TÜRK FUTBOLUNUN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGISI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK FUTBOLUNUN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGISI"

Transkript

1 T.C. BAHÇE!EH"R ÜN"VERS"TES" TÜRK FUTBOLUNUN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGISI Yüksek Lisans Tezi BURÇAK AKANSEL "STANBUL, 2011

2

3 T.C BAHÇE!EH"R ÜN"VERS"TES" SOSYAL B"L"MLER ENST"TÜSÜ SPOR YÖNET"M" YÜKSEK L"SANS PROGRAMI TÜRK FUTBOLUNUN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGISI Yüksek Lisans Tezi BURÇAK AKANSEL Tez Dan #man : YRD. DOÇ. DR. GÜLBERK GÜLTEK"N SALMAN "STANBUL, 2011

4 T.C. BAHÇE!EH"R ÜN"VERS"TES" SOSYAL B"L"MLER ENST"TÜSÜ SPOR YÖNET"M" YÜKSEK L"SANS PROGRAMI Tezin Ad : Türk Futbolunun Kurumsal Sosyal Sorumluluk Alg s Ö!rencinin Ad Soyad : Burçak Akansel Tez Savunma Tarihi: Bu tezin Yüksek Lisans tezi olarak gerekli "artlar yerine getirmi" oldu!u Enstitümüz taraf ndan onaylanm "t r. Yrd. Doç. Dr. Burak KÜNTAY Enstitü Müdürü #mza Bu tezin Yüksek Lisans tezi olarak gerekli "artlar yerine getirmi" oldu!unu onaylar m. Yrd. Doç. Dr. Gülberk GÜLTEK#N SALMAN Program Koordinatörü #mza Bu Tez taraf m zca okunmu", nitelik ve içerik aç s ndan bir Yüksek Lisans tezi olarak yeterli görülmü" ve kabul edilmi"tir. Jüri Üyeleri #mzalar Yrd. Doç. Dr. Gülberk G. Salman Yrd. Doç. Dr. Caner Giray Yrd. Doç. Dr. Ümit Kesim

5 TE!EKKÜR Oldukça zahmetli ve fakat bir o kadar da keyifli, bazen hiç bitmeyecekmi! gibi hissetti"im ve teziyet olarak tan mlad " m bu süreçte yan mda olan herkese müte!ekkirim. Özellikle de zor bir dönemde bana vakit ay rd ", yol gösterdi"i ve zamans z telefonlar ma hep cevap verdi"i için tez dan!man m Yrd. Doç. Dr. Gülberk Gültekin Salman a; jüri üyelerim Yrd. Doç. Dr. Ümit Kesim ve Caner Giray a; ilk ad m atmam için beni cesaretlendiren Hacettepe Üniversitesi ndeki dan!man m Dr. Ceylan Özcan a; bu programa ba!vurmay planlad " m söyledi"im andan itibaren beni destekleyen ve kitaplar n benden esirgemeyen Ankara Üniversitesi nden Yrd. Doç. Dr. Ertan K lc gil e; çizdi"i yol haritas için CIES ten Dr. Patrick Cotting e, tezim hakk ndaki de"erli yorumlar için North Carolina Üniversitesi nden Prof. Dr. March L. Krotee ye; bu çal!man n gerçekle!mesini sa"layan, yo"un programlar na ra"men sorular m cevaplayan ancak çal!man n gizlili"i nedeniyle kimliklerini if!a edemeyece"im Be!ikta!, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor Kulübü yöneticilerine; payla!t klar bilgiler ve gönderdikleri kaynaklar için FIFA Kurumsal Sosyal Sorumluluk Müdürü Federico Addiechi ye, UEFA Kurumsal Sosyal Sorumluluk biriminden Iris Hugo-Bouvier e ve Türkiye Futbol Federasyonu ndan Bengü Arslan a te!ekkürlerimi sunuyorum. Çokça söylendi"im bu dönemde bana katlanan ve moral veren tüm arkada!lar ma, ama özellikle Tar k T. Yi"it e, Dilek Y lmaz a, Merve Kaplan a, Zeynep Say c ya, Tu"ba Tan! a, Merve Demir e, Tuba Koç a ve Yeliz Çiçek e; aram zdaki binlerce kilometreye ra"men yard m teklifleriyle yan mda olan Anthony Baert ve Nikos Paschalidis e; Optima Gent Basketbol Tak m na ve sportnsports ekibine de te!ekkürü bir borç bilirim. En çok da tüm kahr m çeken, bana benden çok inanan, her zaman, her ko!ulda yan mda olan, hayallerimi takip etmem için beni yüreklendiren ve hep destekleyen can m aileme, ko!ulsuz sevgileri ve sonsuz emekleri için te!ekkürler... Annem Zahide Akansel, babam Mehmet Akansel ve ablam Ba!ak Akansel in sabr, deste"i ve güveni olmasa bu çal!ma asla tamamlanamazd. Tezim tamamlanmadan aram zdan ayr lan dedelerim Ekrem Y lmaz a ve Ya!ar Akansel e de ba!ar mla her zaman gururland klar ve sevgilerini, desteklerini hiç esirgemedikleri, aksine hep hissettirdikleri için minnettar m. Burçak AKANSEL iii

6 ÖZET TÜRK FUTBOLUNUN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGISI Burçak Akansel Spor Yönetimi Yüksek Lisans Program Tez Dan!man : Yrd. Doç. Dr. Gülberk Gültekin Salman Aral k 2011, 140 sayfa Bu çal!man n amac sporda kurumsal sosyal sorumluluk kavram n n aç klanmas ve profesyonel futbol kulüplerinin bu kavrama bak! aç lar n n ortaya konmas d r. Türkiye de spor kulüpleri dernek statüsünde yap land " için bu çal!ma kapsam nda yaln zca borsaya kote olan!irketleri de bünyelerinde bulunduran spor kulüpleri ele al nm!t r. Dolay s yla çal!ma, futbolun dört büyük kulübü olarak da nitelendirilen Be!ikta!, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor özelinde gerçekle!tirilmi!tir. Kulüp yöneticileri ile gerçekle!tirilen derinlemesine görü!meler sonucunda kulüplerin kurumsal sosyal sorumluluk kavram na ili!kin tan mlar, yakla! mlar, çal!malar ve planlar aç klanm!t r. Bu çal!ma sonucunda futbolun endüstriyelle!mesinin kulüplerin kurumsal sosyal sorumluluk alg s n etkiledi"i anla! lm!t r. Carroll un kurumsal sosyal sorumluluk piramidini olu!turan bile!enlere de çal!ma kapsam nda yer verilmi! olup Türkiye deki spor örgütlerinin kurumsal sosyal sorumluluk bile!enlerine verdi"i önemin farkl l k gösterdi"i görülmü!tür. Çal!mada ayr ca Türkiye deki spor örgütlerinin payda!lar n n bu spor örgütlerinin kurumsal sosyal sorumluluk politikalar n!ekillendirmede etkisi oldu"u, ama as l kulüp yöneticilerinin gerçekle!tirilen ve/veya gerçekle!tirilecek olan kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri konusunda belirleyici oldu"u sonucuna ula! lm!t r. Anahtar Kelimeler: Spor, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Profesyonel Futbol iv

7 ABSTRACT CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILTY PERCEPTION OF TURKISH FOOTBALL Burçak Akansel Sports Management Graduate Program Supervisor: Assist Prof Dr Gulberk Gultekin Salman December 2011, 140 pages The purpose of this study is to explain the role of corporate social responsibility in sports and present the views of the executives on this concept. Since the sports clubs in Turkey are founded as associations, only sports clubs which have corporations are included in this study. As a result, this study is conducted with Be!ikta!, Fenerbahçe, Galatasaray and Trabzonspor. The definitions, attitudes, projects and plans of these clubs with regard to corporate social responsibility are elucidated in light of the in-depth interviews made with their executives. The study has revealed that industrialization of football has affected corporate social responsibility perception of the clubs. In addition, the elements constituting Carroll s corporate social responsibility pyramid are examined within the scope of this study and it is infered that the importance Turkish clubs have given to the elements differs from each other. It is also found that although the stakeholders of the clubs have an effect on shaping the clubs corporate social responsibility policies, the executives play a decisive role in determining corporate social responsibility schemes that the clubs have organized or will organize. Keywords: Sport, Corporate Social Responsibility, Professional Football v

8 "Ç"NDEK"LER TABLOLAR ix!ek"ller...x KISALTMALAR xi 1. G"R"! L"TERATÜR TARAMASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK KAVRAMI Kurumsal Sosyal Sorumlulu#a "li$kin Tan mlar Kurumsal Sosyal Sorumlulu#un Tarihsel Geli$imi Sanayi devrimi öncesi dönem Sanayi devrimi sonras dönem Yirminci yüzy l n ilk yar s Yirminci yüzy l n ikinci yar s Yirmi birinci yüzy l Kurumsal Sosyal Sorumlulu#u Etkileyen Faktörler Kurumsal sosyal sorumlulu#un ortaya ç k $ n ve geli$imini etkileyen faktörler Kurumsal sosyal sorumluluk düzeyini etkileyen faktörler Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yakla$ mlar Klasik yakla$ m Modern yakla$ m Kurumsal Sosyal Sorumluluk Model ve Teorileri Kurumsal sosyal sorumluluk piramidi Kurumsal sosyal performans Payda$ teorisi Kurumsal Sosyal Sorumlulu#un Önemi Kurumsal sosyal sorumlulu#un sa#lad # faydalar Kurumsal sosyal sorumlulu#a yönelik ele$tiriler Kurumsal sosyal sorumlulu#a ili$kin öneriler Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk...51 vi

9 2.2 SPOR VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Sporun Piramid Yap lanmas Futbolun Geli$imi ve Ticarile$me Süreci Geleneksel futbol Modern futbol Post-modern futbol Futbol Kulüplerinin!irketle$mesi ve Halka Arz Avrupa da $irketle$me ve halka arz Türkiye de $irketle$me ve halka arz Be!ikta! Futbol Yat r mlar Sanayi ve Ticaret A" Fenerbahçe Sportif Hizmetler Sanayi ve Ticaret A" Galatasaray Sportif S nai ve Ticari Yat r mlar A" Trabzonspor Sportif Yat r m ve Ticaret A" Ticarile$en Sporda Kurumsal Sosyal Sorumluluk Payda$ teorisi ve spor Kurumsal sosyal sorumluluk piramidi ve spor VER" VE YÖNTEM ARA!TIRMA KONUSU VE AMACI ARA!TIRMA SORULARI VE H"POTEZLER" ARA!TIRMA EVREN" VE ÖRNEKLEM" ARA!TIRMA YÖNTEM" Veri Toplama Yöntemi Veri Toplama Süreci Verilerin Çözümlenmesi ARA!TIRMA KISITLARI BULGULAR BE!"KTA! FENERBAHÇE GALATASARAY TRABZONSPOR TARTI!MA VE SONUÇ vii

10 KAYNAKÇA 128 EKLER Ek 1 Görü$me Sorular viii

11 TABLOLAR Tablo 2.1 : Kurumsal sosyal sorumlulu"un ekonomik ve yasal bile!enleri...27 Tablo 2.2 : Kurumsal sosyal sorumlulu"un etik ve hay rseverlik bile!enleri 29 Tablo 2.3 : Kurumsal sosyal sorumluluk bile!enlerinin ortalama de"erleri..33 Tablo 2.4 : GRI yap s ndaki göstergeler 38 Tablo 2.5 : Kurumsal sosyal sorumlulu"un i!letmeye ve payda!lar na sa"lad " faydalar.47 Tablo 2.6 : Sponsorluk ve lisansl ürün sat! gelirlerinin toplam gelirler içerisindeki yüzdesi..65 Tablo 2.7 : Bosman sonras Premier League deki ücret ve gelir düzeyleri 67 Tablo 2.8 : Avrupa borsalar nda i!lem gören futbol!irketleri...70 ix

12 !EK"LLER #ekil 2.1 : Kurumsal sosyal sorumluluk piramidi..30 #ekil 2.2 : Carroll un kurumsal sosyal performans modeli 34 #ekil 2.3 : Wood un kurumsal sosyal performans modeli..35 #ekil 2.4 : Kurumsal sosyal performans, kurumsal finansal performans ve kurumsal itibar aras ndaki ili!kiler...40 #ekil 2.5 : $!letme ve toplum aras ndaki ili!ki 41 #ekil 2.6 : $!letmelerin payda!lara bak! aç lar.43 #ekil 2.7 : Spor örgütlerinin piramid yap s...56 #ekil 2.8 : Futbolun piramid yap lanmas Türkiye örne"i...58 #ekil 2.9 : Yay n gelirlerinin toplam gelirler içerisindeki yüzdesi.63 #ekil 2.10 : Spor örgütünde payda!lar 81 #ekil 5.1 : Türkiye deki spor örgütlerinde payda!lar #ekil 5.2 : BJK n n kurumsal sosyal sorumluluk piramidi #ekil 5.3 : FB nin kurumsal sosyal sorumluluk piramidi.121 #ekil 5.4 : GS nin kurumsal sosyal sorumluluk piramidi.122 #ekil 5.5 : TS nin kurumsal sosyal sorumluluk piramidi.122 #ekil 5.6 : Sporda kurumsal sosyal sorumluluk piramidi.124 x

13 KISALTMALAR ABD : Amerika Birle!ik Devletleri AFC : Asya Futbol Konfederasyonu BJK : Be!ikta! Jimnastik Kulübü Derne"i BP : British Petroleum CAF : Afrika Futbol Konfederasyonu FA : ($ngiltere) Futbol Federasyonu FB : Fenerbahçe Spor Kulübü Derne"i FIFA : Uluslararas Futbol Federasyonlar Birli"i GRI : Küresel Raporlama Rehberi GS : Galatasaray Spor Kulübü Derne"i GSGM : Gençlik ve Spor Genel Müdürlü"ü ILO : Uluslararas Çal!ma Örgütü IOC : Uluslararas Olimpiyat Komitesi $MKB : $stanbul Menkul K ymetler Borsas KOB$ : Küçük ve orta boyutlu i!letmeler MLB : ABD Beysbol Ligi MLS : ABD Futbol Ligi NBA : ABD Ulusal Basketball Ligi NFL : ABD Ulusal Amerikan Futbolu Ligi NHL : ABD Ulusal Hokey Ligi OECD : Ekonomik Kalk nma ve $! birli"i Örgütü SPK : Sermaye Piyasas Kurulu STK : Sivil toplum kurulu!u TFF : Türkiye Futbol Federasyonu TMOK : Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi TS : Trabzonspor Kulübü Derne"i UEFA : Avrupa Futbol Federasyonlar Birli"i WBCSD : Sürdürülebilir Kalk nma için Dünya $! Konseyi xi

14 1. G!R!"!"letmelerin rolünün toplumun ihtiyaçlar na ve beklentilerine ba#l olarak yeniden tan mlanmas ile ortaya ç kan kurumsal sosyal sorumluluk kavram, günümüzde hem i"letme disiplininde hem de sektörde s kça kar" la" lan ve tart " lan bir olgu haline gelmi"tir. Varl klar n ve karl l klar n sürdürebilmek için i"letmelerin, faaliyet gösterdikleri toplumun taleplerini, ihtiyaçlar n ve sorunlar n göz önüne alarak hareket etmeleri gerekmektedir.!"letmelerin topluma kar" duyarl bir vatanda" gibi davranmas beklentisi ve gereklili#i, kurumsal sosyal sorumluluk bilincinin olu"mas n ve i"letmelerin faaliyetlerini bu do#rultuda "ekillendirmesini sa#lam "t r. Toplumun ve kültürün önemli bir parças olan spor, son y llarda ya"an lan profesyonelle"me ve endüstrile"me sonucunda kitleleri pe"inden sürükleyen bir olgu olman n ötesinde bugün art k h zla büyüyen bir sektör olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle günümüzde spor örgütlerinin di#er sektörlerdeki i"letmelerden bir fark bulunmamakta ve spor sektörünün de di#er sektörler gibi topluma kar" sorumluluklar n n bilincinde olarak hareket etmesi gerekmektedir. Spor sektöründe kurumsal sosyal sorumlulu#un yerini ara"t ran bu çal "man n literatür taramas n olu"turan ikinci bölümünde öncelikle kurumsal sosyal sorumluluk kavram na ili"kin tan mlara, kavram n tarihsel geli"imine ve kavram etkileyen faktörlere yer verilmi"tir. Daha sonra ise kurumsal sosyal sorumluluk yakla" mlar, model ve teorileri üzerinde durulmu"tur. Kurumsal sosyal sorumlulu#un önemi ve Türkiye deki durumu aç kland ktan sonra, kavram spor özelinde ele al nm " ve kurumsal sosyal sorumluluk piramidi ve payda" teorisi bu ba#lamda yeniden de#erlendirilmi"tir. Bu çal "man n üçüncü bölümü olan veri ve yöntemde ise öncelikle ara"t rman n konusu ve amac, daha sonra da evreni ve örneklemi belirtilip ara"t rmada cevaplanmas istenen sorular ile hipotezler aç klanm "t r. Ara"t rmada kullan lan yöntemin detaylar ise veri toplama yöntemi, veri toplama süreci ve verilerin çözümlenmesi ba"l klar alt nda incelenmi"tir.

15 Çal "man n dördüncü bölümünde spor kulübü yöneticileri ile gerçekle"tirilen derinlemesine görü"meler sonucu elde edilen bulgulara yer verilmi"tir. Bu bulgular daha sonra hipotezlerin de#erlendirilmesinde kullan lm "t r. Çal "man n son bölümünde ise ara"t rman n amac na istinaden olu"turulan sorular n cevaplar tart " l rken hipotez bulgular na ba#l olarak kurumsal sosyal sorumlulu#un Türk spor örgütlerindeki yeri, önemi ve gelece#i konusunda de#erlendirmeler yap lm "t r. Ayr ca bu çal "man n k s tlar na da bu bölümde de#inilmi" olup çal "ma ara"t rmac lara ve sektöre yönelik önerilerle bitirilmi"tir. 2

16 2. L!TERATÜR TARAMASI Endüstriyelle"en sporda kurumsal sosyal sorumlulu#un yerini belirlemeyi amaçlayan bu çal "ma için, öncelikle kurumsal sosyal sorumluluk üzerine yap lm " olan çal "malar incelenmi" ve konuyla ilgili temel kavramlar aç klanm "t r. Daha sonra ise sporda kurumsal sosyal sorumluluk kavram na ve bu konuda yap lan çal "malara yer verilmi"tir. 2.1 KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK KAVRAMI Temel amaçlar toplumun ihtiyaçlar n ve beklentilerini kar" lamak için mal ve hizmet üreterek de#er yaratmak olan i"letmeler, özünde kar amac güden ticari örgütlerdir (Carroll 1991). Faaliyetleri sonucunda gelir elde etmek ve i"letme sahibi ve hissedarlar na kar sa#lamak i"letmelerin ana hedefi olarak belirtilse de tek hedefi de#ildir.!"letmeler toplumun di#er üyeleriyle sürekli olarak etkile"im içinde bulunmaktad r. Bu sebeple, toplum hayat nda gerçekle"en sosyo-ekonomik de#i"imler i"letmelere de yans makta, i"letmeler de ya"anan de#i"imlere yeniden yap lanarak uyum sa#lamaktad r. Zaman içerisinde toplumun ihtiyaçlar n n yan s ra i"letmelerden beklentileri de de#i"mi"tir. Bu da i"letmelere yeni sorumluluklar yüklemi"tir. Günümüzde s kça kullan lan ve tart " lan kavramlardan biri olan kurumsal sosyal sorumluluk kavram, i"letmelerin rolünün bu süreç içerisinde yeniden tan mlanmas ile ortaya ç km "t r. Bugün mal ve hizmet üretimi ne i"letmelerin kar elde etmesi için ne de toplumun beklentilerini kar" layabilmesi için yeterlidir. Zira art k i"letmeler faaliyet gösterdikleri toplumun vazgeçilmez bir parças durumundad r ve kurumsal vatanda" olarak görülmektedir (Keinert 2008, s.14). Bu nedenle de, varl klar n ve karl l klar n sürdürebilmek için parças olduklar toplumun taleplerine ve sorunlar na kar" duyars z kalamazlar.!"letmelerin topluma kar" duyarl bir vatanda" gibi davranmas beklentisi, kurumsal sosyal sorumluluk bilincinin olu"mas n ve i"letmelerin faaliyetlerini bu do#rultuda "ekillendirmesini sa#lam "t r. 3

17 2.1.1 Kurumsal Sosyal Sorumlulu#a!li$kin Tan mlar Kurumsal sosyal sorumluluk kavram sürekli de#i"im/geli"im gösterdi#i için pek çok "ekilde tan mlanm "t r. Genel kabul gören tek bir tan m bulunmad # için farkl ki"i ve kurumlar taraf ndan yap lan kurumsal sosyal sorumluluk tan mlar na yer verilmesi, ortak noktalar n belirlenmesi ve kavram n içeri#inin anla" lmas bak m ndan yararl olacakt r. Sürdürülebilir Kalk nma için Dünya!" Konseyi nin (World Business Council for Sustainable Development, WBCSD) olu"turdu#u kurumsal sosyal sorumluluk çal "ma gruplar ve gerçekle"tirdi#i diyaloglar sonucunda yay mlad # raporda farkl kurumsal sosyal sorumluluk tan mlar na yer vermektedir. Bunlardan ilkine göre kurumsal sosyal sorumluluk i"letmelerin topluma kar" yerine getirdi#i etik davran "lar iken, bir di#erine göre ise kurumlar n, faaliyet gösterdikleri toplumdaki yasal ve sosyal yükümlülükler üstlenmeleridir. WBCSD nin geli"tirdi#i tan ma göre ise kurumsal sosyal sorumluluk, i"letmelerin; çal "anlar n n ve ailelerinin, ve genel olarak toplumun ya"am kalitesini artt r rken, etik davranma ve ekonomik büyümeye katk da bulunma taahütü dür (Watts ve Holme [tarih yok], s.3). WBCSD nin raporunda yer alan tan mlarda yasal, sosyal, ekonomik ve etik yükümlülükler vurgulan rken, Avrupa Komisyonu nun tan m nda çevresel konulara da yer verilmi"tir. Bu tan ma göre sosyal sorumluluk, yasal sorumluluklar gerçekle"tirmenin ötesinde; insana, çevreye ve payda" ili"kilerine yat r m yapmak anlam na gelmektedir. Bu nedenle "irketler, daha iyi bir toplum ve daha temiz bir çevre için toplumsal ve çevresel konular operasyonlar ve payda"lar yla olan etkile"imleriyle bütünle"tirmeli ve bunu yaparken de gönüllü olarak hareket etmelidir (COM 2001, s.6). Kotler ve Lee (2005, s.3) kurumsal sosyal sorumlulu#u, iste#e ba#l i" uygulamalar ve kurumsal kaynaklar n katk lar arac l # yla toplumun refah n artt rmak için üstlenilen sorumluluk olarak tan mlamaktad r. Avrupa Komisyonu nun tan m nda oldu#u gibi bu tan mda da kurumsal sosyal sorumluluk gönüllülük esas na dayand r lmaktad r. 4

18 Bir ba"ka tan mda ise kurumsal sosyal sorumluluk; "irketlerin ekonomik ba"ar y hedeflerken ayn zamanda faaliyetlerinin çevre, toplum ve çal "anlar üzerindeki etkilerinden sorumlu olmas ; riskleri uzakla"t r p yeni i" f rsatlar yaratmak amac yla, "irket faaliyetlerinin ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini dengeli bir "ekilde yönetmesi; çal "anlar, tedarikçiler, mü"teriler, devletler, sivil toplum kurulu"lar (STK), yat r mc lar da dahil olmak üzere tüm payda"lar n me"ru taleplerine ve beklentilerine kar" l k vermesi "eklinde aç klanm "t r (Hollanda Kraliyeti!stanbul Ba"konsoloslu#u 2010, s.26). Aktan ve Vural (2007, s.4) ise kurumsal sosyal sorumlulu#un, bu tan mda da oldu#u gibi, genellikle özel "irketler için kullan lan bir kavram oldu#una dikkat çekerken, kendi tan mlar nda herhangi bir organizasyonun kar amac na yönelik olu"turulmu" bir "irket, kamu kurulu"lar ya da hükümetd " organizasyonlar hem iç, hem de d " çevresindeki tüm payda"lara kar" etik ve sorumlu davranmas gerekti#ini belirtmi"lerdir. Bu tan mla, kurumsal sosyal sorumlulu#un yaln zca özel sektörle s n rl kalmad # görülmektedir. Tüm bu tan mlarda kurumsal sosyal sorumlulu#un farkl bir özelli#i vurgulanm "t r. Daha kapsaml bir tan mda ise bu özellikler bir arada yer almaktad r ( 2009): Kurumsal sosyal sorumluluk, kurum ve kurulu!lar n toplumun sosyal, çevresel ve ekonomik kayg lar n, kendi istekleriyle faaliyetlerinin ve payda!lar yla ili!kilerinin bir parças haline getirmesi ve tüm payda!lar na ve topluma kar! etik ve sorumlu davranmas, bu yönde kararlar almas ve uygulamas d r. Kurumsal sosyal sorumlulu#a ili"kin yap lan tan mlarda geçen ortak kavramlar dört maddede listelenmi"tir (Sönmez ve Bircan 2004): a.!"letmelerin kar elde etmek için mal ve hizmet üretmelerinin ötesinde sorumluluklar bulunmaktad r. b. Bu sorumluluklar n içinde, i"letmelerin ortaya ç kmas na katk da bulunduklar sosyal problemlerin çözümüne katk da bulunmak da yer almaktad r. c.!"letmeler sadece hissedarlara kar" de#il, sosyal payda"lar olan çevreye kar" da sorumludurlar. 5

19 d.!"letmeler sadece ekonomik de#erlere odaklanmamakta, daha geni" anlamda insani de#erlere de hizmet etmektedir. Bu maddelere ek olarak, kurumsal sosyal sorumlulu#un yasal sorumluluklar n ötesine geçti#i ve fakat gönüllülük temelinde ele al nd # da tan mlarda görülmektedir Kurumsal Sosyal Sorumlulu#un Tarihsel Geli$imi Modern anlamdaki kurumsal sosyal sorumluluk kavram 20. yüzy lda literatürdeki yerini alm " olsa da bu tarihten öncesi de kavram n geli"imini anlamak aç s ndan önemlidir. Bu nedenle kurumsal sosyal sorumlulu#un tarihsel geli"imi; Sanayi Devrimi öncesi dönem, Sanayi Devrimi sonras dönem, 20. yüzy l n ilk yar s, 20. yüzy l n ikinci yar s ve 21. yüzy l olmak üzere be" döneme ayr labilir Sanayi devrimi öncesi dönem Sanayi devrimi öncesi dönemde dini ve ahlaki kurallar (ki"isel vicdan, dini inançlar, örf ve adetler vb.) ticaretle u#ra"an ki"ilerin davran "lar n belirleyen en önemli etmenler olmu"tur. Zaman içerisinde kabul edilen toplumsal kural ve yasalarla ticaret hayat düzenlenmi"tir.!" hayat na yönelik tarihte bilinen en eski düzenlemelerden biri Hammurabi kanunlar d r (Bayraktaro#lu,!lter ve Tanyeri 2009, s.33). Yasa derlemesi olarak haz rlanan bu kanunlar i"çi ve i"veren, tüccar ve mü"teri ili"kileri, asgari ücret miktar, muhasebe kay tlar, i"verenlerin sorumluluklar gibi konular içermektedir (Çak r 2006 içinde Yaz c 1992). Sanayi Devrimi ne kadar i"letmeler, küçük ölçekli dükkan ve ticarethanelerden olu"maktayd (Aktan ve Börü 2007). Özellikle Orta Ça# da Katolik Kilisesi nin toplum hayat na olan etkisi i" hayat nda da görülmektedir. Ancak Rönesans ve Reform ile ke"ifler ve icatlar yap lmaya ba"lanm ", üretkenlik artm " ve manevi de#erlerin yerini maddi de#erler alm "t r (Çak r 2006). Ticaretin ve ticaretle zenginle"en kentlerin 6

20 geli"imi burjuvazinin aristokrasi ve Kilise ye kar" güçlenmesine, vergi gelirlerindeki art " ise devletin (kral n) güçlenmesine neden olmu"tur (Demir 2009; Baechler 1994). Bu geli"meler sonucunda ortaya ç kan ve 16 ve 18. yüzy llar aras nda etkin olan merkantilizm anlay " na göre bir ülkenin zenginli#i sahip oldu#u de#erli madenlerle ölçülmektedir; bu da sömürgecili#e yol açm "t r (Aktan ve Börü 2007; Manisal 2004). Merkantilist dönemde devlet onay yla kurulan i"letmeler, kendilerini destekleyen devletlerine kar" sorumlu olmu"tur. Örnek vermek gerekirse, Hollanda ve!ngiliz "irketleri ülkelerinin Endonezya ve Hindistan gibi kolonilerindeki ekonomik ve politik ç karlar n korumas na yard m etmi"tir (Cheney, Roper ve May 2007). Hatta!ngiliz kral I. James in onay yla kurulan Virginia $irketi, Kuzey Amerika da Virginia kolonisini, The Dutch West India $irketi de New Netherland kolonisini kurmu"tur.!ki koloninin de yönetimi ülkeleri ad na bu "irketler taraf ndan gerçekle"tirilmi"tir (Norton ve di#. 1994a).!"letmelerin temel sorumlulu#u ülkelerine kar" iken; toplum ve ticaret hayat na ili"kin tüm sorumluluk da merkezi güç haline gelen devlete ait olmu"tur. Fakat devletin zenginle"mesi, halk n refah n n ya da çal "an haklar n n gözetilece#i anlam na gelmemektedir. Zira azami kar elde etmek için asgari maliyetle üretim yap lm " ve çal "an ücretleri de en dü"ük seviyede tutulmu"tur (Çak r 2006). Sanayi Devrimi öncesinde i"letmeler ço#unlukla küçük ölçekli olup genel anlamda sosyal sorumluluk anlay " na rastlanmamakt r. Ticaret hayat önce ahlak, sonra din, daha sonra da devlet etkisiyle "ekillenmi"tir Sanayi Devrimi sonras dönem 1765 te James Watt n buhar makinesini icat etmesi ve bunun bir enerji kayna# olarak üretimde kullan lmas ile sanayile"me süreci ba"lam "t r (Aktan ve Börü 2007). Endüstrile"me ile birlikte hakim iktisadi görü" olan merkantilizmin yerini serbest piyasa ekonomisi alm "t r. 7

21 1776 y l nda yay nlanan The Wealth of Nations (Uluslar n Zenginli#i) isimli eserinde Adam Smith, bireysel özgürlük kavram n ön plana ç karm " ve devletin ekonomiye müdahalesini ele"tirmi"tir. Merkantilizm anlay " n reddeden Smith e göre topluma en büyük fayday ki"isel ç karlar n gözeten birey sa#lamaktad r (Norton ve di#. 1994a). Çünkü bireyin zenginle"mesi toplumun da zenginle"mesi anlam na gelmektedir. Smith ayr ca devletin müdahalesi olmadan da ekonomik hayat n bir düzen içerisinde devam edece#ini savunmu"tur. Smith e göre, olu"acak tam rekabet ve serbest piyasa ortam nda bu düzen görünmez el taraf ndan sa#lanacakt r. Ancak, Smith in savundu#u laissez-faire (b rak n z yaps nlar) anlay ", i"letme sahiplerinin ve yöneticilerinin kar maksimizasyonuna odaklanmas na ve olu"an toplumsal sorunlar göz ard etmesine neden olmu"tur (Aktan ve Börü 2007; Çak r 2006). 18. yüzy l n sonu ve 19. yüzy l n ba" nda üretim kad n ve çocuklar n da ucuz i"gücü olarak çal "t r ld # imalathanelerde gerçekle"tirilmekteydi. Bu dönemde Amerika Birle"ik Devletleri nde (ABD) tekstil sektöründe ortaya ç kan Lowell sisteminde i"letmeler paternalist bir rol üstlenmekte ve ço#u bekar genç k zlardan olu"an çal "anlar n n kalacak yer ve e#itim gibi ihtiyaçlar n kar" lamaktayd (Norton ve di#. 1994a). Benzer bir giri"im de otomotiv sektöründe George Pullman taraf ndan gerçekle"tirilmi"tir. Pullman, çal "anlar ve aileleri için, içinde park, kilise, kumarhane, otel, tiyatro, çar" bar nd ran bir ya"am alan in"a etmi" ve böylece çal "anlar n n ya"am ko"ullar n iyile"tirmekle kalmay p i"letmesine daha fazla çal "an çekmi"tir (Carroll 2008). Bu ba#lamda Lowell ve Pullman sistemleri, kurumsal sosyal sorumluluk aç s ndan önemli birer örnek olarak gösterilebilir. Fakat 19. yüzy l n ortas ndan itibaren artan makinele"me ile üretim ve kar art " i"letmelerin öncelikli hedefi halini alm "; bu da çal "an ücretlerinde dü"ü" ve kesinti, sa#l ks z çal "ma ko"ullar, uzun çal "ma saatleri, artan i" yükü ve i" kazalar gibi sorunlara yol açm "t r. Ya"an lan bu sorunlar ise Sanayi Devrimi ile ortaya ç kan i"çi s n f n n greve gitmesine ve örgütlenmesine sebep olmu"tur (Norton ve di#. 1994a). 8

22 Sanayi Devrimi sonras dönemde serbest piyasa ekonomisi ile devletin müdahalesi azalm "; kurulan ve h zla büyüyen imalathaneler ve fabrikalar ile h zl ve çok miktarda üretim gerçekle"tirilmi"tir. Olumlu baz örnekler olsa da bu dönemde i"letmelerde kurumsal sosyal sorumluluk anlay " yayg n de#ildir Yirminci yüzy l n ilk yar s 20. yüzy lda büyük ölçekli i"letmelerin, ço#unlu#unu küçük ve orta ölçekli i"letmelerin olu"turdu#u i" çevresinde ekonomik ve politik aç dan güç kazand # görülmektedir (Ka#n c o#lu 2007). Bu güçle birlikte i"letmelerin topluma olan etkileri de önemli ölçüde artm "t r. Büyük "irketler yapt klar sözlü anla"malarla kimin ne kadar üretece#ine, fiyatlar n ne olaca# na karar vererek pazar kontrol alt nda tutmu"tur. Bu da küçük "irketlerin pazardaki varl # n tehdit etmi"tir. Nitekim zaman içerisinde küçük "irketlerin hissedarlar ikna ve/veya mecbur edilerek hisselerinin yönetimini büyük "irketlere vermek durumunda kalm "t r. Böylece olu"turulan tröstlerle sektörün tamam tek bir "irket taraf ndan kontrol edilebilmekteydi (Norton ve di#. 1994b). Yatay birle"melere ek olarak i"letmeler, gerçekle"tirdikleri dikey birle"melerle tekelci bir e#ilim göstermi"lerdir (Çak r 2006). Fakat kurulan tröstler ve holdingler Smith in vurgulad # tam rekabet anlay " na ters dü"mektedir. Çünkü bu i"letmeler rekabeti artt rmay de#il, en aza indirgemeyi amaçlamaktad r. Bu nedenle tekelci uygulamalara son vermek için ABD de Federal Ticaret Komisyonu kurulmu", anti-tröst yasalar ç kart lm " ve Northern Securities gibi tröstler mahkeme karar yla da# t lm "t r. Ancak Herbert Spencer taraf ndan geli"tirilen Sosyal Darwinizm kuram na göre serbest piyasa ko"ullar nda gücün en ba"ar l i"letmelerde toplanmas do#ald r; zira piyasada yaln zca güçlü olan i"letmeler hayatta kalacakt r (Norton ve di#. 1994b). 9

23 Sosyal Darwinistler bu gücü ve zenginli#i elinde tutanlar n ahlaki sorumluluklar oldu#unu da dü"ünmektedir. Noblesse oblige kavram na benzer bir nitelik ta" yan bu görü"e göre büyük i"letmeler kendilerinden daha "anss z durumdakilerin ihtiyaçlar n kar" lamal d r. Bu ba#lamda, 19. yüzy l n sonunda ba"lay p, 20. yüzy lda iyice yayg nla"an bu anlay " sonucunda Cornelius Vanderbilt, Andrew Carnegie, John D. Rockefeller gibi zengin i" adamlar servetlerinin bir k sm n toplumun refah için harcam "lard r (Carroll 2008). Büyük Buhran sonras nda artan toplumsal ihtiyaçlar göz önüne al nd # nda yap lan ba# "lar, toplum aç s ndan büyük önem ta" maktad r. Bu bireysel hay rseverlik anlay " zamanla i"letmeler taraf ndan da benimsenerek bugünkü kurumsal sosyal sorumluluk anlay " n n ortaya ç kmas n sa#lam "t r y l nda New York Borsas n n çökmesi ile ortaya ç kan Büyük Buhran, Amerika ve Bat Avrupa n n sanayile"mi" ülkeleri ba"ta olmak üzere pek çok ülkede i"letmelerin kapanmas na, al m gücünün dü"mesine ve kitlesel i"sizli#e sebep olmu"tur. Ya"an lan krizle birlikte Smith in görünmez el teorisinin aksine ekonomik düzenin kendili#inden olu"mad # görülmü"tür. $irketlerin yapm " oldu#u yanl " uygulamalar n toplumun tamam na büyük zararlar verebilece#i fark edilmi" ve sosyal sorumluluk kavram gündeme gelmi"tir (Ka#n c o#lu 2007). Özellikle 1920 lerden itibaren i"letmelerin daha sorumlu davranmas toplumun farkl kesimleri taraf ndan talep edilmi"tir. Sosyal Gospel ak m ndan etkilenen Protestan reformcular toplumun i"letmelere sosyal aç dan sorumlu davranmalar için bask yapm ", sendikalar çal "anlar n daha iyi ko"ullara sahip olmas için eylemler düzenlemi", devletin ise ekonomiye müdahalesi artm " ve yap lan yasal düzenlemelerle i"letmelerin faaliyetleri kontrol alt na al nm "t r (Norton ve di#. 1994b). 20. yüzy l n ilk yar s nda yap lan yasal düzenlemeler, rekabet d " faaliyetleri ve çal "anlara yönelik kötü uygulamalar engellemesi ve sosyal sorumluluk anlay " n n geli"mesini sa#lamas bak m ndan önemlidir (Ka#n c o#lu 2007) tarihinde ç kart lan Wagner Yasas ile i"çiler sendikala"ma ve toplu pazarl k hakk elde etmi"tir. Sosyal Güvenlik Yasas ile ise sigorta sistemi olu"turulmu"; çal "anlar n ve i"verenler, ya"l l k ve i"sizlik sigortas için primler ödemeye ba"lam "t r tarihli Adil!" 10

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk CSR

Kurumsal Sosyal Sorumluluk CSR Kurumsal Sosyal Sorumluluk CSR Yönetici adayı: Fotokopiciye para kaptırmayan kişi Anadolu Üniversitesi Plan 1) Kurumsal Sosyal Sorumluluk 2) Neden Kurumsal Sosyal Sorumluluk? 3) AB KSS Standartları, SA8000

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

Bankacılık Sektörü: Aylık Gelimeler

Bankacılık Sektörü: Aylık Gelimeler Hisse Senedi / Sektör Görünümü 08/02/2011 Bankacılık Sektörü: Aylık Gelimeler Bilançolar zorlu bir yıla hazırlanıyor Bankacılık sektörü Aralık ayında 1.564 milyon TL net kar elde etti. BDDK nın yayımladıı

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Emre HORASAN

Yrd. Doç. Dr. Emre HORASAN Yrd. Doç. Dr. Emre HORASAN Finansal Sistem; fonun arz ve talebini dengeleyen ve fonları zaman, miktar, vade ve kişiler bazında kullanılabilir hale getiren bir sistemdir. Finansal Sistemin görevleri: Malların,

Detaylı

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Dursun Yıldız SPD Başkanı 2 Nisan 2016 Giriş Gelişmenin ve karşı duruşun, doğuya karşı batının, kuzey kıyısına karşı güney kıyısının, Afrika ya karşı

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

HAYALi ihracatln BOYUTLARI

HAYALi ihracatln BOYUTLARI HAYALi ihracatln BOYUTLARI 103 Müslüme Bal U lkelerin ekonomi politikaları ile dış politikaları,. son yıllarda birbirinden ayrılmaz bir bütün haline gelmiştir. Tüm dünya ülkelerinin ekonomi politikalarında

Detaylı

Kamu Sermayeli İşletmelerde İyi Yönetişim. Mediha Ağar Dünya Bankası, Kıdemli Ekonomist Dünya Bankası

Kamu Sermayeli İşletmelerde İyi Yönetişim. Mediha Ağar Dünya Bankası, Kıdemli Ekonomist Dünya Bankası Kamu Sermayeli İşletmelerde İyi Yönetişim Mediha Ağar Dünya Bankası, Kıdemli Ekonomist Dünya Bankası Kamu işletmeleri gelişmiş e gelişmekte olan ülkelerde ekonomik açıdan önemli aktörlerdir Global olarak

Detaylı

BÜLTEN Tarih: 02.06.2008

BÜLTEN Tarih: 02.06.2008 Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN Tarih: 02.06.2008 SAYI :2008-046

Detaylı

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇEVRE KORUMA VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Çevre neden bu kadar önemli? Sera etkisi artıyor Doğal kaynaklar bitiyor Maliyetler yükseliyor Gelir eşitsizliği uçurumu büyüyor 2002 yılında Johannesburg da

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI İKLİM M DEĞİŞİ ĞİŞİKLİĞİ ve ENERJİ Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı 22 Ekim 2009,İzmir BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İklim Değişikli ikliği Çerçeve

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

Eposta, posta ve sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram), telefon ve şubeler aracılığıyla kesintisiz etkileşim.

Eposta, posta ve sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram), telefon ve şubeler aracılığıyla kesintisiz etkileşim. Temel Paydaş Grupları ve Katılım Platformları Dış paydaşlarımız: Paydaş Grubu Katılım Platformları Paydaş katılımının sıklığı Müşteriler Kamu otoritesi / Düzenleyici kurumlar Bankacılık hizmet süreci (Şubeler)

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393

2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393 UBAT 2009 DÖNEM 2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393 LYON TL OLARAK GERÇEKLE R. 2009 YILI UBAT AYINDA 9 M LYAR

Detaylı

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BİST-100 endeksi, Ekim ayı içerisinde %4,2 artarak ayı 77.620 seviyesinden kapattı. Aynı dönem içerisinde Bankacılık endeksi %4,1

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 Attila Hancıoğlu ve İlknur Yüksel Alyanak Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından neonatal, post-neonatal

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU ÜÇ AYLIK RAPOR

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU ÜÇ AYLIK RAPOR YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU ÜÇ AYLIK RAPOR Bu rapor Yap Kredi Emeklilik A.. Gelir Amaçl Kamu Borçlanma Araçlar (Döviz) Emeklilik Yat r m Fonu nun

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi:

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi: arastirma@burganyatirim.com.tr +90 212 317 27 27 3 Kasım 2014 Fiyat Tespit Raporu Görüşü Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu rapor, A.Ş. için hazırlanmış olup 31 Ekim 2014

Detaylı

FORUMU 10.03.2007. A. hsan KARAMANLI. Eskiehir Organize Sanayi Bölgesi Müdürü

FORUMU 10.03.2007. A. hsan KARAMANLI. Eskiehir Organize Sanayi Bölgesi Müdürü ESKEHR ENERJ FORUMU 10.03.2007 A. hsan KARAMANLI Eskiehir Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Elektrik Enerjisi Sektöründe Durum *TEK *EÜA *TEA *TETA *TEDA Özel Üretim irketleri ve Otop. Grupları *Enerji Bakanlıı

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 28 Aralık 2012 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politikanın amacı Doğan Grubu nun tedarikçileri ile ilişkilerinde gözettiği standartları ve temel ilkeleri açıklamaktır. Doğan Grubu,

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 27 Şubat 2016 ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLER A.Ş. Kurumsal Yönetim Notu: 7.30 Priv. YÖNETİCİ ÖZETİ ÜNSPED Gümrük Müşavirliği ve

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

PROJE. Proje faaliyetlerinin teknik olarak uygulanması, Sanayi Genel Müdürlüğü Sanayi Politikaları Daire Başkanlığınca yürütülmüştür.

PROJE. Proje faaliyetlerinin teknik olarak uygulanması, Sanayi Genel Müdürlüğü Sanayi Politikaları Daire Başkanlığınca yürütülmüştür. PROJE Avrupa Birliği IPA 1. Bileşeni kapsamında T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nın Sanayi Stratejisine İlişkin İdari Kapasitesinin Güçlendirme Projesi (IPA Component I, TR 2009/0320.01) 22 Ocak

Detaylı

MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-10 TAM REKABET PİYASASI

MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-10 TAM REKABET PİYASASI MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-10 TAM REKABET PİYASASI 1. Firma karını maksimize eden üretim düzeyini seçmiştir. Bu üretim düzeyinde ürünün fiyatı 20YTL ve ortalama toplam maliyet 25YTL dir. Firma: A)

Detaylı

GÜNLÜK YATIRIM BÜLTENİ

GÜNLÜK YATIRIM BÜLTENİ Araştırma GÜNLÜK BÜLTEN 19 Aralık 2013 GÜNLÜK YATIRIM BÜLTENİ Piyasalara Bakış 100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 12/12 03/13 06/13 07/13 10/13 12/13 FED in açıklamalarına

Detaylı

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Konular Geçmi ten önemli trendler Esneklik ve esnek güvence Bireyselcilik ve azalan dayan ma Silikle en toplum 2 Toplumsal: Daha az evlilik Daha fazla

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU YENİ MEVDUAT SİGORTA SİSTEMİ ÖNERİSİ BANKA BİRLEŞME VE DEVİRLERİ Dr. Mehmet GÜNAL Ankara, Haziran 2001 ÖNSÖZ Türkiye

Detaylı

Türk Bankacılık Sektörü

Türk Bankacılık Sektörü Hisse Senedi / Sektör Raporu Türk Bankacılık Sektörü 0/0/01 Dönem sonunda TGA oluumu görüldü kinci çeyrekte kredi büyümesi yavaladı. BDDK nın açıkladıı haftalık bankacılık sektörü verilerine göre müteri

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19

Detaylı

MUHASEBE VE DENETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ)

MUHASEBE VE DENETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ) MUHASEBE VE DENETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ) 8.2. Ders İçerikleri 8.2.1. Zorunlu Dersler MLY 101 Denetim Ticari faaliyetler ile ilgili olayların önceden saptanmış ölçütlere uygunluk derecesini araştırmak

Detaylı

İŞLETME ZİRVESİ 08.XII.2015 İSTANBUL

İŞLETME ZİRVESİ 08.XII.2015 İSTANBUL İŞLETME 2023 ZİRVESİ 08.XII.2015 İSTANBUL İŞLETME 2023 ZİRVESİ 08.XII.2015 İSTANBUL İŞLETME 2023 ZİRVESİ Akıllı, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Çözümlerin Buluşma Noktası İşletme 2023 Zirvesi nde 2015-2023

Detaylı

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER Dünyada üretilen krom cevherinin % 90 ının metalurji sanayinde ferrokrom üretiminde, üretilen ferrokromun da yaklaşık % 90 ının paslanmaz çelik sektöründe

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Şam da Emevi Caminde namaz kılmayı hayal eden Başbakan, hava sahamızı koruyabilmek için NATO dan Patriot füzeleri istemekte, gençlerimize adam gibi ölmekten bahsetmektedir.

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri EYLÜL 2010

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri EYLÜL 2010 EYLÜL 2010 Genel Görünüm Faiz Oranları Gelişmeleri Para Politikası Kurulu(PPK) nun 16 Eylül 2010 tarihinde yaptığı toplantıda Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo Ters

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 1 Mayıs 2014 Güçlü İlk Çeyrek Sonuçları ile 2014 Yılına Sağlam Başladık Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama

Detaylı

Türk Bankacılık Sektörü

Türk Bankacılık Sektörü Hisse Senedi / Sektör Raporu Türk Bankacılık Sektörü /03/0 Mart ayına zayıf bir balangıç yapıldı YP kredi talebi devam etti. BDDK nın açıkladıı haftalık bankacılık sektörü verilerine göre toplam krediler

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ULUSLARARASI PORTFÖY YÖNETİMİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ULUSLARARASI PORTFÖY YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ULUSLARARASI PORTFÖY YÖNETİMİ 1.1. Uluslararası Portföy ve Yönetimi Kavramları... 1 1.2.Uluslararası Portföy Çeşitlendirmesi ve Etkileyen Faktörler... 3 1.2.1. Yatırımcının

Detaylı

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Hukuk ve Danışmanlık ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Türkiye de serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren,

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

KURUMSAL YÖNETİM DANIŞMANLIĞI KURUMSAL YÖNETİM DANIŞMANLIĞI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ 07 SPK VE KURUMSAL YÖNETİM 09 05 FUTBOL KULÜPLERİNE ÖZEL KURUMSAL DANIŞMANLIĞI 11 İÇ DENETİM 19 STRATEJİK PLANLAMA VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI 17 Kurumsal

Detaylı

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi Genel DEA Eğitimi 6 8 Temmuz 2009 EuropeAid/125317/D/SER/TR Oturum 10-B AB ye Uyum Sürecinde DEA nin Önemi AB ye Uyum Sürecinde DEA nın Avantajları Mevcut mevzuatın revize edilmesine yönelik opsiyonlar

Detaylı

Avrupa Adelet Divanı

Avrupa Adelet Divanı Avrupa Adelet Divanı Avrupa Adalet Divanı Çev: Alpay HEKİMLER * Karar Tarihi : 22.11.2012 Sayısı : C-385/12 Kısmi süreli çalışan işçilerin diğer işçilere oranla daha uzun süreli emeklilik sigortasına prim

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

Finansal Planlama. Yönetim Teknikleri Eğitimi. 19 Haziran 2009. Kurumsal Yönetim. Sürdürülebilirlik Merkezi

Finansal Planlama. Yönetim Teknikleri Eğitimi. 19 Haziran 2009. Kurumsal Yönetim. Sürdürülebilirlik Merkezi Finansal Planlama Yönetim Teknikleri Eğitimi 19 Haziran 2009 Kurumsal Yönetim Sürdürülebilirlik Merkezi 09.00-09.30 Kayıt 9.30-11.00 Finansal piyasalar, şirket evlilikleri büyürken kurumsallaşmanın önemi

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

MEGA GLOBAL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.S. (THE MEMBER FIRM OF JEFFREYS HENRY INTERNATIONAL) 1-12 / 2014 TARİHLİ ŞEFFAFLIK RAPORU

MEGA GLOBAL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.S. (THE MEMBER FIRM OF JEFFREYS HENRY INTERNATIONAL) 1-12 / 2014 TARİHLİ ŞEFFAFLIK RAPORU MEGA GLOBAL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.S. (THE MEMBER FIRM OF JEFFREYS HENRY INTERNATIONAL) 1-12 / 2014 TARİHLİ ŞEFFAFLIK RAPORU 1 2014 YILI ŞEFFAFLIK RAPORU MEGA GLOBAL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM

Detaylı

Groupama Emeklilik Fonları

Groupama Emeklilik Fonları Groupama Emeklilik Fonları BKB - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu Aralık ayında global piyasalara, Amerika da Mali uçurum tartışmaları

Detaylı

DENETİM VE SİVİL TOPLUM: KORE DENEYİMİ

DENETİM VE SİVİL TOPLUM: KORE DENEYİMİ Sayıştay Denetçisi DENETİM VE SİVİL TOPLUM: KORE DENEYİMİ Çev.: Musa KAYRAK Demokrasinin gelişimi ile birlikte, vatandaşların devlet yönetiminden haberdar olma düzeyleri artmış ve vatandaşlar, vergi verenler

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 02/05/2013 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31/12/2015

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ

İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ HAZAR STRATEJI ENSTITÜSÜ ENERJI VE EKONOMI ARAŞTIRMALARI MERKEZI EMİN AKHUNDZADA SERAY ÖZKAN ARALIK 2014 Azerbaycan Enerji Görünümü 1İran Enerji Görünümü www.hazar.org HASEN Enerji

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ İNSAN HAKLARI POLİTİKASI

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ İNSAN HAKLARI POLİTİKASI GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ Revizyon Yayın Tarihi V.1 Mayıs 2016 1. AMAÇ ve KAPSAM GİRİŞ GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ( GYH ) ve bağlı şirketleri (aksi belirtilmedikçe

Detaylı

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI MART 15 FON BÜLTENİ Güncel Ekonomik Veriler Büyüme Oranı(Yıllık) 4,00% Cari Açık/GSYİH 5,90% İşsizlik oranı(yıllık) 10,10% Enflasyon(TÜFE/Yıllık) 7,55% GSMH(milyar USD) 819,9 Kişi Başı Milli Gelir (USD)

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı