ERKEKLERE YÖNELĐK TELEVĐZYON REKLAMLARININ ANALĐZĐ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ERKEKLERE YÖNELĐK TELEVĐZYON REKLAMLARININ ANALĐZĐ"

Transkript

1 T.C. MARMARA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ HALKLA ĐLĐŞKĐLER ANABĐLĐM DALI REKLAMCILIK VE TANITIM BĐLĐM DALI ERKEKLERE YÖNELĐK TELEVĐZYON REKLAMLARININ ANALĐZĐ Yüksek Lisans Tezi HASAN VOLKAN GÜÇLÜ Đstanbul, 2007

2 T.C. MARMARA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ HALKLA ĐLĐŞKĐLER ANABĐLĐM DALI REKLAMCILIK VE TANITIM BĐLĐM DALI ERKEKLERE YÖNELĐK TELEVĐZYON REKLAMLARININ ANALĐZĐ Yüksek Lisans Tezi HASAN VOLKAN GÜÇLÜ Danışman: DOÇ. DR. NURHAN TOSUN Đstanbul, 2007

3 ÖZET ERKEKLERE YÖNELĐK TELEVĐZYON REKLAMLARININ ANALĐZĐ Her geçen gün toplumsal tüketim artmaktadır. Reklam ise bu artışı tetikleyen en önemli kavramdır. Reklam çeşitli mecralar aracılığı ile hedef kitleye ulaşmaktadır. Günümüzde en yaygın kullanılan reklam mecrası televizyondur. Cinsiyet olarak hedef kitleyi sınıflandırmak gerekir ise televizyon reklamları; kadınlara ve erkeklere yönelik reklamlar olarak iki ana gruba ayrılmaktadır. Bu çalışmada erkeklere yönelik televizyon reklamlarının analizi yapılmıştır. Bu analizin sonucunda erkeklere yönelik televizyon reklamlarının sayısında artış gözlenmiştir. Bu artış sonucunda ise erkeklere yönelik reklamlarda verilen mesajlar erkek tüketiminin artmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda erkeklere yönelik reklamlarda verilen mesajlar sonucunda kadın ve erkek tüketim alışkanlıklarının farklılıkları giderek ortadan kalkmaktadır.

4 ABSTRACT ANALYSIS OF THE MEN ORIENTED TELEVISION COMMERCIALS Day by day social consumption increases. Advertisement is the main reason of this increase. Advertisement reaches to targeted area by using many different channels. Today television is the most generally used channel for advertisement. According to sexuality, targeted area can be separated in to two main grub on television; women and men oriented commercials. In this study, men oriented television commercials analyses. In the conclusion of this analysis, the number of men oriented television commercials increased. Because of this increase the messages that are given in these commercials increased men s consumption. Simultaneously the messages that are given in these commercials closed the differences between men and women consumption habits.

5 ĐÇĐNDEKĐLER Sayfa No. TABLO LĐSTESĐ iv GRAFĐK LĐSTESĐ.....v GĐRĐŞ REKLAMIN KAVRAMSAL AÇILIMI Reklam Kavramı Reklamın Fonksiyonları ve Amaçları Reklam Türleri Reklam Metni Yazımı Mesaj Üretimi Mesajın Değerlendirilmesi ve Seçilmesi Mesajın Uygulanması Sosyal Sorumluluğun Gözden Geçirilmesi REKLAMIN ETKĐLERĐ Reklamın Ekonomik Etkileri Reklamın Sosyolojik Etkileri Reklamın Psikolojik Etkileri Reklamın Sosyal Psikolojideki Etkileri Reklamın Tüketiciler Üzerindeki Etkileri TOPLUMSAL CĐNSĐYET KAVRAMININ AÇILIMI Toplumsal Cinsiyetin Kavramsal Açılımı Kadınların Toplumsal Cinsiyet Kavramı Đçerisindeki Yeri Erkeklerin Toplumsal Cinsiyet Kavramı Đçersindeki Yeri...31 i

6 4. ERKEKLERE YÖNELĐK REKLAMLAR VE ETKĐLERĐ Erkeklere Yönelik Reklamların Etkileri Erkek Bilinçaltını Etkileyen Reklamlar Erkeklere Yönelik Reklamlarda Erkek Sembolizminin Kullanımı Erkeklere Yönelik Reklamların Kadınlar Üzerindeki Etkileri Erkeklere Yönelik Reklamların Çocuklar Üzerindeki Etkileri ERKEKLERE YÖNELĐK REKLAM STRATEJĐLERĐ Konumlandırma (Positioning) Stratejileri Mesaj Stratejileri Temel Satış Stratejileri Farklı Satış Stratejileri Marka Đmajı (Brand Image) Stratejileri Yaratıcı Stratejiler Mecralara Göre Reklam Stratejileri Radyo Reklamcılığı Stratejileri Basılı Reklam Ortamları Reklam Stratejileri Açık Hava (Outdoor) Ortamları Reklam Stratejileri Đnternet Ortamında Reklam Stratejileri Sinema Ortamında Reklam Stratejileri Televizyon Reklamcılığı Stratejileri ERKEKLERE YÖNELĐK TELEVĐZYON REKLAMLARININ ANALĐZĐ Analizin Tanımı Analizin Amacı Analizin Kapsamı Analizin Örneklemi Verilerin Analizi Nike Pro Reklamının Analizi ve Sonucu...80 ii

7 Nokia 6230i Reklamının Analizi ve Sonucu Gibbs Reklamının Analizi ve Sonucu Citroen C2-C5 Reklamının Analizi ve Sonucu Sony Ericsson Walkman Telefon Reklamının Analizi ve Sonucu Analizin Değerlendirilmesi ve Sonucu Verilerin Benzer Yönleri Verilerin Farklı Yönleri SONUÇ EKLER Ek 1. Bileşim International Medya Araştırma ve Analizleri 99 KAYNAKÇA iii

8 TABLO LĐSTESĐ Tablo 1 : Kasım Tarihlerinde Lider Televizyon Kanallarında Sayfa No. Yayınlanan Tüm TV Reklamları (1Spot=10sn)..76 iv

9 GRAFĐK LĐSTESĐ Sayfa No. Grafik 1 : ShowTV ATV ve Kanal D nin Kasım 2005 Tarihleri Arasında Tüm Mecradaki Payları.. 77 Grafik 2 : Kasım 2005 Tarihleri Arasında Show TV, ATV ve Kanal D nin Tüm Mecradaki Payları. 77 Grafik 3 : Show TV, ATV ve Kanal D nin Kasım 2005 Tarihleri Arasında Yayınladıkları Reklamlar. 78 Grafik 4 : Show TV, ATV ve Kanal D nin, Kasım 2005 Tarihleri Arasında Yayınladıkları Erkeklere Yönelik Reklamlar 79 Grafik 5 : Show TV, ATV ve Kanal D nin, Kasım 2005 Tarihleri Arasında Yayınladıkları Erkeklere Yönelik Reklamların, Yayınladıkların Tüm Reklamlara Olan Oranları 79 Grafik 6 : Kasım Aylarında Seçilmiş Tarihler Arasında Tüm Televizyon Kanallarında Yayınlanan Reklamlar. 91 Grafik 7 : Show TV, ATV ve Kanal D nin, Kasım Aylarında Belirlenen Tarihler Arasında Yayınlanan Erkeklere Yönelik Reklamlar. 92 v

10 GĐRĐŞ Bir ürün hakkında, insanların ilgisini çekebilecek, onları cezp edecek ve sonuçta onlara satın almaları gerektiği mesajını verecek o sihirli sözleri bulmak, bambaşka bir sanattır. Bir üründeki çekici noktayı -odak noktası olabilecek özelliğibulduktan sonra bunu istediğiniz ürüne uygulayabilirsiniz. Đyi bir reklamcı şayet tekniği varsa, ürün hakkındaki bilgilere iyice yoğunlaşacak, ürünü satmaya çalıştığı insanları kafasında şekillendirecek, hitap ettiği kesimin bu ürünü nasıl ve nerede kullanacağını anlamaya çalışacaktır. Onları bir ürün almaya yönelten ya da ilgilerini çekecek şeyin ne olduğunu düşünecektir. Đnsanları bir şey yapmaya ya da bir şey satın almaya ikna edecekseniz, bunu onların konuştukları, düşündükleri dili kullanarak yapmalısınız. Reklamcılar bu nedenle gündelik dili kullanırlar ve örneğin erkeği hedef almışlarsa erkeğin dilinden ona hitap edeceklerdir. Temelde kadın ile erkek arasındaki farklılıklar hayatımızın her noktasında karşımıza çıkar ve hatta aile yaşantımızdaki konumumuzdan iş ortamımızdaki kariyerimize kadar pek çok noktada belirleyici rol oynar. Erkek, genelde ailesinin geçimini sağlamak, hemen her noktadaki güvenliklerini temin etmek vb. görevleri üstlenmiştir. Erkek dolayısıyla güç sembolüdür. Bu bir iletişim sürecidir aynı zamanda. Erkeklerin cinsiyetleri temel alınarak içinde varolduğumuz toplum yapısının dinamikleri tarafından belirlenen, sınırları çizilen bu roller, çocukluktan itibaren öğrenme süreci doğrultusunda erkeklere benimsetilir. Ancak öğretilenlerin yanı sıra cinsiyetin bir de içgüdüsel boyutu söz konusudur. Cinsiyetimiz doğrultusunda toplum tarafından bize atfedilen rollerin yanı sıra, içgüdülerimiz ve bunların da ötesinde yaş dönemlerimiz itibarıyla dikkate alındığında kendimize ilişkin rol beklentilerimiz, sonuçta davranış modellerimizi belirlemektedir. Cinsellikle ve reklamlarda kullanılan temalar reklamverenler ve reklam ajansları tarafında günümüzde oldukça iyi bilinmektedir. Özellikle toplumsal değerler ışığında temalandırılmış ve ürünle ilişkilendirilmiş reklamlar günümüzde reklamveren firmaların satışlarında oldukça olumlu etkileri bulunmaktadır. Bu etkilerin her geçen gün gelişmesi sonucunda ise reklamlar artık tüketicilerin en önemli ihtiyaç belirleme kaynağı haline gelmektedir. 1

11 Bu kısır döngü içersinde reklamverenler her geçen gün daha agrasif ekonomik hedeflerle reklam ajanslarının karşısına gelmekte ve bu kar artırım çabası kendisini yeni pazar bulma yada atıl durumda bulunan pazarları geliştirme konusunda uzman pazarlamacılarla ve yaratıcılık kapasiteleri yüksek reklam ajansları ile birleştiğinde ortaya çağımız en önemli sosyal etkilere sahip olguyu ortaya çıkarmıştır.bu olgu ise reklamlardır. Reklamılar günümüzde en büyük kitlelere televizyon aracılığı ile ulaşmakta olsa da gelecekte bu durum internet kullanımı ile farklılaşma gösterebilir. Ancak realistik bir platformda konu ele alındığında televizyon günümüz reklamverenlerinin en yaygın tercih ettiği mecra durumundadır. Bir başka önemli kavram ise reklamverenleri için hedef kitledir. Ürünün kime hitap ettiği oldukça önemlidir. Dolayısıyla ürün analizleri bu doğrultuda yapılmaktadır. Hedef kitle yaş cinsiyet ve tüketim alışkanlıkları olarak üç ana grup altında toplanabilir. Hedef kitlelerin sosyal yapısı reklamın yayın saatinden hangi kanalda yayınlanacağına dair tüm konularla doğrudan ilişkilidir. Dolayısıyla reklamda verilen mesaj kadar bu mesajın iletildiği kanal ve hedef kitlenin yapısı en önemli değerler olarak iletişimin döngüsüyle bir bütün olarak ortaya çıkmaktadır. Pazarlama stratejileri günümüz rekabet ortamında her geçen sürede ilerlemekte, evrimini sürdürmektedir. Bu evrimin en önemli kaynağı ise satış oranlarının artırma isteğidir. Günümüzde tüketiminin çoğunun parasal kaynağı halen erkeklerde olsa da tüketilecek ürüne karar veren merciler erkeklerde çok kadınlar ve çocuklar oluşturmaktadır. Ancak sürekli artış istenen satışa odaklı reklamverenler bu olgunun değişmekte olduğunu öngörmekte ve artan çalışan popülasyonunu dikkatte alarak önemli bir strateji geliştirmektedirler. Bu strateji ise atıl durumda olan hedef kitle popülasyonlarıdır. Bu popülasyonun başında ise erkek tüketiciler gelmektedir. Atıl durumda olan bu hedef kitle ise her geçen gün reklamverenler aracılığı ile yeni ihtiyaç ve faydalar ile tüketim alışkanlıklarını geliştirmektedir. Bu değişimin nasıl olduğunu ise en iyi gözlemleneceği yer ise televizyon reklamlarıdır. Her geçen gün spot sayıları artan erkeklere yönelik reklamların analizi bu değişimi anlamak için kullanılabilecek bir çok yöntemden biri olmaktadır. 2

12 Tüm bu olguları genelden özele inerek incelemek gerekir ise öncelikle reklam kavramının açılımı yapılmalıdır. Reklamın tüm fonksiyonları ve amaçları vurgulanmalıdır. Reklamların metninin yazılımıda oldukça önemlidir. Reklamların üretim aşaması, reklamda verilmek istenen mesajın değerledirilip seçilmeside reklam metni için önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Verilen bu mesajın uygulanış biçimi ve bu mesajın sosyal sorumluluk öğelerine uyumu gözden geçirilmelidir. Araştırmanın birinci bölümünde bu konular ele alınmıştır. Reklamın etkileri ise araştırmanın ikinci bölümünde yer almaktadır. Reklamın etkileri bir çok açıdan bu bölümünde anlatılmaktadır. Reklamın ekonomik, sosyolojik ve psikolojik etkilerinin anlatıldığı bu bölümde reklamın sosyal psikoloji ile ilişkisi ve tüketiciler üzerindeki etkileri üzerinde durulmuştur. Araştırmanın ilk iki bölümünde reklam kavramı hakkında bilgiler bulunmaktadır. Üçüncü bölümde ise toplumsal cinsiyet kavramı anlatılmıştır. Toplumsal cinisyet kavramının iki baş rol oyuncusu olan kadınların ve erkeklerin toplumsal cinsiyet kavramı içersindeki konumları incelenmiştir. Reklam ve toplumsal cisiyet kavramı hakkında yapılan araştırmalar ışığında erkeklere yönelik reklamların etkileri dördüncü bölüm de araştırılmıştır. Bu bölüm özellikle araştırmanın geniş perspektifinin de daralmaya başladığı bölümdür. Erkeklere yönelik reklamların erkekler üzerindeki etkileri ve erkek bilinçaltına olan etkileri öncelikle anlatılmıştır. Daha sonraki alt başlıklarda ise erkeklere yönelik reklamlar da erkek sembolizminin kullanılması ve erkeklere yönelik reklamların tüm topluma hitap etmesi ve toplumun temel taşı olan ailelerin tüm fertlerine olan etkileri nedeni ile önce kadınlar ve sonra çocuklar üzerindeki etkileride anlatılmıştır. Araştırmanın beşinci bölümde ise erkeklere yönelik reklamlarda uygulanan reklam stratejileri anlatılmıştır. Konumlandırma, mesaj, marka imajı, yaratıcı ve mecralara göre reklam startejileri anlatılmıştır. Mecralar arsında ise televizyon en yaygın ve en etkili reklam mecrası olarak dikkat çekmektedir. Araştırmanın altıncı bölümünde; erkeklere yönelik televizyon reklamlarının analizi yapılmıştır. Analizin tanımı ve amacı bu bölümde anlatılmaktadır. Aynı 3

13 zamanda analizin kapsamı ve örneklemi de tanımlanmıştır. Beş adet reklamın analizi ve sonuçları ise ayrı yarı yapılmıştır. Altıncı bölümün sonunda ise analizin değerlendirilmesi ve sonucu genel hatları ile ele alınmıştır. Ayrıca verilerin sonucları arasında benzer ve farklı bulunan yönler anlatılmıştır. Sonuç bölümünde ise çalışmada erkeklere yönelik televizyon reklamlarının analizi sayesinde elde edilen veriler ışığında; televizyon reklamlarının erkek tüketim alışkanlılarına etkileri irdelenmiştir.. 4

14 1. REKLAMIN KAVRAMSAL AÇILIMI 1.1. Reklam Kavramı Bir mal ya da hizmete ilişkin bir iletiyi (mesajı), sözlü ya da görüntülü olarak pazar birimlerine sunmak için yapılan eylemlere reklam yapmak denir. Đleti ya da mesaj da reklam diye adlandırılır (Cemalcılar, 1998; 285). Mehmet Oluç a göre reklam ise; bir ürünün ve de hizmetin, bir kurumun, bir kişinin ve de fikrin kimliği belli sorumlusunca tarifesi önceden belirlenmiş bir bedel ödenerek yığınsal iletişim araçları ile kamuya olumlu bir biçimde tanıtılıp benimsetilmesine denir.(oluç, 1990; 3) Bilgilendirmek ve satın almaya ikna etmek için iyi bir yol olan reklamın amacı, belirli hedef kitleye, belirli zaman dilimi içinde gerçekleştirilmesi beklenen spesifik iletişim görevidir. Bir reklam kampanyasının temel hedefi ise reklamdan beklenen hedef pazar, işletmenin durumu ve pazarlama karması ile uyumlu olması gereken amaçların belirlenmesidir.(balta, 1998; 26) Liberal ekonomilere ait bir kavram olduğu iddia edilen reklam, 20.Yüzyılın sonunda sosyalist ekonomiler dahil her ülkede uygulama alanı bulmuştur. Amerikan Pazarlama Birliği (American Marketing Association) reklamı, reklam veren tarafından bir ürünün, hizmetin veya fikrin, bedeli ödenerek, kişisel olmayan yollarla sunumu olarak tanımlamaktadır. (Taş-Şahım, 1996; 9) Reklamı savunanların veya eleştirenlerin reklamla ilgili görüşlerine bakarsak; Amerikan toplumuna yön veren liderlerden Franklin D.Rooswelt reklamcılık için Modern toplumumuzun genel yaşam düzeyini yükseltmekte, ona daha iyi bir gelecek hazırlamakta, son yarım yüzyıl boyunca, reklamcılıktan daha etkili ve yararlı bir girişim bulunduğunu, ya da bulunabileceğini sanmıyorum. der. Winston Churchill de Rooswelt in görüşlerine benzer şeyler söyler: Reklam, tüketim gücünü arttırarak, insanı ve toplumu, daha büyük bir üretim gücüne itmektedir. Reklam, daha iyi gıda almamıza, daha iyi giyinmemize, daha iyi yuva sahibi olmamıza, kısaca daha iyi koşullarda yaşamamıza ışık tutmaktadır. (Sözer-Gürbaşkan, 1980; 50) 5

15 Reklamlarda hiç yaşadığımız andan söz edilmez, geçmişten ve gelecekten söz edilir. Reklamlar halka yararlı bir yarışma aracı olarak sunulur. Alıcının seçme özgürlüğü, girişimcinin özgürlüğü gibi özgürlükle ilgili savları vardır. Özgür Dünya nın sunduğu imgeler olarak verilir. Doğu Avrupalılar için Batıdaki bu imgeler Doğu da onların sahip olamadıklarını özetler. Reklamın insanlara özgür seçme hakkı verdiği sanılır.(berger, 1993; 131) Reklam tüketici toplumun bir sonucudur ve kendine olan inancını imgeler yoluyla çoğaltarak sürdürür. Reklamın amacı geçmişi geleceğe satmaktır. Bu nedenle geriye dönüşlüdür, gelenekseldir.(berger, 1993; 139) Reklam, tüketiciye ürünle ilgili bilgi verip, onu ikna ederek en kısa zamanda ürünü satın almasını amaçlar. Reklam iletişimdir, ulaştığı kitlede kültürel değişime etki eder ve insan alışkanlıkları üzerinde bir takım değişikliklere neden olur. Öğrenme ve bunun beraberinde koşullanma sonucu bireyin hareketleri az veya çok otomatik hale gelir. Reklamlarla gönderilen her imaj, insanların sahip olma duygularına gönderilen mesajlardır. Đzleyiciye, farklılık konumlandırması yaparak sahip olması gerektiğini söyler. Reklamlar bizi bir takım şeylerden mahrum olduğumuz sonucuna ulaştırmaya (en azından öyle düşündürtmeye) çalışmaktadır. Ardından da bu mahrum olduğumuz şeylere sahip olmamız gerektiğini söylerler. Birçok ürünün adeta yarıştığı bir piyasa ortamında özellikle benzer ürünler arasından sıyrılabilmenin ve bir fark yaratabilmenin yolu, markadan geçer. Markanın akılda kalıcılığı, kolay telaffuz edilebilir olması ve her şeyden önemlisi yüklendiği imaj, onu pazarda avantajlı bir konuma yükseltir. Önemli bir diğer noktada markanın temsil ettiği ürünün kalitesidir. Eğer kalite açısından pazardaki benzer ürünlerden aşağı kalmayan bir ürünü temsil ediyorsa, marka iyi bir reklamcının elinde ait olduğu ürün kategorisinde pazarın lideri olabilir. Reklamın başlıca özellikleri şunlardır; 1. Yayılabilme özelliği: Satıcı mesajının sık tekrarlanması, rakiplerin mesajlarıyla karşılaştırma yapmaya olanak vermesi, satıcının gücü hakkında pozitif izlenimler vermesi. 6

16 2. Geniş kitlelerle sunabilme özelliği: Büyük kitlelere seslenebilme gücü coğrafi bakımdan dağınık, çok sayıda tüketiciye ucuz olarak erişmenin etkin yollarından biridir. 3. Kamuoyu önünde sunuşun yarattığı meşruluk izlenimi ve ürünleri standart olmaya zorlaması. 4. Daha geniş ifade gücü (Baskı, ses ve renklerin sanatsal kullanımına, dramatik etkin ve canlı sunuşa yatkınlık). 5. Gayri şahsilik(reklamın yüz yüze olmaması muhatapla baskı duygusunu ortadan kaldırır, tek yönlüdür). 6. Reklam bir ürün için uzun vadeli imaj veya çabuk satış tepkisi yaratmak (Bir mağazanın, hafta sonu müşteri çekmek için indirimli satışını reklam etmesi.) gibi amaçlarla kullanılabilir..(berger, 1993; 136) 1.2. Reklamın Fonksiyonları ve Amaçları Reklâm gayeleri, hedef pazar, pazar konuşlanması ve pazarlama karması hakkında önceleri yapılan kararlardan çıkmalıdır. Reklamın gayesi, halihazırdaki pazar durumunun enine boyuna analizinden çıkmalıdır. Eğer ürün sınıfı olgun ise, şirket pazar lideridir ve markanın kullanılışı düşüktür. (Mucuk, 1997; 218) Uygun gaye, daha fazla kullanılışı teşvik etmektir. Eğer ürün sınıfı yeni ise, şirket pazar lideri değildir, fakat marka lidere üstündür, o zaman gerekli olan gaye, markanın üstün olduğunda pazarı ikna etmektir. Reklam fonksiyonları ve amaçlarını şöyle sıralayabiliriz: 1. Yeni mamulü pazara sunmak veya yeni pazar bölümüne girmek. 2. Satın alma güdülerine hitap ederek dar bir zümrenin kullandığı malı geniş kitlelerin kullanmasını sağlamak. 3. Firma imajı ve markaya bağlılık yaratmak. 7

17 4. Firmanın ve malın özelliklerini anlatarak satıcılara yardımcı olmak. 5. Talep düzeyini korumak için, malın kullanım zaman ve adetlerini değiştirmek. 6. Satışçıların ulaşamadığı kimselere ulaşmak. 7. Önyargılı, yanlış ve olumsuz izlenimleri düzeltmek. 8. Tüketicileri eğitmek.(mucuk, 1997; 218) 1.3. Reklam Türleri Reklamları çeşitli türler altında inceleyebiliriz. En önemli reklam türleri; bilgilendirici reklam, ikna edici reklam ve hatırlatıcı reklamdır. Bunlara kısaca değinecek olursak; Bilgilendirici reklam, bir ürün kategorisinin öncü safhası üzerinde bilhassa durmaktadır, çünkü bu safhada gaye, ilk talebi yerleştirmektir. Örneğin yoğurt sanayi tüketicilere, başlangıçta, yoğurdun besleyici yararları üzerinde bilgi vermek mecburiyetindedir. Đkna edici reklam, rekabetsel safhada önemli olur, çünkü o zaman şirketin gayesi, belirli bir marka için seçici talebi yerleştirmektir. Mesela, Efes Pilsen, öteki bira markalarından daha fazla tat ve statü sunduğunda müşterileri ikna etmeye teşebbüs eder. Bazı ikna edici reklamlar, iki veya daha fazla markaların apaçık karşılaştırmalarını yapan mukayeseli reklamları kullanırlar. Örneğin; Burger King Şirketi, McDonald's ın ürününe hücumlarında mukayeseli reklamı kullanmıştır.(burger King in hamburgerleri ızgarada ateşle pişirilir; McDonald's ınkiler yağda kızartılır.) Bu noktada bir şirket, üstünlük iddiasına ve zayıf bir noktada kendisine hücum edilemeyeceğine emin olmalıdır. Mukayeseli reklam, ürünün bilindiğinde ve hissi motivleri tüketicilerden aynı anda sağladığı zaman en başarılı olur. Hatırlatıcı reklam, olgun ürünler için önemlidir. Dergilerdeki dört renkli pahalı Coca-Cola reklamlarının maksadı halka, Coca-Cola satın almalarını 8

18 hatırlatmaktır. Bununla ilgili bir reklam şekli pekiştirici reklam dır ki, halihazırdaki satın alıcılara iyi bir seçim yaptıklarında teminat verir. Otomobil reklamları çok defa, tatmin olmuş müşterilerin yeni otomobillerindeki özel yeniliklerden zevk aldıklarını anlatır. (Mucuk, 1997; 220) 1.4. Reklam Metni Yazımı Şirketlerin yoğun reklam kampanyaları içinde dikkat çekebilmeleri ve başarılı olmaları yaratıcılıkla ilişkilidir. Yaratıcı bir reklam kampanyası sürdüren bir şirketin, rakiplerine göre daha avantajlı bir konuma geleceği muhakkaktır. Bu noktada mesajın tüketiciye ulaşması önemlidir(gürgen, 1990; 67). Bir reklam, ancak dikkat edilmeye başlanıldıktan sonra markanın satılışlarında yardımcı olabilir. Reklamcılar, dört adımla yaratıcı bir strateji geliştirirler. Bunlar; mesajın üretilmesi, mesajın değerlendirilmesi ve seçilişi, mesajın uygulanması ve sosyal sorumluluğunun gözden geçirilişidir Mesaj Üretimi Ürünün yarar mesajı üzerinde, ürün kavramı geliştirme işinin bir parçası olarak durulmalıdır. Yine de, bir sayıdaki muhtelif mesajlar için, genellikle serbestlik vardır. Pazarlayıcı, zamanla, bilhassa müşteriler, üründen yeni veya farklı yararlar beklerlerse, mesajı değiştirmek isteyebilir. Yaratıcı insanlar, reklamları cazibeli yapmak için muhtelif metotlar kullanırlar. Pek çok yaratıcı kimse, tüketicilerle, perakendecilerle, uzmanlarla ve rakiplerle, onların söylediklerinden, tümevarımsalca bir sonuç çıkarmak için konuşurlar. Leo Burnett diyor ki: Kendilerine satmak istediğim halkla yüz yüze gelerek derin mülakatlar yaparım. Kafamda, onların ne tür insanlar olduklarının bir resmini çizer, onların ne olduklarını ve ürünü nasıl kullandıklarını öğrenmeye çalışırım. Bazı yaratıcı insanlar, reklam mesajı üretmek için tümdengelim metoduna başvurur, belirli bir sınıfın bütün insanlarını içine alan bir düşünceden bir sonuç çıkarmaya çalışırlar. Maloney, bu konuda bir çerçeve sunmuştur. Maloney, satın alıcıları, bir üründen, dört tür mükafattan birini bekleyenler olarak görmektedir. 9

19 Bu dört tür mükâfat şunlardır: rasyonel (mantıkî), hissî, sosyal ve ego tatminliği, Satın alıcılar bu mükâfatları, kullanış neticeleri tecrübeleriyle, ürünün kullanılışı ile elde ettikleri tecrübelerden veya tesadüfî tecrübelerinden tahayyül edebilirler. Üç çeşit tecrübe ile dört tip mükâfat, on iki türde reklâm mesajı husule getirir. Meselâ, çamaşırları daha iyi temizler vaadi, ürünü kullanış tecrübelerinden çıkarılmış mantıki mükafat vaadidir. (Gürgen, 1990; 68) Büyük bir hafif biradaki gerçek haz, ürünün kullanılışının verdiği tecrübe ile bağlı hissi bir mükâfat vaadidir. Reklamcı, bir seçim yapmadan önce birkaç alternatif reklam tezi yaratmalıdır. Birbirleriyle bağlantı olamayan ne kadar fazla reklam yaratılırsa, fevkalade birini bulma ihtimali o kadar fazladır Mesajın Değerlendirilmesi ve Seçilmesi Đyi bir reklam, normal olarak, çekirdek bir satış teklifi üzerinde odaklanır. Bir mesajın, arzu edilebilirliği, sadece arzu edilen grupları ilgilendirmesi ve inanılır olması özelliklerine göre değerlendirilmesi gerekir Mesajın Uygulanması Bir Strateji Olarak Ünlü Kişilerin Onaylaması; Pazarlayıcılar, çok eskiden beri, ürünlerinin onaylanması için tanınmış kimseleri kullanmaktadırlar. Reklam için hangi ünlü kişinin seçileceği kritik bir meseledir. Bu kimse çok iyi bilinmeli, yüksek ölçüde olumlu tesiri olmalı ve onun şahsiyeti, ürüne çok uygun olmalı. Sporcular, bilhassa spor ürünlerinin, yumuşak (alkolsüz) içkilerin ve giyim eşyalarının onaylanmasında etkili bir gruptur. Filli boya reklamlarında, ünlü futbolcuların kullanıldığını hepimiz biliriz. Reklamcıların başlıca endişelerinden biri, reklamda rol verdikleri tanınmış kişilerin bir skandalda veya utanç verici bir durumda adlarının geçmesidir. (Elden, 2003 ; 75) 10

20 Sosyal Sorumluluğun Gözden Geçirilmesi Reklamcılar ve onların ajansları, yaratıcı reklamcılığın sosyal ve hukuki ölçülerin üstüne çıkmamasına dikkat etmelidirler. Pazarlayıcıların çoğu müşterileriyle iletişim kurmak için açıkça ve dürüst çalışmalıdır. Bu konuda kamu politikaları reklamcıları sınırlayan politikalar uygulamaktadırlar. (Evans, 1988; 117) Reklamcılar, bir ürünün her şeyi -tedavi etmediği halde- tedavi ettiğini ilan edemezler. Mesela, bir tıraş bıçağının zımpara kağıdını kestiğini göstermek için, zımpara kağıdı kullanacakları yerde kumla örtülü pleksicam kullanmak gibi aldatıcı yollara başvuramazlar. Bir döşeme temizleyicisi ve parlatıcısının, normal şartlar altında döşemeyi altı ay korumadıkça, altı ay korur diye reklamı yapılamaz. Bir diyet ekmeğinin dilimleri ince olduğu için, diğer ekmeklerden daha az kalorisi bulunduğu iddia edilemez. Buradaki mesele, aldatma ile aldatmak istemeyen basit abartmalar arasındaki farkın nasıl belirtileceğidir. Ayrıca; reklamcılar, reklamları ile etnik grupları, ırki azınlıkları veya özel çıkar gruplarını gücendiremezler. 11

21 2. REKLAMIN ETKĐLERĐ Reklamcılık yapısı gereği pek çok alan ve bilim dalı ile ilişkisi olan bir disiplindir. Bu alanda yapılacak çalışmaların doğru, yerli yerinde ve hedeflenen amaçlara ulaşacak şekilde gerçekleştirilebilmesi de yine ilişki içinde olduğu bilim dallarının verilerinden, kuramlarından ve/veya deneysel sonuçlarından yeterince yararlanılmasıyla doğru orantılıdır. Çünkü reklamcılık çalışmalarının sanatsal yönüne bile veri tabanı oluşturacak olan bilimsel bilgilerdir ve bu bilgiler de ancak ilgili bilim dalından elde edilebilirler Reklamın Ekonomik Etkileri Reklamlar gündelik yaşantımızın adeta bir parçası durumuna gelmişlerdir. Bu durum, reklamın ekonomik, toplumsal etkileri ve yararlı olup olmadığı tartışmalarını da beraberinde getirmiştir. Reklam üzerindeki bu tartışmalara ekonomistler, işletmeciler, pazarlamacılar, reklamcılar vb. yanı sıra siyasetçiler, tüketiciler, sosyologlar, psikologlar, tıp adamları vb. 'nin de katıldıkları görülmektedir. Sonuçta da reklamın denetlenmesi, sınırlandırılması ve hatta zaman zaman yasaklanması dahi söz konusu olabilmektedir. Reklam yoluyla insanların doğal arzularının tahrip edildiği, gereksinim duymadıkları şeyleri satın almaya yönlendirildikleri, gereksinim duydukları ürünler hakkında ise yanlış bilgilendirildikleri, duygularıyla oynandığı, reklam bombardımanıyla bıkkınlık yaratıldığı, ekonomik kaynakların boşa harcandığı, reklamın maliyetleri arttırdığı ve dolayısıyla fiyat artışlarına neden olduğu, ağır reklam giderleri nedeniyle yeni işletmelerin pazara girme özgürlüklerinin engellendiği ve taraflı reklamlarla belli marka ürünlere bağlılık yaratılarak rekabete yer vermeyen pazar durumları sonucu tekelleşme yaratıldığı vb. ileri sürülmektedir. Buna karşılık reklamın talep yaratarak ve var olan talebi arttırarak üretim artışına neden olduğu, bunun bir sonucu olarak da istihdamın ve refah düzeyinin yükselmesine, diğer bir sonucu olarak da birim maliyetlerini düşürerek ve rekabet ortamını canlandırarak fiyat indirimlerine yol açtığı, yeniliklerin çoğalmasına, ürün türlerinin artmasına, kalitenin yükselmesine katkıda bulunduğu, tüketicilere çeşitle alternatifler arasında seçim yapma olanağı verdiği, bilgilendirici ve eğlendirici olduğu da bir gerçektir..(kağıtçıbaşı, 1988; 4) 12

22 2.2. Reklamın Sosyolojik Etkileri Reklama getirilen en önemli eleştirilerden biri de sosyal gruplar arasında kıskançlık yarattığı ve bu kıskançlığı körüklediğidir. Đşsiz ve dar gelirli insan sayısının yüksek olduğu ülkemizde lüks tüketim mallarının reklamlarının yapılması toplumsal açıdan sakıncalı bulunmaktadır. Oysa bu tür ürünlerin reklamı yapılsın ya da yapılmasın sosyal gruplar arasındaki farklılıklar her zaman olacaktır. Bunun yanı sıra reklamın, sosyal gruplar arası refah farkını azaltıcı etkileri olduğu da yadsınamaz bir gerçektir. Reklamın kültürü ve dili yozlaştırdığı, çocukları olumsuz yönde etkileyerek gerçekte gereksinimleri olmayan ürünlere yönelttiği, anne ve babaları zor durumda bıraktığı, kötü beslenme alışkanlıkları oluşturarak sağlıklarını bozduğu, onların doğal saflıklarını ve bağlılık duygularını istismar ettiği, reklamda kadın unsurunun ise ya sadece cinsel obje yâda ev hanımı şeklinde kullanıldığı, ev işinden başka bir şeyden anlamayan bireyler olarak sunuldukları da ileri sürülmektedir. Bu tür eleştirilere karşılık olarak reklamcılar da kendilerini şöyle savunmaktadırlar; reklam ana işlevi gereği anlaşılır olmak zorundadır. Bu nedenle reklamda halkın konuştuğu dile yer verilmelidir. Reklamdaki kelime oyunları ise reklamı canlı ve eğlendirici kılma amacıyla yapılmaktadır. Çocukların reklamlardan etkilenmeleri ise kısa süreli ve geçicidir. Çocuklar reklamlardan çok yaşıtlarından, mağaza vitrinlerinden, market raflarındaki çekici ambalajlı ürünlerden vb. etkilenmektedirler ve çevrelerindeki büyüklere, aile bireylerine özenme çocuklarda istek yaratan unsurlardır. Çocukları istismar etmeye yönelik reklamlar zaten bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de çeşitli düzenlemelerle denetim altındadır. Çocukların beslenme alışkanlıkları ile ilgili esas sorumluluk ise, reklama değil aileye ve eğitim sistemine aittir. Reklamda kadın unsurunun kullanılması ise, özellikle tüketim ürünlerinin satın alınmasında marka tercihini ve alış verişi yapanın ev kadınları olmasından kaynaklanır Reklamın Psikolojik Etkileri Kişinin kanaat, davranış ve inançları ile satın alma hareketleri arasında çok sıkı ilişkiler vardır. Kanaat ve davranışlar, inançlarla uyuşur. Fakat birçok şey gibi bunlarda 13

23 reklamlarla değiştirilebilir.(yüksel, 1984; 184) Reklamlar kişiyi ve toplumu etkileyerek mal ve hizmet satar. Reklamların hedef kitlesi olan kişi ve toplum aynı zamanda sosyal psikolojinin araştırma alanıdır. Bu nedenle reklam mesajını hazırlarken sosyal psikolojinin bazı kavramlarından yararlanır. Bu tanımlara geçmeden önce sosyal psikolojinin tanımına bakarsak; sosyal psikoloji bireyin davranışlarını sosyal ve kültürel ortam içinde inceler. Bir başka görüşe göre ise kişinin başka kişilerle olan davranışını inceler. Sosyal psikoloji, toplum içindeki bireyin davranış bilimidir. Bir tanıma göre sosyal psikoloji, insanların sosyal gruplara katılması sonucu ortaya çıkan davranış düzenliliklerini inceler.(kağıtçıbaşı, 1988; 2) Bir araştırmada, baştan çıkarıcı genç bir kadın mankenin yer aldığı yeni bir otomobili tanıtan bir reklamı gören erkek deneklerin, mankenin yer aldığı aynı reklam gösterilen deneklerle karşılaştırıldıklarında, arabayı daha hızlı, daha çekici, daha pahalı görünümlü ve daha iyi tasarlanmış buldukları saptanmıştı. Ancak daha sonra sorulduğunda, genç kadının varlığının değerlendirmelerini etkilemiş olduğunu kabul etmemişlerdir.(cialdini, 2003; 233) Dolayısıyla erkekler reklamlardaki cinsellik öğelerine her ne kadar dikkat etmiş ve sonrada bu davranışlarını inkar etmiş olsalar da bu öğelerin kendi üzerlerindeki etkileri açıkça görülmektedir. Cinsel öğeler gibi gurur, kendini gerçekleştirme, çevre ve düzeni koruma, kişilik, güç, mizah, maceraperestlik, saldırganlık, mantıklılık, dobralık, baskınlık, ciddilik, kişisel doyum gibi öğelere de duyarsız kalmamaları olasıdır Reklamın Sosyal Psikolojideki Etkileri Motivasyonun kelime anlamı harekete geçirmek demektir. Motivasyon psikolojisi davranışın ana kaynaklarını inceler, davranışın nedenini araştırır. Motivler doğrudan kontrol edilemezler. Ancak gözlenebilen davranışlardan anlaşılırlar. Motive olmuş bir canlı iradesini kullanamaz. Ancak canlının davranışları gözlenerek o anki güdüsü anlaşılır. Örneğin organizma yiyeceğe yönelirse açlık güdüsü, suya yönelirse susuzluk güdüsü, lükse yönelirse lüks güdüsü olduğu anlaşılır. Dolayısıyla sosyal psikolojide motivasyonun yeri çok önemlidir. 14

Tüketici Satın Alma Davranışı Tüketici Davranışı Modeli

Tüketici Satın Alma Davranışı Tüketici Davranışı Modeli Bölüm 6 Pazarları ve Satın alma Davranışı Bölüm Amaçları davranış modelinin unsurlarını öğrenmek davranışını etkileyen başlıca özellikleri belirtmek Alıcı karar sürecini açıklamak Satın Alma Davranışı

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM TURİZM PAZARLAMASI Turizm Pazarlamasında Tutundurma REKLAM Reklâm; belirli bir ücret karşılığında ve ücretin kimin tarafından ödendiği bilinecek biçimde; bir turizm işletmesinin ve turizm bölgesinin ürünlerinin

Detaylı

İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya

İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya PAZARLAMA YÖNETİMİ İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya konulacağını; pazarlama ise hangi ürünlerin,

Detaylı

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013 TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ Tutundurma, mal ya da hizmetleri satışını arttırabilmek için, alıcıları satın almaya ikna edebilmeye yönelik satıcı tarafından başlatılan tüm çabaların koordinasyonu

Detaylı

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015 Pazarlamanın Önemi Toplumsal açıdan önemi Para Uzmanlık Pazar İşletmeler açısından önemi - 1 Pazarlamanın Topluma Sağladığı Katkılar Toplumun gereksinim ve isteklerini karşılama hizmeti görür Ekonomik

Detaylı

I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising. Doç. Dr. Olgun Kitapcı

I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising. Doç. Dr. Olgun Kitapcı I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising Doç. Dr. Olgun Kitapcı Akdeniz Üniversitesi, Pazarlama Bölümü 1 Reklama maruz kaldığınız mecralar (TV, Radyo, Gazete, Dergi, Sosyal Medya v.s.) En son ne zaman bir reklamdan

Detaylı

ÜNİTE:1. Reklam Nedir? ÜNİTE:2. Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3. Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4. Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar

ÜNİTE:1. Reklam Nedir? ÜNİTE:2. Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3. Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4. Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar ÜNİTE:1 Reklam Nedir? ÜNİTE:2 Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3 Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4 1 Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar ÜNİTE:5 Reklam ve Tüketiciler ÜNİTE:6 Reklam Planlama

Detaylı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U)

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) 1 KISA

Detaylı

Pazarlama Taktikleri Kut 470, 16 Mart 2005. Pazarlama Taktikleri. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.

Pazarlama Taktikleri Kut 470, 16 Mart 2005. Pazarlama Taktikleri. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu. Pazarlama Taktikleri Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Taktikleri Halkla ilişkiler Doğrudan posta Telepazarlama Reklam (Walters 1992) Internet Halkla İlişkiler

Detaylı

REKLAM VE REKLAM YAZARLIĞI VİZE SORU VE CEVAPLARI

REKLAM VE REKLAM YAZARLIĞI VİZE SORU VE CEVAPLARI REKLAM VE REKLAM YAZARLIĞI VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016 1 ) Daha samimi, daha şahsi ve nazik bir hitap şekline sahip ve bireysel ziyaretler kadar etkili olan doğrudan postalama reklam aracı Mektup

Detaylı

Pazarlama: Tanım, Tarihçe, Kavramlar

Pazarlama: Tanım, Tarihçe, Kavramlar Pazarlama: Tanım, Tarihçe, Kavramlar Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Pazarlama - Tanımlar Tanım sayısının çokluğu Anlayış farklılıkları Tanımları yapanların özellikleri Dar ve geniş anlamda yapılan

Detaylı

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ Girişimcinin Gündemi GİRİŞİMCİLER VE KOBİ LER AÇISINDAN MARKA VE ÖNEMİ Günal ÖNCE Günümüzde markalara, Amerikan Pazarlama Birliği nin tanımladığının yanı sıra sadece sahip oldukları

Detaylı

Tutundurma Karması. Reklam. Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama

Tutundurma Karması. Reklam. Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama Tutundurma Karması Reklam Kişisel satış Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama İşletmelere tarihsel olarak, tutundurma metotları içinde önce kişisel satıştan; sonra reklâmlardan; daha sonra,

Detaylı

PAZARLAMA YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF

PAZARLAMA YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF PAZARLAMA YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- Pazarlamanın

Detaylı

Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF

Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- PAZARLAMADA SATIŞIN YERİ VE ÖNEMİ.

Detaylı

I. Dünya Savaşı öncesi dağıtım ve satış yönlü

I. Dünya Savaşı öncesi dağıtım ve satış yönlü I. Dünya Savaşı öncesi dağıtım ve satış yönlü Ürünlerin üreticilerden tüketiciye doğru akışını sağlayan eylemler II. Dünya Savaşından sonra tüketicinin önemi Tüketici tatminin değer kazanması Pazarlama,

Detaylı

Pazarlama Otomasyonu Kullanırken Unutulmaması Gereken 5 Nokta

Pazarlama Otomasyonu Kullanırken Unutulmaması Gereken 5 Nokta f Pazarlama Otomasyonu Kullanırken Unutulmaması Gereken 5 Nokta Reklamın satmadığı dönemlere çoktan girdik. Markalar satış ve pazarlama stratejilerini bunun üzerine kurduğu, odaklandırdığı devirler de

Detaylı

Bir başka benzer model ise DAGMAR dır. Tüketicinin benzer aşamalardan geçtiğini varsayar.

Bir başka benzer model ise DAGMAR dır. Tüketicinin benzer aşamalardan geçtiğini varsayar. İletişim mesajlarına gösterilen tepkiler açısından; amaçlar değişik modellerle açıklanmaya çalışılmıştır. A.I.D.A modeli olarak da adlandırılan bu model dört aşamalıdır.[8] 1. 2. 3. 4. Dikkat İlgi Arzu

Detaylı

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir.

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ İLETİŞİM NEDİR? İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. -SÖZLÜ -SÖZSÜZ *İletişimden Söz Edebilmek

Detaylı

HEDEF KİTLE DAVRANIŞINI ETKİLEYEN PSİKOLOJİK FAKTÖRLER

HEDEF KİTLE DAVRANIŞINI ETKİLEYEN PSİKOLOJİK FAKTÖRLER Ünite 5 HEDEF KİTLE DAVRANIŞINI ETKİLEYEN PSİKOLOJİK FAKTÖRLER Öğr. Gör. Şadiye Nur GÜLEÇ Bu ünitede, reklamın önemi ve reklamın hedef kitlesi konusu işlenecektir. Hedef kitle davranışını etkileyen psikolojik

Detaylı

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir.

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. Hızla artan iletişim olanakları karşısında hedef kitleye en etkin şekilde ve doğru kanaldan ulaşmanın

Detaylı

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing,

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing, Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing, Prentice Hall, Inc., New Jersey, 15 th Edition Tüketici

Detaylı

PAZARLAMA YÖNETİMİNDE SATIŞ PROMOSYONU

PAZARLAMA YÖNETİMİNDE SATIŞ PROMOSYONU PAZARLAMA YÖNETİMİNDE SATIŞ PROMOSYONU Tutundurma karmasının tekrar hatırlayacak olursak Satış promosyonu, tutundurma karmasının bir bileşenidir. Tutundurma elemanları: 1. Reklam, 2. Halkla ilişkiler (PR),

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları İÇİNDEKİLER Sunuş... 13 Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü... 15 1. Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları 1.1. Küreselleşme Kavramı... 15 1.1.1. Küreselleşme Sürecinin

Detaylı

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing,

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing, Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing, Prentice Hall, Inc., New Jersey, 15 th Edition Konumlandırma

Detaylı

10/14/14. Tüketici Davranışı Modeli Tüketici davranışını etkileyen faktörler Tüketici satınalma karar süreci

10/14/14. Tüketici Davranışı Modeli Tüketici davranışını etkileyen faktörler Tüketici satınalma karar süreci Tüketici Davranışı Modeli Tüketici davranışını etkileyen faktörler Tüketici satınalma karar süreci Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong,

Detaylı

KOÇLUK NEDİR? İNCİ TOKATLIOĞLU Profesyonel Koç-Uzman Eğitimci

KOÇLUK NEDİR? İNCİ TOKATLIOĞLU Profesyonel Koç-Uzman Eğitimci KOÇLUK NEDİR? İNCİ TOKATLIOĞLU Profesyonel Koç-Uzman Eğitimci Neden Koçluk? İnsanların günlük koşuşturma içinde hayatlarının bazı yönlerinde dengenin kaçtığını fark edemez. (iş, aile, dostlar ve kendimiz

Detaylı

Doğruların buluştuğu adres...

Doğruların buluştuğu adres... M E D I A Doğruların buluştuğu adres... İletişim Sanattır Firmaların kıyasıya rekabet ettikleri Etnik Pazar sürekli yeniliklere açıktır. Reklam stratejileri yapılırken hedef kitlenin doğru bir şekilde

Detaylı

PAZARLAMA KARMASINDA TUTUNDURMA VE YENİ TUTUNDURMA STRATEJİLERİ PAZARLAMA İLKELERİ

PAZARLAMA KARMASINDA TUTUNDURMA VE YENİ TUTUNDURMA STRATEJİLERİ PAZARLAMA İLKELERİ PAZARLAMA KARMASINDA TUTUNDURMA VE YENİ TUTUNDURMA STRATEJİLERİ PAZARLAMA İLKELERİ TUTUNDURMA Tutundurma, pazarlama stratejilerinin belirlenmesinde önemli rol oynayan kontrol edilebilir pazarlama değişkenlerinden

Detaylı

Pazarlama iletişimi Bütünleşik pazarlama iletişimi

Pazarlama iletişimi Bütünleşik pazarlama iletişimi Kullanılan Kaynaklar: -Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi -Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2014). Pazarlama İlkeleri ve Yönetimi. Beta Basım:İstanbul. - Kotler, Philip & Armstrong,

Detaylı

Pazarlama Karmasının Unsurları (Pazarlama Bileşenleri)

Pazarlama Karmasının Unsurları (Pazarlama Bileşenleri) Pazarlama Karmasının Unsurları (Pazarlama Bileşenleri) 1.MAMÜL : KALİTE ÇEŞİTLER MARKA STİL AMBALAJ GARANTİ SAĞLANAN HİZMETLER DİĞER ÖZELLİKLER 2.FİYAT: FİYAT DÜZEYİ İNDİRİMLER VE KREDİLER ÖDEME ŞARTLARI

Detaylı

Kreatif yaklașımımız, profesyonel bakıș açımız, dinamik fikirlerimiz ile emek ve zamanımızı da harmanlayarak sizlere hizmet vermeyi hedefliyoruz.

Kreatif yaklașımımız, profesyonel bakıș açımız, dinamik fikirlerimiz ile emek ve zamanımızı da harmanlayarak sizlere hizmet vermeyi hedefliyoruz. Tanıtım Kataloğu Kreatif yaklașımımız, profesyonel bakıș açımız, dinamik fikirlerimiz ile emek ve zamanımızı da harmanlayarak sizlere hizmet vermeyi hedefliyoruz. www.janrmedya.com 05 07 09 11 13 15 17

Detaylı

Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha. sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, örgütler ve bireyler tarafından örgütsel

Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha. sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, örgütler ve bireyler tarafından örgütsel Pazarlama Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha geniş ş olarak toplum için, değeri ğ olan Pazar sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, ulaştırılması ve değişimine yönelik olarak, örgütler ve

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLER ve SPONSORLUK. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLER ve SPONSORLUK. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLER ve SPONSORLUK Günümüzün bilgi ve iletişim çağında, ulusal ve uluslar arası rekabet ortamında rakipler arasında ön plana çıkmak, farkındalık yaratmak, hedef kitlelerle

Detaylı

www.canancetin.com 1

www.canancetin.com 1 www.canancetin.com 1 www.canancetin.com 2 canancetineylul@gmail.com esincanmutlu@gmail.com www.canancetin.com 3 www.canancetin.com 4 Yeni kurulan ARMADA Pazarlama Şirketi, dünyada ve Türkiye de hızla gelişen

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLERDE İMAJ VE SOSYAL SORUMLULUK. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLERDE İMAJ VE SOSYAL SORUMLULUK. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLERDE İMAJ VE SOSYAL SORUMLULUK Genel anlamda imaj, kişilerin bir başka kişi, obje ve kurumlar hakkında düşünceleridir. Kişi ve kuruluşlar ile ilgili görüşler ve düşüncelerin

Detaylı

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON Bireylerin günlük hayatlarının yaklaşık üçte birini geçirdikleri işyerleri, kişi için önemli bir ortamdır. İşyerlerinde

Detaylı

IT-515 E-Devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı 2014

IT-515 E-Devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı 2014 IT-515 E-Devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı 2014 İLETİŞİM VE ALGI YÖNETİMİ Yalçın DOĞANAY yalcindoganay61@gmail.com Ders Öğretim Görevlileri

Detaylı

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL I KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL II Yay n No : 1668 flletme Ekonomi : 186 1. Bask - A ustos 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 561-4 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

Tasarımda Farklılık ve Sektörel Tasarım Takipleri

Tasarımda Farklılık ve Sektörel Tasarım Takipleri Tasarımda Farklılık ve Sektörel Tasarım Takipleri Hayatın Estetiği Tasarım Rakiplerinizle Aranız Sadece Farklılığınızla Açılsın İçerik Farklılık Gereksinimi Tasarımla Farklılık Yaratmak Farklı Tasarımların

Detaylı

Günümüzün karmaşık iş dünyasında yönününüzü kaybetmeyin!

Günümüzün karmaşık iş dünyasında yönününüzü kaybetmeyin! YAKLAŞIMIMIZ Kuter, yıllardır dünyanın her tarafında şirketlere, özellikle yeni iş kurulumu, iş geliştirme, kurumsallaşma ve aile anayasaları alanlarında güç veren ve her aşamalarında onlara gerekli tüm

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi Cilt:22 Sayı:1, Yıl:2007, ss:105-121 MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Murat Selim SELVİ * Hatice ÖZKOÇ

Detaylı

TUTUNDURMA STRATEJİLERİ

TUTUNDURMA STRATEJİLERİ TUTUNDURMA STRATEJİLERİ Tüm işletmeler ürün ya da hizmetleri hakkında mevcut ve muhtemel tüketicilerini bilgilendirmek, belirli ürün ya da hizmet markalarını tercih etmeleri için ikna etmek ya da işletmenin

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 1. REKLAMIN TANIMI, KAPSAMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ... 5 1.1. Reklamın Pazarlamadaki Yeri... 5 1.2. Reklamın Tanımı... 6 1.2.1. Üretici Açısından Reklam... 7 1.2.2. Tüketici Açısından

Detaylı

Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler

Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler Proje Adı: TÜKETİCİ İÇGÖRÜSÜ VE MARKA KONUMLANDIRMA ARAŞTIRMASI Araştırma Şirketi: ERA RESEARCH & CONSULTANCY Araştırma Veren: İNCİ DERİ MAMULLERİ SAN. VE TİC.

Detaylı

Satış Reklam Dağıtım İkna etme İnsanları kandırma becerisi Satış kolaylaştırıcı faaliyetler 9/28/2015

Satış Reklam Dağıtım İkna etme İnsanları kandırma becerisi Satış kolaylaştırıcı faaliyetler 9/28/2015 Pazarlamanın Konusu ve Kapsamı Pazarlamanın Gelişimi, Pazarlama Anlayışı ve Toplumsal Pazarlama Anlayışı Pazarlama İle İlgili Son Gelişmeler Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri.

Detaylı

1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir?

1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir? 1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir? Görsel iletişim Yüz yüze iletişim Sözsüz iletişim Sözlü iletişim Araçlı

Detaylı

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing,

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing, Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing, Prentice Hall, Inc., New Jersey, 15 th Edition Bölümlendirme

Detaylı

Eğitim Bilimlerine Giriş

Eğitim Bilimlerine Giriş Eğitim Bilimlerine Giriş Yrd. Doç. Dr. Tuncay Sevindik E-posta: tuncaysevindik@hotmail.com Web: www.tuncaysevindik.com 1/44 Ders İçeriği Bu dersin amacı; eğitimle ilgili temel kavramlar, eğitimin psikolojik,

Detaylı

MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ

MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ Medya Ekonomisi Kavram ve Gelişimi Ünite 1 Medya ve İletişim Önlisans Programı MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ Yrd. Doç. Dr. Nurhayat YOLOĞLU 1 Ünite 1 MEDYA EKONOMİSİ KAVRAM VE GELİŞİMİ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI

MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ VERİ BANKASI ÖRNEĞİ www.calismapsikolojisi.net Yrd. Doç. Dr. Burcu KÜMBÜL GÜLER Kocaeli Üniversitesi Gündem İnsan Kaynakları ve Çalışma

Detaylı

İş Hayatında Kişisel ve Takım Gelişimi Eğitimleri Satış Eğitimleri

İş Hayatında Kişisel ve Takım Gelişimi Eğitimleri Satış Eğitimleri Satış Eğitimleri Satış; bir firmanın yaşamını sürdürebilmesi için vazgeçilmez bir gereksinimdir. Ne kadar kaliteli ve ekonomik üretim yapılırsa yapılsın üretilenin alıcısının bulunup, üretilen hakkında

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASI

SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASI Pazarlama İle İlgili Temel Kavramlar Ve Sağlık Hizmetleri Pazarlamasının Önemi Ünite 1 Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASI Yrd. Doç. Dr. Polat TUNCER 1 Ünite 1 PAZARLAMA

Detaylı

Hizmet Pazarlaması BBY 401, 25 Kasım Hizmet Pazarlaması. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Hizmet Pazarlaması BBY 401, 25 Kasım Hizmet Pazarlaması. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Hizmet Pazarlaması Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Hizmet Pazarlaması - Giriş Alvin Toffler Üçüncü dalga 1980 li yıllar Arz talep dengesindeki bozulma Yıkıcı rekabet

Detaylı

Street Smart Marketing

Street Smart Marketing Tek bir hedef için tasarlanmış kamu hizmeti şirket programları. Başarı. Street Smart Marketing Müşterilerinizi cezbeden pazarlama kampanyaları 30 yıllık deneyim Tasarlarız. Yakalarız. İlerleriz. 1.4 milyon

Detaylı

Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program

Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program Amaç Kurumsal iletişim bir kuruluşun hedeflediği kitleye

Detaylı

Her geçen gün artan rekabet ve gittikçe daha da bilinçlenen tüketiciler, işletmelerin mal ve hizmetlerini satmasını zorlaştırmaktadır.

Her geçen gün artan rekabet ve gittikçe daha da bilinçlenen tüketiciler, işletmelerin mal ve hizmetlerini satmasını zorlaştırmaktadır. SATIŞ TEKNİKLERİ Her geçen gün artan rekabet ve gittikçe daha da bilinçlenen tüketiciler, işletmelerin mal ve hizmetlerini satmasını zorlaştırmaktadır. Günümüzde işletme sayısının artması ve üretilen mal

Detaylı

Girişimcilik. Bölüm 6. Pazarlama. Yrd. Doç. Dr. Selçuk ÇEBİ

Girişimcilik. Bölüm 6. Pazarlama. Yrd. Doç. Dr. Selçuk ÇEBİ Girişimcilik Bölüm 6. Pazarlama Yrd. Doç. Dr. Selçuk ÇEBİ scebi@ktu.edu.tr http://scebi.ktu.edu.tr/notlar.html GİRİŞ Değişim Süreci Modern Pazarlama Pazarlama, bireylerin, örgütlerin değer yaratarak ve

Detaylı

8. Araştırmacılar Zirvesi, 9-10 Kasım 2004

8. Araştırmacılar Zirvesi, 9-10 Kasım 2004 , Biz araştırmacılar müşterilerimizin pazarlama, satış çabalarına destek olmak için varız... Tüketiciye odaklanma : Davranışlarının ardındaki nedenleri anlamak Onlara doğru mesajları iletmek Onları etkilemek

Detaylı

TEOG VE TERCİH DANIŞMANLIĞI

TEOG VE TERCİH DANIŞMANLIĞI TEOG VE TERCİH DANIŞMANLIĞI MESLEK; Bir kimsenin hayatını kazanmak için yaptığı, Diğer insanlara yararlı bir hizmet ya da ürün sağlamaya yönelik olan, Kuralları toplumca belirlenmiş, Belli eğitimle kazanılan

Detaylı

Fiyat nedir? Müşterilerin Değer Algısı FİYATLANDIRMA 5/21/2013. Copyright 2005 Brainy Betty, Inc. 1

Fiyat nedir? Müşterilerin Değer Algısı FİYATLANDIRMA 5/21/2013. Copyright 2005 Brainy Betty, Inc. 1 Fiyat nedir? Dar anlamda, mal ya da servis için ödenen para miktarı. FİYATLANDIRMA Geniş anlamda, tüketicilerin mal ya da hizmeti kullanmak ya da sahip olmak için takas ettikleri değerlerin toplamı Copyright

Detaylı

Video Reklamcılığında, Daha Uzun Videolar Daha Güçlü Videolar mıdır?

Video Reklamcılığında, Daha Uzun Videolar Daha Güçlü Videolar mıdır? Video Reklamcılığında, Daha Uzun Videolar Daha Güçlü Videolar mıdır? Yayınlanan Aralık 2015 Konular Video Çekirdek kitlenizde kaç oyun meraklısı olduğunu biliyor musunuz? MediaVest te Grup Kıdemli Başkan

Detaylı

ÖZEL SEYMEN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI REHBERLİK BÜLTENİ MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ

ÖZEL SEYMEN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI REHBERLİK BÜLTENİ MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ ÖZEL SEYMEN EĞİTİM KURUMLARI 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI REHBERLİK BÜLTENİ MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ Değerli Velimiz; Meslek seçiminin öneminin anlatıldığı ve siz değerli velilerimize yönelik önerileri

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Yrd. Doç. Dr. FATİH ÇINAR TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim teknolojisi

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Yrd. Doç. Dr. FATİH ÇINAR TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim teknolojisi TEMEL KAVRAMLAR Eğitim Öğrenme Öğretme Ortam Teknoloji Araç - gereç Öğretim materyali Eğitim teknolojisi Öğretim teknolojisi İletişim EĞİTİM: Davranışçı yaklaşıma göre eğitim, bireyin davranışında kendi

Detaylı

2. HALKLA İLİŞKİLERDE AMAÇLAR VE TEMEL İLKELER 2.1. Halkla İlişkilerde Amaçlar

2. HALKLA İLİŞKİLERDE AMAÇLAR VE TEMEL İLKELER 2.1. Halkla İlişkilerde Amaçlar 2. HALKLA İLİŞKİLERDE AMAÇLAR VE TEMEL İLKELER 2.1. Halkla İlişkilerde Amaçlar Halka ilişkilerin temel amacı, kurum ve kuruluşların ilgili çevreleriyle olumlu ilişkiler kurmasını sağlamak, etkin ve verimli

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ...v BİRİNCİ BÖLÜM PAZARLAMANIN TANIMI, KAPSAMI VE GELİŞİMİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ...v BİRİNCİ BÖLÜM PAZARLAMANIN TANIMI, KAPSAMI VE GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...v BİRİNCİ BÖLÜM PAZARLAMANIN TANIMI, KAPSAMI VE GELİŞİMİ 1.1. PAZARLAMANIN TANIMI VE KAPSAMI...1 1.2. PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR...4 1.3. PAZARLAMANIN ÖZELLİKLERİ...9 1.4. PAZARLAMANIN

Detaylı

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU Yaş Dönem Özellikleri BÜYÜME VE GELİŞME Gelişme kavramı düzenli, sürekli ve uyumlu bir ilerlemeyi dile

Detaylı

İnteraktif Pazarlama Stratejimiz. www.grafiketinteractive.com

İnteraktif Pazarlama Stratejimiz. www.grafiketinteractive.com İnteraktif Pazarlama Stratejimiz amaç Neden İnteraktif Pazarlama? Günümüz Dünyasında internet, hızlı bilgi paylaşımı ve iletişimin yanısıra, pazarlama ve satış alanında çok ciddi avantajlar geliştirmiştir.

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI. (Bölüm 5)

HALKLA İLİŞKİLER PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI. (Bölüm 5) HALKLA İLİŞKİLER PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI (Bölüm 5) Bu bölümde incelenecek başlıklar; 1. Halkla İlişkiler 2. Halkla ilişkiler faaliyetleri 3. Hedef kitle grupları 4. Halkla İlişkilerde amaçlar ve görevler

Detaylı

MARKA YÖNETİMİ VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016

MARKA YÖNETİMİ VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016 MARKA YÖNETİMİ VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016 1 ) Aşağıdakilerden hangisi marka sponsorluğu seçenekleri arasında yer almaz? Aracı markası Lisans Üretici markası Çeşitlendirilmiş marka Ortak marka 2 )

Detaylı

Planlama Nedir? Planlama Ne Değildir? Başarılı Bir Plan. www.eminkaya.net 1. Pazarlama Planlaması

Planlama Nedir? Planlama Ne Değildir? Başarılı Bir Plan. www.eminkaya.net 1. Pazarlama Planlaması 2 Pazarlama Planlaması Planlama Nedir? Plan, bir amaca ulaşmada izlenecek yol ve davranış biçimini gösterir. Planlama ise, bir yöneticinin ileriye bakmasına ve kendine açık olan seçenekleri bulmasına yardım

Detaylı

Eco new farmers. Modül 1- Organik Tarıma Giriş. Bölüm 7- Organik Tarım Pazarlaması

Eco new farmers. Modül 1- Organik Tarıma Giriş. Bölüm 7- Organik Tarım Pazarlaması Eco new farmers Modül 1- Organik Tarıma Giriş Bölüm 7- Organik Tarım Pazarlaması Modul 1- Organik Tarıma Giriş Bölüm 7 Organik üretimde pazarlama www.econewfarmers.eu Bu bölümde organik ürünlerin kavramları,

Detaylı

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB ÜRETİMDE İNOVASYON BİLAL AKAY Üretim ve Planlama Direktörü 1 İleri teknolojik gelişme ve otomasyon, yeni niteliklere ve yüksek düzeyde eğitim almış insan gücüne eğilimi artıyor. Mevcut iş gücü içinde bu

Detaylı

SOSYAL PSİKOLOJİ II KISA ÖZET KOLAYAOF

SOSYAL PSİKOLOJİ II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SOSYAL PSİKOLOJİ II KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar

Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar Müşteri Değeri: Bir değişim işleminde müşterinin elde ettiği yararların katlandığı veya ödediği bedele oranı Müşteri Tatmini: Mal veya hizmetin, müşteri

Detaylı

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI OCAK ARALIK KASIM EKİM EYLÜL AY HAFTA DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI ETKİNLİKLER YETERLİK ALANLARI KAZANIM NUMARASI VE KAZANIMLAR UYGULAMA Öğrencilerle tanışılması, okulun tanıtılması,

Detaylı

Algılama ve Nedensellik Yükleme

Algılama ve Nedensellik Yükleme Algılama ve Nedensellik Yükleme 1 Davranışları yönlendiren gerçeğin algılanışıdır!!! Algılama:Dünyadaki nesnelerin, kavramların, olguların gerçeğinden oldukça farklı ve benzersiz bir resim sunan karmaşık

Detaylı

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 14 Mart 2014

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 14 Mart 2014 Haşmet GÖKIRMAK Yard. Doç. Dr. 14 Mart 2014 Bu Bölümde Stratejik Planlamanın Aşamaları Şirket seviyesinde Bölüm, ürün ve pazar seviyesinde Şirket Misyonunun belirlenmesi Şirket amaç ve hedeflerinin belirlenmesi

Detaylı

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci)

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama

Detaylı

SOCIAL ADS ALICILARINIZI FACEBOOK TA HEDEFLEYİN. ÇOK KANALLI PAZARLAMA YAPIN

SOCIAL ADS ALICILARINIZI FACEBOOK TA HEDEFLEYİN. ÇOK KANALLI PAZARLAMA YAPIN SOCIAL ADS ALICILARINIZI FACEBOOK TA HEDEFLEYİN. ÇOK KANALLI PAZARLAMA YAPIN SOCIAL ADS ALICILARINIZI FACEBOOK TA HEDEFLEYİN. ÇOK KANALLI PAZARLAMA YAPIN Social Ads Social ads mevcut müşterilerinizi facebook

Detaylı

DESKPORT. Bilișim Hizmetleri. 2014 Yılı Hizmet Tanıtım Kataloğu

DESKPORT. Bilișim Hizmetleri. 2014 Yılı Hizmet Tanıtım Kataloğu 2014 Yılı Hizmet Tanıtım Kataloğu info@deskport.net BİZ KİMİZ? Biz Kimiz? Deskport Bilişim ekibinin karakteristik özellikleri olan; özgüven, çalısma azmi, tecrübe ve liderlik vasıflarımızla amacımız, müşterilerimizi

Detaylı

İŞLETME POLİTİKASI (Dış Çevre Analizi)

İŞLETME POLİTİKASI (Dış Çevre Analizi) 1) Genel Çevre Analizi Politik Çevre, Demografik Çevre, Teknolojik Çevre,Yasal Çevre, Ekonomik Çevre, Sosyokültürel Çevre, Uluslararası Çevre Ne Düşünürsünüz? Sizce bir beyaz eşya üreticisini yerel politikacılar

Detaylı

BAŞARI İÇİN GERÇEKLER

BAŞARI İÇİN GERÇEKLER BAŞARI İÇİN GERÇEKLER Kitlesel medya kampanyaları çok yönlü tütün kontrol programının başlıca bölümlerinden biridir. Sigara bırakma, sigarasız ortamlar için uygulanan yasal düzenleme kampanyalarının reklamını

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YIL KODU BİRİNCİ YARIYIL BES - 105 Beden Eğitimi ve Spor 0 2 0 GZT - 101 Temel Gazetecilik 3 0 3 GZT - 105 Yazılı ve Sözlü Anlatım 2 2 3 HİL - 107 İşletme Bilimine Giriş 3 0 3 HİL - 111 Sosyal

Detaylı

ERKEKLER ve Demografik Büyüklükler Hedef Kitle Tanımlamaları Yaşam Trendleri

ERKEKLER ve Demografik Büyüklükler Hedef Kitle Tanımlamaları Yaşam Trendleri ERKEKLER ve Demografik Büyüklükler Hedef Kitle Tanımlamaları Yaşam Trendleri 21 Ekim 2005 A company of ( Kadınlar dan hatırlatma) Pazarlama yönetimini geliştirmek için ilerleyebileceğimiz alanlar Hedef

Detaylı

Marketing Anadolu Mektep Eğitimleri. Yerel İşletmeler

Marketing Anadolu Mektep Eğitimleri. Yerel İşletmeler Marketing Anadolu Mektep Eğitimleri Yerel İşletmeler Marketing Anadolu Platformu, üretici Anadolu sanayicisine satışı artırıcı bir fonksiyon olarak pazarlama ve bileşenleri konusunda yön göstermek amacıyla

Detaylı

11/3/2014. Mal, Hizmet ve Deneyimler Mal ve Hizmet kararları Hizmet Pazarlaması Marka Stratejileri

11/3/2014. Mal, Hizmet ve Deneyimler Mal ve Hizmet kararları Hizmet Pazarlaması Marka Stratejileri Mal, Hizmet ve Deneyimler Mal ve Hizmet kararları Hizmet Pazarlaması Marka Stratejileri Kullanılan Kaynaklar: -Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi -Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak,

Detaylı

4/20/2015. Müşteri Değeri Tabanlı Fiyatlandırma. Maliyet tabanlı fiyatlandırma üretim, dağıtım ve satış maliyetlerinin üstüne prim eklenmesidir.

4/20/2015. Müşteri Değeri Tabanlı Fiyatlandırma. Maliyet tabanlı fiyatlandırma üretim, dağıtım ve satış maliyetlerinin üstüne prim eklenmesidir. Kullanılan Kaynaklar: -Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi -Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2014). Pazarlama İlkeleri ve Yönetimi. Beta Basım:İstanbul. -Kotler, Philip & Armstrong,

Detaylı

DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ

DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ DAVRANIŞIN TANIMI Davranış Kavramı, öncelikle insan veya hayvanın tek tek veya toplu olarak gösterdiği faaliyetler olarak tanımlanabilir. En genel anlamda davranış, insanların

Detaylı

Neden Daha Fazla Satın Alalım?

Neden Daha Fazla Satın Alalım? Neden Daha Fazla Satın Alalım? Ana Tema Önerilen Süre Kazanımlar Öğrenciye Kazandırılacak Beceriler Yöntem ve Teknikler Araç ve Gereçler Giderek artan bilinçsiz tüketim ve üretim çevreyi olumsuz etkiliyor.

Detaylı

- Müşteri odaklı hizmet üretmek ve müşterilerle etkili iletişim kurma yöntemleri konusunda bütünsel bir bakış açısına sahip olacaklar,

- Müşteri odaklı hizmet üretmek ve müşterilerle etkili iletişim kurma yöntemleri konusunda bütünsel bir bakış açısına sahip olacaklar, İşletme ve yöneticilerine koçluk danışmanlık hizmetleri Bu program sonunda katılımcılar; - Hizmet sektörünün ve mağazacılığın özellikleri, hizmette ve müşteriye yaklaşımdaki değişmeler ve geleceğin mağazacılık

Detaylı

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi İLETİŞİMLETİŞİİŞİM İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi amaçlarla iletişim kurmaya devam

Detaylı

Pazarlama terimi günümüzde oldukça yaygın, ancak farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Bazıları için pazarlama, satış ile eş anlamlı olup, bir ürünü

Pazarlama terimi günümüzde oldukça yaygın, ancak farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Bazıları için pazarlama, satış ile eş anlamlı olup, bir ürünü 5.Ders Pazarlama terimi günümüzde oldukça yaygın, ancak farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Bazıları için pazarlama, satış ile eş anlamlı olup, bir ürünü överek kapı kapı dolaşarak satış yapanları akla

Detaylı

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr Tasarım Nedir? Tasarım nesnel çevreyi gereksinimlerine uyarlama sürecidir. Herkesin aynı işlediği konuyu kişisel farklarınızla

Detaylı

Dünyanın İşleyişi. Ana Fikir. Oyun aracılığıyla duygu ve düşüncelerimizi ifade eder, yeni anlayışlar ediniriz.

Dünyanın İşleyişi. Ana Fikir. Oyun aracılığıyla duygu ve düşüncelerimizi ifade eder, yeni anlayışlar ediniriz. fırsatlara erişmek, barış ve Aile ilişkileri kimliğimizin oluşmasına katkıda bulunur. Binaların içindeki ve çevresindeki alanlar ve tesisler, insanlarin bu binaları nasıl kullanacağını belirler. Oyun aracılığıyla

Detaylı

Pazarlama İlkeleri. Editör Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ

Pazarlama İlkeleri. Editör Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ Pazarlama İlkeleri Editör Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ Yazarlar Yrd. Doç Dr. Ali GÜLÇUBUK Yrd.Doç.Dr.Akif ALTINBIÇAK Yrd.Doç.Dr. Berrin YÜKSEL Yrd.Doç.Dr. Emin Akkılıç Yrd Doc. Dr. Gülnur ETİ İÇLİ Yrd.

Detaylı

Halkla ilişkiler olgusunun temelinde iletişim vardır. Etkili bir halkla ilişkiler politikasının uygulanması büyük ölçüde ikili yönlü işleyen açık

Halkla ilişkiler olgusunun temelinde iletişim vardır. Etkili bir halkla ilişkiler politikasının uygulanması büyük ölçüde ikili yönlü işleyen açık Halkla ilişkiler olgusunun temelinde iletişim vardır. Etkili bir halkla ilişkiler politikasının uygulanması büyük ölçüde ikili yönlü işleyen açık iletişim kanallarının varlığına bağlıdır. Halkla ilişkilerde

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

Detaylı

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Pazarlama Nedir? Pazarlama: Müşteriler için değer yaratmayı, bunu tanıtma ve sunmayı; örgütün ve paydaşlarının yararına olacak şekilde müşteri

Detaylı