GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Dünyada gelir da l m ndaki uçurum derin Birleflmifl Milletler Kalk nma Program (UNDP), dünya nüfusunun en zengin yüzde birlik kesiminin toplam gelirin yüzde 40' n, gelir tablosunun en alt nda yer alan yüzde 50'lik kesimin ise toplam gelirin yüzde birini ald ortaya ç kt. Rapora göre, en zenginler ile di er kesimler aras ndaki gelir fark n n boyutlar kalk nma ve sosyal bar fl tehdit edecek düzeyde. HABER 17 DE 1 fiubat 2014 CUMARTES F YATI: 25 Kr Geliflmekte olan ülkelerde gelir da l m eflitsizli i 1990'dan 2010 y l na kadar yüzde 11 oran nda art fl gösterdi. HABER 17 DE Faiz art fl flirketlere ek maliyet getirecek Ankara Sanayi Odas (ASO) Baflkan Nurettin Özdebir, faizlerdeki art - fl n flirketlere ek maliyet getirece ini belirterek, "Faiz art fl n n büyüme ve istihdam üzerindeki etkisi de olumsuz olacakt r. Bu flartlarda 2014 büyümesinin yüzde 4'ün bir hayli gerisinde kalma ihtimali belirmifltir" dedi. Bölünmüfl yol ata HABER 18 DE Ankara n n do al bitki örtüsü kente tafl nacak Peyzaj Araflt rmalar Derne i, Baflkan Semiha Demirbafl Ça layan, küresel iklim de iflikli ine yerel çözümler üreterek kentsel yeflil alanlar de iflen iklime haz rlamak amac yla gelifltirdikleri Do al Bitkilerle klim Dostu Çankaya Parklar Projesi ile Ankara'n n do al bitki örtüsündeki kurakl a dayan kl befl çal türünü üreterek, kurakç l peyzaj düzenlemelerinde kullanacaklar n söyledi. Karayollar Genel Müdürlü ü, bu y l 810 kilometre bölünmüfl yol, 850 kilometre tek platformlu yol, 18 bin 750 kilometre de yol yap m ve onar m çal flmas yapacak. Trafik güvenli i çal flmalar kapsam nda ise 130 kaza kara noktas ile 100 sinyalize kavfla n iyilefltirilmesi, 25 bin 700 bin metrekare yatay ve 141 bin metrekare düfley iflaretleme ile 2 bin 350 kilometre otokorkuluk yap m hedefleniyor. HABER 18 DE PARKLARA GÜVENL K KAMERASI Haberi 15 de TORUNU YAfiINDAK Ö RENC LERLE E T M GÖRÜYOR Haberi 19 da HAKEMLER N DOLÜ CÜNEYT ÇAKIR Haberi 29 da

2 2 YARIN SineMagazin 2 yeni film vizyona girdi Oscar ödüllü ranl yönetmen Asghar Farhadi'nin yönetti i "Geçmifl" izleyiciyle buluflacak. STANBUL - Bu hafta biri yerli iki film vizyona girecek. Oscar ödüllü ranl yönetmen Asghar Farhadi'nin yönetti i "Geçmifl" izleyiciyle buluflacak. Senaryosunu Asghar Farhadi'nin, Massoumeh Lahidji ile kaleme ald filmde, Berenice Bejo, Tahar Rahim, Ali Mosaffa ile Pauline Burlet rol al yor. Gösterildi i festivallerden ödüllerle dönen filmin, 50. Uluslararas Antalya Alt n Portakal Film Festivali'nde özel gösterimi yap ld. sinema rehberi Ankara Büyülü Fener K z lay Geçmifl 4 y ll k ayr l ktan sonra, kar s Marie'nin ça rmas üzerine Ahmad Tahran'dan Paris'e geri döner, gelifl amac boflanma davas yla ilgili belgeleri tamamlamakt r. K sa süreli ine yapt bu ziyaret... Ankara Büyülü Fener K z lay Eyyvah Eyvah 3 Hüseyim Badem, babas n bulduktan sonra hayat n n aflk olan Müjgan ile evlenmifl, kendiside Zab ta olmufltur. Yol arkadafl Firuzan ise flöhretine flöhret katm flt r. flte tam bu s rada Müjgan' n hamile... Ankara Cinemaximum (ANKAmall) Köfte Ya muru 2 Cloudy With A Chance Of Meatballs 2 Flint Lockwood, suyu yiyece e dönüfltüren bir makine icat etmiflti. Flint in amac insanlar mutlu etmekti ancak ifller kontrolden ç k nca filmin sonunda Flint makinesini imha etmek zorunda kalm flt.... Film, Asghar Farhadi'nin ülkesi d fl nda çekti i ilk film olma özelli i tafl yor. Dram türündeki filmde flu konu anlat l yor: "Frans z efli Marie'den boflanma ifllemlerini tamamlamak üzere, 4 y ll k bir ayr l n ard ndan Ahmet Tahran'dan Paris'e gelir. Marie'nin niyeti, eski eflinin hayaline bile katlanamayan yeni sevgilisi Samir ile evlenmektir. Ahmet, Marie'nin önceki beraberli inden olan k z Lucie Ankara Taurus Cinemarine-Balgat fieytan n Günü-Devil's Due Balaylar s ras nda gizemli, garip bir gece geçiren genç çift, kendilerini bu kadar erken olmas n hiç beklemedikleri bir gebelikle karfl karfl ya bulur. Gerçek bir aile olmaya do ru att klar ad ml... Ankara Taurus Cinemarine-Balgat 12 Y ll k Esaret- 12 Years A Slave Solomon Northup n 1853 y l nda yazd ve kendi hikayesini anlatt roman ndan uyarlanan filmde Northup, ABD nin kuzeyinde yaflayan özgür bir insanken, kaç r larak köle yap lm fl ve 12 y l köle ola... Ankara Cinemaximum (ANKAmall) Jack Ryan: Gölge Ajan, bizleri çok satan roman yazar Tom Clancy nin popüler karakteri Jack Ryan n Wall Street te finansal analiz olarak çal fl rken CIA öncesi günlerine götürüyor. Ryan (Chris Pine... ile iliflkisinin s k nt l oldu unu fark edince aralar n bulmaya çal fl r fakat böylece geçmiflten gelen s rlar aç a ç km fl olur..." - "Eyyvah Eyvah 3" Senaryosunu Ata Demirer'in yazd, yönetmenli ini Hakan Algül'ün yapt "Eyyvah Eyvah 3", komedi severleri salonlara çekmeyi hedefliyor. Baflrollerini, Demet Akba, Ata Demirer, Özge Borak' n paylaflt filmin müzi i Fahir Atako lu imzas tafl yor. Tar k Ünlüo lu, Serra Y lmaz, Cengiz Bozkurt, Ayflenil fiaml o lu, Teoman Kumbarac o lu ve Salih Kalyon'un da rol ald serinin üçüncü filminin konusu flöyle: "Büyük aflk Müjgan'a kavuflup evlenen Geyiklili Hüseyin Badem için hayat zorlaflm flt r, ailesine bakabilmek için her f rsat de erlendirmektedir. Can dostu, ablas Firuzan ise hayat na stanbul'da devam etmektedir. Ayr flehirlerde, ayr hikayeler yaflayan bu insanlar n ortak bir yönü vard r ki, kendileri bilmeseler de fele in çemberinden geçmek üzerelerdir ve Geyikli'de festival zaman d r." (AA) Ankara Büyülü Fener Bahçelievler Frankenstein: Ölümsüzlerin Savafl G.I. Joe: Rise of the Cobra'n n senaristi Stuart Beattie taraf ndan yaz lan ve yönetilen bu Lionsgate yap m filmde, Aaron Eckhart parçalar birlefltirilmifl özel bir detektif olan Adam Frankenstein'... Ankara Büyülü Fener K z lay K r k Çember The Broken Circle Breakdown Elise ve Didier farkl l klar na ra men ilk görüflte birbirlerine afl k olurlar. Birbirlerini hayranl kla dinlemektedirler. Didier romantik bir ateist, Elise ile gerçek bir dindard r. Ankara Büyülü Fener K z lay fiöhret Tepesi Christian Los Angeles'ta yaflayan genç bir fon yöneticisidir ve babas na karfl çal fl yormufl gibi görünmek için bir korku filminin yap mc l n /finansörlü ünü üstlenir. 1 fiubat 2014 Suriye'de yaflanan insanl k dram beyaz perdeye aktar l yor ED RNE - Suriye'de yaflanan iç savafl ve ülkelerini terk etmek zorunda kalan çok say da insan n dram n anlatmay amaçlayan "Kaç fl" filminin baz sahneleri, psala ve Keflan ilçesinde çekildi. psala S n r Kap s 'nda bafllayan filmin çekimlerinde, ajan rolündeki oyuncunun Türkiye'ye gelifli ve karfl lan fl, daha sonra yolda takip edilmelerini anlamalar sonucunda ç kan çat flman n çekimleri yap ld. psala-keflan karayolunun 18. kilometresinde gerçekleflen silahl çat flma sahnesi gerçe ini aratmad. Befl oyuncu, senaryo gere i, bir araçtan inerek yol kenar nda ellerinde silahlar yla karfl dan gelen bir araca atefl etti. Filmin di er bir çekimi ise Yenimuhacir beldesindeki belediye binas nda yap ld. Filmin oyuncular ndan Burhan Çelik, AA muhabirine yapt aç klamada, filmde, Suriyeli iki ailenin dram n n anlat ld n söyledi. (AA)

3 1 fiubat 2014 H CR RUM msak : kindi : Yaflam 1 Rebi-ül Ahir 19 Kanun-i Sani Günefl : Akflam : Ö le : Yats : YARIN CHP li Moro lu, zmir Valisi Toprak istifaya ça rd CHP zmir Milletvekili Mustafa Moro lu, zmir Valisi, AKP nin valisi gibi davrand sürece zmirliler buna izin veremez. Valiyi, o görevden istifa etmeye davet ediyoruz dedi. Sar gül: 'Topbafl' twiti mizah amaçl STANBUL - CHP, stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan Aday Mustafa Sar gül Twitter da kendi hesab ndan Kazandibi Süper! Hep söyledim yine söyleyece im; herkes en iyi bildi i ifli yapmal -Saray Muhallebicisi yaz s yla alakal, bundan haberinin olmad n ve arkadafllar n n mizah yapt n söyledi. Sar gül ayr ca, AK Parti Genel Merkezi nin heyecan n endiflesini ve sinkafl konuflmalar n hayretle izledi ini dile getirdi. Mustafa Sar gül ün bugün Twitter hesab ndan Saray Muhallebicisi nin sahibi olan stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan n kastederek, Kazandibi Süper! Hep söyledim yine söyleyece im; herkes en iyi bildi i ifli yapmal yaz l twit at ld. Twitin sonunda ise Saray Muhallebicisi konumu bildirildi. Esnaf ziyaretinde bulunan Sar - gül, gazetecilerin söz konusu TBMM - Moro lu, Meclis te düzenledi i bas n toplant s nda, zmir Valisi Mustafa Toprak n, zmir Emniyet Müdürü ile yarg ya müdahale konuflmalar n n ortaya ç kmas n n yedinci günü oldu unu ifade etti. AK Parti nin üçüncü döneminde, Baflbakan ve bakandan emir alan ve kente karfl suç iflleyen valilerin görülmeye baflland n öne süren Moro lu, T pk stanbul, Adana valisi gibi ama bunlara tafl ç kartan zmir Valisi de geçen y ldan bu yana görev yap yor dedi. zmir Valisi Toprak n göreve gelir gelmez 9 Eylül kutlamalar na kat lmad n, 9 Eylül resepsiyonu yerine AK Parti l Baflkan n n k z - n n nikah na kat lmay tercih etti- ini ifade eden Moro lu, Tapeler ortaya ç k nca, Valinin, Binali beyle beraber zmir in arazilerini satmaya, zmir in huzurunu bozmaya, kazan mlar n n üstüne oturmaya, bunlar iktidara yak n çevrelere peflkefl çekmeye gelmifl oldu unu bir kez daha anlad k diye konufltu. Moro lu, Binali Y ld r m n hala ulaflt rma bakan ym fl gibi zmir Valisi ve bürokratlar n onunla birlikte gezmeye devam etti ini belirterek, Kendilerini uyar yoruz dedi. Moro lu, zmir Valisi Toprak n devletin valisi gibi davranmad zmirliler taraf ndan bilinmektedir. AKP nin valisi gibi davrand sürece zmirliler buna izin veremez. Mustafa Toprak o görevden istifa etmeye ve zmir i terk etmeye davet ediyoruz ifadesini kulland. (AA) twitle alakal sorusunu cevaplad. Twitten daha yeni haberi oldu unu belirten Sar gül, Konu bana flimdi intikal etti. Ben üzüldüm. Arkadafllar mdan rica ettim. Onu kald rmalar n istedim. Onlar bir muziplik yapm fllar. Bunu kesinlikle do ru bulmuyorum. Bütün adaylar n yapt ifle sayg duyuyorum. Arkadafllar m z bir muziplik yapm fllar. Mizah fleklinde de erlendirmek laz m. Kadir A abey in de al nmamas laz m. Ben flimdi arkadafllar mdan rica ettim. Hemen kald r yorlar. dedi. Tüm stanbul ve Türkiye yi kapsayacak flekilde çal flma yapacaklar n ifade eden Sar gül, stanbul da önümüzdeki günlerde trafi in nas l çözülece ini, ulafl mda aksayan yönlerin ne oldu- unu, sanatta, turizmde, e itimde, sa l kta, ve emeklilerle ilgili neler yap lmas gerekti ini konuflaca z. Kampanyam zda kesinlikle k r lma, dar lma ya da rakiplerimizle ilgili olarak bu flekilde çal flma içerisinde olmayaca z. Kimseyi k rmak istemiyorum. Rakiplerimizle olan çal flmay nezaket içerisinde yapmak istiyorum. Bizim agresif olmam za gerek yok. Seçimi kazan yoruz. Yurttafllar m z n ilgisi beni çok mutlu ediyor. diye konufltu.(cha)

4 4 YARIN TKDK k rsal turizm için proje bekliyor AYDIN - Tar m ve K rsal Kalk nmay Destekleme Kurumu (TKDK), "K rsal Turizm Program " do rultusunda k rsal alanlarda yap lacak turizme dönük yat r mlara hibe yoluyla destek veriyor. Pansiyon, otel, restoran, sportif aktivite, do a gezisi, binicilik, tarihi geziler ve benzeri alanlarda proje gelifltirenlere TKDK taraf ndan 15 bin ile 500 bin euro aras nda, yüzde 50 geri ödemesiz hibe deste i veriliyor. TKDK Ayd n l Koordinatörü Erhan Çiftçi, konu hakk nda yapt aç klamada, Ayd n'da k rsal turizmin canlanmas için bütün yat r mc lar, projeler üreterek destekleme için baflvurmaya ça rd. Kurum olarak proje çal flmalar ve her türlü giriflimde yard mc olacaklar - n belirten Çiftçi, K rsal turizm faaliyetleri kapsam ndaki yat r mlarda, mikro giriflimciler veya çiftçiler taraf ndan kurulacak en fazla 25 oda kapasiteli otel, motel, pansiyon, yatak ve kahvalt, konaklama ve restoran hizmetlerinin gelifliminin desteklenmesi, çiftlik turizmi tesislerinin kurulmas ve gelifltirilmesinin desteklenmesi, yeme içme tesisleri veya çiftlik ürünlerine yönelik tan t m stantlar n n kurulmas, unlu mamul üretim tesislerinin kurulumu, turistik aç k alan aktiviteleri için aç k yüzme havuzu inflas, da bisikleti gezi alanlar inflas, rafting parkuru inflas, do a yürüyüflleri parkuru inflas, hobi bahçeleri ve tarla içi yollar n inflas ya da düzenlenmesi, paintball tesislerinin inflas, hal saha tesisi inflas gibi yap m iflleri ve düzenlemelere yönelik yat r mlarla at bak m ve binicilik, bal k avlama, havuz filtreleme ve dezenfeksiyon, bisiklet kullan m ve tamiri, paintball, t rmanma platformu, da c l k, hal saha, akuapark, safari, bahçe bak m ve düzenlemesi için makine ve ekipman sat n al m nda yüzde 50 ye kadar hibe ve 500 bin euroya kadar proje kabulü yap labilecektir. dedi. Avrupa Birli i (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti ortak yard mlar yla Ayd n daki k rsal turizm potansiyelini ortaya ç karmay ve bu potansiyelden azami seviyede halk faydaland rmay amaçlad klar n belirten TKDK l Koordinatörü Çiftçi, Bu amaçla AB hibe fonlar k rsal kesimde yaflayan halk m - za, çiftçilere, üretici birliklerine ve tar m sektöründe faaliyet gösteren firmalara, projeler karfl l nda ve sözleflmelerine uygun olarak kulland r lacakt r. Özetle Ayd n daki turizm iflletmelerinin modernizasyonu, gerekli makine ekipmanlar n n al nmas ve yeni yat r mc - lar n yapaca turizm iflletmeleri TKDK bünyesinde hayat bulmaktad r. (CHA) KIRfiEH R - Belediye Baflkan Yaflar Bahçeci, AA muhabirine yapt aç klamada, Cacabey Medresesi nin kentin önemli kültür ve turizm de eri oldu unu söyledi. Bu de erin daha etkin tan t m için çal flma yürüttüklerini ifade eden Bahçeci, Cacabey Meydan Düzenleme projesi ve Aç k Hava Astronomi Müzesi nin bunlar n bafl nda geldi ini vurgulad. Medresenin, Türkiye nin de önemli eserleri aras nda yer ald - na dikkati çeken Bahçeci, flöyle konufltu: Cacabey Medresesi, Türkiye nin en önemli eserlerinden bir tanesi. Ecdad m z, Selçuklu Devleti döneminde 1272 y l nda uzay araflt rmak için astronomi üniversitesi kurmufl. Bu çok önemli bir eser. Bu eseri hem turizme kazand rmak hem de gençlerimize ecdad n n neler yapt n göstererek onlar n öz güvenine katk sa lamak amac yla burada meydan düzenlemesi yapt k. Cacabey in etraf n sadelefltirip, biraz daha ön plana ç karan, ayn zamanda K rflehir in kültürünü de yans tabilece imiz uygulamalarla farkl kent meydan n oluflturaca z. Cami olarak hizmet veren medresenin yap m amac ndaki özelli ini hala korudu unu dile Turizm getiren Bahçeci, kuracaklar müzede, o dönemde kullan lan aletlerin prototipini sergileyeceklerini kaydetti. Bahçeci, Cacabey Medresesi nin yan na Aç k Hava Astronomi Müzesi yapacaklar n ifade ederek, Türk slam medeniyetine mensup bilim adamlar m z n icat etti i ve kulland 20 aleti buraya koyaca z. Bu objelerin tamam stanbul Gülhane deki Türk slam Medeniyetleri Müzesi nde mevcut. Biz de onlardan 20 sini seçtik. Prototiplerini yapt rarak bu alana yerlefltirece iz. Günefl ve y ld z saatleri, aç ölçer gibi farkl amaçla kullan lan eserleri getirece iz. Bunlar n Türkçe, ngilizce ve Japonca anlat mlar olacak dedi. Yaklafl k 800 y ll k uzay çal flmalar n n yaflat laca müzeyi bu y l bitirmeyi hedeflediklerini belirten Bahçeci, Ahi Evran Külliyesi projesinin tamamlanmas yla da Cacabey ile Ahi Evran- Veli yi buluflturmay planlad klar n kaydetti. Zaman içerisinde Cacabey ile ilgili farkl projeler uygulayacaklar na da de inen Bahçeci, Amac - m z, hem Cacabey i K rflehir turizmine kazand rmak hem de gelecek nesillere en güzel flekilde aktarabilmek. Bunlar n d fl nda yine ayn dönemleri içeren Ahi Evran 1 Ocak 2014 K rflehir de astronomi müzesi kuruluyor K rflehir Belediyesi, Selçuklu Devleti döneminde K rflehir Emiri Cacabey taraf ndan yapt r lan rasathane ve medresenin bulundu u alana astronomi müzesi kuracak. Külliyesi projemiz de devam ediyor. Zanaatkarlar çarfl s, müzesi, araflt rma merkeziyle yaflayan bir külliye olacak. ki proje tamamland nda Ahi Evran ile Cacabey i birlefltirmifl olaca z diye konufltu. Bahçeci, K rflehir in, Selçuklu ve Osmanl dönemlerinden kalan önemli tarihi özellikleri bulundu- una dikkati çekerek, buras n n Kapadokya turizminin girifl kap s olarak alg lanmas n istediklerini sözlerine ekledi. Kent merkezinde bulunan Cacabey Medresesi, Selçuklu döneminde K l çaslan n o lu Keyhüsrev zaman nda K rflehir Emiri Nurettin Cibril Bin Cacabey taraf ndan y llar nda gözlem evi ve medrese olarak yapt r ld. Eser, sonradan camiye çevrildi. Kesme tafltan yap lan iki eyvanl kapal avlulu medrese, döneminde astronomi yüksek okulu olarak hizmet verdi. Yap dan ayr olan tu ladan yap lm fl çinili ve tek flerefeli minaresi ilk önce gözlem yeri olarak kullan ld. Ana eyvanda yer alan karfl l kl iki sütun koni ve küre biçimlerinin üst üste bindirilmesiyle oluflturuldu. Caminin girifl k sm nda günefl ve gezegen sistemlerini and ran geometrik flekiller yer al - yor.(aa)

5 1 fiubat 2014 YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1.Kimi yörelerde domatese verilen ad. 2. Erzurum ilinin bir ilçesi. Radyo dalgalar n n yank s n alarak cisimlerin yerini ve uzakl n saptayan ayg t. 3. slam n befl flart ndan biri. Deha sahibi kimse, öke. 4. Akla ve gerçe e ayk r. Ma aralar n taban nda yukar dan damlayan kireçli sular n kat lmas yla oluflan kolonlardan her biri. 5. Göz çukuru. Dördül, murabba. 6. Aktinyumun simgesi. Plan. 7. fiikâr. A layan, inleyen. 8. Irmak ya da dere suyunun h zl akt - yer. Korunma alt na al nm fl tarihi alan. 9. Japon lirik dram. Aksama, aksakl k. 10. Çalg c lar n toplad para. Güzel sanat. 11. Bir nota. Yüksek bir makama sunulan mektup veya dilekçe. 12. Gözleri görmeyen. Gelenek. 13. S tma hastal n n ilac. car. 14. Her türlü müzik aleti. Binek hayvanlar n n k llar n, derisini temizleme. 15. Keman veya kemençe yay. Soyundan gelinen kimse. 16. Gösterifl, çal m, caka. Mercanada. 17. Afrika da bir ülke. Telefon sözü. 18. Basit flekerlerin genel ad. Deride genifl leke. Bir renk. 19. Bolluk, gürlük, verim. 20. Müstahkem mevki. Kuran güzel ve yüksek sesle, usulünce okuma. Yukar dan afla ya: 1.Çok durgun deniz ve havaya denizcilikte verilen ad. Parazit, tufeyli. Japonlar n ulusal giysisi. 2. Aya sekili at. Dokunum, duyarga. Gerekenden eksik. 3. Nesnenin kendisi. Valf. Sermaye, kapital. 4. Müslüman inan fl na göre, k yamet günü bütün ölülerin toplanacaklar yer. Bir müzik sesini belirtmeye yarayan iflaret. Ba nt l l k, görelilik. 5. Gemilerin çekti i suyu göstermek için bafl ve k ç bodoslamalar üzerine konulan iflaretler. Endüstri, sanayi. Nikelin simgesi. Ç plak, özgür, hür. 6. Kale hende i. fieker hastalar n n fleker yerine kulland klar yapay tatland - r c. Bir cetvel türü. Yap lan ifl, edim, fiil. 7. Kökten, köktenci. Taneleri iri, flekeri bol, çekirdekli bir üzüm türü. lgi. 8. Avfla adas nda yetiflen flarapl k siyah üzüm. Bir müzik parças n n canl çal naca n anlatan müzik terimi. Konut, hane. 9. Son, sondaki. Çekiflme, kavga. Güzel sanatlar n dokuz perisinden biri. Tanr tan maz. 10. Kan toplamas sonucu deride oluflan k zar kl k. Ba budamaya ya da a aç kesmeye yarayan bir tür e ri b çak. Aylardan biri. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 YARIN Ekonomi TÜS AD, Merkez in faiz art r m n olumlu karfl lad Türk Sanayicileri ve fladamlar Derne i (TÜS AD) Baflkan Muharrem Y lmaz, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankas n n (TCMB) ald faiz karar na iliflkin, TCMB bir kaç gün önce ald bir kararla rekabet olgusunun tam merkezinde olan fiyat istikrar na yo un bir odaklanma içerisinde olaca n kuvvetli bir flekilde aç klad dedi. STANBUL - Y lmaz, Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) ve TÜS AD Sabanc Üniversitesi Rekabet Forumu nun (REF) 2009 y l ndan bu yana yay nlad Türkiye nin Küresel Rekabet Düzeyi Raporu nun y l lansman toplant s n n aç l fl nda yapt konuflmada, sektörlerinin kendilerine özgü dinamiklerini ele almalar amac yla flirket örgütlenmelerini önemli gördüklerini ve desteklediklerini söyledi. Dünya Ekonomik Forumu nun, Küresel Rekabet Gücü Raporu nda kullan lan Küresel Rekabetçilik Endeksi nde Türkiye nin yerinin, makroekonomik istikrar ve mikro ekonomik reform sürecinin iç içe yürümesi gere ini aç k bir flekilde ifade etti i yorumunda bulunan Y lmaz, Yüksek büyüme oranlar m za ra men, bu göstergede y llar itibariyle hissedilir bir iyileflmeye flahit olamad m z gibi bulundu umuz nokta, 148 ülke aras nda 44. olmam z tatmin edici olmaktan uzakt r. Dünyada ilk 20 ekonomi içinde yer ald m z göz önüne al nd nda, büyümede daha da ön s ralarda oldu umuz göz önünde bulunduruldu unda, bu endekste ilk 20 ülke aras nda yer almam z gerekirdi ve bunun için çal flmam z gerekli diye konufltu. Ekonomideki büyümeyi sürdürülebilir k lmak için verimlilik odakl ve inovasyon odakl bir yap ya dönüflülmesi gerekti ine iflaret eden Y lmaz, hükümetin sa lamas gereken makro ekonomik istikrar n yan s ra mikroekonomik rekabetçilik alan nda da reform dinamizminin yeniden kazan lmas gerekti- ini dile getirdi. Baflta e itim sisteminin gelifltirilmesi olmak üzere baz alanlarda geciktirilen reformlar n yap lmas ve telafi edilmesi gerekti ini ifade eden Y lmaz, Türkiye nin AB üyelik sürecine iliflkin de de- erlendirmelerde bulundu. Y lmaz, Türkiye nin reform dinamizmini sa layan en önemli etkenlerin bafl nda AB tam üyelik müzakere sürecinin geldi ini belirterek, flöyle devam etti: Bu müzakere sürecinin aksamas, fas llar n aç lamamas, ülkemizde reformlar n duraksamas na da neden olmufltur. En bariz göstergesi de yeniden yap lanamayan, reformlar n tamamlayamayan, rekabet gücünü kaybeden ekonomimizin verdi i cari aç k ve bu cari aç a neden olan iç tasarruf yetersizli idir. Hem ilk 20 de oluyorsunuz, hem ilk 10 da büyüme performans yakal yorsunuz ama endekste 40 l s ralardas n z, bu bir paradokstur. Bu paradoksu çok iyi anlamak, incelemek ve aflmak gerek. TÜS AD olarak siyasetin kurumsallaflmas aç s ndan, hukuk devleti, güçler ayr m, fleffafl k gibi temel demokratik kavramlar konusunda görüfllerini ve önerilerini paylaflmaya devam edeceklerinin alt n çizen Y lmaz, toplumun her kesiminden yükselen ço ulcu ve kat l mc demokrasi talepleri karfl s nda, özgürlük alanlar n n geniflletilmesi, adalete güvenin tesis edilmesi aç s ndan AB normlar nda siyasi reformlara yeniden h z kazand r lmas n n gereklili ine dikkati çekti. TÜS AD Baflkan Y lmaz, AB tam üyelik sürecine, müzakere sürecine, AB yönelimimize h z kazand rmal y z görüflünü paylaflarak, bu konudaki kararl l - n tekrar yüksek ifadeyle belirtilmesi gerekti ini vurgulad. Konuflmas nda TCMB nin ald kararlara da de inen Y lmaz, ba ms z merkez bankac l ifadesine dikkati çekti. Y lmaz, 2 y ld r enflasyonun resmi hedeften sapt n hat rlatarak, flun- ANTALYA - Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) 2013 y l turizm gelirlerini aç klad. Yabanc lardan ve yurt d fl nda yaflayan Türklerin ülkeyi ziyaretlerinden elde edilen turizm geliri yüzde 11,4 artarak 32,3 milyar dolara ulaflt. Turist bafl na ise yurt d fl nda yaflayan Türkiye vatandafllar turistlerden fazla harcad. Akdeniz Turistik Otelciler ve flletmeciler Birli i (AKTOB) Araflt rma Birimi'nin TÜ K verilerinden derledi i verilere göre 2013 y l nda yabanc ziyaretçilerden elde edilen gelir yüzde 13 artarak 22,4 milyar dolardan 25,3 milyar dolara ç kt. Ayn dönemde, yurtd fl nda yaflayan vatandafllar n ülkeyi ziyaretlerinden elde edilen turizm geliri de yüzde 6,4 art flla 6,7 milyar dolara ulaflt. 1 fiubat 2014 lar kaydetti: Bu hedef sapmas n n önemli maliyetleri de oldu. Bekleyifllerin oluflmas, fiyatland rma davran fllar bu sapmadan nasibini ald. TCMB bir kaç gün önce ald bir kararla asl nda bugün konufltu- umuz rekabet olgusunun tam merkezinde olan fiyat istikrar na yo un bir odaklanma içerisinde olaca n kuvvetli bir flekilde aç klad, biz bunu böyle anlad k. Bize göre TCMB piyasan n dengeye getirilmesi aç s ndan önemli bir ad - m atm flt r. Faiz karar n n düzeyi, flekli, zamanlamas bizim ilgi alan m z de il. Bunlar TCMB prensipleri içinde al nm fl en do ru kararlar olarak varsay lmal - d r. Y lmaz, buna karfl n enflasyon ve fiyat istikrar n n, kendilerinin yak ndan izledi i ve sorgulama haklar n n oldu u konular oldu unu belirterek, Bu alan izlemeye ve sorgulamaya devam edece- iz. TCMB nin kararlar n n, makroekonomik istikrar n öneminin korunmas aç s ndan önemli bir dönüfl noktas olarak gerçekleflece ini umut ediyoruz ve bunu böyle görmek istiyoruz diye konufltu.(aa) Turizm geliri artt, yerli ziyaretçi daha fazla harcad Öte yandan, geçen y l cep telefonu dolafl m harcamalar nda yüzde 16 dolay nda gerileme yafland. Bu harcamalar 163 milyon dolara düfltü. Di er yandan marina hizmetlerine yönelik harcamalar yüzde 39 artarak 64 milyon dolara ç kt. (CHA)

7 1 fiubat 2014 Bir zamanlar Amerika n n otomotiv sektörünün kalbiyken borçlar n ödemeyerek geçti imiz y l iflas eden Detroit, hayalet bir flehri and rsa da halk, flehrin yeniden ihtiflam dolu günlerine dönece ini inan yor. DETROIT - Ülke ekonomisi için bir dönem motor vazifesi gören Detroit, ABD nin gücünün, zenginli inin ve refah seviyesinin en güçlü simgesiydi. fiehir 1950 li y llarda otomotiv sanayisindeki hareketlili in etkisiyle en parlak günlerini yaflad. O dönem yaklafl k 1 milyon 800 bin nüfusa ifl ve yaflam sunan flehir için 1990 lardan sonra alarm çalmaya bafllad. Büyük otomotiv firmalar n n daha ucuz ifl gücü için flehri terk etmeleri göçe neden olurken, yüzbinlerce kifliye ifl imkan sunan General Motors ve Chreysler in 2009 da iflas n istemesi flehre as l darbeyi vurdu. Artan iflsizli e, gelir vergilerindeki düflüfl de eklenince kent borç bata - na sapland. fiehrin 18,5 milyar dolarl k borcunu ödeyemeyece ine hükmeden federal mahkeme, geçti- imiz ay Detroit in iflas n onaylad. Detroit sokaklar nda ilerledi inizde flehrin ihtiflaml günlerinin mazide kald n anlamak güç de il. fiehir merkezinde birçok yüksek binada sat l k ilanlar na rastlayabiliyorsunuz. Merkezden biraz uzaklafl nca ise flehrin iflas n yans tan as l manzarayla karfl lafl yorsunuz; harabe, terk edilmifl ev, iflyeri, sanat merkezleriyle dolu sokaklar. Bir zamanlar flehrin en hareketli yerlerinden olan Eastern Market te sokaklar çöp y nlar yla dolu ve tabiri caizse in, cin top oynuyor. Sat l k tabelalar n n as l oldu u k r k dökük evlerin aras nda en çok kiliselerin fazlal dikkati çekiyor. Sokaktaki cepheleri rengarenk duvar yaz lar n n süsledi i kiliselerin baz lar na, cemaatin olmamas na bak ms zl n da eklenmesiyle kilit vurulmufl. Terk edilmifl, ya malanm fl yap lar n aras nda evlerin yan Ekonomi s ra tiyatro, eczane, restoranlar, sanat merkezleri, adalet saray da görmek mümkün. fiehirde sat l k tabelas n n yer ald binalardan biri de okullar. Binlerce ailenin terk etti i kentte okulla gidecek ö renci yok denecek kadar azalm fl. Böyle olunca flehirde okullar n masraflar n karfl layamam fl ve kap lar na kilit vurulup sat l a ç kar lm fl. Al c s olmayan yak p y k lm fl büyük fabrikalar, yüksek binalar gibi okullar da ya malanan noktalardan. fiehirde bu flekildeki okullar n say s - n n 100 den fazla oldu u belirtiliyor. fiehrin en büyük s k nt lar ndan biri de güvenlik. Sokaklarda polis araçlar na veya sirenlerine rastlamak neredeyse imkans z. Zira Federal Araflt rma Bürosu nun (FBI) büyük flehirlerdeki suç oranlar na yönelik rakamlar Detroit in ABD de en tehlikeli flehirlerden biri oldu unu ortaya koyuyor. Detroit te 2011 de 344, 2012 de 386 cinayet ifllendi. Geçti- imiz y l ise rakam 333 e gerilemifl olsa da halen ülkenin büyük flehirleri aras nda en yüksek suç oran bu flehirde görülüyor. fiehirde, polisin olay yerine gelmesi ise yaklafl k bir saati buluyor. fiehrin 18,5 milyar dolarl k borcunun üstesinden nas l gelece i ise belirsizli ini koruyor. Ancak flehirde tekrar canl l n sa lanmas için de bir yandan projeler üretiliyor. Detriot in ba l oldu u Michigan Valisi Rick Snyder, flehre yeniden hareketlilik kazand rmak için yurt d - fl ndan 50 bin profesyoneli flehre çekmek istiyor. Snyder, özel federal göçmenlik vizesiyle otomobil, bilgi teknolojileri, yaflam bilimi ve sa l k sektörlerinde faaliyet gösterecek çal flanlar kente kazand rmay hedefliyor. Snyder, böyle bir plan n kente canl l k getirece ini düflünüyor. Detroit in yerlileri de bir an önce flehrin eski günlerine dönmesini arzuluyor. Ekonomide canlanman n k sa sürede geri gelmeyece inin fark nda olan insanlar, gelecekten ise oldukça ümitli. Detroit in yerlisi Jesse Welter gelece e umutlu bakanlardan. Tabii ki Detroit, bir zamanlar Amerika n n gücünü simgeledi i günlere dönecek diyen Welter, flehrin geçirdi i dönüflüme yak ndan tan kl k etmifl. Uzun y llard r Detroit te yaflayan Welter, foto raf stüdyosu iflletiyor. Welter, borç bata na saplanm fl flehrin manzaras n ortaya koydu u foto raflar birçok medya taraf ndan kullan lm fl. fiehri çok iyi bilen Welter, iflas haberlerinin ard ndan flehre ak n eden medyan n da birlikte çal flt bir isim. Welter, Detroit d fl ndan gelen bas n mensuplar n gruplar halinde kentin içinde bulundu u kötü durumu yans tan bölgelere flehir turuna ç kar yor. Almanya, Rusya, Avustralya ve ngiltere den gelen çok say da gazeteci, Welter n flehrin okullar n, katedrallerini ve otomobil fabrikalar n gezdirdi i gruplar n aras nda yer al yor. AA ekibine de flehri gezdiren Welter, flehri tan mayan yabanc lar n bafllar na gelebilecek olumsuzluklara de iniyor. Welter, arac n zda asla birfley b rakmay n ve üzerinizde nakit para tafl may n sözlerinin tura ç kard insanlara ilk uyar s oldu unu söylüyor. The Park Avenue Building, Welter n her turda gezdirdi i yerlerin aras nda bulunuyor. fiehrin terk edilmifl bölgelerinden birinde yer alan bina, ürkütücü bir görünüme sahip.(aa) YARIN flas eden Detroit ihtiflaml günlerini ar yor 7 TÜB TAK'tan üniversitelere 1 milyon TL'lik 'teknolojik' destek ANKARA - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu (TÜB - TAK), üniversiteler bünyesindeki Teknoloji Transfer Ofisleri nin desteklenmesi amac yla 10 üniversiteye y ll k 1 milyon TL ye kadar hibe deste i verdi. Üniversite ve sanayi aras nda koordinasyon ve iletiflimini sa layacak Teknoloji Transfer Ofisleri, akademik çal flmalar n ürün ve hizmetlere dönüflmesinde ve patentlenmesinde önemli rol oynuyor. Ulusal ve uluslararas kamu desteklerinden etkin yararlan lmas için proje ofisi görevini yürütüyor. Bu kapsamda Anadolu Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, stanbul Üniversitesi, stanbul fiehir Üniversitesi, stanbul Teknik Üniversitesi, zmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi ve Uluda Üniversitesi TÜB TAK taraf ndan hibe kredisi almaya hak kazanan üniversiteler oldu. TÜB TAK Merkez Binas nda düzenlenen törenle üniversite rektörleri protokole imza att. Törene, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Fikri Ifl k, TÜ- B TAK Baflkan Prof. Dr. Yücel Alt nbaflak kat ld. Törende, Üniversite Rektörlerine konuflan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Fikri Ifl k, TÜB - TAK n bir üniversitenin Teknoloji Transfer Ofisi ni destekliyor olmas bir prestij anlam na geldi ini söyledi. 10 y l boyunca bu program n devam edece ini söyleyen Bakan Ifl k, Teknoloji Transfer Ofisleri ni desteklemeye devam edeceklerini ifade etti. Türkiye nin teknoloji seviyesinin yükselmesi gerekti- ini söyleyen Ifl k, fiu anda yapt m z üretim düflük orta teknoloji seviyesinde. Bundan dolay da pazardaki ciddi rekabet flirketlerimizin karl l nda azalmaya meydan veriyor." dedi. Bakan Ifl k, bu durumun Türkiye nin üretim potansiyelinin azl ndan de il, teknoloji seviyesinin düflüklü ünden kaynakland n belirtti. (CHA)

8 8 YARIN Ekonomi 1 fiubat 2014 M s r ekonomisi, tarihinin en kötü dönemlerinden birini yafl yor M s r n seçilmifl ilk cumhurbaflkan Muhammed Mursi dönemindeki hükümette Kalk nma Bakan olan Yahya Hamid, M s r da askeri darbeden sonra 400 fabrikan n kapat ld n, iflsizlik oran n n yüzde 25 lere kadar ç kt n belirterek, Askeri darbeden sonra M - s r ekonomisi, tarihinin en kötü dönemlerinden birini yafl yor. Cunta sadece ekonomimizi de il, yaflam tutkumuzu da bitiriyor dedi. ANKARA - M s r da geçen y l temmuz ay nda, halk taraf ndan seçilen hükümete ve Cumhurbaflkan Mursi ye karfl yap lan darbe, ülke ekonomisini de olumsuz etkiledi. AA muhabirinin, ülkedeki mevcut ekonomik duruma iliflkin sorular n yan tlayan Mursi döneminin Kalk nma Bakan Hamid, askeri darbeden sonra M s r ekonomisinin tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaflad n söyledi. Darbeden sonra yaklafl k 400 fabrikan n sat fl merkezleri de dahil olmak üzere kapand na dikkati çeken Hamid, binlerce insan n da darbeden sonra iflsiz kald - n belirtti. Keflke flu anda M s r daki ekonomik çöküflü de il de geliflmeleri anlatmak için sizlerle konufluyor olsayd m diyen 36 yafl ndaki Hamid, kariyerine, Vodafone flirketinin M s r temsilcisi olarak bafllad, Muhammed Mursi nin cumhurbaflkanl na seçilmesinden sonraki dönemde kurulan hükümette Kalk nma Bakanl - görevini üstlendi. M s rdaki cunta yönetiminin, ülkedeki iflsizlik oran n yüzde 13 olarak yans tt na iflaret eden Hamid, buna tepki gösterdi. Hamid, mevcut yönetimin yans tmaya çal flt n n aksine, iflsizlik oran n n yüzde 25 seviyelerinde bulundu unu, yani yetiflkin her dört kifliden birinin iflsiz oldu unu vurgulad. Arap Bahar olarak bilinen 2011 deki halk ayaklanmalar sonras nda yap lan demokratik seçimlerle bafla gelen Mursi ye karfl, 2013 y l n n Temmuz ay nda, ülkedeki ekonomi ve güvenlikle ilgili sorunlar bahane gösterilerek, Savunma Bakan General Abdulfettah es-sisi taraf ndan askeri darbe yap lm flt. Sisi taraf ndan göreve getirilen geçici Cumhurbaflkan Adli Mansur u kukla olarak nitelendiren Hamid, Sisi nin yap lan de iflikliklerle cumhurbaflkanl na aday olmas n n önünün aç lmas n da Mansur un üstlendi i görevin bir iflareti oldu unu söyledi. Baflkent Kahire de demokratik haklar n savunmak isteyen insanlara karfl cunta yönetiminin uygulad fliddet sonucunda 7 bin 100 kiflinin hayat n kaybetti- ini, 20 bin kiflinin yaraland n ve 21 bin kiflinin tutukland n belirten Hamid, ülkedeki geliflmelerin ekonomiye de yans d na iflaret etti. Artan enflasyonun temel ihtiyaç malzemeleri fiyat n çok ciddi flekilde etkiledi ine dikkati çeken Hamid, pirinç, bu day, fleker gibi g dalarda bu oran n yüzde 40 lara kadar ç kt n belirtti. Mevcut yönetimin devlet kurulufllar nda asgari maafl düzenlemesi yapt n iddia etti ini dile getiren Hamid, özel sektörlere yönelik böyle bir uygulaman n geçekleflmedi ini, bu nedenle M - s r da çok ciddi ekonomik sorunlar yafland n n alt n çizdi. M s r da cunta yönetiminden beri baflta Suudi Arabistan, Birleflik Arap Emirlikleri ve Kuveyt gibi ülkelerin yapt parasal yard mlarla ülke ekonomisine toplamda 16 milyar dolar girdi ini belirten Hamid, bu miktar n M s r halk n n yaflam kalitesine herhangi bir katk da bulunmad n söyledi. Uluslararas bas nda ç kan, Dubaili ifl adamlar ndan Majid El Futtaim in önümüzdeki bir kaç y l içerisinde, Carrefour süpermarket zincirini M s r a getirerek toplamda 2.3 milyar dolarl k bir ifl imkan sa layaca na yönelik habere de de inen Hamid, çok s k görülen bu tür haberlerin, M - s r daki cunta yönetimine ekonomik ve siyasal destek veren ülkelerin M s r yat r m yap labilecek bir ülke olarak gösterme amaçlar ndan kaynakland n ifade etti. Yat r mlar konusunda gerçe in farkl oldu unu söyleyen Hamid, Gerçekte olan ise hiç bir ciddi yat r mc n n M s r a u ramad - d r. E er yat r mc, bir ülke sokaklar nda kan ve fliddet görürse, o ülkeye yat r m yapmaz ifadelerini kulland. M s r da turizm gelirlerinin 2011 de bafllayan devrimle birlikte yüzde 40 oran nda düfltü ünü hat rlatan Hamid, bu oran n, cuntan n yönetime geçmesiyle daha da azald na dikkati çekti. Turizmdeki düflüflün devam edece ini belirten Hamid, Cunta yönetimi sadece ekonomimizi de- il, ülkemizin insan n yaflam özlemini de öldürüyor dedi.(aa) talya-türkiye fl Forumu, Roma da yap ld ROMA - Cumhurbaflkan Abdullah Gül ün kat ld talya-türkiye fl Forumu, Roma da yap ld. Foruma çok say da Türk ve talyan ifladam kat l yor. Forumda iki ülke ticari iliflkileri üzerinde detayl bir flekilde görüfl al fl veriflinde bulunuldu. Foruma Baflbakan Yard mc s Ali Babacan, AB Bakan Mevlüt Çavuflo lu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) R fat Hisarc kl o lu ve talya D fliflleri Bakan Emma Bonino ve çok say da ifladam kat ld. Forumun aç l fl konuflmas n yapan TOBB Baflkan Hisarc kl o lu, Türkiye nin yat r mlar için bir geçifl ülkesi oldu unu ve talyan ifladamlar n daha çok yat r m yapmaya davet etti. talya Ekonomi Bakan Yard mc s ise Carlo Calende iflbirli i art rma iste inde olduklar n, yat - r mlar daha da art rabileceklerini ve üçüncü ülkelerde birlikte ifl yapabileceklerini söyledi. Baflbakan Yard mc s Babacan ise talya n n Türkiye ye yak n bir ülke oldu unu dile getirerek, burada 30 bin dolay nda Türkiye vatandafl ve 2 bin dolay nda da Türk ö rencisi oldu unu dile getirdi. Türkiye ekonomisinin istikrar - na dikkat çeken Babacan, Avrupa da ekonomik s k nt lar n yafland bir dönemde son 4 y lda 6 milyon dolay nda istihdam yapt klar n kaydetti. Yat r mlar n karfl - l kl artmas n n iki taraf yarar na olaca na vurgu yapt. talya D fliflleri Bakan Bonino ise iki ülke iliflkilerinin derinlemesine geliflti ini dile getirdi. Bakan Bonino, Akdeniz bölgesindeki ikili yak nlaflman n ise bölgesel istikrar ad na önem arz etti ini ifade etti. Bonino, AB dönem baflkanl n alacaklar bu y l n ikinci yar s itibariyle Türkiye nin AB üyelik sürecine yeni bir canl l k kazand rmay hedeflediklerini aktard. (CHA)

9 1 fiubat 2014 STANBUL- Otomotiv Distribütörleri Derne i (ODD) taraf ndan Avrupa Otomobil Üreticileri Birli i nin (ACEA) aral k ay Avrupa otomotiv pazar verilerine iliflkin yap lan aç klamaya göre, AB (27) ve EFTA ülkeleri toplam na göre otomotiv pazar 2013 y l nda yüzde 1,4 darald ve toplam otomotiv pazar 14 milyon 92 bin 93 adet seviyesinde gerçekleflti y - l nda toplam otomotiv pazar 14 milyon 298 bin 213 adet olmufltu. AB (27) ve EFTA ülkeleri toplam - na göre 2013 y l nda en fazla düflüfl yüzde 15,7 ile Hollanda da, ard ndan yüzde 12,1 ile Romanya da ve yüzde 7,5 ile talya da görüldü. Daralma yaflayan di er ülkeler aras nda Lüksemburg, Finlandiya, sviçre, zlanda, Fransa, rlanda, Avusturya, sveç, Çek Cumhuriyeti ve Almanya gibi ülkeler yer ald. Ayn dönemde sat fllar n en çok art ran ilk üç pazar s ras yla; Estonya yüzde 14,5, Portekiz yüzde 11,7 ve ngiltere yüzde 11,2 oran yla yer ald. AB (27) ve EFTA ülkeleri toplam - na göre otomotiv pazar 2013 y l Aral k ay nda 2012 y l ayn ay na göre yüzde 15,8 büyüdü ve toplam 1 milyon 124 bin 378 adet seviyesinde pazar gerçekleflti y l ayn ay nda ise 970 bin 594 adet olmufltu. AB (27) ve EFTA ülkeleri toplam na göre 2013 y l Aral k ay nda geçen y l n ayn ay na göre en fazla düflüfl yüzde 41,5 ile zlanda da, ard ndan yüzde 15,5 ile rlanda ve yüzde 13,7 ile Lüksemburg da görüldü. Daralma yaflayan di er ülkeler aras nda Estonya, Finlandiya ve sveç yer ald y l Aral k ay nda geçen y l n ayn ay na göre sat fllar n en çok artt - ran ilk üç pazar s ras yla; Hollanda yüzde 112,1, Portekiz yüzde 44,6 ve Slovakya yüzde 33,6 oran yla yer ald. Türkiye, Avrupa otomotiv sat fllar s ralamas nda 2013 Aral k ay nda 4. s rada ve 2013 y l sonunda 5. s rada yer ald. AB (27) ve EFTA ülkeleri toplam - na göre otomobil pazar 2013 y l nda 2012 y l na göre yüzde 1,8 küçüldü ve toplam otomobil pazar 12 milyon 308 bin 215 adet seviyesinde gerçekleflti y l nda 12 milyon 528 bin 93 adet sat fl olmufltu. Ekonomi AB (27) ve EFTA ülkeleri toplam - na göre 2013 y l nda geçen y la göre s ras yla; en fazla düflüfl yüzde 17,0 ile Hollanda da, ard ndan yüzde 13,1 ile Romanya da ve yüzde 8,3 ile zlanda da görüldü. Daralma yaflayan di er ülkeler aras nda Lüksemburg, talya, Finlandiya, rlanda, sviçre, Fransa, Çek Cumhuriyeti, Avusturya, Slovakya ve Almanya gibi ülkeler yer ald y l nda geçen y la göre sat fllar n en çok art ran ilk üç pazar ise s ras yla; Estonya yüzde 12,9, Portekiz yüzde 11,1 ve ngiltere yüzde 10,8 oran yla yer ald. AB (27) ve EFTA ülkeleri toplam - na göre otomobil pazar 2013 y l Aral k ay nda 2012 y l ayn ay na göre yüzde 13,0 artt ve toplam 948 bin 90 adet seviyesinde pazar gerçekleflti y l ayn ay nda ise 839 bin 27 adet sat fl gerçekleflmiflti y l Aral k ay nda geçen y l n ayn ay na göre en fazla düflüfl yüzde 46,7 ile zlanda da, ard ndan yüzde 32,9 ile rlanda da ve yüzde 16,8 ile Lüksemburg da görüldü. Daralma yaflayan di er ülkeler aras nda Finlandiya, Estonya, sveç ve Macaristan yer ald y l Aral k ay nda geçen y - l n ayn ay na göre sat fllar n en çok art ran ilk üç pazar s ras yla; Hollanda yüzde 115,0, Portekiz yüzde 35,8 ve Danimarka yüzde 33,2 oran yla yer ald. Türkiye, Avrupa otomobil sat fllar s ralamas nda 2013 Aral k ay nda 4. s rada ve 2013 y l sonunda 6. s rada yer ald. Avrupa (AB (27) ve EFTA) ülkeleri toplam na göre hafif ticari araç pazar 2013 y l nda yüzde 0,4 azald ve 1 milyon 435 bin 203 adete geriledi y l nda 1 milyon 440 bin 766 adet sat fl gerçekleflmiflti. AB (27) ve EFTA ülkeleri toplam - na göre 2013 y l nda en fazla düflüfl yüzde 12,5 ile talya da gerçekleflirken, ard ndan yüzde 10,5 ile Hollanda da ve yüzde 9,3 oran ile Finlandiya da görüldü. Daralma yaflayan di er ülkeler aras nda Romanya, Yunanistan, sviçre, sveç, Fransa, Lüksemburg, Norveç ve Almanya gibi ülkeler yer ald. Sat fllar n en çok art ran ilk üç pazar s ras yla; zlanda yüzde 31,5, Estonya yüzde 26,3 ve Litvanya yüzde 14,1 oran yla yer ald. Hafif ticari araç pazar 2013 y l Aral k ay nda 2012 y l ayn ay na göre yüzde 17,9 artt ve toplam 127 bin 756 adet seviyesine yükseldi y l ayn ay nda ise 108 bin 317 adet sat fl gerçekleflmiflti y l Aral k ay nda geçen y l n ayn ay na göre en fazla düflüfl yüzde 51,8 ile Yunanistan da gerçekleflirken, ard ndan yüzde 9,4 ile Bulgaristan da, yüzde 7,2 oran ile Slovenya ve yüzde 6,3 ile Estonya yer ald y l Aral k ay nda geçen y l n ayn ay na göre sat fllar n en çok art ran ilk üç pazar s ras yla; Romanya yüzde 80,1, Hollanda yüzde 73,4 ve Portekiz yüzde 54,6 oran yla yer ald. Türkiye, Avrupa hafif ticari araç sat fllar s ralamas nda 2013 Aral k ay nda 2. s rada ve 2013 y l sonunda 4. s rada yer ald. (AA) YARIN Avrupa otomotiv pazar 2013 te darald Avrupa otomotiv pazar 2013 y l nda yüzde 1,4 darald. 9 Batum-Almat demiryolu hatt Do u Karadeniz için de f rsat olacak TRABZON - Do u Karadeniz hracatç lar Birli i (DK B) Yönetim Kurulu Baflkan Ahmet Hamdi Gürdo an, Gürcistan Batum-Kazakistan Almat demiryolu hatt n n, Do u Karadeniz in d fl ticaretine önemli katk sa layaca n söyledi. Hatt n, Orta Asya Bölgesine yeni bir alternatif güzergâh oluflturdu unu anlatan Gürdo an, 20 kilometrelik Hopa-Batum demiryolu ba lant s n n da bir an önce sa lanmas gerekti ini savundu. Gürcistan n altyap s n tamamlad ve 1 fiubat 2014 tarihinde Batum da resmi aç l fl n yapaca Batum-Kazakistan Almat demiryolu hatt n n tan t m Trabzon da yap ld. Tabzon Ticaret Borsas Toplant Salonu nda düzenlenen toplant ya DK B Baflkan Ahmet Hamdi Gürdo an, Trabzon Liman flletme Müdürü Muzaffet Ermifl, Gürcistan Trabzon Baflkonsolosu Paata Kalandadze ve Gürcistan Demiryollar yetkilisi Rusudan Gogisvanidze kat ld. DK B Baflkan Gürdo an, burada yapt konuflmada, Orta Asya ya yönelik d fl ticarette alternatif bir güzergah olarak önemli katk sa layaca na inand demiryolu hatt n n, Batum dan Kazakistan a, hatta Çin e kadar uzanacak olmas n n ayr bir önem ihtiva etti ini belirtti. Bu hatt n y llard r dile getirdikleri Hopa- Batum demiryolu ba lant s n n önemini bir kez daha gösterdi ini ifade eden Gürdo an, 1998 y l ndan itibaren yapt m z giriflimlerde, uluslararas ticaretimiz aç s ndan bölgemizin demiryolu a na ba lant s n n, 20 kilometrelik Hopa-Batum demiryolu ba lant s ile sa lanmas gereklili ini Ulaflt rma Bakanl n n da bu hatt n fizib l oldu una dair raporlar olmas nedeniyle srarla savunduk. (CHA)

10 10 YARIN Ekonomi S n r kap lar ve havaalanlar ndaki kuyruklar n önüne geçilmesi için hayata geçirilen e-vize ye ilgi büyük. Uygulaman n hizmete girdi i nisan 2013 te ilk bafllarda haftada sadece 2 bine yak n e-vize verilirken, art k günde ortalama 2 bin 609 e- Vize verilebiliyor. STANBUL - Böylece turistik ve ticari amaçl seyahatler için geçen y l uygulamaya konulan e-vize ye 2013 y l nda yap lan baflvuru say s 833 bin 599 oldu. AA muhabirinin D fliflleri Bakanl ndan elde edindi i verilere göre, geçen y l al nan 833 bin 599 e-vize baflvurusundan 712 bin 312 si, yani yaklafl k yüzde 85 i e-vize olarak düzenlendi. lk bafllarda haftada 2 bine yak n e- Vize verilirken, daha sonra günde ortalama 2 bin 609 e-vize say s - na ulafl ld. En çok vize düzenlenen ülkeler Irak, ngiltere, ABD, Norveç ve Hollanda olarak s raland. Ayn dönemde e-vize kapsam nda toplanan vize harc ise 10 milyon 717 bin 700 dolar olarak gerçekleflti. Konuyla ilgili AA muhabirinin sorular n yan tlayan Türkiye Gezginler Kulübü Genel Baflkan Yard mc s Selman Ar nç, Türkiye deki e-vize uygulamas na benzer uygulamalar n Avustralya, Bahreyn, Ermenistan, Güney Kore, Kamboçya, Montserrat, Myanmar, Singapur, Sri Lanka ve Vietnam da da oldu unu söyledi. e-vize nin örnek teflkil edebilecek bir uygulama oldu unu aktaran Ar nç, kullan m n n ve baflvuru ifllemlerinin de di er ülkelerin sistemlerine göre daha basite indirgendi ini kaydetti. Baflar l sonuçlar n gelmesiyle birlikte birçok ülkenin e-vize ye benzer bir sistem gelifltirece ini düflündü ünü vurgulayan Ar nç, uygulaman n bu alanda yap lm fl bir devrim olarak nitelendirilebilece ini dile getirdi. Konsolosluklar n yükünün çok büyük oranda azald n vurgulayan Ar nç, Ayn zamanda ekonomik anlamda da katk sa l yor. Düflündü ümüzde tonlarca ka t, toplanan belgelerin istiflenmesi, saklanmas hepsinden de önemlisi çevreye, do aya olan katk s yads namaz dedi. Bu sistemin bütün ülkelerce uygulanmas n n milyonlarca metreküp a aç tasarrufu sa layaca n n alt n çizen Ar nç, sözlerine flöyle devam etti: Türkiye bu konuda ça dafl ve dev bir ad m atm flt r. Bu uygulama ülkeye gelen turist say s nda da ciddi bir art fl getirecektir. E-vize uygulamas n n nisan 2013 te yürürlü e girdi ini düflünürsek, uygulaman n ilk defa bafllamas nedeniyle 9 ay içinde al nan sonuç son derece baflar l d r. e-vize uygulamas n n giderek daha iyi tan t lmas ile birlikte, 2013 y l nda tatbik edilen 712 bin 312 e-vize rakam n n, 2014 y l sonuna kadar 3 milyon s n r na eriflece ini söyleyebiliriz. Tura Turizm Planlama ve Ürün Gelifltirme Direktörü Ak n Ar kan ise Avustralya, Ermenistan, Bahreyn ve Birleflik Arap Emirlikleri nde e-vize uygulamas n n mevcut oldu unu an msatarak, Ancak vize baflvurusu için elçilik ya da konsolosluklara baflvuru evraklar n n asl n n sunulmas gerekiyor. Bizdeki uygulamada ise tüm ifllemler online ortam üzerinden yürütülüyor ve herhangi bir evrak sunumu gerekmiyor dedi. Söz konusu uygulaman n dünyadaki baflka ülkelere örnek teflkil edebilece ini belirten Ar kan, ancak baz ülkelerin flahsi baflvuru istedi ini, parmak izi ve biyometrik foto raf uygulamalar yapt klar n ve yolcular n seyahatlerini garanti edecek evraklar n konsolosluklar taraf ndan istenmesi nedeniyle online ifllemlerin uygulamaya geçilmesinin pek mümkün görünmedi ini dile getirdi. e-vize nin konsolosluklar n ciddi bir oranda ifl yükünü azaltm fl oldu unun görüldü ünü aktaran Ar kan, fiu anda yüzde 20 lik bir azalma oldu unu söyleyebiliriz. Sistemin bilinirli inin artmas yla 2014 y l nda bu oranda art fl olacakt r ifadelerini kulland. Ar kan, söz konusu sistemin 2014 y l nda gelecek turist oran nda yaklafl k yüzde 50 oran nda art fl sa layaca n öngördüklerini dile getirdi. (AA) 1 fiubat 2014 e-vize ye baflvuru ya d stanbul da kentsel dönüflüme giren bina say s 30 kat artt STANBUL - stanbul da kentsel dönüflüm sistemine girifl yapan bina say s geçen sene 30 kat artt Ocak döneminde ayda 50 bina dönüflümden yararlan rken, bu rakam flu an bin 500 ü buldu. stanbul Kentsel Dönüflüm Derne i Baflkan Hakan Çatalkaya, 2013 te ülke çap nda toplam 20 bin binaya kentsel dönüflüm raporu verildi ini ifade etti. Çatalkaya, Her bir binan n ortalama 10 daireden olufltu unu varsayarsak, toplamda 200 bin ailenin bu sistemden yararland n beyan etmemiz mümkün. Bu rakam n 15 bin gibi büyük bir k sm n ise stanbul bölgesi teflkil ediyor. Bu rakam Kad köy ün yar s büyüklü ünde bir bölgenin yenilenmifl olmas fleklinde de görebiliriz." dedi. stanbul çap nda kentsel dönüflüm sistemine talebin artt n anlatan Çatalkaya, flu an ayl k bin 500 bina olan rakam n sene sonuna kadar 2 bin 500 i görebilece i tahmininde bulundu. En büyük talebin s ras yla Kad köy, Esenyurt ve Küçükçekmece den geldi ini bildirdi. Çatalkaya, stanbul'un yan s ra zmir ve Ankara da da sisteme ra betin artt na temas etti. Geçen senenin bafl nda zmir de kentsel dönüflüm sisteminden yararlanarak yenilenen bina say s n n bir senede s f rdan ayda 100 bina seviyesine ç kt n vurgulad. Sistemi denetleyen bir estetik kurulunun olmazsa olmaz oldu undan söz eden Hakan Çatalkaya, "Kentsel dönüflüm sistemi olan talebin gidiflat oldukça iyi. Ancak bu dönüflüm estetik aç s ndan bu dönüflümleri destekleyen bir kurulun olmas ve toplumun mümkün olabildi ince çok alansal dönüflümlere teflvik edilmesi gerekli." dedi. (CHA)

11 1 fiubat Güncel YARIN fl dünyas : Yüzy l n bar fl hareketine iftira ve karalama kampanyas yap l yor AFYONKARAH SAR - Afyonkarahisar Hür Sanayici ve fladamlar Derne- i (HÜRS AD) son haftalarda ülkede yaflanan ve kamuoyunu meflgul eden konularda derin endifleler duyduklar n aç klad. HÜRS AD Baflkan Niyazi Diler, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte düzenledi i bas n toplant s nda yar nlar m z tehlike alt na sokmaya yönelik kargafla ortam arayan çevrelerin çabalar yla, dershane, yolsuzluk operasyonlar, fiflleme gibi konularda, gündem sapt r larak bilgi kirlili i oluflturulmaya çal fl ld n kaydetti. Diler, yüzy l n bar fl hareketi olan Hizmet Hareketi'ne yönelik iftira ve karalama kampanyalar yap ld n söyledi. Hizmet Hareketi nin y llard r toplumun her kesiminden gönüllüleri oldu unu belirten Diler, Kamu yarar na hizmet eden, ülkemiz ve milletimizin güzel hasletlerini tüm dünyaya duyurmaya çal flan, insani de erler etraf nda mutabakat sa layarak, insanl n ortak dertleri olan sefalet, cehalet, terör, adaletsizlik gibi konularda mücadele etmektedir. Milletimizin ve insanl n menfaatine oldu una inan lan her icraata ve projeye, tarafs zca destek verilmektedir. dedi. Diler, ancak son zamanlarda görüldü ü üzere, bu hareketle ilgili toplumu ve gönüllülerini yaralayan, rant, paralel yap, çete, örgüt, in ve haflhafli gibi benzetmelerle a r bir y pratma faaliyeti yap ld n anlatt. Yalan ve düzmece manfletlerle toplumun yan lt lmaya çal - fl larak alg yönetimi yap ld n gördüklerini ifade eden Diler, Bunlar n, daha önce hiç görmedi imiz flekilde, Say n Baflbakan m z taraf ndan da maalesef incitici bir üslupla zikredilmesi ayr ca üzüntü verici bir husustur. diye konufltu. Diler, devlete düzenli vergilerini ödeyen, katma de er oluflturan, istihdam ve ihracat yapan sayg n ifladamlar n n Hizmet Hareketi ne gönül verdi i için, iflletme izinlerinin iptalini, ülke ekonomisine hizmet eden finans kurumlar n n aç ktan hedef gösterilmesini, giriflim hürriyetine indirilmifl bir darbe olarak alg lad klar n dile getirdi. (CHA) KARE BULMACANIN ÇÖZÜMÜ B A N A D U R A E 2 O L U R R A D A R 3 N A M A Z D A H 4 A B E S D K T 5 Ç A N A K K A R E 6 A C T A S A R M 7 A V N A L A N 8 A K A N A K S T 9 S N O A R I Z A 10 A L A T U R A A R 11 L A A R Z A A 12 A M A A N A N E 13 K N N K R A 14 S A Z T I M A R 15 K E M A N E A T A 16 A F A T O L 17 M A L A L O I 18 O Z Y A M A A K 19 N B E R E K E T 20 O R T L A V E T

12 12 YARIN Ekonomi 1 fiubat 2014 Afl r gelir Kazakistan sanayisizlefltirebiliyor Yeralt zenginli ine ba l olarak d fl geliri artan Kazakistan ekonomisin, üretim faktörlerinin sadece petrol ve do algaza yönelmesi nedeniyle toplam üretimin azalmas sorunu yaflayabilece i belirtiliyor. ASTANA- Da lan Sovyetler Birli i ülkelerinin co rafi olarak en büyü ü olan Kazakistan, sahip oldu u fosil yak t rezervleri, de erli mineraller ve metallerin aç s nda zengin bir ülkü. zlenen çok yönlü stratejilere ra men maden iflleme endüstrisi Kazakistan n büyümesinde motor güç olmaya devam ediyor. Kazakistan n, yeni kaynaklar n keflfiyle d fl ticaret gelirlerinin artmas na ba l olarak zenginleflen ülkelerin yaflad Hollanda sendromu da denilen sanayisizleflme sorunuyla karfl karfl - ya oldu u belirtiliyor. Bu sorunu aflmak için farkl sektörlerde programlarla uygulayan Kazaklar, petrol d fl büyümeyi daha sürdürülebilir hale getirmeye çal fl yor. Güçlü makroekonomik göstergelere karfl n petrol odakl büyümenin s k nt - lar n çeken Kazakistan, ulafl m, ilaç ve telekomükasyon petrokimya ve g da iflleme sektörlerinin gelifltirilmesini amaçlayan hükümet programlar n devreye soktu. Avrasya Araflt rma Enstitüsü Analisti Doç. Dr. Canat Mom nkulov, uygulanmaya çal fl lan programlara karfl n Kazakistan n yak n gelecekte h zl bir s çrama yapmas n n, yeni kuflak teknolojilerin gelifltirilmesinin zor oldu unu savundu. Kurumsal ve yap sal sorunlar nedeniyle ülke ekonomisinde itici gücün petrol politikas oldu unu anlatan Mom nkulov, hizmet sektöründeki geliflmelerle ilgili söylenen bütün resmi ilanlara ra men petrol d fl büyüme s k nt - s n n devam etti ini iler isürdü. Analist Mom nkulov ise petrol d fl büyümede turizm haricinde önemli bir kalem olabilecek tar m sektörünün önemine vurgu yapt. Mom nkulov, özellikle et ve süt üretiminde daha fazla teknoloji yat r m yap lmas gerekti ini iddia etti. EXPO 2017 nin sa layaca faydalar petrol d fl büyüme içinde de erlendirmenin do ru olmad n öne süren Mom nkulov, fuar n en önemli yarar - n n ülkenin tan nmas na olaca n anlatt. Mom nkulov, Aktau bölgesinde infla edilece i duyurulan çevreci nükleer tesisin yan s ra ekonomi ve göç süreçlerini canland rmak için Aktöbe ve fiimkent ile birlikte Kazakistan n birkaç bölgesinde atom istasyonlar kurulmas planlar n n da önemli oldu unu söyledi. Petrol tafl mada Hazar Denizi ndeki limanlarda, boru hatt ve demiryollar konusunda gerekli iyilefltirmeler yap lm fl olsa bile Kazakistan n daha fazla ihracat için sivil havac l k ve karayolu ba lant lar n n gelifltirmek durumunda oldu u dile getiren Mom nkulov, Çin ile Hazar Kafkasya üzerinden Avrupa ya ba layacak 1200 kilometrelik Emeklilerden hükümete zam tepkisi Lezkazgan-fialkar-Beyneu yolunun 2015 e kadar bitirilmesi önemli dedi. Mom nkulov, Hollanda sendromuna ba l olarak Kazakistan da yaflanan sanayisizleflmeye iliflkin, büyük miktardaki do al kaynaklar n sürdürelebilir ekonomiyi zorlad n savundu. Verimsiz krediler ve pahal mülkiyet tercihlerinin sendromu daha da derinlefltirdi ini anlatan Mom nkulov, 2010 da Belarus ve Rusya ile girilen gümrük birli inin de reel ekonominin geliflmesini etkiledi ini kaydetti. Mom nkulov, yerel iflletmelerin Avrasya Birli i çerçevesinde Rusya gibi devlerle rekabet etmeye çal flt n, birlik içerisinde Kazakistan n ihraç etti i ürünlere karfl yapay engeller bulundu- unu söyledi. Özellikle et üretiminde Kazakistan ile rekabet edebilecek ülke olmad n aktaran Mom nkulov, Kazakistan n Gümrük Birli ine girdikten sonra yüzleflti i eflitsizlik ve haks zl klar aç kça flikayet eder hale geldi ini ifade etti. Mom nkulov, Gümrük Birli i içinde üçüncü ülkelerden ithal edilen mallar n fiyatlar n n artt n belirtererek, söz konusu art fllar sonucu baz Kazak üretim sektörlerinin rekabette zay f düfltü üne dikkat içekti. Gümrük Birli inin kay t d fl ekonominin azalmas nda etkisinin bulundu unu vurgulayan Mom nkulov, birli in daha çok Kazakistan daki Rus yat r mlar - n n artmas n sa lad söyledi. Avrasya Araflt rma Enstitüsü Direktörü Doç. Dr. Murat Çemrek de Kazakistan n, hizmet sektöründe Dubai örne i gibi turizm odakl bir yap lanmadan flimdilik çok uzak oldu unu dile getirdi. Kazakistan genelinde servis kalitesinin lüks yerler hariç tutuldu unda düflük seviyelerde oldu unu anlatan Çemrek, hizmet sektöründeki ücretlerin düflüklü ünün servis kalitesini olumsuz etkiledi ini ifade etti. Kazakistan n önünü açabilecek biliflim sektörünün de mevcut haliyle bölgenin srail i olmaktan uzak oldu unu savunan Çemrek, Kazakistan n petrol ve kömür satan ülke olarak kalmamas gerekti ini kaydetti. hracat n n büyük ço unlu unu petrol ve gaz oluflturan Kazakistan ayn zamanda da dünyan n en büyük uranyum ihraç eden ülkesi. Oil and Gas Journal verilere göre, ülkenin ispatlanm fl petrol rezervleri 30 milyar varil olarak tahmin ediliyor. Kazakistan Ulusal Bankas verilerine göre Kazakistan a en fazla do rudan yat r m 49 milyar dolar ile Hollanda yap yor. Bu ülkeyi 24,7 milyar dolar ile ngiltere izliyor. Çin in Kazakistan a do rudan yat r m 18,2 milyar dolar, ABD nin ise 17,9 milyar dolar. (AA) BURSA - Tüm Emekliler Sendikas (Emekli-Sen) Bursa fiube Baflkan Günay Onayman, AK Parti hükümetinin ekonomik ve sosyal uygulamalar ile emeklileri ma dur etti ini söyledi. Dernek üyelerinin kat l m yla fiehreküstü Meydan nda bas n aç klamas yapan Onayman, hükümetin emeklilere yapt zam oran n elefltirdi. Onayman, flunlar dile getirdi: 2014 ve 2015 y llar için hükümet ile kamu çal flanlar ad na en çok üyeye sahip konfederasyon olan Memur-Sen aras nda imzalanan sözde toplu sözleflmede, memur emeklilerine 2014 y l n n tamam için brüt 175 TL, ayl k art fl verilmesi sa lanm flt. Ancak bu 175 TL, emekli ayl klar na 143 TL olarak yans maktad r. Bu rakam seyyanen büyük bir art fl gibi görünse de, y l n tamam için verildi inden, ayl klar n reel olarak gerilemesine yol açacak ve yoksullu u art racakt r. Di er yandan SSK ve BA KUR emeklilerinin ayl klar ise 10 Ocak 2014 tarihinden geçerli olmak üzere 1 Temmuz- 31 Aral k tarihleri aras ndaki 6 ayl k dönem için TÜ K taraf ndan aç klanm fl olan yüzde, 27 oran ndaki TÜFE art fl kadar artt r ld. (CHA)

13 1 fiubat 2014 D fl Haberler YARIN 13 Çin in kavimler göçü doru a ç kt PEK N - Çin en büyük geleneksel bayram olan Bahar Bayram nedeniyle yap lan yolculuklarda yo unluk zirveye ç karken, en fazla kalabal k tren istasyonlar nda gözleniyor. 1,3 milyar nüfusuyla dünyan n en kalabal k ülkesi Çin'de halk, 30 Ocak 31 Ocak a ba layan gece 12 hayvanl geleneksel takvimine göre At Y l 'na girecek. Bunun için tüm haz rl klar yap l rken, en dikkat çeken ise yollardaki yo unluk. Bu ayn zamanda dünyan n en büyük döngüsel göçü olarak da biliniyor. Bahar Bayram ndaki seyahatler, genelde gelenek üzere herkesin aileleriyle bayram geçirmesi için yap l yor. Çin yeni y l olarak da adland r lan ve 16 Ocak ta bafllayan Bahar Bayram ndaki yo- un trafik 40 sürecek. 40 gün boyunca 3 milyar 600 milyon seyahat yap lmas bekleniyor. Bu say geçen y la göre 200 milyon daha fazla. 7 gün sürecek Bahar Bayram (Çinliler Chun Jie olarak adland r yor) resmi tatili ise 31 Ocak'ta bafllayacak. Halk, sevdikleriyle daha fazla vakit geçirmek için bu süreyi izin alarak uzatma yoluna gidiyor. Her y l oldu u gibi bu y l da en büyük ulafl m arac olarak tren kullan lacak. Çin Demir Yollar fiirketine göre, bu y l bayramda 40 gün boyunca 257,8 milyon kifli trenle seyahat yapacak. Yolculuk yo unlu unun yafland yerlerden biri de Pekin tren istasyonu. So uk havaya ra men herkes s rada bekliyor. Herkesde memlekete dönüfl heyecan gözlemleniyor. Pekin de sürücü olarak çal flan ve memleketi Jiangsu eyaletinin Xuzhou flehrine 12 saatlik tren yolculu uyla gidecek Zhang isimli bir Çinli, memleketine gidip birlikte bayram geleneklerine kutlamalar gerekti ine de indi. (CHA) Avrupa Konseyi, sünneti tart flmaya devam ediyor Avrupa Konseyi nin, Ekim 2013 te tavsiye niteli inde ald - karardan sonra sünnet bugün genifl kat l ml bir toplant da tekrar tart flmaya acildi. Ekim ay ndaki kararla sünnetin "insan haklar ihlali" oldu u ve 13 yafl ndan önce çocu- un izni olmadan yap lmamas gerekti i vurgulanm flt. STRASBOURG - Avrupa Konseyi nde ilk defa tart fl lan ve al nan karar, Yahudi ve Müslüman toplumlarda tepkiye yol açm flt. Strasbourg daki büyük Sinagog dan din adam, Yahudi dernekleri, Grand Mosqee Camii temsilcileri ve Müslümanlar n da yo un ilgi gösterdi i toplant yaklafl k 3 saat sürdü. Toplant ya steril olmayan bir ortamda, anestezi yap lmadan, bebek a lamalar eflli inde çekilmifl 45 dakikal k kat l mc ve konuflmac lar n tepkisini çeken bir video gösterimi ile baflland. Konuflmac olarak kat - lan Rennes Üniversitesi ö retim görevlisi Bernard Lobel, steril ortamlarda yap lan sünnetin hiç bir sorun teflkil etmedi ini hatta sa l k aç s ndan bir çok faydas oldu- unu belirtti. stanbul Bezm-i Alem Üniversitesi nden Ö retim Görevlisi Ürolog Selçuk Say l, videoda gösterilen tek bir örnekle tüm sünnetlerin bu flekilde alg lanmamas gerekti ini söyleyerek, K EV - Ukrayna'n n baflkenti Kiev'de AB yanl s göstericiler, polise karfl kendilerini savunmak için patates silah yla savunmaya haz rlan yor. Türkiye de sünnet merasimlerinden görüntüler paylaflt. Ürolog Say l, anestezi uygulanarak steril ortamlarda yap lan sünnetlerin t bben hiç bir sak ncas olmad n vurgulad. Küçük yaflta sünnetin psikolojik olarak olumsuz izler b rakabilece ini savunan Alman parlamenter Marlene Ruppert ise sünnetin çocuklardan izin alabilecek yafla geldikten sonra yap lmas gerekti ini ifade etti. Cihan Haber Ajans na konuflan Bezm-i Alem Üniversitesi Ö retim Görevlisi Selçuk S - lay, "Tart flmaya tamamen anti propaganda üzerine haz rlanm fl. 45 dakikal k bir video ile bafllad k. Biz konuflmac - lara sadece 8 er dakika verildi. Bu videoda sünnete uygun olmayan steril olmayan bir ortamda nternete düflen görüntülerde, göstericiler mermi yerine patatesin kullan ld silah ile polislere karfl kendilerini korumak için çal flmalar yap yor. Yap m basit olan hiçbir anestezi yap lmadan sünnet gösterimi yap l yor. Bunu insan olan hiç kimse kabul etmez. Çocuk a lamalar, ailenin a lamalar ile birlikte psikolojik bir yönlendirme uygulan yor. Kabul edilecek bir durum de il. 45 dakika bu videonun Avrupa konseyinde gösterilmesine çok flafl rd m." ifadelerini kulland. Dünyada ortalama 1 milyar 200 milyon insan n sünnetli oldu unu belirten akademisyen, buradaki bir örne i genellemenin mümkün olmayaca n, dünyan n her yerinde steril bir ortamda bu ifllemin yap labildi ini vurgulad. Sünnet olay n n dini sosyal ve medikal taraflar n n bulundu unu aktaran S lay, "Her kültürde incelemeniz laz m. Her ülkede farkl bir gelene e düzene in önümüzdeki günlerde protesto meydanlar nda aktif bir flekilde kullan lmas planlan - yor. Ülkede birçok kamu kuruluflunu iflgal eden göre uygulanabilir. Hepsine sayg duymal y z. Burada önemli olan sünnetin do ru koflullarda yap l p yap lmad d r. As l sorulmas gereken bu iken biz burada sünnet yap lmal m, yap lmamal m y tart fl yoruz." ifadelerini kulland. Sünnetin sa l k aç s ndan çok faydal oldu unu söyleyen akademisyen S lay, "Birçok yay nda kesin kan tlara dayal olarak birçok hekim taraf ndan sünnetin faydas aç kland. Örne in bir erkek e er sünnet olmad ysa, bu erkeklerin hayat boyu yüzde 30 idrar yolu enfeksiyonu geçirme riski var. Sünnet olmayanlar n sünnetli olanlara oranla 22 kat daha fazla penis kanseri olma riski var. Cinsel yolla bulaflan hastal klara kap lma riski çok fazla. Tüm bu sayd klar m z ve sayamad - m z hastal klar n sünnetli erkeklere oranla sünnet olmayan erkeklerde çok daha fazla olma riski var." fleklinde konufltu. (CHA) Ukrayna da göstericiler kendilerini patates ile savunacak göstericilerin direnifli devam ediyor. Ukrayna da geliflen olaylar n t rmanmas nedeniyle Baflbakan Mikolay Azarov dün görevinden istifa etmiflti. (CHA)

14 14 YARIN Çin de kufl gribi yay l yor PEK N - Çin de dün itibariyle 8 yeni H7N9 kufl gribi vakas tespit edilirken, ülkedeki vaka say s 100 ü aflt. Ancak buna ra men yetkililer, Çin in yeni y l olan Bahar Bayram süresince büyük ölçekli H7N9 salg n beklenmedi ini ve virüsün insandan insana geçmesinin zor göründü ünü aç klad. Bu arada 38 derece atefli olan ve 7 gün içinde canl kanatl hayvan ile temas olan yolcular n seyahate ç kmadan önce t bbi teste tabi tutulmas gerekti i de ifade edildi. Devlet medyas na göre, virüsün yay lmas na karfl da önlemler al - n yor. Vakalar n yar s ndan fazlas n n görüldü ü ülkenin do usundaki Zhejiang eyaletinin Hangzhou, Ningbo ve Jinhua flehirlerinde canl kanatl hayvan sat fl yasakland. Hong Kong Özel dari Bölgesi nde de ana k ta Çin s n r ndaki Shenzen flehrinde H7N9 vakalar görülmesi üzerine 20 bin kanatl hayvan itlaf edildi ve tavuk sat fllar ile ana k tadan canl hayvan ithalat durduruldu. Gelenek oldu u üzere 40 gün süren Bahar Bayram nedeniyle çok say da insan n seyahate ç kmakta oldu u Çin de, salg n n yay labilece i endiflesi dile getirilmiflti. Çin Hastal klar Kontrol ve Önleme Merkezi'nin müdür yard mc - s Feng Zijian, salg n hastal klar biliminde (epidemiyoloji), insandan insana bulaflan hastal klar tan mlamak için bir indeks oldu unu, hastal n yay lmas halinde indeksin birden daha yüksek olaca n söyledi. Feng, bunun anlam n n da hastal n bir hastadan birden fazla baflka kifliye bulaflma anlam na geldi ini, ancak indeksin birden daha az olmas halinde ise hastal - n genifl ölçekli yay lmayaca n ifade etti. Çinli yetkili, H7N9 virüsü üzerinde analiz yapt klar n ve indeksin çok küçük bir rakam olan 0,09 oldu unu da vurgulad. Çin Tar m Bakanl da geçen gün ülkedeki çiftliklerde söz konusu virüsün görülmedi ini, ancak baz canl sat lan kanatl hayvan pazarlar nda virüsü tespit ettiklerini aç klam flt. (CHA) D fl Haberler JOHANNESBURG - Dünyan n en fliddetli rkç idaresine sahne olan Güney Afrika da seçimlerden önce hiç beklenmedik bir geliflme yafland. Beyazlar n partisi olarak bilinen anamuhalefet Demokratik Birlik Partisi (DA), siyah Mamphela Ramphele yi cumhurbaflkan aday olarak gösterdi. Dünya Bankas direktörlü ü ve Cape Town Üniversitesi rektörlü ü görevlerinde bulunan 66 yafl ndaki t p doktoru bayan Ramphele, kocas Steve Biko gibi 70 li y llarda apartayta ( rkç rejim) karfl mücadelesi ile meflhur bir kad n. Geçen y l Agang Partisi'ni kuran Ramphele nin, son zamanlarda masraflar karfl - layamad biliniyordu. DA lideri ve Western Cape Eyaleti Baflbakan Helen Zille, partisinin sürpriz karar n n ard ndan, "Ramphele den daha iyi insan yok." dedi. Güney Afrika n n siyasi analistleri, siyah-beyaz evlili inin ard ndan, "DA 'çok beyaz' oldu u alg s n siyah aday ile aflmak istiyor" yorumunu yapt. 1 fiubat 2014 Putin, AB ye serbest ticaret anlaflmas önerdi Rusya-AB zirvesi için Brüksel de bulunan Rusya Devlet Baflkan Vladimir Putin, Rusya-Kazakistan-Belarus un dahil oldu u Gümrük Birli i ile Avrupa Birli i aras nda serbest ticaret anlaflmas n n imzalanmas n önerdi. MOSKOVA - AB Konseyi Baflkan Herman Van Rompuy ve Avrupa Komisyonu Baflkan Jose Manuel Barroso ile zirve sonras düzenlenen ortak bas n toplant s nda konuflan Putin, Rusya, Belarus ve Kazakistan aras nda oluflturulan Gümrük Birli i ile Avrupa Birli i aras nda serbest ticaret anlaflmas önerdik. Bir çok problemi müzakere ettik, uzman ve teknik seviyede bir çok konunun görüflülmesini kararlaflt rd k. dedi. Avrupa ve Avrasya entegrasyon süreçlerinin birbirine z t olmad n savunan Rus lider, ki entegrasyon modeli de benzer hedefler üzerine kuruldu. ki model de Dünya Ticaret Örgütü prensiplerine dayan yor. Böylece toplam ticaret hacminin büyümesine önemli katk sa lanabilir. ifadelerini kulland. AB nin genifllemesi çerçevesinde Do u Ortakl konusunda da görüfl al fl veriflinde bulunduklar n hat rlatan Putin, Rusya ve AB nin ortak komflular olan ülkelerde istikrar ve refah n geliflimi için çal flacaklar n söyledi. Rus lider Avrupa ile tarihi ba lar n korunmas ve bütünlü ün sa lanmas - na önem verdiklerini kaydetti. Putin, gelecek Rusya- AB zirvesinin 3 Haziran da G8 zirvesi öncesi Rusya n n Soçi kentinde olaca n söyledi.(cha) Güney Afrika'da bir ilk: Beyazlar n partisinden siyah cumhurbaflkan aday Güney Afrika da Nisan da yap lacak seçimlerin k yas ya rekabete sahne olmas bekleniyor. ktidardaki Afrika Ulusal Kongresi (ANC) Gençlik Kollar baflkanl ndan ihraç edilen Julies Malema n n yeni parti kurmas ve Devlet Baflkan Jacop Zuma n n ad kar flan yolsuzluklar n seçim sonuçlar n etkilemesi bekleniyor. (CHA)

15 1 fiubat 2014 Ankara YARIN Baflkan Çetin: Kimsenin hayal edemedi ini gerçekleflkirdik Ankara Pursaklar Belediye Baflkan Selçuk Çetin, Pursaklar ilçesinde baflkalar n n hayal bile edemedi i geliflmeyi gerçeklefltirdik dedi. Baflkan Selçuk Çetin, Ankara daki yerel bir televizyon kanal nda kat ld programda, Pursaklar ilçe yapt ktan sonra flehirleflme yolunda önemli ad mlar atarak özgün projeler ürettiklerini kaydetti. Sosyal ve kültürel belediyecilikte örnek gösterilen ilçede hayata geçirilen özgün projeleri anlatan Selçuk Çetin, flunlar söyledi: Bizler hayata geçirdi imiz projelerle an l yoruz. Türkiye de birçok ilki baflard k. Dede Torun Evleri, Nezaket Okullar, fiehircilik Çal fltaylar, Dedeler Nineler kinci Bahara Kofluyor, Hofl Geldin Küçük Hemflehrim Kampanyas, fiehir Kitaplar Kütüphanesi, Kitaplar Devletten K rtasiyeler Belediyeden, Belediye nternet Radyosu. Tüm bu projeleri Türkiye de ilk defa biz yapt k. Bu projelerimizin her birinin arka plan vard r. Bak n z Sa l k Bakanl m z bizim uygulamay hayata geçiriyor. Hastane Ç k fl Seti haz rl yor. Bu bizim için önemlidir. Derdimiz herkesin tebessüm edebilece i bir flehir infla etmek. Çok flükür bu konuda büyük bir yol ald k. Hemflehrilerimizden ricam z Pursaklar iyi tan s nlar. Yap lan güzellikleri görsünler. Daha iyi ne yap labilirse onu da bizlerle paylafls nlar. Biz her zaman flunu söylüyoruz, yap c elefltiriye aç - z. (CHA) Parklara güvenlik kameras 15 Ankara Mamak Belediyesi, ilçede bulunan parklara güvenlik kameras yerlefltirmeye bafllad. fiu ana kadar 3 parka kamera yerlefltiren Mamak Belediyesi, ilçede bulunan bütün parklar kameralarla daha güvenli hale getirmeyi hedefliyor. Parklara kamera yerlefltirilme karar n vatandafllardan gelen talepler do rultusunda ald klar n dile getiren Belediye Baflkan Mesut Akgül; Projeyi herkes parka gitsin diye yapt k. Ailelerimizin daha rahat etmesi, kad nlar m z n, çocuklar m z n gönüllerince parklar m z kullanabilmesi için parklar m za kamera tak - yoruz. Projenin uyguland parklarda iki güvenlik görevlisi kamera görüntülerini izleyerek parktaki kontrolü sa l yor. Kameralar sayesinde parklarda meydana gelen olumsuzluklar n önüne geçtik dedi. Parklarda bulunan banklar n, çöp kovalar - n n, çocuk oyun tak mlar n n ve a açlar nda zarar görmesinin önüne geçtiklerini belirten Akgül, ilerleyen günlerde ilçede kameras z park n kalmayaca n da belirtti. Parklara kamera yerlefltirilmesi uygulamas Mamakl lar taraf ndan büyük bir memnuniyetle karfl land. Kameralar n yerlefltirildi i parklarda art k hiçbir güvenlik sorununun yaflanmad n dile getiren ilçe sakinleri Kameralar n cayd r c etkisi bulunuyor. Zaman zaman bu parklarda meydana gelen olumsuz olaylar bizleri rahats z ediyordu. Ancak parklara kamera yerlefltirildikten sonra herhangi bir sorunla karfl laflmad k. dedi.(cha)

16 16 YARIN Ankara 1 fiubat 2014 Mustafa Ak: BBP flu an itibariyle yar flmaya kat ld Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, "Bu seçimlerin bir baflka özelli inin de BBP den faktörü oldu unu belirterek," BBP flu an itibariyle yar flmaya kat ld n ve yar fl n içerisinde oldu unu dolay s yla 3 parti ile geçen mücadele 4 parti ile geçmifl olacak." dedi. lçedeki 5 y ll k yat r mlar n anlatmak için TOGEM binas nda toplant yapan Mustafa Ak, bas n mensuplar n n yerel seçim sorular n cevaplad. Seçim anketleriyle ilgili düflüncelerinin sorulmas üzerine Ak, "Biz yerel seçimlerde her zaman için MHP ile mücadele etmiflizdir seçimlerinde yine yerel seçimlerde ikinci parti MHP olmufltur. Genel seçimler oldu u zamanda CHP Keçiören de ikinci parti durumunda. Yine anketlerde de ayn sonuç ç k yor. fiu anda ikinci parti olarak ta bizim anketlerimizde MHP ç k yor. Tabi bu seçimlerin bir baflka özelli i BBP'den kaynaklanan bir parti söz konusu. Bu da BBP flu an itibariyle yar fla kat ld n dolay s yla 3 parti ile geçen mücadele bu seçimde 4 parti ile geçmifl olacak. Bunun için 4 partili bir seçimi Keçiören'de ilk defa yerel seçimlerde gerçeklefltirmifl olaca z. Daha önce biliyorsunuz BBP'nin oy oran yüzde 1 lerde idi. fiimdi aday ndan dolay kaynaklanan yar fl n içerisinde 'bizde var z' fleklinde ç kt. Bizde göründü ü kadar yla, ikinci parti yine MHP olarak görünüyor." karfl l n verdi. Ak, sözlerini, "2009 y l nda biz yüzde 42 ald k MHP yüzde 32 ald, dolay s ile yüzde 32'lik bir milliyetçi camiada bir potansiyelin oldu unu söyleyebiliriz. Genelde yapm fl oldu umuz araflt rmalarda da yüzde 32'de ciddi bir erime var, ama bunun kayd yerin Büyük Birlik Partisi'ne kayd n görüyoruz. CHP oy oran nda çok fazla bir düflüfl gözükmüyor, o da 3.ncü parti olarak devam ediyor." diye tamamlad. MHP aday Karakaya Beypazar nda MHP Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan aday Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, partisinin Beypazar ilçe merkezi ziyaretinin ard ndan seçim iletiflim merkezi aç l fl n yapt. Aç l fla Karakaya ile birlikte; MHP Grup Baflkanvekili Oktay Vural, MHP Ankara Milletvekili Mustafa Erdem de kat ld. Coflkulu bir kalabal k taraf ndan mehter tak m eflli inde karfl lanan Karakaya, kendisine el sallayan Beypazarl lar selamlad. Aç l flta konuflan Karakaya "Ankara bizimdir bizim kalacak" dedi. Karakaya sözlerini "Ben kendimi önce Allah'a sonra sizlere emanet ediyorum." diyerek sonland rd. (CHA)

17 1 fiubat 2014 Güncel YARIN Faiz art fl flirketlere ek maliyet getirecek Ankara Sanayi Odas (ASO) Baflkan Nurettin Özdebir, faizlerdeki art fl n flirketlere ek maliyet getirece ini belirterek, Faiz art fl n n büyüme ve istihdam üzerindeki etkisi de olumsuz olacakt r ANKARA-. Bu flartlarda 2014 büyümesinin yüzde 4 ün bir hayli gerisinde kalma ihtimali belirmifltir dedi. Özdebir, ASO nun ocak ay ola an meclis toplant s nda yapt konuflmada, küresel piyasalarda ABD Merkez Bankas n n (Fed) tahvil al mlar n yavafllataca endiflelerinin geliflen ülkeler üzerindeki bask y art rd n belirterek, bu süreçte geliflen ülkelerden yaklafl k 26 milyar dolar n ç kt n söyledi. Türkiye de de iç ve d fl geliflmeler nedeniyle yabanc sermaye giriflinde azalma oldu unu dile getiren Özdebir, Türk liras n n son 7,5 ayda dolar karfl s nda yaklafl k yüzde 25, avro karfl s nda ise yaklafl k yüzde 30 de er kaybetti ini an msatt. Özdebir, dün gerçekleflen Para Politikas Kurulu (PPK) toplant s nda faiz art fl n n, piyasalar n beklentisinin üzerinde artt n belirterek, Merkez Bankas n n yapt 4 milyar dolarl k sat fl dolar n yükseliflini durduramam flt. Türkiye nin faiz art rma karar n n dünya piyasalar üzerindeki etkisi olumlu olmufl, güvenli liman aray fl durmufl, geliflmifl ülke paralar de er kaybederken geliflen ülke paralar toparlanm flt r dedi. Faizlerdeki sert art fl n k sa vadede Türk liras üzerindeki bask y hafifletece ini dile getiren Özdebir, Türk liras n n orta vadedeki seyrinin Fed politikalar ve geliflen ülkelerdeki geliflmelerden etkilenece ini ifade etti. Özdebir, faizlerdeki art fl n flirketlere ek maliyetler getirece ini vurgulayarak, flöyle konufltu: fiirketlerin faiz giderlerinin artmas, zaten ortalama yüzde 4-5 olan karlar ve özkaynaklar eritmektedir. Yüksek faizler yat r m ifltah n da olumsuz etkileyecektir. Bu k s r döngüden ç kman n tek çaresi verimlili i art rmak ve inovasyona yönelerek karl l k oranlar n yükseltmektir. Faiz art fl n n büyüme ve istihdam üzerindeki etkisi de olumsuz olacakt r. Bu flartlarda, 2014 büyümesinin yüzde 4 ün bir hayli gerisinde kalma ihtimali belirmifltir. Kredi kartlar na getirilen s n rland rman n enflasyon üzerindeki talep bask s n azaltaca n ifade eden Özdebir, kurlarda düzelme olmamas halinde enflasyon hedefini yakalaman n zor olaca n dile getirdi. Özdebir, son zamanlarda ülkede yaflanan gerginli in risk alg s n 17 art rd n belirterek, Yolsuzluklar ve paralel devlet yap lanmalar yla kararl l kla mücadele edilmeli ancak bu mücadelede devlet kurumlar na ve hukuka duyulan güven zedelenmemelidir. Demokrasimizin temel ilkelerinden olan kuvvetler ayr l, kurumlar n birbirleri üzerinde üstünlük sa lamas için kullan lmamal d r. Aksi takdirde, toplumsal ayr flmalar derinleflecek, risk alg s daha da artacakt r de- erlendirmesinde bulundu. fl dünyas olarak kendilerinin de yarg dan flikayetçi oldu unu dile getiren Özdebir, çok uzun süren ve genellikle iflveren aleyhine sonuçlanan davalardan duyduklar rahats zl ifade etti. Adaletin gecikmemesi gerekti ini vurgulayan Özdebir, Son y llarda Avrupa n n en büyük adalet saraylar n yapt k ama onlar da yetersiz kalmaya bafllad lar. Tahkim mekanizmalar n n yetersizli i nedeniyle en küçük uyuflmazl klar bile mahkemelere düflmekte, mahkemelerin ifl yükü artmaktad r diye konufltu. Yarg sistemindeki sorunlar çözecek bir reforma ihtiyaç duyuldu- unu savunan Özdebir, AB uyum yasalar çal flmalar n n da h zland - r lmas gerekti ine dikkati çekti. (AA) Dünyada, gelir da l m ndaki uçurum derin B RLEfiM fi M LLETLER - Birleflmifl Milletler Kalk nma Program (UNDP), dünya nüfusunun en zengin yüzde birlik kesiminin toplam gelirin yüzde 40 n, gelir tablosunun en alt nda yer alan yüzde 50 lik kesimin ise toplam gelirin yüzde birini ald ortaya ç kt. UNDP n n bugün aç klad rapora göre, geliflmekte olan ülkelerde gelir da l m eflitsizli i 1990 dan 2010 y l na kadar yüzde 11 oran nda art fl gösterdi. Rapora göre, en zenginler ile di er kesimler aras ndaki gelir fark n n boyutlar kalk nma ve sosyal bar fl tehdit edecek düzeyde. Buna göre, toplam dünya nüfusunun en zengin yüzde birlik dilimi, toplam gelirin yüzde 40 n al rken gelir tablosunun alt k sm ndaki yüzde 50 lik nüfus ise toplam gelirin sadece yüzde birlik dilimini alabiliyor. Raporda gelir eflitsizli inin yüksek seviyelerde olmas n n ekonomik büyümeye, demokratik kültüre ve sosyal dokuya zarar verebilece i vurgulanarak, eflitsizli in giderilmesi için yeniden da t m n önemli oldu u ancak öncelikle daha kat - l mc, yoksul ve dar gelirlilere öncelik veren bir ekonomik geliflme modeline do ru gidilmesi gerekti i belirtildi. Biny l kalk nma hedeflerine ulaflmada geliflmekte olan ve yükselen ekonomilerdeki büyümenin hayati önemde oldu u kaydedilen raporda, ancak h zl büyüme ve artan toplam milli gelirin her zaman bir ülkedeki gelir, e itim, sa l k ve di er insani alanlardaki eflitsizli i giderme anlam na gelmeyebilece i de vurguland. Raporda dengesizli in giderilmesi için hükümetlere büyük görev düfltü ü anlat larak, vas fl iflgücü ile ifl f rsatlar n art racak politikalar n bu sorunun çözümü için öncelikli oldu u belirtildi.(aa)

18 18 YARIN Ankara 1 fiubat 2014 Ankara n n do al bitki örtüsü kente tafl nacak Peyzaj Araflt rmalar Derne i, Baflkan Semiha Demirbafl Ça layan, küresel iklim de iflikli ine yerel çözümler üreterek kentsel yeflil alanlar de iflen iklime haz rlamak amac yla gelifltirdikleri Do al Bitkilerle klim Dostu Çankaya Parklar Projesi ile Ankara n n do al bitki örtüsündeki kurakl a dayan kl befl çal türünü üreterek, kurakç l peyzaj düzenlemelerinde kullanacaklar n söyledi. Semiha Demirbafl Ça layan, AA muhabirine yapt aç klamada, Do al Bitkilerle klim Dostu Çankaya Parklar Projesi nin, kentsel yeflil alan tasar m na yeni bir yaklafl m getirmeyi hedefledi ini kaydederek, Sera gaz emisyonlar tehlikeli s n ra dayanm flken ve bütün iklim modelleri Akdeniz Havzas için kurakl k öngörürken, iklim de iflikli ine neden olan emisyonlar azalt m politikalar d fl nda uyum politikalar da önem kazan yor de erlendirmesinde bulundu. Kentlerin, enerji ihtiyac, gitgide büyüyen ulafl m a ve kentlilerin tüketim al flkanl klar de erlendirildi inde küresel iklim de iflikli inin en önemli tetikleyicilerinden biri oldu una dikkati çeken Ça layan, modern kentlerin, hem yo un beton kütleleriyle s y depolayarak hem de genifl yüzeylerle günefl fl nlar n yans t p kent içinde tutarak, birer s adas ifllevi gördü ünü söyledi. Bunun yan s ra mevsim normalleri d fl nda geliflen hava olaylar na haz r olmayan kentlerin bir yandan sel ve taflk n gibi do al afetlerle bir yandan da kurakl k tehlikesiyle yüzleflti ini dile getiren Ça layan, iklim de iflikli i adaptasyonunda kentsel yeflil alanlar n ve suyun etkin kullan m n n kilit rol oynad n ifade etti. Yerel olmayan bitkilerle yap lan peyzaj tasar mlar ve genifl çim yüzeyleri nedeniyle kentsel yeflil alanlar n, gere inden Bölünmüfl yol ata ANKARA - Karayollar Genel Müdürlü ü, bu y l 810 kilometre bölünmüfl yol, 850 kilometre tek platformlu yol, 18 bin 750 kilometre de yol yap m ve onar m çal flmas yapacak. Karayollar Genel Müdürlü ünün sorumlulu unda 2 bin 244 kilometre otoyol, 31 bin 347 kilometre devlet yolu ve 32 bin 53 kilometre il yolu olmak üzere toplam 65 bin 644 kilometre yol a bulunuyor. Genel Müdürlük taraf ndan bu y l 810 kilometre bölünmüfl yol, 850 kilometre tek platformlu yol, 2 bin 750 kilometre bitümlü s cak kar fl m kaplama ile 16 bin kilometre asfalt kaplama yap m ve onar m gerçeklefltirilecek. Geçen y l 12 bin 777 metre uzunlu unda 153 köprü yap m, 65 köprü bak m ve onar m ile 9 tarihi köprünün restorasyonunu yapan Genel Müdürlük, bu y l 120 köprü yap - m, 65 köprü onar m, 500 köprü bak m ve 16 tarihi köprü restorasyonunu gerçeklefltirecek. Trafik güvenli i çal flmalar kapsam nda ise 130 kaza kara noktas ile fazla su tüketilmesine neden oldu unu vurgulayan Ça layan, Mevsimine göre de iflmekle beraber çim alanlar için her bir sulama periyodunda bir metrekarede litre su harcan yor. Yani 2 bin metrekare büyüklü ünde ortalama bir mahalle park günde 25 bin litre su tüketiyor dedi. Ça layan, TÜ K in 2010 y l verilerine göre bir kiflinin günlük içme ve kullanma suyu miktar n n 217 litre oldu unu an msatarak, bir park yeflil tutmaya çal flman n, 200 kiflinin su ihtiyac na mal oldu unu dile getirdi. Dernek olarak su ihtiyac fazla, yerel olmayan bitkilerle yap lan peyzaj düzenlemelerinin yerini, kurakç l peyzaj tasar mlar n n almas gerekti ine inand klar n aktaran Ça layan, bu gerekçelerle Ankara n n do al bitki örtüsündeki, kurakl a dayan kl befl çal türünü üretmek ve kurakç l peyzaj düzenlemelerinde kullanmak için söz konusu projeyi gelifltirdiklerini belirtti. Ça layan, Küresel Çevre Fonu Küçük Destek Program taraf ndan desteklenen ve Çankaya Belediyesi ortakl yla yürütülen proje ile küresel iklim de iflikli- ine yerel çözümler üreterek kentsel yeflil alanlar de iflen iklime haz rlamay hedeflediklerini söyledi. Projenin arazi çal flmalar n n bafllad - n anlatan Ça layan, geçen y l 15 Haziran - 28 Aral k tarihlerinde Ankara çevresinde do al olarak yay l m gösteren kurakl a dayan kl tüylü kartopu, yabani sinameki, da muflmulas, sumak ve boyac kat r t rna türlerinden çelikler al nd n ve Çankaya Belediyesi ne ait Çansera da üretim ortamlar na aktar ld - n ifade etti. Ça layan 2014 yaz aylar nda dikime haz r hale gelecek hedef türlerin dikiminin yan s ra 2014 Nisan ay nda kurakl - a dayan kl ve Ankara do al bitki örtüsünde yer alan otsu bitkilerin de transplantasyon yöntemiyle Çankaya daki iki parkta uygulanaca n bildirdi. Bu sayede kentsel yeflil alanlarda yüzde 40 a varan su tasarrufunun sa lanmas n planlad klar n belirten Ça layan, su kayb n n önlenmesinin yan s ra, bak m ihtiyac düflük, ekolojiyle uyumlu, kufllar ve di er yaban yaflam n destekleyen sürdürülebilir parklar n da kurulmufl olaca - n anlatt. klim de iflikli i konusunda fark ndal - n artmas için belediyeler baflta olmak üzere sektör çal flanlar ve üniversite ö rencileriyle de bir günlük bir e itim semineri düzenlenece ini aktaran Ça layan, Bu kapsamda, iklim de iflikli i, kentsel alanlardaki etkileri ve adaptasyon bafll klar d fl nda, do al bitki örtüsü ve üretim baflar lar konular nda proje boyunca kazan lan deneyim aktar lacak ifadesini kulland.(aa) 100 sinyalize kavfla n iyilefltirilmesi, 25 bin 700 bin metrekare yatay ve 141 bin metrekare düfley iflaretleme ile 2 bin 350 kilometre otokorkuluk yap m hedefleniyor. Bu arada, Karayollar Genel Müdürlü ü Araflt rma ve Gelifltirme Dairesi Baflkanl laboratuvarlar, yol yap m, bak m ve iflletiminde kullan lan tüm malzemelerin testlerinin yap labildi i uluslararas düzeyde hizmet veren yeni ürün ve sistem gelifltiren laboratuvarlar haline getirildi. Yetkililer, TÜB TAK destekli projelerle de yol üstyap lar n n tasar m metotlar n n gelifltirildi ini, kaz nan asfalt malzemelerin yeniden kullan m n n sa land n, ileri teknoloji gerektiren sessiz, güvenli ve uzun ömürlü afl nma tabakas gelifltirildi ini ifade ederek, bu sayede Türkiye deki yollar n da daha kaliteli hale getirilmeye baflland n kaydettiler. Yetkililer, yol boyu geliflim ve erozyon kontrolü çal flmalar n n h zland r larak, mevcut ve yeni projelendirilen yollarda insan ve çevreyi gözeten peyzaj çal flmalar n n yap laca - n ifade ettiler. (AA)

19 1 fiubat 2014 E itim fiubat ay ö retmenlik baflvurular bafllad ANKARA - fiubat ay ö retmenlik baflvurular bugün bafllad. Ö retmenli e baflvuru ifllemleri, elektronik ortamda 4 fiubat'a kadar yap labilecek. Atanan ö retmenler 10 fiubat'ta görevlerine bafllayacak. MEB'e ba l e itim kurumlar n n ö retmen ihtiyac n n karfl lanmas na yönelik olarak ilk atama, aç ktan ve kurumlar aras yeniden atama ve milli sporcular n atamas kapsam nda, 105 alanda 10 bin ö retmen atamas yap lacak. Ö retmenli e baflvurular için elektronik baflvuru sayfas " lk Atama", "Aç ktan ve Kurumlar Aras Yeniden Atama" ve "Milli Sporcular n Atanmas " fleklinde ayr ayr düzenlendi. Adaylar durumlar na uygun atama çeflidini seçmek suretiyle ve adreslerindeki Elektronik Baflvuru Formunu kullanarak baflvurular n yapacak. Türkçe, ilkö retim matematik, fen ilimleri/fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, Türk dili ve edebiyat, tarih, co rafya, matematik (lise), fizik, kimya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi yabanc dil (Almanca, Frans zca, ngilizce) alanlar na baflvuruda bulunacak adaylar atanaca alanda KPSSP121 puan türünden taban puan ve üzerinde puan alm fl olmalar kayd yla baflvurabilecek. Bu alanlar d fl ndaki di er alanlara atanacaklar ise KPSSP10 puan türünde atanaca alan için belirlenen taban puan ve üzerinde puan alm fl olmalar kayd yla baflvurabilecek. Mezuniyeti birden fazla alana kaynak teflkil eden adaylar, atanabilece i alan için öngörülen KPSS sonucu esas al nmak üzere sadece bir alana baflvuruda bulunabilecek. Adaylar flahsen veya noter arac l yla vekalet verece i kifli vas tas yla elektronik ortamda yapt klar baflvurular n ve bu baflvurular na iliflkin Elektronik Baflvuru Formunun ç kt s n ilçe veya il milli e itim müdürlüklerine onaylatacak. Baflvurularda asl ibraz edilen belgelerin birer örne i il veya ilçe milli e itim müdürlü ünce onaylanarak teslim al n p as llar adaylara geri verilecek. Baflvurular n, baflvurunun yap ld gün ya da en geç bir sonraki gün mesai saatleri içinde onaylat lmas gerekiyor. YARIN Torunu yafl ndaki ö rencilerle L SEDE E T M GÖRÜYOR ZONGULDAK - Zonguldak'ta, 7 torun sahibi 66 yafl ndaki Fatma Özyurt, aç k ö retimle ortaokulu bitirmesinin ard ndan liseye de kayd n yapt rarak torunu yafl ndaki ö rencilerle mam Hatip Lisesinde e itim ö retim görüyor. lkokuldan sonra okula devam etmeyerek 16 yafl nda evlenen 7 çocuk ve 7 torun sahibi Özyurt, bir arkadafl n n teflvikiyle e itimini sürdürmeye karar verdi. Önce aç k ö retimle ortaokulu bitiren Özyurt, Milli E itim Bakanl Hayat Boyu Ö renme Genel Müdürlü ünce bafllat lan "Yüz Yüze E itim" projesi kapsam nda Mesleki Aç k Ö retim Lisesine de kayd n yapt rd. Lise son s n f s navlar na haz rlanan Özyurt, kendisi gibi aç k ö retim lisesine kayd n yapt ran ço unlu u torunu yafl ndaki ö rencilerle ayn s n fta e itimimini sürdürüyor. Özyurt, Zonguldak mam Hatip Lisesinde e itim gördü ü s n fta gazetecilere yapt aç klamada, okula devam edememenin içinde uhde oldu unu, y llar sonra hayalini gerçeklefltirmenin mutlulu unu yaflad n söyledi. Çocuklar ndan ikisinin mezun oldu u lisede ders ald n anlatan Özyurt, "Ailem okumam için bana 19 destek veriyor. Her fley kitaplardan ö renilmiyormufl. Bir insan bir fleyi çok isterse Allah onu nasip ediyor. Beni örnek alarak yafl tlar m n ve gençlerin e itim azminin art n hissetmek beni mutlu ediyor" diye konufltu. Özyurt, s n ftaki di er ö rencilerin ço unun torunu, ö retmenlerin ise çocuklar n n yafl nda oldu unu vurgulayarak, lise bitirme s navlar nda baflar l olaca na inand n kaydetti.

20 20 YARIN Kültür Sanat Padiflahlar n el sanat n yaflat yor G RESUN - Giresunlu ahflap kakma sanatç s Filiz Uzun, Osmanl 'da Fatih Sultan Mehmet ve 2. Abdüllhamid baflta olmak üzere birçok padiflah n u rafl verdi i "sedef kakma" el sanat n yaflatmaya çal fl - yor. Kentteki bir marangozhanede ahflap kakma sanat na marküteri ile bafllayan Uzun, çevresinde gördü ü "ahflab n oyularak içerisine deniz kabuklar n n yerlefltirilmesi ve ifllenmesiyle" ortaya ç kan "sedef kakma" sanat na merak sald. Uzun, sedef kakma sanat yla çeflitli eserler ortaya ç kararak insanlar tarihin içerisinde farkl bir boyutta hissettirmeyi ve bu sanat n yaflat lmas n amaçl yor. Uzun, AA muhabirine yapt aç klamada, ahflap sanat merak n n, farkl renkteki a açlardan oluflturulan figürlerin birbirine yap flt r lmas yla ortaya ç kan ve "marküteri" ad verilen sanatla bafllad n söyledi. Marküteri sanat yla bin civar nda eser yapt - n dile getiren Uzun, "Bin veya binin üzerinde eserimiz var. Yapt m z çal flmalar toplumsal olaylara de inerek, toplumumuzun ihtiyaç duydu u çal flmalar konsept olarak uyguluyorum. Hat sanat, insan portresi, manzara gibi çal flmalar yap yorum" dedi. Uzun, kakmac l n a açlar n oyularak birbirine geçirilmesi tekni i oldu unu ifade ederek, "Günümüzde de çok nadiren örnekleri bulunmakta, çünkü el yap m oldu u için çok fazla yap mc s ve sanatkar kalmad ancak tarihi mekanlarda yüzy llard r bu çal flmalar günümüze fl k tutmakta" diye konufltu. Türk tarihinde Osmanl padiflahlar n n u rafl verdi i sedef kakma sanat na son y llarda ilgi duymaya bafllad n belirten Uzun, flunlar kaydetti: "Tarihimizde önemli padiflahlar n u rafl verdi- i, ecdad m z n bize miras b rakm fl oldu u bu çal flmalar günümüzde yaflatmak için çaba sarf ediyorum. Atalar m zdan izler tafl yan bu a aç çal flmalar n günümüzde el iflçili iyle iflleyerek insanlar n tarihe yolculuk etmesini sa l yorum. Böyle etkili olmas ndan dolay da seyircilerimizde b rakm fl oldu u intiba do rultusunda bu sanata her geçen gün daha ba ml - l k göstermifl oluyorum." Giresun Üniversitesi E itim Fakültesi Güzel Sanatlar E itimi Bölüm Baflkan Yrd. Doç. Dr. Gazanfer ltar ise 2. Abdülhamid'in ahflap sanat yla ilgili hünerinin dünyaca meflhur oldu unu söyledi. Y ld z Saray 'na geçtikten sonra 2. Abdülhamid'in "Tamirhane-i Hümayun" ad alt nda bir atölye kurdurdu unu anlatan ltar, flöyle konufltu: "Bofl zamanlar n atölyede geçiriyor, masa, sandalye, vitrin gibi ofis mobilyalar tasarl yor ve kendisi el ürünü olarak üretiyor. Bugün Beylerbeyi Saray 'n n 28'inci odas nda bulunan çal flma masas dünya çap nda naml bir masad r. Ahflap kakma sanat yla üretilen bu masada inci, mercan ve sedef kakma ürünleri söz konusudur." ltar, Fatih Sultan Mehmet'in de ahflap sanat yla u raflt n n bilindi ini belirterek, "Kendisi çok güzel k l ç k nlar ve hançerler yapmakta, bunlar n saplar n inci, mercan ve sedef gibi kakmalarla süslemektedir. Kafl klar n üzerinde yapm fl oldu u inci, mercan ve sedef kaplamalar takdire flayand r" dedi. Hilalcilikle u raflan padiflahlar aras nda 1. Selim, 2. Selim, 1. brahim ve 1. Mahmut'un yer ald n belirten ltar, hilalin kitap okurken sat rlar n takip edildi i ucu sivri kaleme benzeyen, tepe k sm ise kafl k gibi yap lm fl bir alet oldu unu söyledi. ltar, hilalin üzerine inci, mercan, sedef gibi kakma ürünler yap ld - n dile getirerek, sözlerini flöyle tamamlad : "Her ne kadar padiflahlar sarayda çeflitli zanaat dallar yla u raflsa da hakim olan zanaat dal n n ahflap kakmac l oldu unu görürüz. Padiflahlar n u rafl alanlar n n yans mas olarak Filiz Uzun, marküteri ve sedef kakmayla u rafl yor. Özellikle hat sanat nda dünyaca meflhur örnekleri olan 3. Ahmet'in el sanatlar örneklerini marküteri sanat yla canland rd n görmekteyiz." (A.A) 1 fiubat 2014 Fuzuli'nin vasiyeti 5 as r sonra yerine getirildi TRABZON - Ünlü divan flairi Fuzuli'nin, ''Dest busi arzus yla ger ölsem dostlar. Kuze eylen topra m sunun anunla yara su (Dostlar m, flayet onun elini öpme arzusuyla ölürsem, öldükten sonra topra m testi yap n ve onunla sevgiliye su sunun)'' dizeleriyle "Su Kasidesi"nde ifade etti i dile i, Trabzon 88. Y l Cumhuriyet Anadolu Lisesi ö rencilerince yürütülen proje kapsam nda yerine getirildi. Trabzon 88. Y l Cumhuriyet Anadolu Lisesi Edebiyat Ö retmeni Turgut Okutur'un ö rencileri ile hayata geçirmek için çal flmalar n yürüttü ü projenin, Fuzuli'nin Ba dat'taki mezar ndan al nan topra n Trabzon'a ulaflt r lmas ve bu topraktan testi yap lmas aflamalar n n ard ndan son aflamas da gerçeklefltirildi. Ba dat Büyükelçili ini koruyan güvenlik biriminde görevli Fatih Tamer Kömürcü'nün, Fuzuli'nin mezar ndan alarak Trabzon'a ulaflt rd topraktan, Kütahya'da ustalar taraf ndan üzerine Hazreti Muhammed'i simgeleyen k rm z gül motifi ile Fuzuli'nin 5 as r önce kaleme ald ''Su Kasidesi''nin iki m sras ve okulun ad n n yaz l oldu u iki testi yap ld. Trabzon 88. Y l Cumhuriyet Anadolu Lisesi Müdürü Hasan Suiçmez, Trabzon Milli E itim Müdürlü ünün deste i, Do u Karadeniz hracatç lar Birli i ile bir g da flirketinin maddi katk s yla Trabzon Müzeler Müdürlü ünde 'tarihi eser de eri yoktur' diye haz rlanan tutanak ve mühürlü kutuya konulan testi ile Medine'ye gitti. Suiçmez, testiden, Mescid-i Nebevi'nin ikinci yetkilisi olan ve Hazreti Muhammed'in kabrinin yer ald bölümün anahtar n n da bulundu u Seyyid Faris Abumansur'un ilgisi ile Fuzuli'nin ölüm y l dönümü olan 11 Ocak'ta, Hazreti Muhammed'in kabrinin bulundu u bölümün giriflindeki kap n n önüne su döktü. Suiçmez, devlet büyüklerinin bu alanda girebildikleri bölümünü de ziyaret etme imkan buldu. (A.A)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri karşılayan, bu mamullerde net ithalatçı konumunda bulunan ve gelişmiş

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

AZERBAYCAN ÜLKE. ünyanın en hızlı büyüme gerçekleştiren ülkelerinden biri olan Azerbaycan, 2005-2009 yılları arasında

AZERBAYCAN ÜLKE. ünyanın en hızlı büyüme gerçekleştiren ülkelerinden biri olan Azerbaycan, 2005-2009 yılları arasında AZERBAYCAN D ünyanın en hızlı büyüme gerçekleştiren ülkelerinden biri olan Azerbaycan, 2005-2009 yılları arasında GSYİH da yüzde 21 lik bir artışla ekonomide rekor büyümeye imza attı. 2010 yılında Azerbaycan

Detaylı

İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ

İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ HAZAR STRATEJI ENSTITÜSÜ ENERJI VE EKONOMI ARAŞTIRMALARI MERKEZI EMİN AKHUNDZADA SERAY ÖZKAN ARALIK 2014 Azerbaycan Enerji Görünümü 1İran Enerji Görünümü www.hazar.org HASEN Enerji

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi?

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? BD EYLÜL 2014 Yazan: G ZAY TEM ZSOYLU ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? Y llard r günefl, deniz ve s cak için dünyan n güneyine akan kuzeyin insanlar

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 TÜFE Mayıs ayında aylık %0,31 yükselişle ile ortalama piyasa beklentisinin (-%0,10) bir miktar üzerinde geldi. Yıllık olarak ise 12 aylık TÜFE %9,16 olarak gerçekleşti (Beklenti:

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 2:54 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Page II Kültür ve Sanat Bir yönetmen, bir uluslararas gurur FERZAN ÖZPETEK 1959 y l nda stanbul da do du. 1976 y l nda, Roma daki La Sapienza

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

BALIKESİRLİ SANAYİCİLER 72. TOBB GENEL KURULU İÇİN ANKARA DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Mali Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar

BALIKESİRLİ SANAYİCİLER 72. TOBB GENEL KURULU İÇİN ANKARA DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Mali Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar BALIKESİRLİ SANAYİCİLER 72. TOBB GENEL KURULU İÇİN ANKARA DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Mali Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu nun ev sahipliğinde,

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Dursun Yıldız SPD Başkanı 2 Nisan 2016 Giriş Gelişmenin ve karşı duruşun, doğuya karşı batının, kuzey kıyısına karşı güney kıyısının, Afrika ya karşı

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL YAYIN GÖSTERGELERİ (II) 1981-2007 TÜRKİYE, ÜLKELER VE GRUPLAR

TÜRKİYE BİLİMSEL YAYIN GÖSTERGELERİ (II) 1981-2007 TÜRKİYE, ÜLKELER VE GRUPLAR 3.2.Etki De erine Göre ABD 1981-2007 döneminde üretti i 6.634.586 adet yay na ald 137.391.957 at f say s ile 20,71 lik etki de erine sahip olup 14,17 lik DÜNYA ortalama etki de erinden yakla k % 50 daha

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 22 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Ekim de tüketici güveni arttı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Güven Endeksi Ekim ayında bir önceki aya

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 22 Ocak Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Merkez bankalarının ayrışması devam edecek Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi bu sabah saatlerinde Davos ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomi

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r.

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) 1/11/85 YAT Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak,

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI İÇİNDEKİLER. 1- Konya Perakende Güven Endeksi (KOPE) 2 Konya Hizmet Sektörü Güven Endeksi (KOHİZ)

KONYA TİCARET ODASI İÇİNDEKİLER. 1- Konya Perakende Güven Endeksi (KOPE) 2 Konya Hizmet Sektörü Güven Endeksi (KOHİZ) Eylül 2014 KONYA TİCARET ODASI İÇİNDEKİLER 1- Konya Perakende Güven Endeksi (KOPE) 2 Konya Hizmet Sektörü Güven Endeksi (KOHİZ) 3 Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi (KOİN) 4 - Konya İstihdam İzleme Bülteni

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Mart 2015 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2015 ŞUBAT İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME İlk İki Ayda 2,7 Milyar Dolarlık

Detaylı

Asgari Ücret Denklemi

Asgari Ücret Denklemi Asgari Ücret Denklemi Av. Mesut Ulusoy MESS Hukuk Müflaviri ve Dr. Aykut Engin MESS E itim Müdürü flçilere normal bir çal flma günü karfl l olarak ödenen ve iflçinin g da, konut, giyim, sa l k, ulafl m

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı