontrolü. Kayser Çağlar GATA Nefroloji Bilim Dalı Diyabetik diyaliz hastalarında glisemi kontrolü Kayser Çağlar GATA Nefroloji Bilim Dalı Postgrad Med J 2012;88:160e166 Renal replasman tedavisine başlama periyoduna göre Tip 1 DM hastalarında yaşam süresi

Detaylı

HEMODİYALİZİN AKUT KOMPLİKASYONLARI

HEMODİYALİZİN AKUT KOMPLİKASYONLARI 69 KONU 9 HEMODİYALİZİN AKUT KOMPLİKASYONLARI Cengiz UTAŞ, Tekin AKPOLAT Hemodiyaliz tedavisi hayat kurtarıcı bir tedavi yöntemi olmasına rağmen hastalarda birçok rahatsızlığa yol açar. Diyaliz teknolojisindeki

Detaylı

CORDARONE 200 mg Bölünebilir Tablet

CORDARONE 200 mg Bölünebilir Tablet CORDARONE 200 mg Bölünebilir Tablet FORMÜLÜ Bir bölünebilir tablette: Amiodaron hidroklorür...200 mg. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik Özellikleri: Anti-aritmik özellikleri : - Kalp kası liflerinde

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ DEKOMPANSE KALP YETERSİZLİĞİNDE LEVOSİMENDAN VE DOBUTAMİN İN QT DİSPERSİYONU

Detaylı

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi T.C Sağlık Bakanlığı Đstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Koordinatör: Prof. Dr. Aytekin Oğuz Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı

Detaylı

ULUSAL KALP SAĞLIĞI POLİTİKASI ANA İLKELERİ

ULUSAL KALP SAĞLIĞI POLİTİKASI ANA İLKELERİ ULUSAL KALP SAĞLIĞI POLİTİKASI ANA İLKELERİ 1. Dünyada kalp-damar hastalıkları ile ilgili epidemiyolojik gerçekler 1.1. Kalp ve Damar Hastalığı Kavramı 1.2. Dünyada Kalp ve Damar Hastalıklarının Epidemiyolojisi

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Her kontrollü salımlı film tablette 25 mg metoprolol tartrata eşdeğer 23.75 mg metoprolol süksinat içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Her kontrollü salımlı film tablette 25 mg metoprolol tartrata eşdeğer 23.75 mg metoprolol süksinat içerir. 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ BELOC ZOK 25 mg KONTROLLÜ SALIMLI FİLM TABLET 2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde : Her kontrollü salımlı film tablette 25 mg metoprolol tartrata

Detaylı

Sistolik Kalp Yetersizliği Tedavisi

Sistolik Kalp Yetersizliği Tedavisi Sistolik Kalp Yetersizliği Tedavisi VKV Amerikan Hastanesi Kardiyoloji Bölümü, İstanbul Ahmet OKTAY Sistolik kalp yetersizliğinin (KY) ideal tedavisi altta yatan nedenin ortadan kaldırılmasıdır. Ancak

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PRADAXA 150 mg sert kapsül

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PRADAXA 150 mg sert kapsül KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PRADAXA 150 mg sert kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her kapsül; 150 mg dabigatran eteksilat (mesilat şeklinde) içermektedir. Yardımcı

Detaylı

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ Dr. Erkan AYDENİZ KEAH Acil Tıp Eylül 2011 1 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Patofizyoloji Klinik FM Tanı Tedavi 2 TANIM Akut böbrek yetmezliği (ABY) toksik atıkların birikmesi ve

Detaylı

NEDEN EV HEMODĠYALĠZĠ? Dr. Sinan ERTEN Ġzmir Özel FMC Sevgi Hemodiyaliz Merkezi 23.10.2014 - Antalya

NEDEN EV HEMODĠYALĠZĠ? Dr. Sinan ERTEN Ġzmir Özel FMC Sevgi Hemodiyaliz Merkezi 23.10.2014 - Antalya NEDEN EV HEMODĠYALĠZĠ? Dr. Sinan ERTEN Ġzmir Özel FMC Sevgi Hemodiyaliz Merkezi 23.10.2014 - Antalya 1960 larda Ev Hemodiyalizi Kt/V ÖNCESĠ 20-40 saat/hafta merkezde hemodiyaliz : 24 hastanın 22 si ilaçsız

Detaylı

Kalp Yetersizliği. Prof. Dr. Ba rış İle ri ge len

Kalp Yetersizliği. Prof. Dr. Ba rış İle ri ge len İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sık Görülen Kardiyolojik Sorunlarda Güncelleme Sempozyum Dizisi No: 40 Haziran 2004; s. 9-41 Kalp Yetersizliği Prof. Dr. Ba rış İle ri ge

Detaylı

ERİŞKİNLER İÇİN KORUYUCU HEKİMLİK HİZMETLERİ. Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Genç Dahiliyeciler Grubu Ankara, 2010.

ERİŞKİNLER İÇİN KORUYUCU HEKİMLİK HİZMETLERİ. Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Genç Dahiliyeciler Grubu Ankara, 2010. ERİŞKİNLER İÇİN KORUYUCU HEKİMLİK HİZMETLERİ Türk İç Hastalıkları Uzmanlık erneği Genç ahiliyeciler Grubu nkara, 2010. Türk İç Hastalıkları Uzmanlık erneği olarak, sık yapılan klinik uygulamalarda yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her flakon, 10.00 mg rekombinant insan doku tipi plazminojen aktivatörü (rt-pa) = Alteplaz (INN) içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her flakon, 10.00 mg rekombinant insan doku tipi plazminojen aktivatörü (rt-pa) = Alteplaz (INN) içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ACTILYSE 10 mg flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her flakon, 10.00 mg rekombinant insan doku tipi plazminojen aktivatörü (rt-pa) = Alteplaz

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI AİRPLUS 25/250 mcg inhalasyon için aerosol

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI AİRPLUS 25/250 mcg inhalasyon için aerosol KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI AİRPLUS 25/250 mcg inhalasyon için aerosol 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Salmeterol ksinafoat* 36,25 mcg Flutikazon propiyonat 250,00 mcg

Detaylı

Çocukluk Çağında Görülen Senkoplar

Çocukluk Çağında Görülen Senkoplar Füsun ALEHAN ve Ark. ÇOCUKLUK ÇAĞINDA GÖRÜLEN SENKOPLAR Çocukluk Çağında Görülen Senkoplar Füsun ALEHAN*, Dursun ALEHAN** * Doç.Dr., Başkent Universitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD,

Detaylı

Avrupa Resüsitasyon Konseyi 2010 Resüsitasyon Kılavuzu (Geniş Özet)

Avrupa Resüsitasyon Konseyi 2010 Resüsitasyon Kılavuzu (Geniş Özet) Resüsitasyon 81 (1219-1276) 1 Avrupa Resüsitasyon Konseyi 2010 Resüsitasyon Kılavuzu (Geniş Özet) Resuscitation 81 (2010) 1219-1276 Jerry P. Nolan a, Jasmeet Soar b, David A. Zideman c, Dominique Biarent

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASOTİK FORM Film kaplı tablet. Bir tarafı yazısız diğer tarafı 20 baskılı, sarı renkli, badem şeklinde film tablet.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASOTİK FORM Film kaplı tablet. Bir tarafı yazısız diğer tarafı 20 baskılı, sarı renkli, badem şeklinde film tablet. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI HARDCİS 20 mg film tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir film kaplı tablet 20 mg tadalafil içerir. Yardımcı madde(ler): Laktoz monohidrat

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her bir tablet 30 mg delapril ve 2,5 mg indapamid içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her bir tablet 30 mg delapril ve 2,5 mg indapamid içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. TIBBİ ÜRÜNÜN TİCARİ ADI DELAPRİD 30 mg + 2,5 mg çentikli tablet. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her bir tablet 30 mg delapril ve 2,5 mg indapamid içerir. Yardımcı

Detaylı

Dr. Fatih Dede. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği

Dr. Fatih Dede. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği Dr. Fatih Dede Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği Mortalite Evre 5D KBH Böbrek nakli Genel toplumla karşılaştırıldığında 6.5-7.9 1-1.5 United States Renal Data System (USRDS),2009

Detaylı

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017)

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) Ankara 2014 TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2014-2017) ANKARA 2014 ISBN : 978-975-590-505-1 T.C.

Detaylı

BRADİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM

BRADİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi BRADİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, 24-27 Mart 2011 Sunumu Hazırlayan Yrd. Doç. Dr Ayhan ÖZHASENEKLER

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. MYESED'in etkili olabilmesi için cinsel uyarının olması gereklidir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. MYESED'in etkili olabilmesi için cinsel uyarının olması gereklidir. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MYESED 20 mg film tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir film tablet 20 mg tadalafil içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz SD Laktoz monohidrat

Detaylı

PEDİATRİK RADYOTERAPİDE GEÇ YAN ETKİLER: İZLEM ve DESTEK TEDAVİ PROTOKOLLERİ

PEDİATRİK RADYOTERAPİDE GEÇ YAN ETKİLER: İZLEM ve DESTEK TEDAVİ PROTOKOLLERİ PEDİATRİK RADYOTERAPİDE GEÇ YAN ETKİLER: İZLEM ve DESTEK TEDAVİ PROTOKOLLERİ Dr Vuslat Yürüt Çaloğlu Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı vuslatyurut@yahoo.com Kanser tedavisinde

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Kontrollü salım tableti. Bir tarafına siyah mürekkeple alza 18 yazılmış kapsül biçiminde sarı tabletler.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Kontrollü salım tableti. Bir tarafına siyah mürekkeple alza 18 yazılmış kapsül biçiminde sarı tabletler. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CONCERTA 18 mg kontrollü salım tableti 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Metilfenidat hidroklorür 18 mg Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat 6,84

Detaylı