Sinüzit Komplikasyonlar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sinüzit Komplikasyonlar"

Transkript

1 Sinüzit Komplikasyonlar Dr. İlknur HABERAL CAN SB Ankara Eğitim ve Araşt rma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Bölümü, ANKARA Sinüzit komplikasyonlar çok s k görülmemekle birlikte, bazen infeksiyonun orbita ve intrakraniyal dokulara h zla yay lmas ile çok ciddi ve mortalitesi yüksek komplikasyonlar ortaya ç kabilir. Özellikle intrakraniyal komplikasyonlar nedeniyle pürülan sinüzitler hayat tehdit edici hastal klar grubunda kabul edilmektedir. Sinüzit sonucu gelişen kafa içi komplikasyonlar hayati tehlike oluşturur ve ancak erken tan ve uygun tedavi ile önlenebilir. Bu nedenle sinüzit hastas n n hangi komplikasyonlarla gelebileceği ve sinüs infeksiyonlar n n hangi yollarla nereye yay labileceğinin bilinmesi önemlidir. Tablo 1 de sinüzitin yay l m yollar özetlenmiştir. Sinüs infeksiyonlar dört şekilde çevre dokulara yay l m gösterebilir. Tablo 1. Sinüs infeksiyonlar n n yay l m yollar. 1. Direkt Yay l m Burada sinüs içindeki infeksiyon direkt olarak kemik duvarda harabiyet yaparak yay l r. Direkt yay l m kompakt kemiklerde osteit ve diploik kemiklerde osteomiyelit yoluyla olur. Ayr ca, özellikle etmoid bölgedeki polipler lamina papirasea veya ön kafa taban nda osteoporoz yoluyla defekt oluşturarak infeksiyonun yay l m na sebep olabilir. Cerrahi s ras nda veya trafik kazas gibi bir travma sonucunda gelişen bir k r k hatt veya anatomik defekt de sinüzitin yay - l m n kolaylaşt r r (Resim 1). 2. Venöz Yay l m Venöz yay l m üç şekilde gelişebilir: a. Septik venöz tromboz: Eğer sinüzite bağl osteomiyelit gelişmişse, kemik içindeki diploik venler arac l ğ yla infeksiyon daha ileriye yay labilir. Direkt yay l m Osteit Osteomiyelit Osteoporoz Travma sonucu geliflen anatomik defektler Venöz yay l m Lenfatik yay l m Perinöral yolla yay l m A Frontal sinüs Lamina papiresea Etmoid sinüs B Periorbita Maksiller sinüs Complications of Sinusitis Anahtar Kelimeler: Komplikasyon, sinüzit Key Words: Complication, sinusitis Resim 1. Paranazal sinüs infeksiyonunun orbitaya yay l m yollar : (A) Maksiller ve etmoid sinüslerden yay l m, (B) Posterior etmoid ve sfenoid sinüsten yay l m. 188

2 b. Sinüs mukozas ndaki küçük venlerin trombozu: Duramaterin periosteal tabakas ndaki küçük venlere infeksiyon ulaşt ğ nda kolayl kla menenjit, kafa içindeki venöz sinüslerde trombüs ve beyin apsesi gelişebilir (Resim 2). c. Septisemi ve piyemi: Büyük venler yoluyla infeksiyon daha ileri bölgelere yay labilir. 3. Lenfatik Yay l m Damarlar n çevresindeki lenfatikler damarlar n foraminalar arac l ğ yla infeksiyonun yay l m n ve subperiosteal apse gelişimini kolaylaşt r r. 4. Perinöral Yay l m Olfaktör sinir uçlar arac l ğ yla infeksiyon subaraknoid boşluğa yay labilir. Sinüzit komplikasyonlar genellikle ya akut süpüratif sinüzitin sonucunda ya da kronik sinüzitli hastada akut atak s ras nda, tedaviye geç başland ğ nda veya yetersiz tedavi uyguland ğ nda gelişir. Sinüzit komplikasyonlar Tablo 2 de görülmektedir, ayr ca aşağ - da da başl klar halinde k saca özetlenmiştir. ORBİTAL KOMPLİKASYONLAR Orbita, paranazal sinüslere ve özellikle etmoid hücrelere yak n komşuluğu nedeniyle sinüzit komplikasyonlar n n en s k görüldüğü bölgedir. Maksiller, etmoid ve frontal sinüslerdeki infeksiyonlar orbitaya yay l m gösterebilir. Lamina papirasean n kağ t inceliğinde olmas ve bazen kemik defektinin varl ğ infeksiyonun direkt orbita içine yay l m n kolaylaşt - r r. Ayr ca, süperior ve inferior oftalmik venlerde valv olmamas burun, etmoid ve yüzdeki infeksiyonun kavernöz sinüse olduğu gibi orbitaya yay l m n da kolaylaşt r r. Orbitan n bakteriyel infeksiyonlar, orbita içinde orbital septumun önünde (preseptal) ve arkas nda (postseptal) olmak üzere iki şekilde kendini gösterir. Resim 2. İnfeksiyonun kafa içi venöz sinüslere yay - l m. Tablo 2. Sinüzit komplikasyonlar. Orbital komplikasyonlar Birinci grup: Preseptal selülit kinci grup: Orbital selülit Üçüncü grup: Subperiostal apse Dördüncü grup: Orbital apse Beflinci grup: Kavernöz sinüs trombozu ntrakraniyal komplikasyonlar Serebral apse Epidural apse Subdural apse Menenjit Venöz sinüs trombofilebiti Süpüratif sinüzitin ikincil etkileri Nazofarenks infeksiyonu - Lateral farenjit ve tonsillit - Otitis media - Larengotrakeit - Bronflit Bronflektazi: Kartagener sendromu ve kistik fibrozis Ast m nfeksiyon oda Di er komplikasyonlar Mukosel Osteomiyelit nfeksiyonun lokal yay l m (selülit, dakriosistit) Süperior orbital fissür sendromu Yüz kemiklerindeki periost orbitada septum olarak devam eder. Çok az say da venöz yap içeren ve lenfatik ak m olmayan bu orbital septum, infeksiyonun orbitan n derin dokular na geçişini engelleyen çok iyi bir bariyer oluşturur. Preseptal infeksiyonlar genelde deri infeksiyonlar ndan, travmatik laserasyonlardan ve yabanc cisimlere bağl olarak gelişirken postseptal infeksiyonlar n çoğu paranazal sinüs infeksiyonlar ndan kaynaklan r. Birinci s kl kta etmoid ve ikinci s kl kta da maksiller sinüzite ikincil olarak orbitada infeksiyon gelişir. Sorumlu mikroorganizmalar akut sinüzite ikincil gelişmişse streptokok, stafilokok ve Haemophilus grubu mikroorganizmalar, kronik sinüzit zemininde gelişmişse anaerobik bakterileri de içeren mikst mikroorganizmalard r. Diabetes mellitus ve immünyetmezliği olan hastalarda mantar infeksiyonlar na bağl olarak da komplikasyonlar gelişebilir. Orbital infeksiyonlar hafif bir infeksiyondan apseye kadar değişen derecelerde olabilir. Sinüzite ikincil orbita tutulumu beş grupta incelenebilir (Resim 3). 189

3 Haberal Can İ Resim 3. Orbital komplikasyonlar n evreleri. a. Birinci Grup İnflamatuvar ödem: En s k karş laş lan gruptur. Özellikle küçük çocuklarda akut etmoid sinüzit lateralde göz kapaklar na doğru yay labilir. Bunlarda orbital infeksiyon bulgusu olmadan üst göz kapağ şişer. Görme kayb yoktur ve göz hareketleri her yöne serbesttir. Patogenezde, yoğun sinüs infeksiyonuna bağl olarak göz kapaklar n n venöz drenaj n n bozulmas sorumlu tutulmuştur. Olay orbita kenarlar ndan tarsal laminaya uzanan orbital septumun önündedir. Genellikle medikal tedavi ile hasta düzelir. Tedavide beta-laktamaz içeren antibiyotiklere nazal veya sistemik dekonjestanlar eklenmelidir. Hastal ğ n ilerleyip ilerlemediği çok yak n takip edilmeli, ilerleme varsa hasta yat r larak tedavi edilmelidir. b. İkinci Grup Orbital selülit: Orbita içeriği bakteriler ve inflamatuvar hücreler taraf ndan yayg n olarak sar lm şt r. Belirgin bir apse formasyonu yoktur. Proptozis ve kemozis vard r. Göz hareketleri k s tl d r. Hastal k ilerledikçe görme keskinliği de bozulur. Hastaneye yat ş endikasyonu vard r. Tedavide beta-laktamaz etkili ve beyin omurilik s v s (BOS) na geçişi iyi olan parenteral antibiyotikler kullan lmal d r. Genelde küçük çocuklarda medikal tedavi ile düzelir. Büyüklerde nadiren ilerleyerek cerrahi tedavi gerektirebilir. 2 c. Üçüncü Grup Subperiosteal apse: Orbita medial duvar nda kemik ile periorbita aras nda püy birikir. Genellikle bulbus aşağ ve d şa doğru itilir, göz hareketleri bozulur. Geç dönemlerde görme keskinliği de bozulabilir. Burada periorbita göz küresi içine yay l m önlemede anahtar görevi görür. d. Dördüncü Grup Orbital apse: İleri derecede proptozis ve tam bir oftalmopleji vard r. Genellikle görme keskinliği bozulur ve önlem al nmazsa kal c körlük gelişebilir. e. Beşinci Grup Kavernöz sinüs trombozu: Orbital selülit ve apseyi kavernöz sinüs trombozundan ay rt etmek zor olabilir. Ancak, kavernöz sinüs trombozu hayat tehdit edici olduğu için mutlaka ay r c tan yap lmal d r. Buradaki venlerde valv olmamas kavernöz sinüse ve oradan etrafa doğru infeksiyon yay l m n kolaylaşt - r r. En önemli klinik bulgu bilateral orbital tutulum, h zla ilerleyen kemozis ve oftalmopleji, yoğun retinal göllenme ve yüksek ateştir. Çok h zl tan ve tedavi ile bile görme kayb, menenjit ve ölüm görülebilir. Genelde bilgisayarl tomografi (BT) ile tan koyulabilir. Tedavi parenteral antibiyotik, mevcut apsenin drenaj ve görme kayb ortaya ç kt ysa orbital dekompresyon uygulanmas d r. Baz uzmanlar trombüsün ilerlemesini durdurabilmek için heparinizasyon önermektedir. Burada ne zaman konservatif, ne zaman cerrahi tedavi uygulamal y z? sorusu akla gelmektedir. Bunun için görme keskinliği ve BT bulgular çok önemlidir. Hasta oftalmolojik aç dan değerlendirilir, gerekirse saat baş görme kontrolü yap l r. Görmede azalma gösteren her hastaya mutlaka acilen cerrahi tedavi uygulanmal d r. Schramm ve arkadaşlar, 20/60 l k görme keskinliğinin cerrahi endikasyon için anahtar noktay oluşturduğunu belirtmiştir. Ayr ca, 24 saat içinde h zla kötüleşen veya saat içinde hiçbir iyileşme göstermeyen hastalar da cerrahi tedavi için adayd r. Subperiosteal apse cerrahi tedavi için rölatif endikasyon oluştururken, orbital apse acil drenaj gerektirir. Medikal tedaviye yan t veren hastalarda beş-alt gün sonra oral antibiyotiğe geçilerek tedaviye üç-dört hafta devam edilmelidir. Subperiosteal apsede geleneksel cerrahi yaklaş m eksternal etmoidektomi ile drenajd r. Ancak günümüzde endoskopi ile intranazal drenaj tercih edil- 190

4 mektedir. Bununla beraber yoğun infeksiyon ve ödem kanama riskini art r r, intranazal girişimde başar s z olunursa eksternal yaklaş m gerekebileceğinden ameliyat öncesi haz rl kl olunmal d r. Frontal sinüzite ikincil apse gelişmişse frontal sinüs trefinasyonu ve beraberinde apsenin drenaj yap l r. Sfenoid sinüs ampiyemine ikincil gelişen apselerde bu sinüse yönelik irrigasyon yap lmal d r. Orbital apse drenaj nda eksternal yaklaş m kullan lmal d r. İNTRAKRANİYAL KOMPLİKASYONLAR Sinüzitin medikal tedavisindeki bunca gelişmelere karş n halen en önemli intrakraniyal sepsis sebeplerinden biri sinüzitlerdir. Belirli sinüsler, belirli yay - l m yollar ile kafa içinde belirli intrakraniyal lezyonlar oluşturur. 1. Frontal Sinüzit Frontal sinüsün posterior duvar arac l ğ yla frontal lob apsesine neden olur. Yap ş kl klar n olmas subaraknoid alana yay l m engelleyebilir. Ayr ca, subaraknoid bölgedeki venlerin trombozu yolu ile infeksiyon kortikal venlerde tromboza neden olabilir. 2. Etmoid Sinüzit Kribriform laminadaki perforasyon yoluyla yayg n süpüratif menenjite sebep olabilir. 3. Sfenoid Sinüzit Sinüs duvar ndaki diploik venlerin trombofilebiti yoluyla kavernöz sinüs ve diğer venöz sinüslerde tromboz ve yayg n süpüratif menenjite neden olabilir. 4. Maksiller Sinüzit Nadiren intrakraniyal komplikasyonla sonuçlan r. Yay l m genelde pterigoid pleksus yoluyla oluşur. Sinüzitin intrakraniyal komplikasyonlar şunlard r: a. Serebral apse, b. Epidural apse, c. Subdural apse, d. Menenjit, e. Venöz sinüs trombofilebiti. Antibiyotik öncesi çağlarda, özellikle etmoid ve sfenoid sinüzit sonras gelişen menenjit en s k görülen intrakraniyal komplikasyon olarak rapor edilmiştir. Antibiyotiklerin keşfi ile oran azalmakla beraber mortalite değişmemiştir. Tan lumbar ponksiyonla koyulur. Lomber ponksiyondan önce BT ile kafa içi kitlesi ekarte edilmelidir. Aksi halde herniasyonla hasta kaybedilebilir. Tedavi BOS a geçen yüksek doz parenteral antibiyotiklerle yap lmal d r. Menenjit medikal tedavi ile kontrol alt na al nam yorsa veya sonradan sinüs problemleri devam ediyorsa sinüs cerrahisi planlanmal d r. Günümüzde en s k intrakraniyal komplikasyon olarak subdural ampiyem rapor edilmektedir. Trombofilebit yoluyla en s k frontal sinüzite sekonder gelişir. Yüksek doz antibiyotik, beyin cerrahisi ile beraber apsenin uygun drenaj tedavi yaklaş m d r. Prognoz kötüdür. Sinojenik beyin apseleri s kl kla frontal lobda gelişir. Frontal lob apsesi genellikle nörolojik aç dan sessizdir. Kafa içi bas nc n artt ğ n gösteren bradikardi, hipertansiyon, papil ödemi, ense sertliği, bulant ve kusma gibi belirtiler genellikle görülmez. Bu durum klinik tan y zorlaşt rmaktad r. Mental küntlük, letarji ve baş ağr s frontal lob apsesini düşündürmeli ve hastaya acil BT çektirilmelidir. Parankim apselerini manyetik rezonans görüntüleme (MRG) daha iyi gösterebilir. Eskiden beyin apselerine hemen drenaj uygulan rd. Ancak son y llarda öncelikle uzun süreli parenteral antibiyotik kullan m sonras gerekirse drenaj önerilmektedir. Her iki yaklaş mda da sinüse yönelik cerrahi mutlaka uygulanmal d r. Ekstradural apseler Havers kanallar yoluyla ilerleyen infeksiyonun osteomiyelite sebep olarak kafa içine aç lmas ile oluşur. Nadir komplikasyonlardand r. S kl kla frontal sinüs osteomiyeliti ile beraberdir. Genellikle nörolojik bulgu yoktur. Apse drenaj ve gerekirse sinüs obliterasyonu yap l r. SÜPÜRATİF SİNÜZİTİN İKİNCİL ETKİLERİ Sinüzitler bazen baz mevcut infeksiyonlar agreve ederken, bazen de kendileri bu infeksiyonlara yol açabilir. Bazen sadece sinüzitin olduğu tarafta farenjit ve tonsillit gelişebilir. Benzer şekilde otitis media, larengotrakeit ve bronşite sebep olabilir. Kartagener sendromlu, ast ml ve kistik fibrozisli hastalarda sinüzit varl ğ pulmoner komplikasyon riskini art rabilir. İnfektif poliartrit, tenosinovit, fibrozit ve baz deri hastal klar için de infeksiyon odağ oluşturabilir ve sinüzit tedavisi ile bu hastalar düzelme gösterebilir. DİĞER KOMPLİKASYONLAR a. Mukosel Sinüs ostiumunda infeksiyon ve skarlaşmaya bağl olarak kronik sinüzitler mukosel formasyonuna neden olabilir (Resim 4). Mukoseller primer ve se- 191

5 Haberal Can İ A B C Resim 4. Frontal sinüs mukoseli. konder mukus retansiyon kistleri olmak üzere iki gruba ayr l r. Sinüzit komplikasyonu olarak gelişenler sekonder olanlard r. En s k yerleşim yeri frontal sinüslerdir. Nadiren sfenoid ve maksiller sinüste yerleşirler. Etmoid mukoseller ise genelde frontal veya sfenoid mukosellerle beraber görülür. Konvansiyonel grafilerde ve BT de sinüste ekspansiyonla beraber opasifikasyon ve etrafta skleroz görülür. MRG tümörlerle ay r c tan da yard mc olabilir. Mukoseller potansiyel tehlike oluşturur. Orbita ve beyin dokusuna direkt ilerleyebilir veya bu dokulara bas oluşturabilir. Ayr ca, infekte olarak mukopiyosel oluşturup kafa içine aç labilir. Komşu kemik dokuda osteomiyelite sebep olarak tahribat oluşturabilir. b. Osteomiyelit Sinüs infeksiyonlar ya direkt ekstansiyonla ya da diploik venlerin trombofilebiti yoluyla yay larak kemik iliğinde infeksiyona sebep olabilir. Erişkinde frontal kemiğin spongioz parças bol miktarda kemik iliği içerir. İnfantlarda ise maksiller kemikte kemik iliği bulunur. Her iki kemikte de sinüzite sekonder osteomiyelit gelişebilir. Hayat n ilk y llar nda sinüzite ikincil osteomiyelit maksillada gelişirken, adölesanda s kl kla frontal kemikte gelişir. Çocukta maksiller osteomiyelitte yanakta ve alt göz kapağ nda ödem, k zar kl k, ateş ve halsizlik gelişir. Genelde medikal tedavi ile düzelir. Frontal sinüs osteomiyeliti daha tehlikelidir. Burada infeksiyon kolayca kafa içine yay labilir. Anterior duvar erozyonu ve subperiosteal apse formasyonu ile al nda Pott s Puffy tümörü gelişir (Resim 5). Etken genelde Staphylococcus aureus, nonenterokokal streptokoklar ve oral anaeroplard r. Tedavide parenteral antibiyotik ve drenaj uygulan r. Ölü dokular n A B C Resim 5. Subperiosteal apse, (A) Aksiyel BT, (B) Koronal, (C) Aksiyel kontrastl MRG. debridman gerekebilir. Radyonüklid inceleme hem hastal ğ n yayg nl ğ n n belirlenmesinde hem de iyileşmenin takibinde yararl olabilir. c. Yüze İnfeksiyonun Lokal Yay l m Frontal, maksiller ve etmoid sinüslerden infeksiyon subkütan dokulara yay labilir. Burada hafif ateş, si- 192

6 nüse komşu deri bölgesinde ağr ve ödem vard r. Konvansiyonel grafilerde sinüs opak görülür. Özellikle medial kantus bölgesinde apse formasyonu görülebilir. Apse formasyonu varsa apsenin drenaj gerekir. Ayr ca, sinüsün kendisi de tedavi edilerek serbest drenaj sağlanmal d r. Dakriosistit genelde erişkinde görülür ve çoğunlukla drenaj gerektirmeden antibiyotik tedavisi ile düzelir. d. Süperior Orbital Fissür Sendromu Süperior orbital fissür sendromu sfenoid sinüzitin nadir komplikasyonlar ndand r. İnfeksiyonun süperior orbital fissüre yay l m ile göz dibinde ve tek tarafl frontal ağr ile beraber 3., 4., 6. kraniyal sinir tutulumuna ait bulgular vard r. KAYNAKLAR 1. Chandler JR, Langenbrimmer DJ, Stevens ER. The pathology of orbital complications in acute sinusitis. Laryngoscope 1970; 80: Courville CB, Rosenvold LK. Intracranial complications of infections of nasal cavities and accessory sinus. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1938; 27: Gionnoni C, Sulek M, Friedman EM. Intracranial complications of sinusitis: A pediatric series. Am J Rhinol 1988; 12: Gray RF, Hawthorne M. Diseases of the paranasal sinuses. In: Gray RF, Hawthorne M (eds). Synopsis of Otolaryngology. 5 th ed. Cambridge: Butterworth Heinemann Ltd, 1992: Hoyt DJ, Fisher SR. Otolaryngologic management of patients with subdural empyema. Laryngoscope 1991; 101: Johnson JT. Infections. In: Cummings CW, Krause JC (eds). Otolaryngology Head and Neck Surgery. Vol 1. 2 nd ed. Mosby: Year Book, 1993: Karc B, Günhan O. Sinüzitler ve komplikasyonlar. Karc B, Günhan Ö (editörler). Endoskopik Sinüs Cerrahisi. İzmir, 1999: Pickard BH. The complications of sinusitis. In: Mackay IS, Bull TR (eds). Scott s Brown Rhinology. 5 th ed. Butterworth and Co (Publishers) Ltd, 1987: Schramm VL, Curtin HO, Kennerdell JS. Evaluation of orbital cellulitis and results of treatment. Laryngoscope 1982; 82: Singh B, Van Dellen J, Ramjettan S, Tejprakash JM. Sinogenic intracranial complications. J Laryngol Otol 1995; 109: Stankiewicz JA, Newell DJ, Park AH. Complications of inflammatory diseases of the sinuses. Otolaryngol Clin North Am 1993; 26: Stankiewicz JA. Sfenoid sinus mucocele. Arch Otol Head Neck Surg 1989; 115: Strauss M, Kaufman RA. Osteomiyelitis of the head and neck: Sequential radionuclid scanning in diagnosis and therapy. Laryngoscope 1985; 95: YAZIŞMA ADRESİ Dr. İlknur HABERAL CAN SB Ankara Eğitim ve Araşt rma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü ANKARA 193

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

Rinosinüzit burun boþluðu ve sinüsleri döþeyen müköz

Rinosinüzit burun boþluðu ve sinüsleri döþeyen müköz Klinik Pediatri, 2003;2(2):64-68. Çocuklarda Rinosinüzitlerin Tedavisi Prof. Dr. Sadýk DEMÝRSOY* Rinosinüzit burun boþluðu ve sinüsleri döþeyen müköz membranlarýn (nöroepitel dahil), bu kavitelerdeki sývýlarýn,

Detaylı

Akut sinüzit atağında frontal sinüs ön duvarındaki defekte bağlı olarak gelişen periorbital selülit: Olgu sunumu

Akut sinüzit atağında frontal sinüs ön duvarındaki defekte bağlı olarak gelişen periorbital selülit: Olgu sunumu Olgu sunumu-case report http://dx.doi.org/10.7197/1305-0028.67609 Akut sinüzit atağında frontal sinüs ön duvarındaki defekte bağlı olarak gelişen periorbital selülit: Olgu sunumu Periorbital cellulitis

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Çocuk Polikliniği Olgu Sunumu 2 Aralık 2016 Cuma İnt. Dr.

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Çocuk Polikliniği Olgu Sunumu 2 Aralık 2016 Cuma İnt. Dr. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Polikliniği Olgu Sunumu 2 Aralık 2016 Cuma İnt. Dr. Şeniz Şengül GENEL ÇOCUK POLİKLİNİĞİ OLGU SUNUMU Int.Dr.Şeniz Şengül

Detaylı

Rinosinüzitin Orbital Komplikasyonları

Rinosinüzitin Orbital Komplikasyonları ORİJİNAL ARAŞTIRMA Türk Rinoloji Dergisi 2016 Rinosinüzitin Orbital Komplikasyonları Battal Tahsin SOMUK, a Emrah SAPMAZ, a Levent GÜRBÜZLER, a Göksel GÖKTAŞ, a Ahmet EYİBİLEN a a Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Detaylı

Paranazal sinüs mukosellerinin göz komplikasyonları

Paranazal sinüs mukosellerinin göz komplikasyonları BEHBUT CEVANŞİR KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI.. VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ DERNEĞİ Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2010;20(5):232-236 Çalışma - Araştırma / Original Article 232 Paranazal sinüs mukosellerinin

Detaylı

Dr. Mehmet Seçer,* Dr. Nilay Taş,** Dr. İsmail Ulusal*

Dr. Mehmet Seçer,* Dr. Nilay Taş,** Dr. İsmail Ulusal* ENDOSKOPİK ENDONAZAL POLİP CERRAHİSİ SONRASI GELİŞEN PNÖMOSEFALİ: BİR OLGU SUNUMU PNEUMOCEPHALUS FOLLOWING ENDONASAL ENDOSCOPIC POLIP SURGERY: A CASE REPORT Dr. Mehmet Seçer,* Dr. Nilay Taş,** Dr. İsmail

Detaylı

Orta Kulak İltihabı (Otitis Media)

Orta Kulak İltihabı (Otitis Media) Orta Kulak İltihabı (Otitis Media) Orta Kulak Neresidir : Kulak; Dış, Orta ve İç kulak olmak üzere 3 kısma ayrılarak incelenir.dış kulak yolunun sonunda kulak zarı bulunur. Kulak zarı dış ve orta kulağı

Detaylı

Maksiller Sinüs Piyoseli: İki Olgu Sunumu

Maksiller Sinüs Piyoseli: İki Olgu Sunumu KBB ve BBC Dergisi, 13 (1): 29 33, 2005 Maksiller Sinüs Piyoseli: İki Olgu Sunumu Maxillary Sinus Pyocele: Report of Two Cases Dr. M. Volkan AKDOĞAN*, Dr. Özcan ÇAKMAK*, Dr. Erkan TARHAN*, Dr. Nihal USLU

Detaylı

AKCİĞER APSESİNDE CERRAHİ TEDAVİ

AKCİĞER APSESİNDE CERRAHİ TEDAVİ AKCİĞER APSESİNDE CERRAHİ TEDAVİ TTD 10. Yıllık Kongresi Antalya 2007 Dr. S.Ş. Erkmen GÜLHAN Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Akciğer apsesi, parankim destrüksiyonu

Detaylı

KAFA TRAVMASI VE RADYOLOJİ KRANİOSEREBRAL TRAVMALI HASTALARDA NÖROGÖRÜNTÜLEMENİN TANI, TEDAVİ VE PROGNOZA KATKISI

KAFA TRAVMASI VE RADYOLOJİ KRANİOSEREBRAL TRAVMALI HASTALARDA NÖROGÖRÜNTÜLEMENİN TANI, TEDAVİ VE PROGNOZA KATKISI KRANİOSEREBRAL TRAVMALI HASTALARDA NÖROGÖRÜNTÜLEMENİN TANI, TEDAVİ VE PROGNOZA KATKISI Prof. Dr. Mustafa UZAN İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi AD 27 Şubat 2015 KAFA TRAVMASI VE RADYOLOJİ

Detaylı

ORBİTA ORBİTA KİTLELERİ 1- LAKRİMAL BEZ KİTLELERİ: - Lenfoid prolefilasyonlar - Epitel kökenli iyi ya da kötü huylu tümörler

ORBİTA ORBİTA KİTLELERİ 1- LAKRİMAL BEZ KİTLELERİ: - Lenfoid prolefilasyonlar - Epitel kökenli iyi ya da kötü huylu tümörler ORBİTA ORBİTA ANATOMİSİ Orbita bulbus okuli, ekstraoküler kaslar, optik siniri içeren yağ ve bağ dokusundan zengin kavitedir.sık rastlanan orbita hastalıkları, tanı ve tedavi yöntemlerinden kısaca bahsedecek

Detaylı

ANTİK DÖNEMDE ORBİTAL SELÜLİT: CİDE/TÜRBETEPE TÜMÜLÜSÜ NDEN BİR ÖRNEK

ANTİK DÖNEMDE ORBİTAL SELÜLİT: CİDE/TÜRBETEPE TÜMÜLÜSÜ NDEN BİR ÖRNEK ANTİK DÖNEMDE ORBİTAL SELÜLİT: CİDE/TÜRBETEPE TÜMÜLÜSÜ NDEN BİR ÖRNEK Mustafa Tolga ÇIRAK 1 Atıf/ : Çırak, Mustafa Tolga, (2015). Antik Dönemde Orbital Selülit: Cide/Türbetepe Tümülüsü nden Bir Örnek,

Detaylı

Akut sinüzitin orbital komplikasyonlar

Akut sinüzitin orbital komplikasyonlar Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2004;12(5-6):115-119 KL N K ÇALIfiMA Akut sinüzitin orbital komplikasyonlar Orbital complications of acute sinusitis Dr. Mehmet GÜVEN, 1 Dr. Yusufhan SÜO LU, 2 Dr. Burak ERDAMAR,

Detaylı

PEDİATRİK YAŞ GRUBUNDA EPİFORA VE ENDOSKOPİK DAKRİYOSİSTORİNOSTOMİ

PEDİATRİK YAŞ GRUBUNDA EPİFORA VE ENDOSKOPİK DAKRİYOSİSTORİNOSTOMİ PEDİATRİK YAŞ GRUBUNDA EPİFORA VE ENDOSKOPİK DAKRİYOSİSTORİNOSTOMİ Dr. Fulya YAYLACIOĞLU TUNCAY Doç. Dr. Onur KONUK GÜTF GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI İÇERİK NAZOLAKRİMAL SİSTEM -ANATOMİSİ -EMBRİYOLOJİSİ

Detaylı

HEMORAJİK İNME. Yrd. Doç. Dr. Aysel MİLANLIOĞLU Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD

HEMORAJİK İNME. Yrd. Doç. Dr. Aysel MİLANLIOĞLU Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD HEMORAJİK İNME Yrd. Doç. Dr. Aysel MİLANLIOĞLU Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD İntraserebral kanamalar inmelerin %10-15 ini oluşturmaktadır. İntraparenkimal, subaraknoid, subdural ve

Detaylı

Rinosinüzit Komplikasyonları

Rinosinüzit Komplikasyonları Van Tıp Dergisi: 7 (2): 75-79, 2000 Rinosinüzit Komplikasyonları Rinosinüzit Komplikasyonları Mustafa Erkan, Mehmet Somdaş Özet: Sinüzit, artan insidans ve prevalansı ile bir sağlık problemi olmaya devam

Detaylı

OTİTİS MEDİA KOMPLİKASYONLARI

OTİTİS MEDİA KOMPLİKASYONLARI OTİTİS MEDİA KOMPLİKASYONLARI Otitis media komplikasyonları, enfeksiyonun temporal kemiğin havalı boşlukları dışına yayılması sonucunda ortaya çıkarlar. Otitis mediaya bağlı komplikasyonlar intratemporal

Detaylı

Acil Serviste Kafa BT (Bilgisayarlı Tomografi) Değerlendirmesi. Uzm. Dr. Alpay TUNCAR Acil Tıp Uzmanı KIZILTEPE DEVET HASTANESİ

Acil Serviste Kafa BT (Bilgisayarlı Tomografi) Değerlendirmesi. Uzm. Dr. Alpay TUNCAR Acil Tıp Uzmanı KIZILTEPE DEVET HASTANESİ Acil Serviste Kafa BT (Bilgisayarlı Tomografi) Değerlendirmesi Uzm. Dr. Alpay TUNCAR Acil Tıp Uzmanı KIZILTEPE DEVET HASTANESİ Kafa Travmasında Bt Hızlı ve etkin Kolay ulaşılabilir Acil Serviste Kafa Bt

Detaylı

Kemik ve Eklem Enfeksiyonları. Dr Fahri Erdoğan

Kemik ve Eklem Enfeksiyonları. Dr Fahri Erdoğan Kemik ve Eklem Enfeksiyonları Dr Fahri Erdoğan KEMİK VE EKLEM ENFEKSİYONLARI Erken tanı ve tedavi Sintigrafi, MRI Artroskopik cerrahi Antibiyotik direnci Spesifik M.Tuberculosis M. Lepra T.Pallidumun Nonspesifik?

Detaylı

Sinüzit Radyolojisi. Dr. Erdinç AYDIN

Sinüzit Radyolojisi. Dr. Erdinç AYDIN Sinüzit Radyolojisi Dr. Erdinç AYDIN Başkent Üniversitesi T p Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dal, ANKARA Sinüslerin görüntülenmesi için transillüminasyon, ultrasonografi (USG), düz grafiler, bilgisayarl

Detaylı

Otolarengoloji. Endoskopik Sinüs Cerrahisi Sonuçlar m z. Girifl. Türk. Arflivi. S. Ceylan, U. Köro lu, M.F. Yaz c, G. Güvener, B. Serin, F.

Otolarengoloji. Endoskopik Sinüs Cerrahisi Sonuçlar m z. Girifl. Türk. Arflivi. S. Ceylan, U. Köro lu, M.F. Yaz c, G. Güvener, B. Serin, F. TKBBV 2004 Düzelti sonras kabul tarihi / Accepted after revision: fiubat / February 25, 2004 Türk Otolarengoloji Turkish Archives of Otolaryngology Arflivi Endoskopik Sinüs Cerrahisi Sonuçlar m z S. Ceylan,

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi. Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD

Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi. Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Kolon tümörlü olguların %40-50 sinde karaciğer metastazı gelişir ; % 15-25 senkron (primer tm ile /

Detaylı

Uzm. Dr. Haldun Akoğlu

Uzm. Dr. Haldun Akoğlu Uzm. Dr. Haldun Akoğlu Genel Bilgiler Çoğu intrakranyal lezyon kolayca ayırt edilebilen BT bulguları ortaya koyar. Temel bir yaklaşım olarak BT yorumlama simetriye odaklı olarak sol ve sağ yarıların karşılaştırılmasına

Detaylı

28.02.2015. Sarkoidoz. MSS granülomatozları. Sarkoidoz. Sarkoidoz. Granülom / Granülomatoz reaksiyon

28.02.2015. Sarkoidoz. MSS granülomatozları. Sarkoidoz. Sarkoidoz. Granülom / Granülomatoz reaksiyon Granülom / Granülomatoz reaksiyon Non-enfektif granülomatozlar: Sinir sistemi tutulumu ve görüntüleme Küçük nodül Bağışıklık sisteminin, elimine edemediği yabancı patojenlere karşı geliştirdiği ve izole

Detaylı

Ödem, hiperemi, konjesyon. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015

Ödem, hiperemi, konjesyon. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Ödem, hiperemi, konjesyon Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 1 Hemodinamik bozukluklar Ödem Hiperemi / konjesyon Kanama (hemoraji) Trombüs / emboli İnfarktüs Şok 2 Hemodinamik bozukluklar Ödem 3 Ödem Tanım: İnterstisyel

Detaylı

KAFA TRAVMALI HASTALARDA GÖRÜNTÜLEMENİN TANI, TEDAVİ VE PROGNOZA KATKISI. Dr. Fatma Özlen İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi AD

KAFA TRAVMALI HASTALARDA GÖRÜNTÜLEMENİN TANI, TEDAVİ VE PROGNOZA KATKISI. Dr. Fatma Özlen İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi AD KAFA TRAVMALI HASTALARDA GÖRÜNTÜLEMENİN TANI, TEDAVİ VE PROGNOZA KATKISI Dr. Fatma Özlen İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi AD KAFA TRAVMASI VE RADYOLOJİ Hangi hastalara görüntüleme

Detaylı

(ANEVRİZMA) Dr. Dağıstan ALTUĞ

(ANEVRİZMA) Dr. Dağıstan ALTUĞ ANEURYSM (ANEVRİZMA) Arteriyel sistemindeki lokalize bir bölgeye kan birikmesi sonucu şişmesine Anevrizma denir Gerçek Anevrizma : Anevrizma kesesinde Arteriyel duvarların üç katmanını kapsayan Anevrizma

Detaylı

Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu;

Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu; PROLAKTİNOMA Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu; Prolaktinoma beyinde yer alan hipofiz bezinin prolaktin salgılayan tümörüdür. Kanserleşmez ancak hormonal dengeyi bozar. Prolaktin hormonu

Detaylı

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA 1. vaka S.P ERKEK 1982 DOĞUMLU YUTMA GÜÇLÜĞÜ ŞİKAYETİ MEVCUT DIŞ MERKEZDE YAPILAN ÖGD SONUCU SQUAMOZ HÜCRELİ CA TANISI ALMIŞ TEKRARLANAN

Detaylı

Rinosinüzitler Editör / Prof. Dr. Atilla Tekat 30 Yazar kat l m yla 16.5 x 23.5 cm, X+182 Sayfa 163 Resim, 9 fiekil, 16 Tablo ISBN 978-975-8882-29-8

Rinosinüzitler Editör / Prof. Dr. Atilla Tekat 30 Yazar kat l m yla 16.5 x 23.5 cm, X+182 Sayfa 163 Resim, 9 fiekil, 16 Tablo ISBN 978-975-8882-29-8 Deomed Medikal Yay nc l k Rinosinüzitler Editör / Prof. Dr. Atilla Tekat 30 Yazar kat l m yla 16.5 x 23.5 cm, X+182 Sayfa 163 Resim, 9 fiekil, 16 Tablo ISBN 978-975-8882-29-8 Türk Kulak Burun Bo az ve

Detaylı

Uzm. Dr. Haldun Akoğlu

Uzm. Dr. Haldun Akoğlu Uzm. Dr. Haldun Akoğlu Genel Bilgiler Çoğu intrakranyal lezyon kolayca ayırt edilebilen BT bulguları ortaya koyar. Temel bir yaklaşım olarak BT yorumlama simetriye odaklı olarak sol ve sağ yarıların karşılaştırılmasına

Detaylı

SPONDİLODİSKİTLER. Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR

SPONDİLODİSKİTLER. Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR SPONDİLODİSKİTLER Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR Vertebra Bir dizi omurdan oluşur Vücudun eksenini oluşturur Spinal kordu korur Kaslar, bağlar ve iç organların yapışacağı sabit bir yapı sağlar. SPONDİLODİSKİT

Detaylı

Meme Radyoterapisi sonrası komplikasyonlar. Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD

Meme Radyoterapisi sonrası komplikasyonlar. Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Meme Radyoterapisi sonrası komplikasyonlar Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD RT nin amacı: - Mikroskopik rezidüel hastalığı önlemek - Multisentrik hastalık gelişimini önlemek

Detaylı

Sinüzitin akut ve kronik formlarında rastlanan mikroorganizmaların isimlerini sıklık sırasına göre sayabilmelidir.

Sinüzitin akut ve kronik formlarında rastlanan mikroorganizmaların isimlerini sıklık sırasına göre sayabilmelidir. Prof. Dr. Onur Çelik Sayfa 1 ÖĞRENİM HEDEFLERİ Sinüzitin patogenezini anlatabilmelidir. Sinüzitin akut ve kronik formlarında rastlanan mikroorganizmaların isimlerini sıklık sırasına göre sayabilmelidir.

Detaylı

FONKSİYONEL ENDOSKOPİK SİNÜS CERRAHİSİ SONUÇLARIMIZ

FONKSİYONEL ENDOSKOPİK SİNÜS CERRAHİSİ SONUÇLARIMIZ K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 2000, 8 (1): 22-27, FONKSİYONEL ENDOSKOPİK SİNÜS CERRAHİSİ SONUÇLARIMIZ RESULTS OF FUNCTIONAL ENDOSCOPIC SINUS SURGERY Dr. İrfan KAYGUSUZ (*), Dr. Turgut KARLIDAĞ

Detaylı

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit www.printo.it/pediatric-rheumatology/tr/intro Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit 2016 un türevi 1. ROMATİZMAL ATEŞ NEDİR? 1.1 Nedir? Romatizmal ateş, streptokok adı

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Hakan Şimşek. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Hakan Şimşek. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Hakan Şimşek Göğüs Cerrahisi Akciğerin Superior Sulkus Tümörlerinde Omurga Tutulumunda Cerrahi Yaklaşım Giriş Akciğerin apeksinden kaynaklanan

Detaylı

SİNÜZİTTE ANTİBİYOTİK KULLANIMI

SİNÜZİTTE ANTİBİYOTİK KULLANIMI SİNÜZİTTE ANTİBİYOTİK KULLANIMI 2 » Olgu» Epidemiyoloji» Klinik özellikler» Tanı» Tedavi yaklaşımı 3 » Dört yaşında kız hasta» Yakınması: Burun tıkanıklığı, burun akıntısı, öksürük ve ateş» Öykü: Üç gün

Detaylı

21.12.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi

21.12.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi 21.12.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi MANİSA HABER Soğuklarla birlikte sinüzit vakalarında artış yaşanıyor Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ercan Pınar, havaların

Detaylı

Complications of otitis media

Complications of otitis media Medeniyet Medical Journal 3():0-4, 06 doi:0.5/mmj.06.0 ISSN 49-04 e-issn 49-4606 Original Article / Orijinal Makale Otorhinolaryngology / Kulak Burun Boğaz Complications of otitis media Otitis media komplikasyonları

Detaylı

Emilebilir, Mikro gözenekli Doğal Epitelyum Eşdeğeri Sentetik Yanık ve Yara Tedavi Ürünü GEÇİCİ DERİ EŞDEĞERİ

Emilebilir, Mikro gözenekli Doğal Epitelyum Eşdeğeri Sentetik Yanık ve Yara Tedavi Ürünü GEÇİCİ DERİ EŞDEĞERİ Emilebilir, Mikro gözenekli Doğal Epitelyum Eşdeğeri Sentetik Yanık ve Yara Tedavi Ürünü UYGULAMA VİDEOSU LİTERATÜR GEÇİCİ DERİ EŞDEĞERİ SUPRATHEL Geçici Deri Eşdeğeri İle Yenilikçi Yanık ve Yara Tedavisi

Detaylı

Türk Toraks Derneği. Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.tr

Türk Toraks Derneği. Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.tr Türk Toraks Derneği Türk Toraks Derneği Cep Kitapları Serisi Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı www.toraks.org.tr Editörler HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Münevver Erdinç Ege Üniversitesi

Detaylı

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR Hepatit C nedir? Hepatit C virüsünün neden olduğu karaciğer hastalığıdır. Hepatit C hastalığı olarak bilinir ve %70 kronikleşir, siroz, karaciğer yetmezliği, karaciğer kanseri

Detaylı

PERİORBİTAL VE ORBİTAL SELLÜLİTİN AMPİSİLİN-SULBAKTAM İLE TEDAVİSİ

PERİORBİTAL VE ORBİTAL SELLÜLİTİN AMPİSİLİN-SULBAKTAM İLE TEDAVİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI Cilt 55, Sayı 4, 2002 265-270 PERİORBİTAL VE ORBİTAL SELLÜLİTİN AMPİSİLİN-SULBAKTAM İLE TEDAVİSİ Ergin Çiftçi* Pembe Derin Oygar** Erdal İnce*** Ülker Doğru****

Detaylı

H 1 KBB 7002 KULAK BURUN BOĞAZ ONKOLOJİ KONSEYİ

H 1 KBB 7002 KULAK BURUN BOĞAZ ONKOLOJİ KONSEYİ KBB 21 KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ Dr. Mustafa KAZKAYASI / 1 Dr. Nuray Bayar MULUK / 2 Dr. Rahmi KILIÇ / 3 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS KBB 7001 MAKALE VE SEMİNER SAATİ K.B.B. A.D. de tıpta

Detaylı

OTOLARİNGOLOJİK ACİLLER

OTOLARİNGOLOJİK ACİLLER PLAN OTOLARİNGOLOJİK ACİLLER Alten OSKAY 27/07/2010 Sinüzit komplikasyonları Orbital komplikasyonlar Periorbital selülit Frontal osteomiyelit Kavernöz sinüs trombozu İntrakranial komplikasyonlar Kulak

Detaylı

D- BU AMELİYATIN RİSKLERİ Bu ameliyatın taşıdığı bazı riskler/ komplikasyonlar vardır. Ameliyattaki riskler:

D- BU AMELİYATIN RİSKLERİ Bu ameliyatın taşıdığı bazı riskler/ komplikasyonlar vardır. Ameliyattaki riskler: Mikro TESE Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi, Mikroskopik TESE ameliyatı genel, veya bolgesel anestezi altında yapılabilir. Skrotum (torba) orta hattan 4 cm lik bir kesi yapılırak testislere ulaşılır ve testisler

Detaylı

Öğrenim Hedefleri. Önceden Gözden Geçirilmesi Gereken Dersler. Ders İçeriği KULAK BURUN BOĞAZ YABANCI CİSİMLERİ

Öğrenim Hedefleri. Önceden Gözden Geçirilmesi Gereken Dersler. Ders İçeriği KULAK BURUN BOĞAZ YABANCI CİSİMLERİ Prof. Dr. Onur Çelik Sayfa 1 Öğrenim Hedefleri Kulak yabancı cisimlerinin kliniğini anlatabilmelidir ve bu durumda hastaya nasıl yaklaşılabileceğini anlatabilmeli ve hasta üzerinde uygun bir olgu ise yabancı

Detaylı

Sfenoid Sinüs Patolojisine Bağlı Görme Kaybı: Olgu Sunumu*

Sfenoid Sinüs Patolojisine Bağlı Görme Kaybı: Olgu Sunumu* KBB ve BBC Dergisi 16 (3):141-145, 2008 Sfenoid Sinüs Patolojisine Bağlı Görme Kaybı: Olgu Sunumu* Visual Loss Due to Sphenoid Sinus Pathology: A Case Report *Dr. İbrahim ÖZCAN, *Dr. Kürşat Murat ÖZCAN,

Detaylı

Patogenez Bronşektazi gelişiminde iki temel mekanizma rol oynar

Patogenez Bronşektazi gelişiminde iki temel mekanizma rol oynar Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Bronşektazi Giriş Subsegmental solunum yollarının anormal ve kalıcı dilatasyonu şeklinde tanımlanır Hastalık olmaktan çok çeşitli patolojik süreçlerin

Detaylı

KRONİK SİNÜZİTLİ HASTALARDA RADYOLOJİK ve CERRAHİ BULGULARIN KARŞILAŞTIRILMASI

KRONİK SİNÜZİTLİ HASTALARDA RADYOLOJİK ve CERRAHİ BULGULARIN KARŞILAŞTIRILMASI KB.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 3:12-16, 1995 KRONİK SİNÜZİTLİ HASTALARDA RADYOLOJİK ve CERRAHİ BULGULARIN KARŞILAŞTIRILMASI COMPARASION OF THE RADIOLOGIC AND SURGICAL FINDINGS IN PATIENTS WITH CHRONIC

Detaylı

Azospermi Nedir, Belirtileri Nedir, Nas l Tedavi Edilir?

Azospermi Nedir, Belirtileri Nedir, Nas l Tedavi Edilir? Azospermi Nedir, Belirtileri Nedir, Nas l Tedavi Edilir? Azospermi, al nan meni örne inde hiçbir sperm hücresinin bulunmamas d r. Azospermi sorunu iki ba l kta incelenmektedir; T kan kl a ba l olan ve

Detaylı

ENDOSKOPİK DSR (KAMERA YARDIMIYLA BURUN İÇİNDEN GÖZYAŞI KESESİ AMELİYATI) HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU

ENDOSKOPİK DSR (KAMERA YARDIMIYLA BURUN İÇİNDEN GÖZYAŞI KESESİ AMELİYATI) HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU ENDOSKOPİK DSR (KAMERA YARDIMIYLA BURUN İÇİNDEN GÖZYAŞI KESESİ AMELİYATI) HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU Hastanın Adı, Soyadı: TC Kimlik No: Baba adı: Ana adı: Doğum tarihi: Sayın Hasta, Sayın

Detaylı

Endoskopik sinüs cerrahisinde komplikasyonlar

Endoskopik sinüs cerrahisinde komplikasyonlar Kulak Burun Boğaz Uygulamaları 2013;1(3):89-99 doi: 10.5606/kbbu.2013.63634 Davetli Derleme / Invited Review Endoskopik sinüs cerrahisinde komplikasyonlar Complications in endoscopic sinus surgery Asım

Detaylı

Dev frontal sinüs mukopiyoseli

Dev frontal sinüs mukopiyoseli Kulak Burun Boğaz Uygulamaları 2013;1(3):130-134 doi: 10.5606/kbbu.2013.47966 Olgu Sunumu / Case Report Dev frontal sinüs mukopiyoseli Giant frontal sinus mucopyocele Asude Ünal, Recep Ünal Samsun Eğitim

Detaylı

DİYABETİK AYAK ENFEKSİYONLARININ KLİNİK SINIFLANDIRMASI

DİYABETİK AYAK ENFEKSİYONLARININ KLİNİK SINIFLANDIRMASI DİYABETİK AYAK ENFEKSİYONLARININ KLİNİK SINIFLANDIRMASI DR. GÜLİZ UYAR GÜLEÇ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TıP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON H. VE KLİNİK MİK. AD- AYDIN UDAİS 2014 Giriş Diyabetin en sık ve ciddi

Detaylı

Burun yıkama ve sağlığı

Burun yıkama ve sağlığı Burun yıkama ve sağlığı Yayınlanmış bir çok klinik çalışmada günlük yapılan nazal yıkmanın burnumuzla ilgili yaşam kalitesini arttırdığı ve sinüslerimizden kaynaklanan semptomları azalttığı gösterilmiştir.

Detaylı

Mikro PERKUTAN NEFROLİTOTOMİ Hastanın Adı,Soyadı:... Dog um tarihi:... Protokol No:... Baba adı:... Ana adı:...

Mikro PERKUTAN NEFROLİTOTOMİ Hastanın Adı,Soyadı:... Dog um tarihi:... Protokol No:... Baba adı:... Ana adı:... Mikro PERKUTAN NEFROLİTOTOMİ Hastanın Adı,Soyadı:......... Dog um tarihi:... Protokol No:... Baba adı:... Ana adı:... Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi, Hasta yüzüstü pozisyonda yerleştirildikten sonra belden

Detaylı

İdyopatik spontan beyin omurilik sıvısı rinorenin endoskopik tedavisi: Olgu sunumu

İdyopatik spontan beyin omurilik sıvısı rinorenin endoskopik tedavisi: Olgu sunumu BEHBUT CEVANŞİR KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI.. VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ DERNEĞİ Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2009;19(1):36-40 Olgu Sunumu / Case Report 36 İdyopatik spontan beyin omurilik sıvısı rinorenin

Detaylı

Nazal Polipler Editör / Prof. Dr. Fikret leri 23 Yazar kat l m yla 16.5 x 23.5 cm, X+142 Sayfa 54 Resim, 9 fiekil, 1 Tablo ISBN 978-975-8882-23-6

Nazal Polipler Editör / Prof. Dr. Fikret leri 23 Yazar kat l m yla 16.5 x 23.5 cm, X+142 Sayfa 54 Resim, 9 fiekil, 1 Tablo ISBN 978-975-8882-23-6 Deomed Medikal Yay nc l k Nazal Polipler Editör / Prof. Dr. Fikret leri 23 Yazar kat l m yla 16.5 x 23.5 cm, X+142 Sayfa 54 Resim, 9 fiekil, 1 Tablo ISBN 978-975-8882-23-6 Türk Kulak Burun Bo az ve Bafl

Detaylı

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı Dr. Asım Armağan Aydın Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı Dr. Asım Armağan Aydın Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu antalya EAH Çalışmaya Katılan

Detaylı

İnvazif Mantar Enfeksiyonlarının Takibinde Takım Çalışması DR. AHMET ÇAĞKAN İNKAYA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TİP FAKÜLTESİ

İnvazif Mantar Enfeksiyonlarının Takibinde Takım Çalışması DR. AHMET ÇAĞKAN İNKAYA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TİP FAKÜLTESİ İnvazif Mantar Enfeksiyonlarının Takibinde Takım Çalışması DR. AHMET ÇAĞKAN İNKAYA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TİP FAKÜLTESİ Son 20 yılda IFH sıklığı arttı Hematolojik maligniteler Kompleks hastalar ve hastalıklar

Detaylı

KANITLARIN KATEGORİSİ

KANITLARIN KATEGORİSİ EPOS 2007 AMAÇLAR VE HEDEFLER Rinosinüzit, topluma büyük bir mali yük oluşturan, önemli ve gittikçe artan bir sağlık sorunudur. Bu el kitabı, rinosinüzitin tanısı ve tedavisi hakkında kanıta dayalı öneriler

Detaylı

RADYOLOJİ RADYODİAGNOSTİK ANABİLİM DALI-DÜTF- DİYARBAKIR

RADYOLOJİ RADYODİAGNOSTİK ANABİLİM DALI-DÜTF- DİYARBAKIR NÖRORADYOLOJİ NÖRORADYOLOJİDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ ve GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ RADYODİAGNOSTİK ANABİLİM DALI-DÜTF- DİYARBAKIR Dr. Faysal EKİCİ İNCELEME YÖNTEMLERİ DİREKT GRAFİLER BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ MANYETİK

Detaylı

SSS ENFEKSİYONLARI OLGU SUNUMLARI. Dr. Hande Aydemir Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları A.D

SSS ENFEKSİYONLARI OLGU SUNUMLARI. Dr. Hande Aydemir Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları A.D SSS ENFEKSİYONLARI OLGU SUNUMLARI Dr. Hande Aydemir Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları A.D Olgu 1-30 yaş - Erkek - Çaycuma, Zonguldak ŞİKAYET -Bulantı -Kusma -Baş ağrısı ÖYKÜ Burun

Detaylı

Nörovasküler Cerrahi Öğretim Ve Eğitim Grubu Hasta Bilgilendirme Formu

Nörovasküler Cerrahi Öğretim Ve Eğitim Grubu Hasta Bilgilendirme Formu Nörovasküler Cerrahi Öğretim Ve Eğitim Grubu Beyin-Omurilik Arteriovenöz Malformasyonları ve Merkezi Sinir Sisteminin Diğer Damarsal Bozuklukları Hasta Bilgilendirme Formu 5 AVM ler Ne Tip Sağlık Sorunlarına

Detaylı

Yeni Anket Verisi Girişi

Yeni Anket Verisi Girişi Yeni Anket Verisi Girişi lara ait kimlik verileri kesinlikle başka bir alanda paylaşılmayacaktır. ya ait özel veriler, sadece bilimsel çalışma merkezinin kendisi tarafından görüntülenebilecektir. proje

Detaylı

Yakup Yegin, Mustafa Çelik, Kamil Hakan Kaya, Burak Olgun, Selçuk Güneş, Ayşe Pelin Yiğider, Mustafa Suphi Elbistanlı, Fatma Tülin Kayhan

Yakup Yegin, Mustafa Çelik, Kamil Hakan Kaya, Burak Olgun, Selçuk Güneş, Ayşe Pelin Yiğider, Mustafa Suphi Elbistanlı, Fatma Tülin Kayhan Dev Frontal Mukoselde Tedavi Yaklaşımımız; Üç Olgu Sunumu Olgu Sunumu/Case Report Management of Giant Frontal Mucocele; Report of three cases Yakup Yegin, Mustafa Çelik, Kamil Hakan Kaya, Burak Olgun,

Detaylı

İZOLE SFENOİD SİNÜS ASPERGİLLOZİSİ ISOLATED SPHENOID SINUS ASPERGILLOSIS Rinoloji

İZOLE SFENOİD SİNÜS ASPERGİLLOZİSİ ISOLATED SPHENOID SINUS ASPERGILLOSIS Rinoloji İZOLE SFENOİD SİNÜS ASPERGİLLOZİSİ ISOLATED SPHENOID SINUS ASPERGILLOSIS Rinoloji Başvuru: 01.09.2015 Kabul: 15.09.2015 Yayın: 15.09.2015 Seda Türkoğlu Babakurban 1, Hakan Akkaş 1, Evren Hızal 1, Mehmet

Detaylı

TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI

TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI Akut tonsillofarenjit veya çocukluk çağında daha sık karşılaşılan klinik tablosu ile tonsillit, farinks ve tonsil dokusunun inflamasyonudur ve doktora başvuruların

Detaylı

Yüz Felci (Fasiyal Palsi)

Yüz Felci (Fasiyal Palsi) Yüz Felci (Fasiyal Palsi) Yüz Felci Ne Demektir: Yüz hareketlerini (dudak, yanak, kaş,göz çevresi) yapmamızı yüz siniri (fasial sinir) aracılığı ile sağlarız. Beyinden gelen hareket emirlerini yüz siniri,

Detaylı

Dural AVF lerde Tedavi. Prof.Dr.Saruhan Çekirge Bayındır Hastanesi Koru Hastaneleri Ankara

Dural AVF lerde Tedavi. Prof.Dr.Saruhan Çekirge Bayındır Hastanesi Koru Hastaneleri Ankara Dural AVF lerde Tedavi Prof.Dr.Saruhan Çekirge Bayındır Hastanesi Koru Hastaneleri Ankara İntrakraniyal dural AVF Dural arterler ile dural venöz sinüsler veya kortikal venler arası patolojik şantlardır.

Detaylı

Akut Sinüzit ve Medikal Tedavisi

Akut Sinüzit ve Medikal Tedavisi Derlemeler/Reviews Akut Sinüzit ve Medikal Tedavisi Dr. Mustafa KONAKLIOĞLU*, Dr. Ahmet Emre SÜSLÜ** * Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dal, ANKARA ** Abant İzzet Baysal

Detaylı

KLİNİK İNCİLER (ÜST SOLUNUM YOLU ACİLLERİ VE ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI)

KLİNİK İNCİLER (ÜST SOLUNUM YOLU ACİLLERİ VE ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI) KLİNİK İNCİLER (ÜST SOLUNUM YOLU ACİLLERİ VE ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI) Dr.Gülbin Bingöl Karakoç Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi K.İnci 1: Bebek K, 2 günlük kız hasta Meme emememe, morarma yakınması

Detaylı

SİNÜS - AĞRI, BASINÇ, AKINTI

SİNÜS - AĞRI, BASINÇ, AKINTI SİNÜS - AĞRI, BASINÇ, AKINTI Yardım edin sinüslerim beni öldürüyor! Bunu daha önce hiç söylediniz mi?. Eğer cevabınız hayır ise siz çok şanslısınız demektir. Çünkü her yıl milyonlarca lira sinüs problemleri

Detaylı

Tularemi Tedavi Rehberi 2009. Doç. Dr. Oğuz KARABAY Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Tularemi Tedavi Rehberi 2009. Doç. Dr. Oğuz KARABAY Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Tularemi Tedavi Rehberi 2009 Doç. Dr. Oğuz KARABAY Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği 1 Rehber nasıl hazırlandı? Güncel kaynaklar 5 rehber, İnternet

Detaylı

DOÇ. DR. SÜAY ÖZMEN ŞEVKET YILMAZ EAH KBB KLİNİĞİ

DOÇ. DR. SÜAY ÖZMEN ŞEVKET YILMAZ EAH KBB KLİNİĞİ DOÇ. DR. SÜAY ÖZMEN ŞEVKET YILMAZ EAH KBB KLİNİĞİ KBB ACİLLERİ Hava yolu obstrüksiyonu Burun kanamaları Yabancı cisimler Travma Akut işitme Kaybı Baş dönmesi Periferik fasiyal paralizi Enfeksiyonlar ve

Detaylı

Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak

Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak Zeliha Korkmaz Dişli 1, Necla Tokgöz 2, Fatma Ceyda Akın Öçalan 3, Mehmet Fa>h Korkmaz 4, Ramazan Bıyıklıoğlu 2 1 Anesteziyoloji Bölümü, Malatya Devlet Hastanesi 2

Detaylı

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel)

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) Laminasyon tekni i ile kaplanm fl 1 cm lik özel süngerli kumafltan yap lan dizli in sa ve sol yanlar nda 1'er adet arkada ise 3 adet cep içine yerlefltirilmifl sert

Detaylı

Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Acile Başvuru Şikayetleri ve Gözümüzden Kaçanlar. Doç. Dr. Evvah Karakılıç MD, PhD.

Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Acile Başvuru Şikayetleri ve Gözümüzden Kaçanlar. Doç. Dr. Evvah Karakılıç MD, PhD. Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Acile Başvuru Şikayetleri ve Gözümüzden Kaçanlar Doç. Dr. Evvah Karakılıç MD, PhD. SSS Enfeksiyonları Amaç; SSS enfeksiyonları; Klinik tabloyu tanımak Yaşamı tehdit

Detaylı

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM Nadirdir!!! Üst aerodijestif sistem malinitelerinin % 5-10 u, tüm malinitelerin ise %0.5 i hipofarinks kanserleridir. Kötü seyirlidir!!! İleri evrede başvurmaları ve

Detaylı

AĞIZ İÇİNDEN KİTLE ÇIKARILMASI AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU

AĞIZ İÇİNDEN KİTLE ÇIKARILMASI AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU AĞIZ İÇİNDEN KİTLE ÇIKARILMASI AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU Hastanın Adı, Soyadı: TC Kimlik No: Baba adı: Ana adı: Doğum tarihi: Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi, Bu yazılı form, size

Detaylı

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı. Horlama ve Uyku Apne Sendromu BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Polikliniği rtibat : 0212 453 17 00 GH-02 V;01/2010 Horlama ve Uyku Apne Sendromu

Detaylı

MASTOİDEKTOMİ-TİMPANOPLASTİ AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU

MASTOİDEKTOMİ-TİMPANOPLASTİ AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU MASTOİDEKTOMİ-TİMPANOPLASTİ AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU Hastanın Adı, Soyadı: TC Kimlik No: Baba adı: Ana adı: Doğum tarihi: Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi, Bu yazılı form, size yapılacak

Detaylı

Paranazal Sinüslerde İnverted Papillom Zemininde Gelişmiş Bilateral Yassı Hücreli Karsinomun Bilateral Lateral Rinotomi Yaklaşımı ile Tedavisi

Paranazal Sinüslerde İnverted Papillom Zemininde Gelişmiş Bilateral Yassı Hücreli Karsinomun Bilateral Lateral Rinotomi Yaklaşımı ile Tedavisi Olgu Sunumu / Case Report doi:10.5505/sakaryamj.2015.44366 Paranazal Sinüslerde İnverted Papillom Zemininde Gelişmiş Bilateral Yassı Hücreli Karsinomun Bilateral Lateral Rinotomi Yaklaşımı ile Tedavisi

Detaylı

FRONTOETMOİD MUKOSELLERDE ENDOSKOPİK YAKLAŞIM (+)

FRONTOETMOİD MUKOSELLERDE ENDOSKOPİK YAKLAŞIM (+) K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 4 : 39-43, 1996 Dr. Halit Uzun ve ark. FRONTOETMOİD MUKOSELLERDE ENDOSKOPİK YAKLAŞIM (+) ENDOSCOPIC APPROACH IN FRONTOETHMOID MUCOCELES Dr. K. Halit UZUN (*), Dr.

Detaylı

Çocukluk ça sinüzitleri

Çocukluk ça sinüzitleri DERLEME Hacettepe T p Dergisi 2005; 36:157-162 Çocukluk ça sinüzitleri Ö. Taflk n Yücel 1 1 Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Ankara PARANAZAL S NÜSLER N GEL

Detaylı

Paranazal Sinüsler ve Nazal Kavitenin Anatomik Varyasyonlar : Bilgiyasarl Tomografi Çal flmas. Özet

Paranazal Sinüsler ve Nazal Kavitenin Anatomik Varyasyonlar : Bilgiyasarl Tomografi Çal flmas. Özet TKBBV 2005 Accepted / Kabul tarihi: May s / May 13, 2004 Türk Otolarengoloji Turkish Archives of Otolaryngology Arflivi ARAfiTIRMALAR / RESEARCH ARTICLES Paranazal Sinüsler ve Nazal Kavitenin Anatomik

Detaylı

BIR GRİP SEZONUNUN BAŞıNDA İLK OLGULARıN İRDELENMESİ

BIR GRİP SEZONUNUN BAŞıNDA İLK OLGULARıN İRDELENMESİ BIR GRİP SEZONUNUN BAŞıNDA İLK OLGULARıN İRDELENMESİ NECLA TÜLEK, METİN ÖZSOY, SAMİ KıNıKLı Ankara Eğitim Ve Araştırma HASTANESİ İnfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji GİRİŞ Mevsimsel influenza

Detaylı

FRONTAL SİNÜS KOLESTEATOMU

FRONTAL SİNÜS KOLESTEATOMU OLGU SUNUMU FRONTAL SİNÜS KOLESTEATOMU Dr. Sinan ATMACA, Dr. Ozan Bağış ÖZGÜRSOY, Dr. İrfan YORULMAZ, Dr. Muharrem GERÇEKER Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye ÖZET Frontal

Detaylı

DR. KENAN HIZEL Gazi Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD.

DR. KENAN HIZEL Gazi Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. DR. KENAN HIZEL Gazi Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. Akut sinuzit ABD de 30 milyon hasta/yıl 1 ABD de işgücü kaybına neden olan ilk 10 hastalıktan biri Orta Avrupa da yılda toplumun

Detaylı

Deomed Medikal Yay nc l k

Deomed Medikal Yay nc l k Deomed Medikal Yay nc l k Schiltenwolf / Henningsen Muskuloskeletal A r lar Biyopsikososyal Yaklafl mla Tan ve Tedavi Türkçe Editörü / M. Sar do an Çeviri / A. Kasabal gil 16.5 x 24 cm, XVI + 320 Sayfa

Detaylı

Hepatik Ensefalopati. Prof. Dr. Ömer Şentürk

Hepatik Ensefalopati. Prof. Dr. Ömer Şentürk Hepatik Ensefalopati Prof. Dr. Ömer Şentürk Hepatik Ensefalopati : Terminoloji Tip A Akut karaciğer yetmezliği ile birlikte Tip B Porto-sistemik Bypass ile birlikte (intrensek hepatosellüler yetmezlik

Detaylı

Beyin ve Sinir Cerrahisi. (Nöroşirürji)

Beyin ve Sinir Cerrahisi. (Nöroşirürji) Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) BR.HLİ.016 Beyin, omurilik ve sinir hastalıklarının cerrahi tedavisi ile ilgilenen Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümümüz, tecrübeli ve konusunda yetkin hekim kadrosu

Detaylı

Dr.Şua Sümer Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KONYA

Dr.Şua Sümer Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KONYA Dr.Şua Sümer Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KONYA 49 yaşında, erkek hasta Sol ayakta şişlik, kızarıklık Sol ayak altında siyah renkte yara

Detaylı

Koronal paranazal sinüs tomografisinde optik sinirin seyri

Koronal paranazal sinüs tomografisinde optik sinirin seyri TKBBV 2009 Gelifl tarihi / Received: fiubat / February 25, 2008 Düzelti sonras kabul tarihi / Accepted after revision: Haziran / June 16, 2008 Online yay n tarihi / Published online: Ocak / January 21,

Detaylı

Tarifname SARKOPENİ NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Tarifname SARKOPENİ NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON 1 Tarifname SARKOPENİ NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON Teknik Alan Buluş, sarkopeni nin tedavisine yönelik oluşturulmuş bir kompozisyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen Durumu Günümüzde sarkopeni,

Detaylı