Türkiye de Sivil Toplumun gelişmesine yönelik Avrupa Komisyonu desteği için yol gösterici ilkeler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye de Sivil Toplumun gelişmesine yönelik Avrupa Komisyonu desteği için yol gösterici ilkeler"

Transkript

1 Resmi çeviri değildir. Lütfen İngilizce versiyonu dikkate alınız Türkiye de Sivil Toplumun gelişmesine yönelik Avrupa Komisyonu desteği için yol gösterici ilkeler

2 Hareket Noktası Etkin bir çoğulculuk, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve siyasal değişim olanakları konularının gözetilmesini taahhüt etmektedir. Genellikle devletin finanse etmediği, ticari veya özel olmayan faaliyetler olarak tanımlanan sivil toplum faaliyetleri, bu çoğulculuğu yansıtır; toplumsal tercihlere ilişkin tartışma alanını genişletir ve böylece çoğulcu bir topluma ilişkin sosyal mutabakatı güçlendirir. Sonuç olarak diyalog, toplumsal bir bağ olan güveni artırır. Böylelikle, hareketli ve canlı bir sivil toplum, daha açık, katılımcı ve dolayısıyla daha dinamik bir demokratik toplumun oluşmasına katkıda bulunur. Neden Sivil Topluma Destek Avrupa Komisyonu, tıpkı Avrupa Birliği nde (AB) olduğu gibi, Türkiye de de bireyleri 1 sosyal ve siyasi yaşama aktif olarak katılmaları konusunda teşvik eder. Vatandaşların kolektif çalışmalara geniş çaplı katılımı, gündem belirlemeden mevzuata, uygulamadan izlemeye kadar, tüm safhalarda ve yerel, bölgesel, ulusal, Avrupa'da ve diğer tüm kademelerde, sisteme hayat verir. Dolayısıyla, Türkiye nin AB ye katılımından öncesi ve sonrasında, Türkiye nin Kopenhag siyasi kriterlerini yerine getirmesi ve kriterlerin sürdürülebilir bir şekilde temel atması yönünde önemli bir rol üstlenir. Dinamik bir sivil toplum, aday ülkeler ve AB kurumları arasında gerçekleşen katılım sürecinin teknik bir süreç olmasından ziyade, bireyler tarafından yürütülen bir süreç haline gelmesine katkıda bulunur, ve bu şekilde, katılım sürecinin birer parçası olan kurumsal, siyasi ve ekonomik değişimin, çok daha anlaşılır ve sürdürülebilir olmasını sağlar. Komisyon un aday ülkelerdeki ve potansiyel aday ülkelerdeki sivil toplum politikası 2007 Genişleme Stratejisi'nde 2 biçimlendirilmiştir. Bu politika, Sivil Toplum Aracı (Civil Society Facility (CSF) 3 nın ana hatlarını da ortaya koyar. Sivil Toplum Diyaloğuna 4 dair Komisyon Tebliğinde ise, Hırvatistan ve Türkiye için Genişleme Stratejisi uyarınca, sivil toplum, diyalog yönünden ele alınmıştır. İşbu belge ise, CSF'nin sivil toplumun gelişimiyle ilgili bileşenlerini Türkiye özelinde ele almaktadır ki bu bileşenler CSF ve Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı kapsamındaki mali desteği de kapsamaktadır. Bu nedenlerle işbu belge, Katılım Ortaklığı 5 ve Çok-Yıllı Endikatif Planlama Belgesi (Multi- Annual Indicative Planning Document ) 6 dahil olmak üzere, mevcut strateji ve programlama belgelerindeki hedeflerle bağlantılı olarak değerlendirilmelidir. Avrupa Komisyonu, sivil topluma destek amacına daha iyi odaklanmak ve bu amaçları kamuoyuna daha açık bir şekilde anlatabilmek amacıyla, yakın dönemde iki değerlendirme çalışması yaptırmıştır 7. Her iki çalışma ve Avrupa Sayıştayı'nın yine yakın dönemde hazırlamış olduğu özel rapor, AB nin stratejik yaklaşım konusundaki yetersizliğine işaret etmiştir. İşbu belge, 1 citizen kavramı birey dolayısıyla active citizens aktif bireyler olarak tercüme edilmiştir. 2 Communication Enlargement Strategy and Main Challenges (Genişleme Stratejisi ve Başlıca Güçlükler ), , COM(2007) COM (2008) 127 ye bakınız: Commission Communication on the Western Balkans: Enhancing the European Perspective (Batı Balkanlara yönelik Komisyon Tebliği: Avrupa Perspektifini Geliştirme), 5 Mart Commission Communication on Civil Society Dialogue between the EU and Candidate Countries (AB ve Aday Ülkeler arasında Sivil Toplum Diyaloğuna dair Komisyon Tebliği), COM (2005) 290; ayrıca ek I e bakınız /157/EC sayılı Konsey Kararına bakınız: tarihli Konsey Kararı: Türkiye Cumhuriyeti ile Katılım Ortaklığında kapsanan ilkeler, öncelikler ve şartlar 6 Instrument for Pre-Accession Assistance, Multi-annual Indicative Planning Document (Katılım Öncesi Yardım için Enstrüman, Çok-Yıllık Göstergesel Planlama Belgesi) ne bakınız ( ), Türkiye, 29 Haziran Sectoral Interim Evaluation of the European Union Pre-Accession Assistance, Civil Society Dialogue, Nisan 2009 (Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım, Sivil Toplum Diyaloğu, Sektörel Ara Değerlendirme); Evaluation of Civil Society Development Programmes, Turkey, Final Report (Sivil Toplum Geliştirme Programlarının Değerlendirmesi, Türkiye, Nihai Rapor), Haziran 2008 European Court of Auditors, Special Report (Avrupa Sayıştayı, Özel Rapor)

3 çok-yıllı yaklaşımın ana hatlarını çizerek, sivil toplumun gelişimi alanındaki bu eleştirileri ele almaya çalışmaktadır. Avrupa Komisyonu, sivil topluma neden destek olduğunu, bu alandaki stratejisini ve uygulamadaki önceliklerini kamuoyuyla paylaşarak, Türkiye deki sivil topluma verdiği desteğin şeffaflığının ve etkisinin artmasını hedeflemektedir. Türkiye deki Durum Türkiye de, üyelerinin yalnızca yüzde 16 sı kadınlardan oluşan, toplam 7 milyondan fazla üyeli i aşkın dernek vardır 8. En çok üyesi olan örgütlenmeler siyasi partiler, meslek odaları ve spor kulüpleridir; din temelli örgütlenmeler de yaygındır. Ayrıca den fazla vakıf vardır 9 ; bunlar çoğunlukla varlığa dayalıdır veya fon yaratarak, ağırlıklı olarak hayırseverlik faaliyetleri yürütmektedirler. Sadece birkaç kuruluş kendileri hibe vermektedir. 10 STÖlerin faaliyet gösterdikleri yasal ortam göz önüne alındığında, çalışmalar, finansman, bazı durumlarda yeni kurulan örgütlere yönelik bürokratik engeller varlığını sürdürmeye devam etmektedir. Örneğin, Dernekler Yasası ve ilgili yönetmeliklerinin gereklerini yerine getirememe durumunda yüksek para cezaları veya ciddi yaptırımlar uygulanabilmektedir. Yurtdışından mali destek almadan önce yetkili makamlara bildirim yapma yönünde idari bir gereklilik vardır. Bazen yurtdışından mali destek alan STÖlere yönelik orantısız denetim yapılmaktadır; STÖlerle ilgili bağış toplama ve vergi muafiyeti için yasal çerçevenin iyileştirilmesi ihtiyacı devam etmektedir 11. Bağış yapanların bağışlarını vergilerinden düşmesine olanak tanıyan, kamu yararına çalışan dernek statüsüne ilişkin prosedürler hala sorunludur ve bu nedenle az sayıda STÖ bu statüye sahiptir. Çalışanların yaptığı bağışlar kurumların yaptığı bağışların aksine uygulamada vergiden düşülememektedir. Aktif bireyliği 12 destekleyen katılımcı yönetişim, güçlendirilmesi gereken bir başka alandır. Paydaşlarla düzenli olarak istişare halinde olunması, katılım süreci de dahil olmak üzere, yasama süreçlerinin şeffaflığını, bu süreçlerin bireyler tarafından sahiplenilmesini ve bu yolla sürdürülebilirliğinin sağlanması zeminini oluşturacaktır. Genel olarak, derneklere ilişkin yasal çerçeve Avrupa standartlarıyla uyumludur. Fakat mevzuatın uygulanması konusunda önemli ilerleme kaydedilmesi gerekmektedir, zira halen derneklerin faaliyetleri orantısız şekilde incelemeye tabi tutulmakta ve bazı durumlarda bu incelemeler adli takibata kadar varmaktadır. 13 STÖlerin faaliyet gösterdikleri mali ortama bakıldığında, mali kaynaklarının çoğunlukla hayırseverliğe dayandığı görülmekte ve hayırseverlikle ilgili faaliyetler de sosyal veya eğitim faaliyetlerine yoğunlaş maktadır. TÜSEV 14 tarafından yapılan bir araştırmaya göre STÖ lere yapılan bireysel ve kurumsal yardım miktarı yıllık toplam olarak 1,5 milyar Euro yu bulmaktadır. Aynı araştırmaya göre, yardım yapmanın temelinde daha çok dini yükümlülükler (1/3), gelenekler (1/4) veya topluma hizmetin (1/9) olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, bağış yapanların üçte biri, yaptıkları yardımın küçük miktarlarda olması veya planlı olarak gerçekleşmemesi nedeniyle yardımlarını doğrudan bireylere vermektedirler. Yardım yapanların sadece 1/8 i kuruluşlara bağış yapmaktadır 15. Hak-temelli STÖlerin birçoğu finansman kaynağının yetersiz oluşunu, en büyük sorunları olarak görmektedirler ve bu 8 Dernekler Dairesi, Vakıflar Müdürlüğü, The landscape of Philanthropy and Civil Society in Turkey (Türkiye de hayırseverlik ve Sivil Toplumun görüntüsü) Filiz Bikmen / TÜSEV, İstanbul, Aralık SEC (2009) 1334: Commission Staff Working Document (Komisyon Personeli Çalışma Belgesi), Turkey 2009 Progress Report (2009 Türkiye İlerleme Raporu), 14 Ekim Kavram Türkiye vatandaşı olmayanları da kapsar. 13 Türkiye 2009 Đlerleme Raporu, s Philanthropy in Turkey (Türkiye de Hayırseverlik), Bikmen ve Zincir (editörler) içinde A. Çarkoğlu: Trends in Individual Giving and Foundation Practices in Turkey (Türkiye de Münferit Bağış ve Vakıf Pratiklerinde Eğilimler), TÜSEV Faydalanan kişilere doğrudan bağış yapma, yani aracı kurumların aracılığı olmadan, toplam bağışların %35 ine karşılık gelmektedir. Seküler ve resmi kurumlara yapılan bağışlar, bağışların %23 üne, din temelli kuruluşlara yapılan bağışlar, bağışların %14 üne ve diğer dini bağışlar, bağışların %22 sine tekabül etmektedir. TÜSEV in sınıflandırması.

4 nedenle enerji ve kaynaklarının büyük bir kısmını fon yaratmaya yönlendirmek zorunda kalmaktadırlar 16. Erişilebilir mali kaynakların yetersizliği, aktif bireylerin içinde bulundukları mali ortama ilişkin önde gelen bir güçlük olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, aktif bireyliği teşvik eden kuruluşlara daha fazla hibe verilmesi gerekli olarak görülebilir. Kapasite konusunda, örgütlü bireylerin faaliyetleri genellikle kurumsal yönetim sistemleri, insan kaynakları ve zayıf dış ilişkilerin yanı sıra, üye tabanının yetersizliğiyle de kısıtlanmaktadır 17. Türkiye de sadece her on kişiden biri bir STÖ'ye üyedir, her 14 kişiden biri gönüllü işlerde çalışmaktadır ve her 13 kişiden biri bir STÖ'ye bağış yapmaktadır. Beş STÖ'den birinin maaşlı bir çalışanı vardır ve maaşlı çalışanı olan STÖlerin altısından beşi çalışanlarının kapasitesinin yeterli olmadığını düşünmektedir. Her üç STÖden biri son üç aylık dönemde Türkiye deki başka bir örgütle herhangi bir işbirliğine girmediğini belirtmektedir. STÖler arasında ağlar oluşturulduğunda bile sıklıkla rastlanan sorunun sürdürülebilirlik olduğu gözlemlenmektedir 18. YADA tarafından yürütülen bir araştırmaya göre üyelerin yüzde 69.6 sı 31 ila 50 yaş aralığındayken yalnızca yüzde 13.8 i 30 yaşın altındadır. 19 Türkiye de Sivil Toplumun Gelişmesine Yönelik Komisyon Stratejisi Avrupa Komisyonu, Türkiye de daha açık, katılımcı ve dinamik bir demokrasiye katkıda bulunmayı hedeflemekte ve bu hedef doğrultusunda çalışmalarının merkezine aktif bireyliği koymaktadır.. Bu belgede aktif/örgütlü birey kavramı birden fazla kişinin ortak bir hedef doğrultusunda çalışması anlamına gelmektedir ve örgütlü olmak herhangi bir hukuki statü ya da platform veya girişim gibi kurumsal bir yapı gerektirmemektedir. Sivil Toplum faaliyetleri, spor kulüplerine katılım veya okullar için ebeveynlerin girişimlerinden, toplu dilekçe vermeye veya bir STÖ''ye üyeliğe kadar, çok geniş bir yelpazeyi içerir. Avrupa Komisyonu, Türkiye'deki yetkili makamları, her türlü aktif bireyliği kolaylaştırma konusunda teşvik etmekle birlikte, kendisi özel olarak yerel, bölgesel, ulusal veya Avrupa düzeyinde kolektif tercihleri etkilemeye yönelik aktif bireylik girişimlerine odaklanmaktadır. Avrupa Komisyonu, toplumun farklı kesimlerden aktif bireylerin, ortak seçimlerin yapılma süreçlerine dahil olmalarının, Türkiye deki siyasi gündem ve tartışmaları daha da zenginleştirebileceğine inanmaktadır. Toplumsal seçimler konusundaki diyalog sonuçta toplumsal birliktelik ve güveni güçlendirecektir ve bu nedenle, hem Türk toplumunun menfaatinedir, hem de Türkiye nin katılım sürecinin başarısı için önemlidir. Avrupa Komisyonu, siyasi partilerin faaliyetlerine herhangi bir destek vermemekle birlikte, Türkiye de daha açık, katılımcı ve dinamik bir demokrasiye katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Komisyon, işbu belge doğrultusunda, bu hedefi gerçekleştirmek amacıyla aktif bireyliği daha kolaylaştırıcı ve teşvik edici yasal ve mali bir ortamın oluşturulmasını ve örgütlü bireylerin kapasitelerinin güçlendirilmesini destekleyecektir. Avrupa Komisyonu'nun, bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde sağladığı mali destek kayda değerdir; ancak yalnızca destekleyici ve yardımcı bir rol oynayabilir. Türkiye de güçlü bir yardım geleneği olmasına rağmen, ortak seçimleri etkilemek ve güçlendirmek için çalışan aktif bireyler, örneğin sivil toplumun savunuculuk çalışmaları yürüten kesimi gibi, bu gelenekten 16 Akfan, İrfan, Serap Öztürk, ve diğerleri Issues and Resolutions of Rights Based NGOs in Turkey. (Türkiye deki HakTemelli STK'ların Sorunları ve Çözümleri Third Sector Foundation of Turkey: CIVICUS Civil Society Index Report for Turkey Civil Society in Turkey: An Era of Transition (Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı: CIVICUS Türkiye nin Sivil Toplum Endeks Raporu Türkiye de Sivil Toplum: Geçiş Süreci) (2006) ve CIVICUS Civil Society Index Report for Turkey (CIVICUS 2009 Türkiye Sivil Toplum Endeks Raporu). 18 Akfan, İrfan, Serap Öztürk, ve diğerleri Issues and Resolutions of Rights Based NGOs in Turkey. (Türkiye deki Hak Temelli STK'ların Sorunları ve Çözümleri Civil Society Culture in Voluntary Organisations of Turkey (Türkiye nin Gönüllü Kuruluşlarında Sivil Toplum Kültürü), YADA Vakfı, yayınlamamış araştırma raporu, Nisan 2010, Ankara, Türkiye

5 şimdiye kadar sadece sınırlı bir ölçüde yararlanabilmiştir. Bu yardım geleneğini temel alarak, Komisyon bu tür yardımların yeni alanları kapsayacak şekilde genişlemesini teşvik edecektir. Komisyon, stratejisini aşağıda açıklanan önceliklere göre gerçekleştirecektir. Tüm bu hedeflerde, özellikle kadınların aktif birey olarak ekonomik, sosyal ve siyasi katılımlarını artırmaya yönelik spesifik faaliyetler üzerinde durulacaktır. Hedef 1: Aktif bireylik için ortamın iyileştirilmesi a) İfade, barışçı toplantı ve örgütlenme özgürlüklerinden etkili ve tam olarak yararlanılması. Olası Avrupa Komisyonu Faaliyetleri: Yasal çerçeve ve ilgili idari uygulamalarda daha fazla ilerleme sağlanması konusunda Türkiye deki resmi makamları ikili toplantılarda ve İlerleme Raporlarında teşvik etmek, Türk toplumunda aktif birey kavramının güçlendirilmesini desteklemek, Devlet makamlarını ve örgütlü bireyleri, ifade, barışçı toplantı ve örgütlenme özgürlükleri ile genel olarak sivil toplumun rolü konularındaki teknik bilgilerini güçlendirmek için desteklemek, Örgütlü bireyleri yasal çerçevedeki iyileştirmeler konusundaki savunuculuk çalışmaları için desteklemek, Örgütlü bireylerin, yasal konulardaki bilgilerini geliştirmelerini desteklemek. Olası İlerleme Göstergeleri: İfade ve toplantı özgürlüğü konularında etkili gelişmeler İlgili mevzuatın uygulanmasıyla ilgili olarak STÖlerden olumlu geri bildirimler Dernek ve vakıfların sayısı ile gönüllü çalışmalarda ve fahri görevlerde yer alan bireylerin sayısında artış Kapatılan veya ceza verilen dernek ve vakıfların sayısında azalma STÖlere yönelik olarak mahkemeye yansıyan kapatma davalarının sayısında azalma b) STÖler için mali düzenlemeler, kamu ve özel finansman mekanizmaları Olası Avrupa Komisyonu Faaliyetleri: Devlet makamlarını dernekler ve vakıflar için mali düzenlemeler, devletin mali destek mekanizmaları konusundaki seçenekler ve iyi uygulamalar konusundaki teknik bilgilerini güçlendirmeleri için desteklemek. (örneğin, STÖler için daha adil ve şeffaf mali desteğin tasarlanması (vergi muafiyeti, hibeler, eşleştirme hibeleri (vb)), Türkiye merkezli kurumsal ya da münferit hayırseverlik faaliyetlerini STÖler yönünde teşvik etmek, Donör koordinasyonunda sırayla fonlama (sequencing), ortak eylem, tamamlayıcılık ve Türkiye'deki özel donör sayısında artışı teşvik edecek şekilde kolaylaştırıcı rol oynamak, STÖlerin bağımsızlığını ve sürdürülebilirliğini, yaratıcı finansman mekanizmalarıyla güçlendirmeye yardımcı olmak. Olası İlerleme Göstergeleri: STÖler için daha yaygın, şeffaf ve adil mali destek sağlanmasını destekleyici mevzuat uygulamaları Örgütlü bireyleri destekleyen, Türkiye merkezli kamu ve özel donörlerin sayısında ve toplam hibe hacminde artış Seçilmiş derneklerin gelirlerinin, tek bir donörden gelen kısmının, toplam gelirlerine olan oranında düşüş Donörler arasında ortak eylem ve sırayla fonlama (sequencing) uygulamalarında artış

6 c) Yerel, bölgesel ve ulusal düzeylerdeki politika süreçlerinde ve Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamındaki programlamada etkin sivil katılımı teşvik eden idari uygulamalar Olası Avrupa Komisyonu Faaliyetleri: IPA uygulamasına katılan kurumlar da dahil olmak üzere sivil katılım konusunda iyi uygulamalara yönelik, kamu kurumlarının ve örgütlü bireylerin teknik bilgilerini güçlendirmelerini desteklemek, Türkiye'yi sivil katılım için diyalog mekanizmalarını içeren kapsamlı bir çerçeve oluşturulması konusunda teşvik etmek, İlgili kamu mercilerini hak temelli STÖlere danışılması da dâhil, etkili sivil istişarelerin gerçekleştirilmesi için desteklemek, Sivil katılımı geliştirme konusunda örgütlü bireylerin güven oluşturma ve savunuculuk girişimlerini desteklemek, Avrupa Komisyonu'nun sivil katılım konusundaki politikaları ve IPA programlama süreçleri ile ilgili olarak, örgütlü bireylere yönelik bilgilendirme faaliyetlerini desteklemek, Genel IPA programlama süreci ve IPA kapsamında desteklenen münferit projelerde, sivil katılımın genişletilmesi ve derinleştirilmesi konusunda Türkiye yi teşvik etmek, Türkiye'yi örgütlü bireyler ve ilgili kamu kurumlarından temsilcilerin de katılımıyla, IPA programlamasına eşlik edecek daimi bir çalışma grubunun oluşturulması konusunda teşvik etmek. Olası İlerleme Göstergeleri: Kapsamlı bir sivil katılım çerçevesinin oluşturulması Yerel, bölgesel ve ulusal sivil katılım mekanizmalarının sayısında artış Yerel, bölgesel ve ulusal sivil katılım mekanizmalarının performansında gelişme IPA programlama döngüsünün tasarlama, uygulama, izleme ve değerlendirme aşamalarında, sivil katılımın gerçekleştiği projelerin sayısında artış IPA programlama döngüsünde, sivil katılımın niteliğinde iyileşme Örgütlü bireylerin müktesebatla ilgili konulardaki tartışma platformlarına katılımında artış Hedef 2: Örgütlü aktif bireylerin kapasitelerinin güçlendirilmesi a) Örgütlü bireylerin, bireylerden ve karar mercilerinden daha etkin bir biçimde destek almaları Olası Avrupa Komisyonu Faaliyetleri: Örgütlü bireylerin insan hakları, demokrasi ve topluluk müktesebatı alanlarında bilgi edinmelerine yardımcı olan yapıları desteklemek, Örgütlü bireylerin, çoğulcu bir toplumda STÖlerin üstlendiği role yönelik duydukları güveni arttırmak, ayrıca araştırma, izleme, raporlama ve iletişim dahil olmak üzere, etkili savunuculuk? becerileri kazanmalarını desteklemek, Avrupa Komisyonu fonlarının dağıtımını, kuruluşların, daha geniş üye tabanı, finansman çeşitliliği, stratejik gelişme planı vb. gibi, sahip oldukları büyüklük ve hedeflere tekabül eden sürdürülebilirlik göstergeleriyle ilişkilendirerek, STÖlerin gelişimini teşvik etmek. Fon yaratma konusunda örgütlü bireylerin bilgi ve becerilerinin artırılmasını desteklemek; örgütlü demokrasi alanındaki iyileşmeleri desteklemek, İletişim becerilerini güçlendirmek ve kurumsal danışmanlık (coaching) hizmeti sağlamak. Olası İlerleme Göstergeleri: Örgütlü bireyler tarafından hazırlanan iletişim materyallerinin kalitesinin artırılması

7 STÖlerde ve sivil inisiyatiflerde gönüllü çalışan bireylerin sayısında artış Örgütlü bireyler tarafından düzenlenen kampanyaların sayısında artış Örgütlü bireylerin medyadaki görünürlüklerinin iyileşmesi Derneklerin üye sayısında artış Seçilmiş derneklerin üyelerinden elde ettikleri gelirlerinde artış Sivil topluma yönelik olarak kamuoyu algısının iyileşmesi Kamu otoritelerince dikkate alınan STö raporlarının sayısında artış b) Örgütlü bireylerin daha etkili şekilde ağ oluşturması, bilgi paylaşımı ve işbirliği yapması Olası Avrupa Komisyonu Faaliyetleri: Aşağıdaki amaçlarla yapılacak çalışmalar için, örgütlü bireylere kapsamlı mali destek verecek bir sivil toplum ağ oluşturma aracının geliştirilmesinin teşviki: (i) STÖlerin birbirlerini desteklemesini ve iyi uygulamaların paylaşımını sağlayan, Türkiye'deki ağ oluşumlarına ve etkinliklere katılmak, (ii) Türkiye AB'de, kuruluşlar arası uzman değişimi ve stajyerlik programları düzenlemek, (iii) Bireysel ağların, girişim ve platromların oluşturulması, genişletilmesi ve yaygınlaştırılması, (iv) Avrupa çatı örgütleri ve sivil toplum platformlarına katılmak, Sivil girişim ve platformlarını hedefleyen desteğin sağlanması, AB çapında sivil toplum ağ oluşturma programlarının sıklığını ve kapsama alanını artırmak. Olası İlerleme Göstergeleri: STÖ ağlarının sayısında artış Ortak kamuoyu kampanyalarının sayısında artış Kısıtlar ve Koşullar Avrupa Komisyonu, büyük ölçüde Türk resmi makamlarıyla birlikte uygulanan mali yardım kapsamında, işbu belgede açıklanan stratejinin başarısını tehlikeye atabilecek riskleri değerlendirmeye devam edecektir. Öncelikle, Komisyon, mali yardımın tek başına kalıcı bir değişim için yeterli olmayacağının farkındadır. İkinci olarak, Komisyon, küçük hibeler veya diğer yenilikçi araçlara yönelerek, münferit finansman tedbirlerinin miktarını STÖlerin kapasitesine uygun olarak ayarlamaya çalışacaktır. Ayrıca, Komisyon bu stratejiyi uygularken, diğer bütün IPA bileşenlerine entegre edilmiş olan, başta kadın ve erkekler için fırsat eşitliği ve bölgesel farklılıklar 20 olmak üzere, tüm sektörleri yatay olarak içeren konu ve ilkeleri dikkate alacaktır. Stratejinin gerçek sürdürebilirliği ise, Türkiye de sivil toplum faaliyetlerine Avrupa Komisyonu'nun mali desteğinin uzun vadede azaltılmasına olanak tanımalıdır. Süreç Bu stratejinin başarılı olması için, kamu ve sivil tüm paydaşlarla iletişim büyük bir önem taşımaktadır; Avrupa Komisyonu kendi savunduğu ilkelere tabidir: şeffaflık, katılımcılık, hesap verebilirlik, tutarlılık ve sürdürülebilirlik. Bu strateji, paydaşlarla da paylaşılmıştır. Komisyon, belgenin nihai halinde görüşlerine yer verilenler de dâhil olmak üzere, katkısı bulunan herkese teşekkürlerini ifade etmek ister. İstişarelerdeki yorumların genel ve kapsamlı bir özeti Türkiye için Çok Yıllı Endikatif Planlama Belgesi (MIPD) konulu 2008 tarihli Komisyon kararı.

8 hazırlanacaktır. Okuyucunun dikkatine: Bu belgenin nihai şekli sadece Avrupa Komisyonu nun sorumluluğunda olacaktır. İşbu belge, Türkiye de sivil toplumun gelişmesi alanında, Avrupa Komisyonu nun mevcut siyasi ve mali araçlar vasıtasıyla uygulanacak olan desteğine ilişkin yol göstericilik yapacaktır (Ek I e bakınız) yılında, yukarıda listelenen göstergelere dayalı bir temel değerlendirme çalışması yapılacaktır; kamuoyuyla yapılacak istişareler ve bir izleme çalışması sonrasında kaydedilen ilerleme, 2012 de değerlendirilecektir. Uygun görüldüğü şekilde, strateji yeniden değerlendirilip, revize edilecektir. Temel Değerlendirme Çalışması'nın sonuçları, kamuoyu ile paylaşılacaktır.

9 Ek I Türkiye de Sivil Toplumun Gelişmesi için Avrupa Komisyonu Desteği Avrupa Komisyonu, sivil toplumun gelişmesine destek olmak için, aşağıdaki siyasi ve mali araçları kullanmaktadır. Türk Hükumetiyle, Türkiye nin ilerlemesini izlemek ve değerlendirmek için Siyasi Toplantılar; İlerleme Raporları, her aday ve potansiyel aday ülkenin önceki yıl boyunca elde ettiği başarıları izlemek ve değerlendirmek için Komisyon tarafından hazırlanan, yıllık gözden geçirme çalışmalarıdır. İlerleme raporları Komisyon un AB genişlemesine yönelik politikasını izah eden yıllık strateji belgesine paralel olarak yayımlanmaktadır; Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) dönemi için katılım öncesi sürece yönelik bir mali araçtır. Türkiye için IPA nın beş bileşeni şunlardır: geçiş desteği ve kurumsal kapasite geliştirme, sınır-ötesi işbirliği, bölgesel kalkınma, insan kaynaklarını geliştirme ve kırsal kalkınma. Sivil Toplum Aracı (CSF) IPA kapsamında sivil toplumun gelişmesi için desteğe dair genel mali stratejiyi tanımlar; hem çok yararlanıcılı programları, hem de ülkeler özelindeki destekleri kapsar. CSF nin üç bileşeni vardır: 1. Yerel sivil toplum girişimlerine ve kapasite geliştirmeye destek vermek, sivil toplumun rolünü güçlendirmek; 2. Gazeteciler, genç politikacılar, sendika liderlerin, öğretmen ve benzerlerinin AB kurumlarıyla irtibata geçmesini sağlayan programlar; 3. Faydalanıcı ülkelerdeki sivil toplum örgütleri, işletmeler, sendikalar ve mesleki örgütler ile AB deki muadilleri arasında, bilgi ve deneyim alışverişini teşvik etmek için ortaklıklar oluşturulması ve ağlar geliştirilmesine destek olmak. Teknik Yardım ve Bilgi Değişim Aracı (TAIEX) AB mevzuatına yakınlaştırma, mevzuatı uygulama ve yürütmeye yönelik olarak ülkelere yardım etmek için oluşturulan genişlemenin bir mali aracıdır. TAIEX, kısa-vadeli teknik yardım ve öneriler, teknik konularda eğitim, akran desteği ve veritabanı araçları sağlamaktadır. TAIEX in bir bileşeni olarak, İnsandan İnsana Programı (P2P), birey ve sivil toplum örgütlerinin, geniş kapsama sahip AB politikaları, programları, girişimleri ve iyi uygulamalarıyla tanışması için AB kurumlarını, ilgili AB şemsiye sivil toplum örgütlerini ve diğer Avrupa, ulusal ve uluslararası örgütleri ziyaret etme olanağı sağlayarak, sivil toplum örgütlerinin rolünü güçlendirmeyi hedeflemektedir; Avrupa Birliği Ziyaretçi Programı (EUVP) Brüksel, Strazburg ve/veya Lüksemburg daki AB görevlileriyle, münferit 5 ila 8 günlük toplantı programları düzenleyerek, AB üyesi olmayan ülkelerden profesyoneller ile AB muadilleri arasında karşılıklı anlayışı artırmayı hedeflemektedir. Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı (EIDHR) özellikle insan hakları alanında sivil toplum örgütlerini destekleyen bir mali araçtır.

10 Ek 2: Sivil Toplum Diyaloğu Bu belgenin konusu olan sivil toplumun gelişimi hedefinden ayrı olarak, Avrupa Komisyonu, aday ülkeler ve AB üye devletleri arasında sivil toplum diyaloğunu da desteklemektedir. 21 Bu, sadece proje finansmanını içermemekte, Türkiye nin aynı zamanda Erasmus gibi belirli Topluluk programlarına katılımına da katkıda bulunmaktadır. Diyalog penceresi şu hedefleri 22 gözetmektedir: Üye devletler ve aday ülkelerde, sivil toplumun bütün sektörleri arasında iletişimi ve karşılıklı deneyim alışverişini güçlendirmek; AB içinde aday ülkelere ilişkin, tarihleri ve kültürleri de dahil olmak üzere, daha iyi bir bilgi ve anlayış sağlamak ve böylece gelecekteki genişlemenin fırsat ve güçlüklerine dair daha iyi bir farkındalık yaratmak; Aday ülkelerde, AB nin, kuruluş değerleri de dahil olmak üzere, işleyiş ve politikalarına dair daha iyi bilgilendirme ve anlayış sağlamak. Bu yüzden, diyalog kapsamındaki hedefler, sivil toplum gelişimi çerçevesindekilerden farklılaşmaktadır: sivil toplum diyaloğu hem Türkiye den, hem de AB Üye Devletlerinden bireyler ve STÖlere hitap etmektedir, Hedeflerine ulaşmak için sivil toplumun, örneğin medya ve ünversiteleri de kapsayacak şekilde, daha geniş bir kapsamını kullanmaktadır. 21 Commission Communication on Civil Society Dialogue between the EU and Candidate Countries (AB ve Aday Ülkeler arasında Sivil Toplum Diyaloğuna dair Komisyon Tebliği), COM(2005) COM(2005)290

TÜRK YE DE SİVİL TOPLUM: B R DE M SÜREC ULUSLARARASI S V L TOPLUM ENDEKS PROJES TÜRK YE ÜLKE RAPORU

TÜRK YE DE SİVİL TOPLUM: B R DE M SÜREC ULUSLARARASI S V L TOPLUM ENDEKS PROJES TÜRK YE ÜLKE RAPORU TÜRK YE DE SİVİL TOPLUM: B R DE M SÜREC ULUSLARARASI S V L TOPLUM ENDEKS PROJES TÜRK YE ÜLKE RAPORU TÜRK YE DE SİVİL TOPLUM: B R DE M SÜREC ULUSLARARASI S V L TOPLUM ENDEKS PROJES TÜRK YE ÜLKE RAPORU Tüm

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI Dr. Şule Çağlar KISALTMALAR...4 ÖNSÖZ...5 GİRİŞ...6 ULUSLARARASI ÇERÇEVE...8 ULUSAL ÇERÇEVE... 12 ELDE

Detaylı

On Adımda Sonuç Odaklı İzleme. Değerlendirme Sistemi

On Adımda Sonuç Odaklı İzleme. Değerlendirme Sistemi K a l k ı n m a U y g u l a y ı c ı l a r ı i ç i n E l K i t a b ı On Adımda Sonuç Odaklı İzleme ve Değerlendirme Sistemi DÜNYA BANKASI Küresel HIV/AIDS Programı ve Operasyonlar Değerlendirme Dairesi

Detaylı

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI Cenevre Zirvesi Aralık 2003 Tunus Zirvesi - Kasım 2005 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi Ocak 2008 DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

Detaylı

Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim. Fikret Toksöz

Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim. Fikret Toksöz Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim Fikret Toksöz Sunus Türkiye Belediyeler Birliği ülkemizdeki bütün belediyelerin doğal üye olduğu, kamu tüzel kişiliğine sahip ulusal düzeyde kurulan tek yerel

Detaylı

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Değerli Okur, Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) kavramının durumunu incelemeyi ve KSS konusunda Türkiye için bir dayanak noktası tanımlamayı

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI

İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI 1 İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI 2 İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI Yıldız Ecevit Şubat 2010 Hazırlayan: Yıldız Ecevit Tasarım: TORNA Tasarım (www.tornatasarim.com)

Detaylı

Birlikte çalışmak: Avrupa Birliği ve Türkiye de sendikalar

Birlikte çalışmak: Avrupa Birliği ve Türkiye de sendikalar Birlikte çalışmak: Avrupa Birliği ve Türkiye de sendikalar Bu yayın, iddialı bir Avrupa projesi olan Sivil Toplum Diyalogu: Ortak çalışma kültürü aracılığıyla Avrupa Birliği ve Türkiye den işçilerin bir

Detaylı

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi 1 Önsöz 1. OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi (Rehber), hükümetler tarafından çok uluslu şirketlere yapılan tavsiyelerdir. Rehber, çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin

Detaylı

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM Yıldız Ecevit Uluslararası Çalışma Ofisi - ANKARA Copyright Uluslararası Çalışma Örgütü 2007 Birinci baskı 2007 Uluslararası Çalışma Ofisi yayınları,

Detaylı

AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz önünde bulundurarak,

AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz önünde bulundurarak, Türkiye Cumhuriyeti İle Katılım Ortaklığında Yer Alan İlkeler, Öncelikler, Ara Hedefler ve Koşullara İlişkin 8 Mart 2001 tarihli KONSEY KARARI (2001/235/AT)) AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı

Detaylı

İNSANİ YARDIM ÇALIŞMALARINDA ÇOCUK KORUMA YA YÖNELİK ASGARİ STANDARTLAR

İNSANİ YARDIM ÇALIŞMALARINDA ÇOCUK KORUMA YA YÖNELİK ASGARİ STANDARTLAR İNSANİ YARDIM ÇALIŞMALARINDA ÇOCUK KORUMA YA YÖNELİK ASGARİ STANDARTLAR 1 Çocuk Koruma Çalışma Grubu (ÇKÇG) insani yardım çalışmalarında çocuk koruma konusunda eşgüdüm gerçekleştirilmesi için çalışan küresel

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ Kasım 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 A- HUKUKİ DURUM 4 1. Türkiye-AB İlişkileri 4 B- SİYASİ KONULAR 7 1. Siyasi Kriterlere

Detaylı

Vedat LAÇİNER * Yrd.Doç.Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Vedat LAÇİNER * Yrd.Doç.Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi SOSYAL DİYALOG PERSPEKTİFİNDE ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONSEYİ THE NATIONAL OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COUNCIL FROM A SOCIAL DIALOG PERSPECTIVE Vedat LAÇİNER * 1 Özet: Kişilerin kendilerini ilgilendiren

Detaylı

Kıbrıs Türk toplumu. 38,1 milyon EURO. 15 Temmuz 2009 1. 15 Aralık, 2011 2

Kıbrıs Türk toplumu. 38,1 milyon EURO. 15 Temmuz 2009 1. 15 Aralık, 2011 2 Güncelleme tarihi 02/07/06 KIBRIS TÜRK TOPLUMUNUN EKONOMİK KALKINMASINI TEŞVİK ETMEYE YÖNELİK BİR MALİ YARDIM PROGRAMI OLUŞTURULMASINA DAİR FİNANSMAN PROTOKOLÜ KISIM I EK 1. KİMLİK BİLGİLERİ YARARLANICI

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız

Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız 3 Sevgili Dostlar, Uzun bir aradan sonra yeni faaliyet raporu ile yapılan çalışmaların toplumla paylaşılması heyecanını yaşıyoruz. Gelinen

Detaylı

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI 1 Ocak - 31 Aralık 2014 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871

Detaylı

İMZADAN SONRA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ NE KATILIM REHBERİ

İMZADAN SONRA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ NE KATILIM REHBERİ THE LOGO İMZADAN SONRA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ NE KATILIM REHBERİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ 2000 yılında başlayan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi

Detaylı

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2011 Cilt:18 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2011 Cilt:18 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2011 Cilt:18 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Müzakere Sürecinde Türkiye ye Yönelik Avrupa Birliği Mali Yardımları: Taahhütler ve GerçekleĢmeler Yrd. Doç. Dr. Sibel

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi Her beceri

Detaylı

ETKİN KORUNAN ALAN SİSTEMLERİNE DOĞRU

ETKİN KORUNAN ALAN SİSTEMLERİNE DOĞRU Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Sekreteryası ETKİN KORUNAN ALAN SİSTEMLERİNE DOĞRU Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Korunan Alanlar İş Programı Uygulama Kılavuzu WWF-Türkiye kimdir? WWF-Türkiye (Doğal Hayatı

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ

ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ ANKARA 2013 Bu kitabın her türlü basım ve dağıtım hakkı Çevre ve Şehircilik Bakanlığına aittir. Bu çalışma Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU Türkiye de Sosyal Yardımlar ve Sosyal Hizmetler Alanındaki Yasal ve Kurumsal Yapının İncelenmesi, Aile, Çocuk,

Detaylı

İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI

İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI Türk İdare Dergisi Sayı: 466 Mart 2010 95 İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI ÖZET Suat DERVİŞOĞLU 1* İnsan haklarının tanınması ve güvence altına alınması kadar bu

Detaylı

ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak...

ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak... Sürdürülebilirlik Raporu ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak... İçindekiler 2 Yönetiṁ Kurulu Başkanı ndan Mesaj 4 Vizyon, Misyon, Hedef ve İlkeler 6 Kısaca Otokar 8 Otokar ın Rekabet Avantajları 10

Detaylı

AB YE KATILIMDAN BEġ YIL SONRA ORTA VE DOĞU AVRUPA DA KAMU HĠZMETĠ REFORMLARININ SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠĞĠ

AB YE KATILIMDAN BEġ YIL SONRA ORTA VE DOĞU AVRUPA DA KAMU HĠZMETĠ REFORMLARININ SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠĞĠ SIGMA YönetiĢim ve Yönetimin ĠyileĢtirilmesi Ġçin Destek AB tarafından finanse edilen, OECD ve Avrupa Birliği ortak giriģimi AB YE KATILIMDAN BEġ YIL SONRA ORTA VE DOĞU AVRUPA DA KAMU HĠZMETĠ REFORMLARININ

Detaylı

2008 UYGULAMA RAPORU HAYATBOYU ÖGRENME PROGRAMI (LLP) - ducation and Traini~ AB EGiTiM VE GENÇLiK PROGRAMLARI MERKEZi BAŞKANllGI ~ Eğitim ve Kültür ~

2008 UYGULAMA RAPORU HAYATBOYU ÖGRENME PROGRAMI (LLP) - ducation and Traini~ AB EGiTiM VE GENÇLiK PROGRAMLARI MERKEZi BAŞKANllGI ~ Eğitim ve Kültür ~ 2008 UYGULAMA RAPORU HAYATBOYU ÖGRENME PROGRAMI (LLP) - ducation and Traini~ AB EGiTiM VE GENÇLiK PROGRAMLARI MERKEZi BAŞKANllGI ~ Eğitim ve Kültür ~ ÖNSÖZ 1999 yılında başlayan adaylık sürecinin

Detaylı

Gör Beni, Duy Beni. Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme yi kullanma ve tanıtma rehberi

Gör Beni, Duy Beni. Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme yi kullanma ve tanıtma rehberi Gör Beni, Duy Beni Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme yi kullanma ve tanıtma rehberi Gör Beni, Duy Beni Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme yi kullanma ve tanıtma

Detaylı