GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Dünyada gelir da l m ndaki uçurum derin Birleflmifl Milletler Kalk nma Program (UNDP), dünya nüfusunun en zengin yüzde birlik kesiminin toplam gelirin yüzde 40' n, gelir tablosunun en alt nda yer alan yüzde 50'lik kesimin ise toplam gelirin yüzde birini ald ortaya ç kt. Rapora göre, en zenginler ile di er kesimler aras ndaki gelir fark n n boyutlar kalk nma ve sosyal bar fl tehdit edecek düzeyde. HABER 17 DE 1 fiubat 2014 CUMARTES F YATI: 25 Kr Geliflmekte olan ülkelerde gelir da l m eflitsizli i 1990'dan 2010 y l na kadar yüzde 11 oran nda art fl gösterdi. HABER 17 DE Faiz art fl flirketlere ek maliyet getirecek Ankara Sanayi Odas (ASO) Baflkan Nurettin Özdebir, faizlerdeki art - fl n flirketlere ek maliyet getirece ini belirterek, "Faiz art fl n n büyüme ve istihdam üzerindeki etkisi de olumsuz olacakt r. Bu flartlarda 2014 büyümesinin yüzde 4'ün bir hayli gerisinde kalma ihtimali belirmifltir" dedi. Bölünmüfl yol ata HABER 18 DE Ankara n n do al bitki örtüsü kente tafl nacak Peyzaj Araflt rmalar Derne i, Baflkan Semiha Demirbafl Ça layan, küresel iklim de iflikli ine yerel çözümler üreterek kentsel yeflil alanlar de iflen iklime haz rlamak amac yla gelifltirdikleri Do al Bitkilerle klim Dostu Çankaya Parklar Projesi ile Ankara'n n do al bitki örtüsündeki kurakl a dayan kl befl çal türünü üreterek, kurakç l peyzaj düzenlemelerinde kullanacaklar n söyledi. Karayollar Genel Müdürlü ü, bu y l 810 kilometre bölünmüfl yol, 850 kilometre tek platformlu yol, 18 bin 750 kilometre de yol yap m ve onar m çal flmas yapacak. Trafik güvenli i çal flmalar kapsam nda ise 130 kaza kara noktas ile 100 sinyalize kavfla n iyilefltirilmesi, 25 bin 700 bin metrekare yatay ve 141 bin metrekare düfley iflaretleme ile 2 bin 350 kilometre otokorkuluk yap m hedefleniyor. HABER 18 DE PARKLARA GÜVENL K KAMERASI Haberi 15 de TORUNU YAfiINDAK Ö RENC LERLE E T M GÖRÜYOR Haberi 19 da HAKEMLER N DOLÜ CÜNEYT ÇAKIR Haberi 29 da

2 2 YARIN SineMagazin 2 yeni film vizyona girdi Oscar ödüllü ranl yönetmen Asghar Farhadi'nin yönetti i "Geçmifl" izleyiciyle buluflacak. STANBUL - Bu hafta biri yerli iki film vizyona girecek. Oscar ödüllü ranl yönetmen Asghar Farhadi'nin yönetti i "Geçmifl" izleyiciyle buluflacak. Senaryosunu Asghar Farhadi'nin, Massoumeh Lahidji ile kaleme ald filmde, Berenice Bejo, Tahar Rahim, Ali Mosaffa ile Pauline Burlet rol al yor. Gösterildi i festivallerden ödüllerle dönen filmin, 50. Uluslararas Antalya Alt n Portakal Film Festivali'nde özel gösterimi yap ld. sinema rehberi Ankara Büyülü Fener K z lay Geçmifl 4 y ll k ayr l ktan sonra, kar s Marie'nin ça rmas üzerine Ahmad Tahran'dan Paris'e geri döner, gelifl amac boflanma davas yla ilgili belgeleri tamamlamakt r. K sa süreli ine yapt bu ziyaret... Ankara Büyülü Fener K z lay Eyyvah Eyvah 3 Hüseyim Badem, babas n bulduktan sonra hayat n n aflk olan Müjgan ile evlenmifl, kendiside Zab ta olmufltur. Yol arkadafl Firuzan ise flöhretine flöhret katm flt r. flte tam bu s rada Müjgan' n hamile... Ankara Cinemaximum (ANKAmall) Köfte Ya muru 2 Cloudy With A Chance Of Meatballs 2 Flint Lockwood, suyu yiyece e dönüfltüren bir makine icat etmiflti. Flint in amac insanlar mutlu etmekti ancak ifller kontrolden ç k nca filmin sonunda Flint makinesini imha etmek zorunda kalm flt.... Film, Asghar Farhadi'nin ülkesi d fl nda çekti i ilk film olma özelli i tafl yor. Dram türündeki filmde flu konu anlat l yor: "Frans z efli Marie'den boflanma ifllemlerini tamamlamak üzere, 4 y ll k bir ayr l n ard ndan Ahmet Tahran'dan Paris'e gelir. Marie'nin niyeti, eski eflinin hayaline bile katlanamayan yeni sevgilisi Samir ile evlenmektir. Ahmet, Marie'nin önceki beraberli inden olan k z Lucie Ankara Taurus Cinemarine-Balgat fieytan n Günü-Devil's Due Balaylar s ras nda gizemli, garip bir gece geçiren genç çift, kendilerini bu kadar erken olmas n hiç beklemedikleri bir gebelikle karfl karfl ya bulur. Gerçek bir aile olmaya do ru att klar ad ml... Ankara Taurus Cinemarine-Balgat 12 Y ll k Esaret- 12 Years A Slave Solomon Northup n 1853 y l nda yazd ve kendi hikayesini anlatt roman ndan uyarlanan filmde Northup, ABD nin kuzeyinde yaflayan özgür bir insanken, kaç r larak köle yap lm fl ve 12 y l köle ola... Ankara Cinemaximum (ANKAmall) Jack Ryan: Gölge Ajan, bizleri çok satan roman yazar Tom Clancy nin popüler karakteri Jack Ryan n Wall Street te finansal analiz olarak çal fl rken CIA öncesi günlerine götürüyor. Ryan (Chris Pine... ile iliflkisinin s k nt l oldu unu fark edince aralar n bulmaya çal fl r fakat böylece geçmiflten gelen s rlar aç a ç km fl olur..." - "Eyyvah Eyvah 3" Senaryosunu Ata Demirer'in yazd, yönetmenli ini Hakan Algül'ün yapt "Eyyvah Eyvah 3", komedi severleri salonlara çekmeyi hedefliyor. Baflrollerini, Demet Akba, Ata Demirer, Özge Borak' n paylaflt filmin müzi i Fahir Atako lu imzas tafl yor. Tar k Ünlüo lu, Serra Y lmaz, Cengiz Bozkurt, Ayflenil fiaml o lu, Teoman Kumbarac o lu ve Salih Kalyon'un da rol ald serinin üçüncü filminin konusu flöyle: "Büyük aflk Müjgan'a kavuflup evlenen Geyiklili Hüseyin Badem için hayat zorlaflm flt r, ailesine bakabilmek için her f rsat de erlendirmektedir. Can dostu, ablas Firuzan ise hayat na stanbul'da devam etmektedir. Ayr flehirlerde, ayr hikayeler yaflayan bu insanlar n ortak bir yönü vard r ki, kendileri bilmeseler de fele in çemberinden geçmek üzerelerdir ve Geyikli'de festival zaman d r." (AA) Ankara Büyülü Fener Bahçelievler Frankenstein: Ölümsüzlerin Savafl G.I. Joe: Rise of the Cobra'n n senaristi Stuart Beattie taraf ndan yaz lan ve yönetilen bu Lionsgate yap m filmde, Aaron Eckhart parçalar birlefltirilmifl özel bir detektif olan Adam Frankenstein'... Ankara Büyülü Fener K z lay K r k Çember The Broken Circle Breakdown Elise ve Didier farkl l klar na ra men ilk görüflte birbirlerine afl k olurlar. Birbirlerini hayranl kla dinlemektedirler. Didier romantik bir ateist, Elise ile gerçek bir dindard r. Ankara Büyülü Fener K z lay fiöhret Tepesi Christian Los Angeles'ta yaflayan genç bir fon yöneticisidir ve babas na karfl çal fl yormufl gibi görünmek için bir korku filminin yap mc l n /finansörlü ünü üstlenir. 1 fiubat 2014 Suriye'de yaflanan insanl k dram beyaz perdeye aktar l yor ED RNE - Suriye'de yaflanan iç savafl ve ülkelerini terk etmek zorunda kalan çok say da insan n dram n anlatmay amaçlayan "Kaç fl" filminin baz sahneleri, psala ve Keflan ilçesinde çekildi. psala S n r Kap s 'nda bafllayan filmin çekimlerinde, ajan rolündeki oyuncunun Türkiye'ye gelifli ve karfl lan fl, daha sonra yolda takip edilmelerini anlamalar sonucunda ç kan çat flman n çekimleri yap ld. psala-keflan karayolunun 18. kilometresinde gerçekleflen silahl çat flma sahnesi gerçe ini aratmad. Befl oyuncu, senaryo gere i, bir araçtan inerek yol kenar nda ellerinde silahlar yla karfl dan gelen bir araca atefl etti. Filmin di er bir çekimi ise Yenimuhacir beldesindeki belediye binas nda yap ld. Filmin oyuncular ndan Burhan Çelik, AA muhabirine yapt aç klamada, filmde, Suriyeli iki ailenin dram n n anlat ld n söyledi. (AA)

3 1 fiubat 2014 H CR RUM msak : kindi : Yaflam 1 Rebi-ül Ahir 19 Kanun-i Sani Günefl : Akflam : Ö le : Yats : YARIN CHP li Moro lu, zmir Valisi Toprak istifaya ça rd CHP zmir Milletvekili Mustafa Moro lu, zmir Valisi, AKP nin valisi gibi davrand sürece zmirliler buna izin veremez. Valiyi, o görevden istifa etmeye davet ediyoruz dedi. Sar gül: 'Topbafl' twiti mizah amaçl STANBUL - CHP, stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan Aday Mustafa Sar gül Twitter da kendi hesab ndan Kazandibi Süper! Hep söyledim yine söyleyece im; herkes en iyi bildi i ifli yapmal -Saray Muhallebicisi yaz s yla alakal, bundan haberinin olmad n ve arkadafllar n n mizah yapt n söyledi. Sar gül ayr ca, AK Parti Genel Merkezi nin heyecan n endiflesini ve sinkafl konuflmalar n hayretle izledi ini dile getirdi. Mustafa Sar gül ün bugün Twitter hesab ndan Saray Muhallebicisi nin sahibi olan stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan n kastederek, Kazandibi Süper! Hep söyledim yine söyleyece im; herkes en iyi bildi i ifli yapmal yaz l twit at ld. Twitin sonunda ise Saray Muhallebicisi konumu bildirildi. Esnaf ziyaretinde bulunan Sar - gül, gazetecilerin söz konusu TBMM - Moro lu, Meclis te düzenledi i bas n toplant s nda, zmir Valisi Mustafa Toprak n, zmir Emniyet Müdürü ile yarg ya müdahale konuflmalar n n ortaya ç kmas n n yedinci günü oldu unu ifade etti. AK Parti nin üçüncü döneminde, Baflbakan ve bakandan emir alan ve kente karfl suç iflleyen valilerin görülmeye baflland n öne süren Moro lu, T pk stanbul, Adana valisi gibi ama bunlara tafl ç kartan zmir Valisi de geçen y ldan bu yana görev yap yor dedi. zmir Valisi Toprak n göreve gelir gelmez 9 Eylül kutlamalar na kat lmad n, 9 Eylül resepsiyonu yerine AK Parti l Baflkan n n k z - n n nikah na kat lmay tercih etti- ini ifade eden Moro lu, Tapeler ortaya ç k nca, Valinin, Binali beyle beraber zmir in arazilerini satmaya, zmir in huzurunu bozmaya, kazan mlar n n üstüne oturmaya, bunlar iktidara yak n çevrelere peflkefl çekmeye gelmifl oldu unu bir kez daha anlad k diye konufltu. Moro lu, Binali Y ld r m n hala ulaflt rma bakan ym fl gibi zmir Valisi ve bürokratlar n onunla birlikte gezmeye devam etti ini belirterek, Kendilerini uyar yoruz dedi. Moro lu, zmir Valisi Toprak n devletin valisi gibi davranmad zmirliler taraf ndan bilinmektedir. AKP nin valisi gibi davrand sürece zmirliler buna izin veremez. Mustafa Toprak o görevden istifa etmeye ve zmir i terk etmeye davet ediyoruz ifadesini kulland. (AA) twitle alakal sorusunu cevaplad. Twitten daha yeni haberi oldu unu belirten Sar gül, Konu bana flimdi intikal etti. Ben üzüldüm. Arkadafllar mdan rica ettim. Onu kald rmalar n istedim. Onlar bir muziplik yapm fllar. Bunu kesinlikle do ru bulmuyorum. Bütün adaylar n yapt ifle sayg duyuyorum. Arkadafllar m z bir muziplik yapm fllar. Mizah fleklinde de erlendirmek laz m. Kadir A abey in de al nmamas laz m. Ben flimdi arkadafllar mdan rica ettim. Hemen kald r yorlar. dedi. Tüm stanbul ve Türkiye yi kapsayacak flekilde çal flma yapacaklar n ifade eden Sar gül, stanbul da önümüzdeki günlerde trafi in nas l çözülece ini, ulafl mda aksayan yönlerin ne oldu- unu, sanatta, turizmde, e itimde, sa l kta, ve emeklilerle ilgili neler yap lmas gerekti ini konuflaca z. Kampanyam zda kesinlikle k r lma, dar lma ya da rakiplerimizle ilgili olarak bu flekilde çal flma içerisinde olmayaca z. Kimseyi k rmak istemiyorum. Rakiplerimizle olan çal flmay nezaket içerisinde yapmak istiyorum. Bizim agresif olmam za gerek yok. Seçimi kazan yoruz. Yurttafllar m z n ilgisi beni çok mutlu ediyor. diye konufltu.(cha)

4 4 YARIN TKDK k rsal turizm için proje bekliyor AYDIN - Tar m ve K rsal Kalk nmay Destekleme Kurumu (TKDK), "K rsal Turizm Program " do rultusunda k rsal alanlarda yap lacak turizme dönük yat r mlara hibe yoluyla destek veriyor. Pansiyon, otel, restoran, sportif aktivite, do a gezisi, binicilik, tarihi geziler ve benzeri alanlarda proje gelifltirenlere TKDK taraf ndan 15 bin ile 500 bin euro aras nda, yüzde 50 geri ödemesiz hibe deste i veriliyor. TKDK Ayd n l Koordinatörü Erhan Çiftçi, konu hakk nda yapt aç klamada, Ayd n'da k rsal turizmin canlanmas için bütün yat r mc lar, projeler üreterek destekleme için baflvurmaya ça rd. Kurum olarak proje çal flmalar ve her türlü giriflimde yard mc olacaklar - n belirten Çiftçi, K rsal turizm faaliyetleri kapsam ndaki yat r mlarda, mikro giriflimciler veya çiftçiler taraf ndan kurulacak en fazla 25 oda kapasiteli otel, motel, pansiyon, yatak ve kahvalt, konaklama ve restoran hizmetlerinin gelifliminin desteklenmesi, çiftlik turizmi tesislerinin kurulmas ve gelifltirilmesinin desteklenmesi, yeme içme tesisleri veya çiftlik ürünlerine yönelik tan t m stantlar n n kurulmas, unlu mamul üretim tesislerinin kurulumu, turistik aç k alan aktiviteleri için aç k yüzme havuzu inflas, da bisikleti gezi alanlar inflas, rafting parkuru inflas, do a yürüyüflleri parkuru inflas, hobi bahçeleri ve tarla içi yollar n inflas ya da düzenlenmesi, paintball tesislerinin inflas, hal saha tesisi inflas gibi yap m iflleri ve düzenlemelere yönelik yat r mlarla at bak m ve binicilik, bal k avlama, havuz filtreleme ve dezenfeksiyon, bisiklet kullan m ve tamiri, paintball, t rmanma platformu, da c l k, hal saha, akuapark, safari, bahçe bak m ve düzenlemesi için makine ve ekipman sat n al m nda yüzde 50 ye kadar hibe ve 500 bin euroya kadar proje kabulü yap labilecektir. dedi. Avrupa Birli i (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti ortak yard mlar yla Ayd n daki k rsal turizm potansiyelini ortaya ç karmay ve bu potansiyelden azami seviyede halk faydaland rmay amaçlad klar n belirten TKDK l Koordinatörü Çiftçi, Bu amaçla AB hibe fonlar k rsal kesimde yaflayan halk m - za, çiftçilere, üretici birliklerine ve tar m sektöründe faaliyet gösteren firmalara, projeler karfl l nda ve sözleflmelerine uygun olarak kulland r lacakt r. Özetle Ayd n daki turizm iflletmelerinin modernizasyonu, gerekli makine ekipmanlar n n al nmas ve yeni yat r mc - lar n yapaca turizm iflletmeleri TKDK bünyesinde hayat bulmaktad r. (CHA) KIRfiEH R - Belediye Baflkan Yaflar Bahçeci, AA muhabirine yapt aç klamada, Cacabey Medresesi nin kentin önemli kültür ve turizm de eri oldu unu söyledi. Bu de erin daha etkin tan t m için çal flma yürüttüklerini ifade eden Bahçeci, Cacabey Meydan Düzenleme projesi ve Aç k Hava Astronomi Müzesi nin bunlar n bafl nda geldi ini vurgulad. Medresenin, Türkiye nin de önemli eserleri aras nda yer ald - na dikkati çeken Bahçeci, flöyle konufltu: Cacabey Medresesi, Türkiye nin en önemli eserlerinden bir tanesi. Ecdad m z, Selçuklu Devleti döneminde 1272 y l nda uzay araflt rmak için astronomi üniversitesi kurmufl. Bu çok önemli bir eser. Bu eseri hem turizme kazand rmak hem de gençlerimize ecdad n n neler yapt n göstererek onlar n öz güvenine katk sa lamak amac yla burada meydan düzenlemesi yapt k. Cacabey in etraf n sadelefltirip, biraz daha ön plana ç karan, ayn zamanda K rflehir in kültürünü de yans tabilece imiz uygulamalarla farkl kent meydan n oluflturaca z. Cami olarak hizmet veren medresenin yap m amac ndaki özelli ini hala korudu unu dile Turizm getiren Bahçeci, kuracaklar müzede, o dönemde kullan lan aletlerin prototipini sergileyeceklerini kaydetti. Bahçeci, Cacabey Medresesi nin yan na Aç k Hava Astronomi Müzesi yapacaklar n ifade ederek, Türk slam medeniyetine mensup bilim adamlar m z n icat etti i ve kulland 20 aleti buraya koyaca z. Bu objelerin tamam stanbul Gülhane deki Türk slam Medeniyetleri Müzesi nde mevcut. Biz de onlardan 20 sini seçtik. Prototiplerini yapt rarak bu alana yerlefltirece iz. Günefl ve y ld z saatleri, aç ölçer gibi farkl amaçla kullan lan eserleri getirece iz. Bunlar n Türkçe, ngilizce ve Japonca anlat mlar olacak dedi. Yaklafl k 800 y ll k uzay çal flmalar n n yaflat laca müzeyi bu y l bitirmeyi hedeflediklerini belirten Bahçeci, Ahi Evran Külliyesi projesinin tamamlanmas yla da Cacabey ile Ahi Evran- Veli yi buluflturmay planlad klar n kaydetti. Zaman içerisinde Cacabey ile ilgili farkl projeler uygulayacaklar na da de inen Bahçeci, Amac - m z, hem Cacabey i K rflehir turizmine kazand rmak hem de gelecek nesillere en güzel flekilde aktarabilmek. Bunlar n d fl nda yine ayn dönemleri içeren Ahi Evran 1 Ocak 2014 K rflehir de astronomi müzesi kuruluyor K rflehir Belediyesi, Selçuklu Devleti döneminde K rflehir Emiri Cacabey taraf ndan yapt r lan rasathane ve medresenin bulundu u alana astronomi müzesi kuracak. Külliyesi projemiz de devam ediyor. Zanaatkarlar çarfl s, müzesi, araflt rma merkeziyle yaflayan bir külliye olacak. ki proje tamamland nda Ahi Evran ile Cacabey i birlefltirmifl olaca z diye konufltu. Bahçeci, K rflehir in, Selçuklu ve Osmanl dönemlerinden kalan önemli tarihi özellikleri bulundu- una dikkati çekerek, buras n n Kapadokya turizminin girifl kap s olarak alg lanmas n istediklerini sözlerine ekledi. Kent merkezinde bulunan Cacabey Medresesi, Selçuklu döneminde K l çaslan n o lu Keyhüsrev zaman nda K rflehir Emiri Nurettin Cibril Bin Cacabey taraf ndan y llar nda gözlem evi ve medrese olarak yapt r ld. Eser, sonradan camiye çevrildi. Kesme tafltan yap lan iki eyvanl kapal avlulu medrese, döneminde astronomi yüksek okulu olarak hizmet verdi. Yap dan ayr olan tu ladan yap lm fl çinili ve tek flerefeli minaresi ilk önce gözlem yeri olarak kullan ld. Ana eyvanda yer alan karfl l kl iki sütun koni ve küre biçimlerinin üst üste bindirilmesiyle oluflturuldu. Caminin girifl k sm nda günefl ve gezegen sistemlerini and ran geometrik flekiller yer al - yor.(aa)

5 1 fiubat 2014 YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1.Kimi yörelerde domatese verilen ad. 2. Erzurum ilinin bir ilçesi. Radyo dalgalar n n yank s n alarak cisimlerin yerini ve uzakl n saptayan ayg t. 3. slam n befl flart ndan biri. Deha sahibi kimse, öke. 4. Akla ve gerçe e ayk r. Ma aralar n taban nda yukar dan damlayan kireçli sular n kat lmas yla oluflan kolonlardan her biri. 5. Göz çukuru. Dördül, murabba. 6. Aktinyumun simgesi. Plan. 7. fiikâr. A layan, inleyen. 8. Irmak ya da dere suyunun h zl akt - yer. Korunma alt na al nm fl tarihi alan. 9. Japon lirik dram. Aksama, aksakl k. 10. Çalg c lar n toplad para. Güzel sanat. 11. Bir nota. Yüksek bir makama sunulan mektup veya dilekçe. 12. Gözleri görmeyen. Gelenek. 13. S tma hastal n n ilac. car. 14. Her türlü müzik aleti. Binek hayvanlar n n k llar n, derisini temizleme. 15. Keman veya kemençe yay. Soyundan gelinen kimse. 16. Gösterifl, çal m, caka. Mercanada. 17. Afrika da bir ülke. Telefon sözü. 18. Basit flekerlerin genel ad. Deride genifl leke. Bir renk. 19. Bolluk, gürlük, verim. 20. Müstahkem mevki. Kuran güzel ve yüksek sesle, usulünce okuma. Yukar dan afla ya: 1.Çok durgun deniz ve havaya denizcilikte verilen ad. Parazit, tufeyli. Japonlar n ulusal giysisi. 2. Aya sekili at. Dokunum, duyarga. Gerekenden eksik. 3. Nesnenin kendisi. Valf. Sermaye, kapital. 4. Müslüman inan fl na göre, k yamet günü bütün ölülerin toplanacaklar yer. Bir müzik sesini belirtmeye yarayan iflaret. Ba nt l l k, görelilik. 5. Gemilerin çekti i suyu göstermek için bafl ve k ç bodoslamalar üzerine konulan iflaretler. Endüstri, sanayi. Nikelin simgesi. Ç plak, özgür, hür. 6. Kale hende i. fieker hastalar n n fleker yerine kulland klar yapay tatland - r c. Bir cetvel türü. Yap lan ifl, edim, fiil. 7. Kökten, köktenci. Taneleri iri, flekeri bol, çekirdekli bir üzüm türü. lgi. 8. Avfla adas nda yetiflen flarapl k siyah üzüm. Bir müzik parças n n canl çal naca n anlatan müzik terimi. Konut, hane. 9. Son, sondaki. Çekiflme, kavga. Güzel sanatlar n dokuz perisinden biri. Tanr tan maz. 10. Kan toplamas sonucu deride oluflan k zar kl k. Ba budamaya ya da a aç kesmeye yarayan bir tür e ri b çak. Aylardan biri. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 YARIN Ekonomi TÜS AD, Merkez in faiz art r m n olumlu karfl lad Türk Sanayicileri ve fladamlar Derne i (TÜS AD) Baflkan Muharrem Y lmaz, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankas n n (TCMB) ald faiz karar na iliflkin, TCMB bir kaç gün önce ald bir kararla rekabet olgusunun tam merkezinde olan fiyat istikrar na yo un bir odaklanma içerisinde olaca n kuvvetli bir flekilde aç klad dedi. STANBUL - Y lmaz, Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) ve TÜS AD Sabanc Üniversitesi Rekabet Forumu nun (REF) 2009 y l ndan bu yana yay nlad Türkiye nin Küresel Rekabet Düzeyi Raporu nun y l lansman toplant s n n aç l fl nda yapt konuflmada, sektörlerinin kendilerine özgü dinamiklerini ele almalar amac yla flirket örgütlenmelerini önemli gördüklerini ve desteklediklerini söyledi. Dünya Ekonomik Forumu nun, Küresel Rekabet Gücü Raporu nda kullan lan Küresel Rekabetçilik Endeksi nde Türkiye nin yerinin, makroekonomik istikrar ve mikro ekonomik reform sürecinin iç içe yürümesi gere ini aç k bir flekilde ifade etti i yorumunda bulunan Y lmaz, Yüksek büyüme oranlar m za ra men, bu göstergede y llar itibariyle hissedilir bir iyileflmeye flahit olamad m z gibi bulundu umuz nokta, 148 ülke aras nda 44. olmam z tatmin edici olmaktan uzakt r. Dünyada ilk 20 ekonomi içinde yer ald m z göz önüne al nd nda, büyümede daha da ön s ralarda oldu umuz göz önünde bulunduruldu unda, bu endekste ilk 20 ülke aras nda yer almam z gerekirdi ve bunun için çal flmam z gerekli diye konufltu. Ekonomideki büyümeyi sürdürülebilir k lmak için verimlilik odakl ve inovasyon odakl bir yap ya dönüflülmesi gerekti ine iflaret eden Y lmaz, hükümetin sa lamas gereken makro ekonomik istikrar n yan s ra mikroekonomik rekabetçilik alan nda da reform dinamizminin yeniden kazan lmas gerekti- ini dile getirdi. Baflta e itim sisteminin gelifltirilmesi olmak üzere baz alanlarda geciktirilen reformlar n yap lmas ve telafi edilmesi gerekti ini ifade eden Y lmaz, Türkiye nin AB üyelik sürecine iliflkin de de- erlendirmelerde bulundu. Y lmaz, Türkiye nin reform dinamizmini sa layan en önemli etkenlerin bafl nda AB tam üyelik müzakere sürecinin geldi ini belirterek, flöyle devam etti: Bu müzakere sürecinin aksamas, fas llar n aç lamamas, ülkemizde reformlar n duraksamas na da neden olmufltur. En bariz göstergesi de yeniden yap lanamayan, reformlar n tamamlayamayan, rekabet gücünü kaybeden ekonomimizin verdi i cari aç k ve bu cari aç a neden olan iç tasarruf yetersizli idir. Hem ilk 20 de oluyorsunuz, hem ilk 10 da büyüme performans yakal yorsunuz ama endekste 40 l s ralardas n z, bu bir paradokstur. Bu paradoksu çok iyi anlamak, incelemek ve aflmak gerek. TÜS AD olarak siyasetin kurumsallaflmas aç s ndan, hukuk devleti, güçler ayr m, fleffafl k gibi temel demokratik kavramlar konusunda görüfllerini ve önerilerini paylaflmaya devam edeceklerinin alt n çizen Y lmaz, toplumun her kesiminden yükselen ço ulcu ve kat l mc demokrasi talepleri karfl s nda, özgürlük alanlar n n geniflletilmesi, adalete güvenin tesis edilmesi aç s ndan AB normlar nda siyasi reformlara yeniden h z kazand r lmas n n gereklili ine dikkati çekti. TÜS AD Baflkan Y lmaz, AB tam üyelik sürecine, müzakere sürecine, AB yönelimimize h z kazand rmal y z görüflünü paylaflarak, bu konudaki kararl l - n tekrar yüksek ifadeyle belirtilmesi gerekti ini vurgulad. Konuflmas nda TCMB nin ald kararlara da de inen Y lmaz, ba ms z merkez bankac l ifadesine dikkati çekti. Y lmaz, 2 y ld r enflasyonun resmi hedeften sapt n hat rlatarak, flun- ANTALYA - Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) 2013 y l turizm gelirlerini aç klad. Yabanc lardan ve yurt d fl nda yaflayan Türklerin ülkeyi ziyaretlerinden elde edilen turizm geliri yüzde 11,4 artarak 32,3 milyar dolara ulaflt. Turist bafl na ise yurt d fl nda yaflayan Türkiye vatandafllar turistlerden fazla harcad. Akdeniz Turistik Otelciler ve flletmeciler Birli i (AKTOB) Araflt rma Birimi'nin TÜ K verilerinden derledi i verilere göre 2013 y l nda yabanc ziyaretçilerden elde edilen gelir yüzde 13 artarak 22,4 milyar dolardan 25,3 milyar dolara ç kt. Ayn dönemde, yurtd fl nda yaflayan vatandafllar n ülkeyi ziyaretlerinden elde edilen turizm geliri de yüzde 6,4 art flla 6,7 milyar dolara ulaflt. 1 fiubat 2014 lar kaydetti: Bu hedef sapmas n n önemli maliyetleri de oldu. Bekleyifllerin oluflmas, fiyatland rma davran fllar bu sapmadan nasibini ald. TCMB bir kaç gün önce ald bir kararla asl nda bugün konufltu- umuz rekabet olgusunun tam merkezinde olan fiyat istikrar na yo un bir odaklanma içerisinde olaca n kuvvetli bir flekilde aç klad, biz bunu böyle anlad k. Bize göre TCMB piyasan n dengeye getirilmesi aç s ndan önemli bir ad - m atm flt r. Faiz karar n n düzeyi, flekli, zamanlamas bizim ilgi alan m z de il. Bunlar TCMB prensipleri içinde al nm fl en do ru kararlar olarak varsay lmal - d r. Y lmaz, buna karfl n enflasyon ve fiyat istikrar n n, kendilerinin yak ndan izledi i ve sorgulama haklar n n oldu u konular oldu unu belirterek, Bu alan izlemeye ve sorgulamaya devam edece- iz. TCMB nin kararlar n n, makroekonomik istikrar n öneminin korunmas aç s ndan önemli bir dönüfl noktas olarak gerçekleflece ini umut ediyoruz ve bunu böyle görmek istiyoruz diye konufltu.(aa) Turizm geliri artt, yerli ziyaretçi daha fazla harcad Öte yandan, geçen y l cep telefonu dolafl m harcamalar nda yüzde 16 dolay nda gerileme yafland. Bu harcamalar 163 milyon dolara düfltü. Di er yandan marina hizmetlerine yönelik harcamalar yüzde 39 artarak 64 milyon dolara ç kt. (CHA)

7 1 fiubat 2014 Bir zamanlar Amerika n n otomotiv sektörünün kalbiyken borçlar n ödemeyerek geçti imiz y l iflas eden Detroit, hayalet bir flehri and rsa da halk, flehrin yeniden ihtiflam dolu günlerine dönece ini inan yor. DETROIT - Ülke ekonomisi için bir dönem motor vazifesi gören Detroit, ABD nin gücünün, zenginli inin ve refah seviyesinin en güçlü simgesiydi. fiehir 1950 li y llarda otomotiv sanayisindeki hareketlili in etkisiyle en parlak günlerini yaflad. O dönem yaklafl k 1 milyon 800 bin nüfusa ifl ve yaflam sunan flehir için 1990 lardan sonra alarm çalmaya bafllad. Büyük otomotiv firmalar n n daha ucuz ifl gücü için flehri terk etmeleri göçe neden olurken, yüzbinlerce kifliye ifl imkan sunan General Motors ve Chreysler in 2009 da iflas n istemesi flehre as l darbeyi vurdu. Artan iflsizli e, gelir vergilerindeki düflüfl de eklenince kent borç bata - na sapland. fiehrin 18,5 milyar dolarl k borcunu ödeyemeyece ine hükmeden federal mahkeme, geçti- imiz ay Detroit in iflas n onaylad. Detroit sokaklar nda ilerledi inizde flehrin ihtiflaml günlerinin mazide kald n anlamak güç de il. fiehir merkezinde birçok yüksek binada sat l k ilanlar na rastlayabiliyorsunuz. Merkezden biraz uzaklafl nca ise flehrin iflas n yans tan as l manzarayla karfl lafl yorsunuz; harabe, terk edilmifl ev, iflyeri, sanat merkezleriyle dolu sokaklar. Bir zamanlar flehrin en hareketli yerlerinden olan Eastern Market te sokaklar çöp y nlar yla dolu ve tabiri caizse in, cin top oynuyor. Sat l k tabelalar n n as l oldu u k r k dökük evlerin aras nda en çok kiliselerin fazlal dikkati çekiyor. Sokaktaki cepheleri rengarenk duvar yaz lar n n süsledi i kiliselerin baz lar na, cemaatin olmamas na bak ms zl n da eklenmesiyle kilit vurulmufl. Terk edilmifl, ya malanm fl yap lar n aras nda evlerin yan Ekonomi s ra tiyatro, eczane, restoranlar, sanat merkezleri, adalet saray da görmek mümkün. fiehirde sat l k tabelas n n yer ald binalardan biri de okullar. Binlerce ailenin terk etti i kentte okulla gidecek ö renci yok denecek kadar azalm fl. Böyle olunca flehirde okullar n masraflar n karfl layamam fl ve kap lar na kilit vurulup sat l a ç kar lm fl. Al c s olmayan yak p y k lm fl büyük fabrikalar, yüksek binalar gibi okullar da ya malanan noktalardan. fiehirde bu flekildeki okullar n say s - n n 100 den fazla oldu u belirtiliyor. fiehrin en büyük s k nt lar ndan biri de güvenlik. Sokaklarda polis araçlar na veya sirenlerine rastlamak neredeyse imkans z. Zira Federal Araflt rma Bürosu nun (FBI) büyük flehirlerdeki suç oranlar na yönelik rakamlar Detroit in ABD de en tehlikeli flehirlerden biri oldu unu ortaya koyuyor. Detroit te 2011 de 344, 2012 de 386 cinayet ifllendi. Geçti- imiz y l ise rakam 333 e gerilemifl olsa da halen ülkenin büyük flehirleri aras nda en yüksek suç oran bu flehirde görülüyor. fiehirde, polisin olay yerine gelmesi ise yaklafl k bir saati buluyor. fiehrin 18,5 milyar dolarl k borcunun üstesinden nas l gelece i ise belirsizli ini koruyor. Ancak flehirde tekrar canl l n sa lanmas için de bir yandan projeler üretiliyor. Detriot in ba l oldu u Michigan Valisi Rick Snyder, flehre yeniden hareketlilik kazand rmak için yurt d - fl ndan 50 bin profesyoneli flehre çekmek istiyor. Snyder, özel federal göçmenlik vizesiyle otomobil, bilgi teknolojileri, yaflam bilimi ve sa l k sektörlerinde faaliyet gösterecek çal flanlar kente kazand rmay hedefliyor. Snyder, böyle bir plan n kente canl l k getirece ini düflünüyor. Detroit in yerlileri de bir an önce flehrin eski günlerine dönmesini arzuluyor. Ekonomide canlanman n k sa sürede geri gelmeyece inin fark nda olan insanlar, gelecekten ise oldukça ümitli. Detroit in yerlisi Jesse Welter gelece e umutlu bakanlardan. Tabii ki Detroit, bir zamanlar Amerika n n gücünü simgeledi i günlere dönecek diyen Welter, flehrin geçirdi i dönüflüme yak ndan tan kl k etmifl. Uzun y llard r Detroit te yaflayan Welter, foto raf stüdyosu iflletiyor. Welter, borç bata na saplanm fl flehrin manzaras n ortaya koydu u foto raflar birçok medya taraf ndan kullan lm fl. fiehri çok iyi bilen Welter, iflas haberlerinin ard ndan flehre ak n eden medyan n da birlikte çal flt bir isim. Welter, Detroit d fl ndan gelen bas n mensuplar n gruplar halinde kentin içinde bulundu u kötü durumu yans tan bölgelere flehir turuna ç kar yor. Almanya, Rusya, Avustralya ve ngiltere den gelen çok say da gazeteci, Welter n flehrin okullar n, katedrallerini ve otomobil fabrikalar n gezdirdi i gruplar n aras nda yer al yor. AA ekibine de flehri gezdiren Welter, flehri tan mayan yabanc lar n bafllar na gelebilecek olumsuzluklara de iniyor. Welter, arac n zda asla birfley b rakmay n ve üzerinizde nakit para tafl may n sözlerinin tura ç kard insanlara ilk uyar s oldu unu söylüyor. The Park Avenue Building, Welter n her turda gezdirdi i yerlerin aras nda bulunuyor. fiehrin terk edilmifl bölgelerinden birinde yer alan bina, ürkütücü bir görünüme sahip.(aa) YARIN flas eden Detroit ihtiflaml günlerini ar yor 7 TÜB TAK'tan üniversitelere 1 milyon TL'lik 'teknolojik' destek ANKARA - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu (TÜB - TAK), üniversiteler bünyesindeki Teknoloji Transfer Ofisleri nin desteklenmesi amac yla 10 üniversiteye y ll k 1 milyon TL ye kadar hibe deste i verdi. Üniversite ve sanayi aras nda koordinasyon ve iletiflimini sa layacak Teknoloji Transfer Ofisleri, akademik çal flmalar n ürün ve hizmetlere dönüflmesinde ve patentlenmesinde önemli rol oynuyor. Ulusal ve uluslararas kamu desteklerinden etkin yararlan lmas için proje ofisi görevini yürütüyor. Bu kapsamda Anadolu Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, stanbul Üniversitesi, stanbul fiehir Üniversitesi, stanbul Teknik Üniversitesi, zmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi ve Uluda Üniversitesi TÜB TAK taraf ndan hibe kredisi almaya hak kazanan üniversiteler oldu. TÜB TAK Merkez Binas nda düzenlenen törenle üniversite rektörleri protokole imza att. Törene, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Fikri Ifl k, TÜ- B TAK Baflkan Prof. Dr. Yücel Alt nbaflak kat ld. Törende, Üniversite Rektörlerine konuflan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Fikri Ifl k, TÜB - TAK n bir üniversitenin Teknoloji Transfer Ofisi ni destekliyor olmas bir prestij anlam na geldi ini söyledi. 10 y l boyunca bu program n devam edece ini söyleyen Bakan Ifl k, Teknoloji Transfer Ofisleri ni desteklemeye devam edeceklerini ifade etti. Türkiye nin teknoloji seviyesinin yükselmesi gerekti- ini söyleyen Ifl k, fiu anda yapt m z üretim düflük orta teknoloji seviyesinde. Bundan dolay da pazardaki ciddi rekabet flirketlerimizin karl l nda azalmaya meydan veriyor." dedi. Bakan Ifl k, bu durumun Türkiye nin üretim potansiyelinin azl ndan de il, teknoloji seviyesinin düflüklü ünden kaynakland n belirtti. (CHA)

Dakikada 2 konut sat ld

Dakikada 2 konut sat ld GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Dakikada 2 konut sat ld Türkiye'de geçen y l, günde yaklafl k 3 bin 170, saatte 132 konut

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mehmetçik do al afetle de savafl yor HABER 17 DE 25 fiubat 2014 SALI F YATI: 25 Kr Savaflta

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Okul servislerine CEZA YA DI HABER 17 DE 6 MART 2014 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr Ankara Valili

Detaylı

YÜZEN DOZER engel tan m yor

YÜZEN DOZER engel tan m yor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz THK n n uça bu y l uçacak Türk Hava Kurumu (THK) Baflkan Osman Y ld r m, "THK, bu y l,

Detaylı

Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad

Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad Çocuk E itim Evi ne Hat ra Orman GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 15 HAZ

Detaylı

Yeralt n ilmek ilmek ifllediler

Yeralt n ilmek ilmek ifllediler GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yeralt n ilmek ilmek ifllediler 7 EYLÜL 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr Yiyeceklere AKILLI

Detaylı

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak HABER 16 DA 20 HAZ RAN 2013 PERfiEMBE F YATI: 25

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HACK çetesi, 1 milyon insan n kiflisel bilgilerini ELE GEÇ RM fi 3 ARALIK 2013 SALI F YATI:

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz K fl lasti i uygulamas ile 900 milyon liral k pazar oluflacak... 30 ARALIK 2013 PAZARTES

Detaylı

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM 29 OCAK 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13870 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Alt nda Belediyesi Çal flkanlar Mahallesi nde 270 gecekondunun y k m n gerçeklefltirdi YEN MAHALLE

Detaylı

Gecekondudan modern konuta

Gecekondudan modern konuta GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Milli keskin niflanc tüfe i JMK Bora-12 ye yo un ilgi HABER 17 DE HABER 18 DE HABER 18

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kartal yuvas nda vatan bekçili i 11 KASIM 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr AB "vize daveti"

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Hürkufl'un seri üretimi bafll yor 28 ARALIK 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr K fl n so u u vatandafl

Detaylı

Baflkent BANL YÖ seferlerine kavufluyor

Baflkent BANL YÖ seferlerine kavufluyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Baflkent BANL YÖ seferlerine kavufluyor 20 TEMMUZ 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr Sincan-Kayafl

Detaylı

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke HABER 18 DE 3 EYLÜL 2013 SALI F YATI:

Detaylı

Özgürlük ve hak aç l m

Özgürlük ve hak aç l m GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz MECL S, yo un gündemle aç l yor CHP'li Haberal, andiçerek yasama çal flmalar na bafllayacak.

Detaylı

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor 22 TEMMUZ 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Diyanet flleri

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kazaya neden olan unsurlar n bafl nda h z ihlalleri geliyor 5 N SAN 2014 PAZARTES F YATI:

Detaylı

10 bin kad n, polis korumas alt nda

10 bin kad n, polis korumas alt nda 20 MAYIS 2013 PAZARTES GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 10 bin kad n, polis korumas alt nda Yurt genelinde fliddete u rad

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Elektrik ve do algaza ZAM YOK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, dolar kurunun

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ATO Yönetimi, CHP aday n a rlad Mansur Yavafl: Taklit projelerle marka olunmaz HABER 17

Detaylı

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor HABER 18 DE 26 HAZ RAN 2013 ÇARfiAMBA F YATI:

Detaylı

Okullaşma oranı arttı

Okullaşma oranı arttı www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türk savunması TÜBİTAK projeleriyle güçleniyor Tamamen yerli olarak geliştirilen milli seyir füzesi,

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz L DERLER.

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz L DERLER. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Havada alkol denetimi bafll yor 8 fiubat 2014 CUMARTES F YATI: 25 Kr L DERLER Sivil Havac

Detaylı

YARIN. 12 Nisan 2014 Cumartesi

YARIN. 12 Nisan 2014 Cumartesi GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Şebeke sularımız TEMİZ içme suyu olarak tüketebileceklerini bildirdi. Sağlık Bakanlığı,

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 24 fiubat 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13892 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Bu k fl, havalar n s cak geçmesine en çok k fl n iflsiz kalan inflaat çal flanlar sevindi KEÇ

Detaylı

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son HABER 19 DA HABERİ 19 DA 16 NİSAN 2014 ÇARŞAMBA

Detaylı

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Hisarcıklıoğlu ndan zirai don mağduru üreticiye destek Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı