SERMAYE PĠYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE PĠYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK"

Transkript

1 SERMAYE PĠYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAME FORMATIDIR

2 Hedef Mali Yatırımlar Holding Anonim ġirketi nden 1 Ortaklığımızın çıkarılmıģ sermayesinin TL den TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek TL nominal değerli payların halka arzına iliģkin izahnamedir. Söz konusu paylar, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) nun 4 üncü maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 05/08/2011 tarih ve 76/741 sayı ile kayda alınmıģtır. Ancak kayda alınma ortaklığımızın ve paylarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez. SPKn uyarınca, izahname ve eklerinde yer alan bilgilerin gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmasından ihraççılar sorumludur. Ancak, kendilerinden beklenen özeni göstermeyen aracı kuruluģlara da zararın ihraççılara tazmin ettirilemeyen kısmı için müracaat edilebilir. Bağımsız denetim kuruluģları ise, denetledikleri finansal tablo ve raporlara iliģkin olarak hazırladıkları raporlardaki yanlıģ ve yanıltıcı bilgi ve kanaatler nedeniyle doğabilecek zararlardan hukuken sorumludur. Ġzahname ve eklerinde yer alan bilgilerin gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmasından aģağıda unvanları belirtilen kuruluģlar ile bu kuruluģları temsile yetkili kiģiler sorumludur: Hedef Mali Yatırımlar Holding A.ġ. ve aracı kurum Galata Menkul Değerler A.ġ. izahnamenin tamamından, Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.ġ ve Denkar Bağımsız Denetim Yeminli Mali MüĢavirlik A.ġ ve tarihli finansal tablolara iliģkin bağımsız denetim raporlarından sorumludur. Yatırımcılara Uyarı: Bu izahname, düşünülmektedir, planlanmaktadır, hedeflenmektedir, tahmin edilmektedir, beklenmektedir gibi kelimelerle ifade edilen geleceğe yönelik açıklamalar içermektedir. Bu tür açıklamalar belirsizlik ve risk içermekte olup, sadece izahnamenin yayım tarihindeki öngörüleri ve beklentileri göstermektedir. Birçok faktör, Ortaklığımızın geleceğe yönelik açıklamalarının öngörülenden çok daha farklı sonuçlanmasına yol açabilecektir. I. BORSA GÖRÜġÜ: II. DĠĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜġ VE ONAYLAR: 1 ġirket in önceki ticaret ünvanı EVG Yatırım Ortaklığı A.ġ. olup, tarih ve 7/240 sayılı SPK Kararını takiben yatırım ortaklığı statüsünden dönüģümünü gerçekleģtirmiģtir. 2

3 ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA NO 1. ÖZET RĠSK FAKTÖRLERĠ ORTAKLIK HAKKINDA BĠLGĠLER SEÇĠLMĠġ FĠNANSAL BĠLGĠLER MEVCUT SERMAYE VE SERMAYE PĠYASASI ARAÇLARI HAKKINDA BĠLGĠLER YÖNETĠM VE ORGANĠZASYON YAPISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER GRUP HAKKINDA BĠLGĠLER ĠLĠġKĠLĠ TARAF VE ĠLĠġKĠLĠ TARAFLARLA YAPILAN ĠġLEMLER HAKKINDA BĠLGĠLER HALKA ARZA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER FĠNANSAL DURUM VE FAALĠYET SONUÇLARI ORTAKLIĞIN FON KAYNAKLARI GEÇMĠġ DÖNEM FĠNANSAL TABLO VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORLARI ORTAKLIĞIN PROFORMA FĠNANSAL BĠLGĠLERĠ KAR PAYI DAĞITIM ESASLARI KAR TAHMĠNLERĠ VE BEKLENTĠLERĠ PAYLAR ĠLE ĠLGĠLĠ VERGĠLENDĠRME ESASLARI UZMAN RAPORLARI VE ÜÇÜNCÜ KĠġĠLERDEN ALINAN BĠLGĠLER ĠNCELEMEYE AÇIK BELGELER ĠZAHNAMENĠN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KĠġĠLER EKLER

4 KISALTMA VE TANIMLAR ġirket/ortaklık: Hedef Mali Yatırımlar Holding A.ġ. SPK : Sermaye Piyasası Kurulu SPKn : Sermaye Piyasası Kanunu MKK : Merkezi Kayıt KuruluĢu ĠMKB : Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası KAP : Kamuyu Aydınlatma Platformu BSMV : Banka Sigorta Muameleleri Vergisi VOB : Vadeli ĠĢlem ve Opsiyon Borsası MKYO : Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı TTK : Türk Ticaret Kanunu VUK : Vergi Usul Kanunu USD : Amerikan Doları EUR : Avrupa Ortak Para Birimi AED : Dirham (BirleĢik Arap Emirlikleri) RON : Yeni Leu (Romanya) RUBLE : Ruble (Rusya) 4

5 1. ÖZET Bu bölüm izahnamenin özeti olup, sermaye piyasası araçlarına iliģkin yatırım kararları izahnamenin bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir. a) Hedef Mali Yatırımlar Holding A.ġ. hakkında genel bilgi: ġirket EVG Yatırım Ortaklığı A.ġ. ünvanıyla tarihinde SPK nın MKYO ya iliģkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konular ile iģtigal etmek üzere Ġstanbul da kurulmuģtur. ġirket hisseleri tarihinde halka arz edilmiģ ve ĠMKB de iģlem görmeye baģlamıģtır. ġirket TL sermaye ile kurulmuģ olup, kuruluģunda kayıtlı sermaye tavanı TL olarak belirlenmiģtir itibariyle kayıtlı sermaye tavanı TL ye, itibariyle çıkarılmıģ sermayesi TL ye artırılmıģtır. Yönetim Kurulu tarih ve 116 sayılı toplantısında, ġirket in yatırım alanlarını geniģletmek suretiyle likiditesini farklı alanlarda kullanabilmesine imkan sağlayarak; karlılık ve büyüme rasyolarını arttırmak, sermaye piyasalarına ve ortaklarına katma değer yaratmak amacıyla menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünden çıkılmasına karar vermiģtir. SPK nın tarih ve 7/240 sayılı kararı ile ġirket esas sözleģmesinin menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünden çıkacak Ģekilde değiģtirilmesine izin verilmiģtir. ġirket in, tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında esas sözleģme tadilleri onaylanmıģtır. Konu ile ilgili olarak imtiyazlı paylar genel kurul toplantısı da yapılmıģtır. Söz konusu esas sözleģme değiģiklikleri tarihinde tescil edilerek, tarihli TTSG de ilan edilmiģtir. ġirket in faaliyet değiģikliği nedeniyle tarih ve P.Ġ.25/776 sayılı Portföy ĠĢletmeciliği Yetki Belgesi SPK ya iade edilerek tarihinde iptal edilmiģtir. ĠMKB, tarihinde; ġirket in paylarının tarihinden itibaren Kurumsal Ürünler Pazarı ndan çıkarılarak II. Ulusal Pazar da iģlem görmeye baģlayacağını ve EVG Yatırım Ortaklığı A.ġ. olan ünvanının Hedef Mali Yatırımlar Holding A.ġ. olarak değiģtiğini kamuya duyurmuģtur. ġirket payları tarihinden itibaren II. Ulusal Pazar da iģlem görmeye baģlamıģtır. ĠMKB, ünvan değiģikliği nedeniyle Ģirketin EVNYO olan ĠMKB de iģlem görme kodununun tarihinden itibaren HDHOL olarak değiģeceğini aynı tarihte kamuya duyurmuģtur. ġirket, tarihinden itibaren ĠMKB de HDHOL olarak iģlem görmeye baģlamıģtır. 5

6 Bu çerçevede, ġirket in amaç ve konusu, her türlü taģınır ve taģınmazlara yatırım yapmak ve iģletmek, ticari, sınai ve mali finansal yatırım giriģimlerinde bulunmak olarak belirlenmiģtir. ġirket in faaliyet konusu değiģikliği ile ilgili prosedür tamamlanmıģ olup, yeni yatırım kararları için fizibilite çalıģmaları yapılarak, yatırım için ihtiyaç duyulacak finansman miktarları, piyasa Ģartları, sağlanacak katma değer gibi ayrıntılı piyasa araģtırmalarına giriģilecek olup, hammadde, enerji, iģgücü, pazara yakınlık, tabii Ģartlar, ulaģım imkanları, geliģme potansiyeli ve daha birçok faktör dikkate alınarak en rasyonel yatırımların gerçekleģtirilmesine çalıģılacaktır. ġirketimiz tarafından, maksimum değeri yaratmak amacıyla, teknoloji transferinin hızlı ve ucuz bir Ģekilde gerçekleģtirilebildiği ayrıca yatırılan sermayenin geri dönüģ hızı en yüksek olan sektörler belirlenmiģtir. Bu kapsamda tarım, hayvancılık, iģlenmiģ gıda, yenilenebilir enerji ve geri dönüģüm sektörlerine öncelik verilecektir. Ayrıca üretimde kullanılacak teknik ve teknelojiler ile alternatif üretim teknikleri ve her tekniğe göre ortaya çıkacak ham ve yardımcı madde ihtiyaçları, bunların gerektirdiği makina ve teçhizat ile bunlara ait girdi-çıktı analizleri, yerleģme planı, inģaat ve montaj iģlerinin nasıl yapılacağı, tedarik kaynakları, istihdam edilecek personelin miktar ve özellikleri gibi hususlar değerlendirilerek proje haline getirilecek ve uygulamaya geçilecektir. Son durumda çalıģmalara devam edilmekte ve fiili faaliyet konusu netleģmemiģ durumdadır. b) Risk faktörleri: Mevcut durum itibariyle ġirket in belirli bir faaliyet konusu bulunmamaktadır. ġirket in iģbu izahnamede yer alan geçmiģ dönem finansal tabloları yatırım ortaklığı statüsündeki faaliyetini yansıtmakta olup, söz konusu veriler Ģirketin gelecek performansı için baz oluģturmamaktadır. 1. Ortaklığa ve Ġçinde Bulunacağı Sektöre ĠliĢkin Riskler: Yatırım yapılacak alanlara bağlı olarak teknoloji, yatırım planlaması, modernizasyon gibi teknik riskler ve risk sermayesi, kredi temini gibi finansal riskler bulunmaktadır. ġirket in faaliyet göstermeyi planladığı sektörlerde yeni olması ve planlanan yatırımların reel sektör yatırımları olması sebebiyle projelerin oluģturulması zaman alabilecektir. Dolayısıyla elde etmeyi düģündüğü gelirler ve yatırımlara iliģkin geri dönüģüm zamana yayılabileceği gibi yapılan yatırımların zararla sonuçlanması da muhtemeldir. ġirket in yatırım ortaklığı statüsünden çıkması ve bununla bağlantılı olarak yapılması planlanan yatırımlar, ġirket faaliyetlerine iliģkin geleceğe yönelik tahminler, beklentiler, hedefler ve düģünceler ġirket öngörülerini göstermekte olup ekonomik, finansal, yasal düzenlemeler veya baģka faktörler nedeniyle bu öngörülerin çok daha farklı sonuçlanabilmesi mümkündür. ġirket menkul kıymet yatırım ortaklığı olarak faaliyetini sürdürdüğü dönemde portföy iģletmeciliği ile iģtigal ettiği için portföyünde yer alan menkul kıymetlerin ĠMKB de değerinin düģmesine yönelik riskler taģımaktaydı. Yatırım ortaklığı statüsünden çıkılması ile birlikte 6

7 SPK nın yatırım ortaklıkları tebliğinde yer alan sınırlamalara tabi olmaktan çıkmıģtır. ġirket in artık bu sınırlamalara tabi olmaması ġirket e yatırım alanlarını geniģletmesi konusunda imkan tanımaktadır. Ancak, yatırım ortaklıkları tebliğinde yer alan yapılabilecek faaliyetlere, borçlanma oranlarına ve yatırımlara yönelik ġirket in herhangi bir sınırlamaya tabii olmaması aynı Ģekilde riskleri artıran bir faktördür. 1.1 Sektörel Riskler: Sektörel riskler olarak; ĠĢtirak edilmesi planlanan sektörlerde üretim teknolojilerini yakından takip etme ve modernizasyon yapma gerekliliği, Rekabet edilen ülke ve pazarlarda ülkemize göre çok daha düģük maliyetlerle enerji, iģçilik ve hammadde sağlanabilmesinin olumsuz etkileri, Diğer ülke mevzuatları kapsamında rakip firmalara sağlanan teģvik ve sübvansiyonlar, Genel ekonomik Ģartlarda oluģabilecek bozulma, Dünya Ticaret Örgütü kararları gereği ülkeler arası kota uygulamasının Ģirketlerin pazar paylarına etkisi nedeniyle gerçekleģebilecek düģüģler, belirlenebilir. 1.2 Ortaklığa ĠliĢkin Riskler: Ortaklığa iliģkin riskler olarak; Ortaklığın yönetim kurulu üyelerini aday göstermede imtiyaz tanıyan hisseleri bulunduğundan diğer pay sahiplerinin aday gösterememesi, ġirket in olası iģtiraklerinin yaģanması muhtemel ödeme güçlükleri nedeniyle nakit akıģının olumsuz etkilenmesi, ġirket in olası iģtiraklerinin yurtiçi ve yurtdıģı pazarlarda yaģanabilecek daralmalar sonucu ġirket in satıģ ve karlılığını azaltması, ġirket in belirleyeceği faaliyet alanı ile ilgili olarak alacağı lisans ve izinleri alamaması, Ortaklığın tabi olacağı yasal mevzuatta oluģabilecek değiģikliklerin ġirket in operasyonel sonuçlarını etkilemesi, ġirket in iģtirak etmeyi planladığı tarım, hayvancılık ve gıda sektörlerinde meydana gelebilecek iklimsel riskler, ġirket in menkul kıymetler portföyünün piyasa koģullarına bağlı olarak, değerinin artması ya da azalması, belirlenebilir. 2. Ġhraç Edilen Paylara ĠliĢkin Riskler: i) Ġhraç Edilen Payların Kar Payı Gelirine ĠliĢkin Riskler: Ortaklığın temettü ödemek için dağıtılabilir yeterli karı olmayabilir veya yeterli karı oluģmasına rağmen genel kurul kararı ile kar dağıtılmamasına karar verilebilir. Kar dağıtımı yapılırken, TTK ve SPKn'nun ilgili hükümlerine uygun davranılır. 7

8 ii) Ġhraç Edilen Payların Sermaye Kazancına iliģkin Riskler: ġirket payları halka arz öncesinde aktif olarak ĠMKB de iģlem görmektedir. ġirket in finansal performansının beklentilerin altında oluģması veya piyasa koģullarının olumsuzluğu durumunda ġirket paylarının fiyatı düģebilir. Ġhraç edilen ortaklık payları temettü ve sermaye artırım politikalarından etkilenebilir. Bunlara ek olarak pay sahipleri ġirket'in kar ve zararına ortak olmaktadır. Pay sahibi ġirket'in tasfiye edilmesi sonucunda bakiye kalması halinde, söz konusu tasfiye bakiyesine payı oranında iģtirak eder. Ortaklığın tasfiyesi halinde ancak diğer tüm alacaklılara gerekli ödemeler yapıldıktan sonra pay sahiplerine bir ödeme yapılabilir. c) Ortaklığın yönetim ve denetim Kurulu üyeleri, üst yöneticileri ile bağımsız denetim kuruluģu hakkında temel bilgiler: 05 Nisan 2011 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında ġirket in yönetim kurulu üyeleri ve denetçisi üç yıl için görev yapmak üzere seçilmiģlerdir. Fakat Namık Kemal Gökalp'in ġirketimiz sermayesinde sahip bulunduğu imtiyazlı A grubu adet halka kapalı, adet B grubu halka açık paylarını Levent Erdoğan'a devri neticesinde, yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere yönetim kurulu üyelerinin tamamı tarihinde değiģmiģtir. Zekeriya Mete ve Mehmet Erdem esas sözleģmenin 8. maddesine göre bağımsız üye olarak seçilmiģtirler. Adı Soyadı Görevi Adresi Mesleği Burhaniye Mah. Karadeniz Cad. Levent No:26/4 ERDOĞAN Üsküdar/Ġstanbul ĠĢletme Suphi Bülent ERDOĞAN Derya CEBECĠ Davut FURUNCUOĞLU Yönetim Kurulu BaĢkanı Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Burhaniye Mah. Karadeniz Cad. No:26/4 Üsküdar/Ġstanbul ĠĢletme Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Yönetim Kurulu BaĢkanı Yönetim Kurulu Üyesi Burhaniye Mah. Karadeniz Cad. No:26/4 Üsküdar/Ġstanbul Finans Üye Burhaniye Mah. Karadeniz Cad. No:26/4 Üsküdar/Ġstanbul Ġktisat Üye Zekeriya METE Yönetim Kurulu Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Burhaniye Mah. Karadeniz Cad. No:26/4 Üsküdar/Ġstanbul ĠĢletme Üye 8

9 Mehmet ERDEM Cihangir YERSEL Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi Denetçi Burhaniye Mah. Karadeniz Cad. No:26/4 Üsküdar/Ġstanbul ĠĢletme Üye Burhaniye Mah. Karadeniz Cad. No:26/4 Üsküdar/Ġstanbul Kamu Yönetimi Denetçi Denetimden sorumlu komite üyeleri tarihinde tamamen değiģmiģ ve Zekeriya Mete ile Mehmet Erdem üye olarak atanmıģtır. Ortaklığın yönetiminde söz sahibi olan yöneticiler Yönetim Kurulu BaĢkanı Levent Erdoğan, Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili Suphi Bülent Erdoğan dır. Son üç yıllık döneme iliģkin solo finansal tabloların bağımsız denetimini gerçekleģtiren bağımsız denetim firmaları aģağıdaki gibidir. Söz konusu bağımsız denetim raporlarına ġirket in ve adreslerinden ulaģılabilir. Hesap Dönemi Bağımsız Denetim Firması Sorumlu Ortak BaĢdenetçi GörüĢ Denkar Bağımsız Denetim A.Cihat ve Y.M.M. A.ġ. KumuĢoğlu Olumlu Denkar Bağımsız Denetim A.Cihat ve Y.M.M. A.ġ. KumuĢoğlu Olumlu Arkan Ergin Uluslararası Bağ. Den. ve SMMM A.ġ. Eray Yanbol Olumlu d) Ġhraca iliģkin özet veriler ve tahmini halka arz takvimi: Ortaklığın tarihinde yapılan 137 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında, ġirket in TL kayıtlı sermaye tavanı içerisindeki TL olan çıkarılmıģ sermayesinin tamamı nakit karģılığı olmak üzere TL artırılarak TL ye yükseltilmesine karar verilmiģtir. Nakit olarak artırılan TL lik sermayeyi temsil edecek payların, TL lik kısmı A grubu nama yazılı olarak ve TL lik kısmı ise B grubu hamiline yazılı hisse olarak çıkarılacaktır. Ortaklarımızın nakit olarak artırılan TL lik sermayeyi temsil eden paylarına iliģkin yeni pay alma haklarının payların nominal değeri üzerinden (1 pay = 1 TL) 60 gün süreyle kullandırılmasına, A grubu mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları karģılığında yeni çıkarılan A grubu payların, B grubu mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları karģılığında yeni çıkarılan B grubu paylardan verilmesine karar verilmiģtir. 9

10 Yeni pay alma haklarının kullanım süresi 60 gündür. Bu sürenin baģlangıç ve bitiģ tarihi ilan edilecek sirkülerde belirtilecektir. Yeni pay alma hakkı kullanım süresi, bitiģ tarihinin resmi tatile rastlaması halinde, izleyen iģgünü akģamı sona erecektir. Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan paylar Galata Menkul Değerler A.ġ. ile imzalanan aracılık sözleģmesi çerçevesinde en iyi gayret aracılığı ile nominal değerin altında olmamak üzere ĠMKB de oluģacak fiyat üzerinden satılacaktır. Borsada satıģ süresi 5 iģ günüdür. e) SeçilmiĢ finansal bilgiler, finansal tablolara iliģkin özet veriler ve bunlara iliģkin önemli değiģiklikler ile sermaye yapısı ve borçluluk durumu: ġirket, son üç yıl ve ara dönem itibariyle menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünde olup, aģağıda verilen bilgiler menkul kıymet yatırım ortaklığı faaliyetlerine iliģkin detayları içermektedir. AĢağıda yer alan seçilmiģ finansal bilgiler Ortaklığın kamuya duyurulan finansal tablolarından alınmıģtır. ġirket in statü değiģikliği sonrasında raporlanan faaliyet sonucu bulunmamaktadır. SeçilmiĢ finansal veriler aģağıdaki tabloda verilmektedir; Bilanço (TL) Bağımsız Denetimden GeçmemiĢ Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Dönen Varlıklar Duran Varlıklar , TOPLAM VARLIKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 241, Özkaynaklar TOPLAM KAYNAKLAR ġirket, mevcut faaliyetlerinin finansmanında %95 kendi kaynaklarını kullanarak borçlanma maliyetleri nedeniyle ortakların kar paylarının azalmasına yol açacak yapılanmalardan uzak durmayı tercih etmiģtir. ġirket in 2010 yılı toplam varlıklarındaki değiģim yıl içinde yapılan TL tutarındaki nakit sermaye artıģından kaynaklanmaktadır. 10

11 ġirket in kısa vadeli yükümlülükleri menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünde, portföy iģletmeciliği faaliyeti kapsamında gerçekleģtirdiği menkul kıymet alım satım iģlemlerinin takasından kaynaklanmaktadır. Söz konusu hesap kalemi, portföy hareketleri ve piyasalarda meydana gelen dalgalanmalar nedeniyle değiģiklik göstermektedir. Gelir Tablosu (TL) Bağımsız Denetimden GeçmemiĢ Bağımsız Denetimden GeçmemiĢ Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Bağımsız Denetimden GeçmiĢ SatıĢ Gelirleri SatıĢların Maaliyeti (-) BRÜT KAR Pazarlama SatıĢ ve Dağıtım Giderleri (-) Genel Yönetim Giderleri (-) Diğer Faaliyet Gelirleri Diğer Faaliyet Giderleri (-) FAALĠYET KARI/ZARARI DÖNEM KARI/ZARARI Hisse BaĢına (Kayıp)/Kazanç -0,04 0,04-0,05 0,38-0,53 ġirket in tarihli finansal tablolarında, finansal gelir/(gider) rakamları satıģ gelirleri içerisinde gösterilerek yeni bir sınıflandırmaya gidilmiģtir. ġirket in ve tarihli bağımsız denetimden geçmemiģ finansal tablolarında bu sınıflandırma yapılmadığından, karģılaģtırılabilirlik açısından bu dönem rakamları yukarıda tabloda kamuyu aydınlatma açısından paralel Ģekilde sınıflandırılmıģtır. Bu nedenle KAP ta yayınlanan tablolardan bu hususla sınırlı olmak üzere farklıdır tarihli finansal tablolarda da aynı durum mevcuttur. ġirket 2008 yılında ülkemiz ve dünyada yaģanan global krizin etkisiyle bin TL zarar ederken 2009 yılında 954 bin TL kar elde etmiģtir yılında imtiyazlı payların devri 11

12 nedeniyle, personel değiģikliğine gidilmiģ, ayrılan personele ödenen kıdem tazminatları, yeni alınan personele iliģkin maliyetler ve diğer genel yönetim giderlerindeki artıģ portföy verimini olumsuz etkilemiģ ve 242 bin TL zararla sonuçlanmıģtır yılında genel yönetim giderlerinin portföy getirisini olumsuz etkilemesi, 2011 ilk çeyreğinde ise ĠMKB deki genel düģüģ faaliyetlerin zararla sonuçlanmasına neden olmuģtur yılı ilk çeyreğinden hemen sonra Serdar Ceylan portföy yöneticisi olarak atanmıģ ve iģlem hacmi artıģı nedeniyle Pazarlama SatıĢ ve Dağıtım Giderlerinin yükselmesine neden olmuģtur. Finansal tablolara ġirket in ve adreslerinden ulaģılabilir. Hedef Mali Yatırımlar Holding A.ġ. nin tarihi itibariyle finansman yapısı ve borçluluk durumu aģağıdaki gibidir; Bağımsız Finansman Yapısı ve Borçluluk Durumu Denetimden GeçmemiĢ Tutar (TL) Kısa vadeli yükümlülükler - Garantili - Teminatlı - Garantisiz/Teminatsız (Satıcılar ve vergiler yasal yükümlülükler) Uzun vadeli yükümlülükler (Uzun vadeli - borçların kısa vadeli kısımları hariç) Garantili - Teminatlı - Garantisiz/Teminatsız (Kıdem tazminatı karģılığı) Özkaynaklar ÖdenmiĢ/çıkarılmıĢ sermaye Hisse Senedi Ġhraç Primleri Yasal yedekler Diğer yedekler TOPLAM Net Borçluluk Durumu Tutar (TL) A. Nakit B. Nakit Benzerleri C. Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar D. Likidite (A+B+C) E. Kısa Vadeli Finansal Alacaklar - F. Kısa Vadeli Banka Kredileri - G. Uzun Vadeli Banka Kredilerinin Kısa Vadeli - Kısmı H. Diğer Finansal Borçlar I. Kısa Vadeli Finansal Borçlar (F+G+H) J. Kısa Vadeli Net Finansal Borçluluk (I-E-D)

13 K. Uzun Vadeli Banka Kredileri - L. Tahviller - M. Diğer Uzun Vadeli Krediler N. Uzun Vadeli Finansal Borçluluk (K+L+M) O. Net Finansal Borçluluk (J+N) f) Ġhracın gerekçesi ve halka arzdan elde edilecek net nakit giriģinin kullanım yerleri: ġirket in faaliyet konusu değiģikliği ile birlikte giriģimde bulunacağı reel sektör yatırımlarında geri dönüģüm sürecinin uzunluğu, iģtirak edilecek veya yeni kurulacak Ģirketlerin finansmanında mevcut sermayenin yetersiz kalabileceği ihtimalini güçlendirmektedir. Mevcut piyasa koģullarında rekabet edebilen, geliģme potansiyeli yüksek uzun ömürlü Ģirketlerin güçlü bir sermaye yapısına sahip olması gerekmektedir. Ġhraç edilen paylar karģılığında maliyetler düģüldükten sonra TL nakit giriģi tahmin edilmektedir. Nakit giriģleri, ġirket in yatırım ortaklığı statüsünden çıkması ile birlikte faaliyet göstermeyi planladığı sektörlerde yapılacak yatırımları gerçekleģtirebilmek ve sürekliliği sağlamak amacıyla kullanılacaktır. Yatırım yapılması amaçlanan sektörler, tarım, hayvancılık, iģlenmiģ gıda, yenilenebilir enerji ve geri dönüģüm sektörleri olarak belirlenmiģtir. Son durum itibariyle çalıģmalara devam edilmekte olup, fiili faaliyet konusu netleģmemiģ durumdadır. g) Finansal durum ve faaliyet sonuçları hakkında bilgiler: ġirket, son üç yıl ve ara dönem itibariyle menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünde olup, aģağıda verilen bilgiler menkul kıymet yatırım ortaklığı faaliyetlerine iliģkin detayları içermektedir. ġirket in toplam varlıkları 2008 yılında bin TL iken 2009 yılında %33 artıģla bin TL ye yükselniģtir yılında ise toplam varlıklar bin TL tutarındaki sermaye arttırımı nedeniyle bin TL ye ulaģmıģtır yılında borç karģılıklarında görünen TL Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen BSMV incelemesi neticesinde tahakkuk eden vergi ve vergi ziyaı karģılığıdır. Ortaklığın 2011 yılının ilk üç aylık döneminde pazarlama, satıģ ve dağıtım giderlerinde meydana gelen artıģ, 2010 yılı aynı dönemine göre iģlem hacmindeki artıģtan ve 2010 yılı ilk çeyreğinde VOB iģlemi yapılmamasından kaynaklanmaktadır. ġirket menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünde, portföy iģletmeciliği faaliyetlerini müģterisi olduğu Galata Menkul Değerler A.ġ. den kiraladığı ofiste gerçekleģtirmekteydi. Aracı kurum bünyesinde olması nedeniyle ihtiyacı olan altyapı, teçhizat ve diğer imkanlar genel yönetim giderlerinin asgari seviyede kalmasına düģük maliyetle faaliyette bulunmasına imkan sağlamıģtır. ġirket statü değiģtirme kararı sonrasında yeni faaliyetlerini sürdürebileceği bir ofise taģınmıģ ve bu ofise yapılan altyapı makine teçhizat vs. yatırım ve masraflar 2011yılının ilk çeyreğinde genel yönetim giderlerinin yükselmesinde etkili olmuģtur. 13

14 Ortaklığın statü değiģikliği ile birlikte henüz yeni olduğu bir sektörde faaliyet göstermeyi planlaması; geçmiģ dönemlerde elde ettiği karlılık rasyolarını yakalayamaması ve ileriye dönük kar ve performans tahminlerinin belirsizliği risklerini taģımaktadır. h) Personel hakkında bilgi: Ortaklıkta itibariyle üst ve orta düzey yönetici 3 ve 1 idari personel görev yapmaktadır. Ortaklığın Ģubesi bulunmadığından söz konusu personelin tamamı Ġstanbul da bulunan merkez ofiste görevlidir. i) Ortaklık yapısı ve iliģkili taraf iģlemleri hakkında bilgiler: Ortağın Ticaret Ünvanı / Adı Soyadı Namık Kemal GÖKALP Namık Kemal GÖKALP Levent ERDOĞAN Levent ERDOĞAN Diğer (Halka Açık) Halka Açıklık A B A B B Genel Kurul Tarihi Sermaye Payı (TL) Pay Oranı (%) Sermaye Payı (TL) Pay Oranı (%) TOPLAM ġirketimiz ana hissedarı Namık Kemal Gökalp'in ġirketimiz sermayesinde sahip bulunduğu imtiyazlı A grubu adet halka kapalı payın TL bedel ile, adet B grubu halka açık payın ise TL bedel ile Levent Erdoğan'a devrine iliģkin olarak tarihinde taraflar arasında hisse devir sözleģmesi imzalanmıģ ve söz konusu hisse devir sözleģmesi uyarınca tarihinde hisse devirleri gerçekleģtirilmiģtir. ĠliĢkili taraf ve iliģkili taraflarla yapılan ĠĢlemler hakkında bilgiler: Ortaklığın mali tablolarında yer alan faaliyet sonuçları ġirket in menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünde, portföy iģletmeciliği faaliyeti kapsamında gerçekleģtirdiği menkul kıymet alım satım iģlemlerinden kaynaklanmaktadır. ġirket in statü değiģikliği sonrasında raporlanan faaliyet sonucu bulunmamaktadır. 14

15 Ortaklığın iliģkili taraf iģlemleri önceki ünvanı EVG Yatırım Ortaklığı A.ġ. nin MKYO faaliyetleri çerçevesinde menkul kıymet iģlemlerini kurucu ortağı Evgin Menkul Değerler Ticaret A.ġ. aracılığı ile gerçekleģtirmesinden kaynaklanmaktadır. Ortaklığın iliģkili taraflarla yapılan iģ ve iģlemleri, bu izahnamede yer verilen , , ve tarihli finansal tablo dipnotlarında açıklanmaktadır. Ġlgili finansal tablolara ve adreslerinden ulaģılabilir Ġtibariyle iliģkili taraflar ile yapılan iģlemler: ġirket ortaklarından Namık Kemal Gökalp in %99.92 ortağı ve Yönetim Kurulu BaĢkanı olduğu Hedef Finansal Hizmetler A.ġ. ile tarihinde kira sözleģmesi imzalanmıģtır. SözleĢme gereği Ortaklık alt kiracısı Hedef Finansal Hizmetler A.ġ. den aylık 500 TL + KDV kira bedeli tahsil edecektir Ġtibariyle iliģkili taraflar ile yapılan iģlemler aģağıdaki gibidir: (TL) Evgin Menkul Değerler Ticaret A.ġ. ye Ödenen Hisse Alım ve VOB ĠĢlem Komisyon Gideri (1) Evgin Menkul Değerler Ticaret A.ġ. ye Ödenen Kira Gideri (1) Toplam (1) ġirket in TL önceki ödenmiģ sermayesi içinde Borsa'da iģlem görmeyen TL'lik A Grubu yönetim kurulu seçiminde imtiyaza sahip hisse senetleri Evgin Menkul Değerler Ticaret A.ġ. tarafından tarihinde Namık Kemal Gökalp'e devredilmiģtir. Bundan dolayı ġirket in iliģkili firması Evgin Menkul Değerler Ticaret A.ġ. ile olan iliģkisi kesilmiģ olup yukarıdaki tabloda yer alan tutarlar 2010 yılının ilk üç aylık dönemini kapsamaktadır. ġirket hisse senedi ve VOB alım satım iģlemlerini iliģkili firması olan Evgin Menkul Değerler Ticaret A.ġ. ile gerçekleģtirmekte iken hisse devrinden sonra Galata Menkul Değerler A.ġ. aracılığıyla gerçekleģtirmekte olup, hisse senedi için %0,06 ve VOB için %0,025 oranında komisyonunu iģlem bazında ödemektedir itibariyle iliģkili taraflar ile yapılan iģlemler aģağıdaki gibidir: (TL) Evgin Menkul Değerler Ticaret A.ġ. ye Ödenen Hisse Alım ve VOB ĠĢlem Komisyon Gideri Evgin Menkul Değerler Ticaret A.ġ. ye Ödenen Kira Gideri

16 Toplam ġirket hisse senedi ve VOB alım satım iģlemlerini ortağı olan aracı kurum Evgin Menkul Değerler Ticaret A.ġ. aracılığıyla gerçekleģtirmekte olup, hisse senedi için %0,04 ve VOB için %0,02 oranında komisyonunu iģlem bazında ödemektedir itibariyle iliģkili taraflar ile yapılan iģlemler ise aģağıdaki gibidir: (TL) Evgin Yatırım Menkul Değerler Tic. A.ġ. ye Ödenen Hisse Alım ve VOB ĠĢlem Komisyon Gideri Evgin Yatırım Menkul Değerler Tic. A.ġ. ye Ödenen Kira Gideri Evgin Yatırım Menkul Değerler Tic. A.ġ. ye Ödenen Kar Payı Toplam ġirket hisse senedi ve VOB alım satım iģlemlerini ortağı olan aracı kurum Evgin Yatırım Menkul Değerler Ticaret A.ġ. aracılığıyla gerçekleģtirmekte olup, hisse senedi için %0,04 ve VOB için %0,02 oranında komisyonunu iģlem bazında ödemektedir. j) Ġhraca ve Borsada iģlem görmeye iliģkin bilgiler (satıģ ve dağıtım esasları, mevcut paylarını satan ortaklar, ihraç maliyeti vb.): Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan paylar Borsa'da SatıĢ yöntemiyle satılacaktır. Bu sermaye artırımında pay almak sureti ile ortak olmak isteyen tasarruf sahiplerinin satıģ süresi içinde ĠMKB'de iģlem yapmaya yetkili aracı kurumlardan oluģan borsa üyelerinden birine baģvurmaları gerekmektedir. ĠĢlem yapmaya yetkili üye listesine adresinden ulaģılabilir. Talep edilecek pay miktarı 1 TL nominal değerli paylar ve katları Ģeklinde olacaktır. Bu sermaye artırımında pay almak sureti ile ortak olan tasarruf sahipleri pay bedellerini iģlem yaptıkları ĠMKB üyesi aracı kuruma yatıracaklardır. Halka arzda herhangi bir yüklenim bulunmamaktadır. Galata Menkul Değerler A.ġ. satıģa En Ġyi Gayret Aracılığı ile aracılık edecektir. Halka arzdan pay alan ortaklarımızın söz konusu payları SPK Mevzuatı çerçevesinde MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir. Tahmini Halka Arz Maliyeti (TL) ,00 -SPK Kurul Kayıt Ücreti ,00 -ĠMKB Kota Alma Bedeli 5.000,00 -Aracılık Komisyonu 1.000,00 -Ticaret Sicil Harcı, noter vs. masraflar 9.000,00 SatıĢa sunulan payların nominal değeri ,00 Pay BaĢına düģen birim maliyet 0,005 16

17 Nakit karģılığı artırılan sermayeyi temsilen ihraç edilecek paylar ile ilgili bilgiler aģağıdadır: Pay Grubu Nama/Hamiline Bir Payın Nominal Değeri (TL) Pay Sayısı Nominal Değerleri Toplamı (TL) A Nama 1, ,00 B Hamiline 1, ,00 TOPLAM ,00 k) Ek Bilgiler (sermaye tutarı, esas sözleģmenin önemli hükümleri, incelemeye açık belgeler ): Önemli esas sözleģme maddeleri ve Sermaye Tutarı: Esas SözleĢme- Madde 7- Sermaye ve Hisse Senetleri ġirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermayeli bir menkul kıymet yatırım ortaklığı olarak 22/03/2005 tarihinde kurulmuģtur. Sermaye Piyasası Kurulu nun 13/04/2011 tarih ve SPK/358 sayılı izni ile ġirket esas sözleģmesinin menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünden çıkacak Ģekilde değiģtirilmesine izin verilmiģtir. ġirket in kayıtlı sermayesi (Elli milyon) TL olup her biri 1 (bir) TL değerinde (Elli milyon) adet paya bölünmüģtür. ġirket in çıkarılmıģ ve tamamı ödenmiģ sermayesi (BeĢ milyon) TL olup, her biri 1 (bir) TL değerde (BeĢ milyon) adet paya bölünmüģtür. Sermayenin (Elli bin) TL lik kısmı (A) grubu nama yazılı, (Dört milyon dokuz yüz elli bin) TL lik kısmı ise (B) grubu hamiline yazılı paylardan müteģekkildir. Sermaye Piyasası Kurulu nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, yılları için (5 yıl) geçerlidir yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaģılamamıģ olsa dahi, 2014 yılının bitiminden sonra Yönetim Kurulunun, sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda ġirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmıģ sayılır. Ana SözleĢme nin 8. maddesine göre (A) grubu payların yönetim kurulu üyeliğine aday göstermede imtiyazı mevcut olup (B) grubu payların herhangi bir imtiyazı 17

18 bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı (A) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Grubu Pay Adedi Pay Nevi Pay Tutarı (TL) A Nama B Hamiline Yönetim Kurulu, Ticaret Siciline tescil edilmiģ kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere Türk Ticaret Kanunu nun sermayenin artırılmasına dair hükümlerine tabi olmaksızın Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda yeni paylar ihraç ederek çıkarılmıģ sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileģtirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Sermaye artırımlarında; (A) grubu nama yazılı paylar karģılığında (A) grubu nama yazılı, (B) grubu hamiline yazılı paylar karģılığında (B) grubu hamiline yazılı yeni paylar çıkarılacaktır. Ancak, yönetim kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırdığı takdirde, (A) grubu imtiyazlı pay sahiplerinin muvafakatı olmak kaydıyla çıkarılacak yeni payların tümü (B) grubu olarak çıkarılacaktır. Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı bulunan paylar dıģında imtiyaz veren pay çıkarılamaz. Yeni pay alma hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ya da yeni pay alma hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar, nominal değerin altında olmamak koģulu ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen esaslar çerçevesinde halka arz edilir. Çıkarılan pay senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz. ÇıkarılmıĢ sermaye miktarının, ġirket ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Paylar Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde serbestçe devredilebilir. ġirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde artırılıp eksiltilebilir. ġirket payları nominal değerlerinin üzerinde bir bedelle çıkartılabilir. Yeni kayıtlı sermaye tavanının tespiti için Sermaye Piyasası Kurulu ndan izin alınır ve ana sözleģmede değiģiklik yapılması ile ilgili sair kanuni iģlemler yapılır. Esas SözleĢme- Madde 8- Yönetim Kurulu ġirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. ġirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluģur ve bu üyelerin tamamı (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar 18

19 arasından Genel Kurulca oylanır ve içlerinden en fazla oy almıģ olan üyeler yönetim kurulu üyesi olarak seçilir. Ancak Yönetim Kurulu'na bu Ģekilde seçilecek üyelerin en az ikisinin aģağıdaki koģulları sağlayan bağımsız üye olması Ģarttır. Bağımsız üyeler ile; - ortaklıkta %10 veya üzerinde pay sahibi veya bu oranda oy hakkı olan diğer ortaklar, - ortaklıkta yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazını içeren pay sahibi ortaklar, - Ģirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmalar - ortaklıkta %10 veya üzerinde pay sahibi veya bu oranda oy hakkı olan ortaklar ile yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazını içeren pay sahibi ortakların %10 dan fazla paya veya bu oranda oy hakkına sahip olduğu Ģirketler, - ortaklığın iģtirakleri arasında son iki yıl içerisinde istihdam, sermaye veya ticari anlamda doğrudan veya dolaylı bir iliģki kurulmamıģ olması ve eģ dâhil üçüncü dereceye kadar kan veya sıhrî hısımlık bulunmaması gerekir. Tüzel kiģiler yönetim kurulu üyesi olamazlar. Bununla beraber tüzel kiģilerin temsilcisi hakiki Ģahıslar yönetim kurulu üyeliğine seçilebilirler. ġirket hissedarı bir tüzel kiģinin birden fazla temsilcisi aynı anda yönetim kuruluna seçilebilir. Hükmi Ģahısları temsilen, Yönetim Kuruluna seçilecek hakiki Ģahıslar, temsil ettikleri hükmi Ģahıslarla temsil münasebetleri kesildiği takdirde üyelik sıfatlarını kendiliğinden kaybederler. Yönetim Kurulu üyeleri aralarından bir baģkan ve bulunmadığı zamanlarda baģkana vekâlet etmek üzere bir baģkan vekili seçer. Yönetim Kurulu BaĢkan ve Üyelerine aylık veya toplantı baģına olmak üzere, Genel Kurul tarafından tespit edilecek bir ücret ödenir. Ġncelemeye açık tutulacak belgeler: Ġzahname, Ortaklığın bağımsız denetim raporları, finansal tabloları ve anasözleģmesi Burhaniye Mah. Karadeniz Cad. No:26/4 Selvilievler Sit Üsküdar / Ġstanbul adresindeki ortaklığın merkezi ve baģvuru yerlerinde tasarruf sahiplerinin incelemesine açık tutulacaktır. Söz konusu belgeler ve adreslerinde yayımlanmaktadır. 2. RĠSK FAKTÖRLERĠ Mevcut durum itibariyle ġirket in belirli bir faaliyet konusu bulunmamaktadır. ġirket in iģbu izahnamede yer alan geçmiģ dönem finansal tabloları yatırım ortaklığı statüsündeki faaliyetini yansıtmakta olup, söz konusu veriler Ģirketin gelecek performansı için baz oluģturmamaktadır. 2.1 Ortaklığa ve Ġçinde Bulunacağı Sektöre ĠliĢkin Riskler: Yatırım yapılacak alanlara bağlı olarak teknoloji, yatırım planlaması, modernizasyon gibi teknik riskler ve risk sermayesi, kredi temini gibi finansal riskler bulunmaktadır. 19

20 ġirket in faaliyet göstermeyi planladığı sektörlerde yeni olması ve planlanan yatırımların reel sektör yatırımları olması sebebiyle projelerin oluģturulması zaman alabilecektir. Dolayısıyla elde etmeyi düģündüğü gelirler ve yatırımlara iliģkin geri dönüģüm zamana yayılabileceği gibi yatırımların zararla sonuçlanması da muhtemeldir. ġirket in yatırım ortaklığı statüsünden çıkması ve bununla bağlantılı olarak yapılması planlanan yatırımlar, ġirket faaliyetlerine iliģkin geleceğe yönelik tahminler, beklentiler, hedefler ve düģünceler ġirket öngörülerini göstermekte olup ekonomik, finansal, yasal düzenlemeler veya baģka faktörler nedeniyle bu öngörülerin çok daha farklı sonuçlanabilmesi mümkündür. ġirket menkul kıymet yatırım ortaklığı olarak faaliyetini sürdürdüğü dönemde portföy iģletmeciliği ile iģtigal ettiği için portföyünde yer alan menkul kıymetlerin ĠMKB de değerinin düģmesine yönelik riskler taģımaktaydı. Yatırım ortaklığı statüsünden çıkılması ile birlikte SPK nın yatırım ortaklıkları tebliğinde yer alan sınırlamalara tabii olmaktan çıkmıģtır. ġirket in artık bu sınırlamalara tabi olmaması ġirket e yatırım alanlarının geniģletmesi konusunda imkan tanımaktadır. Ancak, yatırım ortaklıkları tebliğinde yer alan yapılabilecek faaliyetlere, borçlanma oranlarına ve yatırımlara yönelik ġirket in herhangi bir sınırlamaya tabii olmaması aynı Ģekilde riskleri arttıran bir faktördür Sektörel Riskler: Sektörel riskler olarak; ĠĢtirak edilmesi planlanan sektörlerde üretim teknolojilerini yakından takip etme ve modernizasyon yapma gerekliliği, Rekabet edilen ülke ve pazarlarda ülkemize göre çok daha düģük maliyetlerle enerji, iģçilik ve hammadde sağlanabilmesinin olumsuz etkileri, Diğer ülke mevzuatları kapsamında rakip firmalara sağlanan teģvik ve sübvansiyonlar, Genel ekonomik Ģartlarda oluģabilecek bozulma, Dünya Ticaret Örgütü kararları gereği ülkeler arası kota uygulamasının Ģirketlerin pazar paylarına etkisi nedeniyle gerçekleģebilecek düģüģler, belirlenebilir Ortaklığa ĠliĢkin Riskler: Ortaklığa iliģkin riskler olarak; Ortaklığın yönetim kurulu üyelerini aday göstermede imtiyaz tanıyan hisseleri bulunduğundan diğer pay sahiplerinin aday gösterememesi, ġirket in olası iģtiraklerinin yaģanması muhtemel ödeme güçlükleri nedeniyle nakit akıģının olumsuz etkilenmesi, ġirket in olası iģtiraklerinin yurtiçi ve yurtdıģı pazarlarda yaģanabilecek daralmalar sonucu ġirket in satıģ ve karlılığını azaltması, ġirket in belirleyeceği faaliyet alanı ile ilgili olarak alacağı lisans ve izinleri alamaması Ortaklığın tabi olacağı yasal mevzuatta oluģabilecek değiģikliklerin ġirketin operasyonel sonuçlarını etkilemesi, 20

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Tarih 29 Ocak 2009 Ortaklığın Ünvanı / Ortakların Adı : TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ. Adresi : Sırrı Çelik Bulvarı No:3 34788-TaĢdelen ĠSTANBUL Telefon ve Fax No. : 0216 430 00 00

Detaylı

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN YÖNETİM KURULU MADDE 8- Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı

Detaylı

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU 27/3/2007 İÇİNDEKİLER Sayfa No I. GİRİŞ ve İDARİ FAALİYETLER 3 KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 3 YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI 4 ÜST YÖNETĠM 5 SERMAYE

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL)

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL) INFOTREND B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA VBG HOLDĠNG A.ġ. TARAFINDAN DEVRALINMASINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ FORMU 1. Çağrıya Konu ġirket e ĠliĢkin Bilgiler: a) Ticaret

Detaylı

EGELĠ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 31 Mart 2011

EGELĠ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 31 Mart 2011 EGELĠ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 31 Mart 2011 12 Mayıs 2011 0 ĠÇĠNDEKĠLER EGELĠ & CO HAKKINDA... 2 YÖNETĠM KURULU

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 31.03.2011 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU 27/3/2008 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No I. GĠRĠġ ve ĠDARĠ FAALĠYETLER 3 1.1. KISACA HSBC YATIRIM MENKUL DEĞ. A.ġ. 3 1.2. YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU I. SUNUġ 1. Tarihsel GeliĢim, Ortaklık Yapısı ve Sermaye ve Ortaklık Yapısı DeğiĢimleri Merrill Lynch Menkul Değerler

Detaylı

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN YÖNETİM KURULU MADDE 8- Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.ġ. Dow Jones Istanbul 20 A Tipi Borsa Yatirim Fonu içtüzüğünün 1.2, 5.3, 5.4, 10.2, 10.3, 10.4, 14.1,

Detaylı

AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ YENİ METİN SERMAYE VE PAYLAR

AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ YENİ METİN SERMAYE VE PAYLAR AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ METİN SERMAYE VE PAYLAR MADDE 8. Şirketin, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye tavanı 480.000.000 TL olup,

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.ġ. Mali Sektör DıĢı NFIST Ġstanbul 20 A Tipi Borsa Yatırım Fonu içtüzüğünün 1.2, 5.3, 5.4,

Detaylı

HSBC Portföy Yönetimi A.ġ YILI FAALĠYET RAPORU

HSBC Portföy Yönetimi A.ġ YILI FAALĠYET RAPORU HSBC Portföy Yönetimi A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU 27/03/2008 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No I. GĠRĠġ ve ĠDARĠ FAALĠYETLER 3 1.1. KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 3 1.2. YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI 4 1.3.

Detaylı

HEDEF MALĠ YATIRIMLAR HOLDĠNG A.ġ. Sayfa No: 1 SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU

HEDEF MALĠ YATIRIMLAR HOLDĠNG A.ġ. Sayfa No: 1 SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU HEDEF MALĠ YATIRIMLAR HOLDĠNG A.ġ. Sayfa No: 1 ġġrketġn ÜNVANI : HEDEF MALĠ YATIRIMLAR HOLDĠNG A.ġ. MERKEZĠ : Ġstanbul KURULUġ TARĠHĠ : 22.03.2005 FAALĠYET : Holding RAPOR DÖNEMĠ : 01/01/2011 30/06/2011

Detaylı

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2011 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2011 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 1-Rapor Dönemi : 01.01.2011-31.12.2011 2-Şirketin Unvanı : Alkhair Portföy Yönetimi A.ġ. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İLE CAMİŞ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN DEVRALMA YOLUYLA KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İLE CAMİŞ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN DEVRALMA YOLUYLA KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İLE CAMİŞ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN DEVRALMA YOLUYLA KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN DUYURUDUR Bu duyuru metni, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)

Detaylı

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması,

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması, İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA VE (A) ve (B) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU TURKISH BANK A.ġ. 1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU A-BANKAMIZDAKĠ GELĠġMELER 1-ÖZET FĠNANSAL BĠLGĠLER Bankamızın 2008 yıl sonunda 823.201 bin TL. olan aktif büyüklüğü

Detaylı

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.03.2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ) NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE

Detaylı

VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ

VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ ŞİRKETİN UNVANI Madde 2: Şirketin Ticaret Ünvanı VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu esas sözleşmede

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN 22 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Sermaye Piyasası Kurulu nun II-17.1

Detaylı

28.05.2001 10.04.2001 K.B.328/550 I. 0 40.000.000 TL

28.05.2001 10.04.2001 K.B.328/550 I. 0 40.000.000 TL * BU HALKA ARZA ĠLĠġKĠN ĠZAHNAME 16.05.2012 TARĠHĠNDE ĠSTANBUL TĠCARET SĠCĠLĠ MEMURLUĞU NA TESCĠL ETTĠRĠLMĠġ OLUP, 16.05.2012 TARĠHĠNDE TÜRKĠYE TĠCARET SĠCĠLĠ GAZETESĠ NE ĠLAN ĠÇĠN BAġVURULMUġTUR. HALKA

Detaylı

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 21 EKİM 2013 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 10:30 YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI GİRİŞ

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 21 EKİM 2013 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 10:30 YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI GİRİŞ DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 21 EKİM 2013 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 10:30 YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI GİRİŞ Genel Kurulumuz, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2006 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 29 Mart

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun dönemi : 01/01/2012-30/09/2012 2. Ortaklığın Ünvanı : ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik

Detaylı

01 OCAK EYLÜL 2011 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. I. Giriş. 1- Raporlama Dönemi :

01 OCAK EYLÜL 2011 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. I. Giriş. 1- Raporlama Dönemi : 01 OCAK 2011-30 EYLÜL 2011 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I. Giriş 1- Raporlama Dönemi : 01.01.2011-30.09.2011 2- Ortaklığın Unvanı : İş Portföy Yönetimi AŞ Şirket Hakkında Genel Bilgi ĠĢ

Detaylı

1. Ortaklık Yapısı Ödenmiş Sermaye Sermaye Ortaklar Grup Tutar TL Payı % Tutarı TL

1. Ortaklık Yapısı Ödenmiş Sermaye Sermaye Ortaklar Grup Tutar TL Payı % Tutarı TL HEDEF MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. Sayfa No: 1 ŞİRKETİN ÜNVANI : HEDEF MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. MERKEZİ : İstanbul KURULUŞ TARİHİ : 22.03.2005 FAALİYET : Holding RAPOR DÖNEMİ : 01/01/2011 31/12/2011

Detaylı

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır.

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. Sayfa No: 1 Raporun Dönemi Ticaret Ünvanı : Bu rapor 01 Ocak 2012 31 Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. : Prim Menkul Değerler A.Ş. Ticaret Sicil No : 247130 Merkez Adresi : Levent Caddesi No.3

Detaylı

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) Bağımsız Denetimden Geçmiş. İncelemeden Geçmemiş

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) Bağımsız Denetimden Geçmiş. İncelemeden Geçmemiş - BĠLANÇO İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.01 31.1.011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 40.794.59 19.73.168 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 0.311.637 14.714.69 Finansal Yatırımlar Not.7 7 7

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

EGELĠ & CO. B TĠPĠ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ.

EGELĠ & CO. B TĠPĠ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. EGELĠ & CO. B TĠPĠ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERMAYE PĠYASASI KURULU SERĠ: XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ 30 EYLÜL 2012 DE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU KURUMSAL

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T. A. Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

HEKTAŞ TİCARET T. A. Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN HEKTAŞ TİCARET T. A. Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 22.06.2012 Cuma günü saat 11.00 de Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede Cad. 700. Sokak Gebze-KOCAELİ

Detaylı

METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimiz 2009 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere;

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİNE AİT TADİL TASARISI EKİ

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİNE AİT TADİL TASARISI EKİ ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİNE AİT TADİL TASARISI EKİ 6. MADDENİN ESKİ ŞEKLİ Sermaye ve Paylar Madde 6- Şirket, 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş

Detaylı

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI AKFEN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ METİN MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI A. Yönetim Kurulunun Seçimi ve Görevleri Şirket in işleri

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 250,000,000 PAY 2. TERTİP A TİPİ DEĞİŞKEN FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 250,000,000 PAY 2. TERTİP A TİPİ DEĞİŞKEN FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. İZAHNAME TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE

Detaylı

1. VARSA BORSAYA YAPILAN

1. VARSA BORSAYA YAPILAN Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.ġ. ile Deksar Multimedya ve Telekomünikasyon A.ġ. nin Devralma Suretiyle KolaylaĢtırılmıĢ Usulde BirleĢmesine ĠliĢkin Duyuru Metni Bu duyuru metni, Sermaye Piyasası

Detaylı

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ YILI FAALĠYET RAPORU

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ YILI FAALĠYET RAPORU HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 2006 YILI FAALĠYET RAPORU 27/3/2007 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No I. GĠRĠġ ve ĠDARĠ FAALĠYETLER 3 KISACA HSBC YATIRIM 3 YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI 4 ÜST YÖNETĠM 5 SERMAYE YAPISI

Detaylı

EURO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ESAS SÖZLEŞMESĐ 2, 11 VE 12 NCĐ MADDELERĐ TADĐL TASARILARI

EURO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ESAS SÖZLEŞMESĐ 2, 11 VE 12 NCĐ MADDELERĐ TADĐL TASARILARI EURO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ESAS SÖZLEŞMESĐ 2, 11 VE 12 NCĐ MADDELERĐ TADĐL TASARILARI 1 ESKĐ METĐN ŞĐRKETĐN ÜNVANI: MADDE 2- Şirketin ticaret ünvanı "Euro Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ihracında fiyat, satış ve dağıtım esasları, kural olarak ihraççı ve/veya halka arz eden tarafından belirlenir.

Detaylı

ORTAKLIK YAPISI (%1'den fazla iģtiraki olanlar)

ORTAKLIK YAPISI (%1'den fazla iģtiraki olanlar) A. GiriĢ TEB PORTFÖY YÖNETĠMĠ ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 2011 30 EYLÜL 2011 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU TEB Portföy Yönetimi A.ġ. ( ġirket ), 2 Kasım 1999 tarih ve 428025-375607 sicil numarası ile Ana SözleĢmesi

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na Giriş ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik

Detaylı

: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok.No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul. Telefon ve Faks Numarası : 216 600 10 00-216 594 53 72.

: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok.No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul. Telefon ve Faks Numarası : 216 600 10 00-216 594 53 72. HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Esas Sözleşme Tadili Tarih:30/12/2014 Ortaklığın Adresi : Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok.No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul Telefon ve Faks Numarası

Detaylı

01.01.2012-31.12.2012 FAALĠYET RAPORU

01.01.2012-31.12.2012 FAALĠYET RAPORU Sayfa No:1 ĠSTANBUL PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 01.01.2012-31.12.2012 FAALĠYET RAPORU Faaliyet Raporu Ġçeriği 1. Raporun Dönemi 2. Ortaklığın Ünvanı 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan

Detaylı

1AKTİF AKADEMİ. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar. 2) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine

1AKTİF AKADEMİ. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar. 2) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine 1) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine A) Sermaye piyasası araçlarının ihracında fiyat, satış ve dağıtım esasları, kural olarak ihraççı ve/veya halka arz eden tarafından belirlenir. B) Sermaye piyasası

Detaylı

ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I-GİRİŞ ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1. Raporun dönemi : 01/01/2013-31/03/2013 2. Ortaklığın unvanı : ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme

Detaylı

KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa 1 / 8 Raporun Dönemi : 01 Ocak 2013-31 Mart 2013 Faaliyet Dönemi Ticaret Unvanı : KAPİTAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Ticaret Sicil No : 151174 Merkez Adresi : Büyükdere Cad. No:61 Uso Center

Detaylı

FAAL YET RAPORU 2010

FAAL YET RAPORU 2010 FAALİYET RAPORU 1. Şirket in Tarihçesi ve Ortaklık Yapısı: Şirketimiz 1977 yılında Genborsa Menkul Değerler Ticareti Yatırım ve Finansman A.Ş. ünvanıyla, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat

Detaylı

MADDE 2 ŞİRKETİN ÜNVANI MADDE 2- ŞİRKETİN ÜNVANI

MADDE 2 ŞİRKETİN ÜNVANI MADDE 2- ŞİRKETİN ÜNVANI Eski Metin MADDE 2- ŞİRKETİN ÜNVANI DentaĢ Ambalaj ve Kağıt Sanayi Anonim ġirketi dır. MADDE 3- ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU 1-Kağıt, karton ve oluklu mukavva imalatı yapmak ve yaptırmak, 2- Elektrik piyasası

Detaylı

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015-30.09.2015DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015-30.09.2015DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015-30.09.2015DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I. GİRİŞ 1.Raporun Dönemi : Bu rapor 01 Ocak 2015 30 Eylül 2015 çalışma dönemini kapsamaktadır. 2.Ortaklığın Unvanı :

Detaylı

ING BANK A.Ş.'NİN 30,000,000,000 ADET 1. TERTİP B TİPİ ALTIN YATIRIM FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR

ING BANK A.Ş.'NİN 30,000,000,000 ADET 1. TERTİP B TİPİ ALTIN YATIRIM FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR * BU HALKA ARZA İLİŞKİN İZAHNAME 22 / 02 / 2011 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 21 / 02 / 2011 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN BAŞVURULMUŞTUR.

Detaylı

NET HOLDĠNG A.ġ. BĠLANÇO (TL) İncelemeden (XI-29 KONSOLĠDE) GeçmemiĢ NTHOL. Bağımsız Denetim'den. GeçmiĢ

NET HOLDĠNG A.ġ. BĠLANÇO (TL) İncelemeden (XI-29 KONSOLĠDE) GeçmemiĢ NTHOL. Bağımsız Denetim'den. GeçmiĢ BĠLANÇO (TL) GeçmemiĢ Bağımsız Denetim'den GeçmiĢ Referansları 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 76.425.616 92.094.253 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 12.908.278 10.842.451 Finansal Yatırımlar 7 0 499.374

Detaylı

ATAKULE GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. ESAS SÖZLEġME TADĠL METNĠ ESKİ METİN

ATAKULE GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. ESAS SÖZLEġME TADĠL METNĠ ESKİ METİN Yönetim Kurulu ve Görev Süresi ESKİ METİN Madde 12:ġirketin iģleri ve yönetimi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından bir yıl için seçilen 7 (yedi) üyeden oluģturulacak bir

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

SERMAYE PİYASASI KURULU GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ SERMAYE PİYASASI KURULU GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN İZAHNAME EKİM 2011 Güler Yatırım Holding Anonim Şirketi nden Ortaklığımızın ödenmiş sermayesinin

Detaylı

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ünvan ve Merkez Madde 3 Şirketin ünvanı İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu ünvan ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde (Şirket) kelimesiyle ifade edilmiştir.

Detaylı

25.04.2012 TARİHLİ PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

25.04.2012 TARİHLİ PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 25.04.2012 TARİHLİ PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ Madde 1 Madde 2 Madde 3 Madde 4 Madde 5 Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10 Madde 11 Madde 12 Madde 13 Madde 14 Madde

Detaylı

01 OCAK 30 EYLÜL 2012 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

01 OCAK 30 EYLÜL 2012 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01 OCAK 30 EYLÜL 2012 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Takasbank A.ġ. 2012 Yılı III. Dönem Faaliyet Raporu ĠÇĠNDEKĠLER BaĢlık... Sayfa Yönetim Kurulu BaĢkanı nın Döneme ĠliĢkin Değerlendirmeleri...

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN ADET II.TERTİP B TİPİ ALTIN FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN ADET II.TERTİP B TİPİ ALTIN FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR * BU HALKA ARZA İLİŞKİN İZAHNAME 05.09.2011 TARİHİNDE TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 05.09.2011 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN BAŞVURULMUŞTUR. HALKA ARZA İLİŞKİN

Detaylı

HALK HAYAT VE EMEKLĠLĠK A.ġ. KATILIM ESNEK EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

HALK HAYAT VE EMEKLĠLĠK A.ġ. KATILIM ESNEK EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU TANITIM FORMU HALK HAYAT VE EMEKLĠLĠK A.ġ. KATILIM ESNEK EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLĠ BĠLGĠ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BĠLGĠLER, SERMAYE PĠYASASI KURULU TARAFINDAN.. TARĠH VE SAYI ĠLE ONAYLANAN,. TARĠH

Detaylı

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 226.027.699,46 TÜRK LİRASINDAN 50.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2012 31/03/2012 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ Ortaklığımızın 4.000.000.000 TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerinin ihracına ilişkin olarak

Detaylı

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2017-31.03.2017 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I. GİRİŞ 1.Raporun Dönemi : Bu rapor 01 Ocak 2017 31 Mart 2017 çalışma dönemini kapsamaktadır. 2.Ortaklığın Unvanı :

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2011-30 HAZİRAN 2011 FAALİYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI Esas Sermaye Ödenmiş Sermaye : 12.500.000 TL : 12.500.000 TL Şirketimizn

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI ASHMORE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU

KATILIMCILARA DUYURU KATILIMCILARA DUYURU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU, CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: (Eski Ünvanı:

Detaylı

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir)

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. 0 BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) İncelemeden Bağımsız Geçmemiş Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2011 31.12.2010 VARLIKLAR

Detaylı

1. VARSA BORSAYA YAPILAN BAŞVURU HAKKINDA BİLGİ Birleşme nedeniyle Borsa ya başvuru yapılmamıştır.

1. VARSA BORSAYA YAPILAN BAŞVURU HAKKINDA BİLGİ Birleşme nedeniyle Borsa ya başvuru yapılmamıştır. ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile MİKES Mikrodalga Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin Devralma Suretiyle Kolaylaştırılmış Usulde Birleşmesine İlişkin Duyuru Metni Bu duyuru metni,

Detaylı

ORTAKLIK YAPISI ( %1'den fazla iģtiraki olanlar)

ORTAKLIK YAPISI ( %1'den fazla iģtiraki olanlar) A. GiriĢ TEB PORTFÖY YÖNETĠMĠ ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 2011 30 HAZIRAN 2011 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU TEB Portföy Yönetimi A.ġ. ( ġirket ), 2 Kasım 1999 tarih ve 428025-375607 sicil numarası ile Ana SözleĢmesi

Detaylı

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Verusaturk Girişim si Yatırım Ortaklığı A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Bu değerlendirme raporu Piyasası Kurulu nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Seri: VII 128.1 numaralı

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 01.01.2008-31.12.2008 Hesap Dönemi ne ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ Erdem ALPTEKĠN Türk finans sistemi incelendiğinde en büyük payı bankaların, daha sonra ise sırasıyla menkul kıymet yatırım fonları, sigorta

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 21.07.2017 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ATA YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 07.09.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET - Şirketimizin 2011 faaliyet

Detaylı

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I-GİRİŞ ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1. Raporun dönemi : 01/01/2013-31/03/2013 2. Şirket unvanı : ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme

Detaylı

ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2016 31.03.2016 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 02.05.2016 A. GENEL BİLGİLER 1. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi 01.01.2016 31.03.2016 dönemine ait faaliyet raporudur.

Detaylı

SPK Uyarınca Yapılacak Ek Açıklamalara ĠliĢkin Duyuru

SPK Uyarınca Yapılacak Ek Açıklamalara ĠliĢkin Duyuru SPK Uyarınca Yapılacak Ek Açıklamalara ĠliĢkin Duyuru Sermaye Piyasası Kurulu nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 12 Şubat 2014 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul a ilişkin yapılması

Detaylı

KENT KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK ANONĠM ġġrketġ DÖNEMĠ YILLIK FAALĠYET RAPORU

KENT KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK ANONĠM ġġrketġ DÖNEMĠ YILLIK FAALĠYET RAPORU KENT KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK ANONĠM ġġrketġ 1- GENEL BĠLGĠLER 01.01.2016 31.12.2016 Ġ YILLIK FAALĠYET RAPORU ġirketimiz 14.05.2010 tarihinde kurulmuģ olan Ģirketimiz: -Sermaye Piyasası

Detaylı

FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012)

FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012) FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012) İşbu rapor Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenerek 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir. SĠRKÜLER SAYI : 2013 / 38 İstanbul, 29.05.2013 KONU : Yurtdışındaki bazı varlıklarla ve yurtdışında elde edilen bazı kazançlarla ilgili vergi avantajları sağlayan Kanun yayımlandı 29 Mayıs 2013 tarihli

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak 2015 tarihinde geçerli olan

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ TÜRKİYE YÜKSEK PİYASA DEĞERLİ BANKALAR A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ TÜRKİYE YÜKSEK PİYASA DEĞERLİ BANKALAR A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ TÜRKİYE YÜKSEK PİYASA DEĞERLİ BANKALAR A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.ġ. Türkiye Yüksek Piyasa Değerli Bankalar A Tipi Borsa Yatırım Fonu içtüzüğünün 1.2,

Detaylı

Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE 3 AYLIK ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU

Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE 3 AYLIK ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE 3 AYLIK ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU 1. Raporun Dönemi 01/01/2012 31/03/2012 2. Ortaklığın Ünvanı Global Yatırım

Detaylı

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU MART 2009 FAALİYET RAPORU

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU MART 2009 FAALİYET RAPORU MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU MART 2009 FAALİYET RAPORU I. SUNUŞ 1. Tarihsel Gelişim, Ortaklık Yapısı ve Sermaye ve Ortaklık Yapısı Değişimleri Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. (

Detaylı

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2016-31.03.2016 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I. GİRİŞ 1.Raporun Dönemi : Bu rapor 01 Ocak 2016 31 Mart 2016 çalışma dönemini kapsamaktadır. 2.Ortaklığın Unvanı :

Detaylı