HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010"

Transkript

1 2010 Y l nda Güvence Hesab na Yap lan lar Rekor Düzeyde Artt A. Kadir KÜÇÜK Güvence Hesab Müdürü üvence Hesab nda 2010 y l nda yap - G lan baflvurularda yüzde 111 gibi rekor bir art fl yaflan rken, toplam baflvuru say s 22 bini, yap lan ödemeler ise 43 Milyon TL n aflt. Güvence Hesab n n gün geçtikçe tan nmas ve bilinmesi yayg nlaflmaktad r. Meydana gelen trafik kazalar nda trafik sigortas ndan yoksun araçlar n vermifl olduklar bedeni zararlar n karfl lanmas konusunda önemli bir görev üstlenen ve bu kazalardan dolay ma dur olanlara tazminat ödemeleri yapan Güvence Hesab, her gün daha fazla tan nmakta ve verdi i hizmetler yurt çap nda yayg nlaflmaktad r y l nda yurt çap nda yap lan baflvurular adet olarak gerçekleflmifl ve bu baflvurular bir önceki y la göre yüzde 111 art fl göstermifltir. Yap lan toplam baflvurular adede, toplam ödemeler ise 203,2 Milyon TL ye ulaflm flt r. ve ödemelere iliflkin ayr nt lar flöyledir. Bedeni Tazminatlar ile lgili ve Ödemeler: HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010 Hasar Türü / Tazminat Türü Ölüm Maluliyet Tedavi Maddi Toplam % Çal nt Sigortas z Tespit Edilemeyen TOPLAM y l nda Aral k ay itibari ile toplam adet baflvuru olmufltur. Bu baflvurular n adedi Sa l k Bakanl nca, geri kalan adedi flah s ve di er kurumlarca gerçeklefltirilmifltir. Yap lan baflvurular n adedi (yüzde 91) sigortas z araçlardan, adedi (yüzde 9) tespit edilemeyen araçlardan, 44 adedi çal nt araçlardan oluflmaktad r. BAfiVURULARIN KARfiILAfiTIRILMASI OCAK-ARALIK 2009/2010 Hasar Türü / Y llar Fark Fark (%) Çal nt Araç Sigortas z Araç Tespit Edilemeyen TOPLAM Y l nda adet olan baflvuru say s 2010 y l nda adet olmufl ve baflvurular toplamda bir önceki y - la göre yüzde 113 art fl göstermifltir. 54

2 HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER 2010 ARALIK T BAR LE SONUÇLAR Hasar Türü / Tazminat Türü Ölüm Maluliyet Tedavi Maddi Toplam % Çal nt Sigortas z Tespit Edilemeyen TOPLAM HASAR TÜRLER NE GÖRE ÖDEMELER 2010 OCAK-ARALIK Hasar Türü / Tazminat Türü Ölüm Maluliyet Tedavi Toplam TL TL TL TL Çal nt Sigortas z Tespit Edilemeyen Toplam y l için Aral k ay itibari ile toplam TL ödeme yap lm flt r. Bu ödemelerin yüzde 44 i Ölüm, yüzde 35 si Maluliyet, yüzde 21 i ise Tedavi tazminatlar için yap lm flt r. HASAR TÜRLER NE GÖRE ÖDEMELER N KARfiILAfiTIRILMASI OCAK-ARALIK 2009 / 2010 Hasar Türü / Y llar 2009 (TL) 2010 (TL) Fark (TL) Fark (%) (TL) Çal nt Araç % Sigortas z Araç % Tespit Edilemeyen % Toplam % 2010 Aral k sonu itibari ile yap lan ödeme tutarlar nda bir önceki y la göre yüzde 32 lik art fl olmufltur. 55

3 HASAR TÜRLER NE GÖRE ÖDEMELER 2010 ARALIK T BAR LE SONUÇLAR Hasar Türü / Tazminat Türü Ölüm Maluliyet Tedavi Toplam TL TL TL TL Çal nt Sigortas z Tespit Edilemeyen Toplam Trafik branfl nda 31 Aral k 2010 tarihi itibariyle baflvuru için toplam 131,1 Milyon TL ödeme yap lm flt r. Bu ödemelerin yüzde 77 si sigortas z araçlar, yüzde 22 si tespiti yap lamayan araçlar ve yüzde 1 i ise çal nt araçlar için yap lm flt r. D ER BRANfiLAR OCAK-ARALIK 2009 / 2010 Branfl Art fl (%) Tafl mac l k % Ferdi Kaza Koltuk % Tehlikeli Maddeler % TOPLAM % D ER BRANfiLARIN 2010 ARALIK T BAR LE SONUÇLARI Branfl Tafl mac l k Ferdi Kaza Koltuk Tüpgaz Tehlikeli Maddeler TOPLAM Di er branfllarda, Tafl mac l kta 895 Bin TL, Ferdi Koltuk Kazada 9,0 Milyon TL, Tehlikeli Maddelerde 1,2 Milyon TL olmak üzere toplam 11,2 Milyon TL ödeme yap lm flt r. Bu branfllarda toplam 614 adet baflvuru olmufltur. 56

4 BEDEN TAZM NATLARDA TOPLAM BAfiVURU VE ÖDEMELER: YILLARA GÖRE BAfiVURULAR VE ÖDEMELER Y llar Art fl Ödeme Art fl Art fl Say s (%) Say s (%) TL (%) 2000 ve Öncesi % 48 7% % % 79 65% % % 93 18% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % TOPLAM Aral k 2010 tarihi itibariyle baflvuru say s olarak gerçekleflmifltir y l nda yap - lan baflvuru say s olmufl ve yap lan baflvuru say s bir önceki y la göre yüzde 111 artm flt r y l nda ayl k baflvuru say s ortalama olarak gerçekleflmifltir. 31 Aral k 2010 tarihi itibariyle toplam dosya için TL ödeme yap lm flt r y l nda ise dosya ödeme ile sonuçland r lm fl ve bu dosyalar için TL ödeme yap lm flt r. Ayl k ortalama ödenen dosya say s civar nda, ayl k ortalama ödeme ise TL civar nda gerçekleflmifltir. dosyalarda adet aç s ndan yüzde BAfiVURULAR 123, tutar aç s ndan bir önceki y la göre yüzde 25 art fl olmufltur. Kanunu nun 14.üncü Maddesinin c Bendi Gere i, Mali Bünye Zaafiyeti çinde Bulunan veya flas Eden Sigorta fiirketleri le lgili Tazminatlar le lgili ve Ödemeler: lar Mali bünye zafiyeti veya iflas nedenleri ile Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortas kapsam nda hasar tazminatlar ödenmekte olan 6 sigorta flirketine ait muallâk hasar durumlar ve 31 Aral k 2010 tarihi itibariyle yap lan baflvurular flöyledir: fiirket Kay tlar na Muallâk Hasarlar ARALIK 2010 tibariyle Yap lan lar Yüzdesi Akdeniz Sigorta % EGS Sigorta % Emek Sigorta % GIC Dünya Sigorta % Kapital Sigorta % Universal Sigorta % TOPLAM % 6 sigorta flirketine ait muallâk hasar dosya say s yaklafl k olarak olarak tespit edilmifl ve bu dosyalardan 31 Aral k 2010 tarihi itibariyle Hesap a baflvuru olmufltur. oran yüzde 75 dir. 57

5 BAfiVURULAR ÖDEMELER Y llar flas Tazminatlar Bedeni Tazminatlar flas eden sigorta flirketlerinin tazminatlar için 60,8 Milyon TL, Hesab n geleneksel ifllemlerinden kaynaklanan bedeni tazminat talepleri için 142,4 Milyon TL olmak üzere toplam 203,2 Milyon TL. (203,2 Toplam Öd. Tazminatlar 2000 ve Öncesi TOPLAM ÖDEMELER N DA LIMI Dosya Adedi (TL) Akdeniz Sigorta EGS Sigorta Emek Sigorta GIC Dünya Sigorta Kapital Sigorta Universal Sigorta Toplam Mali bünye zafiyeti veya iflas etmifl alt sigorta flirketi için Güvence Hesab taraf ndan 31 Aral k 2010 tarihi itibariyle adet dosya için TL ödeme yap lm flt r. Trilyon) ödeme yap lm flt r. Güvence Hesab ndan yap lan ödemelerin yüzde 70 i geleneksel bedeni tazminatlar için, yüzde 30 u ise iflas eden flirketlerin tazminatlar için gerçekleflmifltir. FLAS TAZM NATLARI BEDEN TAZM NATLAR 58

Vergide Gündem. Tax Agenda. flverenlerin istihdamla ilgili yüklerini hafifleten 5763 say l Kanun, TBMM de kabul edildi.

Vergide Gündem. Tax Agenda. flverenlerin istihdamla ilgili yüklerini hafifleten 5763 say l Kanun, TBMM de kabul edildi. Vergide Gündem Tax Agenda Haziran/June 2008 flverenlerin istihdamla ilgili yüklerini hafifleten 5763 say l Kanun, TBMM de kabul edildi. Mehmet Korkusuz 5684 Say l Yeni Sigortac l k Kanunu na genel bak

Detaylı

FAAL YET RAPORU çindekiler

FAAL YET RAPORU çindekiler çindekiler Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk 4 Yönetim Kurul Baflkan Mesaj 5 Genel Müdür Mesaj 6 Yönetim Kurulu 7-8 Yönetim ve Denetim Kadrosuna Ait Bilgiler 9 Tarihimiz 11 Kalite Politikam z 11 Vizyonumuz

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi ERGO SV ÇRE EMEKL L K VE HAYAT A.fi 2009 FAAL YET RAPORU

ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi ERGO SV ÇRE EMEKL L K VE HAYAT A.fi 2009 FAAL YET RAPORU ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi ERGO SV ÇRE EMEKL L K VE HAYAT A.fi 2009 FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 03 TAR HSEL GEL fi M 05 ORTAKLIK YAPISI VE 2009 YILI DE fi KL KLER 06 ANA SÖZLEfiME DE fi KL 08 F NANSAL GÖSTERGELER

Detaylı

GENEL MÜDÜRLÜK BÖLGE MÜDÜRLÜKLER BÖLGE TEMS LC L KLER

GENEL MÜDÜRLÜK BÖLGE MÜDÜRLÜKLER BÖLGE TEMS LC L KLER 2001 GENEL MÜDÜRLÜK Meclis-i Mebusan Cad. No: 147 80040 F nd kl / stanbul Tel : (0212) 251 94 00 (63 Hat-pbx) Fax : (0212) 243 08 61-244 25 01-251 88 79 Web : www.aksigorta.com.tr E-mail : info@aksigorta.com.tr

Detaylı

BES, 10 YAfiINDA. ten

BES, 10 YAfiINDA. ten Birlik 34 kapak 2/19/14 4:43 PM Page 1 ten EK M-ARALIK 2013 SAYI: 34 BES, 10 YAfiINDA 10. y l n geride b rakan Bireysel Emeklilik Sistemi'nde, özellikle Devlet Katk s uygulamas n n yürürlü e girmesi ile

Detaylı

GENEL MÜDÜRLÜK Muallim Naci Cad. No:22 Ortaköy 34347 Befliktafl/ STANBUL T: (0212) 310 37 00 F: (0212) 310 39 99 Ça r Merkezi: (0212) 310 3 724 444 0

GENEL MÜDÜRLÜK Muallim Naci Cad. No:22 Ortaköy 34347 Befliktafl/ STANBUL T: (0212) 310 37 00 F: (0212) 310 39 99 Ça r Merkezi: (0212) 310 3 724 444 0 GENEL MÜDÜRLÜK Muallim Naci Cad. No:22 Ortaköy 34347 Befliktafl/ STANBUL T: (0212) 310 37 00 F: (0212) 310 39 99 Ça r Merkezi: (0212) 310 3 724 444 0 724 www.vakifemeklilik.com.tr vakifemeklilik@vakifemeklilik.com.tr

Detaylı

ten TEMMUZ-EYLÜL 2013 SAYI: 33 Yeni Yönetmelik Yay nland

ten TEMMUZ-EYLÜL 2013 SAYI: 33 Yeni Yönetmelik Yay nland ten TEMMUZ-EYLÜL 2013 SAYI: 33 Yeni Yönetmelik Yay nland Özel Sa l k Sigortalar Hastal k-sa l k branfl nda uygulama alan bulan ömür boyu yenileme garantisi gibi baz teminatlar için standartlar getiriliyor,

Detaylı

S igortan n tan m Türk Ticaret Kanununda yap lm flt r. Türk Ticaret Kanununda

S igortan n tan m Türk Ticaret Kanununda yap lm flt r. Türk Ticaret Kanununda mali ÇÖZÜM 189 S GORTA ACENTELER VE KATMA DE ER VERG S KARfiISINDAK DURUMLARI Memifl KÜRK* I-G R fi: S igortan n tan m Türk Ticaret Kanununda yap lm flt r. Türk Ticaret Kanununda Sigorta " Bir akittir

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2007 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2007 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli bankas olmas n n yan s ra en kârl bankac l k operasyonlar na sahip özel sektör bankas

Detaylı

FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT

FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT 08 RAPORU ANNUAL REPORT 08FAAL YET çindekiler Sunufl 03 F NANSAL GÖSTERGELER 04 TAR HSEL GEL fi M 05 ANA SÖZLEfiME DE fi KL 06 fi RKET N ORTAKLIK YAPISI VE ORTAKLAR 07 YÖNET M KURULU BAfiKANI NIN MESAJI

Detaylı

KARAYOLU YOLCU TAfiIMACILI I ZORUNLU KOLTUK FERD KAZA S GORTASI GENEL fiartlari

KARAYOLU YOLCU TAfiIMACILI I ZORUNLU KOLTUK FERD KAZA S GORTASI GENEL fiartlari KARAYOLU YOLCU TAfiIMACILI I ZORUNLU KOLTUK FERD KAZA S GORTASI GENEL fiartlari A. S GORTANIN KAPSAMI A.1. A.2. Sigortan n Konusu Bu sigorta, yurtiçi ve uluslar aras yolcu tafl mac l kapsam nda seyahat

Detaylı

ECZACIBAfiI YATIRIM ORTAKLI I A.fi. ÇALIfiMA RAPORU 2001 SA LIKLI B R GELECEK

ECZACIBAfiI YATIRIM ORTAKLI I A.fi. ÇALIfiMA RAPORU 2001 SA LIKLI B R GELECEK ECZACIBAfiI YATIRIM ORTAKLI I A.fi. ÇALIfiMA RAPORU 2001 ECZACIBAfiI YATIRIM ORTAKLI I A.fi. ÇALIfiMA RAPORU 2001 SA LIKLI B R GELECEK EYO raporu/ N 15/5/02 11:01 Page 1 ECZACIBAfiI YATIRIM ORTAKLI I A.fi.

Detaylı

FAAL YET RAPORU 2004

FAAL YET RAPORU 2004 FAAL YET RAPORU 2004 Ç NDEK LER Finansal Göstergeler 01 Faaliyet Göstergeleri 02 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 04 Genel Müdür ün Mesaj 06 Yönetim ve Denetim Kurulu/Genel Müdür Yard mc lar 08 Krediler

Detaylı

2004 Faaliyet Raporu. Aksigorta A.fi. Genel Müdürlük. Hizmet Merkezi 444 27 27. Meclis-i Mebusan Cad. No: 147 F nd kl 34427 stanbul

2004 Faaliyet Raporu. Aksigorta A.fi. Genel Müdürlük. Hizmet Merkezi 444 27 27. Meclis-i Mebusan Cad. No: 147 F nd kl 34427 stanbul Aksigorta A.fi. Genel Müdürlük Meclis-i Mebusan Cad. No: 147 F nd kl 34427 stanbul Tel: (212) 251 94 (Pbx) Faks: (212) 243 8 61 info@aksigorta.com.tr www.aksigorta.com.tr Hizmet Merkezi 444 27 27 24 Faaliyet

Detaylı

YEN DÖNEM YURTDIfiI BORÇLANMASINDA BAfiVURU YÖNTEM VE MERC

YEN DÖNEM YURTDIfiI BORÇLANMASINDA BAfiVURU YÖNTEM VE MERC YEN DÖNEM YURTDIfiI BORÇLANMASINDA BAfiVURU YÖNTEM VE MERC fievket TEZEL* I. Girifl: Türk vatandafllar n n, yurtd fl nda geçen ve belgelendirilen sigortal l k süreleri ile bu sigortal l k süreleri aras

Detaylı

HURDA ARAÇ TESL MLER VE BU ARAÇLARIN TESL M LE VERG BORÇLARININ TERK N

HURDA ARAÇ TESL MLER VE BU ARAÇLARIN TESL M LE VERG BORÇLARININ TERK N HURDA ARAÇ TESL MLER VE BU ARAÇLARIN TESL M LE VERG BORÇLARININ TERK N Memifl KÜRK* I-GENEL B LG : 28.02.2009 tarih ve 27155 (Mükerrer) say l Resmi Gazete de yay nlanan 5838 say l Kanunun Geçici 2 nci

Detaylı

45. YIL. OYAK n Misyonu. OYAK n Vizyonu. OYAK n Ortak De erleri

45. YIL. OYAK n Misyonu. OYAK n Vizyonu. OYAK n Ortak De erleri OYAK n Misyonu OYAK, bir yandan üyelerce arzulanan hizmetleri bir flirket anlay fl içinde en üst standartlarda sa larken, di er yandan da üyelerine en çok nemay sa lamaya yönelik olarak, çevre ve toplum

Detaylı

07 7 07 0 FAAL YET RAPORU

07 7 07 0 FAAL YET RAPORU 7 7FAAL YET RAPORU çindekiler Sunufl 3 TAR HSEL GEL fi M 4 F NANSAL GÖSTERGELER 5 fi RKET N ORTAKLIK YAPISI VE ORTAKLAR 6 YÖNET M KURULU BAfiKANI'NIN MESAJI 8 GENEL MÜDÜR'ÜN MESAJI 11 27 FAAL YETLER VE

Detaylı

G elir Vergisi Kanununun 40, 63 ve 89 maddelerinde yer alan hükümler,

G elir Vergisi Kanununun 40, 63 ve 89 maddelerinde yer alan hükümler, B REYSEL EMEKL L K S STEM LE fiahis S GORTALARINA YAPILAN PR M ÖDEMELER N N GEL R VERG S MATRAHININ TESP T NDE G DER VEYA ND R M OLARAK DE ERLEND R LMES fienol ÇET N Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I-

Detaylı

Türk sermaye piyasalar n n uluslararas aktörü 2006 FAAL YET RAPORU

Türk sermaye piyasalar n n uluslararas aktörü 2006 FAAL YET RAPORU Türk sermaye piyasalar n n uluslararas aktörü 2006 FAAL YET RAPORU 1 TAKASBANK 2006 FAAL YET RAPORU K saca Takasbank stanbul Menkul K ymetler Borsas nda ( MKB) menkul k ymet al m ve sat m ifllemlerinin

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Toptan eflya fiyatlar endeksi art fl h z bir önceki y la göre 0,1 puanl k düflüflle % 13,8 e gerilemekle birlikte, y lbafl nda öngörülen % 12 lik hedefin 1,8 puan üstünde

Detaylı

zaman içinde türkiye de takas ve saklama hizmetleri...

zaman içinde türkiye de takas ve saklama hizmetleri... zaman içinde türkiye de takas ve saklama hizmetleri... 2005 faaliyet raporu çindekiler 1988... stanbul Menkul K ymetler Borsas nda menkul k ymet al m ve sat m ifllemlerinin takas, borsa bünyesinde kurulan

Detaylı

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033 mali ÇÖZÜM 151 B NEK OTOMOB L K RALAMA fi RKETLER NDE (RENT A CAR) KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER NDE KDV ORANI %18 OLDU I-G R fi: Memifl KÜRK* 3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay

Detaylı

TAR HSEL GEL fi M. Faaliyet Raporu 2008

TAR HSEL GEL fi M. Faaliyet Raporu 2008 TAR HSEL GEL fi M Türkiye'de 1926 y l ndan itibaren faaliyet gösteren La Suisse Umum Sigorta A.fi.'nin 1981 y l nda ülke temsilcili ini alan fiirket, 1988 y l nda sigortac l k faaliyetlerini düzenleyen

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

ND R ML ORANA TAB MAL VE H ZMET TESL MLER MDE KDV ADE UYGULAMASI (KDVK Md 29/2)

ND R ML ORANA TAB MAL VE H ZMET TESL MLER MDE KDV ADE UYGULAMASI (KDVK Md 29/2) mali ÇÖZÜM 203 ND R ML ORANA TAB MAL VE H ZMET TESL MLER MDE KDV ADE UYGULAMASI (KDVK Md 29/2) Cengiz SAZAK* G R fi 0 2.01.2004 Tarih ve 25334 Mükerrer Say l Resmi Gazete de yay mlanarak 01.01.2004 tarihinde

Detaylı

Ç NDEK LER 2 3 5 6 1 11 12 14 23 24 29 35 38 39 42 43 48 5 67 7 Genel Kurul Gündemi Bafll ca Finansal Göstergeler Aksigorta A.fi.'nin, Vizyon'u, Misyon'u, Temel De erleri ve Kalite Politikas Yönetim Kurulu

Detaylı

G ünümüzde, paradan baflka alternatif bir çok ödeme arac söz konusudur.

G ünümüzde, paradan baflka alternatif bir çok ödeme arac söz konusudur. ALTERNAT F ÖDEME YÖNTEMLER VE MUHASEBE KAYITLARI Yrd.Doç.Dr. A.Vecdi CAN Sakarya Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, flletme Bölümü Muhasebe-Finansman Ana Bilim Dal Ö retim Üyesi 1. G R fi

Detaylı