SERMAYE PĠYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE PĠYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK"

Transkript

1 SERMAYE PĠYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAME FORMATIDIR

2 Hedef Mali Yatırımlar Holding Anonim ġirketi nden 1 Ortaklığımızın çıkarılmıģ sermayesinin TL den TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek TL nominal değerli payların halka arzına iliģkin izahnamedir. Söz konusu paylar, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) nun 4 üncü maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 05/08/2011 tarih ve 76/741 sayı ile kayda alınmıģtır. Ancak kayda alınma ortaklığımızın ve paylarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez. SPKn uyarınca, izahname ve eklerinde yer alan bilgilerin gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmasından ihraççılar sorumludur. Ancak, kendilerinden beklenen özeni göstermeyen aracı kuruluģlara da zararın ihraççılara tazmin ettirilemeyen kısmı için müracaat edilebilir. Bağımsız denetim kuruluģları ise, denetledikleri finansal tablo ve raporlara iliģkin olarak hazırladıkları raporlardaki yanlıģ ve yanıltıcı bilgi ve kanaatler nedeniyle doğabilecek zararlardan hukuken sorumludur. Ġzahname ve eklerinde yer alan bilgilerin gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmasından aģağıda unvanları belirtilen kuruluģlar ile bu kuruluģları temsile yetkili kiģiler sorumludur: Hedef Mali Yatırımlar Holding A.ġ. ve aracı kurum Galata Menkul Değerler A.ġ. izahnamenin tamamından, Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.ġ ve Denkar Bağımsız Denetim Yeminli Mali MüĢavirlik A.ġ ve tarihli finansal tablolara iliģkin bağımsız denetim raporlarından sorumludur. Yatırımcılara Uyarı: Bu izahname, düşünülmektedir, planlanmaktadır, hedeflenmektedir, tahmin edilmektedir, beklenmektedir gibi kelimelerle ifade edilen geleceğe yönelik açıklamalar içermektedir. Bu tür açıklamalar belirsizlik ve risk içermekte olup, sadece izahnamenin yayım tarihindeki öngörüleri ve beklentileri göstermektedir. Birçok faktör, Ortaklığımızın geleceğe yönelik açıklamalarının öngörülenden çok daha farklı sonuçlanmasına yol açabilecektir. I. BORSA GÖRÜġÜ: II. DĠĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜġ VE ONAYLAR: 1 ġirket in önceki ticaret ünvanı EVG Yatırım Ortaklığı A.ġ. olup, tarih ve 7/240 sayılı SPK Kararını takiben yatırım ortaklığı statüsünden dönüģümünü gerçekleģtirmiģtir. 2

3 ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA NO 1. ÖZET RĠSK FAKTÖRLERĠ ORTAKLIK HAKKINDA BĠLGĠLER SEÇĠLMĠġ FĠNANSAL BĠLGĠLER MEVCUT SERMAYE VE SERMAYE PĠYASASI ARAÇLARI HAKKINDA BĠLGĠLER YÖNETĠM VE ORGANĠZASYON YAPISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER GRUP HAKKINDA BĠLGĠLER ĠLĠġKĠLĠ TARAF VE ĠLĠġKĠLĠ TARAFLARLA YAPILAN ĠġLEMLER HAKKINDA BĠLGĠLER HALKA ARZA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER FĠNANSAL DURUM VE FAALĠYET SONUÇLARI ORTAKLIĞIN FON KAYNAKLARI GEÇMĠġ DÖNEM FĠNANSAL TABLO VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORLARI ORTAKLIĞIN PROFORMA FĠNANSAL BĠLGĠLERĠ KAR PAYI DAĞITIM ESASLARI KAR TAHMĠNLERĠ VE BEKLENTĠLERĠ PAYLAR ĠLE ĠLGĠLĠ VERGĠLENDĠRME ESASLARI UZMAN RAPORLARI VE ÜÇÜNCÜ KĠġĠLERDEN ALINAN BĠLGĠLER ĠNCELEMEYE AÇIK BELGELER ĠZAHNAMENĠN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KĠġĠLER EKLER

4 KISALTMA VE TANIMLAR ġirket/ortaklık: Hedef Mali Yatırımlar Holding A.ġ. SPK : Sermaye Piyasası Kurulu SPKn : Sermaye Piyasası Kanunu MKK : Merkezi Kayıt KuruluĢu ĠMKB : Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası KAP : Kamuyu Aydınlatma Platformu BSMV : Banka Sigorta Muameleleri Vergisi VOB : Vadeli ĠĢlem ve Opsiyon Borsası MKYO : Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı TTK : Türk Ticaret Kanunu VUK : Vergi Usul Kanunu USD : Amerikan Doları EUR : Avrupa Ortak Para Birimi AED : Dirham (BirleĢik Arap Emirlikleri) RON : Yeni Leu (Romanya) RUBLE : Ruble (Rusya) 4

5 1. ÖZET Bu bölüm izahnamenin özeti olup, sermaye piyasası araçlarına iliģkin yatırım kararları izahnamenin bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir. a) Hedef Mali Yatırımlar Holding A.ġ. hakkında genel bilgi: ġirket EVG Yatırım Ortaklığı A.ġ. ünvanıyla tarihinde SPK nın MKYO ya iliģkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konular ile iģtigal etmek üzere Ġstanbul da kurulmuģtur. ġirket hisseleri tarihinde halka arz edilmiģ ve ĠMKB de iģlem görmeye baģlamıģtır. ġirket TL sermaye ile kurulmuģ olup, kuruluģunda kayıtlı sermaye tavanı TL olarak belirlenmiģtir itibariyle kayıtlı sermaye tavanı TL ye, itibariyle çıkarılmıģ sermayesi TL ye artırılmıģtır. Yönetim Kurulu tarih ve 116 sayılı toplantısında, ġirket in yatırım alanlarını geniģletmek suretiyle likiditesini farklı alanlarda kullanabilmesine imkan sağlayarak; karlılık ve büyüme rasyolarını arttırmak, sermaye piyasalarına ve ortaklarına katma değer yaratmak amacıyla menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünden çıkılmasına karar vermiģtir. SPK nın tarih ve 7/240 sayılı kararı ile ġirket esas sözleģmesinin menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünden çıkacak Ģekilde değiģtirilmesine izin verilmiģtir. ġirket in, tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında esas sözleģme tadilleri onaylanmıģtır. Konu ile ilgili olarak imtiyazlı paylar genel kurul toplantısı da yapılmıģtır. Söz konusu esas sözleģme değiģiklikleri tarihinde tescil edilerek, tarihli TTSG de ilan edilmiģtir. ġirket in faaliyet değiģikliği nedeniyle tarih ve P.Ġ.25/776 sayılı Portföy ĠĢletmeciliği Yetki Belgesi SPK ya iade edilerek tarihinde iptal edilmiģtir. ĠMKB, tarihinde; ġirket in paylarının tarihinden itibaren Kurumsal Ürünler Pazarı ndan çıkarılarak II. Ulusal Pazar da iģlem görmeye baģlayacağını ve EVG Yatırım Ortaklığı A.ġ. olan ünvanının Hedef Mali Yatırımlar Holding A.ġ. olarak değiģtiğini kamuya duyurmuģtur. ġirket payları tarihinden itibaren II. Ulusal Pazar da iģlem görmeye baģlamıģtır. ĠMKB, ünvan değiģikliği nedeniyle Ģirketin EVNYO olan ĠMKB de iģlem görme kodununun tarihinden itibaren HDHOL olarak değiģeceğini aynı tarihte kamuya duyurmuģtur. ġirket, tarihinden itibaren ĠMKB de HDHOL olarak iģlem görmeye baģlamıģtır. 5

6 Bu çerçevede, ġirket in amaç ve konusu, her türlü taģınır ve taģınmazlara yatırım yapmak ve iģletmek, ticari, sınai ve mali finansal yatırım giriģimlerinde bulunmak olarak belirlenmiģtir. ġirket in faaliyet konusu değiģikliği ile ilgili prosedür tamamlanmıģ olup, yeni yatırım kararları için fizibilite çalıģmaları yapılarak, yatırım için ihtiyaç duyulacak finansman miktarları, piyasa Ģartları, sağlanacak katma değer gibi ayrıntılı piyasa araģtırmalarına giriģilecek olup, hammadde, enerji, iģgücü, pazara yakınlık, tabii Ģartlar, ulaģım imkanları, geliģme potansiyeli ve daha birçok faktör dikkate alınarak en rasyonel yatırımların gerçekleģtirilmesine çalıģılacaktır. ġirketimiz tarafından, maksimum değeri yaratmak amacıyla, teknoloji transferinin hızlı ve ucuz bir Ģekilde gerçekleģtirilebildiği ayrıca yatırılan sermayenin geri dönüģ hızı en yüksek olan sektörler belirlenmiģtir. Bu kapsamda tarım, hayvancılık, iģlenmiģ gıda, yenilenebilir enerji ve geri dönüģüm sektörlerine öncelik verilecektir. Ayrıca üretimde kullanılacak teknik ve teknelojiler ile alternatif üretim teknikleri ve her tekniğe göre ortaya çıkacak ham ve yardımcı madde ihtiyaçları, bunların gerektirdiği makina ve teçhizat ile bunlara ait girdi-çıktı analizleri, yerleģme planı, inģaat ve montaj iģlerinin nasıl yapılacağı, tedarik kaynakları, istihdam edilecek personelin miktar ve özellikleri gibi hususlar değerlendirilerek proje haline getirilecek ve uygulamaya geçilecektir. Son durumda çalıģmalara devam edilmekte ve fiili faaliyet konusu netleģmemiģ durumdadır. b) Risk faktörleri: Mevcut durum itibariyle ġirket in belirli bir faaliyet konusu bulunmamaktadır. ġirket in iģbu izahnamede yer alan geçmiģ dönem finansal tabloları yatırım ortaklığı statüsündeki faaliyetini yansıtmakta olup, söz konusu veriler Ģirketin gelecek performansı için baz oluģturmamaktadır. 1. Ortaklığa ve Ġçinde Bulunacağı Sektöre ĠliĢkin Riskler: Yatırım yapılacak alanlara bağlı olarak teknoloji, yatırım planlaması, modernizasyon gibi teknik riskler ve risk sermayesi, kredi temini gibi finansal riskler bulunmaktadır. ġirket in faaliyet göstermeyi planladığı sektörlerde yeni olması ve planlanan yatırımların reel sektör yatırımları olması sebebiyle projelerin oluģturulması zaman alabilecektir. Dolayısıyla elde etmeyi düģündüğü gelirler ve yatırımlara iliģkin geri dönüģüm zamana yayılabileceği gibi yapılan yatırımların zararla sonuçlanması da muhtemeldir. ġirket in yatırım ortaklığı statüsünden çıkması ve bununla bağlantılı olarak yapılması planlanan yatırımlar, ġirket faaliyetlerine iliģkin geleceğe yönelik tahminler, beklentiler, hedefler ve düģünceler ġirket öngörülerini göstermekte olup ekonomik, finansal, yasal düzenlemeler veya baģka faktörler nedeniyle bu öngörülerin çok daha farklı sonuçlanabilmesi mümkündür. ġirket menkul kıymet yatırım ortaklığı olarak faaliyetini sürdürdüğü dönemde portföy iģletmeciliği ile iģtigal ettiği için portföyünde yer alan menkul kıymetlerin ĠMKB de değerinin düģmesine yönelik riskler taģımaktaydı. Yatırım ortaklığı statüsünden çıkılması ile birlikte 6

7 SPK nın yatırım ortaklıkları tebliğinde yer alan sınırlamalara tabi olmaktan çıkmıģtır. ġirket in artık bu sınırlamalara tabi olmaması ġirket e yatırım alanlarını geniģletmesi konusunda imkan tanımaktadır. Ancak, yatırım ortaklıkları tebliğinde yer alan yapılabilecek faaliyetlere, borçlanma oranlarına ve yatırımlara yönelik ġirket in herhangi bir sınırlamaya tabii olmaması aynı Ģekilde riskleri artıran bir faktördür. 1.1 Sektörel Riskler: Sektörel riskler olarak; ĠĢtirak edilmesi planlanan sektörlerde üretim teknolojilerini yakından takip etme ve modernizasyon yapma gerekliliği, Rekabet edilen ülke ve pazarlarda ülkemize göre çok daha düģük maliyetlerle enerji, iģçilik ve hammadde sağlanabilmesinin olumsuz etkileri, Diğer ülke mevzuatları kapsamında rakip firmalara sağlanan teģvik ve sübvansiyonlar, Genel ekonomik Ģartlarda oluģabilecek bozulma, Dünya Ticaret Örgütü kararları gereği ülkeler arası kota uygulamasının Ģirketlerin pazar paylarına etkisi nedeniyle gerçekleģebilecek düģüģler, belirlenebilir. 1.2 Ortaklığa ĠliĢkin Riskler: Ortaklığa iliģkin riskler olarak; Ortaklığın yönetim kurulu üyelerini aday göstermede imtiyaz tanıyan hisseleri bulunduğundan diğer pay sahiplerinin aday gösterememesi, ġirket in olası iģtiraklerinin yaģanması muhtemel ödeme güçlükleri nedeniyle nakit akıģının olumsuz etkilenmesi, ġirket in olası iģtiraklerinin yurtiçi ve yurtdıģı pazarlarda yaģanabilecek daralmalar sonucu ġirket in satıģ ve karlılığını azaltması, ġirket in belirleyeceği faaliyet alanı ile ilgili olarak alacağı lisans ve izinleri alamaması, Ortaklığın tabi olacağı yasal mevzuatta oluģabilecek değiģikliklerin ġirket in operasyonel sonuçlarını etkilemesi, ġirket in iģtirak etmeyi planladığı tarım, hayvancılık ve gıda sektörlerinde meydana gelebilecek iklimsel riskler, ġirket in menkul kıymetler portföyünün piyasa koģullarına bağlı olarak, değerinin artması ya da azalması, belirlenebilir. 2. Ġhraç Edilen Paylara ĠliĢkin Riskler: i) Ġhraç Edilen Payların Kar Payı Gelirine ĠliĢkin Riskler: Ortaklığın temettü ödemek için dağıtılabilir yeterli karı olmayabilir veya yeterli karı oluģmasına rağmen genel kurul kararı ile kar dağıtılmamasına karar verilebilir. Kar dağıtımı yapılırken, TTK ve SPKn'nun ilgili hükümlerine uygun davranılır. 7

8 ii) Ġhraç Edilen Payların Sermaye Kazancına iliģkin Riskler: ġirket payları halka arz öncesinde aktif olarak ĠMKB de iģlem görmektedir. ġirket in finansal performansının beklentilerin altında oluģması veya piyasa koģullarının olumsuzluğu durumunda ġirket paylarının fiyatı düģebilir. Ġhraç edilen ortaklık payları temettü ve sermaye artırım politikalarından etkilenebilir. Bunlara ek olarak pay sahipleri ġirket'in kar ve zararına ortak olmaktadır. Pay sahibi ġirket'in tasfiye edilmesi sonucunda bakiye kalması halinde, söz konusu tasfiye bakiyesine payı oranında iģtirak eder. Ortaklığın tasfiyesi halinde ancak diğer tüm alacaklılara gerekli ödemeler yapıldıktan sonra pay sahiplerine bir ödeme yapılabilir. c) Ortaklığın yönetim ve denetim Kurulu üyeleri, üst yöneticileri ile bağımsız denetim kuruluģu hakkında temel bilgiler: 05 Nisan 2011 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında ġirket in yönetim kurulu üyeleri ve denetçisi üç yıl için görev yapmak üzere seçilmiģlerdir. Fakat Namık Kemal Gökalp'in ġirketimiz sermayesinde sahip bulunduğu imtiyazlı A grubu adet halka kapalı, adet B grubu halka açık paylarını Levent Erdoğan'a devri neticesinde, yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere yönetim kurulu üyelerinin tamamı tarihinde değiģmiģtir. Zekeriya Mete ve Mehmet Erdem esas sözleģmenin 8. maddesine göre bağımsız üye olarak seçilmiģtirler. Adı Soyadı Görevi Adresi Mesleği Burhaniye Mah. Karadeniz Cad. Levent No:26/4 ERDOĞAN Üsküdar/Ġstanbul ĠĢletme Suphi Bülent ERDOĞAN Derya CEBECĠ Davut FURUNCUOĞLU Yönetim Kurulu BaĢkanı Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Burhaniye Mah. Karadeniz Cad. No:26/4 Üsküdar/Ġstanbul ĠĢletme Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Yönetim Kurulu BaĢkanı Yönetim Kurulu Üyesi Burhaniye Mah. Karadeniz Cad. No:26/4 Üsküdar/Ġstanbul Finans Üye Burhaniye Mah. Karadeniz Cad. No:26/4 Üsküdar/Ġstanbul Ġktisat Üye Zekeriya METE Yönetim Kurulu Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Burhaniye Mah. Karadeniz Cad. No:26/4 Üsküdar/Ġstanbul ĠĢletme Üye 8

9 Mehmet ERDEM Cihangir YERSEL Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi Denetçi Burhaniye Mah. Karadeniz Cad. No:26/4 Üsküdar/Ġstanbul ĠĢletme Üye Burhaniye Mah. Karadeniz Cad. No:26/4 Üsküdar/Ġstanbul Kamu Yönetimi Denetçi Denetimden sorumlu komite üyeleri tarihinde tamamen değiģmiģ ve Zekeriya Mete ile Mehmet Erdem üye olarak atanmıģtır. Ortaklığın yönetiminde söz sahibi olan yöneticiler Yönetim Kurulu BaĢkanı Levent Erdoğan, Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili Suphi Bülent Erdoğan dır. Son üç yıllık döneme iliģkin solo finansal tabloların bağımsız denetimini gerçekleģtiren bağımsız denetim firmaları aģağıdaki gibidir. Söz konusu bağımsız denetim raporlarına ġirket in ve adreslerinden ulaģılabilir. Hesap Dönemi Bağımsız Denetim Firması Sorumlu Ortak BaĢdenetçi GörüĢ Denkar Bağımsız Denetim A.Cihat ve Y.M.M. A.ġ. KumuĢoğlu Olumlu Denkar Bağımsız Denetim A.Cihat ve Y.M.M. A.ġ. KumuĢoğlu Olumlu Arkan Ergin Uluslararası Bağ. Den. ve SMMM A.ġ. Eray Yanbol Olumlu d) Ġhraca iliģkin özet veriler ve tahmini halka arz takvimi: Ortaklığın tarihinde yapılan 137 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında, ġirket in TL kayıtlı sermaye tavanı içerisindeki TL olan çıkarılmıģ sermayesinin tamamı nakit karģılığı olmak üzere TL artırılarak TL ye yükseltilmesine karar verilmiģtir. Nakit olarak artırılan TL lik sermayeyi temsil edecek payların, TL lik kısmı A grubu nama yazılı olarak ve TL lik kısmı ise B grubu hamiline yazılı hisse olarak çıkarılacaktır. Ortaklarımızın nakit olarak artırılan TL lik sermayeyi temsil eden paylarına iliģkin yeni pay alma haklarının payların nominal değeri üzerinden (1 pay = 1 TL) 60 gün süreyle kullandırılmasına, A grubu mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları karģılığında yeni çıkarılan A grubu payların, B grubu mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları karģılığında yeni çıkarılan B grubu paylardan verilmesine karar verilmiģtir. 9

10 Yeni pay alma haklarının kullanım süresi 60 gündür. Bu sürenin baģlangıç ve bitiģ tarihi ilan edilecek sirkülerde belirtilecektir. Yeni pay alma hakkı kullanım süresi, bitiģ tarihinin resmi tatile rastlaması halinde, izleyen iģgünü akģamı sona erecektir. Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan paylar Galata Menkul Değerler A.ġ. ile imzalanan aracılık sözleģmesi çerçevesinde en iyi gayret aracılığı ile nominal değerin altında olmamak üzere ĠMKB de oluģacak fiyat üzerinden satılacaktır. Borsada satıģ süresi 5 iģ günüdür. e) SeçilmiĢ finansal bilgiler, finansal tablolara iliģkin özet veriler ve bunlara iliģkin önemli değiģiklikler ile sermaye yapısı ve borçluluk durumu: ġirket, son üç yıl ve ara dönem itibariyle menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünde olup, aģağıda verilen bilgiler menkul kıymet yatırım ortaklığı faaliyetlerine iliģkin detayları içermektedir. AĢağıda yer alan seçilmiģ finansal bilgiler Ortaklığın kamuya duyurulan finansal tablolarından alınmıģtır. ġirket in statü değiģikliği sonrasında raporlanan faaliyet sonucu bulunmamaktadır. SeçilmiĢ finansal veriler aģağıdaki tabloda verilmektedir; Bilanço (TL) Bağımsız Denetimden GeçmemiĢ Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Dönen Varlıklar Duran Varlıklar , TOPLAM VARLIKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 241, Özkaynaklar TOPLAM KAYNAKLAR ġirket, mevcut faaliyetlerinin finansmanında %95 kendi kaynaklarını kullanarak borçlanma maliyetleri nedeniyle ortakların kar paylarının azalmasına yol açacak yapılanmalardan uzak durmayı tercih etmiģtir. ġirket in 2010 yılı toplam varlıklarındaki değiģim yıl içinde yapılan TL tutarındaki nakit sermaye artıģından kaynaklanmaktadır. 10

11 ġirket in kısa vadeli yükümlülükleri menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünde, portföy iģletmeciliği faaliyeti kapsamında gerçekleģtirdiği menkul kıymet alım satım iģlemlerinin takasından kaynaklanmaktadır. Söz konusu hesap kalemi, portföy hareketleri ve piyasalarda meydana gelen dalgalanmalar nedeniyle değiģiklik göstermektedir. Gelir Tablosu (TL) Bağımsız Denetimden GeçmemiĢ Bağımsız Denetimden GeçmemiĢ Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Bağımsız Denetimden GeçmiĢ SatıĢ Gelirleri SatıĢların Maaliyeti (-) BRÜT KAR Pazarlama SatıĢ ve Dağıtım Giderleri (-) Genel Yönetim Giderleri (-) Diğer Faaliyet Gelirleri Diğer Faaliyet Giderleri (-) FAALĠYET KARI/ZARARI DÖNEM KARI/ZARARI Hisse BaĢına (Kayıp)/Kazanç -0,04 0,04-0,05 0,38-0,53 ġirket in tarihli finansal tablolarında, finansal gelir/(gider) rakamları satıģ gelirleri içerisinde gösterilerek yeni bir sınıflandırmaya gidilmiģtir. ġirket in ve tarihli bağımsız denetimden geçmemiģ finansal tablolarında bu sınıflandırma yapılmadığından, karģılaģtırılabilirlik açısından bu dönem rakamları yukarıda tabloda kamuyu aydınlatma açısından paralel Ģekilde sınıflandırılmıģtır. Bu nedenle KAP ta yayınlanan tablolardan bu hususla sınırlı olmak üzere farklıdır tarihli finansal tablolarda da aynı durum mevcuttur. ġirket 2008 yılında ülkemiz ve dünyada yaģanan global krizin etkisiyle bin TL zarar ederken 2009 yılında 954 bin TL kar elde etmiģtir yılında imtiyazlı payların devri 11

12 nedeniyle, personel değiģikliğine gidilmiģ, ayrılan personele ödenen kıdem tazminatları, yeni alınan personele iliģkin maliyetler ve diğer genel yönetim giderlerindeki artıģ portföy verimini olumsuz etkilemiģ ve 242 bin TL zararla sonuçlanmıģtır yılında genel yönetim giderlerinin portföy getirisini olumsuz etkilemesi, 2011 ilk çeyreğinde ise ĠMKB deki genel düģüģ faaliyetlerin zararla sonuçlanmasına neden olmuģtur yılı ilk çeyreğinden hemen sonra Serdar Ceylan portföy yöneticisi olarak atanmıģ ve iģlem hacmi artıģı nedeniyle Pazarlama SatıĢ ve Dağıtım Giderlerinin yükselmesine neden olmuģtur. Finansal tablolara ġirket in ve adreslerinden ulaģılabilir. Hedef Mali Yatırımlar Holding A.ġ. nin tarihi itibariyle finansman yapısı ve borçluluk durumu aģağıdaki gibidir; Bağımsız Finansman Yapısı ve Borçluluk Durumu Denetimden GeçmemiĢ Tutar (TL) Kısa vadeli yükümlülükler - Garantili - Teminatlı - Garantisiz/Teminatsız (Satıcılar ve vergiler yasal yükümlülükler) Uzun vadeli yükümlülükler (Uzun vadeli - borçların kısa vadeli kısımları hariç) Garantili - Teminatlı - Garantisiz/Teminatsız (Kıdem tazminatı karģılığı) Özkaynaklar ÖdenmiĢ/çıkarılmıĢ sermaye Hisse Senedi Ġhraç Primleri Yasal yedekler Diğer yedekler TOPLAM Net Borçluluk Durumu Tutar (TL) A. Nakit B. Nakit Benzerleri C. Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar D. Likidite (A+B+C) E. Kısa Vadeli Finansal Alacaklar - F. Kısa Vadeli Banka Kredileri - G. Uzun Vadeli Banka Kredilerinin Kısa Vadeli - Kısmı H. Diğer Finansal Borçlar I. Kısa Vadeli Finansal Borçlar (F+G+H) J. Kısa Vadeli Net Finansal Borçluluk (I-E-D)

13 K. Uzun Vadeli Banka Kredileri - L. Tahviller - M. Diğer Uzun Vadeli Krediler N. Uzun Vadeli Finansal Borçluluk (K+L+M) O. Net Finansal Borçluluk (J+N) f) Ġhracın gerekçesi ve halka arzdan elde edilecek net nakit giriģinin kullanım yerleri: ġirket in faaliyet konusu değiģikliği ile birlikte giriģimde bulunacağı reel sektör yatırımlarında geri dönüģüm sürecinin uzunluğu, iģtirak edilecek veya yeni kurulacak Ģirketlerin finansmanında mevcut sermayenin yetersiz kalabileceği ihtimalini güçlendirmektedir. Mevcut piyasa koģullarında rekabet edebilen, geliģme potansiyeli yüksek uzun ömürlü Ģirketlerin güçlü bir sermaye yapısına sahip olması gerekmektedir. Ġhraç edilen paylar karģılığında maliyetler düģüldükten sonra TL nakit giriģi tahmin edilmektedir. Nakit giriģleri, ġirket in yatırım ortaklığı statüsünden çıkması ile birlikte faaliyet göstermeyi planladığı sektörlerde yapılacak yatırımları gerçekleģtirebilmek ve sürekliliği sağlamak amacıyla kullanılacaktır. Yatırım yapılması amaçlanan sektörler, tarım, hayvancılık, iģlenmiģ gıda, yenilenebilir enerji ve geri dönüģüm sektörleri olarak belirlenmiģtir. Son durum itibariyle çalıģmalara devam edilmekte olup, fiili faaliyet konusu netleģmemiģ durumdadır. g) Finansal durum ve faaliyet sonuçları hakkında bilgiler: ġirket, son üç yıl ve ara dönem itibariyle menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünde olup, aģağıda verilen bilgiler menkul kıymet yatırım ortaklığı faaliyetlerine iliģkin detayları içermektedir. ġirket in toplam varlıkları 2008 yılında bin TL iken 2009 yılında %33 artıģla bin TL ye yükselniģtir yılında ise toplam varlıklar bin TL tutarındaki sermaye arttırımı nedeniyle bin TL ye ulaģmıģtır yılında borç karģılıklarında görünen TL Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen BSMV incelemesi neticesinde tahakkuk eden vergi ve vergi ziyaı karģılığıdır. Ortaklığın 2011 yılının ilk üç aylık döneminde pazarlama, satıģ ve dağıtım giderlerinde meydana gelen artıģ, 2010 yılı aynı dönemine göre iģlem hacmindeki artıģtan ve 2010 yılı ilk çeyreğinde VOB iģlemi yapılmamasından kaynaklanmaktadır. ġirket menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünde, portföy iģletmeciliği faaliyetlerini müģterisi olduğu Galata Menkul Değerler A.ġ. den kiraladığı ofiste gerçekleģtirmekteydi. Aracı kurum bünyesinde olması nedeniyle ihtiyacı olan altyapı, teçhizat ve diğer imkanlar genel yönetim giderlerinin asgari seviyede kalmasına düģük maliyetle faaliyette bulunmasına imkan sağlamıģtır. ġirket statü değiģtirme kararı sonrasında yeni faaliyetlerini sürdürebileceği bir ofise taģınmıģ ve bu ofise yapılan altyapı makine teçhizat vs. yatırım ve masraflar 2011yılının ilk çeyreğinde genel yönetim giderlerinin yükselmesinde etkili olmuģtur. 13

14 Ortaklığın statü değiģikliği ile birlikte henüz yeni olduğu bir sektörde faaliyet göstermeyi planlaması; geçmiģ dönemlerde elde ettiği karlılık rasyolarını yakalayamaması ve ileriye dönük kar ve performans tahminlerinin belirsizliği risklerini taģımaktadır. h) Personel hakkında bilgi: Ortaklıkta itibariyle üst ve orta düzey yönetici 3 ve 1 idari personel görev yapmaktadır. Ortaklığın Ģubesi bulunmadığından söz konusu personelin tamamı Ġstanbul da bulunan merkez ofiste görevlidir. i) Ortaklık yapısı ve iliģkili taraf iģlemleri hakkında bilgiler: Ortağın Ticaret Ünvanı / Adı Soyadı Namık Kemal GÖKALP Namık Kemal GÖKALP Levent ERDOĞAN Levent ERDOĞAN Diğer (Halka Açık) Halka Açıklık A B A B B Genel Kurul Tarihi Sermaye Payı (TL) Pay Oranı (%) Sermaye Payı (TL) Pay Oranı (%) TOPLAM ġirketimiz ana hissedarı Namık Kemal Gökalp'in ġirketimiz sermayesinde sahip bulunduğu imtiyazlı A grubu adet halka kapalı payın TL bedel ile, adet B grubu halka açık payın ise TL bedel ile Levent Erdoğan'a devrine iliģkin olarak tarihinde taraflar arasında hisse devir sözleģmesi imzalanmıģ ve söz konusu hisse devir sözleģmesi uyarınca tarihinde hisse devirleri gerçekleģtirilmiģtir. ĠliĢkili taraf ve iliģkili taraflarla yapılan ĠĢlemler hakkında bilgiler: Ortaklığın mali tablolarında yer alan faaliyet sonuçları ġirket in menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünde, portföy iģletmeciliği faaliyeti kapsamında gerçekleģtirdiği menkul kıymet alım satım iģlemlerinden kaynaklanmaktadır. ġirket in statü değiģikliği sonrasında raporlanan faaliyet sonucu bulunmamaktadır. 14

15 Ortaklığın iliģkili taraf iģlemleri önceki ünvanı EVG Yatırım Ortaklığı A.ġ. nin MKYO faaliyetleri çerçevesinde menkul kıymet iģlemlerini kurucu ortağı Evgin Menkul Değerler Ticaret A.ġ. aracılığı ile gerçekleģtirmesinden kaynaklanmaktadır. Ortaklığın iliģkili taraflarla yapılan iģ ve iģlemleri, bu izahnamede yer verilen , , ve tarihli finansal tablo dipnotlarında açıklanmaktadır. Ġlgili finansal tablolara ve adreslerinden ulaģılabilir Ġtibariyle iliģkili taraflar ile yapılan iģlemler: ġirket ortaklarından Namık Kemal Gökalp in %99.92 ortağı ve Yönetim Kurulu BaĢkanı olduğu Hedef Finansal Hizmetler A.ġ. ile tarihinde kira sözleģmesi imzalanmıģtır. SözleĢme gereği Ortaklık alt kiracısı Hedef Finansal Hizmetler A.ġ. den aylık 500 TL + KDV kira bedeli tahsil edecektir Ġtibariyle iliģkili taraflar ile yapılan iģlemler aģağıdaki gibidir: (TL) Evgin Menkul Değerler Ticaret A.ġ. ye Ödenen Hisse Alım ve VOB ĠĢlem Komisyon Gideri (1) Evgin Menkul Değerler Ticaret A.ġ. ye Ödenen Kira Gideri (1) Toplam (1) ġirket in TL önceki ödenmiģ sermayesi içinde Borsa'da iģlem görmeyen TL'lik A Grubu yönetim kurulu seçiminde imtiyaza sahip hisse senetleri Evgin Menkul Değerler Ticaret A.ġ. tarafından tarihinde Namık Kemal Gökalp'e devredilmiģtir. Bundan dolayı ġirket in iliģkili firması Evgin Menkul Değerler Ticaret A.ġ. ile olan iliģkisi kesilmiģ olup yukarıdaki tabloda yer alan tutarlar 2010 yılının ilk üç aylık dönemini kapsamaktadır. ġirket hisse senedi ve VOB alım satım iģlemlerini iliģkili firması olan Evgin Menkul Değerler Ticaret A.ġ. ile gerçekleģtirmekte iken hisse devrinden sonra Galata Menkul Değerler A.ġ. aracılığıyla gerçekleģtirmekte olup, hisse senedi için %0,06 ve VOB için %0,025 oranında komisyonunu iģlem bazında ödemektedir itibariyle iliģkili taraflar ile yapılan iģlemler aģağıdaki gibidir: (TL) Evgin Menkul Değerler Ticaret A.ġ. ye Ödenen Hisse Alım ve VOB ĠĢlem Komisyon Gideri Evgin Menkul Değerler Ticaret A.ġ. ye Ödenen Kira Gideri

16 Toplam ġirket hisse senedi ve VOB alım satım iģlemlerini ortağı olan aracı kurum Evgin Menkul Değerler Ticaret A.ġ. aracılığıyla gerçekleģtirmekte olup, hisse senedi için %0,04 ve VOB için %0,02 oranında komisyonunu iģlem bazında ödemektedir itibariyle iliģkili taraflar ile yapılan iģlemler ise aģağıdaki gibidir: (TL) Evgin Yatırım Menkul Değerler Tic. A.ġ. ye Ödenen Hisse Alım ve VOB ĠĢlem Komisyon Gideri Evgin Yatırım Menkul Değerler Tic. A.ġ. ye Ödenen Kira Gideri Evgin Yatırım Menkul Değerler Tic. A.ġ. ye Ödenen Kar Payı Toplam ġirket hisse senedi ve VOB alım satım iģlemlerini ortağı olan aracı kurum Evgin Yatırım Menkul Değerler Ticaret A.ġ. aracılığıyla gerçekleģtirmekte olup, hisse senedi için %0,04 ve VOB için %0,02 oranında komisyonunu iģlem bazında ödemektedir. j) Ġhraca ve Borsada iģlem görmeye iliģkin bilgiler (satıģ ve dağıtım esasları, mevcut paylarını satan ortaklar, ihraç maliyeti vb.): Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan paylar Borsa'da SatıĢ yöntemiyle satılacaktır. Bu sermaye artırımında pay almak sureti ile ortak olmak isteyen tasarruf sahiplerinin satıģ süresi içinde ĠMKB'de iģlem yapmaya yetkili aracı kurumlardan oluģan borsa üyelerinden birine baģvurmaları gerekmektedir. ĠĢlem yapmaya yetkili üye listesine adresinden ulaģılabilir. Talep edilecek pay miktarı 1 TL nominal değerli paylar ve katları Ģeklinde olacaktır. Bu sermaye artırımında pay almak sureti ile ortak olan tasarruf sahipleri pay bedellerini iģlem yaptıkları ĠMKB üyesi aracı kuruma yatıracaklardır. Halka arzda herhangi bir yüklenim bulunmamaktadır. Galata Menkul Değerler A.ġ. satıģa En Ġyi Gayret Aracılığı ile aracılık edecektir. Halka arzdan pay alan ortaklarımızın söz konusu payları SPK Mevzuatı çerçevesinde MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir. Tahmini Halka Arz Maliyeti (TL) ,00 -SPK Kurul Kayıt Ücreti ,00 -ĠMKB Kota Alma Bedeli 5.000,00 -Aracılık Komisyonu 1.000,00 -Ticaret Sicil Harcı, noter vs. masraflar 9.000,00 SatıĢa sunulan payların nominal değeri ,00 Pay BaĢına düģen birim maliyet 0,005 16

SERMAYE PİYASASI KURULU GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

SERMAYE PİYASASI KURULU GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ SERMAYE PİYASASI KURULU GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN İZAHNAME EKİM 2011 Güler Yatırım Holding Anonim Şirketi nden Ortaklığımızın ödenmiş sermayesinin

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU

SERMAYE PĠYASASI KURULU SERMAYE PĠYASASI KURULU MAKĠNA TAKIM ENDÜSTRĠSĠ A.ġ. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAME FORMATIDIR Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu Seri:I, No:40 Tebliği nin 17. maddesi

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU

SERMAYE PĠYASASI KURULU SERMAYE PĠYASASI KURULU HES HACILAR ELEKTRĠK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAME KASIM 2010 HES HACILAR ELEKTRĠK SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ NDEN ORTAKLIĞIMIZIN ÇIKARILMIġ

Detaylı

Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi nden

Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi nden Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmıģ sermayesinin 176.100.000.-TL den 224.000.000- TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 47.900.000.-TL ve mevcut ortakların

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME FORMATIDIR 2012 Galata Yatırım Anonim Şirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 6.000.000.- den 8.500.000.- ye artırılması

Detaylı

Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir.

Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Söz konusu tahvillerin halka arzı, Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU. BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAMEDĠR

SERMAYE PĠYASASI KURULU. BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAMEDĠR SERMAYE PĠYASASI KURULU BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAMEDĠR MAYIS 2012 1 Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmıģ

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2012-31.12.2012 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 1.000.000.000 TL nominal değerli banka bonosunun halka arz yoluyla satıģına iliģkin duyurudur. Halka arz edilecek 1.000.000.000 TL nominal değerli

Detaylı

Boyner Büyük Mağazacılık Anonim ġirketi'nden

Boyner Büyük Mağazacılık Anonim ġirketi'nden Boyner Büyük Mağazacılık Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın kayda alınmıģ olan toplam 100.000.000 TL nominal değerli borçlanma aracının halka arz edilecek 50.000.000 TL nominal değerli tahvillerinin satıģına

Detaylı

[BU SAYFA KASITLI OLARAK BO BIRAKILMITIR]

[BU SAYFA KASITLI OLARAK BO BIRAKILMITIR] [BU SAYFA KASITLI OLARAK BO BIRAKILMITIR] DO & CO Restaurants and Catering Aktiengesellschaft tan Ortaklığımızın çıkarılmıģ sermayesinin 15.590.400.-Avro dan 19.488.000.-Avro ya artırılması nedeniyle ihraç

Detaylı

BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013

BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013 BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013 SERMAYE PĠYASASI KURULU NUN SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞĠNE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġTIR. Sayfa No: 1

Detaylı

Şirketin unvanı Latek Holding Anonim Şirketi olup, ana sözleşmede kısaca Şirket olarak anılacaktır.

Şirketin unvanı Latek Holding Anonim Şirketi olup, ana sözleşmede kısaca Şirket olarak anılacaktır. LATEK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1- Kuruluş Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat

Detaylı

FİNANSBANK A.Ş. EUROPEAN EQUITY B TİPİ YABANCI MENKUL KIYMETLER FONU İÇTÜZÜĞÜ

FİNANSBANK A.Ş. EUROPEAN EQUITY B TİPİ YABANCI MENKUL KIYMETLER FONU İÇTÜZÜĞÜ İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANSBANK A.Ş. EUROPEAN EQUITY B TİPİ YABANCI MENKUL KIYMETLER FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.Ş. European Equity B Tipi Yabanci Menkul Kiymetler Fonu içtüzüğünün tamamı Sermaye

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2014-30.06.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy Arnavutköy

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2014-30.09.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy Arnavutköy

Detaylı

FĠNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. SERBEST YATIRIM FONU ĠÇTÜZÜĞÜ

FĠNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. SERBEST YATIRIM FONU ĠÇTÜZÜĞÜ FĠNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. SERBEST YATIRIM FONU ĠÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUġ AMACI: 1.1 Finans Yatırım Menkul Değerler A.ġ tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

T.C. ZĠRAAT BANKASI A.ġ. A TĠPĠ DEĞĠġKEN BAġAK FONU ĠÇTÜZÜĞÜ

T.C. ZĠRAAT BANKASI A.ġ. A TĠPĠ DEĞĠġKEN BAġAK FONU ĠÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUġ AMACI: T.C. ZĠRAAT BANKASI A.ġ. A TĠPĠ DEĞĠġKEN BAġAK FONU ĠÇTÜZÜĞÜ 1.1 T.C Ziraat Bankası A.ġ. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak

Detaylı

ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi'nden

ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi'nden ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın kayda alınmıģ olan 200.000.000 toplam TL nominal değerli finansman bonosu ve/veya tahvillerinin halka arz edilecek 50.000.000 TL nominal değerli

Detaylı

Boyner Büyük Mağazacılık Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 100.000.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir.

Boyner Büyük Mağazacılık Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 100.000.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Boyner Büyük Mağazacılık Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 100.000.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Söz konusu tahvillerin, Sermaye Piyasası Kanunu nun 4 üncü maddesi

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Amaç ve Konu MADDE 1 KuruluĢ MADDE 2 ġirketin unvanı MADDE 3 Amaç ve konu MADDE 4 ġirketin merkezi MADDE 5 ġirketin süresi

Detaylı

T.C.ZĠRAAT BANKASI A.ġ. A TĠPĠ KARMA FONU ĠÇTÜZÜĞÜ

T.C.ZĠRAAT BANKASI A.ġ. A TĠPĠ KARMA FONU ĠÇTÜZÜĞÜ MADDE 1-FONUN KURULUġ AMACI T.C.ZĠRAAT BANKASI A.ġ. A TĠPĠ KARMA FONU ĠÇTÜZÜĞÜ 1.1. T.C.Ziraat Bankası A.ġ. tarafından 3794 sıyılı kanunla değiģik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 37 ve 38 nci maddelerine

Detaylı

A.B.D. HAZĠNE BONOSU DOLAR B TĠPĠ BORSA YATIRIM FONU ĠÇTÜZÜĞÜ

A.B.D. HAZĠNE BONOSU DOLAR B TĠPĠ BORSA YATIRIM FONU ĠÇTÜZÜĞÜ A.B.D. HAZĠNE BONOSU DOLAR B TĠPĠ BORSA YATIRIM FONU ĠÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUġ AMACI: 1.1 FĠNANSBANK A.ġ tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak kurulan

Detaylı

İHLAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE ARTIRIMI VE HİSSE SENETLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME

İHLAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE ARTIRIMI VE HİSSE SENETLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME İHLAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE ARTIRIMI VE HİSSE SENETLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 1 İHLAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN 11.054.176,65 YTL'SI

Detaylı

HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME

HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME SERMAYE PİYASASI KURULU HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME MAYIS 2012 HES Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmış

Detaylı

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU HSBC Portföy

Detaylı

EGELĠ & CO. TARIM GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. OLAĞAN ORTAKLAR GENEL KURULU BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI

EGELĠ & CO. TARIM GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. OLAĞAN ORTAKLAR GENEL KURULU BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI EGELĠ & CO. TARIM GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. OLAĞAN ORTAKLAR GENEL KURULU BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI Egeli & Co. Tarım GiriĢim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.ġ. ( ġirket ) Ortaklar Olağan Genel

Detaylı

4. Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa bunun nedenleri ve yapılan değişikliklerin neler olduğu:

4. Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa bunun nedenleri ve yapılan değişikliklerin neler olduğu: İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 / 12 I - GİRİŞ 1. Raporun Dönemi : 01.01.2014 31.03.2014 2. Ortaklığın Ünvanı : KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU. Bisan Bisiklet Moped Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Taslak İzahnamesidir

SERMAYE PİYASASI KURULU. Bisan Bisiklet Moped Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Taslak İzahnamesidir SERMAYE PİYASASI KURULU Bisan Bisiklet Moped Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Taslak İzahnamesidir KURULA YAPILAN KAYDA ALMA BAŞVURUSU İNCELENMEKTE OLUP İZAHNAME KURUL TARAFINDAN HENÜZ ONAYLANMAMIŞTIR.

Detaylı

FĠNANSBANK A.ġ. B TĠPĠ DEĞĠġKEN FONU ĠÇTÜZÜĞÜ

FĠNANSBANK A.ġ. B TĠPĠ DEĞĠġKEN FONU ĠÇTÜZÜĞÜ FĠNANSBANK A.ġ. B TĠPĠ DEĞĠġKEN FONU ĠÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUġ AMACI: 1.1 Finans Bank A.ġ. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak ve bu içtüzük hükümlerine

Detaylı