TÜRK FUTBOLUNUN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGISI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK FUTBOLUNUN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGISI"

Transkript

1 T.C. BAHÇE!EH"R ÜN"VERS"TES" TÜRK FUTBOLUNUN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGISI Yüksek Lisans Tezi BURÇAK AKANSEL "STANBUL, 2011

2

3 T.C BAHÇE!EH"R ÜN"VERS"TES" SOSYAL B"L"MLER ENST"TÜSÜ SPOR YÖNET"M" YÜKSEK L"SANS PROGRAMI TÜRK FUTBOLUNUN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGISI Yüksek Lisans Tezi BURÇAK AKANSEL Tez Dan #man : YRD. DOÇ. DR. GÜLBERK GÜLTEK"N SALMAN "STANBUL, 2011

4 T.C. BAHÇE!EH"R ÜN"VERS"TES" SOSYAL B"L"MLER ENST"TÜSÜ SPOR YÖNET"M" YÜKSEK L"SANS PROGRAMI Tezin Ad : Türk Futbolunun Kurumsal Sosyal Sorumluluk Alg s Ö!rencinin Ad Soyad : Burçak Akansel Tez Savunma Tarihi: Bu tezin Yüksek Lisans tezi olarak gerekli "artlar yerine getirmi" oldu!u Enstitümüz taraf ndan onaylanm "t r. Yrd. Doç. Dr. Burak KÜNTAY Enstitü Müdürü #mza Bu tezin Yüksek Lisans tezi olarak gerekli "artlar yerine getirmi" oldu!unu onaylar m. Yrd. Doç. Dr. Gülberk GÜLTEK#N SALMAN Program Koordinatörü #mza Bu Tez taraf m zca okunmu", nitelik ve içerik aç s ndan bir Yüksek Lisans tezi olarak yeterli görülmü" ve kabul edilmi"tir. Jüri Üyeleri #mzalar Yrd. Doç. Dr. Gülberk G. Salman Yrd. Doç. Dr. Caner Giray Yrd. Doç. Dr. Ümit Kesim

5 TE!EKKÜR Oldukça zahmetli ve fakat bir o kadar da keyifli, bazen hiç bitmeyecekmi! gibi hissetti"im ve teziyet olarak tan mlad " m bu süreçte yan mda olan herkese müte!ekkirim. Özellikle de zor bir dönemde bana vakit ay rd ", yol gösterdi"i ve zamans z telefonlar ma hep cevap verdi"i için tez dan!man m Yrd. Doç. Dr. Gülberk Gültekin Salman a; jüri üyelerim Yrd. Doç. Dr. Ümit Kesim ve Caner Giray a; ilk ad m atmam için beni cesaretlendiren Hacettepe Üniversitesi ndeki dan!man m Dr. Ceylan Özcan a; bu programa ba!vurmay planlad " m söyledi"im andan itibaren beni destekleyen ve kitaplar n benden esirgemeyen Ankara Üniversitesi nden Yrd. Doç. Dr. Ertan K lc gil e; çizdi"i yol haritas için CIES ten Dr. Patrick Cotting e, tezim hakk ndaki de"erli yorumlar için North Carolina Üniversitesi nden Prof. Dr. March L. Krotee ye; bu çal!man n gerçekle!mesini sa"layan, yo"un programlar na ra"men sorular m cevaplayan ancak çal!man n gizlili"i nedeniyle kimliklerini if!a edemeyece"im Be!ikta!, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor Kulübü yöneticilerine; payla!t klar bilgiler ve gönderdikleri kaynaklar için FIFA Kurumsal Sosyal Sorumluluk Müdürü Federico Addiechi ye, UEFA Kurumsal Sosyal Sorumluluk biriminden Iris Hugo-Bouvier e ve Türkiye Futbol Federasyonu ndan Bengü Arslan a te!ekkürlerimi sunuyorum. Çokça söylendi"im bu dönemde bana katlanan ve moral veren tüm arkada!lar ma, ama özellikle Tar k T. Yi"it e, Dilek Y lmaz a, Merve Kaplan a, Zeynep Say c ya, Tu"ba Tan! a, Merve Demir e, Tuba Koç a ve Yeliz Çiçek e; aram zdaki binlerce kilometreye ra"men yard m teklifleriyle yan mda olan Anthony Baert ve Nikos Paschalidis e; Optima Gent Basketbol Tak m na ve sportnsports ekibine de te!ekkürü bir borç bilirim. En çok da tüm kahr m çeken, bana benden çok inanan, her zaman, her ko!ulda yan mda olan, hayallerimi takip etmem için beni yüreklendiren ve hep destekleyen can m aileme, ko!ulsuz sevgileri ve sonsuz emekleri için te!ekkürler... Annem Zahide Akansel, babam Mehmet Akansel ve ablam Ba!ak Akansel in sabr, deste"i ve güveni olmasa bu çal!ma asla tamamlanamazd. Tezim tamamlanmadan aram zdan ayr lan dedelerim Ekrem Y lmaz a ve Ya!ar Akansel e de ba!ar mla her zaman gururland klar ve sevgilerini, desteklerini hiç esirgemedikleri, aksine hep hissettirdikleri için minnettar m. Burçak AKANSEL iii

6 ÖZET TÜRK FUTBOLUNUN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGISI Burçak Akansel Spor Yönetimi Yüksek Lisans Program Tez Dan!man : Yrd. Doç. Dr. Gülberk Gültekin Salman Aral k 2011, 140 sayfa Bu çal!man n amac sporda kurumsal sosyal sorumluluk kavram n n aç klanmas ve profesyonel futbol kulüplerinin bu kavrama bak! aç lar n n ortaya konmas d r. Türkiye de spor kulüpleri dernek statüsünde yap land " için bu çal!ma kapsam nda yaln zca borsaya kote olan!irketleri de bünyelerinde bulunduran spor kulüpleri ele al nm!t r. Dolay s yla çal!ma, futbolun dört büyük kulübü olarak da nitelendirilen Be!ikta!, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor özelinde gerçekle!tirilmi!tir. Kulüp yöneticileri ile gerçekle!tirilen derinlemesine görü!meler sonucunda kulüplerin kurumsal sosyal sorumluluk kavram na ili!kin tan mlar, yakla! mlar, çal!malar ve planlar aç klanm!t r. Bu çal!ma sonucunda futbolun endüstriyelle!mesinin kulüplerin kurumsal sosyal sorumluluk alg s n etkiledi"i anla! lm!t r. Carroll un kurumsal sosyal sorumluluk piramidini olu!turan bile!enlere de çal!ma kapsam nda yer verilmi! olup Türkiye deki spor örgütlerinin kurumsal sosyal sorumluluk bile!enlerine verdi"i önemin farkl l k gösterdi"i görülmü!tür. Çal!mada ayr ca Türkiye deki spor örgütlerinin payda!lar n n bu spor örgütlerinin kurumsal sosyal sorumluluk politikalar n!ekillendirmede etkisi oldu"u, ama as l kulüp yöneticilerinin gerçekle!tirilen ve/veya gerçekle!tirilecek olan kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri konusunda belirleyici oldu"u sonucuna ula! lm!t r. Anahtar Kelimeler: Spor, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Profesyonel Futbol iv

7 ABSTRACT CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILTY PERCEPTION OF TURKISH FOOTBALL Burçak Akansel Sports Management Graduate Program Supervisor: Assist Prof Dr Gulberk Gultekin Salman December 2011, 140 pages The purpose of this study is to explain the role of corporate social responsibility in sports and present the views of the executives on this concept. Since the sports clubs in Turkey are founded as associations, only sports clubs which have corporations are included in this study. As a result, this study is conducted with Be!ikta!, Fenerbahçe, Galatasaray and Trabzonspor. The definitions, attitudes, projects and plans of these clubs with regard to corporate social responsibility are elucidated in light of the in-depth interviews made with their executives. The study has revealed that industrialization of football has affected corporate social responsibility perception of the clubs. In addition, the elements constituting Carroll s corporate social responsibility pyramid are examined within the scope of this study and it is infered that the importance Turkish clubs have given to the elements differs from each other. It is also found that although the stakeholders of the clubs have an effect on shaping the clubs corporate social responsibility policies, the executives play a decisive role in determining corporate social responsibility schemes that the clubs have organized or will organize. Keywords: Sport, Corporate Social Responsibility, Professional Football v

8 "Ç"NDEK"LER TABLOLAR ix!ek"ller...x KISALTMALAR xi 1. G"R"! L"TERATÜR TARAMASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK KAVRAMI Kurumsal Sosyal Sorumlulu#a "li$kin Tan mlar Kurumsal Sosyal Sorumlulu#un Tarihsel Geli$imi Sanayi devrimi öncesi dönem Sanayi devrimi sonras dönem Yirminci yüzy l n ilk yar s Yirminci yüzy l n ikinci yar s Yirmi birinci yüzy l Kurumsal Sosyal Sorumlulu#u Etkileyen Faktörler Kurumsal sosyal sorumlulu#un ortaya ç k $ n ve geli$imini etkileyen faktörler Kurumsal sosyal sorumluluk düzeyini etkileyen faktörler Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yakla$ mlar Klasik yakla$ m Modern yakla$ m Kurumsal Sosyal Sorumluluk Model ve Teorileri Kurumsal sosyal sorumluluk piramidi Kurumsal sosyal performans Payda$ teorisi Kurumsal Sosyal Sorumlulu#un Önemi Kurumsal sosyal sorumlulu#un sa#lad # faydalar Kurumsal sosyal sorumlulu#a yönelik ele$tiriler Kurumsal sosyal sorumlulu#a ili$kin öneriler Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk...51 vi

9 2.2 SPOR VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Sporun Piramid Yap lanmas Futbolun Geli$imi ve Ticarile$me Süreci Geleneksel futbol Modern futbol Post-modern futbol Futbol Kulüplerinin!irketle$mesi ve Halka Arz Avrupa da $irketle$me ve halka arz Türkiye de $irketle$me ve halka arz Be!ikta! Futbol Yat r mlar Sanayi ve Ticaret A" Fenerbahçe Sportif Hizmetler Sanayi ve Ticaret A" Galatasaray Sportif S nai ve Ticari Yat r mlar A" Trabzonspor Sportif Yat r m ve Ticaret A" Ticarile$en Sporda Kurumsal Sosyal Sorumluluk Payda$ teorisi ve spor Kurumsal sosyal sorumluluk piramidi ve spor VER" VE YÖNTEM ARA!TIRMA KONUSU VE AMACI ARA!TIRMA SORULARI VE H"POTEZLER" ARA!TIRMA EVREN" VE ÖRNEKLEM" ARA!TIRMA YÖNTEM" Veri Toplama Yöntemi Veri Toplama Süreci Verilerin Çözümlenmesi ARA!TIRMA KISITLARI BULGULAR BE!"KTA! FENERBAHÇE GALATASARAY TRABZONSPOR TARTI!MA VE SONUÇ vii

10 KAYNAKÇA 128 EKLER Ek 1 Görü$me Sorular viii

11 TABLOLAR Tablo 2.1 : Kurumsal sosyal sorumlulu"un ekonomik ve yasal bile!enleri...27 Tablo 2.2 : Kurumsal sosyal sorumlulu"un etik ve hay rseverlik bile!enleri 29 Tablo 2.3 : Kurumsal sosyal sorumluluk bile!enlerinin ortalama de"erleri..33 Tablo 2.4 : GRI yap s ndaki göstergeler 38 Tablo 2.5 : Kurumsal sosyal sorumlulu"un i!letmeye ve payda!lar na sa"lad " faydalar.47 Tablo 2.6 : Sponsorluk ve lisansl ürün sat! gelirlerinin toplam gelirler içerisindeki yüzdesi..65 Tablo 2.7 : Bosman sonras Premier League deki ücret ve gelir düzeyleri 67 Tablo 2.8 : Avrupa borsalar nda i!lem gören futbol!irketleri...70 ix

12 !EK"LLER #ekil 2.1 : Kurumsal sosyal sorumluluk piramidi..30 #ekil 2.2 : Carroll un kurumsal sosyal performans modeli 34 #ekil 2.3 : Wood un kurumsal sosyal performans modeli..35 #ekil 2.4 : Kurumsal sosyal performans, kurumsal finansal performans ve kurumsal itibar aras ndaki ili!kiler...40 #ekil 2.5 : $!letme ve toplum aras ndaki ili!ki 41 #ekil 2.6 : $!letmelerin payda!lara bak! aç lar.43 #ekil 2.7 : Spor örgütlerinin piramid yap s...56 #ekil 2.8 : Futbolun piramid yap lanmas Türkiye örne"i...58 #ekil 2.9 : Yay n gelirlerinin toplam gelirler içerisindeki yüzdesi.63 #ekil 2.10 : Spor örgütünde payda!lar 81 #ekil 5.1 : Türkiye deki spor örgütlerinde payda!lar #ekil 5.2 : BJK n n kurumsal sosyal sorumluluk piramidi #ekil 5.3 : FB nin kurumsal sosyal sorumluluk piramidi.121 #ekil 5.4 : GS nin kurumsal sosyal sorumluluk piramidi.122 #ekil 5.5 : TS nin kurumsal sosyal sorumluluk piramidi.122 #ekil 5.6 : Sporda kurumsal sosyal sorumluluk piramidi.124 x

13 KISALTMALAR ABD : Amerika Birle!ik Devletleri AFC : Asya Futbol Konfederasyonu BJK : Be!ikta! Jimnastik Kulübü Derne"i BP : British Petroleum CAF : Afrika Futbol Konfederasyonu FA : ($ngiltere) Futbol Federasyonu FB : Fenerbahçe Spor Kulübü Derne"i FIFA : Uluslararas Futbol Federasyonlar Birli"i GRI : Küresel Raporlama Rehberi GS : Galatasaray Spor Kulübü Derne"i GSGM : Gençlik ve Spor Genel Müdürlü"ü ILO : Uluslararas Çal!ma Örgütü IOC : Uluslararas Olimpiyat Komitesi $MKB : $stanbul Menkul K ymetler Borsas KOB$ : Küçük ve orta boyutlu i!letmeler MLB : ABD Beysbol Ligi MLS : ABD Futbol Ligi NBA : ABD Ulusal Basketball Ligi NFL : ABD Ulusal Amerikan Futbolu Ligi NHL : ABD Ulusal Hokey Ligi OECD : Ekonomik Kalk nma ve $! birli"i Örgütü SPK : Sermaye Piyasas Kurulu STK : Sivil toplum kurulu!u TFF : Türkiye Futbol Federasyonu TMOK : Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi TS : Trabzonspor Kulübü Derne"i UEFA : Avrupa Futbol Federasyonlar Birli"i WBCSD : Sürdürülebilir Kalk nma için Dünya $! Konseyi xi

14 1. G!R!"!"letmelerin rolünün toplumun ihtiyaçlar na ve beklentilerine ba#l olarak yeniden tan mlanmas ile ortaya ç kan kurumsal sosyal sorumluluk kavram, günümüzde hem i"letme disiplininde hem de sektörde s kça kar" la" lan ve tart " lan bir olgu haline gelmi"tir. Varl klar n ve karl l klar n sürdürebilmek için i"letmelerin, faaliyet gösterdikleri toplumun taleplerini, ihtiyaçlar n ve sorunlar n göz önüne alarak hareket etmeleri gerekmektedir.!"letmelerin topluma kar" duyarl bir vatanda" gibi davranmas beklentisi ve gereklili#i, kurumsal sosyal sorumluluk bilincinin olu"mas n ve i"letmelerin faaliyetlerini bu do#rultuda "ekillendirmesini sa#lam "t r. Toplumun ve kültürün önemli bir parças olan spor, son y llarda ya"an lan profesyonelle"me ve endüstrile"me sonucunda kitleleri pe"inden sürükleyen bir olgu olman n ötesinde bugün art k h zla büyüyen bir sektör olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle günümüzde spor örgütlerinin di#er sektörlerdeki i"letmelerden bir fark bulunmamakta ve spor sektörünün de di#er sektörler gibi topluma kar" sorumluluklar n n bilincinde olarak hareket etmesi gerekmektedir. Spor sektöründe kurumsal sosyal sorumlulu#un yerini ara"t ran bu çal "man n literatür taramas n olu"turan ikinci bölümünde öncelikle kurumsal sosyal sorumluluk kavram na ili"kin tan mlara, kavram n tarihsel geli"imine ve kavram etkileyen faktörlere yer verilmi"tir. Daha sonra ise kurumsal sosyal sorumluluk yakla" mlar, model ve teorileri üzerinde durulmu"tur. Kurumsal sosyal sorumlulu#un önemi ve Türkiye deki durumu aç kland ktan sonra, kavram spor özelinde ele al nm " ve kurumsal sosyal sorumluluk piramidi ve payda" teorisi bu ba#lamda yeniden de#erlendirilmi"tir. Bu çal "man n üçüncü bölümü olan veri ve yöntemde ise öncelikle ara"t rman n konusu ve amac, daha sonra da evreni ve örneklemi belirtilip ara"t rmada cevaplanmas istenen sorular ile hipotezler aç klanm "t r. Ara"t rmada kullan lan yöntemin detaylar ise veri toplama yöntemi, veri toplama süreci ve verilerin çözümlenmesi ba"l klar alt nda incelenmi"tir.

15 Çal "man n dördüncü bölümünde spor kulübü yöneticileri ile gerçekle"tirilen derinlemesine görü"meler sonucu elde edilen bulgulara yer verilmi"tir. Bu bulgular daha sonra hipotezlerin de#erlendirilmesinde kullan lm "t r. Çal "man n son bölümünde ise ara"t rman n amac na istinaden olu"turulan sorular n cevaplar tart " l rken hipotez bulgular na ba#l olarak kurumsal sosyal sorumlulu#un Türk spor örgütlerindeki yeri, önemi ve gelece#i konusunda de#erlendirmeler yap lm "t r. Ayr ca bu çal "man n k s tlar na da bu bölümde de#inilmi" olup çal "ma ara"t rmac lara ve sektöre yönelik önerilerle bitirilmi"tir. 2

16 2. L!TERATÜR TARAMASI Endüstriyelle"en sporda kurumsal sosyal sorumlulu#un yerini belirlemeyi amaçlayan bu çal "ma için, öncelikle kurumsal sosyal sorumluluk üzerine yap lm " olan çal "malar incelenmi" ve konuyla ilgili temel kavramlar aç klanm "t r. Daha sonra ise sporda kurumsal sosyal sorumluluk kavram na ve bu konuda yap lan çal "malara yer verilmi"tir. 2.1 KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK KAVRAMI Temel amaçlar toplumun ihtiyaçlar n ve beklentilerini kar" lamak için mal ve hizmet üreterek de#er yaratmak olan i"letmeler, özünde kar amac güden ticari örgütlerdir (Carroll 1991). Faaliyetleri sonucunda gelir elde etmek ve i"letme sahibi ve hissedarlar na kar sa#lamak i"letmelerin ana hedefi olarak belirtilse de tek hedefi de#ildir.!"letmeler toplumun di#er üyeleriyle sürekli olarak etkile"im içinde bulunmaktad r. Bu sebeple, toplum hayat nda gerçekle"en sosyo-ekonomik de#i"imler i"letmelere de yans makta, i"letmeler de ya"anan de#i"imlere yeniden yap lanarak uyum sa#lamaktad r. Zaman içerisinde toplumun ihtiyaçlar n n yan s ra i"letmelerden beklentileri de de#i"mi"tir. Bu da i"letmelere yeni sorumluluklar yüklemi"tir. Günümüzde s kça kullan lan ve tart " lan kavramlardan biri olan kurumsal sosyal sorumluluk kavram, i"letmelerin rolünün bu süreç içerisinde yeniden tan mlanmas ile ortaya ç km "t r. Bugün mal ve hizmet üretimi ne i"letmelerin kar elde etmesi için ne de toplumun beklentilerini kar" layabilmesi için yeterlidir. Zira art k i"letmeler faaliyet gösterdikleri toplumun vazgeçilmez bir parças durumundad r ve kurumsal vatanda" olarak görülmektedir (Keinert 2008, s.14). Bu nedenle de, varl klar n ve karl l klar n sürdürebilmek için parças olduklar toplumun taleplerine ve sorunlar na kar" duyars z kalamazlar.!"letmelerin topluma kar" duyarl bir vatanda" gibi davranmas beklentisi, kurumsal sosyal sorumluluk bilincinin olu"mas n ve i"letmelerin faaliyetlerini bu do#rultuda "ekillendirmesini sa#lam "t r. 3

17 2.1.1 Kurumsal Sosyal Sorumlulu#a!li$kin Tan mlar Kurumsal sosyal sorumluluk kavram sürekli de#i"im/geli"im gösterdi#i için pek çok "ekilde tan mlanm "t r. Genel kabul gören tek bir tan m bulunmad # için farkl ki"i ve kurumlar taraf ndan yap lan kurumsal sosyal sorumluluk tan mlar na yer verilmesi, ortak noktalar n belirlenmesi ve kavram n içeri#inin anla" lmas bak m ndan yararl olacakt r. Sürdürülebilir Kalk nma için Dünya!" Konseyi nin (World Business Council for Sustainable Development, WBCSD) olu"turdu#u kurumsal sosyal sorumluluk çal "ma gruplar ve gerçekle"tirdi#i diyaloglar sonucunda yay mlad # raporda farkl kurumsal sosyal sorumluluk tan mlar na yer vermektedir. Bunlardan ilkine göre kurumsal sosyal sorumluluk i"letmelerin topluma kar" yerine getirdi#i etik davran "lar iken, bir di#erine göre ise kurumlar n, faaliyet gösterdikleri toplumdaki yasal ve sosyal yükümlülükler üstlenmeleridir. WBCSD nin geli"tirdi#i tan ma göre ise kurumsal sosyal sorumluluk, i"letmelerin; çal "anlar n n ve ailelerinin, ve genel olarak toplumun ya"am kalitesini artt r rken, etik davranma ve ekonomik büyümeye katk da bulunma taahütü dür (Watts ve Holme [tarih yok], s.3). WBCSD nin raporunda yer alan tan mlarda yasal, sosyal, ekonomik ve etik yükümlülükler vurgulan rken, Avrupa Komisyonu nun tan m nda çevresel konulara da yer verilmi"tir. Bu tan ma göre sosyal sorumluluk, yasal sorumluluklar gerçekle"tirmenin ötesinde; insana, çevreye ve payda" ili"kilerine yat r m yapmak anlam na gelmektedir. Bu nedenle "irketler, daha iyi bir toplum ve daha temiz bir çevre için toplumsal ve çevresel konular operasyonlar ve payda"lar yla olan etkile"imleriyle bütünle"tirmeli ve bunu yaparken de gönüllü olarak hareket etmelidir (COM 2001, s.6). Kotler ve Lee (2005, s.3) kurumsal sosyal sorumlulu#u, iste#e ba#l i" uygulamalar ve kurumsal kaynaklar n katk lar arac l # yla toplumun refah n artt rmak için üstlenilen sorumluluk olarak tan mlamaktad r. Avrupa Komisyonu nun tan m nda oldu#u gibi bu tan mda da kurumsal sosyal sorumluluk gönüllülük esas na dayand r lmaktad r. 4

18 Bir ba"ka tan mda ise kurumsal sosyal sorumluluk; "irketlerin ekonomik ba"ar y hedeflerken ayn zamanda faaliyetlerinin çevre, toplum ve çal "anlar üzerindeki etkilerinden sorumlu olmas ; riskleri uzakla"t r p yeni i" f rsatlar yaratmak amac yla, "irket faaliyetlerinin ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini dengeli bir "ekilde yönetmesi; çal "anlar, tedarikçiler, mü"teriler, devletler, sivil toplum kurulu"lar (STK), yat r mc lar da dahil olmak üzere tüm payda"lar n me"ru taleplerine ve beklentilerine kar" l k vermesi "eklinde aç klanm "t r (Hollanda Kraliyeti!stanbul Ba"konsoloslu#u 2010, s.26). Aktan ve Vural (2007, s.4) ise kurumsal sosyal sorumlulu#un, bu tan mda da oldu#u gibi, genellikle özel "irketler için kullan lan bir kavram oldu#una dikkat çekerken, kendi tan mlar nda herhangi bir organizasyonun kar amac na yönelik olu"turulmu" bir "irket, kamu kurulu"lar ya da hükümetd " organizasyonlar hem iç, hem de d " çevresindeki tüm payda"lara kar" etik ve sorumlu davranmas gerekti#ini belirtmi"lerdir. Bu tan mla, kurumsal sosyal sorumlulu#un yaln zca özel sektörle s n rl kalmad # görülmektedir. Tüm bu tan mlarda kurumsal sosyal sorumlulu#un farkl bir özelli#i vurgulanm "t r. Daha kapsaml bir tan mda ise bu özellikler bir arada yer almaktad r (http://www.sucsr.com/kss_hakkinda.aspx 2009): Kurumsal sosyal sorumluluk, kurum ve kurulu!lar n toplumun sosyal, çevresel ve ekonomik kayg lar n, kendi istekleriyle faaliyetlerinin ve payda!lar yla ili!kilerinin bir parças haline getirmesi ve tüm payda!lar na ve topluma kar! etik ve sorumlu davranmas, bu yönde kararlar almas ve uygulamas d r. Kurumsal sosyal sorumlulu#a ili"kin yap lan tan mlarda geçen ortak kavramlar dört maddede listelenmi"tir (Sönmez ve Bircan 2004): a.!"letmelerin kar elde etmek için mal ve hizmet üretmelerinin ötesinde sorumluluklar bulunmaktad r. b. Bu sorumluluklar n içinde, i"letmelerin ortaya ç kmas na katk da bulunduklar sosyal problemlerin çözümüne katk da bulunmak da yer almaktad r. c.!"letmeler sadece hissedarlara kar" de#il, sosyal payda"lar olan çevreye kar" da sorumludurlar. 5

19 d.!"letmeler sadece ekonomik de#erlere odaklanmamakta, daha geni" anlamda insani de#erlere de hizmet etmektedir. Bu maddelere ek olarak, kurumsal sosyal sorumlulu#un yasal sorumluluklar n ötesine geçti#i ve fakat gönüllülük temelinde ele al nd # da tan mlarda görülmektedir Kurumsal Sosyal Sorumlulu#un Tarihsel Geli$imi Modern anlamdaki kurumsal sosyal sorumluluk kavram 20. yüzy lda literatürdeki yerini alm " olsa da bu tarihten öncesi de kavram n geli"imini anlamak aç s ndan önemlidir. Bu nedenle kurumsal sosyal sorumlulu#un tarihsel geli"imi; Sanayi Devrimi öncesi dönem, Sanayi Devrimi sonras dönem, 20. yüzy l n ilk yar s, 20. yüzy l n ikinci yar s ve 21. yüzy l olmak üzere be" döneme ayr labilir Sanayi devrimi öncesi dönem Sanayi devrimi öncesi dönemde dini ve ahlaki kurallar (ki"isel vicdan, dini inançlar, örf ve adetler vb.) ticaretle u#ra"an ki"ilerin davran "lar n belirleyen en önemli etmenler olmu"tur. Zaman içerisinde kabul edilen toplumsal kural ve yasalarla ticaret hayat düzenlenmi"tir.!" hayat na yönelik tarihte bilinen en eski düzenlemelerden biri Hammurabi kanunlar d r (Bayraktaro#lu,!lter ve Tanyeri 2009, s.33). Yasa derlemesi olarak haz rlanan bu kanunlar i"çi ve i"veren, tüccar ve mü"teri ili"kileri, asgari ücret miktar, muhasebe kay tlar, i"verenlerin sorumluluklar gibi konular içermektedir (Çak r 2006 içinde Yaz c 1992). Sanayi Devrimi ne kadar i"letmeler, küçük ölçekli dükkan ve ticarethanelerden olu"maktayd (Aktan ve Börü 2007). Özellikle Orta Ça# da Katolik Kilisesi nin toplum hayat na olan etkisi i" hayat nda da görülmektedir. Ancak Rönesans ve Reform ile ke"ifler ve icatlar yap lmaya ba"lanm ", üretkenlik artm " ve manevi de#erlerin yerini maddi de#erler alm "t r (Çak r 2006). Ticaretin ve ticaretle zenginle"en kentlerin 6

20 geli"imi burjuvazinin aristokrasi ve Kilise ye kar" güçlenmesine, vergi gelirlerindeki art " ise devletin (kral n) güçlenmesine neden olmu"tur (Demir 2009; Baechler 1994). Bu geli"meler sonucunda ortaya ç kan ve 16 ve 18. yüzy llar aras nda etkin olan merkantilizm anlay " na göre bir ülkenin zenginli#i sahip oldu#u de#erli madenlerle ölçülmektedir; bu da sömürgecili#e yol açm "t r (Aktan ve Börü 2007; Manisal 2004). Merkantilist dönemde devlet onay yla kurulan i"letmeler, kendilerini destekleyen devletlerine kar" sorumlu olmu"tur. Örnek vermek gerekirse, Hollanda ve!ngiliz "irketleri ülkelerinin Endonezya ve Hindistan gibi kolonilerindeki ekonomik ve politik ç karlar n korumas na yard m etmi"tir (Cheney, Roper ve May 2007). Hatta!ngiliz kral I. James in onay yla kurulan Virginia $irketi, Kuzey Amerika da Virginia kolonisini, The Dutch West India $irketi de New Netherland kolonisini kurmu"tur.!ki koloninin de yönetimi ülkeleri ad na bu "irketler taraf ndan gerçekle"tirilmi"tir (Norton ve di#. 1994a).!"letmelerin temel sorumlulu#u ülkelerine kar" iken; toplum ve ticaret hayat na ili"kin tüm sorumluluk da merkezi güç haline gelen devlete ait olmu"tur. Fakat devletin zenginle"mesi, halk n refah n n ya da çal "an haklar n n gözetilece#i anlam na gelmemektedir. Zira azami kar elde etmek için asgari maliyetle üretim yap lm " ve çal "an ücretleri de en dü"ük seviyede tutulmu"tur (Çak r 2006). Sanayi Devrimi öncesinde i"letmeler ço#unlukla küçük ölçekli olup genel anlamda sosyal sorumluluk anlay " na rastlanmamakt r. Ticaret hayat önce ahlak, sonra din, daha sonra da devlet etkisiyle "ekillenmi"tir Sanayi Devrimi sonras dönem 1765 te James Watt n buhar makinesini icat etmesi ve bunun bir enerji kayna# olarak üretimde kullan lmas ile sanayile"me süreci ba"lam "t r (Aktan ve Börü 2007). Endüstrile"me ile birlikte hakim iktisadi görü" olan merkantilizmin yerini serbest piyasa ekonomisi alm "t r. 7

21 1776 y l nda yay nlanan The Wealth of Nations (Uluslar n Zenginli#i) isimli eserinde Adam Smith, bireysel özgürlük kavram n ön plana ç karm " ve devletin ekonomiye müdahalesini ele"tirmi"tir. Merkantilizm anlay " n reddeden Smith e göre topluma en büyük fayday ki"isel ç karlar n gözeten birey sa#lamaktad r (Norton ve di#. 1994a). Çünkü bireyin zenginle"mesi toplumun da zenginle"mesi anlam na gelmektedir. Smith ayr ca devletin müdahalesi olmadan da ekonomik hayat n bir düzen içerisinde devam edece#ini savunmu"tur. Smith e göre, olu"acak tam rekabet ve serbest piyasa ortam nda bu düzen görünmez el taraf ndan sa#lanacakt r. Ancak, Smith in savundu#u laissez-faire (b rak n z yaps nlar) anlay ", i"letme sahiplerinin ve yöneticilerinin kar maksimizasyonuna odaklanmas na ve olu"an toplumsal sorunlar göz ard etmesine neden olmu"tur (Aktan ve Börü 2007; Çak r 2006). 18. yüzy l n sonu ve 19. yüzy l n ba" nda üretim kad n ve çocuklar n da ucuz i"gücü olarak çal "t r ld # imalathanelerde gerçekle"tirilmekteydi. Bu dönemde Amerika Birle"ik Devletleri nde (ABD) tekstil sektöründe ortaya ç kan Lowell sisteminde i"letmeler paternalist bir rol üstlenmekte ve ço#u bekar genç k zlardan olu"an çal "anlar n n kalacak yer ve e#itim gibi ihtiyaçlar n kar" lamaktayd (Norton ve di#. 1994a). Benzer bir giri"im de otomotiv sektöründe George Pullman taraf ndan gerçekle"tirilmi"tir. Pullman, çal "anlar ve aileleri için, içinde park, kilise, kumarhane, otel, tiyatro, çar" bar nd ran bir ya"am alan in"a etmi" ve böylece çal "anlar n n ya"am ko"ullar n iyile"tirmekle kalmay p i"letmesine daha fazla çal "an çekmi"tir (Carroll 2008). Bu ba#lamda Lowell ve Pullman sistemleri, kurumsal sosyal sorumluluk aç s ndan önemli birer örnek olarak gösterilebilir. Fakat 19. yüzy l n ortas ndan itibaren artan makinele"me ile üretim ve kar art " i"letmelerin öncelikli hedefi halini alm "; bu da çal "an ücretlerinde dü"ü" ve kesinti, sa#l ks z çal "ma ko"ullar, uzun çal "ma saatleri, artan i" yükü ve i" kazalar gibi sorunlara yol açm "t r. Ya"an lan bu sorunlar ise Sanayi Devrimi ile ortaya ç kan i"çi s n f n n greve gitmesine ve örgütlenmesine sebep olmu"tur (Norton ve di#. 1994a). 8

22 Sanayi Devrimi sonras dönemde serbest piyasa ekonomisi ile devletin müdahalesi azalm "; kurulan ve h zla büyüyen imalathaneler ve fabrikalar ile h zl ve çok miktarda üretim gerçekle"tirilmi"tir. Olumlu baz örnekler olsa da bu dönemde i"letmelerde kurumsal sosyal sorumluluk anlay " yayg n de#ildir Yirminci yüzy l n ilk yar s 20. yüzy lda büyük ölçekli i"letmelerin, ço#unlu#unu küçük ve orta ölçekli i"letmelerin olu"turdu#u i" çevresinde ekonomik ve politik aç dan güç kazand # görülmektedir (Ka#n c o#lu 2007). Bu güçle birlikte i"letmelerin topluma olan etkileri de önemli ölçüde artm "t r. Büyük "irketler yapt klar sözlü anla"malarla kimin ne kadar üretece#ine, fiyatlar n ne olaca# na karar vererek pazar kontrol alt nda tutmu"tur. Bu da küçük "irketlerin pazardaki varl # n tehdit etmi"tir. Nitekim zaman içerisinde küçük "irketlerin hissedarlar ikna ve/veya mecbur edilerek hisselerinin yönetimini büyük "irketlere vermek durumunda kalm "t r. Böylece olu"turulan tröstlerle sektörün tamam tek bir "irket taraf ndan kontrol edilebilmekteydi (Norton ve di#. 1994b). Yatay birle"melere ek olarak i"letmeler, gerçekle"tirdikleri dikey birle"melerle tekelci bir e#ilim göstermi"lerdir (Çak r 2006). Fakat kurulan tröstler ve holdingler Smith in vurgulad # tam rekabet anlay " na ters dü"mektedir. Çünkü bu i"letmeler rekabeti artt rmay de#il, en aza indirgemeyi amaçlamaktad r. Bu nedenle tekelci uygulamalara son vermek için ABD de Federal Ticaret Komisyonu kurulmu", anti-tröst yasalar ç kart lm " ve Northern Securities gibi tröstler mahkeme karar yla da# t lm "t r. Ancak Herbert Spencer taraf ndan geli"tirilen Sosyal Darwinizm kuram na göre serbest piyasa ko"ullar nda gücün en ba"ar l i"letmelerde toplanmas do#ald r; zira piyasada yaln zca güçlü olan i"letmeler hayatta kalacakt r (Norton ve di#. 1994b). 9

23 Sosyal Darwinistler bu gücü ve zenginli#i elinde tutanlar n ahlaki sorumluluklar oldu#unu da dü"ünmektedir. Noblesse oblige kavram na benzer bir nitelik ta" yan bu görü"e göre büyük i"letmeler kendilerinden daha "anss z durumdakilerin ihtiyaçlar n kar" lamal d r. Bu ba#lamda, 19. yüzy l n sonunda ba"lay p, 20. yüzy lda iyice yayg nla"an bu anlay " sonucunda Cornelius Vanderbilt, Andrew Carnegie, John D. Rockefeller gibi zengin i" adamlar servetlerinin bir k sm n toplumun refah için harcam "lard r (Carroll 2008). Büyük Buhran sonras nda artan toplumsal ihtiyaçlar göz önüne al nd # nda yap lan ba# "lar, toplum aç s ndan büyük önem ta" maktad r. Bu bireysel hay rseverlik anlay " zamanla i"letmeler taraf ndan da benimsenerek bugünkü kurumsal sosyal sorumluluk anlay " n n ortaya ç kmas n sa#lam "t r y l nda New York Borsas n n çökmesi ile ortaya ç kan Büyük Buhran, Amerika ve Bat Avrupa n n sanayile"mi" ülkeleri ba"ta olmak üzere pek çok ülkede i"letmelerin kapanmas na, al m gücünün dü"mesine ve kitlesel i"sizli#e sebep olmu"tur. Ya"an lan krizle birlikte Smith in görünmez el teorisinin aksine ekonomik düzenin kendili#inden olu"mad # görülmü"tür. $irketlerin yapm " oldu#u yanl " uygulamalar n toplumun tamam na büyük zararlar verebilece#i fark edilmi" ve sosyal sorumluluk kavram gündeme gelmi"tir (Ka#n c o#lu 2007). Özellikle 1920 lerden itibaren i"letmelerin daha sorumlu davranmas toplumun farkl kesimleri taraf ndan talep edilmi"tir. Sosyal Gospel ak m ndan etkilenen Protestan reformcular toplumun i"letmelere sosyal aç dan sorumlu davranmalar için bask yapm ", sendikalar çal "anlar n daha iyi ko"ullara sahip olmas için eylemler düzenlemi", devletin ise ekonomiye müdahalesi artm " ve yap lan yasal düzenlemelerle i"letmelerin faaliyetleri kontrol alt na al nm "t r (Norton ve di#. 1994b). 20. yüzy l n ilk yar s nda yap lan yasal düzenlemeler, rekabet d " faaliyetleri ve çal "anlara yönelik kötü uygulamalar engellemesi ve sosyal sorumluluk anlay " n n geli"mesini sa#lamas bak m ndan önemlidir (Ka#n c o#lu 2007) tarihinde ç kart lan Wagner Yasas ile i"çiler sendikala"ma ve toplu pazarl k hakk elde etmi"tir. Sosyal Güvenlik Yasas ile ise sigorta sistemi olu"turulmu"; çal "anlar n ve i"verenler, ya"l l k ve i"sizlik sigortas için primler ödemeye ba"lam "t r tarihli Adil!" 10

TÜRK SERMAYE PYASASINDA ARACI KURULULARIN ROLÜ VE ETKNL

TÜRK SERMAYE PYASASINDA ARACI KURULULARIN ROLÜ VE ETKNL TÜRK SERMAYE PYASASINDA ARACI KURULULARIN ROLÜ VE ETKNL Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 'letme Anabilim Dal) Muhasebe Ve Finansman Bilim Dal) Necmettin ÖZARSLAN Dan)'man: Doç. Dr. Hakan

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK:

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: 66 NSAN KAYNAKLARI YÖNET BOYUTUYLA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: (B R ALAN ARA TIRMASI) ÖZET Tekin AKGEY K Kavram olarak kurumsal sosyal sorumluluk, i letmenin toplumdaki çe itli rollerini sorumlu ve sürdürülebilir

Detaylı

TÜRKİYE DE ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARININ ANALİZİ

TÜRKİYE DE ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARININ ANALİZİ Yayın No: 2885 TÜRKİYE DE ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARININ ANALİZİ Uzmanlık Tezi Yusuf Ziya TÜRK YILLIK PROGRAMLAR VE KONJONKTÜR DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Nisan 2014 ISBN 978-605-4667-81-9 Bu tez Müsteşar

Detaylı

GELENEKSEL S STEMLERDEN

GELENEKSEL S STEMLERDEN 48 SOSYAL GÜVENL KTE REFORM E MLER : GELENEKSEL S STEMLERDEN REYSEL EMEKL K PROGRAMLARINA DÖNÜ ÜM ÖZET Tekin AKGEY K * Son 20 y ll k periyotta pek çok ülkede genelde sosyal güvenlik, özelde emeklilik sistemlerinin

Detaylı

LETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK STRATEJ LER : ÇANAKKALE L NDE B R ARA TIRMA

LETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK STRATEJ LER : ÇANAKKALE L NDE B R ARA TIRMA YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA LETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK STRATEJ LER : ÇANAKKALE L NDE B R ARA TIRMA Yrd. Doç. Dr. Ali HALICI Ba kent Üniversitesi, Uygulamal

Detaylı

Türkiye de Karayollar n n Geli imine Tarihsel Bir Bak

Türkiye de Karayollar n n Geli imine Tarihsel Bir Bak Çank r Karatekin Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi Türkiye de Karayollar n n Geli imine Tarihsel Bir Bak Birol ÇET N * Gaziosmanpa a Üniversitesi ktisat Bölümü bcetin@gop.edu.tr Serap

Detaylı

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z fiubat 2012 TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z Prof.Dr. M. Necat Coflkun Doç. Dr. Hakan Naim Ardor Doç. Dr. A. Hakan Çermikli Doç. Dr. H. Ozan Eruygur Doç.

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Do rudan Yabanc Sermaye Yat r mlar nda Çok Uluslu irketlerin Çin Pazar na Yönelme E ilimleri Türkiye Yönünden Bir De erlendirme

Detaylı

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Değerli Çevre ve İnsan Dergisi Okuyucuları 2009 yılının ilk sayısında tekrar birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Orman yangınları için

Detaylı

Yoksullu un Yönetilmesi ve Sosyal Güvenlik Hakk

Yoksullu un Yönetilmesi ve Sosyal Güvenlik Hakk Praksis 9 Sayfa: 321-336 Yoksullu un Yönetilmesi ve Sosyal Güvenlik Hakk Murat Özveri Girifl Sosyal güvenlik sistemlerinin reform ad alt nda ad m ad m özellefltirilmesi, Türkiye nin gündeminden düflmeyen

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik Aral k 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/381) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212)

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ: ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMA VE TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ: ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMA VE TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ: ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMA VE TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ Uzmanlık Tezi T.C. KALKINMA BAKANLIĞI YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ VE

Detaylı

AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI

AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI Yrd. Doç. Dr. Kemalettin DEN Z Ar. Gör. Ba ak UYSAL ÖZ: Yurt d nda ya ayan Türk çocuklar

Detaylı

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri Say : 394 DOSYA Alt verenlik 25. Sa l ve Güvenli i Haftas Sa l ve Güvenli i E itimleri ILO Genel Kurulu Yap ld TÜRK- lkö retim Okulu Aç ld Sendikalar m z n Genel Kurullar Devam Ediyor TÜRK YE Ç SEND KALARI

Detaylı

10 bin giri imciye bedava arsa

10 bin giri imciye bedava arsa ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2011 1 e k ÇALI KAN Ekonomide oyun ve oyna 5 de Cüneyt ÖRKMEZ Güzel ülke ekonomisi ile savunma 8 de Emin AKÇAO LU KOB ler d yat r m yapmal, Eximbank onlar desteklemeli, nas

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA letmelerde Etiksel Karar Almada Kültürün Rolü Doç. Dr. Canan AY Celal Bayar Üniversitesi, BF, letme Bölümü, MAN SA ÖZET Kültür,

Detaylı

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU Do an irketler Grubu Holding A.. 1 2009 Faaliyet Raporu Ç NDEK LER: Vizyon ve Misyon...03 Kurum Profili...04 Yönetim Kurulu Ba kan Mesaj...06 Yönetim

Detaylı

YEN DÜNYA DÜZEN NDE GÜÇ KAZANAN ÜLKELER: YÜKSELEN EKONOM LER. Emin Çivi Celal Bayar Üniversitesi, MAN SA. S. Tamer Çavu gil Michigan State University

YEN DÜNYA DÜZEN NDE GÜÇ KAZANAN ÜLKELER: YÜKSELEN EKONOM LER. Emin Çivi Celal Bayar Üniversitesi, MAN SA. S. Tamer Çavu gil Michigan State University YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YEN DÜNYA DÜZEN NDE GÜÇ KAZANAN ÜLKELER: YÜKSELEN EKONOM LER Emin Çivi Celal Bayar Üniversitesi, MAN SA S. Tamer Çavu gil

Detaylı

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa Ara. Gör. M. Hakan

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI K KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI Ýzmir 2 Caddesi, No.44/8 Kýzýlay, Çankaya / ANKARA Tel: (312) 419 42 43 Faks: (312) 418 83 42 e-mail: info@konev.org.tr www.konev.org.tr YA N I N V Ý Z Y O N N O U

Detaylı

ÜCRET, PERFORMANSA GÖRE ÜCRET VE ÇALI ANLARIN ALGISI: ABD DE FEDERAL DÜZEY ÖRNE

ÜCRET, PERFORMANSA GÖRE ÜCRET VE ÇALI ANLARIN ALGISI: ABD DE FEDERAL DÜZEY ÖRNE ÜCRET, PERFORMANSA GÖRE ÜCRET VE ÇALI ANLARIN ALGISI: ABD DE FEDERAL DÜZEY ÖRNE Dr. Selim Co kun Hakan Dulkadiro lu T.C. Ba bakanl k T.C. Ba bakanl k Özet Bu makale iki k mdan olu maktad r. Birinci k mda,

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları N SAN 2013 SADIK ÇULCUOĞLU Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları BAŞAK SELÇUK ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI H em bireysel hem kurumsal yat

Detaylı

Genel Faaliyet Raporu

Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsam ndaki dareler, Sosyal Güvenlik Kurumlar ve Mahalli dareler 2009 Y Genel Faaliyet Raporu HAZ RAN 2010 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 2 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 3 2009 Y Genel Faaliyet

Detaylı

KURUMSAL R SK YÖNET M

KURUMSAL R SK YÖNET M TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE KURUMSAL R SK YÖNET M fiubat 2008 (Yay n No. TÜS AD-T/2008-02/452) TÜS AD, Meflrutiyet Caddesi, No.46 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 19 29 Telefax: (0212)

Detaylı

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i *

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Cilt:8 Say :1 Y l:2011 f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Mehmet Bingül ** Özge Hac fazl lu *** Özet Ara rman n genel amac, ilkö retim okullar nda görev yapan

Detaylı

Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i)

Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i) Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i) Do an KESTANE * ÖZET sveç te do an ve idarenin denetim türlerinden birisi olan ombudsmanl k müessesesi di er denetim usullerinin eksikliklerini

Detaylı

11 No'lu Türkiye Muhasebe Standard - Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmas (Ums-14 ile Kar la t rmal Olarak)

11 No'lu Türkiye Muhasebe Standard - Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmas (Ums-14 ile Kar la t rmal Olarak) YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA 11 No'lu Türkiye Muhasebe Standard - Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmas Yrd. Doç. Dr. Feri tah SÖNMEZ Adnan Menderes

Detaylı