SUNUMUN İÇERİĞİ.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SUNUMUN İÇERİĞİ. www.erkankaraarslan.org"

Transkript

1 STRATEJİK PLANLAMA

2 SUNUMUN İÇERİĞİ

3 STRATEJİK PLANLAMA NEDİR? Stratejik planlama; Bir işletmenin amaç ve misyonuna uygun yönetimsel kararlarını uygulamak için gerekli faaliyetlerin bütünüdür (Steiner, 1979) İşletmenin, kalıcı bir rekabetçi avantaj sağlayacak yeteneklerini geliştirecek fiziksel ve fiziksel olmayan tüm kaynaklarını tahsis etmeye yarayan bir araçtır (Hax and Majluf, 1996)

4 STRATEJİK PLANLAMADAN BEKLENEN YARARLAR Her yenilik başlangıçta veya ortalarda bir başarısızlıktır Konter Misyona dayalı kamu yönetimi anlayışını geliştirir Vizyon oluşturma ve geleceği öngörme yeteneğini geliştirir Kurumun içsel güçlü ve zayıf yönleri ile dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri dikkate alan ve değişimleri izleyen bir yönetimi zorunlu kılar

5 Kurumun çevresi ve paydaşları ile olan bağlarını ve hizmet alanlara karşı sorumluluklarını güçlendirir Kurumlar arasındaki girişimci ve rekabetçi unsurları öne çıkarır Kurum çalışanlarının katılımcılığını ve yaratıcılığını geliştirir; ekip çalışması ve işbirliğini güçlendirir Yöneticilere stratejik düşünme ve davranma yeteneği kazandırır

6 KAMU KURUMLARI BAKIMINDAN STRATEJİK PLANLAMANIN ÖNEMİ Politika belirleme ve plan-program-bütçe ilişkisinin kurulmasına yardımcı olur Amaç ve hedeflere dayalı bir bütçeleme anlayışını geliştirir Planlama ve uygulama faaliyetlerinde etkinlik, yerindelik, katılımcılık, saydamlık, hesap verme sorumluluğu ilkelerini yerleştirir Sistematik veri toplama ve sonuçları analiz etme alışkanlığı kazandırır

7 Katılımcı yönetim anlayışını geliştirir Kurumun hizmetlerinden yararlananların taleplerine olan duyarlılığını artırır Vizyon değerlendirmesi ile hizmet kalitesi, etkinlik, rekabet, yenilikçilik, çeşitlilik ve sürekli değişim anlayışını yerleştirir

8 YENİ KAMU YÖNETİMİ ANLAYIŞI Vizyon sahibi, yetkiyi paylaşan, risk almada arzulu, yenilik ve değişikliğe açık bir yönetici tipi ve başarıyı ödüllendiren, ekip çalışmasına yönelmiş, müşteri ve kalite odaklı bir sistemdir.

9 GELENEKSEL ANLAYIŞ Merkezi planlama Merkezden yönetim Hiyerarşik yönetim Kuralcı ve bürokratik içe dönüklük Girdi odaklı Mevzuata uygunluk denetimi MODERN ANLAYIŞ Stratejik planlama Yerinden yönetim Katılımcı ve paylaşımcı yönetim Saydam ve hesap verebilir Çıktı ve hedef odaklı Performans denetimi

10 STRATEJİK PLANLAMAYI ZORUNLU KILAN YASAL DÜZENLEMELER 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU 5227 SAYILI KAMU YÖNETİMİNİN TEMEL İLKELERİ VE YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU 5302 SAYILI İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU

11 5018 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN ESASLI YENİLİKLER Stratejik plan hazırlama zorunluluğu Stratejik planlamaya dayalı performans esaslı bütçelemeye geçiş Hesap verebilirlik ve mali saydamlık Orta vadeli (3 yıllık) harcama programı ile uyumlu çok yıllı bütçeleme İç kontrol ve iç denetim sisteminin kurulması Tahakkuk esaslı muhasebe sistemi

12 Siyasi, idari ve mali sorumlulukların birbirinden ayrılması Sayıştay denetiminin kapsamının genişletilmesi Harcama öncesi kontrol görevinin kurum yönetimine devredilmesi Döner sermeye işletmeleri ve fonların tasfiye edilmesi ( tarihine kadar) İdarelerin tüm gelir ve giderlerinin bütçelerinde toplanması

13 PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME Bütçelerin 5 yıllık kurum stratejik planına uygun olarak hazırlanması Bütçelerin stratejik planlarda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaçlar ve stratejik hedeflerle uyumlu olması Bütçelerin performans göstergelerine göre değerlendirilmesi

14 Performans denetiminin önceden belirlenmiş göstergelere göre yapılması ve ödül-yaptırım sisteminin yerleştirilmesi Faaliyet raporlarının hazırlanması

15 RİSKLER VE TUZAKLAR Ters gidebilecek her şey ters gider Murphy Yasası Üst yönetimin tutumu ve kararlılığı Süreç zaman alıcı Kurum çalışanlarının sahiplenmesi ve motivasyonu Samimiyet Katılımcılık Süreklilik ve sürdürülebilirlik Bireysel ve Kurumsal kültür değişimi (reform talebi)

16 Genel ilkeler Stratejik planlama sürecinde; Kamu idaresinin hizmetinden yararlananların, kamu idaresi çalışanlarının, sivil toplum kuruluşlarının, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili diğer tarafların katılımları sağlanır ve katkıları alınır. Çalışmalar, strateji geliştirme biriminin koordinatörlüğünde tüm birimlerin katılım ve katkılarıyla yürütülür. Stratejik planların doğrudan doğruya kamu idarelerince ve idarelerin kendi çalışanları tarafından hazırlanması zorunludur. İhtiyaç duyulması hâlinde idare dışından temin edilecek danışmanlık hizmetleri sadece yöntem ve süreç danışmanlığı ile eğitim hizmetleri konularıyla sınırlıdır. İlgili tüm kamu idareleri birbirleri ile uyum, işbirliği ve eşgüdüm içinde; hesap verme sorumluluğunun gereklerini dikkate alarak çalışır.

17

18

19 MAHALLİ İDARELERDE STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ MAYIS SONU Üst yönetici tarafından bir iç genelge ile hazırlık döneminin başlatıldığının duyurulması MAYIS SONU Mali hizmetler biriminin koordinatörlüğünde stratejik planlama ekibi kurulması MAYIS SONU AĞUSTOS SONU EYLÜL BAŞINDA Planlama ekibinin hazırlık programını oluşturması Taslak stratejik planların, 5018 sayılı Kanun, Yönetmelik, Kılavuz ve DPT ce yayımlanan stratejik planlamaya ilişkin diğer rehberlere uygun olarak hazırlanması Üst yöneticinin stratejik planı onaylaması 15 EYLÜL Encümen tarafından stratejik plânların incelenerek meclisin görüşüne bildirilmesi EYLÜL SONU OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI KASIM Meclisin Eylül ayı toplantısında stratejik plânların görüşülüp kabul edilmesi Stratejik planın DPT Müsteşarlığına ve İçişleri Bakanlığına gönderilmesi ARALIK AYININ İLK HAFTASI Stratejik planın kamuoyuna duyurulması ve kamu idarelerinin internet sitelerinde yayınlanması

20 Stratejik Planlama Süreci Plan ve Programlar SWOT Analizi Piyasa Analizi Hedef Kitle/İlgili Tarafların Belirlenmesi Kuruluşun varoluş gerekçesi Temel İlkeler DURUM ANALİZİ MİSYON VE İLKELER NEREDEYİZ? Arzu edilen gelecek Orta vadede ulaşılacak amaçlar Spesifik, somut ve ölçülebilir hedefler Amaç ve hedeflere ulaşma yöntemleri Detaylı iş planları Maliyetlendirme Ölçme yöntemlerinin belirlenmesi Performans göstergeleri Raporlama Karşılaştırma Geri besleme VİZYON STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER FAALİYETLER VE PROJELER PERFORMANS ÖLÇÜMÜ İZLEME VE DEĞERLENDİRME NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ? GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL ULAŞABİLİRİZ? BAŞARIMIZI NASIL TAKİP EDER VE DEĞERLENDİRİRİZ?

21 Stratejik Planlama Nedir? Sonuçların planlanmasıdır. Değişimin planlanmasıdır. Gerçekçidir. Kaliteli yönetimin aracıdır. Hesap verme sorumluluğuna temel oluşturur. Katılımcı bir yaklaşımdır. Günü kurtarmaya yönelik değildir. Bir şablon değildir. Salt bir belge değildir. Sadece bütçeye dönük değildir. Bütçenin planı değil, planın bütçeyi yönlendirmesi gerekir. 21

22 TANIM Kamu idarelerinin - orta ve uzun vadeli amaçlarını, - temel ilke ve politikalarını, - hedef ve önceliklerini, - performans ölçütlerini, - bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan

23 DAYANAK 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu

24 HAZIRLIK AŞAMASI 5 AŞAMA 1) Planlama çalışmalarının sahiplenilmesinin sağlanması 2) Organizasyonun oluşturulması 3) İhtiyaçların tespit edilmesi 4) İş planının oluşturulması 5) Hazırlık programının yapılması

25 HAZIRLIK AŞAMASI 1) Planlama çalışmalarının sahiplenilmesinin sağlanması Üst yönetimin desteği ve yönlendirmesi Belirli bir birimin ya da grubun işi olarak görülmemesi Tüm kuruluş çalışanları ile paylaşılması ve kurumsal sahiplenmenin sağlanması

26 HAZIRLIK AŞAMASI 2) Planlama sürecinin organizasyonu Her kademedeki çalışanın katılımı Temel aktörlerin ve üstleneceği işlevlerin belirlenmesi

27 HAZIRLIK AŞAMASI **Stratejik Planlama Sürecine Dahil Olması Gerekenler Koordinatör Birim: Görevi planı hazırlamak değil, planlama çalışmalarının koordinasyonunu sağlamaktır. Strateji Geliştirme Birimi Kuruluşun Üst Yöneticisi: İç genelge Sorumluluk

28 HAZIRLIK AŞAMASI Stratejik Planlama Ekibi Ekip Başkanı - Üst düzey yöneticiler arasından seçilir - Ekibin oluşturulması, çalışmaların planlanması, ekip ile yöneticiler arasında eşgüdümün sağlanması görevini yerine getirir. Ekip - Görev yaptığı birimi temsil - Çalışmalara katkı sağlayabilecek bilgi ve birikim - Farklı uzmanlık alanlarına sahip olma

29 HAZIRLIK AŞAMASI 3) İhtiyaçların Tespiti Eğitim ihtiyacı Danışmanlık ihtiyacı Veri ihtiyacı Mali kaynak ihtiyacı

30 HAZIRLIK AŞAMASI 4) İş planının oluşturulması Stratejik Planın belli aşamalara bölünmesi Bu aşamalara ilişkin tarihler belirlenmesi

31 HAZIRLIK AŞAMASI 5) Hazırlık programının oluşturulması Eğitim ihtiyacı Danışmanlık hizmeti ihtiyacı Planlama sürecinin gerektirdiği masraflar ile beşeri ve teknik kaynak ihtiyacı Zaman planı Planlama sürecine dahil olacak kişiler ve görevleri

32 DURUM ANALİZİ Stratejik Planlama Süreci Plan ve Programlar SWOT Analizi Piyasa Analizi Hedef Kitle/İlgili Tarafların Belirlenmesi Kuruluşun varoluş gerekçesi Temel İlkeler DURUM ANALİZİ MİSYON VE İLKELER NEREDEYİZ? Arzu edilen gelecek

33 MEVCUT DURUM ANALİZİ NEREDE OLDUĞUNUZU BİLMİYORSANIZ NEREYE GİDECEĞİNİZİN HİÇ ÖNEMİ YOKTUR. Seneque

34 DURUM ANALİZİ 1) Tarihi Gelişim 2) Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi 3) Faaliyet Alanları İle Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi 4) Paydaş Analizi (Hedef Kitle, Faaliyetlerden Olumlu/Olumsuz Yönde Etkilenenlerin, İlgili Tarafların Analizi) 5) Kuruluş İçi Analiz (Kuruluşun Yapısı, İnsan Kaynakları, Mali Kaynakları, Teknolojik Düzeyi vb. Analizi 6) Çevre Analizi (Faaliyet Gösterilen Ortamın Ve Dış Koşulların Analizi)

35 DURUM ANALİZİ Tarihi Gelişim Hangi tarihte, hangi amaçla kurulduğu Bugüne kadar geçirdiği kritik aşamalar Yapısal dönüşümler

36 DURUM ANALİZİ Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Kurumun hukuktan kaynaklanan yükümlülükleri, Yükümlülükleri ile ilgili anayasa maddeleri, Kanunlar, Kanun Hükmünde Kararnameler Yönetmelikler - Genelgeler - Tebliğler, İlişkili mevzuat listesi

37 DURUM ANALİZİ Faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerin belirlenmesi Kurum/kuruluşun gösterdiği faaliyetler Faaliyet alanına ilişkin tespitler Faaliyet alanına ilişkin kavramlar ve bu kavramlara ilişkin araştırmalar Elde edilen ürünler, verilen hizmetler

38 DURUM ANALİZİ Paydaş Analizi Kuruluşun etkileşim içinde olduğu tarafların görüşlerinin dikkate alınması, stratejik planın sahiplenilmesini sağlamak amacıyla paydaşların görüşlerine başvurulması, bu görüşlerin değerlendirilmesi

39 Paydaş Analizi Amaç DURUM ANALİZİ Planlama sürecinin ilk aşamalarında paydaşlarla etkili bir iletişim kurularak bu kesimlerin ilgi ve katkısının sağlanması, Paydaşların görüş ve beklentilerinin tespit edilmesi, Kuruluşun faaliyetlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesine engel oluşturabilecek unsurların saptanması ve bunların giderilmesi için stratejiler oluşturulması,

40 Paydaş Analizi Amaç DURUM ANALİZİ Paydaşların birbirleriyle olan ilişkilerinin ve olası çıkar çatışmalarının tespit edilmesi, Paydaşların kuruluş hakkındaki görüşlerinin alınmasıyla kuruluşun güçlü ve zayıf yönleri hakkında fikir edinilmesi, Paydaşların hangi aşamada katkı sağlayacağının tespit edilmesi, Paydaşların görüş, öneri ve beklentilerinin stratejik planlama sürecine dahil edilmesiyle planın bu kesimlerce sahiplenilmesi

41 DURUM ANALİZİ Paydaşlar İç Paydaşlar - Kuruluşun çalışanları, - Yöneticiler - Kuruluşun bağlı olduğu Bakan, Dış Paydaşlar - Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş dışındaki kişi, grup veya kurumlar - Kuruluş faaliyetleriyle ilişkisi olan diğer kamu ve özel sektör kuruluşları - Kuruluşa girdi sağlayanlar, - Sendikalar, - İlgili sektör birlikleri Müşteriler/ Yararlanıcılar (Dış paydaşların alt kümesi) Kuruluşun ürettiği ürün ve hizmetleri alan, kullanan veya bunlardan yararlanan kişi, grup veya kurumlar

42 Mülakat Anket Atölye Toplantı Yoluyla paydaş görüşleri alınır.

43 DURUM ANALİZİ Paydaş Analizinin Aşamaları Paydaşların tespiti Paydaşların önceliklendirilmesi Paydaşların değerlendirilmesi Görüş ve önerilerinin alınması ve değerlendirilmesi

44 DURUM ANALİZİ Paydaş Listesi Tablosu Paydaş Adı İç Paydaş/Dış Paydaş/Müşteri Neden Paydaş

45 Kuruluş içi analiz DURUM ANALİZİ Kuruluş içi analiz, kuruluşun mevcut durumunu ve geleceğini etkileyebilecek, iç ortamdan kaynaklanan ve kuruluşun kontrol edebildiği koşulların ve eğilimlerin incelenerek güçlü ve zayıf yönlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi

46 DURUM ANALİZİ Kuruluş içi analizde dikkate alınacak hususlar Kuruluşun geçmişi, mevzuatı ve bu mevzuat gereği görevleri Kuruluşun genel bürokrasi içindeki yeri ve yönetim yapısı Kuruluş içi iletişim ve karar alma süreci Kuruluş personelinin sayısı ve nitelikleri Kuruluşun yararlandığı değişik finansman kaynakları Kuruluşun teknolojik alt yapısı ve teknolojiyi kullanma düzeyi

47 DURUM ANALİZİ Kuruluş içi analizde dikkate alınacak hususlar-2 Kuruluş çalışanlarının motivasyon düzeyi ve kuruluşun durumuna dair değerlendirmeleri ve beklentileri Kuruluşun araç ve bina envanteri ve diğer varlıkları Kuruluş faaliyetlerini izleme ve değerlendirme sistemi Kuruluşun gerçekleştirdiği ve yürütmekte olduğu önemli faaliyetler ve projeler

48 DURUM ANALİZİ Çevre analizi Çevre analizi, kuruluşun kontrolü dışındaki koşulların ve eğilimlerin incelenerek, kuruluş için kritik olan fırsat ve tehditlerin belirlenmesi

49 DURUM ANALİZİ Çevre analizinde dikkate alınacak hususlar Kuruluşun faaliyet alanında dünyadaki durum ve gelişme eğilimleri Kuruluşun faaliyet alanında ülkemizdeki durum ve gelişme eğilimleri Dünyada ve ülkemizdeki temel eğilimler ve sorunlar arasında kuruluşu yakından ilgilendiren kritik konular. Bu konuların kuruluşu nasıl ve ne yönde etkileyeceği Kuruluşun faaliyetleri ile alanıyla ilgili kalkınma planı, sektörel ve bölgesel plan ve programlarda yer alan amaç, ilke ve politikalar ve bunlar arasındaki uyum Kuruluşun faaliyetlerini yürütürken karşılaştığı temel riskler ve belirsizlikler

50 ÇEVRE ANALİZİ Kentin Coğrafi Alanı, Yerleşim Düzeni ve İklim (yüzölçümü, şu anki temel kullanım alanları, km başına düşen nüfus, orman ve yeşil alanlar, yerleşim birimleri, konut ve işyerlerinin sayısı, yeraltı ve yerüstü su kaynakları) Kentin Nüfusu ve Nüfus Hareketleri (kentleşme oranı ve hızı, demografik yapı, yaz-kış nüfusu, göç durumu,) Kentsel Gelişme Kentsel Altyapı (yol ve ulaşım, liman, iskele, rıhtım, kanalizasyon, su, telefon, elektrik vb.) Rekreasyon Durumu (yeşil alanlar, parklar, gezinti ve yürüyüş alanları, eğlenme ve dinlenme mekânları, tarihi yapılar vb.) Plan ve İmar Durumu (mevcut planlı ve imarlı alanlar, imar dışı alanlar, konut, gecekondu, varsa bölge planları ve çevre düzeni planları) Sosyal, Kültürel ve Sportif Tesisler (sosyal mekânlar, kültür tesisleri, spor alanları ve tesisleri)

51 ÇEVRE ANALİZİ Ekonomik Durum (kişi başına düşen milli gelir, sanayi, ticaret, istihdam,ihracat, vb.) Sosyo-Kültürel Hayat 1) Eğitim (okul tesisleri, öğretmen öğrenci sayıları, okuryazarlık oranı) 2) Sağlık (sağlık kuruluşları, yatak kapasitesi ve doktor sayısı) 3) Turizm (belli başlı turistik tesisler ve mekânlar, ortalama yerli ve yabancı turist sayısı, yatak kapasiteleri, ev pansiyonculuğu, diğer hizmetler sektörü) Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemleri Afet Yönetimi

52 DURUM ANALİZİ GZFT (SWOT) Analizi Kuruluş İçi Analiz Güçlü Yönler Zayıf Yönler Çevresel Analiz Fırsatlar Tehditler

53 GELECEĞE BAKIŞ Stratejik Planlama Süreci Plan ve Programlar SWOT Analizi Piyasa Analizi Hedef Kitle/İlgili Tarafların Belirlenmesi Kuruluşun varoluş gerekçesi Temel İlkeler DURUM ANALİZİ MİSYON VE İLKELER NEREDEYİZ? Arzu edilen gelecek Orta vadede ulaşılacak amaçlar Spesifik, somut ve ölçülebilir hedefler VİZYON STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ?

54 GELECEĞE BAKIŞ MİSYON BİLDİRİMİ VİZYON BİLDİRİMİ TEMEL DEĞERLER & İLKELER BİLDİRİMİ AMAÇLAR HEDEFLER PERFORMANS GÖSTERGELERİ STRATEJİLER

55 Misyon Bildirimi KURULUŞUN VARLIK SEBEBİDİR Kuruluşun ne yaptığını, nasıl yaptığını ve kimin için yaptığını açıkça ifade eder. Misyon kuruluşun üst yönetimi tarafından planlama ekibi ile birlikte geliştirilir. Kuruluşun sunduğu tüm hizmet ve faaliyetleri kapsayan bir şemsiye kavramdır.

56 Misyon Bildirimi Misyon Bildiriminin Esasları: Kısa, açık ve çarpıcı şekilde ifade edilir. Hizmetin yerine getirilme sürecini değil, hizmetin amacını tanımlar. Yasal düzenlemelerle kuruluşa verilmiş olan görev ve yetkiler çerçevesinde belirlenir. Kuruluşun hizmet verdiği kişi ve kuruluşlar belirtilir. Kuruluşun sunduğu hizmet ve/veya ürünler tanımlanır.

57 Misyon Bildirimi Misyon Bildirimi İçin Cevaplanması Gereken Sorular: Kuruluşun var olma nedeni nedir? Kuruluş kimlere hizmet sunuyor? Kuruluş hangi alanda çalışıyor? Kuruluş hangi faaliyeti/hizmeti ne şekilde gerçekleştiriyor?

58 Misyon Bildirimi Misyon Örneği Ülkenin ekonomik ve sosyal yapısının ortaya konulması ve doğru politikaların oluşturulması amacıyla karar alıcıların, araştırmacıların ve diğer kullanıcıların beklentilerine cevap verebilecek çeşitlilikte, kaliteli, güncel, güvenilir, tarafsız ve uluslararası standartlara uygun istatistikleri üretmek ve kullanıma sunmak Türkiye İstatistik Kurumu

59 Vizyon Bildirimi Vizyon kuruluşun geleceğini sembolize eder. Kuruluşun uzun vadede neleri yapmak istediğinin güçlü bir anlatımıdır. (Nereye Ulaşmak İstiyoruz?) Vizyon bildirimi kuruluşun kendisi için istediği geleceğin iddialı ve aynı zamanda ulaşılabilir bir ifadesidir.

60 Vizyon Bildirimi Güçlü bir vizyon: Özgündür; kuruluşa aidiyeti belirgindir. Kısa ve akılda kalıcıdır. İlham verici ve iddialıdır. Gelecekteki başarıları ve ideal olanı tanımlayıcıdır. Tüm kuruluş çalışanları, hizmet sunulan kitle ve diğer kişiler için çekicidir.

61 Vizyon Bildirimi Vizyon Bildirimi İçin Cevaplanması Gereken Sorular: Kuruluşun ideal geleceği nedir? Kuruluş vatandaşlar, diğer kuruluşlar ve siyasi otorite tarafından nasıl algılanmak istiyor?

62 Vizyon Bildirimi Vizyon Örneği Ulusal ve uluslararası ortamlarda mensubu olmaktan övünç duyulan, vereceği eğitimöğretim, üreteceği bilgi, teknoloji ve sanatla ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmasına katkıda bulunacak lider bir üniversite olmaktır. Hacettepe Üniversitesi

63 BELEDİYE VİZYONU (KURUMSAL VİZYON) Yerel Halkın Beklenti ve Talepleri Nelerdir? Yerel Halk ve Misafirler İle Nasıl Çalışacağız? Onlar İçin Ürettiğimiz Değerler Nelerdir? Bu Değerleri Daha İyi Nasıl Üretebiliriz? Yerel Halka Nasıl Ulaşacağız? Üstün ve Zayıf Noktalarımız Nelerdir? Rakiplerimiz Var mı? Varsa Kimler? Nasıl Rekabet Üstünlüğü Sağlarız? Nasıl Daha Etkin ve Verimli Olabiliriz? Daha Kaliteli Üretim Nasıl Yaparız? Gelecekte Nasıl Bir Belediye Olacağız? Belediyemiz Çalışanlar İçin Nasıl Bir Yer Olarak Algılanacak

64 BAZI BELEDİYE VİZYONLARI Beldemizi, herkesin içinde yaşamaktan huzur duyduğu, eğitim, kültür, sağlık, spor, ticaret ve turizm ile organik tarım alanında cazibe merkezi haline getirmek ve böylece halkımızın yaşam kalitesini yükseltmek. Tarihi, kültürel dokusu ve ekonomisi ile uyumlu, yaşayanların kentsel anlamda temel ihtiyaçlarının karşılandığı, her dem İstanbul da yaşandığı hissedilen, güvenli, aidiyet hissi oluşmuş, hemşehrilik bilinci ve bağlılığı paylaşılan, model bir ilçe ve markalaşmış bir belediyecilik anlayışının var olduğu, hizmet üretim gücü ve hizmet kalitesi yüksek, sürekli gelişim içinde olan bir şehre kavuşmak.

65 İBB VİZYON İFADESİ Eşsiz Miras: İstanbul un doğal, tarihi, kültürel mirasına sahip çıkan, bu mirası koruyan ve geliştiren bir yaklaşım Yüksek Yaşam Kalitesi: Sağlıklı, Huzurlu ve güvenli, Temel belediyecilik sorunları çözülmüş bir İstanbul Sürdürülebilirlik: Fiziki ve ekonomik planlamasını en doğru şekilde gerçekleştiren Yaptığı planlara kararlılıkla sahip çıkan Sürdürülebilir kentleşmeyi sağlayan Geçmişin ihyasından geleceğin inşasına çalışan Kent estetiğine özen gösteren bir anlayış TÜRKİYE NİN GÖRÜNEN YÜZÜ ve DÜNYAYA AÇILAN PENCERİ OLAN İSTANBUL U, EŞSİZ MİRASINA SAHİP ÇIKARAK, YAŞAM KALİTESİ YÜKSEK, SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR KÜRESEL KENT YAPAN ÖNCÜ ve ÖNDER BELEDİYE. Küresel Kent: Finans, kültür, turizm alanlarında bölgesinde ve uluslararası düzeyde çekim merkezi Doğu ile Batı arasında köprü oluşturan Dünya lider ve çekim merkezi bir İstanbul Öncü ve Önder: Hizmette o Devamlılığı o Adaleti o Uyumu esas alan Bilgi ve teknolojiye hakim İnsan odaklı Dinamik Güvenilir Katılımcı Şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim

66 İZMİR BB NİN VİZYON İFADESİ İzmir Kent Vizyonu; Kentlilik bilincine sahip, turizm, ticaret ve yüksek teknolojide öncü, Akdeniz in kültür ve sanat merkezi liman kenti olmak. İzmir Büyükşehir Belediye Vizyonu; Uygarlıkların mirasını yaşatan, doğayı koruyan, bilgiyi esas alan yönetim anlayışıyla, kentli ile geleceğin İzmir ini kuran çağdaş, güvenilir belediye olmak.

67 DÜNYADAKİ BELEDİYELERİN VİZYON ÖRNEKLERİ TOKYO 33 milyonluk nüfusuyla dünyanın en büyük metropolisi Dünyanın ekonomik açıdan lider kenti Asya da yeni bir uygarlığın başkenti 400 yıllık tarihiyle çekici kültür kenti Doğa ile uyumlu kent Doğal felaketlere karşı bilinçli kent

68 DÜNYADAKİ BELEDİYELERİN VİZYON ÖRNEKLERİ LONDRA Güçlü ve çeşitlilik gösteren uzun dönemli bir ekonomik büyümeyi, Londralılara şehrin başarılarını paylaşma fırsatı verecek sosyal kapsayıcılığı, doğal çevrede ve kaynakların kullanımında radikal iyileştirmeleri başaran sürdürülebilir dünya kenti

69 ÖZEL SEKTÖR KURULUŞLARI DÜNYA ŞİRKETİ OLMAK İç pazardaki liderliğimizi sürekli kılmak. Dünya pazarlarında, oto üreticilerinin stratejik beklentilerine en kısa sürede uyum sağlamak ve kalite-maliyetsüre olarak mükemmel servis vererek kendi konumuzda öncelikle tercih edilen, güvenilir ve uzun vadeli tedarikçi olmaktır. (Teklas) Girişimci çalışanlarıyla pazar yaratan, tutkun taraftarlarıyla büyüyen, ürün ve hizmetleriyle tanınan evrensel şirketler topluluğu olmak. (Transtürk)

70 ÖZEL SEKTÖR KURULUŞLARI Değişen dünya da ilerleyen bir Beko Elektronik. (Beko) Müşteri Memnuniyeti Yönetimi konusunda ülkemizdeki firmaların başvurduğu uzman ve yol gösterici grup olmak. (Müşteri Tatmini Yönetimi Uzmanlık Grubu)

71 BAŞBAKANLIK Kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonda daha etkili, ülkenin yeniden yapılanma sürecine önderlik eden, toplumun tam güvenine sahip, Avrupa Birliği ülkeleri arasında örnek bir kurum haline gelmektir.

72 İlkeler (Temel Değerler) Bildirimi İlkeler, kuruluşun vizyonu ve misyonunun gerisinde yatan değer ve inançların temelidir. kuruluş kararlarını alırken, seçimlerin ve stratejilerinin belirlenmesinde bu ilkelere uygun hareket etmek zorundadır. İyi ifade edilmiş bir ilkeler bildirimi aşağıdaki gibi olmalıdır: Temel değerleri ve inançları açık ve kesin bir dille ortaya koymalıdır. Çalışanların işlerini en iyi şekilde yapacakları şartlara ilişkin temel düşünceyi belirtmelidir. Kuruluşun vizyonunu gerçekleştirmesini sağlayacak sistem ve süreçleri desteklemelidir.

73 İlkeler Bildirimi İlkeler Bildirimi İçin Cevaplanması Gereken Sorular: Kuruluşun çalışma felsefesi nedir? Kuruluşun çalışmalarına temel teşkil eden değerler, standartlar ve idealler nelerdir? Kuruluşun personeli tarafından benimsenen değerler ve inançlar nelerdir?

74 PİGM ilkeleri İlkeler Bildirimi Güvenilirlik: Sektördeki tüm arama ve üretim şirketlerine olan yaklaşımın aynı ve eşit seviyede kalmasını sağlamak Bürokratik Kolaylık: Hızlı ve kaliteli hizmet sunmak Saydamlık: Arama ve Üretim faaliyet sonuçlarını sektör ve kamuoyu ile paylaşmak Yeterlilik ve Yetkinlik: Gerekli bilgi ve tecrübeye sahip olmak ve kullanmak Çağdaşlık: Günümüz teknolojisini takip etmek ve uygulamak Paydaş Odaklı: İş süreçlerinde paydaşların görüş ve taleplerini dikkate almak.

75 Amaçlar Stratejik amaçlar belirli bir zaman diliminde kuruluşun ulaşmayı hedeflediği kavramsal sonuçlardır. Stratejik amaçlar ve hedefler stratejik planlama sürecinde kuruluşun Nereye ulaşmak istiyoruz? sorusuna cevap verir.

76 Stratejik Amaçlar Stratejik amaçların özellikleri: Misyon, vizyon ve ilkelerle uyumlu olmalıdır. Kuruluşun misyonunu yerine getirmesine katkıda bulunmalıdır. İddialı, ama gerçekçi ve ulaşılabilir olmalıdır. Kuruluşun şimdiki durumundan gelecekteki arzu edilen durumuna dönüşümünü sağlayabilecek nitelikte olmalıdır. Ulaşılmak istenen noktayı açık bir şekilde ifade etmeli, ancak buna nasıl ulaşılacağını ayrıntılı olarak açıklamamalıdır. Stratejik planlama sürecinin daha sonraki aşamaları için bir çerçeve sunmalıdır. Hedeflerin gerçekleştirilmesinde yol gösterici olmalıdır. Kuruluşun öncelikleri ve durum analizi sonuçlarına göre şekillenmelidir. Orta vadeli bir zaman dilimini kapsamalıdır. Önemli dışsal değişiklikler olmadığı sürece değiştirilmemelidir. 76

77 Stratejik Amaçlar Stratejik Amaçların Oluşturulması İçin Cevaplanması Gereken Sorular: Kuruluş misyonunu yerine getirmek için neler yapmalıdır? Kuruluş kısa ve orta vadede neleri başarmayı amaçlamaktadır? Kuruluşun şu andaki faaliyetleri dış çevre ile uyumlu mudur, değilse ne değişmelidir? Kuruluş diğer kamu kuruluşları ile ortak amaçlara sahip midir? 77

78 Hedefler Hedefler, stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için ortaya konulan spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır. Stratejik amaçların aksine, hedefler sayısal olarak ifade edilirler ve daha kısa vadeyi kapsarlar. Bir stratejik amacı gerçekleştirmeye yönelik olarak birden fazla hedef belirlenebilir. Hedeflerin özellikleri: Yeterince açık ve anlaşılabilir ayrıntıda olmalıdır. Ölçülebilir olmalıdır. İddialı olmalı, fakat imkansız olmamalıdır. Sonuca odaklanmış olmalıdır. Zaman çerçevesi belli olmalıdır. 78

79 Hedefler Hedeflerin Oluşturulması İçin Cevaplanması Gereken Sorular: Hedefler, kuruluşun misyon, vizyon, ilkeler ve stratejik amaçları ile tutarlı mı? Hangi spesifik sonuçlara ulaşmaya çalışılıyor? Sonucu etkileyen faktörler nelerdir? Bir stratejik amaca ilişkin hedefler gerçekleştirildiğinde o stratejik amaca ulaşılabiliyor mu? Hedefi belirli bir süre içinde gerçekleştirme zorunluluğu var mı? İstenilen sonuçlara ne kadar zamanda ulaşılabilir? Bu hedeflere ulaşmak için sağlanan gelişme nasıl ölçülür? Kıyaslama noktaları nelerdir? Ne kadar gelişme sağlanabilir? 79

80 Hedefler Hedefler, stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için ortaya konulan spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır. Stratejik amaçların aksine, hedefler sayısal olarak ifade edilirler Daha kısa vadeyi kapsarlar. Bir stratejik amacı gerçekleştirmeye yönelik olarak birden fazla hedef belirlenebilir.

81 Amaçlar & Hedefler Amaç & Hedeflere Örnek Amaç: Ülkemiz petrol kaynaklarının etkin bir aranmasını, üretilmesini sağlamak. şekilde Hedef: 2013 yılı sonuna kadar ülkemizdeki arama-üretim yatırımlarının her yıl % 10, ham petrol üretiminin % 1, doğalgaz üretiminin % 5 artırılması için uygun koşulları sağlamak.

82 Amaçlar Kötü Örnek Stratejik amaç: Enstitülerin her biri yılda bir kez seminer düzenleyecektir. Neden yanlış: Amaç yeterince açık değildir. Seminerlerin yapılması ile ne amaçlandığı belli değildir. Burada yazılan husus amaçtan daha çok, amacı gerçekleştirecek bir yolu ya da yöntemi ifade etmektedir.

83 Hedefler Kötü Örnek Hedef: Ölümlü trafik kazaları ortadan kaldırılacaktır. Neden yanlış: Gerçekçi değil.

84 Performans Göstergeleri Hedeflerin ölçülebilir olarak ifade edilemediği durumlarda stratejik planda hedefe yönelik performans göstergelerine yer verilmesi gereklidir. Performans göstergeleri gerçekleşen sonuçların önceden belirlenen hedefe ne ölçüde ulaşıldığının ortaya konulmasında kullanılır. Bir performans göstergesi, ölçülebilirliğin sağlanması bakımından miktar, zaman, kalite veya maliyet cinsinden ifade edilir

85 Performans Göstergeleri Hedef: 2010 yılına kadar yol ağımızda kar ve buzla mücadele uygun malzeme ve çağdaş ekipman kullanılarak yapılacaktır Performans Göstergeleri Kar ve buz mücadelesinde kullanılan alternatif eritme maddelerinin toplam içindeki oranı Kullanılan tuzun modern tuz serme araçlarıyla serilme oranı

86 Stratejiler Amaç: Verilen hizmetler tam ve zamanında yerine getirilerek, hizmet alanların memnuniyeti ve güveni sağlanacaktır. Hedef Hedef Bu amaç ve hedeflere ilişkin izlenecek stratejiler: Hizmetlerin mümkün olduğunca yerinden karşılanması, Hizmetlerden yararlananların, hizmet alım sürecine dahil edilmesi, Kredi kullandırılarak yapılacak işlerin ihalelerinin hizmet alanlarca yapılması. İller Bankası Stratejik Planı

87 Uygulama Stratejisi Stratejik Amaç ve Hedefleri gerçekleştirecek Faaliyetlerin (Projelerin) Belirlenmesi Önceliklerin Belirlenmesi Sorumlulukların Belirlenmesi Bütçelendirme 87

88 Faaliyet ve Projeler Misyon Vizyon İlkeler Stratejik Amaç 1 Stratejik Amaç 2 Stratejik Amaç 3 Hedef 1.1 Hedef 1.2 Hedef 2.1 Hedef 2.2 Hedef 3.1 Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet

89 MALİYETLENDİRME Maliyet Tablosu Planın 1. yılı Planın 2. yılı Planın 3. yılı Planın 4. yılı Planın 5. yılı Amaç 1 Hedef 1 Hedef 2 Amaç 2 Hedef 1 Hedef 2 TOPLAM

90

91 İZLEME ve DEĞERLENDİRME Temel Sorular: Ne Yaptık? Başardığımızı Nasıl Anlarız? Uygulama Ne Kadar Etkili Oluyor? Neler Değiştirilmelidir? Gözden Kaçanlar Nelerdir?

92 İZLEME ve DEĞERLENDİRME İzleme ve Değerlendirme Raporunun Kapsamı: Stratejik amaçlar Hedefler Faaliyet ve projeler (Söz konusu planların uygulanmasından sorumlu daire, bölüm, birim ve sorumluların konumu gibi bilgileri içermelidir.) Gerçekleşmeler konusunda açıklamalar ve yorumlar Mevcut durum hakkında bilgiler

93

94 Dış Çevre Analizi İç Çevre Analizi Performans Kıstasları Misyon-Vizyon-Değerler Amaçlar-Hedefler Stratejiler Neden? varız? uğraşıyoruz Ne? Neye ulaşacağız? yapacağız Stratejik Planlama, bir odaklanma sürecidir. Stratejik Planlama, öncelikle neden ve ne ye yöneliktir. Uygulama Planları Programlar Projeler Bütçeler Nasıl? ulaşacağız yapacağız

95 STRATEJİK PLANLAMADA RİSKLER Sahiplenme Kamu Mali Yönetiminde Planlama ve Performansı Etkileyen Araçların Eksikliği Kalkınma Planları, Programlar, Stratejik Plan, Bütçe Bağlantısının Kopma Riski Zaman Kısıtı Mahalli İdarelerin Kurumsal Kapasitesinden Kaynaklı Sorunlar Danışmanlık İmkanlarının Yanlış Anlaşılması

96 TEŞEKKÜRLER

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı z Strateji Geliştirme Başkanlığı Misyonumuz Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla; ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri alanlarında

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarının Stratejik Planlarında Yer Alan Vizyon ve Misyon İfadelerinin Analizi

Yükseköğretim Kurumlarının Stratejik Planlarında Yer Alan Vizyon ve Misyon İfadelerinin Analizi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(4) Güz/Autumn 1869-1894 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Yükseköğretim Kurumlarının

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ Hazırlayanlar: İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu Üyeleri ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Üyeleri Eylül 2013

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI ARALIK 2014 İçindekiler Tablosu 1. GİRİŞ... 1 2. KAVRAMSAL OLARAK İÇ KONTROL VE İÇ KONTROLÜN DÜNYADA GELİŞİMİ...

Detaylı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkçe versiyon Altındağ Nilüfer Osmangazi Tepebaşı Umeå Yıldırım Elif Karadenizli Bostancıoğlu Süleyman Yavuz Yiğit Bağdaş Ali Gülbay Süleyman

Detaylı

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu BARTIN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME

Detaylı

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM Adres: Meşelik Kampüsü 26480 Eskişehir Telefon: 0

Detaylı

İÇ KONTROL EL REHBERİ

İÇ KONTROL EL REHBERİ TC KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL EL REHBERİ - 2014 h t t p : / / w w w. k t u. e d u. t r / m i m f a k u l t e İç Kontrol Sisteminin Tarihsel Gelişimi Coso Modeli Coso Küpü

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

personel performans ı-hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok

personel performans ı-hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok ahlak kuralları-dürüst lük-görev rol ve iş -pe rsone l yet e rliliği - personel performansı -hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok yıllık programlama -yıllık denetim planı -hedeflere ilişkin performansın

Detaylı

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ HÜKÜMET PROGRAMI 30 EYLÜL 2006 Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Kıbrıs Türk Halkı 24 Nisan 2004'te gerçekleşen Referandum'da

Detaylı

PAZARLAMA PLANI EL KİTABI

PAZARLAMA PLANI EL KİTABI PAZARLAMA PLANI EL KİTABI SEDEF ÇETİNEL ANKARA-2005 ÖNSÖZ Baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı içinde bulunduğumuz bilişim çağında ülkelerin karşılaştığı en önemli sorunlardan birisi şüphesiz işsizliktir.

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize)

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) Mali Hizmetler 2014 1 İçindekiler Tablosu LİSTELER... 2 GİRİŞ... 3 İÇ KONTROL NEDİR?... 4 İÇ KONTROLDE ROL VE SORUMLULUKLAR... 8 KAMU İÇ KONTROL

Detaylı

MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU

MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU PGPY BİRİMİ, 2011 1. GİRİŞ...4 2. PROJE NEDİR?...5 3. PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ (PCM) NEDİR?...5 4. TEKLİF ÇAĞRISI NE ANLAMA GELİR?...6 5. PROJENİZİ

Detaylı

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER 2 KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER NİSAN 2013 4 SUNUŞ Değerli Meslektaşlarımız; İç denetimin ayak

Detaylı

Geleceğin Yol Haritası

Geleceğin Yol Haritası 1 2 www.dp-ug.com Sevgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Halkı... Değerli kardeşlerim; Demokrat Parti-Ulusal Güçler olarak sizin sorunlarınızın bilincindeyiz. Bu sorunların basit, geçici, günü kurtarma,

Detaylı

ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak...

ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak... Sürdürülebilirlik Raporu ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak... İçindekiler 2 Yönetiṁ Kurulu Başkanı ndan Mesaj 4 Vizyon, Misyon, Hedef ve İlkeler 6 Kısaca Otokar 8 Otokar ın Rekabet Avantajları 10

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİŞİSEL GELİŞİM İŞ ORGANİZASYONU ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ARALIK 17/12/ TRA1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER 5 2. YILI FAALİYETLERİ 5 2.1 KURUMSALLAŞMA FAALİYETLERİ 6 2.1.1 Ajansın

Detaylı

CDP Türkiye - En İyi Uygulamalar Kitapçığı

CDP Türkiye - En İyi Uygulamalar Kitapçığı CDP - En İyi Uygulamalar Kitapçığı CDP ye yanıt veren Tu rkiye s irketleri ic in en iyi uygulamalar rehberi CDP Sponsoru CDP Rapor Sponsoru Proje Ortağı b İçindekiler Çalışmanın amacı 02 Global 500 malzeme

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı