Türkiye de Sivil Toplumun gelişmesine yönelik Avrupa Komisyonu desteği için yol gösterici ilkeler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye de Sivil Toplumun gelişmesine yönelik Avrupa Komisyonu desteği için yol gösterici ilkeler"

Transkript

1 Resmi çeviri değildir. Lütfen İngilizce versiyonu dikkate alınız Türkiye de Sivil Toplumun gelişmesine yönelik Avrupa Komisyonu desteği için yol gösterici ilkeler

2 Hareket Noktası Etkin bir çoğulculuk, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve siyasal değişim olanakları konularının gözetilmesini taahhüt etmektedir. Genellikle devletin finanse etmediği, ticari veya özel olmayan faaliyetler olarak tanımlanan sivil toplum faaliyetleri, bu çoğulculuğu yansıtır; toplumsal tercihlere ilişkin tartışma alanını genişletir ve böylece çoğulcu bir topluma ilişkin sosyal mutabakatı güçlendirir. Sonuç olarak diyalog, toplumsal bir bağ olan güveni artırır. Böylelikle, hareketli ve canlı bir sivil toplum, daha açık, katılımcı ve dolayısıyla daha dinamik bir demokratik toplumun oluşmasına katkıda bulunur. Neden Sivil Topluma Destek Avrupa Komisyonu, tıpkı Avrupa Birliği nde (AB) olduğu gibi, Türkiye de de bireyleri 1 sosyal ve siyasi yaşama aktif olarak katılmaları konusunda teşvik eder. Vatandaşların kolektif çalışmalara geniş çaplı katılımı, gündem belirlemeden mevzuata, uygulamadan izlemeye kadar, tüm safhalarda ve yerel, bölgesel, ulusal, Avrupa'da ve diğer tüm kademelerde, sisteme hayat verir. Dolayısıyla, Türkiye nin AB ye katılımından öncesi ve sonrasında, Türkiye nin Kopenhag siyasi kriterlerini yerine getirmesi ve kriterlerin sürdürülebilir bir şekilde temel atması yönünde önemli bir rol üstlenir. Dinamik bir sivil toplum, aday ülkeler ve AB kurumları arasında gerçekleşen katılım sürecinin teknik bir süreç olmasından ziyade, bireyler tarafından yürütülen bir süreç haline gelmesine katkıda bulunur, ve bu şekilde, katılım sürecinin birer parçası olan kurumsal, siyasi ve ekonomik değişimin, çok daha anlaşılır ve sürdürülebilir olmasını sağlar. Komisyon un aday ülkelerdeki ve potansiyel aday ülkelerdeki sivil toplum politikası 2007 Genişleme Stratejisi'nde 2 biçimlendirilmiştir. Bu politika, Sivil Toplum Aracı (Civil Society Facility (CSF) 3 nın ana hatlarını da ortaya koyar. Sivil Toplum Diyaloğuna 4 dair Komisyon Tebliğinde ise, Hırvatistan ve Türkiye için Genişleme Stratejisi uyarınca, sivil toplum, diyalog yönünden ele alınmıştır. İşbu belge ise, CSF'nin sivil toplumun gelişimiyle ilgili bileşenlerini Türkiye özelinde ele almaktadır ki bu bileşenler CSF ve Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı kapsamındaki mali desteği de kapsamaktadır. Bu nedenlerle işbu belge, Katılım Ortaklığı 5 ve Çok-Yıllı Endikatif Planlama Belgesi (Multi- Annual Indicative Planning Document ) 6 dahil olmak üzere, mevcut strateji ve programlama belgelerindeki hedeflerle bağlantılı olarak değerlendirilmelidir. Avrupa Komisyonu, sivil topluma destek amacına daha iyi odaklanmak ve bu amaçları kamuoyuna daha açık bir şekilde anlatabilmek amacıyla, yakın dönemde iki değerlendirme çalışması yaptırmıştır 7. Her iki çalışma ve Avrupa Sayıştayı'nın yine yakın dönemde hazırlamış olduğu özel rapor, AB nin stratejik yaklaşım konusundaki yetersizliğine işaret etmiştir. İşbu belge, 1 citizen kavramı birey dolayısıyla active citizens aktif bireyler olarak tercüme edilmiştir. 2 Communication Enlargement Strategy and Main Challenges (Genişleme Stratejisi ve Başlıca Güçlükler ), , COM(2007) COM (2008) 127 ye bakınız: Commission Communication on the Western Balkans: Enhancing the European Perspective (Batı Balkanlara yönelik Komisyon Tebliği: Avrupa Perspektifini Geliştirme), 5 Mart Commission Communication on Civil Society Dialogue between the EU and Candidate Countries (AB ve Aday Ülkeler arasında Sivil Toplum Diyaloğuna dair Komisyon Tebliği), COM (2005) 290; ayrıca ek I e bakınız /157/EC sayılı Konsey Kararına bakınız: tarihli Konsey Kararı: Türkiye Cumhuriyeti ile Katılım Ortaklığında kapsanan ilkeler, öncelikler ve şartlar 6 Instrument for Pre-Accession Assistance, Multi-annual Indicative Planning Document (Katılım Öncesi Yardım için Enstrüman, Çok-Yıllık Göstergesel Planlama Belgesi) ne bakınız ( ), Türkiye, 29 Haziran Sectoral Interim Evaluation of the European Union Pre-Accession Assistance, Civil Society Dialogue, Nisan 2009 (Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım, Sivil Toplum Diyaloğu, Sektörel Ara Değerlendirme); Evaluation of Civil Society Development Programmes, Turkey, Final Report (Sivil Toplum Geliştirme Programlarının Değerlendirmesi, Türkiye, Nihai Rapor), Haziran 2008 European Court of Auditors, Special Report (Avrupa Sayıştayı, Özel Rapor)

3 çok-yıllı yaklaşımın ana hatlarını çizerek, sivil toplumun gelişimi alanındaki bu eleştirileri ele almaya çalışmaktadır. Avrupa Komisyonu, sivil topluma neden destek olduğunu, bu alandaki stratejisini ve uygulamadaki önceliklerini kamuoyuyla paylaşarak, Türkiye deki sivil topluma verdiği desteğin şeffaflığının ve etkisinin artmasını hedeflemektedir. Türkiye deki Durum Türkiye de, üyelerinin yalnızca yüzde 16 sı kadınlardan oluşan, toplam 7 milyondan fazla üyeli i aşkın dernek vardır 8. En çok üyesi olan örgütlenmeler siyasi partiler, meslek odaları ve spor kulüpleridir; din temelli örgütlenmeler de yaygındır. Ayrıca den fazla vakıf vardır 9 ; bunlar çoğunlukla varlığa dayalıdır veya fon yaratarak, ağırlıklı olarak hayırseverlik faaliyetleri yürütmektedirler. Sadece birkaç kuruluş kendileri hibe vermektedir. 10 STÖlerin faaliyet gösterdikleri yasal ortam göz önüne alındığında, çalışmalar, finansman, bazı durumlarda yeni kurulan örgütlere yönelik bürokratik engeller varlığını sürdürmeye devam etmektedir. Örneğin, Dernekler Yasası ve ilgili yönetmeliklerinin gereklerini yerine getirememe durumunda yüksek para cezaları veya ciddi yaptırımlar uygulanabilmektedir. Yurtdışından mali destek almadan önce yetkili makamlara bildirim yapma yönünde idari bir gereklilik vardır. Bazen yurtdışından mali destek alan STÖlere yönelik orantısız denetim yapılmaktadır; STÖlerle ilgili bağış toplama ve vergi muafiyeti için yasal çerçevenin iyileştirilmesi ihtiyacı devam etmektedir 11. Bağış yapanların bağışlarını vergilerinden düşmesine olanak tanıyan, kamu yararına çalışan dernek statüsüne ilişkin prosedürler hala sorunludur ve bu nedenle az sayıda STÖ bu statüye sahiptir. Çalışanların yaptığı bağışlar kurumların yaptığı bağışların aksine uygulamada vergiden düşülememektedir. Aktif bireyliği 12 destekleyen katılımcı yönetişim, güçlendirilmesi gereken bir başka alandır. Paydaşlarla düzenli olarak istişare halinde olunması, katılım süreci de dahil olmak üzere, yasama süreçlerinin şeffaflığını, bu süreçlerin bireyler tarafından sahiplenilmesini ve bu yolla sürdürülebilirliğinin sağlanması zeminini oluşturacaktır. Genel olarak, derneklere ilişkin yasal çerçeve Avrupa standartlarıyla uyumludur. Fakat mevzuatın uygulanması konusunda önemli ilerleme kaydedilmesi gerekmektedir, zira halen derneklerin faaliyetleri orantısız şekilde incelemeye tabi tutulmakta ve bazı durumlarda bu incelemeler adli takibata kadar varmaktadır. 13 STÖlerin faaliyet gösterdikleri mali ortama bakıldığında, mali kaynaklarının çoğunlukla hayırseverliğe dayandığı görülmekte ve hayırseverlikle ilgili faaliyetler de sosyal veya eğitim faaliyetlerine yoğunlaş maktadır. TÜSEV 14 tarafından yapılan bir araştırmaya göre STÖ lere yapılan bireysel ve kurumsal yardım miktarı yıllık toplam olarak 1,5 milyar Euro yu bulmaktadır. Aynı araştırmaya göre, yardım yapmanın temelinde daha çok dini yükümlülükler (1/3), gelenekler (1/4) veya topluma hizmetin (1/9) olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, bağış yapanların üçte biri, yaptıkları yardımın küçük miktarlarda olması veya planlı olarak gerçekleşmemesi nedeniyle yardımlarını doğrudan bireylere vermektedirler. Yardım yapanların sadece 1/8 i kuruluşlara bağış yapmaktadır 15. Hak-temelli STÖlerin birçoğu finansman kaynağının yetersiz oluşunu, en büyük sorunları olarak görmektedirler ve bu 8 Dernekler Dairesi, Vakıflar Müdürlüğü, The landscape of Philanthropy and Civil Society in Turkey (Türkiye de hayırseverlik ve Sivil Toplumun görüntüsü) Filiz Bikmen / TÜSEV, İstanbul, Aralık SEC (2009) 1334: Commission Staff Working Document (Komisyon Personeli Çalışma Belgesi), Turkey 2009 Progress Report (2009 Türkiye İlerleme Raporu), 14 Ekim Kavram Türkiye vatandaşı olmayanları da kapsar. 13 Türkiye 2009 Đlerleme Raporu, s Philanthropy in Turkey (Türkiye de Hayırseverlik), Bikmen ve Zincir (editörler) içinde A. Çarkoğlu: Trends in Individual Giving and Foundation Practices in Turkey (Türkiye de Münferit Bağış ve Vakıf Pratiklerinde Eğilimler), TÜSEV Faydalanan kişilere doğrudan bağış yapma, yani aracı kurumların aracılığı olmadan, toplam bağışların %35 ine karşılık gelmektedir. Seküler ve resmi kurumlara yapılan bağışlar, bağışların %23 üne, din temelli kuruluşlara yapılan bağışlar, bağışların %14 üne ve diğer dini bağışlar, bağışların %22 sine tekabül etmektedir. TÜSEV in sınıflandırması.

4 nedenle enerji ve kaynaklarının büyük bir kısmını fon yaratmaya yönlendirmek zorunda kalmaktadırlar 16. Erişilebilir mali kaynakların yetersizliği, aktif bireylerin içinde bulundukları mali ortama ilişkin önde gelen bir güçlük olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, aktif bireyliği teşvik eden kuruluşlara daha fazla hibe verilmesi gerekli olarak görülebilir. Kapasite konusunda, örgütlü bireylerin faaliyetleri genellikle kurumsal yönetim sistemleri, insan kaynakları ve zayıf dış ilişkilerin yanı sıra, üye tabanının yetersizliğiyle de kısıtlanmaktadır 17. Türkiye de sadece her on kişiden biri bir STÖ'ye üyedir, her 14 kişiden biri gönüllü işlerde çalışmaktadır ve her 13 kişiden biri bir STÖ'ye bağış yapmaktadır. Beş STÖ'den birinin maaşlı bir çalışanı vardır ve maaşlı çalışanı olan STÖlerin altısından beşi çalışanlarının kapasitesinin yeterli olmadığını düşünmektedir. Her üç STÖden biri son üç aylık dönemde Türkiye deki başka bir örgütle herhangi bir işbirliğine girmediğini belirtmektedir. STÖler arasında ağlar oluşturulduğunda bile sıklıkla rastlanan sorunun sürdürülebilirlik olduğu gözlemlenmektedir 18. YADA tarafından yürütülen bir araştırmaya göre üyelerin yüzde 69.6 sı 31 ila 50 yaş aralığındayken yalnızca yüzde 13.8 i 30 yaşın altındadır. 19 Türkiye de Sivil Toplumun Gelişmesine Yönelik Komisyon Stratejisi Avrupa Komisyonu, Türkiye de daha açık, katılımcı ve dinamik bir demokrasiye katkıda bulunmayı hedeflemekte ve bu hedef doğrultusunda çalışmalarının merkezine aktif bireyliği koymaktadır.. Bu belgede aktif/örgütlü birey kavramı birden fazla kişinin ortak bir hedef doğrultusunda çalışması anlamına gelmektedir ve örgütlü olmak herhangi bir hukuki statü ya da platform veya girişim gibi kurumsal bir yapı gerektirmemektedir. Sivil Toplum faaliyetleri, spor kulüplerine katılım veya okullar için ebeveynlerin girişimlerinden, toplu dilekçe vermeye veya bir STÖ''ye üyeliğe kadar, çok geniş bir yelpazeyi içerir. Avrupa Komisyonu, Türkiye'deki yetkili makamları, her türlü aktif bireyliği kolaylaştırma konusunda teşvik etmekle birlikte, kendisi özel olarak yerel, bölgesel, ulusal veya Avrupa düzeyinde kolektif tercihleri etkilemeye yönelik aktif bireylik girişimlerine odaklanmaktadır. Avrupa Komisyonu, toplumun farklı kesimlerden aktif bireylerin, ortak seçimlerin yapılma süreçlerine dahil olmalarının, Türkiye deki siyasi gündem ve tartışmaları daha da zenginleştirebileceğine inanmaktadır. Toplumsal seçimler konusundaki diyalog sonuçta toplumsal birliktelik ve güveni güçlendirecektir ve bu nedenle, hem Türk toplumunun menfaatinedir, hem de Türkiye nin katılım sürecinin başarısı için önemlidir. Avrupa Komisyonu, siyasi partilerin faaliyetlerine herhangi bir destek vermemekle birlikte, Türkiye de daha açık, katılımcı ve dinamik bir demokrasiye katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Komisyon, işbu belge doğrultusunda, bu hedefi gerçekleştirmek amacıyla aktif bireyliği daha kolaylaştırıcı ve teşvik edici yasal ve mali bir ortamın oluşturulmasını ve örgütlü bireylerin kapasitelerinin güçlendirilmesini destekleyecektir. Avrupa Komisyonu'nun, bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde sağladığı mali destek kayda değerdir; ancak yalnızca destekleyici ve yardımcı bir rol oynayabilir. Türkiye de güçlü bir yardım geleneği olmasına rağmen, ortak seçimleri etkilemek ve güçlendirmek için çalışan aktif bireyler, örneğin sivil toplumun savunuculuk çalışmaları yürüten kesimi gibi, bu gelenekten 16 Akfan, İrfan, Serap Öztürk, ve diğerleri Issues and Resolutions of Rights Based NGOs in Turkey. (Türkiye deki HakTemelli STK'ların Sorunları ve Çözümleri Third Sector Foundation of Turkey: CIVICUS Civil Society Index Report for Turkey Civil Society in Turkey: An Era of Transition (Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı: CIVICUS Türkiye nin Sivil Toplum Endeks Raporu Türkiye de Sivil Toplum: Geçiş Süreci) (2006) ve CIVICUS Civil Society Index Report for Turkey (CIVICUS 2009 Türkiye Sivil Toplum Endeks Raporu). 18 Akfan, İrfan, Serap Öztürk, ve diğerleri Issues and Resolutions of Rights Based NGOs in Turkey. (Türkiye deki Hak Temelli STK'ların Sorunları ve Çözümleri Civil Society Culture in Voluntary Organisations of Turkey (Türkiye nin Gönüllü Kuruluşlarında Sivil Toplum Kültürü), YADA Vakfı, yayınlamamış araştırma raporu, Nisan 2010, Ankara, Türkiye

5 şimdiye kadar sadece sınırlı bir ölçüde yararlanabilmiştir. Bu yardım geleneğini temel alarak, Komisyon bu tür yardımların yeni alanları kapsayacak şekilde genişlemesini teşvik edecektir. Komisyon, stratejisini aşağıda açıklanan önceliklere göre gerçekleştirecektir. Tüm bu hedeflerde, özellikle kadınların aktif birey olarak ekonomik, sosyal ve siyasi katılımlarını artırmaya yönelik spesifik faaliyetler üzerinde durulacaktır. Hedef 1: Aktif bireylik için ortamın iyileştirilmesi a) İfade, barışçı toplantı ve örgütlenme özgürlüklerinden etkili ve tam olarak yararlanılması. Olası Avrupa Komisyonu Faaliyetleri: Yasal çerçeve ve ilgili idari uygulamalarda daha fazla ilerleme sağlanması konusunda Türkiye deki resmi makamları ikili toplantılarda ve İlerleme Raporlarında teşvik etmek, Türk toplumunda aktif birey kavramının güçlendirilmesini desteklemek, Devlet makamlarını ve örgütlü bireyleri, ifade, barışçı toplantı ve örgütlenme özgürlükleri ile genel olarak sivil toplumun rolü konularındaki teknik bilgilerini güçlendirmek için desteklemek, Örgütlü bireyleri yasal çerçevedeki iyileştirmeler konusundaki savunuculuk çalışmaları için desteklemek, Örgütlü bireylerin, yasal konulardaki bilgilerini geliştirmelerini desteklemek. Olası İlerleme Göstergeleri: İfade ve toplantı özgürlüğü konularında etkili gelişmeler İlgili mevzuatın uygulanmasıyla ilgili olarak STÖlerden olumlu geri bildirimler Dernek ve vakıfların sayısı ile gönüllü çalışmalarda ve fahri görevlerde yer alan bireylerin sayısında artış Kapatılan veya ceza verilen dernek ve vakıfların sayısında azalma STÖlere yönelik olarak mahkemeye yansıyan kapatma davalarının sayısında azalma b) STÖler için mali düzenlemeler, kamu ve özel finansman mekanizmaları Olası Avrupa Komisyonu Faaliyetleri: Devlet makamlarını dernekler ve vakıflar için mali düzenlemeler, devletin mali destek mekanizmaları konusundaki seçenekler ve iyi uygulamalar konusundaki teknik bilgilerini güçlendirmeleri için desteklemek. (örneğin, STÖler için daha adil ve şeffaf mali desteğin tasarlanması (vergi muafiyeti, hibeler, eşleştirme hibeleri (vb)), Türkiye merkezli kurumsal ya da münferit hayırseverlik faaliyetlerini STÖler yönünde teşvik etmek, Donör koordinasyonunda sırayla fonlama (sequencing), ortak eylem, tamamlayıcılık ve Türkiye'deki özel donör sayısında artışı teşvik edecek şekilde kolaylaştırıcı rol oynamak, STÖlerin bağımsızlığını ve sürdürülebilirliğini, yaratıcı finansman mekanizmalarıyla güçlendirmeye yardımcı olmak. Olası İlerleme Göstergeleri: STÖler için daha yaygın, şeffaf ve adil mali destek sağlanmasını destekleyici mevzuat uygulamaları Örgütlü bireyleri destekleyen, Türkiye merkezli kamu ve özel donörlerin sayısında ve toplam hibe hacminde artış Seçilmiş derneklerin gelirlerinin, tek bir donörden gelen kısmının, toplam gelirlerine olan oranında düşüş Donörler arasında ortak eylem ve sırayla fonlama (sequencing) uygulamalarında artış

6 c) Yerel, bölgesel ve ulusal düzeylerdeki politika süreçlerinde ve Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamındaki programlamada etkin sivil katılımı teşvik eden idari uygulamalar Olası Avrupa Komisyonu Faaliyetleri: IPA uygulamasına katılan kurumlar da dahil olmak üzere sivil katılım konusunda iyi uygulamalara yönelik, kamu kurumlarının ve örgütlü bireylerin teknik bilgilerini güçlendirmelerini desteklemek, Türkiye'yi sivil katılım için diyalog mekanizmalarını içeren kapsamlı bir çerçeve oluşturulması konusunda teşvik etmek, İlgili kamu mercilerini hak temelli STÖlere danışılması da dâhil, etkili sivil istişarelerin gerçekleştirilmesi için desteklemek, Sivil katılımı geliştirme konusunda örgütlü bireylerin güven oluşturma ve savunuculuk girişimlerini desteklemek, Avrupa Komisyonu'nun sivil katılım konusundaki politikaları ve IPA programlama süreçleri ile ilgili olarak, örgütlü bireylere yönelik bilgilendirme faaliyetlerini desteklemek, Genel IPA programlama süreci ve IPA kapsamında desteklenen münferit projelerde, sivil katılımın genişletilmesi ve derinleştirilmesi konusunda Türkiye yi teşvik etmek, Türkiye'yi örgütlü bireyler ve ilgili kamu kurumlarından temsilcilerin de katılımıyla, IPA programlamasına eşlik edecek daimi bir çalışma grubunun oluşturulması konusunda teşvik etmek. Olası İlerleme Göstergeleri: Kapsamlı bir sivil katılım çerçevesinin oluşturulması Yerel, bölgesel ve ulusal sivil katılım mekanizmalarının sayısında artış Yerel, bölgesel ve ulusal sivil katılım mekanizmalarının performansında gelişme IPA programlama döngüsünün tasarlama, uygulama, izleme ve değerlendirme aşamalarında, sivil katılımın gerçekleştiği projelerin sayısında artış IPA programlama döngüsünde, sivil katılımın niteliğinde iyileşme Örgütlü bireylerin müktesebatla ilgili konulardaki tartışma platformlarına katılımında artış Hedef 2: Örgütlü aktif bireylerin kapasitelerinin güçlendirilmesi a) Örgütlü bireylerin, bireylerden ve karar mercilerinden daha etkin bir biçimde destek almaları Olası Avrupa Komisyonu Faaliyetleri: Örgütlü bireylerin insan hakları, demokrasi ve topluluk müktesebatı alanlarında bilgi edinmelerine yardımcı olan yapıları desteklemek, Örgütlü bireylerin, çoğulcu bir toplumda STÖlerin üstlendiği role yönelik duydukları güveni arttırmak, ayrıca araştırma, izleme, raporlama ve iletişim dahil olmak üzere, etkili savunuculuk? becerileri kazanmalarını desteklemek, Avrupa Komisyonu fonlarının dağıtımını, kuruluşların, daha geniş üye tabanı, finansman çeşitliliği, stratejik gelişme planı vb. gibi, sahip oldukları büyüklük ve hedeflere tekabül eden sürdürülebilirlik göstergeleriyle ilişkilendirerek, STÖlerin gelişimini teşvik etmek. Fon yaratma konusunda örgütlü bireylerin bilgi ve becerilerinin artırılmasını desteklemek; örgütlü demokrasi alanındaki iyileşmeleri desteklemek, İletişim becerilerini güçlendirmek ve kurumsal danışmanlık (coaching) hizmeti sağlamak. Olası İlerleme Göstergeleri: Örgütlü bireyler tarafından hazırlanan iletişim materyallerinin kalitesinin artırılması

7 STÖlerde ve sivil inisiyatiflerde gönüllü çalışan bireylerin sayısında artış Örgütlü bireyler tarafından düzenlenen kampanyaların sayısında artış Örgütlü bireylerin medyadaki görünürlüklerinin iyileşmesi Derneklerin üye sayısında artış Seçilmiş derneklerin üyelerinden elde ettikleri gelirlerinde artış Sivil topluma yönelik olarak kamuoyu algısının iyileşmesi Kamu otoritelerince dikkate alınan STö raporlarının sayısında artış b) Örgütlü bireylerin daha etkili şekilde ağ oluşturması, bilgi paylaşımı ve işbirliği yapması Olası Avrupa Komisyonu Faaliyetleri: Aşağıdaki amaçlarla yapılacak çalışmalar için, örgütlü bireylere kapsamlı mali destek verecek bir sivil toplum ağ oluşturma aracının geliştirilmesinin teşviki: (i) STÖlerin birbirlerini desteklemesini ve iyi uygulamaların paylaşımını sağlayan, Türkiye'deki ağ oluşumlarına ve etkinliklere katılmak, (ii) Türkiye AB'de, kuruluşlar arası uzman değişimi ve stajyerlik programları düzenlemek, (iii) Bireysel ağların, girişim ve platromların oluşturulması, genişletilmesi ve yaygınlaştırılması, (iv) Avrupa çatı örgütleri ve sivil toplum platformlarına katılmak, Sivil girişim ve platformlarını hedefleyen desteğin sağlanması, AB çapında sivil toplum ağ oluşturma programlarının sıklığını ve kapsama alanını artırmak. Olası İlerleme Göstergeleri: STÖ ağlarının sayısında artış Ortak kamuoyu kampanyalarının sayısında artış Kısıtlar ve Koşullar Avrupa Komisyonu, büyük ölçüde Türk resmi makamlarıyla birlikte uygulanan mali yardım kapsamında, işbu belgede açıklanan stratejinin başarısını tehlikeye atabilecek riskleri değerlendirmeye devam edecektir. Öncelikle, Komisyon, mali yardımın tek başına kalıcı bir değişim için yeterli olmayacağının farkındadır. İkinci olarak, Komisyon, küçük hibeler veya diğer yenilikçi araçlara yönelerek, münferit finansman tedbirlerinin miktarını STÖlerin kapasitesine uygun olarak ayarlamaya çalışacaktır. Ayrıca, Komisyon bu stratejiyi uygularken, diğer bütün IPA bileşenlerine entegre edilmiş olan, başta kadın ve erkekler için fırsat eşitliği ve bölgesel farklılıklar 20 olmak üzere, tüm sektörleri yatay olarak içeren konu ve ilkeleri dikkate alacaktır. Stratejinin gerçek sürdürebilirliği ise, Türkiye de sivil toplum faaliyetlerine Avrupa Komisyonu'nun mali desteğinin uzun vadede azaltılmasına olanak tanımalıdır. Süreç Bu stratejinin başarılı olması için, kamu ve sivil tüm paydaşlarla iletişim büyük bir önem taşımaktadır; Avrupa Komisyonu kendi savunduğu ilkelere tabidir: şeffaflık, katılımcılık, hesap verebilirlik, tutarlılık ve sürdürülebilirlik. Bu strateji, paydaşlarla da paylaşılmıştır. Komisyon, belgenin nihai halinde görüşlerine yer verilenler de dâhil olmak üzere, katkısı bulunan herkese teşekkürlerini ifade etmek ister. İstişarelerdeki yorumların genel ve kapsamlı bir özeti Türkiye için Çok Yıllı Endikatif Planlama Belgesi (MIPD) konulu 2008 tarihli Komisyon kararı.

8 hazırlanacaktır. Okuyucunun dikkatine: Bu belgenin nihai şekli sadece Avrupa Komisyonu nun sorumluluğunda olacaktır. İşbu belge, Türkiye de sivil toplumun gelişmesi alanında, Avrupa Komisyonu nun mevcut siyasi ve mali araçlar vasıtasıyla uygulanacak olan desteğine ilişkin yol göstericilik yapacaktır (Ek I e bakınız) yılında, yukarıda listelenen göstergelere dayalı bir temel değerlendirme çalışması yapılacaktır; kamuoyuyla yapılacak istişareler ve bir izleme çalışması sonrasında kaydedilen ilerleme, 2012 de değerlendirilecektir. Uygun görüldüğü şekilde, strateji yeniden değerlendirilip, revize edilecektir. Temel Değerlendirme Çalışması'nın sonuçları, kamuoyu ile paylaşılacaktır.

9 Ek I Türkiye de Sivil Toplumun Gelişmesi için Avrupa Komisyonu Desteği Avrupa Komisyonu, sivil toplumun gelişmesine destek olmak için, aşağıdaki siyasi ve mali araçları kullanmaktadır. Türk Hükumetiyle, Türkiye nin ilerlemesini izlemek ve değerlendirmek için Siyasi Toplantılar; İlerleme Raporları, her aday ve potansiyel aday ülkenin önceki yıl boyunca elde ettiği başarıları izlemek ve değerlendirmek için Komisyon tarafından hazırlanan, yıllık gözden geçirme çalışmalarıdır. İlerleme raporları Komisyon un AB genişlemesine yönelik politikasını izah eden yıllık strateji belgesine paralel olarak yayımlanmaktadır; Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) dönemi için katılım öncesi sürece yönelik bir mali araçtır. Türkiye için IPA nın beş bileşeni şunlardır: geçiş desteği ve kurumsal kapasite geliştirme, sınır-ötesi işbirliği, bölgesel kalkınma, insan kaynaklarını geliştirme ve kırsal kalkınma. Sivil Toplum Aracı (CSF) IPA kapsamında sivil toplumun gelişmesi için desteğe dair genel mali stratejiyi tanımlar; hem çok yararlanıcılı programları, hem de ülkeler özelindeki destekleri kapsar. CSF nin üç bileşeni vardır: 1. Yerel sivil toplum girişimlerine ve kapasite geliştirmeye destek vermek, sivil toplumun rolünü güçlendirmek; 2. Gazeteciler, genç politikacılar, sendika liderlerin, öğretmen ve benzerlerinin AB kurumlarıyla irtibata geçmesini sağlayan programlar; 3. Faydalanıcı ülkelerdeki sivil toplum örgütleri, işletmeler, sendikalar ve mesleki örgütler ile AB deki muadilleri arasında, bilgi ve deneyim alışverişini teşvik etmek için ortaklıklar oluşturulması ve ağlar geliştirilmesine destek olmak. Teknik Yardım ve Bilgi Değişim Aracı (TAIEX) AB mevzuatına yakınlaştırma, mevzuatı uygulama ve yürütmeye yönelik olarak ülkelere yardım etmek için oluşturulan genişlemenin bir mali aracıdır. TAIEX, kısa-vadeli teknik yardım ve öneriler, teknik konularda eğitim, akran desteği ve veritabanı araçları sağlamaktadır. TAIEX in bir bileşeni olarak, İnsandan İnsana Programı (P2P), birey ve sivil toplum örgütlerinin, geniş kapsama sahip AB politikaları, programları, girişimleri ve iyi uygulamalarıyla tanışması için AB kurumlarını, ilgili AB şemsiye sivil toplum örgütlerini ve diğer Avrupa, ulusal ve uluslararası örgütleri ziyaret etme olanağı sağlayarak, sivil toplum örgütlerinin rolünü güçlendirmeyi hedeflemektedir; Avrupa Birliği Ziyaretçi Programı (EUVP) Brüksel, Strazburg ve/veya Lüksemburg daki AB görevlileriyle, münferit 5 ila 8 günlük toplantı programları düzenleyerek, AB üyesi olmayan ülkelerden profesyoneller ile AB muadilleri arasında karşılıklı anlayışı artırmayı hedeflemektedir. Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı (EIDHR) özellikle insan hakları alanında sivil toplum örgütlerini destekleyen bir mali araçtır.

10 Ek 2: Sivil Toplum Diyaloğu Bu belgenin konusu olan sivil toplumun gelişimi hedefinden ayrı olarak, Avrupa Komisyonu, aday ülkeler ve AB üye devletleri arasında sivil toplum diyaloğunu da desteklemektedir. 21 Bu, sadece proje finansmanını içermemekte, Türkiye nin aynı zamanda Erasmus gibi belirli Topluluk programlarına katılımına da katkıda bulunmaktadır. Diyalog penceresi şu hedefleri 22 gözetmektedir: Üye devletler ve aday ülkelerde, sivil toplumun bütün sektörleri arasında iletişimi ve karşılıklı deneyim alışverişini güçlendirmek; AB içinde aday ülkelere ilişkin, tarihleri ve kültürleri de dahil olmak üzere, daha iyi bir bilgi ve anlayış sağlamak ve böylece gelecekteki genişlemenin fırsat ve güçlüklerine dair daha iyi bir farkındalık yaratmak; Aday ülkelerde, AB nin, kuruluş değerleri de dahil olmak üzere, işleyiş ve politikalarına dair daha iyi bilgilendirme ve anlayış sağlamak. Bu yüzden, diyalog kapsamındaki hedefler, sivil toplum gelişimi çerçevesindekilerden farklılaşmaktadır: sivil toplum diyaloğu hem Türkiye den, hem de AB Üye Devletlerinden bireyler ve STÖlere hitap etmektedir, Hedeflerine ulaşmak için sivil toplumun, örneğin medya ve ünversiteleri de kapsayacak şekilde, daha geniş bir kapsamını kullanmaktadır. 21 Commission Communication on Civil Society Dialogue between the EU and Candidate Countries (AB ve Aday Ülkeler arasında Sivil Toplum Diyaloğuna dair Komisyon Tebliği), COM(2005) COM(2005)290

Sivil Toplum Aracı: Türkiye

Sivil Toplum Aracı: Türkiye Sivil Toplum Aracı: Türkiye 1. Genel Hedef ve Amaç 1.1 Genel Hedef: Demokrasiye, insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne katkı sağlamak; sivil toplumun, yönetişimin her aşamasında karar alma ve politika

Detaylı

SİVİL DÜŞÜN AB PROGRAMI

SİVİL DÜŞÜN AB PROGRAMI SİVİL DÜŞÜN AB PROGRAMI VAKA ANALIZI S İ V İ L TOPLUM İZLEME RAPORU 2 0 1 3 TÜSEV in hazırladığı Sivil Toplum İzleme Raporu 2013 Hollanda Başkonsolosluğu nun Matra Programı kapsamında sağlanan finansman

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM ARACI (IPA II) VE SİVİL TOPLUM ALT SEKTÖRÜ VAKA ANALIZI

AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM ARACI (IPA II) VE SİVİL TOPLUM ALT SEKTÖRÜ VAKA ANALIZI AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM ARACI (IPA II) VE SİVİL TOPLUM ALT SEKTÖRÜ VAKA ANALIZI 2 AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM ARACI (IPA II) VE SİVİL TOPLUM ALT SEKTÖRÜ VAKA ANALIZI Avrupa

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

Balkan Sivil Toplum Müktesebatı STK ların Savunuculuk ve İzleme Potansiyellerinin Güçlendirilmesi Projesi 2 8. 0 3. 2 0 1 3

Balkan Sivil Toplum Müktesebatı STK ların Savunuculuk ve İzleme Potansiyellerinin Güçlendirilmesi Projesi 2 8. 0 3. 2 0 1 3 Balkan Sivil Toplum Müktesebatı STK ların Savunuculuk ve İzleme Potansiyellerinin Güçlendirilmesi Projesi 2 8. 0 3. 2 0 1 3 BCSDN Hakıında Balkan Sivil Toplum Geliştirme Ağı (BCSDN) Arnavutluk, Bosna-Hersek,

Detaylı

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

Katılımcı Demokrasi STK ları Güçlendirme Önerileri

Katılımcı Demokrasi STK ları Güçlendirme Önerileri Katılımcı Demokrasi STK ları Güçlendirme Önerileri Ankara Çalıştayı 15 Kasım 2016 Kâr amacı gütmeyen Argüden Yönetişim Akademisi, faaliyetlerini Boğaziçi Üniversitesi Vakfı bünyesinde yürütmektedir. Argüden

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı. Arka Plan. Program Hakkında

STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı. Arka Plan. Program Hakkında TACSO Sivil Toplum Kuruluşları için Teknik Destek - 2 (TACSO 2) AB IPA Ülkeleri; EuropeAid/133642/C/SER/Multi STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

T.C. BA BAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Ba kanl. Avrupa Birli i Toplumsal Cinsiyet E itli i Stratejisi

T.C. BA BAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Ba kanl. Avrupa Birli i Toplumsal Cinsiyet E itli i Stratejisi T.C. BA BAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Ba kanl Avrupa Birli i Toplumsal Cinsiyet E itli i Stratejisi Özet Bilgi Notu Haz rlayan AB leri Uzman Yrd. Gök en

Detaylı

SİVİL TOPLUM VE SU. Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği. skantarli@ttkder.org.tr

SİVİL TOPLUM VE SU. Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği. skantarli@ttkder.org.tr SİVİL TOPLUM VE SU Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği skantarli@ttkder.org.tr SİVİL TOPLUM Prof.Dr.Fuat KEYMAN a göre 21.yüzyıla damgasını vuracak en önemli kavramlardan biri "Dostluk, arkadaşlık

Detaylı

Anna Lindh Vakfı Türkiye Ağı Toplantısı

Anna Lindh Vakfı Türkiye Ağı Toplantısı Anna Lindh Vakfı Türkiye Ağı Toplantısı 12 Haziran 2014 http://annalindhturkey.net annalindhfoundation.org Toplantı Gündemi Tanışma ALV Nedir? Neler Yapıyor? İyi Örnekler ALV Türkiye ağı ve STEP 6 Faaliyetleri

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

GÜNCEL FONLAR SON BAŞVURU TARİHİ KURUM PROGRAM ADI TOPLAM HİBE BÜTÇE PROJE SÜRESİ. 15 Aralık son raporların teslim tarihine göre proje süresi kısıtlı

GÜNCEL FONLAR SON BAŞVURU TARİHİ KURUM PROGRAM ADI TOPLAM HİBE BÜTÇE PROJE SÜRESİ. 15 Aralık son raporların teslim tarihine göre proje süresi kısıtlı GÜNCEL FONLAR KURUM PROGRAM ADI TOPLAM HİBE BÜTÇE PROJE SÜRESİ SON BAŞVURU TARİHİ Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) Üreme Sağlığı Küçük Proje Destek Programı BELİRTİLMEMİŞ ( toplamda 5 kurum kabul ediliyor)

Detaylı

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Barış sosyal birlik beraberlik kültürler arası diyalog katılım

Detaylı

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE Çisel İLERİ 27 Şubat 2017 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe yaklaşık 100

Detaylı

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE Çisel İLERİ 13 Ocak 2017 İKV Kamuoyu Araştırması 2016 Araştırmanın Künyesi: Nisan 2016 Türkiye genelinde 18 il 1254 katılımcı 7 bölge Araştırmayı nerede yaptık? AB yi duydunuz

Detaylı

KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM KAPSAMINDA SİVİL TOPLUM ( Dönemi)

KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM KAPSAMINDA SİVİL TOPLUM ( Dönemi) KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM KAPSAMINDA SİVİL TOPLUM (2014-2010 Dönemi) İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 1. ADAYLIK SÜRECİNDE TÜRKİYE DE SİVİL TOPLUM... 5 2. BİR SEKTÖR OLARAK SİVİL TOPLUM... 6 2.1 TÜRKİYE DE SİVİL

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Bilgilendirme Toplantıları Ulusal Ajans olarak da bilinen AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen Eğitim

Detaylı

Mali Kaynaklar / Fon (Hibe) Kaynakları. Mali Kaynaklar

Mali Kaynaklar / Fon (Hibe) Kaynakları. Mali Kaynaklar Mali Kaynaklar / Fon (Hibe) Kaynakları Mali Kaynaklar 1 Mali Kaynaklar I. AB Katılım Öncesi Mali Yardım (Hibeler) II. AB Topluluk Programları III. Diğer Fon Kaynakları Mali Kaynaklar I. AB Katılım Öncesi

Detaylı

Ocak 2014 TACSO 2. Broşür. Technical Assistance for Civil Society Organisations. This project is funded by the European Union.

Ocak 2014 TACSO 2. Broşür. Technical Assistance for Civil Society Organisations. This project is funded by the European Union. Ocak 2014 TACSO 2 Broşür Technical Assistance for Civil Society Organisations This project is funded by the European Union. - - - TACSO nun hedefi STK ların kapasitelerini arttırmak ve demokratik süreçler

Detaylı

SİVİL DÜŞÜN AKTİVİST PROGRAMI Başvuru

SİVİL DÜŞÜN AKTİVİST PROGRAMI Başvuru SİVİL DÜŞÜN AKTİVİST PROGRAMI Başvuru Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu; Türkiye'deki aktif bireyleri, sivil toplum örgütlerini, ağları ve platformları desteklemek için 2012'nin sonuna doğru Sivil Düşün

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. 17 Ocak 2013 Bartın

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. 17 Ocak 2013 Bartın Valiliklerde AB İşleri İçin ç Kapasite Oluşturulması Projesi Tanıtım Toplantısı 17 Ocak 2013 Bartın SUNUMUN İÇERİĞİ 1. SEI Nedir? 2. Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Hakkında

Detaylı

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE Çisel İLERİ Aralık 2017 En büyük zaafımız vazgeçmektir. Kuşkusuz başarının en garantili yolu bir kez daha denemektir. Thomas Edison Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 döneminde

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI İSTANBUL ATIK MUTABAKATI 2013 ün Mayıs ayında İstanbul da bir araya gelen dünyanın farklı bölgelerinden belediye başkanları ve seçilmiş yerel/bölgesel temsilciler olarak, küresel değişiklikler karşısında

Detaylı

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 22.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28331 KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETİŞİM NEDİR? Yönetişim en basit ve en kısa tanımıyla; resmî ve özel kuruluşlarda idari, ekonomik, politik otoritenin ortak kullanımıdır.

YÖNETİŞİM NEDİR? Yönetişim en basit ve en kısa tanımıyla; resmî ve özel kuruluşlarda idari, ekonomik, politik otoritenin ortak kullanımıdır. YÖNETİŞİM NEDİR? Yönetişim en basit ve en kısa tanımıyla; resmî ve özel kuruluşlarda idari, ekonomik, politik otoritenin ortak kullanımıdır. Ortak yönetim- birlikte yönetmek anlamına gelir ve içinde yönetimden

Detaylı

AB Ar-Ge Politikaları Çınar ADALI TÜBİTAK AB Çerçeve Programlar Müdürlüğü

AB Ar-Ge Politikaları Çınar ADALI TÜBİTAK AB Çerçeve Programlar Müdürlüğü AB Ar-Ge Politikaları 2003-2011 2011 Çınar ADALI TÜBİTAK AB Çerçeve Programlar Müdürlüğü İçerik Avrupa Araştırma Alanı AB Ar-Ge Politikaları Araçları Avrupa Çapında Bölgesel Düzeyde Ulusal Düzeyde AB Ar-Ge

Detaylı

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya 1 1) Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal STK ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

Aktivist Programı - Başvuru. Kimler Başvurabilir

Aktivist Programı - Başvuru. Kimler Başvurabilir Aktivist Programı - Başvuru Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Türkiye deki aktif bireylerin, sivil toplum örgütlerinin ve platformların desteklenmesi amacıyla 2012 yılı sonlarında Sivil Düşün AB Programını

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

Eğitim Önerisi (Çalışmaları)

Eğitim Önerisi (Çalışmaları) Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI HASAN ORTAÇ İL AB PROJE KOORDİNATÖRÜ UŞAK VALİLİĞİ AB KOORDİNASYON MERKEZİ ERASMUS+ ÖZEL EYLEMLER (Grundtvig, Erasmus, Comenius, Leonardo) (Bireylerin Öğrenme

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE'NİN YENİ AB İLETİŞİM STRATEJİSİ. Sivil Toplum, İletişim ve Kültür Başkanlığı Ankara, Aralık 2014

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE'NİN YENİ AB İLETİŞİM STRATEJİSİ. Sivil Toplum, İletişim ve Kültür Başkanlığı Ankara, Aralık 2014 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE'NİN YENİ AB İLETİŞİM STRATEJİSİ Sivil Toplum, İletişim ve Kültür Başkanlığı Ankara, Aralık 2014 1 Başkanlığımız, kamuda, isminde sivil toplum geçen ilk başkanlık olarak

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası Büyümenin ve istihdamın artırılması için 2005 yılında kabul edilen Yenilenmiş Lizbon Stratejisi kapsamında, Avrupa Sosyal modelini yeniden şekillendiren Sosyal Gündem

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI SOSYAL, BÖLGESEL VE YENİLİKÇİ POLİTİKALAR BAŞKANLIĞI

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI SOSYAL, BÖLGESEL VE YENİLİKÇİ POLİTİKALAR BAŞKANLIĞI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI SOSYAL, BÖLGESEL VE YENİLİKÇİ POLİTİKALAR BAŞKANLIĞI UMUT AZAK AB İŞLERİ UZMANI 0312 218 16 60 uazak@ab.gov.tr adım adım üyelik 1996 Ticaret Gümrük Birliği 1999 Adaylık 2002

Detaylı

Bu Program Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. BİRLİKTE YEREL STÖ LER KURUMSAL DESTEK PROGRAMI

Bu Program Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. BİRLİKTE YEREL STÖ LER KURUMSAL DESTEK PROGRAMI tarafından finanse edilmektedir. BİRLİKTE YEREL STÖ LER KURUMSAL DESTEK PROGRAMI BİRLİKTE DESTEK PROGRAMI Uygulama Modalitesi IPA 2015 Programlaması içinde AB tarafından desteklenen Yerel Örgütler için

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 11. Hafta (11-17 Mart 2013)

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 11. Hafta (11-17 Mart 2013) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 11. Hafta (11-17 Mart 2013) 11 MART 2013 PAZARTESİ 09:45-17:00 Avrupa Birliği Bakanlığı Mali İşbirliği Başkanı M. Süreyya Süner ve beraberindeki

Detaylı

Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi

Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi Proje Finansmanı: Avrupa Komisyonu Yararlanıcı Kurum: İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Proje Yürütücüsü: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

Detaylı

AB HİBELERİ. A. Şükran KARADAYI Uzman Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı

AB HİBELERİ. A. Şükran KARADAYI Uzman Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı AB HİBELERİ A. Şükran KARADAYI Uzman Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı AB mali yardımları Avrupa Komisyonu (European Commission) tarafından, tüm aday ülkeler için olduğu gibi, her yıl Türkiye ye tahsis edilen

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

TÜSEV YASAL ÇALIŞMALAR DANIŞMA TOPLANTISI 13.05.2014 Cezayir Restaurant, İstanbul

TÜSEV YASAL ÇALIŞMALAR DANIŞMA TOPLANTISI 13.05.2014 Cezayir Restaurant, İstanbul TÜSEV YASAL ÇALIŞMALAR DANIŞMA TOPLANTISI 13.05.2014 Cezayir Restaurant, İstanbul Toplantı Türü : TÜSEV YASAL ÇALIŞMALAR DANIŞMA TOPLANTISI Tarih : 13 Mayıs 2014 Yer : İstanbul, Türkiye TÜSEV Yerel İstişare

Detaylı

Hedefler, Aktiviteler, Çıktılar

Hedefler, Aktiviteler, Çıktılar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. AVRUPA BİRLİĞİ TOPLULUK PROGRAMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİ ve TÜRKİYE NİN KATILMAKTA OLDUĞU PROGRAMLAR

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. AVRUPA BİRLİĞİ TOPLULUK PROGRAMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİ ve TÜRKİYE NİN KATILMAKTA OLDUĞU PROGRAMLAR Avrupa Birliği Genel Sekreterliği AVRUPA BİRLİĞİ TOPLULUK PROGRAMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİ ve TÜRKİYE NİN KATILMAKTA OLDUĞU PROGRAMLAR 1 Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ABGS 9 Temmuz 2009 tarih 5916

Detaylı

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP)

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) 1. Bölgesel Eğitim Merkezi (RTP) Bilindiği üzere; Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Kurumsal Yapılanma Birimi tarafından uygulanan Bölgesel Eğitim

Detaylı

Filantropi Alanında Veri Toplanması ve Paylaşımı WINGS Global Philanthropy Data Charter

Filantropi Alanında Veri Toplanması ve Paylaşımı WINGS Global Philanthropy Data Charter Filantropi Alanında Veri Toplanması ve Paylaşımı WINGS Global Philanthropy Data Charter Worldwide Initiatives for Grantmaker Support (WINGS), 56 farklı ülkede filantropi alanında çalışan ve Türkiye Üçüncü

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi AB Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi nin Uyumlaştırılması ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Semineri 18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR 1 2003/4 Çevresel

Detaylı

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar), Teşvik Yatırım Teşvikleri AB HİBE DESTEKLERİ 1. Hibe Programı Nedir? AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 07-08 Temmuz 2006 Halil Serkan KÖREZLİOĞLU Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Yayın Desteği Hibe Programı

Detaylı

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ MALİ İŞBİRLİĞİ TARİHSEL GELİŞİM Avrupa Komisyonu tarafından sunulan öneri üzerine, Avrupa Konseyi 17 Temmuz 2006 tarihinde yeni bir Katılım

Detaylı

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ Genel Konferansın 20. Oturumunda benimsenmiştir. (*) Giriş Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu nun amacının UNESCO Kuruluş Sözleşmesi tarafından belirlendiği

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ DESTEĞİYLE TÜRKİYE DE YÜRÜTÜLEN PROJELERİN GENEL BİR DEĞERLENDİRMESİ VE PROJELERDE ÇALIŞAN PERSONELİN

Detaylı

BÖLGESEL AĞLARA DESTEK: ÇERÇEVE ORTAKLIK ANLAŞMASI VE HİBE ÇAĞRISI

BÖLGESEL AĞLARA DESTEK: ÇERÇEVE ORTAKLIK ANLAŞMASI VE HİBE ÇAĞRISI TACSO Türkiye Bilgilendirme Oturumu BÖLGESEL AĞLARA DESTEK: ÇERÇEVE ORTAKLIK ANLAŞMASI VE HİBE ÇAĞRISI SİVİL TOPLUM ARACI / (Referans: Europeaid/132438/C/ACT/MulD) Teklif Çağrısının Genel Amacı Karar alma

Detaylı

2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm

2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm 2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm kesimlerinde şeffaflık, dürüstlük ve hesap verebilirlik ilkelerini

Detaylı

Sivil Düşün bir Avrupa Birliği programıdır.

Sivil Düşün bir Avrupa Birliği programıdır. Sivil Düşün bir Avrupa Birliği programıdır. Facebook / SivilDusun Twitter / SivilDusun YouTube / sivildusunab Instagram / sivildusun Çalışmalarınızla ilgili duyuruları haber@sivildusun.eu adresine iletebilirsiniz.

Detaylı

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi 1 Giriş Bu özet raporda, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Antalya Valiliği ile birlikte Mart-Nisan-Mayıs 213

Detaylı

AESK ve Türkiye REX. Dış İlişkiler. Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi

AESK ve Türkiye REX. Dış İlişkiler. Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi AESK ve Türkiye REX Dış İlişkiler Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi AB-Türkiye Karma İstişare Komitesi (KİK) 16 Kasım 1995 te AESK, Ankara Anlaşmasında bulunan: Ortaklık Konseyi; Avrupa Parlamentosu,

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ YERİ ve ÖNEMİ. Gazi ALATAŞ. 15 Şubat 2018 / Antalya

SAĞLIK HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ YERİ ve ÖNEMİ. Gazi ALATAŞ. 15 Şubat 2018 / Antalya SAĞLIK HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ YERİ ve ÖNEMİ Gazi ALATAŞ 15 Şubat 2018 / Antalya Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu 18 dernekten oluşur Sağlık ve Sosyal Hizmetler

Detaylı

Katılım Öncesi AB Hibelerinin Belediyeler Tarafından Kullanılması

Katılım Öncesi AB Hibelerinin Belediyeler Tarafından Kullanılması Katılım Öncesi AB Hibelerinin Belediyeler Tarafından Kullanılması Hasan Çoban ( hcoban@dpt.gov.tr ) 04 Mart 2008 İller Bankası Tesisleri Ankara Hazine Müsteşarlığı - İller Bankası Genel Müdürlüğü İşbirliğinde

Detaylı

KÜRESEL İŞ BAŞINDA EĞİTİM AĞI (GAN) TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ VE UYGULAMA PROTOKOLÜ

KÜRESEL İŞ BAŞINDA EĞİTİM AĞI (GAN) TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ VE UYGULAMA PROTOKOLÜ KÜRESEL İŞ BAŞINDA EĞİTİM AĞI (GAN) TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ VE UYGULAMA PROTOKOLÜ 13.05.2015 KÜRESEL İŞ BAŞINDA EĞİTİM AĞI (GAN) TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ VE UYGULAMA PROTOKOLÜ GAN TÜRKİYE Madde 1 Küresel İşbaşında

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), projelerin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan ve

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), projelerin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan ve Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), projelerin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan ve aynı zamanda karar alma süreçlerinde katılımcı bir yaklaşım

Detaylı

Stratejik Planlama ve Politika Geliştirmede Katılımcılık

Stratejik Planlama ve Politika Geliştirmede Katılımcılık Stratejik Planlama ve Politika Geliştirmede Katılımcılık Kutluhan TAŞKIN Kurumsal ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanı Kamuda Katılım: İngiltere Örneği Paneli 4 Nisan 2012 1 Stratejik Yönetim Araştırması

Detaylı

SİVİL YAŞAM DERNEĞİ I. DÖNEM Stratejik Planı

SİVİL YAŞAM DERNEĞİ I. DÖNEM Stratejik Planı SİVİL YAŞAM DERNEĞİ I. DÖNEM Stratejik Planı BURSA / 2014 1 İÇİNDEKİLER Sivil Yaşam Derneği nin Kuruluşu, Yapısı ve Faaliyet Alanları... 3 Paydaş Analizi... 4 Kurumsal Kimliğin Yeniden Tanımlanması...

Detaylı

Avrupa yı İnşaa Eden Gençler

Avrupa yı İnşaa Eden Gençler Avrupa yı İnşaa Eden Gençler Gençlik Politikasi Geliştirme Sosyal Uyum İnsan Hakları Kültürlerarasi Diyalog Katılım Araştırma AVRUPA KONSEYI VE GENÇLER 40 YILI AŞKIN BIR SÜREDIR AVRUPAYI BIRLIKTE INŞA

Detaylı

DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI Sayfa : 1/5 1. AMAÇ Bu politikanın amacı, Doğan Grubu olarak sosyal sorumluluk ilkelerimizi belirtmek ve sosyal sorumluluk kapsamındaki çalışmaların Grubumuz için

Detaylı

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye de insan hakları ihlallerinin

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye de insan hakları ihlallerinin 1 Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye de insan hakları ihlallerinin sistematik olarak artması ışığında, Haziran 2011 de kurulan, kar amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütüdür. SNHR, mağdurların haklarının

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

Faaliyetin Adı. Görev Yöneticisi. Faaliyet Türü. Tarih Yer Şehir Açıklama Ortaklar Hedef Katılanlar

Faaliyetin Adı. Görev Yöneticisi. Faaliyet Türü. Tarih Yer Şehir Açıklama Ortaklar Hedef Katılanlar Faaliyetin Adı Görev Yöneticisi Faaliyet Türü Tarih Yer Şehir Açıklama Ortaklar Hedef Katılanlar Türkiye için Yargı Reformu Türkiye Yönetimler Arası Mali Tasarım Kamu Harcama Yönetimi Maria Gonzalez De

Detaylı

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi FASIL 18 İSTATİSTİK Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması 1 Mevzuat uyum takvimi Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir mevzuat uyumu çalışması öngörülmemektedir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SİVİL TOPLUM VE İLGİLİ KAVRAMLAR İKİNCİ BÖLÜM SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI (STK) EĞİTİMİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SİVİL TOPLUM VE İLGİLİ KAVRAMLAR İKİNCİ BÖLÜM SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI (STK) EĞİTİMİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SİVİL TOPLUM VE İLGİLİ KAVRAMLAR I. SİVİL TOPLUM (ST)... 1 2.SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI (S T K )...2 3.YÖNETİŞİM ( İYİ YÖNETİŞİM )... 3 4..ŞEFFAFLIK...4 5. HESAP VEREBİLİRLİK...5

Detaylı

SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- Bu yönerge, Söke Kent Konseyi Çocuk Meclisi nin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma

Detaylı

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler w İçindekiler Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler Çalışma Grupları Eğitim Programları İhtisas Programları Anadolu Seminerleri Kurumsal Yönetim Kütüphanesi Yayınlar Zirve ve Paneller

Detaylı

Üst Düzey Yöneticiler için Çalışma Gezisi İspanya, 01/05.12.2014

Üst Düzey Yöneticiler için Çalışma Gezisi İspanya, 01/05.12.2014 Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Teknik Destek Projesi

Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Teknik Destek Projesi Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Teknik Destek Projesi Yerel Düzeyde AB İşleri ve AB Fonlarının Yönetimi için Kapasitenin Güçlendirilmesi Konulu Strateji Belgesi Stratejik Amaç 1: Avrupa

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve y Uzun bir ortak tarih Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu na (EEC) katılmak için ilk kez Temmuz 1959'da başvuru yaptı. EEC yanıt

Detaylı

Dünya Bankası Sivil Toplum I s birlig i

Dünya Bankası Sivil Toplum I s birlig i Dünya Bankası Sivil Toplum I s birlig i 2007 2009 Mali Yılları Deg erlendirmesi 51427 Yönetici Özeti DÜNYA BANKASI CivilSocExecSumTURKISH.indd 3 9/23/09 12:20:59 PM Yönetici Özeti Son üç yıl içerisinde,

Detaylı

Aktivist Programı Destek Talep Rehberi

Aktivist Programı Destek Talep Rehberi Aktivist Programı Destek Talep Rehberi Aktivist Programı - Destek Talebi Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Türkiye deki aktif bireylerin, sivil toplum örgütlerinin, ağlar ve platformların desteklenmesi

Detaylı

Devam Eden Çatışma Şartları Altında Geçiş Dönemi Adaleti: Mekanizmalar, Dünya Deneyimi ve Türkiye 30 Eylül - 2 Ekim Armada Hotel - İstanbul

Devam Eden Çatışma Şartları Altında Geçiş Dönemi Adaleti: Mekanizmalar, Dünya Deneyimi ve Türkiye 30 Eylül - 2 Ekim Armada Hotel - İstanbul Devam Eden Çatışma Şartları Altında Geçiş Dönemi Adaleti: Mekanizmalar, Dünya Deneyimi ve Türkiye 30 Eylül - 2 Ekim Armada Hotel - İstanbul Uluslararası terminolojide geçiş dönemi adaleti tanımı hem otoriter

Detaylı

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017 Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017 Türkiye Cumhuriyeti nin Ulusal Sera Gazı Envanteri Sisteminin Güçlendirilmesi ve İyileştirilmesi:

Detaylı

Fark Ettikçe, Birlikte Güçleniyoruz...

Fark Ettikçe, Birlikte Güçleniyoruz... Kadın Örgütlerinin Engelli Kadınlarla İlgili Farkındalıklarının Arttırılması Projesi Fark Ettikçe, Birlikte Güçleniyoruz... Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı kapsamında desteklenen Kadın Örgütlerinin

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ VE İHRACAT STRATEJİK PLANI

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ VE İHRACAT STRATEJİK PLANI SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI 2017-2021 ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ VE İHRACAT STRATEJİK PLANI ssm.gov.tr SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI 2017-2021 ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ VE İHRACAT STRATEJİK PLANI ssm.gov.tr

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI NİSAN 2018 1 2 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol?...5 2. İç

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 02.04.2013 Sayı : 45 Resmi Gazete Yayım Tarihi : 07.06.2013 Sayı : 28670 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü. Kümelenme Destek Programı

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü. Kümelenme Destek Programı T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kümelenme Destek Programı Fadime YILMAZ San. ve Tek. Uzmanı 1 Küme Kümeler, özellikle de aynı faaliyet alanında hem rekabet içinde olan hem de birbirleriyle işbirliği

Detaylı

TÜRKİYE DE BAĞIŞÇILIĞI ALTYAPISINI GELİŞTİRME PROJESİ KAPSAMINDA

TÜRKİYE DE BAĞIŞÇILIĞI ALTYAPISINI GELİŞTİRME PROJESİ KAPSAMINDA BAĞIŞ GRUPLARI Bağışçılığa Katılım ve Kollektif Etki TÜRKİYE DE BAĞIŞÇILIĞI ALTYAPISINI GELİŞTİRME PROJESİ KAPSAMINDA DESTEĞİ İLE Bağışçılığa Katılım ve Kollektif Etki S.Sevda Kılıçalp Iaconantonio TÜSEV

Detaylı