Fiyat 10 Kr CAR AÇIK BÜYÜME. Bulut Teknolojisi 6. SAYFADA. Kad nlar n rolü var 6. SAYFADA TÜRK YE N N GAZETES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fiyat 10 Kr CAR AÇIK BÜYÜME. Bulut Teknolojisi 6. SAYFADA. Kad nlar n rolü var 6. SAYFADA TÜRK YE N N GAZETES 1308-7622."

Transkript

1 ISSN ISSN ISSN ISSN B TÜRK YE N N GAZETES ELDE Fiyat 10 Kr 9 Aral k 2013 Pazartesi Fiyat 25 Kr Eti ihraç ediyoruz ama yeteri kadar yemiyoruz Türkiye Ziraatç lar Derne i (TZD) Genel Baflkan brahim Yetkin, " hraç ediyoruz ama yeterince et yemiyoruz, daha sa l kl nesillerin yetiflmesi için et tüketiminin artt r lmas gerekiyor" dedi. HABER 7. SAYFADA Yat r m yapmak isteyen Türk iflinsanlar için AFR KA ACIK KAPI Karadeniz ile Akdeniz 2015 te kucaklaflacak Karadeniz-Akdeniz yolu projesi toplant s OTSO Baflkanl 'nda Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakanl Müsteflar Soluk'un yan s ra Sivas, Kayseri, skendurun Ticaret ve Sanayi Odas baflkan ve yöneticilerinin kat l - m yla Ordu'da yap ld Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakanl Müsteflar Soluk, " Bu yol 2015 y l içinde Karadeniz ile Akdeniz'i kucaklaflt racak" dedi. sa Kayacan S ras Geldikçe Bugün 8 de Hacer Acar Alan Yeralt ndan nciler Bugün 9 da Prof. Dr. Nurullah Çetin Türkçe Bak fl Bugün 9 da smet Bora Binatl Dikey Bak fl Bugün 4 de HABER 7. SAYFADA adresine ulafl yoruz Hedef 100 B N Hedef 100 B N Son dönemde Türk medyas na örnek olacak bir de iflim ve dönüflüm yaflayan BELDE Gazetesi, sadece mesleki baflar s ile de il, meslek eti i bak m ndan da takdir gören yöntem ve uygulamalara imza at yor Her gün; Bayi, Elden, Kurye, Kargo ve Posta ile binlerce okura ulaflan Etik Ödül sahibi BELDE Gazetesi, elektronik posta yoluyla da on binlerce okuruyla bulufluyor. Bu yolla ulaflt m z okur say s 85 bin oldu Gine Ticaret Bakan Muhammed Dorval Doumbouya, Türkiyeli ifl adamlar na Afrika ülkelerinde her zaman yer oldu unu Türkiyeli ifl adamlar na Afrika ülkelerinde her zaman yer oldu unu ifade eden Doumbouya, "Bizim Türkiye gibi geliflen, yükselen ülkelere ihtiyac m z var. Türkiye'nin aya a kalk p haketti i yeri almas bizim için de çok önemli. Dünya Ticaret Örgütü hasta. Biz Türkiye'ye güveniyoruz. Ask da olan sorunlar n çözüm bulmas için sizinle olan iflbirli imize güveniyoruz" diye konufltu. T M Baflkan Vekili Mustafa Ç kr kç o lu da organizasyonun temas olan "G da, Tar m, H zl Tüketim Ürünleri ve lgili Makineler" sektörlerinin dünya genelinde stratejik sektörler haline geldi ini belirterek, giderek artan, flehirleflen, ihtiyaçlar çeflitlenen ve daha fazla tüketen bir dünya nüfusu oldu unu Gine Ticaret Bakan Doumbouya, Ekonomi Bakanl ve Türkiye hracatç lar Meclisi (T M) destekleriyle, Türkiye fladamlar ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) taraf ndan 145 ülkeden 2 bin ifl insan n n kat l m yla düzenlenen "Türkiye-Dünya Ticaret Köprüsü 2013"ün gala yeme inde, bu organizasyonun aral k ay nda gerçeklefltirilecek Dünya HABER 12. SAYFADA Ticaret Örgütü Bakanlar Toplant s öncesinde önemli bir mesaj oldu unu Hocaefendi, Hizmet erlerini nas l uyard? Bostanc : Çözüm süreci sürmeli HABER 13. SAYFADA Ilgaz-2 Kayak Tesisi B TMEK ÜZERE Kastamonu Valisi Erdo an Bektafl, "Ilgaz 2 Kayak Tesisi"nin yap m çal flmalar n n önemli ölçüde tamamland n HABER 7 DE ANKARA Arabafl keyfi 13. SAYFADA B B Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi "397. Na me: Kara Propaganda ve Nefis Muhasebesi" bafll kl yeni sohbetinde, yine çok önemli mesajlar verdi. Hizmet erlerinin, maruz kald klar kara propaganda karfl s nda nas l davranmalar gerekti ini anlatan Hocaefendi, sohbette ayr ca furuât sözünü tenkit edenlerin yanl fll klar na imada bulunularak, usûl ve furuât kavramlar aç klad. HABER 13. SAYFADA www. ELDE gazetesi.com ELDE yi Gazetemiz gazetemizi bu adresten dan takip edebilirsiniz takip edebilirsiniz TÜRK YE N N GAZETES Fiyat 10 Kr BÜYÜME Kad nlar n rolü var 6. SAYFADA TÜRK YE N N GAZETES CAR AÇIK Bulut Teknolojisi 6. SAYFADA Fiyat 10 Kr HUBUBAT hracat hedefi 7. SAYFADA ta https://www.facebook.com/belde.gazetesii Alt nok a ilgi morali Keçiören Belediye Baflkanl için adayl n aç klayan Turgut Alt nok, çal flmalar kapsam nda vatandafllarla buluflmalar n sürdürüyor. Etlik te vatandafllarla bir araya gelen Alt nok, fikir al flveriflinde bulundu. HABER 13. SAYFADA SAKARYA hracat flampiyonu 12. SAYFADA Gazetemiz da https://www.twitter/beldegazetesi ZONGULDAK Kalk nma mucizesi 5. SAYFADA

2 2 9 Aral k 2013 Pazartesi Meltem EK Z Ünlü ngiliz flef Lawson n bafl dertte LONDRA (AA) ngiltere'de ünlü flef Nigella Lawson, birkaç kez uyuflturucu kulland n ancak uyuflturucu ba ml s olmad n Lawson ve eski efli ünlü reklamc Charles Saatchi'nin eski asistanlar n n doland r c l kla ve çiftin verdikleri kredi kartlar ndan 700 bin sterline yak n harcama yapmakla suçland klar davada ifade veren 53 yafl ndaki Lawson, "Hiçbir zaman uyuflturucu ba ml s olmad m. Hayat mda sadece iki kez, zor zamanlar mda kokain kulland m" dedi. Islewort Kraliyet Mahkemesi'ndeki duruflmada verdi i ifadede flu anda uyuflturucu kullanmad n dile getiren Lawson, "Çocuklar n z önünde esrar içtiniz mi?" sorusuna, "Korkar m, evet" yan t n verdi. ngiliz bas n n n yo un ilgi gösterdi i davada Lawson ayr ca, "Saatchi'ye geri dönmezse, eski eflinin kendisini mahvetmekle tehdit etti ini" kaydetti. Mahkemeye sunulan ve okunan bir e-postada, Lawson ve Saatchi'nin asistanlar olarak çal flan Francesca ve Elisabetta Grillo'nun istedikleri harcamay, Lawson ve k z n n sürekli uyuflturucu kullanmalar ve "kafalar n n iyi olmalar " nedeniyle yapabildikleri ifade edilmiflti. (AA) S NEMA: B T R fi N S NEMA: EK P 49 Konu: tarot kartlar isimleri kullanan çok gizli bir yeralt örgütüne çal flan 2 tak m devlet suikastçileridir. Kahraman m z Bay Aptal ilk gününde ifle geldi inde patronunun gizemli bir flekilde öldü ünü ö renir.he ryer havaya uçmadan suçluyu bulmal d r. Konu: Ladder 49 adl bir itfaiye istasyonunda çal flan Jack Morrison, ifline çok özen gösteren ve insanlar kurtarmak için hayat n tehlikeye atan bir görevlidir. Hayatlar kurtaran ve iflini çok iyi yapan Jack, bunun karfl l n alamad için kendisini sorgulamaya bafllar. Hem kariyeri, hem de ailesi aç s ndan tatmin olmayan Jack, bir gün yang n n ortas nda çaresiz kal r ve tüm bu sorularla yüzleflir. Sizin için seçtiklerimiz Harika Kad n, Süpermen ve Yarasa Adam ayn filmde bulufluyor NEW YORK - Warner Bros Stüdyolar adl film flirketi, Harika Kad n, Süpermen ve Yarasa Adam' n(batman) ayn filide buluflaca yeni projesini aç klad. Yarasa Adam' Ben Affleck'in, Süpermen'i Henry Cavill'in canland raca, ad henüz aç klanmayan filmde, Harika Kad n rolündeyse, 2004 Miss Universe güzellik yar flmas nda srail'i temsil eden Gal Gadot yer alacak. Warner Bros'un projesiyle daha önce filmlerde hiç canland r lmam fl Harika Kad n da di er bir çok çizgi süper kahraman gibi beyaz perdede hayat bulmufl olacak. Daha önce 1970'lerde televizyon dizisi olarak çekilen, Lynda Carter' n canland rd Harika Kad n' n dünya kültürüne önemli etkileri olmufltu Buna karfl n, Harika Kad n karakterin beyaz perdede henüz canland r lmad. Filmin oyuncu kadrosu hakk nda ise Zac Snyder'in yönetmenli ini yapt,14 Haziran 2013'te gösterime giren "Çelik Adam" adl Süpermen filminde rol alan birçok y ld za projede yer verilece i d fl nda baflka aç klamada bulunulmad. Çelik Adam filminin bir devam niteli inde olacak filmin yap m na gelecek y l bafl nda bafllanaca n bildiren Warner Bros, eserin Temmuz 2015'te gösterime girece ini duyurdu. (AA)

3 Elmada da temizlik seferberli i 3 9 Aral k 2013 Pazartesi HABER MERKEZ - Elmada Belediye Baflkan Gazi fiahin; Çevrenin korunmas, Çevre bilincinin gelifltirilmesi, lçe halk n çevreye duyarl olmaya yönlendirmek için Nas l bulmak istiyorsan öyle b rak slogan yla lçe genelinde temizlik seferberli i bafllatt. Kampanyaya iliflkin bir aç klama yapan Elmada Belediye Baflkan Gazi fiahin, Esnaflar m zla, Ö retim Görevlilerimizle böyle bir etkinlikte beraber oldu umuzdan dolay mutluyum. Temizlik konusunda Belediye olarak elimizden geleni yapmaya haz r z. Bu etkinliklerin daha da art r lmas yla gençlerimize de örnek olup, gelecekte de temiz bir toplum yarataca m z umuyoruz. diye konufltu. Baflkan fiahin; Çocuklar m za temizlik bilincinin kazand r lmas çok önemli. Her ö retmen dersin 5 dakikas n ö rencilere çevre bilinci kazand rmaya ay r rsa, temizlik konusunda daha bilinçli nesiller yetifltirebiliriz. Biz Elmada Belediyesi olarak bu tür projelere her zaman aç z. dedi. Temizlik bilincinin önce ailede kazand r lmas gerekti ini vurgulayan fiahin, anne babalar n bu konuda örnek teflkil etmeleri ve duyarl olmalar gerekiyor diye konufltu. TAKV M Hicri y l: 1435 ( 5 Sefer ) ANKARA STANBUL msak Günefl Ö le kindi Akflam Yats Gözde K fi N Tuzluçay r a yeni ekmek büfeleri HABER MERKEZ - Ankara Büyükflehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikas n n, Tuzluçay r da sürekli olarak baz marjinal gruplar n sald r s na u rayan ve kald rmak zorunda kald 3 halk ekmek büfesi yeniden yerlerine konuluyor. Tuzluçay rl lar taraf ndan imzalanan 400 dilekçeyi, Halk Ekmek Genel Müdürü Ali lkbahar a sunan Tuzluçay r Mahalle Temsilcisi Yusuf Karacakale, Bölgedeki vatandafllar m z, tahrip edildi i için kald r lan ekmek büfelerinin yeniden yerlerine konulmas n talep ediyorlar. Büfelerimizi tekrar geri istiyoruz dedi. Bölgede hizmet veren ve zaman zaman sald r lara maruz kalan, son olarak da geçti imiz ay baz marjinal gruplarca ç kan olaylarda kullan lamaz hale getirilen 3 ayr Halk Ekmek Sat fl büfesi, yerlerinden kald r lmak zorunda kal nm flt. Bölgede yaflayanlar n büyük bölümünün ekmek ihtiyac n karfl layan ekmek büfelerinin yeniden yerlerine konulmas için Tuzluçay rl lar n talepte bulundu unu ve bu nedenle imza toplad klar n kaydeden Mahalle Temsilcisi Karacakale, Kaliteli, sa l kl ve ucuz ekmek sat fl yapan büfelerin yeniden mahallemize getirilmesi için imza toplay p size getirdim. Ben bu talebi sizlere iletiyorum diyerek, dilekçeleri Halk Ekmek Genel Müdür lkbahar a sundu. Dilekçeleri kabul eden ve büfelerin sigorta ifllemlerinin ard ndan tek tek yerlerine yerlefltirilece ini kaydeden lkbahar, Tuzluçay r dan büfelerimizi kald rmam z n nedeni buradaki vatandafllar de il, oradaki baz marjinal gruplar n büfelerimizi kullan lamaz hale getirmesiydi dedi. Tuzluçay r bölgesinin en çok ekmek sat fl yap lan ve Halk Ekmek ürünlerine ihtiyaç duyulan bir bölge oldu unu kaydeden Ali lkbahar, Sigorta ifllemleri tamamlanan bir büfemizi çarflamba günü yerine koyaca z. Di er iki büfemizin de ifllemleri tamamlan nca yerlerine konulacak. Ekmek büfelerine verilen zarar, bölge halk na veriliyor. Halk n ekme ine eylem ve siyaset bulaflt rmas nlar ve herkes ekme e sayg göstersin diye konufltu. fllemleri tamamlanan ve T p Fakültesi Caddesi 586. Sokak ta bulunan büfenin iflleticisi Beyhan Can da yeniden büfeye kavuflman n heyecan n yaflad n kaydederek, Zaman zaman büfemize boyalarla çirkin ve uygunsuz yaz lar yaz l yordu. Son olaylarda büfemiz tamamen kullan lamaz hale geldi. Büfeler kald r ld ktan sonra bölge insanlar büfenin yeniden ne zaman aç laca n soruyorlard. Tekrar büfelerin konulmas karar ndan çok mutluyum ve teflekkür ediyorum dedi. Büyükflehir karla mücadeleye haz r HABER MERKEZ - Ankara Büyükflehir Belediyesi, yaklaflan k fl mevsimi öncesi karla mücadele araç, ekipman ve personelle gerekli haz rl klar n tamamlayarak tam donan mla k fla haz rland. Büyükflehir Belediyesi Fen flleri Daire Baflkan Vedat Üçp nar, karla mücadele için gerekli haz rl klar n tamamland n, Büyükflehir Belediyesi nin Fen flleri Daire Baflkanl bünyesinde bulunan toplam 516 araç ve 2500 personelden oluflan güçlü bir filo ile k fl mevsimine haz r olduklar n Vedat Üçp nar, gerekli durumlarda ekip ve personel say s n n art r laca n belirterek, Fen flleri Daire Baflkanl taraf ndan karla mücadele için oluflturulan toplam 516 araç ve 2500 personel ile ihtiyaç halinde Büyükflehir Belediyesi nin di er birimlerinden araç ve personelle takviye edilerek kar ve buzla mücadele çal flmalar yap lacak diye konufltu. Vedat Üçp nar, Karla mücadelede görevli ekip ve ekipmanlar 24 saat süreyle 3 vardiya halinde kar ve buzlanmaya karfl gerekli mücadeleyi yapacaklar dedi. Büyükflehir Belediyesi olarak üç adet tuz silosu yap m na devam ettiklerini belirten Vedat Üçp nar, Merkez tuz silomuz haricinde Ankara n n 3 bölgesinde daha tuz silosu yap yoruz. nflaat çal flmalar devam eden yeni silolar en k sa sürede hizmete açaca z. Böylece müdahaleler daha k sa sürede yap labilecek diye konufltu. Karla mücadelede kullan lacak araçlar n Meteorolojiden al nacak bilgiye göre gerekli noktalarda bekleme yapaca n söyleyen Vedat Üçp nar, vatandafllar n da afl nm fl lastikli araçlarla trafi e ç kmamalar, toplu tafl ma araçlar n tercih etmelerini istedi. Vedat Üçp nar karla mücadelede kullan lacak araçlar hakk nda flu bilgileri verdi : 10 adet Ateco marka kar küreme ve tuz atma arac, 92 adet unimog kar küreme ve tuz atma arac, 50 adet kürekli ve tuz atma aparatl kamyon,30 adet özel donan ml kamyon, 135 adet normal kamyon, 25 adet kamyonet pikap, 32 adet 4x4 arazi pikab, 43 adet ekip arac, 22 adet greyder, 22 adet hidromek kepçe, 22 adet loder (lastikli kepçe), 22 adet dozer, 6 adet özel donan ml solüsyon tankeri ve 5 adet rotatif (kald r m üzeri kar temizleme ve püskürtme arac ). Fen flleri Daire Baflkan Vedat Üçp nar, 40 bin ton tuz sto u ve 150 ton kar ve buz çözücü solüsyon oldu unu belirterek, karla mücadele çal flmalar s ras nda ihtiyaca göre yeni tuz al mlar n n yap labilece ini

4 4 9 Yaban hayvanlar na yem deste i R ZE - F KRET DELAL - Rize'de k fl flartlar dolay s yla yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlar için do aya yem b rak ld. Orman ve Su flleri Bakanl Do a Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürlü ü ile Çaml hemflin lçe Milli E itim Müdürlü ü iflbirli inde yaban hayvanlar için Çaml hemflin ilçesine ba l F rt na Vadisi'ndeki yaban hayati gelifltirme sahas nda 250 kilo yem b rak ld. Orman ve Su flleri Bakanl 12. Bölge Müdürü Mustafa Bulut, AA muhabirine yapt aç klamada, yaban hayvanlar için do aya yem b rak lmas faaliyetine bafllad klar n Yaban hayvanlar n n k fl flartlar nda aç kalmamas ve hayatlar n idame ettirebilmeleri için do aya yem b rakman n önemli oldu unu vurgulayan Bulut, ''Geçen y l kizdere bölgesinde yemleme faaliyetini gerçeklefltirmifltik. Bu y l ise faaliyete Çaml hemflin ilçesinde bafllad k" dedi. Bulut, faaliyetlerin k fl mevsimi süresince devam edece ini dile getirerek, flöyle devam etti: "Geçen y l 4 ton yemleme yapm flt k. Bu y l ise yaklafl k 5 ton yemi yaban hayvalar için do aya b rakaca z. K fl flartlar a r geçerse bu say y daha da art rabiliriz. Do a Koruma Milli Parklar Genel Müdürlü ümüz yaban hayat n n desteklenmesi konusunda güzel projelere imza at yor. Biz de bölge müdürlü üne ba l Artvin, Giresun, Gümüflhane, Rize ve Trabzon'da bu faaliyetlere bafllad k. Rize'de biraz erken bafllad k çünkü kar en erken bu bölgeye düfltü. lk faaliyetimizi de Çaml hemflin ilçemizde gerçeklefltirdik. Yaban hayat n ne kadar çok desteklersek turizme etkisi o kadar fazla olacakt r. Av turizmi ve yaban hayat gözlem turizmi, foto safariye çok ciddi katk sa layacakt r. (AA) Aral k 2013 Pazartesi YASAM-ÇEVRE Semiha ARKLAN D KEY BAKIfi smet Bora B NATLI Baba o ul ayn hastanede doktorluk yap yorlar KONYA - Ali R za Gülbahar (64), AA muhabirine yapt aç klamada, Cerrahpafla T p Fakültesi'nden mezun olduktan sonra psikiyatri uzman olarak göreve bafllad n ve farkl hastanelerde görev yapt n Bak rköy Ruh ve Sinir Hastal klar Hastanesi'nde ihtisas n tamamlad ktan sonra Anadolu'da mecburi hizmet yapmas ihtisas n Bak rköy'de, yine benim ihtisas ald m serviste yapt. lginç bir tesadüftür ki o luma mecburi hizmet yeri olarak Mardin ç kt. Sonra Allah' n takdiri iflte, kurum içi atamalarla Konya'ya, hem de benim görev yapt m Numune Hastanesi'ne tayini ç kt. Yaklafl k bir ayd r o lumla yan yana psikiyatrist olarak ayn klinikte çal fl yoruz. Bu çok farkl, mutlu- yapaca na inan yorum. Benden daha fazla art s var. laçl tedavinin d fl nda, davran flç tedavi tekniklerini çok iyi biliyor. Konya'daki insanlar m za çok faydal olaca n düflünüyorum." Duru Sayg n Gülbahar ise babas n n ihtisas yapt servisi seçebilmek için ilk baflvuruyu yapan asistan oldu unu söyledine im gerekti ini anlatan Gülbahar, " ki seçeluk verici bir durum. Bu mutlulu u ancak Gülbahar, sözlerini flöyle sürdürdü: vard ; Konya ve Mardin. fians ma yaflayanlar anlayabilir. Tarifi mümkün "Mecburi görev kuras nda babam n Konya ç kt. 27 y ld r da burada hizmet de il." yar m kalan Mardin k sm bana ç kt ve veriyorum" dedi. Hastalar n, yan yana, ayn soyad tafl - tamamlamaya gittim. Sonra k smetime O lu Duru Sayg n Gülbahar' n (34) da yan iki doktoru görünce önce flafl rd n, Konya ç kt. Numune Hastanesinde, babam n görev yapt hastanede göreve küçüklü ünden beri doktor olmak istedi- sonra sevindiklerini dile getiren Gülbahar, flunlar kaydetti: bafllad m. Babam n derin bir bilgi biriki- ini ve kazand Ankara Üniversitesi T p Fakültesi'nden mezun oldu unu ifade "Hatta hastalardan biri akrabam olup mi var. Onlar n üzerine kendi güncel bilgilerimle alan mda faydal olaca m dü- eden Gülbahar, flöyle devam etti: olmad n sordu. Ben de 'o lum' deyince, güldü ve sevindi. O lumun burada flünüyorum. Konya halk na faydal olabi- "Ayn branfl tercih etti ve benim gibi psikiyatrist oldu. Çocu um da psikiyatri kendine göre farkl psikiyatrik katk lar lirsem ne mutlu bana." (AA) ISSN TÜRK YE N N GAZETES BELDE 9 Aral k 2013 Pazartesi Say : Genel Yay n Yönetmeni Cüneyt KAYA Yaz flleri Müdürü Abdülmecit KOYUNSA AN GÜNLÜK S YAS GAZETE Yay n Sahibi maj ç ve D fl Tic. A.fi. Ad na Alaeddin KAYA Genel Yay n Müdürü Emin ERENER Genel Yay n Koordinatörü Zübeyir KAYA Sorumlu Yaz flleri Müdürü Ahmet TEKEfi stihbarat fiefi fienol GÜNÜÇ Sayfa Editörleri brahim ARKLAN - Yasemin AYDO DU Spor Muhabiri Murat BÜLBÜL Polis - Adliye: Gözde K fi N, Magazin: Meltem EK Z Ekonomi: Hakk Murat SÖBÜTAY Yurt Haberler: Emel YILMAZ, Yaflam: Semiha ARKLAN Turizm: Sevgi ACAR - Sa l k: Burcu KER M, Kültür-Sanat: Aylin DEM RHAN, Çevre: Duygu UÇAR, D fl Haberler: Yücel Tanol nternet Editörü: Yi it Y T dari Merkez Macun Mah. 3. Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA Yaz flleri Tel: Tel: (PBX) Fax: Ankara Temsilcili i stanbul Temsilcili i Rüzgarl Cd. Plevne Sk. No: 14 Tevfik Bey Mah. Tahsin Teko lu Cad. Ulus/ANKARA No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/ STANBUL Tel: (0312) Tel: (0212) Da t m: TURKUAZ DA ITIM SAN. VE T C. A.fi. Yay n Türü: Yayg n Süreli Haber Müdürü Dursun ERKILIÇ Bas ld Yer Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. - mpress Web stanbul Yolu 6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: Resmi ilanlar m z internet sitemizden de görebilirsiniz. (www.beldegazetesi.com) Sözleflmesiz yazarlara ücret ödenmez BELDE Bas n Meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir En fazla ceza haz r betona ANKARA - DUYGU CAN - Çevre ve fiehircilik Bakanl ekiplerince, yap malzemesi üretici ve sat c lar na yönelik denetimlerde 123 firmaya 1 milyon 17 bin lira para cezas verildi. Bakanl n, kentsel dönüflüm süreciyle stanbul'da h z kazanan inflaat sektörüne yönelik denetimleri devam ediyor. stanbul l Müdürlü ü Yap Malzemeleri fiube Müdürlü ü uzmanlar, bu y l n 10 ay nda bin 30 iflletmeye yönelik denetim gerçeklefltirdi. Denetimlerde, beton, armatür ve boru gibi yap malzemeleri üreten ve satan 123 firmayla ilgili ifllem yap ld. Bu denetimlerde, 1 milyon 17 bin 511 lira idari yapt r m cezas uyguland. Bakanl k, haz r beton üretimi yapan 22 firma hakk nda 334 bin 721 lira cezai ifllem yapt. Armatür ile vana imalat ve sat fl nda standartlara uymayan 19 firmaya 201 bin 649 lira ceza uygulan rken, su yal t m sektöründe faaliyet gerçeklefltiren 5 firmaya 87 bin 862 lira, 7 firmaya ise 74 bin 679 lira ceza verildi. Denetimlerde, en fazla ceza haz r beton, armatür, vana ve yap kimyasallar na uyguland. Avrupa Birli i (AB) standartlar na uygun olmayan kaçak ürün kullan ld da tespit edildi. Merdiven alt üretim yapanlar n bulundu u da belirlendi. Çevre ve fiehircilik Bakan Erdo an Bayraktar, sat n al nan yap malzemelerinde "CE" ve "G" iflaretlemesinin bulunmas gerekti ini belirtti. Yap malzemeleri konusunda üretim ve sat fl yapan firmalara yönelik s k denetimler yapt klar n vurgulayan Bayraktar, bu konuda asla kimseye taviz vermeyeceklerini ifade etti. (AA) Konya'da psikiyatri uzman doktor olan baba ve o lu, ayn hastanede sa l k hizmeti veriyor. NE YANA DÖNMEL Y Z YÜZÜMÜZÜ Hayat m z düzenlerken ne çok fley skalad m z n fark na bile varmay z bazen. Sonra ya tam zaman nda bir dost sözü yetiflir imdad n za ve aç l r ufkunuz veya ifl iflten geçtikten sonra bir yerlerde bir fley okursunuz, yahut ta birileri bir fleyler ihsas etme- e çal fl r size, iflte o zaman iki kere kahrolursunuz. Biri skalad - n z fleyler için, biri bunun fark na varmakta ge çekti iniz için. Siz, yüre inizde nice sevgilere yer ay r r, enginlere yelken açars n z ve günlerinizi gecelerinizi doldurur bu düflünce. Sonra bir bakars n z ki bofla kürek çekmekte oldu unuzu hayk r yor birileri size. flte fiirazl fieyh Sadi öyle diyor Bostan ve Gülistan adl eserinde Bahçelerin gülü, çiçe i kal c de ildir, Vefas yoktur gül mevsiminin. Kal c olmayana da gönül ba lanmamal. Buna ra men güller hep sevilir. Onu kal c hale getirmek sözü gülistana çevirmekle mümkündür. Biz gönül tellerimize dokunan m zraplar n inleyen na melerini terennüm ile ara s ra befleri sevgilere dönük fliirler yaz nca bir çok genç arkadafl m zdan (art k bunlar b rak, befleri aflklar geçici, sen uhrevi duygulardan söz et) mealinde tavsiyeler ald m z olur. Elbette o dostlara da buradan sevgilerimizi iletirken söyleyecek birkaç sözümüz oldu unu da belirtmek isteriz. fieyh Sadi çok hakl elbette. Gül mevsimi kal c de il ama insan da kal c de il.geçici fleylere meyletmemek do ru olan d r belki. Ama dünyada yaflad m z sürece,ona ve ondaki bir çok güzelli e gönül ba lamam z da kaç n lmaz oluyor bir taraftan. Temelinde Hakka dönük olan benli imiz, günahkar kul yan yla bazen heva ve hevesine de yenik düfler ki bunun fazla k nanacak yan yoktur. K nayana da söylenecek söz bulunur elbette. fiirazi nin dedi i gibi biz de yüre imizdeki güle terennüm ederiz hiç durmadan. Bir aya m z çukurdayken yak fl r m maddi sevdalara yelken açmak. Nemize sevdadan söz etmek! Biz günümüz maddi aflklar na gülüp geçeriz çok flükür. Aflk sevday, sevmeyi, sayg y tensel birliktelik sananlara inat bir ervahta bütünleflmeyi dileyenlerdeniz. Öyle de olmal y z kuflkusuz. Bu esrarl hayat n kozmik boyutuna ulaflan sevgi terennümlerini kaç kulak duyabilir, kaç göz alg layabilir. Yarat lan yaratandan ötürü hofl gören bir akidenin gönüllü neferi olmufl fani benli- imizin ne önemi var. Fani duygular m zdan kime ne ayr ca. Bize dünyevi zevklerden, dünyevi duygulardan uhrevi aleme yönel diyenlerin; hayat maratonunda yollar uzun. Biz k saltt k ve son düzlü e ç k p depar atma durumunday z. Öyleyse nemize gerek insani duygularla insanlara perestij etmek! Siz hiç yalanc bahar bilir misiniz? Bilmez gerçek bahar n yaflayanlar bilemez. Ancak hazan mevsiminde hissedilir o. Hani günefl gösteriverir yüzünü aniden ve a açlar çiçek aç verir bahar geldi zann yla. Sonra o ac mas z sonbahar rüzgâr esiverir de döker tüm çiçe e duran yapraklar bir bir. Anlay verir a aç yalanc bahar oldu unu ama bir kez aldan vermifltir ne çare. Gelincik boynunu büker, gül can verir. Leylaklar salmaz kokular n ve kas mpat lar yafll ninelerin kah r çeken yüzlerine dönüflüverirler aniden. Hele Mimoza O elini uzatt nda kat kat ve renk renk yapraklar n içe kapat r, kasar kendini ve biteviye cezaland r r uzanan eli. Yaz n günefli kavururken ortal, aldan r saf insan yüre i ve gidip solgun güneflte oturur. Son bahar güneflinin insan nas l yakt n, hem de hiç fark na varmadan yakt n bilemez çünkü. Ya siz, siz bilir misiniz? Hiç kofltunuz mu kaç rd n z trenin ard ndan ya da koflarken doland m ayaklar n z takatsizlikten? Veyahut k sac k ta olsa bir mesafeyi koflmay göze alamad n z oldu mu? Hiç imkans z mümkün k lmak için ç rp n rken kesildi mi derman n z? Afl lmaz da lar aflar m sand n z günlerin geride kald n fark edip te kahroldu unuz oldu mu hiç? Saçlar n za düflen aklar, her aynaya bak flta tokat gibi indi mi yüzünüze yüre inizin genç kalma savafl na inat. Düflündü ünüzü, duydu unuzu, sevdi inizi söyleyememenin bask s y rtt m Ci erlerinizi sizin de? Ve sonbahar günefline aldan p bu aptal yüre in pefline tak lmaman gerekti ini size de söyledi mi ilk bahar tazeli- ini yaflayanlar. Oysa (Ecel gelir bakmaz yafla) diyen flair yafl hem eflk olarak, hem sin olarak ifade ederken kimin hangi mevsimde oldu unun önemi olmad n vurgulam yor mu? Seherlerde duaya kalkan ellerimiz sadece diliyle mi yakar r san rs n z? Bir taflk n/flaflk n yürek göz yafl döker hiç durmadan kah r mektuplar yla okunmayaca n bile bile ço u zaman. Bir yalanc bahar çiçek açt r r gözünün nuru ayd nland san rs n. O nur-u ayn bir bakars n esen sonbahar rüzgâr yla eflk-i giryan oluvermifl ve flaflars n. Kim duyar, kim bilir, kim anlar zamans z gelgitlerini senin Diyojen in f ç s ndaki s r gibidir insan n kendi dünyas. Oradan ç kan, oradan yükselen na melerdir m sralar na dökülen flairin. B rakal m yalanc bahar kand rs n bizi bir anl k mutlukuk veriyorsa en az ndan.bazan bir anl k mutluk,ço u daha uzun mutluluklar tercih ettirebilir insana. Zaman, mekân, imkân, fikri, zikri tek potada toplay p gözüne nur yapanlar n o nura prestij ediflini çok görmeyelim. Nitekim Yavuz gibi bir cihan hükümdar, bir cengavere bile;( fiirler bile pen çe-i kahr mdan olurken lerzan/beni bir gözleri ahûya zebun etti felek) dedirten yüreklerin özgürlü ü önünde sayg yla e ilmek gerek de il mi? E ilen bafllar m z n e ikli i utanç de il olgunluk yükündendir, yürek kahr ndand r, iki cihande yükümüzün a rl ndand r elbet. Gözünüzden nur, yüre inizden sürur, aln n zdan gurur eksilmez dilerim. Ve dilerim ki yalanc baharlar gelmeden hakiki bahar n zda bir çok fleyi skalamadan yakalayabilirsiniz.

5 HABER 9 Aral k 2013 Pazartesi 5 F rsatlar de erlendirmek isteyenler için Tekno giriflim sermayesi STANBUL - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Nihat Ergün, Bakanl k' n Teknogiriflim Sermaye program ndan yararlanarak 100 bin lira hibe deste i alan dünyan n ilk sanal antrenörünü ve futbol analiz yaz l m n icat eden teknogiriflimci Raflit Alemdar' n projesini Türk futbol tak mlar na önererek, "Kulüpler buna ilgi gösterdikleri zaman maçlar flikeyle almaktan vazgeçecek" dedi. Ergün, 3. Teknogiriflim Zirvesi'nde yapt konuflmada, Türkiye'de flehir içi ulafl m sistemleri için yaz l m gelifltiren gençlerin, flehir içi otobüslere tafl atan bir baflka gençten daha fazla haber olma hakk oldu unu Tribünlerde söven, tafl atan ya da olay ç karanlar n haber olma hakk n n proje gelifltirenlerden daha fazla olmad n vurgulayan Ergün, zirvede futbol kulüplerine yönelik gelifltirdi i projesini sunan teknogiriflimci Raflit Alemdar' n projesinin dünyaya çok farkl bir bak fl aç s getirece ini dile getirdi. "Futbol kulüpleri Alemdar' n projesine ne zaman ilgi gösterecekler bilmiyorum" diyen Ergün, kulüpler buna ilgi gösterdikleri zaman maçlar flike ile almaktan vazgeçeceklerini, gerçekten oyuncular n performans ile maçlar kazanacaklar n ifade etti. Kulüpler söz konusu projeye ilgi duyduklar nda, asl nda performans iyi olmayan futbolcuya neden milyon dolarlar verdiklerini sorgulayacaklar n vurgulayan Ergün, flunlar kaydetti: "Çünkü onun performans n, bu veriler analiz edildi i zaman önceden görmüfl olacaks n z veya gerçekten yararlanmak istiyorsan z art k önümüzdeki maç n 11'ini nas l kuraca na dair çok önemli bilimsel veriler akacak önüne. E er hoca o bilimsel verilerle ilgileniyorsa ya da kulüp yönetimi kimleri transfer edebilece i konusunda önceden birçok veri ile tan flm fl olacak. Do ru adamlar, do ru yere transfer etmifl olacak. Bütün bunlar da oradaki verimlili i art racak. Ama futbolcu simsarlar ile futbolcu transferi yap lmaya devam ediliyorsa, o zaman hangi adama ne kadar lüzumsuz milyon dolarlar verdi inizin hesab hala sorulmayacak. O aç dan bu sisteme ilgi duyan kulüplerin gerçekten ifli bilimsel bir temelde ve ekonomik bir temelde yapmas mümkün olacak. O zaman da futbol bugün oldu u gibi gereksiz maliyetleri üstlenen ve herkesin tafl mak zorunda kald bir yük olmaktan ç kacak, daha ekonomik bir yola girecek." Bakan Ergün, Bill Gates, Mark Zuckerberg gibi giriflimcilerin yirmili yafllar nda bugün ekonomisine damga vuran firmalar n temellerini att n belirterek, "Bunlar n hiç birisi Rockefeller' n torunlar de iller; bireysel, tamamen kendileri olarak hayat n içine dald lar ve bu büyük baflar lar elde ettiler" dedi. Kamuda ya da özel sektörde çal flma düflüncesinin hakim oldu- u gençlik yerine kendi iflini kuran bireyler yetifltirilmesi gerekti- ini aktaran Ergün, bu yap l rsa Türkiye'nin 2023 hedeflerine daha kolay ulafl labilece ini dile getirdi. Bakanl k olarak Teknogiriflim Sermayesi program n 2009 y l nda bafllatt klar n an msatan Ergün, bugüne kadar bin 34 kiflinin bu kapsamda verilen desteklerden yararland n kaydetti. Ergün, "Teknogiriflimcilere destek 2001'de bankalardan boflalt lan miktar n yan nda devede kulak de il, devenin tüyü kadar bile de il. Ar-Ge alan nda büyük riskler büyük f rsatlar var. Teftifl anlay fl m za da bunu oturtmaya çal fl yoruz. 'Devletin paras n bat rm fl, kamu zarar oluflmufl' diye gelmiyorlar. Öyle bir anlay flla kim Ar-Ge yapar. Ar-Ge'ye verilen para büyük ihtimalle batar zaten biz bu riski göze alarak destek veriyoruz" de erlendirmesinde bulundu. Bütçelerini art rd klar n ve her y l 500 kifliye destek verecek hale getirdikleri bilgisini veren Ergün, geçen y l 300'ün üzerinde kiflinin destek ald n ama bu y l bin 746'n n üzerinde 73 kentten baflvuru oldu unu ifade etti. Ergün, bu y l 550 kifliye destek vereceklerini vurgulad. Teknogirflimcilere sadece hibe deste i vermediklerini, onlar baflka safhada da güçlendirmeye çal flt klar n belirten Ergün, sözlerine flöyle devam etti: "Onlar melek yat r mc lar ve risk sermayesi fonlar ile de buluflturuyoruz. Ama melek var, melek var. Azrail de bir melek, gelip çocuklar n can n almay n. Onlar gelifltirecek fleyler yap n. fiimdi yüksek teknolojili ürünler üreten arkadafllar m z n ürünlerinin kamu al mlar nda emsallerinden yüzde 15 pahal olsalar bile al nmas zorunlu hale gelecek. Yani iste e ba l olmaktan ç k p zorunlu hale gelecek. Kamunun böyle bir ürüne ihtiyac varsa Türkiye'de üretilen ürünü yüzde 15 pahal bile olsa almak durumunda olacak, hele Ar-Ge'si Türkiye'deki kurumlar taraf ndan desteklenmifl ürünler ise. Diyeceksiniz ki bizden ifl bitirme belgesi istiyorlar. Onu da isteyemeyecekler. Bakanl m z n vermifl oldu u belge, ifl bitirme belgesi yerine geçecek. Biz bunu destekliyoruz, onayl d r, baflar l bir üründür noktas na getirmifl olaca z. Böylece önce baflkas na sat, sonra gel dönemi de bitmifl olacak. Bu tasar kanunlaflt nda teknogiriflimcilerimiz için de kamu alan nda önemli bir f rsat kap s aç lm fl olacak." Türkiye nin ihracat ve kalk nma mucizesi... ZONGULDAK - Tüm Sanayici ve fl Adamlar Derne i (TÜMS AD) Genel Baflkan Hasan Sert, Türkiye'nin 10 y l önce yaklafl k 30 milyar dolar seviyesindeki ihracat n 153 milyar dolara ç kard n ve dünyan n en h zl geliflen ülkeler grubuna dahil oldu unu Sert, Bülent Ecevit Üniversitesince (BEÜ) Tahir Karauguz Konferans Salonu'nda düzenlenen " nsan Kaynaklar ve Kariyer Kulübü Konferans "nda yapt konuflmada, dünyada geliflmifl 20 ülke aras nda Suudi Arabistan ve Türkiye olmak üzere iki Müslüman ülke bulundu unu anlatt. Suudi Arabistan' n geliflmiflli inin yer alt kaynaklar na dayand n ifade eden Sert, flöyle konufltu: "Ülkemize bakacak okursak... Hiçbir yer alt kayna yok ve her y l milyar dolar civar nda enerjiye para veriyor. Yat r m ve üretim kaynaklar ndan elde etti i geliri yurt d fl na göndererek ayakta durmaya çal flan bir ülke. hracat n n neredeyse yüzde 90' sanayi ürünü. Bu da çok mühim bir nokta. Dünya co rafyas içinde Bat, Türkiye'yi çok iyi bir pazar gördü ü için bizden elini çekmek istemiyor. Ülkemizi imkanlar ve etki alan bulunan ülke görüyorlar. Bizimle temas kurmaya çal fl yorlar. Afrika ülkeleri ise ezilmifl ve Türkiye'yi elinden tutacak bir ülke görüyor. Kuzey Afrika ülkeleri, daha çok Müslüman ve bu yüzden bizleri çok seviyorlar. Arap ülkeleri hem tarihsel yap dan hem de Müslüman olmam zdan, Türki cumhuriyetleri ise Türk olmam zdan dolay bizi tutuyor. talya'dan Çin'e kadar bakt n zda ise bu co rafyada Türkiye'den baflka sanayi ülkesi yok. Üretim gücünün yan nda entelektüel insan gücü, ne yapaca n bilen, proje gelifltiren, proje üreten ve bitiren insanlardan oluflan bir ülke var. Bu, çok önemli bir fley ve önemli bir sermaye. Bu, madenlerden ve yer alt kaynaklar ndan daha önemli." Sert, Avrupa ve Amerika'n n kaliteli ürünlerini pahal satt n, Çin'in ise hastal kl, s k nt l, kalitesiz ve çabuk bozulan ürünleri ucuza satt n dile getirdi. "Arada oluflan segment ise Türk ürünleri" diyen Sert, konuflmas n flöyle tamamlad : "Kaliteli fakat ucuz. Herkesin gözü olan bir sistemati i ortaya ç kartan üretim gücüyle dünya pazar nda iyi bir noktaya do ru gidiyoruz. Ekonominin, sivil toplum kurulufllar n n ve giriflimcilerin gücü öne ç kmaya bafll yor. Türkiye, 10 y l önce yaklafl k 30 milyar dolar olan ihracat n, 153 milyar dolara ç karm fl ve dünyan n en h zl geliflen ülkeler grubuna dahil olmufltur. Ülkemiz dünyan n en büyük 17. ekonomisi ve Avrupa'n n da 7. ekonomisi aras na girmifl. Biz bu noktaya ifl adamlar n n, çal flanlar n, entelektüel sermayenin, baflar l ö rencilerin güçleriyle geldik. (AA) Kilis ekonomisinde çeflit zenginli i var K L S - G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehdi Eker, Kilis ve civar n n sadece zeytin de- il, hububat, koyun ve keçi merkezi oldu unu Eker, Kocabey köyünde düzenlenen "2. Organik Zeytin fienli i ve toplu aç l fl töreni"nin ard ndan valili i ziyaret etti. Eker, Kilis'in tar m ve hayvanc l a dayal tan t m için önemli bir unsur olan k rsal kalk nma yat r mlar n n toplu aç l fl n yapt klar n, GAP idaresince desteklenen bir milyon lira de erindeki zeytinya tesisinin temelini att klar n Bu bölgenin kültüründe, yaflam nda tar m ürünlerinin çok de erli oldu unu ifade eden Eker, flöyle konufltu: "Bu bölge sadece zeytin de il, ayn zamanda hububat, koyun ve keçi merkezidir. Bu co rafyaya has keçi yetifltiricili i de çok önemli. Biz, burada üretimin modernize edilmesi ve gelifltirilmesi için üreticilere verdi imiz destekler, onlar n örgütlenmesi, onlar n daha modern üretim yapmalar hem de bu ürettiklerini sanayi ürünlerine dönüfltürmeleri için ilave destek programlar bafllatt k. Bunlardan biri k rsal kalk nma yat - r mlar n destekleme projesi y l ndan bu yana Kilis'te g da ve hayvanc l kla ilgili 33 tesisi tamamlay p hizmete açt k. GAP kapsam nda da büyük ölçekli iflletmeler kuruluyor. Büyük ölçekli iflletmeler de belli bafll iflletmelerdir. Bugün 300 bafll k süt s r iflletmesinin aç l fl n yapt k. Üstelik bu tesis son derece modern çünkü elektrik ve enerji ihtiyac n rüzgargülünden karfl layan bir sistem var. Türkiye'de nadir iflletmelerden biridir." (AA) Türkiye'nin zeytin a ac say s 170 milyona ç kt K L S - G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehdi Eker, ülkedeki zeytin a açlar n 7 y lda 99 milyondan 170 milyona ç kard klar n Kocabey köyünde düzenlenen "2. Organik Zeytin fienli i ve toplu aç l fl töreninde konuflan Eker, Türkiye'nin 500 bin tona yak n sofral k zeytin üretimiyle dünyada ikinci oldu unu anlatt. Zeytinya üretiminde de dünyada ilk 3-4 ülke aras nda yer ald klar na dikkati çeken Eker, "Her yerin zeytini Kilis'teki kadar yüksek ya oran na sahip de il. 2 y l önce Türkiye'de zeytinya üretimi 210 bin ton civar ndayd, bu sene 230 ila 240 bin ton olmas bekleniyor. Bu rakam da daha iyi noktaya tafl may hedefliyoruz" diye konufltu. Göreve geldi inde Türkiye'de 99 milyon zeytin a ac bulundu unu dile getiren Eker, "Avrupa Birli i (AB) ile müzakere süreci devam ediyor. AB'de zeytin a ac kotaya tabi. Biz Avrupa'n n en büyük zeytin üreticisi ülkeyi hedef koyup 170 milyon a aca ulaflmak için 2006 y l ndan itibaren proje bafllatt k. 7 y lda Türkiye'nin zeytin a ac say - s n 99 milyondan 170 milyona ç kard k" ifadesini kulland. Dünyan n en kaliteli zeytinya n Türkiye'nin üretti ini, ihracatç lar n ürünü tankerlerle toptan olarak spanya ve talya'ya satt na iflaret eden Eker, AB'li tüccarlar n Türkiye'den ithal ettikleri zeytinya n flifleleyerek kendi ürünleriymifl gibi satt n kaydetti. - Sofral k zeytin ve zeytinya ihracat "Henüz kendi markalar m zla bu ürünleri dünya pazarlar na ulaflt rma konusunda arzulanan noktada de iliz" diyen Eker, flöyle devam etti: "Küçük yerlerde birtak m özel markalar n gelifltirilmesini önemsiyorum. Özel projelerle uluslararas pazarlarda daha çok söz sahibi olma imkan m z var. Zeytincilikte Ar-Ge çal flmalar na önem veriyoruz. 8 enstitüde zeytinle ilgili çal flma yap yoruz. Bugüne kadar 150 araflt rmay sonuçland rd k, flu anda da 25 projemiz devam ediyor. (AA)

6 6 9 Aral k 2013 Pazartesi Büyüyen Türkiye'de Kad n Giriflimcinin Rolü de büyük BURSA - Bursa Ticaret ve Sanayi Odas (BTSO) Yönetim Kurulu Baflkan brahim Burkay, "Kad n n elinin de medi i bir ekonominin bereketi de olmaz, büyümesi de" dedi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) Bursa Kad n Giriflimciler Kurulu, "Global Giriflimcilik Haftas " kapsam nda, "Büyüyen Türkiye'de Kad n Giriflimcinin Rolü" konulu panel düzenledi. Burkay, odada gerçeklefltirilen panelde yapt konuflmada, kad nlar n, ifl dünyas ndaki konumlar n n giderek güçlendi ini Kad n giriflimcili inin gelifltirilmesi için projeler yürütüldü ünü dile getiren Burkay, flöyle konufltu: "Kad n n elinin de medi i bir ekonominin bereketi de olmaz, büyümesi de. Kad n giriflimcilerimizin, ülkesi ve ailesi için 'Daha fazla ne yapabilirim?' kayg s yla yat - r m yapmas, istihdam sa lamas, üretmesi, her türlü övgüye lay kt r. Türk kad n, toplumsal yaflam n aktörleri olarak ifl dünyas ndaki konumlar n gittikçe güçlendiriyor. Kad n giriflimcilerimizin geliflimleri için düzenlenen e itimler, gerek ifl gezileri gerekse de sosyal dayan flma projeleri takdir edilecek niteliktedir." TOBB Bursa Kad n Giriflimciler Kurulu Baflkan Emine Örnek ise kad nlar n ifl dünyas ndaki faaliyetlerinin önemine dikkati çekti. Geliflmifl dünya ekonomilerinde kad n istihdam oranlar n n yüzde 60-70'lerde oldu- unu anlatan Örnek, "Türkiye'de kad nlar n ifl gücüne kat l m oran yüzde 31 ile dünya ortalamas n n yar s civar nda. Bu konuda 183 ülke içinde maalesef sondan 15'inci. Kad n istihdam rakamlar gösteriyor ki kad n n, ifl dünyas nda, hele hele karar verici makamlarda ad hiç yok" ifadesini kulland.(aa) Hakk Murat SÖBÜTAY Alt n sektörünü vuran bir inan fl ADANA - MUZAFFER ÇA LIYANER - Adana Kuyumcular Odas Baflkan O uz Baflman, AA muhabirine yapt aç klamada, bu y l dü ün sezonunda istedikleri sat fl oranlar n gerçeklefltiremediklerini Ramazan ay n n temmuzda bafllamas ve Ramazan Bayram 'n n a ustos ay nda olmas n n sat fllar n olumsuz etkiledi ini ifade eden Baflman, "Normalde dü ün sezonu, okullar n kapand haz ran ile aç lmas na yak n olan eylül aylar aras nda olur. Hatta ekim ve kas m aylar na kayd bile oluyor. Ancak bu y l her iki dini bayram m z n tam da bu aylar aras na denk gelmesi, sezonun sönük geçmesine neden oldu" diye konufltu. Halk aras nda yayg n olan ' ki ANTALYA - Turizm sektörüne bu y l n 10 ayl k döneminde yeni yat r mlar için 3,1 milyar lira yat r m teflvi i verildi. Akdeniz Turistik Otelciler ve flletmeciler Birli i (AKTOB) Ar-Ge birimi taraf ndan derlenen verilere göre, sektörde bu y l n ocak-ekim döneminde 246 proje, 53 binden fazla yeni yatak için yat r m teflvi i ald. 3,1 milyar lira teflvik verilen projelerde 13 bin dolay nda kifliye ifl imkan sa lanmas planlan yor. Teflviklerde, 58 ilde devam eden veya projelendirilen 246 yeni projede 3 ve 4 y ld zl oteller yüzde 70 dolay ndaki pay ile öne ç k yor. 5 y ld zl oteller de teflviklerin yüzde 14'ünü oluflturuyor. Onu yüzde 12 ile butik ve özel belgeli tesisler izliyor. Yat r m teflviklerinde ilk s ralar Antalya ve stanbul ald. Yap lacak yeni yataklar n yüzde 27'si Antalya, yüzde 21'i de stanbul'- da bulunuyor. Öte yandan bu yat r mlara sa lanacak ifl imkanlar n n yüzde 28'i Antalya, yüzde 21'i stanbul'da olacak. Direkt turizm yat r m olmayan ancak bu kapsamdaki teflviklerden yararlanan ö renci yurdu yat r mlar ndaki h zl bayram aras nda dü ün olmaz' düflüncesinin bu y l özellikle alt n sektörünü olumsuz etkiledini de dile getiren Baflman flunlar kaydetti: "Halk m z aras nda ' ki bayram aras dü ün olmaz' düflüncesi bu y l alt n sektörünü olumsuz etkiledi. Bu y l Ramazan Bayram 'n n a ustosa, Kurban Bayram 'n n ise ekim ay na denk gelmesi, dü ün sezonunun çok sönük geçmesine neden oldu. Ramazan ay n n 1 Temmuz'da bafllamas n da eklersek 3,5 ayl k sönük bir dönem yaflad k. ki bayram aras nda dü ün yap lmayaca inanc nda olanlar, dü ünlerini erteledi ya da önümüzdeki sene yapma karar ald. Dü ün sezonu, bizlerin en çok ifl yapt dönemlerden birisi. Bu sene böyle bir tarih handikap na denk gelmemiz, dü ün sezonunu ümitle bekleyen esnaf m za negatif olarak geri döndü. Özellikle son 1 ayd r çok kötü bir dönem geçiriyoruz. Bunun nedenini de henüz anlam fl de iliz." Alt n alanlar n eskisi gibi gösteriflli modeller yerine daha ucuz olanlar na yöneldi ine de iflaret eden Baflman, "Eskiden dü ün yap lacaksa en az graml k setler, Adana burmalar, kolyeler akla gelirdi. Ama flu döneme bakarsak vatandafl m z set alacaksa bile en hafif ve ucuz olan n tercih ediyor. fiu an 20 graml k 22 ayar bir setin fiyat, bin bin lira aras nda de ifliyor. Vatandafl m z bunu bile al rken k rk kez düflünüyor. Çeyrek alt n yerine vatandafllar m z para takmay tercih ediyor. Alt n alacaksa da 100 liral k alt na bile kredi kart na taksit yapt rmaya çal fl yor" dedi. (AA) Turizm sektörüne 10 ayda 3,1 milyar lira yat r m teflvi i büyüme de devam ediyor. 10 ayl k dönemde 71 yurt ve e itim merkezi yat r m için 500 milyon liraya yak n teflvik al n rken, bu iflletmelerde 25 bin dolay nda yatak üretilecek. (AA) Adana Kuyumcular Odas Baflkan O uz Baflman, Ramazan ve Kurban Bayram aras nda dü ün yap lmayaca inan fl n n alt n sektörünü olumsuz etkiledi ini bildirdi. Cari aç a bulut Teknolojisi çözümü BURSA - HALUK YÜKSEL - ABD ve Hindistan' n kontrol etti i milyarlarca dolarl k "veri bulutu" pazar na odaklan lmas halinde Türkiye'nin cari aç n n kolayca kapat labilece i belirtildi. Milyonlarca dolar harcayarak d flar dan hosting (bar nd rma) hizmeti sat n alan Türkiye'nin, yerli data centerlere sadece elektrik ve internet ba lant bedeli deste i vermesi halinde, "hizmet ihraç eden" konuma gelebilece i kaydedildi. Biliflim Sektörü fl Adamlar Derne i (B S AD) Yönetim Kurulu Baflkan Osman Ak n, AA muhabirine yapt aç klamada, Türkiye'nin, stratejik ve güvenlik aç s ndan önemli olan "yaz l m hostingi" alan nda, ciddi düzeyde ithalat yapt na dikkati çekti. Türkiye'nin önünde bu konuda çok büyük f rsatlar n bulundu unu vurgulayan Ak n, flöyle konufltu: "Milyonlarca web sayfas, veri var. 'Bulut teknolojisi' denilen fley; bu verilerin hepsinin data centerlerdeki 'serverler'de tutulmas, yedeklenmesi demek. Mesela, Facebook, Google gibi mecralar n hepsi oralarda. Türkiye'de binlerce, 10 binlerce 100 binlerce firma, flah s, 'daha ucuz' diye yurt d fl ndaki serverlerde bulunduruyorlar ve bedelini kredi kartlar ndan ödüyorlar. Ne bir fatura, ne belge var. Yani Türkiye'nin milyonlarca dolar, tam olarak ne kadar oldu unu da bilmiyoruz, hosting anlam nda hep yurt d fl na gidiyor. Bunun kimse fark nda de il, rakam bile bilmiyoruz. Nereye gidiyor Amerika'ya veya baflka ülkelere. Stratejik aç dan flöyle bir fley de var; burada illegal bir fley olsa, müdahale de edemiyorsun, çünkü serverin bulundu u yer yurt d fl nda, kapatam yorsun da." Türkiye'nin, hosting ifli yapan yerli data centerleri teflvik etmesi gerekti ini, bunlar n bütün giderlerinin elektrik ve internet ba lant bedelinden olufltu unu belirten Ak n, gerekli deste in verilmesi halinde yerli data centerlerin dünyayla rekabet edebilir seviyeye gelece ini belirtti. Ak n, bunun yap lmas halinde belki Amerika'daki, ngiltere'deki, Çin'deki hostingin Türkiye'ye gelece ini vurgulayarak, "Böyle inan lmaz bir ifl var. Türkiye'de bu data centerlerden bir sürü var. Bunlar ancak Türkiye'deki ifllerin bir k sm n yapabiliyorlar ama Avrupa'daki, Amerika'daki fiyatlarla rekabet edemiyorlar" dedi. "Türkiye'nin flu anda cari aç n kapatmadaki en kolay ifllerden bir tanesi bu. Çok kolay bir bir para bu, dünyadan al nabilecek çok rahat bir para" diyen Ak n, gerekli deste in verilmesi halinde "Milyarlarca dolar getirir. Katma de eri çok yüksek, hem Türkiye'den paran n gitmesini engeller hem de yurt d fl ndan milyarlarca dolar getirir" görüflünü dile getirdi. Ak n, bu alanda flu anki pastan n, 5-10 y l sonra oluflacak pastayla k yas kabul etmeyece ini dile getirerek flöyle devam etti: "fiimdi bunun büyüklü ü diyelim ki bir birim ama dünyada veri logaritmik olarak büyüyor. Dolay s yla buradaki potansiyel ifl hacmi de dik olarak artacak. Ülke olarak haz rl klar m z yap p, buradaki teflviklerimizi, altyap m z sa lay p, dünyaya 'gel kardeflim' dedi imiz an, bu ifl bir anda patlayacak. fiu anda patlam fl durumda ama daha da büyüyecek. Dünyada her fley elektronik oluyor. Bugün her fleyi tarat p dijital arflivlere at yoruz, art k gidip dosyadan bir fley bulan m kald?'' Kurumsal ya da küçük flirketlerin, kiflisel kullan c lar n verilerini bir yerlerde yedekleme ihtiyac duyduklar na dikkati çeken Ak n, flunlar kaydetti: "Bu ifl büyüyor, büyüyor ve ç lg n bir veri bulutu olufluyor. flte bu veri bulutuna biz talip olmal y z ülke olarak. Neden? Bizim baflka ülkeler gibi toprak sorunumuz yok. Burada bir transport ifli de yok. Sadece bir elektrik enerjisi, internet ve orada beyaz yakal çal flanlardan ibaret yerler bunlar. Türkiye'nin her yerine kurulabilir. lle de Bursa'da, stanbul'da olacak de il, Diyarbak r'da da Erzurum'da da her yerde olabilecek bir ifltir bu. Buna talip olmal y z. Bugün belki çok sa l kl say sal veriler söyleyemiyorum, çünkü bu ciddi bir araflt rma gerektiriyor, ama milyarlarca dolarl k bir potansiyelden ve katma de eri çok yüksek bir hizmet ihracat ndan bahsediyoruz ve ithalat n da önünü kesiyor. Yar n bu ifl Türkiye'yi ciddi s k nt ya da sokabilir. Çünkü ç gibi büyür, bizim param z n yurt d fl na ç k fl na neden olur. Bu Türkiye'nin önünü açacak, teknolojik olarak da sürükleyecek bir mevzu." (AA)

7 7 EKONOMI 7 Aral k 2013 Cumartesi Karadeniz ile Akdeniz 2015 te kucaklaflacak ORDU - Karadeniz - Akdeniz yolu projesi toplant s OTSO Baflkanl 'nda Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakanl Müsteflar Habip Soluk'un yan s ra Sivas, Kayseri, skendurun Ticaret ve Sanayi Odas baflkan ve yöneticilerinin kat l m yla Ordu'da yap ld. Ordu Ticaret ve Sanayi Odas (OTSO) ev sahipli inde TESK otelde gerçeklefltirilen toplant n n aç l fl konuflmas n yapan Ordu Valisi Kenan Çiftçi, Karadeniz-Akdeniz yolunun bitmesiyle her iki bölgenin bir aile bütünlü üne kavuflaca n Projeyle her iki bölgenin yolla buluflaca n ifade eden Vali çiftçi, konuflmas nda Ordu'da yap lan ve devam eden projelere iliflkin kat l mc sunum yapt. Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakanl Müsteflar Habip Soluk, bakanl k olarak Türkiye genelinde yapt klar yat r mlarla ilgili bilgi vererek, bunlardan bir tanesinin de Karadeniz-Akdeniz yolu projesi oldu unu dile getirdi. Söz konusu yol üzerinde ihalesi yap lmayan bölüm kalmad n anlatan Soluk, flöyle konufltu:"tabi bu yol uzun y llar n hayali. Gelinen aflamada Ordu'dan Hatay'a kadar ihalesi yap lmayan bölüm kalmad. Ancak güzergah çok zor bir güzergah, yol üzerinde 40 tünel var. Ayr ca Ordu k sm nda yer alan viyadüklerin ayaklar bitmifl durumda. Yol ne zaman bitecek? Zor bir co rafya, bu co rafya üzerinde söz vermek bir bürokrat olarak cesaret ister. Fakat bu yol 2015 y l içinde Karadeniz ile Akdeniz'i kucaklaflt racak. Hay rl olsun" Toplant ya AK Parti Ordu Milletvekili Fatih Han Ünal, Belediye Baflkan Seyit Torun, Sivas Ticaret ve Sanayi Odas Baflkan Osman Y ld r m, Kayseri Ticaret ve Sanayi Odas Baflkan Mahmut Hiçy lmaz, skendurun Ticaret ve Sanayi Odas Baflkan Levent Hakk Y lmaz, Ordu Ticaret ve Sanayi Odas Baflkan Servet fiahin ve sivil toplum kurulufllar temsilcileri kat ld. (AA) Eti ihraç ediyoruz ama yeteri kadar yemiyoruz ANKARA - MEHTAP YIL- MAZ - AA muhabirine aç klamalarda bulunan Yetkin, Türkiye'nin geçen y l kifli bafl na ortalama 32,6 kilograml k et tüketimiyle AB ve dünya ortalamas n n alt nda kald n ABD'de kifli bafl 108,9 kilogram, AB ülkelerinde ise 77,1 kilogram et tüketildi ini belirten Yetkin, geçen y l dünyada kifli bafl ortalama 38,7 kilogram et tüketildi ini bildirdi y l nda Türkiye'de yaflayanlar n günlük ortalama 89,3 gram et tüketti- ini kaydeden Yetkin, bu rakam n ABD'de 298,3 gram, AB ülkelerinde ise 211,2 gram olarak gerçekleflti ini ifade etti. Türkiye'de y ll k kifli bafl 32,6 kilograml k et tüketiminin; 10,7 kilogram n s r, 19,3 kilogram n piliç, 1,5 kilogram n da koyun eti oluflturdu unu dile getiren Yetkin, geri kalan k sm n ise av hayvanlar n n etinden olufltu u bilgisini verdi. Türkiye statistik Kurumu verilerine göre, 2008 y l ndaki büyükbafl hayvan say s n n bir önceki y la göre yüzde 1,58 azalarak, 10 milyon 946 bin 239'a düfltü- ünü hat rlatan Yetkin, büyükbafl hayvanlardan s r say s n n ise yüzde 1,60 azalarak 10 milyon 859 bin 942'a geriledi ine iflaret etti y l ndan bu yana desteklerin artmas yla, bir önceki y lla k yasland nda büyükbafl hayvan say s - n n yüzde 6 artarak 11 milyona, küçükbafl hayvan say s n n ise yüzde 9 artarak, Hububatç lar ihracatta 20 milyar dolar zorlar GAZ ANTEP - Türkiye Hububat, Bakliyat, Ya l Tohumlar ve Mamulleri hracatç lar Birli i Sektör Kurulu Baflkan fiahin Batall, 2023'te 19 milyar 300 milyon dolarl k hububat bakliyat ihracat gerçeklefltirmeyi hedeflediklerini bildirdi. Batall, yapt yaz l aç klamada, sektörde faaliyet gösteren 6 ihracatç birli i, Türkiye hracatç lar Meclisi (T M) ve Türkiye fieker Kurumundan 50'ye yak n kat l mc yla "Hububat, Bakliyat, Ya l Tohumlar ve Mamulleri Sektörü 2023 hracat Stratejisi Çal fltay "n gerçeklefltirdiklerini belirtti. Çal fltay sonucunda 2023'te 19 milyar 300 milyon dolarl k ihracat hedefi belirlediklerini kaydeden Batall, "Bu hedefe ulaflmak için çal flmalar m z yo un bir flekilde yürütece- iz" ifadesinde bulundu. Sektör olarak 2008'de 4 milyar dolar olan ihracat 2023'te 13,7 milyar dolar seviyesine ç karma hedefi koyduklar n aktaran Batall, koyunda 23 milyona ve keçide 6 milyona ulafl ld n n alt n çizen Yetkin, flöyle devam etti: "2011 y l rakamlar na göre, art fl devam ederek büyükbafl hayvan say s yüzde 9 art flla 12 milyon 484 bin, koyun say s 25 milyon 31 bin, keçi say s 7 milyon 277 bin oldu. 2012'de büyükbafl hayvan say s 14 milyonun üzerine, koyun say s 27 milyona ç kt. G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl verilerine göre, büyükbafl hayvan say s son 10 y lda yüzde 25 artm fl görünüyor. Bu durum, önlem al nd ve kararl biçimde uyguland takdirde ülkemizdeki et aç n n kapat labilece ini gösteriyor. Ancak bu önlemler gerçeklefltirilemezse, geçti imiz y llarda Devlet Planlama Teflkilat 'nca yap lan projeksiyona göre 2015 y - l nda ülkemizde 170 bin ton civar nda et aç oluflacakt r." Türkiye'de 2011 y l nda toplam k rm z et üretiminin 776 bin 915 ton olarak gerçekleflti ini an msatan Yetkin, 2012'de bu rakam n 915 bin 845'e yükseldi ine de indi. Yetkin, Türkiye'nin et üretimindeki gelece ine iliflkin flu de erlendirmelerde bulundu: "2013 y l n n ilk çeyre inde k rm z et üretimi 208 bin 597 ton olarak gerçekleflmifltir. Bu rakam, geçmifl y llar n ayn dönemleriyle k yasland nda, 2011 y - l nda 157 bin 932 ton, 2012 y l nda 171 bin 465 ton olmufltu. Yani, 2013 y l üretiminin, geçmifl y llara göre daha yüksek flunlar kaydetti: "Geçen 5 y l içinde sektörümüzün ihracat yaklafl k 5,9 milyar dolara ulaflt. hracat n öngörülen seviyelerin üzerinde ç km fl olmas ndan hareketle 2023'te hedefi aflarak 19 milyar 300 milyon dolara ulaflaca n tahmin ediyoruz. Bu yeni hedefimizin gerçekleflmesi için gerekli çal flmalar m z titizlikle sürdürece- iz. Yeni oluflturulan yol haritas nda üretimden ihracata kadar geçen sürede uygulanacak her türlü önlem ve tedbirler gözden geçirildi. Özellikle çevre ülkelerle iliflkilerin gelifltirilmesi ve bu ülkelerdeki siyasi istikrar n mercek alt na al nmas yla, bürokratik engellerin ortadan kald r lmas yönündeki çal flmalar m z sürecektir." Son dönemlerde çiftçilerin baz ürünlerden vazgeçmesinin özellikle bakliyat aç s ndan olumsuz sonuçlar do urabilece ine dikkati çeken Batall, flu uyar da bulundu: olaca görülmektedir." S r say s ve s r eti üretimindeki art fla ve koyun, keçi gibi küçükbafl hayvanlar n say s n n artmas na karfl n, bunlardan elde edilen et üretiminin giderek azald na dikkati çeken Yetkin, "Örne- in 2011 y l nda 644 bin 906 ton olan s - r eti üretimi, 2012 y l nda 799 bin 344 tona yükselmifltir. Geçen y l n 1. çeyre- inde 149 bin 722 ton olan s r eti üretimi, bu y l n 1. çeyre inde 180 bin 764 ton olarak gerçekleflmifltir. Buna karfl l k, 2011 y l nda 107 bin 76 ton olan koyun eti üretimi, 2012 y l nda 97 bin 334 tona düflmüfltür. Ayn flekilde 2011 y l nda 23 bin 318 ton olan keçi eti üretimi, 2012 y l nda 17 bin 430 tona düflmüfltür" ifadelerini kulland. G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl - ile Türkiye Dam zl k S r Yetifltiricileri Merkez Birli i'nin ortaklafla yürüttü- ü rk slah çal flmalar sonucu gelifltirilen Siyah Alaca Holfltayn rk düvelerin, Türkmenistan'a ihraç edilmesinden duydu u mutlulu u anlatan Yetkin, flöyle konufltu:"destekler sayesinde, k rm z et üretimi ve hayvan say s her geçen gün artt. Art k ülkemizde yeterli et üretimi var, bu noktada sorun yok. Öyle ki ülkemiz, hayvan say s yetersiz oldu u için ithalat yapan ülke iken, bugün ihracat yapan ülke konumunda. Türkiye'de hayvan ihracat n yap lmas çok ciddi bir baflar. lk hayvanlar Türkmenistan'a yolland, inflallah devam da gelecek. (AA) Türkiye Ziraatç lar Derne i (TZD) Genel Baflkan brahim Yetkin, " hraç ediyoruz ama yeterince et yemiyoruz, daha sa l kl nesillerin yetiflmesi için et tüketiminin artt r lmas gerekiyor" dedi. "Bakliyat ürünlerinin yeterli destek alamamas nedeniyle üreticilerin büyük bir ço- unlu u bu ürünlerden vazgeçerek farkl ürünler yetifltirme yoluna gidiyor. Önümüzdeki on y l içerisinde ortaya koydu umuz hedefleri gerçeklefltirmek için bakliyata büyük ihtiyaç var ve hükümet bu anlamda önlem almazsa ihraç edecek bakliyat bulamayabiliriz." Batall, baz ülkelerde Türk ürünlerine yönelik bafllat lan karalama kampanyalar na karfl da çal flma yapacaklar n kaydetti ocak-ekim döneminde ülke genelinde yap lan hububat, bakliyat, ya l tohumlar ve mamulleri ihracat n n 5 milyar 248 milyon dolara yükseldi ini belirten Batall, bu rakam n yüzde 35'lik bölümü olan 1 milyar 853 milyon dolarl k k sm n n Güneydo u Anadolu Hububat, Bakliyat, Ya l Tohumlar ve Mamulleri hracatç Birlikleri taraf ndan gerçeklefltirildi ini bildirdi. (AA) Ilgaz-2 Kayak Tesisi B TMEK ÜZERE KASTAMONU - YUSUF ÇEL K - Kastamonu Valisi Erdo an Bektafl, "Ilgaz 2 Kayak Tesisi"nin yap m çal flmalar n n önemli ölçüde tamamland n ve tesisi, k fl sezonunda hizmete açmay planlad klar n bildirdi. Yap m na 6 ay önce bafllanan ve 20 milyon liraya mal olan tesisin inflas nda, yabanc iflçiler de dahil olmak üzere toplam 100 kiflilik bir ekip çal fl yor. ki etaptan oluflan ve her etab nda alt-üst olmak üzere toplam 4 istasyon bulunan "Ilgaz 2 Kayak Tesisi"nin zirvesi, 2. etab n üst istasyonunun yer ald 2 bin 333 metre rak mda bulunuyor. Tali pistlerle toplam 6 kilometrelik pist uzunlu una sahip olacak tesisle, Kastamonu'nun k fl turizminde Türkiye'de say l iller aras na girmesi hedefleniyor. Kastamonu Valisi Erdo an Bektafl, AA muhabirine yapt aç klamada, inflaat çal flmalar nda son aflamaya gelindi ini ve tesisi, k fl sezonunda hizmete açmay planlad klar n Betonlama iflleri tamamlanan tesisin sadece montaj ifllerinin kald n ifade eden Vali Bektafl, flöyle konufltu: "fiimdi toparlamaya çal fl yoruz, sezona insanlar burada kayd rmak istiyoruz. Belki günü birlik tesislerimiz ve onlar n eklentileri kalabilir ama esas tesis olan mekanik tesis tamamlanm fl olacak. Gördü ünüz gibi çok büyük bir potansiyel var burada. Ilgaz'daki mevcut kayak merkezine bakt n zda aradaki fark görebiliyorsunuz. Buradaki tesis oran n neredeyse 5 kat büyüklü ünde. Çok çeflitli kayak zevklerine hitap edebilecek pist çeflitlili inde bir tesis devreye girmek üzere. Ülkemizin en önemli tesislerinden birisi olacak. Ulafl m kolayl klar, Ankara'ya yak nl ve Kastamonu Havaliman n üst üste koydu umuzda, gerçekten bir kayak tesisi bir k fl sporlar merkezinde ne aran yorsa bulunabilecek, ciddi potansiyeli olan bir tesis." Bektafl, tesisin pist düzenlemelerinin de son h zla devam ettirildi ini belirtti. K fl sezonunda pistleri tekrar gözlemleyerek var olan ar zalar n tespit edilip giderilece ini aktaran Bektafl, flöyle devam etti: "Düflünmedi imiz hususlar da gözetilecek. Kusursuz ve eksiksiz bütün unsurlar yla, profesyonelden amatöre kadar her türlü kayakç n n her çeflit kayak zevkine hitap edebilecek haz r bir bütün paket halinde 'Ilgaz 2 Kayak Tesisi' kayakseverlerin hizmetinde olacak. Gerçekten çok emek verildi. Bilhassa sonbaharda havalar n iyi gitmesi iflimizi çok kolaylaflt rd. Eme i geçen herkese teflekkür ediyorum." (AA)

8 8 9 Aral k 2013 Pazartesi Aylin DEM RHAN Çocuklar kendi filmini çekecek MERS N - Mersin Sinema Derne i (MERS NEMA), farkl kültürlerdeki çocuklar n kardefllik duygular n bir araya getirmek amac yla Kardeflimin Filmi adl proje bafllatt. Proje kapsam nda 8-13 yafl grubundaki çocuklar n yazacaklar hikayeler aras nda dereceye giren 10 hikaye yine çocuklar taraf ndan filme çekilecek. MERS NEMA yöneticisi ve proje koordinatörü Yasin Korkmaz, yapt yaz l aç klamada, projenin, "Yaz Filmini" isimli hikaye yar flmas yla bafllayaca n belirtti. Seçilen 10 hikayenin filminin çekilerek "Kardeflimin Filmi" adl belgeselde bir araya getirilece ini ifade eden Korkmaz, flunlar kaydetti: "Farkl kültürlerdeki çocuklar n kardefllik duygular n görünür k lacak proje kapsam nda dereceye giren 10 hikaye, yazan çocuklar taraf ndan filme al nacak. Çocuklara kameralar verip hikayelerini çekmelerini isteyece iz. Kesinlikle çekimlerine ya da anlat m tarzlar na müdahale etmeyece iz. Amac m z, çocuklar n gözünden yeni bir bak fl aç s ortaya ç karmak. Elbette hangi kültürden olursa olsun çocuklar n tümü kardeflçe yaflayabiliyor. Bu çal flman n büyükler için de ö retici olabilece ini düflünüyoruz. Oluflturulacak belgesel yar flmalara kat lacak. Ayr ca okullarda gösterilecek ve televizyonlarda yay nlanacak. Aileler, hikayelerini yazmay ve anlatmay seven sinemayla ilgili çocuklar bu projeye yönlendirerek, onlar n yeteneklerini sergilemelerine f rsat tan m fl olacak." (A.A) Devlet Opera ve Balesinin kurumsal yap s muhafaza edilmeli Türkiye Kazan Baflkonsoloslu u ndan Medeniyet Köprüleri sergisi MOSKOVA - Rusya ya ba l Tataristan Cumhuriyeti nin baflkenti Kazan da aç lan Medeniyet Köprüleri sergisinde Türk ve Rus ressamlar halklar n dostlu unu simgeleyen eserlerini kat l mc lara sundu. Türkiye nin Kazan Baflkonsoloslu u nda düzenlenen serginin aç l fl na Baflkonsolos Sabri Tunç Ang l, Tataristan Cumhuriyeti Baflbakan Yard mc s Yuri Kamalt nov, Türk diplomat ve Tatar yetkililer, ayr ca Türk vatandafllar kat ld. Etkinlikte Türkiye'den Mehmet Baflbu, Tataristanl Hamza fiaripov, Rusya ya ba l Çuvaflistan Cumhuriyeti nden gelen Praski Viti nin Medeniyet Köprüleri isimli ortak sergisi sunuldu. Törende UNESCO nun Kazan Temsilcili i, eserlerinde halklar dostlu unu tan tan, medeniyetler aras nda köprüleri kuvvetlendirmeye ça ran ressamlara Hoflgörü Diplomas da verdi. Törende konuflan Tataristan Baflbakan Yard mc s Kamalt nov Kazan n kültür kenti oldu unu ve bu tür etkinliklerin kente özel anlam kazand rd n vurgulad. Türk Baflkonsolos Ang l da halklar aras nda dostlu u pekifltiren bu tür etkinliklerin derin anlam ifade etti ine iflaret etti. Türk diplomat, Halklar m z aras nda karfl l kl kültürel iliflkiler art yor ve umar z ki bu iletiflimi gelecek kuflaklar da devam ettirecek. dedi. ANKARA - Gökmen, DOB'un dünya sanat literatürüne kazand rd "Kont Dracula" ve "Tangopera" adl eserlerin prömiyeri dolay s yla AA muhabirine yapt aç klamada, son y llarda opera ve baleye duyulan ilginin ve temsillere gelen seyirci say s n n artt n belirterek, "DOB, tarihinin en yo un sezonunu yafl yor ama gelecek sene tarihinin yine en yo un sezonu olacak çünkü sürekli bir geliflim içerisinde" diye konufltu. Yaln zca baflkentte ekim ay opera ve bale seyircisinin 15 bini aflt n bildiren Gökmen, bu dolulu un özellikle repertuvar seçiminde de ne kadar isabetli olundu unu gösterdi ini Gökmen, Ankara'daki "Kont Dracula" balesiyle Antalya'daki "Tangopera" müzikalinin DOB'un gurur duydu u eserler oldu unu; "bir opera, bale yap t n dünyada ilk kez sahnelemifl olmak bambaflka bir heyecan" sözleriyle ifade etti. 1930'lu y llardan itibaren zengin bir tango repertuvar na sahip olan Türkiye'nin, 'Tangopera' ile opera, bale ve müzikal kar fl m özgün bir eser kazand n kaydeden Gökmen, Kont Dracula balesinin biletlerinin de sat fla ç kt ktan sonra bir saat bile geçmeden tükenmesi üzerine sevinç duyduklar n belirtti. Gökmen, Kont Dracula'ya gösterilen yo un talebi eserin ismi ve içeri inin etkiledi ini, böylelikle daha önce opera ve baleye gelmemifl kesimlerin de MALATYA - nönü Üniversitesi Geleneksel El Sanatlar Araflt rma ve Uygulama Merkezinde çömlek ve seramik ustas olarak çal flan, iflitme engelli Nihat Tekin'in yapt birbirinden farkl eserler, görenlerin dikkatini çekiyor. Yapt çömlekleri ve seramik süslemeleri ifl yerindeki bir odada sergileyen Tekin (35), iflaret dilinden anlayan ifl arkadafllar n n arac l yla AA muhabirine yapt aç klamada, 6 yafl nda geçirdi i ateflli hastal k nedeniyle iflitme ve konuflma yetisini kaybetti ini belirtti. lkokul y llar nda resme ilgi duydu unu kaydeden Tekin, resme olan ilgisi dolay s yla seramik süsleme sanat na ve çömlekçili e yöneldi ini aktard. nönü Üniversitesi Geleneksel El Sanatlar Araflt rma ve Uygulama Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü Rengim Gökmen, Türkiye Sanat Kurumu ile devlet deste indeki sanat kurumlar n n sonland r laca- iddialar na iliflkin "Devlet Opera ve Balesinin kurumsal yap s n n muhafaza edilmesi çok önemli çünkü özellikle opera ve bale bir birikim meselesidir" dedi. ilk ad m atmalar na vesile oldu unu belirterek hislerini; "müzik, koreografi, dekor, kostüm ve fl k tasar m yla her yönüyle muhteflem bir eserin Türk bale repertuvar na kazand r lmas bize gurur vermifltir" fleklinde dile getirdi. Bir süredir üzerinde çal fl lan Türkiye Sanat Kurumu yap lanmas na iliflkin görüfllerini de aktaran Gökmen, "Aç kça söyleyeyim; bu kapsamda bakanl m z n yürüttü ü bir çal flma var m, varsa içeri i nedir, bilgimiz yok. Bas ndan ö renip, çevreden duyduklar m z kapsam nda bildiklerimiz var" cevab n verdi. Gökmen, sahne ve müzik sanatlar n n daha iyilefltirilmesi ve zenginlefltirilmesi için herkesin birtak m çal flmalar üretti ini tasavvur etti ini belirterek, herkesin konuya iyi niyetli yaklaflt na inand n DOB olarak bu kurumlar n yap lanmas yla ilgili kendi görüfllerini Kültür ve Turizm Bakanl na arz ettiklerini kaydeden Gökmen, "Bu düflüncelerin ne kadar Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Gökmen: yank buldu u konusunda fikir sahibi de ilim ama umut ediyorum ki bu yap lanma daha olumluya, daha ileriye, daha yayg nlaflmaya, daha zenginleflmeye ve sanatç n n durumunu daha iyi bir noktaya tafl mas hususunda yap lacak çal flmalarda, DOB olarak yöneticilerin ve sanatç lar m z n görüflüne baflvurulacakt r inanc nday m" diye konufltu. Gökmen, flunlar dile getirdi "Muhakkak ki her kurum gibi sanat kurumlar n n da yenileflmeye, ça dafllaflmaya hatta yeni bir yap lanma sürecini tamamlad ktan sonra da hemen ertesi gün yeniliklere ihtiyac var. Yenilik, çünkü her zaman bireylere oldu u kadar toplumlara ve kurumlara da dinamizm getiren en önemli olgudur. Ça n gereklerine ve toplumsal yap ya uymak. Ama vazgeçemeyece imiz, sanat n özerk yap lanmas ve tüm topluma ulaflabilmesi. Onun için de bütün dünyada oldu u gibi gerçek sanat n korunmaya muhtaç oldu unu bugün Fransa'da da Almanya'da da Amerika'da da görüyoruz." (A.A) Merkezinde 1999 y l ndan bu yana çal flt n belirten Tekin, sanatla u raflmaktan hoflland n Evli ve 3 çocuk babas Tekin, kendini, duygular n sanatla ifade etti ini belirterek, "Çal flarak, çamura flekil vererek kendimi ifade ediyorum. Çal flmad m zaman mutsuz oluyorum. Kendimi daha önce hareketlerle ifade etmeye çal fl yordum ama flimdi çamurla, yapt m eserlerle, tasar mlar mdaki renklerle iç dünyam yans t yorum" diye konufltu. Renkli eserler yapmaktan haz ald n belirten Tekin, eserlerinde genellikle k rm z, mavi ve yeflil renkleri tercih etti ini ifade ederek, "Bu renkler, benim için mutlulu u ifade ediyor. Karamsar fleyleri pek sevmiyorum. O yüzden bu ifli çok seviyorum" dedi. Tekin, engellilerin kendilerine bir u rafl bulmas gerekti ine dikkati çekerek, "Hayat çok güzel. Bu hayat bofl geçirmektense yeni bir fleyler üretmek, bir fleyler yapmak gerekiyor" ifadesini kulland. Nihat Tekin, eserlerini sanatseverlerle buluflturmak için sergi açmay planlad n belirtti. nönü Üniversitesi Geleneksel El Sanatlar Araflt rma ve Uygulama Merkezi Müdürü Ö retim Görevlisi Necmi Kark n ise merkezde mozaik, elyaf ve çini çal flmalar yapt klar n belirterek, "Daha çok geleneksel Anadolu kültürünün, geleneksel Selçuklu kültürünün devam n bir ölçüde sa lamaya çal fl yoruz" dedi. Malatya Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrikada seramik ve çömlek ustas olarak çal flan Tekin'e y llar önce ifl teklifinde bulundu unu anlatan SIRASI GELD KÇE Prof. Dr. SA KAYACAN Gsm: ( ) Kark n, Tekin'in baflvurusunun kabul edilmesinin ard ndan üniversitede ifle al nd n Tekin'in 1999 y l ndan itibaren kendileriyle çal flmaya bafllad n belirten Kark n, "El becerisi oldukça geliflmifl bir arkadafl m z. Tabii iflitme ve H d r Çulha dan: Bar fltan yana De erli dostum, Prof. Dr. Hayrettin vgin hocam z n bana ulaflt rd kitaplardan biri H - d r Çulha (Ozan Garip H d r) imzal, 248 sayfal k Bar fltan Yana adl fliir kitab. Garip H d r n biyografisiyle söze bafllan lm fl y l nda Divri i nin Günefl köyünde dünyaya gelmifl ozan m z. Ahmet Gökçe nin bir sunuflu var, birkaç söz söyleyen sat rlar var ilk sayfalarda. Bitti tükendi, adl, bafll kl fliirle okuyucular yla selamlaflmaya bafll yor Garip H d r. 8. sayfada bu ilk selamlaflma. Alt dörtlükten meydana gelen fliirin iki dörtlü ü: Onulmaz derdimin çarelerini, Aramad m, ömrüm bitti tükendi, Azd rd m sinemin yaralar n, Saramad m, ömrüm bitti tükendi. Garip H d r zaten garip ne diye, Korktu ki kadere yeter be diye. Rabbim ömrüm var m diye geriye, Soramad m, ömrüm bitti tütendi. H d r Çulha fliirlerini, hecevezni tarz yla kaleme alm fl, sayfalara aktarm fl, okurlar n n karfl s na böyle ç km fl. O, mam Hüseyin e seslenirken, Biat eylemedi kanl zalime/bir savafla girdi mam Hüseyin/Nazl can hak yolunda ölüme / rkilmeden verdi mam Hüseyin m sralar yla anlat mlar na can veriyor, hayat veriyor. Babas yla ilgili duygular n befl ayr dörtlükle ortaya koyarken, bir dörtlü ünde flöyle sesleniyor: nsanl a adam flt n kendini, Sevgini özlerde b rakt n babam. Zalim felek terse çevirdi bendini, Ac n bizlerde b rakt n babam. Sade, anlafl l r, anlam yüklü duygular yla fliirleflen, m sralaflan H d r Çulha anlat mlar gelece e yönelik olarak karfl m za ç k yor, gelece e tafl nanlar aras nda yeral yor. flitme engelli çömlekçiden usta ifli eserler konuflma engeli olan bir arkadafl m z ama kendisiyle çok rahat iletiflim kurabiliyoruz. Görevinde de oldukça baflar l ve çal flmalar na sad k. Tamamen çal flma yanl s bir arkadafl m z ve performans ndan da oldukça memnunuz" dedi. nönü Üniversitesinin, Tekin'e çal flmalar nda gereken deste i sundu unu ifade eden Kark n, "Onun duygu ve düflüncelerini yapt eserlerle anlayabiliyoruz. Bunlar bize yans tmada da birebir baflar l diyebiliriz. Sanatsal ifller, el iflleri bir yandan insanlara kendilerini ifade etme kazan mlar sa larken, ayn zamanda da rahatlama, iletiflim kurma ve üretime dahil olma aç s ndan çok önemli. O yüzden bu tür arkadafllar m z n yeteneklerinin mutlaka görülüp de erlendirilmesi gerekir" diye konufltu. (A.A)

9 9 Aral k 2013 Pazartesi 9 TÜRKÇE BAKIfi Prof. Dr. Nurullah ÇET N Sedat Umran: MANKENLER N YALNIZLI I (2) Ma dur durumdaki insanlara, fakirlere, düflkünlere, mazlumlara ac mazlar. Ruh dünyalar, kalp içleri kurudu u için baflka insanlarla insanî de erler düzleminde bütünleflemezler. * Mankenlerin içlerinde dü ümlenen sessizli i çözememesi : Maneviyats z, duygusuz, salt paraya tapar modern insanlar n her türlü maddî imkanlar yerinde olsa bile bir fleyleri eksik hissederler. Tam olarak mutlu olmazlar, huzursuzdurlar, tatminsiz, doyumsuzdurlar. çlerinde dü ümlenen sessizlik budur ve bu durumu manevî de erlere ba lanmadan, Allah inanc ve sevgisiyle buluflmadan çözemezler. Mutsuzluklar na çözüm bulamazlar, ruhsal bunal mlar ndan kurtulufl için çare bulamazlar. * Mankenlerin bir musiki kadar okflay c, uzakta ak p giden zaman n ça lt s n duymalar : Hayat, ömür, zaman, soyut güzellikleriyle, latif hoflluklar yla, manevî k ymetleriyle bir taraftan ak p gitmektedir. Hayat ve ömür durmaz. Modern insan n hayat ak p gitmekte ama o, bir musiki gibi gönülleri okflayan, uzaklarda bir yerlerde ak p giden güzelliklerin ça lt s n, ahengini karfl dan duymakta ama içsellefltiremedi i, içinde hissetmedi i için bu güzelliklerden mahrum kalmaktad r. * Mankenlerin unutuluflun albümünde; ölü kelebekler gibi tutturulmufl, i reti sevinçlerinin var olmas : Modern insan n hat ralar nda, geçmiflte yaflanm fl hayat ndan kalan sadece ölü kelebeklere benzetilen sunî, sahte, geçici, uçucu, maddî mutluluklar ve dünyevî sevinçlerdir. Onlar n hayat ndan geriye, manevî güzellikler, insanî de erler kalmaz. nsan insan yapan as l faaliyetlerle iflleri olmad için sadece kendi menfaatlerine dönük küçük mutluluk ve sevinçleridir arkalar nda, hat ra albümlerinde kalan. * Mankenlerin önlerine zamandan günlerin etiketinin düflmesi : Günlerin etiketi, takvim yapraklar d r. Modern insan n ömründen geçen her gün, önüne düflen o günün takvim yapra d r. Ömrünün, hayat n n tükenmesi kaç n lmazd r. Yafllanmay ve ölmeyi durdurmazlar. Hayat geçip gidiyor. Bu ak nt içinde modern insan geriye insani anlamda bir fley YERALTINDAN NC LER Av. Hacer Acar Alan NE KADIN O aralar hep stanbul dayd duruflmalar. Sabah stanbul uça na binip, akflam Ankara uça yla inmeler haftada bir rutine dönüflmüfltüler. Hava alanlar nda her seferinde bir, bazen daha da çok hukukçuya rastlard m, istatistiklere bak lsa pek çok avukat n yolda yolculuk esnas nda öldü ü kayd ç kacakt r bence; o kadar yolculuk çok bizim iflte. O gün de bir meslektafla rastlad m; rutin devam ediyordu haliyle Avukatlar n tipik özelli i; ölesiye hukuktan konuflma iste i, saatlerce sürebilir bu muhabbet, illallah be mübarek??? Hiç hukuk konuflma havas nda degildim ben o gün; bahar gelmifl memleketime Çiçek açm fl m ben de baharla birlikte,havam öyle bir hava iflte. Uça a binene kadar dinleme numaras ile h h ile birkaç ak lc rutin soruyla geçifltirdim durumu. Koltu a oturur oturmaz, yan mdaki genç, güzel kad n n kollar alt üst etti ruhumu boydan boya jilet façal yd tüm iki kolu. Yüzü gencecikti, güzel a r makyajl. Saçlar abart l kabart lm fl, bele uzanm flt. Bir iki bakt m, sonra dayanamad m; benden tarafa olan koluna elleyerek boydan boya ne yapt n, ac yo mu dedim usulca. Yok ac m yo, ac böyle d flar ç kt ve kesti içerideki dayan lmaz s z y dedi. Pavyon flark c s, afl k bir kad nd çocu u stanbul da ve O nu görmeye bir geceli ine her iki haftada bir yapt gibi yine giden. O ac l kollara inat yol boyu k k rdad k biz iki kad n. Kelebekler gibi konudan konuya uçtuk; demlendik her demden nmeye yak n; ayn istikametten gidece ini ve b rakmadan geçip gitmektedir. * Mankenlerin hayallerini yaln zl n mumunda yakmalar : Salt dünyaya ve dünya de erlerine ba l olan insanlar yine dünyayla s n rl bir hayat için gelece e dönük hayaller kurarlar. Dünya sonras bir hayata inançlar olmad ndan hayal kurduklar gelecek zaman dilimi belli ve s n rl d r. Ömürleri bitip öldükleri zaman gelecekleri ve gelece e dair hayalleri de bitmifl olur. Bencil olduklar ndan bireysel yaln zl k dünyalar nda hayallerini eriyip giden yaln zl k mumunda yak p tüketirler. Metinleraras liflkiler: Sedat Umran, çok belirgin biçimde baflka metinlerden yararlanm yor. Ancak genel bir birikim hâlinde yans malar olabilir. Fakat fliirin son m sra nda Divan fliirinde çokça kullan lan bir mazmuna göndermeler var. Divan fliirinde âfl k, sabaha kadar yanan, eriyip giden mum gibi kendisi de eriyip gider. Bu mazmun burada yaln z modern insan n hâlini vurgulamada kendisine gönderme yap lan bir motiftir. Naz m fiekli: fiiir, m sra kümelenifli bak m ndan dörtlüklerle kurulmufl 3 bentten oluflmaktad r. Kafiye sistemi bak m ndan ise ilk iki dörtlü ü Türk halk fliirinin koflma türüne benzemektedir. Son dörtlük ise çapraz kafiyedir. Dil ve Üslûp: Dil: fiair, genelde Türkç enin yerleflik dilbilgisi kurallar na uymufl. Ancak ikinci dörtlü ün ilk m sra n n sonundaki ac mak nedir ki, ifadesi do ru ve güzel Türkçe söyleyifle uymuyor. Burada bir zorlama bulunmaktad r. Buradaki ki ba lac, bir sonraki m sran n bafl na getirilirse ancak o zaman anlaml bir cümle kuruluflu içinde yer alabiliyor. Yabanc dil unsurlar na rastlanm yor. fiair, fliirini hemen herkesin anlam n bildi i kelimelerle örmüfl. Konuflma dili unsurlar da hemen hemen hiç yok. Üslup: fiiir, üslup bak m ndan oldukça kuru ve t k z. Lirizmi hemen hemen hiç yok. Lirik okuyufla uygun bir yap s yok. Düflünce unsurunun a r bast metin, m sralar hâlinde düzenlenmifl bir felsefe denemesi gibidir. fiair, deneme üslubunu çok benimsemifl. Onun pek çok fliiri, somut nesneler, eflyalar üzerine serbest düflünce, de erlendirme ve yorumlar ndan ibarettir. Somut nesneler ona ça r fl m imkan sa lamakta ve onlardan yola ç karak düflüncelerini m sralara dökmektedir. Ahenk: fiiirde ahenk sa lama kayg s güdülmemifl. Kafiyeler var ama onlar da ahenk sa lamaktan çok, metne fliir havas verme ifllevini görüyorlar. Vezni ise serbesttir. (Bitti) taksiye binece ini ö renince ben; O na beraber gitmeyi teklif ettim. çimden ç kan havai kad n; üzerimdeki tayyöre ve elimdeki evrak çantas na inat; Avukat kad n alt etmifl arkadafll k tesadüfü olmas n, iradi devam etsin istemiflti. Yol arkadafl m ise rengerenk portakall morlu desenli tiflörtü ve vücudunu saran parlak kot pantolonu, i ne topuklu ayakkab lar yla teklifime evet demiflti ve ben bay bay diye çoflkulu bir flekilde el sallarken uçaktan inen avukat arkadafla, beraberce ç kt k havaalan ndan, yolda buldu um arkadaflla. Biz yan yana tuhaf bir görüntü oluflturan iki kad n flen flakrak bindik taksiye. Taksi fioförü bunlar n bir arada ne ifli var der gibi uzun uzun süzdü bizi.sonra ilk arkadafl m b rakmak, daha ertesinde Sirkeci Adliyesine devam etmek üzere bafllad arabay sürmeye. Birazdan benim arkadafl cam hafif açt ; çantas ndan afili afili sigara kutusunu ç kard ve bana da tutup hay r, kullanm yorum yan t n ald ktan sonra bir sigara yakt ve haval m haval üflemeye, bafllad duman n. fioför döndü ve içmek yasak 72 TL cezas var dedi. Benim arkadafl, erkek de il misin ödersin cevab n verdi ve hiç istifini bozmadan floföre do ru üfürerek olanca albenisiyle sigara içmeye devam etti Yol boyunca k k rdad m duruma ben; fioför ne hissetti bilemem; Ama ben kad n halimle Vaavvvv dedim, Ne KADIN GEREKL TELEFONLAR ALO AC L Acil Servis...: 112 Acil Ambulans...: Alo Doktor...: 113 Alo tfaiye...: 110 Alo Valilik...: 179 Alo Polis...: 155 Alo Jandarma...: 156 Alo Trafik...: 154 Ala Zab ta...: 153 Alo Cenaze...: 188 Alo Tüketici...: 175 Alo Gürültü...: 176 Orman Yang n...: 177 Ruhsal Bunal m...: 182 Alo zci Kan Merkezi...: 173 Belediye Kan Anons...: ALO ARIZA/B LG Data Ar za...: 124 Do algaz Ar za...: 187 Elektrik Ar za...: 186 Kablo TV Ar za...: 126 Su Ar za...: 185 Telefon Ar za...: 121 Telefon Dan flma...: 118 Telefon Uyand rma...: 135 Vergi Dan flma...: 189 Tüketiciyi Koruma Derne i...: ANKARA HAVA RAPORU BULMACA Soldan sa a: 1. Bir tarikat fleyhine ba l olan kimse. Yapraklar ndan kokain ç kar lan bitki. 2. ABD de bir eyalet. Lahza. 3. Do u Anadolu da kullan lan bir tür küçük zurna. Tanr ya yalvarma, dua. 4. Gaye, maksat, erek. slam n befl flart ndan biri. 5. Rekâket, dil tutuklu u. 6. Judo ve karatede hareketleri çabuklaflt rmak için yap lan bir dizi egzersize verilen ad. Divan edebiyat naz m ölçüsü. 7. Bir nota. Bir renk. Uzakl k anlat r. 8. Atefl. Arnavutluk un para birimi. Müslüman ülkelerde oturan Yunan as ll kimse. 9. Yaz n bahçelerde oturmak için yap lm fl, üstü yeflilliklerle örtülü büyük ve süslü çardak. 10. Bir anda oluveren, apans z. Rus Kazaklarda baflkan. 11. Bir iflteki engelleri yenme karar. zmir ilinin bir ilçesi. 12. Yüksek bir makama yaz lan mektup ya da dilekçe. 13. Nazi Hücum K tas n n k saltmas. Kamuflaj. 14. Bir yere gitmek için izlenen yol, cihet, istikamet. manda yavrusu. 15. Mevcut. Haydut, h rs z, eflk ya. 16.Ö e, unsur. Saz n en ince teli. 17. Put. Kemirgen bir hayvan. 18. Parola. Gemilerde yolcular n hizmetine bakan görevli. 19. Uzakdo u dövüfl sporlar ndan biri. Yabani hayvan bar na. 20. Eski Türklerde deniz tanr ças. Kedi, köpek yavrusu. Yukar dan afla ya: 1. Ankara ilinin bir ilçesi. Büyük olta. Notada durak iflareti. Belge. 2. Do arak ço almak. ne in, sütten kesilmesinden bir yafl na kadar olan erkek yavrusu. Avuç içi ile toplamak. 3. kiyüzlü. Kumarda ortaya sürülen para. Harabe. Radyumun simgesi. 4. Bir fleyin geçti i ya da önce bulundu u yerde b rakt belirti, niflan, alamet. Çizilerek ya da oyularak aç lan kertik. Asya da bir ülke. Bulunulan yer. 5. Acemi. Arapçada su. Dul kad nlar. Gürültü, pat rt. 6. Kokulu bir bitki. Mukavele, sözleflme. Vakit. Kuzu sesi. 7. Hamam böce i. Sakatl k veya yafll l k gibi bir sebeple yataktan kalkamayan kimse. Bir nota. 8. Bir iflte emir verme yetkisi olan kimse. Bir tür iskambil oyunu. Kökboyas. 9. Uçak kazalar n n nedenini bildiren ayg t. Bulmaya çal flma. Edebiyatta etki artt rmak için bir fleyin tersini söyleyerek alay etme. 10. Hasattan sonra tarlada kalan ekin sap. Hafifseme yoluyla flimdiki zaman. Kiraya verilerek gelir getiren mülkler. Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

10 10 9 Aral k 2013 Pazartesi SAGLIK Burcu KER M Evde suda do um a TALEP ARTIYOR Avrupa ülkeleri ve ABD de yayg n olan evde suda do um, Türkiye de de yabanc lar n talebiyle ilgi görmeye bafllad. BALIKES R - AA muhabirinin ald bilgiye göre, ilk kez 1803 y - l nda Fransa da, bir kad n n do umunu kolaylaflt rmak amac yla s cak su dolu bir küvete girmesiyle gerçekleflen suda do um, 1980 li y llarda ngiltere baflta olmak üzere Avrupa ülkeleri ve ard ndan ABD ile di er baz ülkelerde yayg nlaflt. Türkiye de son y llarda ilgi gören suda do um, baz özel hastanelerde kurulan havuzlarda yapt r l - yor. Ankara Zekai Tahir Burak Kad n Sa l E itim ve Araflt rma Hastanesi ise sosyal güvencesi olan hastalara havuzda do umu, ücretsiz gerçeklefltiriyor. Ülkede say l birkaç özel ile devlet hastanesinde yap lan suda do- um, son dönemlerde evde kurulan fliflme havuzlarda da yapt r lmaya baflland. Bodrum, Marmaris ve Bursa da 3 doktor da ailenin talep etmesi durumunda, ebe hemflire deste iyle evde tüm önlemlerini alarak suda do um yapt rabiliyor. Evde suda do umu, Bodrum ve Marmaris te genellikle yabanc lar tercih ediyor. Bursa da evde suda do um yapt rabilecek teknik donan m bulunan Op. Dr. Aynur fiendemir, yöntemin baz riskler göz önünde bulundurularak, ailenin talep etmesi durumunda gerçekleflebilece ini Bu konuda Almanya da ihtisas yapt - n ifade eden fiendemir, Ben bu ifle gönül verdim. Avrupa ülkeleri ve ABD de suda do um oldukça yayg n. Orada ebeler, talep halinde do- um havuzlar n yanlar nda getirebiliyorlar. Yurt d fl nda do um havuzu kiralama fleklinde bir sektör bile var dedi. Türkiye de ise suda do umun yeni yeni yayg nlaflt n, nadir olarak hastanelerde ve evde uyguland - LOJMAN ONARIMI VE DIfi CEPHE KAPLAMA NfiAATI YAPTIRILACAKTIR ANKARA ÇEVRE VE fieh RC L K L MÜDÜRLÜ Ü n dile getiren fiendemir, Evde suda do um, Türkiye de yaflayan yabanc lar n talebiyle bafllad. Son dönemlerde Türk kad nlar da baz riskleri göze alarak evde suda do- um yap yor ifadesini kulland. Suda do um yapt ran birkaç doktordan biri oldu unu belirten fiendemir, bunun için Almanya dan getirdi i havuzu, uygun vakalarda do umun yap laca eve kurulabilece i ve ebe deste iyle do umun yapt r - labilece ini anlatt. Bu tür do um için bir hastane ile anlaflarak gerekti inde t bbi deste- in haz r oldu unu vurgulayan fiendemir, Herhangi bir sorun yafland - nda gebe ya da bebe i riske sokmadan, do umu bir hastaneye aktarmak gerekiyor. Riskli gebelikler d - fl nda, seçilmifl vakalar suda do umun avantajlar ndan yararlanabilir. Kifliye özel, tek kullan ml k k l f ücreti ilave edildi inde bile ANKARA YARGITAY BAfiKANLI I DEVLET MAHALLES LOJMAN ONARIMI (5 BLOK) VE DIfi CEPHE KAPLAMA NfiAATI yap m ifli 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r. hale Kay t Numaras : 2013/ darenin a) Adresi : Eskiflehir Bulvar No:146 ODTÜ Karfl s ÇANKAYA/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu yap m iflinin a) Niteli i, türü ve miktar : Yap m ifli Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Yap laca yer : Ankara c) fle bafllama tarihi : Sözleflmenin imzaland tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yap larak ifle bafllanacakt r. ç) flin süresi : Yer tesliminden itibaren 150 (yüzelli) takvim günüdür. 3- halenin a) Yap laca yer :Eskiflehir Bulvar No:146 ODTÜ Karfl s Çankaya /ANKARA b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odas veya ilgili Meslek Odas Belgesi Gerçek kifli olmas halinde, kay tl oldu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan ya da esnaf ve sânatkar odas ndan veya ilgili meslek odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren mza Beyannamesi veya mza Sirküleri Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu iflte idarenin onay ile alt yüklenici çal flt r labilir. Ancak iflin tamam alt yüklenicilere yapt r lamaz Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, ticaret ve sanayi odas /ticaret odas bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu- unu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Son on befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oran ndan az olmamak üzere ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller ve benzer ifllere denk say lacak mühendislik ve mimarl k bölümleri: Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: (B) Üst Yap (Bina) fllerinin III Grup (Bina) flleri benzer ifl olarak de erlendirilecektir Benzer ifle denk say lacak mühendislik veya mimarl k bölümleri: nflaat Mühendisi veya Mimar 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Liras ) karfl l Ankara Deftarl k Muhasebe Müdürlü üne doküman bedeli yat r ld ktan sonra al nd makbuzu ile Ankara Çevre ve fiehircilik l Müdürlü ü hale Bürosundan al nabilir. adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara Çevre ve fiehircilik l Müdürlü ü adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. hale sonucu, üzerine ihale yap - lan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Di er hususlar: halede Uygulanacak S n r De er Katsay s (N) : 1 Bas n-17337(www.bik.gov.tr) Resmi lanlar evde suda do- um tahmin edildi i kadar yüksek de il. Talep giderek art yor ancak Avrupa ülkeleriyle mukayese bile edilemeyecek ölçüde az diye konufltu. Sa l k Bakanl yetkilileri, evde suda do umla ilgili herhangi bir yasal engel olmad n, sorumlulu un do umu yapt ran doktora ait oldu unu kaydetti. Yine de bütün do umlar n hastane ortam nda gerçekleflmesini arzu ettiklerini vurgulayan yetkililer, bunun, anne ölümlerinin azalt lmas, bebeklerin izlemlerinin sa l kl yap labilmesi ve do um sonras komplikasyonlar n önlenmesi için önem tafl d n bildirdi. Ankara Zekai Tahir Burak Kad n Sa l E itim ve Araflt rma Hastanesinin internet sitesinde verilen bilgiye göre, suda do umun avantajlar flöyle: S cak su vücudu rahatlatan endorfin hormonunun salg lanmas n kolaylaflt rarak gebenin daha az a r ve daha az endifle hissetmesini sa l yor. Daha az a r hissetmeleri nedeniyle a r kesici ilaç kullanma ihtiyac azal yor. Il k su anneye daha rahat hareket etme imkan sa l - yor. Bebek 38 hafta s v ortamda bulunduktan sonra suya olan do umda ortam fark olmad ndan bebek hayata yumuflak bir geçifl yapm fl oluyor. Do um kanal yaralanmalar, do um sonras kanamalar azal yor. (AA) 4 ADET H ZMET ARACI K RALANMASI MAK NA VE K MYA ENDÜSTR S KURUMU GENEL MÜDÜRLÜ Ü MKE MAKSAM MAK NA VE MASKE FABR KASI MÜDÜRLÜ Ü -T CARET MÜDÜRLÜ Ü 4 Adet Hizmet Arac Kiralanmas hizmet al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2013/ darenin a) Adresi : HARMAN MAHALLESI ABDÜLHAKHAMIT CADDESI 68/B MAMAK/ANKA- RA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu hizmetin a) Niteli i, türü ve miktar :3 adet binek otomobil, 1 adet kamyonet. Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Yap laca yer: Ankara ili hudutlar içi ve gerekti inde il hudutlar d fl. c) Süresi : fle bafllama tarihi , iflin bitifl tarihi halenin a) Yap laca yer: Harman Mah. Abdülhakhamit Cad. No: 68/B Mamak/ANKARA. b) Tarihi ve saati : :30 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas veya Meslek Odas Belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, kay tl oldu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan ya da ilgili meslek odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili inin odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren mza Beyannamesi veya mza Sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili inin ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu iflin tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, ticaret ve sanayi odas /ticaret odas bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Son befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda kabul ifllemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oran ndan az olmamak üzere, ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: Kamu veya özel sektöre yap lan araç kiralama hizmetleri, benzer ifl olarak kabul edilecektir. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Liras ) karfl l darenin adresindeki Tedarik Müdürlü ü. adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Harman Mah. Abdülhakhamit Cad. No: 68/B Mamak/AN- KARA adresindeki Al m fiefli i. adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu üzerine ihale yap lan istekliyle, her bir ifl kaleminin miktar ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Bas n-17270(www.bik.gov.tr) Resmi lanlar

11 11 DIS HABERLER 9 Aral k 2013 Pazartesi Yücel TANOL ngiltere, Romanya ve Bulgaristan dan gelecek göçten endifleli LONDRA - ngiltere, Romanya ve Bulgaristan vatandafllar n n Avrupa Birli i ülkelerinde çal flmas na konan s n rlamalar n bu y l sonunda kalkacak olmas ndan duydu u endifleyi dile getirmeye devam ediyor. ngiltere Baflbakan David Cameron n ülkeye gelecek yeni AB vatandafllar na devlet yard mlar n n sa lanmayaca n geçen hafta aç klamas n n ard ndan, Muhafazakar Partili Londra Belediye Baflkan Boris Johnson da Romanya ve Bulgaristan dan gelecek göçmenlerin devlet yard mlar ndan yararlanmalar için bir y l beklemeleri gerekti ini WASHINGTON - ABD Baflkan Barack Obama, gelir da l m n düzeltme yönünde tedbirler alman n hükümetinin gündeminde oldu unu Obama, Amerikan Geliflim Merkezi nde (Center for American Progress-CAP) yapt konuflmada, 1970 li y llar n sonundan bu yana ülkede meydana gelen gelir da l m bozuklu unun ekonomik ve sosyal etkileri ile hükümetinin almay düflündü ü tedbirler hakk nda bilgi verdi. Konuflmas na ABD deki gelir da l m n n 1970 lerin sonundan bu yana sürekli olarak bozuldu unu ifade ederek bafllayan Obama, 1970 lerde en üst gelir diliminde yer alan kesimin toplam gelirin yüzde 30 unu al rken bugün bu oran n yüzde 50 ye ç kt n hat rlatt. Obama, 2. Dünya Savafl sonras ekonominin büyüme y llar nda bir flirket genel müdürünün ortalama bir iflçiden kat daha fazla kazand n ancak bugün bu oran n 273 kata kadar ç kt bilgisini paylaflarak, bu de ifliklikte TAHRAN - ran D fliflleri Bakan Muhammed Cevad Zarif, "Kendi bak fl aç m zla uluslararas koflullar de ifltirebilece imize inanmal y z. Kimsenin bize 'uluslararas koflullar bunu gerektiriyor ve flu flartlar kabul etmelisiniz' demesine izin vermemeli, nükleer kabusun gölgesinde yaflamamal y z" dedi. Tahran Üniversitesinde "Nükleer Müzakereler ve D fl Politika" konulu bir konferans veren Zarif, ö rencilerin yo un ilgisiyle karfl laflt. D fl politikada kendine ve halk na güvenin önemine dikkat çeken Zarif, "Kendimizi büyük görmeyece imiz gibi küçük de görmüyoruz. Halk m z n iradesine güvenerek müzakere ettik bu nedenle müzakereden korkmuyoruz. Müzakerelerden korkanlar, ABD ve siyonist rejimi karfl gelinemez güç olarak gören zay f kimselerdir. Ancak bizim inanc m z alemdeki en büyük gücün ilahi güç oldu udur. Ve bu inanç bize halk m z n deste ini arkam za alarak dünya güçleriyle müzakere etme gücü veriyor" diye konufltu. Bir ö rencinin Cenevre'de var lan anlaflmaya iliflkin Tahran ve Washington' n tezat aç klamalar n hat rlatmas üzerine Zarif, flunlar söyledi: "Beyaz Saray halk na gerçeklerin sadece bir k sm n sundu ve anlaflmadan kendi yorumunu yapt. Bak n z bu konuda Washington Post bile 'Beyaz Saray halk na yalan söyledi' dedi. Bizim için as l olan Cenevre'de yap lan anlaflma metnidir, Beyaz Saray' n halk na sundu u bilgiler de il. Dünyan n bizim ad m za karar vermesine ve yalanlar yla ülke birli imizi bozmas na izin vermemeliyiz. Maalesef ülke içinden baz dostlar m z kendi D fliflleri Bakanl klar n n aç klamalar yerine Beyaz Saray' n halk na sundu u bilgileri baz al yorlar. Neden Johnson, nsanlar bu ülkeye ifl bulma niyetiyle gelirlerse, bulamazlar. Ülkelerine geri dönmeleri gerekir diyerek, yeni göçmenler için devlet yard mlar ndan faydalanma süresinin 12 aya ç kar labilece ini, çok say da genç ngiliz vatandafl n n iflsiz oldu unu dile getirdi. ngiliz hükümeti, 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren ngiltere de çal flmak için di er AB vatandafllar yla ayn haklara sahip olacak Romanya ve Bulgaristan vatandafllar için baz önlemler al yor. Yeni önlemlere göre, AB ülkelerinden ngiltere ye gelecek yeni Obama, gelir da l m n düzeltmeyi hedefliyor k smen teknolojik geliflmenin pay olsa da uygulanan ekonomik politikalar n rolünü de göz ard etmemek gerekti ini belirtti. Amerikan rüyas n n f rsat eflitli i ve çok çal flma üzerine kurulu oldu unun alt n çizen Obama, bu sayede dezavantajl durumdaki kesimlerin de yukar do ru sosyal hareketlilik sa lay p anne ve babalar ndan daha iyi bir hayata sahip olabildiklerini vurgulad. Ancak uzun süreli devam eden eflitsizli in sosyal ilerlemeyi engelledi ini ve bugün di er pek çok geliflmifl ülkenin, vatandafllar na ABD den daha iyi yükselme flans sa lad n kaydetti. Obama, ekonomik büyümenin daha k r lgan olmas, durgunluk dönemlerinin daha s k meydana gelmesi ve insanlar n birbirine daha az güvenmesinin gelir da l m ndaki eflitsizli in olumsuz etkileri aras nda bulundu unu anlatarak, bugün gelinen noktada art k eflitsizli in bir rk ya da etnik sorun de il s n f sorunu oldu una inand n vurgulad. Kendisinin de ülkenin sa lad olanaklarla anne ve babas ile dedesinden daha iyi yaflam koflullar na sahip oldu unu ifade eden Obama, eflitsizlikle mücadeleyi kiflisel bir dava olarak gördü ünü Gelir da l m ndaki eflitsizlikle mücadele konusundaki görüfllerini de aç klayan Obama, bu amaçla ekonomik büyümenin öneminden söz edip, gelir pastas sabit kal rken veya küçülürken eflitsizlikle mücadelenin mümkün olmad n vurgulad. Obama, gelir da l m n dengelemede e itimin önemine de iflaret ederek, yüksek e itimin orta s n f yaratmada en etkin yol oldu u görüflünü savundu. ABD de y llard r ayn kalan asgari ücretin de art r lmas gerekti ini savunan Obama, bunun ideolojik bir politika olmad n, ülkede çok çal flan herkesin insanca yaflayabilece i ücreti kazanmas gerekti ini ifade etti. ABD Baflkan Barack Obama, gelir eflitsizli iyle mücadelenin hükümetin ifli olmad inanc n n bir kenara b rak lmas gerekti ini de sözlerine ekledi. (AA) Tahran: Nükleer silah istemiyoruz ran D fliflleri Bakan Muhammed Cevad Zarif hem de Hizbullahi olduklar n iddia eden baz yerel haber ajanslar m z yalan haberler üreten bir srail haber sitesini kaynak olarak kullan yor da kendi d fliflleri bakan na inanm yor?" Zarif iç ve d fl bas nda nükleer anlaflma metnine dair yer alan tezat haberlere, "Arak tesislerinin faaliyetleri iddia edildi i gibi durmufl de il. Tüm tesisler faaliyetlerine devam ediyor. Anlaflma metninde ran' n uranyum zenginlefltirme hakk tan nm flt r. Uranyum zenginlefltirmeyi 6 ayl k bir süre için yüzde befle indirdik. Ancak bu geri dönülemez bir karar de ildir. Anlaflman n karfl taraflarca ihlal edilmesi durumunda, uranyum zenginlefltirme düzeyini yüzde 20'ye ç karmak sadece 24 saatlik bir ifllemdir" sözleriyle aç kl k getirdi. "Siyonist rejim y llarca ran' atom bombas ve nükleer silah elde etmekle suçlayarak, ran' dünyada tehdit olarak lanse ederek kendi cinayetlerini örtbas etmifltir" diyen Zarif, flunlar kaydetti: "Nükleer silah öncelikle kendi güvenli imiz için tehlikedir. Biz silah istemiyoruz, nükleer silah bir hükümet için ne güvenlik sa lar ne de kal c l k. Nükleer silah bizim için tehlike ve endifleden baflka bir anlam ifade etmiyor. Ancak dünya flunu da anlamal ki kimsenin bizim ad m za karar vermesine izin vermeyece iz. Evet nükleer silah istemiyoruz ve buna ihtiyac m z yok. Ancak neye ihtiyac m z olup olmad na biz karar verece iz baflkalar de il. Var lan nükleer anlaflma ile siyonist rejimin y llard r kulland bahaneyi elinden ald k. ran' art k bir tehditmifl gibi gösteremeyecekler. Öfkelerinin nedeni de bu. Çünkü onlar geleceklerini savafl, istikrars zl k ve kargafla üzerine infla ediyor, Bu yolla da zulümlerine devam ediyorlar. Ama bugün art k bu bahaneyi ellerinden ald k." (AA) göçmenler ülkeye gelir gelmez devletten iflsizlik yard m ve kira yard m alamayacaklar. Ayr ca, ngiliz hükümeti bu kiflileri ülkeye çal flmak için gelmiyorlarsa, örne in dileniyorlarsa, s n r d fl edebilecek. Birleflik Krall k ta Orta ve Do u Avrupa dan gelen yaklafl k 1 milyon kiflinin yaflad tahmin ediliyor. ngiltere deki koalisyon hükümetinin büyük orta Muhafazakar Parti, özellikle serbest dolafl m kurallar nda AB nin reforma ihtiyac oldu unu savunuyor. Yeni AB üyesi olacak bir ülke belli gelir ve ekonomik seviyeye ulaflmadan serbest dolafl ma izin verilmemesi ABD Baflkan Barack Obama, gelir da l m n düzeltme yönünde tedbirler alman n hükümetinin gündeminde oldu unu BULMACANIN ÇÖZÜMÜ gerekti ini söyleyen Muhafazakar Parti nin Genel Baflkan ve Baflbakan Cameron, 2015 y l ndaki genel seçimi kazanmas halinde ülkesinin 1973 y l ndan bu yana sürdürdü ü AB üyeli ini referanduma götürmek istiyor. Romanya Baflbakan Victor Ponta, ngiltere Baflbakan Cameron n geçen haftaki aç klamalar n n ard ndan, ngiltere nin Romanya halk na ikinci s n f vatandafl gibi davranamayaca n söyleyerek, yap lan araflt rmalar n Romanya dan ngiltere ye bir göç ak m olmayaca n gösterdi ini ifade etmiflti. (AA) Almanya da 849 faili meçhul cinayette afl r sa flüphesi BERL N - Almanya Federal çiflleri Bakanl, ülkede afl r sa c lar taraf ndan ifllenen cinayetlerin say s n n bugüne kadar bilinen ve resmi kay tlara geçen rakam n çok üzerinde olabilece ini bildirdi. çiflleri Bakanl sözcüsünün, Osnabrücker Zeitung gazetesine verdi i bilgiye göre, y llar nda ayd nlat lamayan 3300 sald r ve sald r giriflimi yeniden incelemeye al nd. Öldürme amaçl planlanan veya ölümle sonuçlanan sald r lar n 746 s n n afl r sa c lar taraf ndan yap lm fl olabilece i sonucuna var l rken, bu olaylara iliflkin dosyalar n yeniden aç laca bildirildi. Afl r sa c rkç gruplar taraf ndan düzenlendi inden flüphelenilen bu sald r larda 849 kiflinin öldürüldü ü vurguland. çiflleri Bakanl n n geçmiflte ayd nlat lamayan bombal sald r lar ve soygunlara iliflkin dosyalar da yeniden mercek alt na almas bekleniyor. Öte yandan, Almanya n n resmi kay tlar nda, 1990 dan bu yana afl r sa c lar taraf ndan ifllenen cinayetlerin say s n n 60 olarak gözükmesi kamuoyunda uzun süredir tart fl l yordu. Bu cinayetlerin 10 u Nasyonal Sosyalist Yeralt (NSU) terör örgütü taraf ndan ifllenmiflti. Afl r sa la mücadele eden sivil toplum kurulufllar n n çal flmas nda ise en az 137 cinayetin afl r sa c lar taraf ndan ifllendi i belirtiliyor. Almanya da 2011 y l nda terör örgütü NSU nun ortaya ç kar lmas n n ard ndan emniyet birimlerinin afl r sa tehdidi ihmal etti i elefltirilerine neden olmufl, çiflleri Bakanl geçmiflte ayd nlat lamayan cinayet ve sald r lar yeniden mercek alt na almay kararlaflt rm flt. (AA) M Ü R T K O K A A R Z O N A A N M E Y Y A K A R I A M A Ç N A M A Z K E K E M E L K K A T A A R U Z Z R E A K T A O D L E K R U M K A M E R Y E A A N A T A M A N A Z M T R E E A R Z A A S A A L A L A M A A Y Ö N M A L A K V A R A K A E L E M A N Z R S A N E M F A R E M K A M A R O T K A R A T E N A K A N A E N K

12 12 Gazeteciler Cemiyeti nin "Demokrasiyi Gelifltirme" projesine AB den destek ANKARA (AA) - Avrupa Birli i (AB) Bakan ve Baflmüzakereci Egemen Ba fl, Gazeteciler Cemiyeti Baflkan Nazmi Bilgin ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Gazeteciler Cemiyeti'nin "Demokrasiyi Gelifltirme" bafll alt nda Türkiye'deki yerel medyay e itme amaçl projesinin AB hibesi almaya hak kazanmas münasebetiyle AB Bakanl 'nda gerçekleflen kabulde Ba fl, cemiyetin kendisi için ayr bir anlam ve önemi oldu unu belirtti. Süreç yürümeli TBMM (AA) - Toplumsal Bar fl Yollar n n Araflt r lmas ve Çözüm Sürecinin De erlendirmesi Amac yla Kurulan Meclis Araflt rmas Komisyonu Baflkan Naci Bostanc, komisyon üyesi milletvekilleri ile birlikte düzenledi i bas n toplant s nda haz rlad klar raporu aç klad. Raporu TBMM Baflkanl 'na sunduklar n belirten Bostanc, çal flmalara katk veren AK Parti ve BDP'li milletvekillerine teflekkür etti. Komisyonun niye kuruldu unu nedenleriyle aç klayan Bostanc, çal flmalar s ras nda, son 30 y ll k süreç içerisinde insanlar n neler yaflad n gördüklerini kaydetti. Bostanc, çal flmalar s ras nda Anadolu'da bir çok ile gittiklerini dile getirerek, bu ziyaretler s ras nda, süreçten zarar gören insanlar n kendisine anlatt ac kl hikayelerden örnekler verdi. Türkiye'de kap lar çald nda ölmüfl evlatlar n n gelece i ümidiyle kap ya yönelen bir çok anne oldu unu vurgulayan Bostanc, "Ama biliyorlar çocuklar gelmeyecek. flte çözüm süreci, kap lar çald nda bütün çocuklar eve gelebilsin, bundan sonra evlere atefl düflmesin diyedir" diye konufltu.bostanc, bu sürecin arkas nda do rudan do ruya toplumun iradesi ve en çok da ac çeken insanlar n iradesi oldu unu belirterek, "Biz 30 y ll k sürecin kanl ma durlar n, milleti dinledik" dedi. Naci Bostanc, Türkiye'nin de iflti ini, bürokratik vesayeti tasfiye etti ini, demokratik bir irade teflekkül etti ini söyleyerek, "Bu konuyla ilgili çok konuflmalar yap ld. Ama iflin özeti fludur: Devletin milletinden, milletin devletine geçmektir. Devlet milleti tan mlard, flimdi millet devleti tan ml yor. Do ru olan budur. Devlet milletten üstün de ildir, millet devletten üstündür" diye konufltu. "Bunlar AK Parti milletvekili olarak söylemiyorum, son 10 y l içerisinde bir Dü ününü cemiyetin bahçesinde yapt n, Bilgin ile de eskiye dayanan hukuklar oldu unu belirten Ba fl, ayn zamanda New York'ta ö renci oldu u y llarda Türkiye'nin Sesi adl yay nda gönüllü muhabirlik yapt n Ba fl, cemiyetin Türkiye'nin 8 bölgesinde yerel medyay e itecek projesinin 340 bin avroluk ödenek alaca n belirterek, "Cemiyetimize AB standartlar nda proje haz rlad klar ve kabul ettirdikleri için ve Brüksel'de Türkiye'nin gö sünü hakk n teslimi olarak söylüyorum" diyen Bostanc, "AK Parti'yi teflekkül ettiren toplumsal iradenin ve Say n Baflbakan' n bu dönüflümde oynad eflsiz rol, her türlü de erlendirmenin üzerindedir" ifadesini kulland. Bu komisyonun bütün sorunlar çözecek kapasitede olmad n kaydeden Bostanc, kurallar çerçevesinde bir çal flma yapt klar n bildirdi. lk toplant larda literatüre iliflkin hayli sert tart flmalar yafland n ancak zamanla konufltukça, anlafl labilece inin görüldü üne dikkati çeken Bostanc, "Bar fl, kan n dökülmemesi ve her türlü çat flmadan daha iyidir, daha hay rl d r. Elbette her konuda anlaflamazd k ama flu konuda mutab k z; çözüm süreci mutlak surette, her türlü gölgeleme giriflimlerine, k flk rt c l a, meydan okumaya ra men mutlak surette yürütülmesi gereken bir süreçtir. Bu millet art k kan istemiyor. Kim ve siyasi görüflü ne olursa olsun, insanlar art k genç bedenler için mezar kazmak istemiyor" dedi. Bir iki hafta önce gitti i Mufl'ta üniversitenin a aç dikme töreninde, kürekle yeni dikilen çam n alt na toprak atarken, flehit cenazelerinde ayn küreklerle toprak at lan anlar n akl na geldi ini kaydeden Bostanc, "Çok flükür; flimdi bir cenazeye de il a aca toprak at yorum" dedi ini anlatt. Naci Bostanc, komisyonun çal flmalar hakk nda bilgi verdi. Yaklafl k 24 toplant yapt klar n, 13 9 Aral k 2013 Pazartesi kabartt klar için teflekkür ederim" dedi. Projenin bundan sonraki sürecinde birlikte çal flacaklar n ifade eden Ba fl, yerel medyan n da Türkiye'nin demokratikleflme ve fleffaflaflma sürecini alg layabilmesine çal flacaklar n kaydetti. Bilgin de gazeteciler, üniversiteler ve sivil toplum kurulufllar n n kat laca, iki y l sürecek en kapsaml projeyi haz rlad klar n söyledi ve projenin temel haklar ve bas n özgürlü üne iliflkin çal flmalardan oluflaca n dile getirdi. Çözüm Sürecinin De erlendirilmesi Komisyonu Baflkan Bostanc : akademisyen, 13 STK temsilcisi, 10 ma dur, 5 gazeteci-yazar dinlediklerini ifade eden Bostanc, gittikleri bir çok ilde de "komisyona sözü olan vatandafllar ve ma durlar " dinlediklerini Bostanc, 11 bölümden oluflan raporda, olay n hem tarihsel sürecinin hem de uluslararas örneklerin yer ald n bildirdi. Bostanc, flöyle devam etti: "Hiç bir fley s f r hatal olmuyor. Keflke 'aç l susam aç l' denildi inde, herhangi bir komisyon kuruldu unda bu problem dönüfltürecek araçlar m z olsun ama öyle olmuyor. Bu sorunlar bir anda halledilmiyor, bu ad m ad m giden bir süreçtir ve süreç ilerlemelidir. 30 y ll k süreç yaflanan ac ; ac lar ve dili kendine has, arada o kan denizinin bir duvar gibi yükseldi i kamuoylar oluflturdu. O kandan denizi aflmak kolay bir ifl de il ama aflaca z inflallah. Yapt m z çal flmalar, o kan denizinin afl laca n bize gösteriyor." Hakikat ve adalet komisyonlar n n baflka ülkelerde nas l iflledi ine ve sorunlara nas l katk yapt na iliflkin bir çal flma yapt klar n belirten Bostanc, 450 sayfal k raporun 4 ay gibi k sa bir zamanda haz rlanmas na ra men, bu soruna iliflkin önemli de erlendirmeler içeren önemli bir rapor oldu unu bildirdi. Bostanc, bu raporun eksiklikleri ve tart fl labilecek yönleri olabilece ini anlatarak, "Elbette hiç bir rapor bitmez, t pk romanlar n bitmedi i gibi. Ümit ederiz ki önümüzdeki süreçte yeni çal flmalar yap ls n" dedi. "Soruna ad konulmam fl" elefltirisinin yap ld n an msatan Bostanc, "Latinleri bir sözü vard r. 'Tan mlamak tehlikelidir.' Nas l tan mlarsan z tan mlay n itirazlar olacakt r. Bu itiraz dile getiren çevre 'Kürt sorunu' ifadesini uygun buldu unu söylüyor. Ama buna da itiraz eden ayn çevreden baflka insanlar var, 'Kürtler sorun mu da Kürt sorunu diyorsunuz?' diyorlar" fleklinde konufltu. Türkiyeli ifl adamlar na Afrika da hep yer vard r STANBUL (AA) - Gine Ticaret Bakan Muhammed Dorval Doumbouya, Türkiyeli ifl adamlar na Afrika ülkelerinde her zaman yer oldu unu belirterek, "Türkiye'nin aya a kalk p haketti i yeri almas bizim için de çok önemli" dedi. Gine Ticaret Bakan Doumbouya, Ekonomi Bakanl ve Türkiye hracatç lar Meclisi (T M) destekleriyle, Türkiye fladamlar ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) taraf ndan 145 ülkeden 2 bin ifl insan n n kat l m yla düzenlenen "Türkiye-Dünya Ticaret Köprüsü 2013"ün gala yeme inde, bu organizasyonun aral k ay nda gerçeklefltirilecek Dünya Ticaret Örgütü Bakanlar Toplant s öncesinde önemli bir mesaj oldu unu Türkiyeli ifl adamlar na Afrika ülkelerinde her zaman yer oldu unu ifade eden Doumbouya, "Bizim Türkiye gibi geliflen, yükselen ülkelere ihtiyac m z var. Türkiye'nin aya a kalk p haketti i yeri almas bizim için de çok önemli. Dünya Ticaret Örgütü hasta. Biz Türkiye'ye güveniyoruz. Ask da olan sorunlar n çözüm bulmas için sizinle olan iflbirli imize güveniyoruz" diye konufltu. Tanzanya Yat r m Bakan Mary Magu ise etkinli in temas n n g da ve tar m olarak belirlenmesinin yerinde oldu unu belirterek, bu alanda stratejik ifl ortakl klar kurmay amaçlad klar n dile getirdi. Afrika'n n bu konuda çok istekli oldu unu ifade eden Magu, "Türkiye, bu birliktelikler sayesinde di er ülkelerle de ifl birli i yapmam z sa l yor. Afrika dünyaya g da güvenli ini temin edebilecek bir k tad r. Çünkü tar ma müsait topraklar çok zengindir. Hükümetimiz sizlerle çal flmak istiyor ve elinden gelen her fleyi yapacakt r. Yat r m yapmak için Afrika'ya hoflgeldiniz" diye konufltu. T M Baflkan Vekili Mustafa Ç kr kç o lu da organizasyonun temas olan "G da, Tar m, H zl Tüketim Ürünleri ve lgili Makineler" sektörlerinin dünya genelinde stratejik sektörler haline geldi ini belirterek, giderek artan, flehirleflen, ihtiyaçlar çeflitlenen ve daha fazla tüketen bir dünya nüfusu oldu unu Dünyadaki tar ma elverilifli topraklar ve kullan labilir su kaynaklar n n gittikçe azald na iflaret eden Ç kr kç o lu, bunun sonucunda sürdürülebilir g da arz n n öne ç kt n, Türkiye'nin de bu alanda önemli bir oyuncu olmaya devam edece ini dile getirdi. Türkiye-Dünya Ticaret Köprüsü organizasyonunun ihracat hedeflerine ulaflma noktas nda kendileri için önem tafl d n belirten Ç kr kç o lu, "Afrika, Ortado u, Asya, Pasifik bölgesi önem verdi imiz bölgelerin bafl na geliyor. Kazan kazan ilkesine dayal bir flekilde iflbirli imizi gelifltirmeyi hedefliyoruz. Sizleri de Türkiye ile iflbirli ine ça r youz" diye konufltu. TUSKON Yönetim Kurulu Baflkan R zanur Meral ise organizasyonun g da ve tar m bafll yla düzenlenmesine dikkati çekerek, gelecek 30 y lda dünyan n g da talebinin yüzde 50 artaca n, sadece tedarik de il ayn zamanda güvenilir g da üretiminin de önemli oldu unu R zanur Meral, sadece ticaretin art r lmas n de il ayn zamanda yat r m yollar n n da bulunmas n amaçlayan bu organizasyonun ülkeler aras nda dostlu un pekiflmesine katk sa lad n da sözlerine ekledi. HABER BRAH M ARKLAN hracat flampiyonu: Sakarya TOKAT (AA) - Türkiye hracatç lar Meclisi (T M) Baflkan Mehmet Büyükekfli, "Türkiye'nin kas m ay nda ihracat, geçen y l n ayn ay na göre, yüzde 8,8 art flla 13 milyar 797 milyon dolar oldu. Bu rakam ayn zamanda Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ayl k ihracat tutar n ifade ediyor" dedi. Büyükekfli, Tokat'ta Gaziosmanpafla Üniversitesi (GOÜ) Tafll çiftlik Kampüsü Konferans Salonu'nda düzenledi i toplant da, kas m ay ihracat rakamlar n aç klad. Kas m ay nda ihracat n artt n belirten Büyükekfli, "Türkiye'nin kas m ay nda ihracat, geçen y l n ayn ay na göre, yüzde 8,8 art flla 13 milyar 797 milyon dolar oldu. Bu rakam ayn zamanda Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ayl k ihracat tutar n ifade ediyor. Y l n ilk 11 ay nda toplam ihracat m z ise yüzde 0,3 azalarak 138 milyar 337 milyon dolar oldu. Birlik kayd ndan muaf ihraç kalemleri hariç net mal ihracat na bakt m zda, ilk 11 aydaki kümüle art fl performans m z yüzde 5,4 oldu. Son 12 ayl k genel ihracat m z yüzde 0,2 azalarak 150 milyar 942 milyon dolar oldu" diye konufltu. Ayl k ihracat rekorunu gelifltiren tüm ihracatç lara teflekkür eden Büyükekfli, flunlar söyledi: "Kas m ay nda en fazla ihracat, 2 milyar 77 milyon dolarla otomotiv sektörümüz gerçeklefltirdi. Bu sektörü haz r giyim ve kimyevi maddeler sektörleri takip etti. Kas m ay nda ihracat n en fazla art ran, yüzde 33 art flla zeytin ve zeytinya sektörü oldu. Bu sektörü yüzde 27 ihracat art fl yla savunma ve havac l k sektörü, yüzde 24 ihracat art fl yla a aç mamulleri ve orman ürünleri sektörü takip etti. ller baz nda bakt m zda en fazla ihracat yapan ilk 10 ilimiz aras nda, ihracat n en fazla art ran il yüzde 93 art flla Sakarya oldu. Sakarya'y yüzde 21 art flla Denizli ve yüzde 10 art flla stanbul takip etti. Kas m ay nda, AB pazar ndaki ihracat art fl m z sürdü. AB'ye ihracat m z Kas m ay nda yüzde 9 artt. Kas m ay nda Uzakdo u ülkelerine yüzde 21, Ortado u'ya yüzde 14, Ba ms z Devletler Toplulu una yüzde 6, Afrika'ya yüzde 4 ihracat art fl yakalad k. Kas mda ön plana ç kan ülkeler ise flunlar oldu. Kas m ay nda Suriye'ye ihracat m z yüzde 349, Bangladefl'e yüzde 257, Umman'a yüzde 189, Portekiz'e yüzde 101, Finlandiya'ya yüzde 100, Norveç'e yüzde 95 art fl gösterdi." Büyükekfli, "Bölgede talebin canland n gösteren bu geliflme, Türkiye ihracat n n gelece i aç s ndan da oldukça umut verici. Türkiye dahil geliflmekte olan ülkelerin tamam, Amerikan Merkez Bankas FED'in parasal geniflleme politikas n n ne zaman sona erdirece ini merak ediyor. Biz her halükarda genel d fl ticaret talebinin 2014 y l nda daha pozitif olaca n öngörüyoruz. Geçti imiz hafta ran'la ilgili yaflanan geliflmelerin de ihracat m za pozitif katk yapaca na inan yoruz y l ndan da bu yüzden daha umutluyuz" ifadesini kulland. Çözüm sürecine de inen Büyükekfli, bu süreci bafl ndan beri desteklediklerini vurgulayarak, flöyle devam etti: "Türkiye, çözüm süreciyle çok ciddi bir de iflim ve dönüflüm yafl yor. Türkiye Kürt sorununun çözülmesi için ilk defa ciddi bir kamuoyu deste ine sahip. Biz ihracatç lar olarak bafl ndan beri çözüm sürecini destekledik. Çözüm sürecinin baflar ya ulaflmas n n, ülkemizi ekonomik ve demokratik aç dan dünya standartlar na ulaflt raca na inand k. Bundan sonra da çözüm sürecine inanc m z dile getirmeye devam edece iz. Say n Baflbakan m z n Diyarbak r ziyaretiyle gördükki bölge halk, bar fla ve kardeflli e, ekonomik geliflmeye hasret. Halk m z ekonomik geliflmeye hasret. Yap lan hesaplamalara göre, 28 y lda terörün ekonomimize 1 trilyon dolar n üzerinde maliyeti oldu. Bu rakam Türkiye, e itime harcasayd, altyap ya harcasayd, ihracata, inovasyona, tasar ma harcasayd, bugün çok daha farkl bir noktada olurduk. Dolay s yla art k terörü de il, bar fl, geri kalm fll de il, ekonomik kalk nmay destekleme vakti. Bölgesel kardeflli i ve iktisadi iflbirli ini gelifltirme vakti. Devletimizin aç klad teflvik paketiyle bu sürecin baflar flans n n artaca na inan yoruz. Örne in Diyarbak r'a bakal m. Geçen y l n ilk 9 ay nda Diyarbak r'a, teflvik sistemiyle yap lan yat r mlar n miktar 220 milyon TL'ydi. Bu y l n ilk 9 ay nda bu rakam 654 milyon TL'ye yükseldi. Çözüm sürecinin bafl ndayken, yat r mlarda 2 kat art fl yaflanmas, önümüzdeki dönem için bizleri oldukça umutland r yor."

13 HABER 9 Aral k 2013 Pazartesi 13 Hocaefendi, Hizmet Alt nok a ilgi morali ANKARA- Yerel seçimlerinde Keçiören Belediye Baflkanl na aday olan eski baflkan Turgut Alt nok, çal flmalar na devam ediyor. S k s k vatandafllarla bir araya gelen Alt nok, onlar n görüfl ve önerileri dinliyor. Bu kapsamda Etlik te bir kafede mahalle sakinleriyle bir araya gelen Alt nok, vatandafllar n adayl k konusundaki tavsiyelerini de dinledi. Kendi döneminde aç l fl n gerçeklefltirdi i Olimpik yüzme havuzu ve di er birçok hizmetten yararlan p, yararlanamad klar n sordu. Mahallelilerin istek ve flikayetlerini de dinleyen Alt nok, yeniden göreve geldi inde yapaca baz çal flmalardan da k saca bahsetti. fiuan için ba ms z adayl n aç klad n dile getiren Alt nok, Vatandafl n adayl k konusundaki yo un srar üzerine adayl m z aç klad k. fiuan üç partiden adayl k konusunda davet geldi. Yine halk m z n iste i do rultusunda bir karar vermeyi düflünüyoruz. Çünkü halka ra men siyaset de il; halk n iste i do rultusunda siyaset olur. diye konufltu. Alt nok, göreve geldi inde belediye yetkisinde bulunan alanlara kurulan baz istasyonlar n kald raca n sözlerine ekledi. Alt nok un vatandafllarla olan buluflmas soru cevap fleklinde ilerleyen saatlere kadar sürdü. Moskova n n yafl meyve sebze lojistik merkezine Türkler talip oldu ANKARA (AA) - Ekonomi Bakan Zafer Ça layan, Moskova'da kurulmas planlanan yafl meyve sebze lojistik merkezini yapmaya Türk yat r mc lar n talip oldu unu bildirdi.ça layan, yapt yaz l aç klamada, Moskova'da yeni ve modern meyve sebze toptanc hallerinin inflas ve iflletilmesinde Türk yat r mc lar n yer almas yönünde çok önemli geliflmeler yafland n belirtti. Baflbakan Recep Tayyip Erdo- an' n, St. Petersburg'a yapt ziyarette Rusya Devlet Baflkan Vladimir Putin'e de konuyu aktard n ifade eden Ça layan, heyetleraras görüflmelerde de konuyu ele alarak çözüme h z verilmesini sa lad klar n kaydetti. Ça layan, aç klamas nda flu de erlendirmelerde bulundu: "Görevlendirdi im heyet, Rusya heyetiyle yapt görüflmede konuyu her yönüyle ele ald. Rusya özel sektöre ait 200 hektarl k iki alan bu projeler için tahsis edecek. Projeler özel sektör taraf ndan gerçeklefltirilecek ve Moskova Belediyesi ortak olarak yönetimde yer alacak. Yat r mc lar m z projeyle ciddi flekilde ilgilenmektedir, kendi ellerinde bulunan arsalarda ya da Belediyenin gösterece i yerlerde modern projeler yapmaya haz r olduklar Rus taraf na bildirilmifltir. erlerini nas l uyard? Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi, "397. Na me: Kara Propaganda ve Nefis Muhasebesi" bafll kl yeni sohbetinde, Hizmet erlerinin, maruz kald klar kara propaganda karfl s nda nas l davranmalar gerekti i anlatt. Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi, sohbetinde, Hizmet erlerinin, maruz kald klar kara propaganda karfl s nda nas l davranmalar gerekti ini anlatarak sözlerine bafllad. Yap lacak ifllerde mazi, hal ve müstakbelin beraberce ele al nmas laz m geldi ini ifade eden Hocaefendi, her zaman ahiretin ve hesab n hat rda tutulmas n n önemine de indi. Rahman n has kullar o kimselerdir ki onlar yerde tevazu ile yürürler. Cahiller kendilerine laf atarsa Selametle! derler. (Furkan, 25/63) ve Bofl söz ve ifllere rastlad klar nda vakarla oradan geçip giderler. Yal n kart tercih edin STANBUL- Gümrük ve Ticaret Bakan Hayati Yaz c, "Tüketiciler, kredi kartlar yla ilgili bir ücret ödemek istemiyor ya da sürprizle karfl laflmak istemiyorsa yal n dedi imiz kart alacak di erini almayacak. Deniyor ki tüketici ne yapacak yal n kart. Kartta biraz nitelik olmas laz m. O uygulamaya giren ve bafllatan bankalar var" dedi. Bakan Yaz c, Ekonomi Gazetecileri Derne i (EGD) üyeleriyle bir araya geldi i toplant da bas n mensuplar n n sorular n yan tlad. Bankalar n faiz d fl nda alaca ücretler ile Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) son düzenlemelerine iliflkin sorular üzerine Yaz c, bankalar n faiz d fl gelirlerine iliflkin daha önce herhangi bir düzenlemenin olmad n bu nedenle konuyla ilgili düzenlemeye ihtiyaç duyuldu unu ve bu düzenlemeyi de yapt klar n "Tüketici bilinçli, tacir de basiretli olacak" diyen Yaz c, bankac lar n da tacir olduklar na göre sunduklar hizmetin karfl l - n alacaklar n ifade etti. Yaz c, "Bu ücreti almay n" diyemeyeceklerini ama sunulan hizmet ile o hizmet için talep edilecek ücretin ölçülü ve hakkaniyete uygun olmas gerekti ini vurgulad. Bankalar n faiz d fl gelirle ilgi avukatl k, mali müflavirlik ya da gümrük müflavirlik ücret tarifesi gibi bir çizelgenin olmas - n n yanl fl olaca n düflündüklerini ifade eden Yaz c, "Ücretlendirilebilecek faiz türlerini BDDK belirlesin, al nacak ücretler de bankalar aras rekabetle belirlensin dedik. Bankalar gizli ya da aç k bir flekilde ücret belirleme konusunda bir anlaflma olursa bu konuda da Rekabet Kurumu devreye girer" dedi. Yaz c, Tüketicinin Korunmas Hakk nda Kanun'un 6 ay sonra yürürlü e girece ini belirterek, "Diyeceksiniz ki bankalar niye faiz d fl kalemlerden ücret almaya devam ediyor. Yeni kanun yürürlü e girmedi hala eski kanun yürürlükte. nflallah 6 ay sonra farkl olacakt r" de erlendirmesini yapt. Kredi kart sunan her finans kuruluflunun hiçbir ücret talep edilmeyecek bir kredi kart n tüketicilere sunmas gerekti ini hat rlatan Yaz c, "Tüketiciler kredi kartlar yla ilgili bir ücret ödemek istemiyor ya da sürprizle karfl laflmak istemiyorsa yal n dedi imiz kart alacak di erini almayacak. Deniyor ki tüketici ne yapacak yal n kart. Kartta biraz nitelik olmas laz m. Cazip bonuslar içermesi laz m. Yal n kart n niteliksel hale gelmesini rekabet ortam belirleyecek. O uygulamaya giren ve bafllatan bankalar var. Hesap ücreti almayaca z diye reklam yapan bankalar var" diye konufltu. (Furkan, 25/72) mealindeki ayet-i kerimeleri hat rlatarak, kötülüklere ayn yla mukabele etmemek gerekti ini vurgulad. Bu cümleden olarak, furuât sözünü tenkit edenlerin yanl fll klar na imada bulundu, usûl ve furuât kavramlar n aç klad. Ayr - ca, mâlikâne iftiralar na temas etti. Mü minlerin farkl içtihatlarda bulunabileceklerini ama katiyen hakperestlikten ayr lmamalar gerekti ini belirten Hocaefendi, Ashab- kiram efendilerimizin karfl karfl ya geldikleri zaman bile çok hakperest davrand klar - n Hazreti Ali ile Hazreti Zübeyr i misal olarak serdeden Hocaefendi flu hadiseyi anlatt : Hazreti Zübeyr, Hazreti Ali nin karfl s - na at n sürüp ç kt ktan sonra bir bahts z adam onu flehit etmiflti. Hazreti Zübeyr i flehit eden kifli, daha sonra Hazreti Ali ye yaranmak ve Yozgatl lar n arabafl keyfi ANKARA- Yozgatl Dernekler Federasyonu taraf ndan düzenlenen 'Arabafl ' etkinliklerinden biri daha Yozgatl lar bir araya getirdi. Mamak Lale Resteurant'ta gerçeklefltirilen etkinli- e, Baflbakan Yard mc s Bekir Bozda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, AK Parti Grup Baflkanvekili Mustafa Elitafl, siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri ve birçok Yozgatl kat ld. Etkinlikte Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi, "397. Na me: Kara Propaganda ve Nefis Muhasebesi" bafll kl yeni sohbetinde önemli mesajlar verdi. ondan bir pâye koparmak için huzuruna gelmifl ve Safiyye nin o lunu, senin hasm n öldürdüm. deyivermiflti. Buna karfl l k Hazreti Ali, Ben bu kulaklar mla Rasûlü Ekrem den flöyle iflittim: Safiyye nin o lu Zübeyr in kâtilini Cehennem le tebflir ederim! demiflti. nsanlar n hatalar n arama, gizli hallerini araflt rma, kabahatlerin izini sürme, kula olumsuz sözler için kullanma ve dili g ybetle, iftirayla kirletme gibi çirkin günahlar n, kuyru unu dikip bir köflede sinsi sinsi bekleyen bir akrep gibi baz mü minlerin gönül hayat na nas l zehir ak tt na sözü getiren Hocaefendi, kimsenin günah n n takipçisi olmamak, baflkalar n n hatalar n araflt rmamak ve onlar n amme hukukuna girmeyen kusurlar na göz yummak gerekti ini ifade etti. Muhterem Hocaefendi, baflkalar n n günahlar n teflhir etmemek ve hiç kimseyi utand rmamak laz m geldi ini flerh ederken hiç unutamad üç hadiseyi ilk defa anlatt. Hakk n hangi kriterlere Esnaf n zam isyan göre tesbit edilebilece i üzerinde duran Hocaefendi, hak bildi imiz mevzuya sahip ç - karken kendi muhasebemizi yapmaktan da dûr olmamam z icap etti ini belirtti. Özellikle Hazreti Üstad n Bana zulüm ve iflkence yapt klar n n hakiki sebebini flimdi anlad m. Ben kemal-i teessürle söylüyorum ki, benim suçum, hizmet-i Kur aniyemi maddî ve mânevî terakkiyat ma, kemalât ma alet yapmakl mm fl. fleklindeki mülahazas - n hat rlatt. man ve Kur an a yap lan hizmetin, maddi beklentiler bir yana, varidat ve mevhibelere mazhar olma, velilik mertebesine erme gibi maksatlara da alet yap lmamas ; hatta cennete girme, cehennemden uzak kalma gibi ulvî gayelere dahi vas ta k l nmamas ; evvelen ve bizzat talebin ihlâs ve r - za-y ilahi olmas laz m geldi ini dile getirdi. ANKARA - Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baflkan Bendevi Palandöken, "Benzin ve LPG'ye arka arkaya yap lan zamlar n esnaf isyan ettirir noktaya getirdi ini" kaydetti. Palandöken, yaz l aç klamas nda, petrol fiyatlar ndaki art fllar n hemen pompa sat fl fiyatlar na yans d n, ancak fiyatlar düfltü ü zaman yap lan zamlar n ayn h zla geri al nmad n belirtti. Dolardaki kur yükseliflinin bahane edilerek benzin fiyatlar n n art r lmas n n ulafl ma zamm da kaç n lmaz k ld n kaydeden Palandöken, flu görüflleri ifade etti: "Benzin ve LPG'ye arka arkaya yap lan zamlar esnaf m z isyan ettirir noktaya getirdi. Ülkemizde azalan üretim nedeniyle zaten ifllerimiz düflmeye bafllad. Bir de akaryak ta art arda gelen zamlar belimizi büktü. LPG, benzin ve motorin gibi lokomotif ürünlere A'dan Z'ye her fleye zam gelir. Yurt d - fl nda litresi 1,60-1,65 kurufla benzin sat l rken ülkemizde 4 lira 89 kurufla sat lmas inan lmaz bir durum. Yani bu zamm n anlat l r hiçbir taraf yoktur."(aa) misafirlere Yozgat n meflhur yeme i 'Arabafl ' ikram edildi. Etkinlikte konuflan Yozgatl Dernekler Federasyonu Baflkan Ahmet Koç, 2011 May s ay nda Yozgat Tan t m Günleri'nde çok iyi bir organizasyon yapt klar n ve Yozgat' iyi bir flekilde tan tt klar n belirterek, "Bu y l da 28 May s-3 Haziran tarihleri aras nda geçen y ldan edindi imiz deneyimlerle daha iyi 'Yozgat Tan t m Günleri' yapaca z" dedi.

14 14 9 Aral k 2013 Pazartesi fienol GÜNÜÇ Aragones emekli oluyor MADR D - En son Fenerbahçe'yi çal flt ran 75 yafl ndaki spanyol Luis Aragones, art k teknik direktörlük yapmayaca n aç klad. spanyol futbol dünyas nca "Bilge adam'' (El Sabio) olarak adland r lan Aragones, spanya'n n ''vozpupuli'' adl bas n kurulufluna yapt aç klamada, ''Beni yafl emekli ediyor. Benim için bunun karar n vermek çok da zor olmad. Türkiye'den ayr ld ktan sonra devam etmenin çok zor olaca n biliyordum. Sonunda size 'tamam, bitti' dedirten, yafl, nerede ve nas l teknik direktörlük yapaca n z gibi çok farkl faktörler var'' ifadelerini kulland. Kendisini, ''iyi bir futbolcu ve iyi bir teknik direktör, daha da fazlas de il'' diye tan mlayan Aragones, bundan sonras için her emekli gibi normal bir hayat yaflayaca n, futbolla art k fazla ilgilenmedi ini ifade etti. Y lmaz Vural: Ben bir halk kahraman y m Bu sene flampiyonlu u gerçekten çok istiyoruz STANBUL - Tecrübeli teknik direktör Y lmaz Vural, "Ben bir halk kahraman y m. ngiltere'de çal flmak için tüm flartlar zorluyorum" dedi. Son günlerde ad ngiliz tak mlar yla an lan ve Ada bas n nda hakk nda haberler ç kan tecrübeli teknik adam Y lmaz Vural, AA muhabirine konuyla ilgili aç klamalarda bulundu. ngiltere Premier Lig tak mlar ndan Cardiff City'nin baflkan Mehmet Dalman' n, kendisiyle görüflmediklerine yönelik beyan n n gerçe i yans tmad n ileri süren Vural, "Say n Baflkan, bas nda ç kan bu aç klamalar n ard ndan beni aray p özür diledi. Tak mda süregelen bir düzen var. Hocay ve futbolcular y pratmamak için o flekilde konuflmak zorunda oldu unu belirtti. As l konuflmad m z ve görüflmedi imiz gerçek d fl " diye konufltu. Baflkan Dalman'la tan flma hikayesine de de inen tecrübeli çal flt r c, "Arkadafl m n tan d bir menajer beni Daily Mail gazetesinin baflyazar yla tan flt rd. Kendilerine tam sayfa yay nlad klar bir röportaj verdim. Say n Mehmet Dalman benden bu flekilde haberdar oldu ve benimle bir araya gelmek istedi" fleklinde konufltu. Türkiye'de sayg görmedi ini ve kas tl olarak y prat ld n iddia eden Vural, flunlar kaydetti: "Kendi ülkemde de er görmedi im zaten herkesçe malum. Say n Hayrettin Kozak, 'Galatasaray, Y lmaz Vural bile gelse daha iyi olur diyor.' Ancak emin olsun ki ben Galatasaray'a Mancini'den daha az bir paraya gelmem. Kald ki gelebilirsem Galatasaray ancak zirveye Drogba ve Emenike ye büyük onur... STANBUL - Afrika Futbol Federasyonlar Birli i'nin (CAF) k tadaki y l n futbolcusu adaylar n aç klad. Adaylar aras nda, Galatasaray' n Fildifli Sahilli y ld z Didier Drogba ve Fenerbahçe'nin Nijeryal oyuncusu Emmanuel Emenike de bulunuyor. Ödül için en fazla aday n Nijerya'dan olmas dikkati çekti. Emenike'nin yan s ra Vincent Enyeama, Ahmed Musa ve John Obi Mikel, bu ülkeden aday gösterilen 4 futbolcu aras nda yer ald. Afrika'da 2013 y l n n futbolcusu ödülüne aday gösterilen 10 futbolcu flu flekilde: Yaya Toure, Didier Drogba (Fildifli Sahili), Emmanuel Emenike, ç kar. fiunu hat rlatmakta yarar görüyorum. Türklü ümle büyük gurur duyuyorum ama ben Avrupal y m. Avrupa'da yetifltim. Yani ben bir Türk antrenörü de ilim." Bugüne kadar k s tl imkanlara sahip tak mlarda korkmadan görev yapt n ifade eden Y lmaz Vural, sözlerini flöyle tamamlad : "Türkiye'de 684 maç yönetmifl tek antrenör benim. Ne Fatih Terim ne de Mustafa Denizli benim kadar kulübeye inmedi. Hal böyle olunca spor camias n n bana tak nd tavra daha da üzülüyorum ama önemli de il. Beni sevenlerin deste i bana yeter. Ben bir halk kahraman y m. ngiltere'de çal flmak için tüm flartlar zorluyorum. Görüfltü üm tak m n ismini veremem çünkü Türkiye'den aray p 'bu adam iflinize yaramaz' diyenler oluyor." (AA) Ahmed Musa, Vincent Enyeama, John Obi Mikel (Nijerya), Mohamed Aboutrika (M s r), Pierre- Emerick Aubameyang (Gabon), Asamoah Gyan (Gana), Jonathan Pitroipa (Burkina Faso) Ödülün sahibi 9 Ocak 2014 tarihinde, Nijerya'n n Lagos kentinde düzenlenecek törende aç klanacak. Geçen y l bu onura lay k görülen Yaya Toure, Afrika'da y l n futbolcusu ödülünü üst üste ikinci kez kazanma baflar s göstermiflti. Galatasarayl Didier Drogba ise 2006 ve 2009 y llar nda iki kez bu ödülün sahibi olmufltu. (AA) STANBUL - Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal, Spor Toto Süper Lig'de flampiyonlu u çok istediklerini, bunu da kazanmak için sonuna kadar mücadele edeceklerini Mehmet Topal, Fenerbahçe Kulübü'nün yay n organ "Fenerbahçe Dergisi"nin aral k ay say s nda yer alan röportaj nda, çok de erli isimlerden oluflan kalabal k bir kadroya sahip olduklar n belirterek, flunlar kaydetti: "Bu seneyi farkl k lan bence tak mdaki arkadafllar n birbirini çok daha iyi tan mas ve tak m ruhunu gerçek anlamda ortaya koymam z. Futbolcu her zaman oynamak, kendini gelifltirmek ve tak m na katk sa lamak ister. Oynamayan futbolcu mutsuzdur, bunun aksini söylemek do ru olmaz ama bu da futbolun bir kural ve bu duygular en alt seviyeye indirerek tak ma yans tmamal y z. Zaten e er yans tsayd k, flu an oldu umuz konumda olmazd k. Tak mda herkes çok iyi niyetli, oynayan oynamayan herkes elinden geldi ince pozitif enerjisini sahaya yans tmaya çal fl yor." Maç ayr m yapmad klar n, bütün karfl laflmalara en üst konsantrasyonla ç kmaya çal flt klar n anlatan tecrübeli futbolcu, "Bu sene flampiyonlu u gerçekten çok istiyoruz. fiampiyon olmak için de son dakikalara kadar; mücadelemizi verece iz. Biz ne kadar çok istersek, ne kadar mücadele edersek, flans da adaletin her zaman yan ndad r" ifadelerini kulland. Mehmet Topal, Fenerbahçe Ülker Basketbol Tak m 'n n ortaya koydu u mücadelenin kendilerini h rsland rd n vurgulayarak, flunlar belirtti: "Baflkan m z n da söyledi i gibi biz bu sene bütün branfllarda flampiyon olmak istiyoruz. Gerçekten çok iyi bir basketbol kadromuzun oldu unu da düflünüyorum. Onlar n sahada gösterdikleri mücadele bizi de h rsland r yor. Bizim de sahada gösterdi imiz mücadele eminim ki onlar h rsland r yor. Onlar da bizim maçlar m z izliyorlar. Bu iki tarafl bir spor aflk. Branfllar olarak çok iyi kenetlendi imizi düflünüyorum. Hiçbir kötü unsuru aram za katmay p sezon sonuna kadar mücadelemizi verece iz." Sar -lacivertli taraftarlar her zaman yanlar nda görmek istediklerini aktaran milli futbolcu, "Taraftarlar bizim için her zaman 12. adam. Biz sahada onlar n deste ini ne kadar arkam zda hissedersek, oyunumuzu maçlarda o kadar gelifltirebiliyoruz. Onlar desteklerini sürdürsünler ve sonuna kadar destek versinler. Biz de inflallah en güzel hediyeyi sezon sonunda onlara verece iz" de erlendirmesinde bulundu. (AA)

15 SPOR 9 Aral k 2013 Pazartesi 15 LENKERAN - Hazar Lenkeran Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Türkiye'yi yeni bir ülkede temsil etti ini belirterek, "fiu anda flampiyonluk için oynayan bir ekipte de ilim. Fakat bu tak m n bafl nda oldu um Azerbaycan kamuoyu taraf ndan farkedilecektir" dedi. Azerbaycan'n n Hazar Lerkeran tak m n n bafl na geçen Denizli, galibiyetle sonuçlanan ilk maç n n ard ndan AA muhabirinin sorular n yan tlad. Türkiye ile Azerbaycan'n n kardefl ülkeler oldu unu vurgulayan Denizli, Mustafa Denizli: Bu yeni bir misyon "Bir millet iki devlet" anlay fl yla çal flmalar n sürdürdü ünü Türkiye'deki baz görevleri çeflitli nedenlerle kabul etmedi ini ifade eden Denizli, "Bu benim için yeni bir heyecan, yeni bir ortam. Beklentileri karfl layabilecekmiyiz onu bilemiyorum. Çünkü flu anda flampiyonluk için oynayan bir ekipte de ilim. Fakat bu tak m n bafl nda oldu um Azerbaycan kamuoyu taraf ndan farkedilecektir. Ekibimle birlikte bunu baflaraca m'' ifadelerini kulland. Azerbaycan'da ligin ilk yar s n n bitmesine üç maç kad n hat rlatan Denizli, flöyle devam etti: "Baz transfer hamlelerimiz olacak. Burada transfer kurallar biraz de iflik. lk on birde mutlaka dört Azerbaycanl futbolcu olmas ve bunlar n birinin de 21 yafl alt olmas gerekiyor. Hem buradan hem de d flar dan yap labilecek transferler için program yapmaya çal fl yoruz. htiyac m z olan yerlere de transfer yapmak durumunday z. Aç kcas buna ihtiyaç var." Ralliyi pistlerde yaps nlar, trafikte de il "Sesi görenlere destek, baflar y getirecek" DUBA - Dubai Rallisi'nde yar flan ve yar fl mekanik bir ar za nedeniyle tamamlayamayan Rallici Burcu Çetinkaya, çöl flartlar nda yolun neresi oldu unu anlaman n zor oldu unu belirtti. Çetinkaya, "Çöl flartlar n n zorlu u burada tabii. Yolu bulmak bazen çok zor oluyor, baz yerlerde her yer ayn gözüktü ü için sa dan m soldan m nereden gidece inizi anlamak zor olabiliyor" dedi. Yar fl sonras nda flampiyonay de erlendiren Çetinkaya, "Malesef flanz man m z k r ld ve mekanik bir ar zadan dolay yar fl d fl kald k. Servise gidebilseydik flanz man de ifltirirlerdi ama malesef bir etapla kaç rd k. K smet, mekanik ar za, yap labilecek hiç bir fley yok. Oysa ki kaybetti imiz iki dakikay kapamaya bafllam flt k ve yar fl s n f m zda ilk üçte bitirebilirdik" diye konufltu. Çetinkaya servise gitmeye sadece bir etap kala bu ar zan n meydana geldi ini hat rlatarak, "En az ndan bayra m z dalgaland rd k, önümüzdeki sene de bütün flampiyonay takip etmek istiyoruz" ifadelerini kulland. H z konusunda herkesi uyaran Çetinkaya, "Ralliyi pistlerde yar fllarda yaps nlar, yollarda trafikte de il. Ölümlü hatta sakat kalmal kazalar yaflanabiliyor o yüzden trafikte dikkatli, pistlerde h zl diyebilirim" fleklinde konufltu. Co-pilot Özlem Akgüç, finifl tag na gelmeyi istediklerini, yar fl bitiremedikleri için üzgün olduklar n kaydederek flöyle konufltu: "Nasip de ilmifl, birçok kifli manevi anlamda çok destekte bulundu herekese çok teflekkür ediyorum, seneye inflallah." Mitsubishi Evo 9 araçlar n n lastiklerinin art arda patlamas sonucu etaplar tamamlayamayan Vedat Diker-Erdal Oral tak m da ilk kez yar flt klar çöl flartlar nda büyük tecrübe edindiklerini düflünüyor. Diker, yar fla biraz talihsiz bafllad klar n belirterek, " kinci etapta 6 dakikay aflan bir yol kayb m z oldu. Burada ilk deneyimimiz, çok farkl geldi bize" dedi. Daha sonra da arka arkaya 3 lastik patlatt klar n belirten Diker, ralli sporunda lastik patlatman n geri kalmak için önemli bir sebep oldu unu kaydetti. lk tecrübelerinin Dubai Rallisi oldu unu vurgulayan Diker, flöyle devam etti: "Bunlar n olmas normal. Daha sonra bir yoldan ç kma yaflad k. K smet ama seneye daha tecrübeli bir flekilde daha iyi çal flarak gelmek niyetindeyiz. Ortado u ralli flampiyonas n n di er yar fllar na kat lmak için de görüflmeler yapaca z. Burcu'yla beraber tekrar iyi bir flekilde temsil etmeye çal flaca z." Co-pilot Erdal Oral ise ilk defa böyle bir parkura ç kt klar n, daha önce yar flt klar parkurlardan tamamen farkl bir parkur oldu unu dile getirerek, "Al flmak çok zordu, çok zor etaplard, hatalar m z gördük. Neleri de ifltirece iz onlar not ald k, bundan sonra daha iyi olaca z" dedi. Türkiye'den bir al flverifl merkezinin sponsorlu unda Burcu Çetinkaya'y izlemeye stanbul'dan gelen Ziyattin Özcan, Dubai'ye gelifl amaçlar n n Türkiye ve Burcu Çetinkaya'y desteklemek oldu unu kaydetti. fiampiyonada olmalar ndan dolay buruk bir sevinç yaflad klar n belirten Özcan, "Ama geldik bir talihsizlik yaflam fl Burcu han m, arac nda bir ar za oluflmufl. Biraz buruk bir sevinç oldu bizim için" diye konufltu. Eskiflehir'den yar fllar izlemeye gelen Birol Pehlivano lu da Burcu Çetinkaya'y desteklemek amac yla Dubai'ye geldiklerini ifade etti. Efli Gülflah Pehlivano lu ise ilk kez ralli izledi ini belirterek, flunlar söyledi: " lk kez ralli izliyorum, ilk kez Dubai'ye geldim. Burada olmak çok keyifli, ralli heyecan n yaflamak çok güzel bir fley. Ne kadar heyecanl özgürce ve tehlikeli oldu unu görebiliyorum. Ben de dahil olmak üzere bayanlardan özellikle az izleyeni var, biliyorum ama gerçekten bu bir kay p, bence bayanlar da erkeklerle birlikte oturup ralli izlesin" (AA) STANBUL - Görme Engelliler Spor Federasyonu Baflkan Abdullah Çetin, verilecek deste in sporcu say s n art raca n, bunun da beraberinde baflar y getirece ini ifade etti. AA muhabirinin sorular n yan tlayan Çetin, Görme Engelliler Ligi'nin, Turkcell'in sponsorlu uyla art k "Turkcell Sesi Görenler Futbol Ligi" ad alt nda oynanaca n belirterek, bu ifl birli inin liglerinin marka de erini yükseltece ini ve medya gücünü daha iyi kullanarak, tan t mlar n daha iyi yapacaklar n belirtti. Son geliflmelerin, önlerindeki dünya flampiyonas ve paralimpik oyunlar hedefleri için önemli ad m oldu unu kaydeden Çetin, flunlar söyledi: "Turkcell'in iflin içine girmesi ligimizin marka de erini yükseltecek. Sponsorumuzun medya gücünü kullanarak yapaca tan t m, evlerinde kapal bulunan engelli insanlara, görme engellilerin neler yapabildi ini gösterecek. O insanlar n da spora kat lmalar nda etkili olaca n düflünüyoruz. Özellikle futbolun marka de erinin yükselmesinin, milli tak mlar m za daha çok imkanlar yarataca n düflünüyoruz. Verilen destek ve geliflen imkanlarla 2014 Dünya fiampiyonas ve 2016 Paralimpik Oyunlar 'nda daha baflar l olaca m za inan yorum." Abdullah Çetin, hiç görmeyenlerin oynad B1 Ligi'ndeki tak m say s n 2-3 y l sonra art rmay hedeflediklerini bildirdi. Yeni bafllatt klar bu ligin 8 tak mla oynand n kaydeden Çetin, "2-3 y l sonra ligde tak m say s n 10'a veya 12'ye yükseltmek istiyoruz. Özel bir sahada oynand için her ilimizde bu imkanlar bulunmuyor. Biraz daha zaman geçsin istiyoruz. Sistem iyice oturduktan sonra gerekli hamleleri yapmay planl yoruz" fleklinde konufltu. Futbol dünyas n n ünlü isimlerinin kendilerine verdi i deste in mutluluk verici oldu unu kaydeden Abdullah Çetin, desteklerin devam etmesini temenni etti. Turkcell Sesi Görenler Futbol Ligi'nin tan t m nedeniyle Ülker Sports Arena'da düzenlenen etkinli e kat lan ünlü isimlerin, seslerini duyurmada önemli oldu unu vurgulayan Çetin, "Futbol dünyas n n ilgisi bizi çok mutlu ediyor. Medyan n ilgisinin artmas daha çok kitleye ulaflabilece imiz anlam na geliyor. Her zaman söyledi imiz gibi, herkes muhtemel bir engelli aday. Bu tip organizasyonlar, hem kat lanlara engelli psikolojisini yaflat yor hem de bu sporun kamuoyuna tan t m ad na önemli oluyor. Bize verilen bu destekler, görme engellilerin spora girip hayatlar n kurtarmalar nda faydal olur" fleklinde konufltu. (AA)

16 TÜRK YE N N GAZETES ELDE B9 Aral k 2013 Pazartesi Yasemin AYDO DU Pasakl çocuklar daha iyi ö reniyor ANKARA - Pasakl çocuklar n nesneleri elleriyle hissederek tadarak daha fazla bilgi toplad ve böylece daha iyi ö rendi i belirlendi. Iowa Üniversitesinden bilim adamlar n n araflt rmas, nesnelere (özellikle yiyeceklere) dokunan, tadan ve etrafa saçan çocuklar n, çevrelerindeki dünya hakk nda daha fazla bilgi toplayabildi ini ortaya koydu. Bilim adamlar, masan n bafl nda yüksek bir sandalyeye oturtulan 16 ayl k 72 çocu a çikolata sosu, peynir, yulaf ezmesi gibi kat olmayan 14 nesne verdi ve bunlar tek hecelik kelimelerle adland rd. Daha sonra ayn nesneleri, farkl flekillerde sunan bilim adamlar, çocuklar n bunlar n ne oldu unu hat rlay p hat rlamad n inceledi. Nesneleri m nc klayan, etrafa saçan, a z na götüren çocuklar n daha iyi ö rendi i ve kelimeleri daha fazla hat rlad görüldü. Bilim adamlar, sadece nesnelere bir süre dokunan çocuklar n bunlar do ru hat rlama oran n n yüzde 50, pasakl lar n ise yüzde 70 oldu unu belirtti. Araflt rman n sonuçlar Developmental Science dergisinde yay mland. (AA) Hollanda Prensesi Mabel van Oranje, stanbul a geliyor STANBUL - Hollanda Prensesi Mabel van Oranje, Tinogona Vakf kurucusu Zimbabveli Dr. Tererai Trent ile Sabanc Vakf n n düzenleyece i seminere kat lmak üzere stanbul a gelecek. Sabanc Vakf ndan yap lan yaz l aç klamaya göre, vakf n 7. y l na giren filantropi seminerleri çerçevesinde, 12 Aral k ta Sabanc Center da düzenlenecek mkans z Zorlamak etkinli inde, Prenses Mabel van Oranje ile Dr. Trent, erken yaflta evliliklerin önlenmesi ve e itimde f rsat eflitli i konular nda verdikleri mücadeleyi aktaracak. Uluslararas Çocuk Gelinler Platformu (Girls Not Bredes) kurucusu ve baflkan olan Hollanda Prensesi, halen Avrupa Konseyi D fl liflkiler kurucu üyeli i, Crisis Action yönetim kurulu üyeli i, Global Witness dan flma kurulu üyeli i ve The Elders dan flma meclisi üyeli i görevlerinde bulunuyor. Prenses Mabel van Oranje, daha önce Balkanlar da Bar fl için Avrupa Eylem Konseyi, Aç k Toplum Vakf ve War Child gibi birçok uluslararas sivil toplum kuruluflunda görev ald. Dr. Tererai Trent ise kurucusu oldu u Tinogona Vakf ile Zimbabve de, e itimde f rsat eflitli ini sa lamak üzere çal flmalar yürütüyor. (AA) fiafiirtan DOSTLUK KAHRAMANMARAfi- Elbistan ilçesine ba l Büyükyapalak beldesinde yaklafl k 6 ayd r birlikte yaflayan çoban köpe i ile kedinin dostlu u görenleri flafl rt yor. Çoban köpe i ile kedinin birlikte beslenmesi ve oyun oynay p vakit geçirmesi görenlerin dikkatini çekiyor. Kedi ve köpe in sahibi Ramazan Bulut, AA muhabirine yapt aç klamada, çoban köpe i ile kedinin yaklafl k 6 ayd r evlerinin bahçesinde birlikte yaflad n Yaklafl k üç y l önce bahçesine gelerek beslemeye bafllad klar çoban köpe ine Karabafl, kediye ise Yumak ismini verdi ini anlatan Bulut, flunlar kaydetti: Bir süre sonra kedi ile köpe imiz birlikte ayn kaptan yemek yemeye bafllad. Karabafl ile Yumak n dostluklar zamanla geliflti. lk önce çok flafl rd m ancak flimdi al flt m. Günün büyük bir bölümünde beraber oyun oynuyorlar. Geceleri birlikte uyuyorlar. Kedi ve köpe in birlikte vakit geçirmesi hofluma gidiyor. (AA) Türk kahvesinin hat r art k bir ömür Kültür ve Turizm Bakan Çelik: Tarih boyunca, kuflaktan kufla a aktar larak günümüze ulaflan ve somut olmayan kültürel miras m za iliflkin pek çok ö eyi içinde bar nd ran Türk kahvesi kültürü ve gelene inin temsili listeye kaydedilmesi son derece önemli ve sevindirici bir geliflmedir ANKARA - Türk kahvesi ve gelene i, Birleflmifl Milletler E itim Bilim ve Kültür Teflkilat n n (UNESCO) nsanl n Somut Olmayan Kültürel Miras Temsili Listesi ne kabul edildi. Kültür ve Turizm Bakanl ndan yap lan aç klamaya göre, mart ay nda adayl k dosyas UNESCO ya ulaflt r lan Türk kahvesi ve gelene i, Bakü de gerçeklefltirilen Somut Olmayan Kültürel Miras Hükümetler Aras Komitenin 8. Toplant s nda Temsili Liste ye al nd. 103 ülkeden yaklafl k 800 delegenin kat ld toplant da, nsanl n Somut Olmayan Kültürel Miras Temsili Listesi ne aday gösterilen 31 dosya incelendi. Türk kahvesinin listeye girmesiyle UNESCO, Türk kahvesi kültürünün etraf nda flekillenen gelenek ve toplumsal uygulamalar n korunmas na yönelik ciddi ad mlar atacak. Kültür ve Turizm Bakan Ömer Çelik, sosyal paylafl m sitesi Twitter daki paylafl m nda, Türk kahvesinin geleneksel sohbet toplant lar ve yemek kültürüne olan etkisiyle günlük hayat n vazgeçilmez bir parças oldu unu belirtti. Türk kahvesinin Temsili Liste ye kabul edildi ini duyuran Çelik, Twitter da flunlara yer verdi: Böylece Temsili Liste ye Türkiye ad na kaydedilen unsur say s 11 oldu. Kendine özgü piflirme tekni i ve sunumuyla eflsiz bir tada sahip olan Türk kahvesi, geleneksel sohbet toplant lar ve yemek kültürüne olan etkisiyle günlük hayat m z n vazgeçilmez bir parças d r. Tarih boyunca, kuflaktan kufla a aktar larak günümüze ulaflan ve somut olmayan kültürel miras m za iliflkin pek çok ögeyi içinde bar nd ran Türk kahvesi kültürü ve gelene inin Temsili Liste ye kaydedilmesi son derece önemli ve sevindirici bir geliflmedir. Birleflmifl Milletler E itim, Bilim ve Kültür Teflkilat (UNESCO) Ekim 2003 tarihinde Paris te düzenlenen 32. Genel Konferans nda, Somut Olmayan Kültürel Miras n Korunmas Sözleflmesi ni kabul etti. 155 ülkenin bulundu u sözleflmeye 2006 y l nda resmen taraf oldu. Kas m 2013 itibariyle 257 unsur kay tl oldu u Temsili Liste yle, somut olmayan kültürel miras daha gözle görülür k lmak, önemi konusunda bilinçlenmeyi sa lamak ve kültürel çeflitlili e sayg içinde diyalo u desteklemek amaçlan yor Türk Kahvesi, Türkiye nin Somut Olmayan Kültürel Miras Temsili Listesi ndeki 11 inci kay tl miras olarak yerini al rken Bahar Kutlamas : H drellez/st. George Günü (ortak dosya) ve Ebru: Türk Ka t Süsleme Sanat ise Türkiye nin 2014 aday unsurlar olarak listeye girmek için s ra bekliyor. Meddahl k, Mevlevi Sema Törenleri, Afl kl k Gelene i, Karagöz ve Nevruz (ortak dosya), Geleneksel Sohbet Toplant lar, K rkp nar Ya l Gürefl Festivali ve Alevi-Bektafli Ritüeli Semah, Tören Keflke i Gelene i, Mesir Macunu Festivali listeye dahil olan di er unsurlar aras nda bulunuyor.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar Bakanlar Kurulu Kararı -BKK Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı Resmi Gazete Sayısı: 26848 Karar Sayısı: 2008-13489 15 Nisan 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 26848 BAKANLAR

Detaylı

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 4.. BÖLME filem ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER U E F S 5 5 0 7 5 5 K M Ü T 99 9 7 8 0 A 84 L 9 7 R 88 Yukar daki ifllemleri yaparak sonuçlar na karfl l k gelen harfleri kutulara yerlefltiriniz. Hiç unutmamam

Detaylı

Sayfa 1 ESTA. Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil. etti. www.estas.com.tr EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011-1977 den beri

Sayfa 1 ESTA. Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil. etti. www.estas.com.tr EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011-1977 den beri EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011 Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil etti Sayfa 1 EKSANTR K GAZETE Say :1 january.2011 Firmam z d ve iç projelerin takibi için a rl kl olarak kullan lacak web

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

04.01.2013 tarihinde Çanakkale Ekonomisi Canlanacak adlı haber 1 adet yerel gazetede yayınlandı.

04.01.2013 tarihinde Çanakkale Ekonomisi Canlanacak adlı haber 1 adet yerel gazetede yayınlandı. 2013 YILINDA BASINDA ÇIKAN HABERLERİMİZ 04.01.2013 tarihinde Çanakkale Ekonomisi Canlanacak adlı haber 1 adet yerel 05.01.2013 tarihinde Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 3. Kez Başlıyor adlı haber 2 adet

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010 2010 Y l nda Güvence Hesab na Yap lan lar Rekor Düzeyde Artt A. Kadir KÜÇÜK Güvence Hesab Müdürü üvence Hesab nda 2010 y l nda yap - G lan baflvurularda yüzde 111 gibi rekor bir art fl yaflan rken, toplam

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Dursun Yıldız SPD Başkanı 2 Nisan 2016 Giriş Gelişmenin ve karşı duruşun, doğuya karşı batının, kuzey kıyısına karşı güney kıyısının, Afrika ya karşı

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ TÇMB YILLIK DEĞERLENDĐRME BASIN YEMEĞĐ 1 NĐSAN 2010 TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ Değerli basın mensupları, Sektörümüzün geçen yılki performansı ile bu yıl için beklentilerimizin tartışılacağı

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Girişimcileri destekleyen

Girişimcileri destekleyen Girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşlar KONUYA BAŞLARKEN 1. 2. Girişimci adayları kuracakları işlerle ilgili ne gibi desteklere ihtiyaç duyarlar? Kredi, hibe, teşvik kavramları size ne ifade etmektedir?

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı